Nytt felles lærlingekontor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nytt felles lærlingekontor"

Transkript

1 Personal- og organisasjonskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / /6417 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/10 Administrasjonsutvalget /149 Bystyret Nytt felles lærlingekontor Sammendrag Administrasjonsutvalget vedtok i PS 08/16 å starte arbeidet med en utredning av etablering av felles lærlingekontor for privat og offentlig sektor i Bodø. Utredning av konsekvenser for Bodø kommunes deltakelse i et slikt sammenslått kontor har foregått parallelt med at det er arbeidet med opprettelsen av et slikt kontor i samarbeid med de tre andre lærlingekontorene i Bodø. Et nytt felles kontor er nå klart til etablering, og en grundig presentasjon av både prosjektet og prosessen som har vært gjennomført følger vedlagt i dokumentet Forretningsplan Lærlingekontoret i Bodø og omegn. Det anbefales at Bodø kommune slutter seg til det nye lærlingekontoret, og overfører driften av vårt lærlingekontor til dette. Saksopplysninger Bodø og omegn har fram til i dag hatt fire forskjellige lærlinge-/opplæringskontor, inkludert vårt eget lærlingekontor, som har organiserer og koordinerer til sammen rundt 200 lærlinger til en hver tid. Idéen om å drifte kontorene sammen er ikke ny, helt siden 2003 har det foregått prosesser med sikte på å se på mulighetene for en felles struktur. Det ble tatt initiativ til en konsekvensutredning som Bodø kommune ved Administrasjonsutvalget ga sin tilslutning til i vedtak PS 08/16: Bodø kommune vedtar å støtte en utredning av etablering av et felles opplæringskontor for offentlig og privat sektor. Utredningen skal vurdere muligheter, løsninger og konsekvenser for kommunen og lærlingene ved å være medlem av et slikt kontor. Resultatet av denne utredningen skal danne grunnlaget for å ta stilling til hvorvidt Bodø kommune skal slutte seg til et felles opplæringskontor. Med bakgrunn i dette vedtaket og Bodø kommunes deltakelse i kampanjen Velg yrkesfag (PS 08/11) ble det søkt om DA-midler for å igangsette prosessen med en eventuell sammenslåing. Søknaden ble innvilget høsten 2009 med kroner ,-. Med disse midlene ble det engasjert ekstern konsulent fra Næringsutvikling AS. Arbeidet ble organisert som et prosjekt etter PLPmodellen, med følgende aktører involvert i gjennomføringen: Side 187

2 Styringsgruppe: Prosjektansvarlig: Prosjektgruppe: Bodø kommune: BFOK: LIS: OKBS: Per Jacobsen (Bodø Flerfaglige opplæringskontor - BFOK) Svein Ove Lofthus (Lærlingekontoret i Salten - LIS) Tor Bjørkås (Opplæringskontoret for byggfag i Salten - OKBS) Liss Eberg (Bodø kommune) Øystein Sollund (sekretær OKBS) Aslak Ringstad (BFOK) Anne Carine Hagen (HTV-HS) Ann-Merethe Kristensen (Ansatterepresentant Fagforbundet) Torill Eivik (Lærlingekontoret) Even Sjøvoll Aslak Ringstad Jørn Gundersen Jørgen Nygren Øystein Sollund Evy Larsen Det ble også valgt en lærling-representant til prosjektgruppen, men han ønsket ikke å delta i prosessen. Referansegruppe: Prosjektleder: Gunnar Pedersen, Fagopplæringssjef Ole Hjartøy, leder for Yrkesopplæringsnemda Ellen Myren, OKI Øyvind Silamo, LO-Nordland Mariann Høyen, Næringsutvikling AS Vurderinger For presentasjon av det nye felles lærlingekontoret vises det til vedlegget Forretningsplan Lærlingekontoret i Bodø og omegn. Saksframstillingen vil i det følgende fokusere på konsekvenser for kommunen ved en eventuell overføring av vårt lærlingearbeid til dette kontoret. Faglig styrking Det er ventelig at et felles lærlingekontor vil kunne gi et bedre faglig tilbud da kontoret får flere ansatte å spille på. Sårbarheten i forhold til sykdom og eventuell turnover i lærlingekonsulentstillingen vil bli betydelig mindre. Torill Eivik som har stillingen i Bodø kommune i dag har over lang tid følt på behovet for at fagmiljø å kunne spille på. Dette kontoret vil inneha de verdier og kunnskaper som skal til for å fremme et godt samarbeid og god samhandling opp mot kommunen for å ivareta god rekruttering, rette lærlinger på rett sted til rett tid, og med faglig tyngde som fremmer trygghet i lærlinge- og instruktørkorpset. Kontoret skal være attraktivt og ungdommelig, være nyskapende og kreativt. Dette skal være et kompetent, ærlig og respektert kontor. Økonomi Driften av det nye lærlingekontoret skal finansieres gjennom lærlingetilskuddet. Gjennomsnittlig lærlingetilskudd er ca 4.000,- kroner pr måned pr lærling, og av dette vil det trekkes kroner 1.600,- til drift av lærlingekontoret. Bodø kommunes lærlingekontor er i dag fullfinansiert av kommunen selv som en integrert del av PO-kontoret, og enhetene beholder hele lærlingetilskuddet selv. Driften Side 188

3 av lærlingekontoret er estimert i foretningsplanen til kroner ,-, som er summen av lønn, administrasjon, sosiale kostnader m.v., men eksklusive kontorkostnader for kontoret på Rådhuset. Hvorvidt denne summen nå skal fordeles på de avdelinger som tar imot lærlinger er en del av det Formannskapet må ta stilling til. Forutsatt at summen fordeles på avdelingene vil det nye kontoret koste kommunen ca 267,- mer pr måned pr lærling enn vårt eget kontor gjør i dag. I tillegg til driftskostnadene som trekkes fra lærlingetilskuddet, er det tenkt at hvert av opplæringskontorene/lærlingekontorene bidrar med en startkapital stor kroner ,-. Dette skal være en engangskostnad, og skal sikre en økonomisk buffer for kontoret. Endelig påløper en årlig medlemsavgift på kroner 2.500,- for alle bedrifter som har medlemsskap i det nye lærlingekontoret. Når dette likevel etter administrasjonens vurdering er et lønnsomt prosjekt for kommunen er det viktig å peke på følgende: 1. Det nye kontoret vil kunne gi en sikrere og faglig bredere oppfølging av lærlingene. 2. Kommunen har som ambisjon å øke lærlingeantallet. Vi er allerede på grensen av kapasiteten til én lærlingekonsulent, og en ytterligere økning i lærlingetallet vil framtvinge behovet for å utvide med nok en stilling. Dette vil i perioden fra tilsettingen og til vi har doblet lærlingetallet, gjøre vår eksisterende ordning betydelig dyrere enn et felles kontor hvor det betales pr lærling. Overføring av ansatt Opprettelsen av det nye lærlingekontoret, forutsatt at Bodø kommune går for denne løsningen, vil innebære en virksomhetsoverdragelse, jf arbeidsmiljøloven kapittel 16. De formelle skritt med drøftinger med Torill Eivik som den berørte ansatte og Fagforbundet er allerede gjennomført, og de ulike eventualiteter er tatt høyde for. Konklusjon og anbefaling Administrasjonen anbefaler at Bodø kommune går inn som en av stifterne av det nye lærlingekontoret, på de vilkår som framgår av saksmaterialet, og overdrar kommunens lærlingekontor til dette. De økonomiske konsekvensene må utdypes nærmere, og fremmes i forbindelse med budsjett og økonomiplan. Forslag til innstilling Bodø kommune går inn med sin virksomhet tilknyttet lærlingekontoret i det nye felles lærlingekontoret for Bodø og omegn, i tråd med framlagt forretningsplan. De økonomiske konsekvensene må utdypes nærmere, og fremmes i forbindelse med budsjett og økonomiplan. Side 189

4 Administrasjonsutvalgets behandling i møte den : Forslag Fra Trond Tandberg om endring av siste setning: De økonomiske konsekvensene for den enkelte enhet må utdypes nærmere Votering Forslag til innstilling med foreslåtte endring ble enstemmig tiltrådt. Administrasjonsutvalgets innstilling Bodø kommune går inn med sin virksomhet tilknyttet lærlingekontoret i det nye felles lærlingekontoret for Bodø og omegn, i tråd med framlagt forretningsplan. De økonomiske konsekvensene for den enkelte enhet må utdypes nærmere, og fremmes i forbindelse med budsjett og økonomiplan. Rolf Kåre Jensen Rådmann Liss Eberg Personal- og organisasjonssjef Saksbehandler: Vigleik M. Aas/Torill Eivik Trykte vedlegg: Forretningsplan med vedlegg. Side 190

5 Foretningsplanen er utarbeidet av Forretningsplan Lærlingekontoret i Bodø og omegn Juni 2011 i samarbeid med Prosjektgruppen og styringsgruppen for felles oplæringskontor i Bodø Side 191

6 Innhold INNHOLD RAMMER FOR ARBEIDET BAKGRUNN MANDAT ORGANISERING OVERORDNET STRATEGI VISJON OG VERDIER FORRETNINGSIDE MÅL STRATEGIER ARBEIDSOMRÅDER OG TJENESTETILBUD REKRUTTERING OPPFØLGING LÆRLINGER OG VIRKSOMHETER MARKEDSFØRING OG OMDØMMEBYGGING VEILEDNING RÅDGIVERE OG INSTRUKTØRER PÅVIRKNING RAMMEBETINGELSER NETTVERKSBYGGER SAMARBEID OG KONKURRANSE MÅLGRUPPER OG SAMARBEIDSPARTNERE ANDRE AKTØRER VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE OG NY VIRKSOMHET ARBEIDSTAKERFORHOLD VED VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE SELSKAPSFORM OG EIERSKAP KAPITALBEHOV ORGANISERING KOMPETANSE OG KAPASITET ORGANISASJONSMODELL LOKALER OG LOKALISERING ØKONOMI INVESTERINGER OG FINANSIERING FORUTSETNINGER KOSTNAD FOR BODØ KOMMUNE DRIFTSBUDSJETT KRITISKE SUKSESSFAKTORER OG SIKRING AV DISSE NY KULTUR OG NY VILJE FELLES MÅL TILSTREKKELIG ØKONOMI VEIEN VIDERE Vedlegg: 1. Konsekvensutredning 2. Utdrag fra Arbeidsmiljøloven 3. Ideer til inspirasjon 4. Utkast til vedtekter 5. Skisse fra gruppearbeid med utvikling av det nye kontoret Lærlingekontoret i Bodø og omegn Side 2 Side 192

7 1. Rammer for arbeidet 1.1. Bakgrunn Denne forretningsplanen er utviklet ut fra et initiativ og samarbeid mellom følgende opplæringskontor i Bodø: Opplæringskontorene i Bodø, samarbeidsorganisasjon for BFOK, LIS og OKBS Bodø flerfaglig opplæringskontor (BFOK) som organiserer ca 65 lærlinger Lærlingekontoret i Bodø kommune (LBK) som organiserer ca. 50 lærlinger Opplæringskontoret for byggfag i Salten (OKBS) som organiserer ca. 35 lærlinger Lærlingekontoret i Salten (LIS) som organiserer ca. 35 lærlinger Totalt organiserer disse kontorene ca. 200 lærlinger fordelt på ca 40 ulike fagområder og 110 bedrifter. Ønsket om å etablere ett felles flerfaglig opplæringskontor har sitt utspring i at alle kontorene opplever utfordringer i forhold til konkurransen om ungdom på den ene siden, og ansvaret i forhold til å kunne gi elever/ungdom/voksne læreplass. I tillegg kan det også nevnes at dagens kontorer i praksis er flerfaglige også i dag. Prosessen har pågått med varierende intensitet siden 2003, og det forventes nå at foreliggende dokument er tilstrekkelig til å kunne fatte vedtak i saken. I perioden 2008/2009 ble det gjennomført en konsekvensutredning (vedlegg 1) som konkluderte med følgende (sitat): De vurderinger som er gjort oppsummeres i at ett felles kontor for opplæring av lærlinger i Bodø vil gi positive synergier, og dermed gjøre opplæringskontoret bedre rustet til å møte dagens og fremtidige utfordringer! Sammenslåing er bra for alle viktige parter, og vi mener: Ungdommen i valgets kval Ungdom på 15/16 år står overfor et viktig karrierevalg når søknaden om opptak til videregående skole sendes. Desto bedre kunnskap de har når valget tas, desto riktigere blir valget. Opplæringskontorene har allerede sett at dette best kan gjøres i fellesskap gjennom Velg Yrkesfag. Det er naturlig at det samarbeidet gjøres permanent. Lærlingene Lærlingene fortjener et best mulig tilbud til enhver tid. Endringsprosesser i samfunnet går ufortrødent videre og det kreves ressurser og kompetanse for å utvikle gode metoder, metodikk og struktur for oppfølging. Dagens enheter er for små for å kunne ha tid og ressurser til vesentlig utviklingsarbeid. Bedrifter og offentlige organisasjoner med lærlinger Bedriftene vil etter alle prognoser få mangel på fagfolk i årene som kommer. Et velfungerende, offensivt og kostnadseffektivt lærlingekontor er et av virkemidlene får å rekruttere gode arbeidstakere. Et sammenslått kontor vil ha en kraftigere røst utad, og dermed få større mulighet til å skaffe kompetanse, kapasitet og økonomiske ressurser til utvikling enn 4 småkontorer. Lokalsamfunnet Lærlingekontorene i Bodø har ikke fullt ut maktet å nå fram til alle bedrifter med lærlinger. Det synes også som om at det er relativt få lærlinger i Bodø enn i nabobyene. Konkurransen om ungdommen og arbeidskraften er viktig for lokalsamfunnets utvikling. Et nytt lærlingekontor bør ha ambisjoner om å bli en viktig utviklingsaktør på sitt område. Utvikling av nye tilbud og ivaretakelse av ungdom som faller ut av videregående skole, er eksempler på arbeidsområder med stor samfunnsmessig betydning. Dette viser at det forventes at ett felles kontor vil ha større slagkraft, og dermed være bedre rustet til å møte utfordringer knyttet til behov for tilstrekkelig og kompetent arbeidskraft. I Lærlingekontoret i Bodø og omegn Side 3 Side 193

8 tillegg forventes det at ett kontor totalt sett vil ha en bedre ressursutnyttelse og dermed kunne ivareta flere oppgaver enn hva fire kontorer gjør hver for seg Mandat Vedtatt mandat til PG for prosjekt sammenslåing av opplæringskontorene i Bodø : Hensikten med prosjektet sammenslåing av opplæringskontorene i Bodø, samt Lærlingekontoret i Bodø kommune, er å legge grunnlag for etablering av et nytt opplæringskontor for fremtiden. Det nye kontoret skal tilby tjenester og metoder som er i front faglig, og som ivaretar: - Bindeleddet mellom næringsliv og skole slik at kompetanse, fagplan og tilbud er relevant og oppdatert - Ungdom som skal velge utdanning - Lærlinger i utdanning - Bedrifter og offentlige organisasjoner med lærlinger - Lokalsamfunnets og bedrifters behov for tilstrekkelig og kompetent arbeidskraft Prosjektgruppen (PG) gis med dette utgangspunkt i mandat å utrede alle punkt som naturlig inngår i utvikling av en forretningsplan for et nytt opplæringskontor, herunder: - Forretningside, mål, strategier - Produkter - Markedsforhold og konkurranse - Organisering - Økonomi I tillegg skal det foreslås en modell for hvordan opplæringskontorene i Bodø kan slås sammen organisatorisk og økonomisk. Et felles kontor skal eventuelt også kunne tilby medlemskap/ samarbeid til andre opplæringskontor, fortrinnsvis i Salten. Vurderingene skal fremstilles i en helhetlig forretningsplan for et felles opplæringskontor i Bodø, og bør ha et tidsperspektiv på tre år Organisering Arbeidet er definert som et prosjekt organisert etter PLP-modellen, med følgende aktører involvert i gjennomføringen: Styringsgruppe (SG) har vært sentral faglig bidragsyter og beslutningstaker, og har bestått av Per Jacobsen (BFOK), Svein Ove Lofthus (LIS), Tor Bjørkås (OKBS), Liss Eberg (Bodø kommune) og Øistein Sollund som sekretær. Prosjektansvarlig (PA) har hatt det overordnede ansvar for fremdrift og resultater, og har deltatt på alle møter i SG og PG. PA har vært Aslak Ringstad. Prosjektgruppe (PG) har jobbet både individuelt og som gruppe med det som inngår i denne forretningsplanen. PG har jobbet frem det dokument som her legges frem, og har bestått av daglig leder og nestleder i de ulike opplæringskontorene som er: Bodø Kommune: Anne Carine Hagen og Ann-Merethe Larsos Kristensen (Torill Eivik har deltatt på slutten av prosessen) BFOK Even Sjøvoll og Aslak Ringstad Lærlingekontoret i Bodø og omegn Side 4 Side 194

9 LiS Jørn Gundersen og Jørgen Nygren OKBS Øistein Sollund og Evy Larsen Det ble også valgt en lærlingerepresentant, men han ønsket ikke å delta i prosessen. Da dette ble klart var det for sent å trekke inn noen ny representant. Prosjektleder (PL) har hatt det operative ansvaret for prosjektet og har stått for gjennomføringen i samarbeid med PG. PL har vært Mariann Høyen fra Næringsutvikling AS. Referansegruppen (RG) har stått til disposisjon for faglige råd og innspill til de øvrige deltagerne i prosjektet og har bestått av Fagopplæringssjef Gunnar Pedersen, leder yrkesopplæringsnemnda Ole Hjartøy, OKIN ved Elling Myren og LO Nordland ved Øyvind Silamo, Lærlingekontoret i Bodø og omegn Side 5 Side 195

10 2. Overordnet strategi 2.1. Visjon og verdier Vår visjon er den overordnede stjernen som vi skal styre etter, og den skal brukes bevisst internt som retningsgivende for vårt arbeid, og eksternt i profilering og markedsføring for å skape oss den slagkraft og synlighet som vi ønsker. Lærlingekontoret i Bodø og omegn skal være stort, sterkt og synlig, både lokalt, regionalt og nasjonalt. Vi skal ta i bruk nyskapende metoder, og være helt i front nasjonalt både hva gjelder kvalitet og resultater. I dette ligger det at vi skal arbeide koordinert, målrettet og virkningsfullt gjennom å: samle alle aktiviteter rettet mot yrkesfaglig ungdom slik at det kun er en dør inn for ungdommer til yrkesfaglig utdanning, og vi oppnår salgkraft i forhold til yrkesfaglig relaterte utfordringer og muligheter være best på rekruttering av lærlinger og lærebedrifter nasjonalt være en naturlig rådgiver innen nærings- og utdanningspolitikk i regionen være en aktiv omdømmebygger lokalt, regionalt og nasjonalt Ut fra dette er vår visjon: En enklere vei til yrkesfaglig kompetanse for ungdom, næringsliv og offentlig virksomhet. Sentralt i dette arbeidet står følgende verdier som skal kjennetegne Lærlingekontoret i Bodø og omegn i all sin aktivitet og profil: Attraktiv og ungdommelig Nyskapende og kreativ Kompetent, ærlig og respektert 2.2. Forretningside Lærlingekontoret i Bodø og omegn er en nyetablering, som tar med seg de styrker som er utviklet gjennom flere år som fire selvstendige kontorer med tett samarbeid. Dette betyr at vi i den nye forretningsmodellen skal ta med oss den tyngde og soliditet som erfaring gir, samtidig som vi skal fokusere på nyskaping og kreativitet i tankesett og arbeidsoppgaver. Dette bygger opp om vår visjon og verdier for virksomheten. Konkret er vår forretningside: Lærlingekontoret i Bodø og omegn skal gjennom målrettet rekruttering og påvirkning gi lærlinger en god læreprosess frem til fagbrev, og sikre fremtidens virksomheter tilstrekkelig og kompetent yrkesfaglig arbeidskraft Mål I dag organiserer de nevnte kontorene ca 200 lærlinger fordelt på 40 fagområder og 110 bedrifter. Kapasiteten er anslagsvis vel fem årsverk totalt på kontorene. Det er et mål at det nye kontoret skal komme i drift fra 1. januar 2012, og det er definert følgende målsettinger for utviklingen fremover fra 2012 til 2014: Lærlingekontoret i Bodø og omegn Side 6 Side 196

11 Målområder: Lærlinger I 2012 øke antall lærlinger fra 200 til 230 I 2013 øke ytterligere til 250 lærlinger I 2014 øke til 275 lærlinger Virksomheter Antall medlemsbedrifter skal økes gradvis opp til ca 130 medlemmer i løpet av 2013 Det forventes en svak økning i medlemsmassen videre Mål for tjenestetilbud: Utdannet fagarbeider skal ha en kvalitet som tilfredsstiller de krav som næringslivet stiller i forhold til fagkompetanse og funksjon i det praktiske næringsliv Kvalitet på fagprøveresultatene skal være på topp i landsstatistikken i gjeldende fag Tilfredshetsundersøkelser blant lærlinger og medlemmer skal være på meget tilfreds nivå Fra 2012 skal tjenestetilbudet utvikles og det skal satses mer offensivt på langsiktig rekruttering og utvidelse av fagområder som opplæringskontoret skal håndtere. Fagområder som det skal arbeides for å inkludere/øke i vårt tilbud fra 2012 er: o Frisør o Elektro o Rørlegger o Ikt servicefag o Ambulansefag o Kontorfag o Salg og servicefag o Og andre mindre fagområder som aktivitør, kuldemontør, m.fl. Yrkesfaglig utdanning tilknyttet vårt kontor skal være av en slik kvalitet at våre lærlinger hevder seg i de nasjonale konkurranser i Fra 2015 skal vi også kvalifisere oss for internasjonale konkurranser. Organisasjonsmål: Antall årsverk skal tilpasses antall lærlinger og øvrig aktivitet i kontoret. Ut fra fastsatte mål, anslås det et behov for en kapasitet tilsvarende 5,8 årsverk fra 2012 som økes til 6,3 årsverk i 2013 Økonomimål: Omsetning skal gradvis økes i takt med økt antall lærlinger og medlemmer, i 2013 har kontoret en omsetning i størrelsesorden 6 mill (for øvrige økonomimål se budsjett) Samfunnsmål: Fra 2012 skal opplæringskontoret aktivt tilby programmer for kompetanseheving hos rådgivere ved ungdomskoler og videregående skoler Fra 2012 er opplæringskontoret en rådføringspartner for alle aktører som har beslutningsmyndighet i forhold til yrkesfaglig utdanning. Lærlingekontoret i Bodø og omegn skal gjennom sin langsiktige satsing på rekruttering, bidra til at tilgang på kvalifisert arbeidskraft i Bodø økes. Lærlingekontoret i Bodø og omegn Side 7 Side 197

12 2.4. Strategier Strategiene våre angir hvordan vi skal arbeide for å nå målene. Sentrale strategier er at vi skal: være i front i forhold til rekruttering, og gi kunnskap om virksomheters fagområder og behov arbeide aktivt for å tilpasse opplæringen dagens marked og de metoder som morgendagens bedrifter benytter sørge for at hver lærling får tilstrekkelig rådgivning og strukturert opplæring frem mot fagprøven være i front innen oppfølging og utdanning av lærlinger gjennom langsiktige og nyskapende metoder ha veiledning som basis i vårt tilbud, men vi skal også tilby fagtilbud til lærebedrifter som ønsker det fokusere på kompetanseutvikling internt, og aktiv deltagelse på bransjeorganisasjoners arbeidsområder, slik at ansatte ved opplæringskontoret er faglig i front nasjonalt arbeide aktivt for å få engasjerte bedrifter som satser langsiktig i forhold til å få tilgang på rett kompetanse jobbe aktivt med merkevarebygging lokalt, regionalt og nasjonalt gjennom felles profil og materiell skape større kontakt og innflytelse på yrkesfaglig utdanning gjennom kontakt med viktige aktører, eksempelvis Nordland fylkeskommune, næringsforum, utdanningsråd, regionråd, m.fl. Lærlingekontoret i Bodø og omegn Side 8 Side 198

13 3. Arbeidsområder og tjenestetilbud 3.1. Rekruttering Elever Arbeid i forhold til å sikre riktig rekruttering på kort og lang sikt er helt vesentlig i opplæringskontorets arbeid. Denne delen har de siste to år vært ivaretatt gjennom kampanjen Velg Yrkesfag. I fortsettelsen er det nødvendig at opplæringskontoret ivaretar oppgaven på en god, målrettet og kvalifisert måte. På lang sikt er det viktig å påvirke barn, foreldre og ansatte allerede i barnehager og barneskole slik at unger tidlig får en innføring i hva yrkesfag er. En langsiktig omdømmebygging. Det sentrale her er å være til stede i en periode av livet hvor barna har lyst til å lære. Vi har spennende fag å profilere overfor denne gruppen, men hittil er det for det meste brann og politi som viser seg frem for barn i denne perioden av livet. Vi må skape oppmerksomhet om yrkesfag både hos barn, skole og foreldre, for å påvirke rekrutteringsmulighetene på sikt. Samtidig som et slikt arbeid vil fremme yrkesstolthet hos de bedrifter som deltar. På kortere sikt er arbeidet mot ungdomskoler og ungdomskoleelever sentralt. Det er i denne perioden at ungdommene bestemmer seg for videregående utdanning, og vi må være på banen og profilere vårt tilbud og de muligheter som en yrkesfaglig utdanning kan gi. Her skal vi ta i bruk etablerte arenaer som Operasjon Dagsverk, arbeidsuken og jobbskyggedag for å vise frem våre bedrifter og vårt fag på en attraktiv måte. I tillegg er informasjonsarbeid overfor vg1 og vg2 på videregående skole yrkesfag, samt de elever som har tatt ett år påbygging, viktig for å få de rekruttert inn i lærekontrakter. Enkelte elever har nå kommet til et punkt hvor de kanskje er begynt å bli skoleleie og tanker om et friår melder seg. Her er det viktig at Opplæringskontoret arbeider aktivt og målrettet for å få ungdommer inn i lærekontrakter og motivere de til å fullføre sin påbegynte utdanning. I all rekruttering er det viktig å ha konkrete tiltak definert i tillegg til oppdatert og attraktivt profilmateriell som gjøres målrettet mot barn, ungdom, foreldre, lærere og rådgivere. Det betyr at det skal utvikles en egen handlingsplan over omdømme- og markedsføringstiltak som er tilpasset relevante medier i forhold til de ulike målgruppene. Bedrifter Når en skal arbeide målrettet for å øke tilgangen på kandidater til yrkesfaglig utdanning, er det nødvendig at vi arbeider for å sikre at ungdommene får lærekontrakter når de skal ut i læretid. Lærlingekontoret i Bodø og omegn skal derfor arbeide målrettet og langsiktig for å knytte næringsliv og offentlig sektor til seg som medlemmer. Alle virksomheter som skal ha lærlinger i vårt område, skal være medlemmer av kontoret. Dette krever at vi synliggjør fordelene for medlemsbedriftene, i tillegg til at vi markedsfører oss aktivt mot de aktuelle virksomhetene. Aktiviteter hvor vi trekker bedrifter med i barnehager, barneskoler og ungdomskoler, vil være viktige tiltak også for å engasjere bedriftene. I tillegg er det viktig at vi som opplæringskontor har kunnskap om behovet for kompetente ressurser innen de ulike bransjene. Vi må hele tiden ha oppdatert kunnskap om hvilket behov for rekruttering av kompetanse de ulike bransjer har. Her må vi kjenne trender og kunne forutsi kommende behov på sikt. Vi skal arbeide aktivt for å forhindre at ungdom tar en yrkesfaglig utdanning som ikke gir lærekontrakt eller arbeidsmuligheter etter fullført utdanning. Lærlingekontoret i Bodø og omegn Side 9 Side 199

14 Markedsføring og kontakt med de ulike bransjeorganisasjonene, Bodø Næringsforum, NHO og LO er også sentralt i arbeidet for å rekruttere medlemmer, og en målrettet handlingsplan skal også utarbeides for dette arbeidsområdet Oppfølging lærlinger og virksomheter Generelt vil Lærlingekontoret i Bodø og omegn ivareta all veiledning, koordinering, dokumentering, etc. rundt læreforholdet. Den faglige opplæringen vil i all hovedsak ivaretas av lærebedriften. I læretiden er det viktig at alle lærlinger blir ivaretatt på en god måte slik at vi sikrer en god gjennomføring av denne perioden. I tillegg er det viktig å få kompetente ferdigutdannede personer som skal ut i næringsliv og offentlig sektor for jobb etter endt læretid. Sentralt i vårt arbeid er å være en god veileder og tilrettelegger som ivaretar følgende oppgaver: Dokumentasjon og system over lærekontrakter o.a. relevante dokumenter slik at lærling og lærebedrifter får opplæringen satt i system Elektronisk opplæringsbok som er tilgengelig både for lærling og bedrift Alle lærlinger skal ha minimum fire årlige oppfølgingsmøter som inneholder faste rutiner som gjennomgang av opplæringsbok, vurdering av testoppgaver og deltagelse på vurderingssamtaler Konfliktmegling Bistå lærling og bedrift når det oppstår utfordringer rundt læresituasjonen (vurdere og foreslå alternative løsninger) Gjennomføre testfagprøver (mappemetoden) Sikre gode læringsarenaer/testarenaer for lærlinger Omplassering når vi ser at det er det beste for lærling, og dermed også for virksomheten Melde lærlinger til fagprøve Avslutningsevaluering etter endt fagprøve Gjennomføring av fagmoduler innenfor de fag som etterspør det. Kompetanseheving hos ansatte i bedriften innen fagopplæring ved behov Innen enkelte fagfelt er det behov for at opplæringskontoret også bidrar i forhold til fagutdanningen. Her vil opplæringskontoret tilby fagspesifikke kurs som en tilleggs tjeneste utover den ordinære oppfølgingstjenesten. Noen aktuelle fagkurs er: HMS kurs Telekommunikasjon IK Mat og andre fagspesifikke kurs Elektro i Bilfag Andre relevante kan komme til etter hvert 3.3. Markedsføring og omdømmebygging Større slagkraft er en av de effektene som ett felles opplæringskontor vil gi. Dette betyr bl.a. at vi skal arbeide aktivt med markedsføring og omdømmebygging både på et lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. Dette arbeidet skal være målrettet i forhold til målgruppe og ønsket effekt. Det betyr at utvikling av en helhetlig felles profil, og utarbeidelse av en operativ handlingsplan over tiltak i forhold til de ulike arbeidsområdene er sentral. Lærlingekontoret i Bodø og omegn Side 10 Side 200

15 Vi skal ha et bevisst forhold til omdømmebygging, og arbeide for å bygge det omdømmet som vi vil bli assosiert med. Både visjon og verdier skal således integreres i profil og omdømmebygging Veiledning rådgivere og instruktører Vi som opplæringskontor skal arbeide aktivt for å øke kompetanse om yrkesfaglig utdanning i skolen, spesielt hos rådgiverne som gjennomfører yrkesfaglig veiledning mot elevene. Det er også viktig at instruktører som skal veilede lærlinger i sin utdanning har oppdatert og relevant kompetanse til å kunne ivareta lærlingen på en best mulig måte Påvirkning rammebetingelser Lærlingekontoret i Bodø og omegn skal være en aktiv diskusjonspartner og rådgiver overfor Nordland fylkeskommune, bransjeforeninger, Bodø Næringsforum, NHO, LO m.fl for å sikre at læretilbudet opprettholder høy faglig kvalitet, og at tilbudet innen utdanning er tilpasset virksomheters behov for kvalifisert arbeidskraft. Vi skal på denne måten ivareta kvalitetssikring av læretilbudet, samt bistå aktuelle parter i spørsmål vedrørende opprettelse og nedleggelse av skoleklasser ut fra næringslivets behov for fagutdannet kompetanse Nettverksbygger Opplæringskontoret er det sentrale knutepunkt for all informasjon og aktivitet rundt yrkesfaglig utdanning. Vi skal derfor arbeide aktivt med nettverksbygging mellom elev skole bedrift/offentlig virksomhet slik at vi sikrer samsvar mellom rekruttering og utdanning av ungdom, og virksomheters behov, både når det gjelder volum og kvalitet. Lærlingekontoret i Bodø og omegn Side 11 Side 201

16 4. Samarbeid og konkurranse 4.1. Målgrupper og samarbeidspartnere Gjennomgangen av arbeidsområder og tjenestetilbud presentert i punktet overfor synliggjør mange av de målgrupper som vi skal arbeide i forhold til. Konkrete målgrupper som vårt tjenestetilbud skal rettes mot vil være: Lærlinger Videregående skole innen yrkesfagutdanning Foreldre Bedrifter Bodø kommune Fauske kommune Annen offentlig virksomhet Elever og lærere i barne- og ungdomskole Rådgivere i ungdoms- og videregående skole Instruktører for lærlinger Barnehagebarn og ansatte Viktige samarbeidspartnere for å lykkes med dette arbeidet vil være: World Skills Norway Leonardo Da Vinci Faglige sammenslutninger som Kokkenes Mesterlaug i Bodø og omegn og lignende Nordland fylkeskommune Yrkesopplæringsnemnda Prøvenemnda Kommunenes Sentralforbund Arbeidstakerorganisasjoner Arbeidsgiverorganisasjoner NAV Bodø Næringsforum Det er viktig at en utvikler handlingsplaner hvor en får frem konkrete tiltak rettet mot hver av de nevnte målgrupper Andre aktører Lærlingekontoret i Bodø og omegn er ikke alene på markedet i forhold til å ivareta lærlinger under utdanning. Av andre aktører kan vi nevne: Bedrifter og offentlig virksomhet som selv håndterer sine lærlinger Forsvaret som har eget opplæringskontor som håndterer alle sine lærlinger Andre flerfaglige opplæringskontor i regionen Bransjespesifikke kontor i og utenfor regionen Nettbasert opplæringskontor med nasjonalt satsingsområde Når Lærlingekontoret i Bodø og omegn nå skal øke antall lærlinger og sin innsats på rekruttering, er dette knyttet til et økende behov for faglært arbeidskraft hos næringsliv og offentlig sektor. Det betyr at vi skal bidra til at ungdom som ønsker yrkesfaglig utdanning skal få god og riktig informasjon om tilbudet og mulighetene videre. I tillegg skal vi være så dyktige i vårt arbeid at virksomheter velger å bli medlem av vårt opplæringskontor. Vi skal imidlertid være åpen for en utvidelse av vårt kontor dersom noen av de regionale flerfaglige og/eller bransjespesifikke opplæringskontorene ønsker å tilslutte seg vårt kontor. I tillegg til disse aktørene synes det som at det er under etablering nasjonale opplæringskontor som satser på nettbasert oppfølging av sine lærlinger og lærebedrifter. Vurdering og erfaringsutveksling er nødvendig på dette området før vi kan konkludere i forhold til kvaliteten på slike tilbud. Generelt viser vår erfaring gjennom mange år med fokus på yrkesfaglig utdanning, at kontakt og fysiske møter er nødvendig for å utdanne gode Lærlingekontoret i Bodø og omegn Side 12 Side 202

17 yrkesfaglig ansatte. Gjennom vår fokus på kvalitet i leveranse vil vår konkurransekraft i forhold til lærlinger og medlemmer være sterk. Lærlingekontoret i Bodø og omegn Side 13 Side 203

18 5. Virksomhetsoverdragelse og ny virksomhet 5.1. Arbeidstakerforhold ved virksomhetsoverdragelse Forholdet til dagens ansatte skal ivaretas på en god og riktig måte. De forhold som her kommenteres er ikke juridisk vurdert, men belyst i forhold til Arbeidsmiljølovens bestemmelser (vedlegg 2). Slik vi ser det er det spesielt følgende forhold som er sentrale: Lønns- og arbeidsvilkår Reservasjonsrett mv Informasjon og drøfting med tillitsvalgte Informasjon til arbeidstakerne I praksis betyr dette at dagens ansatte har rett til samme lønn og individuelle arbeidsvilkår som er fastsatt i gjeldende arbeidsavtaler, inntil disse utgår og nye avtaler kommer på plass. Dersom dagens ansatte skal ha samme stillingsplassering i det nye kontoret, bør det bestrebes å få frem en harmonisering i forhold til lønn og arbeidsavtaler, slik at en får lik lønn for likt arbeid. I dag er dette en årslønn i størrelsesorden , og en Vital tjeneste og innskuddspensjon og forsikring på 2% av lønn mellom 1 og 6 G og 4% mellom 6 og 12 G. Dette er ivaretatt i foreliggende budsjetter. Når det gjelder reservasjonsretten vil denne i praksis kun gjelde for ansatte i Bodø kommune. Øvrige ansatte vil ikke kunne benytte seg av den, da dagens kontorer foreslås lagt ned parallelt med at Lærlingekontoret i Bodø og omegn etableres. I forhold til å ivareta informasjonsplikten, betraktes denne som godt ivaretatt for direkte berørte parter som har vært aktivt med i prosessen frem mot etablering av den nye virksomheten Selskapsform og eierskap Prosessen omfatter følgende etablerte virksomheter: Opplæringskontorene i Bodø, Org nr Opplæringskontoret For Byggfag I Salten, Org nr Bodø Flerfaglige opplæringskontor, Org nr Lærlingekontoret I Salten, Org nr Lærlingekontoret til Bodø kommune, Org nr Den virksomhet som er beskrevet i denne forretningsplanen, planlegges realisert som en ideell organisasjon. Dagens kontorer (unntatt lærlingekontoret i Bodø kommune) drives som ideelle organisasjoner. Ved sammenslåing av kontorene, planlegger en at alle kontorene fusjonerer inn i (virksomhetsoverdragelse) det etablerte Opplæringskontorene i Bodø, og at Lærlingekontoret i Bodø og omegn Side 14 Side 204

19 medlemsmassen og ny egenkapital overføres til denne virksomheten. Dagens virksomheter vil parallelt med denne prosessen bli lagt ned (Lærlingekontoret i Bodø kommune avvikles). Dette betyr at dagens medlemsmasse inkl. Bodø kommune vil inngå avtale med det nye kontoret og følgelig være eiere av dette. Nye medlemmer vil rekrutteres inn etter samme prinsipp som i dag. Lærlingekontoret i Bodø og omegn er da et ikke skattepliktig objekt, og vil heller ikke være merverdiavgiftspliktig så lenge det ikke gjennomføres mva pliktig aktivitet. Skal en gjennomføre mva pliktig aktivitet, for eksempel salg av rådgivningstjenester, vil dette bli mva pliktig når mva pliktig omsetning overstiger grensen på kr Virksomheten har ikke krav om innsendelse av årsregnskap til Brønnøysundregistrene, og er heller ikke omfattet av revisjonsplikten. Lærlingekontoret i Bodø og omegn vil da som nevnt eies av medlemmene som fastsetter virksomhetens vedtekter på årsmøtet. Det er disse vedtektene som regulerer virksomhetens drift. Utkast til vedtekter følger som vedlegg 4 til denne forretningsplanen. Det er viktig at vedtektene som utarbeides i størst mulig grad sikrer ønsket styring og drift av virksomheten, da dette er det overordnede styringsdokumentet for driften Kapitalbehov Ved beregning av kapitalbehov er det vektlagt at den nye virksomheten etableres med en kapital som er tilstrekkelig til å sikre en trygg økonomisk oppstart og drift. I tillegg er det lagt vekt på at kontoret skal ha en tilstrekkelig startkapital slik at medlemmene sine kostnader ved å bruke opplæringskontorets tjenester, kan holdes på tilnærmet samme nivå som i dag. Det foreslås at den nye virksomheten etableres med en startkapital til drift i størrelsesorden 2,4 mill (tilstrekkelig til 1/2 års drift uten inntekter). Det vil si at hvert kontor bidrar med kr hver. Det presiseres at denne egenkapitalen bare i begrenset grad er tilstrekkelig til å dekke ekstraordinære utviklingskostnader, og at det dermed er nødvendig å søke ekstern delfinansiering for å realisere de planer som ligger i dette dokumentet. Dagens kontorer har i dag en egenkapital som overstiger det beløp som foreslås satt inn i det nye kontoret. Denne overskytende kapitalen vil det være opp til styrene i dagens kontorer å beslutte hvordan den skal disponeres. Det presiseres imidlertid at en sentral suksessfaktor for det nye kontoret er at alle medlemsbedrifter og lærlinger behandles likt, og at deres interesser blir ivaretatt på en tilfredsstillende og god måte. Likebehandling er nødvendig for å sikre en god fagopplæring innen alle fagområder. Lærlingekontoret i Bodø og omegn Side 15 Side 205

20 6. Organisering 6.1. Kompetanse og kapasitet Selskapets øverste organ er medlemsmøtet som velger virksomhetens styre. Styret skal ivareta overordnet ledelse og bør sammensettes med en kompetanse som sikrer ivaretakelse av virksomhetens allsidige formål. Det foreslås at styret velges med syv representanter. Her anbefales det at følgende grupper er representert; næringsliv, Bodø kommune, fagorganisasjon (LO), ansatte og lærlinger. Videre ansettes en daglig leder som ivaretar lederfunksjon og innehar nødvendig ledelseskompetanse i forhold til drift og utvikling. Det er også viktig å få inn en leder som har erfaring fra arbeid hvor ulike kulturer skal smeltes sammen og som kan gjøre kontoret til et kontor som lever etter verdiene (attraktiv, ungdommelig, nyskapende, kreativ, kompetent, ærlig og respektert) som er valgt. Det anbefales at en trekker inn eksterne ressurser på ledernivå for å sikre en reell endring og innovativ tenking, samt at det sannsynligvis vil lette prosessen i forhold til å slå sammen flere kulturer og arbeidsmetoder. I tillegg bør det være merkantilt personell til å ivareta økonomi- og regnskapsfunksjonen. I den daglige drift er det nødvendig at opplæringskontoret har kompetanse innen flere områder, hvor følgende er sentralt: Veiledningskompetanse Markedsovervåking/-analyse Markedsføring Nettverkskompetanse Pedagogisk kompetanse Prosjektstyring Rekruttering Bruk og drift av sosiale media I tillegg skal det være tilgjengelig fagkompetanse der det etterspørres. Denne kompetansen kan være tilgjenglig ved kontoret eller den kan kjøpes inn når behovet oppstår. Kapasiteten skal tilpasses de oppgaver som skal løses og antall lærlinger og medlemsbedrifter som inkluderes. Det er vanskelig å anslå noe forholdstall for antall lærlinger pr. ansatt da dette varierer mye mellom de ulike kontorene. Det en kan se ut fra erfaringstall fra andre kontorer er at flerfaglige kontorer har flere lærlinger pr. ansatt enn rene fagkontorer (varierer fra ca lærlinger pr. ansatt), og at det således bør kunne forventes effektivitetsgevinster. I dag er det totalt 5,3 årsverk knyttet til drift av opplæringskontorene. Denne bør opprettholdes i tillegg til at en øker med 0,5 årsverk knyttet til ledelsesfunksjonen. Det vil også være nødvendig å defineres prosjekter som gjennomføres med økt kapasitet j.fr. kampanjen Velg yrkesfag. Dersom en skal lykkes i å løfte kontoret til det nivå som visjoner, mål og strategier angir, vil en være avhengig av slike målrettede prosjekter med dedikerte ressurser Organisasjonsmodell I den nye virksomheten skal det velges en organisasjonsmodell som sikrer at arbeidsoppgavene blir ivaretatt på en god måte, og at en får tilstrekkelige menneskelige, økonomiske og teknologiske ressurser til å håndtere planlagt drift og utvikling. Ut fra dette anbefales det en organisasjonsmodell hvor en legger vekt på en matriseorganisering og løser oppgavene i form av team. Team er en fleksibel arbeidsform hvor hver og en får Lærlingekontoret i Bodø og omegn Side 16 Side 206

21 mulighet til å utnytte sine styrker, og som ved behov gir rom for å trekke inn utenforstående ressurser dersom det er hensiktsmessig i forhold til oppgaven. En matriseorganisering vil også gjøre det enklere å løsrive seg fra gamle organisasjonsstrukturer, og i større grad sikre at hvert fag får lik behandling, samt at det forventes at en slik organisering enklere vil kunne utløse viktige synergieffekter av omorganiseringen. Modell og kapasitet kan illustreres som følgende: Årsmøte Medlemmer Styret Medlemmer valgt av årsmøtet Daglig ledelse anslag kapasitet 50% Kontormedarbeider anslag kapasitet 100% Rekrutterings ansvarlig Oppfølgings ansvarlig Kurs ansvarlig Prosjekt ansvarlig Kvalitets ansvarlig Rekruttering lærlinger og virksomhet Veiledning og oppfølging av lærlinger Salg og administrasjon av fagkurs Prosjektinitiering og -styring Kvalitetssikring av fagopplæring anslag kapasitet 70% anslag kapasitet 300% anslag kapasitet 20% anslag kapasitet 20% anslag kapasitet 20% Dette er en illustrasjon som bygger på de erfaringer vi har i dag. Det vil imidlertid være behov for fleksibilitet etter sammenslåingen i forhold til hvordan tilgjengelig kapasitet skal utnyttes best mulig. I tillegg må det sannsynligvis innhentes ytterligere ressurser tilknyttet definerte prosjekter. Det sentrale er at en arbeider for å realisere visjon og målsettinger gjennom å sikre en god gjennomføring av de oppgaver som er definert Lokaler og lokalisering I dag er opplæringskontorene (med unntak av Bodø kommune) lokalisert i felles lokaler i Storgata 31. De har en leieavtale med ett års oppsigelse og det er kapasitet til å utvide antall kontorplasser her. Det er derfor forutsatt at den nye virksomheten viderefører dette leieforholdet til dagens pris, og at Bodø kommune sin ansatt får egen kontorplass som inngår i dette fellesskapet. Det er også kapasitet til evt. prosjektstillinger ved behov. Lærlingekontoret i Bodø og omegn Side 17 Side 207

22 7. Økonomi 7.1. Investeringer og finansiering Den oppstartkapital som er nevnt tidligere i denne planen på i størrelsesorden 2,4 mill er beregnet til å dekke nødvendig driftskapital, og bare i begrenset grad til å dekke ekstraordinære kostnader knyttet til sammenslåingen. Det er derfor nødvendig med ekstern finansiering og disponibel utviklingskapital for å kunne realisere betydelige utviklingskostnader. Den nye virksomheten har behov for investeringer i form av fysisk utstyr i størrelsesorden Det handler her om møbler og teknisk utstyr til en kontorplass. Det forutsettes at disse investeringer finansieres gjennom tilgjengelig kapital ved oppstart. Det er imidlertid behov for myke investeringer i form av utviklingskostnader knyttet til: Utvikling av felles profil Et viktig bakteppe for at en nå ønsker å slå sammen opplæringskontorene, er knyttet til tildels store utfordringer i forhold til konkurransen om ungdom og arbeidskraft på den ene siden, og ansvaret i forhold til å kunne gi lærlingene læreplass. Skal en lykkes i å vinne frem i denne konkurransen om ungdom og lærebedrifter er det viktig at en står frem med en tydelig og enhetlig profil i all kommunikasjon og omdømmebygging. Profilmateriell Når en tydelig og helhetlig profil er utviklet er det nødvendig å få produsert profilmateriell i form av brosjyrer, bannere, filmer, etc. som møter ungdom og næringsliv i de rette fora og kommunikasjonskanaler. Hjemmeside En felles hjemmeside med god brukervennlighet er et must når en jobber i forhold til både ungdom og næringsliv. Ungdom på 15/16 år står overfor et viktig karrierevalg når søknaden om opptak til videregående skole sendes. Desto bedre og lett tilgjengelig kunnskap de har når valget tas, desto riktigere blir valget. Felles opplæringsbok og andre maler og systemer Et enhetlig og felles system som sikrer at alle lærlinger blir behandlet likt og godt ivaretatt gjennom lærlingeperioden er en viktig suksessfaktor. Her planlegges bruk av OLKWeb, og en må påregne en del internarbeid for å få alle gamle og ny lærlinger inn på dette systemet. Ekstern bistand i forbindelse med virksomhetsoverdragelse og sammensmelting av kulturer. Herunder praktisk bistand i forbindelse om sammenslåingen, samt internseminar for å få en god start på fellesskapet. Kostnader tilknyttet dette er beregnet til følgende: Utvikling av felles profil, profilmateriell og hjemmeside Utvikling av felles opplæringsbok, maler og systemer (intern arbeid) Virksomhetsoverdragelse og kulturbygging Sum myke investeringer Overnevnte myke investeringer søkes finansiert etter følgende modell: Innovasjon Norges Designprogram (50% av kostnader tilknyttet profil og design) Partnerskap Salten Opplæringsnemda/NFK eller tilsvarende Egne midler/arbeid Sum finansiering myke investeringer Dersom en får lavere % sats ekstern finansiering, anbefales det at en søker eksisterende opplæringskontorer om å dekke en større andel av disse oppstartkostandene. Lærlingekontoret i Bodø og omegn Side 18 Side 208

23 Det er i tillegg viktig at en sikrer at virksomheten har utviklingskapital til å kunne realisere noen av de ideene som ligger som vedlegg 3 til denne virksomhetsplanen. Det forventes at det utvikles prosjektbeskrivelse med finansieringssøknad for å realisere noen av disse, dette ligger imidlertid utenfor omfanget av denne prosessen Forutsetninger Det nye kontoret bør være klart fra 1. januar Det er utarbeidet driftsbudsjett for 2012, 2013 og 2014 ut fra forventet aktivitet. Forutsetninger inntekter: Lærlingetilskudd: Antall lærlinger økes fra 230 i 2012, 250 i 2013 og 275 i Lærlingetilskuddet er fast på kr. 1600,-pr lærling pr. mnd, men justeres for generell prisøkning på 3,5% pr. år Medlemskontingent: Medlemsavgift er satt til pr bedrift. Totalt 110, 120 og 130 medlemmer i perioden Salg fagkurs lærlinger: Ut fra at lærlingetilskuddet skal dekke basis oppfølging, selges det fagkurs som nærmere kommentert i forretningsplanen. Det bør utarbeides en egen handlingsplan for å sikre måloppnåelse på området Fagprøve: Tillegg for oppmelding og dekning av faktiske kostnader tilknyttet fagprøve. Kr pr. lærling innen de fag som har ekstra kostnader, eksempelvis matfag. Forutsetninger kostnader: Lønn: Lønn er beregnet for 5,8% stilling hvor dagens lønnsnivå søkes harmonisert. Det vil si daglig leder i 50% stilling, øvrige og kontormedarbeider inkl. feriepenger. 15% sos.kost/6,3 årsverk fra 2013 Kurskostnader: De ansatte skal være faglig i front og må dermed være aktiv i forhold til å oppdatere egen kompetanse. Avskrivningen er kun knyttet til inventar Husleie, kontorkostnader, kjøpte tjenester, telefon, internett, kjøregodtgjørelse og reisekostnader: Beregnet ut fra dagens faktiske kostnader og justert ut fra økt aktivitet Styrehonorar, vedlikehold: Beregnet ut fra forventet aktivitet Leasing bil: Forutsatt at en fra 2013 kan lease 2 ordinære biler og en el-bil (totalt pr mnd) Markedsføring: Nødvendig å holde oppe nivået her for å kunne realisere målene, samt gjennomføre planlagt utvikling innen rekruttering av lærlinger og medlemsbedrifter Kontingenter: Til dekning av medlemskap i bransjeforeninger Forsikring: Til forsikring av inventar, etc. beregnet ut fra dagens faktiske kostnader Renteinntekter: Beregnet ut fra forventet størrelse på kapital Alle kostnader er budsjettert med en generell økning på 3,5% pr. år. Konto Egenfinansiering Utviklingsprosjekter tas med for å synliggjøre at overskudd/evt. omdisponering av midler inngår her til finansiering av utviklingsprosjekter Kostnad for Bodø kommune Når lærlingetilskuddet settes til kr ,- pr. medlem vil dette bety en endring i behandling og synliggjøring av kostnader for Bodø kommune i forhold til dagens løsning. Følgende kalkyle viser endring i driftskostnader for oppfølging av lærlinger. I beregningen er det tatt utgangspunkt i at: Bodø kommune har 50 lærlinger Gjennomsnittlig lærlingetilskudd er kr ,- som i dag utbetales til hver enkelt avdeling som har lærlinger Totale kostnader for dagens lærlingekontor (lønns- og driftskost): ,- (adm, lønn, regnskap, faste kostn. er ikke inkludert) Lærlingekontoret i Bodø og omegn Side 19 Side 209

24 Ved nytt kontor vil en få følgende kostnadsbilde : Lærlingetilskudd til avdelingene: Dagens kostnader fordelt pr. lærling: /50 lærlinger Sum lærlingetilskudd til fordeling på avdelingene = 2.400,- pr. lærling pr. mnd. = 1.333,- pr. lærling pr. mnd = 3.733,- pr. lærling pr. mnd. Det vil si at ved etablering av et felles flerfaglig opplæringskontor, vil det bli kr. 267,- økte kostnader pr. mnd, pr lærling, noe som tilsvarer kr i økte kostnader pr. år. Det er viktig å presisere at det i denne beregningen ikke er tatt med kostnader tilknyttet lønninger på økonomi og personalavdeling, kontorleie, strøm, etc. Dette er ressurser som blir frigjort til andre formål når lærlingekontoret avvikles. Det er heller ikke synliggjort at økt lønn, leasing av bil og betydelig satsing på markedsføring og rekruttering er inkludert i den nye virksomheten. Dette viser at Bodø kommune kommer likt, om ikke bedre ut av dette kostnadsmessig sammenlignet med dagens løsning. Lærlingekontoret i Bodø og omegn Side 20 Side 210

25 7.4. Driftsbudsjett Inntekter Lærlingetilskudd Medlemskontingent Salg fagkurs lærlinger Fagprøve Sum inntekter Kostnader Lønn og sos.kost inkl velg yrkesfag Kurskostnader Avskrivninger Husleie inkl. strøm og renhold Kontorkostnader Revisjon/Kjøpte tjenester Styrehonorar Telefon, porto, internett Vedlikehold, nykjøp utstyr Leasing av biler Kjøregodtgjørelse, diett og øvrige reiser for oppfølging av lærlinger Reisekostnader Møtekostnader Markedsføring Kontingenter Forsikring Andre driftskostnader Egenfinansiering av utviklingsprosjekter Sum driftskostnader Driftsresultat Finansintekter og finanskostnader Renteinntekter Rentekostnader - - Sum finansposter Resultat Det presiseres at en skal opprettholde non profit drift, slik at et overskudd benyttes til videre utvikling av virksomheten gjennom egenfinansiering av utviklingsprosjekter. Det bør også vurderes om en andel av overskuddet skal settes inn i et fond som kan komme lærlingene til gode i form av stipend, e.l.. Det er viktig å sikre at opplæringskontoret har tilstrekkelig økonomi til utvikling og drift også på lang sikt. Lærlingekontoret i Bodø og omegn Side 21 Side 211

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Opprettelse av lokalt tverrfaglig opplæringskontor i Neadalen

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Opprettelse av lokalt tverrfaglig opplæringskontor i Neadalen Selbu kommune Arkivkode: A55 Arkivsaksnr: 2010/535-9 Saksbehandler: Asbjørn Gaasø Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Opprettelse av lokalt tverrfaglig opplæringskontor i Neadalen Vedlegg:

Detaljer

Lærlingeordning - Bodø kommune

Lærlingeordning - Bodø kommune HR-kontoret Referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.03.2016 20568/2016 2016/2322 Saksnummer Utvalg Møtedato Organisasjonsutvalget 05.04.2016 Bystyret 12.05.2016 Lærlingeordning - Bodø kommune 1. Vedtak,

Detaljer

Samlokalisering alarmsentraler - forprosjekt bygg

Samlokalisering alarmsentraler - forprosjekt bygg Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.01.2014 2245/2014 2013/2911 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/1 Formannskapet 29.01.2014 Samlokalisering alarmsentraler - forprosjekt bygg Forslag

Detaljer

Opplæringskontoret Fagarbeideropplæring for kommunesektoren i Finnmark. Vedtatt av Generalforsamling. 20. mai 1996 (revidert mai 2002)

Opplæringskontoret Fagarbeideropplæring for kommunesektoren i Finnmark. Vedtatt av Generalforsamling. 20. mai 1996 (revidert mai 2002) OK Opplæringskontoret Fagarbeideropplæring for kommunesektoren i Finnmark Vedtatt av Generalforsamling 20. mai 1996 (revidert mai 2002) OPPLÆRINGSKONTORET, FOR OFFENTLIG SEKTOR FINNMARK, Postboks 253,

Detaljer

Fylkesrådet vedtar at ekstraordinære midler til fagopplæring avsatt i Hedmark fylkeskommunes budsjett for 2012 fordeles på følgende tiltak:

Fylkesrådet vedtar at ekstraordinære midler til fagopplæring avsatt i Hedmark fylkeskommunes budsjett for 2012 fordeles på følgende tiltak: Saknr. 12/3362-3 Ark.nr. 223 A50 Saksbehandler: Turid Borud Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet vedtar at ekstraordinære midler til fagopplæring

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: ÅRSBERETNING FOR OPPLÆRINGSKONTORET I STAVANGER KOMMUNE

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: ÅRSBERETNING FOR OPPLÆRINGSKONTORET I STAVANGER KOMMUNE Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO AGN-15/6511-2 38367/15 09.04.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Administrasjonsutvalget / 21.04.2015 ÅRSBERETNING

Detaljer

INFORMASJON TIL NYE LÆREBEDRIFTER

INFORMASJON TIL NYE LÆREBEDRIFTER INFORMASJON TIL NYE LÆREBEDRIFTER Foto: Thor-Wiggo Skille GRATULERER VELKOMMEN SOM LÆREBEDRIFT! Ved å ta inn lærling eller lærekandidat* i bedriften, gjør du en innsats, ikke bare for din bedrift, men

Detaljer

Saksnummer Utvalg Møtedato 10/4 Formannskapet 27.01.2010 10/8 Bystyret 11.02.2010

Saksnummer Utvalg Møtedato 10/4 Formannskapet 27.01.2010 10/8 Bystyret 11.02.2010 Fellesadministrasjonen, avdeling for oppvekst og kultur Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.01.2010 157/2010 2010/158 026 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/4 Formannskapet 27.01.2010 10/8 Bystyret

Detaljer

Høring - fagbrev på jobb

Høring - fagbrev på jobb Journalpost:17/40140 FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Dato Høring - fagbrev på jobb Sammendrag Kunnskapsdepartementet ber i denne høringen om høringsinstansenes synspunkter på en

Detaljer

Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder

Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder Saknr. 13/1019-1 Saksbehandler: Turid Borud Bruk av tiltaksmidler for styrking av fagopplæring i 2013 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Tiltaksmidler

Detaljer

Rekruttering Treteknikk Bakgrunnen for prosjektet:

Rekruttering Treteknikk Bakgrunnen for prosjektet: Rekruttering Treteknikk Bakgrunnen for prosjektet: Trevare og trelastbransjene i Hedmark er en betydelig samfunnsaktør med ca. 3200 årsverk og en samlet omsetning på ca. 4 mrd. Gjennomsnittsalderen på

Detaljer

Organisering av lærlinger i Helse Nord

Organisering av lærlinger i Helse Nord Møtedato: 19. desember 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tove C. Kristensen, 75 51 29 00 Bodø, 7.12.2012 Styresak 153-2012 Organisering av lærlinger i Helse Nord Formål/sammendrag I prosjektplanen

Detaljer

Oppgaven er å gi våre barn og unge god og relevant utdanning og sørge for at arbeids -og næringslivet får kompetent arbeidskraft.

Oppgaven er å gi våre barn og unge god og relevant utdanning og sørge for at arbeids -og næringslivet får kompetent arbeidskraft. Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen Innlegg KS Høstkonferanse 2015 Bodø, 14 oktober 2015 Samarbeid om utdanning Kjære samarbeidspartnere Takk for invitasjonen. Jeg er glad for å kunne være her og

Detaljer

OKIO (Opplæringskontoret for industribedrifter Østlandet) Tone Skulstad, daglig leder, Sandra Ø Skjønhaug, rådgiver/konsulent

OKIO (Opplæringskontoret for industribedrifter Østlandet) Tone Skulstad, daglig leder, Sandra Ø Skjønhaug, rådgiver/konsulent OKIO (Opplæringskontoret for industribedrifter Østlandet) Tone Skulstad, daglig leder, Sandra Ø Skjønhaug, rådgiver/konsulent Organisert som en forening. Styret: Leder Anne Lise Finsrud; Karrieretjenesten,

Detaljer

TILTAK FOR BEDRE FORMIDLING TIL FAGOPPLÆRING I BEDRIFT 2011-2014

TILTAK FOR BEDRE FORMIDLING TIL FAGOPPLÆRING I BEDRIFT 2011-2014 Dato: Arkivref: 03.03.2011 2010/706-3733/2011 / 243/A50 Saksframlegg Saksbehandler: Erling Steen Saksnr. Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Hovedsamarbeidsutvalget Administrasjonsutvalget Fylkesutvalget

Detaljer

1.1 Tilsetting av lærling

1.1 Tilsetting av lærling 1.1 Tilsetting av lærling Elevene i videregående skole har frist til 1. mars om å søke lærlingplass. I april får opplæringskontoret oversikt fra utdanningsetaten over hvem som har søkt lærlingplass. Vi

Detaljer

Endring av rådmannens ledergruppe og ny organisasjonsstruktur. Saksordfører: Inger Solberg

Endring av rådmannens ledergruppe og ny organisasjonsstruktur. Saksordfører: Inger Solberg ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Øyvind Hvidsten Saksmappe: 2012/8432-28747/2012 Arkiv: Endring av rådmannens ledergruppe og ny organisasjonsstruktur. Saksordfører: Inger Solberg Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Mandat lærlingetjenesten 2 av 8

Mandat lærlingetjenesten 2 av 8 3. Ansvarsområder a. Kartlegge behov i. Lærlingetjenesten skal i samarbeid med de ulike virksomhetsområdene kartlegge behovet for fagarbeidere til Bodø kommune ii. Lærlingetjenesten skal også samarbeide

Detaljer

Visjon Læring gir muligheter! Forretningsidé. Verdigrunnlag Service Kvalitet Positivt menneskesyn

Visjon Læring gir muligheter! Forretningsidé. Verdigrunnlag Service Kvalitet Positivt menneskesyn Opplæringskontoret for offentlig sektor i Østfold Visjon Læring gir muligheter! Forretningsidé Læretid en positiv og utviklende opplevelse for alle! Verdigrunnlag Service Kvalitet Positivt menneskesyn

Detaljer

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43561/2015 2015/874 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/79 Bystyret 18.06.2015 Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Detaljer

Innlegg Fafo-seminar 7.mai 2010. Bente Søgaard, seniorrådgiver og fagansvarlig for utdanning og kompetansepolitikk i YS.

Innlegg Fafo-seminar 7.mai 2010. Bente Søgaard, seniorrådgiver og fagansvarlig for utdanning og kompetansepolitikk i YS. Innlegg Fafo-seminar 7.mai 2010. Bente Søgaard, seniorrådgiver og fagansvarlig for utdanning og kompetansepolitikk i YS. Hvilken rolle kan voksenopplæringen spille for forankring og rekruttering til nye

Detaljer

Yrkesopplæringsnemnda

Yrkesopplæringsnemnda Yrkesopplæringsnemnda Møteinnkalling Sted: Hedmark fylkeshus - møterom: Femunden 1. etasje Dato: 30.01.2014 kl. 0900-1400 Lunsj kl. 1130 Forfall meldes snarest til astrid.holm@hedmark.org eller tlf. 62

Detaljer

Skodd for framtida. Vedtatt i kommunestyret k-sak 17/21

Skodd for framtida. Vedtatt i kommunestyret k-sak 17/21 Arbeidsgiverpolitikk i Trysil kommune Skodd for framtida Vedtatt i kommunestyret 25.04.2017 k-sak 17/21 Innledning: Dokumentet Arbeidsgiverpolitikk skal sikre en helhetlig, felles arbeidsgiverpolitikk

Detaljer

Bruk av tiltaksmidler for styrking av fagopplæringen 2014

Bruk av tiltaksmidler for styrking av fagopplæringen 2014 Saknr. 14/762-1 Saksbehandler: Turid Borud Bruk av tiltaksmidler for styrking av fagopplæringen 2014 Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Yrkesopplæringsnemnda tilrår at

Detaljer

Saknr. 12/ Ark.nr. 033 Saksbehandler: Turid Borud. Handlingsplan for Yrkesopplæringsnemnda i Hedmark. Forslag til vedtak:

Saknr. 12/ Ark.nr. 033 Saksbehandler: Turid Borud. Handlingsplan for Yrkesopplæringsnemnda i Hedmark. Forslag til vedtak: Saknr. 12/175-14 Ark.nr. 033 Saksbehandler: Turid Borud Handlingsplan 2012-2015 for Yrkesopplæringsnemnda i Hedmark Forslag til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Den framlagte Handlingsplan

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune

Saksframlegg. Trondheim kommune Saksframlegg 10 ÅR MED REFORM 94 - NY STORTINGSMELDING NR.30(2003-2004) KULTUR FOR LÆRING - NYE UTFORDRINGER FOR FAG- OG YRKESOPPLÆRINGEN I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 05/08459 Forslag til vedtak:

Detaljer

VEDTEKTER FOR LÆRLINGEKOMPANIET I NORD- TRØNDELAG ( LK ).

VEDTEKTER FOR LÆRLINGEKOMPANIET I NORD- TRØNDELAG ( LK ). VEDTEKTER FOR LÆRLINGEKOMPANIET I NORD- TRØNDELAG ( LK ). Vedtatt på stiftelsesmøtet 25. mai 1992. Endringer vedtatt på årsmøte 1993, 1994, 1999, 2000 og 2002, 2005, og 2009 og 2012 (Gjelder fra 25.april

Detaljer

Avtale om årlig særtilskudd til Studentbarnehagen

Avtale om årlig særtilskudd til Studentbarnehagen Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 02.05.2012 27058/2012 2012/3058 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/91 Formannskapet 06.06.2012 12/98 Bystyret 21.06.2012 Avtale om årlig særtilskudd

Detaljer

KOORDINATOR FOR YRKES- OG UTDANNINGSVEILEDNING PÅ HADELAND. Prosjektperioden utvides til tre år. Prosjektet avsluttes 31.07. 2008.

KOORDINATOR FOR YRKES- OG UTDANNINGSVEILEDNING PÅ HADELAND. Prosjektperioden utvides til tre år. Prosjektet avsluttes 31.07. 2008. Arkivsaksnr.: 06/1181-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Regionkoordinator, Edvin Straume KOORDINATOR FOR YRKES- OG UTDANNINGSVEILEDNING PÅ HADELAND. Innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Evertsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/1142-1 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Evertsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/1142-1 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Terje Evertsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/1142-1 Klageadgang: Nei VIDERE SAMARBEID OM INTERKOMMUNALT NÆRINGSARBEID Rådmannens innstilling: ::: &&& Sett inn

Detaljer

FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 017/09 Eldrerådet /09 Fylkestinget

FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 017/09 Eldrerådet /09 Fylkestinget Journalpost.: 09/11041 Fylkesrådet FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 017/09 Eldrerådet 04.06.2009 079/09 Fylkestinget 15.06.2009 Prosjekt - En bedre skole for elevene våre - Melding Sammendrag

Detaljer

Lærling i Rælingen kommune

Lærling i Rælingen kommune Lærling i Rælingen kommune Vi legger stor vekt på at du skal bli tatt godt imot som lærling, og at du skal oppleve trygghet og mestring både faglig og sosialt. Versjon 4 Mars 2015 Med vennlig hilsen Anne

Detaljer

Fylkesråd for utdanning Oddleif Olavsen. Orientering til Fylkestinget - Formidling og læreplasser 2014 Bodø, 21.februar 2015

Fylkesråd for utdanning Oddleif Olavsen. Orientering til Fylkestinget - Formidling og læreplasser 2014 Bodø, 21.februar 2015 Fylkesråd for utdanning Oddleif Olavsen. Orientering til Fylkestinget - Formidling og læreplasser 2014 Bodø, 21.februar 2015 Formidling og læreplasser 2014 Innledning I Nordland er det en overvekt av elever

Detaljer

PPT - status. Saksframlegg. Sammendrag. Saksopplysninger. Saksnummer Utvalg Møtedato 12/10 Komitè for levekår 08.03.2012 12/34 Bystyret 29.03.

PPT - status. Saksframlegg. Sammendrag. Saksopplysninger. Saksnummer Utvalg Møtedato 12/10 Komitè for levekår 08.03.2012 12/34 Bystyret 29.03. Pedagogisk-Psykologisk Tjeneste Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.02.2012 10331/2012 2012/1329 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/10 Komitè for levekår 08.03.2012 12/34 Bystyret 29.03.2012 PPT -

Detaljer

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter Bakgrunn UKM har siden starten i 1985 vokst enormt, og bygget opp en landsomfattende virksomhet. Hvert år deltar ca 25 000 ungdommer på 380 lokalmønstringer. Et bredt spekter av kulturuttrykk har en arena

Detaljer

Trålveien barnehage - Særtilskudd kapital ved privat drift

Trålveien barnehage - Særtilskudd kapital ved privat drift Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.01.2013 3369/2013 2012/7734 A10 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/15 Formannskapet 30.01.2013 Trålveien barnehage - Særtilskudd kapital ved privat

Detaljer

Omorganisering av styringsstruktur i prosjekter

Omorganisering av styringsstruktur i prosjekter Utvikling Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.11.2015 81433/2015 2015/6856 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/158 Formannskapet 25.11.2015 15/140 Bystyret 10.12.2015 Omorganisering av styringsstruktur

Detaljer

Saksframlegg. Samordning av arbeids - og aktivitetstilbudene i Stjørdal.

Saksframlegg. Samordning av arbeids - og aktivitetstilbudene i Stjørdal. STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: F00 Arkivsaksnr: 2008/5320-6 Saksbehandler: Einar Østereng Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for funksjonshemmede Komite omsorg Komite kultur, næring og miljø

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Yrkesopplæringsnemnda

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Yrkesopplæringsnemnda Protokoll Sted: Hedmark fylkeshus - møterom: Femunden Dato: 15.03.2012 Kl 0900-1300 Til stede: Medlemmer: Arild Sørum Stana Leder Hege Søberg Torbjørn Dybsand Christl Kvam Møtte kl. 0930. Tone Coucheron

Detaljer

Yrkesopplæringsnemnda

Yrkesopplæringsnemnda Yrkesopplæringsnemnda Møteinnkalling Sted: Hedmark fylkeshus - møterom: Femunden 1. etg. Dato: 15.03.2012 kl. 0900-1300 Lunsj kl. 1100 Forfall meldes snarest til tlf. 62 54 45 73 astrid.holm@hedmark.org

Detaljer

Videreutvikling Tusenhjemmet, jf. PS 16/212

Videreutvikling Tusenhjemmet, jf. PS 16/212 Økonomi- og finansavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.05.2017 21094/2017 2017/9978 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 06.06.2017 Bystyret 15.06.2017 Videreutvikling Tusenhjemmet,

Detaljer

Strategiplan. Utdrag fra denne ble presentert på Driftsassistanseseminaret i Hamar av styreleder Trude Bertnes.

Strategiplan. Utdrag fra denne ble presentert på Driftsassistanseseminaret i Hamar av styreleder Trude Bertnes. Strategiplan Arbeidsmøte 4 og 5 desember 2013 Utdrag fra denne ble presentert på Driftsassistanseseminaret i Hamar 22.01.2014 av styreleder Trude Bertnes. 1 Formål vedtatt 2002 at vannforsyning bygges

Detaljer

5 Departementets forslag

5 Departementets forslag Videregående opplæring Vår ref.: 201606938-94 LILLEHAMMER, 16. mai 2017 Høringssvar - Fagbrev på jobb. Frist 19.5.2017 Oppland fylkeskommune har gjennomgått og svart på de punktene departementet har ønsket

Detaljer

Utarbeidelse av overordnet kompetanseutviklingsplan for videregående opplæring

Utarbeidelse av overordnet kompetanseutviklingsplan for videregående opplæring Saknr. 13/6424-1 Saksbehandler: Ingrid Lauvdal Utarbeidelse av overordnet kompetanseutviklingsplan for videregående opplæring Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne

Detaljer

AD-sak: Formannskapssak 14/6: Petrostrategi og aktivitetsplan 2014

AD-sak: Formannskapssak 14/6: Petrostrategi og aktivitetsplan 2014 Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.02.2014 8632/2014 2012/442 K52 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/20 Bystyret 13.02.2014 AD-sak: Formannskapssak 14/6: Petrostrategi og aktivitetsplan

Detaljer

Høringssvar statliggjøring av skatteoppkreverfunksjonen

Høringssvar statliggjøring av skatteoppkreverfunksjonen Kemneren i Bodø Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.01.2015 2602/2015 2014/7452 200 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/13 Formannskapet 28.01.2015 15/4 Bystyret 12.02.2015 Høringssvar statliggjøring

Detaljer

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 018/09 Fylkesrådet

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 018/09 Fylkesrådet Journalpost.: 09/2054 Fylkesrådet FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 018/09 Fylkesrådet 16.03.2009 Prosjekt - En bedre skole for elevene våre Sammendrag Prosjektet En bedre skole for elevene

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/6425-1 Arkiv: 417 Sakbeh.: Målfrid Kristoffersen Sakstittel: ØKNING AV ANTALL LÆRLINGER

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/6425-1 Arkiv: 417 Sakbeh.: Målfrid Kristoffersen Sakstittel: ØKNING AV ANTALL LÆRLINGER SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/6425-1 Arkiv: 417 Sakbeh.: Målfrid Kristoffersen Sakstittel: ØKNING AV ANTALL LÆRLINGER Planlagt behandling: Administrasjonsutvalget Formannskapet Kommunestyret Administrasjonens

Detaljer

Bodø ungdomsråd vedtektsendringer og årsberetning.

Bodø ungdomsråd vedtektsendringer og årsberetning. Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.01.2011 1302/2011 2011/267 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/5 Komite for oppvekst og kultur 10.03.2011 11/35 Bystyret 14.04.2011 Bodø ungdomsråd

Detaljer

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014.

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.04.2015 28624/2015 2015/2322 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/42 Bystyret 07.05.2015 Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Forslag

Detaljer

Rentefritt og ansvarlig lån fra Bodø kommune til IK Grand

Rentefritt og ansvarlig lån fra Bodø kommune til IK Grand Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 08.06.2015 42046/2015 2013/333 233 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/102 Formannskapet 24.06.2015 Rentefritt og ansvarlig lån fra Bodø kommune til

Detaljer

NORSK KULTURSKOLERÅD PERSONALPLAN 2008-2009

NORSK KULTURSKOLERÅD PERSONALPLAN 2008-2009 NORSK KULTURSKOLERÅD PERSONALPLAN 2008-2009 INNHOLD 1. Generell del 1.1. Hensikten med en personalplan 1.2. En kort beskrivelse av organisasjonen Norsk kulturskoleråd 1.3. Mål og satsingsområder 1.4. Økonomiske

Detaljer

SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser

SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser Innledning Det norske arbeidslivet er avhengig av god rekruttering av fagarbeidere med høye kvalifikasjoner. For å lykkes med dette, er det nødvendig at yrkesfagene

Detaljer

Tverlandet kommunedelsutvalg. Tverlandet samfunnshus, møterommet

Tverlandet kommunedelsutvalg. Tverlandet samfunnshus, møterommet Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 21.05.2014 Tidspunkt: 19:00 Tverlandet kommunedelsutvalg Tverlandet samfunnshus, møterommet Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat,

Detaljer

STRATEGI 2013-2017. for Norges Byggmesterforbund og Norges Byggmesterforbunds Servicekontor

STRATEGI 2013-2017. for Norges Byggmesterforbund og Norges Byggmesterforbunds Servicekontor STRATEGI 2013-2017 for Norges Byggmesterforbund og Norges Byggmesterforbunds Servicekontor Strategi for 2013-2017 Strategien er inndelt i følgende 5 hovedområder: Visjon Kompetansenivå og krav til bedriftene

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

Tilskudd til utviklingstiltak - Mentornettverk Nordland

Tilskudd til utviklingstiltak - Mentornettverk Nordland Journalpost:15/56495 Saksnummer Utvalg/komite Dato 365/2015 Fylkesrådet 17.12.2015 Tilskudd til utviklingstiltak - Mentornettverk Nordland Sammendrag KUN Senter for kunnskap og likestilling - ønsker å

Detaljer

Strategiplan 2015 2020 NHO Logistikk og Transport

Strategiplan 2015 2020 NHO Logistikk og Transport Foto: Jo Michael Strategiplan 2015 2020 NHO Logistikk og Transport Styremøte 5. mars 2015 Hovedfokus for 2015 Eksternt Bransjens lønnsomhet Næringens behov for infrastruktur Bransjens omdømme Bransjens

Detaljer

Rådgivernes dag 2013. Byggenæringen v/ Jørn Vidar Johansen

Rådgivernes dag 2013. Byggenæringen v/ Jørn Vidar Johansen Rådgivernes dag 2013 Byggenæringen v/ Jørn Vidar Johansen Presentasjon Jubileumsfilm http://www.gj.no/?a_id=1823&ac_p arent=1 Konsernet Etablert i 1963 Over 200 ansatte Årlig omsetning på ca. 500 millioner

Detaljer

Flere lærlingeplasser Oppfølging av kommunestyrets vedtak Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet

Flere lærlingeplasser Oppfølging av kommunestyrets vedtak Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Trysil kommune Saksframlegg Dato: 30.03.2016 Referanse: 7252/2016 Arkiv: A50 Vår saksbehandler: Gro Svarstad/ Bjørn Olsen Flere lærlingeplasser Oppfølging av kommunestyrets vedtak 15.12.15 Saksnr Utvalg

Detaljer

Lærlingeskolen. Informasjon til bedrifter. innen byggfag. NORDNORSKE ENTREPRENØRERS SERVICE-ORGANISASJON sa

Lærlingeskolen. Informasjon til bedrifter. innen byggfag. NORDNORSKE ENTREPRENØRERS SERVICE-ORGANISASJON sa Lærlingeskolen innen byggfag Informasjon til bedrifter NORDNORSKE ENTREPRENØRERS SERVICE-ORGANISASJON sa Skolens faglige innhold Lærlingene følger en samlingsbasert modell, og kan ta fagbrev i følgende

Detaljer

Bodø kulturhus KF. Årsbudsjett 2010

Bodø kulturhus KF. Årsbudsjett 2010 Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.10.2009 55559/2009 2009/6297 145 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/38 Formannskapet 23.11.2009 Bystyret 10.12.2009 Bodø kulturhus KF. Årsbudsjett

Detaljer

Ad-sak PS 12/217 - Driftsmodell Stormen

Ad-sak PS 12/217 - Driftsmodell Stormen Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.01.2013 3259/2013 2011/9620 D12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/22 Formannskapet 30.01.2013 Bystyret 14.02.2013 Ad-sak PS 12/217 - Driftsmodell

Detaljer

Strategi. Strategi for å øke antall lærlinger i staten

Strategi. Strategi for å øke antall lærlinger i staten Strategi Strategi for å øke antall lærlinger i staten Strategi for å øke antall lærlinger i staten 1 Regjeringen gjennomfører et yrkesfagløft og skal gjøre yrkesfagene mer attraktive gjennom å styrke kvaliteten

Detaljer

Eventuell interkommunal selskapsdannelse innen olje-gass

Eventuell interkommunal selskapsdannelse innen olje-gass Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.08.2013 55065/2013 2013/5200 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/145 Formannskapet 28.08.2013 Bystyret 12.09.2013 Eventuell interkommunal selskapsdannelse

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Mariann Larsen Medlem KY

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Mariann Larsen Medlem KY Møteprotokoll Utvalg: Fondsstyret Møtested: Kommunehuset Dato: 26.10.2016 Tidspunkt: 11:00-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ronald Jenssen Nestleder H Jan Helge Jensen

Detaljer

Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen Innledning LO fylkeskonferanse Bodø, 24. oktober Kjære alle sammen!

Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen Innledning LO fylkeskonferanse Bodø, 24. oktober Kjære alle sammen! Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen Innledning LO fylkeskonferanse Bodø, 24. oktober 2016 Kjære alle sammen! Det er en glede å være her og snakke om et så viktig tema. Da fylkesrådet overtok etter

Detaljer

Saksnummer Utvalg Møtedato 11/2 Organisasjonsutvalget 22.11.2011 11/164 Bystyret 08.12.2011 11/5 Organisasjonsutvalget 22.11.2011

Saksnummer Utvalg Møtedato 11/2 Organisasjonsutvalget 22.11.2011 11/164 Bystyret 08.12.2011 11/5 Organisasjonsutvalget 22.11.2011 Personal- og organisasjonskontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 07.11.2011 65842/2011 2011/9311 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/2 Organisasjonsutvalget 22.11.2011 11/164 Bystyret

Detaljer

Det blir møte i Godtgjøringsutvalget rett etter Organisasjonsutvalget. Godkjenning av innkalling, saksliste, protokoll fra

Det blir møte i Godtgjøringsutvalget rett etter Organisasjonsutvalget. Godkjenning av innkalling, saksliste, protokoll fra Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 01.02.2012 Tidspunkt: Kl. 10:00 Organisasjonsutvalget Rådhuset, Formannskapssalen Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Organisasjonsutvalget,

Detaljer

Forretningsplan for. Dato/sted

Forretningsplan for. Dato/sted Forretningsplan for Dato/sted INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Forretningsidé 2. Personopplysninger 3. Produkt/tjeneste og produksjon 4. Marked 5. Markeds- og salgsaktiviteter 6. Økonomi 7. Kapitalbehov og finansiering

Detaljer

Arkivsaksnr.: 05/

Arkivsaksnr.: 05/ Arkivsaksnr.: 05/00244-001 Arkivnr.: Saksbehandler: Rådmann, Tore Molstad Andresen FELLES SKATTEOPPKREVER FOR HADELAND Rådmannens innstilling: 1. Felles skatteoppkreverfunksjon for Gran, Jevnaker og Lunner

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 2 MØTEINNKALLING FOR Administrasjonsutvalget MØTE NR.: 7 TID: 22.06.2005 13:00 STED: FORMANNSKAPSSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71586151 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDIESENTER RKK YTRE HELGELAND

VEDTEKTER FOR STUDIESENTER RKK YTRE HELGELAND HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: 439 Arkivsaksnr.: 13/1251 NY SAMARBEIDSAVTALE OM STUDIESENTER RKK YTRE HELGELAND Rådmannens innstilling: Følgende avtaletekst vedtas: SAMARBEIDSAVTALE

Detaljer

Lærernes arbeidsoppgaver - tidstyver

Lærernes arbeidsoppgaver - tidstyver Grunnskolekontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 09.05.2017 18057/2017 2017/8866 Saksnummer Utvalg Møtedato Komite for Oppvekst og kultur 07.06.2017 Bystyret 15.06.2017 Lærernes

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for miljø, plan og utvikling har møte den 28.06.2007 kl. 10.30 i Komagfjord. Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for miljø, plan og utvikling har møte den 28.06.2007 kl. 10.30 i Komagfjord. Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for miljø, plan og utvikling har møte den 28.06.2007 kl. 10.30 i Komagfjord Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Søknad fra Nordlandsmuseet om 150.000 kroner i støtte til forprosjekt jektemuseum.

Søknad fra Nordlandsmuseet om 150.000 kroner i støtte til forprosjekt jektemuseum. Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 29.10.2013 73183/2013 2013/6982 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/189 Formannskapet 20.11.2013 Søknad fra Nordlandsmuseet om 150.000 kroner i støtte

Detaljer

Prosjekt samarbeid skole-arbeidsliv Nordland. Gry Okan

Prosjekt samarbeid skole-arbeidsliv Nordland. Gry Okan Prosjekt samarbeid skole-arbeidsliv Nordland Gry Okan 23.november 2015 Velkommen til Nordland! o 700 km fra Andenes til Bindal o 240 000 innbyggere o 44 kommuner o Et variert næringsliv o 16 videregående

Detaljer

Saksbehandler: Arne Hvidsten Arkiv: 064 Arkivsaksnr.: 05/ Dato: * ETABLERING AV FELLES IKT-TJENESTE FOR DRAMMEN, RØYKEN, SANDE OG SVELVIK

Saksbehandler: Arne Hvidsten Arkiv: 064 Arkivsaksnr.: 05/ Dato: * ETABLERING AV FELLES IKT-TJENESTE FOR DRAMMEN, RØYKEN, SANDE OG SVELVIK SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arne Hvidsten Arkiv: 064 Arkivsaksnr.: 05/02314-004 Dato: * ETABLERING AV FELLES IKT-TJENESTE FOR DRAMMEN, RØYKEN, SANDE OG SVELVIK INNSTILLING TIL: Formannskapet/Bystyret Administrasjonens

Detaljer

Yrkesopplæringsnemnda

Yrkesopplæringsnemnda Yrkesopplæringsnemnda Møteinnkalling Sted: Storhamar videregående skole - henv. resepsjonen Adresse: Mabel Sandbergsv. 25 2315 Hamar Dato: 07.09.2012 kl. 0900-1400 (lunsj kl. 1130) Forfall meldes snarest

Detaljer

Ferdigstilling - Omorganisering av styringsstruktur i prosjekter

Ferdigstilling - Omorganisering av styringsstruktur i prosjekter Prosjektkontor Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 01.04.2016 23584/2016 2015/6856 034 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 14.04.2016 Ferdigstilling - Omorganisering av styringsstruktur i prosjekter

Detaljer

FOSEN REGIONRÅD. Langsiktig plan for Fosen

FOSEN REGIONRÅD.  Langsiktig plan for Fosen FOSEN REGIONRÅD www.fosen.net Langsiktig plan for Fosen 2009 2012 Vedtatt av styret i Fosen Regionråd 12. juni 2008 1 FORORD: Dette er den første felles regionplan for Fosen. Intensjonen er at plana skal

Detaljer

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015.

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015. Innovasjon Norge Hovedkontoret Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/51-23 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 - Oppdragsbrev til Innovasjon Norge 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

KLÆBU KOMMUNE STRATEGIDOKUMENT Etablering av næringsforum i Klæbu

KLÆBU KOMMUNE STRATEGIDOKUMENT Etablering av næringsforum i Klæbu KLÆBU KOMMUNE STRATEGIDOKUMENT Etablering av næringsforum i Klæbu 2010 Organisering av næringsarbeidet i Klæbu 28.10.2010 Side 1 Innledning En arbeidsgruppe nedsatt av NMS-utvalget har sett nærmere på

Detaljer

LÆRLINGORDNINGEN STYRINGSDOKUMENT (2009-2011)

LÆRLINGORDNINGEN STYRINGSDOKUMENT (2009-2011) LÆRLINGORDNINGEN STYRINGSDOKUMENT (2009-2011) INNHOLD: FORORD 1. Definisjoner 2. Målsettinger og roller 3. Økonomi 4. Ansattrepresentant 5. Årshjul for aktiviteter VEDLEGG Vedlegg A: Organisasjonskart

Detaljer

Yrkesopplæringsnemnda

Yrkesopplæringsnemnda Yrkesopplæringsnemnda Møteinnkalling Sted: Hedmark fylkeshus møterom: Femunden 1. etasje Dato: 08.11.2012 kl. 0900-1400 (lunsj kl. 1130) Forfall meldes snarest til astrid.holm@hedmark.org tlf. 62 54 45

Detaljer

Årsrapport 2008. www.tosv.no Side 1 av 5

Årsrapport 2008. www.tosv.no Side 1 av 5 Organisasjon... 2 Formål... 2 Medlemmer... 2 Nøkkeltall lærekontrakter... 2 Fagprøver gjennomført... 3 Økonomi... 3 Hovedaktiviteter... 4 Oppfølging av kvalitetssikring av lærekontrakter... 4 Restteori...

Detaljer

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Virksomhetsoverdragelse av Solvang dagsenter til MN Vekst

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Virksomhetsoverdragelse av Solvang dagsenter til MN Vekst Namsos kommune Helse- og omsorgssjef i Namsos Saksmappe: 2010/4595-3 Saksbehandler: Morten Sommer Saksframlegg Virksomhetsoverdragelse av Solvang dagsenter til MN Vekst Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos

Detaljer

Vurderer du en fremtid i medie bransjen?

Vurderer du en fremtid i medie bransjen? Vurderer du en fremtid i medie bransjen? Vurderer du en fremtid i mediebransjen? Hvis svaret er ja, kan lærlingordningen være noe for deg! På nettstedet medielarling.no finner du all den informasjon du

Detaljer

AV LÆRERE OG FØRSKOLELÆRERE

AV LÆRERE OG FØRSKOLELÆRERE Saksfremlegg Saksnr.: 09/312-1 Arkiv: 410 A2 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: REKRUTTERING AV LÆRERE OG FØRSKOLELÆRERE Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

Vedtekter for Matbransjens Opplæringskontor Hedmark og Oppland

Vedtekter for Matbransjens Opplæringskontor Hedmark og Oppland Vedtekter for Matbransjens Opplæringskontor Hedmark og Oppland Sist revidert på årsmøtet 29.04.14. 1. Formål Matbransjens Opplæringskontor er opprettet i medhold av Opplæringslova og forskrifter, og har

Detaljer

Oppstart - revisjon av eierskapsmelding

Oppstart - revisjon av eierskapsmelding Nærings- og utviklingsavdelingen stab Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43458/2015 2010/1812 027 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/96 Formannskapet 24.06.2015 Oppstart - revisjon av eierskapsmelding

Detaljer

KOMPETANSEPLAN RAMMEPLAN FOR LEBESBY KOMMUNE

KOMPETANSEPLAN RAMMEPLAN FOR LEBESBY KOMMUNE KOMPETANSEPLAN RAMMEPLAN FOR LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Administrasjonsutvalget sak 446/08 DEL 1: INNLEDNING 1. Bakgrunn: Behov All forskning og statistikk tilsier at det kommer til å bli mangel på arbeidskraft

Detaljer

Hammerfest kommune. Møteinnkalling. Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 17.03.05 Tidspunkt: 12:00. Utvalg:

Hammerfest kommune. Møteinnkalling. Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 17.03.05 Tidspunkt: 12:00. Utvalg: Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 17.03.05 Tidspunkt: 12:00 Forfall meldes snarest mulig på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen,

Detaljer

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Saksfremlegget bygger på Fellesstyrets styringsdokument for samorganisering og samlokalisering Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljø-

Detaljer

INTENSJONSAVTALE NY KOMMUNE

INTENSJONSAVTALE NY KOMMUNE INTENSJONSAVTALE NY KOMMUNE Innledning Evenes, Ibestad, Kvæfjord, Lødingen, Skånland, Tjeldsund og Harstad kommuner tar sikte på å slå seg sammen senest 01.01. 2020. Det er kommunestyrene i de respektive

Detaljer

Veileder for lærebedrifter i Agder

Veileder for lærebedrifter i Agder Veileder for lærebedrifter i Agder Lærebedrift Informasjon til lærebedrifter i Agder Hvordan bli en godkjent lærebedrift? Hvordan rekruttere lærlinger? Hvilke fordeler har en lærebedrift? Kurs og veiledning

Detaljer

Saksbehandler: Vegard Hetty Andersen Arkiv: 630 &37 Arkivsaksnr.: 14/ Dato:

Saksbehandler: Vegard Hetty Andersen Arkiv: 630 &37 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Vegard Hetty Andersen Arkiv: 630 &37 Arkivsaksnr.: 14/796-19 Dato: 4.11.14 DIGITALISERINGSSTRATEGI FOR DRAMMEN KOMMUNE â INNSTILLING TIL: FORMANNSKAPET/BYSTYRET Rådmannens forslag

Detaljer

Arkitektkonkurranse Bodø Rådhus. Opplegg for gjennomføring. Etablering av jury.

Arkitektkonkurranse Bodø Rådhus. Opplegg for gjennomføring. Etablering av jury. Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 14.02.2013 11037/2013 2012/6849 614 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/18 Komite for plan, næring og miljø 07.03.2013 13/32 Bystyret 21.03.2013 Arkitektkonkurranse

Detaljer

Prosjekt 1824. Status etter 10 måneders prosjektvirksomhet

Prosjekt 1824. Status etter 10 måneders prosjektvirksomhet Prosjekt 1824 Status etter 10 måneders prosjektvirksomhet P 1824 unge sosialhjelpsmottakere Målsetting : redusere antall mottakere av øk. Sosialhjelp i aldersgruppen 18 til 24 år, registrert ved utgangen

Detaljer

DIGITALE LÆREMIDLER I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING - OVERFØRING AV MIDLER TIL NDLA 2009

DIGITALE LÆREMIDLER I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING - OVERFØRING AV MIDLER TIL NDLA 2009 Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 24.03.2009 2008/2332-5900/2009 / B13 Saksframlegg Saksbehandler: Stein Kristiansen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Hovedsamarbeidsutvalget DIGITALE LÆREMIDLER

Detaljer