CONTENTS INNHOLD PREFACE FORORD

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "CONTENTS INNHOLD PREFACE... 601 FORORD... 601"

Transkript

1 Forskrift om 599 Fastsatt av Miljøverndepartementet, Forskrift om. Fastsatt av Oljedirektoratet 18. mars 1992 i medhold av forskrift om sikkerhet mv, kgl res 28. juni 1985 jf 7 jf kap VIII, jf kap I, II 8-27 og kap III - VII, jf Kommunal- og arbeidsdepartementets delegeringsvedtak 28. juni 1985, jf lov 29. november 1996 nr 72 om petroleumsvirksomhet 11-1 siste ledd og forskrift om sikkerhet, kgl res 27. juni nr 3 jf 6. Fastsatt av Helsedirektoratet (nå Statens helsetilsyn) 18. mars 1992 i medhold av forskrift om sikkerhet mv, kgl res 28. juni 1985 jf 7 jf 23, Sosialdepartementets delegeringsvedtak 5. september 1985, jf lov 29. november 1996 nr 72 om petroleumsvirksomhet 11-1 siste ledd og forskrift om sikkerhet, kgl res 27. juni nr 3 jf 6. Fastsatt av Miljøverndepartementet 18. mars 1992 i medhold av lov 13. mars 1981 nr 6 om vern mot forurensning og om avfall 40, andre ledd. Sist endret 25. mars Regulations relating to emergency preparedness in the petroleum activities. Issued by the Norwegian Petroleum Directorate 18 March 1992 pursuant to regulations relating to safety etc., laid down by Royal Decree 28 June 1985, cf section 7 cf Chapter VIII, cf Chapters I, II sections 8-27 and Chapters III - VII, cf delegation of authority by the Ministry of Local Government and Labour of 28 June 1985, cf Act 29 November 1996 no 72 relating to petroleum activities section 11-1 last paragraph and regulations relating to safety in the petroleum activities, Royal Decree 27 June 1997 section 4 subsection 3 cf section 6. Issued by the Directorate of Health (now the Norwegian Board of Health) 18 March 1992 pursuant to regulations relating to safety etc., laid down by Royal Decree 28 June 1985, section 7, cf section 23, cf delegation of authority by the Ministry of Health and Social Affairs 5 September 1985, cf Act 29 November 1996 no 72 relating to petroleum activities section 11-1 last paragraph and regulations relating to safety in the petroleum activities, Royal Decree 27 June 1997 section 4 subsection 3 cf section 6. Issued by the Ministry of the Environment 18 March 1992 pursuant to Act of 13 March 1981 no 6 relating to protection against pollution and concerning waste, section 40, 2nd paragraph. Last amended 25 March INNHOLD CONTENTS FORORD KAP I - INNLEDENDE BESTEMMELSER Formål Virkeområde Definisjoner Straffebestemmelser Ikrafttredelsesbestemmelser mv KAP II - ALMINNELIGE BESTEMMELSER Tilsynsmyndigheter Pliktsubjekt Fravik KAP III - DOKUMENTASJON OG INFORMASJON SOM SKAL SENDES TIL MYNDIGHETENE Dokumentasjon Informasjon PREFACE CHAPTER I - INTRODUCTORY PROVISIONS Section 1 Purpose Section 2 Scope Section 3 Definitions Section 4 Penal provisions Section 5 Entry into force etc CHAPTER II - GENERAL PROVISIONS Section 6 Supervisory authorities Section 7 Obligated party Section 8 Exemption CHAPTER III - DOCUMENTATION AND INFORMATION TO BE SUBMITTED TO THE AUTHORITIES Section 9 Documentation Section 10 Information

2 Forskrift om 600 Fastsatt av Miljøverndepartementet, KAP IV - GENERELLE BESTEMMELSER Generelle krav til Spesielle krav til mot akutt oljeforurensning Spesielle krav til helsemessig Kommunikasjon Aksjonsplan KAP V - BEREDSKAPSADMINISTRASJON Beredskapsetablering Beredskapsvedlikehold Beredskapsutvikling System for informasjonsoverføring Kontroll av KAP VI - BEREDSKAPSTILTAK VED INNTRÅDTE FARE- OG ULYKKESSITUASJONER Varsling Bekjempelse Redning Evakuering Normalisering KAP VII - ORGANISATORISKE RESSURSER Beredskapsorganisasjon Kompetanse KAP VIII - BEREDSKAPSFARTØY Beredskapsfartøy Veiledning til forskrift om mv CHAPTER IV - GENERAL PROVISIONS Section 11 General requirements relating to emergency preparedness Section 12 Special requirements to preparedness relating to acute oil pollution Section 13 Special requirements to preparedness relating to health care and health services Section 14 Communication Section 15 Action plan CHAPTER V - ADMINISTRATION OF EMERGENCY PREPAREDNESS Section 16 Establishment of emergency preparedness Section 17 Emergency preparedness maintenance Section 18 Furtherance of emergency preparedness Section 19 System for transference of information Section 20 Control of emergency preparedness CHAPTER VI - EMERGENCY PREPAREDNESS MEASURES TO BE IMPLEMENTED WHEN SITUATIONS OF HAZARD AND ACCIDENT HAVE OCCURRED Section 21 Alert Section 22 Danger limitation Section 23 Rescue Section 24 Evaluation Section 25 Normalization CHAPTER VII - ORGANIZATIONAL RESOURCES Section 26 Emergency preparedness organization Section 27 Competence CHAPTER VIII - STANDBY VESSEL Section 28 Standby vessel Guidelines to regulations relating to emergency preparedness

3 Forskrift om FORORD Forskriften gir bestemmelser om og legger til rette for myndighetenes tilsyn med virksomheten. Det er utarbeidet en egen veiledning som gir utfyllende kommentarer til forskriften. Der forskriften inneholder funksjonelle krav, gir veiledningen eksempler på hvordan disse kan oppfylles. Veiledningen er i seg selv ikke juridisk bindende. Den er derfor ikke til hinder for at andre løsninger velges, såframt det kan dokumenteres at en da, som et minimum, oppnår det nivå forskriften supplert med veiledning angir. Det forutsettes således at forskriften og veiledningen ses i sammenheng for å få en best mulig forståelse av det nivå som ønskes oppnådd gjennom forskriften. Forskriften inngår som en del av Oljedirektoratets samlede regelverk for petroleumsvirksomheten og må ses i den sammenheng. Det vises særskilt til forskrift om gjennomføring og bruk av risikoanalyser, fastsatt av Oljedirektoratet og Miljøverndepartementet 4. desember Fastsatt av Miljøverndepartementet, PREFACE These regulations stipulate provisions concerning emergency preparedness in the petroleum activities and provide for supervision of the activities by the authorities. Separate guidelines have been published, which provide supplementary comments to the regulations. Where the regulations contain functional requirements, the guidelines provide examples of how such requirements can be met. The guidelines are not legally binding. Consequently they do not prevent the selection of other solutions, provided it can be documented that in such case, the selected solutions as a minimum achieve the safety level indicated by the regulations and the supplementary guidelines. The regulations and guidelines are consequently intended to be seen as a whole, to ensure the best possible understanding of the level of safety intended to be achieved through the regulations. The regulations are part of the Norwegian Petroleum Directorate s collection of statutory legislation applicable to the petroleum activities and must be seen in that context. Particular reference is made to regulations relating to implementation and use of risk analyses in the petroleum activities, issued by the Norwegian Petroleum Directorate and the Ministry of the Environment, 4 December 1990.

4 Forskrift om KAP I INNLEDENDE BESTEMMELSER 602 Fastsatt av Miljøverndepartementet, CHAPTER I INTRODUCTORY PROVISIONS 1 Formål Forskriften setter krav til etablering, vedlikehold og utvikling av, for å sikre et forsvarlig sikkerhetsnivå for mennesker, miljø og økonomiske verdier. Forskriften skal legge forholdene til rette for et hensiktsmessig tilsyn med virksomheten. 2 Virkeområde Forskriften skal gjelde for etablering, vedlikehold og utvikling av på de områdene som er nevnt i sikkerhetsforskriften 2 og forurensningsloven 4. 3 Definisjoner I denne forskriften betyr: Petroleumsloven: Lov 29. november 1996 nr 72 om petroleumsvirksomhet. Forurensningsloven: Lov nr 6 av 13. mars 1981 om vern mot forurensning og om avfall. Sikkerhetsforskriften: Forskrift om sikkerhet. Kgl res 27. juni Analyseforskriften: Forskrift om gjennomføring og bruk av risikoanalyser i petroleumsvirksomheten, fastsatt av Oljedirektoratet og Miljøverndepartementet Anerkjent norm: Veiledning, standard mv som er internasjonalt og/eller nasjonalt anerkjent innenfor et fagområde og lov eller forskrift som ikke får direkte anvendelse, men som regulerer tilsvarende eller tilgrensende områder. Pliktsubjekt: Den forskriften direkte retter seg mot ved å pålegge plikter eller gi rettigheter. Operatør: Den som på rettighetshavers vegne forestår den daglige ledelse av petroleumsvirksomheten. Beredskap: Alle tekniske, operasjonelle og organisatoriske tiltak som hindrer at en inntrådt faresituasjon utvikler seg til en ulykkessituasjon, eller som hindrer eller reduserer skadevirkningene av inntrådte ulykkessituasjoner. Definerte fare- og ulykkessituasjoner: Fare- og ulykkessituasjoner som legges til grunn for etablering av virksomhetens. Section 1 Purpose The present regulations stipulate requirements with regard to the establishment, maintenance and the furtherance of emergency preparedness, in order to ensure an adequate level of safety for people, for the environment and for assets and financial interests in the petroleum activities. Furthermore the purpose of the regulations is to provide for appropriate supervision of the activities. Section 2 Scope The present regulations are applicable to the establishment of, maintenance of and the furtherance of emergency preparedness in the petroleum activities relating in areas mentioned in section 2 of the safety regulations and section 4 of the pollution control Act. Section 3 Definitions For the purpose of the present regulations, the following definitions shall apply: The petroleum Act: Act 29 November 1996 no 72 relating to petroleum activities. The pollution control Act: Act 13 March 1981 no 6 relating to protection against pollution and concerning waste. The safety regulations: Regulations relating to safety in the petroleum activities. Royal Decree 27 June The Risk Analyses Regulations: Regulations relating to implementation and use of risk analyses in the petroleum activities, issued by the Norwegian Petroleum Directorate and the Ministry of the Environment 4 December Recognized standard: Guidelines, standards etc. which within a specific professional field are internationally and/or nationally recognized, and acts or regulations which are not directly applicable but which regulate corresponding or neighbouring areas. Obligated party: The party to which or whom the regulations are directly addressed by imposing obligations or stipulating rights. Operator: Anyone executing on behalf of the licensee the day to day management of the petroleum activities Emergency preparedness: All technical, operational and organizational measures which prevent a dangerous situation that has occurred from developing into an accidental event, or which prevent or reduce the harmful effects of accidental events that have occurred. Defined situations of hazard and accident: Hazardous situations and accident situations serving as basis for establishing the emergency preparedness of the individual activity.

5 Forskrift om Virksomhetens spesifikke krav til : Krav til effektiviteten til de stiltakene som benyttes for å møte de definerte fare- og ulykkessituasjonene. Beredskapsanalyse: Systematisk framgangsmåte som har til hensikt å tilpasse virksomhetens til de definerte fare- og ulykkessituasjonene, i henhold til virksomhetens spesifikke krav til. Aksjonsplan: Den delen av virksomhetens splan som beskriver de tiltakene som skal iverksettes ved inntrådte fare- og ulykkessituasjoner. Totalplan: Plan som beskriver operatørenes felles mot akutt oljeforurensning innenfor et definert geografisk område på norsk kontinentalsokkel. 4 Straffebestemmelser Overtredelse av denne forskriften eller vedtak truffet i medhold av den, straffes som bestemt i petroleumsloven 10-17, straffeloven kapittel 3a, straffeansvar for foretak, og etter forurensningsloven Ikrafttredelsesbestemmelse mv 1. Denne forskriften trer i kraft a) Ved innsendelse av søknader om samtykke etter sikkerhetsforskriften 15, og i fasen samtykket gjelder for, skal operatøren legge forskriften til grunn. b) For innretninger som allerede har samtykke til bruk, jf tidligere sikkerhetsforskrift 11 bokstav d), eller som er tatt i bruk før , eller, for krav i 24, bygget før ikrafttredelse av denne forskrift, kan de tekniske kravene nedfelt i forskriftene som omtales i pkt 2 legges til grunn for virksomheten. Modifikasjoner av eksisterende teknisk utstyr og systemer skal oppfylle krav i denne forskriften. 2. Ved forskriftens ikrafttredelse gjøres følgende endringer: a) Forskrifter om redningsutstyr på faste anlegg for produksjon mv av undersjøiske petroleumsforekomster, fastsatt av Sjøfartsdirektoratet og håndhevet av Oljedirektoratet siden 1.juli 1985, jf tidligere sikkerhetsforskrift 60, oppheves. b) Forskrift om redningsutstyr mv på borefartøyer og andre flyttbare innretninger i sjøen, fastsatt av Sjøfartsdirektoratet og håndhevet av Oljedirektoratet siden 1.juli 1985, jf tidligere sikkerhetsforskrift 60, oppheves. c) Forskrifter om godkjenning av redningsdrakter for bruk ved petroleumsvirksomhet til havs, fastsatt av Sjøfartsdirektoratet og håndhevet av Oljedirektoratet siden 1.juli 1985, jf tidligere sikkerhetsforskrift 60, oppheves. d) Forskrifter for flyttbare boreplattformer mv 18-22, fastsatt av Sjøfartsdirektoratet , håndhevet av Oljedirektoratet siden 1.juli 1985, jf tidligere sikkerhetsforskrift 60, oppheves. 603 Fastsatt av Miljøverndepartementet, Specific emergency preparedness requirements for the activity: Requirements relating to the effectiveness of the emergency preparedness measures employed to meet the defined situations of hazard and accident. Emergency preparedness analysis: Systematic procedure for the purpose of adapting the emergency preparedness of the activities to the defined situations of hazard and accident, in accordance with the specific emergency preparedness requirements for the activity in question. Action plan: That part of the emergency preparedness plan for the activities which describes the measures to be taken when situations of hazard and accident have occurred. Overall preparedness plan («Totalplanen»): Plan that describes the common preparedness of the operators relating to acute oil pollution within a defined geographical area on the Norwegian continental shelf. Section 4 Penal provisions Violation of the present regulations or decisions made in pursuance of the regulations shall be punishable according to section of the petroleum Act, Chapter 3a, Criminal liability for enterprises, of the Criminal Code and sections of the pollution control Act. Section 5 Entry into force etc. 1. These regulations enter into force on 1 April a) When applications for consent according to section 15 of the safety regulations are submitted, and for the phase during which the consent is applicable, the activities of the operator shall be based on these regulations. b) With regard to installations which have already obtained consent for operation, cf the previous safety regulations, section 11 litera d), or which have been put into operation prior to 1 July 1985, or, in respect of requirements in section 24, manufactured prior to the entry into force of these regulations, the technical requirements contained in the regulations which are mentioned in subsection 2 may be taken as basis for the activities. Modifications of existing technical equipment and systems shall comply with the requirements of the present regulations. 2. As from the date of entry into force of the regulations, the following amendments shall be applicable: a) Regulations relating to life-saving appliances on fixed installations for production etc. of submarine petroleum resources, issued by the Norwegian Maritime Directorate 8 February 1978 and enforced by the Norwegian Petroleum Directorate from 1 July 1985, cf the previous safety regulations, section 60, are repealed. b) Regulations relating to life-saving appliances etc. on drilling vessels and other mobile installations, issued by the Norwegian Maritime Directorate 3 February 1982 and enforced by the Norwegian Petroleum Directorate from 1 July 1985, cf the previous safety regulations, Section 60, are repealed. c) Regulations relating to approval of survival suits for use in offshore petroleum activities, stipulated by the Norwegian Maritime Directorate 10 November 1980 and enforced by the Norwegian Petroleum Directorate from 1 July 1985, cf the previous safety regulations, section 60, are repealed. d) Sections 18 to 22 of regulations relating to mobile drilling rigs etc., issued by the Norwegian Maritime Directorate 10 September 1973, enforced by the Norwegian Petroleum Directorate from 1 July 1985, cf the previous safety regulations, section 60, are repealed.

6 Forskrift om 3. Vedtak fattet i medhold av forskriftene nevnt i punkt 2 skal fortsatt gjelde inntil de eventuelt oppheves eller endres av Oljedirektoratet. 604 Fastsatt av Miljøverndepartementet, 3. Decisions made in pursuance of the regulations mentioned in subsection 2 shall remain applicable until they may be repealed or amended by the Norwegian Petroleum Directorate. KAP II ALMINNELIGE BESTEMMELSER CHAPTER II GENERAL PROVISIONS 6 Tilsynsmyndigheter Oljedirektoratet, Statens forurensningstilsyn og Statens helsetilsyn fører innenfor sine respektive ansvarsområder tilsyn med at bestemmelsene som er gitt i denne forskrift eller vedtak som er fattet i medhold av den, blir overholdt. 7 Pliktsubjekt Operatøren og andre som deltar i petroleumsvirksomhet etter denne forskrift 2, skal sikre at bestemmelser som er gitt i eller i medhold av forskriften, blir etterlevd. Operatøren plikter i tillegg å påse at enhver som utfører arbeid for seg, enten personlig, ved ansatte eller ved entreprenør eller underentreprenør, overholder bestemmelsene som er gitt i eller i medhold av denne forskrift. 8 Fravik Oljedirektoratet, Statens forurensningstilsyn og Statens helsetilsyn kan innenfor sine respektive ansvarsområder fravike denne forskriften dersom særlige forhold tilsier det. Fravik fra forskriftens bestemmelser skal gis skriftlig. Section 6 Supervisory authorities The Norwegian Petroleum Directorate, the State Pollution Control Authority and and the Norwegian Board of Health, respectively, shall within the scope of their authority supervise the compliance with provisions laid down in the present regulations or decisions made pursuant to the present regulations. Section 7 Obligated party The operator and any other party participating in petroleum activities according to section 2 of these regulations shall ensure that provisions contained in or issued pursuant to these regulations are complied with. In addition the operator is obliged to see to it that anyone performing work for him, either personally, through employees or through contractors or subcontractors, complies with the provisions contained in or issued pursuant to these regulations. Section 8 Exemption The Norwegian Petroleum Directorate, the State Pollution Control Authority and the Norwegian Board of Health, respectively, may within the scope of their authority exempt from the present regulations if special circumstances call for such exemption. Any exemption from the provisions of the regulations shall be confirmed in writing. KAP III DOKUMENTASJON OG INFORMASJON SOM SKAL SENDES TIL MYNDIGHETENE 9 Dokumentasjon I forbindelse med søknader som nevnt i sikkerhetsforskriften 15, skal operatøren sende nødvendig dokumentasjon til Oljedirektoratet. Dokumentasjonsinnholdet, omfanget, typen og tidspunktet for oversendelse, fastsettes av Oljedirektoratet. 10 Informasjon Operatøren skal informere Oljedirektoratet om status i arbeidet i de ulike fasene som omfattes av forskriften 2, ved sentrale milepæler og beslutninger i virksomheten og ved endringer i forutsetninger for samtykker som er gitt tidligere. Innholdet i slik informasjon, omfanget og tidspunktet for oversendelse skal fastsettes av Oljedirektoratet. Under varsling, bekjempelse, redning, evakuering og normalisering skal myndighetene holdes løpende informert om utviklingen av den aktuelle situasjonen og hvilke tiltak som planlegges iverksatt. CHAPTER III DOCUMENTATION AND INFORMATION TO BE SUBMITTED TO THE AUTHORITIES Section 9 Documentation The operator shall in connection with applications as mentioned in section 15 of the safety regulations, submit necessary documentation to the Norwegian Petroleum Directorate. The contents of the documentation, its extent, type and the time when it is to be submitted shall be stipulated by the Norwegian Petroleum Directorate. Section 10 Information The operator shall provide the Norwegian Petroleum Directorate with information on the progress status of the work during the various phases comprised by section 2 of the regulations, at important milestones and decisions for the activity concerned, and when there are alterations in the conditions on which previous consents have been based. The contents of such information, its extent and the time when it is to be submitted, shall be stipulated by the Norwegian Petroleum Directorate. During alert, danger limitation, rescue, evacuation and normalization, the authorities shall be kept constantly informed of how the situation in question is developing and of what measures are planned to be implemented.

7 Forskrift om KAP IV GENERELLE BESTEMMELSER 11 Generelle krav til Beredskapen skal etableres, vedlikeholdes og utvikles på en styrt og organisert måte. Arbeidet med skal integreres i alle faser av virksomheten. 12 Spesielle krav til mot akutt oljeforurensning Det skal etableres en mot akutt oljeforurensning dersom virksomheten innebærer en risiko for slik akutt forurensning, det vil si risiko for akutte, ikke planlagte utslipp som ikke omfattes av utslippstillatelsen, jf forurensningsloven 38. Beredskap mot akutt oljeforurensning skal sikre at akutt oljeforurensning som følge av virksomhet som nevnt i sikkerhetsforskriften 2, effektivt samles opp nær utslippskilden så raskt som mulig. Beredskapen skal videre sikre en effektiv bekjempelse av akutt oljeforurensning som truer kysten. Beredskap mot akutt oljeforurensning skal integreres i virksomhetens øvrige. Operatøren skal inngå med kvalifisert personell og relevant utstyr i den felles oljevernorganisasjon som staten og kommunene etablerer for å ivareta oppsamlingen av akutt oljeforurensning dersom den truer kysten eller når land. 13 Spesielle krav til helsemessig Den helsemessige en skal sikre at personellet får nødvendig behandling og pleie ved inntrådte fare- og ulykkessituasjoner. Den helsemessige en skal integreres i virksomhetens øvrige. Forholdene skal legges til rette for at virksomhetens helsetjeneste aktivt medvirker til å sikre kvaliteten av virksomhetens helsemessige. En lege skal være tilgjengelig ved inntrådte fare- og ulykkessituasjoner for å sikre at nødvendige helsemessige tiltak iverksettes. Operatøren skal samordne virksomhetens helsemessige med øvrig helsetjeneste. 14 Kommunikasjon Kommunikasjon i sorganisasjonen skal sikre at alle sressurser styres effektivt ved inntrådte fare og ulykkessituasjoner. Kommunikasjonsmidlene og bruken av disse skal sikre at informasjon i form av lys, lyd, skrift, tegn og symboler formidles entydig og effektivt. 15 Aksjonsplan En aksjonsplan skal utarbeides. Aksjonsplanen skal beskrive de etablerte stiltakene som iverksettes ved inntrådte fareog ulykkessituasjoner i virksomheten. Aksjonsplanen skal være brukervennlig for sorganisasjonen. 605 Fastsatt av Miljøverndepartementet, CHAPTER IV GENERAL PROVISIONS Section 11 General requirements relating to emergency preparedness The establishment, maintenance and furtherance of emergency preparedness shall be carried out in a controlled and organised manner. The efforts relating to emergency preparedness shall be integrated in all phases of the activities. Section 12 Special requirements to preparedness relating to acute oil pollution Emergency preparedness relating to acute oil pollution shall be established if the activities entail a risk of such acute pollution, i.e. a risk that any accute, unintentional discharge not comprised by the discharge permit, may occur, cf section 38 of the pollution control Act. The emergency preparedness relating to acute oil pollution shall ensure that any acute oil pollution resulting from activities as mentioned in the safety regulations section 2, is effectively collected near the source of discharge as quickly as possible. Furthermore the emergency preparedness shall ensure effective limitation of acute oil pollution threatening the coastline. The emergency preparedness relating to acute oil pollution shall be integrated in the overall emergency preparedness of the activity in question. The operator shall have qualified personnel and relevant equipment incorporated in the common oil pollution preparedness organization established by the state and the municipalities to take charge of the removal of acute oil pollution if it threatens the coastline or reaches the shore. Section 13 Special requirements to preparedness relating to health care and health services The preparedness relating to health care and health services shall ensure that personnel receive necessary treatment and care in the event of hazard and accident situations. The preparedness relating to health care and health services shall be integrated in the overall emergency preparedness of the activity in question. Measures shall be taken to see that the health service of the activity in question actively contributes to ensuring the quality of the preparedness relating to health care and health services. A medical practitioner shall be available when hazard and accident situations occur in order to ensure that the required measures with regard to health care are taken. The operator shall coordinate the preparedness of the activity relating to health care and health services with the general health service. Section 14 Communication The communication within the emergency preparedness organization shall ensure effective administration and control of all emergency preparedness resources when situations of hazard and accident have occurred. The means of communication and their use shall ensure unambiguous and effective transmission of information by means of light, sound, writing, signs and symbols. Section 15 Action plan An action plan shall be drawn up. This action plan shall describe the established emergency preparedness measures to be carried out when situations of hazard and accident have occurred in the activity concerned. The action plan shall be designed so as to be expedient to use for the emergency preparedness organization.

8 Forskrift om KAP V BEREDSKAPSADMINISTRASJON 606 Fastsatt av Miljøverndepartementet, CHAPTER V ADMINISTRATION OF EMERGENCY PREPAREDNESS 16 Beredskapsetablering Virksomhetens skal etableres på grunnlag av de definerte fare- og ulykkessituasjonene. Operatøren skal definere virksomhetens spesifikke krav til. En sanalyse skal gjennomføres for å dimensjonere en slik at den oppfyller virksomhetens spesifikke krav til. Virksomhetens behov for skal legges til grunn ved utforming og modifikasjon av innretningen og ved valg av utstyr. Ved setablering skal tiltak som hindrer at en faresituasjon utvikler seg til en ulykkessituasjon prioriteres fremfor tiltak som reduserer konsekvensene av en ulykkessituasjon. 17 Beredskapsvedlikehold Alle de etablerte tekniske, operasjonelle og organisatoriske tiltakene som utgjør virksomhetens skal vedlikeholdes for å opprettholde en effektiv. 18 Beredskapsutvikling Den planlagte eller etablerte en skal utvikles på grunnlag av en systematisk vurdering av erfaringer, teknologisk utvikling og nye kunnskaper. 19 System for informasjonsoverføring Informasjon som er relevant for etablering, vedlikehold og utvikling av virksomhetens skal samles inn, systematiseres, analyseres og brukes aktivt. Beredskapstiltak som iverksettes ved en inntrådt fare eller ulykkessituasjon skal dokumenteres med tanke på gransking av ulykker. 20 Kontroll av Det skal kontrolleres at alle krav til er oppfylt. Kontroll av virksomhetens skal gjøres systematisk og integreres i virksomheten for øvrig. Ethvert avvik skal identifiseres og korrigeres umiddelbart. Avvikets årsaker skal identifiseres. Section 16 Establishment of emergency preparedness The emergency preparedness of the activity in question shall be established on the basis of the defined situations of hazard and accident The operator shall define the specific emergency preparedness requirements for the activity in question. An emergency preparedness analysis shall be carried out to design the emergency preparedness so as to meet the specific emergency preparedness requirements for the activity in question. The emergency preparedness required for the activity in question shall form the basis for design and modification of the installation and for the selection of equipment. In the establishment of emergency preparedness, measures which prevent a hazardous situation from developing into an accident situation shall be given priority over measures which reduce the consequences of an accident situation. Section 17 Emergency preparedness maintenance All the established technical, operational and organizational measures that make up the emergency preparedness of the individual activity shall be maintained in order to keep up a state of effective emergency preparedness. Section 18 Furtherance of emergency preparedness Measures shall be taken for furtherance of the planned or established emergency preparedness based on a systematic evaluation of experience, technological development and new knowledge. Section 19 System for transference of information Information relevant to the establishment, maintenance and furtherance of the emergency preparedness of the activity in question shall be collected, organised, analysed and used actively. Emergency preparedness measures that are implemented when an accident or hazardous situation has occurred, shall be documented with a view to accident investigation. Section 20 Control of emergency preparedness Control shall be carried out to see that all requirements relating to emergency preparedness have been complied with. Control of the emergency preparedness of the activity concerned shall be carried out systematically and shall be integrated in the total activity programme. Any deviation shall be identified and rectified immediately. The causes of such deviation shall be identified. KAP VI BEREDSKAPSTILTAK VED INNTRÅDTE FARE- OG ULYKKESSITUASJONER 21 Varsling Varsling skal foretas for å sikre en fullt ut effektiv mobilisering av alle relevante sressurser. Relevante myndigheter skal varsles snarest, etter nærmere regler fastsatt av Oljedirektoratet. CHAPTER VI EMERGENCY PREPAREDNESS MEASURES TO BE IMPLEMENTED WHEN SITUATIONS OF HAZARD AND ACCIDENT HAVE OCCURRED Section 21 Alert Alert shall be carried out to ensure a totally effective mobilisation of all relevant emergency preparedness resources. The relevant authorities shall be alerted without delay, according to detailed instructions issued by the Norwegian Petroleum Directorate.

9 Forskrift om På innretninger skal almengyldige lyd- og lysalarmer gi følgende signaler: Generell alarm: a) Avbrutte lydsignaler b) Blinkende gult lys Forbered evakuering: a) Uavbrutte lydsignaler b) Blinkende gult lys 22 Bekjempelse Bekjempelsestiltak skal iverksettes ved en faresituasjon i den hensikt å unngå at den utvikler seg til en ulykkessituasjon. Bekjempelsestiltak skal redusere konsekvensene av en inntrådt ulykkessituasjon slik at: a) redning og evakuering kan foregå på en sikker og organisert måte, b) forurensningsskader hindres, c) økonomisk tap holdes innenfor definerte grenser. 23 Redning Redningstiltak skal sikre at: a) savnet personell blir funnet, b) skadet personell gis nødvendig førstehjelp og bringes til sikkert område for å behandles av helsetjenesten. Tiltak for å redde personell i sjøen skal etableres på grunnlag av skadebetraktninger, herunder nedkjøling. 24 Evakuering Evakuering på og fra innretningen skal gjennomføres sikkert og organisert slik at alt personell bringes til et sikkert område. 25 Normalisering Normaliseringstiltak skal sikre at: a) personellet bringes til land for behandling og pleie, b) miljøet føres tilbake til normal tilstand, c) skader på innretningen stabiliseres og reservoaret sikres. Myndighetene som fører tilsyn etter denne forskriften skal informeres før operatøren avslutter normaliseringen. Fare- og ulykkessituasjoner skal granskes systematisk for å finne de bakenforliggende årsakene. Erfaringene skal aktivt brukes til å utvikle virksomhetens. 607 Fastsatt av Miljøverndepartementet, On installations, general sound and light alarms shall give the following signals: General alarm: a) Interrupted sound signals b) Yellow flashing light Prepare evacuation: a) Uninterrupted sound signals b) Yellow flashing light Section 22 Danger limitation Measures for danger limitation shall be implemented when a hazardous situation occurs in order to avoid it developing into an accident situation. Danger limitation measures shall reduce the consequences of an accident situation that has occurred so that: a) rescue and evacuation can take place in a safe and organised manner, b) damage from pollution is prevented, c) financial loss is kept within defined limits. Section 23 Rescue Rescue measures shall ensure that: a) missing persons are found, b) injured persons are given necessary first aid and are brought to a safe area for treatment by the health service. Measures to rescue persons in the sea shall be established, based on injury considerations, including hypothermia. Section 24 Evacuation Evacuation on and from the installation shall be carried out in a safe and organised manner in order that all personnel is brought to a safe area. Section 25 Normalization Normalization measures shall ensure that: a) personnel are brought ashore for treatment and care, b) the environment is restored to its normal condition, c) damage to the installation is stabilised and the reservoir secured. The supervising authorities shall according to these regulations be notified before the normalization process is terminated by the operator. Hazard and accident situations shall be investigated systematically in order to disclose the causes leading up to the situations. The experience thus gained shall be actively used to further the emergency preparedness of the activity concerned. KAP VII ORGANISATORISKE RESSURSER 26 Beredskapsorganisasjon Beredskapsorganisasjonen skal håndtere inntrådte fare- og ulykkessituasjoner rasjonelt og profesjonelt. Oppgavene som er tillagt en og samme person i sorganisasjonen skal være forenlige med hverandre. CHAPTER VII ORGANIZATIONAL RESOURCES Section 26 Emergency preparedness organization The emergency preparedness organization shall deal rationally and professionally with hazard and accident situations that have occurred. The duties assigned to one and the same person in the emergency preparedness organization shall be compatible with each other.

10 Forskrift om 608 Fastsatt av Miljøverndepartementet, 27 Kompetanse Krav til kompetanse innenfor skal være definert for alt personell som deltar i virksomheten. Kompetanse innen skal sikre at: a) en etableres, vedlikeholdes og utvikles på en profesjonell måte, b) sorganisasjonen handler rasjonelt og profesjonelt ved inntrådte fare- og ulykkessituasjoner. Forholdene skal legges til rette for at alle som deltar i virksomheten motiveres til å medvirke til etablering, vedlikehold og utvikling av. Section 27 Competence Requirements to emergency preparedness competence shall be defined for all personnel taking part in the activity concerned. Competence in emergency preparedness shall ensure that: a) the establishment, maintenance and furtherance of emergency preparedness is carried out in a professional manner, b) the emergency preparedness organization takes rational and professional action when situations of hazard and accident have occurred. Efforts shall be made to motivate everyone engaged in the activity concerned to contribute to the establishment, maintenance and furtherance of emergency preparedness. KAP VIII BEREDSKAPSFARTØY 28 Beredskapsfartøy Virksomhetens definerte fare- og ulykkessituasjoner kan tilsi behov for sfartøy. Oppgavene som sfartøyet skal ivareta, skal defineres for å velge en utforming, en utrustning og en bemanning som oppfyller virksomhetens behov. CHAPTER VIII STANDBY VESSEL Section 28 Standby vessel The defined situations of hazard and accident of the activity in question may entail the need for a standby vessel. The tasks to be performed by the standby vessel shall be defined in order to select design, equipment and manning of the vessel appropriate to meet the requirements of the activity concerned.

11 Forskrift Veiledning om til forskrift om Veiledning til forskrift om. Utgitt av Oljedirektoratet, Miljøverndepartementet og Helsedirektoratet (nå Statens helsetilsyn) Sist endret 25. mars Fastsatt Utgitt av av Miljøverndepartementet, Miljøverndepartementet, Helsedirektoratet Helsedirektoratet og og OD OD mars mars Guidelines to regulations relating to emergency preparedness in the petroleum activities, published by the Norwegian Petroleum Directorate, the Ministry of the Environment and the Directorate of Health (now the Norwegian Board of Health) 18 March Last amended 25 March KAP I INNLEDENDE BESTEMMELSER Til 1 Formål Beredskapsforskriften samler kravene til virksomhetens. Øvrige detaljforskrifter og anerkjente normer setter også krav til enkelte områder som har betydning for virksomhetens. Beredskapsforskriften skal derfor ses i sammenheng med disse forskriftene og normene. Relevante henvisninger i denne forbindelse finnes i veiledningen til den enkelte bestemmelse. Virksomhetens skal etableres på grunnlag av de definerte fare- og ulykkessituasjonene, jf forskriften 16 med veiledning. For de definerte fare- og ulykkessituasjonene kreves at virksomhetens er fullt ut effektiv. Petroleumsloven pålegger operatøren å iverksette stiltak ved enhver fare- og ulykkessituasjon. Operatøren plikter derfor å iverksette stiltak også hvis andre enn de definerte fare- og ulykkessituasjonene oppstår. I slike tilfeller kan stiltakene imidlertid bli mindre effektive. Til 2 Virkeområde Forskriften utdyper og presiserer de bestemmelsene som omhandler i sikkerhetsforskriften. Forskriftens krav til mot akutt oljeforurensning er en presisering av forurensningsloven 40. Forskriftens virkeområde er begrenset i forhold til petroleumslovens i henhold til sikkerhetsforskriften 2. Forskriften kommer ellers til anvendelse slik det er beskrevet i forarbeidene til 1-4. Når det gjelder det saklige virkeområde presiseres det at loven også kommer til anvendelse ikke bare i den utstrekning det faktisk drives undersøkelse etter og utvinning o l av petroleum, men også i visse faser bade før og etter undersøkelses- og utvinningsfasen. Videre fremgår det at loven kommer til anvendelse for eksempel i tilfelle ulykker på produksjonsinnretninger, selv om produksjonen stanses og innretningen ikke lenger kan brukes til utvinning av petroleum. Loven gjelder for eksempel i forbindelse med redningsaksjoner etter ulykker, eventuell inntauing til land o l. Forskriften inneholder krav til, herunder mot akutt oljeforurensning og helsemessig. Forskriften samordner således de skravene som Oljedirektoratet, Statens forurensningstilsyn og Statens helsetilsyn fører tilsyn etter. Statens forurensningstilsyn har et selvstendig ansvar for tilsynet med mot akutt oljeforurensning etter forurensningsloven. CHAPTER I INTRODUCTORY PROVISIONS Re Section 1 Purpose The emergency preparedness regulations provide a summary of all requirements relating to emergency preparedness of the activity concerned. Other detailed regulations and recognized standards also stipulate requirements with regard to certain areas of importance to the emergency preparedness of the activity. The emergency preparedness regulations must consequently be seen in connection with the said regulations and standards. Relevant references in this connection are to be found in the guidelines for the individual provisions. The emergency preparedness of the individual activity is to be established on the basis of the defined situations of hazard and accident, cf section 16 of the regulations and guidelines. With regard to the defined situations of hazard and accident, the emergency preparedness of the activity concerned is required to be totally effective. The petroleum Act imposes on the operator to initiate contingency measures in the event of any emergency or accident situation. The operator is thus required to initiate emergency preparedness measures also in the event that situations other than the defined situations of hazard and accident should occur. In such cases the contingency measures may however be less effective. Re Section 2 Scope The regulations elaborate on and define more precisely the provisions relating to emergency preparedness in the safety regulations. The requirement of the regulations relating to acute oil pollution preparedness is an elaboration of section 40 of the pollution control Act. The scope of application of the regulations is limited in relation to that of the petroleum Act according to section 2 of the safety regulations. The regulations shall otherwise be applicable to the petroleum activities, as described in the legislative history relating to section 1-4. With regard to the operational scope of application it is emphasised that the act is applicable not only to the extent that actual exploration for and production etc. of petroleum is carried out, but also in certain phases both prior to and following the exploration and production phase. Furthermore it follows that the Act is applicable for example in the event of accidents on production installations, even if production is halted and the installation then no longer can be used for production of petroleum. The Act is applicable, for example, in connection with rescue operations following accidents, possible towing ashore etc. The regulations contain requirements to emergency preparedness in the petroleum activities, including preparedness relating to acute oil pollution and preparedness relating to health care and health services. In this way the regulations coordinate the emergency preparedness requirements according to which supervision is carried out by the Norwegian Petroleum Directorate, the State Pollution Control Authority and the Norwegian Board of Health. The State Pollution Control Authority has an independent responsibility with regard to supervision of oil pollution preparedness according to the pollution control Act.

12 Forskrift Veiledning om til forskrift om 610 Fastsatt Utgitt av av Miljøverndepartementet, Statens helsetilsyn har et selvstendig ansvar for tilsynet med den helsemessige en etter sikkerhetsforskriften 6 og gjeldende arbeidsdeling mellom Sosial- og helsedepartementet og Statens helsetilsyn. Øvrige myndigheter bistår Oljedirektoratet i tilsynet etter forskriften, jf ordningen av tilsynet med sikkerheten mv, fastsatt ved kgl res 28. juni Til 3 Definisjoner Beredskap: alle tiltak som planlegges iverksatt ved inntrådte fare- og ulykkessituasjoner for å beskytte mennesker, miljø og økonomiske verdier. Beredskap mot akutt oljeforurensning og helsemessig inngår derfor i forskriftens sbegrep. Beredskap omfatter tiltak for varsling, bekjempelse, redning, evakuering og normalisering. De ressursene som omfattes av sbegrepet deles i tre kategorier: a) Enhetsressurser: ressurser som er direkte underlagt felteller plattformsjef, og som er umiddelbart tilgjengelige. De omfatter blant annet tilgjengelig personell og utstyr, herunder sfartøy og helikoptre som er tildelt oppgaver i ssammenheng. b) Områderessurser: ressurser som ikke er underlagt felt-eller plattformsjef, men som befinner seg i samme område. Ressursene reguleres av en samarbeidsavtale, og kan være nærliggende innretninger med tilhørende personellressurser, forsyningsfartøy, sfartøy og helikoptre. Ressurser som styres av andre avtaler inngått mellom operatørene kan også gå inn i områderessursene når de befinner seg i samme område som innretningen. c) Eksterne ressurser: ressurser som ikke er underlagt felteller plattformsjef, og som ikke er i området. Slike ressurser kan være den nasjonale redningstjenestens organisasjon og ressurser (også internasjonale), og andre ressurser som fagorganer eller andre kan stille til rådighet for felteller plattformsjef. Dette kan være fly, helikoptre, kystvakt- og marinefartøy, satellittsystemer for kommunikasjon, landbaserte personellressurser, regionale eller nasjonale oljevernressurser, den offentlige helsetjenesten og ressurser som styres av internasjonale avtaler og av øvrige avtaler inngått mellom operatørene. Definerte fare- og ulykkessituasjoner: disse representerer et utvalg av mulige hendelser som virksomhetens skal håndtere. De identifiseres gjennom en risikoanalyse på bakgrunn av erfaringer og kvalifiserte vurderinger. Definerte fare- og ulykkessituasjoner omfatter blant annet: a) virksomhetens dimensjonerende ulykkeshendelser, jf analyseforskriften, for eksempel utblåsning, brann, eksplosjon, kollisjon, fallende gjenstander o l b) ulykkeshendelser av mindre omfang, for eksempel mannoverbord-situasjoner, mindre oljesøl som overskrider fastsatte utslippsgrenser, arbeidsulykker o l c) situasjoner forbundet med en midlertidig økning av risiko, for eksempel drivende gjenstander, arbeid over åpen sjø, «varmt» arbeid, opp- og nedjekking av oppjekkbare innretninger, spesielle driftsoperasjoner og naturforhold o l. De definerte fare- og ulykkessituasjonene representerer forpliktende innsatsområder for alt sarbeid. Alle krav til skal således oppfylles fullt ut for disse. The Norwegian Board of Health has an independent responsibility with regard to supervision of preparedness relating to health care and health services according to safety regulations section 6 and the applicable division of responsibility between the Ministry of Health and Social Affairs and the Norwegian Board of Health. Other authorities assist the Norwegian Petroleum Directorate in the supervison according to the regulations, cf Regulatory supervisory activities with the safety etc. in the petroleum activities, laid down by Royal Decree of 28 June Re Section 3 Definitions Emergency preparedness: The term emergency preparedness includes all measures planned to be implemented when hazard and accident situations have occurred, in order to protect people, the environment as well as assets and financial interests. Therefore the emergency preparedness concept of the regulations includes preparedness relating to acute oil pollution and preparedness relating to health care and health services. Emergency preparedness includes measures for alert, danger limitation, rescue, evacuation and normalization. The resources comprised by the emergency preparedness concept are divided into three categories: a) Unit resources: Resources which are directly subordinated the field or installation manager, and which are immediately available. They include, inter alia, available personnel and equipment, including standby vessel and helicopters that have been assigned emergency preparedness duties. b) Area resources: Resources which are not subordinated the field or installation manager, but which are located in the same area. The resources are regulated by a cooperation agreement, and may be installations in the vicinity with associated personnel resources, supply vessels, standby vessels and helicopters. Resources governed by other agreements entered into between the operators may also be included in the area resources when located in the same area as the installation. c) External resources: Resources which are not subordinated the field or installation manager, and which are not located in the area. Such resources may be the organization and resources of the national rescue service (also international), as well as other resources which professional bodies or others may place at the disposal of the field or installation manager. This may include aircraft, helicopters, Coast Guard and Navy vessels, satellite communication systems, shore-based personnel resources, regional or national oil pollution preparedness resources, the public health service and resources governed by international agreements and other agreements between the operators. Defined situations of hazard and accident: This term relates to a selection of possible events to be dealt with by the emergency preparedness of the activity in question. These situations are defined by means of a risk analysis based on experience and qualified evaluations. Defined situations of hazard and accident include, inter alia: a) the dimensioning accidental events of the activity, cf. the Risk Analysis Regulations, e.g. blowout, fire, explosion, collision, falling objects etc. b) less extensive accidental events, such as man overboard situations, limited oil spills exceeding the stipulated discharge limits, work accidents etc. c) situations connected with a temporary increase of risk, e.g. floating objects, work over open sea, «hot» work, jacking up and down of jack-up installations, special operations and environmental conditions etc. The defined situations of hazard and accident represent areas of binding commitment for all work relating to emergency preparedness. With regard to these situations, consequently, all emergency preparedness requirements must be met in full.

CONTENTS INNHOLD. KAP I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1. Formål... 314 2. Virkeområde... 314 3. Definisjoner... 314 4. Ikrafttredelse...

CONTENTS INNHOLD. KAP I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1. Formål... 314 2. Virkeområde... 314 3. Definisjoner... 314 4. Ikrafttredelse... 313 Forskrift om styringssystem for å etterleve myndighetskrav knyttet til sikkerhet, arbeidsmiljø og vern av ytre miljø i petroleumsvirksomheten. Fastsatt ved kgl res 27. juni 1997 med hjemmel i lov 29.

Detaljer

CONTENTS INNHOLD. Preface... 584. Forord... 584

CONTENTS INNHOLD. Preface... 584. Forord... 584 Forskrift om gjennomføring og bruk av risikoanalyser i 583 Fastsatt av OD og 4. desember 1990. Forskrift om gjennomføring og bruk av risikoanalyser i. Fastsatt av Oljedirektoratet 4. desember 1990 i medhold

Detaljer

CONTENTS INNHOLD. Preface... 132. Forord... 132

CONTENTS INNHOLD. Preface... 132. Forord... 132 Forskrift om fiskerikyndig person ombord i seismiske fartøy 131 Fastsatt av OD 30. oktober 1991 Forskrift om fiskerikyndig person om bord i seismisk fartøy på norsk kontinentalsokkel. Fastsatt av Oljedirektoratet

Detaljer

CONTENTS INNHOLD. Preface... 74. Forord... 74

CONTENTS INNHOLD. Preface... 74. Forord... 74 Forskrift om elektriske anlegg i petroleumsvirksomheten 73 Fastsatt av OD 8. januar 1991 Forskrift om elektriske anlegg i petroleumsvirksomheten. Fastsatt av Oljedirektoratet 8. januar 1991 i medhold av

Detaljer

CONTENTS INNHOLD PREFACE... 214 FORORD... 214

CONTENTS INNHOLD PREFACE... 214 FORORD... 214 Forskrift om løfteinnretninger og løfteredskap 213 i petroleumsvirksomheten Fastsatt av OD 7. februar 1992 Forskrift om løfteinnretninger og løfteredskap i petroleumsvirksomheten. Fastsatt av Oljedirektoratet

Detaljer

CONTENTS INNHOLD. KAP I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1. Formål... 289 2. Virkeområde... 289 3. Definisjoner... 289 4. Ikrafttredelse mv...

CONTENTS INNHOLD. KAP I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1. Formål... 289 2. Virkeområde... 289 3. Definisjoner... 289 4. Ikrafttredelse mv... 287 Forskrift om sikkerhet i petroleumsvirksomheten. med hjemmel i lov 29. november 1996 nr 72 om petroleumsvirksomhet 10-18. Regulations relating to safety in the petroleum activities. Laid down by Royal

Detaljer

Brannvern - internkontroll. Hva sier regelverket i Norge? eiers og virksomhets plikter brannvesenets tilsyn. Trond Dilling senioringeniør

Brannvern - internkontroll. Hva sier regelverket i Norge? eiers og virksomhets plikter brannvesenets tilsyn. Trond Dilling senioringeniør Brannvern - internkontroll Hva sier regelverket i Norge? eiers og virksomhets plikter brannvesenets tilsyn Trond Dilling senioringeniør Ny brann- og eksplosjonsvernlov fra 01.07.02 Fire and Explosion Prevention

Detaljer

INNHOLD CONTENTS. Forskrift om arbeidervern og arbeidsmiljø i petroleumsvirksomheten. Kgl res 27. november 1992

INNHOLD CONTENTS. Forskrift om arbeidervern og arbeidsmiljø i petroleumsvirksomheten. Kgl res 27. november 1992 231 Forskrift om arbeidervern og arbeidsmiljø i petroleumsvirksomheten. Fastsatt ved kgl res 27. november 1992 i medhold av lov 4. februar 1977 nr 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø m v 2 nr 3 første -

Detaljer

CONTENTS INNHOLD PREFACE... 405 FORORD... 405

CONTENTS INNHOLD PREFACE... 405 FORORD... 405 Forskrift om systematisk oppfølging av arbeidsmiljøet i petroleumsvirksomheten (sam-forskriften) 403 Fastsatt av OD 8. mars 1995 Forskrift om systematisk oppfølging av arbeidsmiljøet i petroleumsvirksomheten

Detaljer

og arbeidsmiljøet i petroleumsvirksomheten. Utgitt av Oljedirektoratet 26. september 1995. INNHOLD CONTENTS INNLEDNING... 779 INTRODUCTION...

og arbeidsmiljøet i petroleumsvirksomheten. Utgitt av Oljedirektoratet 26. september 1995. INNHOLD CONTENTS INNLEDNING... 779 INTRODUCTION... 777 Orientering om ordningen av tilsynet med sikkerheten i petroleumsvirksomheten.. Orientation concerning the arrangement of regulatory supervision relating to safety and the working environment in the

Detaljer

CONTENTS INNHOLD PREFACE... 169 FORORD... 169

CONTENTS INNHOLD PREFACE... 169 FORORD... 169 Forskrift om sikkerhets- og kommunikasjonssystemer innretninger i petroleumsvirksomheten 167 Fastsatt av OD 7. februar 1992 Forskrift om sikkerhets- og kommunikasjonssystemer innretninger i petroleumsvirksomheten.

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

CONTENTS INNHOLD. KAP III DRIKKEVANN... 959 12 Alminnelige krav til drikkevann... 959 13 Kontroll av drikkevann... 959 14 Krav til personell...

CONTENTS INNHOLD. KAP III DRIKKEVANN... 959 12 Alminnelige krav til drikkevann... 959 13 Kontroll av drikkevann... 959 14 Krav til personell... 955 Forskrift om hygieniske forhold m v for innretninger i. Fastsatt av Sosialdepartementet og Helsedirektoratet 17. juni 1991 med hjemmel i 57 i lov nr 11 av 22. mars 1985 om petroleumsvirksomhet jf 23

Detaljer

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Public roadmap for information management, governance and exchange 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Skate Skate (governance and coordination of services in egovernment) is a strategic cooperation

Detaljer

CONTENTS INNHOLD PREFACE... 305 FORORD... 305

CONTENTS INNHOLD PREFACE... 305 FORORD... 305 303 Fastsatt av OD 7. februar 1992 Forskrift om bærende konstruksjoner i petroleumsvirksomheten. Fastsatt av Oljedirektoratet 7. februar 1992 i medhold av forskrift om sikkerhet mv, kgl res 28. juni 1985

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

ILO- 98 Rett til kollektive forhandlinger.

ILO- 98 Rett til kollektive forhandlinger. ILO 98 Artikkel 1.1. Når det gjelder sysselsetting, skal arbeidstakerne nyte tilstrekkelig vern mot all diskriminering som innebærer et angrep på foreningsfriheten.2. Dette vern skal særlig være rettet

Detaljer

Tjenestedirektivet og. «sosial dumping»

Tjenestedirektivet og. «sosial dumping» Tjenestedirektivet og handlingsplanen mot «sosial dumping» 11. mars Tjenestedirektivet favner vidt Næringer Reguleringer Artikkel 16 Restriksjonsforbudet Temaer Nr. 1 - Det generelle med kriterier e for

Detaljer

KAP I ALMINNELIGE BESTEMMELSER CHAPTER I GENERAL PROVISIONS

KAP I ALMINNELIGE BESTEMMELSER CHAPTER I GENERAL PROVISIONS Forskrift om helsekrav for personer i petroleumsvirksomheten 937 Forskrift om helsekrav for personer i petroleumsvirksomheten. Gitt av Helsedirektoratet 12.11.90 i medhold av 57 i lov nr 11 av 22. mars

Detaljer

CONTENTS INNHOLD PREFACE... 141 FORORD... 141

CONTENTS INNHOLD PREFACE... 141 FORORD... 141 Forskrift om prosess- og støtteanlegg i petroleumsvirksomheten 139 Forskrift om prosess- og støtteanlegg i petroleumsvirksomheten. Fastsatt av Oljedirektoratet 7. februar 1992 i medhold av forskrift om

Detaljer

PETROLEUM PRICE BOARD

PETROLEUM PRICE BOARD 1 PETROLEUM PRICE BOARD Our reference Date OED 15/712 21/09/2015 To the Licensees on the Norwegian Continental Shelf (Unofficial translation) NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL

Detaljer

CP O ~" v? 23. jan.j Forskrifter om tilsyn med og bruk av anlegg, apparater, materiell og., stoffer som avgir ioniserende eller annen helsefarlig

CP O ~ v? 23. jan.j Forskrifter om tilsyn med og bruk av anlegg, apparater, materiell og., stoffer som avgir ioniserende eller annen helsefarlig CP O ~" v? 23. jan.j Forskrifter om tilsyn med og bruk av anlegg, apparater, materiell og., stoffer som avgir ioniserende eller annen helsefarlig stråling. Gitt ved kgl. res. av 23. jan. 1976 med hjemmel

Detaljer

Innovasjonsvennlig anskaffelse

Innovasjonsvennlig anskaffelse UNIVERSITETET I BERGEN Universitetet i Bergen Innovasjonsvennlig anskaffelse Fredrikstad, 20 april 2016 Kjetil Skog 1 Universitetet i Bergen 2 Universitetet i Bergen Driftsinntekter på 4 milliarder kr

Detaljer

INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011)

INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011) INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011) 1 Oppgaver Valgkomiteens oppgaver er å avgi innstilling til - generalforsamlingen

Detaljer

Ansvar for grenseoverskridende forurensning Norge/Russland

Ansvar for grenseoverskridende forurensning Norge/Russland Ansvar for grenseoverskridende forurensning Norge/Russland oprofessor Erik Røsæg onordisk institutt for sjørett, Universitetet i Oslo oerik. rosag@jus. uio. no ofolk. uio. no/erikro Montara 2 NORSKE ANSVARSREGLER

Detaljer

Tripartite. The regulations also create a general duty for employees to help shape, implement and follow up systematic HSE efforts in the industry.

Tripartite. The regulations also create a general duty for employees to help shape, implement and follow up systematic HSE efforts in the industry. Tripartite Collaboration between employers, unions and government is not only enshrined in Norwegian petroleum policy, but also essential for progress on HSE. That puts Norway in a unique position. Trepartssamarbeid

Detaljer

Tap av data og ansvarsbegrensning ved kjøp av hostingtjenester

Tap av data og ansvarsbegrensning ved kjøp av hostingtjenester Tap av data og ansvarsbegrensning ved kjøp av hostingtjenester Lene Cecilie Høydahl Trine Lysaker Lehn 16. Januar 2014 Lene Cecilie Høydahl Kontraktsdirektør SAS Institute AS lene.hoydahl@sas.com Trine

Detaljer

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 3rd QUARTER 2015

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 3rd QUARTER 2015 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 15/712 07/12/2015 Til rettighetshaverne på norsk sokkel (Unofficial translation) NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 3rd

Detaljer

ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL SELSKAPETS LEDENDE ANSATTE

ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL SELSKAPETS LEDENDE ANSATTE ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL SELSKAPETS LEDENDE ANSATTE Styret i Reservoir Exploration Technology ASA ( Selskapet ) fremlegger erklæring ( Erklæringen ) vedrørende fastsettelse av lønn og

Detaljer

LUFTDYKTIGHETSP ABUD

LUFTDYKTIGHETSP ABUD MERK! For at angjeldende flymateriell skal være luftdyktig må påbudet være utført til rett tid og notat om utførelsen ført inn i vedkommende iournal med henvisniniz til denne LDPs nummer. Luftartstilsynet

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

May legally defined terms be useful for improved interoperability in the public sector?

May legally defined terms be useful for improved interoperability in the public sector? May legally defined terms be useful for improved interoperability in the public sector? Prof. Dag Wiese Schartum, Norwegian Research Center for Computers and Law, University of Oslo How may terms be legally

Detaljer

ATO program for Renewal of IR, Class or Type-rating

ATO program for Renewal of IR, Class or Type-rating May be used by the ATO in order to establish an individual training program for renewal of IR, Class or Type-rating in accordance with FCL.625 IR(c)(d) / AMC1 FCL.625(c) and FCL.740(b)(1)(2) / AMC1 FCL.740(b)(1)

Detaljer

Nærings-PhD i Aker Solutions

Nærings-PhD i Aker Solutions part of Aker Motivasjon og erfaringer Kristin M. Berntsen/Soffi Westin/Maung K. Sein 09.12.2011 2011 Aker Solutions Motivasjon for Aker Solutions Forutsetning Vilje fra bedrift og se nytteverdien av forskning.

Detaljer

ISO 9001:2015 Endringer i ledelsesstandarder

ISO 9001:2015 Endringer i ledelsesstandarder ISO 9001:2015 Endringer i ledelsesstandarder 210 kollegaer Oslo (HK) Bergen / Ågotnes Stavanger Haugesund Trondheim Göteborg VÅRE VERDIER HENSIKT MED STANDARD REVISJONER

Detaljer

Magnetic Charging Dock DK48

Magnetic Charging Dock DK48 Brukerhåndbok Magnetic Charging Dock DK48 Innhold Innledning...3 Om den magnetiske ladestasjonen...3 Med den magnetiske ladedokkstasjonen...4 Velge en festeanordning for telefonen...4 Lad opp telefonen

Detaljer

Independent audit av kvalitetssystemet, teknisk seminar 25-26 november 2014

Independent audit av kvalitetssystemet, teknisk seminar 25-26 november 2014 Independent audit av kvalitetssystemet, teknisk seminar 25-26 november 2014 Valter Kristiansen Flyteknisk Inspektør, Teknisk vedlikehold Luftfartstilsynet T: +47 75 58 50 00 F: +47 75 58 50 05 postmottak@caa.no

Detaljer

Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools

Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools The Visions Conference 2011 UiO 18 20 May 2011 Kirsten Palm Oslo University College Else Ryen

Detaljer

Acuaculture Maritime Offshore Industry

Acuaculture Maritime Offshore Industry Experience and customized solutions for 75 years Acuaculture Maritime Offshore Industry Experience and customized solutions for 75 years Erling Haug AS is a leading supplier of quality products to the

Detaljer

ISO-standarderfor informasjonssikkerhet

ISO-standarderfor informasjonssikkerhet Verifying security since 1999 ISO-standarderfor informasjonssikkerhet ISO/IEC 27000-serien Information technology Security techniques oiso/iec 27000 Information security management systems Overview and

Detaljer

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00. Til aksjeeierne i Songa ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Songa ASA holdes på selskapets kontor i Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Detaljer

Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig

Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Med fokus på IT sikkerhet i offshore bransjen Kristiansand, 21/10/2014, Asgeir Skretting, Dag Tang Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Agenda Hvorfor sikker offshore

Detaljer

Blokkering av innhold på internett

Blokkering av innhold på internett Blokkering av innhold på internett Norids registrarseminar Rune Ljostad 30. oktober 2012 Internett egenart har skapt ubalanse Stort skadepotensiale Alle tidligere naturlige begrensninger borte Mulig å

Detaljer

Workshop 22. september 2015

Workshop 22. september 2015 Workshop 22. september 2015 Rapporteringsforordning (EU) nr. 376/2014 Luftfartstilsynet T: +47 75 58 50 00 F: +47 75 58 50 05 postmottak@caa.no Postadresse: Postboks 243 8001 BODØ Besøksadresse: Sjøgata

Detaljer

Miljøpåvirkning og legemiddelgodkjenning Hva sier regelverket? Steinar Madsen Statens legemiddelverk

Miljøpåvirkning og legemiddelgodkjenning Hva sier regelverket? Steinar Madsen Statens legemiddelverk Miljøpåvirkning og legemiddelgodkjenning Hva sier regelverket? Steinar Madsen Statens legemiddelverk Klasser av medisiner Substitusjon og tilskudd Vitaminer, mineraler, hormoner Medisiner som påvirker

Detaljer

PIM ProsjektInformasjonsManual Tittel: REDUKSJON AV FLUORIDEKSPONERING I ALUMINIUMINDUSTRIEN INKLUDERT GRUNNLAG FOR KORTTIDSNORM FOR FLUORIDER

PIM ProsjektInformasjonsManual Tittel: REDUKSJON AV FLUORIDEKSPONERING I ALUMINIUMINDUSTRIEN INKLUDERT GRUNNLAG FOR KORTTIDSNORM FOR FLUORIDER SLUTTRAPPORT Innhold 1. Innledning 1.1 Deltakere 1.2 Bakgrunn 1.3 Mål 1.4 Organisasjon 2. Oppsummering 3. Summary in English 4. Referanser/References 1. INNLEDNING 1.1 Deltakere Alcan á Ísland Alcoa Fjarðaál

Detaljer

Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo. 14. oktober 2005 kl 12:00

Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo. 14. oktober 2005 kl 12:00 Til aksjeeiere i Norgani Hotels ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Norgani Hotels ASA holdes på: Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo 14. oktober 2005 kl 12:00

Detaljer

What is the Norwegian Health System like? What are the plans for the 116 117 in Norway? What are the biggest obstacles?

What is the Norwegian Health System like? What are the plans for the 116 117 in Norway? What are the biggest obstacles? What is the Norwegian Health System like? What are the plans for the 116 117 in Norway? What are the biggest obstacles? I preciate to get the invitation to participate at this convention and give the Norwegian

Detaljer

Lovlig bruk av Cloud Computing. Helge Veum, avdelingsdirektør Difi, Oslo 17.03.2014

Lovlig bruk av Cloud Computing. Helge Veum, avdelingsdirektør Difi, Oslo 17.03.2014 Lovlig bruk av Cloud Computing Helge Veum, avdelingsdirektør Difi, Oslo 17.03.2014 Vårt utgangspunkt Det er Datatilsynets utgangspunkt at det er mulig å oppnå godt personvern også i nettskyen Dette er

Detaljer

Institutt for biovitenskap

Institutt for biovitenskap Institutt for biovitenskap Oppslag for alle avtrekksskap: Alle avtrekksskap skal ha forklaring på alarmsystem på det enkelte skap. Dette varier fra skap til skap. e.g. på IBV finnes det minst 3 ulike typer.

Detaljer

CONTENTS INNHOLD PREFACE... 343 FORORD... 343

CONTENTS INNHOLD PREFACE... 343 FORORD... 343 Forskrift om eksplosjons og brannbeskyttelse av innretninger 341 Fastsatt av Oljedirektoratet 7. februar 1992 Forskrift om eksplosjons- og brannbeskyttelse av innretninger. Fastsatt av Oljedirektoratet

Detaljer

Monitoring water sources.

Monitoring water sources. Monitoring water sources. Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/38336681.aspx Ekstern anbuds ID 223314-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling Prosedyre

Detaljer

CONTENTS INNHOLD PREFACE... 482 FORORD... 482 INTRODUCTORY PROVISIONS INNLEDENDE BESTEMMELSER

CONTENTS INNHOLD PREFACE... 482 FORORD... 482 INTRODUCTORY PROVISIONS INNLEDENDE BESTEMMELSER Forskrift om bemannede undervannsoperasjoner 479 Fastsatt av OD og HD 11. juni 1990 Forskrift om bemannede undervannsoperasjoner i petroleumsvirksomheten. Fastsatt av Oljedirektoratet og Helsedirektoratet

Detaljer

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013 0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013 Klasse / Class 1 For skatt av sjømannsinntekt med 10% standardfradrag, 30% sjømannsfradrag Trekk- 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Detaljer

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting (OFFICE TRANSLATION) INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ISLAND DRILLING COMPANY ASA ORG NR 989 734 229 NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING OF ISLAND DRILLING COMPANY ASA REG NO 989 734 229 Den 9 juni

Detaljer

WORKSHOP - ERGONOMISKE KRAV OG AKTIVITETER I NORSOK S-002 SKI, 13.11.2014 ADAM BALFOUR

WORKSHOP - ERGONOMISKE KRAV OG AKTIVITETER I NORSOK S-002 SKI, 13.11.2014 ADAM BALFOUR WORKSHOP - ERGONOMISKE KRAV OG AKTIVITETER I NORSOK S-002 SKI, 13.11.2014 ADAM BALFOUR PLAN FOR WORKSHOP Felles introduksjon 15 minutter Workshops ink. pause 90 minutter Oppsummering 15 minutter NORSOK-KOMITEEN

Detaljer

Bruk av ALARP analyse for beslutningstaking på behovet for sikkerhetssystemer / barrierer

Bruk av ALARP analyse for beslutningstaking på behovet for sikkerhetssystemer / barrierer Bruk av ALARP analyse for beslutningstaking på behovet for sikkerhetssystemer / barrierer Morten Sørum, Senior Advisor Safety, Statoil Classification: Internal 2014-11-16 ALARP prinsippet ALARP (As Low

Detaljer

SkillGuide. Brukerveiledning. Norsk

SkillGuide. Brukerveiledning. Norsk SkillGuide Brukerveiledning Norsk SkillGuide SkillGuide er en feedback-enhet som gir tilbakemelding på HLR-kvalitet, både i sanntid og ved en oppsummering i etterkant. www.laerdal.com Hva følger med SkillGuide

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

Tre kilder til markedsdata

Tre kilder til markedsdata Johan Fredrik Øhman Tre kilder til markedsdata Datakilder for transaksjoner TRS VPS Børsdata 2 Transaksjonsrapportering i MiFID 1 3 Mottar >130 millioner transaksjoner i året 4 Utvidet teknisk samarbeid

Detaljer

FORSLAG OM KAPITALNEDSETTELSE I PROPOSED REDUCTION OF SHARE CAPITAL IN. ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA (Business Registration No.

FORSLAG OM KAPITALNEDSETTELSE I PROPOSED REDUCTION OF SHARE CAPITAL IN. ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA (Business Registration No. FORSLAG OM KAPITALNEDSETTELSE I ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA (Organisasjonsnummer 989 307 606) Vedtatt av Selskapets styre den 15. mai 2012. PROPOSED REDUCTION OF SHARE CAPITAL IN ALADDIN OIL & GAS COMPANY

Detaljer

VEDTEKTER FOR ELECTROMAGNETIC GEOSERVICES ASA. (Sist endret den 16 september 2013) 1 Navn

VEDTEKTER FOR ELECTROMAGNETIC GEOSERVICES ASA. (Sist endret den 16 september 2013) 1 Navn VEDTEKTER FOR ELECTROMAGNETIC GEOSERVICES ASA (Sist endret den 16 september 2013) 1 Navn Selskapets foretaksnavn er Electromagnetic Geoservices ASA. Selskapet er et allmennaksjeselskap. 2 Forretningskontor

Detaljer

LISTE OVER TILLATTE HJELPEMIDLER EKSAMEN I NOVEMBER OG DESEMBER 2014

LISTE OVER TILLATTE HJELPEMIDLER EKSAMEN I NOVEMBER OG DESEMBER 2014 1 LISTE OVER TILLATTE HJELPEMIDLER EKSAMEN I NOVEMBER OG DESEMBER 2014 REGLEMENT FOR BRUK AV KALKULATOR OG ORDBOK SE SISTE SIDE 1. STUDIEÅR (ØKAD/REV): Finansregnskap m/ikt (ØABED1000) Markedsføring og

Detaljer

Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Oversigt over Microsoft Reporting Services rapporter

Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Oversigt over Microsoft Reporting Services rapporter Reporting Services - oversigt Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Oversigt over Microsoft Reporting Services rapporter Summary Efterfølgende vises en oversigt over de rapporter som er indeholdt i Microsoft

Detaljer

Operatørenes forening for beredskap - OFFB

Operatørenes forening for beredskap - OFFB Operatørenes forening for beredskap - OFFB Den nye beredskapsorganisasjonen til mange oljeselskaper Beredskapsforum 2011 Ole Jacob Haug Daglig leder OFFB - Operatørenes Forening For Beredskap Etablert

Detaljer

buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata

buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata IFD International Framework for Dictionaries Hvordan bygges en BIM? Hva kan hentes ut av BIM? Hvordan

Detaljer

Asset Management. Compliance og Operasjonell Risiko. Asle Bistrup Eide. Presentasjon i VFF den 28. november 2012

Asset Management. Compliance og Operasjonell Risiko. Asle Bistrup Eide. Presentasjon i VFF den 28. november 2012 Asset Management Compliance og Operasjonell Risiko Presentasjon i VFF den 28. november 2012 Asle Bistrup Eide A global manager with companies in Oslo, Stockholm, Bergen, Luxembourg, Chennai and Hong Kong

Detaljer

CONTENTS INNHOLD FORORD... 233 PREFACE... 233

CONTENTS INNHOLD FORORD... 233 PREFACE... 233 Forskrift om bore- og brønnaktiviteter og om geologisk datainnsamling i petroleumsvirksomheten 231 Fastsatt av OD 7. februar 1992 Forskrift om bore- og brønnaktiviteter og om geologisk datainnsamling i

Detaljer

Utstyr for avstandsmåling. Dommersamling 14. mars 2015 Stein Jodal

Utstyr for avstandsmåling. Dommersamling 14. mars 2015 Stein Jodal Utstyr for avstandsmåling Dommersamling 14. mars 2015 Stein Jodal Dommersamlingen 2012 Regulert i R 14-3 Kunstige hjelpemidler, uvanlig utstyr og uvanlig bruk av utstyr Anmerkning: Komiteen kan lage en

Detaljer

HVORDAN UNNGÅ Å SITTE MED SKADEEKSPONERINGER SOM IKKE ER DEKKET AV FORSIKRING? ved Andreas Meidell og Pål Lieungh

HVORDAN UNNGÅ Å SITTE MED SKADEEKSPONERINGER SOM IKKE ER DEKKET AV FORSIKRING? ved Andreas Meidell og Pål Lieungh HVORDAN UNNGÅ Å SITTE MED SKADEEKSPONERINGER SOM IKKE ER DEKKET AV FORSIKRING? ved Andreas Meidell og Pål Lieungh 1 INNLEDNING Forsikring er kontraktsmessig avdekning mot risiko for skader og tap En OSV-reder

Detaljer

CONTENTS INNHOLD PREFACE... 35 FORORD... 35 CHAPTER I INTRODUCTORY PROVISIONS KAP I INNLEDENDE BESTEMMELSER

CONTENTS INNHOLD PREFACE... 35 FORORD... 35 CHAPTER I INTRODUCTORY PROVISIONS KAP I INNLEDENDE BESTEMMELSER Forskrift om rørledningssystemer i petroleumsvirksomheten 33 Fastsatt av Oljedirektoratet 30. april 1990 Forskrift om rørledningssystemer i petroleumsvirksomheten. Fastsatt av Oljedirektoratet 30. april

Detaljer

Vedlegg 9.4 Svar ifm kartlegging av krav på andre lands sokkel

Vedlegg 9.4 Svar ifm kartlegging av krav på andre lands sokkel 1 av 8 Vedlegg 9.4 Svar ifm kartlegging av krav på andre lands sokkel 1. Bakgrunn for arbeidet Arbeidet med denne deloppgaven ifm fjernoperert rørhåndtering går ut på å skaffe til veie en oversikt over

Detaljer

Contingent Liabilities in Norwegian Local Government Accounting. Redress Programs Relating to Institutional Child Abuse

Contingent Liabilities in Norwegian Local Government Accounting. Redress Programs Relating to Institutional Child Abuse Contingent Liabilities in Norwegian Local Government Accounting Redress Programs Relating to Institutional Child Abuse telemarksforsking.no Telemarksforsking What is Redress Programs Relating to Institutional

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014.

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 31.10.2013 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2014 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen

Detaljer

Morten Walløe Tvedt, Senior Research Fellow, Lawyer. Seminar 6.juni 2008

Morten Walløe Tvedt, Senior Research Fellow, Lawyer. Seminar 6.juni 2008 Morten Walløe Tvedt, Senior Research Fellow, Lawyer Seminar 6.juni 2008 My Background: Marine and Fish Genetic Resource: Access to and Property Rights of Aquaculture Genetic Resources Norwegian Perspectives

Detaljer

TOPP BEREDSKAP I 17 DAGER ER DU KLAR?

TOPP BEREDSKAP I 17 DAGER ER DU KLAR? TOPP BEREDSKAP I 17 DAGER ER DU KLAR? SIKKERHETSDAGENE 2013, 23. OKTOBER ARRANGEMENTSSYKLUS Søkerfase Etablering Strategisk planlegging Operasjonell planlegging «Operational Readiness» Olympiske leker

Detaljer

HMS og IKT-sikkerhet i integrerte operasjoner

HMS og IKT-sikkerhet i integrerte operasjoner HMS og IKT-sikkerhet i integrerte operasjoner Uønskede hendelser, oppfølging mot indikatorer og planer videre Randi Røisli CISO (Statoil) Leder arbeidsgruppe informasjonssikkerhet (OLF IO) 2 Eller historien

Detaljer

E-navigasjon 12-13 Juni 2014

E-navigasjon 12-13 Juni 2014 E-navigasjon 12-13 Juni 2014 SIKKER NAVIGERING Classification: Internal 2014-06-11 E-NAVIGASJON Introduksjon, Tor Arne Tønnessen Statoil hvem er vi E-navigasjon, hvorfor er det viktig for Statoil ECDIS,

Detaljer

Hva er IO? Offshore logistikkonferanse 2011. Kristiansund. Bjørnar Aas Ph.D in logistics. Molde University College, 2011

Hva er IO? Offshore logistikkonferanse 2011. Kristiansund. Bjørnar Aas Ph.D in logistics. Molde University College, 2011 Hva er IO? Offshore logistikkonferanse 2011 Kristiansund Bjørnar Aas Ph.D in logistics Molde University College, 2011 Historien bak IO Innhold Definisjonen av konseptet 2 Bakgrunn Vi må utvinne mer: Nye

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016.

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2016 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

Et treårig Interreg-prosjekt som skal bidra til økt bruk av fornybare drivstoff til persontransporten. greendriveregion.com

Et treårig Interreg-prosjekt som skal bidra til økt bruk av fornybare drivstoff til persontransporten. greendriveregion.com Et treårig Interreg-prosjekt som skal bidra til økt bruk av fornybare drivstoff til persontransporten. greendriveregion.com Mål Målet i Green Drive Region er at 10 % av alle personbiler i Indre Skandinavia

Detaljer

Forebygging av stikkskader og ny forskrift. Dorthea Hagen Oma Smittevernoverlege Helse Bergen

Forebygging av stikkskader og ny forskrift. Dorthea Hagen Oma Smittevernoverlege Helse Bergen Forebygging av stikkskader og ny forskrift Dorthea Hagen Oma Smittevernoverlege Helse Bergen The EU Sharps Directive blei vedtatt i mai 2010 direktivet er juridisk bindande også i Noreg gjennom EØS-avtalen

Detaljer

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6.

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. Administrasjon av postnummersystemet i Norge Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. may 2015 Postnumrene i Norge ble opprettet 18.3.1968 The postal codes in Norway was established in

Detaljer

Retten til behandling etter grove menneskerettighetsbrudd

Retten til behandling etter grove menneskerettighetsbrudd Retten til behandling etter grove menneskerettighetsbrudd en rettighet i spenningsfeltet mellom praktisk helsearbeid og internasjonale menneskerettigheter Nora Sveaass, Psykologisk Institutt, UiO Kolding,

Detaljer

Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction

Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction Ass Professor Lars Erik Kjekshus and Post doc Trond Tjerbo Department of Health Management and Health Economics

Detaljer

Erfaringer med klyngedannelse «Fra olje og gass til havbruk»

Erfaringer med klyngedannelse «Fra olje og gass til havbruk» Erfaringer med klyngedannelse «Fra olje og gass til havbruk» Helge Ege, Statsautorisert revisor Deloitte avdeling Lyngdal 2 Vår rolle i tilsvarende klynger: Deloitte Bergen, sitter på spesialkompetanse,

Detaljer

Nye krav i ISO 9001, hvilke er de og hvordan implementere disse i TQM? Ragna Karoline Aasen

Nye krav i ISO 9001, hvilke er de og hvordan implementere disse i TQM? Ragna Karoline Aasen Nye krav i ISO 9001, hvilke er de og hvordan implementere disse i TQM? Ragna Karoline Aasen IMPLEMENTERINGSPLAN September 2015 ISO 9001:2015 publiseres Høst 2015 Akkreditering av sertifiseringsorganene

Detaljer

Samhandling i prosjekter et forskerblikk på Nødnettprosjektet. Therese Dille, PhD

Samhandling i prosjekter et forskerblikk på Nødnettprosjektet. Therese Dille, PhD Samhandling i prosjekter et forskerblikk på Nødnettprosjektet Therese Dille, PhD Bakgrunn Forskningsprosjekt (2008-2012) ved Handelshøyskolen BI, Institutt for ledelse og organisasjon Tilknyttet FoU-prosjektet

Detaljer

Rapporterer norske selskaper integrert?

Rapporterer norske selskaper integrert? Advisory DnR Rapporterer norske selskaper integrert? Hvordan ligger norske selskaper an? Integrert rapportering er å synliggjøre bedre hvordan virksomheten skaper verdi 3 Norske selskaper har en lang vei

Detaljer

Managing Risk in Critical Railway Applications

Managing Risk in Critical Railway Applications Managing Risk in Critical Railway Applications Topics Railway signalling Real projects Regulator, standards and the law Acceptance criteria for signalling systems (SIL) Risk analysis a special case The

Detaljer

I I forskrift 31.august 2001 nr. 1016 om helse-, miljø- og sikkerhet i petroleumsvirksomheten (rammeforskriften) gjøres følgende endringer:

I I forskrift 31.august 2001 nr. 1016 om helse-, miljø- og sikkerhet i petroleumsvirksomheten (rammeforskriften) gjøres følgende endringer: Forskrift om endring i forskrift om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten (rammeforskriften). Fastsatt ved kgl. res i medhold av lov 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v.

Detaljer

OM OSS / ARBEIDSLIV / CORPORATE, BØRS & FINANS / ENERGI / EUROPA- & KONKURRANSERETT/ FAMILIE, ARV & SKIFTE / EIENDOM & ENTREPRISE/ IMMATERIALRETT /

OM OSS / ARBEIDSLIV / CORPORATE, BØRS & FINANS / ENERGI / EUROPA- & KONKURRANSERETT/ FAMILIE, ARV & SKIFTE / EIENDOM & ENTREPRISE/ IMMATERIALRETT / OM OSS / ARBEIDSLIV / CORPORATE, BØRS & FINANS / ENERGI / EUROPA- & KONKURRANSERETT/ FAMILIE, ARV & SKIFTE / EIENDOM & ENTREPRISE/ IMMATERIALRETT / KOMMUNIKASJON, MEDIA & TEKNOLOGI / OLJE & GASS / PROFESJONSANSVAR

Detaljer

En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket

En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket NIRF 17. april 2012 En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket Haakon Faanes, CIA,CISA, CISM Internrevisjonen NAV NAVs ITIL-tilnærming - SMILI NAV, 18.04.2012 Side 2 Styring av tjenestenivå Prosessen omfatter

Detaljer

Quality Policy. HSE Policy

Quality Policy. HSE Policy 1 2 Quality Policy HSE Policy Astra North shall provide its customers highly motivated personnel with correct competence and good personal qualities to each specific assignment. Astra North believes a

Detaljer

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen Dialogkveld 03. mars 2016 Mobbing i barnehagen Discussion evening March 3rd 2016 Bullying at kindergarten Mobbing i barnehagen Kan vi si at det eksisterer mobbing i barnehagen? Er barnehagebarn i stand

Detaljer

EXAM TTM4128 SERVICE AND RESOURCE MANAGEMENT EKSAM I TTM4128 TJENESTE- OG RESSURSADMINISTRASJON

EXAM TTM4128 SERVICE AND RESOURCE MANAGEMENT EKSAM I TTM4128 TJENESTE- OG RESSURSADMINISTRASJON Side 1 av 5 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for telematikk EXAM TTM4128 SERVICE AND RESOURCE MANAGEMENT EKSAM I TTM4128 TJENESTE- OG RESSURSADMINISTRASJON Contact person /

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA Aksjonærene i Telio Holding ASA ( Selskapet ) innkalles med dette til ordinær generalforsamling

Detaljer

Prinsipper for å lage definisjoner (ISO704:2000) Principles for definition writing (ISO 704:2000)

Prinsipper for å lage definisjoner (ISO704:2000) Principles for definition writing (ISO 704:2000) Dokument tittel: Prinsipper for definisjoner jfr ISO704:2000 Side 1 av 4 Prinsipper for å lage definisjoner (ISO704:2000) Principles for definition writing (ISO 704:2000) A.1 Grunnprinsipper (Basic principles)

Detaljer

Hvordan komme i kontakt med de store

Hvordan komme i kontakt med de store Hvordan komme i kontakt med de store Willy Holdahl, direktør Personal og Organisasjonsutvikling Kongstanken, 15 oktober 2010 The information contained in this document is Volvo Aero Connecticut Proprietary

Detaljer

Rolls-Royce` globale strategi og maritimsatsingen

Rolls-Royce` globale strategi og maritimsatsingen Rolls-Royce` globale strategi og maritimsatsingen på Sunnmøre Knut Johan Rønningen 2011 Rolls-Royce plc The information in this document is the property of Rolls-Royce plc and may not be copied or communicated

Detaljer