CONTENTS INNHOLD PREFACE FORORD

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "CONTENTS INNHOLD PREFACE... 601 FORORD... 601"

Transkript

1 Forskrift om 599 Fastsatt av Miljøverndepartementet, Forskrift om. Fastsatt av Oljedirektoratet 18. mars 1992 i medhold av forskrift om sikkerhet mv, kgl res 28. juni 1985 jf 7 jf kap VIII, jf kap I, II 8-27 og kap III - VII, jf Kommunal- og arbeidsdepartementets delegeringsvedtak 28. juni 1985, jf lov 29. november 1996 nr 72 om petroleumsvirksomhet 11-1 siste ledd og forskrift om sikkerhet, kgl res 27. juni nr 3 jf 6. Fastsatt av Helsedirektoratet (nå Statens helsetilsyn) 18. mars 1992 i medhold av forskrift om sikkerhet mv, kgl res 28. juni 1985 jf 7 jf 23, Sosialdepartementets delegeringsvedtak 5. september 1985, jf lov 29. november 1996 nr 72 om petroleumsvirksomhet 11-1 siste ledd og forskrift om sikkerhet, kgl res 27. juni nr 3 jf 6. Fastsatt av Miljøverndepartementet 18. mars 1992 i medhold av lov 13. mars 1981 nr 6 om vern mot forurensning og om avfall 40, andre ledd. Sist endret 25. mars Regulations relating to emergency preparedness in the petroleum activities. Issued by the Norwegian Petroleum Directorate 18 March 1992 pursuant to regulations relating to safety etc., laid down by Royal Decree 28 June 1985, cf section 7 cf Chapter VIII, cf Chapters I, II sections 8-27 and Chapters III - VII, cf delegation of authority by the Ministry of Local Government and Labour of 28 June 1985, cf Act 29 November 1996 no 72 relating to petroleum activities section 11-1 last paragraph and regulations relating to safety in the petroleum activities, Royal Decree 27 June 1997 section 4 subsection 3 cf section 6. Issued by the Directorate of Health (now the Norwegian Board of Health) 18 March 1992 pursuant to regulations relating to safety etc., laid down by Royal Decree 28 June 1985, section 7, cf section 23, cf delegation of authority by the Ministry of Health and Social Affairs 5 September 1985, cf Act 29 November 1996 no 72 relating to petroleum activities section 11-1 last paragraph and regulations relating to safety in the petroleum activities, Royal Decree 27 June 1997 section 4 subsection 3 cf section 6. Issued by the Ministry of the Environment 18 March 1992 pursuant to Act of 13 March 1981 no 6 relating to protection against pollution and concerning waste, section 40, 2nd paragraph. Last amended 25 March INNHOLD CONTENTS FORORD KAP I - INNLEDENDE BESTEMMELSER Formål Virkeområde Definisjoner Straffebestemmelser Ikrafttredelsesbestemmelser mv KAP II - ALMINNELIGE BESTEMMELSER Tilsynsmyndigheter Pliktsubjekt Fravik KAP III - DOKUMENTASJON OG INFORMASJON SOM SKAL SENDES TIL MYNDIGHETENE Dokumentasjon Informasjon PREFACE CHAPTER I - INTRODUCTORY PROVISIONS Section 1 Purpose Section 2 Scope Section 3 Definitions Section 4 Penal provisions Section 5 Entry into force etc CHAPTER II - GENERAL PROVISIONS Section 6 Supervisory authorities Section 7 Obligated party Section 8 Exemption CHAPTER III - DOCUMENTATION AND INFORMATION TO BE SUBMITTED TO THE AUTHORITIES Section 9 Documentation Section 10 Information

2 Forskrift om 600 Fastsatt av Miljøverndepartementet, KAP IV - GENERELLE BESTEMMELSER Generelle krav til Spesielle krav til mot akutt oljeforurensning Spesielle krav til helsemessig Kommunikasjon Aksjonsplan KAP V - BEREDSKAPSADMINISTRASJON Beredskapsetablering Beredskapsvedlikehold Beredskapsutvikling System for informasjonsoverføring Kontroll av KAP VI - BEREDSKAPSTILTAK VED INNTRÅDTE FARE- OG ULYKKESSITUASJONER Varsling Bekjempelse Redning Evakuering Normalisering KAP VII - ORGANISATORISKE RESSURSER Beredskapsorganisasjon Kompetanse KAP VIII - BEREDSKAPSFARTØY Beredskapsfartøy Veiledning til forskrift om mv CHAPTER IV - GENERAL PROVISIONS Section 11 General requirements relating to emergency preparedness Section 12 Special requirements to preparedness relating to acute oil pollution Section 13 Special requirements to preparedness relating to health care and health services Section 14 Communication Section 15 Action plan CHAPTER V - ADMINISTRATION OF EMERGENCY PREPAREDNESS Section 16 Establishment of emergency preparedness Section 17 Emergency preparedness maintenance Section 18 Furtherance of emergency preparedness Section 19 System for transference of information Section 20 Control of emergency preparedness CHAPTER VI - EMERGENCY PREPAREDNESS MEASURES TO BE IMPLEMENTED WHEN SITUATIONS OF HAZARD AND ACCIDENT HAVE OCCURRED Section 21 Alert Section 22 Danger limitation Section 23 Rescue Section 24 Evaluation Section 25 Normalization CHAPTER VII - ORGANIZATIONAL RESOURCES Section 26 Emergency preparedness organization Section 27 Competence CHAPTER VIII - STANDBY VESSEL Section 28 Standby vessel Guidelines to regulations relating to emergency preparedness

3 Forskrift om FORORD Forskriften gir bestemmelser om og legger til rette for myndighetenes tilsyn med virksomheten. Det er utarbeidet en egen veiledning som gir utfyllende kommentarer til forskriften. Der forskriften inneholder funksjonelle krav, gir veiledningen eksempler på hvordan disse kan oppfylles. Veiledningen er i seg selv ikke juridisk bindende. Den er derfor ikke til hinder for at andre løsninger velges, såframt det kan dokumenteres at en da, som et minimum, oppnår det nivå forskriften supplert med veiledning angir. Det forutsettes således at forskriften og veiledningen ses i sammenheng for å få en best mulig forståelse av det nivå som ønskes oppnådd gjennom forskriften. Forskriften inngår som en del av Oljedirektoratets samlede regelverk for petroleumsvirksomheten og må ses i den sammenheng. Det vises særskilt til forskrift om gjennomføring og bruk av risikoanalyser, fastsatt av Oljedirektoratet og Miljøverndepartementet 4. desember Fastsatt av Miljøverndepartementet, PREFACE These regulations stipulate provisions concerning emergency preparedness in the petroleum activities and provide for supervision of the activities by the authorities. Separate guidelines have been published, which provide supplementary comments to the regulations. Where the regulations contain functional requirements, the guidelines provide examples of how such requirements can be met. The guidelines are not legally binding. Consequently they do not prevent the selection of other solutions, provided it can be documented that in such case, the selected solutions as a minimum achieve the safety level indicated by the regulations and the supplementary guidelines. The regulations and guidelines are consequently intended to be seen as a whole, to ensure the best possible understanding of the level of safety intended to be achieved through the regulations. The regulations are part of the Norwegian Petroleum Directorate s collection of statutory legislation applicable to the petroleum activities and must be seen in that context. Particular reference is made to regulations relating to implementation and use of risk analyses in the petroleum activities, issued by the Norwegian Petroleum Directorate and the Ministry of the Environment, 4 December 1990.

4 Forskrift om KAP I INNLEDENDE BESTEMMELSER 602 Fastsatt av Miljøverndepartementet, CHAPTER I INTRODUCTORY PROVISIONS 1 Formål Forskriften setter krav til etablering, vedlikehold og utvikling av, for å sikre et forsvarlig sikkerhetsnivå for mennesker, miljø og økonomiske verdier. Forskriften skal legge forholdene til rette for et hensiktsmessig tilsyn med virksomheten. 2 Virkeområde Forskriften skal gjelde for etablering, vedlikehold og utvikling av på de områdene som er nevnt i sikkerhetsforskriften 2 og forurensningsloven 4. 3 Definisjoner I denne forskriften betyr: Petroleumsloven: Lov 29. november 1996 nr 72 om petroleumsvirksomhet. Forurensningsloven: Lov nr 6 av 13. mars 1981 om vern mot forurensning og om avfall. Sikkerhetsforskriften: Forskrift om sikkerhet. Kgl res 27. juni Analyseforskriften: Forskrift om gjennomføring og bruk av risikoanalyser i petroleumsvirksomheten, fastsatt av Oljedirektoratet og Miljøverndepartementet Anerkjent norm: Veiledning, standard mv som er internasjonalt og/eller nasjonalt anerkjent innenfor et fagområde og lov eller forskrift som ikke får direkte anvendelse, men som regulerer tilsvarende eller tilgrensende områder. Pliktsubjekt: Den forskriften direkte retter seg mot ved å pålegge plikter eller gi rettigheter. Operatør: Den som på rettighetshavers vegne forestår den daglige ledelse av petroleumsvirksomheten. Beredskap: Alle tekniske, operasjonelle og organisatoriske tiltak som hindrer at en inntrådt faresituasjon utvikler seg til en ulykkessituasjon, eller som hindrer eller reduserer skadevirkningene av inntrådte ulykkessituasjoner. Definerte fare- og ulykkessituasjoner: Fare- og ulykkessituasjoner som legges til grunn for etablering av virksomhetens. Section 1 Purpose The present regulations stipulate requirements with regard to the establishment, maintenance and the furtherance of emergency preparedness, in order to ensure an adequate level of safety for people, for the environment and for assets and financial interests in the petroleum activities. Furthermore the purpose of the regulations is to provide for appropriate supervision of the activities. Section 2 Scope The present regulations are applicable to the establishment of, maintenance of and the furtherance of emergency preparedness in the petroleum activities relating in areas mentioned in section 2 of the safety regulations and section 4 of the pollution control Act. Section 3 Definitions For the purpose of the present regulations, the following definitions shall apply: The petroleum Act: Act 29 November 1996 no 72 relating to petroleum activities. The pollution control Act: Act 13 March 1981 no 6 relating to protection against pollution and concerning waste. The safety regulations: Regulations relating to safety in the petroleum activities. Royal Decree 27 June The Risk Analyses Regulations: Regulations relating to implementation and use of risk analyses in the petroleum activities, issued by the Norwegian Petroleum Directorate and the Ministry of the Environment 4 December Recognized standard: Guidelines, standards etc. which within a specific professional field are internationally and/or nationally recognized, and acts or regulations which are not directly applicable but which regulate corresponding or neighbouring areas. Obligated party: The party to which or whom the regulations are directly addressed by imposing obligations or stipulating rights. Operator: Anyone executing on behalf of the licensee the day to day management of the petroleum activities Emergency preparedness: All technical, operational and organizational measures which prevent a dangerous situation that has occurred from developing into an accidental event, or which prevent or reduce the harmful effects of accidental events that have occurred. Defined situations of hazard and accident: Hazardous situations and accident situations serving as basis for establishing the emergency preparedness of the individual activity.

5 Forskrift om Virksomhetens spesifikke krav til : Krav til effektiviteten til de stiltakene som benyttes for å møte de definerte fare- og ulykkessituasjonene. Beredskapsanalyse: Systematisk framgangsmåte som har til hensikt å tilpasse virksomhetens til de definerte fare- og ulykkessituasjonene, i henhold til virksomhetens spesifikke krav til. Aksjonsplan: Den delen av virksomhetens splan som beskriver de tiltakene som skal iverksettes ved inntrådte fare- og ulykkessituasjoner. Totalplan: Plan som beskriver operatørenes felles mot akutt oljeforurensning innenfor et definert geografisk område på norsk kontinentalsokkel. 4 Straffebestemmelser Overtredelse av denne forskriften eller vedtak truffet i medhold av den, straffes som bestemt i petroleumsloven 10-17, straffeloven kapittel 3a, straffeansvar for foretak, og etter forurensningsloven Ikrafttredelsesbestemmelse mv 1. Denne forskriften trer i kraft a) Ved innsendelse av søknader om samtykke etter sikkerhetsforskriften 15, og i fasen samtykket gjelder for, skal operatøren legge forskriften til grunn. b) For innretninger som allerede har samtykke til bruk, jf tidligere sikkerhetsforskrift 11 bokstav d), eller som er tatt i bruk før , eller, for krav i 24, bygget før ikrafttredelse av denne forskrift, kan de tekniske kravene nedfelt i forskriftene som omtales i pkt 2 legges til grunn for virksomheten. Modifikasjoner av eksisterende teknisk utstyr og systemer skal oppfylle krav i denne forskriften. 2. Ved forskriftens ikrafttredelse gjøres følgende endringer: a) Forskrifter om redningsutstyr på faste anlegg for produksjon mv av undersjøiske petroleumsforekomster, fastsatt av Sjøfartsdirektoratet og håndhevet av Oljedirektoratet siden 1.juli 1985, jf tidligere sikkerhetsforskrift 60, oppheves. b) Forskrift om redningsutstyr mv på borefartøyer og andre flyttbare innretninger i sjøen, fastsatt av Sjøfartsdirektoratet og håndhevet av Oljedirektoratet siden 1.juli 1985, jf tidligere sikkerhetsforskrift 60, oppheves. c) Forskrifter om godkjenning av redningsdrakter for bruk ved petroleumsvirksomhet til havs, fastsatt av Sjøfartsdirektoratet og håndhevet av Oljedirektoratet siden 1.juli 1985, jf tidligere sikkerhetsforskrift 60, oppheves. d) Forskrifter for flyttbare boreplattformer mv 18-22, fastsatt av Sjøfartsdirektoratet , håndhevet av Oljedirektoratet siden 1.juli 1985, jf tidligere sikkerhetsforskrift 60, oppheves. 603 Fastsatt av Miljøverndepartementet, Specific emergency preparedness requirements for the activity: Requirements relating to the effectiveness of the emergency preparedness measures employed to meet the defined situations of hazard and accident. Emergency preparedness analysis: Systematic procedure for the purpose of adapting the emergency preparedness of the activities to the defined situations of hazard and accident, in accordance with the specific emergency preparedness requirements for the activity in question. Action plan: That part of the emergency preparedness plan for the activities which describes the measures to be taken when situations of hazard and accident have occurred. Overall preparedness plan («Totalplanen»): Plan that describes the common preparedness of the operators relating to acute oil pollution within a defined geographical area on the Norwegian continental shelf. Section 4 Penal provisions Violation of the present regulations or decisions made in pursuance of the regulations shall be punishable according to section of the petroleum Act, Chapter 3a, Criminal liability for enterprises, of the Criminal Code and sections of the pollution control Act. Section 5 Entry into force etc. 1. These regulations enter into force on 1 April a) When applications for consent according to section 15 of the safety regulations are submitted, and for the phase during which the consent is applicable, the activities of the operator shall be based on these regulations. b) With regard to installations which have already obtained consent for operation, cf the previous safety regulations, section 11 litera d), or which have been put into operation prior to 1 July 1985, or, in respect of requirements in section 24, manufactured prior to the entry into force of these regulations, the technical requirements contained in the regulations which are mentioned in subsection 2 may be taken as basis for the activities. Modifications of existing technical equipment and systems shall comply with the requirements of the present regulations. 2. As from the date of entry into force of the regulations, the following amendments shall be applicable: a) Regulations relating to life-saving appliances on fixed installations for production etc. of submarine petroleum resources, issued by the Norwegian Maritime Directorate 8 February 1978 and enforced by the Norwegian Petroleum Directorate from 1 July 1985, cf the previous safety regulations, section 60, are repealed. b) Regulations relating to life-saving appliances etc. on drilling vessels and other mobile installations, issued by the Norwegian Maritime Directorate 3 February 1982 and enforced by the Norwegian Petroleum Directorate from 1 July 1985, cf the previous safety regulations, Section 60, are repealed. c) Regulations relating to approval of survival suits for use in offshore petroleum activities, stipulated by the Norwegian Maritime Directorate 10 November 1980 and enforced by the Norwegian Petroleum Directorate from 1 July 1985, cf the previous safety regulations, section 60, are repealed. d) Sections 18 to 22 of regulations relating to mobile drilling rigs etc., issued by the Norwegian Maritime Directorate 10 September 1973, enforced by the Norwegian Petroleum Directorate from 1 July 1985, cf the previous safety regulations, section 60, are repealed.

6 Forskrift om 3. Vedtak fattet i medhold av forskriftene nevnt i punkt 2 skal fortsatt gjelde inntil de eventuelt oppheves eller endres av Oljedirektoratet. 604 Fastsatt av Miljøverndepartementet, 3. Decisions made in pursuance of the regulations mentioned in subsection 2 shall remain applicable until they may be repealed or amended by the Norwegian Petroleum Directorate. KAP II ALMINNELIGE BESTEMMELSER CHAPTER II GENERAL PROVISIONS 6 Tilsynsmyndigheter Oljedirektoratet, Statens forurensningstilsyn og Statens helsetilsyn fører innenfor sine respektive ansvarsområder tilsyn med at bestemmelsene som er gitt i denne forskrift eller vedtak som er fattet i medhold av den, blir overholdt. 7 Pliktsubjekt Operatøren og andre som deltar i petroleumsvirksomhet etter denne forskrift 2, skal sikre at bestemmelser som er gitt i eller i medhold av forskriften, blir etterlevd. Operatøren plikter i tillegg å påse at enhver som utfører arbeid for seg, enten personlig, ved ansatte eller ved entreprenør eller underentreprenør, overholder bestemmelsene som er gitt i eller i medhold av denne forskrift. 8 Fravik Oljedirektoratet, Statens forurensningstilsyn og Statens helsetilsyn kan innenfor sine respektive ansvarsområder fravike denne forskriften dersom særlige forhold tilsier det. Fravik fra forskriftens bestemmelser skal gis skriftlig. Section 6 Supervisory authorities The Norwegian Petroleum Directorate, the State Pollution Control Authority and and the Norwegian Board of Health, respectively, shall within the scope of their authority supervise the compliance with provisions laid down in the present regulations or decisions made pursuant to the present regulations. Section 7 Obligated party The operator and any other party participating in petroleum activities according to section 2 of these regulations shall ensure that provisions contained in or issued pursuant to these regulations are complied with. In addition the operator is obliged to see to it that anyone performing work for him, either personally, through employees or through contractors or subcontractors, complies with the provisions contained in or issued pursuant to these regulations. Section 8 Exemption The Norwegian Petroleum Directorate, the State Pollution Control Authority and the Norwegian Board of Health, respectively, may within the scope of their authority exempt from the present regulations if special circumstances call for such exemption. Any exemption from the provisions of the regulations shall be confirmed in writing. KAP III DOKUMENTASJON OG INFORMASJON SOM SKAL SENDES TIL MYNDIGHETENE 9 Dokumentasjon I forbindelse med søknader som nevnt i sikkerhetsforskriften 15, skal operatøren sende nødvendig dokumentasjon til Oljedirektoratet. Dokumentasjonsinnholdet, omfanget, typen og tidspunktet for oversendelse, fastsettes av Oljedirektoratet. 10 Informasjon Operatøren skal informere Oljedirektoratet om status i arbeidet i de ulike fasene som omfattes av forskriften 2, ved sentrale milepæler og beslutninger i virksomheten og ved endringer i forutsetninger for samtykker som er gitt tidligere. Innholdet i slik informasjon, omfanget og tidspunktet for oversendelse skal fastsettes av Oljedirektoratet. Under varsling, bekjempelse, redning, evakuering og normalisering skal myndighetene holdes løpende informert om utviklingen av den aktuelle situasjonen og hvilke tiltak som planlegges iverksatt. CHAPTER III DOCUMENTATION AND INFORMATION TO BE SUBMITTED TO THE AUTHORITIES Section 9 Documentation The operator shall in connection with applications as mentioned in section 15 of the safety regulations, submit necessary documentation to the Norwegian Petroleum Directorate. The contents of the documentation, its extent, type and the time when it is to be submitted shall be stipulated by the Norwegian Petroleum Directorate. Section 10 Information The operator shall provide the Norwegian Petroleum Directorate with information on the progress status of the work during the various phases comprised by section 2 of the regulations, at important milestones and decisions for the activity concerned, and when there are alterations in the conditions on which previous consents have been based. The contents of such information, its extent and the time when it is to be submitted, shall be stipulated by the Norwegian Petroleum Directorate. During alert, danger limitation, rescue, evacuation and normalization, the authorities shall be kept constantly informed of how the situation in question is developing and of what measures are planned to be implemented.

7 Forskrift om KAP IV GENERELLE BESTEMMELSER 11 Generelle krav til Beredskapen skal etableres, vedlikeholdes og utvikles på en styrt og organisert måte. Arbeidet med skal integreres i alle faser av virksomheten. 12 Spesielle krav til mot akutt oljeforurensning Det skal etableres en mot akutt oljeforurensning dersom virksomheten innebærer en risiko for slik akutt forurensning, det vil si risiko for akutte, ikke planlagte utslipp som ikke omfattes av utslippstillatelsen, jf forurensningsloven 38. Beredskap mot akutt oljeforurensning skal sikre at akutt oljeforurensning som følge av virksomhet som nevnt i sikkerhetsforskriften 2, effektivt samles opp nær utslippskilden så raskt som mulig. Beredskapen skal videre sikre en effektiv bekjempelse av akutt oljeforurensning som truer kysten. Beredskap mot akutt oljeforurensning skal integreres i virksomhetens øvrige. Operatøren skal inngå med kvalifisert personell og relevant utstyr i den felles oljevernorganisasjon som staten og kommunene etablerer for å ivareta oppsamlingen av akutt oljeforurensning dersom den truer kysten eller når land. 13 Spesielle krav til helsemessig Den helsemessige en skal sikre at personellet får nødvendig behandling og pleie ved inntrådte fare- og ulykkessituasjoner. Den helsemessige en skal integreres i virksomhetens øvrige. Forholdene skal legges til rette for at virksomhetens helsetjeneste aktivt medvirker til å sikre kvaliteten av virksomhetens helsemessige. En lege skal være tilgjengelig ved inntrådte fare- og ulykkessituasjoner for å sikre at nødvendige helsemessige tiltak iverksettes. Operatøren skal samordne virksomhetens helsemessige med øvrig helsetjeneste. 14 Kommunikasjon Kommunikasjon i sorganisasjonen skal sikre at alle sressurser styres effektivt ved inntrådte fare og ulykkessituasjoner. Kommunikasjonsmidlene og bruken av disse skal sikre at informasjon i form av lys, lyd, skrift, tegn og symboler formidles entydig og effektivt. 15 Aksjonsplan En aksjonsplan skal utarbeides. Aksjonsplanen skal beskrive de etablerte stiltakene som iverksettes ved inntrådte fareog ulykkessituasjoner i virksomheten. Aksjonsplanen skal være brukervennlig for sorganisasjonen. 605 Fastsatt av Miljøverndepartementet, CHAPTER IV GENERAL PROVISIONS Section 11 General requirements relating to emergency preparedness The establishment, maintenance and furtherance of emergency preparedness shall be carried out in a controlled and organised manner. The efforts relating to emergency preparedness shall be integrated in all phases of the activities. Section 12 Special requirements to preparedness relating to acute oil pollution Emergency preparedness relating to acute oil pollution shall be established if the activities entail a risk of such acute pollution, i.e. a risk that any accute, unintentional discharge not comprised by the discharge permit, may occur, cf section 38 of the pollution control Act. The emergency preparedness relating to acute oil pollution shall ensure that any acute oil pollution resulting from activities as mentioned in the safety regulations section 2, is effectively collected near the source of discharge as quickly as possible. Furthermore the emergency preparedness shall ensure effective limitation of acute oil pollution threatening the coastline. The emergency preparedness relating to acute oil pollution shall be integrated in the overall emergency preparedness of the activity in question. The operator shall have qualified personnel and relevant equipment incorporated in the common oil pollution preparedness organization established by the state and the municipalities to take charge of the removal of acute oil pollution if it threatens the coastline or reaches the shore. Section 13 Special requirements to preparedness relating to health care and health services The preparedness relating to health care and health services shall ensure that personnel receive necessary treatment and care in the event of hazard and accident situations. The preparedness relating to health care and health services shall be integrated in the overall emergency preparedness of the activity in question. Measures shall be taken to see that the health service of the activity in question actively contributes to ensuring the quality of the preparedness relating to health care and health services. A medical practitioner shall be available when hazard and accident situations occur in order to ensure that the required measures with regard to health care are taken. The operator shall coordinate the preparedness of the activity relating to health care and health services with the general health service. Section 14 Communication The communication within the emergency preparedness organization shall ensure effective administration and control of all emergency preparedness resources when situations of hazard and accident have occurred. The means of communication and their use shall ensure unambiguous and effective transmission of information by means of light, sound, writing, signs and symbols. Section 15 Action plan An action plan shall be drawn up. This action plan shall describe the established emergency preparedness measures to be carried out when situations of hazard and accident have occurred in the activity concerned. The action plan shall be designed so as to be expedient to use for the emergency preparedness organization.

8 Forskrift om KAP V BEREDSKAPSADMINISTRASJON 606 Fastsatt av Miljøverndepartementet, CHAPTER V ADMINISTRATION OF EMERGENCY PREPAREDNESS 16 Beredskapsetablering Virksomhetens skal etableres på grunnlag av de definerte fare- og ulykkessituasjonene. Operatøren skal definere virksomhetens spesifikke krav til. En sanalyse skal gjennomføres for å dimensjonere en slik at den oppfyller virksomhetens spesifikke krav til. Virksomhetens behov for skal legges til grunn ved utforming og modifikasjon av innretningen og ved valg av utstyr. Ved setablering skal tiltak som hindrer at en faresituasjon utvikler seg til en ulykkessituasjon prioriteres fremfor tiltak som reduserer konsekvensene av en ulykkessituasjon. 17 Beredskapsvedlikehold Alle de etablerte tekniske, operasjonelle og organisatoriske tiltakene som utgjør virksomhetens skal vedlikeholdes for å opprettholde en effektiv. 18 Beredskapsutvikling Den planlagte eller etablerte en skal utvikles på grunnlag av en systematisk vurdering av erfaringer, teknologisk utvikling og nye kunnskaper. 19 System for informasjonsoverføring Informasjon som er relevant for etablering, vedlikehold og utvikling av virksomhetens skal samles inn, systematiseres, analyseres og brukes aktivt. Beredskapstiltak som iverksettes ved en inntrådt fare eller ulykkessituasjon skal dokumenteres med tanke på gransking av ulykker. 20 Kontroll av Det skal kontrolleres at alle krav til er oppfylt. Kontroll av virksomhetens skal gjøres systematisk og integreres i virksomheten for øvrig. Ethvert avvik skal identifiseres og korrigeres umiddelbart. Avvikets årsaker skal identifiseres. Section 16 Establishment of emergency preparedness The emergency preparedness of the activity in question shall be established on the basis of the defined situations of hazard and accident The operator shall define the specific emergency preparedness requirements for the activity in question. An emergency preparedness analysis shall be carried out to design the emergency preparedness so as to meet the specific emergency preparedness requirements for the activity in question. The emergency preparedness required for the activity in question shall form the basis for design and modification of the installation and for the selection of equipment. In the establishment of emergency preparedness, measures which prevent a hazardous situation from developing into an accident situation shall be given priority over measures which reduce the consequences of an accident situation. Section 17 Emergency preparedness maintenance All the established technical, operational and organizational measures that make up the emergency preparedness of the individual activity shall be maintained in order to keep up a state of effective emergency preparedness. Section 18 Furtherance of emergency preparedness Measures shall be taken for furtherance of the planned or established emergency preparedness based on a systematic evaluation of experience, technological development and new knowledge. Section 19 System for transference of information Information relevant to the establishment, maintenance and furtherance of the emergency preparedness of the activity in question shall be collected, organised, analysed and used actively. Emergency preparedness measures that are implemented when an accident or hazardous situation has occurred, shall be documented with a view to accident investigation. Section 20 Control of emergency preparedness Control shall be carried out to see that all requirements relating to emergency preparedness have been complied with. Control of the emergency preparedness of the activity concerned shall be carried out systematically and shall be integrated in the total activity programme. Any deviation shall be identified and rectified immediately. The causes of such deviation shall be identified. KAP VI BEREDSKAPSTILTAK VED INNTRÅDTE FARE- OG ULYKKESSITUASJONER 21 Varsling Varsling skal foretas for å sikre en fullt ut effektiv mobilisering av alle relevante sressurser. Relevante myndigheter skal varsles snarest, etter nærmere regler fastsatt av Oljedirektoratet. CHAPTER VI EMERGENCY PREPAREDNESS MEASURES TO BE IMPLEMENTED WHEN SITUATIONS OF HAZARD AND ACCIDENT HAVE OCCURRED Section 21 Alert Alert shall be carried out to ensure a totally effective mobilisation of all relevant emergency preparedness resources. The relevant authorities shall be alerted without delay, according to detailed instructions issued by the Norwegian Petroleum Directorate.

9 Forskrift om På innretninger skal almengyldige lyd- og lysalarmer gi følgende signaler: Generell alarm: a) Avbrutte lydsignaler b) Blinkende gult lys Forbered evakuering: a) Uavbrutte lydsignaler b) Blinkende gult lys 22 Bekjempelse Bekjempelsestiltak skal iverksettes ved en faresituasjon i den hensikt å unngå at den utvikler seg til en ulykkessituasjon. Bekjempelsestiltak skal redusere konsekvensene av en inntrådt ulykkessituasjon slik at: a) redning og evakuering kan foregå på en sikker og organisert måte, b) forurensningsskader hindres, c) økonomisk tap holdes innenfor definerte grenser. 23 Redning Redningstiltak skal sikre at: a) savnet personell blir funnet, b) skadet personell gis nødvendig førstehjelp og bringes til sikkert område for å behandles av helsetjenesten. Tiltak for å redde personell i sjøen skal etableres på grunnlag av skadebetraktninger, herunder nedkjøling. 24 Evakuering Evakuering på og fra innretningen skal gjennomføres sikkert og organisert slik at alt personell bringes til et sikkert område. 25 Normalisering Normaliseringstiltak skal sikre at: a) personellet bringes til land for behandling og pleie, b) miljøet føres tilbake til normal tilstand, c) skader på innretningen stabiliseres og reservoaret sikres. Myndighetene som fører tilsyn etter denne forskriften skal informeres før operatøren avslutter normaliseringen. Fare- og ulykkessituasjoner skal granskes systematisk for å finne de bakenforliggende årsakene. Erfaringene skal aktivt brukes til å utvikle virksomhetens. 607 Fastsatt av Miljøverndepartementet, On installations, general sound and light alarms shall give the following signals: General alarm: a) Interrupted sound signals b) Yellow flashing light Prepare evacuation: a) Uninterrupted sound signals b) Yellow flashing light Section 22 Danger limitation Measures for danger limitation shall be implemented when a hazardous situation occurs in order to avoid it developing into an accident situation. Danger limitation measures shall reduce the consequences of an accident situation that has occurred so that: a) rescue and evacuation can take place in a safe and organised manner, b) damage from pollution is prevented, c) financial loss is kept within defined limits. Section 23 Rescue Rescue measures shall ensure that: a) missing persons are found, b) injured persons are given necessary first aid and are brought to a safe area for treatment by the health service. Measures to rescue persons in the sea shall be established, based on injury considerations, including hypothermia. Section 24 Evacuation Evacuation on and from the installation shall be carried out in a safe and organised manner in order that all personnel is brought to a safe area. Section 25 Normalization Normalization measures shall ensure that: a) personnel are brought ashore for treatment and care, b) the environment is restored to its normal condition, c) damage to the installation is stabilised and the reservoir secured. The supervising authorities shall according to these regulations be notified before the normalization process is terminated by the operator. Hazard and accident situations shall be investigated systematically in order to disclose the causes leading up to the situations. The experience thus gained shall be actively used to further the emergency preparedness of the activity concerned. KAP VII ORGANISATORISKE RESSURSER 26 Beredskapsorganisasjon Beredskapsorganisasjonen skal håndtere inntrådte fare- og ulykkessituasjoner rasjonelt og profesjonelt. Oppgavene som er tillagt en og samme person i sorganisasjonen skal være forenlige med hverandre. CHAPTER VII ORGANIZATIONAL RESOURCES Section 26 Emergency preparedness organization The emergency preparedness organization shall deal rationally and professionally with hazard and accident situations that have occurred. The duties assigned to one and the same person in the emergency preparedness organization shall be compatible with each other.

10 Forskrift om 608 Fastsatt av Miljøverndepartementet, 27 Kompetanse Krav til kompetanse innenfor skal være definert for alt personell som deltar i virksomheten. Kompetanse innen skal sikre at: a) en etableres, vedlikeholdes og utvikles på en profesjonell måte, b) sorganisasjonen handler rasjonelt og profesjonelt ved inntrådte fare- og ulykkessituasjoner. Forholdene skal legges til rette for at alle som deltar i virksomheten motiveres til å medvirke til etablering, vedlikehold og utvikling av. Section 27 Competence Requirements to emergency preparedness competence shall be defined for all personnel taking part in the activity concerned. Competence in emergency preparedness shall ensure that: a) the establishment, maintenance and furtherance of emergency preparedness is carried out in a professional manner, b) the emergency preparedness organization takes rational and professional action when situations of hazard and accident have occurred. Efforts shall be made to motivate everyone engaged in the activity concerned to contribute to the establishment, maintenance and furtherance of emergency preparedness. KAP VIII BEREDSKAPSFARTØY 28 Beredskapsfartøy Virksomhetens definerte fare- og ulykkessituasjoner kan tilsi behov for sfartøy. Oppgavene som sfartøyet skal ivareta, skal defineres for å velge en utforming, en utrustning og en bemanning som oppfyller virksomhetens behov. CHAPTER VIII STANDBY VESSEL Section 28 Standby vessel The defined situations of hazard and accident of the activity in question may entail the need for a standby vessel. The tasks to be performed by the standby vessel shall be defined in order to select design, equipment and manning of the vessel appropriate to meet the requirements of the activity concerned.

11 Forskrift Veiledning om til forskrift om Veiledning til forskrift om. Utgitt av Oljedirektoratet, Miljøverndepartementet og Helsedirektoratet (nå Statens helsetilsyn) Sist endret 25. mars Fastsatt Utgitt av av Miljøverndepartementet, Miljøverndepartementet, Helsedirektoratet Helsedirektoratet og og OD OD mars mars Guidelines to regulations relating to emergency preparedness in the petroleum activities, published by the Norwegian Petroleum Directorate, the Ministry of the Environment and the Directorate of Health (now the Norwegian Board of Health) 18 March Last amended 25 March KAP I INNLEDENDE BESTEMMELSER Til 1 Formål Beredskapsforskriften samler kravene til virksomhetens. Øvrige detaljforskrifter og anerkjente normer setter også krav til enkelte områder som har betydning for virksomhetens. Beredskapsforskriften skal derfor ses i sammenheng med disse forskriftene og normene. Relevante henvisninger i denne forbindelse finnes i veiledningen til den enkelte bestemmelse. Virksomhetens skal etableres på grunnlag av de definerte fare- og ulykkessituasjonene, jf forskriften 16 med veiledning. For de definerte fare- og ulykkessituasjonene kreves at virksomhetens er fullt ut effektiv. Petroleumsloven pålegger operatøren å iverksette stiltak ved enhver fare- og ulykkessituasjon. Operatøren plikter derfor å iverksette stiltak også hvis andre enn de definerte fare- og ulykkessituasjonene oppstår. I slike tilfeller kan stiltakene imidlertid bli mindre effektive. Til 2 Virkeområde Forskriften utdyper og presiserer de bestemmelsene som omhandler i sikkerhetsforskriften. Forskriftens krav til mot akutt oljeforurensning er en presisering av forurensningsloven 40. Forskriftens virkeområde er begrenset i forhold til petroleumslovens i henhold til sikkerhetsforskriften 2. Forskriften kommer ellers til anvendelse slik det er beskrevet i forarbeidene til 1-4. Når det gjelder det saklige virkeområde presiseres det at loven også kommer til anvendelse ikke bare i den utstrekning det faktisk drives undersøkelse etter og utvinning o l av petroleum, men også i visse faser bade før og etter undersøkelses- og utvinningsfasen. Videre fremgår det at loven kommer til anvendelse for eksempel i tilfelle ulykker på produksjonsinnretninger, selv om produksjonen stanses og innretningen ikke lenger kan brukes til utvinning av petroleum. Loven gjelder for eksempel i forbindelse med redningsaksjoner etter ulykker, eventuell inntauing til land o l. Forskriften inneholder krav til, herunder mot akutt oljeforurensning og helsemessig. Forskriften samordner således de skravene som Oljedirektoratet, Statens forurensningstilsyn og Statens helsetilsyn fører tilsyn etter. Statens forurensningstilsyn har et selvstendig ansvar for tilsynet med mot akutt oljeforurensning etter forurensningsloven. CHAPTER I INTRODUCTORY PROVISIONS Re Section 1 Purpose The emergency preparedness regulations provide a summary of all requirements relating to emergency preparedness of the activity concerned. Other detailed regulations and recognized standards also stipulate requirements with regard to certain areas of importance to the emergency preparedness of the activity. The emergency preparedness regulations must consequently be seen in connection with the said regulations and standards. Relevant references in this connection are to be found in the guidelines for the individual provisions. The emergency preparedness of the individual activity is to be established on the basis of the defined situations of hazard and accident, cf section 16 of the regulations and guidelines. With regard to the defined situations of hazard and accident, the emergency preparedness of the activity concerned is required to be totally effective. The petroleum Act imposes on the operator to initiate contingency measures in the event of any emergency or accident situation. The operator is thus required to initiate emergency preparedness measures also in the event that situations other than the defined situations of hazard and accident should occur. In such cases the contingency measures may however be less effective. Re Section 2 Scope The regulations elaborate on and define more precisely the provisions relating to emergency preparedness in the safety regulations. The requirement of the regulations relating to acute oil pollution preparedness is an elaboration of section 40 of the pollution control Act. The scope of application of the regulations is limited in relation to that of the petroleum Act according to section 2 of the safety regulations. The regulations shall otherwise be applicable to the petroleum activities, as described in the legislative history relating to section 1-4. With regard to the operational scope of application it is emphasised that the act is applicable not only to the extent that actual exploration for and production etc. of petroleum is carried out, but also in certain phases both prior to and following the exploration and production phase. Furthermore it follows that the Act is applicable for example in the event of accidents on production installations, even if production is halted and the installation then no longer can be used for production of petroleum. The Act is applicable, for example, in connection with rescue operations following accidents, possible towing ashore etc. The regulations contain requirements to emergency preparedness in the petroleum activities, including preparedness relating to acute oil pollution and preparedness relating to health care and health services. In this way the regulations coordinate the emergency preparedness requirements according to which supervision is carried out by the Norwegian Petroleum Directorate, the State Pollution Control Authority and the Norwegian Board of Health. The State Pollution Control Authority has an independent responsibility with regard to supervision of oil pollution preparedness according to the pollution control Act.

12 Forskrift Veiledning om til forskrift om 610 Fastsatt Utgitt av av Miljøverndepartementet, Statens helsetilsyn har et selvstendig ansvar for tilsynet med den helsemessige en etter sikkerhetsforskriften 6 og gjeldende arbeidsdeling mellom Sosial- og helsedepartementet og Statens helsetilsyn. Øvrige myndigheter bistår Oljedirektoratet i tilsynet etter forskriften, jf ordningen av tilsynet med sikkerheten mv, fastsatt ved kgl res 28. juni Til 3 Definisjoner Beredskap: alle tiltak som planlegges iverksatt ved inntrådte fare- og ulykkessituasjoner for å beskytte mennesker, miljø og økonomiske verdier. Beredskap mot akutt oljeforurensning og helsemessig inngår derfor i forskriftens sbegrep. Beredskap omfatter tiltak for varsling, bekjempelse, redning, evakuering og normalisering. De ressursene som omfattes av sbegrepet deles i tre kategorier: a) Enhetsressurser: ressurser som er direkte underlagt felteller plattformsjef, og som er umiddelbart tilgjengelige. De omfatter blant annet tilgjengelig personell og utstyr, herunder sfartøy og helikoptre som er tildelt oppgaver i ssammenheng. b) Områderessurser: ressurser som ikke er underlagt felt-eller plattformsjef, men som befinner seg i samme område. Ressursene reguleres av en samarbeidsavtale, og kan være nærliggende innretninger med tilhørende personellressurser, forsyningsfartøy, sfartøy og helikoptre. Ressurser som styres av andre avtaler inngått mellom operatørene kan også gå inn i områderessursene når de befinner seg i samme område som innretningen. c) Eksterne ressurser: ressurser som ikke er underlagt felteller plattformsjef, og som ikke er i området. Slike ressurser kan være den nasjonale redningstjenestens organisasjon og ressurser (også internasjonale), og andre ressurser som fagorganer eller andre kan stille til rådighet for felteller plattformsjef. Dette kan være fly, helikoptre, kystvakt- og marinefartøy, satellittsystemer for kommunikasjon, landbaserte personellressurser, regionale eller nasjonale oljevernressurser, den offentlige helsetjenesten og ressurser som styres av internasjonale avtaler og av øvrige avtaler inngått mellom operatørene. Definerte fare- og ulykkessituasjoner: disse representerer et utvalg av mulige hendelser som virksomhetens skal håndtere. De identifiseres gjennom en risikoanalyse på bakgrunn av erfaringer og kvalifiserte vurderinger. Definerte fare- og ulykkessituasjoner omfatter blant annet: a) virksomhetens dimensjonerende ulykkeshendelser, jf analyseforskriften, for eksempel utblåsning, brann, eksplosjon, kollisjon, fallende gjenstander o l b) ulykkeshendelser av mindre omfang, for eksempel mannoverbord-situasjoner, mindre oljesøl som overskrider fastsatte utslippsgrenser, arbeidsulykker o l c) situasjoner forbundet med en midlertidig økning av risiko, for eksempel drivende gjenstander, arbeid over åpen sjø, «varmt» arbeid, opp- og nedjekking av oppjekkbare innretninger, spesielle driftsoperasjoner og naturforhold o l. De definerte fare- og ulykkessituasjonene representerer forpliktende innsatsområder for alt sarbeid. Alle krav til skal således oppfylles fullt ut for disse. The Norwegian Board of Health has an independent responsibility with regard to supervision of preparedness relating to health care and health services according to safety regulations section 6 and the applicable division of responsibility between the Ministry of Health and Social Affairs and the Norwegian Board of Health. Other authorities assist the Norwegian Petroleum Directorate in the supervison according to the regulations, cf Regulatory supervisory activities with the safety etc. in the petroleum activities, laid down by Royal Decree of 28 June Re Section 3 Definitions Emergency preparedness: The term emergency preparedness includes all measures planned to be implemented when hazard and accident situations have occurred, in order to protect people, the environment as well as assets and financial interests. Therefore the emergency preparedness concept of the regulations includes preparedness relating to acute oil pollution and preparedness relating to health care and health services. Emergency preparedness includes measures for alert, danger limitation, rescue, evacuation and normalization. The resources comprised by the emergency preparedness concept are divided into three categories: a) Unit resources: Resources which are directly subordinated the field or installation manager, and which are immediately available. They include, inter alia, available personnel and equipment, including standby vessel and helicopters that have been assigned emergency preparedness duties. b) Area resources: Resources which are not subordinated the field or installation manager, but which are located in the same area. The resources are regulated by a cooperation agreement, and may be installations in the vicinity with associated personnel resources, supply vessels, standby vessels and helicopters. Resources governed by other agreements entered into between the operators may also be included in the area resources when located in the same area as the installation. c) External resources: Resources which are not subordinated the field or installation manager, and which are not located in the area. Such resources may be the organization and resources of the national rescue service (also international), as well as other resources which professional bodies or others may place at the disposal of the field or installation manager. This may include aircraft, helicopters, Coast Guard and Navy vessels, satellite communication systems, shore-based personnel resources, regional or national oil pollution preparedness resources, the public health service and resources governed by international agreements and other agreements between the operators. Defined situations of hazard and accident: This term relates to a selection of possible events to be dealt with by the emergency preparedness of the activity in question. These situations are defined by means of a risk analysis based on experience and qualified evaluations. Defined situations of hazard and accident include, inter alia: a) the dimensioning accidental events of the activity, cf. the Risk Analysis Regulations, e.g. blowout, fire, explosion, collision, falling objects etc. b) less extensive accidental events, such as man overboard situations, limited oil spills exceeding the stipulated discharge limits, work accidents etc. c) situations connected with a temporary increase of risk, e.g. floating objects, work over open sea, «hot» work, jacking up and down of jack-up installations, special operations and environmental conditions etc. The defined situations of hazard and accident represent areas of binding commitment for all work relating to emergency preparedness. With regard to these situations, consequently, all emergency preparedness requirements must be met in full.

CONTENTS INNHOLD PREFACE... 214 FORORD... 214

CONTENTS INNHOLD PREFACE... 214 FORORD... 214 Forskrift om løfteinnretninger og løfteredskap 213 i petroleumsvirksomheten Fastsatt av OD 7. februar 1992 Forskrift om løfteinnretninger og løfteredskap i petroleumsvirksomheten. Fastsatt av Oljedirektoratet

Detaljer

CONTENTS INNHOLD PREFACE... 169 FORORD... 169

CONTENTS INNHOLD PREFACE... 169 FORORD... 169 Forskrift om sikkerhets- og kommunikasjonssystemer innretninger i petroleumsvirksomheten 167 Fastsatt av OD 7. februar 1992 Forskrift om sikkerhets- og kommunikasjonssystemer innretninger i petroleumsvirksomheten.

Detaljer

CONTENTS INNHOLD FORORD... 233 PREFACE... 233

CONTENTS INNHOLD FORORD... 233 PREFACE... 233 Forskrift om bore- og brønnaktiviteter og om geologisk datainnsamling i petroleumsvirksomheten 231 Fastsatt av OD 7. februar 1992 Forskrift om bore- og brønnaktiviteter og om geologisk datainnsamling i

Detaljer

CONTENTS INNHOLD PREFACE... 482 FORORD... 482 INTRODUCTORY PROVISIONS INNLEDENDE BESTEMMELSER

CONTENTS INNHOLD PREFACE... 482 FORORD... 482 INTRODUCTORY PROVISIONS INNLEDENDE BESTEMMELSER Forskrift om bemannede undervannsoperasjoner 479 Fastsatt av OD og HD 11. juni 1990 Forskrift om bemannede undervannsoperasjoner i petroleumsvirksomheten. Fastsatt av Oljedirektoratet og Helsedirektoratet

Detaljer

CONTENTS INNHOLD. Preface... 132. Forord... 132

CONTENTS INNHOLD. Preface... 132. Forord... 132 Forskrift om fiskerikyndig person ombord i seismiske fartøy 131 Fastsatt av OD 30. oktober 1991 Forskrift om fiskerikyndig person om bord i seismisk fartøy på norsk kontinentalsokkel. Fastsatt av Oljedirektoratet

Detaljer

KAP I ALMINNELIGE BESTEMMELSER CHAPTER I GENERAL PROVISIONS

KAP I ALMINNELIGE BESTEMMELSER CHAPTER I GENERAL PROVISIONS Forskrift om helsekrav for personer i petroleumsvirksomheten 937 Forskrift om helsekrav for personer i petroleumsvirksomheten. Gitt av Helsedirektoratet 12.11.90 i medhold av 57 i lov nr 11 av 22. mars

Detaljer

Orientering om undersøkelse og leteboring etter petroleumsforekomster på Svalbard. Utgitt av Oljedirektoratet 9.10.1990.

Orientering om undersøkelse og leteboring etter petroleumsforekomster på Svalbard. Utgitt av Oljedirektoratet 9.10.1990. 337 Orientering om undersøkelse og leteboring etter. Utgitt av Oljedirektoratet 9.10.1990. Information on exploration and exploration drilling for petroleum resources on Svalbard. Issued by the Norwegian

Detaljer

Chapter V Consent of the Labour Inspection for construction of buildings, alterations to buildings, reorganizations etc Section 19...

Chapter V Consent of the Labour Inspection for construction of buildings, alterations to buildings, reorganizations etc Section 19... Lov om arbeidervern og arbeidsmiljø mv 35 Lov 4. februar 1977 nr 4 Lov 4. februar 1977 nr 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø mv. Sist endret ved lov 17. desember 1999 nr 97 og 7. januar 2000 nr 3. De deler

Detaljer

STATNETT SF Conditions of Contract for delivery and installation of electrical and mechanical equipment

STATNETT SF Conditions of Contract for delivery and installation of electrical and mechanical equipment Innholdsfortegnelse: Table of contents: ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1 Definisjoner 2 Kontraktsdokumenter og tolkningsregler 3 Partenes representanter UTFØRELSE OG FREMDRIFT 4 Generelle plikter 5 Kvalitetssikring

Detaljer

Transfer pricing in Norway delivering more

Transfer pricing in Norway delivering more Transfer pricing in Norway delivering more An added value Is your company one of the 3000 in Norway that are covered by the transfer pricing documentation requirements? Are you concerned that the Norwegian

Detaljer

Norsk fabrikasjonskontrakt 2007 NF 07

Norsk fabrikasjonskontrakt 2007 NF 07 Norsk fabrikasjonskontrakt 2007 NF 07 Norsk Fabrikasjonskontrakt 2007 Norwegian Fabrication Contract 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE LIST OF CONTENT 1 Protokoll av 25. september 2007 angående vedtagelse av NF07

Detaljer

NORSK STANDARD NS-EN ISO 9001

NORSK STANDARD NS-EN ISO 9001 NORSK STANDARD NS-EN ISO 9001 3. utgave desember 2000 ICS 03.120.10 Søkeord: Descriptors: kvalitetsstyring, krav, kvalitetssikring quality management, requirements, quality assurance Systemer for kvalitetsstyring

Detaljer

Subject: Letter of formal notice to Norway concerning the criteria for access to in-patient treatment in other EEA states

Subject: Letter of formal notice to Norway concerning the criteria for access to in-patient treatment in other EEA states ROYAL NORWEGIAN MINISTRY OF HEALTH AND CARE SERVICES EFTA Surveillance Authority Rue Belliard 35 B-1040 Brussel Belgium Your ref Our ref Date 72376 12/5292 15 August 2015 Subject: Letter of formal notice

Detaljer

Om ILO-konvensjon nr. 188 og ILO-rekommanda sjon nr. 199 om arbeidsvilkår i fiskerisektoren

Om ILO-konvensjon nr. 188 og ILO-rekommanda sjon nr. 199 om arbeidsvilkår i fiskerisektoren Nærings- og handelsdepartementet St.meld. nr. 30 (2007 2008) Om ILO-konvensjon nr. 188 og ILO-rekommanda sjon nr. 199 om arbeidsvilkår i fiskerisektoren Tilråding fra Nærings- og handelsdepartementet av

Detaljer

Sjømannssaker Seamen s Affairs

Sjømannssaker Seamen s Affairs Sjømannssaker Seamen s Affairs SAMMEN For økt sjøsikkerhet i rent miljø Innholdsfortegnelse Bruk av heftet:...s. 6 Avdeling Fartøy og sjøfolks underavdelinger som behandler sjømannssaker:...s. 6 Underavdelingenes

Detaljer

sjømannssaker Seamen s affairs

sjømannssaker Seamen s affairs sjømannssaker Seamen s affairs Mai/May 2009 For sjøsikkerhet i et rent miljø SJØMANNSSAKER Innholdsfortegnelse Bruk av heftet:... s. 6 Avdeling Fartøy og sjøfolks underavdelinger som behandler sjømannssaker

Detaljer

Offentlige anskaffelser

Offentlige anskaffelser NORGES OFFENTLIGE UTREDNINGER NOU 1997: 21 Offentlige anskaffelser Utredning fra Utvalget for revidering av det statlige anskaffelseregelverket oppnevnt ved kongelig resolusjon 27. oktober 1995 Avgitt

Detaljer

KAPITTEL B - GENERELT

KAPITTEL B - GENERELT KAPITTEL B - GENERELT JAR-OPS 1.005 Generelt JAR-OPS 1.005 General (a) Et luftfartsforetak skal ikke operere et fly som benyttes til ervervsmessig lufttransport på annen måte enn i overensstemmelse med

Detaljer

St.prp. nr. 73 (2007 2008) Om samtykke til ratifikasjon av ILO-konvensjon nr. 186 av 23. februar 2006 om sjøfolks arbeids- og levevilkår

St.prp. nr. 73 (2007 2008) Om samtykke til ratifikasjon av ILO-konvensjon nr. 186 av 23. februar 2006 om sjøfolks arbeids- og levevilkår St.prp. nr. 73 (2007 2008) Om samtykke til ratifikasjon av ILO-konvensjon nr. 186 av 23. februar 2006 om sjøfolks arbeids- og levevilkår St.prp. nr. 73 (2007 2008) Om samtykke til ratifikasjon av ILO-konvensjon

Detaljer

Den europeiske patentkonvensjonen 2000. Den europeiske patentkonvensjonen 2000 (European Patent Convention 2000, EPC)

Den europeiske patentkonvensjonen 2000. Den europeiske patentkonvensjonen 2000 (European Patent Convention 2000, EPC) Den europeiske patentkonvensjonen 2000 Den europeiske patentkonvensjonen 2000 (European Patent Convention 2000, EPC) European Patent Convention 2000 as adopted by decision of the Administrative Council

Detaljer

Norges offentlige utredninger NOU 2008: 16. Om foretaksstyring og tiltak mot manipulering av finansiell informasjon

Norges offentlige utredninger NOU 2008: 16. Om foretaksstyring og tiltak mot manipulering av finansiell informasjon Norges offentlige utredninger NOU 2008: 16 Om foretaksstyring og tiltak mot manipulering av finansiell informasjon Utredning fra utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 10. november 2006 Avgitt til Finansdepartementet

Detaljer

circular 14.01 Purpose Valid from 01.01.2007 comment 14-2 Membership comment

circular 14.01 Purpose Valid from 01.01.2007 comment 14-2 Membership comment Kapittel 14 - Ytelser ved svangerskap, fødsel og adopsjon Sist endret 22.06.2010 jf. Rundskriv til 14-12 Uttak av fedrekvote Rundskriv 14-1 Formål Utarbeidet av NAV Drift og utvikling, Fag drift og utvikling,

Detaljer

KAPITTEL B - GENERELT

KAPITTEL B - GENERELT SEKSJON 1 KAPITTEL B - GENERELT JAR-OPS 1.005 Generelt JAR-OPS 1.005 General (a) Et luftfartsforetak skal ikke operere et fly som benyttes til ervervsmessig lufttransport på annen måte enn i overensstemmelse

Detaljer

NOTAT. Vedr.: Finansiering av kommunale avfallsselskap forskrift på høring

NOTAT. Vedr.: Finansiering av kommunale avfallsselskap forskrift på høring 15 april 2014 NOTAT Til: Fra: Avfall Norge v/ellen Halaas Lynx Advokatfirma DA v/ advokat Hanne S. Torkelsen Vedr.: Finansiering av kommunale avfallsselskap forskrift på høring 1. Innledning Miljødirektoratet

Detaljer

NOU. Norges offentlige utredninger 2010: 2. Håndhevelse av offentlige anskaffelser

NOU. Norges offentlige utredninger 2010: 2. Håndhevelse av offentlige anskaffelser NOU Norges offentlige utredninger 2010: 2 Håndhevelse av offentlige anskaffelser Norges offentlige utredninger 2010 Seriens redaksjon: Departementenes servicesenter Informasjonsforvaltning 1. Medvirkning

Detaljer

HAVILA SHIPPING ASA ANNUAL REPORT / ÅRSRAPPORT

HAVILA SHIPPING ASA ANNUAL REPORT / ÅRSRAPPORT Havila Shipping ASAs goal is to be a leading long-term supplier of quality assured supply services to offshore companies, both national and international. Havila Shipping ASAs mål er å være en ledende

Detaljer

HAVILA SHIPPING ASA ANNUAL REPORT / ÅRSRAPPORT 2014

HAVILA SHIPPING ASA ANNUAL REPORT / ÅRSRAPPORT 2014 HAVILA SHIPPING ASA ANNUAL REPORT / ÅRSRAPPORT 2014 1 CONTENT / INNHOLD even more enthusiasm in 2015 04 This is Havila Shipping ASA Dette er Havila Shipping ASA 09 Key events Viktige hendelser 10 Key figures

Detaljer

World leading Offshore company- Founded on a boy s dream

World leading Offshore company- Founded on a boy s dream World leading Offshore company- Founded on a boy s dream HAVILA SHIPPING ASA ANNUAL REPORT / ÅRSRAPPORT 2012 1 CONTENT / INNHOLD DEAR HAVILA SHAREHOLDER Key events Viktige hendelser Key figures Nøkkeltall

Detaljer

20 Økt piratfare 25 Panamakanalen utvides. Et privilegium å jobbe med sikkerhet. Skjemaveldet forenkles

20 Økt piratfare 25 Panamakanalen utvides. Et privilegium å jobbe med sikkerhet. Skjemaveldet forenkles Sjøfartsdirektoratet / Norwegian Maritime Directorate 3 / 2011 8 Et privilegium å jobbe med sikkerhet 10 Skjemaveldet forenkles 20 Økt piratfare 25 Panamakanalen utvides southern-marine.com SAFE OPERATION

Detaljer

Nr. 5 2003 Side 697 844 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 5 2003 Side 697 844 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 5 2003 Side 697 844 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 5 Utgitt 2. mai 2003 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet April 11. Lov nr. 20 om granskingskommisjonen

Detaljer