Bruks- og monteringsanvisning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruks- og monteringsanvisning"

Transkript

1 Bruks- og monteringsanvisning Innbyggings-kaffemaskin med fast vanntilkobling CVA 4085 Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr

2 Innhold Aktivt miljøvern Beskrivelse av kaffemaskinen Sikkerhetsregler Funksjonsbeskrivelse Betjening av maskinen Betjeningstaster...14 Display...14 Første igangsetting...14 Skru på maskinen...14 Skru av maskinen...15 Påfylling av vann, kaffebønner eller espressomalt kaffe Fylling hhv. tømming av vanntanken Fylling av bønnebeholderen...17 Påfylling av espressomalt kaffe...18 Tilberedning av drikker Skru på maskinen...19 Forvarming av koppene...20 Justering av høyden på kaffedysene...20 Espresso, kaffe av ferskmalte bønner Avbryte tilberedningen! Tilberedning av to kopper samtidig...22 Espresso, kaffe med espressomalt kaffe Cappuccino og melkeskum...24 Første gangs tilberedning Cappuccino...25 Melkeskum...26 Tilberedning av melkeskum og kaffe/espresso samtidig...26 Etter tilberedning av melkeskum og cappuccino...26 Bestemmelse av malegrad

3 Innhold Innstillinger: Individuell innstilling av maskinen Velge språk...30 Klokkeslett...31 Visning...31 Innstille klokkeslett...32 Innstille "Timer"...32 Innkobling kl...32 Utkobling etter...33 Utkobling kl...33 Aktivere...34 Opprette hhv. velge nyterprofil Opprette...35 Slette...35 Endre navn...35 Skifte...36 Velge nyterprofil...36 Malemengde...37 Forbrygging...38 Temperatur...38 Skylleautomatikk...39 Dampsystem...40 Belysning (når maskinen er skrudd på) Belysning (når maskinen er skrudd av) Lese av antall tilberedte kaffekopper (Kaffe totalt) Sperremekanisme...43 Innstilling av vannets hardhet...44 Hovedmeny (endre rekkefølge) Display...46 Signaltoner Tallerkenvarmer...47 Fast vanntilkobling...48 Fabrikkinnstillinger...49 Innstilling av porsjonsstørrelser

4 Innhold Rengjøring og stell Skylling Vanntank...52 Grutbeholder...52 Dryppskål Drypplate med drypprist...54 Bønnebeholder...54 Kaffedyse-forbindelse...55 Innerrom og maskinfront...55 Bryggeenhet...56 Rengjøring: Avfetting av bryggeenheten Cappuccinatore...59 Grundig rengjøring i oppvaskmaskinen...60 Front Maskiner med front av rustfritt stål...63 Maskiner med aluminiumsfront Avkalking av maskinen Hvis feil oppstår Service Fast vanntilkobling Elektrotilkobling Monteringsveiledning Justering av dørhengslene...83

5 Aktivt miljøvern Kassering av transportemballasjen Emballasjen beskytter apparatet mot transportskader. Emballasjematerialene er valgt med sikte på miljøvennlighet og avfallsbehandling og kan derfor gjenvinnes. Tilbakeføringen av emballasjen til materialkretsløpet sparer råstoff og reduserer avfallsmengden. Forhandleren tar vanligvis emballasjen i retur. Kassering av gamle apparater Gamle elektriske og elektroniske apparater inneholder ofte verdifulle materialer. De inneholder imidlertid også skadelige stoffer, som har vært nødvendige for apparatets funksjon og sikkerhet. I restavfallet eller ved feil behandling, kan disse stoffene være helseskadelige og skade miljøet. Kast derfor aldri apparatet som restavfall. Apparatet kan leveres gratis til forhandlere av samme type produkter eller til en kommunal gjenbruksstasjon. For mer informasjon, se Sørg for at apparatet oppbevares barnesikkert til det kjøres bort. Se kapittel "Sikkerhetsregler". 5

6 Beskrivelse av kaffemaskinen Maskinen utvendig a Tast-felt for betjening, nederste tast-felt På/Av-tast b Display c Tast-felt for betjening, nederste tast-felt "+ C" = Clear-tast d Øvre belysning e Dørhåndtak f Varmtvannsdyse g Nedre belysning h Drypplate av kunststoff i Drypprist j Utløpsdyser for kaffe, høyderegulerbar k Utløpsdyse for Cappuccinatore, uttakbar for grundig rengjøring l Sugeslange for Cappuccinatore, kan tas ut sammen med utløpsdysen 6

7 Beskrivelse av kaffemaskinen Maskinen innvendig a Hovedbryter b Deksel for beholder for espressomalt kaffe c Beholder for espressomalt kaffe d Innstilling for malegrad e Bønnebeholder f Dryppskål med rist for enklere håndtering g Vanntank h Bryggeenhet i Grutbeholder 7

8 Sikkerhetsregler Denne kaffemaskinen oppfyller de påbudte sikkerhetskrav. Hvis maskinen ikke brukes forskriftsmessig, kan det likevel føre til skader på personer og gjenstander. Les bruksanvisningen nøye før du begynner å bruke maskinen. Den gir viktige råd om montering, sikkerhet, bruk og vedlikehold av maskinen. Du beskytter deg selv og unngår skader på maskinen. Ta vare på bruksanvisningen og gi den videre til en eventuell senere eier! Forskriftsmessig bruk ~ Kaffemaskinen skal bare brukes i husholdningen for tilberedning av espresso, cappuccino og kaffe. Annen bruk er ikke tillatt og kan innebære fare. Produsenten er ikke ansvarlig for skader som skyldes ureglementert bruk eller feil betjening. ~ Personer, som på grunn av sin psykiske eller fysiske tilstand eller på grunn av sin uerfarenhet eller uvitenhet ikke er i stand til å betjene kaffemaskinen på en sikker måte, må ikke bruke kaffemaskinen uten tilsyn eller veiledning fra en ansvarlig person. Barn i husholdningen ~ Hold øye med barn som befinner seg i nærheten av kaffemaskinen. Ikke la barn leke med kaffemaskinen. Husk at barns hud er meget ømfintlig og reagerer på høye temperaturer. Fare for forbrenning! ~ Barn kan bare bruke kaffemaskinen under tilsyn. Barn må kunne forstå mulige farer ved feil betjening. Tenk over at espresso og kaffe ikke er drikker for barn. Teknisk sikkerhet ~ Kontroller at kaffemaskinen ikke har ytre, synlige skader før den monteres. En skadet kaffemaskin må ikke tas i bruk. Det kan utsette brukeren for fare! ~ Før apparatet tilkobles, må tilkoblingsdataene (spenning og frekvens) på typeskiltet sammenlignes med dataene for el-nettet. Disse dataene må stemme overens, for at det ikke skal oppstå skader på apparatet. Søk råd hos en elektrofagmann hvis du er i tvil. ~ Sikkerheten for kaffemaskinens elektriske anlegg garanteres kun hvis den kobles til et forskriftsmessig installert jordingssystem. Det er meget viktig at denne grunnleggende sikkerhetsforutsetningen er i orden. I tvilstilfelle bør en fagmann kontrollere husinstallasjonen. Produsenten kan ikke gjøres ansvarlig for skader som skyldes manglende eller brutt jordledning (f.eks. elektrisk støt). ~ Maskinen må bare brukes når den er bygd inn, slik at ingen elektriske komponenter kan berøres. Pass på at stikkontakten ikke har strøm ved montering og demontering, f.eks. ved vedlikeholdsarbeid! 8

9 Sikkerhetsregler ~ Maskinen må ikke kobles til strømnettet via skjøtekabel. Skjøtekabler gir ikke nødvendig sikkerhet for maskinen (f.eks. fare for overoppheting). ~ Den andre tilkoblingsboksen på baksiden av maskinen skal kun brukes for tilkobling av en Miele tallerkenvarmer type EGW og -29! Ellers blir maskinen ødelagt! ~ Maskinen er ikke egnet for utendørs bruk, heller ikke når den er montert i innbyggingsskapet på hjul (ekstrautstyr). ~ En forutsetning for at sikker bruk garanteres, er at installasjon og montering av denne maskinen på ikke-stasjonære oppstillingssteder (f.eks. skip) bare må utføres av fagfolk. ~ Maskinen er ikke egnet for tilkobling til varmt vann. Da blir den ødelagt! ~ Stoppekranen må være tilgjengelig når maskinen er bygd inn! ~ Beskyttelseshylsteret til vanninntaksslangen må ikke ødelegges eller knekkes. Da vil det ikke være tett! ~ Det innebygde waterproof-systemet gir pålitelig beskyttelse mot vannskader under følgende forutsetninger: forskriftsmessig installasjon, reparasjon av kaffemaskinen evt. utskiftning av deler ved tydelige skader, stenging av vannkranen ved lengre fravær (f.eks. ferie). ~ Installasjon, vedlikehold og reparasjoner må bare utføres av kvalifiserte fagfolk. Installasjon, vedlikehold eller reparasjoner utført av ukyndige kan føre til betydelig fare for brukeren, som produsenten ikke er ansvarlig for. ~ Reparasjon av kaffemaskinen i garantitiden, skal kun foretas av servicefolk som er autorisert av Miele, ellers gjelder ikke noe garantiansvar ved påfølgende skader. ~ Defekte deler må bare skifte ut med originale Miele-reservedeler. Bare for disse delene kan vi garantere at de sikkerhetskravene vi stiller til våre maskiner, blir oppfylt. ~ Maskinen er koblet fra strømnettet bare når en av disse betingelsene er oppfylt: sikringene i husinstallasjonen er koblet ut, skrusikringene i husinstallasjonen er skrudd helt ut, støpselet er trukket ut. Ta tak i støpselet, ikke i tilkoblingsledningen, for å koble maskinen fra nettet. ~ Du må aldri åpne maskinens kabinett. Hvis strømførende tilkoblinger blir berørt og den elektriske og mekaniske konstruksjonen forandret, er det fare for elektrisk støt. Dessuten kan det oppstå funksjonsfeil på maskinen. ~ Hvis kaffemaskinen monteres i kombinasjon med et annet apparat, er det meget viktig at maskinen er avgrenset nedover med en lukket hylle (unntatt ved kombinasjon med en innbyggingstallerkenvarmer). 9

10 Sikkerhetsregler Forskriftsmessig bruk Forsiktig! Fare for forbrenning! Væskene som kommer ut er meget varme! Du må aldri se direkte, eller med optiske instrumenter inn i belysningen. ~ Personer, også barn, som på grunn av sin psykiske eller fysiske tilstand eller pga. sin uerfarenhet eller uvitenhet ikke er i stand til å betjene kaffemaskinen på en sikker måte, må ikke bruke kaffemaskinen uten tilsyn eller veiledning fra en ansvarlig person. Hold øye med barn, slik at de ikke leker med kaffemaskinen. ~ Før den første drikken tilberedes, er det meget viktig å gjennomskylle innløpsrørene og Cappuccinatoren, samt rengjøre maskinen grundig. ~ Hvis du bruker maskinen med vanntanksdrift, skal vanntanken kun fylles med kaldt og friskt drikkevann. Varmt eller kokende vann eller andre væsker kan skade maskinen. ~ Skift vann daglig, for å forhindre bakteriedannelse! ~ Hvis du bruker maskinen med vanntanksdrift, må du ikke bruke mineralvann. Mineralvann fører til så sterk kalkdannelse at maskinen blir ødelagt. ~ Fyll aldri annet enn brente espressohhv. kaffebønner i bønnebeholderen. Heller ikke malt kaffe må fylles i bønnebeholderen. Kvernen blir ødelagt. ~ I beholderen for espressomalt kaffe må du aldri fylle annet enn espressomalt kaffe eller rengjøringstabletten for bryggeenheten. Ellers blir maskinen ødelagt. ~ Sukker ødelegger maskinen! Kaffebønner som er behandlet med karamell, sukker eller lignende, må ikke fylles i maskinen, heller ikke sukkerholdige drikker. ~ Hold aldri en kopp med brennende alkohol-kaffeblanding under utløpsdysene på kaffemaskinen. Kunststoffdeler i kaffemaskinen kan ta fyr og smelte! ~ Det varme vannet og dampen kan føre til forbrenninger. Bruk derfor disse funksjonene ekstra forsiktig. Hold aldri kroppsdeler under den varme dampen eller det varme vannet. Rengjør heller ingen gjenstander ved hjelp av maskinen. ~ Du må aldri bruke maskinen når Cappuccinatoren er demontert. Fare for forbrenning pga. varm damp! ~ Bruk absolutt ikke damprenser til rengjøring av maskinen. Dampen kan trenge inn til strømførende deler i maskinen og forårsake en kortslutning. ~ Rengjør maskinen daglig, for å forebygge bakteriedannelse. Alle deler, bortsett fra bryggeenheten og bønnebeholderen kan vaskes i oppvaskmaskin. 10

11 Sikkerhetsregler ~ Avhengig av kalkholdigheten i vannet, skal maskinen avkalkes regelmessig med det vedlagte avkalkingsmiddelet. I områder med svært høy hardhetsgrad på vannet skal avkalkingen foretas oftere. Produsenten er ikke ansvarlig for skader som oppstår på grunn av manglende avkalking. ~ Bruk utelukkende de avkalkingstablettene som er utviklet av Miele til avkalkingen, og ta hensyn til avkalkingsmiddelets blandingsforhold. Ellers blir maskinen ødelagt. ~ Avhengig av fettinnholdet i kaffesortene som brukes, kan bryggeenheten bli tett. Rengjør derfor bryggeenheten etter ca. hver 200. porsjon med en rengjøringstablett (i displayet vises også en tilsvarende oppfordring). ~ Espresso-/kaffegruten skal kastes som våtorganisk avfall eller i komposten, ikke i avløpet til en vask. Avløpet kan bli tett. ~ Ikke heng på eller belast maskinfronten når den er åpen. Maskinen kan bli ødelagt. Produsenten kan ikke gjøres ansvarlig for skader som skyldes at sikkerhetsreglene ikke blir fulgt. 11

12 Funksjonsbeskrivelse Du kan tilberede espresso, kaffe, cappuccino, melkeskum og varmt vann i denne maskinen. Kaffebønner fylles direkte i maskinen. Bønnene blir malt like før kaffen tilberedes, slik at aromaen kan utvikle seg fullt ut. Etter malingen blir kaffen først fuktet med litt varmt vann (forbrygging), for å øke kaffens aroma. Deretter presses det varme vannet med høyt trykk gjennom den malte kaffen. Hvis maskinen brukes av forskjellige personer, som alle har ulik kaffesmak, kan du foreta egne innstillinger for inntil 10 brukere (nyterprofil). I tillegg kan du også tilsette espressomalt kaffe for én porsjon i maskinen, hvis noen f.eks. foretrekker espressomalt koffeinfri kaffe. For at det ikke skal bli stående vann i innløpsrørene, blir resten av vannet presset ut av rørene, noe som fører til et lite etterløp. Først etter dette er kaffen ferdig. Maskinen tømmer den brukte kaffegruten i en grutbeholder. Dermed slipper du å tømme ut kaffegruten etter hver brygging. Størrelsen på koppene kan programmeres, slik at maskinen bare tilbereder nødvendig mengde. Skulle koppen likevel ha en mindre kapasitet enn den programmerte porsjonsstørrelsen, kan tilberedningen når som helst avbrytes ved å berøre tast-feltet "+ C". Hvis to porsjoner kaffe eller espresso skal lages samtidig, må du kun berøre tast-feltet ved siden av "2 porsjoner". Maskinen fyller koppene med noen sekunders mellomrom i to skritt. Maskinen kan, avhengig av kaffesort, innstilles for å male mellom ca. 6 og 14 gram. Den innstilte malemengden kan innstilles forskjellig for alle typer kaffe (espresso, kaffe, cappuccino). Malegraden, dvs. hvor fint eller grovt bønnene skal males, kan også innstilles direkte på maskinen. Belysningen i maskinen kan skrus på uavhengig av driften. I tillegg kan den øvre og nedre belysningen dimmes uavhengig av hverandre. Av sikkerhetsgrunner blir bryggesystemet og kvernen strømløse med en gang maskinfronten åpnes. Dessuten kan maskinen sperres, slik at barn ikke kan starte maskinen. Med den lettbetjente programmeringsfunksjonen, kan språket i displayet endres, vannets hardhetsområde osv. innstilles. For at smaken skal kunne utvikle seg bedre og vare lenger, har maskinen en ekstra funksjon som skyller og forvarmer innløpsrørene automatisk når maskinen er kald. Den samme funksjonen brukes også for å rengjøre innløpsrørene og utløpsdysene for kafferester etter bruk. 12

13 Funksjonsbeskrivelse Det varme vannet fra varmtvannsdysen kan brukes til forvarming av koppene. Hvis maskinen skal være klar til bruk, men ikke bruke unødig strøm, omstiller den seg til energisparemodus etter en viss tid. Hvis du ønsker at maskinen skal koble seg inn hhv. ut til en bestemt tid, kan du legge inn disse tidene, slik at maskinen kobles inn hhv. ut til de samme tidene hver dag. 13

14 Betjening av maskinen Betjeningstaster Display Første igangsetting Før du begynner å bruke maskinen, bør du gjøre deg fortrolig med den, for senere å kunne betjene den slik du ønsker, og for å kunne bruke alle funksjoner riktig! For å betjene denne maskinen er det tilstrekkelig å berøre de enkelte tast-feltene med fingeren. Hvis det er flere menypunkter på venstre side som ikke er synlige, vises en dobbel-pil på høyre side. Ved å berøre det høyre tast-feltet beveges de venstre menypunktene oppover eller nedover og flere menypunkter blir synlige. For å velge et menypunkt; berør tast-feltet ved siden av det aktuelle menypunktet. Når du berører "+ C", kommer du tilbake til forrige displayvisning og avbryter tilberedningen av f.eks. kaffe. Bak Videre finnes flere menypunkter, og bak OK finnes funksjonen som lagrer en innstilling. Før første igangsetting må maskinen oppstilles og tilkobles riktig (se "Elektrotilkobling", "Fast vanntilkobling" og "Monteringsveiledning") og rengjøres (se "Rengjøring og stell"). Fjern en eventuell beskyttelsesfolie fra maskinfronten. Skru på maskinen ^ Berør venstre tast-felt "s", for å skru på maskinen. 14

15 Betjening av maskinen Når maskinen skrus på for første gang, vises et velkomstbilde en kort stund i displayet, deretter vises klokkeslettet. Velkomstbildet vil vises hver gang du skrur på maskinen, helt til 5 drikker (inkl. damputtak) er blitt tilberedt: Míele Willkommen Ved aller første igangsetting vises ikke klokkeslettet etter velkomstbildet, men oppfordringen om å velge språk: ^ Berør tast-feltet ved siden av det ønskede språket og berør deretter tast-feltet ved siden av "Videre" på høyre side. Gå deretter frem som beskrevet i bruksanvisningen, for å innstille maskinen individuelt og for å gjøre deg kjent med den på riktig måte. Du bør ta deg tid til dette, fordi du vil ha mye mer glede av maskinen når du kjenner den skikkelig! De to første kaffekoppene skal du helle ut, slik at alle kafferester fra fabrikkontrollen blir fjernet fra bryggesystemet! Skru av maskinen Hvis du vil skru av maskinen, ^ berør tast-feltet "s". I displayet vises klokkeslettet og etter en stund kobles displayet ut (avhengig av innstilling, se "Innstillinger: Individuell innstilling av maskinen"). Hvis skylleautomatikken er innkoblet, starter skyllingen dersom en kaffe har blitt trukket. 15

16 Påfylling av vann, kaffebønner eller espressomalt kaffe Rengjør maskinen grundig før du fyller den (se "Rengjøring og stell"). Fylling hhv. tømming av vanntanken I tillegg til bønnesorten er god vannkvalitet avgjørende for en god espresso hhv. kaffe. Når maskinen har fast vanntilkobling og er skrudd på, fylles vanntanken automatisk. Tøm derfor vanntanken daglig. For at du ikke skal glemme dette, vises meldingen: Tøm vanntanken når du skrur på maskinen. Ved vanntanksdrift må du ikke fylle varmt vann eller andre væsker i vanntanken, da kan maskinen bli ødelagt. Fyll vanntanken daglig kun med kaldt, rent drikkevann. Mineralvann må ikke brukes. Mineralvann fører til så sterk kalkdannelse at maskinen blir ødelagt. ^ Åpne maskinfronten. ^ Trekk vanntanken fremover. 16

17 Påfylling av vann, kaffebønner eller espressomalt kaffe Fylling av bønnebeholderen ^ Hvis du bruker maskinen med vanntanksdrift; åpne lokket og fyll kaldt, rent drikkevann i vanntanken til "Max."-markeringen. En ventil på fremsiden av vanntanken sørger for at det ikke kan renne vann ut. ^ Lukk lokket, og skyv vanntanken helt inn i maskinen til den knepper på plass. Vanntanken må være festet og stå riktig i maskinen, slik at ventilen holder seg tett. Hvis du ikke har hørt vanntanken kneppe på plass eller vanntanken står for langt frem eller for høyt; undersøk om flaten der vanntanken plasseres er skitten, og rengjør den. Fyll bare brente espresso- eller kaffebønner i bønnebeholderen. Alt annet - også malt kaffe - skader kvernen. Ikke bruk bønner som er behandlet med karamell, sukker o.l., heller ikke sukkerholdige drikker. Sukker ødelegger maskinen. ^ Trekk ut bønnebeholderen. ^ Skyv dekselet bakover og fyll bønnebeholderen med brente kaffebønner. ^ Skyv dekselet helt frem igjen, skyv bønnebeholderen helt inn i maskinen igjen, og lukk maskinfronten. 17

18 Påfylling av vann, kaffebønner eller espressomalt kaffe Påfylling av espressomalt kaffe Hvis du vil tilberede en drikk med espressomalt kaffe, kan du fylle den espressomalte kaffen i den tilhørende beholderen. Gå frem slik: ^ Trekk dekselet til beholderen for espressomalt kaffe helt ut av maskinen og løft opp lokket til beholderen (1.). ^ Fyll en strøken skje (vedlagt) espressomalt kaffe i beholderen (2.) og lukk den. ^ Skyv dekselet inn i maskinen og lukk maskinfronten. I displayet blir du spurt om du vil tilberede kaffe med ferdigmalt kaffe. ^ Berør tast-feltet ved siden av "Ja". ^ Displayet returnerer til hovedmenyen og du kan velge en drikk (se "Tilberedning av drikker"). Hvis du ikke har fylt på espressomalt kaffe, må du velge "Nei", ellers går maskinen ut i fra at det er kaffe i maskinen, og det kommer kun vann ut av maskinen ved neste kaffetilberedning! 18

19 Tilberedning av drikker Skru på maskinen Før den daglige tilberedningen av drikker er det meget viktig å gjennomskylle innløpsrørene. Dette skjer automatisk hvis programpunktet "Skylleautomatikk" er innstilt med "På" og maskinen er kald. Etter oppvarmingen renner det varmt vann ut av begge utløpsdysene og ned i dryppskålen. Hvis programpunktet "Skylleautomatikk" er innstilt med "Av", bruker du programpunktet "Vedlikehold" for å skylle innløpsrørene (se "Rengjøring og stell"). For å skru på maskinen, ^ berør tast-feltet "s". I displayet vises et kort øyeblikk: Informasjon i Tøm vanntanken Denne meldingen er en påminnelse om å tømme vanntanken, slik at det kun blir brukt friskt vann til tilberedning av kaffe hhv. espresso! Deretter vises i displayets øverste linje: Oppvarmingsfase - hold døren lukket ß Avkalking ß Standard n ß Instillinger F Hvis programpunktet Skylleautomatikk er innstilt med "På" (fabrikkinnstilling), skylles maskinen etter oppvarmingen og hovedmenyen vises. 19

20 Tilberedning av drikker Forvarming av koppene Espresso og alle andre drikker bør alltid tilberedes i varme kopper. Da utvikler smaken seg bedre og varer lenger. Aromaen i espresso tåler ikke kuldesjokk. Jo mindre kaffemengden hhv. espressoen er og jo tykkere vegger koppen har, desto viktigere er forvarmingen av koppen. ^ Sett den koppen som skal varmes under varmtvannsdysen. ^ Berør det nederste tast-feltet på høyre side, til "Varmtvann" blir synlig på venstre side. ^ Berør tast-feltet ved siden av menypunktet "Varmtvann". ^ La det renne litt varmt vann ned i koppen og berør tast-feltet "+ C" for å koble ut vannet. ^ La koppen forvarmes en liten stund før du heller vannet ut av koppen. Justering av høyden på kaffedysene Avhengig av høyden på koppen, kan kaffedysene justeres i høyden, slik at espressoen hhv. kaffen får så kort vei som mulig til koppen, og ikke blir for raskt avkjølt. Dessuten beholdes cremaen (skummet) bedre når avstanden er liten: ^ Trekk kaffedysene langsomt nedover. 20

21 Espresso, kaffe av ferskmalte bønner Tilberedning av drikker ^ Sett en kopp under kaffedysene. Drikkene renner alltid gjennom begge utløpsdysene samtidig! ^ Berør tast-feltet ved siden av espresso eller kaffe. Maskinen maler nå kaffebønnene, forbrygger kaffen (hvis programpunktet "Forbrygging" er innstilt med "På"), og ønsket drikk renner ut. Du må ikke åpne maskinfronten under bryggeprosessen. Maskinen blir ødelagt! De to første kaffekoppene skal du helle ut, slik at alle kafferester fra fabrikkontrollen blir fjernet fra bryggesystemet! Avbryte tilberedningen! ^ Berør tast-feltet "+ C". Tilberedningen avbrytes omgående. Du kan selv bestemme hvilke porsjonsstørrelser som skal gjelde for betegnelsene espresso, kaffe og cappuccino (se "Innstilling av porsjonsstørrelser"). Avhengig av smak og land, innstilles disse porsjonsstørrelsene meget forskjellig. 21

22 Tilberedning av drikker Tilberedning av to kopper samtidig ^ Sett en kopp under hver utløpsdyse. ^ Berør tast-feltet ved siden av espresso eller kaffe og berør deretter tast-feltet "2 porsjoner". Maskinen tilbereder to porsjoner espresso hhv. kaffe med noen sekunders mellomrom. La koppene stå under utløpsdysene, helt til hovedmenyen vises i displayet! Først da er tilberedningen ferdig. Espresso, kaffe med espressomalt kaffe For at du skal kunne tilberede espresso/kaffe med espressomalt kaffe, må hovedmenyen vises i displayet. Etter at du har tilsatt espressomalt kaffe i beholderen for espressomalt kaffe (se Påfylling av vann, kaffebønner eller espressomalt kaffe Påfylling av espressomalt kaffe ), vises følgende spørsmål i displayet: 22 i ß Nei Har du fylt på ferdigmalt kaffe og vil du tilberede dette? Ja ß ^ Berør tast-feltet ved siden av "Ja". Hvis du ikke har fylt på espressomalt kaffe, må du velge "Nei", ellers går maskinen ut i fra at det er kaffe i maskinen, og det kommer kun vann ut av maskinen ved neste kaffetilberedning! ^ Sett en kopp under kaffedysene.

23 Tilberedning av drikker Drikkene renner alltid gjennom begge utløpsdysene samtidig! ^ Berør tast-feltet ved siden av espresso eller kaffe. Maskinen brygger espressoen hhv. kaffen, og ønsket drikk renner ut av utløpsdysene. Du må ikke åpne maskinfronten under bryggeprosessen. Maskinen blir ødelagt! Etter tilberedningen omstilles maskinen automatisk til drift med bønner! Avbryte tilberedningen ^ Berør tast-feltet "+ C" under tilberedningsprosessen. Tilberedningen avbrytes omgående. Tilberedning av to kopper samtidig Ved tilberedning med espressomalt kaffe, kan kun én porsjon tilberedes ad gangen. Maskinen bruker alltid hele kaffeporsjonen som er fylt i beholderen for å tilberede én drikk! 23

24 Tilberedning av drikker Cappuccino og melkeskum Første gangs tilberedning Før maskinen forlot fabrikken, ble rørene pumpet helt tomme. Derfor må det pumpes vann inn i tilførselsrørene før du tilbereder cappuccino eller melkeskum for første gang. ^ Sett en tom kopp under utløpsdysen til Cappuccinatoren. ^ Berør tast-feltet ved siden av "Melkeskum". Cappuccinatoren suger nå til seg vann en stund, og begynner å fylle rørene med vann. Det renner litt vann ut av utløpsdysen til Cappuccinatoren! ^ Start "Melkeskum" på nytt, så snart maskinen har stoppet. Etter en stund kommer det damp ut av utløpsdysen til Cappuccinatoren, og tilførselsrørene er fylt med vann. Nå kan du lage cappuccino eller melkeskum! 24

25 Tilberedning av drikker Cappuccino For å lage cappuccino, trenger du en stor keramikk- eller porselenskopp og en mugge med melk. Det beste melkeskummet får du med kald melk! Melketypen (kumelk, geitemelk, rismelk, soyamelk osv.) er ikke avgjørende for melkeskummet, heller ikke fettinnholdet. Pga. melkeskummingen er det bare mulig å lage én porsjon cappuccino ad gangen! ^ Sett muggen med melk under sugeslangen, og cappuccinokoppen under utløpet til Cappuccinatoren. ^ Berør tast-feltet ved siden av "Cappuccino". Maskinen starter melkeskummingen, stopper litt og deretter skummes en viss mengde melk i koppen. Nesten samtidig blir bønnene malt. Berør tast-feltet ved siden av OK for å avbryte melkeskummingen! ^ Når melken er ferdig skummet; sett cappuccinokoppen under begge utløpsdysene og berør tast-feltet ved siden av "OK". Cappuccinoen gjøres ferdig! Berør tast-feltet ved siden av OK for å avbryte espresso-tilberedningen! 25

26 Tilberedning av drikker Melkeskum Hvis du trenger ekstra melkeskum, er det best å skumme opp den kalde, magre (1,5 % fett) melken i en kald, rustfri stålmugge som smalner mot toppen. Melkeskummet holder seg best i en slik mugge! ^ Sett den medfølgende glasskannen med melk under sugeslangen, og sett en stålmugge under utløpsdysen til Cappuccinatoren. ^ Berør tast-feltet ved siden av "Melkeskum". Maskinen starter melkeskummingen, stopper litt og deretter skummes en viss mengde melk i stålmuggen. Berør tast-feltet ved siden av OK for å avbryte melkeskummingen! Tilberedning av melkeskum og kaffe/espresso samtidig Du kan tilberede melkeskum og kaffe/espresso samtidig (hvis dampsystemet er koblet inn under "Innstilling"). Gå frem slik: Berør tast-feltet ved siden av ønsket drikk og berør deretter tast-feltet nederst til høyre ved siden av Melkeskum. Etter tilberedning av melkeskum og cappuccino Rengjør Cappuccinatoren med en gang etter bruk. Størknet melk er vanskelig å fjerne, og Cappuccinatoren blir tilstoppet, slik at det produseres dårlig, eller til og med ikke noe melkeskum (se "Rengjøring og stell")! 26

27 Bestemmelse av malegrad En god espresso hhv. kaffe med tykk og jevn crema (skum) avhenger ikke bare av vannkvaliteten, -trykket, -temperaturen og kvaliteten på bønnene, men også av malegraden og malemengden. Cremaen må ha en jevn farge, som i beste fall kan være gjennomtrukket av mørke striper (tigerstriper). Malemengden kan innstilles i hovedmenyen (se "Innstillinger: Individuell innstilling av maskinen - malemengde"). Still inn malegraden forsiktig, alltid kun med ett trinn og la bønnene males, før du regulerer malegraden til neste trinn! Ellers blir maskinen ødelagt. Forskjellige kjennetegn viser om malegraden må justeres: Hvis espressoen hhv. kaffen renner for raskt ned i koppen, er bønnene for grovmalte. Trykket kan ikke bygge seg opp riktig. Derfor må malegraden reduseres, bønnene må altså males finere. Hvis espressoen hhv. kaffen bare drypper ned i koppen, er bønnene malt for fint. Kaffen blir bitter. Malegraden må økes, bønnene må altså males grovere. Hvis cremaen har en jevn, men gulhvit farge, kan bønnene være malt for grovt. Hvis cremaen varierer fra mørkebrun (nesten sort) på den ene siden til hvit på motsatt side, kan bønnene være for finmalte. 27

28 Bestemmelse av malegrad For å justere malegraden, ^ skyv spaken for malegrad maksimalt ett trinn mot venstre (fin maling) eller mot høyre (grov maling). Ved justering av malegraden skal du tydelig kjenne stopptrinnene. Hvis spaken skulle blokkeres, ^ lukk maskinen og lag en espresso. Deretter kan du justere malegraden på nytt. 28

29 Innstillinger: Individuell innstilling av maskinen Maskinen kan enkelt innstilles etter brukerens individuelle ønsker. Følgende innstillinger kan velges: Språk: Tsjekkisk, dansk, tysk, engelsk, spansk, fransk, italiensk, ungarsk, nederlandsk, norsk, polsk, portugisisk, finsk, svensk, tyrkisk, gresk og russisk! Klokkeslett: Visning, tidsformat, innstille Timer: Stille, aktivere. Under "Stille" har du følgende muligheter: Innkobling kl: Maskinen kobler seg inn til et bestemt, innstilt klokkeslett. Utkobling etter: Maskinen kobler seg ut til en forhåndsinnstilt tid. Kan innstilles fra 15 minutter til 9 timer. Utkobling kl: Maskinen kobler seg ut til et bestemt, innstilt klokkeslett. Malemengde: Malemengden kan innstilles forskjellig for espresso, kaffe og cappuccino. Forbrygging: Lang, normal, uten Temperatur: Temperaturen for espresso, kaffe, cappuccino og varmtvann kan innstilles fra minimal til maksimal. Skylleautomatikk: På, av Dampsystem: På, av Belysning: Automatisk (av, på), dimme (oppe, nede) Kaffe totalt: Telling av de til nå tilberedte kaffeporsjonene Sperring: Tillatt, ikke tillatt Vannhardhet: Bløtt 1, Middels 2, Hardt 3, Meget hardt 4 Nyterprofil: Velge, opprette, (endre navn, slette, skifte (aldri, med innkobling, etter uttak)) Hovedmeny: De forskjellige drikketypene kan plasseres i individuell rekkefølge, slik de skal vises i displayet. Display: Kontrast, lysstyrke Signaltoner: Lydstyrke, tastetoner Tallerkenvarmer: Automatisk, på, av 29

30 Innstillinger: Individuell innstilling av maskinen Velge språk Fast vanntilkobling: På, av Fabrikkinnstilling: Alle innstillinger, nyterprofiler Nærmere forklaringer om programpunktene finner du i de enkelte kapitlene. For at alle tekstene i displayet skal vises på ønsket språk, kan du velge språket før første gangs bruk. Hovedmeny ß Vedlikehold ß Standard n ß Innstillinger F ^ Berør det øverste eller nederste tast-feltet på høyre side, til "Innstillinger" blir synlig på venstre side. ^ Berør tast-feltet ved siden av "Innstillinger". Innstillinger ß Språk F ß Klokkeslett ß Timer ^ Berør tast-feltet ved siden av "Språk". ^ Berør tast-feltet ved siden av ønsket språk. For at andre språk skal vises, berør det øverste eller midterste tast-feltet. ^ Berør tast-feltet ved siden av "OK". I displayet vises nå all tekst på det valgte språket Berør tast-feltet "+ C" for å komme tilbake til hovedmenyen! 30

31 Innstillinger: Individuell innstilling av maskinen Klokkeslett ^ Berør det øverste eller nederste tast-feltet på høyre side, til "Innstillinger" blir synlig på venstre side. ^ Berør tast-feltet ved siden av "Innstillinger". Innstillinger ß Språk F ß Klokkeslett ß Timer ^ Berør tast-feltet ved siden av "Klokkeslett". Visning Du kan koble klokkeslettvisningen inn eller ut. Når visningen er koblet inn, vises alltid klokkeslettet i displayet når maskinen er skrudd av. Når visningen er koblet inn i 60 sekunder, blir displayet mørkt ca. 60 sekunder etter at maskinen er skrudd av! Haken angir om visningen er koblet inn eller ut. Berør tast-feltet ved siden av "OK" for å bekrefte valget. Berør tast-feltet "+ C" for å returnere til hovedmenyen. Tidsformat Ved å berøre tast-feltet ved siden av 12 t eller 24 t, kan du velge 24-timers- eller 12 timers-visning. Haken viser hvilket tidsformat som er innstilt for øyeblikket. Når du berører tasten ved siden av "OK", vises straks "Innstille klokkeslett". 31

32 Innstillinger: Individuell innstilling av maskinen Innstille klokkeslett ^ Berør tast-feltet ved siden av "Innstille". ^ Berør "+" eller "-" med de høyre tast-feltene og innstill først timene. Berør deretter tast-feltet ved siden av "OK". ^ Innstill nå minuttene ved å berøre "+" eller "-" med de høyre tast-feltene. Berør deretter tast-feltet ved siden av "OK". Klokkeslettet er lagret. Innstille "Timer" ^ Berør det øverste eller nederste tast-feltet på høyre side, til "Innstillinger" blir synlig på venstre side. ^ Berør tast-feltet ved siden av "Innstillinger". Innstillinger ß Språk F ß Klokkeslett ß Timer ^ Berør tast-feltet ved siden av "Timer". ^ Berør tast-feltet ved siden av "Stille". Du har nå tre innstillingsmuligheter: Innkobling kl Du kan velge når maskinen skal skru seg på automatisk, f.eks. til frokost om morgenen. ^ Berør tast-feltet ved siden av "Innkobling kl". ^ Innstill ønsket klokkeslett for start av maskinen ved å berøre de høyre tastene ved siden av "+" eller "-". ^ Berør tast-feltet ved siden av "OK". Når "timeren" er aktivert, vil maskinen daglig skru seg på til ønsket tid. 32

33 Innstillinger: Individuell innstilling av maskinen Hvis skyllingen er innstilt med "På", blir maskinen alltid skylt automatisk en kort stund når den skrur seg på! Hvis maskinen har skrudd seg automatisk på 3 ganger, og du ikke har bedt om drikk eller varmt vann, skrur den seg ikke automatisk på mer. De programmerte tidene forblir imidlertid lagret, og blir aktivert igjen neste gang du skrur maskinen på igjen manuelt. Grunnen til dette, er at maskinen ikke skal skru seg på daglig når du er lenge borte (f.eks. i ferien), og har glemt å slette innkoblingstiden. Utkobling etter For at maskinen ikke skal bruke unødig strøm, skrur den seg av automatisk. Du kan innstille dette ved hjelp av programpunktet "Utkobling etter". Du kan legge inn en tid fra 15 minutter til 9 timer. Hvis maskinen ikke brukes mer etter at en drikk er blitt tilberedt, skrur den seg automatisk av til den innstilte tiden. ^ Berør tast-feltet ved siden av "Utkobling etter". Visningen av f.eks. 0:15 betyr at maskinen skrur seg av etter 15 minutter. ^ Innstill ønsket klokkeslett for når maskinen skal skru seg av med de høyre tastene ved siden av "+" eller "-". ^ Berør tast-feltet ved siden av "OK" for å lagre innstillingen. Maskinen vil skru seg av til ønsket tid! Hvis skyllingen er innstilt med "På", og en drikk nettopp har blitt tilberedt, blir maskinen alltid skylt automatisk en kort stund, før den skrur seg av! Utkobling kl Hvis du bruker maskinen daglig i et bestemt tidsrom, kan du bestemme til hvilket klokkeslett maskinen skal skru seg av automatisk. ^ Berør tast-feltet ved siden av "Utkobling kl". ^ Innstill ønsket klokkeslett for når maskinen skal skru seg av med de høyre tastene ved siden av "+" eller "-". ^ Berør tast-feltet ved siden av "OK". 33

34 Innstillinger: Individuell innstilling av maskinen Når "timeren" er aktivert vil maskinen skru seg av til ønsket tid! Aktivere Opprette hhv. velge nyterprofil Hvis skyllingen er innstilt med "På" og en drikk nettopp er blitt tilberedt, blir maskinen alltid skylt automatisk en kort stund, før den skrur seg av! Hvis du berører tast-feltet ved siden av "Aktivere", vises de to menypunktene "Innkobling kl" og "utkobling kl". Haken viser om det enkelte menypunktet er aktivert, og maskinen skrur seg på hhv. av til den forhåndsinnstilte tiden. Ved å berøre tast-feltet ved siden av det aktuelle menypunktet kan du ta vekk eller legge til haken. Hvis du bruker maskinen sammen med andre, og dere har ulik smak når det gjelder kaffe, kan du legge inn inntil 10 individuelle nyterprofiler og senere velge forskjellige innstillinger for malemengde, temperatur, forbrygging og porsjonsstørrelse for disse nyterprofilene (se "Innstilling av porsjonsstørrelser".) For å opprette en nyterprofil, ^ berør tast-feltet ved siden av "Innstillinger". Innstillinger ß Sperremekanisme ß Vannhardhet ß Nyterprofil ^ Berør tast-feltet ved siden av "Nyterprofil". Haken viser hvilken nyterprofil som for øyeblikket er innstilt. Bak profilen Standard er det en generell innstilling. 34

35 Innstillinger: Individuell innstilling av maskinen Opprette Slette Endre navn For å opprette en ny nyterprofil, ^ berør tast-feltet ved siden av "Opprette". ^ Berør det midterste høyre eller venstre tast-feltet for å markere en bokstav, og berør deretter tast-feltet ved siden av "Velge tegn". ^ Gjenta dette til ønsket navn vises. For å slette en bokstav, ^ berør tast-feltet ved siden av "Slette tegn". Den siste bokstaven blir slettet. For å lagre navnet, ^ berør tast-feltet ved siden av "OK". Hvis du ikke vil lagre navnet, ^ berør tast-feltet "+ C". Hvis du vil slette en nyterprofil fullstendig, ^ berør tast-feltet ved siden av "Slette". ^ Berør tast-feltet ved siden av det navnet som skal slettes. ^ Berør tast-feltet ved siden av "OK". For sikkerhets skyld blir du spurt om du er sikker på at du vil slette navnet. ^ Berør tast-feltet ved siden av "Ja" hvis du er sikker på at du vil slette det valgte navnet. Navnet blir fjernet fra listen. ^ Hvis du vil endre et navn, berør tast-feltet ved siden av "Endre navn" og berør deretter tast-feltet "OK". ^ Endre navnet, og berør deretter tast-feltet ved siden av "OK". 35

36 Innstillinger: Individuell innstilling av maskinen Skifte Du kan innstille maskinen slik, at den alltid automatisk går tilbake til standardprofilen, eller at den beholder den nyterprofilen som er innstilt en gang. For å foreta denne innstillingen, ^ berør tast-feltet ved siden av "Skifte". Du kan nå velge mellom: Velge nyterprofil Aldri Maskinen beholder den nyterprofilen som er valgt en gang, helt til en annen nyterprofil blir valgt. Med innkobling Hver gang maskinen skrus på, velger maskinen automatisk standard-nyterprofilen, uansett hvilken profil som var innstilt før maskinen ble skrudd av sist. Etter uttak Etter hvert uttak av drikk, går maskinen automatisk tilbake til standard-nyterprofilen. ^ Berør tasten ved siden av det du ønsker å velge, og berør deretter tasten ved siden av "OK". For å velge en nyterprofil, ^ berør tast-feltet ved siden av "Nyterprofil: Standard" ihovedmenyen og berør deretter tast-feltet ved siden av ønsket profil. ^ Berør deretter tast-feltet ved siden av "OK". 36

37 Innstillinger: Individuell innstilling av maskinen Malemengde Både smaksstyrken og cremaen er avhengig av malemengden. Malemengden er, avhengig av kaffesort, mellom ca. 6 og 14 gram per kopp. Jo høyere mengde, desto kraftigere blir smaken på espressoen, kaffen eller cappuccinoen. Også cremaen blir påvirket av malemengden: Hvis cremaen har en jevn, men gulhvit farge, er det mulig at malemengden har vært for liten. Hvis cremaen er mørkebrun (nesten svart) på den ene siden og sjatterer inntil hvitt på den andre siden, kan malemengden være for stor. Velg den nyterprofilen du vil justere malemengden for, og ^ berør tast-feltet ved siden av "Innstillinger". Innstillinger ß Klokkeslett ß Timer ß Malemengde ^ Berør tast-feltet ved siden av "Malemengde". Avhengig av smak, kan du innstille malemengden for espresso, kaffe og cappuccino med ulik styrke. ^ Berør tast-feltet ved siden av den drikken du skal innstille malemengden for. ^ Berør det midterste venstre eller høyre tast-feltet for å stille malemengden på Mer eller Mindre. ^ Berør tast-feltet ved siden av "OK", for å lagre innstillingen for den valgte nyterprofilen! 37

38 Innstillinger: Individuell innstilling av maskinen Forbrygging Temperatur For denne maskinen er det mulig å koble inn en normal lang forbrygging, en spesielt lang forbrygging eller å koble forbryggingen helt ut. Ved levering av maskinen er forbryggingen innstilt med av (= uten)! Hvis funksjonen Forbrygging er koblet inn, blir den malte kaffen først fuktet med litt varmt vann. Etter en liten stund, blir resten av vannmengden presset gjennom den fuktede kaffen med høyt trykk. Hvis funksjonen Forbrygging er koblet ut, blir det varme vannet straks presset med høyt trykk gjennom kaffen. Velg den nyterprofilen du vil innstille forbryggingen for, og ^ berør tast-feltet ved siden av "Innstillinger". Innstillinger ß Timer ß Malemengde ß Forbrygging ^ Berør tast-feltet ved siden av "Forbrygging". Haken viser hvilken type forbrygging som er innsilt for øyeblikket. ^ Berør tast-feltet ved siden av ønsket innstilling og berør deretter tast-feltet ved siden av "OK" for å lagre innstillingen! Fordi det er regionale forskjeller ved kaffedrikking, kan maskinen stilles inn med forskjellige temperaturområder. Du kan velge mellom fem temperaturområder for hver drikk, tre for varmtvann. Maksimal er høyeste temperatur, minimal er laveste. Ikke all kaffe tåler høye temperaturer. Noen sorter reagerer så ømfintlig, at cremadannelsen blir påvirket. 38

39 Innstillinger: Individuell innstilling av maskinen Skylleautomatikk Velg den nyterprofilen du vil innstille drikketemperaturen for, og ^ berør tast-feltet ved siden av "Innstillinger". Innstillinger ß Malemengde ß Forbrygging ß Temperatur ^ Berør tast-feltet ved siden av "Temperatur". Temperaturen for espresso, kaffe, cappuccino og varmtvann kan innstilles forskjellig. ^ Berør tast-feltet ved siden av den drikken du vil innstille temperaturen for. ^ Berør det øverste eller midterste tast-feltet på høyre side, til ønsket temperatur vises, og berør tast-feltet ved siden av ønsket temperatur. Haken viser hvilken temperatur som er innstilt for øyeblikket. ^ Berør tast-feltet ved siden av "OK". Nå kan du også innstille temperaturer for de andre drikkene. ^ Hvis du ikke vil stille inn flere temperaturer, berør tast-feltet "+ C". Før den første daglige tilberedningen av drikker, er det meget viktig å gjennomskylle innløpsrørene, for å fjerne eventuelle kafferester. Hvis programpunktet "Skylleautomatikk" er innstilt med "På", blir skylleprosessen startet automatisk så snart maskinen er skrudd på og den er kald. Samtidig blir rørene forvarmet, fordi det skylles med varmt vann. I displayet vises en tilsvarende melding. Hvis en drikk allerede er blitt tilberedt, blir maskinen også skylt automatisk like før den skrur seg av! Skylleautomatikken er innkoblet ved levering! 39

40 Innstillinger: Individuell innstilling av maskinen For å koble ut skylleautomatikken, ^ berør tast-feltet ved siden av "Innstillinger". Dampsystem Innstillinger ß Forbrygging ß Temperatur ß Skylleautomatikk ^ Berør tast-feltet ved siden av "Skylleautomatikk". Haken viser om skylleautomatikken for øyeblikket er koblet inn eller ut. ^ Berør tast-feltet ved siden av "På" eller "Av" og berør deretter tast-feltet "OK" for å lagre innstillingen. For at skyllingen ikke skal bli glemt, er det fornuftig å innstille dette programpunktet med "På"! Maskinen har to varmesystemer. Dermed kan du til enhver tid tilberede melkeskum/cappuccino eller espresso/kaffe ved hjelp av damp. Hvis du bare sjelden lager melkeskum/cappuccino, kan dampvarmesystemet kobles ut. Dette sparer energi, fordi dampvarmesystemet ikke blir varmet opp. Hvis du velger melkeskum eller cappuccino når dampvarmesystemet er koblet ut, må maskinen varmes opp før den kan produsere damp. Hvis maskinen ikke blir skrudd komplett av etter dette, forblir dampvarmesystemet aktivt! Dampsystemet er koblet inn ved levering av maskinen! For å koble ut dampsystemet, ^ berør tast-feltet ved siden av "Innstillinger". Innstillinger ß Temperatur ß Skylleautomatikk ß Dampsystem ^ Berør tast-feltet ved siden av "Dampsystem". Haken viser om dampsystemet for øyeblikket er koblet inn eller ut. 40

41 Innstillinger: Individuell innstilling av maskinen ^ Berør tast-feltet ved siden av "På" eller "Av" og berør deretter tast-feltet "OK" for å lagre innstillingen. Belysning (når maskinen er skrudd på) Med "Belysning" i menypunktet "Innstillinger" velger du type belysning når maskinen er skrudd på. Du kan velge automatisk inn- eller utkobling eller du kan dimme belysningen, hvis du synes den er for lys eller mørk. Ved dimming skilles det mellom øvre og nedre belysning, slik at belysningen kan innstilles individuelt etter dine ønsker! Du må aldri se direkte eller med optiske instrumenter inn i belysningen. For å endre belysningen, ^ berør tast-feltet ved siden av "Innstillinger". Innstillinger ß Skylleautomatikk ß Dampsystem ß Belysning ^ Berør tast-feltet ved siden av "Belysning". ^ Berør tast-feltet ved siden av "Automatisk" eller "Dimme". De forskjellige punktene betyr: Automatisk På: Belysningen kobles alltid inn samtidig med at maskinen skrus på, og kobles ut samtidig med at maskinen skrus av. Av: Belysningen kobles ikke inn i det hele tatt. Dimme Lysstyrken for den øvre og nedre belysningen kan innstilles uavhengig av hverandre. ^ Berør tast-feltet ved siden av "Oppe" eller "Nede". 41

42 Innstillinger: Individuell innstilling av maskinen ^ Innstill nå lysstyrken ved å berøre det midterste venstre eller høyre tast-feltet. ^ Berør tast-feltet ved siden av "OK" for å lagre innstillingen. ^ Berør tast-feltet "+ C" for å gå tilbake til forrige innstilling. Belysning (når maskinen er skrudd av) 14:18 ß Belysning W ß Med "Belysning" i oppstartsmenyen (kan bare ses når klokkeslettvisningen er innstilt) velger du type belysning når maskinen er skrudd av. Da kan maskinen ha lys, også når den egentlig ikke er i bruk. Du kan koble belysningen inn eller ut eller dimme den, hvis den øvre eller nedre belysningen er for lys eller mørk, slik at belysningen kan innstilles individuelt etter dine ønsker! Dessuten kan du også legge inn en tid for utkobling av belysningen. De forskjellige menypunktene betyr: Tilstand På Belysningen forblir innkoblet, også når maskinen er skrudd av. Av Belysningen kobles ut når maskinen skrus av. Utkobling etter ^ Berør tast-feltet ved siden av "Utkobling etter". Visningen av f.eks. 0:15 betyr at belysningen kobles ut etter 15 minutter. Tiden kan innstilles fra 15 minutter til 9 timer. ^ Innstill det klokkeslettet belysningen skal kobles ut til, ved å berøre den høyre tasten ved siden av "+" eller "-". ^ Berør tast-feltet ved siden av "OK" for å lagre innstillingen. Belysningen vil koble seg ut til ønsket tid! 42

43 Innstillinger: Individuell innstilling av maskinen Dimme Samme innstilling som når maskinen er skrudd på. Berør tast-feltet ved siden av "OK" for å lagre innstillingen. Berør tast-feltet "+ C" for å gå tilbake til forrige menypunkt. Lese av antall tilberedte kaffekopper (Kaffe totalt) Sperremekanisme Hvis du berører tast-feltet ved siden av "Kaffe totalt", kan du kontrollere hvor mange espressi, kaffe og cappuccino som til nå er blitt tilberedt. Etter noen sekunder vises innstillingsmenyen igjen, også når du berører tast-feltet "OK". For at barn ikke skal starte maskinen og skade seg, eller for å forhindre at uvedkommende bruker maskinen, kan maskinen sperres. For å aktivere sperremekanismen, må du først gjøre følgende i "Innstillinger": ^ Berør tast-feltet ved siden av "Innstillinger". Innstillinger ß Belysning ß Kaffe totalt ß Sperremekanisme ^ Berør tast-feltet ved siden av "Sperremekanisme". Haken viser om sperringen for øyeblikket er tillatt eller ikke tillatt. ^ Berør tast-feltet ved siden av "Tillatt". Hvis du velger "Ikke tillatt", kan maskinen ikke sperres! (sikkerhetsinnstilling) ^ Berør tast-feltet ved siden av "OK" og skru av maskinen. ^ Berør tast-feltet nederst til høyre ved siden av W. ^ Berør tast-feltet ved siden av "På" og deretter ved siden av "OK". 43

44 Innstillinger: Individuell innstilling av maskinen Nå er maskinen sperret, og det kan ikke tilberedes noen drikk. I displayet vises nå en låst hengelås X. Deaktivere sperringen ^ Berør tast-feltet nederst til høyre ved siden av X. ^ Berør tast-feltet ved siden av "Av" og deretter ved siden av "OK". Maskinen er ikke sperret lenger, og du kan tilberede drikker. Innstilling av vannets hardhet For at maskinen skal virke problemfritt, og for at oppfordringen om avkalking skal vises til rett tid i displayet, er det viktig å innstille maskinen med den aktuelle vannhardheten. Vannets hardhet angir hvor mye kalk som er oppløst i vannet. Jo mer kalk som er oppløst i vannet, jo hardere er vannet. Og jo hardere vannet er, desto oftere må maskinen avkalkes. Maskinen måler vannmengden som blir tatt ut (inklusive damptilberedning). Alt etter innstilt vannhardhet, kan mer eller mindre vann tas ut, til maskinen sperres og må avkalkes. Ved høy vannhardhet (hardt vann) kan mindre vann tas ut enn ved lav vannhardhet (bløtt vann). Det ansvarlige vannverket gir opplysninger om vannets hardhet. Du kan fastslå vannets hardhet med den medfølgende teststrimmelen: ^ Dypp teststrimmelen i vann i ca. 1 sekund og rist av overflødig vann fra strimmelen. Etter ca. 1 minutt kan du lese av resultatet. 44

45 Innstillinger: Individuell innstilling av maskinen Ved en hardhet over 40 d (deutscher Härte) må maskinen avkalkes oftere enn angitt. Ellers vil det for raskt danne seg et kalkbelegg i maskinen, og den blir ødelagt! Fire hardhetstrinn kan innstilles: Trinn (Maskin) Hardhetsgrad (Vannverk) d mmol/l Vanngjennomstrømning [l] Dampgjennomstrømning [min] Bløtt 1 1 (bløtt) ,6 ca. 200 l ca. 240 min Middels 2 1 (bløtt) 4-7 0,7-1,3 ca. 160 l ca. 180 min Hardt 3 2 (middels) ,3-2,5 ca. 120 l ca. 120 min Meget hardt 4 3 (hardt) 4 (meget hardt) over 21 2,5-3,8 over 3,8 ca. 80 l ca. 60 min For å stille inn riktig vannhardhet, ^ berør tast-feltet ved siden av "Innstillinger". Innstillinger ß Kaffe totalt ß Sperremekanisme ß Vannhardhet ^ Berør tast-feltet ved siden av "Vannhardhet". ^ Berør det øverste eller midterste tast-feltet på høyre side, slik at riktig vannhardhet kommer til syne på venstre side. ^ Berør tast-feltet ved siden av riktig vannhardhet. Haken viser hvilken vannhardhet som for øyeblikket er innstilt. ^ Berør tast-feltet ved siden av "OK" for å lagre innstillingen. 45

Bruks- og monteringsanvisning Stekeovner

Bruks- og monteringsanvisning Stekeovner Bruks- og monteringsanvisning Stekeovner Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 852 680 Innhold

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Stekeovner

Bruks- og monteringsanvisning Stekeovner Bruks- og monteringsanvisning Stekeovner Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 853 410 Innhold

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 489-4 DA 489-4 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 202

Detaljer

Bruksanvisning Oppvaskmaskin

Bruksanvisning Oppvaskmaskin Bruksanvisning Oppvaskmaskin Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no HG05 M.-Nr. 09 648 220 2 Innhold

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Komfyrtopper av glasskeramikk med induksjon KM 6113 / KM 6112 / KM 6115 KM 6116 / KM 6117 / KM 6118 Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon

Detaljer

Bruksanvisning Oppvaskmaskin for storhusholdning PG 8058

Bruksanvisning Oppvaskmaskin for storhusholdning PG 8058 Bruksanvisning Oppvaskmaskin for storhusholdning PG 8058 Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot personog materiellskade. no - NO M.-Nr. 09 821 270

Detaljer

Bruksanvisning Oppvaskmaskin

Bruksanvisning Oppvaskmaskin Bruksanvisning Oppvaskmaskin Bruksanvisningen og monteringsveiledningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no HG05 M.-Nr. 09 648

Detaljer

Bruksanvisning Oppvaskmaskin

Bruksanvisning Oppvaskmaskin Bruksanvisning Oppvaskmaskin Bruksanvisningen og monteringsveiledningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no HG05 M.-Nr. 09 959

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 2900 DA 2900 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 725

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 162 360 Aktivt miljøvern Kassering

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Induksjons-wok CS 1223-1 Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr.

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 3460 DA 3490 DA 3460 EXT DA 3490 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Vinskap

Bruks- og monteringsanvisning Vinskap Bruks- og monteringsanvisning Vinskap Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 836 150 Innhold

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Komfyrtopper av glasskeramikk med induksjon

Bruks- og monteringsanvisning Komfyrtopper av glasskeramikk med induksjon Bruks- og monteringsanvisning Komfyrtopper av glasskeramikk med induksjon Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.

Detaljer

Bruksanvisning. Vaskemaskin W 5873 WPS Edition 111. no - NDS. Bruksanvisningen må

Bruksanvisning. Vaskemaskin W 5873 WPS Edition 111. no - NDS. Bruksanvisningen må Bruksanvisning Vaskemaskin W 5873 WPS Edition 111 Bruksanvisningen må no - NDS leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 495 320

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Komfyrtopper av glasskeramikk med induksjon KM 6328 KM 6366 KM 6367 Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap

Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 824 240 Innhold

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no - NO, DK, SE M.-Nr. 09 706 720 Aktivt miljøvern

Detaljer

Bruksanvisning Varmepumpetørketrommel

Bruksanvisning Varmepumpetørketrommel Bruksanvisning Varmepumpetørketrommel Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 751 330 Aktivt miljøvern

Detaljer

Bruksanvisning Mikrobølgeovn

Bruksanvisning Mikrobølgeovn Bruksanvisning Mikrobølgeovn Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting.da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 920 010 Innhold Beskrivelse av mikrobølgeovnen...4

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap K(S) 35222 id K(S) 37222 id Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Tørketrommel med varmepumpe PT 5137 WP

Bruks- og monteringsanvisning Tørketrommel med varmepumpe PT 5137 WP Bruks- og monteringsanvisning Tørketrommel med varmepumpe PT 5137 WP Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person og materiellskade. M.-Nr.

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 09 845 210 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap med DynaCool K 13820 SD K 13820 SD edt/cs Bruks- og monteringsanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person-

Detaljer

Bruksanvisning Varmepumpetørketrommel

Bruksanvisning Varmepumpetørketrommel Bruksanvisning Varmepumpetørketrommel Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 10 021 190 Aktivt miljøvern

Detaljer

Bruks- og monteringsanvising Dampkoker

Bruks- og monteringsanvising Dampkoker Bruks- og monteringsanvising Dampkoker Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 589 630 Innhold

Detaljer

Tørketrommel med varmepumpe T 8861 WP Edition 111

Tørketrommel med varmepumpe T 8861 WP Edition 111 Bruksanvisning Tørketrommel med varmepumpe T 8861 WP Edition 111 Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap K 32122 i K 32142 if K 34122 i K 34142 if Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person-

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon med NoFrost-system KDN 12623 S-1 KDN 12823 S-1/-2 Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Gass-komfyrtopp KM 2356 KM 2357 Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.

Detaljer