- perla ved Sognefjorden - Budsjett Investeringsprogram

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "- perla ved Sognefjorden - Budsjett 2015. Investeringsprogram 2015 2018"

Transkript

1 - perla ved Sognefjorden - Budsjett 2015 Investeringsprogram Rådmann sitt arbeidsgrunnlag

2 Del VII - Investeringsprogram

3 Investeringsprogram A. Samla oversikt I tabellen over investeringar samla er investeringsprosjekt i Balestrand kommune som ikkje er venta avslutta i 2014 vist. For dei fleste prosjekta vil det ikkje vere ny kostnadsramme eller finansiering, men ei forskyving i tid. Desse prosjekta vil bli budsjettert på nytt med attståande kostnadsramme/finansiering i eiga sak, og då samordna med det endelege budsjettet. For 2015 og dei andre åra i økonomiplanperioden er investeringsprosjekta budsjettert som nettokostnad. Dette vert frå no likt med budsjettering i driftsbudsjettet, og er gjort då kompensert meirverdiavgift no i heilskap skal førast som inntekt direkte på det einskilde investeringsprosjekt. I investeringsprogrammet er i hovudsak berre vidareføring av påbyrja og tidlegare planlagde prosjekt. Det er eitt nytt prosjekt som er teke inn, og det er planlegging av opprusting av Sagatun barnehage. Det vert vist nærare til omtale av dei einskilde prosjekta.

4

5 B. Prosjekta i økonomiplanen IKT-investeringar Ansvar 120, Prosjektnr. 100 Drift av ein kommune i dag krev løpande oppgradering av IKT maskin- og programvare. Budsjettposten er ei rammeløyving som skal ta høgd for kostander i samsvar med IKT plan for kommunen. Det vert å komme attende til eit eige handlingsprogram til denne som viser kva tiltak som skal gjennomførast i 2015 og åra i planperioden. Investeringar i IKT har kort avskrivingstid. Ideelt burde desse investeringane vore finanisert med driftsmidlar. Kostnad inkl. mva Kraftfond 1 Lån Sentrumstiltak Ansvar 300, Prosjektnr. 400 Det er gjort ei samla budsjettløyving på til gjennomføring av fleire delprosjekt i Balestrand sentrum. Det er gjennomført følgjande prosjekt i samsvar med prioritering gjort av kommunestyret for gjennomføring: Tettstadsanalyse servicebygget, skulpturen «Fyrtårn for reisande» renovering av kaia (eigen finansiering) Gangvegane i og ved parken. Prosjekt som står att og er planlagt gjennomført i 2015 er tilrettelegging av p-plassar ved Gamle Essoen og gateløp ved Norsk Reiselivsmuseum. Det er ikkje føresett nye og auka kostnader ut over det som er ramme i prosjektet. Kostnad 2304 Kraftfond Omsorgsbustader Bala «Eplehagen» Ansvar 300, Prosjektnr. 713 Omsorgsbustadene på Bala har vore prosjektert gjennom Det er utarbeida eit endeleg skisseprosjekt med kostnadsoverslag ( ). I samband med skisseprosjektet er kostnadskalylene vurdert meir detaljert enn tidlegare i prosjektet. Kostnadene er i følgje dette auka slik at kommunen sitt lånebehov er auka frå 10,5 til 16,9 mill. kr. I tillegg er sal av fast eigedom på 2 mill. føresett som tidlegare. Bakgrunn for auken i kostnader er at det vert bygd 9 bu einingar i staden for 8, samt at areal til fellesareal, tekniske areal og personalareal er ein god del større enn først lagt til grunn. Uteareal med parkering, carportar og hageanlegg var også underestimerte i tidlegare kalkyler. Prosjektgruppa har

6 saman med arkitekt bearbeidd skisseprosjektet og konkludert med at den løysinga som no ligg føre vil vere optimal. Den vil både gje grunnlag for rasjonell drift innan pleie og omsorg, og samstundes god bukvalitet for framtidige bebuarar. Etter drøfting og avklaring i formannskapet er dette skisseprosjektet lagt til grunn for vidare budsjettarbeid og arbeid med forprosjekt og utarbeiding av anbodsgrunnlag, jf. konklusjon i frå møtet; Formannskapet drøfta saka og bad prosjektgruppa jobbe vidare med planane basert på revidert skisseprosjekt , og som følgje av dette revidert kostnadskalkyle I dette vert det lagt opp til at naudsynt endring av kostnadsramme vert teke høgde for i kommande budsjetthandsaming. Formannskapet er vidare klar over at prosjektet sine rammer og føresetnader, i dette også kostnadsramme, kan måtte bli justert etter at abodsprosess er gjennomført og konkrete tilbod ligg føre. Byggeprosjektet skal etter framdriftsplanen vere klart til å lysast ut på anbod i starten av des Kostnad Tilskot Husbanken Lån Sal eigedom Bustad-/næringsareal Ansvar 300, Prosjektnr. 800 Det er sett av ein rammepott til kjøp og opparbeiding av bustad og eller næringsareal for åra Det er føresett eigne politiske saker for å avklare konkrete prosjekt. Midlane i 2014 vart nytta til kulturminneregistrering og grunnundersøking på Holmamyrane og reguleringsplan for næringsområde på Nessane. Kommunen har no seld alle dei kommunale tomtene i bustadfelta i tilknyting til Balestrand sentrum. Det er difor svært aktuelt legge til rette for nye tomter eller bustadfelt i dette området. Kostnad Lån Tilpassing av traktorar til uteseksjonen brøyteplater m.m. Ansvar 300. Prosjetnr xxx Balestrand kommune har to traktorar som er nytta til transport og som bæremaskinar for reiskap til brøyting, feiing, kantslått og liknande. Traktorane vart kjøpte brukt for 5 år sidan og er ca. 10 år gamle. Dei som bruker utstyret i dag er ikkje nøgd med funksjonalitet og arbeidsmiljø for alle opperasjonar, då mykje av utstyret er montert bak på traktoren. Ein har sett på ei løysing med eit frontmontert brøyteplate på eksisterande traktorar. Dette gjer at ein kan nytte frontmontert brøyteutstyr og klippeaggregat. Kostnaden med dette samt nye tilpassa brøyteskjer og klippeutstyr vil vere ca. kr Ein vil med ei slik løysing også få eit betre arbeidsmiljø og betre funksjonalitet. Ein vil her også ha ein fordel med at vi også kan nytte alt utstyr på begge doningane om eit anna. Kostnad inkl. mva -240 Lån -240

7 Kommunale bilar. Ansvar 120, Prosjetnr 101 Kommunen står framføre fornying av leasingavtaler for vaktbil til teknisk avdeling. Det er i tillegg eit krav om at det er tilgjengeleg bil for legevakt på dagtid medan kommunen sjølv har legevakta. Dette i tilfelle trong for utrykking. Det er vurdert at det er mest økonomisk lønsamt å eige desse bilane sjølve. Vaktbil kan vere ein noko brukt varebil. Legevaktbil kan også vere ein varebil med nøktern standard då denne vil nyttast lite og i all hovudsak til lokal kjøring. Det er sett opp ei samla kostnadsramme for desse to bilane. Kostnad inkl. mva 250 Lån -250 Sagatun skule tilrettelegging for folkebibliotek i B-bygget Ansvar 300 Balestrand folkebibliotek er flytta til Sagatun skule og samorda med skulebiblioteket som føresett. Tiltak som har vore føresett gjennomført i samband med dette, er å tilrettelegge for betre toalettilhøve i den byggeiniga biblioteket no er i. Ein har sett på løysingar utan at prosjektet er detaljprosjektert og eksakt kostnadsrekna. Så langt vurderer ein at tiltaket kan gjennomførast innan for ei kostnadsramme på kr ,- Kostnad inkl. mva 220 Lån -220 Eigenkapitaltilskot - KLP Ansvar 800, Prosjektnr. Det må setjast av midlar til eigenkapitaltilskot til KLP for kvart år i planperioden. Dette er ein kostanden skal førast i kapitalrekneskapen og som det ikkje er høve til å lånefinansiera. Kostnad Overføring frå drift Kyrkjestove Ansvar 100 Balestrand Sokneråd har teke opp med Balestrand kommune finansiering av bygging av ny kyrkjestove, seinast ved brev Kyrkjestova på ca. 90 m2 er planlagd bygd ved Tjugum kyrkje. Prosjektet er kalkulert til å ha ein totalkostnad på kr inkl. mva. Soknerådet ber om at Balestrand kommune bidreg med lånefinansiering på og i tillegg kommunal løyving på Slik ein forstår det er det lagt opp til at avkastning frå Thorbjørnsens legat skal dekke rentekostnadene med lånet og at Balestrand kommune skal dekke dei årlege avdraga. Det er vidare føresett at bunde driftsfond som Soknerådet disponerer på kr og mva- kompensasjon på kring vert nytta til finansiering.

8 Det vert frå Balestrand kommune si side føresett større grad av eigenfinansiering gjennom gåver m.m. Frå Balestrand kommune vert det føresett å dekkje kostnadene med eit lån på kr Det vert samstundes i driftsbudsjettet føresett eit tilskot til kommunen på kr pr. år for å dekke rentekostnadene slik dette er skissert. Kostnad inkl. mva 1200 Lån Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet Kunstgras Kreklingen Ansvar 300 Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet går frå Utskifting av kunstgrasdekket låg i utgangspunktet inne i 2015, men vart flytta til 2016 ved siste budsjetthandsaming, og med det til langtidsprogrammet i kommunedelplanen. Bana er i år 11 år gamal og kan etter reglane få spelemidlar til renovering, og prosjektet er teke inn i langtidsprogrammet i regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv. Kunstgraset er mykje slitt og bana har no ikkje den standard den hadde då den var ny. Bana vert ut i frå dette meir kompakt og får større friksjon. Dette gjev større slitasjeskadar for dei som trener mykje, og det vert også større fare for direkte skadar i trenings- og spelsituasjonar. Bana har med dette også fått forringa drenering, slik at det vert overflatevatn på bana ved mykje regn. Bana har blitt eit viktig grunnlag for aktivitet i idrettslaget og etter kvar i langt større grad også for Sygna vidaregåande skule sine tilbod innan idrett. Prosjektet er føresett gjennomført som eit samarbeidsprosjekt i første rekke med Balestrand idrettslag. Spelemidlar må ein pårekne å måtte forskottere nokre år. Kostnad 2700 Tilskot, spelemidlar Lån - ny Eigeninnsats -500 Sagatun barnehage grovgarderobar og renovering (nytt prosjekt) Ansvar 300, Prosjetnr xxx Balestrand kommune har fått eit vedtak frå Miljøretta helsevern Dette pålegg kommunen å tilrettelegge for oppbevaringsplass for vogner dersom det ikkje er plass til alle på småbarnsavdelinga å sove inne, samt utvide grovgarderobane dersom ikkje det er råd å organisere barnehagen slik at ytterklede og yttersko ikkje vert tekne inn i fingarderobane slik praksis er i dag. Vurdering frå kommunalsjef for oppvekst og styrar i barnehagen er at dette er vanskeleg/uråd å få til slik barnehagen er i dag. I tillegg har generell standard i barnehagen vore drøfta ved fleire høve. Det har ut i frå dette vore gjennomført ei vurdering av barnehagen av administrasjonen v/plan og utviklingsavdelinga. Kommunalsjef for oppvekst og styrar i barnehage har vor trekt inn i vurderingane. FAU i Sagatun barnehage har også vore med på møte og synfaring I eit eige notat er det vurdert 3 strategiar med ulikt omfang, samt flytting av barnehagen til området ved Sagatun skule.

9 Konklusjonen, teke i samråd med rådmannen, er å velje ein strategi med noko meir omfattande tilrettelegging enn det krava frå miljøretta helsevern skisserer, for då samstundes å kunne gje barnehagen ei standardheving: Samla oppgradering for å få eksisterande barnehage meir opp til dagens standardkrav. Det vert lagt opp til samla oppgradering av heile barnehagen for å imøtekomme krav frå miljøretta helsevern, samt få eksisterande barnehage meir opp til dagens standardkrav. Det vert ut i frå dette lagt opp til å vurdere følgjande moment: 1. Naudsynt påbygg og/eller ombygging for å få på plass tilstrekkeleg areal til grovgarderobar 2. Nye og utvida lager for vogner og uteleikar. 3. Generell oppussing av innvendige overflater (veggar, tak og dører) 4. Vurdering av akustikk på Ormen Lange og tilpassing av opprusting til dette. 5. Skifte utvendig taktekking. 6. Vurdere overbygd inngang frå parkeringsplass (redusere behov for snørydding) Det vert sett av ei kostnadsramme på kr for å engasjere arkitekt/teknisk kompetanse for å lage skisseprosjekt med enkel teknisk beskriving og kalkyle Kostnadene er stipulert til å kunne vere ein stad mellom 3-5 mill for ei slik samla tilrettelegging. Dette vert nærare avklart gjennom prosjekteringsarbeida. Førebels er sett av kostnader til planmessig utgreiing. Kostnad inkl. mva 100 Lån -100 C. Finansiering av investeringar Det vert vist til samletabell under punkt av for finansiering av investeringane. Det går her fram føresett finansiering av kvart einskild prosjekt, samt samla oversyn over ulike finansieringskilder for investeringsprogrammet totalt.

A. Investeringsprogram økonomiplanperioden 2014-2017

A. Investeringsprogram økonomiplanperioden 2014-2017 A. Investeringsprogram økonomiplanperioden 2014-2017 Investeringsprogram Tabell under viser berre dei prosjekt som er vedtekne i økonomiplanperioden 2013-2016. B. Finansiering av investeringar Lån Kommunen

Detaljer

NOTAT. ØP-notat nr.3 Økonomiplan 2013-2016 og budsjett 2013. SOGNDAL KOMMUNE Støtteeining økonomi og personal

NOTAT. ØP-notat nr.3 Økonomiplan 2013-2016 og budsjett 2013. SOGNDAL KOMMUNE Støtteeining økonomi og personal NOTAT Til: Kopi: Formannskapet Tenesteleiarane Frå: Rådmann Jostein Aanestad Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 145 12/2401-32 108652/12 17.10.2012 ØP-notat nr.3 Økonomiplan 2013-2016 og budsjett 2013

Detaljer

Investeringsplan for bygg og anlegg 2012-15

Investeringsplan for bygg og anlegg 2012-15 Investeringsplan for bygg og anlegg 2012-15 Figur 1: Ideskisse fellesmagasin for musea i Sogn og Fjordane INNHALD 1. Føremål, rammer og prioriteringsgrunnlag 2. Felles utfordringar for fylkeskommunale

Detaljer

1. Dialogmøtet Sakskomiteane sine oppsummeringar etter dialogmøtet ligg i økonomiplannotat nr. 1 til formannskapet den 15.08.13.

1. Dialogmøtet Sakskomiteane sine oppsummeringar etter dialogmøtet ligg i økonomiplannotat nr. 1 til formannskapet den 15.08.13. Notat Til: Kopi: Frå: Formannskapet Leiargruppa, kontaktutvalet, rekneskapsleiar Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 145 13/2071-8 14808/13 18.10.2013 Økonomiplannotat nr. 2 Økonomiplan 2014-2017 - Årsbudsjett

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/15 10/879 Endring av retningslinene for gåvekontoen ved Balestrand helsetun

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/15 10/879 Endring av retningslinene for gåvekontoen ved Balestrand helsetun MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 12.02.2015 Tid: 10.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/15 10/879 Endring av retningslinene

Detaljer

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Budsjett 2013 Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Kommunestyret sitt vedtekne budsjett i sak 084/12 Dato: 19.12.2012 Rådmannen sin kommentar Tryggleik, trivsel og livskvalitet for alle

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 32/12 11/936 Protokoll: ÅRSREKNESKAPEN 2011 BALESTRAND KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 32/12 11/936 Protokoll: ÅRSREKNESKAPEN 2011 BALESTRAND KOMMUNE Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 14.06.2012 Tid: 12.00 MØTEINNKALLING Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling Generalforsamling Balestrand Industrier 10:00-11:00 Generalforsamling

Detaljer

Budsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013

Budsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013 Budsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013 BUDSJETTGRUNNLAG 9.oktober 2009 INNHALD Innhald... 1 Merknader til budsjettgrunnlaget... 3 ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010-2013...4 Hovudpunkt i budsjettgrunnlaget...

Detaljer

MODALEN KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2013 2016 ÅRSBUDSJETT 2013. Vedteke i kommunestyret KS 070/12-06.12.2012

MODALEN KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2013 2016 ÅRSBUDSJETT 2013. Vedteke i kommunestyret KS 070/12-06.12.2012 MODALEN KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2013 2016 OG ÅRSBUDSJETT 2013 Vedteke i kommunestyret KS 070/12-06.12.2012 1 GENERELLE RAMMER OG FØRESETNADER FOR BUDSJETT- OG ØKONOMIPLANARBEIDET... 3 1.1. Lovreglar... 3 1.2.

Detaljer

Rådmannen skal leggja fram budsjett og økonomiplan utan eigedomskatt til 14.11.2011.

Rådmannen skal leggja fram budsjett og økonomiplan utan eigedomskatt til 14.11.2011. Stord kommune Notat Dato: 07.11.2011 Ref: 2011/1945-15756/2011 / 150 Til: Formannskapet ALTERNATIVT BUDSJETT, UTEN EIGEDOMSSKATT 1. Innleiing, bakgrunn Rådmannen la fram sitt framlegg til budsjett og økonomiplan

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2009

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2009 MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: rådhuset Møtedato: 18.06.2009 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN

Detaljer

AURLAND KOMMUNE. Budsjett 2014. Budsjett 2014 Vedteke i kommunestyret 19.12.2013 Sak 080/13

AURLAND KOMMUNE. Budsjett 2014. Budsjett 2014 Vedteke i kommunestyret 19.12.2013 Sak 080/13 AURLAND KOMMUNE Budsjett 2014 Budsjett 2014 Vedteke i kommunestyret 19.12.2013 Sak 080/13 Innhaldsliste Overordna kommentarar s. 3 Inntektsføresetnader s. 3-4 Oversikt renter og avdrag - låneportefølgje

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/12 11/824 Elektronisk løysing for saker til politisk handsaming med nettbrett

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/12 11/824 Elektronisk løysing for saker til politisk handsaming med nettbrett MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.02.2012 Tid: 09.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/12 11/824 Elektronisk løysing

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg Radøy kommune Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy Møtedato: 13.11.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Saksliste: Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Samarbeidsavtale om felles barnevernteneste

Detaljer

- perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017. Balestrand kommunestyre

- perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017. Balestrand kommunestyre - perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017 Balestrand kommunestyre 05.09.2013 Innleiing Dette dokumentet inneheld eit samla arbeidsgrunnlag frå administrasjonen

Detaljer

Budsjett 2013. Økonomiplan 2013-2016. Oppdatert etter budsjettvedtaket 11. desember 2012

Budsjett 2013. Økonomiplan 2013-2016. Oppdatert etter budsjettvedtaket 11. desember 2012 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Oppdatert etter budsjettvedtaket 11. desember 2012 Innleiing Årsbudsjett 2013 Hordaland fylkeskommune side 1 Innhald Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016... 3 Hovudpunkt

Detaljer

Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-15 Planleggingsprogram

Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-15 Planleggingsprogram Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-15 Planleggingsprogram 2012-15 Vedteke av Luster kommunestyre 15.12.2011, sak 94/11 Årshjulet 2012 Luster kommune Overordna planlegging (raud strek), Overordna rapportering

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.11.2003 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP

Detaljer

Luster kommune. Rådmannen sitt framlegg. Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet)

Luster kommune. Rådmannen sitt framlegg. Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet) Luster kommune Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet) Rådmannen sitt framlegg Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no

Detaljer

Budsjett 2008/Økonomiplan 2008-11 - Arbeidsdokument 2/07--

Budsjett 2008/Økonomiplan 2008-11 - Arbeidsdokument 2/07-- Side 1 av 15 Fylkesrådmannen Finansutvalet, 14. juni etter fylkestinget. Rica Sunnfjord Hotell Sakshandsamar: Eli Nes Killingrød E-post: eli.nes.killingrod@sfj.no Tlf: 57 65 62 81 Vår ref. Sak nr.: 07/161-3

Detaljer

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Side 1 av 11 Saksframlegg Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Sogn jord- og hagebruksskule Fylkesrådmannen rår hovudutvalet for opplæring til å gje slik tilråding:

Detaljer

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling.

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling. Fitjar kommune Møteinnkalling Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 12.06.2013 Tid: 15:00 Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 07/431-1 BUDSJETTRAMMER 2008. GRUNNLAG FOR ØKONOMIPLAN 2008-2011.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 07/431-1 BUDSJETTRAMMER 2008. GRUNNLAG FOR ØKONOMIPLAN 2008-2011. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 07/431-1 BUDSJETTRAMMER 2008. GRUNNLAG FOR ØKONOMIPLAN 2008-2011. TILRÅDING: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Saka vert

Detaljer

MØTEBOK. Framlegg til tilråding: Kommunestyret tek avkastningsrapport for september 2008 frå Grieg Investor AS som melding.

MØTEBOK. Framlegg til tilråding: Kommunestyret tek avkastningsrapport for september 2008 frå Grieg Investor AS som melding. Sak 108/08 MØTEBOK PORTEFØLJESTATUS PR SEPTEMBER 2008 Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 08/440 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 17/08 Os Formannskap PS 26.02.2008 25/08 Os Formannskap

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700.

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700. VOLDA KOMMUNE Utvalg: Formannskapet Møtestad: Møterom A, Volda rådhus Dato: 02.12.2014 Tid: 14:00 MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan bli

Detaljer

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014 Eigedomsforvalting Vinje kommune 2014 :: 734 014 Innhald Samandrag... iii Tilrådingar... v 1 Innleiing... 1 1.1 Bestillinga frå kontrollutvalet...1 1.2 Problemstillingar og revisjonskriterium...1 1.3 Nokre

Detaljer

FINANSIERING OG RUTINAR I BYGGJEPROSJEKT VOSS KULTURHUS. Oppdrag for Kontrollutvalet

FINANSIERING OG RUTINAR I BYGGJEPROSJEKT VOSS KULTURHUS. Oppdrag for Kontrollutvalet Forvaltningsrevisjonsrapport PROSJEKTBESKRIV ELSE FINANSIERING OG RUTINAR I BYGGJEPROSJEKT VOSS KULTURHUS 2. RAPPORT Oppdrag for Kontrollutvalet IHR-rapport nr F-3/2010 Voss kommune Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Rådmannen sitt framlegg til budsjett og økonomiplan 2015-2018 -saman for utvikling og velferd

Rådmannen sitt framlegg til budsjett og økonomiplan 2015-2018 -saman for utvikling og velferd 1 Utvikla av Rådmannen sitt framlegg til budsjett og økonomiplan 2015-2018 -saman for utvikling og velferd 2... 3... 5 2.1 Budsjettprosess...8... 9 3.1 Overordna analyse... 10 3.1.1 Demografi og kommuneøkonomi...

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003 315

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003 315 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 29.04.03 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003

Detaljer