CONTENTS INNHOLD PREFACE FORORD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "CONTENTS INNHOLD PREFACE... 601 FORORD... 601"

Transkript

1 Forskrift om 599 Fastsatt av Miljøverndepartementet, Forskrift om. Fastsatt av Oljedirektoratet 18. mars 1992 i medhold av forskrift om sikkerhet mv, kgl res 28. juni 1985 jf 7 jf kap VIII, jf kap I, II 8-27 og kap III - VII, jf Kommunal- og arbeidsdepartementets delegeringsvedtak 28. juni 1985, jf lov 29. november 1996 nr 72 om petroleumsvirksomhet 11-1 siste ledd og forskrift om sikkerhet, kgl res 27. juni nr 3 jf 6. Fastsatt av Helsedirektoratet (nå Statens helsetilsyn) 18. mars 1992 i medhold av forskrift om sikkerhet mv, kgl res 28. juni 1985 jf 7 jf 23, Sosialdepartementets delegeringsvedtak 5. september 1985, jf lov 29. november 1996 nr 72 om petroleumsvirksomhet 11-1 siste ledd og forskrift om sikkerhet, kgl res 27. juni nr 3 jf 6. Fastsatt av Miljøverndepartementet 18. mars 1992 i medhold av lov 13. mars 1981 nr 6 om vern mot forurensning og om avfall 40, andre ledd. Sist endret 25. mars Regulations relating to emergency preparedness in the petroleum activities. Issued by the Norwegian Petroleum Directorate 18 March 1992 pursuant to regulations relating to safety etc., laid down by Royal Decree 28 June 1985, cf section 7 cf Chapter VIII, cf Chapters I, II sections 8-27 and Chapters III - VII, cf delegation of authority by the Ministry of Local Government and Labour of 28 June 1985, cf Act 29 November 1996 no 72 relating to petroleum activities section 11-1 last paragraph and regulations relating to safety in the petroleum activities, Royal Decree 27 June 1997 section 4 subsection 3 cf section 6. Issued by the Directorate of Health (now the Norwegian Board of Health) 18 March 1992 pursuant to regulations relating to safety etc., laid down by Royal Decree 28 June 1985, section 7, cf section 23, cf delegation of authority by the Ministry of Health and Social Affairs 5 September 1985, cf Act 29 November 1996 no 72 relating to petroleum activities section 11-1 last paragraph and regulations relating to safety in the petroleum activities, Royal Decree 27 June 1997 section 4 subsection 3 cf section 6. Issued by the Ministry of the Environment 18 March 1992 pursuant to Act of 13 March 1981 no 6 relating to protection against pollution and concerning waste, section 40, 2nd paragraph. Last amended 25 March INNHOLD CONTENTS FORORD KAP I - INNLEDENDE BESTEMMELSER Formål Virkeområde Definisjoner Straffebestemmelser Ikrafttredelsesbestemmelser mv KAP II - ALMINNELIGE BESTEMMELSER Tilsynsmyndigheter Pliktsubjekt Fravik KAP III - DOKUMENTASJON OG INFORMASJON SOM SKAL SENDES TIL MYNDIGHETENE Dokumentasjon Informasjon PREFACE CHAPTER I - INTRODUCTORY PROVISIONS Section 1 Purpose Section 2 Scope Section 3 Definitions Section 4 Penal provisions Section 5 Entry into force etc CHAPTER II - GENERAL PROVISIONS Section 6 Supervisory authorities Section 7 Obligated party Section 8 Exemption CHAPTER III - DOCUMENTATION AND INFORMATION TO BE SUBMITTED TO THE AUTHORITIES Section 9 Documentation Section 10 Information

2 Forskrift om 600 Fastsatt av Miljøverndepartementet, KAP IV - GENERELLE BESTEMMELSER Generelle krav til Spesielle krav til mot akutt oljeforurensning Spesielle krav til helsemessig Kommunikasjon Aksjonsplan KAP V - BEREDSKAPSADMINISTRASJON Beredskapsetablering Beredskapsvedlikehold Beredskapsutvikling System for informasjonsoverføring Kontroll av KAP VI - BEREDSKAPSTILTAK VED INNTRÅDTE FARE- OG ULYKKESSITUASJONER Varsling Bekjempelse Redning Evakuering Normalisering KAP VII - ORGANISATORISKE RESSURSER Beredskapsorganisasjon Kompetanse KAP VIII - BEREDSKAPSFARTØY Beredskapsfartøy Veiledning til forskrift om mv CHAPTER IV - GENERAL PROVISIONS Section 11 General requirements relating to emergency preparedness Section 12 Special requirements to preparedness relating to acute oil pollution Section 13 Special requirements to preparedness relating to health care and health services Section 14 Communication Section 15 Action plan CHAPTER V - ADMINISTRATION OF EMERGENCY PREPAREDNESS Section 16 Establishment of emergency preparedness Section 17 Emergency preparedness maintenance Section 18 Furtherance of emergency preparedness Section 19 System for transference of information Section 20 Control of emergency preparedness CHAPTER VI - EMERGENCY PREPAREDNESS MEASURES TO BE IMPLEMENTED WHEN SITUATIONS OF HAZARD AND ACCIDENT HAVE OCCURRED Section 21 Alert Section 22 Danger limitation Section 23 Rescue Section 24 Evaluation Section 25 Normalization CHAPTER VII - ORGANIZATIONAL RESOURCES Section 26 Emergency preparedness organization Section 27 Competence CHAPTER VIII - STANDBY VESSEL Section 28 Standby vessel Guidelines to regulations relating to emergency preparedness

3 Forskrift om FORORD Forskriften gir bestemmelser om og legger til rette for myndighetenes tilsyn med virksomheten. Det er utarbeidet en egen veiledning som gir utfyllende kommentarer til forskriften. Der forskriften inneholder funksjonelle krav, gir veiledningen eksempler på hvordan disse kan oppfylles. Veiledningen er i seg selv ikke juridisk bindende. Den er derfor ikke til hinder for at andre løsninger velges, såframt det kan dokumenteres at en da, som et minimum, oppnår det nivå forskriften supplert med veiledning angir. Det forutsettes således at forskriften og veiledningen ses i sammenheng for å få en best mulig forståelse av det nivå som ønskes oppnådd gjennom forskriften. Forskriften inngår som en del av Oljedirektoratets samlede regelverk for petroleumsvirksomheten og må ses i den sammenheng. Det vises særskilt til forskrift om gjennomføring og bruk av risikoanalyser, fastsatt av Oljedirektoratet og Miljøverndepartementet 4. desember Fastsatt av Miljøverndepartementet, PREFACE These regulations stipulate provisions concerning emergency preparedness in the petroleum activities and provide for supervision of the activities by the authorities. Separate guidelines have been published, which provide supplementary comments to the regulations. Where the regulations contain functional requirements, the guidelines provide examples of how such requirements can be met. The guidelines are not legally binding. Consequently they do not prevent the selection of other solutions, provided it can be documented that in such case, the selected solutions as a minimum achieve the safety level indicated by the regulations and the supplementary guidelines. The regulations and guidelines are consequently intended to be seen as a whole, to ensure the best possible understanding of the level of safety intended to be achieved through the regulations. The regulations are part of the Norwegian Petroleum Directorate s collection of statutory legislation applicable to the petroleum activities and must be seen in that context. Particular reference is made to regulations relating to implementation and use of risk analyses in the petroleum activities, issued by the Norwegian Petroleum Directorate and the Ministry of the Environment, 4 December 1990.

4 Forskrift om KAP I INNLEDENDE BESTEMMELSER 602 Fastsatt av Miljøverndepartementet, CHAPTER I INTRODUCTORY PROVISIONS 1 Formål Forskriften setter krav til etablering, vedlikehold og utvikling av, for å sikre et forsvarlig sikkerhetsnivå for mennesker, miljø og økonomiske verdier. Forskriften skal legge forholdene til rette for et hensiktsmessig tilsyn med virksomheten. 2 Virkeområde Forskriften skal gjelde for etablering, vedlikehold og utvikling av på de områdene som er nevnt i sikkerhetsforskriften 2 og forurensningsloven 4. 3 Definisjoner I denne forskriften betyr: Petroleumsloven: Lov 29. november 1996 nr 72 om petroleumsvirksomhet. Forurensningsloven: Lov nr 6 av 13. mars 1981 om vern mot forurensning og om avfall. Sikkerhetsforskriften: Forskrift om sikkerhet. Kgl res 27. juni Analyseforskriften: Forskrift om gjennomføring og bruk av risikoanalyser i petroleumsvirksomheten, fastsatt av Oljedirektoratet og Miljøverndepartementet Anerkjent norm: Veiledning, standard mv som er internasjonalt og/eller nasjonalt anerkjent innenfor et fagområde og lov eller forskrift som ikke får direkte anvendelse, men som regulerer tilsvarende eller tilgrensende områder. Pliktsubjekt: Den forskriften direkte retter seg mot ved å pålegge plikter eller gi rettigheter. Operatør: Den som på rettighetshavers vegne forestår den daglige ledelse av petroleumsvirksomheten. Beredskap: Alle tekniske, operasjonelle og organisatoriske tiltak som hindrer at en inntrådt faresituasjon utvikler seg til en ulykkessituasjon, eller som hindrer eller reduserer skadevirkningene av inntrådte ulykkessituasjoner. Definerte fare- og ulykkessituasjoner: Fare- og ulykkessituasjoner som legges til grunn for etablering av virksomhetens. Section 1 Purpose The present regulations stipulate requirements with regard to the establishment, maintenance and the furtherance of emergency preparedness, in order to ensure an adequate level of safety for people, for the environment and for assets and financial interests in the petroleum activities. Furthermore the purpose of the regulations is to provide for appropriate supervision of the activities. Section 2 Scope The present regulations are applicable to the establishment of, maintenance of and the furtherance of emergency preparedness in the petroleum activities relating in areas mentioned in section 2 of the safety regulations and section 4 of the pollution control Act. Section 3 Definitions For the purpose of the present regulations, the following definitions shall apply: The petroleum Act: Act 29 November 1996 no 72 relating to petroleum activities. The pollution control Act: Act 13 March 1981 no 6 relating to protection against pollution and concerning waste. The safety regulations: Regulations relating to safety in the petroleum activities. Royal Decree 27 June The Risk Analyses Regulations: Regulations relating to implementation and use of risk analyses in the petroleum activities, issued by the Norwegian Petroleum Directorate and the Ministry of the Environment 4 December Recognized standard: Guidelines, standards etc. which within a specific professional field are internationally and/or nationally recognized, and acts or regulations which are not directly applicable but which regulate corresponding or neighbouring areas. Obligated party: The party to which or whom the regulations are directly addressed by imposing obligations or stipulating rights. Operator: Anyone executing on behalf of the licensee the day to day management of the petroleum activities Emergency preparedness: All technical, operational and organizational measures which prevent a dangerous situation that has occurred from developing into an accidental event, or which prevent or reduce the harmful effects of accidental events that have occurred. Defined situations of hazard and accident: Hazardous situations and accident situations serving as basis for establishing the emergency preparedness of the individual activity.

5 Forskrift om Virksomhetens spesifikke krav til : Krav til effektiviteten til de stiltakene som benyttes for å møte de definerte fare- og ulykkessituasjonene. Beredskapsanalyse: Systematisk framgangsmåte som har til hensikt å tilpasse virksomhetens til de definerte fare- og ulykkessituasjonene, i henhold til virksomhetens spesifikke krav til. Aksjonsplan: Den delen av virksomhetens splan som beskriver de tiltakene som skal iverksettes ved inntrådte fare- og ulykkessituasjoner. Totalplan: Plan som beskriver operatørenes felles mot akutt oljeforurensning innenfor et definert geografisk område på norsk kontinentalsokkel. 4 Straffebestemmelser Overtredelse av denne forskriften eller vedtak truffet i medhold av den, straffes som bestemt i petroleumsloven 10-17, straffeloven kapittel 3a, straffeansvar for foretak, og etter forurensningsloven Ikrafttredelsesbestemmelse mv 1. Denne forskriften trer i kraft a) Ved innsendelse av søknader om samtykke etter sikkerhetsforskriften 15, og i fasen samtykket gjelder for, skal operatøren legge forskriften til grunn. b) For innretninger som allerede har samtykke til bruk, jf tidligere sikkerhetsforskrift 11 bokstav d), eller som er tatt i bruk før , eller, for krav i 24, bygget før ikrafttredelse av denne forskrift, kan de tekniske kravene nedfelt i forskriftene som omtales i pkt 2 legges til grunn for virksomheten. Modifikasjoner av eksisterende teknisk utstyr og systemer skal oppfylle krav i denne forskriften. 2. Ved forskriftens ikrafttredelse gjøres følgende endringer: a) Forskrifter om redningsutstyr på faste anlegg for produksjon mv av undersjøiske petroleumsforekomster, fastsatt av Sjøfartsdirektoratet og håndhevet av Oljedirektoratet siden 1.juli 1985, jf tidligere sikkerhetsforskrift 60, oppheves. b) Forskrift om redningsutstyr mv på borefartøyer og andre flyttbare innretninger i sjøen, fastsatt av Sjøfartsdirektoratet og håndhevet av Oljedirektoratet siden 1.juli 1985, jf tidligere sikkerhetsforskrift 60, oppheves. c) Forskrifter om godkjenning av redningsdrakter for bruk ved petroleumsvirksomhet til havs, fastsatt av Sjøfartsdirektoratet og håndhevet av Oljedirektoratet siden 1.juli 1985, jf tidligere sikkerhetsforskrift 60, oppheves. d) Forskrifter for flyttbare boreplattformer mv 18-22, fastsatt av Sjøfartsdirektoratet , håndhevet av Oljedirektoratet siden 1.juli 1985, jf tidligere sikkerhetsforskrift 60, oppheves. 603 Fastsatt av Miljøverndepartementet, Specific emergency preparedness requirements for the activity: Requirements relating to the effectiveness of the emergency preparedness measures employed to meet the defined situations of hazard and accident. Emergency preparedness analysis: Systematic procedure for the purpose of adapting the emergency preparedness of the activities to the defined situations of hazard and accident, in accordance with the specific emergency preparedness requirements for the activity in question. Action plan: That part of the emergency preparedness plan for the activities which describes the measures to be taken when situations of hazard and accident have occurred. Overall preparedness plan («Totalplanen»): Plan that describes the common preparedness of the operators relating to acute oil pollution within a defined geographical area on the Norwegian continental shelf. Section 4 Penal provisions Violation of the present regulations or decisions made in pursuance of the regulations shall be punishable according to section of the petroleum Act, Chapter 3a, Criminal liability for enterprises, of the Criminal Code and sections of the pollution control Act. Section 5 Entry into force etc. 1. These regulations enter into force on 1 April a) When applications for consent according to section 15 of the safety regulations are submitted, and for the phase during which the consent is applicable, the activities of the operator shall be based on these regulations. b) With regard to installations which have already obtained consent for operation, cf the previous safety regulations, section 11 litera d), or which have been put into operation prior to 1 July 1985, or, in respect of requirements in section 24, manufactured prior to the entry into force of these regulations, the technical requirements contained in the regulations which are mentioned in subsection 2 may be taken as basis for the activities. Modifications of existing technical equipment and systems shall comply with the requirements of the present regulations. 2. As from the date of entry into force of the regulations, the following amendments shall be applicable: a) Regulations relating to life-saving appliances on fixed installations for production etc. of submarine petroleum resources, issued by the Norwegian Maritime Directorate 8 February 1978 and enforced by the Norwegian Petroleum Directorate from 1 July 1985, cf the previous safety regulations, section 60, are repealed. b) Regulations relating to life-saving appliances etc. on drilling vessels and other mobile installations, issued by the Norwegian Maritime Directorate 3 February 1982 and enforced by the Norwegian Petroleum Directorate from 1 July 1985, cf the previous safety regulations, Section 60, are repealed. c) Regulations relating to approval of survival suits for use in offshore petroleum activities, stipulated by the Norwegian Maritime Directorate 10 November 1980 and enforced by the Norwegian Petroleum Directorate from 1 July 1985, cf the previous safety regulations, section 60, are repealed. d) Sections 18 to 22 of regulations relating to mobile drilling rigs etc., issued by the Norwegian Maritime Directorate 10 September 1973, enforced by the Norwegian Petroleum Directorate from 1 July 1985, cf the previous safety regulations, section 60, are repealed.

6 Forskrift om 3. Vedtak fattet i medhold av forskriftene nevnt i punkt 2 skal fortsatt gjelde inntil de eventuelt oppheves eller endres av Oljedirektoratet. 604 Fastsatt av Miljøverndepartementet, 3. Decisions made in pursuance of the regulations mentioned in subsection 2 shall remain applicable until they may be repealed or amended by the Norwegian Petroleum Directorate. KAP II ALMINNELIGE BESTEMMELSER CHAPTER II GENERAL PROVISIONS 6 Tilsynsmyndigheter Oljedirektoratet, Statens forurensningstilsyn og Statens helsetilsyn fører innenfor sine respektive ansvarsområder tilsyn med at bestemmelsene som er gitt i denne forskrift eller vedtak som er fattet i medhold av den, blir overholdt. 7 Pliktsubjekt Operatøren og andre som deltar i petroleumsvirksomhet etter denne forskrift 2, skal sikre at bestemmelser som er gitt i eller i medhold av forskriften, blir etterlevd. Operatøren plikter i tillegg å påse at enhver som utfører arbeid for seg, enten personlig, ved ansatte eller ved entreprenør eller underentreprenør, overholder bestemmelsene som er gitt i eller i medhold av denne forskrift. 8 Fravik Oljedirektoratet, Statens forurensningstilsyn og Statens helsetilsyn kan innenfor sine respektive ansvarsområder fravike denne forskriften dersom særlige forhold tilsier det. Fravik fra forskriftens bestemmelser skal gis skriftlig. Section 6 Supervisory authorities The Norwegian Petroleum Directorate, the State Pollution Control Authority and and the Norwegian Board of Health, respectively, shall within the scope of their authority supervise the compliance with provisions laid down in the present regulations or decisions made pursuant to the present regulations. Section 7 Obligated party The operator and any other party participating in petroleum activities according to section 2 of these regulations shall ensure that provisions contained in or issued pursuant to these regulations are complied with. In addition the operator is obliged to see to it that anyone performing work for him, either personally, through employees or through contractors or subcontractors, complies with the provisions contained in or issued pursuant to these regulations. Section 8 Exemption The Norwegian Petroleum Directorate, the State Pollution Control Authority and the Norwegian Board of Health, respectively, may within the scope of their authority exempt from the present regulations if special circumstances call for such exemption. Any exemption from the provisions of the regulations shall be confirmed in writing. KAP III DOKUMENTASJON OG INFORMASJON SOM SKAL SENDES TIL MYNDIGHETENE 9 Dokumentasjon I forbindelse med søknader som nevnt i sikkerhetsforskriften 15, skal operatøren sende nødvendig dokumentasjon til Oljedirektoratet. Dokumentasjonsinnholdet, omfanget, typen og tidspunktet for oversendelse, fastsettes av Oljedirektoratet. 10 Informasjon Operatøren skal informere Oljedirektoratet om status i arbeidet i de ulike fasene som omfattes av forskriften 2, ved sentrale milepæler og beslutninger i virksomheten og ved endringer i forutsetninger for samtykker som er gitt tidligere. Innholdet i slik informasjon, omfanget og tidspunktet for oversendelse skal fastsettes av Oljedirektoratet. Under varsling, bekjempelse, redning, evakuering og normalisering skal myndighetene holdes løpende informert om utviklingen av den aktuelle situasjonen og hvilke tiltak som planlegges iverksatt. CHAPTER III DOCUMENTATION AND INFORMATION TO BE SUBMITTED TO THE AUTHORITIES Section 9 Documentation The operator shall in connection with applications as mentioned in section 15 of the safety regulations, submit necessary documentation to the Norwegian Petroleum Directorate. The contents of the documentation, its extent, type and the time when it is to be submitted shall be stipulated by the Norwegian Petroleum Directorate. Section 10 Information The operator shall provide the Norwegian Petroleum Directorate with information on the progress status of the work during the various phases comprised by section 2 of the regulations, at important milestones and decisions for the activity concerned, and when there are alterations in the conditions on which previous consents have been based. The contents of such information, its extent and the time when it is to be submitted, shall be stipulated by the Norwegian Petroleum Directorate. During alert, danger limitation, rescue, evacuation and normalization, the authorities shall be kept constantly informed of how the situation in question is developing and of what measures are planned to be implemented.

7 Forskrift om KAP IV GENERELLE BESTEMMELSER 11 Generelle krav til Beredskapen skal etableres, vedlikeholdes og utvikles på en styrt og organisert måte. Arbeidet med skal integreres i alle faser av virksomheten. 12 Spesielle krav til mot akutt oljeforurensning Det skal etableres en mot akutt oljeforurensning dersom virksomheten innebærer en risiko for slik akutt forurensning, det vil si risiko for akutte, ikke planlagte utslipp som ikke omfattes av utslippstillatelsen, jf forurensningsloven 38. Beredskap mot akutt oljeforurensning skal sikre at akutt oljeforurensning som følge av virksomhet som nevnt i sikkerhetsforskriften 2, effektivt samles opp nær utslippskilden så raskt som mulig. Beredskapen skal videre sikre en effektiv bekjempelse av akutt oljeforurensning som truer kysten. Beredskap mot akutt oljeforurensning skal integreres i virksomhetens øvrige. Operatøren skal inngå med kvalifisert personell og relevant utstyr i den felles oljevernorganisasjon som staten og kommunene etablerer for å ivareta oppsamlingen av akutt oljeforurensning dersom den truer kysten eller når land. 13 Spesielle krav til helsemessig Den helsemessige en skal sikre at personellet får nødvendig behandling og pleie ved inntrådte fare- og ulykkessituasjoner. Den helsemessige en skal integreres i virksomhetens øvrige. Forholdene skal legges til rette for at virksomhetens helsetjeneste aktivt medvirker til å sikre kvaliteten av virksomhetens helsemessige. En lege skal være tilgjengelig ved inntrådte fare- og ulykkessituasjoner for å sikre at nødvendige helsemessige tiltak iverksettes. Operatøren skal samordne virksomhetens helsemessige med øvrig helsetjeneste. 14 Kommunikasjon Kommunikasjon i sorganisasjonen skal sikre at alle sressurser styres effektivt ved inntrådte fare og ulykkessituasjoner. Kommunikasjonsmidlene og bruken av disse skal sikre at informasjon i form av lys, lyd, skrift, tegn og symboler formidles entydig og effektivt. 15 Aksjonsplan En aksjonsplan skal utarbeides. Aksjonsplanen skal beskrive de etablerte stiltakene som iverksettes ved inntrådte fareog ulykkessituasjoner i virksomheten. Aksjonsplanen skal være brukervennlig for sorganisasjonen. 605 Fastsatt av Miljøverndepartementet, CHAPTER IV GENERAL PROVISIONS Section 11 General requirements relating to emergency preparedness The establishment, maintenance and furtherance of emergency preparedness shall be carried out in a controlled and organised manner. The efforts relating to emergency preparedness shall be integrated in all phases of the activities. Section 12 Special requirements to preparedness relating to acute oil pollution Emergency preparedness relating to acute oil pollution shall be established if the activities entail a risk of such acute pollution, i.e. a risk that any accute, unintentional discharge not comprised by the discharge permit, may occur, cf section 38 of the pollution control Act. The emergency preparedness relating to acute oil pollution shall ensure that any acute oil pollution resulting from activities as mentioned in the safety regulations section 2, is effectively collected near the source of discharge as quickly as possible. Furthermore the emergency preparedness shall ensure effective limitation of acute oil pollution threatening the coastline. The emergency preparedness relating to acute oil pollution shall be integrated in the overall emergency preparedness of the activity in question. The operator shall have qualified personnel and relevant equipment incorporated in the common oil pollution preparedness organization established by the state and the municipalities to take charge of the removal of acute oil pollution if it threatens the coastline or reaches the shore. Section 13 Special requirements to preparedness relating to health care and health services The preparedness relating to health care and health services shall ensure that personnel receive necessary treatment and care in the event of hazard and accident situations. The preparedness relating to health care and health services shall be integrated in the overall emergency preparedness of the activity in question. Measures shall be taken to see that the health service of the activity in question actively contributes to ensuring the quality of the preparedness relating to health care and health services. A medical practitioner shall be available when hazard and accident situations occur in order to ensure that the required measures with regard to health care are taken. The operator shall coordinate the preparedness of the activity relating to health care and health services with the general health service. Section 14 Communication The communication within the emergency preparedness organization shall ensure effective administration and control of all emergency preparedness resources when situations of hazard and accident have occurred. The means of communication and their use shall ensure unambiguous and effective transmission of information by means of light, sound, writing, signs and symbols. Section 15 Action plan An action plan shall be drawn up. This action plan shall describe the established emergency preparedness measures to be carried out when situations of hazard and accident have occurred in the activity concerned. The action plan shall be designed so as to be expedient to use for the emergency preparedness organization.

8 Forskrift om KAP V BEREDSKAPSADMINISTRASJON 606 Fastsatt av Miljøverndepartementet, CHAPTER V ADMINISTRATION OF EMERGENCY PREPAREDNESS 16 Beredskapsetablering Virksomhetens skal etableres på grunnlag av de definerte fare- og ulykkessituasjonene. Operatøren skal definere virksomhetens spesifikke krav til. En sanalyse skal gjennomføres for å dimensjonere en slik at den oppfyller virksomhetens spesifikke krav til. Virksomhetens behov for skal legges til grunn ved utforming og modifikasjon av innretningen og ved valg av utstyr. Ved setablering skal tiltak som hindrer at en faresituasjon utvikler seg til en ulykkessituasjon prioriteres fremfor tiltak som reduserer konsekvensene av en ulykkessituasjon. 17 Beredskapsvedlikehold Alle de etablerte tekniske, operasjonelle og organisatoriske tiltakene som utgjør virksomhetens skal vedlikeholdes for å opprettholde en effektiv. 18 Beredskapsutvikling Den planlagte eller etablerte en skal utvikles på grunnlag av en systematisk vurdering av erfaringer, teknologisk utvikling og nye kunnskaper. 19 System for informasjonsoverføring Informasjon som er relevant for etablering, vedlikehold og utvikling av virksomhetens skal samles inn, systematiseres, analyseres og brukes aktivt. Beredskapstiltak som iverksettes ved en inntrådt fare eller ulykkessituasjon skal dokumenteres med tanke på gransking av ulykker. 20 Kontroll av Det skal kontrolleres at alle krav til er oppfylt. Kontroll av virksomhetens skal gjøres systematisk og integreres i virksomheten for øvrig. Ethvert avvik skal identifiseres og korrigeres umiddelbart. Avvikets årsaker skal identifiseres. Section 16 Establishment of emergency preparedness The emergency preparedness of the activity in question shall be established on the basis of the defined situations of hazard and accident The operator shall define the specific emergency preparedness requirements for the activity in question. An emergency preparedness analysis shall be carried out to design the emergency preparedness so as to meet the specific emergency preparedness requirements for the activity in question. The emergency preparedness required for the activity in question shall form the basis for design and modification of the installation and for the selection of equipment. In the establishment of emergency preparedness, measures which prevent a hazardous situation from developing into an accident situation shall be given priority over measures which reduce the consequences of an accident situation. Section 17 Emergency preparedness maintenance All the established technical, operational and organizational measures that make up the emergency preparedness of the individual activity shall be maintained in order to keep up a state of effective emergency preparedness. Section 18 Furtherance of emergency preparedness Measures shall be taken for furtherance of the planned or established emergency preparedness based on a systematic evaluation of experience, technological development and new knowledge. Section 19 System for transference of information Information relevant to the establishment, maintenance and furtherance of the emergency preparedness of the activity in question shall be collected, organised, analysed and used actively. Emergency preparedness measures that are implemented when an accident or hazardous situation has occurred, shall be documented with a view to accident investigation. Section 20 Control of emergency preparedness Control shall be carried out to see that all requirements relating to emergency preparedness have been complied with. Control of the emergency preparedness of the activity concerned shall be carried out systematically and shall be integrated in the total activity programme. Any deviation shall be identified and rectified immediately. The causes of such deviation shall be identified. KAP VI BEREDSKAPSTILTAK VED INNTRÅDTE FARE- OG ULYKKESSITUASJONER 21 Varsling Varsling skal foretas for å sikre en fullt ut effektiv mobilisering av alle relevante sressurser. Relevante myndigheter skal varsles snarest, etter nærmere regler fastsatt av Oljedirektoratet. CHAPTER VI EMERGENCY PREPAREDNESS MEASURES TO BE IMPLEMENTED WHEN SITUATIONS OF HAZARD AND ACCIDENT HAVE OCCURRED Section 21 Alert Alert shall be carried out to ensure a totally effective mobilisation of all relevant emergency preparedness resources. The relevant authorities shall be alerted without delay, according to detailed instructions issued by the Norwegian Petroleum Directorate.

9 Forskrift om På innretninger skal almengyldige lyd- og lysalarmer gi følgende signaler: Generell alarm: a) Avbrutte lydsignaler b) Blinkende gult lys Forbered evakuering: a) Uavbrutte lydsignaler b) Blinkende gult lys 22 Bekjempelse Bekjempelsestiltak skal iverksettes ved en faresituasjon i den hensikt å unngå at den utvikler seg til en ulykkessituasjon. Bekjempelsestiltak skal redusere konsekvensene av en inntrådt ulykkessituasjon slik at: a) redning og evakuering kan foregå på en sikker og organisert måte, b) forurensningsskader hindres, c) økonomisk tap holdes innenfor definerte grenser. 23 Redning Redningstiltak skal sikre at: a) savnet personell blir funnet, b) skadet personell gis nødvendig førstehjelp og bringes til sikkert område for å behandles av helsetjenesten. Tiltak for å redde personell i sjøen skal etableres på grunnlag av skadebetraktninger, herunder nedkjøling. 24 Evakuering Evakuering på og fra innretningen skal gjennomføres sikkert og organisert slik at alt personell bringes til et sikkert område. 25 Normalisering Normaliseringstiltak skal sikre at: a) personellet bringes til land for behandling og pleie, b) miljøet føres tilbake til normal tilstand, c) skader på innretningen stabiliseres og reservoaret sikres. Myndighetene som fører tilsyn etter denne forskriften skal informeres før operatøren avslutter normaliseringen. Fare- og ulykkessituasjoner skal granskes systematisk for å finne de bakenforliggende årsakene. Erfaringene skal aktivt brukes til å utvikle virksomhetens. 607 Fastsatt av Miljøverndepartementet, On installations, general sound and light alarms shall give the following signals: General alarm: a) Interrupted sound signals b) Yellow flashing light Prepare evacuation: a) Uninterrupted sound signals b) Yellow flashing light Section 22 Danger limitation Measures for danger limitation shall be implemented when a hazardous situation occurs in order to avoid it developing into an accident situation. Danger limitation measures shall reduce the consequences of an accident situation that has occurred so that: a) rescue and evacuation can take place in a safe and organised manner, b) damage from pollution is prevented, c) financial loss is kept within defined limits. Section 23 Rescue Rescue measures shall ensure that: a) missing persons are found, b) injured persons are given necessary first aid and are brought to a safe area for treatment by the health service. Measures to rescue persons in the sea shall be established, based on injury considerations, including hypothermia. Section 24 Evacuation Evacuation on and from the installation shall be carried out in a safe and organised manner in order that all personnel is brought to a safe area. Section 25 Normalization Normalization measures shall ensure that: a) personnel are brought ashore for treatment and care, b) the environment is restored to its normal condition, c) damage to the installation is stabilised and the reservoir secured. The supervising authorities shall according to these regulations be notified before the normalization process is terminated by the operator. Hazard and accident situations shall be investigated systematically in order to disclose the causes leading up to the situations. The experience thus gained shall be actively used to further the emergency preparedness of the activity concerned. KAP VII ORGANISATORISKE RESSURSER 26 Beredskapsorganisasjon Beredskapsorganisasjonen skal håndtere inntrådte fare- og ulykkessituasjoner rasjonelt og profesjonelt. Oppgavene som er tillagt en og samme person i sorganisasjonen skal være forenlige med hverandre. CHAPTER VII ORGANIZATIONAL RESOURCES Section 26 Emergency preparedness organization The emergency preparedness organization shall deal rationally and professionally with hazard and accident situations that have occurred. The duties assigned to one and the same person in the emergency preparedness organization shall be compatible with each other.

10 Forskrift om 608 Fastsatt av Miljøverndepartementet, 27 Kompetanse Krav til kompetanse innenfor skal være definert for alt personell som deltar i virksomheten. Kompetanse innen skal sikre at: a) en etableres, vedlikeholdes og utvikles på en profesjonell måte, b) sorganisasjonen handler rasjonelt og profesjonelt ved inntrådte fare- og ulykkessituasjoner. Forholdene skal legges til rette for at alle som deltar i virksomheten motiveres til å medvirke til etablering, vedlikehold og utvikling av. Section 27 Competence Requirements to emergency preparedness competence shall be defined for all personnel taking part in the activity concerned. Competence in emergency preparedness shall ensure that: a) the establishment, maintenance and furtherance of emergency preparedness is carried out in a professional manner, b) the emergency preparedness organization takes rational and professional action when situations of hazard and accident have occurred. Efforts shall be made to motivate everyone engaged in the activity concerned to contribute to the establishment, maintenance and furtherance of emergency preparedness. KAP VIII BEREDSKAPSFARTØY 28 Beredskapsfartøy Virksomhetens definerte fare- og ulykkessituasjoner kan tilsi behov for sfartøy. Oppgavene som sfartøyet skal ivareta, skal defineres for å velge en utforming, en utrustning og en bemanning som oppfyller virksomhetens behov. CHAPTER VIII STANDBY VESSEL Section 28 Standby vessel The defined situations of hazard and accident of the activity in question may entail the need for a standby vessel. The tasks to be performed by the standby vessel shall be defined in order to select design, equipment and manning of the vessel appropriate to meet the requirements of the activity concerned.

11 Forskrift Veiledning om til forskrift om Veiledning til forskrift om. Utgitt av Oljedirektoratet, Miljøverndepartementet og Helsedirektoratet (nå Statens helsetilsyn) Sist endret 25. mars Fastsatt Utgitt av av Miljøverndepartementet, Miljøverndepartementet, Helsedirektoratet Helsedirektoratet og og OD OD mars mars Guidelines to regulations relating to emergency preparedness in the petroleum activities, published by the Norwegian Petroleum Directorate, the Ministry of the Environment and the Directorate of Health (now the Norwegian Board of Health) 18 March Last amended 25 March KAP I INNLEDENDE BESTEMMELSER Til 1 Formål Beredskapsforskriften samler kravene til virksomhetens. Øvrige detaljforskrifter og anerkjente normer setter også krav til enkelte områder som har betydning for virksomhetens. Beredskapsforskriften skal derfor ses i sammenheng med disse forskriftene og normene. Relevante henvisninger i denne forbindelse finnes i veiledningen til den enkelte bestemmelse. Virksomhetens skal etableres på grunnlag av de definerte fare- og ulykkessituasjonene, jf forskriften 16 med veiledning. For de definerte fare- og ulykkessituasjonene kreves at virksomhetens er fullt ut effektiv. Petroleumsloven pålegger operatøren å iverksette stiltak ved enhver fare- og ulykkessituasjon. Operatøren plikter derfor å iverksette stiltak også hvis andre enn de definerte fare- og ulykkessituasjonene oppstår. I slike tilfeller kan stiltakene imidlertid bli mindre effektive. Til 2 Virkeområde Forskriften utdyper og presiserer de bestemmelsene som omhandler i sikkerhetsforskriften. Forskriftens krav til mot akutt oljeforurensning er en presisering av forurensningsloven 40. Forskriftens virkeområde er begrenset i forhold til petroleumslovens i henhold til sikkerhetsforskriften 2. Forskriften kommer ellers til anvendelse slik det er beskrevet i forarbeidene til 1-4. Når det gjelder det saklige virkeområde presiseres det at loven også kommer til anvendelse ikke bare i den utstrekning det faktisk drives undersøkelse etter og utvinning o l av petroleum, men også i visse faser bade før og etter undersøkelses- og utvinningsfasen. Videre fremgår det at loven kommer til anvendelse for eksempel i tilfelle ulykker på produksjonsinnretninger, selv om produksjonen stanses og innretningen ikke lenger kan brukes til utvinning av petroleum. Loven gjelder for eksempel i forbindelse med redningsaksjoner etter ulykker, eventuell inntauing til land o l. Forskriften inneholder krav til, herunder mot akutt oljeforurensning og helsemessig. Forskriften samordner således de skravene som Oljedirektoratet, Statens forurensningstilsyn og Statens helsetilsyn fører tilsyn etter. Statens forurensningstilsyn har et selvstendig ansvar for tilsynet med mot akutt oljeforurensning etter forurensningsloven. CHAPTER I INTRODUCTORY PROVISIONS Re Section 1 Purpose The emergency preparedness regulations provide a summary of all requirements relating to emergency preparedness of the activity concerned. Other detailed regulations and recognized standards also stipulate requirements with regard to certain areas of importance to the emergency preparedness of the activity. The emergency preparedness regulations must consequently be seen in connection with the said regulations and standards. Relevant references in this connection are to be found in the guidelines for the individual provisions. The emergency preparedness of the individual activity is to be established on the basis of the defined situations of hazard and accident, cf section 16 of the regulations and guidelines. With regard to the defined situations of hazard and accident, the emergency preparedness of the activity concerned is required to be totally effective. The petroleum Act imposes on the operator to initiate contingency measures in the event of any emergency or accident situation. The operator is thus required to initiate emergency preparedness measures also in the event that situations other than the defined situations of hazard and accident should occur. In such cases the contingency measures may however be less effective. Re Section 2 Scope The regulations elaborate on and define more precisely the provisions relating to emergency preparedness in the safety regulations. The requirement of the regulations relating to acute oil pollution preparedness is an elaboration of section 40 of the pollution control Act. The scope of application of the regulations is limited in relation to that of the petroleum Act according to section 2 of the safety regulations. The regulations shall otherwise be applicable to the petroleum activities, as described in the legislative history relating to section 1-4. With regard to the operational scope of application it is emphasised that the act is applicable not only to the extent that actual exploration for and production etc. of petroleum is carried out, but also in certain phases both prior to and following the exploration and production phase. Furthermore it follows that the Act is applicable for example in the event of accidents on production installations, even if production is halted and the installation then no longer can be used for production of petroleum. The Act is applicable, for example, in connection with rescue operations following accidents, possible towing ashore etc. The regulations contain requirements to emergency preparedness in the petroleum activities, including preparedness relating to acute oil pollution and preparedness relating to health care and health services. In this way the regulations coordinate the emergency preparedness requirements according to which supervision is carried out by the Norwegian Petroleum Directorate, the State Pollution Control Authority and the Norwegian Board of Health. The State Pollution Control Authority has an independent responsibility with regard to supervision of oil pollution preparedness according to the pollution control Act.

12 Forskrift Veiledning om til forskrift om 610 Fastsatt Utgitt av av Miljøverndepartementet, Statens helsetilsyn har et selvstendig ansvar for tilsynet med den helsemessige en etter sikkerhetsforskriften 6 og gjeldende arbeidsdeling mellom Sosial- og helsedepartementet og Statens helsetilsyn. Øvrige myndigheter bistår Oljedirektoratet i tilsynet etter forskriften, jf ordningen av tilsynet med sikkerheten mv, fastsatt ved kgl res 28. juni Til 3 Definisjoner Beredskap: alle tiltak som planlegges iverksatt ved inntrådte fare- og ulykkessituasjoner for å beskytte mennesker, miljø og økonomiske verdier. Beredskap mot akutt oljeforurensning og helsemessig inngår derfor i forskriftens sbegrep. Beredskap omfatter tiltak for varsling, bekjempelse, redning, evakuering og normalisering. De ressursene som omfattes av sbegrepet deles i tre kategorier: a) Enhetsressurser: ressurser som er direkte underlagt felteller plattformsjef, og som er umiddelbart tilgjengelige. De omfatter blant annet tilgjengelig personell og utstyr, herunder sfartøy og helikoptre som er tildelt oppgaver i ssammenheng. b) Områderessurser: ressurser som ikke er underlagt felt-eller plattformsjef, men som befinner seg i samme område. Ressursene reguleres av en samarbeidsavtale, og kan være nærliggende innretninger med tilhørende personellressurser, forsyningsfartøy, sfartøy og helikoptre. Ressurser som styres av andre avtaler inngått mellom operatørene kan også gå inn i områderessursene når de befinner seg i samme område som innretningen. c) Eksterne ressurser: ressurser som ikke er underlagt felteller plattformsjef, og som ikke er i området. Slike ressurser kan være den nasjonale redningstjenestens organisasjon og ressurser (også internasjonale), og andre ressurser som fagorganer eller andre kan stille til rådighet for felteller plattformsjef. Dette kan være fly, helikoptre, kystvakt- og marinefartøy, satellittsystemer for kommunikasjon, landbaserte personellressurser, regionale eller nasjonale oljevernressurser, den offentlige helsetjenesten og ressurser som styres av internasjonale avtaler og av øvrige avtaler inngått mellom operatørene. Definerte fare- og ulykkessituasjoner: disse representerer et utvalg av mulige hendelser som virksomhetens skal håndtere. De identifiseres gjennom en risikoanalyse på bakgrunn av erfaringer og kvalifiserte vurderinger. Definerte fare- og ulykkessituasjoner omfatter blant annet: a) virksomhetens dimensjonerende ulykkeshendelser, jf analyseforskriften, for eksempel utblåsning, brann, eksplosjon, kollisjon, fallende gjenstander o l b) ulykkeshendelser av mindre omfang, for eksempel mannoverbord-situasjoner, mindre oljesøl som overskrider fastsatte utslippsgrenser, arbeidsulykker o l c) situasjoner forbundet med en midlertidig økning av risiko, for eksempel drivende gjenstander, arbeid over åpen sjø, «varmt» arbeid, opp- og nedjekking av oppjekkbare innretninger, spesielle driftsoperasjoner og naturforhold o l. De definerte fare- og ulykkessituasjonene representerer forpliktende innsatsområder for alt sarbeid. Alle krav til skal således oppfylles fullt ut for disse. The Norwegian Board of Health has an independent responsibility with regard to supervision of preparedness relating to health care and health services according to safety regulations section 6 and the applicable division of responsibility between the Ministry of Health and Social Affairs and the Norwegian Board of Health. Other authorities assist the Norwegian Petroleum Directorate in the supervison according to the regulations, cf Regulatory supervisory activities with the safety etc. in the petroleum activities, laid down by Royal Decree of 28 June Re Section 3 Definitions Emergency preparedness: The term emergency preparedness includes all measures planned to be implemented when hazard and accident situations have occurred, in order to protect people, the environment as well as assets and financial interests. Therefore the emergency preparedness concept of the regulations includes preparedness relating to acute oil pollution and preparedness relating to health care and health services. Emergency preparedness includes measures for alert, danger limitation, rescue, evacuation and normalization. The resources comprised by the emergency preparedness concept are divided into three categories: a) Unit resources: Resources which are directly subordinated the field or installation manager, and which are immediately available. They include, inter alia, available personnel and equipment, including standby vessel and helicopters that have been assigned emergency preparedness duties. b) Area resources: Resources which are not subordinated the field or installation manager, but which are located in the same area. The resources are regulated by a cooperation agreement, and may be installations in the vicinity with associated personnel resources, supply vessels, standby vessels and helicopters. Resources governed by other agreements entered into between the operators may also be included in the area resources when located in the same area as the installation. c) External resources: Resources which are not subordinated the field or installation manager, and which are not located in the area. Such resources may be the organization and resources of the national rescue service (also international), as well as other resources which professional bodies or others may place at the disposal of the field or installation manager. This may include aircraft, helicopters, Coast Guard and Navy vessels, satellite communication systems, shore-based personnel resources, regional or national oil pollution preparedness resources, the public health service and resources governed by international agreements and other agreements between the operators. Defined situations of hazard and accident: This term relates to a selection of possible events to be dealt with by the emergency preparedness of the activity in question. These situations are defined by means of a risk analysis based on experience and qualified evaluations. Defined situations of hazard and accident include, inter alia: a) the dimensioning accidental events of the activity, cf. the Risk Analysis Regulations, e.g. blowout, fire, explosion, collision, falling objects etc. b) less extensive accidental events, such as man overboard situations, limited oil spills exceeding the stipulated discharge limits, work accidents etc. c) situations connected with a temporary increase of risk, e.g. floating objects, work over open sea, «hot» work, jacking up and down of jack-up installations, special operations and environmental conditions etc. The defined situations of hazard and accident represent areas of binding commitment for all work relating to emergency preparedness. With regard to these situations, consequently, all emergency preparedness requirements must be met in full.

13 Forskrift Veiledning om til forskrift om Virksomhetens spesifikke krav til skal være mål på effektiviteten til virksomhetens. Kravene må uttrykkes slik at den etablerte en kan kontrolleres opp mot kravene (jf forskriften 20 med veiledning). Kravene fastsettes ut fra blant annet operatørens sikkerhetskrav, herunder kravene i denne forskriften, og ut fra anerkjente normer for. Beredskapsanalyse: dette er en systematisk prosess for å etablere en som er tilpasset virksomhetens særegenhet og identifiserte behov. En slik analyse omfatter blant annet en gjennomgang av den mulige utviklingen til de definerte fare- og ulykkessituasjonene. Formålet er å finne frem til de best egnede tiltakene for å oppfylle virksomhetens spesifikke krav til, jf forskriften 16 med veiledning. Aksjonsplan: ifølge sikkerhetsforskriften omfatter splanen en organisasjonsplan i tilfelle fare- og ulykkessituasjoner, en plan over og beskrivelse av utstyr for bekjempelse av slike situasjoner, og en aksjonsplan. Aksjonsplanen beskriver derfor de tiltakene som skal iverksettes ved inntrådte fare- og ulykkessituasjoner. Krav til det øvrige innholdet i splanen ivaretas i andre bestemmelser i denne forskriften. Totalplan: totalplanen kan inngå i operatørens totale mot akutt oljeforurensning. Totalplanens virkeområde er et område sørfra innenfor midtlinjen til krysningspunktet for midtlinjen mellom Norge og Storbritannia ved punktet N 63 55' - V 0 30', deretter i en rett linje til punktet N 73 - Ø 19 videre langs N 73 til Ø 32 og sørover langs Ø 32. Mot land settes en grense 40 nautiske mil ut av grunnlinjen. Per i dag ivaretas operatørenes felles mot akutt oljeforurensning av NOFO. Til 4 Straffebestemmelser Bestemmelsene om foretaksstraff fremgår nå av den alminnelige borgerlige straffelov kap 3a, 48a og 48b. Lovendringen trådte i kraft Til 5 Ikrafttredelsesbestemmelse mv For eksisterende innretninger som innehar samtykke til bruk etter tidligere sikkerhetsforskrift 11 bokstav d), eller som er tatt i bruk før , framgår det av denne forskriften 5, pkt 1 bokstav b), at forskriften ikke gjelder for eksisterende teknisk utstyr og systemer før dette eventuelt er aktuelt ved utskiftninger. Når det gjelder kravene i 24 vedrørende evakuering, har det for flyttbare innretninger bygget før ikrafttredelse av denne forskriften vært praksis å akseptere tekniske evakueringsløsninger som er i overensstemmelse med de kravene som kom til anvendelse før ikrafttredelse av forskriften. Regelverket endres i overensstemmelse med denne praksis. Med henhold til de andre kravene i denne forskriften, må de flyttbare innretningene som tidligere forholde seg til det regelverk som har anvendelse på det tidspunkt det søkes om samtykke. Dette siste kommer til anvendelse også for forståelsen av de tilsvarende 5-bestemmelsene i de andre forskriftene gitt av Oljedirektoratet. 611 Fastsatt Utgitt av av Miljøverndepartementet, Specific emergency preparedness requirements for the activity are intended to be a measure of the effectiveness of the emergency preparedness measures of the activity in question. The requirements must be expressed in such a way as to enable control to check the established emergency preparedness against the requirements (cf section 20 of the regulations with guidelines). The requirements shall be stipulated inter alia based on the operator s safety requirements, including the requirements of the present regulations, and based on recognized standards for emergency preparedness. Emergency preparedness analysis: This is a systematic process in order to establish an emergency preparedness designed for the characteristics and the identified requirements of the activity concerned. Such analysis will include, inter alia, an assessment of a possible development of the defined situations of hazard and accident. The purpose is to arrive at the most suitable measures to meet the specific emergency preparedness requirements of the activity, cf section 16 of the regulations and the guidelines. Action plan: According to the safety regulations the contingency plan shall include an organization plan in the event of hazardous situations or accidents, a plan of and description of equipment for fighting such situations, as well as an action plan. The action plan therefore describes the measures to be implemented when situations of hazard or accident have occurred. Requirements relating to the further contents of the contingency plan are stipulated in other provisions contained in the present regulations. Overall preparedness plan: The overall preparedness plan may be included as part of the operator s total preparedness relating to acute oil pollution. The scope of application of the overall preparedness plan is an area from the south inside the median line to the crossing point of the dividing line between Norway and Great Britain at the point N 63 55' - W 0 30', then in a straight line to the point N 73 - E 19, then further along N 73 to E 32 and southwards along E 32. A borderline to shore is established 40 nautical miles out from the base line. Per today the operators common preparedness relating to acute oil pollution is coordinated by NOCSA (Norwegian Offshore Clean Seas Association for Operating Companies). Re Section 4 Penal provisions The provisions relating to criminal liability for enterprises are now contained in Chapter 3a, sections 48a and 48b of the General Civil Criminal Code. This amendment entered into force on 15 October, Re Section 5 Entry into force etc. With regard to installations which have obtained consent for operation according to the previous safety regulations section 11 litera d), or which have been put into operation prior to 1 July 1985, it follows from section 5, subsection 1 litera b) of the present regulations that the regulations are not applicable to existing technical equipment and systems until they may become applicable in connection with replacements. With regard to the requirements of section 24 relating to evacuation, the practice in relation to mobile facilities manufactured prior to the entry into force of these regulations has been to accept technical evacuation solutions which are in accordance with the requirements applicable prior to the entry into force of these regulations. The legislation is altered in accordance with this practice. With regard to the other requirements of these regulations, the mobile facilities must as previously comply with the legislation applicable at the time of application for consent. The latter also applies to the understanding of the corresponding section 5 provisions of the other regulations issued by the Norwegian Petroleum Directorate.

14 Forskrift Veiledning om til forskrift om 612 Fastsatt Utgitt av av Miljøverndepartementet, Forskriftens operasjonelle og organisatoriske krav gjelder. Oljedirektoratet vil gjennom enkeltvedtak med referanse til denne forskriften 5, pkt 1, bokstav b) pålegge operatørene å gjennomføre en analyse med sikte på å identifisere uoverensstemmelser mellom krav i denne forskriften og eksisterende virksomhet. Kommunaldepartementet har den opphevet forskrift om hjelpefartøyer som anvendes på norsk kontinentalsokkel. Denne forskriften ble fastsatt av Kommunal og arbeidsdepartementet Denne forskriften erstattes av krav i foreliggende forskrift samt av Sjøfartsdirektoratets forskrift av The operational and organizational requirements of the regulations are applicable. The Norwegian Petroleum Directorate will through individual administrative decisions with reference to section 5, subsection 1 litera b) of the present regulations impose on operators to carry out an analysis with a view to identifying discrepancies between requirements pursuant to the present regulations and existing activities. Regulations relating to standby vessels in use on the Norwegian continental shelf have been repealed by the Ministry of Local Government 1 April These regulations were laid down by the Ministry of Local Government and Labour 28 December These regulations are replaced by requirements contained in these regulations and by regulations issued by the Norwegian Maritime Directorate 16 October KAP II ALMINNELIGE BESTEMMELSER Til 6 Tilsynsmyndigheter Oljedirektoratet er tilsynsmyndighet etter denne forskriften, med unntak av krav til mot akutt oljeforurensning der Statens forurensningstilsyn er tilsynsmyndighet, jf 12, og krav til helsemessig der Statens helsetilsyn er tilsynsmyndighet, jf 13. Oljedirektoratet koordinerer saksbehandlingen av forhold som kommer inn under denne forskriften. Oljedirektoratet vil gi samtykke etter sikkerhetsforskriften 15, på grunnlag av blant annet oppfyllelse av krav i denne forskriften. Søknad om samtykke blir behandlet i henhold til koordineringsinstruksene mellom de respektive tilsynsmyndighetene. Kommunal- og regionaldepartementet er klageinstans for vedtak som er fattet i medhold av denne forskriften, med unntak av: a) krav som Statens forurensningstilsyn fører tilsyn med, der Miljøverndepartementet er klageinstans, b) krav som Statens helsetilsyn fører tilsyn med, der Sosialdepartementet er klageinstans. Klager på vedtak sendes gjennom Oljedirektoratet, se forvaltningsloven, kap 6. Til 7 Pliktsubjekt Sikkerhetsforskriften 5 pålegger rettighetshaveren et særlig ansvar for å påse at enhver som utfører arbeid for ham, enten personlig, ved ansatte eller ved entreprenører, overholder bestemmelsene gitt i eller i medhold av denne forskriften. Den enkelte entreprenøren, underentreprenøren og andre som har selvstendige entrepriser i virksomheten, har etter forskriften en selvstendig plikt til å etterleve den innen sitt ansvarsområde. Når en utvinningstillatelse blir tildelt utpeker Olje- og energidepartementet en operatør, jf petroleumsloven 3-7. Operatøren skal forestå den daglige ledelsen av virksomheten på vegne av rettighetshaverne. Dette fører i praksis til at Oljedirektoratet retter sitt daglige tilsyn mot operatøren. Rettighetshaveren har imidlertid et overordnet ansvar etter sikkerhetsforskriften 5. Han skal legge forholdene til rette for operatøren, slik at operatøren kan utføre de forpliktelsene han har etter regelverket. CHAPTER II GENERAL PROVISIONS Re Section 6 Supervisory authorities The Norwegian Petroleum Directorate is the supervisory authority according to the present regulations, with the exception of requirements to preparedness relating to acute oil pollution, where the State Pollution Control Authority is the supervisory authority, cf section 12, and of requirements to preparedness relating to health care and health services, where the Norwegian Board of Health is the supervisory authority, cf section 13. The Norwegian Petroleum Directorate coordinates the administrative procedures in connection with matters covered by the present regulations. The Norwegian Petroleum Directorate will grant consent according to section 15 of the safety regulations, based on, inter alia, compliance with requirements contained in the present regulations. Applications for consent will be dealt with in accordance with the coordination instructions applicable to the respective supervisory authorities. The Ministry of Local Government and Regional Development is the competent authority for complaints concerning decisions made in pursuance of these regulations, with the exception of: a) requirements which are subject to supervision by the State Pollution Control Authority, where the Ministry of the Environment is the competent authority for complaints, b) requirements which are subject to supervision by the Norwegian Board of Health, where the Ministry of Health and Social Affairs is the competent authority for complaints. Complaints shall be forwarded via the Norwegian Petroleum Directorate, cf Chapter 6 of the public administration Act. Re Section 7 Obligated party Section 5 of the safety regulations imposes a particular obligation on the licensee to ensure that anyone performing work for him, either personally, through employees or through contractors, complies with the provisions issued in or in pursuance of the present regulations. By virtue of the regulations, each individual contractor, subcontractor and anyone else having independent contracts in the activities, has an independent obligation to comply with the regulations within his area of responsibility. When granting a production licence, the Ministry of Petroleum and Energy appoints an operator, cf section 3-7 of the petroleum Act. The operator shall conduct the day-to-day management of the activities on behalf of the licensees. In practice this means that the Norwegian Petroleum Directorate will concentrate its supervision on the operator. The licensee however has an overall responsibility pursuant to section 5 of the safety regulations. He is required to make suitable arrangements to enable the operator to fulfill his obligations under the applicable legislation.

15 Forskrift Veiledning om til forskrift om Generelt er bestemmelsene i forskriften utformet nøytralt med hensyn til pliktsubjekt. Dette er gjort for å markere de enkelte deltakeres ansvar. Operatøren står imidlertid som eneste pliktsubjekt i enkelte bestemmelser, blant annet om dokumentasjon og informasjon og hva angår definering av virksomhetens spesifikke krav til. Det vises til sikkerhetsforskriften 19 når det gjelder krav til verifikasjon av at forskriftens krav er oppfylt. Verifikasjon rettes mot aktiviteter, produkter og tjenester for å få bekreftet at disse er i overensstemmelse med spesifiserte krav. Til 8 Fravik Med fravik menes i denne forskriften en adgang for tilsynsmyndighetene til å akseptere avvik fra forskriftskravene, eller godta andre løsninger eller fremgangsmåter enn de som går frem av forskriften. Det må avgjøres konkret i den enkelte sak om det foreligger særlige grunner til å gi fravik. I vurderingen må det tas stilling til om virksomheten er forsvarlig, ut fra en enkeltvis og samlet vurdering av de faktorene som har innvirkning på sikkerheten i virksomheten. 613 Fastsatt Utgitt av av Miljøverndepartementet, In general the provisions of the regulations are non- specific with regard to the obligated party. This in order to clarify more fully the responsibility of the individual participant. In individual provisions however, relating inter alia to documentation and information and with regard to definition of the specific emergency preparedness requirements for the activity, the operator is the sole obligated party. Reference is made to the safety regulations section 19 in respect of requirements to verification of compliance with the requirements of the regulations. The verification is directed at activities, products and services in order to obtain confirmation that they are in accordance with specified requirements. Re Section 8 Exemptions The term exemption shall in the present regulations be understood as providing authority for the supervisory authorities to accept deviations from the regulation requirements, or to accept other solutions or procedures than those indicated in the regulations. The question of whether special reasons for granting exemption exist, must be decided in each separate case. This assessment must be based on an evaluation of whether the activities are carried out in a safe and proper manner, both with regard to an individual and a total consideration of the factors affecting the safety of the activities. KAP III SØKNADER OG INFORMASJON SOM SKAL SENDES MYNDIGHETENE Til 9 Dokumentasjon Bestemmelsen stiller et generelt krav om å sende inn dokumentasjon til Oljedirektoratet og legger til rette for fleksibilitet ved at det tas nærmere stilling til type og omfang av dokumentasjon i hvert enkelt tilfelle. Ved oversendelse av søknader om samtykke som nevnt i sikkerhetsforskriften 15, ønskes normalt følgende opplysninger vedlagt søknaden: a) dokumentasjon som er styrende for virksomhetens, for eksempel referanser til dokumenter som angir: aa) virksomhetens spesifikke krav til, ab) prosedyrer for setablering, -vedlikehold og -utvikling, b) en oppsummering av sarbeidet som ble utført før samtykkesøknaden, som sanalyser, kontrollaktiviteter o l, c) eventuelle avvik fra forskriftskrav og deres behandling, d) en status over den planlagte eller etablerte en, blant annet: da) de sressursene som er tilgjengelige, db) avtaler som gjelder områderessurser og eksterne ressurser, dc) sorganisasjonen, dd) aksjonsplan og eventuelle koordinerende dokumenter med entreprenørers aksjonsplaner, e) en overordnet beskrivelse av de aktivitetene som planlegges gjennomført for å vedlikeholde og utvikle en etter at samtykket er gitt, som kontrollaktiviteter, øvelser o l. CHAPTER III APPLICATIONS AND INFORMATION TO BE SUBMITTED TO THE AUTHORITIES Re Section 9 Documentation The provision stipulates a general requirement for documentation to be submitted to the Norwegian Petroleum Directorate, and provides for flexibility inasmuch as the type and extent of such documentation is to be decided in each individual case. When submitting applications for consent according to section 15 of the safety regulations, the following information will normally be required together with the application: a) documentation which is decisive to the emergency preparedness of the activity in question, e.g. references to documents stating: aa) the specific emergency preparedness requirements for the activity in question, ab) procedures for establishment of, maintenance of and furtherance of emergency preparedness, b) a summary of the emergency preparedness work carried out prior to the application for consent, such as emergency preparedness analyses, control activities etc., c) possible deviations from requirements of the regulations and action taken upon them, d) status of the planned or established emergency preparedness, such as: da) the emergency preparedness resources that are available, db) agreements with regard to area resouces and external resources, dc) emergency preparedness organization, dd) action plan and any coordinating documents with regard to contractors action plans, e) an overall description of the activities planned to be implemented in order to maintain and to further develop the emergency preparedness after consent has been granted, such as control activities, drills etc.

16 Forskrift Veiledning om til forskrift om 614 Fastsatt Utgitt av av Miljøverndepartementet, Ved innleie av flyttbare innretninger eller fartøyer kan skrav med bakgrunn i annen lovgivning legges til grunn for å dokumentere at sokkelkrav er innfridd. Detaljerte spesifikasjoner, prosedyrer o l kreves normalt ikke innsendt, men skal være tilgjengelige for myndighetene, jf petroleumsloven Det bør i denne forbindelse være utarbeidet en oversikt over slik dokumentasjon. Det vises for øvrig til sikkerhetsforskriften 21 når det gjelder dokumentasjon i tidlig fase, sikkerhetsforskriften 22 om dokumentasjon ved innsendelse av utbyggingsplaner (PUD og PAD) og sikkerhetsforskriften 23 om dokumentasjon ved søknad om samtykke. Til 10 Informasjon Det går frem av bestemmelsen at Oljedirektoratet kan bestemme type informasjon, innhold i og tidspunkt for innsendelse av informasjon til direktoratet i hvert enkelt tilfelle. Samtykkene etter sikkerhetsforskriften er gitt under bestemte forutsetninger. Dersom disse forutsetningene endres med hensyn til virksomhetens, skal operatøren informere Oljedirektoratet. Slike endringer kan omhandle: a) virksomhetens spesifikke krav til, b) gitte data eller forutsetninger for sanalysen, c) evakuerings- og redningsutstyrets antall, type eller spesifikasjoner, antall personell som skal betjene utstyret og kompetansen til slikt personell, og planer for bruken av evakuerings- og redningsutstyret, d) aksjonsplanen, e) modifikasjoner på innretningen som har betydning for blant annet kapasiteten eller integriteten til evakueringsveiene, f) kompetansekrav, g) inngåtte avtaler med områderessurser og eksterne ressurser. Krav til varsling av myndighetene ved fare- eller ulykkessituasjoner behandles i forskriften 21 med veiledning. En hensiktsmessig måte å ivareta kravet til løpende informasjon kan være å avtale periodevis rapportering til myndigheten. Forskriftskravet om løpende informasjon til myndighetene under en inntrådt fare- eller ulykkessituasjon skal sikre at myndighetene kan utøve sitt tilsyn på en effektiv måte. Etter at myndighetene er varslet, vil de beslutte hvordan tilsynet med den videre håndtering av situasjonen skal utføres. Dette vil være situasjonsavhengig, slik at det ikke vil være nødvendig med løpende informasjon uten at den enkelte myndighet ber om det. Generelt vil slik informasjon bare være nødvendig ved fare- og ulykkessituasjoner som ikke er avklart i løpet av kort tid. Slik informasjon bør omfatte: a) vurdering av situasjonen, b) personelloversikt, c) ressursoversikt, d) viktige beslutninger, e) viktige milepæler i utviklingen av fare- eller ulykkessituasjonen. Når det gjelder informasjon til myndighetene før avslutning av normaliseringstiltak, henvises det til forskriften 25 med veiledning. When mobile installations or vessels are hired, emergency preparedness requirements based on other legislation may be taken as basis for documenting compliance with requirements pursuant to the Petroleum Act and related legislation. Normally detailed specifications and procedures are not required to be submitted, but shall be available for the authorities, cf section 10-4 of the petroleum Act. A list of such documentation should be prepared in this connection. Reference is moreover made to the safety regulations section 21 with regard to documentation during an early phase, the safety regulations section 22 with regard to documentation associated with the sumbission of development plans (plan for development and operation (PDO) and plan for installation and operation (PIO)) and the safety regulations section 23 with regard to documentation associated with an application for consent. Re Section 10 Information The provision stipulates that the type, contents and time of submission of information to the directorate may be decided by the Norwegian Petroleum Directorate in each separate case. Consents pursuant to the safety regulations are granted on certain conditions. If these conditions are changed with regard to the emergency preparedness of the activity concerned, the operator is obliged to notify the Norwegian Petroleum Directorate. Such changes could include: a) the specific emergency preparedness requirements for the activity in question, b) given data or conditions relating to the emergency preparedness analysis, c) the number of, the type of or the specifications of evacuation and rescue equipment, number of personnel to operate the equipment and the competence of such personnel, as well as plans for operation of the evacuation and rescue equipment, d) the action plan, e) modifications of the installation which are significant to, inter alia, the capacity or the integrity of evacuation routes, f) competence requirements, g) agreements entered into with area resources or with external resources. Requirements to alerting the authorities in the event of situations of hazard or accident is dealt with in section 21 of the regulations with guidelines. A practical way to meet the requirements of current information may be to agree on periodical reporting to the authorities. The purpose of the regulation requirement concerning current information to the authorities when an accident or a hazardous situation has occurred, is to ensure that the authorities can exercise their supervision efficiently. After having been alerted, the authorities will decide how supervision of the subsequent handling of the situation is to be carried out. This will depend on the situation, and consequently continuous information will only be required in cases when this is requested by the authorities in question. In general, such information will only be necessary in the case of situations of hazard and accident which have not been successfully dealt with within a short period of time. Such information should include: a) assessment of the situation, b) listing of personnel, c) listing of resources, d) important decisions, e) important milestones in the development of the accident or hazardous situation. With regard to information to the authorities before the normalization measures are completed, reference is made to section 25 of the regulations with guidelines.

17 Forskrift Veiledning om til forskrift om Hva angår informasjon til almenheten om risikoforhold i virksomheten og om inntrådte fare- og ulykkessituasjoner, så har en rekke land innført dette som en lovbestemt plikt. Det forventes at almenhetens rett til slik informasjon også vil bli slått fast som et prinsipp i Norge, og det anbefales derfor å forberede virksomheten på å yte slik informasjon. 615 Fastsatt Utgitt av av Miljøverndepartementet, With regard to information to the general public concerning risk related aspects in the activities and concerning situations of hazard and accident that have occurred, a number of countries have included an obligation to provide such information in their national legislation. It is expected that the right of the general public to such information will also be established as a principle in Norway, and it is therefore recommended that measures are taken to prepare for such information to be provided from the activities. KAP IV GENERELLE BESTEMMELSER Til 11 Generelle krav til Det fremgår av bestemmelsen at alt sarbeid skal utføres systematisk og målrettet i alle faser av virksomheten (herunder også i de tidlige faser i et prosjekt), som nevnt i sikkerhetsforskriften 15. Kravet retter seg mot blant annet: a) integrering av ved utforming av innretningen og ved valg av utstyr, b) tiltak og ressurser for varsling, bekjempelse, redning, evakuering og normalisering, c) kompetanse innenfor, d) sorganisasjonen. Forskriftskravet om styrt og organisert sarbeid innebærer krav om sikring av kvalitet til dette arbeidet. Beredskap som linjeansvar er et effektivt virkemiddel i denne sammenhengen. Dette vil integrere sarbeidet i det totale sikkerhetsarbeidet, i alle faser av virksomheten. Forskriften krever at sarbeidet skal være styrt. Det innebærer blant annet at arbeidet skal være målrettet, og at det skal planlegges, verifiseres, dokumenteres og eventuelt avviksbehandles. Forskriften krever at sarbeidet skal være organisert. Det innebærer blant annet at arbeidet skal gjennomføres på en systematisk måte av kompetent personell med klart definerte ansvars- og myndighetsområder. Videre skal kommunikasjonsog rapporteringslinjer være klart definert. Til 12 Spesielle krav til mot akutt oljeforurensning Det fremgår av forskriften 12 at mot akutt oljeforurensning skal integreres i virksomhetens. Dette innebærer at alle krav i sforskriften kommer til anvendelse for mot akutt oljeforurensning, med unntak av krav til redning, evakuering og helsemessig. Det fremgår videre at operatøren skal inngå med kvalifisert personell og relevant materiell i en felles sorganisasjon sammen med offentlige myndigheter (staten og kommunene) dersom oljesølet når land og er av en slik størrelse at den offentlige mot akutt oljeforurensning blir mobilisert. Relevant utstyr kan blant annet være lenser, opptakere, fartøyer og helikoptre. Operatøren kan alene eller via en poolordning peke ut personell som kan inngå i den felles sorganisasjonen som etableres. Personellet bør utpekes på forhånd. CHAPTER IV GENERAL PROVISIONS Re Section 11 General requirements relating to emergency preparedness The provision entails that all emergency preparedness work is to be carried out systematically and purpose oriented in all phases of activities, (including also the early stages of a project), as mentioned in section 15 of the safety regulations. The requirement is directed, inter alia, at: a) integration of emergency preparedness in the design of the installation and the choice of equipment, b) measures and resources for alert, danger limitation, rescue, evacuation and normalization, c) competence in emergency preparedness, d) the emergency preparedness organization. The regulation requirement as to controlled and organised emergency preparedness work entails a requirement for quality assurance of this work. Including emergency preparedness as a responsibility within the excecutive management structure is an effective means of achieving this purpose. It will integrate the emergency preparedness work into the overall safety work, in all phases of the activities. The regulations require that the emergency preparedness work shall be controlled. This entails, inter alia, that it must be purpose oriented, and that it must be planned, verified, documented and, if applicable, be subject to deviation procedure. The regulations require that the emergency preparedness work shall be organised. This entails, inter alia, that it must be carried out systematically, by competent personnel with clearly defined areas of responsibilty and authority. Furthermore the lines of communication and reporting must be clearly defined. Re Section 12 Special requirements to preparedness relating to acute oil pollution Section 12 of the regulations stipulates that preparedness relating to acute oil pollution shall be integrated in the overall emergency preparedness of the activity concerned. This means that all the requirements of the emergency preparedness regulations shall be applicable to the preparedness relating to acute oil pollution, with exception of requirements in connection with rescue, evacuation and preparedness relating to health care and health services. It further follows that the operator is required to participate with qualified personnel and relevant materiel in a common emergency preparedness organization together with public authorities (state and municipal) in the event that the oil spill reaches the shore and is of such magnitude as to cause mobilisation of the national emergency preparedness relating to acute oil pollution. Relevant equipment may include oil booms, skimmers, vessels and helicopters. The operator may on his own or via a pool arrangement appoint personnel to participate in the common emergency preparedness organization which is established. Such personnel should be appointed in advance.

18 Forskrift Veiledning om til forskrift om 616 Fastsatt Utgitt av av Miljøverndepartementet, Anerkjente normer for mot akutt oljeforurensning innenfor totalplanens virkeområde er at: a) 25 % av oljevernutstyret, basert på dimensjonerende oljeutslipp (8 000 m 3 /døgn) er operativt innen 24 timer, b) det øvrige oljevernutstyret for å ta opp m 3 emulsjon/ døgn er operativt innen 48 timer, c) to ekstra oljevernsystemer er operative innen 72 timer nord for N 69 og øst for Ø 15. Anerkjente normer for mot akutt oljeforurensning utenfor totalplanens virkeområde er at: a) 50 % av oljevernutstyret, basert på dimensjonerende oljeutslipp (8 000 m 3 /døgn), er operativt innen halvparten av den tid det tar for oljens raskeste drivtid til land basert på anerkjente drivbaneberegninger, b) øvrig oljevernutstyr er operativt innen oljen når land, basert på anerkjente drivbaneberegninger, c) 25 % av oljevernutstyret, basert på dimensjonerende søl (8 000 m 3 /døgn), stasjoneres ved innretningen dersom oljens raskeste drivtid til land er under 20 timer, og er operativt innen 2 timer ved boring i oljeførende lag og under forberedelser til og gjennomføring av eventuelle tester. Opptakssystemene bør dimensjoneres for å kunne fungere effektivt i minimum 2,5 meter signifikant bølgehøyde og med strøm opptil 1,5 knop. Anerkjente normer for mot akutt oljeforurensning på produksjonsinnretninger er at: a) utstyr for oppsamling er på sjøen innen 1 time etter varsel b) minimum kapasitet for systemet for opptak av oljeemulsjon er 50 m 3 /time. Dersom ikke annen dokumentasjon foreligger, skal det antas en viskositet for pumpemedium på 4000 MPas, c) oppsamlet olje lagres på stedet inntil annen lagringskapasitet er tilgjengelig, d) utstyret innen to timer etter varsel bør ha akkumulert et sveipeareal på 0,1 km 2. Med produksjonsinnretninger menes i denne sammenheng også innretninger som gjennomfører eventuell testproduksjon. Beredskap mot akutt oljeforurensning for produksjonsinnretninger bør være dimensjonert slik at den også kan være en effektiv førstelinje ved større oljesøl. Ved dimensjoneringen av mot akutt oljeforurensning bør det legges til grunn en vurdering av miljørisiko ved utslipp. Kriterier bør baseres på tilgjengelige naturvitenskapelige data. Dette kan blant annet være opplysninger om fugle-, fiskeog friluftsinteresser i området. Disse data kan variere med årstiden og bør inngå i grunnlaget for etableringen av mot akutt oljeforurensning. Til 13 Spesielle krav til helsemessig Den helsemessige en hører inn under Statens helsetilsyns tilsynsansvar og er en utdyping av blant annet sikkerhetsforskriften 43 jf 6. Den helsemessige en omfatter førstehjelpstiltak, og tiltak som iverksettes for på en hensiktsmessig måte å bringe skadet eller sykt personell til behandling og pleie på land. Krav til helsemessig på eventuelt sfartøy begrenses til tiltak som direkte angår fartøyets sfunksjoner overfor innretningen, jf forskriften 28 med veiledning. Recognized standards for emergency preparedness relating to acute oil pollution within the scope of the overall preparedness plan require that: a) 25% of the oil pollution control equipment based on dimensioning oil spill (8 000 m 3 /day) shall be operative within 24 hours, b) the remaining oil pollution control equipment required for recovering 8000 m 3 /day shall be operative within 48 hours, c) two additional oil pollution control systems shall be operative within 72 hours north of N 69 and east of E 15. Recognized standards for emergency preparedness relating to acute oil pollution outside the scope of the overall preparedness plan require that: a) 50 % of the oil pollution control equipment, based on dimensioning oil spill (8000 m 3 /day) shall be operative within half of the minimum time it will take for the oil to drift to shore, based on recognized drift calculations, b) remaining oil pollution control equipment shall be operative before the oil reaches the shore, based on recognized drift calculations, c) 25 % of the oil pollution control equipment, based on dimensioning oil spill (8000 m 3 /day) shall be located at the installation if the minimum time it will take for the oil to reach the shore is less than 20 hours, and shall be operative within 2 hours during drilling in layers containing oil, and during preparations for and implementation of any tests. Recovery systems should be designed to be capable of functioning effectively in conditions of minimum 2.5 meters significant wave height and current up to 1.5 knots. Recognized standards for emergency preparedness relating to acute oil pollution on production installations require that: a) recovery equipment shall be launched to sea within 1 hour after alert, b) minimum capacity for the oil emulsion recovery system shall be 50 m 3 /hour. If no other documentation is available, a viscosity for pumping medium of MPas shall be assumed, c) recovered oil shall be stored on location until other storage capacity becomes available, d) the equipment should within two hours after alert have accumulated a scanning area of 0.1 km 2. The term production installation includes in this connection also installations carrying out any test production. The emergency preparedness relating to acute oil pollution for production installations should be designed so as also to be capable of serving in an effective frontline contingency function in the event of major oil spills. Designing the emergency preparedness relating to acute oil pollution should be based on an evaluation of environmental hazards in the event of discharge. Criteria should be based on available scientific data. This may include information concerning interests connected with birds, fish and outdoor life in the area. These data may vary with the seasons and should be included in the basis for establishing the emergency preparedness relating to acute oil pollution. Re Section 13 Special requirements to preparedness relating to health care and health services The emergency preparedness relating to health care and health services is under the supervisory authority of the Norwegian Board of Health, and is an elaboration inter alia on section 43 cf section 6 of the safety regulations. The emergency preparedness relating to health care and health services includes first aid measures, as well as measures taken in order to bring injured or sick personnel ashore in an expedient manner for treatment and nursing. Requirements to emergency preparedness relating to health care and health services on board a standby vessel, if any, are limited to measures which directly apply to the vessel s

19 Forskrift Veiledning om til forskrift om Krav til dykkemedisinsk er regulert i forskrift om bemannede undervannsoperasjoner. Den helsemessige en er en integrert del av virksomhetens øvrige. Dette medfører blant annet at den helsemessige en skal etableres på grunnlag av de definerte fare- og ulykkessituasjonene, jf forskriften 16 med veiledning. For eksempel bør det derfor etableres en helsemessig for følgende: a) personskader som følge av større ulykkessituasjoner, b) personskader som skyldes ulykkessituasjoner av mindre omfang, c) psykiske reaksjoner, d) epidemier, e) forgiftninger. Integrering av den helsemessige en i virksomhetens innebærer at alle krav i sforskriften gjelder for helsemessig, med unntak av krav til mot akutt oljeforurensning. Krav til virksomhetens helsetjeneste reguleres i forskrift om helsetjeneste gitt av Helsedirektoratet Av sforskriften fremgår det videre at forholdene skal legges til rette for at virksomhetens helsetjeneste aktivt medvirker til at den helsemessige en etableres, vedlikeholdes og utvikles. Dette medfører at de organisatoriske forholdene for den helsemessige en skal legges til rette, blant annet ved å: a) gi legen som har det faglige ansvaret for virksomhetens helsetjeneste nødvendig myndighet til å ivareta de nød-vendige kontrolloppaver i alle faser av virksomheten, b) definere kompetansekrav til virksomhetens helsetjeneste, herunder førstehjelpslag og andre slag som gir førstehjelp, c) definere omfang og kvalitet av utstyr og legemidler for helsepersonellet på innretningen eller fartøy, d) definere kommunikasjonslinjer mellom virksomhetens helsetjeneste og for eksempel ingeniører som arbeider med utforming av en fremtidig innretning, driftsorganisasjonen, vernetjenesten og verneombudsapparatet, e) definere de interne fora som virksomhetens helsetjeneste kan delta i for å sikre at den helsemessige en integreres i beslutninger som angår virksomhetens sikkerhet. Forskriftens krav medfører at oppgavene til virksomhetens helsetjeneste ved inntrådte fare- og ulykkessituasjoner skal defineres. Disse omfatter blant annet ivaretakelse av: a) rådgivning og faglig veiledning av helsepersonellet på innretninger eller fartøy, b) kommunikasjon med øvrig helsetjeneste, c) prioritering av transport for skadede og syke til land. 617 Fastsatt Utgitt av av Miljøverndepartementet, emergency preparedness functions in relation to the installation, cf section 28 of the regulations with guidelines. Requirements with regard to diving medical emergency preparedness are stipulated in regulations relating to manned underwater operations in the petroleum activities. The emergency preparedness relating to health care and health services is an integrated part of the general emergency preparedness of the activity in question. This means, inter alia, that the preparedness relating to health care and health services shall be established on the basis of the defined situations of hazard and accident, cf section 16 of the regulations with guidelines. Consequently, emergency preparedness relating to health care and health services should for example be established for the following situations: a) injury to personnel as a result of major accident situations, b) injury to personnel as a result of accidentsituations of a lesser extent, c) psychological reactions, d) epidemics, e) intoxication. Integration of the emergency preparedness relating to health care and health services into the general emergency preparedness of the activity concerned means that all the requirements of the emergency preparedness regulations shall be applicable to the preparedness relating to health care and health services, with exception of requirements concerning emergency preparedness relating to acute oil pollution. Requirements relating to the health service of the activity concerned are regulated in regulations relating to health service in the petroleum activities, stipulated by the Directorate of Health 12 November Furthermore it follows from the emergency preparedness regulations that measures shall be taken to see that the health service of the activity actively contributes to the establishment, maintenance and furtherance of the preparedness relating to health care and health services. This means that suitable organizational conditions for the preparedness relating to health care and health services shall be ensured, e.g. by: a) providing the medical practitioner who has the professional responsibility for the health service of the activity with the necessary authority to carry out the required control functions in all phases of the activity in question, b) defining competence requirements for the health service of the activity, including first aid groups and other contingency groups that give first aid, c) defining the extent and quality of equipment and medical supplies for the health service personnel on the installation or the vessel, d) defining lines of communication between the health service of the activity concerned and for instance engineers working with the design of a future installation, with the operations organization, the organised safety service and the established safety delegates system, e) defining the internal fora in which the health service of the activity concerned may participate in order to ensure that the preparedness relating to health care and health services is integrated into decisions which affect the general safety of the activity. The requirements of the regulations entail that the duties of the health service of the activity concerned in cases when situations of hazard and accident have occurred, must be defined. They include, inter alia: a) counselling and giving professional advice to health service personnel on the installation or vessel, b) communication with the general health service, c) ensuring priority for transportation ashore of persons that are injured or ill.

20 Forskrift Veiledning om til forskrift om 618 Fastsatt Utgitt av av Miljøverndepartementet, Ved inntrådte fare- og ulykkessituasjoner forutsettes det at en lege inngår i sorganisasjonen for å sikre at helsetjenestens oppgaver ivaretas. Legen skal ha tilstrekkelig kjennskap til den aktuelle virksomhet, til sorganisasjonen, og ikke ivareta andre oppgaver samtidig. Forskriften pålegger operatøren ansvaret for å koordinere virksomhetens helsemessige med øvrig helsetjeneste. Dette gjelder også ved bruk av innleid innretning eller fartøy. Til 14 Kommunikasjon Med kommunikasjon menes her utforming, formidling og mottak av informasjon i form av lyd, lys, skrift, tegn eller symboler. Kommunikasjon bygger på et innhold, en disposisjon, et medium og en utforming som sikrer at mottakeren forstår senderen. Informasjonsmengden bør begrenses slik at personell under stress har kapasitet til å behandle den. Kommunikasjonsmidlene skal velges på grunnlag av behovet for kommunikasjon ved de definerte fare- og ulykkessituasjonene, jf forskriften 16 med veiledning, og kan blant annet være: a) telefon, telefaks, teleks, b) høyttaleranlegg, c) radioutstyr, med frekvenser i henhold til nasjonale eller internasjonale avtaler, d) utstyr for satellittoverføringer, e) lyd- og lyssignaler, f) manuelle eller elektroniske systemer for redigering og presentasjon av informasjon, herunder systemer for bruk i sentraler på land. Ved valg av kommunikasjonsmidler skal det derfor tas hensyn til de forhold disse skal fungere under, blant annet: a) støy, b) fuktighet, c) lys- og siktbarhetsforhold, herunder røyk, d) gasskonsentrasjoner. For å tilfredsstille forskriftens krav til kommunikasjonsmidler skal det sikres at: a) det ved utforming av innretningen og ved valg av utstyr, jf forskriften 16, legges til rette for blant annet: aa) formidling av radiosignaler for internt samband til og fra ethvert sted på innretningen hvor personell kan oppholde seg, ab) hørbarhet av høyttaleranlegg, b) kommunikasjonsutstyr for innsatspersonell velges slik at utstyret kan brukes i fuktige og eksplosjonsfarlige områder og sammen med verneutstyr, herunder redningsdrakt for mannoverbord-båt-besetning. For generelle krav til kommunikasjon henvises det til Oljedirektoratets forskrift for sikkerhets- og kommunikasjonssystemer. For øvrig fremgår anerkjente normer for de ovennevnte kommunikasjonsmidlene av krav gitt av Telenor AS, Luftfartsverket og Sjøfartsdirektoratet, og av Oljedirektoratets forskrift om elektriske anlegg. For øvrig omfatter kommunikasjonsmidlene blant annet: a) aksjonsplan, jf forskriften 15 med veiledning b) merking, herunder: The regulations require that a medical practitionner shall be included in the emergency preparedness organization when situations of hazard and accident have occurred, to ensure that the duties of the health service are fulfilled. The medical practitioner shall be sufficiently familiar with the activity in question and with the emergency preparedness organization, and shall not perform other duties simultaneously. The regulations impose on the operator the responsibility to coordinate the emergency preparedness relating to health care and health services of the activity in question with the general health service. This also applies when a hired installation or vessel is used. Re Section 14 Communication The term communication as defined in the present regulations comprises formulating, conveying and receiving information by means of sound, light, writing, signs or symbols. Basis for communication is that the contents, structure, means and presentation of the information ensure that the receiver understands the sender. The amount of information should be limited so that personnel in stress situations have capacity to handle the information received. The means of communication shall be selected based on the need for communication in the defined situations of hazard and accident, cf. Section 16 of the regulations with guidelines, and may inter alia include: a) telephone, telefax, telex, b) public address system, c) radio equipment, with frequencies according to national or international agreements, d) satellite transmission equipment, e) sound and light signals, f) manual or electronic systems for editing and presentation of information, including systems for use in emergency preparedness centres ashore. When selecting the means of communication, consequently, the operational conditions under which they are to function must be taken into consideration, including: a) noise, b) humidity, c) light and visibility conditions, including smoke, d) gas concentrations. In order to meet the regulation requirements relating to means of communication, the following must be ensured: a) when designing the installation and selecting equipment, cf section 16 of the regulations, the following must be provided for: aa) possibility of radio signal transmission for internal communication to and from every location on the installation where people may be staying, ab) audibility of the public address system, b) communication equipment for operative personnel must be selected to enable it to be used in areas with high humidity and a high risk of explosion and in conjunction with safety equipment, including survival suit for the crew of a man overboard boat. With regard to general requirements to communication in the petroleum activities, reference is made to the Norwegian Petroleum Directorate s regulations relating to safety and communication systems. Recognized standards for the abovementioned means of communication are moreover to be found in requirements stipulated by Telenor AS, the Civil Aviation Administration and the Norwegian Maritime Directorate, and in the Norwegian Petroleum Directorate s regulations concerning electrical installations in the petroleum activities. Furthermore, the means of communication include, inter alia: a) action plan, cf section 15 of the regulations with guidelines; b) marking, including:

CONTENTS INNHOLD. KAP I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1. Formål... 314 2. Virkeområde... 314 3. Definisjoner... 314 4. Ikrafttredelse...

CONTENTS INNHOLD. KAP I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1. Formål... 314 2. Virkeområde... 314 3. Definisjoner... 314 4. Ikrafttredelse... 313 Forskrift om styringssystem for å etterleve myndighetskrav knyttet til sikkerhet, arbeidsmiljø og vern av ytre miljø i petroleumsvirksomheten. Fastsatt ved kgl res 27. juni 1997 med hjemmel i lov 29.

Detaljer

CONTENTS INNHOLD. Preface... 584. Forord... 584

CONTENTS INNHOLD. Preface... 584. Forord... 584 Forskrift om gjennomføring og bruk av risikoanalyser i 583 Fastsatt av OD og 4. desember 1990. Forskrift om gjennomføring og bruk av risikoanalyser i. Fastsatt av Oljedirektoratet 4. desember 1990 i medhold

Detaljer

INNHOLD CONTENTS. KAP V HELSEMESSIG BEREDSKAP Helsemessig beredskap

INNHOLD CONTENTS. KAP V HELSEMESSIG BEREDSKAP Helsemessig beredskap 949 Forskrift om helsetjeneste i petroleumsvirksomheten. Gitt av Helsedirektoratet 12.11.90 i medhold av 57 i lov nr 11 av 22.03.1985 om petroleumsvirksomhet jf 23 i kgl res av 28.juni 1985 om sikkerhet

Detaljer

CONTENTS INNHOLD. Preface... 132. Forord... 132

CONTENTS INNHOLD. Preface... 132. Forord... 132 Forskrift om fiskerikyndig person ombord i seismiske fartøy 131 Fastsatt av OD 30. oktober 1991 Forskrift om fiskerikyndig person om bord i seismisk fartøy på norsk kontinentalsokkel. Fastsatt av Oljedirektoratet

Detaljer

CONTENTS INNHOLD. Preface... 74. Forord... 74

CONTENTS INNHOLD. Preface... 74. Forord... 74 Forskrift om elektriske anlegg i petroleumsvirksomheten 73 Fastsatt av OD 8. januar 1991 Forskrift om elektriske anlegg i petroleumsvirksomheten. Fastsatt av Oljedirektoratet 8. januar 1991 i medhold av

Detaljer

CONTENTS INNHOLD PREFACE... 214 FORORD... 214

CONTENTS INNHOLD PREFACE... 214 FORORD... 214 Forskrift om løfteinnretninger og løfteredskap 213 i petroleumsvirksomheten Fastsatt av OD 7. februar 1992 Forskrift om løfteinnretninger og løfteredskap i petroleumsvirksomheten. Fastsatt av Oljedirektoratet

Detaljer

Nåværende EU-rett Dir 96/3/EC

Nåværende EU-rett Dir 96/3/EC Article 1 Derogation By way of derogation to point 4 of Chapter IV of Annex II to Regulation EC (No) 852/2004, liquid oils or fats which are intended for or likely to be used for human consumption ('oils

Detaljer

CONTENTS INNHOLD. KAP I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1. Formål... 289 2. Virkeområde... 289 3. Definisjoner... 289 4. Ikrafttredelse mv...

CONTENTS INNHOLD. KAP I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1. Formål... 289 2. Virkeområde... 289 3. Definisjoner... 289 4. Ikrafttredelse mv... 287 Forskrift om sikkerhet i petroleumsvirksomheten. med hjemmel i lov 29. november 1996 nr 72 om petroleumsvirksomhet 10-18. Regulations relating to safety in the petroleum activities. Laid down by Royal

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions

Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions Vigdis Bjørlo 2016-02-05 Suppliers' obligations in relation to the Construction Client Regulations

Detaljer

Brannvern - internkontroll. Hva sier regelverket i Norge? eiers og virksomhets plikter brannvesenets tilsyn. Trond Dilling senioringeniør

Brannvern - internkontroll. Hva sier regelverket i Norge? eiers og virksomhets plikter brannvesenets tilsyn. Trond Dilling senioringeniør Brannvern - internkontroll Hva sier regelverket i Norge? eiers og virksomhets plikter brannvesenets tilsyn Trond Dilling senioringeniør Ny brann- og eksplosjonsvernlov fra 01.07.02 Fire and Explosion Prevention

Detaljer

CONTENTS INNHOLD PREFACE... 169 FORORD... 169

CONTENTS INNHOLD PREFACE... 169 FORORD... 169 Forskrift om sikkerhets- og kommunikasjonssystemer innretninger i petroleumsvirksomheten 167 Fastsatt av OD 7. februar 1992 Forskrift om sikkerhets- og kommunikasjonssystemer innretninger i petroleumsvirksomheten.

Detaljer

Godkjenning av hydrogen som drivstoff på skip

Godkjenning av hydrogen som drivstoff på skip Godkjenning av hydrogen som drivstoff på skip Kolbjørn Berge Sjøfartsdirektoratet Innhold Nasjonalt regelverk Internasjonalt regelverk IGF Alternativt design MSC.1/Circ.1455 - Guidelines for the approval

Detaljer

INNHOLD CONTENTS. Forskrift om arbeidervern og arbeidsmiljø i petroleumsvirksomheten. Kgl res 27. november 1992

INNHOLD CONTENTS. Forskrift om arbeidervern og arbeidsmiljø i petroleumsvirksomheten. Kgl res 27. november 1992 231 Forskrift om arbeidervern og arbeidsmiljø i petroleumsvirksomheten. Fastsatt ved kgl res 27. november 1992 i medhold av lov 4. februar 1977 nr 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø m v 2 nr 3 første -

Detaljer

og arbeidsmiljøet i petroleumsvirksomheten. Utgitt av Oljedirektoratet 26. september 1995. INNHOLD CONTENTS INNLEDNING... 779 INTRODUCTION...

og arbeidsmiljøet i petroleumsvirksomheten. Utgitt av Oljedirektoratet 26. september 1995. INNHOLD CONTENTS INNLEDNING... 779 INTRODUCTION... 777 Orientering om ordningen av tilsynet med sikkerheten i petroleumsvirksomheten.. Orientation concerning the arrangement of regulatory supervision relating to safety and the working environment in the

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

Ordningen av tilsynet med sikkerheten m v i petroleumsvirksomheten

Ordningen av tilsynet med sikkerheten m v i petroleumsvirksomheten 191 Ordningen av tilsynet med sikkerheten m v i petroleumsvirksomheten på den norske kontinentalsokkel. Fastsatt ved kgl res av 28. juni 1985 Regulatory supervisory activities with the safety etc in the

Detaljer

CONTENTS INNHOLD PREFACE... 405 FORORD... 405

CONTENTS INNHOLD PREFACE... 405 FORORD... 405 Forskrift om systematisk oppfølging av arbeidsmiljøet i petroleumsvirksomheten (sam-forskriften) 403 Fastsatt av OD 8. mars 1995 Forskrift om systematisk oppfølging av arbeidsmiljøet i petroleumsvirksomheten

Detaljer

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Public roadmap for information management, governance and exchange 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Skate Skate (governance and coordination of services in egovernment) is a strategic cooperation

Detaljer

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ.

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ. ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT by between Aker ASA ( Aker ) Investor Investments Holding AB ( Investor ) SAAB AB (publ.) ( SAAB ) The Kingdom of Norway acting by the Ministry of Trade Industry ( Ministry

Detaljer

CONTENTS INNHOLD. KAP III DRIKKEVANN... 959 12 Alminnelige krav til drikkevann... 959 13 Kontroll av drikkevann... 959 14 Krav til personell...

CONTENTS INNHOLD. KAP III DRIKKEVANN... 959 12 Alminnelige krav til drikkevann... 959 13 Kontroll av drikkevann... 959 14 Krav til personell... 955 Forskrift om hygieniske forhold m v for innretninger i. Fastsatt av Sosialdepartementet og Helsedirektoratet 17. juni 1991 med hjemmel i 57 i lov nr 11 av 22. mars 1985 om petroleumsvirksomhet jf 23

Detaljer

CONTENTS INNHOLD PREFACE... 305 FORORD... 305

CONTENTS INNHOLD PREFACE... 305 FORORD... 305 303 Fastsatt av OD 7. februar 1992 Forskrift om bærende konstruksjoner i petroleumsvirksomheten. Fastsatt av Oljedirektoratet 7. februar 1992 i medhold av forskrift om sikkerhet mv, kgl res 28. juni 1985

Detaljer

CONTENTS INNHOLD PREFACE FORORD... 22

CONTENTS INNHOLD PREFACE FORORD... 22 21 Forskrift om naturdata i petroleumsvirksomheten. Fastsatt av Oljedirektoratet 1. desember 1989 i medhold av forskrift om sikkerhet mv, kgl res 28. juni 1985 jf 7 og 33, jf Kommunal- og arbeidsdepartementets

Detaljer

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1 st QUARTER 2015

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1 st QUARTER 2015 1 PETROLEUM PRICE BO ARD Our reference Date OED 15/712 15/06/2015 To the Licensees on the Norwegian Continental Shelf (Unofficial translation) NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

CP O ~" v? 23. jan.j Forskrifter om tilsyn med og bruk av anlegg, apparater, materiell og., stoffer som avgir ioniserende eller annen helsefarlig

CP O ~ v? 23. jan.j Forskrifter om tilsyn med og bruk av anlegg, apparater, materiell og., stoffer som avgir ioniserende eller annen helsefarlig CP O ~" v? 23. jan.j Forskrifter om tilsyn med og bruk av anlegg, apparater, materiell og., stoffer som avgir ioniserende eller annen helsefarlig stråling. Gitt ved kgl. res. av 23. jan. 1976 med hjemmel

Detaljer

Independent Inspection

Independent Inspection Independent Inspection Odd Ivar Johnsen Vidar Nystad Independent Inspection Mål: Felles forståelse og utøvelse av "Independent Inspection" i forbindelse med "Critical Maintenance Task". Independent Inspection

Detaljer

PSA letter on capping and other new regulation proposals from PSA Øystein Joranger - Licensing Policy Committee, meeting No.

PSA letter on capping and other new regulation proposals from PSA Øystein Joranger - Licensing Policy Committee, meeting No. PSA letter on capping and other new regulation proposals from PSA Øystein Joranger - Licensing Policy Committee, meeting No. 2/2013 2 PSA letter on capping 20 March 2013 Norwegian Oil and Gas letter to

Detaljer

KAP I ALMINNELIGE BESTEMMELSER CHAPTER I GENERAL PROVISIONS

KAP I ALMINNELIGE BESTEMMELSER CHAPTER I GENERAL PROVISIONS Forskrift om helsekrav for personer i petroleumsvirksomheten 937 Forskrift om helsekrav for personer i petroleumsvirksomheten. Gitt av Helsedirektoratet 12.11.90 i medhold av 57 i lov nr 11 av 22. mars

Detaljer

ILO- 98 Rett til kollektive forhandlinger.

ILO- 98 Rett til kollektive forhandlinger. ILO 98 Artikkel 1.1. Når det gjelder sysselsetting, skal arbeidstakerne nyte tilstrekkelig vern mot all diskriminering som innebærer et angrep på foreningsfriheten.2. Dette vern skal særlig være rettet

Detaljer

Tjenestedirektivet og. «sosial dumping»

Tjenestedirektivet og. «sosial dumping» Tjenestedirektivet og handlingsplanen mot «sosial dumping» 11. mars Tjenestedirektivet favner vidt Næringer Reguleringer Artikkel 16 Restriksjonsforbudet Temaer Nr. 1 - Det generelle med kriterier e for

Detaljer

Personvernreglenes betydning for stordata, analyse, AI, agreggerte data, etc

Personvernreglenes betydning for stordata, analyse, AI, agreggerte data, etc Personvernreglenes betydning for stordata, analyse, AI, agreggerte data, etc Eva Jarbekk Tekna, 7. september 2017 Hva gjelder GDPR egentlig for? Ikke for anonyme data Med anonyme data kan man gjøre hva

Detaljer

PETROLEUM PRICE BOARD

PETROLEUM PRICE BOARD 1 PETROLEUM PRICE BOARD Our reference Date OED 15/712 21/09/2015 To the Licensees on the Norwegian Continental Shelf (Unofficial translation) NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL

Detaljer

CONTENTS INNHOLD PREFACE... 141 FORORD... 141

CONTENTS INNHOLD PREFACE... 141 FORORD... 141 Forskrift om prosess- og støtteanlegg i petroleumsvirksomheten 139 Forskrift om prosess- og støtteanlegg i petroleumsvirksomheten. Fastsatt av Oljedirektoratet 7. februar 1992 i medhold av forskrift om

Detaljer

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Nordisk Adressemøte / Nordic Address Forum, Stockholm 9-10 May 2017 Elin Strandheim,

Detaljer

THE BOARD OF DIRECTORS STATEMENT REGARDING THE DETERMINATION OF SALARIES AND OTHER COMPENSATION TO THE MANAGEMENT

THE BOARD OF DIRECTORS STATEMENT REGARDING THE DETERMINATION OF SALARIES AND OTHER COMPENSATION TO THE MANAGEMENT Consideration of the Board of Directors statement regarding the determination of salaries and other remuneration to the management pursuant to Section 6-16a of the Norwegian Public Limited Companies Act

Detaljer

Ansvar for grenseoverskridende forurensning Norge/Russland

Ansvar for grenseoverskridende forurensning Norge/Russland Ansvar for grenseoverskridende forurensning Norge/Russland oprofessor Erik Røsæg onordisk institutt for sjørett, Universitetet i Oslo oerik. rosag@jus. uio. no ofolk. uio. no/erikro Montara 2 NORSKE ANSVARSREGLER

Detaljer

INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011)

INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011) INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011) 1 Oppgaver Valgkomiteens oppgaver er å avgi innstilling til - generalforsamlingen

Detaljer

FLAGGING NOT FOR DISTRIBUTION OR RELEASE, DIRECTLY OR FLAGGING. eller "Selskapet"). 3,20 pr aksje:

FLAGGING NOT FOR DISTRIBUTION OR RELEASE, DIRECTLY OR FLAGGING. eller Selskapet). 3,20 pr aksje: MeldingsID: 327238 Innsendt dato: 06.05.2013 08:34 UtstederID: Utsteder: Instrument: Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: Meldingstekst: REACH Reach Subsea ASA REACH

Detaljer

KAPITTEL S - SIKKERHET

KAPITTEL S - SIKKERHET KAPITTEL S - SIKKERHET JAR-OPS 1.1235 Sikkerhetskrav Et luftfartsforetak skal sikre at alt berørt personell har kunnskap om og tilfredsstiller de relevante kravene i de nasjonale sikkerhetsprogrammene

Detaljer

Gjermund Vidhammer Avdelingsleder Governance, risk & compliance

Gjermund Vidhammer Avdelingsleder Governance, risk & compliance VEIEN TIL GDPR: PLANLEGG DINE NESTE 12 MÅNEDER Gjermund Vidhammer Avdelingsleder Governance, risk & compliance Agenda Hvordan påvirker GDPR arbeid med informasjonssikkerhet Etterlevelse: plan for de neste

Detaljer

Tripartite. The regulations also create a general duty for employees to help shape, implement and follow up systematic HSE efforts in the industry.

Tripartite. The regulations also create a general duty for employees to help shape, implement and follow up systematic HSE efforts in the industry. Tripartite Collaboration between employers, unions and government is not only enshrined in Norwegian petroleum policy, but also essential for progress on HSE. That puts Norway in a unique position. Trepartssamarbeid

Detaljer

Feiltre, hendelsestre og RIF-modell

Feiltre, hendelsestre og RIF-modell Initiating Event BB4 Initiating Event Type 3 End Control Type Type 2 End Control 2 B5/C2 Feiltre, hendelsestre og RIFmodell Rolf Bye, Studio Apertura Initiating Event structure C & C3 Omission structure

Detaljer

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler UNIVERSITETET I OSLO INF1300 Introduksjon til databaser Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler Institutt for informatikk Dumitru Roman 1 Eksempel (1) 1. The system shall give an overview

Detaljer

Aldring av konstruksjoner og betydning av robusthet

Aldring av konstruksjoner og betydning av robusthet Aldring av konstruksjoner og betydning av robusthet Egentlig robusthet og hva betyr det ifm aldring Gerhard Ersdal Principal Engineer, Petroleum Safety Authority Norway Robusthet i Ptil regelverket Innretninger

Detaljer

Capturing the value of new technology How technology Qualification supports innovation

Capturing the value of new technology How technology Qualification supports innovation Capturing the value of new technology How technology Qualification supports innovation Avanserte Marine Operasjoner - Fra operasjon til skip og utstyr Dag McGeorge Ålesund, 1 Contents Introduction - Cheaper,

Detaljer

Stordata og offentlige tjenester personvernutfordringer?

Stordata og offentlige tjenester personvernutfordringer? Stordata og offentlige tjenester personvernutfordringer? KMDs stordatakonferanse 3. mai 2017 Advokat Eva Jarbekk Å dele personopplysninger eller ikke dele personopplysninger, ja det er spørsmålet.. Alt

Detaljer

Trust in the Personal Data Economy. Nina Chung Mathiesen Digital Consulting

Trust in the Personal Data Economy. Nina Chung Mathiesen Digital Consulting Trust in the Personal Data Economy Nina Chung Mathiesen Digital Consulting Why does trust matter? 97% of Europeans would be happy for their personal data to be used to inform, make recommendations or add

Detaljer

Innovasjonsvennlig anskaffelse

Innovasjonsvennlig anskaffelse UNIVERSITETET I BERGEN Universitetet i Bergen Innovasjonsvennlig anskaffelse Fredrikstad, 20 april 2016 Kjetil Skog 1 Universitetet i Bergen 2 Universitetet i Bergen Driftsinntekter på 4 milliarder kr

Detaljer

LUFTDYKTIGHETSP ABUD

LUFTDYKTIGHETSP ABUD MERK! For at angjeldende flymateriell skal være luftdyktig må påbudet være utført til rett tid og notat om utførelsen ført inn i vedkommende iournal med henvisniniz til denne LDPs nummer. Luftartstilsynet

Detaljer

i petroleumsvirksomheten.

i petroleumsvirksomheten. 21 GENERELL REDEGJØRELSE I KORT OM OLJEDIREKTORATET Historikk De første utvinningstillatelsene på norsk kontinentalsokkel ble tildelt i 1965, og den første letebrønnen ble boret året etter. Virksomheten

Detaljer

Issues and challenges in compilation of activity accounts

Issues and challenges in compilation of activity accounts 1 Issues and challenges in compilation of activity accounts London Group on environmental accounting 21st meeting 2-4 November 2015 Statistics Netherlands The Hague Kristine E. Kolshus kre@ssb.no Statistics

Detaljer

KOORDINERINGSAVTALE MELLOM OLJEDIREKTORATET OG STATENS FORURENSNINGSTILSYN ETTER LOV OM PETROLEUMSVIRKSOMHET OG LOV OM VERN MOT FORURENSNING

KOORDINERINGSAVTALE MELLOM OLJEDIREKTORATET OG STATENS FORURENSNINGSTILSYN ETTER LOV OM PETROLEUMSVIRKSOMHET OG LOV OM VERN MOT FORURENSNING KOORDINERINGSAVTALE MELLOM OLJEDIREKTORATET OG STATENS FORURENSNINGSTILSYN ETTER LOV OM PETROLEUMSVIRKSOMHET OG LOV OM VERN MOT FORURENSNING INNHOLDSFORTEGNELSE Koordineringsavtale mellom Oljedirektoratet

Detaljer

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning EN-435 1 Skriving for kommunikasjon og tenkning Oppgaver Oppgavetype Vurdering 1 EN-435 16/12-15 Introduction Flervalg Automatisk poengsum 2 EN-435 16/12-15 Task 1 Skriveoppgave Manuell poengsum 3 EN-435

Detaljer

ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL SELSKAPETS LEDENDE ANSATTE

ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL SELSKAPETS LEDENDE ANSATTE ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL SELSKAPETS LEDENDE ANSATTE Styret i Reservoir Exploration Technology ASA ( Selskapet ) fremlegger erklæring ( Erklæringen ) vedrørende fastsettelse av lønn og

Detaljer

Utelukkelse Utlendingsloven 31

Utelukkelse Utlendingsloven 31 Utelukkelse Utlendingsloven 31 16. Mars 2010 Utlendingsloven 31 31. Utelukkelse fra rett til anerkjennelse som flyktning etter 28 Rett til anerkjennelse som flyktning etter 28 første ledd foreligger ikke

Detaljer

Tap av data og ansvarsbegrensning ved kjøp av hostingtjenester

Tap av data og ansvarsbegrensning ved kjøp av hostingtjenester Tap av data og ansvarsbegrensning ved kjøp av hostingtjenester Lene Cecilie Høydahl Trine Lysaker Lehn 16. Januar 2014 Lene Cecilie Høydahl Kontraktsdirektør SAS Institute AS lene.hoydahl@sas.com Trine

Detaljer

CONTENTS INNHOLD. Kap 1 Alminnelige bestemmelser 1 Formål Anvendelsesområde Definisjoner Aktsomhetsplikt...

CONTENTS INNHOLD. Kap 1 Alminnelige bestemmelser 1 Formål Anvendelsesområde Definisjoner Aktsomhetsplikt... Midlertidige forskrifter om forsøpling og forurensning 177 Midlertidige forskrifter om forsøpling og forurensning fra petroleumsvirksomheten på norsk kontinentalsokkel, Fastsatt ved kgl res av 26. oktober

Detaljer

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 3rd QUARTER 2015

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 3rd QUARTER 2015 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 15/712 07/12/2015 Til rettighetshaverne på norsk sokkel (Unofficial translation) NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 3rd

Detaljer

Lee A. Bygrave, Senter for rettsinformatikk Person(opplsynings)vernforordningens bestemmelser om innebygget person(opplysnings)vern

Lee A. Bygrave, Senter for rettsinformatikk Person(opplsynings)vernforordningens bestemmelser om innebygget person(opplysnings)vern Lee A. Bygrave, Senter for rettsinformatikk Person(opplsynings)vernforordningens bestemmelser om innebygget person(opplysnings)vern Personvernkonferansen 02.12.2016 The answer to the machine is in the

Detaljer

EUs kommende (?) personvernforordning:

EUs kommende (?) personvernforordning: Lee A. Bygrave, Senter for rettsinformatikk EUs kommende (?) personvernforordning: Konsekvenser for forskning Rettslig kontekst EMK art 8 EU Charter om grunnleggende rettigheter art 7 og 8 EUF-Traktaten

Detaljer

Arktisk e-navigation: Polarkoden og andre utfordringer i nord veien videre?

Arktisk e-navigation: Polarkoden og andre utfordringer i nord veien videre? Arktisk e-navigation: Polarkoden og andre utfordringer i nord veien videre? Turid Stemre Seniorrådgiver Internasjonalt miljø- og sikkerhetsarbeid Sjøfartsdirektoratet 13.04.2015 Generelt om Polarkoden

Detaljer

GDPR og diskusjonene som går i markedet. Advokat Eva Jarbekk

GDPR og diskusjonene som går i markedet. Advokat Eva Jarbekk GDPR og diskusjonene som går i markedet Advokat Eva Jarbekk Hva i alle dager betyr det som står i reglene i GDPR? Ikke en eneste autorativ bok ute enda.. Drøssevis av artikler på nett mer eller mindre

Detaljer

Utvikling av regelverk for bruk av hydrogen som drivstoff på skip

Utvikling av regelverk for bruk av hydrogen som drivstoff på skip Utvikling av regelverk for bruk av hydrogen som drivstoff på skip Jarle Jacobsen Sjøfartsdirektoratet Innhold Nasjonalt regelverk Internasjonalt regelverk IGF Alternativt design MSC.1/Circ.1455 - Guidelines

Detaljer

PETROLEUM PRICE BOARD

PETROLEUM PRICE BOARD PETROLEUM PRICE BOARD Our reference Date OED 13/723 20.03.14 For Licensees on the Norwegian Continental Shelf NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 4 th QUARTER 2013 Pursuant

Detaljer

ATO program for Renewal of IR, Class or Type-rating

ATO program for Renewal of IR, Class or Type-rating May be used by the ATO in order to establish an individual training program for renewal of IR, Class or Type-rating in accordance with FCL.625 IR(c)(d) / AMC1 FCL.625(c) and FCL.740(b)(1)(2) / AMC1 FCL.740(b)(1)

Detaljer

Lov 13. mars 1981 nr 6 om vern mot forurensninger og om avfall. Sist endret ved lov 10. desember 1999 nr 83.

Lov 13. mars 1981 nr 6 om vern mot forurensninger og om avfall. Sist endret ved lov 10. desember 1999 nr 83. Lov om vern mot forurensninger og om avfall 91 Lov 13. mars 1981 nr 6 om vern mot forurensninger og om avfall. Sist endret ved lov 10. desember 1999 nr 83. Act 13 March 1981 no 6 relating to protection

Detaljer

Nytt EU-direktiv om forebygging av stikkskader, betydning for oss? Dorthea Hagen Oma Smittevernlege Helse Bergen

Nytt EU-direktiv om forebygging av stikkskader, betydning for oss? Dorthea Hagen Oma Smittevernlege Helse Bergen Nytt EU-direktiv om forebygging av stikkskader, betydning for oss? Dorthea Hagen Oma Smittevernlege Helse Bergen The EU Sharps Directive blei vedtatt i mai 2010 direktivet er juridisk bindande også i

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

Statens vegvesen. Testene tilfredsstiller kravene til styrkeklasse T3 med en målt arbeidsbredden på 0,7m.

Statens vegvesen. Testene tilfredsstiller kravene til styrkeklasse T3 med en målt arbeidsbredden på 0,7m. Statens vegvesen DELTA BLOC International GmbH Industriestrasse 28 2601 Sollenau Østerrike Paul Bittner Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Vegdirektoratet

Detaljer

Gaute Langeland September 2016

Gaute Langeland September 2016 Gaute Langeland September 2016 Svak krone 10,4 10 9,6 9,2 8,8 8,4 EURNOK 8 7,6 7,2 6,8 3jan00 3jan02 3jan04 3jan06 3jan08 3jan10 3jan12 3jan14 3jan16 2 12.10.2016 Ikke helt tilfeldig 3 12.10.2016 Hvordan

Detaljer

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00. Til aksjeeierne i Songa ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Songa ASA holdes på selskapets kontor i Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Detaljer

Improving Customer Relationships

Improving Customer Relationships Plain Language Association International s 11 th conference Improving Customer Relationships September 21-23, 2017 University of Graz, Austria hosted by Klarsprache.at Copyright of this presentation belongs

Detaljer

JBV DSB godkjenninger

JBV DSB godkjenninger JBV DSB godkjenninger Leverandørmøte 2015-02-03 Willy Karlsen Sakkyndig driftsleder Electrical operation manager Eier av JBVs elektriske anlegg Alle jernbaneverkets elektriske anlegg er delt opp på de

Detaljer

May legally defined terms be useful for improved interoperability in the public sector?

May legally defined terms be useful for improved interoperability in the public sector? May legally defined terms be useful for improved interoperability in the public sector? Prof. Dag Wiese Schartum, Norwegian Research Center for Computers and Law, University of Oslo How may terms be legally

Detaljer

Ny personvernlovgivning er på vei

Ny personvernlovgivning er på vei Ny personvernlovgivning er på vei Er du forberedt? 23. august 2017 There are lines you cannot cross. There are rules to the game. But within the lines and following the rules, you are only limited by your

Detaljer

Independent audit av kvalitetssystemet, teknisk seminar 25-26 november 2014

Independent audit av kvalitetssystemet, teknisk seminar 25-26 november 2014 Independent audit av kvalitetssystemet, teknisk seminar 25-26 november 2014 Valter Kristiansen Flyteknisk Inspektør, Teknisk vedlikehold Luftfartstilsynet T: +47 75 58 50 00 F: +47 75 58 50 05 postmottak@caa.no

Detaljer

Invitation to Tender FSP FLO-IKT /2013/001 MILS OS

Invitation to Tender FSP FLO-IKT /2013/001 MILS OS Invitation to Tender FSP FLO-IKT /2013/001 MILS OS April 15th 2013 Forfatter Prosjektittel 19.04.2013 19.04.2013 1 Introduction AGENDA Important aspects regarding the competition and Invitation to tender

Detaljer

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter:

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: dag.syversen@unit4.com Denne e-guiden beskriver hvordan du registrerer en reiseregning med ulike typer utlegg. 1. Introduksjon 2. Åpne vinduet

Detaljer

GDPR. Advokat Kari Gimmingsrud

GDPR. Advokat Kari Gimmingsrud GDPR Advokat Kari Gimmingsrud Velkommen! Agenda 1. EUs nye forordning sentrale endringer og hva betyr det for virksomhetene v/haavind 2. Adeccos erfaringer fra arbeidet med implementeringen 3. Vesentlige

Detaljer

Utelukkelse Mars 2010

Utelukkelse Mars 2010 Utelukkelse 31 16. Mars 2010 Utlendingsloven 31 31. Utelukkelse fra rett til anerkjennelse som flyktning etter 28 Rett til anerkjennelse som flyktning etter 28 første ledd foreligger ikke dersom utlendingen

Detaljer

Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools

Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools The Visions Conference 2011 UiO 18 20 May 2011 Kirsten Palm Oslo University College Else Ryen

Detaljer

Prop. 162 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 162 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 162 S (2016 2017) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Samtykke til å sette i kraft avtaler mellom Norge og enkelte andre land til endring av virkningstidspunktet for OECD/Europarådets

Detaljer

ISO 9001:2015 Endringer i ledelsesstandarder

ISO 9001:2015 Endringer i ledelsesstandarder ISO 9001:2015 Endringer i ledelsesstandarder 210 kollegaer Oslo (HK) Bergen / Ågotnes Stavanger Haugesund Trondheim Göteborg VÅRE VERDIER HENSIKT MED STANDARD REVISJONER

Detaljer

Monitoring water sources.

Monitoring water sources. Monitoring water sources. Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/38336681.aspx Ekstern anbuds ID 223314-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling Prosedyre

Detaljer

Acuaculture Maritime Offshore Industry

Acuaculture Maritime Offshore Industry Experience and customized solutions for 75 years Acuaculture Maritime Offshore Industry Experience and customized solutions for 75 years Erling Haug AS is a leading supplier of quality products to the

Detaljer

Nærings-PhD i Aker Solutions

Nærings-PhD i Aker Solutions part of Aker Motivasjon og erfaringer Kristin M. Berntsen/Soffi Westin/Maung K. Sein 09.12.2011 2011 Aker Solutions Motivasjon for Aker Solutions Forutsetning Vilje fra bedrift og se nytteverdien av forskning.

Detaljer

Miljøpåvirkning og legemiddelgodkjenning Hva sier regelverket? Steinar Madsen Statens legemiddelverk

Miljøpåvirkning og legemiddelgodkjenning Hva sier regelverket? Steinar Madsen Statens legemiddelverk Miljøpåvirkning og legemiddelgodkjenning Hva sier regelverket? Steinar Madsen Statens legemiddelverk Klasser av medisiner Substitusjon og tilskudd Vitaminer, mineraler, hormoner Medisiner som påvirker

Detaljer

ISO-standarderfor informasjonssikkerhet

ISO-standarderfor informasjonssikkerhet Verifying security since 1999 ISO-standarderfor informasjonssikkerhet ISO/IEC 27000-serien Information technology Security techniques oiso/iec 27000 Information security management systems Overview and

Detaljer

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition)

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Click here if your download doesn"t start automatically Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Endelig ikke-røyker

Detaljer

please register via stads-self-service within the registration period announced here: Student Hub

please register via stads-self-service within the registration period announced here: Student Hub Fundamental Environmental Risk Environmental Risk Regulation Management and Planning Om kurset Subject Activitytype Teaching language Registration Learning outcomes/ assessment criteria Miljø biologi /

Detaljer

Vedlegg 1 / appendix 1 FORTEGNELSE OVER MØTENDE AKSJEEIERE, ORDINÆR GENERALFORSAMLING GLOBAL RIG COMPANY, 26 MAI 2009 Navn Aksjer/stemmer Representert ved SECTOR UMBRELLA TRUST-SECTOR SPECULARE PR EQ IV

Detaljer

Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo. 14. oktober 2005 kl 12:00

Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo. 14. oktober 2005 kl 12:00 Til aksjeeiere i Norgani Hotels ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Norgani Hotels ASA holdes på: Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo 14. oktober 2005 kl 12:00

Detaljer

Lovlig bruk av Cloud Computing. Helge Veum, avdelingsdirektør Difi, Oslo 17.03.2014

Lovlig bruk av Cloud Computing. Helge Veum, avdelingsdirektør Difi, Oslo 17.03.2014 Lovlig bruk av Cloud Computing Helge Veum, avdelingsdirektør Difi, Oslo 17.03.2014 Vårt utgangspunkt Det er Datatilsynets utgangspunkt at det er mulig å oppnå godt personvern også i nettskyen Dette er

Detaljer

Workshop 22. september 2015

Workshop 22. september 2015 Workshop 22. september 2015 Rapporteringsforordning (EU) nr. 376/2014 Luftfartstilsynet T: +47 75 58 50 00 F: +47 75 58 50 05 postmottak@caa.no Postadresse: Postboks 243 8001 BODØ Besøksadresse: Sjøgata

Detaljer

Blokkering av innhold på internett

Blokkering av innhold på internett Blokkering av innhold på internett Norids registrarseminar Rune Ljostad 30. oktober 2012 Internett egenart har skapt ubalanse Stort skadepotensiale Alle tidligere naturlige begrensninger borte Mulig å

Detaljer

Magnetic Charging Dock DK48

Magnetic Charging Dock DK48 Brukerhåndbok Magnetic Charging Dock DK48 Innhold Innledning...3 Om den magnetiske ladestasjonen...3 Med den magnetiske ladedokkstasjonen...4 Velge en festeanordning for telefonen...4 Lad opp telefonen

Detaljer

Statens vegvesen. Godkjenning av LT 103 vegrekkverk. Linetech GmbH & Co. KG Von-Hünefeld-Straße Köln Tyskland

Statens vegvesen. Godkjenning av LT 103 vegrekkverk. Linetech GmbH & Co. KG Von-Hünefeld-Straße Köln Tyskland Statens vegvesen Linetech GmbH & Co. KG Von-Hünefeld-Straße 99 50829 Köln Tyskland Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Vegdirektoratet Matteo Pezzucchi /

Detaljer

Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig

Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Med fokus på IT sikkerhet i offshore bransjen Kristiansand, 21/10/2014, Asgeir Skretting, Dag Tang Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Agenda Hvorfor sikker offshore

Detaljer

EXPERIENCE FROM ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE AND. Dag Olav Høgvold Senior adviser

EXPERIENCE FROM ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE AND. Dag Olav Høgvold Senior adviser EXPERIENCE FROM ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE AND CLIMATE EXTREMES IN NORWAY Dag Olav Høgvold Senior adviser Dept. of Local and Regional Risk Management Norwegian Climate Adaptation Programme DSB project

Detaljer