Bruksanvisning Frittstående kaffemaskin

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruksanvisning Frittstående kaffemaskin"

Transkript

1 Bruksanvisning Frittstående kaffemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr

2 Transportemballasje og kassering Transportemballasjen Emballasjen beskytter kaffemaskinen mot transportskader. Ta vare på originalkartongen og styropordelene, slik at du senere kan transportere kaffemaskinen trygt. Du bør også ta vare på originalemballasjen for evt. service, slik at kaffemaskinen kan sendes sikkert til Mieles serviceavdeling. Kassering av det gamle apparatet Gamle elektriske og elektroniske apparater inneholder ofte verdifulle materialer. De inneholder imidlertid også skadelige stoffer, som har vært nødvendige for apparatets funksjon og sikkerhet. I restavfallet eller ved feil behandling, kan disse stoffene være helseskadelige og skade miljøet. Kast derfor aldri apparatet som restavfall. Apparatet kan leveres gratis til forhandlere av samme type produkter eller til en kommunal gjenbruksstasjon. For mer informasjon, se Sørg for at anlegget oppbevares barnesikkert til det kjøres bort. 2

3 Innhold Transportemballasje og kassering....2 Sikkerhetsregler....6 Beskrivelse av kaffemaskinen...13 Betjenings- og visningselementer...14 Tilbehør Første igangsetting...16 Før første gangs bruk...16 Første gangs innkobling av kaffemaskinen...16 Vannhardhet...17 Betjening Påfylling av vann...19 Påfylling av kaffebønner...20 Inn- og utkobling av kaffemaskinen Forvarming av kopper (koppvarmer)...22 Innstille kaffedysen til størrelsen på koppene...23 Tilberedning av drikker...24 Espresso eller kaffe...24 To porsjoner Avbryte tilberedningen...25 Kaffedrikker med espressomalt kaffe...25 Påfylling av espressomalt kaffe...26 Tilberedning av kaffedrikker med espressomalt kaffe...26 Drikker med melk Tilberedning av varmt vann...29 Tilberede drikker fra en profil Kaffe etter dine ønsker...30 Malegrad...30 Visning og endring av parameter for en drikk...31 Malemengde...31 Bryggetemperatur...31 Forbrygging...32 Mengde for drikk...33 Endring av mengde ved drikketilberedning...33 Endre mengde for drikk i menyen "Parameter"...35 Endring av mengde for forskjellige profiler

4 Innhold Profiler...36 Hente frem profiler...36 Opprette profil...36 Velge profil Endre navn Slette profil...37 Skifte profil...38 Innstillinger Hente frem menyen "Innstillinger" Endring og lagring av innstillinger...39 Oversikt over mulige innstillinger Språk...41 Klokkeslett...41 Timer...41 Ecomodus...42 Belysning...42 Info (visning av informasjon) Sperre kaffemaskinen (Elektronisk barnesikring )...43 Vannhardhet...43 Display-lysstyrke...43 Lydstyrke...43 Oppvarming av kopper...43 Fabrikkinnstilling...44 Messeinnstilling (forhandler) Rengjøring og stell...45 Overblikk...45 Skylling av kaffemaskinen...46 Melkerør...47 Kaffedyse med integrert cappuccinatore...49 Melkebeholder...50 Vanntank...51 Drypplate...51 Dryppskål og grutbeholder...52 Bønnebeholder og sjakt for espressomalt kaffe...53 Bryggeenhet...53 Uttaking av bryggeenheten og rengjøring for hånd...53 Avfetting av bryggeenheten...55 Kabinett

5 Innhold Avkalke kaffemaskinen...57 Hvis feil oppstår...59 Transportering...68 Gjennomfør fordampning Innpakking...68 Service og garanti...69 Energisparing Elektrotilkobling Oppstillingsveiledning...72 Apparatmål...73 Tekniske data...74 Adresser

6 Sikkerhetsregler Denne kaffemaskinen oppfyller de påbudte sikkerhetskrav. Ukyndig bruk kan likevel føre til skade på personer og gjenstander. Les bruksanvisningen nøye før du begynner å bruke kaffemaskinen. Den inneholder viktige opplysninger om oppstilling, sikkerhet, bruk og vedlikehold. På den måten beskytter du deg selv og unngår skader på kaffemaskinen. Miele kan ikke gjøres ansvarlig for skader som skyldes at disse henvisningene ikke er fulgt. Ta vare på bruksanvisningen og gi den videre til en eventuell senere eier! Forskriftsmessig bruk ~ Denne kaffemaskinen er bestemt for bruk i husholdningen og husholdningsliknende steder. ~ Denne kaffemaskinen er ikke bestemt for utendørs bruk. ~ Kaffemaskinen skal kun brukes innenfor rammen av hva som er vanlig i en husholdning, til tilberedning av kaffedrikker som espresso, cappuccino, latte macchiato o.l. Annen bruk er ikke tillatt. ~ Personer, som på grunn av sin psykiske eller fysiske tilstand eller på grunn av sin uerfarenhet eller uvitenhet ikke er i stand til å betjene kaffemaskinen på en sikker måte, må ikke betjene den uten tilsyn. De får kun bruke kaffemaskinen uten tilsyn, dersom betjeningen er forklart slik, at de kan bruke den på en sikker måte. De må kunne se og forstå mulige farer ved feil betjening. 6

7 Sikkerhetsregler Barn i husholdningen,forsiktig! Fare for forbrenning og skålding på kaffedysen og varmtvannsdysen! Barns hud reagerer mye mer ømfintlig på høye temperaturer enn voksnes. Pass på at barn ikke berører varme deler av kaffemaskinen eller holder kroppsdeler under dysen. ~ Plasser kaffemaskinen utenfor barns rekkevidde ~ Barn under 8 år må holdes vekk fra kaffemaskinen og tilkoblingsledningen. ~ Barn over åtte år får bare bruke kaffemaskinen uten tilsyn, dersom betjeningen er forklart slik at de kan bruke den på en sikker måte. Barn over åtte år må kunne se og forstå mulige farer ved feil betjening. ~ Barn over åtte år får ikke rengjøre eller vedlikeholde kaffemaskinen uten tilsyn. ~ Hold øye med barn som befinner seg i nærheten av kaffemaskinen. Ikke la barn leke med kaffemaskinen. Tenk over at espresso og kaffe ikke er drikker for barn. ~ Fare for kvelning! Hvis barn leker med forpakningsmaterialer, kan de vikle seg inn i f.eks. folie, eller trekke den over hodet og kveles. Hold forpakningsmaterialene vekk fra barn. 7

8 Sikkerhetsregler Teknisk sikkerhet ~ Skader på kaffemaskinen kan sette brukerens sikkerhet i fare. Kontroller at kaffemaskinen ikke har ytre, synlige skader før oppstilling. En skadet kaffemaskin må ikke tas i bruk. ~ Kontroller før kaffemaskinen tilkobles, at tilkoblingsdataene (spenning og frekvens) på typeskiltet stemmer med dataene for el-nettet i huset. Disse dataene må stemme overens for at det ikke skal oppstå skade på kaffemaskinen. Be om råd hos en elektroinstallatør hvis du er i tvil. ~ Sikkerheten for kaffemaskinens elektriske anlegg garanteres kun hvis den kobles til et forskriftsmessig installert jordingssystem. Det er meget viktig at denne grunnleggende sikkerhetsforanstaltningen finnes. I tvilstilfelle bør en fagmann kontrollere husinstallasjonen. ~ Flerveis-stikkontakter eller skjøtekabler gir ikke nødvendig sikkerhet for kaffemaskinen (brannfare). De må ikke brukes for å koble kaffemaskinen til el-nettet. ~ Trekk ut støpselet omgående hvis du oppdager skader eller f.eks. kjenner at det lukter brent. ~ Pass på at tilkoblingsledningen ikke blir klemt fast eller gnisser mot skarpe kanter. ~ Pass på at tilkoblingsledningen ikke henger ned. Det er fare for å snuble i den, og kaffemaskinen kan bli skadet. ~ Kaffemaskinen må ikke brukes på ikke-stasjonære oppstillingssteder (f.eks. skip). ~ Kaffemaskinen skal kun brukes ved omgivelsestemperaturer mellom +10 C og +38 C. 8

9 Sikkerhetsregler ~ Fare for overoppheting! Pass på at kaffemaskinen har tilstrekkelig ventilasjon. Ikke dekk til kaffemaskinen med håndklær eller lignende under drift. ~ Hvis kaffemaskinen er bygget inn bak en lukket møbelfront, må den kun brukes når møbeldøren er åpen. Ikke lukk møbeldøren når maskinen er i gang. ~ Beskytt kaffemaskinen mot vann og vannsprut. Ikke dypp kaffemaskinen i vann. ~ Reparasjoner, inklusive tilkoblingsledningen, skal kun utføres av fagfolk som er autorisert av Miele. Reparasjoner utført av ukyndige kan føre til betydelig fare for brukeren ~ Dersom kaffemaskinen ikke repareres av servicefolk som er autorisert av Miele, tapes krav i forbindelse med garanti. ~ Defekte deler må bare skiftes ut med originale reservedeler fra Miele. Bare for disse delene kan Miele garantere at de sikkerhetskravene som stilles til maskinene, blir oppfylt. ~ Ved reparasjoner må kaffemaskinen kobles fra el-nettet. Kaffemaskinen er koblet fra el-nettet bare når kaffemaskinens støpsel er trukket ut av stikkontakten. Ta tak i støpselet, ikke i tilkoblingsledningen for å trekke ut støpselet sikringene i husinstallasjonen er koblet ut, skrusikringene i husinstallasjonen er skrudd helt ut. ~ Slå av kaffemaskinen med strømbryteren ved lengre fravær. ~ Bruk bare originalt tilbehør fra Miele. Hvis andre deler monteres, tapes krav i forbindelse med garanti og/eller produktansvar. 9

10 Sikkerhetsregler Bruk,Fare for forbrenning og skålding på kaffedysene og varmtvannsdysen! Væskene og dampen som kommer ut er svært varme. ~ Vær oppmerksom på dette: Hold aldri kroppsdeler under kaffedysen eller varmtvannsdysen når det kommer ut varm væske eller damp. Ikke berør varme deler. Det kan sprute varm væske eller varm damp ut av dysene. Pass også på at kaffedysen er ren og montert korrekt. Vannet i dryppskålen kan også være svært varmt. Tøm dryppskålen forsiktig. ~ Rengjør kaffemaskinen grundig før første gangs bruk (se "Rengjøring og stell"). ~ Vær oppmerksom på følgende angående vannet som brukes, for å unngå skader på apparatet: Fyll bare kaldt og friskt drikkevann i vanntanken. Varmt eller kokende vann kan skade kaffemaskinen. Skift vann daglig, for å forebygge bakteriedannelse. Ikke bruk mineralvann. Mineralvann fører til så sterk kalkdannelse i kaffemaskinen, at den kan bli skadet. Ikke bruk vann fra omvendte osmoseanlegg. ~ Fyll kun brente kaffebønner i bønnebeholderen. Ikke fyll kaffebønner med tilsetningsstoffer eller malt kaffe i bønnebeholderen. ~ Kaffebønner som er behandlet med karamell, sukker eller lignende, må ikke fylles i kaffemaskinen, heller ikke sukkerholdige drikker. Sukker ødelegger kaffemaskinen! 10

11 Sikkerhetsregler ~ Fyll kun malt kaffe eller rengjøringstabletten i sjakten for espressomalt kaffe. Rengjøringstabletten avfetter bryggeenheten til kaffemaskinen. ~ Bruk kun melk uten tilsetninger. De fleste sukkerholdige tilsetninger tetter de melkerørene. ~ Hvis du bruker animalsk melk, bruk kun pasteurisert melk. ~ Hold aldri en kopp med brennende alkohol-kaffeblanding under utløpsdysene på kaffemaskinen. Kunststoffdeler i kaffemaskinen kan ta fyr og smelte. ~ Ha aldri åpen flamme, f.eks. et stearinlys på eller ved siden av kaffemaskinen. Kaffemaskinen kan antennes av flammene og brannen kan spre seg. ~ Vær oppmerksom på følgende ved rengjøring av kaffemaskinen: Slå av kaffemaskinen med strømbryteren før rengjøring. Rengjør kaffemaskinen og melkebeholderen daglig (se "Rengjøring og stell"). Pass på å rengjøre de melkeførende delene grundig og regelmessig. Melken inneholder fra naturens side bakterier, som kan spre seg kraftig ved utilstrekkelig rengjøring. Forurensninger i kaffemaskinen kan være skadelig for helsen. Bruk aldri damprenser til rengjøring av kaffemaskinen. Dampen kan trenge inn til strømførende deler og forårsake kortslutning. ~ Avhengig av kalkholdigheten i vannet, skal kaffemaskinen avkalkes regelmessig med avkalkingstablettene fra Miele. I områder med svært høy hardhetsgrad på vannet, skal avkalkingen foretas oftere. Miele er ikke ansvarlig for skader som oppstår på grunn av manglende avkalking. 11

12 Sikkerhetsregler ~ Avfett bryggeenheten regelmessig med Miele rengjøringstabletter. Avhengig av fettinnholdet i kaffesortene som brukes, kan bryggeenheten tette seg raskere. ~ Kast kaffegruten som våtorganisk avfall eller i komposten, ikke vasken. Kaffegrut kan tette avløpet. ~ Ikke rengjør gjenstander ved hjelp av kaffemaskinen. 12

13 Beskrivelse av kaffemaskinen a Strømbryter b Varmtvannsdyse c Betjenings- og visningselementer d Flate for oppvarming av kopper e Vanntank f Sjakt for espressomalt kaffe g Bønnebeholder h Regulering av malegraden (bak servicedøren) i Bryggeenhet (bak servicedøren) j Kaffedyse med integrert cappuccinatore k Oppbevaringsplass for melkerør (bak servicedøren) l Dryppskål med lokk og grutbeholder m Hull for melkerør n Drypplate og holder for drypplate o Melkebeholder i rustfritt stål 13

14 Betjenings- og visningselementer a På/av-tast b Drikketaster c Display d "Tilbake" e Piltaster f OK g Optisk grensesnitt h LED i Innstillinger j Parameter k Profiler l To porsjoner m Flere programmer Slå kaffemaskinen på og av Tilberedning av Espresso Kaffe Cappuccino Latte macchiato Informasjon om aktuell handling eller om status Gå tilbake til forrige menyområde, avbryte uønskede handlinger Vise flere valgmuligheter i displayet og markere et valg Bekrefte displaymeldinger og lagre innstillinger (kun for Miele kundeservice) lyser pulserende dersom kaffemaskinen er slått på, men displayet er svart. Vise og endre innstillinger Endre innstillinger for drikketilberedningen Opprette og forvalte profiler Tilberede to porsjoner av en drikk Flere drikker, som lang kaffe, caffè latte, varm melk, melkeskum og varmtvann Vedlikeholdsprogrammer 14

15 Tilbehør Avhengig av modell, er følgende tilbehør vedlagt: Kaffeskje For dosering av espressomalt kaffe Melkebeholder i rustfritt stål MB-CM holder melken lenger kald (kapasitet 0,5 l) Rengjøringstabletter For avfetting av bryggeenheten (startsett) Avkalkingstabletter For avkalking av vannledningene (startsett) Teststrimmel For å måle vannhardheten Rengjøringsbørste For rengjøring av melkerørene Miele har en rekke nyttig tilbehør og rengjørings- og pleiemidler for kaffemaskinen. Universal mikrofiberklut Fjerner fingeravtrykk og lette tilsmussinger Rengjøringsmiddel for melkerør For rengjøring av melkesystemet Rengjøringstabletter For avfetting av bryggeenheten Avkalkingstabletter For avkalking av vannledningene Disse produktene og annet tilbehør kan kjøpes i Mieles nettbutikk eller i Mieles deleavdeling. 15

16 Første igangsetting Les bruksanvisningen nøye før du tar kaffemaskinen i bruk, og gjør deg fortrolig med betjeningen av kaffemaskinen. Før første gangs bruk ^ Still opp kaffemaskinen og fjern eventuelle beskyttelsesfolier (se "Oppstillingshenvisninger"). Rengjør kaffemaskinen grundig (se "Rengjøring og stell") før du fyller på vann og kaffebønner. ^ Sett kaffemaskinens støpsel inn i stikkontakten (se "Elektrotilkobling"). Første gangs innkobling av kaffemaskinen Strømbryteren på baksiden av maskinen står på "I". Språk ^ Berør piltastene til ønsket språk er markert. Berør OK. ^ Berør piltastene til ønsket land er markert. Berør OK. Innstillingen blir lagret. Klokkeslett ^ Berør piltastene til aktuelt timetall vises. Berør OK. ^ Berør piltastene til aktuelt minuttall vises. Berør OK. Innstillingen blir lagret. Deretter vises følgende melding i displayet "Første igangsetting var vellykket". I displayet vises "Fyll vanntanken og sett den inn". ^ Fyll friskt, kaldt drikkevann i vanntanken. Tips: Følg de videre skrittene i bruksanvisningen, for å innstille kaffemaskinen individuelt og for å gjøre deg kjent med den. Så snart kaffemaskinen er koblet til el-nettet, vises meldingen "Miele - Willkommen" i displayet. 16

17 Første igangsetting Vannhardhet Vannets hardhet angir hvor mye kalk som er oppløst i vannet. Jo mer kalk som er oppløst i vannet, jo hardere er vannet. Og jo hardere vannet er, desto oftere må maskinen avkalkes. Kaffemaskinen registrerer den brukte vann- og dampmengden. Antall drikker som kan tilberedes frem til avkalking, er avhengig av hvilken vannhardhet som er innstilt. Innstill kaffemaskinen på den lokale vannhardheten, slik at kaffemaskinen virker problemfritt og ikke blir skadet. Da vil oppfordringen om å starte avkalkingsprosessen vises til riktig tidspunkt i displayet. Fire forskjellige hardhetstrinn kan innstilles på maskinen: Vannhardhet 0-8,4 dh (0 - -1,5 mmol/l) 8,4-14 dh (1,5-2,5 mmol/l) dh (2,5-3,7 mmol/l) over 21 dh (mer enn 3,7 mmol/l) Hardhetsområde for vannverket Innstilling (hardhetsgrad) bløtt bløtt 1 middels middels 2 hardt hardt 3 hardt meget hardt 4 Måle vannhardheten Du kan måle vannhardheten med den medfølgende teststrimmelen. Alternativt kan det ansvarlige vannverket gi opplysninger om den lokale vannhardheten. ^ Dypp teststrimmelen i vann i ca. 1 sekund og rist av overflødig vann fra strimmelen. Etter ca. 1 minutt kan du lese av resultatet. Nå kan du innstille vannets hardhet på kaffemaskinen. Innstilling av vannhardhet ^ Berør. ^ Berør piltastene til Vannhardhet er markert. Berør OK. ^ Berør piltastene til ønsket hardhetsgrad er markert. Berør OK. Innstillingen blir lagret. 17

18 Betjening Du betjener kaffemaskinen ved berøre sensortastene med fingeren. Du befinner deg i menyen for kaffedrikker, når følgende vises i displayet: Miele Velg drikk Berør en av drikketastene for å tilberede en kaffedrikk. Flere drikker finner du i menyen "Flere programmer". Hvis du vil velge en opsjon, ^ berør piltastene og, til ønsket opsjon er markert. For å bekrefte valget, ^ berør OK. Gå ut av menyområdet eller avbryte en handling For å gå ut av det aktuelle menyområdet, ^ Berør. Hvis du ikke har trykket noen tast på en stund, går displayet tilbake til drikkemenyen. Valg av meny og navigering i menyen For å velge en meny, berør den tilhørende tasten. I den enkelte menyen kan du starte handlinger eller endre innstillinger. Innstillinger Språk F Klokkeslett Timer En strek på høyre side i displayet viser at det følger flere opsjoner eller mer tekst. Disse kan vises med piltastene. Hvilken innstilling som er valgt for øyeblikket, kjennetegnes ved en hake. 18

19 Påfylling av vann I tillegg til bønnekvaliteten, er vannkvaliteten avgjørende for en god kaffe eller espresso. OBS! Infeksjonsfare pga. bakterier. Skift vann daglig for å unngå at det dannes bakterier. Varmt vann eller andre væsker kan skade maskinen. Ikke fyll mineralvann i vanntanken. Mineralvann fører til sterk kalkdannelse og kaffemaskinen blir skadet. ^ Trykk på høyre side av lokket. ^ Ta tak i lokket og trekk opp vanntanken. ^ Fyll kaldt, friskt drikkevann i vanntanken til max -merket. ^ Sett vanntanken inn igjen. Tips: Hvis vanntanken sitter litt for høyt eller står skrått, undersøk om flaten der vanntanken står er skitten. Avløpsventilen kan bli lekk. Rengjør evt. flaten der vanntanken står. 19

20 Påfylling av kaffebønner Du kan tilberede kaffe eller espresso av hele, brente kaffebønner, som kaffemaskinen maler ferske for hver porsjon. Kaffebønnene fylles i bønnebeholderen. Alternativt kan du tilberede kaffedrikker av malt kaffe (se "Tilberedning av kaffedrikker med espressomalt kaffe"). OBS! Kvernen kan bli skadet! Fyll kun brente kaffebønner for espresso eller kaffe i bønnebeholderen. Ikke fyll espressomalt kaffe i bønnebeholderen. OBS! Sukker ødelegger kaffemaskinen! Ikke fyll bønner som er behandlet med sukker, karamell o.l. i bønnebeholderen, heller ikke sukkerholdige væsker. ^ Ta av lokket til bønnebeholderen. ^ Fyll kaffebønner i bønnebeholderen. ^ Sett lokket på igjen. Tips: Ikke fyll flere kaffebønner i bønnebeholderen enn du kommer til å bruke i løpet av få dager. Kaffe taper aroma når den kommer i kontakt med luft. 20

21 Inn- og utkobling av kaffemaskinen Innkobling Strømbryteren på baksiden av maskinen står på "I". ^ Berør på/av-tasten. Kaffemaskinen varmes opp og rørene skylles. Det renner varmt vann ut av kaffedysen. Hvis kaffemaskinen har en høyere driftstemperatur enn 60 C, starter ikke skyllingen. Når "Velg drikk" vises i displayet, kan du tilberede drikker. Hvis du ikke berører noen taster eller det ikke blir gjennomført noen vedlikeholdsprogrammer, kobles displayet ut etter ca. 7 minutter, for å spare energi. LED-lampene på høyre side lyser pulserende, så lenge kaffemaskinen er slått på. Berør en av sensortastene for å koble displayet inn igjen og tilberede drikker. Utkobling ^ Berør på/av-tasten. Dersom en kaffedrikk har blitt tilberedt, skylles rørene før maskinen slår seg av. Dersom en drikk med melk har blitt tilberedt, vises "Sett melkerøret i dryppskålen" (drypplaten). Når du har satt melkerøret i drypplaten, ^ berør OK. Hvis melkerøret ikke blir skylt før kaffemaskinen slås av, må dette gjøres neste gang du slår på maskinen. Ved lengre fravær Hvis du ikke skal bruke kaffemaskinen på en stund: ^ Tøm dryppskålen, grutbeholderen og vanntanken. ^ Rengjør alle delene grundig, også bryggeenheten. ^ Slå av kaffemaskinen med strømbryteren. Det innstilte klokkeslettet lagres ikke, og må innstilles på nytt neste gang kaffemaskinen slås på. 21

22 Forvarming av kopper (koppvarmer) Smaken på espresso og andre kaffedrikker utvikler seg bedre og varer lenger i forvarmede kopper. Jo mindre kaffe som tilberedes og jo tykkere vegger koppen har, desto viktigere er forvarmingen av koppen. Du kan forvarme kopper eller kaffeglass på oversiden av kaffemaskinen. Da må "Oppvarming av kopper" være innkoblet. Inn- og utkobling av koppvarmeren ^ Berør. ^ Velg "Oppvarming av kopper" og berør OK. ^ Velg ønsket opsjon og berør OK. Innstillingen blir lagret. ^ Sett koppene eller glassene på koppvarmeren til kaffemaskinen. Oppvarmingen er konstant på, så lenge kaffemaskinen er slått på. 22

23 Innstille kaffedysen til størrelsen på koppene Du kan innstille kaffedysen til størrelsen på koppene eller glassene. Da blir ikke kaffen eller espressoen så raskt kald, og cremaen beholdes lenger. ^ Trekk kaffedysen nedover til kanten på koppen. eller ^ Skyv kaffedysen oppover, til koppen passer innunder. 23

24 Tilberedning av drikker Espresso eller kaffe To porsjoner Du kan også tilberede to porsjoner samtidig, og fylle disse i én kopp eller i to kopper samtidig. For å fylle to kopper samtidig, ^ Sett en kopp under kaffedysen. ^ Berør sensortasten for ønsket drikk. Espresso Kaffe i "Flere programmer": Lang kaffe Ønsket kaffedrikk renner ut av kaffedysen. Hell ut de to første kaffekoppene ved første tilberedning, slik at alle kafferester fra fabrikkontrollen blir fjernet fra bryggesystemet. ^ sett en kopp under hver av kaffedysene. ^ Berør. Tasten lyser. ^ Berør sensortasten for ønsket drikk. To porsjoner av ønsket kaffedrikk renner ut. Tips: Hvis du ikke berører noen av drikketastene på en stund, tilbakestilles valget "To porsjoner. 24

25 Tilberedning av drikker Avbryte tilberedningen For å avbryte tilberedningen, ^ berør den belyste drikketasten eller for drikker fra "Flere programmer" på nytt. Tips: Så snart "Stopp" vises i displayet, kan du også avbryte tilberedningen med OK. Ved tilberedning av kaffespesialiteter med melk eller to porsjoner av en drikk, kan du avbryte tilberedningen av ingrediensene enkeltvis. ^ Berør OK. Kaffemaskinen avbryter tilberedningen. Kaffedrikker med espressomalt kaffe For espresso og kaffe av espressomalt kaffe, fyll den espressomalte kaffen porsjonsvis i sjakten. Da kan du f.eks. tilberede koffeinfri kaffe, selv om det er koffeinholdige bønner i bønnebeholderen. Kaffemaskinen gjenkjenner automatisk at det er kaffepulver i sjakten. Du kan alltid kun tilberede én porsjon kaffe eller espresso av espressomalt kaffe. 25

26 Tilberedning av drikker Påfylling av espressomalt kaffe Bruk den vedlagte kaffeskjeen, slik at du får riktig mengde. Ikke fyll mer enn én strøken skje i sjakten. Hvis du fyller for mye kaffe i sjakten, kan ikke bryggeenheten presse kaffen. Kaffemaskinen bruker hele mengden du har fylt på for neste tilberedning. Tilberedning av kaffedrikker med espressomalt kaffe Dersom du vil tilberede en kaffedrikk av espressomalt kaffe, ^ velg "ja" og berør OK. Nå kan du velge hvilken kaffedrikk du vil tilberede av espressomalt kaffe. ^ Sett en kopp under kaffedysen. ^ Velg ønsket drikk. Ønsket kaffedrikk blir tilberedt. Hvis du ikke vil tilberede en drikk av espressomalt kaffe, ^ velg "nei" og berør OK. Kaffepulveret tømmes i grutbeholderen. Hvis du ikke berører noen drikketaster i løpet av ca. 15 sekunder, tømmes kaffepulveret i grutbeholderen. ^ Åpne sjakte for espressomalt kaffe. ^ Fyll én strøken kaffeskje espressomalt kaffe i sjakten. ^ Lukk sjakten. I displayet vises "Tilberede med malt kaffe?". 26

27 Tilberedning av drikker Drikker med melk,forsiktig! Fare for forbrenning og skålding på kaffedysen! Væskene og dampen som kommer ut er svært varme. Henvisninger om melkebeholder i rustfritt stål Melkebeholderen holder melken kald lenger. Kun med kald melk (under 13 C) kan du tilberede godt melkeskum. Bruk kun melk uten tilsetninger. De fleste sukkerholdige tilsetninger tetter de melkeførende delene. Kaffemaskinen blir skadet. Når du ber om en tilberedning med melk, varmes kaffemaskinen opp. I kaffedysen blir melken som suges inn varmet opp med damp, og blir i tillegg skummet for melkeskum. Hvis du ikke har tilberedt melk på lenge, skyll melkerørene før du tilbereder en drikk. Da fjernes eventuelle bakterier i melkerøret. Du kan velge mellom følgende kaffespesialiteter med melk: Cappuccino består av to tredjedeler melkeskum og en tredjedel espresso. Latte macchiato består av en tredjedel hver av varm melk, melkeskum og espresso. Caffè latte består av varm melk og kaffe. Dessuten kan du tilberede varm melk og melkeskum. ^ Sett innsugningsrøret i rustfritt stål fast under lokket. Pass på at den skrå enden peker nedover. ^ Fyll melkebeholderen med melk til maks. 2 cm under kanten. Sett på lokket. ^ Sett melkerøret med vinkelrøret i rustfritt stål på lokket ovenfra, til det knepper på plass. 27

28 Tilberedning av drikker ^ Plasser melkebeholderen på høyre side av kaffemaskinen. Stikk melkerøret inn i hullet på kaffedysen. Bruk av melk fra melkekartong eller andre pakninger ^ Plasser melkekartongen på høyre side av kaffemaskinen. ^ Plasser melkerøret i kartongen. Pass på at det er stukket dypt nok ned i melken. Tilberedning av drikker med melk ^ Sett en egnet kopp/glass under kaffedysen. ^ Berør sensortasten for ønsket drikk. Melkerøret for melkekartonger eller andre pakninger befinner seg bak maskindøren. ^ Stikk melkerøret inn i hullet på kaffedysen. Cappuccino Latte macchiato I "Flere programmer": Caffè latte, varm melk, melkeskum Ønsket drikk blir tilberedt. 28

29 Tilberedning av drikker Tilberedning av varmt vann,forsiktig! Fare for forbrenning og skålding på varmtvannsdysen! Vannet som kommer ut er svært varmt. Vær oppmerksom på at vannet ikke blir varmt nok for tilberedning av sort te. Tilberede drikker fra en profil Med "Profiler" kan du tilpasse drikkene individuelt til din smak (se "Profiler"). Hvis du allerede har opprettet en egen profil, kan du først velge profilen, før du tilbereder en drikk. ^ Berør. ^ Velg ønsket profil med piltastene og berør OK. Som tegn på at en profil er valgt, vises navnet på profilen i displayet. Nå kan du tilberede ønsket drikk. ^ Sett en egnet kopp/glass under varmtvannsdysen. ^ Berør. ^ Velg "Varmtvann" og berør OK. Varmtvannet renner ned i koppen. For å avslutte tilberedningen, ^ berør OK. Kaffemaskinen avbryter tilberedningen. 29

30 Kaffe etter dine ønsker For å tilpasse kaffemaskinen optimalt til den kaffesorten du bruker, kan du i menyen "Parameter" endre malemengde, innstille bryggetemperatur eller velge opsjonen "Forbrygging". Dette kan du gjøre individuelt for hver drikk. Du kan også tilpasse malegraden optimalt til den kaffesorten du bruker. Malegrad Når kaffen har riktig malegrad, renner kaffen eller espressoen jevnt ned i koppen og det dannes en fin crema. Den ideelle cremaen har en hasselnøttbrun farge. Følgende kjennetegn angir om du må endre malegraden. Malegraden er for grov, når espressoen eller kaffen renner svært raskt ned i koppen. cremaen er svært lys og ujevn. Reduser malegraden, slik at bønnene blir malt finere. Malegraden er for fin, når espressoen eller kaffen bare drypper ned i koppen, cremaen er mørkebrun. Øk malegraden, slik at bønnene blir malt grovere. Vær oppmerksom på følgende, slik at kvernen ikke blir skadet: Reguler alltid malegraden kun med et trinn. La kaffebønnene males før du regulerer malegraden til neste trinn. ^ Åpne døren. ^ Skyv spaken for malegrad maksimalt et trinn mot venstre (fin maling) eller mot høyre (grov maling). ^ Lukk døren. ^ Tilbered en kaffedrikk. Deretter kan du justere malegraden på nytt. Den endrede malegraden trer først i kraft etter den andre kaffetilberedningen. 30

31 Kaffe etter dine ønsker Visning og endring av parameter for en drikk ^ Berør. Tasten lyser ^ Velg ønsket drikk og berør OK. Den aktuelle innstillingen for "malemengde", "bryggetemperatur" og "forbrygging" vises for denne drikken. Malemengde Kaffemaskinen kan male og brygge 6-14 g kaffe per kopp. Jo mer kaffepulver som brygges, desto kraftigere blir kaffen eller espressoen. Følgende kjennetegn angir om du må endre malemengden: Malemengden er for liten, når espressoen eller kaffen renner svært raskt ned i koppen. cremaen er svært lys og ujevn. espressoen eller kaffen har en tynn smak. Øk malemengden, for å brygge mer kaffe. Malemengden er for høy, når espressoen eller kaffen bare drypper ned i koppen, cremaen er mørkebrun. espressoen eller kaffen smaker bittert. Reduser malemengden for å brygge mindre kaffe. ^ Velg "Malemengde" og berør OK ^ Berør piltastene for å endre malemengden. Berør OK. Innstillingen blir lagret. Bryggetemperatur Ideell bryggetemperatur er avhengig av den kaffesorten du bruker, om det er espresso eller kaffe som tilberedes, og det regionale lufttrykket. Hvis kaffemaskinen plasseres på et høytliggende sted, f.eks. over 2000 m.o.h., må bryggetemperaturen innstilles lavere, fordi vannet koker allerede ved lave temperaturer når lufttrykket er lavt. Det finnes fem bryggetemperaturer. Tips: Ikke all kaffe tåler høye temperaturer. Noen sorter reagerer ømfintlig, slik at cremadannelsen og smaken blir påvirket. ^ Velg "Bryggetemperatur" og berør OK. ^ Velg ønsket temperatur og berør OK. Innstillingen blir lagret. 31

32 Kaffe etter dine ønsker Forbrygging Etter malingen blir kaffen først fuktet med litt varmt vann. Resten av vannet presses etter kort tid med høyt trykk gjennom den fuktige kaffen. Da løser aromastoffene i kaffen seg bedre opp. Du kan innstille en kort eller lang forbrygging eller koble funksjonen "Forbrygging" helt ut. Ved levering er "Forbrygging" utkoblet. ^ Velg "Forbrygging" og berør OK. ^ Velg ønsket innstilling og berør OK. Innstillingen blir lagret. 32

33 Mengde for drikk I tillegg til kaffesorten, er smaken på kaffedrikken svært avhengig av vannmengden. Du kan tilpasse vannmengden for alle kaffedrikkene og varmtvann til størrelsen på koppene og den kaffesorten du bruker. Også for kaffespesialiteter med melk, kan du i tillegg til espresso- eller kaffemengden, innstille melk- og melkeskumandelen etter eget ønske. Du kan også endre porsjonsstørrelsene for varm melk og melkeskum. For hver drikk er det en maksimal mengde som kan programmeres. Når denne mengden er nådd, stanser tilberedningen. Da lagres maksimal mengde for denne drikken. Endring av mengde ved drikketilberedning Mengde for espresso og kaffe ^ Sett ønsket kopp under kaffedysen ^ Berør eller så lenge, at "Endre" vises i displayet. Ønsket drikk blir tilberedt. Du kan bestemme drikkemengden så snart "Lagre" vises i displayet. ^ Berør OK når koppen er fylt med ønsket mengde. Fra nå av blir lagret mengde tilberedt for denne drikken. Den endrede drikkemengden lagres alltid i den aktuelle profilen. Navnet på den aktuelle profilen vises øverst til venstre i displayet. Det er to måter å starte mengdeprogrammeringen på: med drikketastene, når du tilbereder en kaffedrikk, eller ved å velge "Mengde for drikk" i menyen "Parameter". Hvis vanntanken skulle bli tom under tilberedningen, avbryter kaffemaskinen mengdeprogrammeringen. Mengden blir ikke lagret. Tips: For å avbryte "endring av drikkemengde", berør den belyste drikketasten eller for drikker fra "Flere programmer". 33

34 Mengde for drikk Mengde for cappuccino og latte macchiato ^ Sett en egnet kopp/glass under kaffedysen. ^ Berør eller så lenge, at ingrediensene for drikken vises i displayet. Cappuccino: melkeskum, espresso Latte macchiato: varm melk, melkeskum, espresso ^ Velg de ingrediensene du vil endre mengde for med piltastene. Bekreft disse enkeltvis med OK. Haken ved siden av den enkelte ingrediensen angir at mengden kan endres for denne. ^ Velg "Start" og berør OK. Kaffemaskinen starter tilberedningen. Nå kan du bestemme mengden for hver at de valgte ingrediensene, så snart" Lagre" vises i displayet. ^ Når ønsket mengde av den enkelte ingrediensen er nådd, berør OK-tasten. ^ Lagre ønsket mengde for den valgte ingrediensen. Fra nå av blir den programmerte sammensetningen og drikkemengden tilberedt for denne drikken. Mengde for caffé latte, varm melk og melkeskum ^ Sett en egnet kopp/glass under kaffedysen. ^ Berør. ^ Velg ønsket drikk. ^ Velg Mengde for drikk og berør OK. For caffè Latte kan du nå endre mengden for de enkelte ingrediensene varm melk, kaffe som beskrevet under "Endre mengde for cappuccino og latte macchiato". For melkeskum og varm melk gå frem som beskrevet under "Endre mengde for kaffe og espresso". 34

35 Mengde for drikk Endre mengde for drikk i menyen "Parameter". ^ Berør. ^ Velg ønsket drikk og berør OK. ^ Velg Mengde for drikk og berør OK. Herfra er fremgangsmåten den samme som for "Endring av mengde ved drikketilberedningen". Endring av mengde for forskjellige profiler For hver profil kan du endre mengden for de enkelte drikkene individuelt. ^ Berør. ^ Velg ønsket profil. Navnet på den aktuelle profilen vises øverst til venstre i displayet. Nå kan du, som tidligere beskrevet, enten velge "Mengde for drikk" i menyen "Parameter" eller endre mengde for drikk ved drikketilberedningen. 35

36 Profiler Hvis det er flere som bruker kaffemaskinen, og dere har ulik smak når det gjelder kaffe, kan du legge inn individuelle profiler. For hver profil kan du innstille drikkemengden individuelt (se "Endre mengde for drikk"). Navnet på den aktuelle profilen vises øverst til venstre i displayet. Hente frem profiler ^ Berør. Nå kan du "opprette en profil". Hvis du allerede har registrert en profil i tillegg til Miele-profilen, har du også disse mulighetene: Velg profil fra de profilene som allerede er registrert i kaffemaskinen. Endre navn, dersom navnet på en profil skal endres. Slette profil, dersom en profil skal slettes. Skifte profil, for å innstille om kaffemaskinen alltid automatisk skal gå tilbake til Miele-profilen etter at en drikk er blitt tilberedt, om Miele-profilen alltid skal være aktiv når kaffemaskinen slås på eller om den sist innstilte profilen skal beholdes. Tips: Når du berører eller, kommer du til hovedmenyen igjen. Opprette profil ^ Velg "Opprette profil" og berør OK. I displayet vises bokstaver som du kan velge med piltastene. Tall, store og små bokstaver kan velges med piltastene. ^ Velg ønsket tegn og berør OK. Tegnet vises i linjen over. ^ Gjenta prosessen til ønsket navn vises i den øverste displaylinjen. Tips: Med tasten kan du slette det tegnet som sist ble lagt inn. Når du er ferdig med innleggingen og vil lagre denne, ^ gå med piltastene til og berør OK. Hvis du ikke vil lagre det du har lagt inn, ^ berør så lenge, at alle tegnene er slettet og kaffemaskinen går tilbake til forrige valg. Tips: Den profilen som sist ble opprettet er valgt som aktuell profil. 36

37 Profiler Velge profil Dette valget er kun mulig, dersom det allerede er registrert en profil i tillegg til Miele-profilen. ^ Velg "Velg profil" og berør OK. ^ Velg ønsket profil og berør OK. Navnet på profilen vises øverst til venstre i displayet. Endre navn Slette profil Dette valget er kun mulig, dersom det allerede er registrert en profil i tillegg til Miele-profilen. Miele-profilen kan ikke slettes. ^ Velg "Slette profil" og berør OK. ^ Velg den profilen som skal slettes og berør OK. Profilen blir slettet. Dette valget er kun mulig, dersom det allerede er registrert en profil i tillegg til Miele-profilen. ^ Velg "Endre navn" og berør OK. Gå nå frem på akkurat samme måte som for "Opprett profil": Velg for å slette et tegn, for å legge inn et nytt tegn, velg tegnet og bekreft med OK-tasten, lagre det endrede navnet med og OK. 37

38 Profiler Skifte profil Du kan innstille kaffemaskinen slik, at den etter hver tilberedning alltid automatisk går tilbake til Miele-standardprofilen, at Miele-profilen alltid er aktiv når kaffemaskinen slås på eller at den beholder den profilen som sist var valgt. ^ Velg "Skifte profil" og berør OK. Du har nå følgende muligheter: Manuell: Den valgte profilen er aktiv helt til du velger en annen profil. Etter uttak: Etter hver tilberedning går maskinen automatisk tilbake til Miele-profilen. Med innkobling: Hver gang kaffemaskinen slås på, velger den automatisk Miele-profilen, uavhengig av hvilken profil som var valgt før maskinen ble slått av sist. ^ Velg ønsket opsjon og berør OK. 38

39 Innstillinger I menyen "Innstillinger" kan du tilpasse kaffemaskinen individuelt til dine ønsker og behov. Hente frem menyen "Innstillinger" ^ Berør. Nå kan du kontrollere innstillingene eller endre dem. Haken viser hvilken innstilling som er aktiv for øyeblikket. Endring og lagring av innstillinger ^ Berør. ^ Velg ønsket innstilling med piltastene. Berør OK. ^ Berør piltastene til ønsket opsjon er markert. ^ Berør OK. Innstillingen blir lagret. Ved berøring av kommer du til forrige menyområde. Ved berøring av kommer du tilbake til "Velg drikk". 39

40 Innstillinger Oversikt over mulige innstillinger Fabrikkinnstillingen for det enkelte menypunktet står med fet skrift. Menypunkt Språk Klokkeslett Timer Mulige innstillinger Deutsch, flere språk Land Tidsformat 12t/24t Innstille Innstille Innkobling kl. / Utkobling etter (1:00) / Utkobling kl. Aktivere Innkobling kl. (ja / nei) / Utkobling kl. (ja / nei) Ecomodus på /av Belysning Lysstyrke Info Antall drikker Uttak totalt / Espresso / Kaffe / Cappuccino, Latte macchiato, Caffè Latte / Melkeskum / Varm melk / Varmtvann Uttak til avkalking Uttak til avfetting av bryggeenheten Elektronisk barnesikring på / av Vannhardhet Bløtt Middels Hardt Svært hardt Display-lysstyrke - Lydstyrke Signaltoner Tastetone Oppvarming av kopper på / av Forhandler Messeinnstilling på / av Fabrikkinnstilling Ikke tilbakestille Tilbakestille 40

41 Innstillinger Språk Du kan velge språk og land for alle tekstene i displayet. Tips: Hvis du utilsiktet har innstilt feil språk, finner du igjen menypunktet "Språk" ved hjelp av symbolet F. Klokkeslett Du kan innstille tidsformat og klokkeslett. Tidsformat Du kan velge mellom: 24-timers-visning (24 t) 12-times-visning (12 t) Innstille Du innstiller timene og minuttene med piltastene. Timer Du kan velge mellom følgende timerfunksjoner: Kaffemaskinen slår seg på til en bestemt tid, f.eks. til frokost om morgenen ("Innkobling kl."). slår seg av til en bestemt tid ("Utkobling kl."). slår seg av etter en bestemt tid, dersom ingen taster blir berørt ("Utkobling etter"). For "Innkobling kl." og "Utkobling kl." må timeren være aktivert. Innkobling kl. Hvis den elektroniske barnesikringen er aktivert, kobles ikke kaffemaskinen inn til innstilt tid. Du innstiller timene og minuttene med piltastene. Når maskinen har koblet seg inn tre ganger med timerfunksjonen "Innkobling kl.", og det ikke har blitt tilberedt noen drikk, vil ikke maskinen bli koblet inn igjen automatisk. Hensikten med dette, er at maskinen ikke skal koble seg inn automatisk ved lengre fravær, f.eks. ferie. 41

42 Innstillinger De programmerte tidene blir imidlertid beholdt, og aktiveres igjen neste gang kaffemaskinen blir slått på manuelt. Utkobling kl. Du innstiller timene og minuttene med piltastene. Ved lengre fravær blir de lagrede tidene aktivert igjen neste gang kaffemaskinen slås på manuelt (se "Innkobling kl."). Utkobling etter Hvis du verken berører noen taster eller tilbereder noen drikker, slår kaffemaskinen seg av etter 30 minutter, for å spare energi. Du kan endre denne forhåndsinnstillingen med piltastene, og velge en tid mellom 15 minutter og 9 timer. Aktivere og deaktivere timeren Hvis den elektroniske barnesikringen er aktivert, kan ikke timerfunksjonen "Innkobling kl." velges. ^ Velg ønsket timerfunksjon. Den valgte timerfunksjonen markeres med. ^ Berør piltasten så mange ganger, at "Aksepter" blir markert. Berør OK. Ecomodus Ecomodus er en energisparemodus. Når Ecomodus er koblet inn, varmes kaffemaskinen opp på nytt hver gang du skal tilberede en drikk. Tilberedningen varer da litt lenger. Når Ecomodus er koblet ut, brukes det betydelig mer energi. Kaffemaskinen varmes opp ved første tilberedning etter at den er slått på. Deretter forblir den oppvarmet, og du kan tilberede drikker uten ventetid. Kaffemaskinen gir en henvisning om det endrede energiforbruket. Belysning Du endrer lysstyrken med piltastene. For å slå av belysningen: ^ berør piltasten, til det ikke lenger vises noe fylt segment og "Utkoblet" vises. Hvis du ikke berører noen tast eller det ikke gjennomføres noen vedlikeholdsprogrammer, kobles belysningen ut etter ca. 7 minutter, for å spare energi. 42

43 Innstillinger Info (visning av informasjon) Med menypunktet "Info" kan du se hvor mange porsjoner som er tilberedt av de forskjellige drikkene. Du kan også se om det fortsatt er mulig å tilberede mer enn 50 porsjoner frem til neste avkalking ("Uttak til avkalking") eller avfetting av bryggeenheten ("Uttak til avfetting av bryggeenheten"). For å komme tilbake til forrige displayvisning: ^ berør OK. Sperre kaffemaskinen (Elektronisk barnesikring ) For at uvedkommende, f.eks. barn, ikke skal kunne bruke kaffemaskinen, kan du sperre den. Aktivere og deaktivere den elektroniske barnesikringen Vannhardhet Informasjon om vannhardhet finner du i kapitlet "Første igangsetting". Display-lysstyrke Med piltastene endrer du lysstyrken i displayet. Lydstyrke Du kan innstille lydstyrke for signal- og tastetonene med piltastene. For å koble ut tonene, ^ berør piltasten, til det ikke lenger vises noe fylt segment og "Utkoblet" vises. Oppvarming av kopper Informasjon om oppvarming av kopper finner du i kapitlet "Forvarming av kopper" (koppvarmer). Når den elektroniske barnesikringen er aktivert, er timerfunksjonen "Innkobling kl." deaktivert. Midlertidig deaktivering av den elektroniske barnesikringen Så lenge meldingen "Hold OK-tasten inne i 6 sekunder for å låse opp" vises i displayet, ^ hold OK-tasten inne i 6 sekunder. Så snart kaffemaskinen blir slått av, er den sperret igjen. 43

44 Innstillinger Fabrikkinnstilling Du kan tilbakestille kaffemaskinens innstillinger til leveringstilstanden - fabrikkinnstillingen. Innstillingene for leveringstilstand finner du i "Oversikt over mulige innstillinger". Følgende innstillinger blir ikke tilbakestilt: - Språk - Klokkeslett - Antall drikker (info) - Profiler - Mengde for drikk Messeinnstilling (forhandler) Denne funksjonen er ikke nødvendig for privat bruk. Med funksjonen "Forhandler" kan kaffemaskinen presenteres i handelen eller på utstillinger. Kaffemaskinen får lys, men det kan ikke tilberedes noen drikker eller utføres noen handlinger. Når messeinnstillingen er aktivert, kan ikke kaffemaskinen slås av med på/av-tasten. 44

45 Rengjøring og stell Overblikk Rengjør kaffemaskinen regelmessig, for å unngå bakteriedannelse. Anbefalt tidsintervall Daglig (før du slår av kaffemaskinen) 1 x ukentlig (oftere hvis de er veldig skitne) Ca. hver 200 porsjon Avhengig av vannhardhet Ved behov Hva må jeg rengjøre / vedlikeholde? Vanntank Grutbeholder Dryppskål og drypplate Melkebeholder i rustfritt stål Kaffedyse med integrert cappuccinatore Rengjøre kabinettet (spesielt viktig rett etter avkalking) Ta ut bryggeenheten og rengjøre den for hånd Avfette bryggeenheten (med rengjøringstablett) Avkalke kaffemaskinen Bønnebeholder Sjakt for espressomalt kaffe Noen av delene i kaffemaskinen kan vaskes i oppvaskmaskinen. Dersom disse delene vaskes ofte i oppvaskmaskinen, kan de bli misfarget av matrester, f.eks. tomatrester, eller belegget kan bli skadet. Følgende deler skal kun vaskes for hånd: Bryggeenhet Dekselet til kaffedysen Lokket til vanntanken Lokket til bønnebeholderen Melkebeholder i rustfritt stål Holder for drypplate (på dryppskål) 45

46 Rengjøring og stell,fare for forbrenning på varme komponenter eller varme væsker! La kaffemaskinen avkjøles før rengjøring. Vær oppmerksom på at vannet i dryppskålen kan være svært varmt. Ikke bruk damprenser. Dampen kan forårsake kortslutning. For å unngå skader på overflatene, ikke bruk rengjøringsmidler som inneholder soda, ammoniakk, syre eller klorid, løsemiddelholdige rengjøringsmidler, kalkløsende rengjøringsmidler, rengjøringsmidler for rustfritt stål, maskinoppvaskmiddel, stekeovnsrens, skurende rengjøringsmidler, som skurepulver, skuremelk, universalstein, harde skrubbende svamper og børster, f.eks. grytesvamper, brukte svamper, som inneholder rester av skuremidler, skarpe metallskraper, Skylling av kaffemaskinen Når en kaffedrikk er tilberedt, skylles kaffemaskinen før den slår seg av. Da fjernes eventuelle kafferester. Du kan også skylle kaffemaskinen manuelt. ^ Berør. ^ Berør piltastene, til "Vedlikehold" er markert. Berør OK. ^ Velg "Skylle apparatet" og berør OK. Rørene skylles. Du blir evt bedt om å sette melkerøret i dryppskålen (drypplaten). 46

47 Rengjøring og stell Melkerør Pass på å rengjøre de melkeførende delene grundig og regelmessig. Melken inneholder fra naturens side bakterier, som kan spre seg kraftig ved utilstrekkelig rengjøring. Forurensninger i kaffemaskinen kan være skadelig for helsen. Skylle melkerørene Melkerester kan tette melkerørene. Når du har tilberedt en drikk med melk, oppfordrer kaffemaskinen deg til å skylle melkerørene, senest når du slår den av. Du kan også skylle melkerørene manuelt. ^ Berør. ^ Velg "Vedlikehold" og berør OK. ^ Velg "Skylle melkerørene" og berør OK. Rengjøring av melkerør Melkerøret må rengjøres ca. 1 gang per uke. Kaffemaskinen minner det på dette til riktig tidspunkt. ^ Bekreft med OK. Når du bekrefter meldingen "Rengjøre melkerørene" med OK, nullstilles den interne telleren for rengjøringsintervallet. Denne påminnelsen kommer ikke en gang til. Du har to muligheter: Du kan ta ut kaffedysen med den integrerte cappuccinatoren, ta den fra hverandre og vaske delene i oppvaskmaskinen eller for hånd, med varmt vann tilsatt litt håndoppvaskmiddel. Eller du rengjør melkerøret med vedlikeholdsprogrammet "Rengjøre melkerør" og Miele rengjøringsmiddel for melkerør. ^ Sett melkerøret i den høyre åpningen i drypplaten når du blir bedt om det. ^ Bekreft med OK. Melkerørene skylles. 47

48 Rengjøring og stell Rengjøring av melkerør med rengjøringsmiddelet for melkerørene Rengjøringsprosessen kan ikke avbrytes. Den må gjennomføres fullstendig. ^ Berør. ^ Velg "Vedlikehold" og berør OK. ^ Velg "Rengjøre melkerør" og berør OK. Prosessen starter. ^ Følg henvisningene i displayet. Når meldingen "Sett melkerøret i rengjøringsmiddelet" vises, løs opp rengjøringspulveret i vann. Lag en rengjøringsoppløsning Rengjøringspulveret for melkerør er spesielt utviklet for denne kaffemaskinen. Du får kjøpt det i Mieles nettbutikk eller i Mieles deleavdeling. ^ Plasser beholderen ved siden av kaffemaskinen, og sett røret i rengjøringsvæsken. Pass på at melkerøret er plassert langt nok ned i væsken. ^ Berør OK. ^ Følg henvisningene i displayet. Etter skyllingen er rengjøringsprosessen ferdig. Bruk kun dette rengjøringsmiddelet, ellers kan kaffemaskinen bli skadet ^ Løs opp rengjøringspulveret i en beholder med 200 ml lunkent vann. Rør rundt med en skje, slik at pulveret løser seg fullstendig opp. 48

49 Rengjøring og stell Kaffedyse med integrert cappuccinatore Rengjør kaffedysens deksel i rustfritt stål kun for hånd med varmt vann og litt oppvaskmiddel. Alle andre deler kan vaskes i oppvaskmaskinen. ^ Drei på den øvre delen a med hullet for melkerør og trekk den av. Trekk av Y-stykket b. Løsne utløpsdysene c. ^ Rengjør alle delene grundig. ^ Trekk kaffedysen helt ned og ta dekselet av forover. ^ Rengjør flaten på kaffedysen med en fuktig svampklut. ^ Ta enheten ut forover. 49

50 Rengjøring og stell Hvis melkerøret er tett, rengjør det under rennende vann med den vedlagte rengjøringsbørsten. ^ Stikk rengjøringsbørsten inn i melkerøret. Beveg børsten frem og tilbake, til det ikke er flere melkerester igjen i røret. ^ Sett utløpsenheten sammen igjen. ^ Skyv utløpsenheten inn på kaffedysen. Trykk kraftig, til utløpsdysene ligger på utløpskanten nede. ^ Sett på ståldekselet igjen og stikk evt. inn melkerøret. Melkebeholder Melkebeholderen bør tas fra hverandre og rengjøres daglig: ^ Rengjør alle delene kun for hånd, med varmt vann og litt oppvaskmiddel. Bruk den vedlagte børsten ved behov, for å fjerne alle melkerestene. ^ Skyll alle delene grundig under rennende vann. Rester av oppvaskmiddel kan påvirke smaken på melken og kvaliteten på melkeskummet. Tørk alle delene. ^ Sett melkebeholderen sammen igjen. 50

51 Rengjøring og stell Vanntank Rengjør lokket til vanntanken kun for hånd med varmt vann og litt oppvaskmiddel. Skift vann daglig, for å forebygge bakteriedannelse. Pass på at ventilen, den nedre flaten i vanntanken og plasseringsflaten for vanntanken er rene. Ellers kan ikke vanntanken settes riktig inn. Drypplate ^ Ta drypplaten ut av holderen på dryppskålen. ^ Rengjør drypplaten i oppvaskmaskinen eller for hånd med varmt vann og litt oppvaskmiddel. ^ Tørk drypplaten. ^ Trykk på høyre side av lokket. ^ Sett drypplaten inn igjen. Pass på at hullet til melkerøret befinner seg på høyre side. ^ Ta tak i lokket og trekk opp vanntanken. ^ Ta lokket av vanntanken og rengjør det for hånd. ^ Vask vanntanken i oppvaskmaskinen eller for hånd med varmt vann tilsatt litt oppvaskmiddel. Tørk vanntanken. ^ Flaten der vanntanken plasseres skal rengjøres og tørkes grundig, fremfor alt fordypningene. ^ Sett vanntanken sammen igjen. 51

52 Rengjøring og stell Dryppskål og grutbeholder ^ Skyv kaffedysen helt opp. Rengjør dryppskålen og grutbeholderen daglig, for å unngå lukt- og bakteriedannelse. Grutbeholderen befinner seg i dryppskålen. I grutbeholderen befinner det seg for det meste også litt skyllevann. Kaffemaskinen gir beskjed i displayet om når dryppskålen og/eller grutbeholderen er full(e) og må tømmes. Da må du tømme dryppskålen og grutbeholderen. Fare for forbrenning! Hvis kaffemaskinen akkurat har vært skylt, må du vente litt før du tar ut dryppskålen. Det vil fremdeles renne ut vann. ^ Trekk dryppskålen forsiktig ut av kaffemaskinen. Ta av lokket a. ^ Tøm dryppskålen og grutbeholderen. ^ Ta av drypplaten b og holderen for drypplaten c. ^ Rengjør alle delene. Rengjør holderen for drypplaten kun for hånd med varmt vann og litt oppvaskmiddel. Alle andre deler kan vaskes i oppvaskmaskinen. ^ Rengjør rommet under dryppskålen. ^ Sett alle delene sammen igjen og skyv dryppskålen inn i kaffemaskinen. Pass på at dryppskålen er skjøvet helt inn. 52

Bruks- og monteringsanvisning Stekeovner

Bruks- og monteringsanvisning Stekeovner Bruks- og monteringsanvisning Stekeovner Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 852 680 Innhold

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Stekeovner

Bruks- og monteringsanvisning Stekeovner Bruks- og monteringsanvisning Stekeovner Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 853 410 Innhold

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Vinskap

Bruks- og monteringsanvisning Vinskap Bruks- og monteringsanvisning Vinskap Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 836 150 Innhold

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap

Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 824 240 Innhold

Detaljer

Bruksanvisning Oppvaskmaskin

Bruksanvisning Oppvaskmaskin Bruksanvisning Oppvaskmaskin Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no HG05 M.-Nr. 09 648 220 2 Innhold

Detaljer

Bruksanvisning Oppvaskmaskin

Bruksanvisning Oppvaskmaskin Bruksanvisning Oppvaskmaskin Bruksanvisningen og monteringsveiledningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no HG05 M.-Nr. 09 648

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Komfyrtopper av glasskeramikk med induksjon

Bruks- og monteringsanvisning Komfyrtopper av glasskeramikk med induksjon Bruks- og monteringsanvisning Komfyrtopper av glasskeramikk med induksjon Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Komfyrtopper av glasskeramikk med induksjon KM 6113 / KM 6112 / KM 6115 KM 6116 / KM 6117 / KM 6118 Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon

Detaljer

Bruksanvisning Oppvaskmaskin

Bruksanvisning Oppvaskmaskin Bruksanvisning Oppvaskmaskin Bruksanvisningen og monteringsveiledningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no HG05 M.-Nr. 09 959

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 162 360 Aktivt miljøvern Kassering

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Komfyrtopper av glasskeramikk med induksjon KM 6328 KM 6366 KM 6367 Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 2900 DA 2900 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 725

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap K(S) 35222 id K(S) 37222 id Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.

Detaljer

Bruksanvisning Oppvaskmaskin for storhusholdning PG 8058

Bruksanvisning Oppvaskmaskin for storhusholdning PG 8058 Bruksanvisning Oppvaskmaskin for storhusholdning PG 8058 Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot personog materiellskade. no - NO M.-Nr. 09 821 270

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap K 32122 i K 32142 if K 34122 i K 34142 if Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person-

Detaljer

Bruksanvisning Mikrobølgeovn

Bruksanvisning Mikrobølgeovn Bruksanvisning Mikrobølgeovn Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting.da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 920 010 Innhold Beskrivelse av mikrobølgeovnen...4

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 489-4 DA 489-4 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 202

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap med DynaCool K 13820 SD K 13820 SD edt/cs Bruks- og monteringsanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person-

Detaljer

Bruksanvisning Varmepumpetørketrommel

Bruksanvisning Varmepumpetørketrommel Bruksanvisning Varmepumpetørketrommel Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 751 330 Aktivt miljøvern

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Induksjons-wok CS 1223-1 Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr.

Detaljer

Bruksanvisning. Vaskemaskin W 5873 WPS Edition 111. no - NDS. Bruksanvisningen må

Bruksanvisning. Vaskemaskin W 5873 WPS Edition 111. no - NDS. Bruksanvisningen må Bruksanvisning Vaskemaskin W 5873 WPS Edition 111 Bruksanvisningen må no - NDS leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 495 320

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 3460 DA 3490 DA 3460 EXT DA 3490 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 09 845 210 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

Bruksanvisning Varmepumpetørketrommel

Bruksanvisning Varmepumpetørketrommel Bruksanvisning Varmepumpetørketrommel Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 10 021 190 Aktivt miljøvern

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon med NoFrost-system KDN 12623 S-1 KDN 12823 S-1/-2 Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no - NO, DK, SE M.-Nr. 09 706 720 Aktivt miljøvern

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Tørketrommel med varmepumpe PT 5137 WP

Bruks- og monteringsanvisning Tørketrommel med varmepumpe PT 5137 WP Bruks- og monteringsanvisning Tørketrommel med varmepumpe PT 5137 WP Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person og materiellskade. M.-Nr.

Detaljer

Tørketrommel med varmepumpe T 8861 WP Edition 111

Tørketrommel med varmepumpe T 8861 WP Edition 111 Bruksanvisning Tørketrommel med varmepumpe T 8861 WP Edition 111 Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09

Detaljer

Bruks- og monteringsanvising Dampkoker

Bruks- og monteringsanvising Dampkoker Bruks- og monteringsanvising Dampkoker Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 589 630 Innhold

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Gass-komfyrtopp KM 2356 KM 2357 Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.

Detaljer