RappoRt. 3. kvartal. BN Bank ASA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RappoRt. 3. kvartal. BN Bank ASA"

Transkript

1 RappoRt 3. kvartal 2009 BN Bank ASA

2 innhold Styrets beretning...4 Nøkkeltall konsern Resultatregnskap konsern Balanse konsern Endring i egenkapital konsern...14 Kontantstrømoppstilling konsern Noter konsern Resultatregnskap morbank Balanse morbank Endring i egenkapital morbank Kontantstrømoppstilling morbank Noter morbank Uttalelse vedrørende begrenset revisjon av delårsrapporten [ 2 ]

3 BN Bank ASA Hovedtall 30. september 2009 Resultat på 91 millioner kroner (mot et underskudd på 185 millioner kroner per 30. september 2008) Egenkapitalrentabilitet (etter skatt) på 5,4 prosent (mot 3,1 prosent per 30. september 2008) Sum inntekter på 370 millioner kroner (mot 363 millioner kroner per 30. september 2008) Driftskostnader på 201 millioner kroner (mot 256 millioner kroner per 30. september 2008) Kjernekapitaldekning: 9,0 prosent (mot 8,1 prosent per 30. september 2008) 3. kvartal 2009 Implementering av ny strategi for BN Bank i henhold til plan. Avtale med SpareBank 1 SMN om overtagelse av BN Banks avdeling i Ålesund inngått. Styrket likviditetssituasjon - likviditetsbeholdning på 13,7 milliarder kroner ved utgangen av 3. kvartal (mot 4,6 milliarder kroner ved utgangen av 2. kvartal 2009) Styrket drift og inntjening resultat på 56 millioner kroner (mot 34 million kroner i 2. kvartal). Egenkapitalrentabilitet (etter skatt) på 8,9 prosent (mot 5,2 prosent i 2. kvartal). Styrket kapitaldekning kjernekapitaldekning på 9,0 prosent (mot 7,8 prosent per 30. juni 2009). Fortsatt reduksjon i volum av misligholdte lån netto misligholdte og tapsutsatte engasjementer utgjorde 0,8 milliarder kroner (mot 1,4 milliarder kroner per 30. juni 2009) Fortsatt lave tap på utlån 12 millioner kroner (mot 9 millioner kroner i 2. kvartal) inkl. Ålesundsporteføljen. [ 3 ]

4 30. september 2009 Innledning Implementeringen av den nye strategien for BN Bank som ble vedtatt i 2. kvartal 2009 går etter planen. Strategien vil for alvor bli rullet ut i 4. kvartal 2009, og banken vil igjen sette fokus på ulike markedsaktiviteter. Lisbet Nærø ble i styremøte 27. oktober ansatt som administrerende direktør på permanent basis. Hun har fungert i stilingen siden januar 2009, og kom da fra stillingen som CFO i SpareBank 1 SR-bank. Resultatutviklingen er tilfredsstillende, selv om resultatet fortsatt er lavere enn bankens målsetning på sikt. Behovet for å stabilisere kundemassen, samt konkurransesituasjonen, finansieringssituasjonen og renteutviklingen har presset netto renteinntekter hittil i Den underliggende kostnadsutviklingen er positiv, men kostnader på 33 millioner kroner til avvikling av leieforhold har gitt ekstraordinært høye kostnader hittil i Bankens likviditetssituasjon er god. Banken har i løpet av 2009 emittert obligasjoner og sertifikater for 6,8 milliarder kroner. I tillegg har banken fått finansiering av virksomheten gjennom SpareBank 1 Næringskreditt for 6,4 milliarder kroner. Per 30. september 2009 har banken en likviditetsbeholdning på 13,7 milliarder kroner. Likviditeten skal hovedsakelig benyttes til å dekke fremtidige forfall inkludert førtidig innfrielse av innlån refinansiert på høye kredittspreader i 4. kvartal I tillegg vil likviditeten bli benyttet til utlånsvekst. Per 30. september 2009 var kjernekapitaldekningen 9,0 prosent, mot 6,9 prosent ved inngangen til året. Tilsvarende for kapitaldekningen var henholdsvis 12,8 prosent og 9,8 prosent. Styret vurderer banken som tilfredsstillende kapitalisert, men banken vil arbeide for å styrke soliditeten ytterligere. Eiernes soliditet, størrelse og finansielle stilling bidrar også til å understøtte bankens soliditet. I september ble det inngått en intensjonsavtale mellom Trysil Fageråsen Eiendom AS som eier, BN Bank som panthaver og Peab om overdragelse av eiendommen i det såkalte Estatia-prosjektet i Trysil. Den avtalte kjøpesummen gjør at bankens tap i forbindelse med engasjementet med Estatia Resort Trysil AS vil ligge innenfor den tidligere foretatte avsetning. Eiersammensetningen i BN Bank har endret seg i løpet av september Sparebanken Hedemark ønsket å selge sin eierposisjon på 15 prosent av aksjene og inngikk avtale om salg av aksjene til SpareBank 1 SMN i august SpareBank 1 SR-bank og SpareBank 1 Nord-Norge valgte å benytte forkjøpsretten og har søkt om konsesjon for å overta 3,5 prosent hver av aksjene i BN Bank. Forutsatt konsesjon vil SpareBank 1 SR-bank og SpareBank 1 Nord-Norge eie 23,5 prosent hver av BN Bank, mens SpareBank 1 SMN vil eie 33 prosent. De siste 20 prosent av aksjene eies av Samarbeidende Sparebanker Bankinvest AS. Det er besluttet å flytte hovedkontoret for BN Bank til nye lokaler. Banken vil leie lokaler av SpareBank 1 SMN. Gjennom dette får BN Bank nye tidsriktige lokaler og reduserte kostnader. Flyttedato er forventet å være november Det arbeides med ulike planer for eiendommen hvor dagens hovedkontor ligger, herunder salg av eiendommen. I tredje kvartal var det flere positive utviklingstrekk i den norske og internasjonale økonomien. Ulike tiltakspakker fra myndighetene virker og flere av ordningene er i ferd med å fases ut. Samtidig vil det ta tid før bedret etterspørsel bidrar til redusert arbeidsledighet og styrkede konjunkturer. Styringsrenten ble i løpet av første halvår satt svært lavt, og det forventes en forsiktig økning i 4. kvartal Kronen har som følge av dette styrket seg vesentlig den senere tid. Oljeprisen har vært stabil på et relativt høyt nivå i 3. kvartal noe som er positivt for norsk økonomi. Taps- og misligholdsutviklingen har vært positiv så langt i [ 4 ]

5 Samordning med SpareBank 1 BN Banks hovedsatsningsområder vil være finansiering av næringseiendom, innskudd og boliglån. I tillegg til disse områdene vil banken tilby ulike SpareBank 1 produkter. BN Bank skal være kostnadseffektiv, ha lav risiko, samt være enkel og forutsigbar. Dette er i tråd med BN Banks opprinnelige strategi før fusjonen med tidligere KredittBanken. Innenfor Næringseiendom skal BN Bank være en bank med spisskompetanse på næringseiendom, ha gode kunderelasjoner og være en samarbeidspartner for eierbankene. Gjennom en mer fokusert strategi skal BN Bank styrke sin posisjon som en ledende aktør innen finansiering av næringseiendom med lav risiko. I personmarkedet skal BN Bank være en direktebank med vekt på selvbetjening, enkle produkter og konkurransedyktige vilkår. Banken vil ha fokus på rekruttering av nye kunder, utvikling av kundemassen, kostnadseffektiv drift og lav risiko. Utover innskudd vil obligasjoner med fortrinnsrett og det norske obligasjonsmarkedet være bankens viktigste finansieringskilder. BN Bank har historisk vært en aktør i obligasjonsmarkedet og vil videreutvikle sin posisjon i dette markedet. Arbeidet med å se på hvordan videreutvikling og samordning av virksomheten i kredittforetakene BNkreditt, BN Boligkreditt og SpareBank 1 Boligkreditt kan styrke finansieringen av bankens og alliansens virksomhet fortsetter. BN Bank og SpareBank 1 SMN inngikk i september 2009 en avtale om at SpareBank 1 SMN skal overta BN Banks avdeling i Ålesund. Avtalen innebærer at SpareBank 1 SMN overtar samtlige 36 ansatte i BN Bank avd. Ålesund samt alle kundeforhold som per 30. september bestod av 4,8 milliarder kroner i utlån og 1,5 milliarder i innskudd. Utlån og innskudd i Ålesund overføres gradvis til SpareBank 1 SMN. BN Bank vil finansiere porteføljen samt garantere for kredittrisikoen. Garantien og finansieringen vil gradvis bli redusert. Dersom garantien ikke er avviklet etter 3 år vil denne kunne bli forlenget i maksimalt ytterligere 2 år. Virksomheten i Ålesund passet ikke inn i den nye strategien for BN Bank. Den foreliggende løsningen ivaretar verdiene i porteføljen på en best mulig måte, samtidig som dette er god løsning for kundene og de ansatte i Ålesund. SpareBank 1 Næringskreditt AS SpareBank 1 Næringskreditt AS ble etablert i 2009 og har konsesjon fra Kredittilsynet til å drive som kredittforetak. Foretaket er eid av sparebanker som inngår i SpareBank 1-alliansen og er samlokalisert med SpareBank 1 Boligkreditt AS i Stavanger. Hensikten med kredittforetaket er å sikre bankene i alliansen stabil og langsiktig finansiering av næringseiendom til konkurransedyktige priser. SpareBank 1 Næringskreditt erverver utlån med pant i næringseiendom og utsteder obligasjoner med fortrinnsrett innenfor regelverket for dette som ble etablert i BN Bank kan overføre utlån til foretaket, og som en del av bankens finansieringsstrategi er 7,5 milliarder kroner i utlån overført fra BNkreditt per 3. kvartal Foreløpig har SpareBank 1 Næringskreditt benyttet obligasjonene i bytteordningen med Norges Bank. BN Bank forestår forvaltningen av overførte utlån og BNkreditt mottar en provisjon basert på nettoen av avkastningen på utlånene banken har overført og kostnadene i selskapet. Se note 10 for ytterligere informasjon om SpareBank 1 Næringskreditt. [ 5 ]

6 Resultat per 30. september Resultatet fra virksomheten i Ålesund er skilt ut i Resultat fra virksomhet under avhendelse, slik at Resultat gjenværende virksomhet reflekterer virksomheten innenfor næringseiendom og personmarkedet. Tallene per 30. september 2009 er sammenlignet med tilsvarende tall per 30. september Per 30. september 2009 oppnådde BN Bank konsernet et resultat før skatt på gjenværende virksomhet på 157 millioner kroner (102 millioner kroner). Resultat etter skatt var på 113 millioner kroner (76 millioner kroner), og dette ga en egenkapitalavkastning på 5,4 prosent (3,1 prosent). Sum inntekter var 370 millioner kroner (363 millioner kroner) per 30. september Tiltak for å stabilisere kundemassen og sikring av finansieringen av banken har medført reduserte marginer innenfor både utlån og innskudd. Kombinert med fallende utlåns- og innskuddsvolumer og renteutviklingen har dette medført svekkede inntekter hittil i 2009 sammenlignet med tilsvarende periode i Imidlertid var resultatet i 2008 svekket som følge av nedskrivninger på obligasjoner utstedt av tidligere eier. Finansuroen i 2. halvår 2008 og oppsplittingen av Glitnirkonsernet i Norge har påført banken kostnader også i BN Bank arbeider med å avvikle leieforhold som var inngått i perioden med Glitnir som eier. I den forbindelse er det satt av 33 millioner kroner per 30. september Enkelte motparter på strukturerte produkter falt bort i Dette medførte negative verdiendringer på til sammen 24 millioner kroner i første kvartal De åpne posisjonene ble lukket i 1. kvartal Resultat fra virksomhet under avhendelse er negativt med 22 millioner kroner hittil i år. Dette er resultatet fra virksomheten i Ålesund. Nedskrivninger på utlån utgjør hittil i år 53 millioner kroner i denne porteføljen. Tredje kvartal 2009 Resultatet fra virksomheten i Ålesund er skilt ut i Resultat fra virksomhet under avhendelse, slik at Resultat gjenværende virksomhet reflekterer virksomheten innenfor næringseiendom og personmarkedet. Tallene for 3. kvartal 2009 er sammenlignet med tilsvarende tall for 2. kvartal Resultatregnskap for de 5 siste kvartal er inntatt i note 11. For videreført virksomhet ble resultatet før skatt i 3. kvartal 86 millioner kroner (50 million kroner). Resultatet etter skatt for videreført virksomhet var på 62 millioner kroner (36 million kroner), og dette ga en egenkapitalavkastning i kvartalet på 8,9 prosent (5,2 prosent). Resultatøkningen forklares hovedsakelig med reduserte driftskostnader i 3. kvartal 2009 knyttet til avsetninger for avvikling av leieforhold i 2. kvartal 2009 og reduserte tap på utlån. I tillegg har inntektene økt i kvartalet mens det generelle kostnadsnivået er redusert. Resultat fra virksomhet under avhendelse er negativt med 6 millioner kroner i 3. kvartal 2009 (-2 millioner kroner). Dette er resultatet fra virksomheten i Ålesund. Nedskrivninger på utlån i denne virksomheten utgjør 16 millioner kroner i 3. kvartal (8 millioner kroner). Inntekter Overføring av lån til SpareBank 1 Næringskreditt har gitt reduserte netto renteinntekter, men dette kompenseres med økte andre inntekter. Netto renteinntekter er redusert med 14 millioner kroner i 3. kvartal som følge av denne overføringen, mens andre driftsinntekter er økt med 22 millioner kroner. Tabellen nedenfor viser sum inntekter hvor inntekter fra SpareBank 1 Næringskreditt inngår i utlånsbidraget. Netto renteinntekter Mill. kr 3.kv.09 2.kv.09 Endring Sum inntekter Utlån 8 Innskudd 2 Egenkapital -6 Forsinkelsesrenter -3 Likviditetsporteføljen -16 Verdiendringer 19 Andre poster -3 Sum inntekter ble 134 millioner kroner (133 millioner kroner) i 3. kvartal Overføring av lån til SpareBank 1 Næringskreditt har bidratt til å øke inntektene fra utlånsvirksomheten. Per 30. september 2009 er oppgjøret fra overføringene benyttet til å øke likviditetsbeholdningen, og dette har hatt en negativ resultateffekt. Etter hvert som likviditetsbeholdningen reduseres vil denne effekten reverseres. Fortsatt meget sterk konkurranse både på innskudd og boliglån presser inntjeningen på disse områdene, og banken har prioritert å opprettholde forretningsvolumene fremfor kortsiktig lønnsomhet. Innenfor bedriftsmarkedet har det i større grad vært mulig å øke marginene i tråd med økte finansieringskostnader. [ 6 ]

7 Bankens frie midler (egenkapital) er plassert med kort plasseringshorisont, og fallende renter har dermed gitt redusert avkastning på disse midlene. Selskapets derivater og øvrige finansielle instrumenter med løpetid over ett år bokføres til virkelig verdi. Rente- og valutarisikoen i banken er lav, og endringer i renten og valutakurser skal i begrenset grad gi netto resultateffekter. I perioder hvor renteforskjellene mellom ulike instrumenter utvikler seg ulikt, kan det oppstå resultateffekter. Markedssituasjonen og betydelige endringer i renter og valutakurser har gitt økt volatilitet på verdiene av finansielle instrumenter og økt volatilitet av verdiendringer. I forhold til 2. kvartal 2009 har dette påvirket andre driftsinntekter positivt med 19 millioner kroner. På grunn av konkurransesituasjonen ventes det fortsatt press på bankens inntekter. Banken har fortsatt innlån tatt opp før finansuroen som løper til vilkår fra før uroen begynte. Reprising av disse innlånene til markedsvilkår vil over tid presse inntjeningen i banken. Imidlertid vil redusert likviditetsbeholdning og innfrielse av enkelte dyre innlån ha positiv effekt, men innfrielsene vil ikke skje før i andre halvdel av 4. kvartal. Driftskostnader Mill. kr 3.kv.09 2.kv.09 Endring Andre driftskostnader Avsetning avvikling leieforhold -18 Konsulentkostnader -4 Avskrivninger -2 Markedsføring -1 Øvrige kostnader -5 Andre driftskostnader ble 52 millioner kroner (82 millioner kroner) i 3. kvartal I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital utgjorde driftskostnadene (ekskl. avsetning til avvikling av leieforhold) 0,36 prosent (0,45 prosent) i 3. kvartal 2009, mens kostnadene i forhold til inntektene utgjorde 39 prosent (62 prosent). Som nevnt innledningsvis arbeider banken med å avvikle leieforhold som var inngått i perioden med Glitnir som eier. I den forbindelse er det kostnadsført 33 millioner kroner hittil i år. Det underliggende kostnadsnivået innenfor bankdriften er redusert gjennom kvartalet. Antall årsverk utgjør ved utgangen av kvartalet 102 (103). Tilsvarende antall var 105 årsverk ved inngangen til året. Det arbeides med å redusere kostnadsnivået ytterligere. Banken planlegger økte markedsaktiviteter fra 4. kvartal Dette vil øke markedsføringskostnadene fremover. I tillegg vil investeringer i selvbetjeningsløsninger bidra til noe økte IT-kostnader. [ 7 ]

8 Nedskrivninger på engasjementer Den negative utviklingen for realøkonomien medførte vesentlige nedskrivninger på utlån mot slutten av 2008 og i 1. kvartal 2009, men nivået er redusert betydelig de siste 2 kvartalene. Lavere rentenivå, økt oljepris og den generelle utviklingen i økonomien har hatt positiv effekt. Med fradrag for individuelle nedskrivninger utgjorde misligholdte og tapsutsatte engasjementer 0,8 milliarder kroner ved utgangen av 3. kvartal, mot 1,4 milliarder kroner per 30. juni Ved inngangen til året var tilsvarende volum 1,5 milliarder kroner. Dette inkluderer misligholdte og tapsutsatte utlån i Ålesunds-porteføljen. I prosent av totalt engasjement utgjør misligholdte utlån 1,76 prosent per 30. september 2009, mot 2,78 prosent per 30. juni Utviklingen i kvartalet har vært positiv og banken vil fortsatt ha stor oppmerksomhet på porteføljekvalitet og oppfølging av utsatte engasjementer. Det vises til note 3 for ytterligere informasjon om misligholdte og tapsutsatte engasjementer. For videreført virksomhet er det inntektsført 4 millioner kroner under tap på utlån i 3. kvartal 2009, mot en kostnadsføring på 1 million kroner i 2. kvartal. Samlet utgjør tap på utlån i videreført virksomhet 12 millioner kroner hittil i år. Dette er fordelt med 11 millioner kroner (0,06 prosent av brutto utlån) innenfor bedriftsmarkedet (næringseiendom) og 1 million kroner (0,01 prosent) i privatmarkedet. Tap i Ålesundsporteføljen utgjør 53 millioner kroner i samme periode. Gruppenedskrivningene utgjør per 30. september millioner kroner. Gruppenedskrivingene utgjør 0,22 prosent av brutto utlån på samme tidspunkt. Individuelle nedskrivninger utgjør per 30. september millioner kroner. Tapsavsetninger på porteføljen i Ålesund er per 30. september millioner kroner, herav er 34 millioner kroner gruppenedskrivninger. Balansen Bankens forvaltningskapital var 51,3 milliarder kroner per 30. september 2009, som er en reduksjon på 1,2 milliarder siste 12 måneder. Utlån inklusiv utlån i SpareBank 1 Næringskreditt var på 43,5 milliarder kroner pr 30. september 2009 som var en nedgang på 4,6 milliarder kroner (10 prosent) siste året. Reduksjonen i den underliggende utlånsmassen har vært avtagende siden 4. kvartal Mrd. Kr 3.kv.09 2.kv.09 1.kv.09 4.kv.08 Utlån* 43,5 43,6 44,6 46,2 Endring i kvartalet -0,1-1,0-1,6-2,0 *Inkl. SpareBank 1 Næringskreditt og Ålesundsporteføljen. I 3. kvartal 2009 er det overført en utlånsportefølje på 3,7 milliarder kroner til SpareBank 1 Næringskreditt. Brutto utlån var per 30. september fordelt på følgende segmenter Milliarder kroner Personmarkedet 13,0 13,0 Næringseiendom* 26,1 25,7 Ålesundsporteføljen 4,8 5,1 *Inkludert utlån overført til SpareBank 1 Næringskreditt Innskudd var 15,2 milliarder kroner pr 30. september 2009 som var en nedgang på 3,3 milliarder kroner (18 prosent) det siste året. I september ble det avtalt overført 1,5 milliarder kroner i innskudd til SpareBank 1 SMN. Underliggende har innskudd fra kunder økt med 0,2 milliarder kroner i 3. kvartal. Innskuddsdekningen per 30. september 2009 var 45 prosent, mot 38 prosent per 30. september Salg av utlånsportefølje til SpareBank 1 Næringskreditt er hovedårsaken til forbedringen i innskuddsdekningen. Obligasjonsmarkedet er i stadig bedring og banken har erfart økende etterspørsel etter langsiktige obligasjoner utstedt av banken. Banken har utstedt obligasjoner og sertifikater for 6,8 milliarder kroner så langt i 2009, hvorav 2,9 milliarder kroner i 3. kvartal. Prisene i obligasjonsmarkedet har falt betydelig i 3. kvartal. Risiko og kapitaldekning Risikobildet utviklet seg positivt i 3. kvartal. Ulike tiltakspakker fra myndighetene, fallende og lavt rentenivå samt positive tendenser i flere delmarkeder har bidratt til redusert mislighold og redusert nedskrivningsbehov. For videreført virksomhet er 52 prosent av bankens utlån eksponert mot eiendomsdrift, mens 44 prosent er eksponert mot personmarkedet. Samlet vurderes risikoen i utlånsporteføljen som relativt lav, men på grunn av den økonomiske utviklingen og verdifall på sikkerheter for bankens utlån har risikoen økt det siste året. [ 8 ]

9 Tapsnivået over tid i BN Bank er sterkt knyttet til utviklingen i makroøkonomien. Utviklingen i realøkonomien og eiendomsprisene vil derfor påvirke tapsomfanget fremover. Det er usikkerhet knyttet til den videre tapsutviklingen. Banken vil fortsatt ha stor oppmerksomhet på porteføljekvalitet og oppfølging av utsatte engasjementer. Likviditetssituasjonen er styrket gjennom kvartalet og tilgangen til likviditet til konkurransedyktige vilkår er god. Andel langsiktig finansiering målt etter Kredittilsynets likviditetsindikator 1 var 96 prosent per 30. september 2009 mot 80 prosent per 30. juni Som følge av overføringen av utlån til SpareBank 1 Næringskreditt og fallende utlånsvolum har kapitaldekningen styrket seg i Kapitaldekningen utgjorde 12,8 prosent per 30. september 2009 mot 9,8 prosent ved inngangen til året. Tilsvarende for kjernekapitaldekningen var henholdsvis 9,0 og 6,9 prosent. På bakgrunn av betydelige nedskrivninger i 4. kvartal 2008 ble kapitaldekningen redusert i 2008 og gjennom økningen hittil i år er kapitaldekningen betydelig høyere enn per 30. september Kapitaldekningen var da 11,0 prosent, mens kjernekapitaldekningen var 8,1 prosent. Bankens ansvarlige kapital inklusive 50 prosent av resultatet utgjorde millioner kroner ved utgangen av september 2009, mens kjernekapitalen var millioner kroner. Risikovektet balanse var millioner kroner på samme tidspunkt. Banken beregner kapitaldekningen etter standardmetoden i Basel II regelverket. Det er gjennomført en begrenset revisjon av regnskapet. Styret vurderer banken som tilfredsstillende kapitalisert, men banken vil arbeide for å styrke soliditeten ytterligere. Eiernes soliditet, størrelse og finansielle stilling bidrar også til å understøtte bankens soliditet. Banken har ikke søkt om tilførsel av kjernekapital via Statens finansfond. Datterselskaper BN Bank-konsernet består av banken BN Bank og kredittforetakene Bolig og Næringskreditt AS (BNkreditt) og BN Boligkreditt. Selskapene er hovedsaklig finansieringsinstrumenter for bankens utlånsaktiviteter. Bolig- og Næringskreditt AS BNkreditt yter lavrisiko pantelån til næringseiendom og hadde ved utgangen av 3. kvartal 2009 en utlånsportefølje på 13,8 milliarder kroner, i forhold til 20,8 milliarder kroner per 30. september Per september er det overført 7,5 milliarder i lån til SpareBank 1 Næringskreditt. BNkreditt har utestående obligasjonsgjeld for 9,6 milliarder kroner per 30. september 2009, mot 7,7 milliarder kroner per 30. september Resultatet etter skatt ble 60 millioner kroner per 3. kvartal 2009 mot 140 millioner kroner i tilsvarende periode i Reduksjonen skyldes hovedsakelig negative verdiendringer på selskapets innlån. Tap på utlån var 15 millioner kroner per 3. kvartal 2009, mot 2 million kroner for samme periode i Nedskrivningene per 3. kvartal 2009 er i sin helhet gruppenedskrivinger. Gruppenedskrivningene utgjør 53 millioner kroner per 3. kvartal 2009 som tilsvarer 0,38 prosent av utlån. Kapitaldekningen og kjernekapitaldekningen var henholdsvis 20,9 prosent og 14,1 prosent per 30. september BN Boligkreditt AS BN Boligkreditt er bankens kredittforetak for utstedelse av obligasjoner med fortrinnsrett og hadde ved utgangen av 3. kvartal 2009 en boliglånsportefølje på 6,7 milliarder kroner, mot 9,1 milliarder kroner per 30. september Selskapet utstedte i 2008 obligasjoner med fortrinnsrett for 6,5 milliarder kroner. I mai 2009 ble 2,5 milliarder kroner av dette refinansiert. [ 9 ]

10 Resultatet etter skatt ble 14 millioner kroner per september 2009, mot 42 millioner kroner i tilsvarende periode i Netto renteinntekter er 17 millioner kroner høyere enn i samme periode i 2008, mens verdiendringer på finansielle instrumenter er 38 millioner kroner lavere. Kapitaldekningen og kjernekapitaldekningen var henholdsvis 14,1 prosent og 11,2 prosent per 30. september fremtidsutsikter Den nye strategien for BN Bank vil etter styrets vurdering gi et godt grunnlag for å utvikle verdiene i banken. Den nye strategien vil medføre endringer i bankens virksomhet og struktur, samt stille krav til omstilling i banken. Det arbeides med å tilpasse kostnadsnivået til den nye strategien. Styret har i 2009 hatt fokus på likviditetssituasjonen, milighold, soliditet og resultatutviklingen. Dette har gitt gode resultater og det forventes ytterligere positiv utvikling. I 4. kvartal vil det bli igangsatt ulike markedsaktiviteter og det forventes vekst innenfor både utlån og innskudd fremover. Innskudd, det norske obligasjonsmarkedet og utnyttelse av mulighetene for obligasjoner med fortrinnsrett vil være prioriterte områder. Det er fortsatt usikkerhet knyttet til utviklingen i realøkonomien selv om det er positive tegn til bedring på flere områder. Innenfor næringseiendom har banken gjennomgående en portefølje med lav risiko. Det lave rentenivået har positiv virkning på dette segmentet. Bedriftsvirksomheten i Ålesund består av hovedsakelig av engasjementer innenfor offshore servicefartøy, sjømat og øvrig industri. Styrket oljepris og et omslag i konjunkturutviklingen vil kunne ha positiv effekt på denne porteføljen. styret Trondheim, 27. oktober 2009 [ 10 ]

11 nøkkeltall Millioner kroner note % av GFK % av GFK året 2008 % av GFK Resultatsammendrag Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 270 1,04 % 458 1,65 % 591 1,07 % Sum andre driftsinntekter 100 0,38 % -95-0,34 % ,27 % Sum inntekter 370 1,42 % 363 1,31 % 442 0,80 % Sum andre driftskostnader 201 0,77 % 256 0,92 % 395 0,71 % Driftsresultat før tap på utlån 169 0,65 % 107 0,39 % 47 0,09 % Tap på utlån 12 0,05 % 5 0,02 % 328 0,59 % Resultat før skatt 157 0,60 % 102 0,37 % ,51 % Beregnet skattekostnad 44 0,17 % 26 0,09 % -71-0,13 % Resultat gjenværende virksomhet 113 0,43 % 76 0,27 % ,38 % Lønnsomhet Egenkapitalrentabilitet 1 5,4 % 3,1 % -6,6 % Rentenetto 2 0,69 % 1,10 % 1,07 % Kostnadsprosent 3 54,3 % 70,5 % 89,4 % Balansetall Brutto utlån Brutto utlån inkl SpareBank1 Næringskreditt AS og solgt virksomhet IA IA Innskudd fra kunder Innskudd fra kunder inkl solgt virksomhet ia ia Innskuddsdekning 4 48,0 % 38,3 % 34,3 % Utlånsvekst (brutto) siste 12 måneder -34,4 % -7,9 % -12,2 % Innskuddsvekst siste 12 måneder -17,7 % -17,2 % -28,1 % Gjennomsnittlig forvaltningskapital Forvaltningskapital Tap og mislighold Tapsprosent utlån 6 0,03 % 0,01 % 0,66 % Misligholdte engasjement i % av brutto utlån 8 1,76 % 1,93 % 2,34 % Andre tapsutsatte engasjement i % av brutto utlån 8 1,55 % 0,33 % 1,75 % Soliditet Kapitaldekning 12,8 % 11,0 % 9,8 % Kjernekapitaldekning 9,0 % 8,1 % 6,9 % Kjernekapital Ansvarlig kapital Kontor og bemanning Antall kontor Antall årsverk Aksjer Resultat per aksje i perioden (hele kroner) før avhendet virksomhet 9,13 6,14-16,96 Resultat per aksje i perioden (hele kroner) inkl.avhendet virksomhet 7,35-14,94-46,77 Note 1) Overskudd etter skatt i prosent av gjennomsnittlig egenkapital 2) Sum rentenetto hittil i år i forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital 3) Sum driftskostnader i prosent av sum driftsinntekter 4) Innskudd fra kunder i prosent av utlån til kunder 5) Gjennomsnittlig forvaltningskapital er beregnet som et snitt av kvartalvis forvaltningskapital og per og ) Netto tap i prosent av gjennomsnittlig brutto utlån hittil i år 7) Ansatte i tidligere Glitnir Factoring AS, Glitnir Privatøkonomi AS, Glitnir Eiendomsfinans AS og avdeling Ålesund er holdt utenfor. 8) Tallene som er opplyst inkluderer BN Banks avdeling i Ålesund [ 11 ]

12 resultatregnskap - konsern 3.kv 3. kv året Millioner kroner note Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Verdiendring fin instr vurdert til virkelig verdi Andre driftsinntekter og netto gevinst/(tap) Sum andre driftsinntekter Lønn og generelle administrasjonskostnader Avskrivninger og nedskrivninger Andre driftskostnader Sum andre driftskostnader Driftsresultat før tap på utlån Tap på utlån Driftsresultat etter tap på utlån Beregnet skattekostnad Resultat gjenværende virksomhet Resultat fra virksomhet under avhendelse Resultat inkl avhendet virksomhet [ 12 ]

13 balanse - konsern Millioner kroner note året 2008 Utsatt skattefordel Immaterielle eiendeler Ansvarlig utlån Varige driftsmidler Overtatte eiendommer Utlån 3, Forskuddsbetalte og opptjente inntekter Finansielle derivater Kortsiktige plasseringer i verdipapirer Kontanter og fordringer på kredittinstitusjoner Eiendeler klassifisert som holdt for salg Sum eiendeler Aksjekapital Opptjent egenkapital Sum egenkapital Ansvarlig lånekapital Gjeld til kredittinstitusjoner Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Påløpte kostnader og forskuddsbetalte inntekter Annen kortsiktig gjeld Finansielle derivater Innskudd fra og gjeld til kunder Gjeld klassifisert som holdt som salg Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital styret Trondheim, 27. oktober 2009 [ 13 ]

14 Endring i egenkapital - konsern annen aksje- innskutt annen sum Millioner kroner kapital Egenkapital egenkapital egenkapital Balanse Periodens resultat Annen innbetalt egenkapitalopsjonsordning fra Glitnir Bank hf Balanse Periodens resultat Tilbakeført opsjoner ifm salg av BN Bank ut av Glitnir-gruppen Balanse Periodens resultat Balanse styret Trondheim, 27. oktober 2009 [ 14 ]

15 kontantstrømoppstilling - konsern Millioner kroner året 2008 Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Rente-/provisjonsinnbetalinger og gebyrer fra kunder Rente-/provisjonsutbetalinger og gebyrer til kunder Innbetaling av renter på andre plasseringer Utbetaling av renter på andre lån Inn- /utbetalinger (-) på utlån til kunder Inn- /utbetalinger på innskudd og gjeld fra kunder Inn- /utbetalinger (-) på gjeld til kredittinstitusjoner Inn- /utbetalinger (-) ved utstedelse av verdipapirer Innbetalinger på tidligere avskrevne fordringer Andre inn-/utbetalinger Utbetalinger til leverandører for varer og tjenester Utbetalinger til ansatte, pensjoner og sosiale kostnader Utbetalinger av skatter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Inn-/utbetalinger (-) på fordringer på kredittinstitusjoner Inn-/utbetalinger (-) på kortsiktige plasseringer i verdipapirer Inn-/utbetalinger (-) på langsiktige plasseringer i verdipapirer Utbetalinger ved kjøp av driftsmidler m.v Innbetalinger fra salg av datterselskap Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto kontantstrøm for perioden Beholdning av kontanter og fordringer på sentralbanker pr Beholdning av kontanter og fordringer på sentralbanker pr [ 15 ]

16 Noter for konsernet Note 1. Regnskapsprinsipper Delårsregnskapet er utarbeidet i samsvar med IFRS, herunder IAS 34 om delårsregnskap. IFRS er lagt til grunn både for konsernet og for morbanken. IAS 1 (revidert), Presentation of financial statements er tatt i bruk for konsernet fra og med 1.januar En beskrivelse av de regnskapsprinsipper konsernet har lagt til grunn ved avleggelse av regnskapet fremgår av årsrapporten for Sammenligningstall for driftssegmentene i 1. kvartal 2008 er ikke tilgjengelig for den fusjonerte enheten. Kostnadene med å fremkaffe disse opplysningene fremstår som uforholdsmessig høye. Glitnir Bank ASA og Bolig- og Næringsbanken ASA fusjonert Fusjonen er behandlet som en kontinuitetsfusjon. Se egen note for ytterligere beskrivelse. Glitnir Bank skiftet navn til BNbank 31. desember I ekstraordinær generalforsamling 20. oktober 2009 ble det vedtatt at BNbank skifter navn til BN Bank. Note 2. Andre driftsinntekter konsern 3.kv 3. kv året Millioner kroner Garantiprovisjon Netto provisjonsinntekter/kostnader Netto gevinst/(tap) på verdipapirer Netto gevinst/(tap) på valuta Driftsinntekter faste eiendommer Andre driftsinntekter Sum andre driftsinntekter og netto gevinst/(tap) Netto gevinst/tap på valuta skyldes i all hovedsak agio-/disagioeffekter som oppstår ved at innlån og utlån i utenlandsk valuta omregnes til dagskurs. Valutaterminkontrakter vurderes til virkelig verdi med verdiendring over resultatet. Agio-/disagioeffekter på denne linjen vil derfor motsvares helt eller delvis av effekter med motsatt fortegn under linjen for verdiendring finansielle instrumenter til virkelig verdi over resultat. Det er i tredje kvartal 2008 nedskrevet NOK 155 mill på obligasjon til tidligere morselskap, Glitnir Banki hf, under resultatlinjen Netto gevinst/(tap) på verdipapirer. I forbindelse med salg og/eller utstedelse av de strukturerte produktene så har BN Bank sikret eksponeringen i form av aksjeopsjoner, aksjeindeksopsjoner og renteswap avtaler. Finansuroen har medført at enkelte kontraktsmotparter har falt bort, og det har ikke latt seg gjøre å erstatte sikringsforretningene. BN Bank er derfor delvis eksponert for markedsutviklingen på et begrenset antall produkter. Endring i eksponering resultatføres løpende, og i tredje og andre kvartal 2009 ble det ingen resultateffekt, mot en kostnadsføring på 24 millioner kroner i første kvartal I 2008 ble 9 millioner kroner kostnadsført. Eksponeringen er redusert i betydelig grad i første kvartal Resultateffekten på linjen netto gevinst/(tap) på verdipapirer hittil i 2009 vil delvis motsvares av effekter med motsatt fortegn under linjen for verdiendring finansielle instrumenter til virkelig verdi over resultat. [ 16 ]

17 Note 3. Tap og nedskrivninger på utlån vurdert til amortisert kost De forskjellige elementene som inngår i tap og nedskrivninger på utlån, er omtalt i note 1 i årsrapporten for Lån misligholdt mer enn 3 måneder er definert som lån som ikke er betjent i.h.t. låneavtalen på 3 måneder eller mer. Som førsteprioritetsinstitusjon kan konsernet likevel få tilgang på inntekter, enten ved tvangsbruk eller ved frivillige løsninger. Tap og nedskrivninger på utlån beskrevet i denne note gjelder utlån vurdert til amortisert kost. konsern 3.kv 3. kv året Millioner kroner Konstaterte tap utover tidligere års nedskrivninger Konstaterte tap på engasjementer uten tidligere nedskrivninger Konstaterte tap overført til avhendet virksomhet Periodens nedskrivninger: Endring i gruppenedskrivninger Endring i gruppenedskrivninger overført til avhendet virksomhet IFRS-justering av gruppevise nedskrivninger Sum endring i gruppenedskrivninger Økning på engasjementer med nedskrivning fra tidligere år Avsetning på engasjementer uten tidligere nedskrivninger Reduksjon på engasjementer med nedskrivning fra tidligere år Endring i individuelle nedskrivninger overført til avhendet virksomhet Sum endring i individuelle nedskrivninger Brutto tap på utlån Inngått på tidligere konstaterte tap Tap på utlån Inntektsførte renter på nedskrevne lån kv 3. kv året Millioner kroner Individuelle nedskrivninger til dekning av tap på utlån ved starten av perioden Konstaterte tap dekket av tidligere års individuelle nedskrivninger Periodens nedskrivning: Økning på engasjementer med individuelle nedskrivninger fra tidligere år Nedskrivning på engasjementer uten tidligere individuelle nedskrivninger Reduksjon på engasjementer med individuelle nedskrivninger fra tidligere år Overført eiendeler klassifisert som holdt for salg Individuelle nedskrivninger til dekning av tap på utlån ved slutten av perioden Gruppenedskrivninger til dekning av tap på utlån ved starten av perioden Periodens gruppenedskrivning til dekning av tap på utlån Overført eiendeler klassifisert som holdt for salg Gruppenedskrivning til dekning av tap på utlån ved slutten av perioden [ 17 ]

18 Lån misligholdt mer enn 3 måneder 1 Millioner kroner året 2008 Brutto hovedstol Individuelle nedskrivninger Netto hovedstol Øvrige lån hvor det er foretatt individuell nedskrivning 1 Millioner kroner året 2008 Brutto hovedstol Individuelle nedskrivninger Netto hovedstol Lån misligholdt mer enn 3 måneder fordelt på sektor og i % av utlån 1 brutto utestående brutto utestående brutto utestående Millioner kroner % % 2008 % Bedriftsmarkedet 489 1, , ,70 Personmarkedet 156 0, , ,64 Totalt 645 1, , ,34 1 Når det gjelder noteinformasjon vedrørende misligholdte lån, øvrige lån med individuell nedskriving og misligholdte lån fordelt på sektor og i % av utlån så er tallene som er opplyst inkludert BN Banks avdeling i Ålesund som forøvrig er behandlet som avhendet virksomhet. Note 4. innlån Konsernet har emittert obligasjoner og sertifikater for pålydende millioner kroner per , enten som nyemisjoner eller utvidelse av eksisterende åpne lån. I balansen er lån med fast rente vurdert til virkelig verdi, mens lån med flytende rente er vurdert til amortisert kost. konsern Millioner kroner sertifikater obligasjoner sum Netto gjeld (pålydende) Nyemisjoner Utvidelse av eksisterende Oppkjøp og forfall av eksisterende Netto gjeld (pålydende) Nyemisjoner Utvidelse av eksisterende Oppkjøp og forfall av eksisterende Netto gjeld (pålydende) Nyemisjoner Utvidelse av eksisterende Oppkjøp og forfall av eksisterende Netto gjeld (pålydende) [ 18 ]

19 Gjeld til kredittinstitusjoner Millioner kroner konsern Nye lån i perioden - mill EUR 0 Innfridde lån i perioden - mill EUR 275 Ubenyttede trekkerettigheter - mill EUR 75 innregnede verdier Millioner kroner året 2008 Sertifikater vurdert til amortisert kost Sertifikater vurdert til virkelig verdi Sum innregnet verdi av sertifikater Obligasjoner vurdert til amortisert kost Obligasjoner utpekt til virkelig verdi Sum innregnet verdi av obligasjoner Sum innregnet verdi av gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Note 5. Resultat fra solgt virksomhet I forbindelse med salget av daværende Glitnir Bank ASA i oktober 2008 ble datterselskapene Glitnir Privatøkonomi AS (GPØ) og Glitnir Eiendomsfinans AS (GEF) avhendet. Fra og med fjerde kvartal 2008 ble disse selskapene vurdert som avsluttet virksomhet etter IFRS 5. Som en følge av salget skrev banken ned alle innregnede verdier knyttet til investeringene i GPØ og GEF i tredje kvartal SpareBank 1 Factoring AS (tidligere Glitnir Factoring AS) (GF) ble besluttet solgt i januar 2009 og banken har nedskrevet alle innregnede verdier knyttet til investeringen i GF i fjerde kvartal Salget er gjennomført i første kvartal Virksomheten i Ålesund, som i hovedsak omfatter utlån til bedriftsmarkedet, vil bli organisatorisk underlagt SpareBank 1 SMN. Avtalen er signert, og utskillelsen fra BN Bank starter i 4.kvartal Fra og med tredje kvartal 2009 er virksomheten vurdert som avsluttet virksomhet etter IFRS 5. Spesifikasjon av resultatet fra solgt virksomhet 3.kv 3. kv året Millioner kroner Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Sum andre driftsinntekter Sum andre driftskostnader Sum tap på utlån Resultat før skatt Beregnet skattekostnad Resultat fra virksomhet under avhendelse [ 19 ]

20 Kontantstrømoppstilling knyttet til solgt virksomhet året Millioner kroner Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrøm fra inversteringsaktiviteter Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto kontantstrøm i perioden Spesifikasjon av resultatet fra videreført virksomhet 3. kv 4. kv Året Millioner kroner Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Sum andre driftsinntekter Sum andre driftskostnader Driftsresultat før tap på utlån Tap på utlån Inntekter av eierinteresser i konsernselskaper Resultat før skatt fra videreført virksomhet Beregnet skattekostnad Resultat etter skatt fra videreført virksomhet Øvrige eiendeler klassifisert som holdt for salg I forbindelse med innfrielse av et låneforhold i fjerde kvartal, overtok banken 50% av aksjene i et selskap. Bankens intensjon er å videreselge disse aksjene. I tredje kvartal 2009 er eiendeler og gjeld knyttet til virksomheten i Ålesund klassifisert som holdt for salg etter IFRS 5. Note 6. opplysninger om fusjon Bolig- og Næringsbanken ASA (overtakende selskap) fusjonerte med Glitnir Bank ASA (overdragende selskap), og byttet samtidig navn til Glitnir Bank ASA (skiftet navn til BNbank og til BN Bank 20. oktober 2009). Det overdragende selskap Glitnir Bank ASA driver bankvirkomhet i morselskapet, samt faktoringvirksomhet gjennom det heleide datterselskapet Glitnir Factoring AS. All virksomhet tilhørende de fusjonerende selskaper er videreført i det fusjonerte konsernet. Bankvirksomheten fra overdragende selskap er etter fusjonen integrert med bankvirksomheten i overtakende selskap. Fusjonen mellom Bolig- og Næringsbanken ASA (overtakende) og Glitnir Bank ASA (overdragende) per er en fusjon under felles kontroll ettersom morselskapene i de fusjonerende konsern begge var eiet 100 % av Glitnir Banki h.f. på Island på fusjonstidspunktet. Som følge av dette er fusjonen gjennomført som en kontinuitetsfusjon der balanseførte verdier under IFRS per for de fusjonerende konserner er lagt til grunn som fusjonsbalanse for det nye konsernet per Det innfusjonerte selskapet Glitnir Bank ASA rapporterte i 2007 under god regnskapsskikk (GRS) og har derfor foretatt en omarbeiding av balansetall til IFRS per som grunnlag for fusjonsbalansen. Sammenligningstall for 2007 i det fusjonerte konsernet er omarbeidet som om de fusjonerte konserner også var et konsern rapporterende under IFRS i Sistnevnte gjelder tilsvarende for sammenligningstall for morbanken. Som følge av at fusjonen er gjennomført som en kontinuitetsfusjon har det ikke oppstått ny goodwill som følge av foretaksintegrasjonen mellom de fusjonerende selskaper. Overtakende selskap har imidlertid innregnet goodwill knyttet til goodwill innregnet i overdragende selskap i forbindelse med en tidligere foretaksintegrasjon i overdragende selskap. Overtakende selskap vurderer at gjennvinnbart beløp av goodwill overstiger det innregnede beløp, og konklusjonen er ikke sensitiv med henhold på forutsetninger benyttet ved beregning av gjennvinnbart beløp. I forbindelse med fusjonen har overtakende selskap utstedt aksjer hver pålydende kr 50, totalt pålydende NOK 131 millioner. I tillegg er overkursfondet økt med NOK 68 millioner. [ 20 ]

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall...5 Resultatregnskap... 6 Balanse...7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10 2 BN Boligkreditt

Detaljer

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt rapport 1. kvartal 2009 BN Boligkreditt innhold Styrets beretning... 3 Resultatregnskap... 4 Balanse... 4 Endring i egenkapital... 5 Kontantstrømoppstilling... 5 Noter... 6 [ 2 ] BN boligkreditt AS Innledning

Detaljer

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] Bolig- og Næringskreditt

Detaljer

BNkreditt AS. rapport 1. kvartal

BNkreditt AS. rapport 1. kvartal BNkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall... 6 Resultatregnskap...7 Balanse... 8 Endring i egenkapital... 9 Kontantstrømoppstilling...10 Noter...11 Erklæring i henhold

Detaljer

rapport 4. kvartal 2008

rapport 4. kvartal 2008 rapport 4. kvartal 2008 innhold Styrets beretning... 3 Resultatregnskap konsern... 6 Balanse konsern... 7 Endring i egenkapital konsern... 8 Kontantstrømanalyse konsern... 9 Noter konsern... 10 Resultatregnskap

Detaljer

Rapport 1. kvartal 2012. BN Boligkreditt AS

Rapport 1. kvartal 2012. BN Boligkreditt AS Rapport 1. kvartal 2012 BN Boligkreditt AS BN Boligkreditt AS 1. kvartal 2012 Styrets beretning Oppsummering for 1. kvartal 2012 Resultat etter skatt i 1. kvartal 2012 ble 7 millioner kroner mot 6 millioner

Detaljer

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] BN Boligkreditt Regnskapsprinsipper

Detaljer

RappoRt. 3. kvartal. BNkreditt as

RappoRt. 3. kvartal. BNkreditt as RappoRt 3. kvartal 2009 BNkreditt as innhold Styrets beretning... 3 Nøkeltall... 6 Resultatregnskap... 7 Balanse... 8 Endring i egenkapital... 9 Kontantstrømoppstilling...10 Noter... 11 Uttalelse vedrørende

Detaljer

RappoRt. 3. kvartal. BN Boligkreditt as

RappoRt. 3. kvartal. BN Boligkreditt as RappoRt 3. kvartal 2009 BN Boligkreditt as innhold Styrets beretning... 3 Nøkkeltall... 5 Resultatregnskap... 6 Balanse... 7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10 Uttalelse

Detaljer

BNkreditt Rapport 3. kvartal 2004

BNkreditt Rapport 3. kvartal 2004 Resultatregnskap Millioner kroner 2004 2004 2003 2004 2003 2003 Renteinntekter og lignende inntekter 305 392 426 1 116 1 386 1 772 Rentekostnader og lignende kostnader 235 317 346 893 1 126 1 436 Netto

Detaljer

rapport 1. kvartal 2008 Glitnir Bank ASA

rapport 1. kvartal 2008 Glitnir Bank ASA rapport 1. kvartal 2008 Glitnir Bank ASA innhold Styrets beretning...4 Resultatregnskap konsern...6 Balanse konsern...7 Endring i egenkapital konsern...8 Kontantstrømanalyse konsern...9 Noter konsern...

Detaljer

Kvartalsrapport 4. kvartal 2011. BN Boligkreditt AS

Kvartalsrapport 4. kvartal 2011. BN Boligkreditt AS Kvartalsrapport 4. kvartal 2011 BN Boligkreditt AS BN Boligkreditt AS 4. kvartal 2011 Kvartalsberetning Oppsummering for 2011 Resultat etter skatt i 2011 ble 26 millioner kroner mot 19 millioner kroner

Detaljer

RappoRt 1. halvår & 2. kvartal

RappoRt 1. halvår & 2. kvartal RappoRt 1. halvår & 2. kvartal 2009 BNkreditt innhold Styrets beretning...3 Nøkeltall...6 Resultatregnskap... 7 Balanse...8 Endring i egenkapital...9 Kontantstrømoppstilling...10 Noter...11 Erklæring i

Detaljer

BN Boligkreditt AS rapport 3. kvartal

BN Boligkreditt AS rapport 3. kvartal BN Boligkreditt AS rapport 3. kvartal 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets beretning...3 Nøkkeltall...5 Resultatregnskap... 6 Balanse...7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10

Detaljer

RAPPORT 1. KVARTAL 2007 BOLIG- OG NÆRINGSKREDITT ASA

RAPPORT 1. KVARTAL 2007 BOLIG- OG NÆRINGSKREDITT ASA RAPPORT 1. KVARTAL 2007 BOLIG- OG NÆRINGSKREDITT ASA INNHOLD Styrets beretning...3 Noter til regnskapet...4 STYRETS BERETNING RESULTAT OG NØKKELTALL PR. 31. MARS 2007 BNkreditt oppnådde et resultat på

Detaljer

BN Boligkreditt AS RAPPORT 4. KVARTAL 2011

BN Boligkreditt AS RAPPORT 4. KVARTAL 2011 BN Boligkreditt AS RAPPORT 4. KVARTAL 2011 Innhold Hovedtall 4. kvartal 2011...3 Nøkkeltall...4 Styrets beretning...5 Resultatregnskap...7 Balanse...8 Endring i egenkapital...9 Kontantstrømoppstilling...

Detaljer

RappoRt 1. Halvår & 2. kvartal

RappoRt 1. Halvår & 2. kvartal RappoRt 1. Halvår & 2. kvartal 2009 innhold Styrets beretning... 3 Nøkkeltall konsern...10 Resultatregnskap konsern... 11 Balanse konsern... 12 Endring i egenkapital konsern... 13 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

BN Boligkreditt AS rapport 2. kvartal

BN Boligkreditt AS rapport 2. kvartal BN Boligkreditt AS rapport 2. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall...5 Resultatregnskap... 6 Balanse...7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10 Erklæring i

Detaljer

Regnskap for 1. halvår og 2. kvartal 2011 Bolig- og Næringskreditt AS

Regnskap for 1. halvår og 2. kvartal 2011 Bolig- og Næringskreditt AS Bolig- og Næringskreditt AS 2. kvartal 2011 Regnskap for 1. halvår og 2. kvartal 2011 Bolig- og Næringskreditt AS Bolig- og Næringskreditt AS 2. kvartal 2011 Kvartalsberetning Oppsummering av første halvår

Detaljer

1. kvartal 2006 Bolig- og Næringskreditt ASA

1. kvartal 2006 Bolig- og Næringskreditt ASA RAPPORT 1. kvartal 2006 Bolig- og Næringskreditt ASA 1 RESULTATREGNSKAP 1. kv. 4. kv 1. kv Renteinntekter og lignende inntekter 321 314 338 1 295 Rentekostnader og lignende kostnader 241 238 263 994 Netto

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2014 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2014 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2014 utgjør 14,9 millioner kroner (14,2 millioner kroner pr 1.

Detaljer

rapport 1. halvår og 2. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS

rapport 1. halvår og 2. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS rapport 1. halvår og 2. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 Uttalelse vedrørende

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011 DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011 2 Delårsrapport Landkreditt Bank AS 1. halvår 2011 LANDKREDITT BANK REGNSKAP PR. 30. JUNI 2011 Landkreditt Bank kan i årets første seks måneder vise til

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 31.03.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 19,9 millioner (14,6) Rentenetto: 30,9 millioner (27,4) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 46,7 millioner (57,6) Rentenetto: 56,3 millioner (59,0) tilsvarende 1,44 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 47,6 millioner (46,7) Rentenetto: 63,2 millioner (56,3) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2014 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. halvår 2014 Resultatet Brutto renteinntekter pr 30. juni 2014 utgjør 31,3 millioner kroner (29,0 millioner kroner

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2016 Kommentarene er basert på morbankens regnskap. Datterselskapets eneste aktivitet er oppføring av et bygg på Stjørdal som skal tas i bruk av banken i 4. kvartal

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr i 3. kvartal, mot 3,7 mill. kr for samme periode i fjor.

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr i 3. kvartal, mot 3,7 mill. kr for samme periode i fjor. Resultatutvikling Resultat før skatt i er på 6,60 mill. kr, mot 6,57 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er inntektsført på tidligere tapsførte utlån og garantier 4.000 kr mot tapsføring på 62.000

Detaljer

BN Bank ASA: Forbedret resultat, redusert mislighold, fortsatt bedring av finansieringssituasjonen og styrket kapitaldekning.

BN Bank ASA: Forbedret resultat, redusert mislighold, fortsatt bedring av finansieringssituasjonen og styrket kapitaldekning. Pressemelding/Børsmelding BN Bank ASA: Forbedret resultat, redusert mislighold, fortsatt bedring av finansieringssituasjonen og styrket kapitaldekning. 26. januar 2011 Det omfattende strategiarbeidet som

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 68,3 millioner (73,8) Rentenetto: 87,0 millioner (88,1) tilsvarende 1,47 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009 4. KVARTAL 2009 Sør Boligkreditt AS 2 4. kvartal 2009 Sør Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er etablert for å være bankens foretak for utstedelse av obligasjoner

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

BN Bank ASA RAPPORT 1. KVARTAL 2011

BN Bank ASA RAPPORT 1. KVARTAL 2011 BN Bank ASA RAPPORT 1. KVARTAL 2011 Innhold Hovedtall for 1. kvartal 2011...3 Nøkkeltall...4 Styrets beretning...5 Resultatregnskap - Konsern... 11 Balanse - Konsern... 12 Endring i egenkapital - Konsern...

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2008

Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1.kvartal 2008 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2007. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Bank 1. Kvartal 2012 Landkreditt bank Beretning 1. kvartal 2012 Resultatet i Landkreditt Bank pr 31. mars 2012 utgjør 6,0 millioner kroner (14,6 millioner kroner pr 31. mars 2011).

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. Landkreditt Bank. 31.. Kvartal

DELÅRSRAPPORT. Landkreditt Bank. 31.. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank 31.. Kvartal 2011 Landkreditt Bank Kvartalsrapport pr 30. september 2011 Landkreditt Bank kan pr 30. september 2011 vise til et resultat på 41,3 millioner kroner. Resultatet

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2015 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. halvår 2015 Brutto renteinntekter pr 30. juni 2015 utgjør 29,5 millioner kroner (31,3 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009 Landkreditt Bank Delårsrapport 3. kvartal 2009 REGNSKAP PR. 30. SEPTEMBER 2009 Generelt Resultatet av den underliggende driften i Landkreditt Bank AS viser en god utvikling sammenlignet med tilsvarende

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2015 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2015 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2015 utgjør 15,7 millioner kroner (14,9 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2013 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 1,7 mill (22,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. 1,1 mill av økningen skyldes at renteavkastningen

Detaljer

BNkreditt AS RAPPORT 4. KVARTAL 2011

BNkreditt AS RAPPORT 4. KVARTAL 2011 BNkreditt AS RAPPORT 4. KVARTAL 2011 Innhold Hovedtall 4. kvartal 2011...3 Nøkkeltall...4 Styrets beretning...5 Resultatregnskap...8 Balanse...9 Endring i egenkapital... 10 Kontantstrømoppstilling... 11

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.09.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 3. kvartal viser en økning på 0,4 millioner (3,4 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2013... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 1. kvartal 2015

BN Bank ASA. Investorinformasjon 1. kvartal 2015 BN Bank ASA Investorinformasjon 1. kvartal 2015 Generelt 2 Kort oversikt over historien Tid før SB1A (1961-2008) Tid i SB1A (2008-) AS Næringskreditt etableres i Trondheim Kredittforetaket tar navnet Bolig-

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

TOTENS SPAREBANK BOLIGKREDITT AS. Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

TOTENS SPAREBANK BOLIGKREDITT AS. Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 TOTENS SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Totens Sparebank Boligkreditt AS 1. Kvartalsrapport 2012 Innledning Selskapet har overtatt lån fra Totens Sparebank tilsvarende 122 MNOK

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal

Delårsrapport 1. kvartal Delårsrapport 1. kvartal 2013 Totens Sparebank Boligkreditt AS 1. Kvartalsrapport 2013 Innledning Utlån til kunder er blitt redusert med 40 MNOK hittil i år, og totale utlån til kunder er per 31.3 på 1.584

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2016

Delårsrapport 2. kvartal 2016 Delårsrapport 2. kvartal 2016 BB Finans AS Delårsrapport for 2. kvartal 2016 BB Finans AS er inne i sitt 32. driftsår. Selskapet er et finansieringsforetak og har som formål å yte forbrukerfinansiering,

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2010

Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2010

Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsrapport 1. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Regnskapsprinsipper Andre driftskostnader Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i Andre driftskostnader utgjorde 16,30 mill. kroner

Detaljer

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank 1. kvartal Delårsrapport For Landkreditt Bank 2010 Landkreditt Bank Delårsrapport pr. 31.03.2010 Landkreditt Bank kan i 1. kvartal vise til vesentlig bedre resultater enn i tilsvarende periode i 2009.

Detaljer

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013.

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2013. Strømmen SPAREBANK

Delårsrapport. 1. kvartal 2013. Strømmen SPAREBANK Delårsrapport 1. kvartal 2013 Strømmen SPAREBANK Delårsregnskap 1. kvartal 2013. Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, Resultat dersom annet ikke er nevnt. Resultat før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 27.311 mill. mot NOK

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 30.09.2012 Totens Sparebank Boligkreditt AS 3. Kvartalsrapport 2012 Innledning Selskapet har overtatt lån fra Totens Sparebank tilsvarende 52 MNOK hittil i år, og totale utlån til kunder

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2014. Strømmen SPAREBANK

Delårsrapport. 1. kvartal 2014. Strømmen SPAREBANK Delårsrapport 1. kvartal 2014 Strømmen SPAREBANK Delårsregnskap 1. kvartal 2014. Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, Resultat dersom annet ikke er nevnt. Resultat før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr, mot 3,2 mill. kr for samme periode i fjor.

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr, mot 3,2 mill. kr for samme periode i fjor. Resultat før skatt etter er på 5,8 mill. kr, mot 6,7 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er i perioden bokført inngang på tap på utlån og garantier med 0,5 mill. mot kr 0 på samme tid i fjor.

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2006

Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsrapport 3.kvartal 2006 Regnskapsprinsipp Banken har fra 01.01.2006 endret regnskapsprinsipp når det gjelder behandling av tap på utlån. Banken følger nå Forskrift om

Detaljer

BNkreditt AS rapport 2. kvartal

BNkreditt AS rapport 2. kvartal BNkreditt AS rapport 2. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall...5 Resultatregnskap... 6 Balanse...7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10 Erklæring i henhold

Detaljer

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon 1. KVARTAL 2010 Sør Boligkreditt AS 2 1. kvartal 2010 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 31.12.2014 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 5,9 mill. kr i 2. kvartal, mot 5,6 mill. kr for samme periode i fjor.

Netto andre driftsinntekter utgjør 5,9 mill. kr i 2. kvartal, mot 5,6 mill. kr for samme periode i fjor. Resultatutvikling Resultat før skatt i er på 10,0 mill. kr, mot 10,1 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er tapsført på utlån og garantier 0,4 mill. kr mot 0,6 mill. kr. for samme periode i fjor.

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2012 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2012 Landkreditt Boligkreditt AS ble stiftet 12. august 2010. Selskapet er etablert som en av de strategisk

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal Nøtterø Sparebank

Kvartalsrapport 3. kvartal Nøtterø Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2007 Nøtterø Sparebank 2 Hovedtrekkene i bankens utvikling pr. 3. kvartal 2007: Bankens resultat før tap og skatt var 32,43 mill. kroner mot 30,95 mill. kroner på samme tid i

Detaljer

Kvartalsrapport 4. kvartal Bolig- og Næringskreditt AS

Kvartalsrapport 4. kvartal Bolig- og Næringskreditt AS Kvartalsrapport 4. kvartal 2011 Bolig- og Næringskreditt AS Bolig- og Næringskreditt AS 4. kvartal 2011 Kvartalsberetning Oppsummering for 2011 Resultat i Bolig- og Næringskreditt AS (BNkreditt) etter

Detaljer

Hovedtall konsern. 1. kvartal 2008

Hovedtall konsern. 1. kvartal 2008 1. kvartal 2008 Hovedtall konsern Resultat 31.03.08 31.03.07 2007 % av gj.sn. % av gj.sn. % av gj.sn. mill. kr. forv. kap. mill. kr. forv. kap. mill. kr. forv. kap. Renteinntekter 500 6,61% 323 4,89% 1

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

REGNSKAP - PR. 3. KVARTAL BEDRET INNTJENING

REGNSKAP - PR. 3. KVARTAL BEDRET INNTJENING Trondheim 31. oktober 1996 REGNSKAP - PR. 3. KVARTAL 1996 -BEDRET INNTJENING Resultatregnskapet for perioden 1. januar - 30.september 1996 viser en klar bedring sammenlignet med samme periode i 1995. Sentrale

Detaljer

1. Halvår. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt

1. Halvår. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 2013 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. halvår 2013 Resultatregnskapet viser et overskudd etter skatt på 8,3 millioner kroner (4,8 millioner kroner).

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 3. kvartal 2016

BN Bank ASA. Investorinformasjon 3. kvartal 2016 BN Bank ASA Investorinformasjon 3. kvartal 2016 BN Bank avvikling av bedriftsmarkedsaktiviteten Styret i BN Bank besluttet i august 2015 å rendyrke banken som en personmarkedsbank, og avvikler bedriftsmarkedsvirksomheten

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 2. kvartal 48,7

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 2. kvartal 2016

BN Bank ASA. Investorinformasjon 2. kvartal 2016 BN Bank ASA Investorinformasjon 2. kvartal 2016 BN Bank avvikling av bedriftsmarkedsaktiviteten Styret i BN Bank besluttet i august 2015 å rendyrke banken som en personmarkedsbank, og avvikler bedriftsmarkedsvirksomheten

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Bank 1. Kvartal 2012 2013 Landkreditt bank Beretning 1. kvartal 2013 Resultatet i Landkreditt Bank konsern pr 31. mars 2013 utgjør 12,6 millioner kroner (0,1 millioner kroner

Detaljer

Kvartalsrapport 4 kvartal/ Foreløpig årsrapport

Kvartalsrapport 4 kvartal/ Foreløpig årsrapport Kvartalsrapport 4 kvartal/ Foreløpig årsrapport 31.12.2012 Totens Sparebank Boligkreditt AS 4. Kvartalsrapport 2012 Innledning Selskapet har overtatt lån fra Totens Sparebank tilsvarende 16 MNOK hittil

Detaljer

Sør Boligkreditt AS 3. KVARTAL 2009

Sør Boligkreditt AS 3. KVARTAL 2009 3. KVARTAL 2009 Sør Boligkreditt AS 2 3. kvartal 2009 Sør Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er etablert for å være bankens foretak for utstedelse av obligasjoner

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Bank 3. kvartal 2007

Delårsrapport Landkreditt Bank 3. kvartal 2007 Delårsrapport Landkreditt Bank 3. kvartal 2007 Delårsrapport pr 30. september 2007 REGNSKAP PR. 30. SEPTEMBER 2007 Generelt: Resultatregnskapet i Landkreditt Bank pr 3. kvartal 2007 viser betydelig resultatforbedring

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

Sparebanken Hedmark. Første halvår 2014 Resultatpresentasjon

Sparebanken Hedmark. Første halvår 2014 Resultatpresentasjon Sparebanken Hedmark Første halvår 2014 Resultatpresentasjon 13.08.2014 Om Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark er den ledende leverandøren av finansielle produkter til personer, bedrifter og offentlig

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 3. kvartal 78,5

Detaljer

1. KVARTALSRAPPORT 2003

1. KVARTALSRAPPORT 2003 1. KVARTALSRAPPORT Kvartalsrapport per 31. mars Konsernet Fokus Bank har et resultat av ordinær drift før skatt på 98,9 millioner kroner. Etter samme periode i 2002 var resultatet 132,6 millioner kroner.

Detaljer

rapport 2. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS

rapport 2. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS rapport 2. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 Uttalelse vedrørende begrenset revisjon

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

2003 H A LV Å R S R A P P O R T

2003 H A LV Å R S R A P P O R T HALVÅRSRAPPORT Halvårsrapport per 30. juni Konsernet Fokus Bank har et resultat av ordinær drift før skatt på 207,9 millioner kroner. Etter samme periode i 2002 var resultatet 205,6 millioner kroner. Driftsresultat

Detaljer

BN Bank ASA Investorpresentasjon. Desember 2014

BN Bank ASA Investorpresentasjon. Desember 2014 BN Bank ASA Investorpresentasjon Desember 2014 Kort oversikt over historien Tid før SB1A (1961-2008) Tid i SB1A (2008-) AS Næringskreditt etableres i Trondheim Kredittforetaket tar navnet Bolig- og Næringsbanken

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2013 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2013 et driftsresultat før skatt på NOK 7,049 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer