RappoRt. 3. kvartal. BNkreditt as

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RappoRt. 3. kvartal. BNkreditt as"

Transkript

1 RappoRt 3. kvartal 2009 BNkreditt as

2 innhold Styrets beretning... 3 Nøkeltall... 6 Resultatregnskap... 7 Balanse... 8 Endring i egenkapital... 9 Kontantstrømoppstilling...10 Noter Uttalelse vedrørende begrenset revisjon av delårsrapporten [ 2 ]

3 Bolig- og Næringskreditt AS Samordning med SpareBank 1 BN Banks hovedsatsningsområder vil være finansiering av næringseiendom, innskudd og boliglån. I tillegg til disse områdene vil banken tilby ulike SpareBank 1 produkter. Generelt skal BN Bank være kostnadseffektiv, ha lav risiko, samt være enkel og forutsigbar. Dette er i tråd med BN Banks opprinnelige strategi før fusjonen med tidligere KredittBanken. Innenfor Næringseiendom skal BN Bank være en bank med spisskompetanse på næringseiendom, ha gode kunderelasjoner og være en samarbeidspartner for eierbankene. Gjennom en mer fokusert strategi skal BN Bank styrke sin posisjon som en ledende aktør innen finansiering av næringseiendom med lav risiko. Det norske obligasjonsmarkedet vil være en av selskapets viktigste finansieringskilder. BNkreditt har historisk vært en aktør i obligasjonsmarkedet og vil videreutvikle sin posisjon i dette markedet. Arbeidet med å se på hvordan videreutvikling og samordning av virksomheten i kredittforetakene BNkreditt, BN Boligkreditt og SpareBank 1 Boligkreditt kan styrke finansieringen av bankens og alliansens virksomhet fortsetter. Virksomheten i Ålesund, som i hovedsak omfatter utlån til bedriftsmarkedet vil bli organisatorisk underlagt SpareBank 1 SMN fra 4. kvartal. SpareBank 1 Næringskreditt AS SpareBank 1 Næringskreditt AS ble etablert i 2009 og har konsesjon fra Kredittilsynet til å drive som kredittforetak. Foretaket er eid av sparebanker som inngår i SpareBank 1-alliansen og er samlokalisert med SpareBank 1 Boligkreditt AS i Stavanger. Hensikten med kredittforetaket er å sikre bankene i alliansen stabil og langsiktig finansiering av næringseiendom til konkurransedyktige priser. SpareBank 1 Næringskreditt erverver utlån med pant i næringseiendom og utsteder obligasjoner med fortrinnsrett innenfor regelverket for dette som ble etablert i BN Bank kan overføre utlån til foretaket, og som en del av bankens finansieringsstrategi er 7,5 milliarder kroner i utlån overført fra BNkreditt per 3. kvartal BN Bank forestår forvaltningen av overførte utlån og BNkreditt mottar en provisjon basert på nettoen av avkastningen på utlånene banken har overført og kostnadene i selskapet. Se note 7 for ytterligere informasjon om SpareBank 1 Næringskreditt. Virksomheten Finansiering av næringseiendom med lav risiko skjer hovedsakelig gjennom BNkreditt. BNkreditt finansieres gjennom utstedelse av verdipapirer og konsernintern finansiering. [ 3 ]

4 Resultat BNkreditt oppnådde et resultat før skatt på 83 millioner kroner i hittil i 2009, mot 195 millioner kroner i tilsvarende periode i I 3. kvartal 2009 hadde selskapet et overskudd på 36 millioner kroner før skatt. Netto renteinntekter ble 216 millioner kroner pr 30. september 2009, mot 241 millioner kroner i samme periode i Selskapets frie midler (egenkapital) er plassert med kort plasseringshorisont, og fallende renter har dermed gitt redusert avkastning på disse midlene. Selskapet har fortsatt innlån tatt opp før finansuroen som løper til vilkår fra før uroen begynte. Reprising av disse innlånene til markedsvilkår vil over tid presse inntjeningen i banken. Overføring av lån til SpareBank 1 Næringskreditt vil samlet ha positiv effekt på selskapets inntekter, men vil gi reduserte netto renteinntekter som vil kompenseres med økte andre inntekter. Selskapets derivater og øvrige finansielle instrumenter med løpetid over ett år bokføres til virkelig verdi. Renterisikoen i selskapet er lav, og endringer i renten skal i begrenset grad gi netto resultateffekter. I perioder hvor renteforskjellene mellom ulike instrumenter utvikler seg ulikt, kan det oppstå resultateffekter. Hittil i år har dette gitt en negativ resultateffekt på 46 millioner kroner, mens effekten i de tre første kvartalene i 2008 var positiv med 30 millioner kroner. Over tid vil disse effektene jevne seg ut. Hittil i år er driftskostnadene 72 millioner kroner som er samme nivå som driftskostnadene i samme periode i Selskapet kjøper alle driftstjenester av BN Bank. Det underliggende kostnadsnivået i selskapet er stabilt. I tredje kvartal var det flere positive utviklingstrekk i den norske og internasjonale økonomien. Ulike tiltakspakker fra myndighetene virker, og flere av ordningene er begynt faset ut. Samtidig vil det ta tid før bedret etterspørsel bidrar til redusert arbeidsledighet og styrkede konjunkturer. Styringsrenten ble i løpet av første halvår satt svært lavt, og det forventes en forsiktig økning i 4. kvartal Kronen har som følge av dette styrket seg i vesentlig den senere tid. Oljeprisen har vært stabilt på et relativt høyt nivå i 3. kvartal noe som er positivt for norsk økonomi. Taps- og misligholdsutviklingen har hatt en positiv utvikling så langt i Med fradrag for individuelle nedskrivninger utgjorde misligholdte og tapsutsatte engasjementer 124 millioner kroner ved utgangen av 3. kvartal. Ved inngangen til året var tilsvarende volum 653 millioner kroner. Utviklingen i kvartalet har vært positiv og selskapet vil fortsatt ha stor oppmerksomhet på porteføljekvalitet og oppfølging av utsatte engasjementer. Det vises til note 4 for ytterligere informasjon om misligholdte og tapsutsatte engasjementer. Tap på utlån var 15 millioner kroner i de tre første kvartalene i 2009, mot 2 millioner kroner i tilsvarende periode i Nedskrivningene hittil i 2009 er i sin helhet gruppenedskrivinger. Gruppenedskrivningene utgjør 53 millioner kroner per 3. kvartal 2009 som tilsvarer 0,38 prosent av utlån. Balanseutvikling Utlånsporteføljen var per 30. september ,8 milliarder kroner, mot 20,8 milliarder kroner ved utgangen av samme periode i Reduksjonen forklares med overføringen av utlån til SpareBank 1 Næringskreditt. Per 30. september var 7,5 milliarder kroner overført. Bruk av SpareBank 1 Næringskreditt reduserer likviditetsrisikoen i selskapet og legger et fundament for vekst, økt soliditet og bedre inntjening. Ved utgangen av september 2009 hadde BNkreditt 9,6 milliarder kroner i egne verdipapirinnlån, hvorav 3,5 milliarder kroner er kjøpt av morbanken. Øvrig rentebærende gjeld består hovedsakelig av gjeld til morbanken. Markedet for obligasjoner er i stadig bedring, og selskapet har erfart økende etterspørsel etter langsiktige obligasjoner utstedt av BNkreditt. Prisene i obligasjonsmarkedet har falt vesentlig i 3. kvartal. Risiko og kapitaldekning Risikobildet utviklet seg positivt i 3. kvartal. Ulike tiltakspakker fra myndighetene, fallende og lavt rentenivå samt positive tendenser i flere delmarkeder har bidratt til redusert mislighold og redusert nedskrivningsbehov. Samlet vurderes risikoen i utlånsporteføljen som relativt lav, men på grunn av den økonomiske utviklingen og verdifall på sikkerheter for selskapets utlån har risikoen økt det siste året. [ 4 ]

5 Tapsnivået over tid i BNkreditt er sterkt knyttet til utviklingen i makroøkonomien. Utviklingen i realøkonomien og eiendomsprisene vil derfor påvirke tapsomfanget fremover. Det er usikkerhet knyttet til den videre tapsutviklingen. Selskapet vil fortsatt ha stor oppmerksomhet på porteføljekvalitet og oppfølging av utsatte engasjementer. Likviditetssituasjonen er styrket gjennom kvartalet og tilgangen til likviditet til konkurransedyktige vilkår er økende. Som følge av overføringen av utlån til SpareBank 1 Næringskreditt og fallende utlånsvolum har kapitaldekningen styrket seg pr 30 september BNkreditts ansvarlige kapital utgjorde millioner kroner ved utgangen av perioden. Dette tilsvarer en kapitaldekning på 20,9 prosent som er en økning på 4,5 prosentpoeng fra 2. kvartal Kjernekapitalen var millioner kroner. Dette tilsvarer en kjernekapitaldekning på 18,0 prosent ved utgangen av september 2009 som er en økning på 3,9 prosentpoeng fra juni Risikovektet balanse var millioner kroner pr 30. september Styret vurderer forholdet mellom BNkreditts soliditet og relevante risikoer som betryggende. Utsiktene for resten av året Det er fortsatt usikkerhet knyttet til utviklingen i realøkonomien selv om det er positive tegn til bedring på flere områder. BNkreditt har gjennomgående en portefølje med lav risiko, og det lave rentenivået har positiv virkning på risikoen i porteføljen. Hovedretningen for ny strategi for finansiering av næringseiendom vil etter styrets vurdering gi et godt grunnlag for å ivareta og utvikle verdiene i selskapet. Gjennom finansiering i eget navn og ved bruk av SpareBank 1 Næringskreditt har selskapet et godt fundament for vekst. styret Trondheim, 27. oktober 2009 [ 5 ]

6 nøkkeltall Millioner kroner note % av GFK % av GFK året 2008 % av GFK Resultatsammendrag Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 216 2,26 % 241 2,17 % 341 1,55 % Sum andre driftsinntekter -46-0,48 % 30 0,27 % 26 0,12 % Sum inntekter 170 1,78 % 271 2,44 % 367 1,67 % Sum andre driftskostnader 72 0,75 % 74 0,67 % 92 0,42 % Driftsresultat før tap på utlån 98 1,03 % 197 1,77 % 275 1,25 % Tap på utlån 15 0,16 % 2 0,02 % 31 0,14 % Resultat før skatt 83 0,87 % 195 1,75 % 244 1,11 % Beregnet skattekostnad 23 0,24 % 55 0,49 % 69 0,31 % Resultat gjenværende virksomhet 60 0,63 % 140 1,26 % 175 0,80 % Lønnsomhet Egenkapitalrentabilitet 1 2,9 % 6,8 % 6,3 % Rentenetto 2 1,51 % 1,44 % 1,55 % Kostnadsprosent 3 42,4 % 27,3 % 25,1 % Balansetall Brutto utlån Brutto utlån inkl overført ulån til SpareBank 1 Næringskreditt AS IA IA Utlånsvekst (brutto) siste 12 måneder -33,5 % -9,8 % -13,1 % Gjennomsnittlig forvaltningskapital Forvaltningskapital Tap og mislighold Tapsprosent utlån 5 0,08 % 0,01 % 0,14 % Misligholdte engasjement i % av brutto utlån 0,89 % 2,16 % 3,25 % Andre tapsutsatte engasjement i % av brutto utlån 1,29 % 0,00 % 0,00 % Soliditet Kapitaldekning 20,9 % 14,9 % 14,4 % Kjernekapitaldekning 18,0 % 12,8 % 12,3 % Kjernekapital Ansvarlig kapital Kontor og bemanning Antall kontor Antall årsverk Aksjer Resultat per aksje i perioden (hele kroner) 10,00 23,33 29,17 Note 1) Overskudd etter skatt i prosent av gjennomsnittlig egenkapital 2) Sum rentenetto hittil i år i forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital 3) Sum driftskostnader i prosent av sum driftsinntekter 4) Gjennomsnittlig forvaltningskapital er beregnet som et snitt av kvartalvis forvaltningskapital og per og ) Netto tap i prosent av gjennomsnittlig brutto utlån hittil i år [ 6 ]

7 resultatregnskap 3.kv 3. kv året Millioner kroner note Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Verdiendring fin instr vurdert til virkelig verdi Andre driftsinntekter og netto gevinst/(tap) Sum andre driftsinntekter Lønn og generelle administrasjonskostnader Andre driftskostnader Sum andre driftskostnader Driftsresultat før tap på utlån Tap på utlån Resultat før skatt Beregnet skattekostnad Resultat for perioden [ 7 ]

8 balanse Millioner kroner note året 2008 Utsatt skattefordel Overtatte eiendommer Utlån 4, Finansielle derivater Kontanter og fordringer på kredittinstitusjoner Sum eiendeler Aksjekapital Opptjent egenkapital Sum egenkapital Utsatt skatt Ansvarlig lånekapital Gjeld til kredittinstitusjoner Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Påløpte kostnader og forskuddsbetalte inntekter Finansielle derivater Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital styret Trondheim, 27. oktober 2009 [ 8 ]

9 Endring i egenkapital annen aksje- overkurs- innskutt Annen Sum Millioner kroner kapital fond Egenkapital egenkapital egenkapital Balanse Periodens resultat Balanse Periodens resultat Balanse Avgitt konsernbidrag til mor Periodens resultat Balanse styret Trondheim, 27. oktober 2009 [ 9 ]

10 kontantstrømoppstilling Millioner kroner året 2008 Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Rente-/provisjonsinnbetalinger og gebyrer fra kunder Innbetaling av renter på andre plasseringer Utbetaling av renter på andre lån Inn- /utbetalinger (-) på utlån til kunder Inn- /utbetalinger på innskudd og gjeld fra kunder Inn- /utbetalinger (-) på gjeld til kredittinstitusjoner Inn- /utbetalinger (-) ved utstedelse av verdipapirer Andre inn-/utbetalinger Utbetalinger til leverandører for varer og tjenester Utbetalinger til ansatte, pensjoner og sosiale kostnader Utbetalinger av skatter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Inn-/utbetalinger (-) på fordringer på kredittinstitusjoner Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Utbetaling av utbytte/konsernbidrag Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto kontantstrøm for perioden Beholdning av kontanter og fordringer på sentralbanker pr Beholdning av kontanter og fordringer på sentralbanker pr [ 10 ]

11 Noter Note 1. Regnskapsprinsipper Delårsregnskapet er for dette kvartal er utarbeidet i samsvar med IFRS, herunder IAS 34 om delårsregnskap. IAS 1 (revidert), Presentation of financial statements er tatt i bruk for konsernet fra og med 1.januar En beskrivelse av de regnskapsprinsipper selskapet har lagt til grunn ved avleggelse av regnskapet fremgår av årsrapporten for Note 2. Andre driftsinntekter og netto gevinst/(tap) 3.kv 3. kv året Millioner kroner Netto provisjonsinntekter/kostnader Netto gevinst/(tap) på verdipapirer Netto gevinst/(tap) på valuta Andre driftsinntekter Sum andre driftsinntekter og netto gevinst/(tap) Netto gevinst/tap på valuta skyldes i all hovedsak agio-/disagioeffekter som oppstår ved at innlån og utlån i utenlandsk valuta omregnes til dagskurs. Valutaterminkontrakter vurderes til virkelig verdi med verdiendring over resultatet. Agio-/ disagioeffekter på denne linjen vil derfor motsvares helt eller delvis av effekter med motsatt fortegn under linjen for verdiendring finansielle instrumenter til virkelig verdi over resultat. Note 3. Inntekter av eierinteresser i konsernselskaper Det ble i ordinær generalforsamling vedtatt å yte et konsernbidrag på 365 millioner kroner før skatt til morselskapet. Note 4. Tap og nedskrivninger på utlån vurdert til amortisert kost De forskjellige elementene som inngår i tap og nedskrivninger på utlån, er omtalt i note 1 i årsrapporten for Lån misligholdt mer enn 3 måneder er definert som lån som ikke er betjent i.h.t. låneavtalen på 3 måneder eller mer. Som førsteprioritetsinstitusjon kan selskapet likevel få tilgang på inntekter, enten ved tvangsbruk eller ved frivillige løsninger. Tap og nedskrivninger på utlån beskrevet i denne note, gjelder utlån vurdert til amortisert kost. [ 11 ]

12 3.kv 3. kv året Millioner kroner Konstaterte tap utover tidligere års nedskrivninger Konstaterte tap på engasjementer uten tidligere nedskrivninger Periodens nedskrivninger: Endring i gruppenedskrivninger IFRS-justering av gruppevise nedskrivninger Sum endring i gruppenedskrivninger Økning på engasjementer med nedskrivning fra tidligere år Avsetning på engasjementer uten tidligere nedskrivninger Reduksjon på engasjementer med nedskrivning fra tidligere år Sum endring i individuelle nedskrivninger Brutto tap på utlån Inngått på tidligere konstaterte tap Tap på utlån Inntektsførte renter på nedskrevne lån kv 3. kv året Millioner kroner Individuelle nedskrivninger til dekning av tap på utlån ved starten av perioden Konstaterte tap dekket av tidligere års individuelle nedskrivninger Periodens nedskrivning: Økning på engasjementer med individuelle nedskrivninger fra tidligere år Nedskrivning på engasjementer uten tidligere individuelle nedskrivninger Reduksjon på engasjementer med individuelle nedskrivninger fra tidligere år Individuelle nedskrivninger til dekning av tap på utlån ved slutten av perioden Gruppenedskrivninger til dekning av tap på utlån ved starten av perioden Periodens gruppenedskrivning til dekning av tap på utlån Gruppenedskrivning til dekning av tap på utlån ved slutten av perioden Lån misligholdt mer enn 3 måneder Millioner kroner året 2008 Brutto hovedstol Individuelle nedskrivninger Netto hovedstol Øvrige lån hvor det er foretatt individuell nedskrivning Millioner kroner året 2008 Brutto hovedstol Individuelle nedskrivninger Netto hovedstol [ 12 ]

13 Lån misligholdt mer enn 3 måneder fordelt på sektor og i % av utlån Brutto utestående Brutto utestående Brutto utestående Millioner kroner % % % Bedriftsmarkedet 124 0, , ,25 Note 5. innlån Selskapet har emittert obligasjoner og sertifikater for pålydende millioner kroner per , enten som nyemisjoner eller utvidelse av eksisterende åpne lån. I balansen er lån med fast rente vurdert til virkelig verdi, mens lån med flytende rente er vurdert til amortisert kost. Millioner kroner Sertifikater obligasjoner Sum Netto gjeld (pålydende) Nyemisjoner Utvidelse av eksisterende Oppkjøp og forfall av eksisterende Netto gjeld (pålydende) Nyemisjoner Utvidelse av eksisterende Oppkjøp og forfall av eksisterende Netto gjeld (pålydende) Nyemisjoner Utvidelse av eksisterende Oppkjøp og forfall av eksisterende Netto gjeld (pålydende) Innregnede verdier Millioner kroner året 2008 Sertifikater vurdert til amortisert kost Sertifikater vurdert til virkelig verdi Sum innregnet verdi av sertifikater Obligasjoner vurdert til amortisert kost Obligasjoner utpekt til virkelig verdi Sum innregnet verdi av obligasjoner Sum innregnet verdi av gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer [ 13 ]

14 Note 6. Betingede utfall, hendelser etter balansedagen Det foreligger ikke eiendeler eller forpliktelser som det knytter seg betingede utfall til og der disse utfall kan ha vesentlig påvirkning på selskapets finansielle stilling og resultat. Det har ikke vært vesentlige hendelser etter balansedagen. Note 7. Overføring til SpareBank 1 Næringskreditt SpareBank 1 Næringskreditt AS ble etablert i 2009 og har konsesjon fra Kredittilsynet til å drive som kredittforetak.foretaket er eid av sparebanker som inngår i SpareBank 1-alliansen og er samlokalisert med SpareBank 1 Boligkreditt AS i Stavanger. BN Bank eier 8,2 prosent i SpareBank 1 Næringskreditt. Hensikten med kredittforetaket er å sikre bankene i alliansen stabil og langsiktig finansiering av næringseiendom til konkurransedyktige priser. SpareBank 1 Næringskreditt erverver utlån med pant i næringseiendom og utsteder obligasjoner med fortrinnsrett innenfor regelverket for dette som ble etablert i Som en del av alliansen kan BN Bank overføre utlån til foretaket, og som en del av bankens finansieringsstrategi ble 3,8 milliarder kroner i utlån overført fra BNkreditt ved utgangen av juni, og ytterligere 3,7 milliarder kroner ble overført i september. BN Bank forestår forvaltningen av overførte utlån og BNkreditt mottar en provisjon basert på nettoen av avkastningen på utlånene banken har overført og kostnadene i selskapet. For å ivareta eksisterende obligasjonseieres interesser har BN Bank i forbindelse med overføringen innestått for at BNkreditt skal ha en kapitaldekning på minst 20 prosent til enhver tid. I den grad kapitaldekningen er lavere enn 20 prosent skal morbanken stå tilbake for sitt tilgodehavende i BNkreditt og/eller stille garanti. Per 30. september har BNkreditt en kapitaldekning på 20,9 prosent. BN Bank har garantert for engasjementer som er overført i den grad engasjementene overstiger 25 prosent av SpareBank 1 Næringskreditts ansvarlige kapital. I tillegg har BN Bank garantert for 2 % av overført utlånsvolum. Per utgjør de nevnte garantiene 888,8 millioner kroner. Note 8. Resultatregnskap 5 siste kvartal 3.kv 2. kv 1.kv 4.kv 3.kv Millioner kroner Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Verdiendring fin instr vurdert til virkelig verdi Andre driftsinntekter og netto gevinst/(tap) Sum andre driftsinntekter Lønn og generelle administrasjonskostnader Andre driftskostnader Sum andre driftskostnader Driftsresultat før tap på utlån Tap på utlån Resultat før skatt Beregnet skattekostnad Resultat gjenværende virksomhet [ 14 ]

15 PricewaterhouseCoopers AS Brattørkaia 17B NO-7492 Trondheim Telefon Telefaks Til styret i Bolig- og Næringskreditt AS Uttalelse vedrørende begrenset revisjon av delårsrapportering Vi har foretatt en begrenset revisjon av vedlagte sammendratte balanse for Bolig- og Næringskreditt AS pr og tilhørende sammendratte resultatregnskap og oppstilling over endringer i egenkapital og kontantstrømoppstilling for nimånedersperioden avsluttet denne dato. Delårsrapporteringen viser et resultat på kr 60 millioner. Ledelsen er ansvarlig for utarbeidelsen og fremstillingen av delårsrapporteringen i samsvar med International Accounting Standard 34 "Interim Financial Reporting". Vår oppgave er å avgi en uttalelse om delårsrapporteringen basert på vår begrensede revisjon. Omfanget av den begrensede revisjonen: Vi har utført vår begrensede revisjon i samsvar med standard for begrenset revisjon 2410 Begrenset revisjon av delårsrregnskaper, utført av foretakets valgte revisor. En begrenset revisjon av en delårsrapportering består i å rette forespørsler, primært til personer med ansvar for økonomi og regnskap, og å gjennomføre analytiske og andre kontrollhandlinger. En begrenset revisjon har et betydelig mindre omfang enn en revisjon utført i samsvar med revisjonsstandarder fastsatt av Den norske Revisorforening, og gjør oss følgelig ikke i stand til å oppnå sikkerhet om at vi er blitt oppmerksomme på alle vesentlige forhold som kunne ha blitt avdekket i en revisjon. Vi avgir derfor ikke revisjonsberetning. Vi har ved vår begrensede revisjon ikke blitt oppmerksomme på noe som gir oss grunn til å tro at den vedlagte sammendratte delårsrapporteringen i det alt vesentlige ikke er utarbeidet i samsvar med International Accounting Standard 34 "Interim Financial Reporting". Trondheim, 27. oktober 2009 PricewaterhouseCoopers AS Rune Kenneth S. Lædre Statsautorisert revisor Alta Arendal Bergen Bodø Drammen Egersund Florø Fredrikstad Førde Gardermoen Gol Hamar Hardanger Harstad Haugesund Kongsberg Kongsvinger Kristiansand Kristiansund Lyngseidet Mandal Mo i Rana Molde Mosjøen Måløy Namsos Oslo Sandefjord Sogndal Stavanger Stryn Tromsø Trondheim Tønsberg Ulsteinvik Ålesund PricewaterhouseCoopers navnet refererer til individuelle medlemsfirmaer tilknyttet den verdensomspennende PricewaterhouseCoopers organisasjonen Medlemmer av Den norske Revisorforening Foretaksregisteret: NO [ 15 ]

16 [ 16 ] Styrets beretning / BNbank årsberetning 2007 Bolig- og næringskreditt as Onr

Innhold Kort om Eiendomskreditt Finansielle hovedtall Årsberetning Regnskaps- og notehenvisning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling

Innhold Kort om Eiendomskreditt Finansielle hovedtall Årsberetning Regnskaps- og notehenvisning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Årsrapport 2012 Innhold Kort om Eiendomskreditt 3 Finansielle hovedtall 5 Årsberetning 6 Regnskaps- og notehenvisning 19 Resultatregnskap 20 Balanse 21 Kontantstrømoppstilling 23 Noter til regnskapet 24

Detaljer

God likviditet og lavere inntjening

God likviditet og lavere inntjening ÅRSMELDING 2014 God likviditet og lavere inntjening Både USA og Storbritannia har hatt en positiv utvikling i økonomien i 2014, men eurosonen sliter fortsatt med svak vekst. Flere av EU-landene sliter

Detaljer

Årsrapport. For Nord-Norge

Årsrapport. For Nord-Norge Årsrapport 2012 For Nord-Norge SpareBank 1 Nord-Norge i korte trekk Design: Rød Tråd AS - Foto: Arthur Arnesen SpareBank 1 Nord-Norge i korte trekk Historikk 3 Organisasjonskart 4 Nøkkeltall konsern 6

Detaljer

P R O S P E K T ISIN NO 001 022969.3. Flytende rente Sparebanken Øst fondsobligasjon med ubegrenset løpetid ISIN NO 001 022970.1

P R O S P E K T ISIN NO 001 022969.3. Flytende rente Sparebanken Øst fondsobligasjon med ubegrenset løpetid ISIN NO 001 022970.1 P R O S P E K T ISIN NO 001 022969.3 Flytende rente Sparebanken Øst fondsobligasjon med ubegrenset løpetid ISIN NO 001 022970.1 Fast rente Sparebanken Øst fondsobligasjon med ubegrenset løpetid September

Detaljer

Resultatrapport for finansinstitusjoner

Resultatrapport for finansinstitusjoner Resultatrapport for finansinstitusjoner 1. halvår 2014 Dato: 21.08.2014 SEKSJON/AVDELING: BAFO/ANRAP Hovedinntrykk Innhold INNHOLD 3 1 HOVEDINNTRYKK 4 2 MAKROØKONOMISK BAKGRUNN 6 NORSK ØKONOMI 6 3 NORSKE

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2014 Orkdal Sparebank

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2014 Orkdal Sparebank Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning og formål med dokumentet... 1 2. Konsolidering... 2 2.1 Oversikt over datterselskaper,

Detaljer

ÅRSREGNSKAP NAVAMEDIC ASA

ÅRSREGNSKAP NAVAMEDIC ASA ÅRSREGNSKAP 2012 NAVAMEDIC ASA NAVAMEDIC ASA KONSERNREGNSKAP 2012 Innhold Note Side Note Side Årsberetning 3 3 Finansiell risikostyring 22 Viktige regnskapsestimater og Konsolidert resultatregnskap 8 4

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3)

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert per 31. desember 2013 Innhold 1 Innledning og formål med dokumentet... 2 2 Konsolidering... 2 2.1 Oversikt over datterselskaper,

Detaljer

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 as ing. gunnar m. backe 1 2 3 4 Forsiden: Torshovdalen 1. 1 4: Christinedal CHRISTINEDAL Byggherre: Christinedal bolig AS, et selskap i Schage Eiendom AS Arkitekt:

Detaljer

Norsk Regnskapsstandard Høringsutkast

Norsk Regnskapsstandard Høringsutkast Norsk Regnskapsstandard Høringsutkast 1 S ide Innhold Kapittel 1 - Virkeområdet til Norsk Regnskapsstandard... 3 Kapittel 2 Begreper og grunnleggende prinsipper (Ramme)... 4 Kapittel 3 - Presentasjon av

Detaljer

Finansiell stabilitet 1 12. mai

Finansiell stabilitet 1 12. mai Finansiell stabilitet 1 1 mai Norges Banks rapportserie nr. -1 Finansiell stabilitet 1/1 NORGES BANK FINANSIELL STABILITET 1/1 3 Norges Bank Oslo 1 Adresse: Bankplassen Post: Postboks 1179 Sentrum, 17

Detaljer

Klepp Sparebank. Basel II PILAR III

Klepp Sparebank. Basel II PILAR III Klepp Sparebank Basel II PILAR III 31.12.2013 Innholdsfortegnelse 1 BASEL II KAPITALDEKNINGSREGLER... 3 1.1 Kapitaldekningsregler... 3 2 ANSVARLIG KAPITAL OG KAPITALKRAV... 5 2.1 Ansvarlig kapital... 5

Detaljer

Innhold. Konsernsjef Jon Fredrik Baksaas 2 Årsberetning 4

Innhold. Konsernsjef Jon Fredrik Baksaas 2 Årsberetning 4 Årsrapport 2005 2005 ble Telenors beste år noensinne. Gjennom året forsterket Telenor sin posisjon som en internasjonal mobiloperatør og befestet samtidig sin posisjon i det nordiske markedet for tjenester

Detaljer

NØKKELTALL. RESULTAT 2013 2012 Driftsinntekter 40 132 34 225 Driftsresultat 1 661 1 625 Resultat før skatt 1 575 1 439 Årets resultat 1 160 1 041

NØKKELTALL. RESULTAT 2013 2012 Driftsinntekter 40 132 34 225 Driftsresultat 1 661 1 625 Resultat før skatt 1 575 1 439 Årets resultat 1 160 1 041 REMA 1000 ÅRSRAPPORT 2013 NØKKELTALL Beløp i NOK mill. OMSETNING/UTSALGSSTEDER 2013 2012 Totalomsetning inkl. franchisetakeromsetning* 53 421 47 521 Butikkomsetning inkl. franchisetakeromsetning* 45 464

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak Norsk RegnskapsStandard 8 (November 2000, revidert oktober 2002, november 2003, desember 2004, november/desember 2005, november 2006, juni 2009, oktober 2010, september 2013 og januar 2014) 1. NRS 8 GOD

Detaljer

AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014

AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014 AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014 AS ING. GUNNAR M. BACKE Torshovdalen 2, leiligheter og barnehage i front. Forsiden: Sofienberg ungdomsskole, mellombygg. (Foto: Trond Joelson, Byggeindustrien) Torshovdalen

Detaljer

våle Bygg AS Årsrapport 2013

våle Bygg AS Årsrapport 2013 våle Bygg AS Årsrapport 2013 Jarlsø, sommeren 2013 våle bygg as Jarlsø trinn 3 - Signalbygget Bolig 90 Nygårdveien Montør i stillas, Jarlsø trinn 3 - Signalbygget Jarlsø trinn 3 Signalbygget Byggherre:

Detaljer

NOTE 30.09.14 30.09.13 2013

NOTE 30.09.14 30.09.13 2013 NOTE Kontanter og fordringer på sentralbanken 69.519 62.304 59.340 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 235.160 339.059 222.727 Utlån til og fordringer på kunder 4 2.087.011 2.096.329 2.077.857

Detaljer

Innhold. 3 Hovedtall. 3 Årsberetning. 11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern

Innhold. 3 Hovedtall. 3 Årsberetning. 11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern Årsrapport 2013 Innhold 3 Hovedtall 3 Årsberetning 11 Resultatregnskap konsern 12 Balanse konsern 14 Kontantstrømoppstilling konsern 15 Resultatregnskap morselskap 16 Balanse morselskap 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

NRK AS Årsberetning 2005

NRK AS Årsberetning 2005 NRK AS Årsberetning 2005 NRKs virksomhet NRK har i 2005 befestet sin posisjon som landets ledende kringkastingsselskap med hovedansvar for å produsere og distribuere et radio- og fjernsynstilbud til hele

Detaljer

Resultat 1. kvartal 2006. Aksjonærrapport

Resultat 1. kvartal 2006. Aksjonærrapport Resultat 1. kvartal 2006 Aksjonærrapport Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69 www. hafslund.no E-post: firmapost@hafslund.no Vi gjør hverdagen

Detaljer

Forenklet IFRS ikke så enkelt likevel?

Forenklet IFRS ikke så enkelt likevel? Forenklet IFRS ikke så enkelt likevel? *connectedthinking Forenklet IFRS -For hvem og hvordan Side 1 Hva du finner svar på i publikasjonen... og hvor du finner det Hva finner jeg svar på i publikasjonen

Detaljer

Årsrapport 2013 www.siemens.no

Årsrapport 2013 www.siemens.no Vi gjør fremtiden elektrisk Årsrapport 2013 www.siemens.no Innhold 03 Vi gjør fremtiden elektrisk 04 Nøkkeltall 05 Organisasjon 07 Årsberetning 19 Noter 15 Resultatregnskap 16 Balanse 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no. Umoe Restaurants AS Org.nr: 992 249 870 www.umoerestaurants.com

Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no. Umoe Restaurants AS Org.nr: 992 249 870 www.umoerestaurants.com årsrapport 2013 American Bistro Scandinavia AS Org.nr: 884 388 562 www.fridays.no King Food AS Org.nr: 984 388 608 www.burgerking.no Peppes Pizza AS Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no Umoe Restaurant Group

Detaljer

Med i all slags vær Årsrapport 2008

Med i all slags vær Årsrapport 2008 Med i all slags vær Årsrapport 2008 Innhold Innledning 2008 kort oppsummert 4 Leder: Godt år tross finnanskrise 6 Regnskap Styrets melding 8 Resultatregnskap 13 Balanse pr. 31. desember 14 Noter til regnskapet

Detaljer

12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 16 Balanse morselskap. 18 Kontantstrømoppstilling morselskap. 19 Regnskapsprinsipper

12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 16 Balanse morselskap. 18 Kontantstrømoppstilling morselskap. 19 Regnskapsprinsipper Årsrapport 2011 Innhold 2 Innhold 3 Hovedtall 3 Årsberetning 11 Resultatregnskap konsern 12 Balanse konsern 14 Kontantstrømoppstilling konsern 15 Resultatregnskap morselskap 16 Balanse morselskap 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

følge utviklingen i det europeiske finansmarkedet

følge utviklingen i det europeiske finansmarkedet Leder har ordet Året 28 markerte slutten på en av de sterkeste konjunkturoppgangene verden har sett på mange år. For medlemsselskapene ble det et godt år som helhet, men det ble også året hvor selskapene

Detaljer

Hvordan fastsetter bankene sine utlånsrenter?

Hvordan fastsetter bankene sine utlånsrenter? Hvordan fastsetter bankene sine utlånsrenter? Hvorfor blir ikke boliglånsrenten satt ned tilsvarende reduksjonen pengemarkedsrenten? Forklaringen er at bankenes finansiering også består av andre kilder

Detaljer

. PWWS og PWWS II (med tilhorende selskaper) er svrert likt strukturert bade nir det

. PWWS og PWWS II (med tilhorende selskaper) er svrert likt strukturert bade nir det Aksjonrerene i Pareto World Wide Shipping II AS 8. november20ll FUSJON AV PARE,TOS SHIPPINGSELSKAPER Vedlagt er innkalling til ekstraordinrer generalforsamling i Pareto World Wide Shipping II AS (pwws

Detaljer

Innhold. Statskog SF 4. Årsberetning 6. Nøkkeltall 12. Hovedtall konsern 13. Regnskap 14. Revisjonsberetning 30. Samfunnsregnskap 31

Innhold. Statskog SF 4. Årsberetning 6. Nøkkeltall 12. Hovedtall konsern 13. Regnskap 14. Revisjonsberetning 30. Samfunnsregnskap 31 rsberetning 2000 Innhold Statskog SF 4 Årsberetning 6 Nøkkeltall 12 Hovedtall konsern 13 Regnskap 14 Revisjonsberetning 30 Samfunnsregnskap 31 Statskog i tema 32 Nøkkeltall Statskog i areal: 110 millioner

Detaljer