Verdivurdering. Landbrukseiendom Dotterud 2340 LØTEN. Gårdsnr. 52 Bruksnr. 1 LØTEN KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Verdivurdering. Landbrukseiendom Dotterud 2340 LØTEN. Gårdsnr. 52 Bruksnr. 1 LØTEN KOMMUNE"

Transkript

1 Verdivurdering Landbrukseiendom Dotterud 2340 LØTEN Gårdsnr. 52 Bruksnr. 1 LØTEN KOMMUNE Utført av: Bjørn Magne Rønningen TAKST-HUSET Oppdrag Befaringsdato:

2 Verdivurdering Landbrukseiendom Dotterud 2340 LØTEN Gårdsnr. 52 Bruksnr. 1 LØTEN KOMMUNE Takst-huset Bjørn Magne Rønningen Oppdrag og forutsetninger I forbindelse med salg av ovennevnte eiendom, ble undertegnede takstmann anmodet om å avholde takst over eiendommen. Hjemmelsinnehavere var tilstede og påviste eiendommen og gav forøvrig opplysninger. Denne rapporten er utarbeidet av en frittstående og uavhengig takstmann som ikke har noen bindinger til andre aktører i eiendomsbransjen. Oppdraget er utført på grunnlag av NTF's retningslinjer og gjeldende konsesjonslov. Landbruksdepartementet har i forskjellige rundskriv gitt generelle retningslinjer som verdisetting av konsesjonspliktige eiendommer skal bygge på. Det er ikke meningen at retningslinjene skal følges slavisk, men det åpnes for takstmannens skjønn. Eier skal lese gjennom dokumentet før bruk og gi tilbakemelding til takstmannen hvis det finnes feil/mangler som bør rettes opp. Verdivurderingen er avholdt etter beste skjønn og overbevisning. Verdivurderingen er utført i henhold til gjeldende instruks. Heftelsesanmerkninger er ikke vurdert med mindre det er angitt. Takstmannen er ikke ansvarlig for manglende opplysninger om feil og mangler som han ikke kunne ha oppdaget etter å ha undersøkt eiendommen slik god skikk tilsier. Egne forutsetninger Konsesjonsloven av (Formålsparagrafen) danner grunnlaget for regulering og kontroll av omsetning og priser for konsesjonspliktig eiendom og lyder som følger: - Landbruksnæringen - Behovet for utbyggingsgrunn - Almenne naturvern- og friluftsinteresser - En samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling vdr. fast eiendom - Hensyn til bosetting Formålsparagrafen i konsesjonsloven gir de generelle retningslinjer om hvilken utnyttelse eller bruk av eiendommen verdsettelsen ved konsesjonen skal bygge på. Veiledene normer for slik prisfastsettelse fastsettes til enhver tid av Landbruksdepartementet ved forskrifter og for tiden gjelder de retningslinjer Landbruksdepartementet har fastsatt i rundskriv M-3/ Priser på landbrukseiendommer ved konsesjon. Endringer i rundskrivet kom den i av 18

3 rundskriv M-4/2004. Denne kapitaliseringsrentefoten er lagt til grunn ved bruksverdiberegninger for den landbruksmessige del av eiendommen samt eiendommens øvrige ressurser, mens bebyggelsen er skjønnsmessig vurdert som nedskrevet gjenskaffelsesverdi. Rundskrivet gir også muligheten til å tillegge en boverdi til kostnadsverdien på boliger. I rundskriv M-7/2002 skal det heretter brukes en kapitaliseringsrentefot på 4 % ved avkastningsverdiberegninger for skog i konsesjonssaker. En påpeker ellers for ordens skyld at det i rundskrivet er uttalt at "I de tilfeller det er overvekt av gammel, hogstmoden skog, er det aktuelt med en kortvarig tilleggsavvirkning utover en årlig langsiktig avvirkningsplan. Skog som må avvirkes raskt verdiberegnes for seg." Etter at lov 28. november 2003 nr 98 om konsesjon for erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) trådte i kraft 1. januar 2004, har Landbruksdepartementet vurdert behovet for enkelte endringer når det gjelder prisreguleringen for landbrukseiendommer. De gjeldende retningslinjer fremgår av rundskriv M-3/2002- Priser på landbrukseiendommer ved konsesjon, og rundskriv M-7/2002 om kapitaliseringsrentefoten m.m. for skog. Departementet fastsetter med dette følgende tillegg/endringer i de gjeldende retningslinjer: Kapitaliseringsrentefot ved verdsetting av jord. Kapitaliseringsrentefoten må avspeile den økonomiske virkelighet som omgir en kjøper. Den generelle renteutviklingen den senere tid tilsier at kapitaliseringsrentefoten for jord bør være vesentlig lavere enn 7 % slik den er angitt i rundskriv M-3/2002. På samme måte som for skog er det ønskelig at også kjøpere av jord i større grad enn tidligere tar ansvaret for sine økonomiske disposisjoner. Det vil samtidig være en forenkling at jord-og skogbruksarealer har samme kapitaliseringsrentefot. Den økte avkastningsverdi på jordbruksareal som vil komme, får forhåpentligvis den følge at en større andel jordbruksarealer blir solgt framfor fortsatt å være leiet ut på usikre vilkår for brukeren. Ved verdiberegning av jordbruksarealene skal det som nå tas utgangspunkt i årlig fremtidig nettoavkastning. Her må produksjonsinntekter og produksjonskostnader oppdateres. På bakgrunn av ovenstående bestemmer departementet at kapitaliseringsrentefoten på jordbruksarealer ved konsesjonsbehandling heretterskal være 4%. Nedre beløpsgrense for prisvurdering ved konsesjonsbehandling av bebygd eiendom. Departementet er kommet til at det bør settes en nedre beløpsgrense for når landbruksmyndighetene skal vurdere prisen på en konsesjonseiendom. Den som kjøper en landbrukseiendom skaffer seg i de aller fleste tilfelle også en bolig. En boligeiendom er ikke undergitt priskontroll, og det må da være naturlig å ikke foreta noen priskontroll hvis den pris som betales ikke er høyere enn det som antas å være en nøktern boligpris av 18

4 Det er en forutsetning at boligen har en brukbar standard slik at kjøperen kan tilflytte eiendommen. I denne forbindelse er det et vurderingsmoment om det er tilfredsstillende løsninger for vei, vann og avløp. På bakgrunn av ovenstående bestemmer departementet at for bebygde konsesjonspliktige landbrukseiendommer hvor kjøpesummen er under kr ,- skal prisvurderingen heretter unnlates. De ovennevnte tillegg/endringer i rundskriv M-3/2002 trer i kraft straks, og gjelder for alle saker som er kommet inn til kommunen hvor det pr. dette rundskrivs dato ikke er truffet vedtak i første instans. Departementet foretar jevnlig en generell revidering av retningslinjene for prisvurderingen av landbrukseiendommer ved konsesjon. Konsesjonsgrensen ble den øket til 100 dekar. Dyrket marken kan utgjøre inntil 20 dekar av totalarealet. Forrige eier opplyser at det er påkostet kr ,- etter kjøpet. Ny eier har påkostet ca kr ,- hertil egeninnsats i Oversikten vedlegges. Med bakgrunn i befaring, opplysninger/dokumenter, beskrivelse og en totalvurdering av eiendommens enkelte komponenter har undertegnede takstmann vurdert eiendommens konsesjonsverdi/salgsverdi til kr ,- Skriverkronerseksmillionerfemhundretusen 00/100 Eier skal lese gjennom dokumentet før bruk og gi tilbakemelding til takstmannen hvis det finnes feil/mangler som bør rettes opp. Taksten er avholdt etter beste skjønn og overbevisning. Taksten er utført i henhold til gjeldende instruks. Heftelsesanmerkninger er ikke vurdert med mindre det er angitt. Takstmannen er ikke ansvarlig for manglende opplysninger om feil og mangler som han ikke kunne ha oppdaget etter å ha undersøkt eiendommen slik god skikk tilsier. Markedsverdi Markedsverdien settes skjønnsmessig til: Kr Bjørn Magne Rønningen TAKST-HUSET (sign) av 18

5 Rekvirent Rekvirert av: Sandbu, Astrid Besiktigelse, tilstede Dato: Oppdatert Bjørn Magne Rønningen Takstmann - Astrid Sandbu og - Pål Stenen Johnsrud Dokumentkontroll Dokumenter fremvist: Skjøte Tinglyst Situasjonskart Dato :5000 Tegninger Foreligger ikke Utleiekontrakter Ingen for kårboligen. Er under oppussing. Kvitt. off. avgifter Ikke fremlagt Skatteseddel År 2003 Off. påbud/krav Ingen iflg. eier Arealoversikt Løten kommune datert Driftsplan for skogen Foreligger, men ikke fremlagt. Driftsplan for dyrket mark Ikke fremlagt Rettigheter Almenningsrett i Løten Almenning. Innestående skogavgift Ikke opplyst. Gjødselsplaner Foreligger, men ikke fremlagt. Sprøyteplaner Foreligger, men ikke fremlagt. Offentlige planer Ingen iflg. eier. Oversiktskart 1:2500. Udatert Andre dok./kilder: Forsikringsavtale Ikke fremlagt. Eier Bestemmelser vedr. Flagstadelvens damholdsforening. Senking/lukking av grøft/bekk. Vilkår for statstilskudd. Bestemmelser om trafo/kiosk. Utleiekontrakt Dato Utleid 161 dekar dyrketmark i 5 år fra Vederlag kr 222,- pr dekar. Brev fra Løten kommune Dato Vedr. omdisponering av landbruksareal til ridebane. Påkostninger Utført i av 18

6 Kildehenvisninger Eier: Eiendommens opplysninger er fremkommet i henhold til nedenstående oversikt. I tillegg kommer beregninger og opplysninger fra takstmannens egen befaring og kalkulasjon. Hjemmelshaver, kommentar tomt, gårdsnr., bruksnr., konsesjonsforhold, regulering, kommuneplan, adkomst, tilknytning vann, tilknytning avløp, sist omsatt, forsikringsopplysn., kommentar ligningstakst, ligningstakst Vedlegg Nr Dokument/beskrivelse Ant. sider 1 Arealoppgave. Arealet er fra en 1 eldre oppmåling i kommunen og det kan være noe avvik i virkeligheten 2 Oversiktskart 1 3 Forsikringspolise 1 4 Utskrift fra eiendomsregisteret 1 Eiendomsdata Hjemmelshaver: Eiendommens arealer: Konsesjonsplikt: Adkomst: Vann: Avløp: Regulering: Kommuneplan: Astrid Sandbu og Pål Stener Johnsrud Eiet grunn. Areal fra kommunen. Brutto ca 354 dekar. Ja Privat. Ca 200 meter Offentlig Privat. Synkekum og sandfiltreringsgrøft felles anlegg for gården. Nei Ja Kjøpesum: Kr År/dato: 2008 Forsikringsforhold Kommentar: Det forutsettes at eiendommen er forsikret. Forsikret i If iflg. eier, men ikke fremlagt. Ligningstakst Ligningstakst: År 2003 Gårdsbruk kr ,-. Skog kr , av 18

7 Generelle opplysninger om eiendommen Dyrket mark: 211,0 da Imdisponert areal til 2,0 da ridebane: Skogareal: 118,0 da Havn/beite: 13,0 da Annet areal og tun: 10,0 da Sum: 354,0 da Beskrivelser Beliggenhet: Eiendommen ligger i et landbruksområde med spredt bebyggelse i Nordbygda i Løten. Det er kort innkjøring på privat veg fra offentlig veg. 5,5 km til nærmeste tettsted er Løten med post/bank og butikker. Det er ca 4 km til barneskole. Fra Grøholtkrysset (Rv 25) mot Spangen 1,7 km. Deretter mot Tomter 1,5 km avkjøring venstre og ca 200 meter inn til gården. Det er hagemessig pent opparbeidet plen/ beplantninger/frukttrær ved bebyggelsen. Steinbelegningsstein ved begge inngangene og uteplass ved hovedinngangen. Det er lagt belegningsstein til kjøkkeninngangen høsten Steinbed. Pent opparbeidet hage. Gruset adkomst og gårdsplass. Eiendommen har en pen beliggenhet, er solrik og har fin utsikt. Setra ligger etter Måliavegen 18 km fra gården. Fra Budor innover vegen 1,0 km, deretter 5 km etter Måliavegen fra til eiendommen. Denne vegen er ikke helårsveg. Nytt gjerde rundt bebyggelsen og dels steingjerde ved vollen som er ca 20 dekar. Steinrik overflatedyrket beite. Stedet ligger i ei setergrend ca 720 meter over havet. Solrike forhold og vidstrakt flott utsikt. Setra ligger på Almenningens grunn og ble ikke besiktiget. BYGNINGER PÅ EIENDOMMEN Våningshus med tun/vann og kloakk Byggeår: Anvendelse: Boligen er bebodd av eier. Ombygd: Badet er restaurert i 1990, kjøkkenet i av 18

8 Arealer og anvendelse Bruttoareal Etasje BTA m² Anvendelse Kjeller 183 Diverse, flere lagerrom, vaskerom/gammelt bryggerhus/fyrrom, gammelt bakstrom, hobbyrom og vinkjeller. Ca areal. 1. etasje 196 Hovedinngang, trapperom, stort kjøkken med spiseplass, kjøkkeninngang, WC, kjellernedgang, spisestue, tidligere TV-stue og dagligstue ombygd til finstue høsten 2005, peisestue. Netto 184 m2. 2. etasje 160 Stort trapperom, kontor/havestue, bad/wc, flere soverom. Netto 151 m2. I tillegg ikke målbare 4 kleskott. Loft Lagerplass med tregulv. Sum bygning 539 Konstruksjoner og innvendige forhold Lokalisering Bygningsdel/beskrivelse Våningshus med tun/vann og kloakk 200 Bygning generelt Boligen er oppført i 2 etasjer med kjeller, unntatt under inngangsdelen. En stor bygning med store rom. Noe vedlikehold er påregning. 210 Grunn og fundamenter Bygningen er oppført med betongsåle på antatt morenemasse med kulestein. Inngang på pillarer, kjeller under hele ellers. 230 Yttervegger Støpte kjellervegger. Reisverk oppbygd med stående plank, lufterom og papplag med utv. tømmermannspanel. Uisolert i 1. etg. hovedinngang. Overflater beskrevet under innervegger. Noe saltutslag i kjeller. Tildels dårlig ventilert. Bygningen er malt utvendig sommeren Bør males ett strøk til. 233 Vinduer og dører i yttervegg Trevinduer med 2 lag isolerglass og ekstra ytre glass med sprosser. Enkle vinduer med varevinduer i kjeller og på kott. Enkle glass i hovedinngang og i halve 2. etg. Inngangsdør i malt utførelse. Dobbel dør hovedinngang. Innvendige dører i malt utførelse. Dobbel glassdør mellom peisestue og penstue. Dels dårlige kjellervinduer. Noen vin duer ellers må omkittes. Punktert glass i stuedør av 18

9 245 Kledning/overflater innervegger Delevegger i betong i kjeller samt lettvegger i tre. Overflater av malt og ubehandlet betong. Bærevegger og lettvegger i tre ellers. Overflater av malt trepanel, litt tapet og litt malte plater. 254 Gulv og overflate Støpt uisolert gulv i kjeller med overflater av ubehandlet/malt betong. Ellers isolert trebjelkelag over kjeller med antatt sagflis og i øvrige etasjeskillere. Overflater av malt og lakkerte tregulv, vinylkork, tepper og laminat. Skade i gulv i kjøkkeninngang/wc og inngang. Litt knirk. Normal bruksslitasje ellers i forhold til alder. 255 Himling og overflate Himling i kjeller av stubbloft og trepanel. Forøvrig himling av malt/ubehandlet trepanel. 260 Yttertak Saltak tekket med sementtakstein. Takrenner med nedløp til terreng. Adkomst til loft via trapp. Kaldt loft isolert med sagflis. Litt tegn til gammel lekkasje på loft. Eldre takstein fra byggeåret. Noen ødelagte takstein. Eldre beslag/gradrammer og dels takrenner. Loftet er ikke luftet ved raft. Malingsavflassinger og fare for skader ved raft. 270 Fast inventar Garderobeskap og plassbygde skap. Kott. Alarm. Utebelysning. 271 Kjøkkeninnredning Kjøkkeninnredning i malt utførelse. Kjøkkenøy. Montert eldre svartovn. Godt med skap- og benkeplass. Opplegg oppvaskmaskin. Fliser over benk. Kjøkkenventilator, hette. Eldre integrert komfyr og kokeplate. 281 Trapper Støpt inngangstrapp. Støpt trapp til kjeller. Tretrapp til 2. etg. og til loft. To utganger fra kjeller. En under terrassen. 285 Verandaer og terrasser Terrasse på ca 21 m2 med før fra peisestue. 315 Sanitærutstyr Klosett, servant, badekar, dusjkabinett på bad/wc i 2. etg. Klosett og servant på WC i 1. etg. Opplegg for vaskemaskin og tørketrommel på vaskerommet og to stk oppvaskbenker i kjeller. 320 Varme Varmekabler i kjøkkeninngang. Sentralfyanlegg av 18

10 Kårbolig med tun/vann og kloakk Byggeår: Anvendelse: 400 Elkraft Blanding av eldre/nyere åpent el.anlegg med porselenssikringer. Egne inntak til bygningene. Automatsikringer for fyrkjele, ellers porselenssikringer. Anlegget er gjennomgått av fagmann i Forøvrig er ikke el.anlegget vurdert. 660 Piper, ildsteder og fyranlegg 3 stk vedovner. Peis i peisestue. Gammel ovn i kjeller. El. og oljefyrt fyrkjele 2x6 kw i kjeller. Nedgravd ståltank på 3000 l. Ettløps teglpipe med luftepipe. Toløps teglsteinspipe med luftepipe. Gammel nedgravd tank. Tilstand ukjent. Forøvrig er ikke ildsteder vurdert av takstmannen. Godkjent rapport fra feiervesenet datert Utleie. Vurdert til brutto kr 5.500,- pr mnd. når den er ferdig innredet. Verdsettes etter kapitalisert nettoleieinntekt inkl. tun/vann/kloakk. Ombygd: 1975 Restaurert og noe i Arealer og anvendelse Bruttoareal Etasje BTA m² Anvendelse Kjeller 15 Gråsteinkjeller. 1. etasje 87 Trapperom, ett soverom, kjellernedgang, stor stue med daglig/spisestue og åpen kjøkkenløsning. Netto 79 m2. 2. etasje 56 Gang, bad, WC, to soverom og vaskerom. Netto 54 m2. Sum bygning 158 Konstruksjoner og innvendige forhold Lokalisering Bygningsdel/beskrivelse Kårbolig med tun/vann og kloakk 200 Bygning generelt Boligen er oppført i 1 1/2 etasje med kjeller under ca 15 m2. Alminnelige planløsninger og eksteriør. Påkostninger: Restaurert i 1975 og vanlig vedlikehold. Nytt gulv i stua i 2008 og noe oppusset ellers av 18

11 Taket er tekket med bølgeeternitt. Noe vedlikehold påregnelig. 210 Grunn og fundamenter Bygningen er oppført med betongsåle på antatt morenemasse. Uisolert gråsteinsmur med betong. Kjeller under ca 1/5, ellers kryprom og støpt isolert plate på mark i noe av stuedelen. Ingen adkomst til kryprom. For dårlig ventilert. 230 Yttervegger Gråstein kjellervegger. Bindingsverk. Laftede tømmervegger kledd utvendig og tilleggsisolert med 5 cm mineralull og utvendig tømmermannspanel. Overflater beskrevet under innervegger. Behov for utvendig maling. 233 Vinduer og dører i yttervegg Trevinduer med 2 lag isolerglass, doble vinduer. Utvendig løssprosser. Inngangsdør i tak. Innvendige dører i malt utførelse. 245 Kledning/overflater innervegger Gråsteinskjeller. Kledde tømmervegger, bærevegger og lettvegger i tre ellers. Overflater av trepanel, tynne baderomsplater og tapeter. Dels under oppussing. 254 Gulv og overflate Isolert trebjelkelag over kjeller med sagflis og litt mineralull i gulv i 1. etg. ellers sagflis. Overflater av parkett, teppe, belegg og tregulv. Noe oppussing bør forventes. 255 Himling og overflate Himling i kjeller av tre. Forøvrig himling av trepanel, belagte og malte plater. 260 Yttertak Saltak tekket med eternittplater. Takrenner med nedløp til terreng. Adkomst til loft via nedfellbar luke i himling. Kaldt loft isolert med sagflis. Bølgeeternitt (asbest) bør skiftes evt. oppfore og legge ny tekking. Takrenner må utbedres. Ingen lufting ved raft av 18

12 Driftsbygning/garasje Byggeår: Anvendelse: 270 Fast inventar Plassbygde skap og kott. Utebelysning. 271 Kjøkkeninnredning Den gamle er revet og det er ikke satt inn ny innredning. 281 Trapper 20 m2 inngangstrapp/terrasseoverbygg. Oppsatt på betongsøyler. Bratt malt tretrapp til kjeller. Trapp til 2. etg. Trappa må slipes/lakkeres. 285 Verandaer og terrasser Balkong på 3 m2 i 2. etg. 315 Sanitærutstyr Servant i innredning og badekar på bad. Klosett og servant på WC. Begge rommene er i 2. etg. Plastkum på vaskerom. 200 l varmtvannsbereder og vannpumpe og/trykktank i kjeller. Dårlig avtrekk på badet. 320 Varme Panelovner. 400 Elkraft Åpent el.anlegg med porselenssikringer - automatsikringer. Tilfredsstillende el.inntak. Forøvrig er ikke el.anlegget vurdert. 660 Piper, ildsteder og fyranlegg Kombinert parafin/peis. Innstøpt tank i kjeller. Oljeløfter. Ettløps teglsteinspipe. Forøvrig er ikke ildsteder vurdert. Korntørking, lagring, garasjer, stallrom (salrom). Arealer og anvendelse Bruttoareal Etasje BTA m² Anvendelse Kjeller 143 Gammel kjeller. Gjort i stand stall med åtte nye stallbokser og nye porter. 1. etasje 350 Tidligere hønsehus der innredningen er fjernet, salrom, diverse av 18

13 lagerrom, kjølerom, lager teknisk rom. Tre ganger. Netto 331 m 2. Hertil 52 m2 lagerbygg/plass under låvebrua. 2. etasje 350 Ett stort rom for lagring og kaldluftstørke med lagerplass for korn. Sum bygning 843 Konstruksjoner og innvendige forhold Lokalisering Bygningsdel/beskrivelse Driftsbygning/garasje 200 Bygning generelt Oppført i 2 etasjer med kjeller under ca 1/3 på støpt kjeller, ellers støpt såle med betongringmur/leca og støptplate på mark. Bindingsverkvegger kledd utvendig med trykkimpregnert tømmermannspanel og murte vegger. isolerte vegger, gulv og etasjeskille over 1. etg. Støpt gulv i 1. etg. og støpt dekke over kjeller. Trebjelkelag med tregulv i hele 2. etg. med låvebruadkomst og støpt platting til lagerdel. Buet tak oppbygd med trelimtrebruer og med aluminiumsplatetekking. Disse går noe nedover veggdelen. Enkle vinduer med varevinduer. Pusset leca i garasjedelen. Tre el.styrte leddporter. Nye porter til stallrom under låvebrua og til kjeller. Ellers flere dører/porter. Ristgulv i korntørke med kaldluftstørke. Innlagt strøm. Lagerrom under låvebruene. Støpte vegger og trevegger i endene. Av utstyr nevnes, utslagsvask, 120 l VVS, brønn i gulv og kornbinger. I det store rommet i 1. etg. er det husdyrplater på veggene. Det store rommet i 1. etg. kan ha forskjellige bruksområder. Potetbu Byggeår: Anvendelse: Arealer og anvendelse Telesprekker i låvebrumur. En del sprekker i delevegg i garasjedel, ellers noe utv. ris. Sprekker i gulv i etasjeskille. Noen ødelagte vinduer. Noe asbest himling. Lagerbygning Bruttoareal Etasje BTA m² Anvendelse Kjeller 85 Kjeller under. 1. etasje 85 Ett stort rom for lagring. 2. etasje Lagerplass. Areal 85 m2, alt er ikke målverdi. Sum bygning av 18

14 Konstruksjoner og innvendige forhold Lokalisering Potetbu Diverse bygninger: Samlet Bygningsdel/beskrivelse 200 Bygning generelt Potetbua er oppført i 1 1/2 etasje med kjeller. Bygningen er noe skjev. Oppsatt på betongmur. Uisolerte bindingsverkvegger med utv. trepanel. Saltak tekket med aluminiumsplater. Ny kledning på deler av yttervegger. Takrenner. Jordgulv i kjeller med åpen front. Isolert trebjelkelag med tregulv over kjeller. Enkle vinduer med varevinduer. Tregulv i 2. etg. med låvebruadkomst. Ny kurs til potetbua med nye stikkontakter. Skjevheter i tak. Noe ødelagte vinduer. Noe råteskader i gulv og heng i himling. Sprekker i brukar. Byggeår: Pumpehus: antatt 1935, dieselpumpe: antatt 1960 tallet, lekestue: antatt Arealer og anvendelse Bruttoareal Etasje BTA m² Anvendelse 1. etasje Pumpehus: 15 m2 Vedbod: Røkeri: Dieselpumpe: Lekestue: 10 m2 Dieselpumpe: Sum bygning Konstruksjoner og innvendige forhold Lokalisering Diverse bygninger: Samlet Bygningsdel/beskrivelse Setra inkl. bruksverdi av tun/voll Byggeår: Anvendelse: Ombygd: 200 Bygning generelt Pumpehus: Flyttet til stedet fra annet sted på eiendommen.. Dieselpumpe med ukjent tilstand. Antatt 1800 tallet. Eget bruk som ferie/fritid. Restaurert på 1950 tallet av 18

15 Arealer og anvendelse Bruttoareal Etasje BTA m² Anvendelse 1. etasje 50 Inngang, stue, ett soverom, kjøkken med spiseplass, kjeller under ca 20 m2 med lemadkomst. Hertil uisolert glassveranda på 12 m2. Sum bygning 50 Konstruksjoner og innvendige forhold Lokalisering Bygningsdel/beskrivelse Setra inkl. bruksverdi av tun/voll 200 Bygning generelt Setra er oppført i 1 etasje med kjeller på ca 20 m2. Oppsatt på gråsteinsmur. Betongpillarer i glassveranda. Glassveranda i uisolert bindingsverk eller laftede tømmervegger kledd utvendig med lektepanel og innvendig med malt trepanel. Tregulv i hele med sagflisisolering, likeledes i himling. Noen nye vegger innvendig og maling. Saltak tekket med bølgeblikkplater uten takrenner. Doble vinduer som er opprutet, skodder. teglpipe med vedovn i stue. Gammel kjøkkenkomfyr. Utslagsvask med hanpumpe. Finer kjøkkeninnredning. Malt inngangsdør og innvendige dører. 3 sengeplasser. Teglpipe. Malt utvendig sommeren Utglidd betongmur i kjeller. Ellers kryprom uten adkomst. Vannet er drenert ut sommeren 2007 og det er gravd opp avskjæringsgrøft. Skjevheter i gulv. Generelt behov for oppussing. Låve Byggeår: Ca 1920 Anvendelse: Arealer og anvendelse Lagerbygning. Bruttoareal Etasje BTA m² Anvendelse 1. etasje 37 Vedbod og høylåve. Sum bygning av 18

16 Konstruksjoner og innvendige forhold Lokalisering Låve Fjøs Byggeår: Antatt 1850 Anvendelse: Arealer og anvendelse Bygningsdel/beskrivelse 200 Bygning generelt Oppført i 1 etasje. Oppsatt på gråsteinpunkter/tresøyler. Uisolerte bindingsverksvegger med utv.låvepanel. Saltak tekket med bølgeblikkplater uten takrenner. Tregulv. Skjevheter. Råte i nedre del. Mindre verdi. Lagerbygg. Bruttoareal Etasje BTA m² Anvendelse 1. etasje 71 Gammelt fjøs med to rom og inntilsatt utedo. Sum bygning 71 Konstruksjoner og innvendige forhold Lokalisering Bygningsdel/beskrivelse Fjøs 200 Bygning generelt Oppført på gråstein. Laftede tømmervegger. Saltak tekket med bølgeblikkplater. Tregulv. 1 m2 utedo som er iorden. Skjevheter. Mye råte utvendig i tømmeret. Dårlig tak. Liten verdi av 18

17 ANDRE VERDIKOMPONENTER Dyrket mark Dyrket mark er totalt på 211 dekar og ligger ved/rundt bebyggelsen. Noe av arealet er ombygget til ridebane og paddokker. Jordsmonnet består av noe morene med stein, noe svartjord og myr. Systemgrøftet i ca Før dette ble det grøftet for år siden. Systemgrøft på ca 40 dekar. Arroderingen er bra, hele arealet er oppdelt i fem teiger og er dels noe kuppert. Gjennomsnittelig kornproduksjon er kg pr dekar. Jorda passer best til grasproduksjon. 161 dekar er bortforpaktet med årlig inntekt kr ,-. Resten av arealet bruker eier selv til ridebane. Setervollen er opplyst til å være ca 20 dekar. Overflatedyrket med mye stein. Havn/beite er oppgitt av landbrukskontoret til 13 dekar. Kr Almenningsrett i Løten Almenning Almenningsrett i Løten Almenning Kr Havn/beite medtatt i dyrkningsarealets verdi. Medtatt i dyrkningsarealets verdi. Kr 0 Ridebane og paddokker og opparbeidelse Det er i år opparbeidet paddokker for hester og en ridebane på 25 x 65 lm. Arbeidene er solid oppført. Kr Produktiv skog Totalt er det 118 dekar skog, 10 dekar annet areal/tun. Skogen består av hovedsaklig gran, mest i hogstklasse 4. Noe furu og lauvskog. Boniteten er høy på 60 dekar, ellers 36 dekar middels, resten av lav bonitet. Lette driftsforhold. Jaktverdien er tillagt med kr 5,- pr dekar i skogsverdien. Innestående skogavgit er ikke oppgitt. Ifølge eier fremgår det i skogbruksplanen at det hovedsaklig er hogstklasse 4 og stående kubikkmasse er ca Skogforsikring i Storebrand U Premie betalt i desember 2007 for 1 år opplyst av tidligere eier. Kr av 18

18 SAMMENDRAG VERDIKOMPONENTER Bygg ol.: Våningshus med tun/vann og kloakk Kr Kårbolig med tun/vann og kloakk Kr Driftsbygning/garasje Kr Potetbu Kr Diverse bygninger: Samlet Kr Setra inkl. bruksverdi av tun/voll Kr Låve Kr Fjøs Kr Andre verdikomp.: Dyrket mark Kr Almenningsrett i Løten Almenning Kr Havn/beite medtatt i dyrkningsarealets verdi. Kr 0 Ridebane og paddokker og opparbeidelse Kr Produktiv skog Kr Samlet verdi: Kr av 18

Verdivurdering. Bjerkly Toftenes 20 8432 Alsvåg. Gårdsnr. 81 Bruksnr. 20 ØKSNES KOMMUNE

Verdivurdering. Bjerkly Toftenes 20 8432 Alsvåg. Gårdsnr. 81 Bruksnr. 20 ØKSNES KOMMUNE Pollen 8475 Straumsjøen Tlf 76 13 92 20 Mob 917 96 336 Verdivurdering Bjerkly Toftenes 20 8432 Alsvåg Gårdsnr. 81 Bruksnr. 20 ØKSNES KOMMUNE Utført av: Oppdrag Befaringsdato: Verdivurdering Bjerkly Toftenes

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Våningshus Myrvang, Eierholen 2266 Gnr. 176 Bnr. 5 Gnr. 176 Bnr. 6 og 43, Gnr. 144 Bnr. 36, Gnr. 141 Bnr. 5, Gnr. 32 Bnr. 12 tilhører også.

Detaljer

Verdivurdering. Ebru 2340 LØTEN LØTEN KOMMUNE. Gårdsnr. 151 Bruksnr. 1. Bjørn Sagbakken Sivilagronom Aut. landbrukstakst Glitregata 4.

Verdivurdering. Ebru 2340 LØTEN LØTEN KOMMUNE. Gårdsnr. 151 Bruksnr. 1. Bjørn Sagbakken Sivilagronom Aut. landbrukstakst Glitregata 4. Sivilagronom Aut. landbrukstakst Glitregata 4. 2406 Elverum Telefon: 62418389 Mobiltlf. 95029205 e-post: bjsag@online.no Verdivurdering Ebru 2340 LØTEN Gårdsnr. 151 Bruksnr. 1 LØTEN KOMMUNE Utført av:

Detaljer

Verdivurdering. Landbrukseiendommen RAUAASEN m/flere 2266 ARNEBERG

Verdivurdering. Landbrukseiendommen RAUAASEN m/flere 2266 ARNEBERG Størjen 2100 Skarnes Tlf: 62 97 37 86 mob: 91 11 03 77 Org.nr: 988 089 400 Verdivurdering Landbrukseiendommen 2266 ARNEBERG Gnr. Bnr. Beskrivelse 154 2 Hovedbølet 3 teiger 156 1 5 teiger 156 14 1 teig

Detaljer

Verdivurdering. Trollsås Nordre 3243 KODAL ANDEBU KOMMUNE. Gnr. 119 Bnr. 4

Verdivurdering. Trollsås Nordre 3243 KODAL ANDEBU KOMMUNE. Gnr. 119 Bnr. 4 Peder Bogens gt. 4 B PB 176, Tlf. 33 42 77 88 / faks 33 42 77 99 Verdivurdering Trollsås Nordre 3243 KODAL Gnr. 119 Bnr. 4 Utført av: Erling Riis Gårdbruker / Takstmann MNTF Oppdrag 20100365 Befaringsdato:

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Boligeiendommen "Knausen" Bårlidalsvegen 56 2080 EIDSVOLL. Gnr. 64 Bnr. 17 EIDSVOLL KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Boligeiendommen Knausen Bårlidalsvegen 56 2080 EIDSVOLL. Gnr. 64 Bnr. 17 EIDSVOLL KOMMUNE Verdi- og lånetakst over Boligeiendommen "Knausen" Bårlidalsvegen 56 2080 EIDSVOLL Gnr. 64 Bnr. 17 EIDSVOLL KOMMUNE Bror Arne Jensen Mattisholtet 53, 2074 Eidsvoll Verk Telefon: 63 95 20 06. Telefaks:

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst "Svenskerud" Vestre Hvindenvegen 41 Gårdsnr. 61 Bruksnr. 24 SERTIFISERT TAKSTMANN Oppdrag Bef.dato Vedlegg 2007000801

Detaljer

Verdi- og lånetakst. Enebolig Kisevegen 344 2350 NES PÅ HEDMARKEN. over RINGSAKER KOMMUNE. Utført av: Marius Oustad Ing.

Verdi- og lånetakst. Enebolig Kisevegen 344 2350 NES PÅ HEDMARKEN. over RINGSAKER KOMMUNE. Utført av: Marius Oustad Ing. Nordahlveien 3 B, 2312 Ottestad 47 64 97 17 marius@oustad.as Org.nr: 984 868 316 Verdi- og lånetakst over Enebolig Kisevegen 344 2350 NES PÅ HEDMARKEN Gnr. 656 Bnr. 5 RINGSAKER KOMMUNE Utført av: Marius

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Enebolig Smebyvegen 5 B 2319 Hamar. Gnr. 20 Bnr. 407 HAMAR KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Enebolig Smebyvegen 5 B 2319 Hamar. Gnr. 20 Bnr. 407 HAMAR KOMMUNE Takstmann Bygg- og Tømrermester Rune Juvet Kirkerud Medlem i NorgesTakseringsForbund NTF DNV Sertifisert Takstmann for Boligsalgsrapportering Godkjent for naturskader Naturskadepoolen Tlf: 40 41 63 50

Detaljer

LANDBRUKSTAKST. Knutsveien 5, 3090 HOF. m.fl. 0714 HOF KOMMUNE

LANDBRUKSTAKST. Knutsveien 5, 3090 HOF. m.fl. 0714 HOF KOMMUNE LANDBRUKSTAKST Knutsveien 5, 3090 HOF m.fl. 0714 HOF KOMMUNE SERTIFISERT TAKSTMANN Bedre Råd AS Ole-Gunnar Green Telefon: 90961675 E-post: post@bedrerad.no Rolle: Uavhengig takstmann AUTORISERT FORETAK

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Lågendalsveien 381 RAPPORTANSVARLIG: 3262 LARVIK Stavern Taksering AS Gnr 2024 Bnr 7 Torbjørn Johansen Kommune: 709 Larvik William Sverdrups

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst Enebolig/gårdsbruk SERTIFISERT TAKSTMANN Hans Tarjei Midtbø Telefon: 975 45 77 E-post: htm@telefiber.no Rolle: Uavhengig takstmann AUTORISERT FORETAK Organisasjonsnr:

Detaljer

Verdi- og lånetakst over

Verdi- og lånetakst over Postboks 185 8483 Andenes 76142312, fax 76142485 Verdi- og lånetakst over Prinsensgt. 6 8480 ANDENES Gårdsnr. 54 Bruksnr. 29 ANDØY KOMMUNE Utført av: Jarle Bergheim Oppdrag 499 Befaringsdato: 19.07.2006

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Boligeiendom Haugovegen 108 2967 Gnr. 12 Bnr. 6 SERTIFISERT TAKSTMANN Kåre Ivar Kinnebergbråten Org.nr: 984 Oppdrag 082 932 Bef.dato

Detaljer

RISLØKKA Halvpart av tomannsbolig, garasjeplass

RISLØKKA Halvpart av tomannsbolig, garasjeplass RISLØKKA Halvpart av tomannsbolig, garasjeplass ADRESSE: Rabbeveien 1 E, 0580 Oslo Gnr.123 bnr. 274 snr. 1 BTA: 161 m 2 PRIMÆR ROM: 88 m 2 TAKSTVERDIER: VT: Kr. 2.300.000,- /LT: Kr. 1.950.000,- ANDEL FELLESGJELD:

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Tuftadalen 41 5265 Ytre arna BERGEN KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Tuftadalen 41 5265 Ytre arna BERGEN KOMMUNE Verdi- og lånetakst over Tuftadalen 41 5265 Ytre arna Gnr. 307 307 Bnr. 287 288 BERGEN KOMMUNE Utført av: Takstmann Indre Arna veien 90, 5261 Indre Arna E-post: aron.skaalevik@takstmann.as Tlf.: 975 13

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Småbruk - Hestesportsenter Skirvedalsvegen 39 3540 NESBYEN Gnr. 58 Bnr. 73 SERTIFISERT TAKSTMANN Kåre Ivar Kinnebergbråten Org.nr: 984

Detaljer

Verdi- og lånetakst. Sundsveien 340 8372 GRAVDAL. over VESTVÅGØY KOMMUNE. Utført av: Roald Arne Arctander

Verdi- og lånetakst. Sundsveien 340 8372 GRAVDAL. over VESTVÅGØY KOMMUNE. Utført av: Roald Arne Arctander Takstmann M.NTF Roald Arne Arctander Byggeteknisk konsulent / Takstforretning Postboks 33 / Gravdalsgt. 32, 8372 GRAVDAL Tlf: 76080033. Mob: 90727711. Fax: 76082253 Org.nr. NO 970 190 627 MVA. E-post:

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Tomannsbolig, horisontaldelt. Markalléen 27 A 1368 STABEKK. Gnr. 14 Bnr. 251 Eierbrøk: 1/2 BÆRUM KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Tomannsbolig, horisontaldelt. Markalléen 27 A 1368 STABEKK. Gnr. 14 Bnr. 251 Eierbrøk: 1/2 BÆRUM KOMMUNE Tords vei 31 1386 Asker Mobil 41470155 www.huskonsulenten.no torbjorn@huskonsulenten.no Org.nr: 996 898 067 Verdi- og lånetakst over Tomannsbolig, horisontaldelt. Markalléen 27 A 1368 STABEKK Gnr. 14 Bnr.

Detaljer

Tilstandsrapport. 4. Bera terrasse 2D 3026 DRAMMEN. over DRAMMEN KOMMUNE. Gnr. 117 Bnr. 909 Seksj.nr. 5 Eierbrøk: 188/17458

Tilstandsrapport. 4. Bera terrasse 2D 3026 DRAMMEN. over DRAMMEN KOMMUNE. Gnr. 117 Bnr. 909 Seksj.nr. 5 Eierbrøk: 188/17458 Bjørg Strømmen Takstmann MNTF Hegdehaugsveien 31, 0352 Oslo Hotvetveien 92, 3018 Drammen e-post: bjorg.strommen@taksering.no Org.nr: 966 972 017 Tilstandsrapport over 4. Bera terrasse 2D 3026 DRAMMEN Gnr.

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Gamle Kongeveg 10 Gårdsnr. 275 Bruksnr. 81 SERTIFISERT TAKSTMANN Rita Woll Takstmann MNTF Ingeniør Tlf.: 901 11 918 Oppdrag Bef.dato

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Boligeiendommen Eitrheimsvegen 103 Gnr. 61 Bnr. 124 SERTIFISERT TAKSTMANN Oppdrag Bef.dato Vedlegg 1641 31.08.2012 2 Om rapporten BOLIGSALGSRAPPORTEN

Detaljer

NORDSTRAND Stor enebolig med 2 utleiehybler. Et eldorado for storfamilien

NORDSTRAND Stor enebolig med 2 utleiehybler. Et eldorado for storfamilien NORDSTRAND Stor enebolig med 2 utleiehybler. Et eldorado for storfamilien ADRESSE: BTA/ BRA(PRIMÆR-ROM): Hyggeveien 1 B, 1178 Oslo Gnr158 bnr 813 324/268 m2 TAKSTVERDIER: VT: Kr 8.720.000,- /LT: Kr 7.530.000,-

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling - verdi- og lånetakst. Elvdalsvegen 632 2422 NYBERGSUND

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling - verdi- og lånetakst. Elvdalsvegen 632 2422 NYBERGSUND OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Elvdalsvegen 632 2422 NYBERGSUND Gnr 21 Bnr 5/13/14/35 Kommune: 428 TRYSIL Befaringsdato: 27052014 Rapportdato: 30062014

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Fritidseiendom i Hafjell Mosetertoppen Felt FB1 - Storslåveien 90 2636 ØYER Gnr. 17 Bnr. 67 Tomtnr. 28 SERTIFISERT TAKSTMANN

Detaljer

HØNEFOSS/ SENTRUMSNÆRT

HØNEFOSS/ SENTRUMSNÆRT HØNEFOSS/ SENTRUMSNÆRT Grensegata 5 P-rom/Bra: 246/348 Oppdrag: 51012231 Prisantydning: 3.490.000,- Arkitekttegnet enebolig (bygget med utleiedel) - romslig garasje DNB Eiendom - Hele Norges Eiendomsmegler

Detaljer

Nabolagsprofil Frydenlundvegen 27

Nabolagsprofil Frydenlundvegen 27 Nabolagsprofil Frydenlundvegen 27 TRANSPORT VARER/TJENESTER Oslo Gardermoen 99.7 km Kremmertorget Kjøpesenter Mart'n Senteret 0 km* 0.8 km* SPORT Elverum Kirkevegen v/sykehuset Frydenlund (skole) aktivitetsanlegg

Detaljer

Småbruk - Hestesportsenter med ridehall og fantastisk utsikt og solrikt - Nesbyen

Småbruk - Hestesportsenter med ridehall og fantastisk utsikt og solrikt - Nesbyen Småbruk - Hestesportsenter med ridehall og fantastisk utsikt og solrikt - Nesbyen Skirvedalsvegen 39 3540 Nesbyen Småbuk - Hestesportsenter på 15,2 da med egen ridehall. NØKKELINFORMASJON Ansv. megler:...advokat

Detaljer

Verdi- og lånetakst. Bankgata 17 2609 LILLEHAMMER. over LILLEHAMMER KOMMUNE. Gårdsnr. 200 Bruksnr. 446

Verdi- og lånetakst. Bankgata 17 2609 LILLEHAMMER. over LILLEHAMMER KOMMUNE. Gårdsnr. 200 Bruksnr. 446 Rabben 18 2611 Lillehammer Org.nr. 970 435 204 Telefon 61255774-91377702 Verdi- og lånetakst over Bankgata 17 2609 LILLEHAMMER Gårdsnr. 200 Bruksnr. 446 LILLEHAMMER KOMMUNE Utført av: Morten M. Haugom

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Bolig-/ næringseiendommen Sæbøbvikvegen 137 5454 SÆBØVIK Gnr. 192 Bnr. 204 SERTIFISERT TAKSTMANN Oppdrag Bef.dato Vedlegg 1617 07.06.2012

Detaljer