Verdivurdering. Landbrukseiendom Dotterud 2340 LØTEN. Gårdsnr. 52 Bruksnr. 1 LØTEN KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Verdivurdering. Landbrukseiendom Dotterud 2340 LØTEN. Gårdsnr. 52 Bruksnr. 1 LØTEN KOMMUNE"

Transkript

1 Verdivurdering Landbrukseiendom Dotterud 2340 LØTEN Gårdsnr. 52 Bruksnr. 1 LØTEN KOMMUNE Utført av: Bjørn Magne Rønningen TAKST-HUSET Oppdrag Befaringsdato:

2 Verdivurdering Landbrukseiendom Dotterud 2340 LØTEN Gårdsnr. 52 Bruksnr. 1 LØTEN KOMMUNE Takst-huset Bjørn Magne Rønningen Oppdrag og forutsetninger I forbindelse med salg av ovennevnte eiendom, ble undertegnede takstmann anmodet om å avholde takst over eiendommen. Hjemmelsinnehavere var tilstede og påviste eiendommen og gav forøvrig opplysninger. Denne rapporten er utarbeidet av en frittstående og uavhengig takstmann som ikke har noen bindinger til andre aktører i eiendomsbransjen. Oppdraget er utført på grunnlag av NTF's retningslinjer og gjeldende konsesjonslov. Landbruksdepartementet har i forskjellige rundskriv gitt generelle retningslinjer som verdisetting av konsesjonspliktige eiendommer skal bygge på. Det er ikke meningen at retningslinjene skal følges slavisk, men det åpnes for takstmannens skjønn. Eier skal lese gjennom dokumentet før bruk og gi tilbakemelding til takstmannen hvis det finnes feil/mangler som bør rettes opp. Verdivurderingen er avholdt etter beste skjønn og overbevisning. Verdivurderingen er utført i henhold til gjeldende instruks. Heftelsesanmerkninger er ikke vurdert med mindre det er angitt. Takstmannen er ikke ansvarlig for manglende opplysninger om feil og mangler som han ikke kunne ha oppdaget etter å ha undersøkt eiendommen slik god skikk tilsier. Egne forutsetninger Konsesjonsloven av (Formålsparagrafen) danner grunnlaget for regulering og kontroll av omsetning og priser for konsesjonspliktig eiendom og lyder som følger: - Landbruksnæringen - Behovet for utbyggingsgrunn - Almenne naturvern- og friluftsinteresser - En samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling vdr. fast eiendom - Hensyn til bosetting Formålsparagrafen i konsesjonsloven gir de generelle retningslinjer om hvilken utnyttelse eller bruk av eiendommen verdsettelsen ved konsesjonen skal bygge på. Veiledene normer for slik prisfastsettelse fastsettes til enhver tid av Landbruksdepartementet ved forskrifter og for tiden gjelder de retningslinjer Landbruksdepartementet har fastsatt i rundskriv M-3/ Priser på landbrukseiendommer ved konsesjon. Endringer i rundskrivet kom den i av 18

3 rundskriv M-4/2004. Denne kapitaliseringsrentefoten er lagt til grunn ved bruksverdiberegninger for den landbruksmessige del av eiendommen samt eiendommens øvrige ressurser, mens bebyggelsen er skjønnsmessig vurdert som nedskrevet gjenskaffelsesverdi. Rundskrivet gir også muligheten til å tillegge en boverdi til kostnadsverdien på boliger. I rundskriv M-7/2002 skal det heretter brukes en kapitaliseringsrentefot på 4 % ved avkastningsverdiberegninger for skog i konsesjonssaker. En påpeker ellers for ordens skyld at det i rundskrivet er uttalt at "I de tilfeller det er overvekt av gammel, hogstmoden skog, er det aktuelt med en kortvarig tilleggsavvirkning utover en årlig langsiktig avvirkningsplan. Skog som må avvirkes raskt verdiberegnes for seg." Etter at lov 28. november 2003 nr 98 om konsesjon for erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) trådte i kraft 1. januar 2004, har Landbruksdepartementet vurdert behovet for enkelte endringer når det gjelder prisreguleringen for landbrukseiendommer. De gjeldende retningslinjer fremgår av rundskriv M-3/2002- Priser på landbrukseiendommer ved konsesjon, og rundskriv M-7/2002 om kapitaliseringsrentefoten m.m. for skog. Departementet fastsetter med dette følgende tillegg/endringer i de gjeldende retningslinjer: Kapitaliseringsrentefot ved verdsetting av jord. Kapitaliseringsrentefoten må avspeile den økonomiske virkelighet som omgir en kjøper. Den generelle renteutviklingen den senere tid tilsier at kapitaliseringsrentefoten for jord bør være vesentlig lavere enn 7 % slik den er angitt i rundskriv M-3/2002. På samme måte som for skog er det ønskelig at også kjøpere av jord i større grad enn tidligere tar ansvaret for sine økonomiske disposisjoner. Det vil samtidig være en forenkling at jord-og skogbruksarealer har samme kapitaliseringsrentefot. Den økte avkastningsverdi på jordbruksareal som vil komme, får forhåpentligvis den følge at en større andel jordbruksarealer blir solgt framfor fortsatt å være leiet ut på usikre vilkår for brukeren. Ved verdiberegning av jordbruksarealene skal det som nå tas utgangspunkt i årlig fremtidig nettoavkastning. Her må produksjonsinntekter og produksjonskostnader oppdateres. På bakgrunn av ovenstående bestemmer departementet at kapitaliseringsrentefoten på jordbruksarealer ved konsesjonsbehandling heretterskal være 4%. Nedre beløpsgrense for prisvurdering ved konsesjonsbehandling av bebygd eiendom. Departementet er kommet til at det bør settes en nedre beløpsgrense for når landbruksmyndighetene skal vurdere prisen på en konsesjonseiendom. Den som kjøper en landbrukseiendom skaffer seg i de aller fleste tilfelle også en bolig. En boligeiendom er ikke undergitt priskontroll, og det må da være naturlig å ikke foreta noen priskontroll hvis den pris som betales ikke er høyere enn det som antas å være en nøktern boligpris av 18

4 Det er en forutsetning at boligen har en brukbar standard slik at kjøperen kan tilflytte eiendommen. I denne forbindelse er det et vurderingsmoment om det er tilfredsstillende løsninger for vei, vann og avløp. På bakgrunn av ovenstående bestemmer departementet at for bebygde konsesjonspliktige landbrukseiendommer hvor kjøpesummen er under kr ,- skal prisvurderingen heretter unnlates. De ovennevnte tillegg/endringer i rundskriv M-3/2002 trer i kraft straks, og gjelder for alle saker som er kommet inn til kommunen hvor det pr. dette rundskrivs dato ikke er truffet vedtak i første instans. Departementet foretar jevnlig en generell revidering av retningslinjene for prisvurderingen av landbrukseiendommer ved konsesjon. Konsesjonsgrensen ble den øket til 100 dekar. Dyrket marken kan utgjøre inntil 20 dekar av totalarealet. Forrige eier opplyser at det er påkostet kr ,- etter kjøpet. Ny eier har påkostet ca kr ,- hertil egeninnsats i Oversikten vedlegges. Med bakgrunn i befaring, opplysninger/dokumenter, beskrivelse og en totalvurdering av eiendommens enkelte komponenter har undertegnede takstmann vurdert eiendommens konsesjonsverdi/salgsverdi til kr ,- Skriverkronerseksmillionerfemhundretusen 00/100 Eier skal lese gjennom dokumentet før bruk og gi tilbakemelding til takstmannen hvis det finnes feil/mangler som bør rettes opp. Taksten er avholdt etter beste skjønn og overbevisning. Taksten er utført i henhold til gjeldende instruks. Heftelsesanmerkninger er ikke vurdert med mindre det er angitt. Takstmannen er ikke ansvarlig for manglende opplysninger om feil og mangler som han ikke kunne ha oppdaget etter å ha undersøkt eiendommen slik god skikk tilsier. Markedsverdi Markedsverdien settes skjønnsmessig til: Kr Bjørn Magne Rønningen TAKST-HUSET (sign) av 18

5 Rekvirent Rekvirert av: Sandbu, Astrid Besiktigelse, tilstede Dato: Oppdatert Bjørn Magne Rønningen Takstmann - Astrid Sandbu og - Pål Stenen Johnsrud Dokumentkontroll Dokumenter fremvist: Skjøte Tinglyst Situasjonskart Dato :5000 Tegninger Foreligger ikke Utleiekontrakter Ingen for kårboligen. Er under oppussing. Kvitt. off. avgifter Ikke fremlagt Skatteseddel År 2003 Off. påbud/krav Ingen iflg. eier Arealoversikt Løten kommune datert Driftsplan for skogen Foreligger, men ikke fremlagt. Driftsplan for dyrket mark Ikke fremlagt Rettigheter Almenningsrett i Løten Almenning. Innestående skogavgift Ikke opplyst. Gjødselsplaner Foreligger, men ikke fremlagt. Sprøyteplaner Foreligger, men ikke fremlagt. Offentlige planer Ingen iflg. eier. Oversiktskart 1:2500. Udatert Andre dok./kilder: Forsikringsavtale Ikke fremlagt. Eier Bestemmelser vedr. Flagstadelvens damholdsforening. Senking/lukking av grøft/bekk. Vilkår for statstilskudd. Bestemmelser om trafo/kiosk. Utleiekontrakt Dato Utleid 161 dekar dyrketmark i 5 år fra Vederlag kr 222,- pr dekar. Brev fra Løten kommune Dato Vedr. omdisponering av landbruksareal til ridebane. Påkostninger Utført i av 18

6 Kildehenvisninger Eier: Eiendommens opplysninger er fremkommet i henhold til nedenstående oversikt. I tillegg kommer beregninger og opplysninger fra takstmannens egen befaring og kalkulasjon. Hjemmelshaver, kommentar tomt, gårdsnr., bruksnr., konsesjonsforhold, regulering, kommuneplan, adkomst, tilknytning vann, tilknytning avløp, sist omsatt, forsikringsopplysn., kommentar ligningstakst, ligningstakst Vedlegg Nr Dokument/beskrivelse Ant. sider 1 Arealoppgave. Arealet er fra en 1 eldre oppmåling i kommunen og det kan være noe avvik i virkeligheten 2 Oversiktskart 1 3 Forsikringspolise 1 4 Utskrift fra eiendomsregisteret 1 Eiendomsdata Hjemmelshaver: Eiendommens arealer: Konsesjonsplikt: Adkomst: Vann: Avløp: Regulering: Kommuneplan: Astrid Sandbu og Pål Stener Johnsrud Eiet grunn. Areal fra kommunen. Brutto ca 354 dekar. Ja Privat. Ca 200 meter Offentlig Privat. Synkekum og sandfiltreringsgrøft felles anlegg for gården. Nei Ja Kjøpesum: Kr År/dato: 2008 Forsikringsforhold Kommentar: Det forutsettes at eiendommen er forsikret. Forsikret i If iflg. eier, men ikke fremlagt. Ligningstakst Ligningstakst: År 2003 Gårdsbruk kr ,-. Skog kr , av 18

7 Generelle opplysninger om eiendommen Dyrket mark: 211,0 da Imdisponert areal til 2,0 da ridebane: Skogareal: 118,0 da Havn/beite: 13,0 da Annet areal og tun: 10,0 da Sum: 354,0 da Beskrivelser Beliggenhet: Eiendommen ligger i et landbruksområde med spredt bebyggelse i Nordbygda i Løten. Det er kort innkjøring på privat veg fra offentlig veg. 5,5 km til nærmeste tettsted er Løten med post/bank og butikker. Det er ca 4 km til barneskole. Fra Grøholtkrysset (Rv 25) mot Spangen 1,7 km. Deretter mot Tomter 1,5 km avkjøring venstre og ca 200 meter inn til gården. Det er hagemessig pent opparbeidet plen/ beplantninger/frukttrær ved bebyggelsen. Steinbelegningsstein ved begge inngangene og uteplass ved hovedinngangen. Det er lagt belegningsstein til kjøkkeninngangen høsten Steinbed. Pent opparbeidet hage. Gruset adkomst og gårdsplass. Eiendommen har en pen beliggenhet, er solrik og har fin utsikt. Setra ligger etter Måliavegen 18 km fra gården. Fra Budor innover vegen 1,0 km, deretter 5 km etter Måliavegen fra til eiendommen. Denne vegen er ikke helårsveg. Nytt gjerde rundt bebyggelsen og dels steingjerde ved vollen som er ca 20 dekar. Steinrik overflatedyrket beite. Stedet ligger i ei setergrend ca 720 meter over havet. Solrike forhold og vidstrakt flott utsikt. Setra ligger på Almenningens grunn og ble ikke besiktiget. BYGNINGER PÅ EIENDOMMEN Våningshus med tun/vann og kloakk Byggeår: Anvendelse: Boligen er bebodd av eier. Ombygd: Badet er restaurert i 1990, kjøkkenet i av 18

8 Arealer og anvendelse Bruttoareal Etasje BTA m² Anvendelse Kjeller 183 Diverse, flere lagerrom, vaskerom/gammelt bryggerhus/fyrrom, gammelt bakstrom, hobbyrom og vinkjeller. Ca areal. 1. etasje 196 Hovedinngang, trapperom, stort kjøkken med spiseplass, kjøkkeninngang, WC, kjellernedgang, spisestue, tidligere TV-stue og dagligstue ombygd til finstue høsten 2005, peisestue. Netto 184 m2. 2. etasje 160 Stort trapperom, kontor/havestue, bad/wc, flere soverom. Netto 151 m2. I tillegg ikke målbare 4 kleskott. Loft Lagerplass med tregulv. Sum bygning 539 Konstruksjoner og innvendige forhold Lokalisering Bygningsdel/beskrivelse Våningshus med tun/vann og kloakk 200 Bygning generelt Boligen er oppført i 2 etasjer med kjeller, unntatt under inngangsdelen. En stor bygning med store rom. Noe vedlikehold er påregning. 210 Grunn og fundamenter Bygningen er oppført med betongsåle på antatt morenemasse med kulestein. Inngang på pillarer, kjeller under hele ellers. 230 Yttervegger Støpte kjellervegger. Reisverk oppbygd med stående plank, lufterom og papplag med utv. tømmermannspanel. Uisolert i 1. etg. hovedinngang. Overflater beskrevet under innervegger. Noe saltutslag i kjeller. Tildels dårlig ventilert. Bygningen er malt utvendig sommeren Bør males ett strøk til. 233 Vinduer og dører i yttervegg Trevinduer med 2 lag isolerglass og ekstra ytre glass med sprosser. Enkle vinduer med varevinduer i kjeller og på kott. Enkle glass i hovedinngang og i halve 2. etg. Inngangsdør i malt utførelse. Dobbel dør hovedinngang. Innvendige dører i malt utførelse. Dobbel glassdør mellom peisestue og penstue. Dels dårlige kjellervinduer. Noen vin duer ellers må omkittes. Punktert glass i stuedør av 18

9 245 Kledning/overflater innervegger Delevegger i betong i kjeller samt lettvegger i tre. Overflater av malt og ubehandlet betong. Bærevegger og lettvegger i tre ellers. Overflater av malt trepanel, litt tapet og litt malte plater. 254 Gulv og overflate Støpt uisolert gulv i kjeller med overflater av ubehandlet/malt betong. Ellers isolert trebjelkelag over kjeller med antatt sagflis og i øvrige etasjeskillere. Overflater av malt og lakkerte tregulv, vinylkork, tepper og laminat. Skade i gulv i kjøkkeninngang/wc og inngang. Litt knirk. Normal bruksslitasje ellers i forhold til alder. 255 Himling og overflate Himling i kjeller av stubbloft og trepanel. Forøvrig himling av malt/ubehandlet trepanel. 260 Yttertak Saltak tekket med sementtakstein. Takrenner med nedløp til terreng. Adkomst til loft via trapp. Kaldt loft isolert med sagflis. Litt tegn til gammel lekkasje på loft. Eldre takstein fra byggeåret. Noen ødelagte takstein. Eldre beslag/gradrammer og dels takrenner. Loftet er ikke luftet ved raft. Malingsavflassinger og fare for skader ved raft. 270 Fast inventar Garderobeskap og plassbygde skap. Kott. Alarm. Utebelysning. 271 Kjøkkeninnredning Kjøkkeninnredning i malt utførelse. Kjøkkenøy. Montert eldre svartovn. Godt med skap- og benkeplass. Opplegg oppvaskmaskin. Fliser over benk. Kjøkkenventilator, hette. Eldre integrert komfyr og kokeplate. 281 Trapper Støpt inngangstrapp. Støpt trapp til kjeller. Tretrapp til 2. etg. og til loft. To utganger fra kjeller. En under terrassen. 285 Verandaer og terrasser Terrasse på ca 21 m2 med før fra peisestue. 315 Sanitærutstyr Klosett, servant, badekar, dusjkabinett på bad/wc i 2. etg. Klosett og servant på WC i 1. etg. Opplegg for vaskemaskin og tørketrommel på vaskerommet og to stk oppvaskbenker i kjeller. 320 Varme Varmekabler i kjøkkeninngang. Sentralfyanlegg av 18

10 Kårbolig med tun/vann og kloakk Byggeår: Anvendelse: 400 Elkraft Blanding av eldre/nyere åpent el.anlegg med porselenssikringer. Egne inntak til bygningene. Automatsikringer for fyrkjele, ellers porselenssikringer. Anlegget er gjennomgått av fagmann i Forøvrig er ikke el.anlegget vurdert. 660 Piper, ildsteder og fyranlegg 3 stk vedovner. Peis i peisestue. Gammel ovn i kjeller. El. og oljefyrt fyrkjele 2x6 kw i kjeller. Nedgravd ståltank på 3000 l. Ettløps teglpipe med luftepipe. Toløps teglsteinspipe med luftepipe. Gammel nedgravd tank. Tilstand ukjent. Forøvrig er ikke ildsteder vurdert av takstmannen. Godkjent rapport fra feiervesenet datert Utleie. Vurdert til brutto kr 5.500,- pr mnd. når den er ferdig innredet. Verdsettes etter kapitalisert nettoleieinntekt inkl. tun/vann/kloakk. Ombygd: 1975 Restaurert og noe i Arealer og anvendelse Bruttoareal Etasje BTA m² Anvendelse Kjeller 15 Gråsteinkjeller. 1. etasje 87 Trapperom, ett soverom, kjellernedgang, stor stue med daglig/spisestue og åpen kjøkkenløsning. Netto 79 m2. 2. etasje 56 Gang, bad, WC, to soverom og vaskerom. Netto 54 m2. Sum bygning 158 Konstruksjoner og innvendige forhold Lokalisering Bygningsdel/beskrivelse Kårbolig med tun/vann og kloakk 200 Bygning generelt Boligen er oppført i 1 1/2 etasje med kjeller under ca 15 m2. Alminnelige planløsninger og eksteriør. Påkostninger: Restaurert i 1975 og vanlig vedlikehold. Nytt gulv i stua i 2008 og noe oppusset ellers av 18

11 Taket er tekket med bølgeeternitt. Noe vedlikehold påregnelig. 210 Grunn og fundamenter Bygningen er oppført med betongsåle på antatt morenemasse. Uisolert gråsteinsmur med betong. Kjeller under ca 1/5, ellers kryprom og støpt isolert plate på mark i noe av stuedelen. Ingen adkomst til kryprom. For dårlig ventilert. 230 Yttervegger Gråstein kjellervegger. Bindingsverk. Laftede tømmervegger kledd utvendig og tilleggsisolert med 5 cm mineralull og utvendig tømmermannspanel. Overflater beskrevet under innervegger. Behov for utvendig maling. 233 Vinduer og dører i yttervegg Trevinduer med 2 lag isolerglass, doble vinduer. Utvendig løssprosser. Inngangsdør i tak. Innvendige dører i malt utførelse. 245 Kledning/overflater innervegger Gråsteinskjeller. Kledde tømmervegger, bærevegger og lettvegger i tre ellers. Overflater av trepanel, tynne baderomsplater og tapeter. Dels under oppussing. 254 Gulv og overflate Isolert trebjelkelag over kjeller med sagflis og litt mineralull i gulv i 1. etg. ellers sagflis. Overflater av parkett, teppe, belegg og tregulv. Noe oppussing bør forventes. 255 Himling og overflate Himling i kjeller av tre. Forøvrig himling av trepanel, belagte og malte plater. 260 Yttertak Saltak tekket med eternittplater. Takrenner med nedløp til terreng. Adkomst til loft via nedfellbar luke i himling. Kaldt loft isolert med sagflis. Bølgeeternitt (asbest) bør skiftes evt. oppfore og legge ny tekking. Takrenner må utbedres. Ingen lufting ved raft av 18

12 Driftsbygning/garasje Byggeår: Anvendelse: 270 Fast inventar Plassbygde skap og kott. Utebelysning. 271 Kjøkkeninnredning Den gamle er revet og det er ikke satt inn ny innredning. 281 Trapper 20 m2 inngangstrapp/terrasseoverbygg. Oppsatt på betongsøyler. Bratt malt tretrapp til kjeller. Trapp til 2. etg. Trappa må slipes/lakkeres. 285 Verandaer og terrasser Balkong på 3 m2 i 2. etg. 315 Sanitærutstyr Servant i innredning og badekar på bad. Klosett og servant på WC. Begge rommene er i 2. etg. Plastkum på vaskerom. 200 l varmtvannsbereder og vannpumpe og/trykktank i kjeller. Dårlig avtrekk på badet. 320 Varme Panelovner. 400 Elkraft Åpent el.anlegg med porselenssikringer - automatsikringer. Tilfredsstillende el.inntak. Forøvrig er ikke el.anlegget vurdert. 660 Piper, ildsteder og fyranlegg Kombinert parafin/peis. Innstøpt tank i kjeller. Oljeløfter. Ettløps teglsteinspipe. Forøvrig er ikke ildsteder vurdert. Korntørking, lagring, garasjer, stallrom (salrom). Arealer og anvendelse Bruttoareal Etasje BTA m² Anvendelse Kjeller 143 Gammel kjeller. Gjort i stand stall med åtte nye stallbokser og nye porter. 1. etasje 350 Tidligere hønsehus der innredningen er fjernet, salrom, diverse av 18

13 lagerrom, kjølerom, lager teknisk rom. Tre ganger. Netto 331 m 2. Hertil 52 m2 lagerbygg/plass under låvebrua. 2. etasje 350 Ett stort rom for lagring og kaldluftstørke med lagerplass for korn. Sum bygning 843 Konstruksjoner og innvendige forhold Lokalisering Bygningsdel/beskrivelse Driftsbygning/garasje 200 Bygning generelt Oppført i 2 etasjer med kjeller under ca 1/3 på støpt kjeller, ellers støpt såle med betongringmur/leca og støptplate på mark. Bindingsverkvegger kledd utvendig med trykkimpregnert tømmermannspanel og murte vegger. isolerte vegger, gulv og etasjeskille over 1. etg. Støpt gulv i 1. etg. og støpt dekke over kjeller. Trebjelkelag med tregulv i hele 2. etg. med låvebruadkomst og støpt platting til lagerdel. Buet tak oppbygd med trelimtrebruer og med aluminiumsplatetekking. Disse går noe nedover veggdelen. Enkle vinduer med varevinduer. Pusset leca i garasjedelen. Tre el.styrte leddporter. Nye porter til stallrom under låvebrua og til kjeller. Ellers flere dører/porter. Ristgulv i korntørke med kaldluftstørke. Innlagt strøm. Lagerrom under låvebruene. Støpte vegger og trevegger i endene. Av utstyr nevnes, utslagsvask, 120 l VVS, brønn i gulv og kornbinger. I det store rommet i 1. etg. er det husdyrplater på veggene. Det store rommet i 1. etg. kan ha forskjellige bruksområder. Potetbu Byggeår: Anvendelse: Arealer og anvendelse Telesprekker i låvebrumur. En del sprekker i delevegg i garasjedel, ellers noe utv. ris. Sprekker i gulv i etasjeskille. Noen ødelagte vinduer. Noe asbest himling. Lagerbygning Bruttoareal Etasje BTA m² Anvendelse Kjeller 85 Kjeller under. 1. etasje 85 Ett stort rom for lagring. 2. etasje Lagerplass. Areal 85 m2, alt er ikke målverdi. Sum bygning av 18

14 Konstruksjoner og innvendige forhold Lokalisering Potetbu Diverse bygninger: Samlet Bygningsdel/beskrivelse 200 Bygning generelt Potetbua er oppført i 1 1/2 etasje med kjeller. Bygningen er noe skjev. Oppsatt på betongmur. Uisolerte bindingsverkvegger med utv. trepanel. Saltak tekket med aluminiumsplater. Ny kledning på deler av yttervegger. Takrenner. Jordgulv i kjeller med åpen front. Isolert trebjelkelag med tregulv over kjeller. Enkle vinduer med varevinduer. Tregulv i 2. etg. med låvebruadkomst. Ny kurs til potetbua med nye stikkontakter. Skjevheter i tak. Noe ødelagte vinduer. Noe råteskader i gulv og heng i himling. Sprekker i brukar. Byggeår: Pumpehus: antatt 1935, dieselpumpe: antatt 1960 tallet, lekestue: antatt Arealer og anvendelse Bruttoareal Etasje BTA m² Anvendelse 1. etasje Pumpehus: 15 m2 Vedbod: Røkeri: Dieselpumpe: Lekestue: 10 m2 Dieselpumpe: Sum bygning Konstruksjoner og innvendige forhold Lokalisering Diverse bygninger: Samlet Bygningsdel/beskrivelse Setra inkl. bruksverdi av tun/voll Byggeår: Anvendelse: Ombygd: 200 Bygning generelt Pumpehus: Flyttet til stedet fra annet sted på eiendommen.. Dieselpumpe med ukjent tilstand. Antatt 1800 tallet. Eget bruk som ferie/fritid. Restaurert på 1950 tallet av 18

15 Arealer og anvendelse Bruttoareal Etasje BTA m² Anvendelse 1. etasje 50 Inngang, stue, ett soverom, kjøkken med spiseplass, kjeller under ca 20 m2 med lemadkomst. Hertil uisolert glassveranda på 12 m2. Sum bygning 50 Konstruksjoner og innvendige forhold Lokalisering Bygningsdel/beskrivelse Setra inkl. bruksverdi av tun/voll 200 Bygning generelt Setra er oppført i 1 etasje med kjeller på ca 20 m2. Oppsatt på gråsteinsmur. Betongpillarer i glassveranda. Glassveranda i uisolert bindingsverk eller laftede tømmervegger kledd utvendig med lektepanel og innvendig med malt trepanel. Tregulv i hele med sagflisisolering, likeledes i himling. Noen nye vegger innvendig og maling. Saltak tekket med bølgeblikkplater uten takrenner. Doble vinduer som er opprutet, skodder. teglpipe med vedovn i stue. Gammel kjøkkenkomfyr. Utslagsvask med hanpumpe. Finer kjøkkeninnredning. Malt inngangsdør og innvendige dører. 3 sengeplasser. Teglpipe. Malt utvendig sommeren Utglidd betongmur i kjeller. Ellers kryprom uten adkomst. Vannet er drenert ut sommeren 2007 og det er gravd opp avskjæringsgrøft. Skjevheter i gulv. Generelt behov for oppussing. Låve Byggeår: Ca 1920 Anvendelse: Arealer og anvendelse Lagerbygning. Bruttoareal Etasje BTA m² Anvendelse 1. etasje 37 Vedbod og høylåve. Sum bygning av 18

16 Konstruksjoner og innvendige forhold Lokalisering Låve Fjøs Byggeår: Antatt 1850 Anvendelse: Arealer og anvendelse Bygningsdel/beskrivelse 200 Bygning generelt Oppført i 1 etasje. Oppsatt på gråsteinpunkter/tresøyler. Uisolerte bindingsverksvegger med utv.låvepanel. Saltak tekket med bølgeblikkplater uten takrenner. Tregulv. Skjevheter. Råte i nedre del. Mindre verdi. Lagerbygg. Bruttoareal Etasje BTA m² Anvendelse 1. etasje 71 Gammelt fjøs med to rom og inntilsatt utedo. Sum bygning 71 Konstruksjoner og innvendige forhold Lokalisering Bygningsdel/beskrivelse Fjøs 200 Bygning generelt Oppført på gråstein. Laftede tømmervegger. Saltak tekket med bølgeblikkplater. Tregulv. 1 m2 utedo som er iorden. Skjevheter. Mye råte utvendig i tømmeret. Dårlig tak. Liten verdi av 18

17 ANDRE VERDIKOMPONENTER Dyrket mark Dyrket mark er totalt på 211 dekar og ligger ved/rundt bebyggelsen. Noe av arealet er ombygget til ridebane og paddokker. Jordsmonnet består av noe morene med stein, noe svartjord og myr. Systemgrøftet i ca Før dette ble det grøftet for år siden. Systemgrøft på ca 40 dekar. Arroderingen er bra, hele arealet er oppdelt i fem teiger og er dels noe kuppert. Gjennomsnittelig kornproduksjon er kg pr dekar. Jorda passer best til grasproduksjon. 161 dekar er bortforpaktet med årlig inntekt kr ,-. Resten av arealet bruker eier selv til ridebane. Setervollen er opplyst til å være ca 20 dekar. Overflatedyrket med mye stein. Havn/beite er oppgitt av landbrukskontoret til 13 dekar. Kr Almenningsrett i Løten Almenning Almenningsrett i Løten Almenning Kr Havn/beite medtatt i dyrkningsarealets verdi. Medtatt i dyrkningsarealets verdi. Kr 0 Ridebane og paddokker og opparbeidelse Det er i år opparbeidet paddokker for hester og en ridebane på 25 x 65 lm. Arbeidene er solid oppført. Kr Produktiv skog Totalt er det 118 dekar skog, 10 dekar annet areal/tun. Skogen består av hovedsaklig gran, mest i hogstklasse 4. Noe furu og lauvskog. Boniteten er høy på 60 dekar, ellers 36 dekar middels, resten av lav bonitet. Lette driftsforhold. Jaktverdien er tillagt med kr 5,- pr dekar i skogsverdien. Innestående skogavgit er ikke oppgitt. Ifølge eier fremgår det i skogbruksplanen at det hovedsaklig er hogstklasse 4 og stående kubikkmasse er ca Skogforsikring i Storebrand U Premie betalt i desember 2007 for 1 år opplyst av tidligere eier. Kr av 18

18 SAMMENDRAG VERDIKOMPONENTER Bygg ol.: Våningshus med tun/vann og kloakk Kr Kårbolig med tun/vann og kloakk Kr Driftsbygning/garasje Kr Potetbu Kr Diverse bygninger: Samlet Kr Setra inkl. bruksverdi av tun/voll Kr Låve Kr Fjøs Kr Andre verdikomp.: Dyrket mark Kr Almenningsrett i Løten Almenning Kr Havn/beite medtatt i dyrkningsarealets verdi. Kr 0 Ridebane og paddokker og opparbeidelse Kr Produktiv skog Kr Samlet verdi: Kr av 18

Verdivurdering. Landbrukseiendom Dæhlinvegen 239, LUNNER. Gårdsnr. 106 Bruksnr. 1 JOHNSRUD LUNNER KOMMUNE

Verdivurdering. Landbrukseiendom Dæhlinvegen 239, LUNNER. Gårdsnr. 106 Bruksnr. 1 JOHNSRUD LUNNER KOMMUNE Takstmann Ole Sand Lynnegutua 22 2750 Gran Tlf. 61 33 10 31, Mob. 91 82 10 31, Fax. 61 33 14 15 e.post: ole.sand@c2i.net Verdivurdering Landbrukseiendom Dæhlinvegen 239, 241 2730 LUNNER Gårdsnr. 106 Bruksnr.

Detaljer

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30.

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30. TILSTANDSVURDERING For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96 Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30. april 2014 Side 1 Sammendrag Forutsetninger Tilstandsvurderingen er utført basert

Detaljer

Verdivurdering. Bjerkly Toftenes 20 8432 Alsvåg. Gårdsnr. 81 Bruksnr. 20 ØKSNES KOMMUNE

Verdivurdering. Bjerkly Toftenes 20 8432 Alsvåg. Gårdsnr. 81 Bruksnr. 20 ØKSNES KOMMUNE Pollen 8475 Straumsjøen Tlf 76 13 92 20 Mob 917 96 336 Verdivurdering Bjerkly Toftenes 20 8432 Alsvåg Gårdsnr. 81 Bruksnr. 20 ØKSNES KOMMUNE Utført av: Oppdrag Befaringsdato: Verdivurdering Bjerkly Toftenes

Detaljer

Verdi- og lånetakst over

Verdi- og lånetakst over Tlf. 22 49 17 02. Fax. 22 49 17 03. Mobil. 93 05 05 04/90 10 32 97. E-mail. teaoslo@online.no Verdi- og lånetakst over Ankerveien 28 B 0785 OSLO Gårdsnr. 33 Bruksnr. 2998 Seksj.nr. 1 Eierbrøk: 1/2 OSLO

Detaljer

Verdi- og lånetakst over

Verdi- og lånetakst over Frank Feldt Wielsgaardsvei 7 1654 Sellebakk Tlf. 69323590 Verdi- og lånetakst over Fritidseiendom. Hytte nr. 2040, Papperhavn. 1684 VESTERØY Gårdsnr. 48 Bruksnr. 15 HVALER KOMMUNE Utført av: Takstøkonom

Detaljer

Verditakst. Svegeskogen 17 4400 FLEKKEFJORD FLEKKEFJORD KOMMUNE. Utført av: Einar Tønnesen Byggmester og Takstmann

Verditakst. Svegeskogen 17 4400 FLEKKEFJORD FLEKKEFJORD KOMMUNE. Utført av: Einar Tønnesen Byggmester og Takstmann Næsgårdsgaten, postboks 4 4379 Egersund Mail: post@takst-kon.no Tlf: 546070 Org.nr: 992 08 789 Verditakst Svegeskogen 7 4400 FLEKKEFJORD Gnr. Bnr. 43 52 97 FLEKKEFJORD KOMMUNE Utført av: Einar Tønnesen

Detaljer

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30.

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. TILSTANDSVURDERING For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40 Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. april 2014 Side 1 Sammendrag Forutsetninger Tilstandsvurderingen er utført basert

Detaljer

Landbrukstakst. Bjøinstad Brekkomvegen 759-761 2634 FÅVANG RINGEBU KOMMUNE. Utført av: Morten M. Haugom Bygningsingeniør

Landbrukstakst. Bjøinstad Brekkomvegen 759-761 2634 FÅVANG RINGEBU KOMMUNE. Utført av: Morten M. Haugom Bygningsingeniør Elvegata 19 2609 Lillehammer Org.nr: 970 435 204 Landbrukstakst Bjøinstad Brekkomvegen 759-761 2634 FÅVANG Gnr. 94 Bnr. 4 RINGEBU KOMMUNE Utført av: Morten M. Haugom Bygningsingeniør Oppdrag 2014038 Befaringsdato:

Detaljer

Verditakst. Næringseiendommen Rosendalsvegen 25 5470 ROSENDAL KVINNHERAD KOMMUNE. Utført av: Steinar Tokheim Takstmann

Verditakst. Næringseiendommen Rosendalsvegen 25 5470 ROSENDAL KVINNHERAD KOMMUNE. Utført av: Steinar Tokheim Takstmann Verditakst Næringseiendommen Rosendalsvegen 25 5470 ROSENDAL Gnr. 89 89 Bnr. 108 112 KVINNHERAD KOMMUNE Utført av: Takstmann Oppdrag Befaringsdato: Verditakst Næringseiendommen Rosendalsvegen 25 5470 ROSENDAL

Detaljer

Verdi- og lånetakst. Søre Hedalen Forsamlingshus 3528 HEDALEN. over SØR-AURDAL KOMMUNE. Utført av: Finn H. Olsen Tømrermester/Takstmann

Verdi- og lånetakst. Søre Hedalen Forsamlingshus 3528 HEDALEN. over SØR-AURDAL KOMMUNE. Utført av: Finn H. Olsen Tømrermester/Takstmann Verdi- og lånetakst over Søre Hedalen Forsamlingshus 3528 HEDALEN Gårdsnr. 1 1 Bruksnr. 7 8 SØR-AURDAL KOMMUNE Utført av: Finn H. Olsen Tømrermester/Takstmann Befaringsdato: Verdi- og lånetakst over Søre

Detaljer

LANDBRUKSTAKST - TVEIT 5, UPPISTOG, TREUNGEN Gnr. 33, Bnr. 5 I NISSEDAL KOMMUNE

LANDBRUKSTAKST - TVEIT 5, UPPISTOG, TREUNGEN Gnr. 33, Bnr. 5 I NISSEDAL KOMMUNE Takst Boligsalgsrapport Landbrukstakst Næringstakst Skade/skjønn Arvetakst Seksjonering Arkitektoppdrag Per Einar Holtan Tveit 5, Uppistog, 3855 TREUNGEN Stavern, 20.03.09 LANDBRUKSTAKST - TVEIT 5, UPPISTOG,

Detaljer

Verditakst. Gjerdevegen 6 6770 Nordfjordeid. Gårdsnr. 45 Bruksnr. 102 EID KOMMUNE. Utført av: Arne Hool Ing Arne Hool AS, Pb 106, 6781 Stryn.

Verditakst. Gjerdevegen 6 6770 Nordfjordeid. Gårdsnr. 45 Bruksnr. 102 EID KOMMUNE. Utført av: Arne Hool Ing Arne Hool AS, Pb 106, 6781 Stryn. Pb.106,6781 Stryn. Tlf 57871421 Mob 91140868 Fax 57871985 Verditakst Gjerdevegen 6 6770 Nordfjordeid Gårdsnr. 45 Bruksnr. 102 EID KOMMUNE Utført av: Arne Hool Ing Arne Hool AS, Pb 106, 6781 Stryn. Oppdrag

Detaljer

LANDBRUKSTAKST. Knutsveien 5, 3090 HOF. m.fl. 0714 HOF KOMMUNE

LANDBRUKSTAKST. Knutsveien 5, 3090 HOF. m.fl. 0714 HOF KOMMUNE LANDBRUKSTAKST Knutsveien 5, 3090 HOF m.fl. 0714 HOF KOMMUNE SERTIFISERT TAKSTMANN Bedre Råd AS Ole-Gunnar Green Telefon: 90961675 E-post: post@bedrerad.no Rolle: Uavhengig takstmann AUTORISERT FORETAK

Detaljer

VERDITAKST LANDBRUK OVER SVEUM VESTRE SANDBU RIDESENTER

VERDITAKST LANDBRUK OVER SVEUM VESTRE SANDBU RIDESENTER VERDITAKST LANDBRUK OVER SVEUM VESTRE SANDBU RIDESENTER Gnr. 70 bnr. 6 Kommune: Fylke: Adresse: Hamar Hedmark Gåsbuvn. 594, 2323 Ingeberg Hjemmelshaver: Astrid Sandbu Rekvirert av: ----,, ---- Tilstede

Detaljer

VERDITAKST LANDBRUK OVER SKAUEN RIDESENTER

VERDITAKST LANDBRUK OVER SKAUEN RIDESENTER VERDITAKST LANDBRUK OVER SKAUEN RIDESENTER Gnr. 101 bnr. 45, 94, 97 og 104 Kommune: Fylke: Adresse: Stokke Vestfold. Dalenvn. 400, 3160 Stokke Hjemmelshaver: Kaia Terese Berntsen Iflg. kjøpekontrakt. Rekvirert

Detaljer

VERDITAKST LANDBRUK VITTINGSRUD OVER. Gnr. 116 bnr. 2 og 7,, 117,, 11. Odderudvn. 54, 3080 Holmestrand

VERDITAKST LANDBRUK VITTINGSRUD OVER. Gnr. 116 bnr. 2 og 7,, 117,, 11. Odderudvn. 54, 3080 Holmestrand VERDITAKST LANDBRUK OVER VITTINGSRUD Gnr. 116 bnr. 2 og 7,, 117,, 11 Kommune: Fylke: Adresse: Holmestrand Vestfold. Odderudvn. 54, 3080 Holmestrand Hjemmelshaver: Rekvirert av: Tilstede ved befaring: Elisabet

Detaljer

Verdivurdering. Ebru 2340 LØTEN LØTEN KOMMUNE. Gårdsnr. 151 Bruksnr. 1. Bjørn Sagbakken Sivilagronom Aut. landbrukstakst Glitregata 4.

Verdivurdering. Ebru 2340 LØTEN LØTEN KOMMUNE. Gårdsnr. 151 Bruksnr. 1. Bjørn Sagbakken Sivilagronom Aut. landbrukstakst Glitregata 4. Sivilagronom Aut. landbrukstakst Glitregata 4. 2406 Elverum Telefon: 62418389 Mobiltlf. 95029205 e-post: bjsag@online.no Verdivurdering Ebru 2340 LØTEN Gårdsnr. 151 Bruksnr. 1 LØTEN KOMMUNE Utført av:

Detaljer

Verdi- og lånetakst over

Verdi- og lånetakst over Postboks 22 Loddefjord 5881 Bergen Telefon 55 50 01 48, telefaks 55 50 01 49 E-adr: takst@hoem.no Verdi- og lånetakst over "Karistova - Kysthospitalet" Hagaviksbakken 60 5217 HAGAVIK Gårdsnr. 33 Bruksnr.

Detaljer

Verdi- og lånetakst. Bjerkebro 7 1816 Skiptvet. over SKIPTVET KOMMUNE. Utført av: Takstmann John Egil Måleng

Verdi- og lånetakst. Bjerkebro 7 1816 Skiptvet. over SKIPTVET KOMMUNE. Utført av: Takstmann John Egil Måleng Verdi- og lånetakst over Bjerkebro 7 1816 Skiptvet Gnr. 12 Bnr. 84 SKIPTVET KOMMUNE Utført av: Takstmann John Egil Måleng Befaringsdato: Verdi- og lånetakst over Bjerkebro 7 1816 Skiptvet Gnr. 12 Bnr.

Detaljer

Verdivurdering. Hvarnes 3282 KVELDE LARVIK KOMMUNE. Gårdsnr. 2133 Bruksnr. 6. Bedre Råd AS. Utført av: Per Ståle Tjentland Takstmann.

Verdivurdering. Hvarnes 3282 KVELDE LARVIK KOMMUNE. Gårdsnr. 2133 Bruksnr. 6. Bedre Råd AS. Utført av: Per Ståle Tjentland Takstmann. 3647 Hvittingfoss Telefon 32766880, mob 90961675 Verdivurdering Hvarnes 3282 KVELDE Gårdsnr. 2133 Bruksnr. 6 LARVIK KOMMUNE Hvarnes Utført av: Per Ståle Tjentland Takstmann Oppdrag Befaringsdato: Verdivurdering

Detaljer

OVER GARÅS ANDORSRUD HESTESPORTSENTER

OVER GARÅS ANDORSRUD HESTESPORTSENTER VERDITAKST LANDBRUK OVER GARÅS ANDORSRUD HESTESPORTSENTER Gnr. 73 bnr. 8 Kommune: Fylke: Adresse: Drammen Buskerud Andorsrudvn. 155, 3039 Drammen. Hjemmelshaver: Solfrid Henriksen Rekvirert av: -----,,

Detaljer

Tilstandsrapport over

Tilstandsrapport over Kjærlighetsstien 23 3681 Notodden 35 01 21 21 Tilstandsrapport over Låve Fyresdal Prestegård 3870 FYRESDAL Gårdsnr. 36 Bruksnr. 1 FYRESDAL KOMMUNE Utført av: Takstmann Joar Lofthus Einar Idland Oppdrag

Detaljer

Verdi- og lånetakst over

Verdi- og lånetakst over Verdi- og lånetakst over Sørkedalsveien 242C 0754 OSLO Gårdsnr. 27 Bruksnr. 250 Seksj.nr. 3 Eierbrøk: 195/625 OSLO KOMMUNE Oppdrag og forutsetninger Rekvirenten har bedt om å få vurdert boligens markedsverdi

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Eierseksjon Sørligata 8 0577 OSLO. Gnr. 229 Bnr. 147 Seksj.nr. 84 Eeiendom under seksjonering OSLO KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Eierseksjon Sørligata 8 0577 OSLO. Gnr. 229 Bnr. 147 Seksj.nr. 84 Eeiendom under seksjonering OSLO KOMMUNE Verdi- og lånetakst over Eierseksjon Sørligata 8 0577 OSLO Gnr. 229 Bnr. 147 Seksj.nr. 84 Eeiendom under seksjonering OSLO KOMMUNE Utført av: Hans Petter Biørnstad Murmester - Takstmann MNTF hpb@takstsenteret.no

Detaljer

Verdi- og lånetakst. Seksjon i eiendom Dops Gate 9 0177 Oslo. over OSLO KOMMUNE. Gårdsnr. 208 Bruksnr. 167 Seksjon 1. Utført av: Erik Jonson

Verdi- og lånetakst. Seksjon i eiendom Dops Gate 9 0177 Oslo. over OSLO KOMMUNE. Gårdsnr. 208 Bruksnr. 167 Seksjon 1. Utført av: Erik Jonson Verdi- og lånetakst over Seksjon i eiendom Dops Gate 9 0177 Oslo Gårdsnr. 208 Bruksnr. 167 Seksjon 1 OSLO KOMMUNE Utført av: Oppdrag Befaringsdato: Verdi- og lånetakst over Seksjon i eiendom Dops Gate

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Grønnegata 109 9008 TROMSØ. Gårdsnr. 200 Bruksnr. 1578 Seksj.nr. 3 Eierbrøk: 12/100 TROMSØ KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Grønnegata 109 9008 TROMSØ. Gårdsnr. 200 Bruksnr. 1578 Seksj.nr. 3 Eierbrøk: 12/100 TROMSØ KOMMUNE Sertifisert foretak - MNTF Sjøgata 33, 9008 Tromsø Tlf: 77 65 81 72 Mob: 90 91 66 12 Fax: 77 65 81 73 E-post: javollen@online.no Foretaksnr: 961372380 Bankkonto: 8245.0203552 Verdi- og lånetakst over Grønnegata

Detaljer

Verdi- og lånetakst. Boligeiendommen Jørundsvegen 6 5750 Odda. over ODDA KOMMUNE. Gårdsnr. 58 Bruksnr. 141

Verdi- og lånetakst. Boligeiendommen Jørundsvegen 6 5750 Odda. over ODDA KOMMUNE. Gårdsnr. 58 Bruksnr. 141 Verdi- og lånetakst over Boligeiendommen Jørundsvegen 6 5750 Odda Gårdsnr. 58 Bruksnr. 141 ODDA KOMMUNE Utført av: Oppdrag 669 Befaringsdato: 10.06.2008 Verdi- og lånetakst over Boligeiendommen Jørundsvegen

Detaljer

Verdivurdering, Hustad, G.nr. 10000, bnr. 10000 i Bortelid kommune. (fiktiv gård)

Verdivurdering, Hustad, G.nr. 10000, bnr. 10000 i Bortelid kommune. (fiktiv gård) Bevergrendveien 360 3614 KONGSBERG Eksempeltakst: Tlf. 32 72 31 00 Telefax: 32 72 31 01 Mobil (Øverby): 95 72 32 84 Bank: 2291.13.97203 Foretaksregisteret: 982 779 022 MVA firmapost@overby-skog.no www.overby-skog.no

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST. Kr 570 000. Kr 490 000. Fritidseiendom 51,0 m² 51,0 m². Fritidseiendom, Vesteråsveien 2091 HURDAL

VERDI- OG LÅNETAKST. Kr 570 000. Kr 490 000. Fritidseiendom 51,0 m² 51,0 m². Fritidseiendom, Vesteråsveien 2091 HURDAL VERDI- OG LÅNETAKST Matrikkel: Kommune: Adresse: Gnr. 216 Bnr. 41 m.fl. Østre Toten Fritidseiendom, Vesteråsveien 2091 HURDAL MARKEDSVERDI (normal salgsverdi) Kr 570 000 LÅNEVERDI: Kr 490 000 Bruksareal

Detaljer

Takst/verdivurdering over. Øvrebø, gnr 49, bnr 4. Tørdal i Drangedal kommune

Takst/verdivurdering over. Øvrebø, gnr 49, bnr 4. Tørdal i Drangedal kommune Takst/verdivurdering over Øvrebø, gnr 49, bnr 4 Tørdal i Drangedal kommune Forutsetninger. Rapporten er utferdiget av en uavhengig byggmester/takstmann som har praktisert som byggmester siden 1976 og takstmann/konsulent

Detaljer

Verdi- og lånetakst. Eigedom på Seimsgrend 5700 VOSS. over VOSS KOMMUNE. Abbedissen Taksering A/S. Gårdsnr. 247 Bruksnr. 3

Verdi- og lånetakst. Eigedom på Seimsgrend 5700 VOSS. over VOSS KOMMUNE. Abbedissen Taksering A/S. Gårdsnr. 247 Bruksnr. 3 Dugstadfossen 26 5700 Voss 56512661 mobil 98180 torj.abbedissen@c2i.net Verdi- og lånetakst over Eigedom på Seimsgrend 5700 VOSS Gårdsnr. 247 Bruksnr. 3 VOSS KOMMUNE Utført av: Takstmann Tor Johan Abbedissen

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Vauldalen 7370 BREKKEBYGD. Gårdsnr. 95 Bruksnr. 1 Festenr. 48 RØROS KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Vauldalen 7370 BREKKEBYGD. Gårdsnr. 95 Bruksnr. 1 Festenr. 48 RØROS KOMMUNE Skjevdalen 7374 Røros 901 32 534 Verdi- og lånetakst over Vauldalen 7370 BREKKEBYGD Gårdsnr. 95 Bruksnr. 1 Festenr. 48 RØROS KOMMUNE Utført av: Stein-Eirik Johnsen Ing. / takstmann MNTF Oppdrag Befaringsdato:

Detaljer

Takstforum Midt-Norge AS - SKADETAKSERING /-SKJØNN

Takstforum Midt-Norge AS - SKADETAKSERING /-SKJØNN Takstforum Midt-Norge AS - SKADETAKSERING /-SKJØNN - VERDI- OG LÅNETAKSERING - TILSTANDSKONTROLLER - KONSULENTVIRKSOMHET Statens Vegvesen Region Midt. Namsos 23.09.2013 Fylkeshuset. Ref. nr. 130517 6404

Detaljer

Verdi- og lånetakst over

Verdi- og lånetakst over Verdi- og lånetakst over Sandstuveien 26 1178 OSLO Gårdsnr. 151 Bruksnr. 263 Seksj.nr. 3 Eierbrøk: 1/4 OSLO KOMMUNE Oppdrag og forutsetninger Rekvirenten har bedt om å få vurdert boligens markedsverdi.

Detaljer

Verdi- og lånetakst. Rekkehus Odins vei 1 D 1413 TÅRNÅSEN. over OPPEGÅRD KOMMUNE. Gnr. 49 Bnr. 902. Takstpartner Oslo AS

Verdi- og lånetakst. Rekkehus Odins vei 1 D 1413 TÅRNÅSEN. over OPPEGÅRD KOMMUNE. Gnr. 49 Bnr. 902. Takstpartner Oslo AS Harbitz Alléen 14 K, 0275 Oslo Mob. 905 16 615 jangravd@online.no www.takstpartneroslo.no Org.nr: 990 477 558 Verdi- og lånetakst over Odins vei 1 D 1413 TÅRNÅSEN Gnr. 49 Bnr. 902 OPPEGÅRD KOMMUNE Utført

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Lunås Bolighus i Kvernåsen 2550 OS I ØSTERDALEN. Gårdsnr. Bruksnr. Beskrivelse OS (HEDMARK) KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Lunås Bolighus i Kvernåsen 2550 OS I ØSTERDALEN. Gårdsnr. Bruksnr. Beskrivelse OS (HEDMARK) KOMMUNE Skjevdalen 7374 Røros 901 32 534 Verdi- og lånetakst over Lunås Bolighus i Kvernåsen 2550 OS I ØSTERDALEN Gårdsnr. Bruksnr. Beskrivelse 135 167 og 213 OS (HEDMARK) KOMMUNE Utført av: Stein-Eirik Johnsen

Detaljer

Forhåndstakst. over. halvpart av tomansbolig Nordre Myrane 13 A 5300 KLEPPESTØ. Gårdsnr. 8 Bruksnr. 662 Seksj.nr. 2 Eierbrøk: 1/2 ASKØY KOMMUNE

Forhåndstakst. over. halvpart av tomansbolig Nordre Myrane 13 A 5300 KLEPPESTØ. Gårdsnr. 8 Bruksnr. 662 Seksj.nr. 2 Eierbrøk: 1/2 ASKØY KOMMUNE Forhåndstakst over halvpart av tomansbolig Nordre Myrane 13 A 5300 KLEPPESTØ Gårdsnr. 8 Bruksnr. 662 Seksj.nr. 2 Eierbrøk: 1/2 ASKØY KOMMUNE Utført av: Knut-Anders Aase Byggmester Oppdrag 237199 Befaringsdato:

Detaljer

Verditakst. Servicebygg og Fjellhall Kirkegaten 51 4612 KRISTIANSAND S. Gnr. 150 Bnr. 671 KRISTIANSAND KOMMUNE

Verditakst. Servicebygg og Fjellhall Kirkegaten 51 4612 KRISTIANSAND S. Gnr. 150 Bnr. 671 KRISTIANSAND KOMMUNE Verditakst og Fjellhall Kirkegaten 51 4612 KRISTIANSAND S Gnr. 150 Bnr. 671 KRISTIANSAND KOMMUNE Utført av: Svein R. Søftestad Ing./takstmann MNTF Oppdrag Befaringsdato: Verditakst og Fjellhall Kirkegaten

Detaljer

Verdi- og lånetakst. Skoleveien 40 8481 BLEIK. over ANDØY KOMMUNE. Gårdsnr. 39 Bruksnr. 231

Verdi- og lånetakst. Skoleveien 40 8481 BLEIK. over ANDØY KOMMUNE. Gårdsnr. 39 Bruksnr. 231 Postboks 185 8483 Andenes 76142312, fax 76142485 Verdi- og lånetakst over Skoleveien 40 8481 BLEIK Gårdsnr. 39 Bruksnr. 231 ANDØY KOMMUNE Utført av: Jarle Bergheim Oppdrag 176 Befaringsdato: 26.01.2005

Detaljer

Verdi- og lånetakst over

Verdi- og lånetakst over Verdi- og lånetakst over Prinsdalsfaret 10C 1262 OSLO Gårdsnr. Bruksnr. Beskrivelse 190 562 190 380 ideel 1/4 del OSLO KOMMUNE Oppdrag og forutsetninger Rekvirenten har bedt om å få vurdert boligens markedsverdi

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Lise Kihle Gravermoen Arkiv: GNR 7/2 Arkivsaksnr.: 14/29

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Lise Kihle Gravermoen Arkiv: GNR 7/2 Arkivsaksnr.: 14/29 SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Lise Kihle Gravermoen Arkiv: GNR 7/2 Arkivsaksnr.: 14/29 SØKNAD OM KONSESJON, NORDRE KVISLE 7/2 Rådmannens forslag til vedtak: I medhold av konsesjonsloven av

Detaljer

LANDBRUKSTAKST. Gnr 155 bnr 6 Lakselybuktvegen 958, 9042 LAKSVATN NORGES TAKSERINGS FORBUND MEDLEM. Gnr 155: Bnr 6 1933 BALSFJORD KOMMUNE

LANDBRUKSTAKST. Gnr 155 bnr 6 Lakselybuktvegen 958, 9042 LAKSVATN NORGES TAKSERINGS FORBUND MEDLEM. Gnr 155: Bnr 6 1933 BALSFJORD KOMMUNE MEDLEM NORGES TAKSERINGS FORBUND LANDBRUKSTAKST Gnr 155 bnr 6 Lakselybuktvegen 958, 9042 LAKSVATN Gnr 155: Bnr 6 1933 BALSFJORD KOMMUNE SERTIFISERT TAKSTMANN AUTORISERT FORETAK Ingeniør Jan Vollen MNTF

Detaljer

Verdi- og lånetakst Over adkomstdokumentene til andel nr. 6 i Bakkeli Askim Borettslag. Bakkeliveien 5 F 1832 Askim Gårdsnr.: 81 Bruksnr.

Verdi- og lånetakst Over adkomstdokumentene til andel nr. 6 i Bakkeli Askim Borettslag. Bakkeliveien 5 F 1832 Askim Gårdsnr.: 81 Bruksnr. Regimentsveien 12 Verdi- og lånetakst Over adkomstdokumentene til andel nr. 6 i Bakkeli Askim Borettslag 1832 Askim Gårdsnr.: 81 Bruksnr.: 369 ASKIM KOMMUNE Oppdrag og forutsetninger Denne rapporten er

Detaljer

BAKKELY» Steinland Øksnes

BAKKELY» Steinland Øksnes BAKKELY» Steinland Øksnes BAKKELY» Steinland Øksnes Enebolig med utleie beliggende ca 10 km / 10 min fra Myre sentrum og ca 28 km / 25 min fra Sortland. 1 etasje: gang, bad, 2 soverom, kjøkken og stue

Detaljer

EIERSKIFTERAPPORT FOR LEILIGHET

EIERSKIFTERAPPORT FOR LEILIGHET RAPPORTANSVARLIG: Johan Schaannings gate 66, 3746 SKIEN Tlf: 99397117 Faks: E-post: po@civengasno EIERSKIFTERAPPORT Adresse Gråtenløkka 9B Matrikkelnr Gnr 300 Bnr 1858 Feste nr Leilnr Andel-/aksje nr 19

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Eierseksjon Egedesgate 6 5034 BERGEN. Gårdsnr. Bruksnr. Seksj.nr. 167 306 3. Eierbrøk: 3/32 BERGEN KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Eierseksjon Egedesgate 6 5034 BERGEN. Gårdsnr. Bruksnr. Seksj.nr. 167 306 3. Eierbrøk: 3/32 BERGEN KOMMUNE Løtveitneset 26, 5151 Straumsgrend 926 83 143 Verdi- og lånetakst over Eierseksjon Egedesgate 6 5034 BERGEN Gårdsnr. Bruksnr. Seksj.nr. 167 306 3 Eierbrøk: 3/32 BERGEN KOMMUNE Utført av: Paal Pettersen

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. andel i Rosenhof Kvartal I Borettslag. Andelsleilighet Rosenhoffgata 7a 0569 OSLO. Gnr. 226 Bnr. 48 Leilighet Andelsnr.

Verdi- og lånetakst. over. andel i Rosenhof Kvartal I Borettslag. Andelsleilighet Rosenhoffgata 7a 0569 OSLO. Gnr. 226 Bnr. 48 Leilighet Andelsnr. TAKSTSENTERET A/S TAKSTMENN I KONTORFELLESSKAP Fagertunveien 1. Pb. 262, 1319 Bekkestua Org.nr: 981 462 734 Verdi- og lånetakst over andel i Rosenhof Kvartal I Borettslag Rosenhoffgata 7a 0569 OSLO Gnr.

Detaljer

Meieriveien 26, 9700 LAKSELV Matrikkelnr. Gnr. 17 Bnr. 101

Meieriveien 26, 9700 LAKSELV Matrikkelnr. Gnr. 17 Bnr. 101 RAPPORTANSVARLIG: Knut Eilertsen Ulveveien 18B, 9700 LAKSELV Tlf: E-post: keilert@onlineno VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Meieriveien 6, 9700 LAKSELV Matrikkelnr Gnr 17 Bnr 101 Kommune PORSANGER

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Fritidsbolig Nordre Foldnes (Røyta) 5353 STRAUME. Gnr. 36 Bnr. 167 FJELL KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Fritidsbolig Nordre Foldnes (Røyta) 5353 STRAUME. Gnr. 36 Bnr. 167 FJELL KOMMUNE Krohnegården 174 5146 Fyllingsdalen 55160898, 91562228 Org.nr: 955 830 008 Verdi- og lånetakst over Fritidsbolig Nordre Foldnes (Røyta) 5353 STRAUME Gnr. 36 Bnr. 167 FJELL KOMMUNE Utført av: Byggmester

Detaljer

Verdi- og lånetakst over

Verdi- og lånetakst over Verdi- og lånetakst over andel i 1279 NORDSETER ELDREBOLIGER BRL Pearl Engens vei 4D 1161 OSLO Gårdsnr. 157 Bruksnr. 709,710,711 og 729 Leilighet nr. 1011 Andelsnummer: 63 OSLO KOMMUNE Oppdrag og forutsetninger

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. andel i Jacob Meyer Borettslag. Wesselsgate 15 0165 OSLO. Gnr. 208 Bnr. 817 Leilighet nr.

Verdi- og lånetakst. over. andel i Jacob Meyer Borettslag. Wesselsgate 15 0165 OSLO. Gnr. 208 Bnr. 817 Leilighet nr. Org.nr: 986778500 Verdi- og lånetakst over andel i Jacob Meyer Borettslag Wesselsgate 15 0165 OSLO Gnr. 208 Bnr. 817 Leilighet nr. 5002 OSLO KOMMUNE Utført av: Jan-Petter Vie Oppdrag 2008492 Befaringsdato:

Detaljer

Verdi- og lånetakst. Åsliveien 4 F 1642 SALTNES. over RÅDE KOMMUNE. Utført av: Henrik Hals Byggmester. Ingeniør Bjørn Hals AS

Verdi- og lånetakst. Åsliveien 4 F 1642 SALTNES. over RÅDE KOMMUNE. Utført av: Henrik Hals Byggmester. Ingeniør Bjørn Hals AS Mail: henrik.hals@takstteam.no Mob.: 958 08 570 Org.nr: 835 868 702 Verdi- og lånetakst over Åsliveien 4 F 1642 SALTNES Gnr. 92 Bnr. 561 2 Eierbrøk: 103/206 RÅDE KOMMUNE Utført av: Henrik Hals Byggmester

Detaljer

SMEDENS GÅRD. For deg som ønsker å bo sentralt

SMEDENS GÅRD. For deg som ønsker å bo sentralt SMEDENS GÅRD For deg som ønsker å bo sentralt SMEDENS GÅRD LEVERINGSBESKRIVELSE VEDLEGG TIL KJØPEKONTRAKT. GENERELT: Dette er en generell beskrivelse som omfatter konstruksjoner, materialer

Detaljer

over andel i Kastellet Brl General Laakes vei 44 2010 STRØMMEN Gnr. 77 Bnr. 1159 Leilighet nr. 7 Andelsnr.: 7 SKEDSMO KOMMUNE

over andel i Kastellet Brl General Laakes vei 44 2010 STRØMMEN Gnr. 77 Bnr. 1159 Leilighet nr. 7 Andelsnr.: 7 SKEDSMO KOMMUNE Løkenåsringen 30 1473 Lørenskog 92019820/67906063 magne@brosholen.no Org.nr: 893571272 Verdi- og lånetakst over andel i Kastellet Brl General Laakes vei 44 2010 STRØMMEN Gnr. 77 Bnr. 1159 Leilighet nr.

Detaljer

LEVERANSEBESKRIVELSE Astro variant, Veldrebakken Larvik

LEVERANSEBESKRIVELSE Astro variant, Veldrebakken Larvik LEVERANSEBESKRIVELSE Astro variant, Veldrebakken Larvik BESKRIVELSEN VISER HVILKE MATERIALER DE FORSKJELLIGE KONSTRUKSJONER ER BYGD OPP AV OG HVA LEVERANSEN OMFATTER. ALLE BYGNINGSDELER OPPFYLLER GJELDENDE

Detaljer

EIERLEILIGHET VERDI- OG LÅNETAKST. Inger Bang Lunds vei Bergen Bergen kommune. Besiktningsdato BYGGMESTRENES TAKSERINGSFORBUND

EIERLEILIGHET VERDI- OG LÅNETAKST. Inger Bang Lunds vei Bergen Bergen kommune. Besiktningsdato BYGGMESTRENES TAKSERINGSFORBUND EIERLEILIGHET VERDI- OG LÅNETAKST Inger Bang Lunds vei 19 5059 Bergen Bergen kommune Besiktningsdato 23.01.2017 BYGGMESTRENES TAKSERINGSFORBUND Utført av: Byggmester og takstmann Kokstadvegen 23 Tlf: 4009

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 06/02617 SNR gnr. 11 bnr. 2 Gunvor Synnøve Green

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 06/02617 SNR gnr. 11 bnr. 2 Gunvor Synnøve Green SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 06/02617 SNR gnr. 11 bnr. 2 Gunvor Synnøve Green KLAGE PÅ VEDTAK VEDR. KONSESJON PÅ ØVRE PÅLS GNR. 11 BNR. 2 RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: I

Detaljer

Verdi- og lånetakst over

Verdi- og lånetakst over Verdi- og lånetakst over Adkomstdokumentene til leilighet nr. 153 i Bølerskrenten 12 0691 OSLO Gårdsnr. 163 Bruksnr. 16 OSLO KOMMUNE Utført av: Jan Åge Reigem Ankerveien 38 A, 0785 Oslo, Tlf: 970 13 031/

Detaljer

Verdi- og lånetakst. Hasselbakken 3A 2651 ØSTRE GAUSDAL. over GAUSDAL KOMMUNE. Utført av:

Verdi- og lånetakst. Hasselbakken 3A 2651 ØSTRE GAUSDAL. over GAUSDAL KOMMUNE. Utført av: v/ Ivar Blomberg Furumoen 7 2635 Tretten tlf: 61276122 Mob: 90846012 Org.nr: 970 228 578 Verdi- og lånetakst over Hasselbakken 3A 2651 ØSTRE GAUSDAL Gnr. 224 Bnr. 156 seksjonsnr. 2 GAUSDAL KOMMUNE Blomberg

Detaljer

Verdi- og lånetakst. Økernveien 212 0584 OSLO. over OSLO KOMMUNE. Gnr. 84 Bnr. 187 Seksj.nr. 66 Eierbrøk: 48/5928. Utført av: Dagfinn Mosveen

Verdi- og lånetakst. Økernveien 212 0584 OSLO. over OSLO KOMMUNE. Gnr. 84 Bnr. 187 Seksj.nr. 66 Eierbrøk: 48/5928. Utført av: Dagfinn Mosveen Verdi- og lånetakst over Økernveien 212 0584 OSLO Gnr. 84 Bnr. 187 Seksj.nr. 66 Eierbrøk: 48/5928 OSLO KOMMUNE Utført av: Dagfinn Mosveen Hjemmeside: www.ek-mosveen.no Befaringsdato: 05.09.2011 email:

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Seksjons leilighet Skarsnuten Fjellandsby 3560 HEMSEDAL. Gnr. 72 Bnr. 101 Seksj.nr. 34 Eierbrøk: 92/11608 HEMSEDAL KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Seksjons leilighet Skarsnuten Fjellandsby 3560 HEMSEDAL. Gnr. 72 Bnr. 101 Seksj.nr. 34 Eierbrøk: 92/11608 HEMSEDAL KOMMUNE Ødda Takst DA Kåre I Kinnebergbråten Robru 3550 Gol Tlf: 90077624 post@oddatakst.no www.oddatakst.no Org.nr: 984 082 932 Verdi- og lånetakst over Seksjons leilighet Skarsnuten Fjellandsby 3560 HEMSEDAL

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Eierseksjon Egedesgate 6 5034 BERGEN. Gårdsnr. 167 Bruksnr. 306 Seksj.nr. 1 Eierbrøk: 8/32 BERGEN KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Eierseksjon Egedesgate 6 5034 BERGEN. Gårdsnr. 167 Bruksnr. 306 Seksj.nr. 1 Eierbrøk: 8/32 BERGEN KOMMUNE Løtveitneset 26, 5151 Straumsgrend 926 83 143 Verdi- og lånetakst over Eierseksjon Egedesgate 6 5034 BERGEN Gårdsnr. 167 Bruksnr. 306 Seksj.nr. 1 Eierbrøk: 8/32 BERGEN KOMMUNE Utført av: Paal Pettersen

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. andel i Fløentoppen Borettslag. Fløenbakken 62 5009 Bergen. Gårdsnr. 163 Bruksnr. 75 Leilighet nr. 323 Andelsnummer: 41

Verdi- og lånetakst. over. andel i Fløentoppen Borettslag. Fløenbakken 62 5009 Bergen. Gårdsnr. 163 Bruksnr. 75 Leilighet nr. 323 Andelsnummer: 41 Jenny Linds vei 16 5146 Fyllingsdalen Telefon- 55179800 - Mobil - 977 01 401 E-post: rune@bergen-boligtaksering.no Org.nr. 979 457 103 Verdi- og lånetakst over andel i Fløentoppen Borettslag Fløenbakken

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. "VINDBAR" Stangerholmveien 110 1626 MANSTAD. Gnr. 118 Bnr. 8 FREDRIKSTAD KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. VINDBAR Stangerholmveien 110 1626 MANSTAD. Gnr. 118 Bnr. 8 FREDRIKSTAD KOMMUNE Verdi- og lånetakst over "VINDBAR" Stangerholmveien 110 1626 MANSTAD Gnr. 118 Bnr. 8 FREDRIKSTAD KOMMUNE Utført av: Hans Petter Biørnstad Murmester - Takstmann MNTF hpb@takstsenteret.no Verdi- og lånetakst

Detaljer

Forhåndstakst. over. leilighet på Midtvarahaugane 5314 KJERRGARDEN

Forhåndstakst. over. leilighet på Midtvarahaugane 5314 KJERRGARDEN Forhåndstakst over leilighet på Midtvarahaugane 5314 KJERRGARDEN Gårdsnr. 32 Bruksnr. 166 Seksj.nr. 8 Tomten har to bnr. 166 og 167. Her vil bli et bnr. Eierbrøk: 1/8 ASKØY KOMMUNE 957 24 260 Utført av:

Detaljer

Verdi- og lånetakst over

Verdi- og lånetakst over Verdi- og lånetakst over Hegdehaugsveien 11 0352 OSLO Gnr. 214 Bnr. 81 Seksj.nr. 13 OSLO KOMMUNE Oppdrag og forutsetninger Taksten gjenspeiler dagens markedsverdi ved fritt salg. Denne rapporten er utarbeidet

Detaljer

Salg av kommunal bolig Skeiet 5 B

Salg av kommunal bolig Skeiet 5 B Salg av kommunal bolig Skeiet 5 B 10/2173-1 613 Salg av Kommunal bolig Boligens adresse: Skeiet 5 B Gnr 101 bnr 236 Eiendom Opplysninger om tomta Gnr:101 Bnr: 236 Areal: Beliggenhet, opparbeidelse,

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Eldre gårdsbruk Austerlandet 232 8407 GODFJORD. Gårdsnr. Bruksnr. SORTLAND KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Eldre gårdsbruk Austerlandet 232 8407 GODFJORD. Gårdsnr. Bruksnr. SORTLAND KOMMUNE Verdi- og lånetakst over Eldre gårdsbruk Austerlandet 232 8407 GODFJORD Gårdsnr. Bruksnr. 68 1 67 16 SORTLAND KOMMUNE Utført av: Thomassen Ingeniør/Takstmann, 76 12 23 10,Mob. 971-49560 Oppdrag Befaringsdato:

Detaljer

Verdi- og lånetakst. Hesjevika 22 9357 TENNEVOLL. over LAVANGEN KOMMUNE. Gnr. 59 Bnr. 50

Verdi- og lånetakst. Hesjevika 22 9357 TENNEVOLL. over LAVANGEN KOMMUNE. Gnr. 59 Bnr. 50 Verdi- og lånetakst over Hesjevika 22 9357 TENNEVOLL Gnr. 59 Bnr. 50 LAVANGEN KOMMUNE Takstmann MNTF Richard K. Elverum Adr: Skogv. 52, 9360 Bardu Tlf: 901 64830 E-post: rk-elv@online.no Org.nr: NO 980

Detaljer

Verdi- og lånetakst over

Verdi- og lånetakst over Gråkamveien 15 C 0779 Oslo Mobil 90 17 77 76 E-post wahl@g15.no Org.nr: 9812633375 Verdi- og lånetakst over andel i Seilduksgata 14 BRL Seilduksgata 14 0553 OSLO Gnr. 228 Bnr. 349 Leilighet nr. 6 Andelsnr.:

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST. Kr 9 999 999. Kr 8 888 888. Enebolig 206,0 m² 161,0 m²

VERDI- OG LÅNETAKST. Kr 9 999 999. Kr 8 888 888. Enebolig 206,0 m² 161,0 m² VERDI- OG LÅNETAKST Matrikkel: Gnr. 999 Bnr. 99 Kommune: 0926 LILLESAND MARKEDSVERDI (normal salgsverdi) Kr 9 999 999 LÅNEVERDI: Kr 8 888 888 Bruksareal (BRA): AREAL, P-ROM: Enebolig 206,0 m² 161,0 m²

Detaljer

Spurveveien 4 D, 9700 Lakselv Matrikkelnr. Gnr. 17 Bnr. 502 Snr. 4

Spurveveien 4 D, 9700 Lakselv Matrikkelnr. Gnr. 17 Bnr. 502 Snr. 4 RAPPORTANSVARLIG: Knut Eilertsen Ulveveien 18B, 9700 LAKSELV Tlf: E-post: keilert@onlineno VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Spurveveien 4 D, 9700 Lakselv Matrikkelnr Gnr 17 Bnr 50 Snr 4 Kommune

Detaljer

Verdi- og lånetakst over

Verdi- og lånetakst over Verdi- og lånetakst over Havnabakken 6 0874 OSLO Gårdsnr. 52 Bruksnr. 522 Seksj.nr. 24 Eierbrøk: 85/6194 OSLO KOMMUNE Oppdrag og forutsetninger Rekvirenten har bedt om å få vurdert boligens markedsverdi

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. 3-roms leilighet Nedre Nordbergvei 16 3514 HØNEFOSS. Gnr. 103 Bnr. 235 Seksj.nr. 10 Eierbrøk: 49/1224 RINGERIKE KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. 3-roms leilighet Nedre Nordbergvei 16 3514 HØNEFOSS. Gnr. 103 Bnr. 235 Seksj.nr. 10 Eierbrøk: 49/1224 RINGERIKE KOMMUNE Verdi- og lånetakst over 3-roms leilighet Nedre Nordbergvei 16 3514 HØNEFOSS Gnr. 103 Bnr. 235 Seksj.nr. 10 Eierbrøk: 49/1224 RINGERIKE KOMMUNE Utført av: Siv.ing. Elisabeth Sand Takstmann MNTF Oppdrag

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST. Kr 1 150 000. Kr 1 050 000. Flaten 91, 4865 ÅMLI. MARKEDSVERDI (normal salgsverdi) LÅNEVERDI:

VERDI- OG LÅNETAKST. Kr 1 150 000. Kr 1 050 000. Flaten 91, 4865 ÅMLI. MARKEDSVERDI (normal salgsverdi) LÅNEVERDI: VERDI- OG LÅNETAKST Matrikkel: Kommune: Adresse: Gnr. 51 Bnr. 9 m.fl. 929 ÅMLI Flaten 91, 4865 ÅMLI MARKEDSVERDI (normal salgsverdi) Kr 1 150 000 Eiet bolig Uthus Bruksareal (BRA): AREAL, P-ROM: 144,0

Detaljer

Moengvegen 7, 2016 FROGNER Matrikkelnr. Gnr. 93 Bnr. 123. Dato for befaring 22.11.2012/12.11.2013

Moengvegen 7, 2016 FROGNER Matrikkelnr. Gnr. 93 Bnr. 123. Dato for befaring 22.11.2012/12.11.2013 RAPPORTANSVARLIG: Tor-Gunnar Brandshaug Jernbaneveien, 1400 SKI Tlf: 33 18 88 Faks: 33 18 89 E-post: tgb@prosjectno VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Moengvegen 7, 016 FROGNER Matrikkelnr Gnr 93

Detaljer

EMILTUNET. Illustrasjonsbilde

EMILTUNET. Illustrasjonsbilde EMILTUNET Illustrasjonsbilde Ny og innholdsrik enebolig med carport i trivelige omgivelser sentralt på Valderøya. Bo i et trygt og barnevennlig område med kort vei til barnehage og skole. Solrik og lun

Detaljer

Formannskap 03.06.14

Formannskap 03.06.14 LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Dato: 19.05.2014 Referanse Saksgang: Utvalg Vår saksbehandler Tove Rørmark Møtedato Formannskap 03.06.14 Saknr. Tittel: 43/14 Søknad om konsesjon fra Bjørn Kvalø for kjøp av landbrukseiendommen

Detaljer

STYRET. ST 2008/34 Salg/overdragelse av psykiatrisk senter, Tingvoll

STYRET. ST 2008/34 Salg/overdragelse av psykiatrisk senter, Tingvoll STYRET ST 2008/34 Salg/overdragelse av psykiatrisk senter, Tingvoll Behandles i: Møtedato Saksnummer Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF 17.04.2008 Saksbehandler: Jonny Eikrem Arkivreferanse: 2008/255

Detaljer

SAKSFRAMLEGG SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR. 59 BNR. 1 KOMPERUD RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

SAKSFRAMLEGG SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR. 59 BNR. 1 KOMPERUD RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: 08/2510 Arkivnummer: SNR gnr. 59 bnr. 1 Saksbehandler: Dag Præsterud SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR. 59 BNR. 1 KOMPERUD RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over 9311 BRØSTADBOTN DYRØY KOMMUNE. Gnr. 14 Bnr. 52

Verdi- og lånetakst. over 9311 BRØSTADBOTN DYRØY KOMMUNE. Gnr. 14 Bnr. 52 Adr: Skogv. 52, 9360 Bardu Tlf: 901 64830 E-post: rk-elv@online.no Org.nr: 980292932 Verdi- og lånetakst over 9311 BRØSTADBOTN DYRØY KOMMUNE Utført av: Richard K. Elverum Takstmann MNTF Oppdrag Befaringsdato:

Detaljer

Verdi- og lånetakst over

Verdi- og lånetakst over Postboks 185 8483 Andenes 76142312, fax 76142485 Verdi- og lånetakst over Prinsensgt. 6 8480 ANDENES Gårdsnr. 54 Bruksnr. 29 ANDØY KOMMUNE Utført av: Jarle Bergheim Oppdrag 499 Befaringsdato: 19.07.2006

Detaljer

Verdi- og lånetakst. Sverresgate BERGEN. over BERGEN KOMMUNE. Gnr. 164 Bnr Utført av: Johan Lauvås Ingeniør

Verdi- og lånetakst. Sverresgate BERGEN. over BERGEN KOMMUNE. Gnr. 164 Bnr Utført av: Johan Lauvås Ingeniør Verdi- og lånetakst over Sverresgate 35 5010 BERGEN Gnr. 164 Bnr. 1013 BERGEN KOMMUNE Utført av: Johan Lauvås Ingeniør Oppdrag Befaringsdato: Verdi- og lånetakst over Sverresgate 35 5010 BERGEN Gnr. 164

Detaljer

Verdi- og lånetakst. Greverudveien 78 1404 SIGGERUD. over SKI KOMMUNE. Gnr. 99 Bnr. 78

Verdi- og lånetakst. Greverudveien 78 1404 SIGGERUD. over SKI KOMMUNE. Gnr. 99 Bnr. 78 Kontraveien 1 1400 SKI Mob 95 04 32 00 sestol@online.no Org.nr: 942049714 Verdi- og lånetakst over Greverudveien 78 1404 SIGGERUD Gnr. 99 Bnr. 78 SKI KOMMUNE Utført av: Tore Andre Sestøl Tømrermester/Takstmann

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Seksjonert villa Nordstrand Terrasse 52 1170 OSLO. Gnr. 182 Bnr. 37 Seksj.nr. 2 Eierbrøk: 10000/30000 OSLO KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Seksjonert villa Nordstrand Terrasse 52 1170 OSLO. Gnr. 182 Bnr. 37 Seksj.nr. 2 Eierbrøk: 10000/30000 OSLO KOMMUNE Harbitz Alléen 14 K, 0275 Oslo Mob. 905 16 615 jangravd@online.no www.takstpartneroslo.no Org.nr: 990 477 558 Verdi- og lånetakst over Nordstrand Terrasse 52 1170 OSLO Gnr. 182 Bnr. 37 Seksj.nr. 2 Eierbrøk:

Detaljer

Øvre Myrland Borettslag Byggetrinn 2. Leveringsbeskrivelse:

Øvre Myrland Borettslag Byggetrinn 2. Leveringsbeskrivelse: Øvre Myrland Borettslag Byggetrinn 2 Leveringsbeskrivelse: ØVRE MYRLAND BORETTSLAG OMRÅDE / BELIGGENHET Beliggenhet: Øvre Myrland III, Elvebakken, Sortland Solrik beliggenhet, nært turterreng med lysløype,

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Jostein Folgerø Stretet F, 700 KYRKSÆTERØRA Tlf: 901 17 13 E-post: josteinfolgero@hemneas VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Bugen 33, 700 KYRKSÆTERØRA Matrikkelnr Gnr 101 Bnr 605

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM TILSTANDSRAPPORT VÅTROM Betegnelse: Dato befaring: Utskriftsdato: Oppdrag nr: Fritidsleilighet 21.04.2016 23.04.2016 2731 Utført av autorisert medlemsforetak i NTF Sertifisert takstmann: Byggmester Einar

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Eiet seksjon i Arendalsgata 14 0463 OSLO. Gnr. 221 Bnr. 12 Seksj.nr. 25 Eierbrøk: 103/6981 OSLO KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Eiet seksjon i Arendalsgata 14 0463 OSLO. Gnr. 221 Bnr. 12 Seksj.nr. 25 Eierbrøk: 103/6981 OSLO KOMMUNE Verdi- og lånetakst over Eiet seksjon i Arendalsgata 14 0463 OSLO Gnr. 221 Bnr. 12 Seksj.nr. 25 Eierbrøk: 103/6981 OSLO KOMMUNE Utført av: Heiki Nygård Befaringsdato: 16.11.2011 Verdi- og lånetakst over

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM TILSTANDSRAPPORT VÅTROM Matrikkel: Gnr 38: Bnr 2693 Kommune: 1103 STAVANGER KOMMUNE Betegnelse: Leilighet Adresse: Sandalssvingen 5, 4022 Stavanger Dato befaring: 10.06.2014 Utskriftsdato: 11.06.2014 Oppdrag

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM. Internatplassen 1, 9845 TANA Matrikkelnr. Gnr. 36 Bnr. 51. Dato for befaring

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM. Internatplassen 1, 9845 TANA Matrikkelnr. Gnr. 36 Bnr. 51. Dato for befaring RAPPORTANSVARLIG: Jonny Wosnitza Fosseveien 16, 9845 TANA Tlf: 94862219 E-post: jw@byggebistandcom VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Internatplassen 1, 9845 TANA Matrikkelnr Gnr 36 Bnr 51 Kommune

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM TAKSERING AV : BOLIG, NÆRING, SKADE, SKJØNN, LANDBRUK OG TILSTANDSANALYSER Mobil: 97 52 57 47 RAPPORTANSVARLIG: Halstein O Leiren, 5727 STAMNES Tlf: 97525747 Faks: 56598047 E-post: holeiren@onlineno VERDI-

Detaljer

Verdi- og lånetakst over

Verdi- og lånetakst over Verdi- og lånetakst over Ragnhild Schibbyes vei 41 0968 OSLO Gårdsnr. 99 Bruksnr. 103 Seksj.nr. 107 Eierbrøk: 220/59450 OSLO KOMMUNE Oppdrag og forutsetninger Rekvirenten har bedt om å få vurdert boligens

Detaljer

Verdi-og lånetakst over

Verdi-og lånetakst over Adr: Skogv. 52, 9360 Bardu Tlf: 901 64830 E-post: rk-elv@online.no Org.nr: 980292932 Verdi-og lånetakst over Ringveien 18 9311 BRØSTADBOTN DYRØY Gnr. 3 Bnr. 113 KOMMUNE Utført av: Richard K. Elverum Takstmann

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over andel i Hemsedal Panorama Borettslag. Andelsleilighet Hemsedal GolfAlpin Panorama 3550 GOL

Verdi- og lånetakst. over andel i Hemsedal Panorama Borettslag. Andelsleilighet Hemsedal GolfAlpin Panorama 3550 GOL Ødda Takst DA Kåre I Kinnebergbråten Robru 3550 Gol Tlf: 90077624 post@oddatakst.no www.oddatakst.no Org.nr: 984 082 932 Verdi- og lånetakst over andel i Hemsedal Panorama Borettslag Andelsleilighet Hemsedal

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST KR. KR. Gnr 30: Bnr 1 (fnr: 51) 2030 SØR-VARANGER KOMMUNE Fritidseiendom Ropelv, 9900 KIRKENES

VERDI- OG LÅNETAKST KR. KR. Gnr 30: Bnr 1 (fnr: 51) 2030 SØR-VARANGER KOMMUNE Fritidseiendom Ropelv, 9900 KIRKENES VERDI- OG LÅNETAKST Betegnelse: Fritidseiendom Fritidsbolig: BRUKSAREAL (BRA): AREAL, P-ROM: 72 m² 68 m² MARKEDSVERDI (normal salgsverdi): KR. 700 000 LÅNEVERDI: KR. 630 000 Utført av autorisert medlemsforetak

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST NÃ RINGSEIENDOM. Matrikkelnr. Gnr. 50 Bnr. 131. Dato for befaring 17.09.2014. Markedsverdi: kr 750 000

VERDI- OG LÅNETAKST NÃ RINGSEIENDOM. Matrikkelnr. Gnr. 50 Bnr. 131. Dato for befaring 17.09.2014. Markedsverdi: kr 750 000 RAPPORTANSVARLIG: ABC-takst as Inge Rygg Åsvegen 86, 7715 STEINKJER Tlf: 41042541 E-post: abctakst@gmailcom VERDI- OG LÅNETAKST NÃ RINGSEIENDOM Adresse, 7761 SNÅSA Matrikkelnr Gnr 50 Bnr 131 Kommune SNÅSA

Detaljer

Verdi- og lånetakst. Krafts gate 1 0169 OSLO. over OSLO KOMMUNE. Utført av: Dagfinn Mosveen. Gnr. 217 Bnr. 205 Seksj.nr. 4 Eierbrøk: 47/1000

Verdi- og lånetakst. Krafts gate 1 0169 OSLO. over OSLO KOMMUNE. Utført av: Dagfinn Mosveen. Gnr. 217 Bnr. 205 Seksj.nr. 4 Eierbrøk: 47/1000 Verdi- og lånetakst over Krafts gate 1 0169 OSLO Gnr. 217 Bnr. 205 Seksj.nr. 4 Eierbrøk: 47/1000 OSLO KOMMUNE Utført av: Dagfinn Mosveen Hjemmeside: www.ek-mosveen.no email: d.mosveen@ekmo.no Befaringsdato:

Detaljer

Matrikkelnr. Gnr. 17 Bnr. 128. Dato for befaring 25.08.2010. 101 m Bruksareal primærdel (P-ROM): Bruksareal: 90 m Tomteareal:

Matrikkelnr. Gnr. 17 Bnr. 128. Dato for befaring 25.08.2010. 101 m Bruksareal primærdel (P-ROM): Bruksareal: 90 m Tomteareal: RAPPORTANSVARLIG: Roy Steffensen Postboks 5 Hvistendahlsgate 6 A, 9800 VADSØ Tlf: 78 94 1 00 Faks: 78 94 1 01 E-post: firmapost@polarplanno VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Boftsa, 9845 TANA Matrikkelnr

Detaljer