rapport 1. kvartal 2008 Glitnir Bank ASA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "rapport 1. kvartal 2008 Glitnir Bank ASA"

Transkript

1 rapport 1. kvartal 2008 Glitnir Bank ASA

2 innhold Styrets beretning...4 Resultatregnskap konsern...6 Balanse konsern...7 Endring i egenkapital konsern...8 Kontantstrømanalyse konsern...9 Noter konsern Resultatregnskap morbank Balanse morbank Endring i egenkapital morbank Kontantstrømanalyse morbank Noter morbank [ 2 ]

3 [3]

4 Glitnir bank ASA Bolig- og Næringsbanken ASA og Glitnir Bank ASA fusjonerte i mars 2008 med regnskapsmessig virkning fra 1. januar Begge selskapene var 100 % eid av Glitnir banki hf. og fusjonen er gjennomført med kontinuitet. Bolig- og Næringsbanken ASA var overtakende bank i fusjonen, og den nye bankens navn er Glitnir Bank ASA. Tallene for 2007 inkluderer begge bankene og er utarbeidet i henhold til IFRS. Glitnir Bank ASA har en bred virksomhet som foreløpig omfatter 4 ulike virksomhetsområder og 5 datterselskaper. Banken ledes av administrerende direktør Morten Bjørnsen. Tidligere BNbank er delt i personmarkedet og næringseiendom, mens tidligere Glitnir Bank er delt i shipping/offshore og bedriftsmarkedet. Finansiering av næringseiendom skjer hovedsakelig gjennom kredittforetaket BNkreditt, som er et datterselskap av banken. BNkreditt og BN Boligkreditt er opprettholdt som egne datterselskaper uten endringer i selskapets virksomhet eller vedtekter. I næringslivsmarkedet har banken en sterk posisjon basert på utvalgte næringer og et bredt produktspekter fra bank og søsterselskaper. Banken er fysisk til stede i Oslo, Trondheim, Ålesund og Fosnavåg. I tilknytning til bedriftsmarkedsvirksomheten driver konsernet investeringstjenester innenfor rente og valuta, samt factoringstjenester gjennom datterselskapet Glitnir Factoring. Innen personmarkedet er banken posisjon basert på effektiv produksjon og tilbud av basis bankprodukter, samt effektiv distribusjon via telefon/internett og datterselskapene Glitnir Privatøkonomi og Glitnir Eiendomsfinans som har brede geografiske distribusjonsnett. Glitnir Bank ASA er eid av islandske Glitnir banki hf. Glitnir Bank ASA er en norsk bank underlagt norske regler og tilsyn. Banken er medlem av Bankenes sikringsfond på lik linje med andre norske banker. Glitnir Bank ASA er godt posisjonert for å møte utfordringene i finansmarkedet. Banken har en klar og tydelig strategi, har en solid økonomi og har lav risiko i utlånsporteføljen. I 2008 vil fokus være å utvikle eksisterende kunderelasjoner, bygge kjennskap om banken i markedet, innskuddsvekst og etablere finansiering gjennom obligasjoner med fortrinnsrett gjennom datterselskapet BN Boligkreditt AS. Regnskapsprinsipper Glitnir Bank avlegger konsernregnskap og selskapsregnskap i henhold til International Financial Reporting Standards (IFRS). Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i 1. kvartal Resultat Pr. 31. mars 2008 Glitnir Bank oppnådde et resultat før skatt på 104 millioner kroner pr. 31. mars 2008, mot 88 millioner kroner i samme periode i Dette ga en annualisert egenkapitalrentabilitet på 12,3 prosent (før skatt) mot 11,4 prosent i 1. kvartal Konsernets finansielle instrumenter med løpetid over ett år bokføres til virkelig verdi. Rente- og valutarisikoen i konsernet er lav, og endringer i renten og valutakurser skal i begrenset grad gi netto resultateffekter. I perioder hvor renteforskjellene mellom ulike instrumenter utvikler seg forskjellig kan det oppstå resultateffekter. I 1. kvartal har dette påvirket resultatet positivt. Siste 12 måneder har utlån økt med 1,4 milliarder kroner (3 %), mens innskudd har økt med 2,2 milliarder kroner (12 %). Konkurransesituasjonen har den senere tid gjort det mulig å øke marginene på utlån noe, mens innskuddsmarginen er under press. Banken har siden oktober 2007 eid aksjemajoriteten i Glitnir Privatøkonomi. Selskapet leverte i april 2008 inn konsesjonen for å drive investeringstjenester. Banken har tatt betydelige grep for å tilfredsstille konsesjonskravene og kvalitetssikre alle ledd av virksomheten, men har etter kritikk fra Kredittilsynet levert inn konsesjonen. Selskapet vil bruke noe tid på å klarlegge videre strategi og konsekvenser for forretningsmodellen. Selskapet er fortsatt i virksomhet og betjener kundene, men yter ikke konsesjonspliktige investeringstjenester. Konsernet har bokført 204 millioner kroner i goodwill og immaterielle eiendeler knyttet til investeringen i Glitnir Privatøkonomi. Goodwillen består delvis av inntjeningen i selskapet og delvis av selskapets verdi som distribusjonskanal av konsernets produkter. Før videre strategi er lagt, er det usikkerhet knyttet til vurderingene av goodwill. Konsernets produkter som distribueres gjennom Glitnir Privatøkonomi, er hovedsalig ikke konsesjonspliktige og rammes derfor ikke direkte av bortfallet av konsesjon. Uansett ventes et noe lavere resultat av virksomheten, og goodwillen er nedskrevet med 29 millioner kroner. 1. kvartal 2008 Nedenfor er regnskapstallene for første kvartal 2008 sammenlignet med fjerde kvartal Glitnir Bank oppnådde et driftsresultat før skatt på 104 (90) millioner kroner i første kvartal Dette ga en egenkapitalrentabilitet før skatt på 12,3 (10,9) prosent omregnet til årsbasis. Sum inntekter ble 280 (224) millioner kroner. Økningen forklares hovedsakelig av verdiendringer på finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi. Andre driftskostnader, ble 141 (135) millioner kroner i første kvartal 2008 eksklusive nedskrivning av goodwill. Økningen skyldes kostnader i forbindelse med gjennomføringen av fusjonen mellom bankene. Under tap på utlån ble det kostnadsført 6 millioner kroner i første kvartal 2008, mens det i fjerde kvartal 2007 ble inntektsført 6 millioner kroner. Norsk økonomi er fortsatt sterk, og det forventes lave tap i [ 4 ]

5 Innlånsvirksomhet Innskudd fra kunder var millioner kroner pr. 31. mars 2008, mot millioner kroner pr. 31. desember De siste 12 månedene er innskuddsvolumet økt med 12 prosent. Glitnir Sparekonto har blitt godt mottatt i markedet, og fortsatt innskuddsvekst vil prioriteres. Glitnir Bank ASA har et eget kredittforetak, BN Boligkreditt AS, som har konsesjon fra Kredittilsynet til å benytte obligasjoner med fortrinnsrett som innlånskilde. Se avsnittet Utsiktene for resten av året for nærmere omtale. Utlånsvirksomhet Konsernets utlån var millioner kroner pr. 31. mars 2008, mot ved årsskiftet. Reduksjonen forklares hovedsakelig med at 1,4 milliarder kroner i lån til borettslag ble solgt i mars De siste 12 månedene har utlån økt med 3 %. Utlån til personmarkedet utgjør millioner kroner per 31. mars 2008, mens utlån til bedriftsmarkedet utgjør millioner kroner på samme tidspunkt. Soliditet Konsernets ansvarlige kapital, inklusive 50 prosent av periodens driftsresultat etter tap på utlån, utgjorde millioner kroner ved utgangen av perioden, som tilsvarer en kapitaldekning på 10,3 prosent. Kjernekapitalen var millioner kroner som tilsvarer en kjernekapitaldekning på 7,6 prosent ved utgangen av mars Risikovektet balanse var millioner kroner på samme tidspunkt. Styret vurderer forholdet mellom Glitnir Banks soliditet og relevante risikoer som betryggende. Utsiktene for resten av året Sammenslåingen av BNbank og Glitnir Bank ASA vil gi et godt grunnlag for å ivareta og utvikle verdien de to bankene hadde hver for seg. Konsernet har gode markedsposisjoner i utvalgte markeder og er godt posisjonert for å utvikle kunderelasjonene ytterligere. Samlet sett har konsernet et godt grunnlag for finansiering av sine aktiviteter, men fortsatt uroligheter i kredittmarkedene vil kunne påvirke finansieringsmulighetene negativt. Dette påvirker vekstmulighetene i den nærmeste tiden. Det ventes derfor begrenset vekst i utlån i Innskudd er et viktig satsingsområde i For å bygge opp under denne ambisjonen, vil det bli gjennomført ulike markedskampanjer. Vilkårene på Glitnir Sparekonto vil være blant de beste i markedet. BN Boligkreditt er i disse dager i ferd med å foreta en emisjon av obligasjoner med fortrinnsrett. Tegningsperioden avsluttes i løpet av få dager. Transaksjonen forventes å dekke en betydelig del av konsernets kortsiktige refinansieringsbehov. Verdiendringer knyttet til finansielle instrumenter vil kunne påvirke resultatet i 2008 i større grad enn normalt. Dette på grunn av større svingninger i renteforskjellene mellom ulike typer instrumenter. Som beskrevet gjennomføres det for tiden en vurdering av strategi og alternativer for Glitnir Privatøkonomi. Endelig valg av strategi vil kunne påvirke vurderingen av goodwill. Banken har en klar og tydelig strategi, har en solid økonomi og har lav risiko i utlånsporteføljen. Glitnir Bank ASA er derfor godt posisjonert for å møte utfordringene i finansmarkedet. [ 5 ]

6 resultatregnskap konsern Millioner kroner note 1. kv kv kv 2007 året 2007 Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Verdiendring fin instr vurdert til virkelig verdi Andre driftsinntekter Sum andre driftsinntekter Lønn og generelle administrasjonskostnader Avskrivninger og nedskrivninger Andre driftskostnader Andre gevinster og tap Sum andre driftskostnader Driftsresultat før tap på utlån Tap på utlån Driftsresultat etter tap på utlån Inntekter av eierinteresser i tilknyttede selskaper Inntekter av eierinteresser i konsernselskaper Resultat før skatt Beregnet skattekostnad Resultat for perioden Resultat per aksje (hele kroner) 5,49 5,41 5,25 26,17 [ 6 ]

7 balanse konsern Millioner kroner note Utsatt skattefordel Immaterielle eiendeler Eierinteresser i tilknyttede selskaper Varige driftsmidler Overtatte eiendommer Utlån Forskuddsbetalte og opptjente inntekter Finansielle derivater Kortsiktige plasseringer i verdipapirer Kontanter og fordringer på kredittinstitusjoner Sum eiendeler Gjeld og egenkapital Aksjekapital Opptjent egenkapital Minoritetsinteresse Sum egenkapital Ansvarlig lånekapital Gjeld til kredittinstitusjoner Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Påløpte kostnader og forskuddsbetalte inntekter Annen kortsiktig gjeld Finansielle derivater Innskudd fra og gjeld til kunder Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital styret Trondheim, 6. mai 2008 [ 7 ]

8 Endring i egenkapital konsern Aksje- minoritets- annen Sum Millioner kroner kapital interesser egenkapital egenkapital Balanse * Kapitalutvidelse Utbetalt utbytte for Periodens resultat Minoritetsinteresser Annen innbetalt egenkapitalopsjonsordning fra Glitnir Bank hf Balanse Periodens resultat Utbetalt utbytte for Minoritetsinteresser Annen innbetalt egenkapitalopsjonsordning fra Glitnir Bank hf Gevinst i forbindelse med oppkjøp av tilknyttet selskap til datterselskap Balanse Periodens resultat Minoritetsinteresser Balanse *Aksjekapital vises som den ville vært om fusjonen hadde skjedd styret Trondheim, 6. mai 2008 [ 8 ]

9 kontantstrømanalyse konsern Millioner kroner 1. kv kv 2007 året 2007 Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Rente-/provisjonsinnbetalinger og gebyrer fra kunder Rente-/provisjonsutbetalinger og gebyrer til kunder Innbetaling av renter på andre plasseringer Utbetaling av renter på andre lån Inn- /utbetalinger (-) på utlån til kunder Inn- /utbetalinger på innskudd og gjeld fra kunder Inn- /utbetalinger (-) på gjeld til kredittinstitusjoner Inn- /utbetalinger (-) ved utstedelse av verdipapirer Andre inn-/utbetalinger Utbetalinger til leverandører for varer og tjenester Utbetalinger til ansatte, pensjoner og sosiale kostnader Utbetalinger av skatter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Inn-/utbetalinger (-) på fordringer på kredittinstitusjoner Inn-/utbetalinger (-) på kortsiktige plasseringer i verdipapirer Inn-/utbetalinger (-) på langsiktige plasseringer i verdipapirer Innbetalinger ved salg av driftsmidler m.v Utbetalinger ved kjøp av driftsmidler m.v Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Utbetaling av utbytte Kapitalendringer (emisjon m.m.) Netto kontatnstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto kontantstrøm for perioden Beholdning av kontanter og fordringer på sentralbanker pr Beholdning av kontanter og fordringer på sentralbanker pr [ 9 ]

10 Noter for konsernet 1. Regnskapsprinsipper Delårsregnskapet er for dette kvartal er utarbeidet i samsvar med IFRS, herunder IAS 34 om delårsregnskap. IFRS er lagt til grunn både for konsernet og for morbanken. En beskrivelse av de regnskapsprinsipper konsernet har lagt til grunn ved avleggelse av regnskapet fremgår av årsrapporten for Glitnir Bank ASA og Bolig- og Næringsbanken ASA fusjonert Fusjonen er behandlet som en kontinuitetsfusjon, og sammenligningstall for 2007 er omarbeidet som om de to selskapene hadde vært fusjonert også i Se egen note for ytterligere beskrivelse. 2. andre driftsinntekter konsern Millioner kroner 1.kv kv kv 2007 året 2007 Garantiprovisjon Netto provisjonsinntekter/kostnader Netto gevinst/(tap) på verdipapirer Netto gevinst/(tap) på valuta Driftsinntekter faste eiendommer Andre driftsinntekter Sum andre driftsinntekter Netto gevinst/tap på valuta skyldes i all hovedsak agio-/disagioeffekter som oppstår ved at innlån og utlån i utenlandsk valuta omregnes til dagskurs. Valutaterminkontrakter vurderes til virkelig verdi med verdiendring over resultatet. Agio-/disagioeffekter på denne linjen vil derfor motsvares helt eller delvis av effekter med motsatt fortegn under linjen for verdiendring finansielle instrumenter til virkelig verdi over resultat. 3. innlån Konsernet har emittert obligasjoner og sertifikater for pålydende millioner kroner per , enten som nyemisjoner eller utvidelse av eksisterende åpne lån. I balansen er lån med fast rente vurdert til virkelig verdi, mens lån med flytende rente er vurdert til amortisert kost. konsern Millioner kroner Sertifikater obligasjoner Sum Netto gjeld (pålydende) Nyemisjoner Utvidelse av eksisterende Oppkjøp og forfall av eksisterende Netto gjeld (pålydende) [ 10 ]

11 Gjeld til kredittinstitusjoner konsern Millioner kroner Sum Nye lån i perioden - mill EUR 0 Innfridde lån i perioden - mill EUR 0 Ubenyttede trekkerettigheter - mill EUR utbetalt utbytte Det ble i ordinær Generalforsamling bestemt å ikke dele ut utbytte for For 2006 ble det delt ut et utbytte NOK 5,13 per aksje, totalt NOK 50 millioner, i overtakende selskap. 5. nedskrivning Generelt Glitnir Bank kjøpte seg høsten 2007 opp til kontroll i selskapet Norsk Privatøkonomi ASA som senere har skiftet navn til Glitnir Privatøkonomi AS (GPØ). GPØ formidler tredjeparts finansielle tjenester mot provisjon, blant annet tjenester fra Glitnir Bank ASA. Utsiktene til fremtidig inntjening knyttet til virksomheten i GPØ har i første kvartal 2008 blitt svekket. Dette skyldes at GPØ i april 2007 leverte inn konsesjonen til å drive investeringstjenester, samt at det er generelle uroligheter i finansmarkedene og generelt svekkede rammebetingelser for salg av finansielle tjenester. Basert på endrede forventninger om fremtidig inntjening i GPØ har Glitnir Bank funnet det riktig å gjennomføre en nedskrivning av deler av de innregnede verdiene knyttet til investeringen i GPØ. Det er i det følgende redegjort nærmere for de vurderinger som er gjennomført. Nedskrivning inngår i sin helhet i resultatlinjen Avskrivninger og nedskrivninger. Merverdier knyttet til oppkjøp er henført til to kontantstrømgenererende enheter (KGE); GPØ og en portefølje av distribuerte produkter for bankvirksomheten. Den første KGE er de finansielle resultater som GPØ selv genererer, og den andre er en portefølje av produkter distribuert av GPØ som ligger i bankvirksomheten i Glitnir Bank. Nedskrivninger knytter seg i sin helhet til immaterielle eiendeler, herunder konsesjon og goodwill. forutsetninger I forbindelse med nedskrivningsvurderingene er gjennvinnbart beløp som innregnede beløp måles opp mot fastsatt til bruksverdi. Bruksverdi er beregnet som nåverdi av forventede fremtidige kontantstrømmer innenfor hver av de to kontantstrømgenererende enheter. Forventede kontantstrømmer er beregnet med utgangspunkt i de budsjetter og estimater som ledelsen har fastsatt med utgangspunkt i dagens markedssituasjon og forutsetninger for øvrig. Kontantstrømmer som ligger til grunn for neddiskontering er avgrenset til kontantstrømmer innenfor de kommende fem år og er neddiskontert med en diskonteringsrente på 20 %. Beregninger av gjenvinnbare beløp er mest sensitive for hvilke salgsvolumer som virksomheten er i stand til å generere, samt hvilken diskonteringsrente som benyttes ved beregning av nåverdi. Fremtidige salgsvolumer er fastsatt på basis av ledelsens beste estimater, gitt markedsforhold og forutsetninger for øvrig. Goodwillen består delvis av inntjeningen i selskapet og delvis av selskapets verdi som distribusjonskanal av konsernets produkter. Før videre strategi er lagt, er det usikkerhet knyttet til vurderingene av goodwill. Etter nedskrivninger gjennomført i denne perioden består immaterielle eiendeler i forbindelse med kjøpet av GPØ av goodwill og kundekartotek. Innregnet verdi av goodwill knyttet til GPØ utgjør per 31. mars 2008 NOK 150 millioner, mens verdier av andre immatrielle eiendeler utgjør NOK 24 millioner. [ 11 ]

12 6. opplysninger om fusjon Bolig- og Næringsbanken ASA (overtakende selskap) fusjonerte med Glitnir Bank ASA (overdragende selskap), og byttet samtidig navn til Glitnir Bank ASA. Det overdragende selskap Glitnir Bank ASA driver bankvirkomhet i morselskapet, samt faktoringvirksomhet gjennom det heleide datterselskapet Glitnir Factoring AS. All virksomhet tilhørende de fusjonerende selskaper er videreført i det fusjonerte konsernet. Bankvirksomheten fra overdragende selskap er etter fusjonen integrert med bankvirksomheten i overtakende selskap. Fusjonen mellom Bolig- og Næringsbanken ASA (overtakende) og Glitnir Bank ASA (overdragende) per er en fusjon under felles kontroll ettersom morselskapene i de fusjonerende konsern begge var eiet 100 % av Glitnir Banki h.f. på Island på fusjonstidspunktet. Som følge av dette er fusjon gjennomført som en kontinuitetsfusjon der balanseførte verdier under IFRS per for de fusjonerende konserner er lagt til grunn for fusjonsbalanse for det nye konsernet per Det innfusjonerte selskapet Glitnir Bank ASA rapporterte i 2007 under god regnskapsskikk (GRS) og har derfor foretatt en omarbeiding av balansetall til IFRS per som grunnlag for fusjonsbalanse. Sammenligningstall for 2007 i det fusjonerte konsernet er omarbeidet som om de fusjonerte konserner også var et konsern rapporterende under IFRS i Sistnevnte gjelder tilsvarende for sammenligningstall for morbanken. Som følge av at fusjon er gjennomført som en kontinuitetsfusjon har det ikke oppstått ny goodwill som følge av foretaksintegrasjonen mellom de fusjonerende selskaper. Overtakende selskap har imidlertid innregnet goodwill knyttet til goodwill innregnet i overdragende selskap i forbindelse med en tidligere foretaksintegrasjon i overdragende selskap. Overtakande selskap vurderer at gjennvinnbart beløp av goodwill overstiger det innregnede beløp, og konklusjonen er ikke sensitiv med henhold på forutsetninger benyttet ved beregning av gjennvinnbart beløp. I forbindelse med fusjonen har overtakende selskap utstedt aksjer hver pålydende kr 50, totalt pålydende NOK 131 millioner. I tillegg er overkursfondet økt med NOK 68 millioner. Fusjonsbalanse konsern Millioner kroner overtakende overdragende effekter fusjon fusjonsbalanse Utsatt skattefordel Immaterielle eiendeler Eierinteresser i tilknyttede selskaper Varige driftsmidler Overtatte eiendommer Utlån Forskuddsbetalte og opptjente inntekter Finansielle derivater Kortsiktige plasseringer i verdipapirer Kontanter og fordringer på kredittinstitusjoner Sum eiendeler Aksjekapital Annen bundet egenkapital Opptjent egenkapital Minoritetsinteresse Sum egenkapital Ansvarlig lånekapital Gjeld til kredittinstitusjoner Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Påløpte kostnader og forskuddsbetalte inntekter Annen kortsiktig gjeld Finansielle derivater Innskudd fra og gjeld til kunder Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital [ 12 ]

13 Omarbeiding av sammenligningstall resultatregnskap 2007 Nedenstående oppstilling viser hvordan sammenligningstall for resultatregnskap 2007 er omarbeidet fra tidligere presenterte resultattall for Bolig- og Næringsbanken ASA i konsern Millioner kroner overtakende overdragende Sum Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Verdiendring fin instr vurdert til virkelig verdi Andre driftsinntekter Sum andre driftsinntekter Lønn og generelle administrasjonskostnader Ordinære avskrivninger Andre driftskostnader Andre gevinster og tap Sum andre driftskostnader Driftsresultat før tap på utlån Tap på utlån Driftsresultat etter tap på utlån Inntekter av eierinteresser i tilknyttede selskaper Inntekter av eierinteresser i konsernselskaper Resultat før skatt Beregnet skattekostnad Resultat for perioden [ 13 ]

14 resultatregnskap Morbank Millioner kroner note 1. kv kv kv 2007 året 2007 Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Verdiendring fin instr vurdert til virkelig verdi Andre driftsinntekter Sum andre driftsinntekter Lønn og generelle administrasjonskostnader Avskrivninger og nedskrivninger Andre driftskostnader Andre gevinster og tap Sum andre driftskostnader Driftsresultat før tap på utlån Tap på utlån Driftsresultat etter tap på utlån Inntekter av eierinteresser i tilknyttede selskaper Inntekter av eierinteresser i konsernselskaper Resultat før skatt Beregnet skattekostnad Resultat for perioden Resultat per aksje (hele kroner) 1,78 3,23 0,73 11,15 [ 14 ]

15 balanse Morbank Millioner kroner note Utsatt skattefordel Immaterielle eiendeler Eierinteresser i konsernselskaper Eierinteresser i tilknyttede selskaper Varige driftsmidler Utlån Forskuddsbetalte og opptjente inntekter Finansielle derivater Kortsiktige plasseringer i verdipapirer Kontanter og fordringer på kredittinstitusjoner Sum eiendeler Aksjekapital Opptjent egenkapital Sum egenkapital Ansvarlig lånekapital Gjeld til kredittinstitusjoner Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Påløpte kostnader og forskuddsbetalte inntekter Annen kortsiktig gjeld Finansielle derivater Innskudd fra og gjeld til kunder Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital styret Trondheim, 6. mai 2008 [ 15 ]

16 Endring i egenkapital m Morbank Aksje- overskudds- annen innskutt annen Sum Millioner kroner kapital fond egenkapital egenkapital egenkapital Balanse * Kapitalutvidelse Utbetalt utbytte for Periodens resultat Minoritetsinteresser Annen innbetalt egenkapitalopsjonsordning fra Glitnir Bank hf Balanse * Periodens resultat Utbetalt utbytte for Minoritetsinteresser Annen innbetalt egenkapitalopsjonsordning fra Glitnir Bank hf Gevinst i forbindelse med oppkjøp av tilknyttet selskap til datterselskap Balanse Utbetalt utbytte for Periodens resultat Minoritetsinteresser Annen innbetalt egenkapitalopsjonsordning fra Glitnir Bank hf Balanse *Aksjekapital vises som den ville vært om fusjonen hadde skjedd styret Trondheim, 6. mai 2008 [ 16 ]

17 kontantstrømanalyse Morbank Millioner kroner 1. kv kv 2007 året 2007 Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Rente-/provisjonsinnbetalinger og gebyrer fra kunder Rente-/provisjonsutbetalinger og gebyrer til kunder Innbetaling av renter på andre plasseringer Utbetaling av renter på andre lån Inn- /utbetalinger (-) på utlån til kunder Inn- /utbetalinger på innskudd og gjeld fra kunder Inn- /utbetalinger (-) på gjeld til kredittinstitusjoner Inn- /utbetalinger (-) ved utstedelse av verdipapirer Andre inn-/utbetalinger Utbetalinger til leverandører for varer og tjenester Utbetalinger til ansatte, pensjoner og sosiale kostnader Utbetalinger av skatter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Inn-/utbetalinger (-) på fordringer på kredittinstitusjoner Inn-/utbetalinger (-) på kortsiktige plasseringer i verdipapirer Inn-/utbetalinger (-) på langsiktige plasseringer i verdipapirer Utbetalinger ved kjøp av driftsmidler m.v Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Utbetaling av utbytte Kapitalendringer (emisjon m.m.) Netto kontatnstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto kontantstrøm for perioden Beholdning av kontanter og fordringer på sentralbanker pr * Beholdning av kontanter og fordringer på sentralbanker pr * For morbank består beholdning av innskudd i Norges bank og bankkasse. [ 17 ]

18 Noter for morbank 1. Regnskapsprinsipper Se beskrivelse for konsernet. Tilsvarende som beskrevet der gjelder for morbanken. 2. andre driftsinntekter Morbank Millioner kroner 1.kv kv kv 2007 året 2007 Garantiprovisjon Netto provisjonsinntekter/kostnader Netto gevinst/(tap) på verdipapirer Netto gevinst/(tap) på valuta Driftsinntekter faste eiendommer Andre driftsinntekter Sum andre driftsinntekter Netto gevinst/tap på valuta skyldes i all hovedsak agio-/disagioeffekter som oppstår ved at innlån og utlån i utenlandsk valuta omregnes til dagskurs. Valutaterminkontrakter vurderes til virkelig verdi med verdiendring over resultatet. Agio-/disagioeffekter på denne linjen vil derfor motsvares helt eller delvis av effekter med motsatt fortegn under linjen for verdiendring finansielle instrumenter til virkelig verdi over resultat. 3. innlån Morbanken har ikke emittert obligasjoner og sertifikater per I balansen er lån med fast rente vurdert til virkelig verdi, mens lån med flytende rente er vurdert til amortisert kost. Morbank Millioner kroner Sertifikater obligasjoner Sum Netto gjeld (pålydende) Nyemisjoner Utvidelse av eksisterende Oppkjøp og forfall av eksisterende Netto gjeld (pålydende) [ 18 ]

19 Gjeld til kredittinstitusjoner Morbank Millioner kroner Sum Nye lån i perioden - mill EUR 0 Innfridde lån i perioden - mill EUR 0 Ubenyttede trekkerettigheter - mill EUR utbetalt utbytte Det ble i ordinær Generalforsamling bestemt å ikke dele ut utbytte for For 2006 ble det delt ut et utbytte NOK 5,13 per aksje, totalt NOK 50 millioner, i overtakende selskap. 5. nedskrivning Som beskrevet i konsernets note 5, har Glitnir Bank funnet det riktig å gjennomføre en nedskrivning av deler av de innregnede verdiene knyttet til investeringen i Glitnir Privatøkonomi AS (GPØ). Som følge av dette er det også gjennomført nedskrivninger av innregnede verdier knyttet til morbankens aksjer i GPØ. Aksjer i GPØ er i morbanken innregnet til kostpris og størrelse på nedskrivning er avledet av de vurderinger som er beskrevet i konsernets noter. Aksjer i datterselskapet GPØ er i morbanken nedskrevet med NOK 29 millioner i perioden, og aksjene er etter dette innregnet til NOK 225 millioner i morbankens balanse. Nedskrivning inngår i sin helhet i resultatlinjen Inntekter av eierinteresser i konsernselskaper. Det er i første kvartal foretatt en kapitalforhøyelse i GPØ på NOK 35 millioner. [ 19 ]

20 6. opplysninger om fusjon For beskrivelse av fusjon mellom Bolig- og Næringsbanken ASA (overtakende) og Glitnir Bank ASA (overdragende) per , se beskrivelse i konsernets noter. Fusjonsbalanse Morbank Millioner kroner overtakende overdragende effekter fusjon fusjonsbalanse Utsatt skattefordel Immaterielle eiendeler Eierinteresser i konsernselskaper Eierinteresser i tilknyttede selskaper Varige driftsmidler Overtatte eiendommer Utlån Forskuddsbetalte og opptjente inntekter Finansielle derivater Kortsiktige plasseringer i verdipapirer Kontanter og fordringer på kredittinstitusjoner Sum eiendeler Aksjekapital Annen bundet egenkapital Opptjent egenkapital Sum egenkapital Ansvarlig lånekapital Gjeld til kredittinstitusjoner Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Påløpte kostnader og forskuddsbetalte inntekter Annen kortsiktig gjeld Finansielle derivater Innskudd fra og gjeld til kunder Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital [ 20 ]

21 Omarbeiding av sammenligningstall resultatregnskap 2007 Nedenstående oppstilling viser hvordan sammenligningstall for resultatregnskap 2007 er omarbeidet fra tidligere presenterte resultattall for Bolig- og Næringsbanken ASA i Morbank Millioner kroner overtakende overdragende fusjonsbalanse Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Verdiendring fin instr vurdert til virkelig verdi Andre driftsinntekter Sum andre driftsinntekter Lønn og generelle administrasjonskostnader Ordinære avskrivninger Andre driftskostnader Andre gevinster og tap Sum andre driftskostnader Driftsresultat før tap på utlån Tap på utlån Driftsresultat etter tap på utlån Inntekter av eierinteresser i tilknyttede selskaper Inntekter av eierinteresser i konsernselskaper Resultat før skatt Beregnet skattekostnad Resultat for perioden [ 21 ]

22 [ 22 ] Styrets beretning / BNbank årsberetning 2007 glitnir bank asa Onr

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] BN Boligkreditt Regnskapsprinsipper

Detaljer

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] Bolig- og Næringskreditt

Detaljer

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt rapport 1. kvartal 2009 BN Boligkreditt innhold Styrets beretning... 3 Resultatregnskap... 4 Balanse... 4 Endring i egenkapital... 5 Kontantstrømoppstilling... 5 Noter... 6 [ 2 ] BN boligkreditt AS Innledning

Detaljer

rapport 4. kvartal 2008

rapport 4. kvartal 2008 rapport 4. kvartal 2008 innhold Styrets beretning... 3 Resultatregnskap konsern... 6 Balanse konsern... 7 Endring i egenkapital konsern... 8 Kontantstrømanalyse konsern... 9 Noter konsern... 10 Resultatregnskap

Detaljer

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall...5 Resultatregnskap... 6 Balanse...7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10 2 BN Boligkreditt

Detaljer

rapport 1. halvår og 2. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS

rapport 1. halvår og 2. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS rapport 1. halvår og 2. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 Uttalelse vedrørende

Detaljer

rapport 1. halvår og 2. kvartal 2008

rapport 1. halvår og 2. kvartal 2008 rapport 1. halvår og 2. kvartal 2008 Glitnir Bank ASA innhold Styrets beretning...4 Resultatregnskap konsern...6 Balanse konsern...7 Endring i egenkapital konsern...8 Kontantstrømanalyse konsern...9 Noter

Detaljer

rapport 2. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS

rapport 2. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS rapport 2. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 Uttalelse vedrørende begrenset revisjon

Detaljer

BNkreditt AS. rapport 1. kvartal

BNkreditt AS. rapport 1. kvartal BNkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall... 6 Resultatregnskap...7 Balanse... 8 Endring i egenkapital... 9 Kontantstrømoppstilling...10 Noter...11 Erklæring i henhold

Detaljer

Rapport 1. kvartal 2012. BN Boligkreditt AS

Rapport 1. kvartal 2012. BN Boligkreditt AS Rapport 1. kvartal 2012 BN Boligkreditt AS BN Boligkreditt AS 1. kvartal 2012 Styrets beretning Oppsummering for 1. kvartal 2012 Resultat etter skatt i 1. kvartal 2012 ble 7 millioner kroner mot 6 millioner

Detaljer

rapport 3. kvartal 2008 Glitnir Bank ASA

rapport 3. kvartal 2008 Glitnir Bank ASA rapport 3. kvartal 2008 Glitnir Bank ASA innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap konsern...5 Balanse konsern...6 Endring i egenkapital konsern...7 Kontantstrømanalyse konsern...8 Noter konsern...9

Detaljer

RAPPORT 1. KVARTAL 2007 BOLIG- OG NÆRINGSBANKEN ASA

RAPPORT 1. KVARTAL 2007 BOLIG- OG NÆRINGSBANKEN ASA RAPPORT 1. KVARTAL 2007 BOLIG- OG NÆRINGSBANKEN ASA INNHOLD Styrets beretning...3 Resultatregnskap BNbank konsern (IFRS)...5 Balanse BNbank konsern (IFRS)...6 Endring i egenkapital BNbank konsern...7 kontantstrømanalyse

Detaljer

BNkreditt Rapport 3. kvartal 2004

BNkreditt Rapport 3. kvartal 2004 Resultatregnskap Millioner kroner 2004 2004 2003 2004 2003 2003 Renteinntekter og lignende inntekter 305 392 426 1 116 1 386 1 772 Rentekostnader og lignende kostnader 235 317 346 893 1 126 1 436 Netto

Detaljer

RAPPORT 1. KVARTAL 2007 BOLIG- OG NÆRINGSKREDITT ASA

RAPPORT 1. KVARTAL 2007 BOLIG- OG NÆRINGSKREDITT ASA RAPPORT 1. KVARTAL 2007 BOLIG- OG NÆRINGSKREDITT ASA INNHOLD Styrets beretning...3 Noter til regnskapet...4 STYRETS BERETNING RESULTAT OG NØKKELTALL PR. 31. MARS 2007 BNkreditt oppnådde et resultat på

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Balanse Beløp i tusen kr 30.09.2011 30.09.2010 31.12.2010 Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 323.795

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009 4. KVARTAL 2009 Sør Boligkreditt AS 2 4. kvartal 2009 Sør Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er etablert for å være bankens foretak for utstedelse av obligasjoner

Detaljer

1. kvartal 2006 Bolig- og Næringskreditt ASA

1. kvartal 2006 Bolig- og Næringskreditt ASA RAPPORT 1. kvartal 2006 Bolig- og Næringskreditt ASA 1 RESULTATREGNSKAP 1. kv. 4. kv 1. kv Renteinntekter og lignende inntekter 321 314 338 1 295 Rentekostnader og lignende kostnader 241 238 263 994 Netto

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal

Delårsrapport 1. kvartal Delårsrapport 1. kvartal 2013 Totens Sparebank Boligkreditt AS 1. Kvartalsrapport 2013 Innledning Utlån til kunder er blitt redusert med 40 MNOK hittil i år, og totale utlån til kunder er per 31.3 på 1.584

Detaljer

TOTENS SPAREBANK BOLIGKREDITT AS. Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

TOTENS SPAREBANK BOLIGKREDITT AS. Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 TOTENS SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Totens Sparebank Boligkreditt AS 1. Kvartalsrapport 2012 Innledning Selskapet har overtatt lån fra Totens Sparebank tilsvarende 122 MNOK

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 30.09.2012 Totens Sparebank Boligkreditt AS 3. Kvartalsrapport 2012 Innledning Selskapet har overtatt lån fra Totens Sparebank tilsvarende 52 MNOK hittil i år, og totale utlån til kunder

Detaljer

Kvartalsrapport 4 kvartal/ Foreløpig årsrapport

Kvartalsrapport 4 kvartal/ Foreløpig årsrapport Kvartalsrapport 4 kvartal/ Foreløpig årsrapport 31.12.2012 Totens Sparebank Boligkreditt AS 4. Kvartalsrapport 2012 Innledning Selskapet har overtatt lån fra Totens Sparebank tilsvarende 16 MNOK hittil

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

RappoRt. 3. kvartal. BN Boligkreditt as

RappoRt. 3. kvartal. BN Boligkreditt as RappoRt 3. kvartal 2009 BN Boligkreditt as innhold Styrets beretning... 3 Nøkkeltall... 5 Resultatregnskap... 6 Balanse... 7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10 Uttalelse

Detaljer

Kvartalsrapport 4. kvartal 2011. BN Boligkreditt AS

Kvartalsrapport 4. kvartal 2011. BN Boligkreditt AS Kvartalsrapport 4. kvartal 2011 BN Boligkreditt AS BN Boligkreditt AS 4. kvartal 2011 Kvartalsberetning Oppsummering for 2011 Resultat etter skatt i 2011 ble 26 millioner kroner mot 19 millioner kroner

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 30.06.2012 Totens Sparebank Boligkreditt AS 2. Kvartalsrapport 2012 Innledning Selskapet har overtatt lån fra Totens Sparebank tilsvarende 80 MNOK hittil i år, og totale utlån til kunder

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2016 Kommentarene er basert på morbankens regnskap. Datterselskapets eneste aktivitet er oppføring av et bygg på Stjørdal som skal tas i bruk av banken i 4. kvartal

Detaljer

RappoRt. 3. kvartal. BN Bank ASA

RappoRt. 3. kvartal. BN Bank ASA RappoRt 3. kvartal 2009 BN Bank ASA innhold Styrets beretning...4 Nøkkeltall konsern... 11 Resultatregnskap konsern... 12 Balanse konsern... 13 Endring i egenkapital konsern...14 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

INSTABANK ASA DELÅRSRAPPORT Q3/2016

INSTABANK ASA DELÅRSRAPPORT Q3/2016 INSTABANK ASA DELÅRSRAPPORT Q3/2016 3. KVARTAL 2016 Om Instabank ASA Instabank ASA mottok tillatelse fra Finanstilsynet for oppstart av bankvirksomhet den 19. september 2016. Allerede den 23. september

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.09.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 3. kvartal viser en økning på 0,4 millioner (3,4 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2012

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2012 Kvartalsrapport (Beløp i tusen kr) Renteinntekter og lignende inntekter 63 803 59 753 199 498 158 700 225 502 Rentekostnader og lignende kostnader 48 548 49 615 155 737 135 723 193 902 Netto rente- og

Detaljer

INSTABANK ASA DELÅRSRAPPORT Q3/2016

INSTABANK ASA DELÅRSRAPPORT Q3/2016 INSTABANK ASA DELÅRSRAPPORT Q3/2016 3. KVARTAL 2016 Om Instabank ASA Instabank ASA mottok tillatelse fra Finanstilsynet for oppstart av bankvirksomhet den 19. september 2016. Allerede den 23. september

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2013 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 1,7 mill (22,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. 1,1 mill av økningen skyldes at renteavkastningen

Detaljer

REGNSKAP - PR. 3. KVARTAL BEDRET INNTJENING

REGNSKAP - PR. 3. KVARTAL BEDRET INNTJENING Trondheim 31. oktober 1996 REGNSKAP - PR. 3. KVARTAL 1996 -BEDRET INNTJENING Resultatregnskapet for perioden 1. januar - 30.september 1996 viser en klar bedring sammenlignet med samme periode i 1995. Sentrale

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2014

Delårsregnskap 3. kvartal 2014 Delårsregnskap 3. kvartal 2014 Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 3. kvartal 2014 Utlån Utlånene i selskapet har økt med 330 MNOK hittil i 2014, og totale utlån til kunder er per 30.9.2014

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

K V A R T A L S R A P P O R T 3. kvartal 2007

K V A R T A L S R A P P O R T 3. kvartal 2007 K V A R T A L S R A P P O R T 3. kvartal 2007 REGNSKAPSOVERSIKT PER 30. SEPTEMBER 2007 Ålesund, 29. OKTOBER 2007 Glitnir Bank ASA P.O.Box 140 Sentrum, N-6001 Ålesund E-post bank@glitnir.no http://www.glitnir.no

Detaljer

K V A R T A L S R A P P O R T 2. kvartal 2007

K V A R T A L S R A P P O R T 2. kvartal 2007 K V A R T A L S R A P P O R T 2. kvartal 2007 REGNSKAPSOVERSIKT PER 30. JUNI 2007 Ålesund, 6. AUGUST 2007 Glitnir Bank ASA P.O.Box 140 Sentrum, N-6001 Ålesund E-post bank@glitnir.no http://www.glitnir.no

Detaljer

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009 Landkreditt Bank Delårsrapport 3. kvartal 2009 REGNSKAP PR. 30. SEPTEMBER 2009 Generelt Resultatet av den underliggende driften i Landkreditt Bank AS viser en god utvikling sammenlignet med tilsvarende

Detaljer

DELÅRSRAPPORT FØRSTE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS

DELÅRSRAPPORT FØRSTE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS DELÅRSRAPPORT FØRSTE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS SpareBank 1 Kredittkort AS 1(8) Styrets beretning første kvartal 2015 SpareBank 1 Kredittkort avlegger delårsregnskapet etter samme regnskapsprinsipper

Detaljer

REGNSKAP - 1. KVARTAL STABIL INNTJENING

REGNSKAP - 1. KVARTAL STABIL INNTJENING Pressemelding 30. mai 1997 REGNSKAP - 1. KVARTAL 1997 -STABIL INNTJENING I årets første kvartal oppnådde BNbank et driftsresultat etter tap på utlån på 40 millioner kroner. Egenkapitalavkastningen i perioden

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2010

Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsrapport 1. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2006

Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsrapport 3.kvartal 2006 Regnskapsprinsipp Banken har fra 01.01.2006 endret regnskapsprinsipp når det gjelder behandling av tap på utlån. Banken følger nå Forskrift om

Detaljer

Sør Boligkreditt AS 3. KVARTAL 2009

Sør Boligkreditt AS 3. KVARTAL 2009 3. KVARTAL 2009 Sør Boligkreditt AS 2 3. kvartal 2009 Sør Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er etablert for å være bankens foretak for utstedelse av obligasjoner

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Bank 1. Kvartal 2012 2013 Landkreditt bank Beretning 1. kvartal 2013 Resultatet i Landkreditt Bank konsern pr 31. mars 2013 utgjør 12,6 millioner kroner (0,1 millioner kroner

Detaljer

BN Boligkreditt AS RAPPORT 4. KVARTAL 2011

BN Boligkreditt AS RAPPORT 4. KVARTAL 2011 BN Boligkreditt AS RAPPORT 4. KVARTAL 2011 Innhold Hovedtall 4. kvartal 2011...3 Nøkkeltall...4 Styrets beretning...5 Resultatregnskap...7 Balanse...8 Endring i egenkapital...9 Kontantstrømoppstilling...

Detaljer

01.01-30.09 01.01-30.09 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2011 2010 2010

01.01-30.09 01.01-30.09 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2011 2010 2010 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2011 2010 2010 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 1.654 2.054 3.433 Renteinntekter og lignende

Detaljer

Delårsrapport

Delårsrapport Delårsrapport 31.03.2011 Totens Sparebank Boligkreditt AS Kvartalsrapport 1/2011 Innledning Totens Sparebank Boligkreditt AS er et heleiet datterselskap av Totens Sparebank. Selskapet ble stiftet høsten

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2013. Strømmen SPAREBANK

Delårsrapport. 1. kvartal 2013. Strømmen SPAREBANK Delårsrapport 1. kvartal 2013 Strømmen SPAREBANK Delårsregnskap 1. kvartal 2013. Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, Resultat dersom annet ikke er nevnt. Resultat før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2014. Strømmen SPAREBANK

Delårsrapport. 1. kvartal 2014. Strømmen SPAREBANK Delårsrapport 1. kvartal 2014 Strømmen SPAREBANK Delårsregnskap 1. kvartal 2014. Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, Resultat dersom annet ikke er nevnt. Resultat før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA

Delårsrapport 3. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA (NFH) eier 100 % av aksjene i Bank Norwegian AS. Det er ingen øvrig virksomhet i selskapet. Eierskapet i NFH er fordelt på institusjonelle og private investorer i Norge og utlandet, hvor Norwegian Air

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2008

Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1.kvartal 2008 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2007. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2012

KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2012 Kvartalsrapport Q1 2012 1 KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2012 Virksomhet Pluss Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Pluss, og selskapets virksomhet drives fra Kristiansand. Selskapet har

Detaljer

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling EnterCard Norge AS EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. MARS 2013 OG 2012 OG 31. DESEMBER 2012 NOK 1000 EIENDELER Note 1. KVT 2013

Detaljer

DELÅRSRAPPORT ANDRE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS

DELÅRSRAPPORT ANDRE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS DELÅRSRAPPORT ANDRE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS SpareBank 1 Kredittkort AS 1(9) Styrets beretning andre kvartal 2015 SpareBank 1 Kredittkort avlegger delårsregnskapet etter samme regnskapsprinsipper

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank. 3. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank. 3. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank 3. 1. Kvartal 2012 2015 LANDKREDITT BANK Beretning 3. kvartal 2015 Resultatet av driften i konsernet etter ni måneder i 2015 utgjør 95,4 millioner kroner. Etter tilsvarende

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA

Delårsrapport 2. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA (NFH) eier 100 % av aksjene i Bank Norwegian AS. Det er ingen øvrig virksomhet i selskapet. Eierskapet i NFH er fordelt på institusjonelle og private investorer i Norge og utlandet, hvor Norwegian Air

Detaljer

BN Boligkreditt AS rapport 3. kvartal

BN Boligkreditt AS rapport 3. kvartal BN Boligkreditt AS rapport 3. kvartal 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets beretning...3 Nøkkeltall...5 Resultatregnskap... 6 Balanse...7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2010

Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Bank 3. kvartal 2007

Delårsrapport Landkreditt Bank 3. kvartal 2007 Delårsrapport Landkreditt Bank 3. kvartal 2007 Delårsrapport pr 30. september 2007 REGNSKAP PR. 30. SEPTEMBER 2007 Generelt: Resultatregnskapet i Landkreditt Bank pr 3. kvartal 2007 viser betydelig resultatforbedring

Detaljer

Kvartalsrapport Q1 2011

Kvartalsrapport Q1 2011 Kvartalsrapport Q1 2011 Resultatregnskap, balanse og noter -760906 KLP KOMMUNEKREDITT AS KVARTALSREGNSKAP 1/2011 FORMÅL OG EIERFORHOLD. Selskapets formål er langsiktig finansiering av kommuner, fylkeskommuner

Detaljer

1. kvartalsrapport 2008

1. kvartalsrapport 2008 1. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 1. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et underskudd på 6,6

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

REGNSKAP - PR. 30. JUNI STABIL INNTJENING

REGNSKAP - PR. 30. JUNI STABIL INNTJENING Pressemelding 28. august 1997 REGNSKAP - PR. 30. JUNI 1997 - STABIL INNTJENING I første halvår oppnådde BNbank et driftsresultat etter tap på utlån på 78 millioner kroner. Egenkapitalavkastningen i perioden

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Regnskapsprinsipper Andre driftskostnader Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i Andre driftskostnader utgjorde 16,30 mill. kroner

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2013

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport 1. kvartal Resultatregnskap Resultatregnskap (Beløp i tusen kr) Renteinntekter og lignende inntekter 61 767 70 457 266 616 Rentekostnader og lignende kostnader 40 154 57 665 200 426 Netto

Detaljer

1. Kvartalsrapport 2010

1. Kvartalsrapport 2010 1. Kvartalsrapport 2010 Banken der du treffer mennesker 2 1. Kvartalsrapport 2010 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør 17,1 MNOK pr 1.

Detaljer

Kvartalsrapport 3 2012 KLP Kommunekreditt AS

Kvartalsrapport 3 2012 KLP Kommunekreditt AS Kvartalsrapport 3 2012 KLP Kommunekreditt AS Innhold Kvartalsregnskap 3/2012 3 Resultatregnskap 4 Balanse 5 Egenkapitaloppstilling 6 Kontantstrømoppstilling 7 Noter til regnskapet 8 Note 1 Generell informasjon

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2012

Regnskap 1. kvartal 2012 Regnskap 1. kvartal 2012 Kort presentasjon av Eiendomskreditt Etablert i 1997 Eiendomskreditt fikk konsesjon som kredittforetak 17.4.1998. Selskapet eies av 85 sparebanker og 2 ansatte. Formål Eiendomskreditts

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Bank 1. Kvartal 2012 Landkreditt bank Beretning 1. kvartal 2012 Resultatet i Landkreditt Bank pr 31. mars 2012 utgjør 6,0 millioner kroner (14,6 millioner kroner pr 31. mars 2011).

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS ya Holding ASA Konsern Kvartalsrapport 4. kvartal 2011 Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) oppnådde et resultat før skatt på 4,3 MNOK i 4. kvartal 2011 som

Detaljer

Delårsrapport SpareBank 1 Factoring AS Per 3. kvartal 2017

Delårsrapport SpareBank 1 Factoring AS Per 3. kvartal 2017 Delårsrapport Per 3. kvartal 2017 1 Rapport per 3. kvartal 2017 har sin virksomhet innen finansiell factoring. Selskapet endret navn fra SpareBank 1 Gruppen Finans AS til den 18.09.2017. Per 30.09.2017

Detaljer

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Resultatregnskap 01.01-30.06 2. kvartal 03.07-31.12 Noter 2010 2010 2009 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 638 370 243 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

01.01-30.06 01.01-30.06 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2012 2011 2011

01.01-30.06 01.01-30.06 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2012 2011 2011 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2012 2011 2011 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 928 1.277 2.009 Renteinntekter og lignende

Detaljer

1. KVARTALSRAPPORT 2003

1. KVARTALSRAPPORT 2003 1. KVARTALSRAPPORT Kvartalsrapport per 31. mars Konsernet Fokus Bank har et resultat av ordinær drift før skatt på 98,9 millioner kroner. Etter samme periode i 2002 var resultatet 132,6 millioner kroner.

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2011

Rapport for 1. kvartal 2011 Rapport for 1. kvartal 2011 Konsern Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) hadde i 1. kvartal 2011 et overskudd før skatt på 10,8 MNOK. Grunnlaget for det gode

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2014

Delårsregnskap 1. kvartal 2014 Delårsregnskap 1. kvartal 2014 Totens Sparebank Boligkreditt AS 1. Kvartalsrapport 2014 Utlån Utlånene i selskapet har minket med 97 MNOK hittil i 2014, og totale utlån til kunder er per 31.3.14 på 1 954

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2013

Regnskap 1. kvartal 2013 Regnskap 1. kvartal 2013 Kort presentasjon av Eiendomskreditt Etablert i 1997 Eiendomskreditt fikk konsesjon som kredittforetak 17.4.1998. Selskapet eies av 85 sparebanker og 2 ansatte. Formål Eiendomskreditts

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2013. Bank Norwegian AS

Delårsrapport 3. kvartal 2013. Bank Norwegian AS er et heleiet datterselskap av Norwegian Finans Holding ASA. Bank Norwegian startet virksomheten i november 2007 og tilbyr gebyrfrie innskuddskontoer med høy rente, kontokreditt og forbrukslån distribuert

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2017

Delårsrapport 1. kvartal 2017 Styrets beretning SpareBank 1 Kredittkort avlegger delårsregnskapet etter samme regnskapsprinsipper som i Årsrapporten for 2016, i samsvar med forenklet IFRS etter regnskapsloven 3-9, og IAS 34 er benyttet.

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 3. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.09.07 er forvaltningskapitalen på 669

Detaljer

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.12.2013 Konsern Konsern 4. kv 2013 4. kv 2012 1.-4. kv 2013 1.-4. kv 2012 (alle tall i hele tusen) Note 1.-4. kv 2013 2012 Renteinntekter og lignende inntekter 13

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 31.12.2014 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 30.06.2013 Konsern Konsern Konsern 2. kv 2013 2. kv 2012 2012 1.-2. kv 2013 1.-2. kv 2012 (alle tall i hele tusen) Note 1.-2. kv 2013 1.-2. kv 2012 2012 Renteinntekter

Detaljer

Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 3. kvartal 2015

Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 3. kvartal 2015 Delårsrapport 3. kvartal 2015 Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 3. kvartal 2015 Utlån Utlånene i selskapet er redusert med 31 MNOK hittil i 2015, og totale utlån til kunder er per 30.09.2015

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2017

Delårsrapport 3. kvartal 2017 Styrets beretning SpareBank 1 Kredittkort avlegger delårsregnskapet etter samme regnskapsprinsipper som i Årsrapporten for 2016, i samsvar med forenklet IFRS etter regnskapsloven 3-9, og IAS 34 er benyttet.

Detaljer

DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS

DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS Styrets beretning tredje kvartal 2015 SpareBank 1 Kredittkort avlegger delårsregnskapet etter samme regnskapsprinsipper som i Årsrapporten for

Detaljer

1. 3. KVARTALSRAPPORT

1. 3. KVARTALSRAPPORT 1. 3. KVARTALSRAPPORT Rapport for 1. 3. kvartal Konsernet Fokus Bank har for de tre første kvartaler et resultat av ordinær drift før skatt på 309,2 millioner kroner. For samme periode i 2001 var resultatet

Detaljer

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Resultatregnskap Noter 31/3-2010 2009 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 268 243 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 31.03.2007 REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.03.2007 Resultatregnskapet Ved utgangen av mars 2007 viser driftsresultatet 12,3 mill. kroner før tap og skatt. Dette tilsvarer 1,32 % av gjennomsnittlig

Detaljer

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank 1. kvartal Delårsrapport For Landkreditt Bank 2010 Landkreditt Bank Delårsrapport pr. 31.03.2010 Landkreditt Bank kan i 1. kvartal vise til vesentlig bedre resultater enn i tilsvarende periode i 2009.

Detaljer

RappoRt. 3. kvartal. BNkreditt as

RappoRt. 3. kvartal. BNkreditt as RappoRt 3. kvartal 2009 BNkreditt as innhold Styrets beretning... 3 Nøkeltall... 6 Resultatregnskap... 7 Balanse... 8 Endring i egenkapital... 9 Kontantstrømoppstilling...10 Noter... 11 Uttalelse vedrørende

Detaljer

Regnskap for 1. halvår og 2. kvartal 2011 Bolig- og Næringskreditt AS

Regnskap for 1. halvår og 2. kvartal 2011 Bolig- og Næringskreditt AS Bolig- og Næringskreditt AS 2. kvartal 2011 Regnskap for 1. halvår og 2. kvartal 2011 Bolig- og Næringskreditt AS Bolig- og Næringskreditt AS 2. kvartal 2011 Kvartalsberetning Oppsummering av første halvår

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Styrets beretning 2 / 13 Styrets beretning 1. kvartal 2014 Virksomhetens art SSB Boligkreditt AS er Sandnes Sparebank konsernets finansieringsselskap for utstedelse av obligasjoner

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Hovedtall konsern. 1. kvartal 2008

Hovedtall konsern. 1. kvartal 2008 1. kvartal 2008 Hovedtall konsern Resultat 31.03.08 31.03.07 2007 % av gj.sn. % av gj.sn. % av gj.sn. mill. kr. forv. kap. mill. kr. forv. kap. mill. kr. forv. kap. Renteinntekter 500 6,61% 323 4,89% 1

Detaljer

SpareBank 1 Kredittkort AS 1

SpareBank 1 Kredittkort AS 1 SpareBank 1 Kredittkort AS 1 Styrets beretning SpareBank 1 Kredittkort avlegger delårsregnskapet etter samme regnskapsprinsipper som i Årsrapporten for 2015, i samsvar med forenklet IFRS etter regnskapsloven

Detaljer