DET PSYKOLOGISKE FAKULTET. Selvbrebreidelse hos voldtektsofre

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DET PSYKOLOGISKE FAKULTET. Selvbrebreidelse hos voldtektsofre"

Transkript

1 DET PSYKOLOGISKE FAKULTET Selvbrebreidelse hos voldtektsofre HOVEDOPPGAVE profesjonsstudiet i psykologi Trude L. Vårum Høst 2012

2 Veileder Kjersti Arefjord

3 Selvbebreidelse hos voldtektsofre i Forord Først av alt vil jeg rette en stor takk til min tålmodige og fleksible veileder Kjersti Arefjord. Takk for konstruktive og målrettede innspill! I tillegg vil jeg takke mamma for omsorg og oppmuntring hele veien fra nordnorge. Takk til Hege, Sara og Maren som har sørget for å gi meg tidvise psykologiavbrekk i oppgaveskrivingsperioden. Takk til Caroline, Vilde og Anneli for uforglemmelige uker på lesesalen. Trollolo, askepott og pæra 4EVA. Sist, men ikke minst, takk til min kjæreste Kjetil, som har vært kokk, renholdsarbeider, korrekturleser og en uvurderlig støtte i månedene med hovedoppgaveskriving. Det hadde aldri gått uten deg!

4 Selvbebreidelse hos voldtektsofre ii Innholdsfortegnelse PROBLEMSTILLING OG FORMÅL... 2 VOLDTEKT... 3 VOLDTEKT SOM TRAUME... 5 POTENSIELLE PSYKOLOGISKE REAKSJONER ETTER VOLDTEKT... 7 Faktorer knyttet til voldtektsofres symptomutvikling... 9 SELVBEBREIDELSE MOTIVASJON FOR ATTRIBUSJON AV SELVBEBREIDELSE KARAKTEROLOGISK OG ATFERDSMESSIG SELVBEBREIDELSE MÅLINGER AV SELVBEBREIDELSE HOS TRAUMEOFRE KOGNITIVE OG MOTIVASJONELLE FAKTORER KNYTTET TIL UTVIKLINGEN AV SELVBEBREIDELSE SAMFUNNSMESSIGE FAKTORER KNYTTET TIL UTVIKLINGEN AV SELVBEBREIDELSE SELVBEBREIDELSE SOM ET ADAPTIVT FENOMEN TRAUMER OG TAP AV OPPLEVD KONTROLL ATFERDSMESSIG SELVBEBREIDELSE OG GJENETABLERING AV OPPLEVD KONTROLL ANDRE PERSPEKTIVER PÅ SELVBEBREIDELSE, KONTROLL OG TILPASNING ATFERDSMESSIG SELVBEBREIDELSE OG OPPLEVD KONTROLL ATFERDSMESSIG SELVBEBREIDELSE OG FORESTILT FREMTIDIG KONTROLL KONSEKVENSER AV FORESTILT FREMTIDIG KONTROLL OPPFATTET SANNSYNLIGHET FOR FREMTIDIGE TRAUMER EMPIRI OM SELVBEBREIDELSE, KONTROLL OG TILPASNING KARAKTEROLOGISK SELVBEBREIDELSE OG TILPASNING ATFERDSMESSIG SELVBEBREIDELSE OG TILPASNING Atferdsmessig selvbebreidelse og opplevd kontroll Atferdsmessig selvbebreidelse og forestilt fremtidig kontroll Atferdsmessig selvbebreidelse og faktisk fremtidig kontroll Atferdsmessig selvbebreidelse og unngåelsesmestring DISKUSJON KARAKTEROLOGISK SELVBEBREIDELSE, ATFERDSMESSIG SELVBEBREIDELSE OG TILPASNING Atferdsmessig selvbebreidelse og unngåelsesmestring ATFERDSMESSIG SELVBEBREIDELSE OG OPPLEVD KONTROLL Atferdsmessig selvbebreidelse og forestilt og faktisk fremtidig kontroll JANOFF-BULMANS TEORETISKE PREMISS METODISKE BEGRENSNINGER KLINISKE IMPLIKASJONER KONKLUSJON VIDERE FORSKNING REFERANSER... 53

5 Selvbebreidelse hos voldtektsofre iii Abstract Victims of sexual assault often blame themselves for their victimization. Self-blame attributions are understood as an attempt to regain the perception of control and meaning in life after experiencing a traumatic event. Traditionally, self-blame has been considered an attribution that would affect victims recovery negatively. However, Janoff-Bulman (1979) argues that self-blame attributions in some cases may be an adaptive response, by combating feelings of helplessness and contributing to a sense of control. The purpose of this paper is to examine the possible connection between selfblame and perceived control, as well as the relationship between self-blame and recovery, in victims of sexual assault. The empirical literature do not indicate that selfblame is associated with adaptive recovery in victims of sexual assault, and the relationship between self-blame and perceived control depends on various modifiers. The adaptive function of perceived control in relation to adjustment to negative life events, also depends on several moderating factors. The conclusion is that self-blame may reflect an adaptive motivation to achieve control, but self-blame is generally not an adaptive response in victims of sexual assault.

6 Selvbebreidelse hos voldtektsofre iv Sammendrag Voldtektsofre bebreider ofte seg selv for at de har blitt voldtatt. Slike selvbebreidelsesattribusjoner sees som individets forsøk på å gjenopprette opplevelsen av kontroll og mening i sitt liv etter å ha opplevd en traumatisk hendelse. Selvbebreidelse har tradisjonelt sett blitt vurdert som en attribusjon som vil påvirke voldtektsofres tilpasning i en negativ retning. Janoff-Bulman (1979) hevder imidlertid at selvbebreidelse i enkelte tilfeller kan være en adaptiv attribusjon, ved å bekjempe følelser av hjelpeløshet, og bidra til en opplevelse av kontroll. Hensikten med denne oppgaven er å undersøke sammenhengen mellom selvbebreidelse og opplevd kontroll hos voldtektsofre, og om voldtektsofre som klandrer seg selv har en mer adaptiv tilpasning enn andre voldtektsofre. Empirien tyder på at selvbebreidelse ikke er assosiert med adaptiv tilpasning hos voldtektsofre, og at sammenhengen mellom selvbebreidelse og opplevd kontroll avhenger av ulike modererende faktorer. Den adaptive funksjonen av opplevd kontroll avhenger også av modererende faktorer. Konklusjonen er at selvbebreidelse kan reflektere en adaptiv motivasjon for å oppnå kontroll, men at selvbebreidelse generelt sett ikke er en adaptiv respons for ofre for voldtekt.

7 Selvbebreidelse hos voldtektsofre 1 «i slutten av 2010, ble jeg voldtatt. jeg føler meg så jævli skyldig i det, jeg skulle aldri gått inn den døra.. den jævla ène døra! hvordan i helvette kan en jævla dør ødelegge hele jævla live ditt!? hvordan kan den ødelegge selvfølelsen,selvbildet og selvtilliten din!? det skal jo ikke være sånn!» (Anonym, 2012) Dette innlegget er en kommentar på en norsk blogg, skrevet av en ung, anonym kvinne. Denne følelsen av skyld etter en voldtekt er hun dessverre ikke alene om. DIXI ressurssenter for voldtatte fant i en spørreundersøkelse fra 2012 at over 70% at deltakerne følte skyld for å ha blitt voldtatt. Nesten 40% oppgir at de synes at det kun er deres egen feil at de ble voldtatt (Dixi ressurssenter for voldtatte, 2012). Å klandre seg selv er mye mer prevalent hos voldtektsofre enn hos ofre for andre typer traumer (Moor & Farchi, 2011). Voldtekt er et gjennomgripende og alvorlig samfunnsproblem i Norge. Voldtektsutvalget rapporterer at det skjer mellom 20 og 40 voldtekter og voldtektsforsøk i Norge hver eneste dag (NOU 2008:4, 2008). Kvinner som utsettes for voldtekt får ofte alvorlige psykologiske ettervirkninger, og som regel vedvarer symptomene i svært lang tid etter voldtekten (Frazier, 2003). Det kan være vanskelig å forstå at kvinner som har gjennomlevd et slikt traume, velger å bebreide seg selv. Hvordan kan en så stor andel av voldtektsofre konkludere med at de er skyld i et overgrep utført av en annen, mot dem selv? Intuitivt synes selvbebreidelse som en urimelig selvstraff, som ytterligere vil vanskeliggjøre ofrenes situasjon, og som vil hindre adaptiv tilpasning.

8 Selvbebreidelse hos voldtektsofre 2 Dette synet deles av flere teoretikere, som hevder at slike interne attribusjoner om egen skyld vil påvirke traumeofres tilpasning negativt (Abramson, Seligman, & Teasdale, 1978). I 1979 foreslo imidlertid Janoff-Bulman (1979) at selvbebreidelse i enkelte tilfeller kan ha en adaptiv funksjon for voldtektsofre, ved å gi en opplevelse av kontroll i en meningsløs situasjon. Janoff- Bulmans synspunkt har vært omstridt, men også definerende for forskning på voldtektsofres tilpasning (Macleod, 1999). Disse motstridende synspunktene fanget min interesse, og ga meg et ønske om å undersøke nærmere selvbebreidelsens funksjon. Anerkjennelsen av at voldtekstofre, i større grad enn andre traumegrupper, rapporterer å klandre seg selv, gjør det spesielt relevant å undersøke hvilken funksjon selvbebreidelse har for tilpasning hos voldtekstofre. En bedre forståelse av hvilken funksjon selvbebreidelse kan ha, kan være nyttig kunnskap for helsearbeidere og et grunnlag for intervensjoner i behandling av voldtekstofre. Problemstilling og formål Denne oppgaven har til hensikt å belyse teori og empiri omkring selvbebreidelse hos voldtekstofre. Innledningsvis vil jeg gjennomgå litteratur om voldtekt og potensielle psykologiske konsekvenser av voldtekt. Teori og empiri som utdyper hvorfor og hvordan voldtektsofre tilskriver seg selv skyld, og hvilke faktorer som er av betydning for om voldtektsofre tilskriver seg selv skyld, vil også bli presentert. Diskusjonen vil ta for seg hvorvidt atferdsmessig selvbebreidelse er assosiert med tilpasning hos voldtektsofre. Til sist vil kliniske implikasjoner bli drøftet. Følgende problemstilling vil bli belyst: Hvilken funksjon har selvbebreidelse i tilpasningen etter voldtekt? Problemstillingen ble undersøkt ved gjennomgang av teori og empiri knyttet til

9 Selvbebreidelse hos voldtektsofre 3 funksjonen av selvbebreidelse både hos voldtekstofre og andre grupper av traumatiserte. I litteratursøk ble søkeordene «rape»og «sexual assault» benyttet alene og i ulike kombinasjoner med ordene «adaptive», «recovery», «well-being», «control» og «selfblame». Litteratursøkene ble gjort ved hjelp av søkemotorene PsychINFO, Web of Knowledge, Cochrane Library, PsychArticles (APA) og Google Scholar. Forskning som har studert voldtektsofres tilpasning har i hovedsak undersøkt kvinnelige voldtektsofre. Denne oppgaven vil derfor ta for seg studier hvor voldtektsofrene er kvinner. For å kunne belyse Janoff-Bulmans (1979) teori, har jeg valgt studier som skiller mellom atferdsmessig og karakterologisk selvbebreidelse, og for å kunne sammenligne empiriske funn, har jeg også valgt å beskrive studier som har målt selvbebreidelse ved selvrapportering eller intervju. Dette har begrenset mengden tilgjengelig litteratur, og i enkelte tilfeller har det derfor vært nødvendig å benytte studier av andre grupper av traumatiserte som kan belyse temaet. Voldtekt Den juridiske definisjonen av voldtekt framgår av straffeloven om seksualforbrytelser. Voldtektsutøvelse defineres slik i Straffelovens 192: Den som a) skaffer seg seksuell omgang ved vold eller truende atferd, eller b) har seksuell omgang med noen som er bevisstløs eller av andre grunner ute av stand til å motsette seg handlingen, eller c) ved vold eller truende atferd får noen til å ha seksuell omgang med en annen, eller til å utføre tilsvarende handlinger med seg selv. (Straffeloven, 2000). Spektrumet av voldtektskontekster er bredt. Burgess og Holmstrom (1980) har kategorisert voldtekter som «blitz-voldtekt» og «confidence-voldtekt». Blitz-voldtekter, eller overfallsvoldtekter, er voldtekter hvor offer og overgriper ikke har hatt kontakt på

10 Selvbebreidelse hos voldtektsofre 4 forhånd. Confidence-voldtekt omfatter voldtekter hvor offer og gjerningsperson har kjennskap til hverandre og hatt ikke-voldelig kontakt i forkant av voldtekten (Dahl, 1993). Ulike typer voldtekter skiller seg ofte fra hverandre med hensyn til bruk av vold. Voldtekter begått av en gjerningsperson som er fremmed for offeret antas å være karakterisert av større bruk av fysisk vold enn voldtekter begått av bekjente, med unntak av voldtekter begått av partnere, ektemenn og familiemedlemmer (Dahl, 1993). Voldtektsutvalget anslår at mellom 8000 og personer blir voldtatt eller forsøkt voldtatt i Norge hvert år (NOU 2008:4, 2008). Et gjennomgående funn i studier av omfanget av voldtekt i Norge, er at majoriteten av voldtektsofrene kjenner gjerningspersonen. Disse resultatene er også i tråd med funn fra internasjonale undersøkelser. Walby og Allen (2004) fant for eksempel at hovedandelen av voldtekter og seksuelle overgrep (82%), begås av personer som offeret kjenner, og over 50% av disse begås av offerets partner eller tidligere partner. Tall fra SSB viser at det siden midten av 1990-tallet har vært en jevn økning i antall anmeldte voldtekter. For femårsperioden fra første halvår av 2008 til første halvår 2012, er økningen på 29,3%. Det er likevel grunn til å tro at det fortsatt er mørketall (Politidirektoratet, 2012). Med utgangspunkt i det estimerte antallet voldtekter, og statistikk om antall anmeldte voldtekter i Norge, anslår Voldtektsutvalget at mellom 6-12% av voldtektene og voldtektsforsøkene som begås, anmeldes til politiet ( NOU 2008:4, 2008). Majoriteten av voldtektsofrene vet en altså ingenting om, og det er uvisst om det er forskjellige sosiale karakteristika som skiller de som anmelder fra de som ikke anmelder voldtekter. Internasjonale studier knytter samfunnsmessige, situasjonelle og individuelle faktorer til sårbarhet for voldtekt. Kjønn er en sentral sårbarhetsfaktor. 95% av

11 Selvbebreidelse hos voldtektsofre 5 voldtektsofre er kvinner (Politidirektoratet, 2012; Sætre & Grytdal, 2011). Andre sårbarhetsfaktorer er: tidligere viktimisering (Acierno, Resnick, Kilpatrick, Saunders, & Best, 1999; Jankowski, Leitenberg, Henning, & Coffey, 2002; Livingston, Testa, & VanZile-Tamsen, 2007; Messman-Moore & Brown, 2004; Smith, White, & Holland, 2003), risikofylt atferd, for eksempel høyt alkoholforbruk (Gidycz et al., 2007; Messman-Moore, Ward, & Brown, 2009; Parks, Hsieh, Bradizza, & Rornosz, 2008; Siegel & Williams, 2001; Testa, Livingston, & Hoffman, 2007) og seksuell risikoatferd (Combs-Lane & Smith, 2002; Siegel & Williams, 2001; Testa et al., 2007), mentale helseproblemer (Livingston et al., 2007; Petersilia, 2001), sosial disorganisering, arbeidsledighet og økonomisk ulikhet (L. Baron & Straus, 1987). For å avklare forhold av betydning for kvinners voldtektsrisiko, er en avhengig av at kvinner rapporterer og erkjenner sine voldtektserfaringer, noe de dessverre ikke alltid gjør. Studier viser at rapportering er spesielt lav for ikke-stereotype voldtekter (Ménard, 2005), det vil si voldtekter hvor gjerningspersonen er en bekjent av offeret, hvor det ikke har vært utøvd fysisk vold, og offeret ikke har satt seg fysisk til motverge. Voldtektsofre kan ha vanskelig for å definere det de har blitt utsatt for som voldtekt, spesielt dersom voldtekten ikke tilfredsstiller slike stereotypiske oppfatninger om hva en voldtekt er (Stefansen & Smette, 2006). Empiriske undersøkelser om voldtekt kan derfor ikke utelukkende ta for gitt at kvinner vil svare i tråd med juridiske definisjoner dersom de blir spurt om de har vært utsatt for voldtekt. Voldtekt som traume Voldtekt defineres som et interpersonlig traume. Interpersonlige traumer omfatter traumatiske hendelser hvor en gjerningsperson utfører handlinger som er til skade for offeret (Allen, 2001). Voldtekt skaper ofte overveldende stress hos offeret (Ward, 1995).

12 Selvbebreidelse hos voldtektsofre 6 Dahl (1993) undersøkte norske voldtektsofres opplevelse av egen viktimisering, og fant at voldtektserfaringen besto av en rekke traumatiske elementer som ble beskrevet som særlig stressende eller belastende. Særlig traumatisk var trusselen om fysisk skade eller død (79%), og trusselen mot egenverdi. Trusselen mot egenverdi var knyttet til opplevelsen av dehumanisering, overtredelse av deres integritet, og å bli behandlet som et objekt (90,5%). Videre beskrev ofrene trusselen knyttet til tap av kontroll, gjennom opplevelse av hjelpeløshet (94%), som meget traumatiserende. Voldtekt skiller seg fra andre typer traumer ved at voldtekstofre ofte rapporterer å utsettes for sekundær viktimisering (Campbell, Sefl, Barnes, Ahrens, Wasco, & Zaragoza-Diesfeld, 1999). Sekundærviktimisering er et samlebegrep for negative reaksjoner ofre mottar når de forteller om voldtekten, og inkluderer blant annet negative sosiale tilbakemeldinger og manglende hjelp og assistanse, både fra uformelle og formelle aktører. Sekundærviktimisering synes å være knyttet til stereotype forestillinger om voldtekt, ofte kalt voldtektsmyter (Campbell et al., 1999; Sinclair & Bourne, 1998). Voldtektsmyter omfatter forestillinger om hva en «ekte» voldtekt er, og forestillinger om karakeristika ved ofrene og gjerningspersonene (Burt, 1980). Stereotype forestillinger om ofre, er at de ønsker å bli voldtatt, at de ber om det, fortjener det, og ofte lyver om at de har blitt utsatt for voldtekt. Forestillinger om gjerningspersoner er at de har lav sosioøkonomisk status, og ikke kan styre sine seksuelle lyster (Burt, 1980). Den virkelige voldtekten,- er i følge slike myter, at gjerningspersonen er en fremmed mann, som uten forvarsel voldtar en kvinne ved bruk av brutal fysisk makt. Kvinnen gjør fysisk motstand, og blir skadet i forsøket på å forhindre voldtekten (Stefansen & Smette, 2006).

13 Selvbebreidelse hos voldtektsofre 7 Potensielle psykologiske reaksjoner etter voldtekt Burgess og Holmstrom (1974) beskrev voldtektstraumesyndromet, hvor reaksjonen på voldtekt beskrives som en to-fase krisereaksjon: en akutt disorganiseringsfase og en langtids reorganiseringsfase. Den akutte fasen kan vare fra dager til uker, og kjennetegnes av generelle stressresponssymptomer. Den andre fasen, hvor offeret gjenoppbygger en følelse av kontroll over eget liv, kan vare fra måneder til år. Denne konseptualiseringen av stressresponsen til voldtekt ligner de diagnostiske kriterier for posttraumatisk stresslidelse (PTSD) (Petrak & Hedge, 2002). DSM-IV manualen stadfester seks kriterier for PTSD-diagnosen. Personen må ha vært eksponert for en traumatisk hendelse som omfattet faktisk død, trussel om død, alvorlig skade, eller trussel mot fysisk integritet hos seg eller andre. Personens respons til hendelsen må omfatte intens frykt, hjelpeløshet eller skrekk. Symptombildet kjennetegnes av tre hovedgrupper av symptomer: gjenopplevelse av den traumatiske hendelsen, unngåelse av stimuli assosiert med hendelsen og symptomer på økt aktivering. Symptomene må ha vedvart i en måned før diagnosen kan stilles, og må medføre signifikant funksjonstap innenfor sosiale, yrkesmessige, eller andre sentrale livsområder (American Psychological Association, 2000). Omlag 30% av voldtekstofre utvikler PTSD (Dahl, 1993; B. O. Rothbaum, Foa, Riggs, Murdock, & Walsh, 1992). PTSD symptomene synes også å ha et langvarig forløp for enkelte voldtektsofre. Kilpatrick, Saunders, Veronen, Best, og Von (1987) fant at 16,5% av voldtektsofre møtte kriteriene for PTSD 17 år etter voldtekten. En stor andel av voldtektsofre (73%-82%) utvikler kliniske symptomer i form av frykt og/eller angst (Frank & Anderson, 1987; Ullman & Siegel, 1993) og mellom 12-40% opplever generalisert angst (Winfield, George, Swartz, & Blazer, 1990). Kilpatrick, Resick, og Veronen (1981) fant at voldtektsofres angst omfatter redsel for stimuli

14 Selvbebreidelse hos voldtektsofre 8 direkte assosiert med voldtekten, redsler for voldtektens konsekvenser, og redsel for fremtidige voldtekter. Slike akutte angstsymptomer synker som regel i løpet av de tre første måneder etter overgrepet, men mer generelle angstsymptomer og unngåelsesreaksjoner vedvarer som oftest (Dahl, 1993; Kilpatrick et al., 1985). Angst og unngåelsesreaksjoner er likevel signifikant høyere hos voldtekstofre sammenlignet med ikke-ofre ett år etter voldtekten (Calhoun, Atkeson, & Resick, 1982; Veronen & Kilpatrick, 1980). Depresjon er en annen ofte rapportert reaksjon på voldtekt (Elliott, Mok, & Briere, 2004; H. Littleton, Axsom, Breitkopf, & Berenson, 2006; M. P. Thompson & Kingree, 2010). Depresjonssymptomer utvikles ofte i løpet av få uker etter en voldtekt. Frank og Stewart (1984) fant i en studie av voldtektsofre at nesten halvparten av ofrene tilfredsstilte kriteriene for moderat eller alvorlig depresjon kort tid etter voldtekten. Akutte depresjonssymptomer svekkes som regel i løpet av de første måneder etter voldtekten, mens generelle depresjonssymptomer ofte synes ofte å få et kronisk forløp (Ellis, Atkeson, & Calhoun, 1981; Nadelson, Notman, Zackson, & Gornick, 1982). Andre vanlige reaksjoner etter voldtekt er avhengighet av alkohol eller andre rusmidler (Frank & Anderson, 1987; Ullman & Brecklin, 2002), seksuell dysfunksjon (Dahl, 1993; Elliott et al., 2004), selvmordstanker (Frank & Stewart, 1984; Kilpatrick et al., 1985) og omlag 2-19% forsøker å ta sitt eget liv (Davidson, Hughes, George, & Blazer, 1996). Studier som har vurdert ikke-kliniske symptomer, rapporterer at voldtekstofre ofte opplever negative konsekvenser knyttet til familieliv, seksuell fungering og romantiske relasjoner (Kilpatrick et al., 1985). Over 50% av ofre rapporterer å ha et begrenset sosialt liv i tiden etter en voldtekt (Nadelson et al., 1982). En studie fant at arbeidsfunksjon var svekket opp mot 8 måneder etter voldtekten

15 Selvbebreidelse hos voldtektsofre 9 (Letourneau, Resnick, Kilpatrick, Saunders, & Best, 1996). Voldtekt medfører også ofte negative endringer i ofrenes selvfølelse. En rekke undersøkelser viser at voldtektsofre ofte utvikler et svekket selvbilde, og en intens og vedvarende selv-devaluering, inkludert selvbebreidelse, skyld og skam (Foa, Rothbaum, Riggs, & Murdock, 1991; Jaycox, Zoellner, & Foa, 2002; Koss & Harvey, 1991). Faktorer knyttet til voldtektsofres symptomutvikling. Voldtektsofres symptombilde preges av individuelle reaksjonsmønstre med hensyn til alvorlighetsgrad og varighet (Petrak & Hedge, 2002). De fleste voldtektsofre opplever negative psykologiske ettervirkninger umiddelbart etter en voldtekt. Mange, men ikke alle, opplever bedring i løpet av et år (Dancu, Riggs, Hearst-Ikeda, Shoyer, & Foa, 1996; Kimerling & Calhoun, 1994). En rekke personlighetsmessige, situasjonelle og samfunnsmessige faktorer har potensiale til å påvirke individets reaksjoner på, og tilheling etter voldtekt (Koss & Harvey, 1991). Kvinner som blir voldtatt i ung alder har større sannsynlighet for å utvise selvmordstanker (Ullman & Brecklin, 2002), og PTSD (Ullman, Filipas, Townsend, & Starzynski, 2007). Ofres individuelle traumehistorikk synes også å være en særlig viktig faktor for psykologiske ettervirkninger. Ofre som har vært utsatt for flere voldtekter, har høyere nivå av depresjon og PTSD, sammenlignet med kvinner som har vært utsatt for enkeltstående voldtekter (Casey & Nurius, 2005; Ullman et al., 2007). I tilfeller hvor voldtekten bærer preg av bestialsk seksuell vold, utvikler ofrene ofte mer alvorlige psykologiske symptomer, og bruker lengre til på tilheling (B. O. Rothbaum et al., 1992). Sekundærviktimisering i etterkant av en voldtekt, er en sentral predikator for mer alvorlig symptomutvikling (Borja, Callahan, & Long, 2006; Campbell et al., 1999; Dahl, 1993). Individers mestringsstrategier i etterkant av en voldtekt, er også en viktig faktor

16 Selvbebreidelse hos voldtektsofre 10 for psykologisk tilpasning (Arata, 1999). Mestringsstrategier er individets kognitive og atferdsmessige innsats for å forsøke å håndtere en stressor (Folkman & Lazarus, 1985). Slike mestringsstrategier kan grovt sett beskrives som emosjonsfokusert mestring, problemfokusert mestring (Folkman & Lazarus, 1985) eller unngåelsesmestring (Holahan, Moos, Holahan, Brennan, & Schutte, 2005). Unngåelsesmestring er anstrengelser rettet mot å minimere, fornekte eller ignorere en stressor, og omfatter for eksempel sosial tilbaketrekking eller undertrykkelse av følelser. Problemfokuserte mestringsstrategier er handlingsorienterte tiltak som rettes direkte mot problemet som forårsaker stress, som å søke informasjon, eller legge en handlingsplan for å håndtere stressoren. Emosjonsfokuserte strategier rettes mot å håndtere det emosjonelle ubehaget assosiert med stressoren, og omfatter blant annet å søke emosjonell støtte, og å snakke om følelser knyttet til traumet (Folkman, Lazarus, Gruen, & Delongis, 1986; Folkman & Moskowitz, 2004; Holahan et al., 2005). Unngåelsesmestring regnes som en ikkeadaptiv strategi, og knyttes i hovedsak opp mot økt stress (Ben-Zur, 1999; Carver, Scheier, & Weintraub, 1989). Folkman, Schaefer, og Lazarus (1979) argumenterer for at problemfokuserte strategier er adaptive i kontrollerbare situasjoner, mens emosjonsfokuserte strategier er adaptive i ukontrollerbare situasjoner. Empiriske funn har funnet støtte for denne antakelsen. En undersøkelse av studenter som rapporterte at de hadde opplevd ulike typer traumer, fant at det å benytte problemfokusert mestring var assosiert med et lavere symptomnivå når hendelsen ble oppfattet som kontrollerbar, men med et høyere symptomnivå når individet opplevde å ikke ha kontroll over hendelsen (Forsythe & Compas, 1987). Ofres forståelse og fortolkning av traumet, synes dermed å være en sentral faktor for voldtektsofres reaksjoner og tilpasningsprosess (Janoff-Bulman, 1979; Taylor, 1983).

17 Selvbebreidelse hos voldtektsofre 11 Innenfor det sosialkognitive perspektivet har en særlig vektlagt at det ikke nødvendigvis er den traumatiske hendelsen i seg selv, men individets konseptualisering og forståelse av hendelsen, som bidrar til ofres reaksjons- og mestringsmønstre (Weiner, 1979). Attribusjoner refererer til hvordan mennesker forstår og forklarer seg selv og sine omgivelser (Heider, 1958), og kan mediere individets tilpasning direkte, og/eller indirekte, for eksempel gjennom bruk av mestringsstrategier (Roesch & Weiner, 2001). En attribusjon som særlig har blitt knyttet til voldtektsofres tilpasningsprosess, er selvbebreidelse (Frazier, 1990; Janoff-Bulman, 1979; Macleod, 1999). Selvbebreidelse Selvbebreidelse er forestillingen om at en selv, på en eller annen måte, er ansvarlig eller kan klandres for et uønsket utfall (Tennen & Affleck, 1990). Shaver (1985) skisserer en stadiemodell hvor individer gjør suksessive attribusjoner om kausalitet, kontroll og ansvar, for å tillegge seg selv eller andre skyld. Kausalitet innebærer en vurdering og identifisering av faktorer som forårsaket et bestemt utfall, mens kontroll, ansvar og skyld i større grad involverer subjektive fortolkninger knyttet til hendelsen. Tilskrivning av ansvar innebærer en bedømmelse av kontroll, som igjen krever en vurdering av individets kunnskap, intensjon, og alternative handlingrom i en bestemt situasjon (Shaver, 1985). En endelig tilskrivning av skyld baseres på en samlet attribusjon om kausalitet, kontroll og ansvar, i tillegg til en evaluering av potensielle rettferdiggjørende forhold. Selvbebreidelse er et hyppig rapportert fenomen hos ofre for ulike typer traumer, som kreftpasienter (Mechanic, 1977; Taylor, Lichtman, & Wood, 1984), pårørende (Chodoff, Friedman, & Hamburg, 1964), pasienter med brannskader (Kiecolt-Glaser & Williams, 1987), ofre for kriminalitet (Winkel, Denkers, & Vrij, 1994) og er særlig

18 Selvbebreidelse hos voldtektsofre 12 prevalent hos ofre for voldtekt. Selvbebreidelse rapporteres av over 50% av voldtektsofre (Arata, 1999; Branscombe, Wohl, Owen, Allison, & N'gbala, 2003; Frazier, 1990; H. Littleton et al., 2006; A. K. Miller, Markman, & Handley, 2007), signifikant høyere enn ofre for andre typer traumer (Moor & Farchi, 2011). Motivasjon for attribusjon av selvbebreidelse Motivasjonen for selvbebreidelsesattribusjoner synes å være tett knyttet til menneskets behov for å forstå og påvirke sine omgivelser. En sentral del av menneskers tankegang virker å være opplevelsen av å ha kontroll over våre liv (Janoff-Bulman, 1992; Taylor & Brown, 1988). Opplevd kontroll referer i denne sammenhengen til forestillingen om at en selv kan påvirke sannsynligheten for at et bestemt utfall vil forekomme. Et individ opplever kontroll i den utstrekning handling og konsekvens antas å være relatert (S. C. Thompson, 1981). Opplevd kontroll synes å være en naturlig del av menneskelig tankegang, og er relatert til positive følelser og generell trivsel (Taylor, 1983; Taylor & Brown, 1988). Langer (1975)observerte at individer ofte har en illusjon om kontroll, det vil si en tendens til å overvurdere sin egen evne til å kontrollere utfall. Dette betyr blant annet at mennesker ikke alltid skiller mellom objektivt kontrollerbare og ukontrollerbare hendelser, og oppfører seg som om en har kontroll over tilfeldigheter. Illusjonen om kontroll er knyttet til å unngå de negative konsekvensene av opplevelsen av å ikke ha kontroll, som kan innebære angst og opplevd hjelpeløshet (Abramson et al., 1978). I tillegg synes det strategisk effektivt å behandle alle begivenheter som om de er kontrollerbare (Langer, 1975). Denne tankegangen er i tråd med «rettferdighetshypotesen» (Lerner & Miller, 1978), som referer til at mennesket har behov for å tro på at man «får det man fortjener, og fortjener det man får». En slik

19 Selvbebreidelse hos voldtektsofre 13 antakelse gjør at man ikke behøver å bekymre seg over muligheten for at ubehagelige begivenheter kan oppstå når som helst og hvor som helst. En naturlig konsekvens av slike tankemønstre, er nettopp selvbebreidelse. Når en konfronteres med negative og uønskede utfall, i en verden hvor man får som fortjent, er det naturlig å anta at en selv må ha gjort noe for å forårsake utfallet (Janoff-Bulman, 1992). Karakteristika ved traumatiske hendelser kan bidra til at individer responderer med selvbebreidelse. Traumatiske hendelser kjennetegnes av at de begrenser individets mulighet til å utøve primær kontroll, altså muligheten til å direkte kontrollere situasjonen (Janoff-Bulman, 1992). I slike situasjoner søker individet dermed ofte sekundær kontroll i et forsøk på å forstå, løse og mestre problemer (F. Rothbaum, Weisz, & Snyder, 1982). En særlig relevant måte å oppnå sekundær kontroll på, er fortolkende kontroll; attribusjonsprosesser knyttet til å gi mening til hendelsene. Frankl (1963) peker på at søk etter mening er særlig intens når muligheten for primær kontroll er minimal. D. T. Miller og Porter (1983) argumenterer for at traumatiske hendelser ofte genererer typiske kausale spørsmål hos individet, særlig knyttet til å avklare hvorfor en selv ble rammet. Andre negative hendelser, som det å mislykkes med en oppgave, vil utløse kausale spørsmål for å avklare hvorfor en mislyktes denne gangen, når en vanligvis lykkes. I slike tilfeller, synes derfor individets oppmerksomhet ofte å rettes mot ytre faktorer, som vanskelighetsgrad og tilfeldigheter. I etterkant at traumatiske situasjoner, ledes individets oppmerksomhet derimot til interne faktorer, det vil si faktorer som skiller individet fra andre ikke-ofre (D. T. Miller & Porter, 1983). Basert på slike attribusjoner kan ofre for voldtekt derfor bebreide seg selv for spesifikke aspekter av voldtekten, som å ha forårsaket voldtekten, ikke ha vært i stand til å hindre voldtekten, eller for å fortsette å tolerere voldtekter som de utsettes for. D. T. Miller og

20 Selvbebreidelse hos voldtektsofre 14 Porter (1983) argumenterer også for at karakteristika ved den negative hendelsen legger føringer for hvordan individet bedømmer interne faktorer som kausalt implisert. Ofre for enkeltstående voldtekter vurderer ikke interne faktorer som forårsakende, men som faktorer som muliggjorde viktimiseringen. Ofre som utsettes for gjentatt seksuelt misbruk av en partner, vil oftere vurdere interne faktorer som potensielt direkte årsaker til volden (D. T. Miller & Porter, 1983). Karakterologisk og atferdsmessig selvbebreidelse Basert på slike motstridende funn, skilte Janoff-Bulman (1979) mellom to hovedtyper av selvbebreidelse: karakterologisk selvbebreidelse, hvor individer klandrer sin karakter for det seksuelle overgrepet (for eksempel «det skjedde fordi jeg er slem»), og atferdsmessig selvbebreidelse, hvor individet klandrer egen atferd for overgrepet («det skjedde på grunn av det jeg gjorde/ikke gjorde»). Atferdsmessig og karakterologisk selvbebreidelse antas å ha de samme motivasjonelle konsekvensene som henholdsvis skyld og skam. Skam beskrives som en global negativ evaluering av selvet, preget av følelser av verdiløshet og maktesløshet. Skam motiverer derfor til flukt og unngåelse. Skyld innebærer en devaluering av spesifikk atferd, karakteriseres av opplevd anger, og kan motivere til konstruktiv handling (Tangney & Dearing, 2002). Skam har blitt knyttet til karakterologisk selvbebreidelse, og en viss sammenheng mellom skyld og atferdsmessig selvbebreidelse har blitt påvist (Lutwak, Panish, & Ferrari, 2003). Shaver og Drown (1986) har imidlertid argumentert for at Janoff- Bulmans konseptualisering av atferdsmessig selvbebreidelse ikke omfatter attribusjoner om ansvar eller skyld, og at atferdsmessig selvbebreidelse derfor ikke er en skyldattribusjon, men en attribusjon om kausalitet. Shaver og Drown predikerer likevel de samme adaptive konsekvensene av atferdmessige selvbebreidelsesattribusjoner som

Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon

Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon Av Kristian Holte Mastergrad i spesialpedagogikk Universitetet i Stavanger, våren 2008 Forord Det hadde nok vært

Detaljer

Jeg bærer så mye du ikke kan se

Jeg bærer så mye du ikke kan se Jeg bærer så mye du ikke kan se En kvalitativ studie av barrierer førskolelærere opplever kan hindre at det handles etter formelle føringer fra bekymring til bekymringsmelding ved mistanke om seksuelle

Detaljer

Sist, men ikke minst, må jeg takke Asle for å ha en utømmelig kilde med tålmodighet.

Sist, men ikke minst, må jeg takke Asle for å ha en utømmelig kilde med tålmodighet. Forord Aller først vil jeg gjerne takke alle ungdommene som har deltatt i denne studien. Tusen takk for at dere åpent delte deres tanker og erfaringer med meg. Deres stemmer har lenge vært en del av min

Detaljer

Planlegging av påtvunget endring:

Planlegging av påtvunget endring: Planlegging av påtvunget endring: Hvordan gå frem for å lykkes? - en kvalitativ studie Vegard Aanestad Masteroppgave i endringsledelse Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Stavanger Vår

Detaljer

Handlingsplan. Handlingsplan mot voldtekt 2012 2014

Handlingsplan. Handlingsplan mot voldtekt 2012 2014 Handlingsplan Handlingsplan mot voldtekt 2012 2014 Handlingsplan Handlingsplan mot voldtekt 2012 2014 Innhold Forord 6 Innledning 7 Om voldtekt 8 Det rettslige utgangspunktet 8 Internasjonale forpliktelser

Detaljer

Å ha ansvaret for små barn som skader seg selv.

Å ha ansvaret for små barn som skader seg selv. Å ha ansvaret for små barn som skader seg selv. En undersøkelse av foreldres forståelser og råd, slik det kommer til uttrykk på nettfora Stine Møthe Hovedoppgave ved Psykologisk Institutt UNIVERSITETET

Detaljer

Om utfordringer, mestring, behov for kunnskap og hjelp blant foreldre til barn med en sjelden funksjonshemning KRISTIN TAFJORD LÆRUM

Om utfordringer, mestring, behov for kunnskap og hjelp blant foreldre til barn med en sjelden funksjonshemning KRISTIN TAFJORD LÆRUM «Livet før og etter Frambu» Om utfordringer, mestring, behov for kunnskap og hjelp blant foreldre til barn med en sjelden funksjonshemning KRISTIN TAFJORD LÆRUM Norsk institutt for forskning om oppvekst,

Detaljer

Kan Corporate Social Responsibility dempe anger forårsaket av impulskjøp?

Kan Corporate Social Responsibility dempe anger forårsaket av impulskjøp? NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, våren 2007 Utredning i fordypnings-/spesialfagsområdet: Markedsføring og konkurranse Veileder: Professor Magne Supphellen Kan Corporate Social Responsibility dempe anger

Detaljer

Hvordan anvender ledere i ulike organisasjoner ulik ledelsesatferd på bakgrunn av organisasjonens kontekst?

Hvordan anvender ledere i ulike organisasjoner ulik ledelsesatferd på bakgrunn av organisasjonens kontekst? Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Hvordan anvender ledere i ulike organisasjoner ulik ledelsesatferd på bakgrunn

Detaljer

Kombinert individualterapi og gruppebehandling:

Kombinert individualterapi og gruppebehandling: Spesialistoppgave i voksen klinisk psykologi: Kombinert individualterapi og gruppebehandling: Bedret affektregulering og økt mentaliseringsevne som terapeutiske mål ved behandlingen av emosjonelt ustabil

Detaljer

Hel - eller stykkevis og delt?

Hel - eller stykkevis og delt? Hel - eller stykkevis og delt? En kvalitativ intervjuundersøkelse av hvordan unge voksne med alvorlig kronisk somatisk sykdom vurderer egen selvoppfatning og sine omgivelsers påvirkning på denne Anne Marie

Detaljer

Fra kaos til samarbeid

Fra kaos til samarbeid Fra kaos til samarbeid En kvalitativ studie av foreldres opplevelse av Parent Management Training Oregonmodellen Kjersti Reisæter Aartun og Ingvild Stjernen Tisløv Hovedoppgave ved Psykologisk Institutt

Detaljer

DET PSYKOLOGISKE FAKULTET. Evidensbaserte relasjoner: En litteraturgjennomgang av temaet pasient og terapimatching

DET PSYKOLOGISKE FAKULTET. Evidensbaserte relasjoner: En litteraturgjennomgang av temaet pasient og terapimatching DET PSYKOLOGISKE FAKULTET Ψ Evidensbaserte relasjoner: En litteraturgjennomgang av temaet pasient og terapimatching HOVEDOPPGAVE profesjonsstudiet i psykologi Bjørn Tore Hausken Høst 2004 1 En stor takk

Detaljer

Foreldrearbeid der det er vold i familien

Foreldrearbeid der det er vold i familien Veileder Foreldrearbeid der det er vold i familien Erfaringer og anbefalinger fra et klinisk prosjekt ved Alternativ til Vold Innledning I denne veilederen beskrives gruppebasert foreldrearbeid med mødre

Detaljer

Hva gjør en psykoterapeut til en god psykoterapeut?

Hva gjør en psykoterapeut til en god psykoterapeut? Kandidatavhandling i Psykologi Hva gjør en psykoterapeut til en god psykoterapeut? What makes a psychotherapist into a good psychotherapist? Desember 2014 Av: Njål Eirik Haugen (20118045) Veileder: Esben

Detaljer

Vold og overgrep mot barn og unge En selvrapporteringsstudie blant avgangselever i videregående skole

Vold og overgrep mot barn og unge En selvrapporteringsstudie blant avgangselever i videregående skole Vold og overgrep mot barn og unge En selvrapporteringsstudie blant avgangselever i videregående skole SVEIN MOSSIGE & KARI STEFANSEN (RED.) Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring

Detaljer

Mentaliseringsbasert psykopedagogisk gruppe i rusbehandling

Mentaliseringsbasert psykopedagogisk gruppe i rusbehandling Randi Abrahamsen KoRus Bergen presenterer spesialistoppgaven til Randi Abrahamsen i klinisk psykologi Psykologisk arbeid med rus og avhengighetsproblemer. Spesialistoppgaven er et resultat av klinisk psykologisk

Detaljer

Ståle Einarsen Helge Hoel Morten Birkeland Nielsen. Mobbing i arbeidslivet

Ståle Einarsen Helge Hoel Morten Birkeland Nielsen. Mobbing i arbeidslivet Ståle Einarsen Helge Hoel Morten Birkeland Nielsen Mobbing i arbeidslivet Ståle Einarsen Helge Hoel Morten Birkeland Nielsen Mobbing i arbeidslivet Innhold Innledning 5 Hva er mobbing? Kjennetegn 6 Ulik

Detaljer

ENDRING OG MOTSTAND HVORFOR GJØR DET SÅ VONDT? Najonalt Topplederprogram høst 2008 Inger Larsen Jorunn Lægland Kirsten Hørthe Nikolai Paus Grova

ENDRING OG MOTSTAND HVORFOR GJØR DET SÅ VONDT? Najonalt Topplederprogram høst 2008 Inger Larsen Jorunn Lægland Kirsten Hørthe Nikolai Paus Grova Sissel Horndal ENDRING OG MOTSTAND HVORFOR GJØR DET SÅ VONDT? Najonalt Topplederprogram høst 2008 Inger Larsen Jorunn Lægland Kirsten Hørthe Nikolai Paus Grova 1 Innholdsfortegnelse 1.0 INNLEDNING... 3

Detaljer

Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser?

Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser? Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser? Nasjonalt Topplederprogram våren 2009 Anne Bjørg Nyseter Stian Refsnes Henriksen Bård Are Bjørnstad Nasjonalt Topplederprogram våren

Detaljer

Øyvind Jøsok. Personlig utvikling av ledere.

Øyvind Jøsok. Personlig utvikling av ledere. Øyvind Jøsok Personlig utvikling av ledere. En kvalitativ intervjustudie av erfaringer fra ledere som har brukt kameratvurdering som ledd i personlig utvikling. Master i organisasjon og ledelse, spesialisering

Detaljer

Fra bekymring til handling har førskolelærere kompetansen som trengs?

Fra bekymring til handling har førskolelærere kompetansen som trengs? Fra bekymring til handling har førskolelærere kompetansen som trengs? En kvalitativ studie av samsvaret mellom utdanning og yrkesliv Ida Marie Westeng Jacobsen Masteroppgave i spesialpedagogikk Institutt

Detaljer

Reise seg. Som eingong langt tilbake i urtida, kravlar Eg meg opp på jorda att, først på hender og kne Så står eg på eigne føter og kan gå!

Reise seg. Som eingong langt tilbake i urtida, kravlar Eg meg opp på jorda att, først på hender og kne Så står eg på eigne føter og kan gå! Reise seg Den som aldri har lege oppskrubba i utforbakkar, Aldri har halta med gips rundt ankelen, aldri har falle for smil frå lepper som løynde hoggtenner og blitt oppgnaga nær inntil døden aldri har

Detaljer

Den dialogiske barnesamtalen

Den dialogiske barnesamtalen Den dialogiske barnesamtalen Hvordan snakke med barn om sensitive temaer Åse Langballe 2011 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no Den dialogiske barnesamtalen Hvordan

Detaljer

DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE. Forfatter: Hanne Kristiansen (signatur forfatter)

DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE. Forfatter: Hanne Kristiansen (signatur forfatter) DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram: Master i spesialpedagogikk vårsemesteret, 2014 Åpen/ konfidensiell Forfatter: Hanne Kristiansen (signatur forfatter) Veileder: Professor Edvin Bru

Detaljer

Møt meg som et menneske. om avmaktens betydning i flyktningers liv

Møt meg som et menneske. om avmaktens betydning i flyktningers liv Møt meg som et menneske om avmaktens betydning i flyktningers liv Kandidatnummer: 150 Kull: Sos08 Studiested: Diakonhjemmet høgskole Eksamen: Bacheloroppgave i sosialt arbeid Gjeldende semester: 6.semester

Detaljer

Alle trenger jo noen å støtte seg til innimellom

Alle trenger jo noen å støtte seg til innimellom Alle trenger jo noen å støtte seg til innimellom - en brukerstudie om selvstendighet, mestring og boligsituasjon. Masteroppgave i sosialt arbeid av Nina Petersen Reed Trondheim, januar 2015 Institutt for

Detaljer

Hva er det som hjelper? Miljøterapeutiske verktøy i møte med traumatiserte pasienter

Hva er det som hjelper? Miljøterapeutiske verktøy i møte med traumatiserte pasienter Hva er det som hjelper? Miljøterapeutiske verktøy i møte med traumatiserte pasienter av Torhild Melgård psykolog, spesialist i klinisk psykologi Cathrine Ramm fysioterapeut, spesialist i psykiatrisk og

Detaljer

Utgitt av Krisesentersekretariatet. Hjelperens rolle. - i arbeidet med voldsutsatte kvinner og deres barn

Utgitt av Krisesentersekretariatet. Hjelperens rolle. - i arbeidet med voldsutsatte kvinner og deres barn Utgitt av Krisesentersekretariatet Hjelperens rolle - i arbeidet med voldsutsatte kvinner og deres barn Forord 2 Tittel: Hjelperens rolle - i arbeidet med voldsutsatte kvinner og deres barn Utgitt av:

Detaljer

En sosialpsykologisk analyse av et fryktvekkende budskap: en kvasieksperimentell undersøkelse

En sosialpsykologisk analyse av et fryktvekkende budskap: en kvasieksperimentell undersøkelse Evaluering av det offentlige Tobakksforebyggende arbeidet i Norge 2003-2007 Rapport 11 fra HEMIL/SIRUS En sosialpsykologisk analyse av et fryktvekkende budskap: en kvasieksperimentell undersøkelse JOSTEIN

Detaljer