RappoRt 1. halvår & 2. kvartal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RappoRt 1. halvår & 2. kvartal"

Transkript

1 RappoRt 1. halvår & 2. kvartal 2009 BNkreditt

2 innhold Styrets beretning...3 Nøkeltall...6 Resultatregnskap... 7 Balanse...8 Endring i egenkapital...9 Kontantstrømoppstilling...10 Noter...11 Erklæring i henhold til Verdipapirhandelloven...15 Uttalelse vedrørende begrenset revisjon av delårsrapporten...16 [ 2 ]

3 Bolig- og Næringskreditt AS Samordning med SpareBank 1 SpareBank 1 bankene overtok BNbank ASA (BNbank) i desember 2008 og oppmerksomheten har siden vært rettet mot å stabilisere kundemassen, redusere misligholdet, sikre finansieringen av banken og styrke soliditeten. I tillegg har banken gjennomført en strategiprosess for å vurdere hvordan BNbanks virksomhet skal samordnes og integreres med eierbankene, samt utvikle inntjeningen og lønnsomheten i banken. BNbanks hovedsatsningsområder vil være finansiering av næringseiendom, innskudd og boliglån. I tillegg til disse områdene vil banken tilby ulike SpareBank 1 produkter. Generelt skal BNbank være kostnadseffektiv, ha lav risiko, samt være enkel og forutsigbar. Dette er i tråd med BNbanks opprinnelige strategi før fusjonen med tidligere KredittBanken. Innenfor Næringseiendom skal BNbank være en bank med spisskompetanse på næringseiendom, ha gode kunderelasjoner og være en samarbeidspartner for eierbankene. Gjennom en mer fokusert strategi skal BNbank styrke sin posisjon som en ledende aktør innen finansiering av næringseiendom med lav risiko. Det norske obligasjonsmarkedet vil være en av bankens viktigste finansieringskilder. BNkreditt har historisk vært en aktør i obligasjonsmarkedet og vil videreutvikle sin posisjon i dette markedet. Arbeidet med å se på hvordan videreutvikling og samordning av virksomheten i kredittforetakene BNkreditt, BN Boligkreditt og SpareBank 1 Boligkreditt kan styrke finansieringen av bankens og alliansens virksomhet fortsetter. Virksomheten i Ålesund, som i hovedsak omfatter utlån til bedriftsmarkedet, vil bli organisatorisk underlagt SpareBank 1 SMN. Det arbeides med denne løsningen, men ingen endelig beslutning er tatt. Det forventes en beslutning i 2. halvår SpareBank 1 Næringskreditt AS SpareBank 1 Næringskreditt AS ble etablert i 2009 og har konsesjon fra Kredittilsynet til å drive som kredittforetak. Foretaket er eid av sparebanker som inngår i SpareBank 1-alliansen og er samlokalisert med SpareBank 1 Boligkreditt AS i Stavanger. BNbank har ingen eierinteresser i selskapet. Hensikten med kredittforetaket er å sikre bankene i alliansen stabil og langsiktig finansiering av næringseiendom til konkurransedyktige priser. SpareBank 1 Næringskreditt erverver utlån med pant i næringseiendom og utsteder obligasjoner med fortrinnsrett innenfor regelverket for dette som ble etablert i BNbank kan overføre utlån til foretaket, og som en del av bankens finansieringsstrategi ble 3,8 milliarder kroner i utlån overført fra BNkreditt ved utgangen av juni. BNbank forestår forvaltningen av overførte utlån og BNkreditt mottar en provisjon basert på nettoen av avkastningen på utlånene banken har overført og kostnadene i selskapet. Se note 7 for ytterligere informasjon om SpareBank 1 Næringskreditt. [ 3 ]

4 Virksomheten Finansiering av næringseiendom med lav risiko skjer hovedsakelig gjennom BNkreditt. BNkreditt finansieres gjennom utstedelse av verdipapirer og konsernintern finansiering. Resultat BNkreditt oppnådde et resultat før skatt på 34 millioner kroner i 1. halvår 2009, mot 89 millioner kroner i tilsvarende periode i I 2. kvartal 2009 hadde selskapet et overskudd på 17 millioner kroner før skatt. Netto renteinntekter ble 162 millioner kroner i 1. halvår 2009, mot 155 millioner kroner i samme periode i Selskapets frie midler (egenkapital) er plassert med kort plasseringshorisont, og fallende renter har dermed gitt redusert avkastning på disse midlene. Selskapet har fortsatt innlån tatt opp før finansuroen som løper til vilkår fra før uroen begynte. Reprising av disse innlånene til markedsvilkår vil over tid presse inntjeningen i selskapet. Overføring av lån til SpareBank 1 Næringskreditt vil samlet ha positiv effekt på selskapets inntekter, men vil gi reduserte netto renteinntekter som vil kompenseres med økte andre inntekter. Selskapets finansielle instrumenter med løpetid over ett år bokføres til virkelig verdi. Renterisikoen i selskapet er lav, og endringer i renten skal i begrenset grad gi netto resultateffekter. I perioder hvor renteforskjellene mellom ulike instrumenter utvikler seg ulikt, kan det oppstå resultateffekter. I 1. halvår 2009 ga dette en negativ resultateffekt på 52 millioner kroner, mens effekten i 1. halvår 2008 var positiv med 19 millioner kroner. Over tid vil disse effektene jevne seg ut. Hittil i år er driftskostnadene 49 millioner kroner som er samme nivå som driftskostnadene i 1. halvår Selskapet kjøper alle driftstjenester av BNbank. Det underliggende kostnadsnivået i selskapet er stabilt. I andre kvartal var det flere tegn til at svekkelsene i den norske og internasjonale økonomien avtok. Ulike tiltakspakker fra myndighetene har begynt å virke, men den videre utvikling er usikker. Det vil ta tid før bedret etterspørsel bidrar til redusert arbeidsledighet og styrkede konjunkturer. Styringsrenten har i løpet av første halvår blitt satt svært lavt. Kombinert med svekkelse av kronen og økte oljepriser har dette vært positivt for norsk økonomi. Tapsog misligholdsutviklingen har som følge av dette hatt en positiv utvikling i 1. halvår Med fradrag for individuelle nedskrivninger utgjorde misligholdte og tapsutsatte engasjementer 558 millioner kroner ved utgangen av 2. kvartal. Ved inngangen til året var tilsvarende volum 653 millioner kroner. Utviklingen i kvartalet har vært positiv og selskapet vil fortsatt ha stor oppmerksomhet på porteføljekvalitet og oppfølging av utsatte engasjementer. Det vises til note 4 for ytterligere informasjon om misligholdte og tapsutsatte engasjementer. Tap på utlån var 14 millioner kroner i 1. halvår 2009, mot 1 million kroner i 1. halvår Nedskrivningene i 1. halvår 2009 er i sin helhet gruppenedskrivinger. Gruppenedskrivningene utgjør 52 millioner kroner per 2. kvartal 2009 som tilsvarer 0,26 prosent av utlån. Balanseutvikling Utlånsporteføljen var per 30. juni ,4 milliarder kroner, mot 21,3 milliarder kroner ved utgangen av 1. halvår Ved utgangen av juni 2009 hadde BNkreditt 8,8 milliarder kroner i egne verdipapirinnlån, hvorav 3,5 milliarder kroner er kjøpt av morbanken. Øvrig rentebærende gjeld består hovedsakelig av gjeld til morbanken. Markedet for obligasjoner er i stadig bedring, og selskapet har erfart økende etterspørsel etter langsiktige obligasjoner utstedt av BNkreditt. Prisene har vært fallende i 2. kvartal men er fortsatt høyere enn selskapets gjennomsnittlige finansieringskostnad. Risiko og kapitaldekning Risikobildet utviklet seg positivt i 2. kvartal. Ulike tiltakspakker fra myndighetene, fallende og lavt rentenivå samt positive tendenser i flere delmarkeder har bidratt til redusert mislighold og redusert nedskrivningsbehov. Samlet vurderes risikoen i utlånsporteføljen som relativt lav, men på grunn av den økonomiske utviklingen og verdifall på sikkerheter for selskapets utlån har risikoen økt det siste året. Tapsnivået over tid i BNkreditt er sterkt knyttet til utviklingen i makroøkonomien. Utviklingen i realøkonomien og eiendomsprisene vil derfor påvirke tapsomfanget fremover. Det er usikkerhet knyttet til den videre tapsutviklingen. Likviditetssituasjonen er styrket gjennom kvartalet og tilgangen til likviditet til konkurransedyktige vilkår er økende. [ 4 ]

5 Som følge av overføringen av utlån til SpareBank 1 Næringskreditt og fallende utlånsvolum har kapitaldekningen styrket seg i 1. halvår BNkreditts ansvarlige kapital utgjorde millioner kroner ved utgangen av perioden. Dette tilsvarer en kapitaldekning på 16,4 prosent som er en økning på 1,8 prosentpoeng fra 1. kvartal Kjernekapitalen var millioner kroner. Dette tilsvarer en kjernekapitaldekning på 14,1 prosent ved utgangen av juni 2009 som er en økning på 1,6 prosentpoeng fra mars Risikovektet balanse var millioner kroner pr 30. juni Styret vurderer forholdet mellom BNkreditts soliditet og relevante risikoer som betryggende. Utsiktene for resten av året Selv om enkelte indikatorer tyder på at den negative utviklingen i økonomien er i ferd med å avta er det betydelig usikkerhet knyttet til utviklingen fremover. Usikkerheten er særlig knyttet til utviklingen innenfor næringseiendom. BNkreditt har gjennomgående en portefølje med lav risiko, men fortsatt verdifall på næringsbygg og økt ledighet vil kunne ha negativ effekt. Det lave rentenivået har imidlertid positiv virkning på dette segmentet. Hovedretningen for ny strategi for finansiering av næringseiendom vil etter styrets vurdering gi et godt grunnlag for å ivareta og utvikle verdiene i selskapet. Fremtidig margin- og volumutvikling innenfor utlånsvirksomheten er beheftet med usikkerhet, og vil blant annet være avhenging av selskapets soliditet og finansieringsmuligheter. styret Trondheim, 7. august 2009 [ 5 ]

6 nøkkeltall Millioner kroner note % av GFK % av GFK året 2008 % av GFK Resultatsammendrag Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 162 1,56 % 155 1,37 % 341 1,55 % Sum andre driftsinntekter -52-0,50 % 19 0,17 % 26 0,12 % Sum inntekter 110 1,06 % 174 1,53 % 367 1,67 % Sum andre driftskostnader 49 0,47 % 49 0,43 % 92 0,42 % Driftsresultat før tap på utlån 61 0,59 % 125 1,10 % 275 1,25 % Tap på utlån 14 0,13 % 1 0,01 % 31 0,14 % Resultat før skatt 47 0,45 % 124 1,09 % 244 1,11 % Beregnet skattekostnad 13 0,13 % 35 0,31 % 69 0,31 % Resultat gjenværende virksomhet 34 0,33 % 89 0,78 % 175 0,80 % Lønnsomhet Egenkapitalrenthabilitet 1 2,4 % 6,5 % 6,3 % Rentenetto 2 1,56 % 1,37 % 1,55 % Kostnadsprosent 3 44,5 % 28,2 % 25,1 % Balansetall Brutto utlån Utlånsvekst (brutto) siste 12 måneder -4,3 % -9,8 % -13,1 % Gjennomsnittlig forvaltningskapital Forvaltningskapital Tap og mislighold Tapsprosent utlån 5 0,07 % 0,00 % 0,14 % Misligholdte engasjement i % av brutto utlån 1,97 % 0,96 % 3,25 % Andre tapsutsatte engasjement i % av brutto utlån 0,87 % 0,00 % 0,00 % Soliditet Kapitaldekning 16,4 % 14,3 % 14,4 % Kjernekapitaldeling 14,1 % 12,2 % 12,3 % Kjernekapital Ansvarlig kapital Kontor og bemanning Antall kontor Antall årsverk Aksjer Resultat per aksje i perioden (hele kroner) 5,67 14,83 29,17 Note 1) Overskudd etter skatt i prosent av gjennomsnittlig egenkapital 2) Sum rentenetto hittil i år i forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital 3) Sum driftskostnader i prosent av sum driftsinntekter 4) Gjennomsnittlig forvaltningskapital er beregnet som et snitt av kvartalvis forvaltningskapital og per og ) Netto tap i prosent av gjennomsnittlig brutto utlån hittil i år [ 6 ]

7 resultatregnskap 2.kv 2. kv året Millioner kroner note Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Verdiendring fin instr vurdert til virkelig verdi Andre driftsinntekter og netto gevinst/(tap) Sum andre driftsinntekter Lønn og generelle administrasjonskostnader Andre driftskostnader Sum andre driftskostnader Driftsresultat før tap på utlån Tap på utlån Resultat før skatt Beregnet skattekostnad Resultat for perioden [ 7 ]

8 balanse Millioner kroner note Utsatt skattefordel Overtatte eiendommer Utlån 4, Finansielle derivater Kontanter og fordringer på kredittinstitusjoner Sum eiendeler Aksjekapital Opptjent egenkapital Sum egenkapital Utsatt skatt Ansvarlig lånekapital Gjeld til kredittinstitusjoner Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Påløpte kostnader og forskuddsbetalte inntekter Finansielle derivater Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital styret Trondheim, 7. august 2009 [ 8 ]

9 Endring i egenkapital annen aksje- overkurs- innskutt Annen Sum Millioner kroner kapital fond Egenkapital egenkapital egenkapital Balanse Periodens resultat Balanse Periodens resultat Balanse Avgitt konsernbidrag til mor Periodens resultat Balanse styret Trondheim, 7. august 2009 [ 9 ]

10 kontantstrømoppstilling Millioner kroner året 2008 Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Rente-/provisjonsinnbetalinger og gebyrer fra kunder Innbetaling av renter på andre plasseringer Utbetaling av renter på andre lån Inn- /utbetalinger (-) på utlån til kunder Inn- /utbetalinger på innskudd og gjeld fra kunder Inn- /utbetalinger (-) på gjeld til kredittinstitusjoner Inn- /utbetalinger (-) ved utstedelse av verdipapirer Andre inn-/utbetalinger Utbetalinger til leverandører for varer og tjenester Utbetalinger til ansatte, pensjoner og sosiale kostnader Utbetalinger av skatter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Inn-/utbetalinger (-) på fordringer på kredittinstitusjoner Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Utbetaling av utbytte/konsernbidrag Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto kontantstrøm for perioden Beholdning av kontanter og fordringer på sentralbanker pr Beholdning av kontanter og fordringer på sentralbanker pr [ 10 ]

11 Noter Note 1. Regnskapsprinsipper Delårsregnskapet er for dette kvartal er utarbeidet i samsvar med IFRS, herunder IAS 34 om delårsregnskap. IAS 1 (revidert), Presentation of financial statements er tatt i bruk for konsernet fra og med 1.januar En beskrivelse av de regnskapsprinsipper selskapet har lagt til grunn ved avleggelse av regnskapet fremgår av årsrapporten for Note 2. Andre driftsinntekter og netto gevinst/(tap) 2.kv 2. kv året Millioner kroner Netto provisjonsinntekter/kostnader Netto gevinst/(tap) på verdipapirer Netto gevinst/(tap) på valuta Andre driftsinntekter Sum andre driftsinntekter og netto gevinst/(tap) Netto gevinst/tap på valuta skyldes i all hovedsak agio-/disagioeffekter som oppstår ved at innlån og utlån i utenlandsk valuta omregnes til dagskurs. Valutaterminkontrakter vurderes til virkelig verdi med verdiendring over resultatet. Agio-/ disagioeffekter på denne linjen vil derfor motsvares helt eller delvis av effekter med motsatt fortegn under linjen for verdiendring finansielle instrumenter til virkelig verdi over resultat. Note 3. Inntekter av eierinteresser i konsernselskaper Det ble i ordinær generalforsamling vedtatt å yte et konsernbidrag på 365 millioner kroner før skatt til morselskapet. [ 11 ]

12 Note 4. Tap og nedskrivninger på utlån vurdert til amortisert kost De forskjellige elementene som inngår i tap og nedskrivninger på utlån, er omtalt i note 1 i årsrapporten for De forskjellige elementene som inngår i tap og nedskrivninger på utlån, er omtalt i note 1 i årsrapporten for Lån misligholdt mer enn 3 måneder er definert som lån som ikke er betjent i.h.t. låneavtalen på 3 måneder eller mer. Som førsteprioritetsinstitusjon kan selskapet likevel få tilgang på inntekter, enten ved tvangsbruk eller ved frivillige løsninger. Tap og nedskrivninger på utlån beskrevet i denne note, gjelder utlån vurdert til amortisert kost. 2.kv 2. kv året Millioner kroner Konstaterte tap utover tidligere års nedskrivninger Konstaterte tap på engasjementer uten tidligere nedskrivninger Periodens nedskrivninger: Endring i gruppenedskrivninger IFRS-justering av gruppevise nedskrivninger Sum endring i gruppenedskrivninger Økning på engasjementer med nedskrivning fra tidligere år Avsetning på engasjementer uten tidligere nedskrivninger Reduksjon på engasjementer med nedskrivning fra tidligere år Sum endring i individuelle nedskrivninger Brutto tap på utlån Inngått på tidligere konstaterte tap Tap på utlån Inntektsførte renter på nedskrevne lån kv 2. kv året Millioner kroner Individuelle nedskrivninger til dekning av tap på utlån ved starten av perioden Konstaterte tap dekket av tidligere års individuelle nedskrivninger Periodens nedskrivning: Økning på engasjementer med individuelle nedskrivninger fra tidligere år Nedskrivning på engasjementer uten tidligere individuelle nedskrivninger Reduksjon på engasjementer med individuelle nedskrivninger fra tidligere år Individuelle nedskrivninger til dekning av tap på utlån ved slutten av perioden Gruppenedskrivninger til dekning av tap på utlån ved starten av perioden Periodens gruppenedskrivning til dekning av tap på utlån Gruppenedskrivning til dekning av tap på utlån ved slutten av perioden Lån misligholdt mer enn 3 måneder Millioner kroner året 2008 Brutto hovedstol Individuelle nedskrivninger Netto hovedstol [ 12 ]

13 Øvrige lån hvor det er foretatt individuell nedskrivning Millioner kroner året 2008 Brutto hovedstol Individuelle nedskrivninger Netto hovedstol Lån misligholdt mer enn 3 måneder fordelt på sektor og i % av utlån Brutto utestående Brutto utestående Brutto utestående Millioner kroner % % 2008 % Bedriftsmarkedet 403 1, , ,25 Note 5. innlån Selskapet har emittert obligasjoner og sertifikater for pålydende 413 millioner kroner per , enten som nyemisjoner eller utvidelse av eksisterende åpne lån. I balansen er lån med fast rente vurdert til virkelig verdi, mens lån med flytende rente er vurdert til amortisert kost. Millioner kroner Sertifikater obligasjoner Sum Netto gjeld (pålydende) Nyemisjoner Utvidelse av eksisterende Oppkjøp og forfall av eksisterende Netto gjeld (pålydende) Nyemisjoner Utvidelse av eksisterende Oppkjøp og forfall av eksisterende Netto gjeld (pålydende) Innregnede verdier Millioner kroner året 2008 Sertifikater vurdert til amortisert kost Sertifikater vurdert til virkelig verdi Sum innregnet verdi av sertifikater Obligasjoner vurdert til amortisert kost Obligasjoner vurdert til virkelig verdi Sum innregnet verdi av obligasjoner Sum innregnet verdi av gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer [ 13 ]

14 Note 6. Betingede utfall, hendelser etter balansedagen Det foreligger ikke eiendeler eller forpliktelser som det knytter seg betingede utfall til og der disse utfall kan ha vesentlig påvirkning på selskapets finansielle stilling og resultat. Det har ikke vært vesentlige hendelser etter balansedagen. Note 7. Overføring til SpareBank 1 Næringskreditt SpareBank 1 Næringskreditt AS ble etablert i 2009 og har konsesjon fra Kredittilsynet til å drive som kredittforetak. Foretaket er eid av sparebanker som inngår i SpareBank 1-alliansen og er samlokalisert med SpareBank 1 Boligkreditt AS i Stavanger. BNbank har ingen eierinteresser i SpareBank 1 Næringskreditt. Hensikten med kredittforetaket er å sikre bankene i alliansen stabil og langsiktig finansiering av næringseiendom til konkurransedyktige priser. SpareBank 1 Næringskreditt erverver utlån med pant i næringseiendom og utsteder obligasjoner med fortrinnsrett innenfor regelverket for dette som ble etablert i Som en del av alliansen kan BNbank overføre utlån til foretaket, og som en del av bankens finansieringsstrategi ble 3,8 milliarder kroner i utlån overført fra BNkreditt ved utgangen av juni. Oppgjør for lånene ble mottatt i juli og fordringen mot SpareBank 1 Næringskreditt er klassifisert som utlån per 30. juni BNbank forestår forvaltningen av overførte utlån og BNkreditt mottar en provisjon basert på nettoen av avkastningen på utlånene banken har overført og kostnadene i selskapet. For å ivareta eksisterende obligasjonseieres interesser har BNbank i forbindelse med overføringen innestått for at BNkreditt skal ha en kapitaldekning på minst 20 prosent til enhver tid. I den grad kapitaldekningen er lavere enn 20 prosent skal morbanken stå tilbake for sitt tilgodehavende i BNkreditt og/eller stille garanti. Per 30. juni har BNkreditt en kapitaldekning på 16,4 prosent og 642 millioner kroner av morbankens tilgodehavende står tilbake for obligasjonsgjelden i selskapet. BNbank har garantert for engasjementer som er overført i den grad engasjementene overstiger 25 prosent av SpareBank 1 Næringskreditts ansvarlige kapital. Per 30. juni utgjør dette 235 millioner kroner. [ 14 ]

15 Erklæring i henhold til verdipapirhandellovens 5-6 Vi bekrefter at selskapets halvårsregnskap for perioden 1. januar til 30. juni 2009 etter vår beste overbevisning er utarbeidet i samsvar med IAS34 Delårsrapportering, og at opplysningene i halvårsberetningen gir et rettvisende bilde av selskapets eiendeler, gjeld, finansielle stilling og resultat som helhet. Halvårsberetningen gir etter vår beste overbevisning en rettvisende oversikt over viktige begivenheter i regnskapsperioden og deres innflytelse på halvårsregnskapet, samt en beskrivelse av de mest sentrale risiko- og usikkerhetsfaktorer virksomheten står overfor i neste regnskapsperiode. Trondheim, 7. august 2009 Styret i Bolig- og Næringskreditt AS Lisbet K. Nærø Kjell Fordal Kari Elise Gisnås (styret leder) (nestleder) Arve Austestad Gunnar Jerven (adm. dir.) [ 15 ]

16 PricewaterhouseCoopers AS Beddingen 10 NO-7492 Trondheim Telefon Telefaks Til styret i Bolig- og Næringskreditt AS Uttalelse vedrørende begrenset revisjon av delårsrapportering Vi har foretatt en begrenset revisjon av vedlagte sammendratte balanse for Bolig- og Næringskreditt AS pr og tilhørende sammendratte resultatregnskap og oppstilling over endringer i egenkapital og kontantstrømoppstilling for seksmånedersperioden avsluttet denne dato. Delårsrapporteringen viser et resultat på kr 34 millioner. Ledelsen er ansvarlig for utarbeidelsen og fremstillingen av delårsrapporteringen i samsvar med International Accounting Standard 34 "Interim Financial Reporting". Vår oppgave er å avgi en uttalelse om delårsrapporteringen basert på vår begrensede revisjon. Omfanget av den begrensede revisjonen: Vi har utført vår begrensede revisjon i samsvar med standard for begrenset revisjon 2410 Begrenset revisjon av delårsrregnskaper, utført av foretakets valgte revisor. En begrenset revisjon av en delårsrapportering består i å rette forespørsler, primært til personer med ansvar for økonomi og regnskap, og å gjennomføre analytiske og andre kontrollhandlinger. En begrenset revisjon har et betydelig mindre omfang enn en revisjon utført i samsvar med revisjonsstandarder fastsatt av Den norske Revisorforening, og gjør oss følgelig ikke i stand til å oppnå sikkerhet om at vi er blitt oppmerksomme på alle vesentlige forhold som kunne ha blitt avdekket i en revisjon. Vi avgir derfor ikke revisjonsberetning. Vi har ved vår begrensede revisjon ikke blitt oppmerksomme på noe som gir oss grunn til å tro at den vedlagte sammendratte delårsrapporteringen i det alt vesentlige ikke er utarbeidet i samsvar med International Accounting Standard 34 "Interim Financial Reporting". Trondheim, 7. august 2009 PricewaterhouseCoopers AS Rune Kenneth S. Lædre Statsautorisert revisor Kontorer: Arendal Bergen Drammen Fredrikstad Førde Hamar Kristiansand Mo i Rana Molde Måløy Narvik Oslo Stavanger Stryn Tromsø Trondheim Tønsberg Ålesund PricewaterhouseCoopers navnet refererer til individuelle medlemsfirmaer tilknyttet den verdensomspennende PricewaterhouseCoopers organisasjonen Medlemmer av Den norske Revisorforening Foretaksregisteret: NO [ 16 ]

17 [ 17 ] Styrets beretning / BNbank årsberetning 2007 Bolig- og næringskreditt as Onr

RappoRt. 3. kvartal. BNkreditt as

RappoRt. 3. kvartal. BNkreditt as RappoRt 3. kvartal 2009 BNkreditt as innhold Styrets beretning... 3 Nøkeltall... 6 Resultatregnskap... 7 Balanse... 8 Endring i egenkapital... 9 Kontantstrømoppstilling...10 Noter... 11 Uttalelse vedrørende

Detaljer

Regnskap for 1. halvår og 2. kvartal 2011 Bolig- og Næringskreditt AS

Regnskap for 1. halvår og 2. kvartal 2011 Bolig- og Næringskreditt AS Bolig- og Næringskreditt AS 2. kvartal 2011 Regnskap for 1. halvår og 2. kvartal 2011 Bolig- og Næringskreditt AS Bolig- og Næringskreditt AS 2. kvartal 2011 Kvartalsberetning Oppsummering av første halvår

Detaljer

RappoRt. 3. kvartal. BN Bank ASA

RappoRt. 3. kvartal. BN Bank ASA RappoRt 3. kvartal 2009 BN Bank ASA innhold Styrets beretning...4 Nøkkeltall konsern... 11 Resultatregnskap konsern... 12 Balanse konsern... 13 Endring i egenkapital konsern...14 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

rapport 2. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS

rapport 2. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS rapport 2. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 Uttalelse vedrørende begrenset revisjon

Detaljer

Bolig- og Næringskreditt AS

Bolig- og Næringskreditt AS Bolig- og Næringskreditt AS RAPPORT 4. KVARTAL 2014 Innhold Nøkkeltall... 3 Styrets beretning... 4 Resultatregnskap... 6 Balanse... 7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10

Detaljer

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] Bolig- og Næringskreditt

Detaljer

BN Bank ASA RAPPORT 1. KVARTAL 2015

BN Bank ASA RAPPORT 1. KVARTAL 2015 BN Bank ASA RAPPORT 1. KVARTAL 2015 Innhold Nøkkeltall... 3 Styrets beretning... 4 KONSERN Resultatregnskap... 8 Balanse... 9 Endring i egenkapital...10 Kontantstrømoppstilling...11 Noter...12 Note 1.

Detaljer

BN Bank ASA RAPPORT 3. KVARTAL 2013

BN Bank ASA RAPPORT 3. KVARTAL 2013 BN Bank ASA RAPPORT 3. KVARTAL 2013 Innhold Nøkkeltall... 3 Styrets beretning... 4 Resultatregnskap... 8 Balanse... 9 Endring i egenkapital...10 Kontantstrømoppstilling...11 Noter...12 Note 1. Regnskapsprinsipper...

Detaljer

å r s r a p p o r t BN Boligkreditt AS

å r s r a p p o r t BN Boligkreditt AS å r s r a p p o r t 2008 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning... 4 Resultatregnskap...12 Balanse...12 Endring i egenkapital...13 Kontantstrømoppstilling...13 Noter 1 Regnskapsprinsipper... 14 2 Renteinntekter

Detaljer

Årsrapport. BN Kreditt AS

Årsrapport. BN Kreditt AS Årsrapport 2010 BN Kreditt AS Innhold 2010 Nøkkeltall... 4 Årsberetning... 6 Resultatregnskap... 11 Balanse... 12 Endring i egenkapital... 13 Kontantstrømoppstilling... 13 Noter 1 Regnskapsprinsipper...

Detaljer

Årsrapport. BN Boligkreditt AS

Årsrapport. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2010 BN Boligkreditt AS Innhold 2010 Nøkkeltall... 4 Årsberetning... 6 Resultatregnskap... 11 Balanse... 12 Endring i egenkapital... 13 Kontantstrømoppstilling... 13 Noter 1 Regnskapsprinsipper...

Detaljer

2Å008 r s b e r e t n i n g

2Å008 r s b e r e t n i n g 2008 Årsberetning innhold Årsberetning... 4 Resultatregnskap... 16 Balanse... 17 Endring i egenkapital... 18 Kontantstrømoppstilling... 19 Noter 1 Regnskapsprinsipper...21 2 Renteinntekter og lignende

Detaljer

Årsrapport 2007. Bolig- og Næringsbanken ASA

Årsrapport 2007. Bolig- og Næringsbanken ASA Årsrapport 2007 Bolig- og Næringsbanken ASA innhold Årsberetning...4 Resultatregnskap... 14 Balanse... 15 Endring i egenkapital... 16 Kontantstrømanalyse... 17 Noter 1 Regnskapsprinsipper....18 2 Renteinntekter

Detaljer

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] BN Boligkreditt Regnskapsprinsipper

Detaljer

Bolig- og Næringskreditt AS ÅRSREGNSKAP 2014

Bolig- og Næringskreditt AS ÅRSREGNSKAP 2014 Bolig- og Næringskreditt AS ÅRSREGNSKAP 2014 Innhold Nøkkeltall... 3 Styrets beretning... 4 Resultatregnskap... 7 Balanse pr. 31.12... 8 Endring i egenkapital i 2013 og 2014... 9 Kontantstrømoppstilling...10

Detaljer

Kvartalsrapport 2/2015

Kvartalsrapport 2/2015 Kvartalsrapport 2/2015 RESULTATREGNSKAP BALANSE NOTER Innhold KLP Kommunekreditt Kvartalsregnskap 2/2015 3 Resultatregnskap 5 Balanse 6 Egenkapitaloppstilling 7 Kontantstrømoppstilling 8 Erklæring 9 Noter

Detaljer

Storebrand Bank Konsern 1. halvår 2009

Storebrand Bank Konsern 1. halvår 2009 Storebrand Bank Konsern 1. halvår 2009 Storebrand Bank Konsern - halvårsberetning for og pr. 30. juni 2009 (Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i 2008) Storebrand Bank Konsern oppnådde i 1. halvår

Detaljer

gjensidige.com DelÅrsrapport andre kvartal og første halvår Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa

gjensidige.com DelÅrsrapport andre kvartal og første halvår Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa gjensidige.com DelÅrsrapport andre kvartal og første halvår 2010 Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa Hovedtrekk andre kvartal og første halvår 2010 Positivt resultat i andre kvartal og første halvår

Detaljer

Andre. 1kvartal. Første. 3kvartal. Fjerde 4kvartal. Tredje. 2kvartal. Halvårsrapport 2015 Storebrand Boligkreditt AS

Andre. 1kvartal. Første. 3kvartal. Fjerde 4kvartal. Tredje. 2kvartal. Halvårsrapport 2015 Storebrand Boligkreditt AS Første 1kvartal 2015 Andre 2kvartal 2015 Fjerde 4kvartal 2015 Tredje 3kvartal 2015 Halvårsrapport 2015 Storebrand Boligkreditt AS Innhold Resultatregnskap..................................................................

Detaljer

gjensidige.com DelÅrsrapport andre kvartal og første halvår Gjensidige bank ASa

gjensidige.com DelÅrsrapport andre kvartal og første halvår Gjensidige bank ASa gjensidige.com DelÅrsrapport andre kvartal og første halvår 2009 Gjensidige bank ASa Delårsrapport andre kvartal og første halvår 2009 VIRKSOMHETEN Gjensidige Bank ble lansert i og har hovedkontor i Førde.

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2015

Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 Kvartalsrapport 2. kvartal STYRETS BERETNING 2 / 16 Styrets beretning 2. kvartal Virksomhetens art SSB Boligkreditt er Sandnes Sparebank konsernets finansieringsselskap for utstedelse av obligasjoner med

Detaljer

gjensidige.com delårsrapport andre kvartal og første halvår gjensidige bank boligkreditt as

gjensidige.com delårsrapport andre kvartal og første halvår gjensidige bank boligkreditt as gjensidige.com delårsrapport andre kvartal og første halvår 2011 gjensidige bank boligkreditt as DELÅRSRAPPORT ANDRE KVARTAL OG FØRSTE HALVÅR 2011 VIRKSOMHETEN Gjensidige Bank Boligkreditt AS ble stiftet

Detaljer

Året 1998. Finansielle hovedtall for BNbank-konsernet 1998 1997 1996 1995 1994

Året 1998. Finansielle hovedtall for BNbank-konsernet 1998 1997 1996 1995 1994 Året 1998 Egenkapitalrentabilitet på 9,2 prosent. Årsoverskuddet ble på 134 millioner kroner, en forbedring på 24 millioner kroner i forhold til foregående år. Rendyrking av kjernevirksomheten styrket

Detaljer

BOLIGKREDITT Kvartalsrapport 3/2014

BOLIGKREDITT Kvartalsrapport 3/2014 BOLIGKREDITT Kvartalsrapport 3/2014 RESULTATREGNSKAP BALANSE NOTER Innhold KLP Boligkreditt AS Kvartalsregnskap 3/2014 3 Resultatregnskap 4 Balanse 5 Egenkapitaloppstilling 6 Kontantstrømoppstilling 7

Detaljer

gjensidige.com delårsrapport andre kvartal og første halvår Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa

gjensidige.com delårsrapport andre kvartal og første halvår Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa gjensidige.com delårsrapport andre kvartal og første halvår 2011 Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa Hovedtrekk ANDRE KVARTAL OG FØRSTE HALVÅR 2011 Ny daglig leder i Gjensidige Bank Strukturell

Detaljer

Halvårsrapport. Storebrand Bank ASA

Halvårsrapport. Storebrand Bank ASA Halvårsrapport Storebrand Bank ASA 2. kvartal 2013 Storebrand Bank Konsern - Halvårsberetning for 1. halvår 2013 (Resultattall i parentes gjelder tilsvarende periode i 2012. Balansetall i parentes gjelder

Detaljer

Halvårsrapport. Storebrand Bank ASA

Halvårsrapport. Storebrand Bank ASA Halvårsrapport Storebrand Bank ASA 2. kvartal 2014 Storebrand Bank Konsern - Halvårsberetning for 1. halvår 2014 (Resultattall i parentes gjelder tilsvarende periode i 2013. Balansetall i parentes gjelder

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Styrets beretning 2 / 14 Styrets beretning Virksomhetens art SSB Boligkreditt er Sandnes Sparebank konsernets finansieringsselskap for utstedelse av obligasjoner med fortrinnsrett. er selskapets

Detaljer

Kvartalsrapport. Storebrand Boligkreditt AS

Kvartalsrapport. Storebrand Boligkreditt AS Kvartalsrapport Storebrand Boligkreditt AS 1. kvartal 2014 1 Storebrand Boligkreditt AS - Kvartalsberetning for 1. kvartal 2014 (Resultattall (Tall i parentes i parentes gjelder tilsvarende gjelder tilsvarende

Detaljer

Helgeland Boligkreditt AS, 2. kvartal 2010.

Helgeland Boligkreditt AS, 2. kvartal 2010. Helgeland Boligkreditt AS, 2. kvartal. Kort om virksomheten Helgeland Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Helgeland Sparebank og har hovedkontor i Mo i Rana, med adresse jernbanegata 8601 Mo

Detaljer