CONTENTS INNHOLD. Preface Forord... 74

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "CONTENTS INNHOLD. Preface... 74. Forord... 74"

Transkript

1 Forskrift om elektriske anlegg i petroleumsvirksomheten 73 Fastsatt av OD 8. januar 1991 Forskrift om elektriske anlegg i petroleumsvirksomheten. Fastsatt av Oljedirektoratet 8. januar 1991 i medhold av forskrift om sikkerhet mv, kgl res 28. juni 1985 jf 7 jf 37 og 38, jf Kommunal- og arbeidsdepartementets delegeringsvedtak 28. juni 1985, jf lov 29. november 1996 nr 72 om petroleumsvirksomhet 11-1 siste ledd og forskrift om sikkerhet i petroleumsvirksomheten, kgl res 27. juni nr 3 jf 6. Sist endret 25. mars Regulations relating to electrical installations in the petroleum activities. Issued by the Norwegian Petroleum Directorate 8 January 1991 pursuant to regulations relating to safety etc, laid down by Royal Decree 28 June 1985, cf section 7, cf sections 37 and 38, cf delegation of authority by the Ministry of Local Government and Labour 28 June 1985, cf Act 29 November 1996 no 72 relating to petroleum activities section 11-1 last paragraph and regulations relating to safety in the petroleum activities, Royal Decree 27 June 1997 section 4 subsection 3 cf section 6. Last amended 25 March INNHOLD Forord KAP I INNLEDENDE BESTEMMELSER Formål Virkeområde Definisjoner Straffebestemmelse Ikrafttredelse mv KAP II ALMINNELIGE BESTEMMELSER Tilsynsmyndighet Pliktsubjekt Fravik KAP III SØKNADER, DOKUMENTASJON OG INFORMASJON SOM SKAL OVERSENDES OLJEDIREKTORATET Søknader om samtykke Dokumentasjon Informasjon KAP IV TEKNISKE, OPERASJONELLE BESTEMMELSER MV Krav til virksomheten Krav til teknisk dokumentasjon Særskilte tekniske og operasjonelle krav Krav til personellkvalifikasjoner Veiledning til forskrift om elektriske anlegg mv CONTENTS Preface CHAPTER I INTRODUCTORY PROVISIONS Section 1 Purpose Section 2 Scope Section 3 Definitions Section 4 Penal provision Section 5 Entry into force etc CHAPTER II GENERAL PROVISIONS Section 6 Supervisory authorities Section 7 Obligated party Section 8 Exemptions CHAPTER III APPLICATIONS, DOCUMENTATION AND INFORMATION TO BE SUBMITTED TO THE NORWEGIAN PETROLEUM DIRECTORATE Section 9 Applications for consent Section 10 Documentation Section 11 Information CHAPTER IV TECHNICAL, OPERATIONAL PROVISIONS ETC Section 12 Requirements relating to operations Section 13 Requirements relating to technical documentation Section 14 Special technical and operational requirements Section 15 Requirements relating to personnel qualifications Guidelines to regulations relating to electrical installations etc

2 Forskrift om elektriske anlegg i petroleumsvirksomheten 74 FORORD Forskriften gir bestemmelser om elektriske anlegg i petroleumsvirksomheten og tilrettelegger for Oljedirektoratets tilsyn med virksomheten. Til forskriften er utarbeidet en supplerende veiledning. Veiledningen gir utfyllende kommentarer til forskriftsbestemmelsene. Der forskriften inneholder resultatorienterte krav, gir veiledningen eksempler på hvordan disse kan oppfylles. Veiledningen er ikke juridisk bindende. Den er derfor ikke til hinder for at andre løsninger velges, såfremt det kan dokumenteres at disse som et minimum innfrir det sikkerhetsnivå forskriften supplert med veiledning angir. Det forutsettes at forskriften og veiledningen ses i sammenheng, for å få en best mulig forståelse av det sikkerhetsnivå som ønskes oppnådd ved forskriften. Veiledning om områdeklassifisering og merknader til veiledning om områdeklassifisering utgår når det gjelder denne forskriftens virkeområde. Det vises i stedet til IEC se veiledning til forskriften 14. PREFACE Fastsatt av OD 8. januar 1991 The present regulations stipulate provisions concerning electrical installations in the petroleum activities, and provide for supervision of the activities by the Norwegian Petroleum Directorate. Supplementary guidelines to the regulations have been prepared. The guidelines provide supplementary comments to the provisions of the regulations. Where the regulations contain functional requirements the guidelines provide examples of how such requirements can be met. The guidelines are not legally binding. Consequently they do not prevent the selection of other solutions than those indicated in the guidelines, provided it can be documented that the selected solutions as a minimum meet the safety level stipulated by the regulations supplemented by the guidelines. The regulations and guidelines are to be seen as a whole, in order to achieve the best possible understanding of the level of safety aimed for by the regulations. Guidelines relating to area classification and comments to guidelines relating to area classification are repealed with regard to the scope of application of the present regulations. Instead reference is made to IEC cf guidelines to section 14 of the regulations.

3 Forskrift om elektriske anlegg i petroleumsvirksomheten 75 Fastsatt av OD 8. januar 1991 KAPITTEL I INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål Forskriftens formål er å fastsette krav til elektriske anlegg i petroleumsvirksomheten, med sikte på å etablere et forsvarlig sikkerhetsnivå for mennesker, miljø og økonomiske verdier. Formålet er videre å legge til rette for et hensiktsmessig tilsyn med virksomheten. 2 Virkeområde Forskriften kommer til anvendelse ved planlegging, prosjektering, bygging og bruk av elektriske anlegg i petroleumsvirksomheten på områder som nevnt i sikkerhetsforskriften 2. 3 Definisjoner I denne forskriften betyr: Petroleumsloven: Lov 29. november 1996 nr 72 om petroleumsvirksomhet. Sikkerhetsforskriften: Forskrift om sikkerhet i petroleumsvirksomheten. Kgl res 27. juni Styringssystemforskriften: Forskrift om styringssystem for å etterleve myndighetskrav knyttet til sikkerhet, arbeidsmiljø og vern av ytre miljø i petroleumsvirksomheten. Kgl res 27. juni Anerkjent norm: Veiledning, standard mv som innen et fagområde er internasjonalt og/eller nasjonalt anerkjent, lov eller forskrift som ikke får direkte anvendelse, men som regulerer tilsvarende eller tilgrensende områder, eventuelt dokumenterbare likeverdige løsninger. Pliktsubjekt: Den forskriften direkte retter seg mot ved å pålegge plikter/gi rettigheter. Operatør: Den som på rettighetshavers vegne forestår den daglige ledelse av petroleumsvirksomheten. CHAPTER I INTRODUCTORY PROVISIONS Section 1 Purpose The purpose of the present regulations is to stipulate requirements to electrical installations in the petroleum activities, with a view to establishing an adequate level of safety for people, for the environment and for material and immaterial assets. Furthermore the purpose is to provide for suitable supervision of the activities. Section 2 Scope The present regulations are applicable to planning, engineering, fabrication and operation of electrical installations in the petroleum activities relating in areas mentioned in section 2 of the safety regulations. Section 3 Definitions For the purpose of the present regulations, the following definitions shall apply: The petroleum Act: Act 29 November 1996 no 72 relating to petroleum activities. The safety regulations: Regulations relating to safety in the petroleum activities. Royal Decree 27 June The management systems regulations: Regulations relating to management systems for compliance with statutory requirements in relation to safety, working environment and protection of the external environment in the petroleum activities. Royal Decree 27 June Recognised standard: Guidelines, standard and similar which within a specific field is internationally and/or nationally recognized; acts or regulations which are not directly applicable but which regulate corresponding or neighbouring areas; and approaches, possibly, which can be documented to be of equal validity. Obligated party: The party that the regulations are directly aimed at by imposing duties/granting rights or privileges. Operator: Anyone executing on behalf of the licensee the day to day management of the petroleum activities. 4 Straffebestemmelse Overtredelse av denne forskriften eller vedtak truffet i medhold av denne straffes som bestemt i petroleumsloven Ikrafttredelse mv 1. Denne forskriften trer i kraft 11. februar Nye elektriske anlegg skal planlegges, prosjekteres, bygges og brukes i overenstemmelse med denne forskriften. Denne forskriften skal også gjelde for utvidelser, ombygginger, reparasjoner og fjerning av eldre elektriske anlegg. I tillegg kan Oljedirektoratet bestemme at regler i denne forskriften helt eller delvis skal komme til anvendelse for eldre anlegg. 3. For nye elektriske anlegg, samt eldre elektriske anlegg, som etter 5, pkt 2 omfattes av denne forskriften, gjøres følgende endringer: Section 4 Penal provision Violation of these regulations or decisions made pursuant to the regulations shall be punishable as set out in the petroleum Act section Section 5 Entry into force 1. These regulations shall enter into force on 11. February New electrical installations shall be planned, designed, fabricated and operated in accordance with the present regulations. The present regulations are applicable also to extensions, modifications, repairs and removal of older electrical installations. The Norwegian Petroleum Directorate may in addition decide that provisions of the present regulations in full or in part shall be applicable to older installations. 3. With regard to new electrical installations, as well as to older electrical installations which in accordance with

4 Forskrift om elektriske anlegg i petroleumsvirksomheten 76 Fastsatt av OD 8. januar 1991 section 5, subsection 2 are comprised by the present regulations, the following amendments shall be applicable: a) Forskrift for produksjons- og hjelpesystemer på produksjonsanlegg mv, nr 5, fastsatt av Oljedirektoratet 3. april 1978, oppheves. b) Midlertidig forskrift for elektriske anlegg på innretninger som anvendes til undersøkelse og leteboring i petroleumsvirksomheten, fastsatt av Oljedirektoratet 26. juli 1985, oppheves. a) Item 5 of regulations for production and auxiliary systems on production installations etc., issued by the Norwegian Petroleum Directorate 3 April 1978, is repealed. b) Temporary regulations for electrical installations on mobile facilities which are used for exploration and research drilling in the petroleum activities, issued by the Norwegian Petroleum Directorate 26 July 1985, are repealed. KAPITTEL II ALMINNELIGE BESTEMMELSER 6 Tilsynsmyndighet Oljedirektoratet fører tilsyn med at bestemmelsene gitt i denne forskrift eller vedtak fattet i medhold av denne, blir overholdt. 7 Pliktsubjekt Operatøren og andre som deltar i petroleumsvirksomhet etter denne forskrift 2, skal sikre at bestemmelser som er gitt i eller i medhold av forskriften, blir etterlevd. Operatøren plikter i tillegg å påse at enhver som utfører arbeid for seg, enten personlig, ved ansatte eller ved entreprenør eller underentreprenør, overholder bestemmelsene som er gitt i eller i medhold av denne forskrift. Det skal være utpekt en ansvarshavende for elektriske anlegg. Ansvarshavende har et særlig ansvar for å se til at elektriske anlegg, og bruk av disse til enhver tid tilfredsstiller gjeldende bestemmelser. Ansvarshavende skal ha nødvendige fullmakter til å kunne ivareta sitt ansvar. 8 Fravik Oljedirektoratet kan fravike denne forskriften dersom særlige forhold tilsier det, og fravik ikke er i strid med EØS-avtalen. Fravik fra forskriftens bestemmelser skal gis skriftlig. CHAPTER II GENERAL PROVISIONS Section 6 Supervisory authorities The Norwegian Petroleum Directorate shall supervise the compliance with provisions laid down in or decisions made pursuant to the present regulations. Section 7 Obligated party The operator and any other party participating in petroleum activities according to section 2 of these regulations shall ensure that provisions contained in or issued pursuant to these regulations are complied with. In addition the operator is obliged to see to it that anyone performing work for him, either personally, through employees or through contractors or subcontractors, complies with the provisions contained in or issued pursuant to these regulations. A person responsible for electrical installations shall be appointed. The person appointed has a particular responsibility to see that electrical installations and their operation at all times comply with applicable provisions. The person responsible shall have the necessary authority to be able to execute this responsibility. Section 8 Exemption The Norwegian Petroleum Directorate may exempt from these regulations if justified for particular reasons, and provided exemption is not in contravention of the EEA Agreement. Any exemption from the provisions of the regulations shall be confirmed in writing. KAPITTEL III SØKNADER, DOKUMENTASJON OG INFORMASJON SOM SKAL OVERSENDES OLJEDIREKTORATET 9 Søknader om samtykke Virksomhet som omfattes av forskriften 2 er underlagt samtykkebestemmelsene i sikkerhetsforskriften Dokumentasjon Operatøren skal oversende Oljedirektoratet nødvendig dokumentasjon. Type, innhold i, omfang, samt tidspunkt for oversendelse av slik dokumentasjon, fastsettes av Oljedirektoratet i hvert enkelt tilfelle. CHAPTER III APPLICATIONS, DOCUMENTATION AND INFORMATION TO BE SUBMITTED TO THE NORWEGIAN PETROLEUM DIRECTORATE Section 9 Applications for consent Activities comprised by section 2 of the regulations are subject to the general provisions concerning consent set out in section 15 of the safety regulations. Section 10 Documentation The operator shall submit necessary documentation to the Norwegian Petroleum Directorate. The type, contents, and extent of documentation as well as the time of its submission shall be stipulated by the Norwegian Petroleum Directorate in in each separate case.

5 Forskrift om elektriske anlegg i petroleumsvirksomheten 77 Fastsatt av OD 8. januar Informasjon Operatøren skal informere Oljedirektoratet om status i de ulike fasene som nevnt i 2. Operatøren skal videre rapportere alle personskader, andre skader av betydning, samt faresituasjoner forårsaket av elektrisitet eller bruk av elektriske anlegg til Oljedirektoratet. Innhold i, omfang og tidspunkt for oversendelse av informasjon fastsettes av Oljedirektoratet i hvert enkelt tilfelle. Operatøren skal informere Oljedirektoratet der andre løsninger enn de som er angitt i forskriften supplert med veiledninger, legges til grunn for virksomheten. Section 11 Information The operator shall inform the Norwegian Petroleum Directorate of the status in the various phases mentioned in section 2. The operator shall furthermore report all personal injuries, other injury or damage of importance, as well as hazardous situations caused by electricity or operation of electrical installations to the Norwegian Petroleum Directorate. The contents of, the extent of and time for submission of information shall be decided by the Norwegian Petroleum Directorate in each separate case. The operator shall inform the Norwegian Petroleum Directorate when the activities are based on other solutions than those indicated in the regulations with supplementary guidelines. KAPITTEL IV TEKNISKE OG OPERASJONELLE BESTEMMELSER MV 12 Krav til virksomheten Virksomhet som omfattes etter forskriften 2 skal foregå på en forsvarlig måte i overensstemmelse med de til enhver tid gjeldende bestemmelser og i samsvar med anerkjente normer for slik virksomhet. I veiledningen til denne forskriften er angitt anerkjente normer som beskriver hvordan forskriftskrav kan innfris. Forskriften, supplert med tilhørende veiledning, viser samlet det sikkerhetsnivå som skal legges til grunn for virksomheten. Veiledningens detaljerte anbefalinger er imidlertid ikke juridisk forpliktende, slik at andre løsninger kan velges. Ved valg av annen løsning skal det kunne dokumenteres at denne tilsvarer det sikkerhetsnivå som angis i veiledningen. Kombinasjoner av deler av anerkjente normer skal unngås med mindre det kan dokumenteres at det oppnås et tilsvarende sikkerhetsnivå. 13 Krav til teknisk dokumentasjon Dokumentasjon som viser at virksomheten gjennomføres i samsvar med forskriften skal være utarbeidet og tilgjengelig i de ulike fasene. Krav til utstyr og komponenter av sikkerhetsmessig betydning skal spesifiseres. Dokumentasjonen skal beskrive den tilstandskontroll og det vedlikehold som er nødvendige for å kunne opprettholde det opprinnelige sikkerhetsnivå. Henvisning til anerkjente normer kan inngå i egne spesifikasjoner. 14 Særskilte tekniske og operasjonelle krav Elektriske anlegg skal planlegges, prosjekteres, bygges og brukes i samsvar med de tekniske bestemmelser i «Forskrifter for elektriske anlegg - Maritime installasjoner -FEA-M», fastsatt av Norges vassdrags og energiverk 1. mars 1990, eventuelt i samsvar med anerkjente normer på området. Elektriske apparater og utstyr som omfattes av forskrift av 10. august 1995 om elektrisk utstyr (FEU - forskriften) skal oppfylle kravene gitt i FEU- forskriften kap IV (EMC-kapitlet) og Kap.V (Ex-utstyr) Teleutstyr som omfattes av Statens Teleforvaltnings forskrift av 2. januar 1996 om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) for teleutstyr skal oppfylle kravene gitt i denne forskriften. Kravet i denne paragrafen andre og tredje ledd gjelder for apparater og utstyr som er markedsført etter denne forskriftens ikrafttredelse. CHAPTER IV TECHNICAL AND OPERATIONAL PROVISIONS ETC. Section 12 Requirement relating to activities Activities comprised by section 2 of the regulations shall be carried out in a safe and proper manner in accordance with the provisions applicable at any time and in accordance with recognized standards for such activities. In the guidelines to the present regulations, reference is made to recognized standards describing how provisions of the regulations can be met. The regulations together with the supplementary guidelines indicate the safety level on which the activities are to be based. The detailed recommendations of the guidelines are, however, not legally binding, and allow for other solutions to be chosen. When another solution is chosen, it shall be possible to document that the chosen solution corresponds to the safety level indicated in the guidelines. Combinations of parts of recognized standards shall be avoided unless it can be documented that a corresponding level of safety is achieved. Section 13 Requirements relating to technical documentation Documentation showing that activities are carried out in accordance with the regulations, shall be prepared and shall be available during the different phases. Requirements applicable to equipment and components of significance to safety, shall be specified. The documentation shall include a description of the condition control and the maintenance required in order to be able to maintain the original level of safety. Reference to recognized standards may be included in separate specifications. Section 14 Special technical and operational requirements Electrical installations shall be planned, designed, manufac-tured and operated in accordance with the technical provisions contained in «Regulations for electrical installations - Maritime installations - FEA-M», issued by the Norwegian Water Resources and Energy Administration 1 March 1990, if applicable in accordance with recognised standards in the field. Electrical appliances and equipment comprised by the regulations of 10 August 1995 relating to electrical equipment (the EE Regulations) shall meet the requirements of the said EE Regulations - Chapter IV (the EMC chapter) and Chapter V (Ex - equipment) Telecommunication equipment comprised by the Norwegian Telecommunications Authority s Regulations of 2 January 1996 relating to electromagnetic compatibility (EMC) for telecommunication equipment shall meet the requirements stipulated in these regulations.

6 Forskrift om elektriske anlegg i petroleumsvirksomheten 78 For prøving og drift av operatørselskapets permanente elektriske utstyr ombord på innretningen under land i Norge, skal det inngås en skriftlig avtale mellom de berørte parter. Avtalen skal tilfredsstille nasjonale krav til spenningssetting og drift, og skal beskrive ansvarsforholdene mellom partene, slik at det til enhver tid er klart hvem som er ansvarlig og hvem som kontrollerer at anleggene er klar for spenningssetting. Utstyr og sikkerhetssystemer til bruk i eksplosjonsfarlig område på permanent plasserte innretninger skal oppfylle kravene gitt i forskrift av 9. desember 1996 om utstyr og sikkerhetssystemer til bruk i eksplosjonsfarlig område. Det samme gjelder for sikkerhetsinnretning, kontrollinnretning og betjeningsinnretning til bruk utenfor eksplosjonsfarlig område, men som er nødvendig for, eller bidrar til, sikker funksjon av utstyr og sikkerhetssystemer i forbindelse med eksplosjonsfare, samt komponenter til ovenstående. Kravet i denne paragrafen sjette ledd gjelder for utstyr og sikkerhetssystemer som er satt i omsetning og tatt i bruk for første gang innenfor EØS-området etter denne forskriftens ikrafttredelse. Inntil 30. juni 2003 aksepteres som alternativ til kravene i denne paragrafen sjette ledd de kravene som var gjeldende for vedkommende produkt ved forskriftens ikrafttredelse. 15 Krav til personellkvalifikasjoner Operatøren skal påse at personell som deltar i virksomhet som nevnt i forskriften 2, har de nødvendige kvalifikasjoner og praktisk opplæring. Det skal være fastsatt kvalifikasjonskrav for stillingskategorier av sikkerhetsmessig betydning. Krav til personellkvalifikasjoner skal være i overensstemmelse med anerkjente normer. Dersom arbeid gjennomføres utenfor Norge, samt for arbeid på utenlandsk registrerte flyttbare innretninger, skal operatøren ved søknad om samtykke etter sikkerhetsforskriften 15 påse og kunne dokumentere at kvalifikasjonskravene er tilsvarende de som er angitt i bokstav a) og b). Fastsatt av OD 8. januar 1991 The requirement of the second and third paragraphs of this section shall apply to appliances and equipment which has been placed on the market after the entry into force of these regulations. With regard to testing and operation of the operator s permanent electrical installations on board a unit close to shore in Norway, a written agreement shall be drawn up by the parties involved. The agreement shall meet the national requirements to a first time connection of an electrical power source to such installations, and subsequent operation, and shall describe the responsibilities of the parties so that it is at all times clear who is responsible, and whose responsibility it is to control test the electrical installations prior to the connection of the electrical power source. Equipment and protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres on fixed installations shall comply with the requirements contained in Regulations of 9 December 1996 relating to equipment and protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres. The same applies to safety devices, control devices and operational devices for use outside potentially explosive atmospheres, but which are necessary for, or which contribute to, the safe functioning of the eqipment and protective systems in connection with the danger of explosion, and components of the above. The requirement in the sixth paragraph of this section is applicable to eqipment and protective systems which have been placed on the market and taken into use for the first time within the EEA area after the entry into force of these regulations. Until 30 June 2003, those requirements which were applicable to the product in question at the time of entry into force of these regulations are accepted as alternative to the requirements of the sixth paragraph of this section. Section 15 Requirements relating to personnel qualifications The operator shall ensure that personnel engaged in activities as mentioned in section 2 of the regulations have the necessary qualifications and practical training. Qualification requirements shall be stipulated for job categories of significance to safety. Qualification requirements shall be stipulated in accordance with recognized standards If work is carried out outside of Norway, and with regard to work carried out on mobile installations registered abroad, the operator shall by application for consent according to section 15 of the safety regulations ensure and be able to document that the qualification requirements correspond to those stated in literas a) and b).

7 Veiledning til forskrift om elektriske anlegg i petroleumsvirksomheten elektriske anlegg i petroleumsvirksomheten Forskrift 79 Fastsatt Utgitt av OD 8. januar 1991 Veiledning til forskrift om elektriske anlegg i petroleumsvirksomheten. Utgitt av Oljedirektoratet 8. januar Sist endret 25. mars Guidelines to regulations relating to electrical installations in the petroleum activities. Published by the Norwegian Petroleum Directorate 8 January Last amended 25 March Til 1 Formål Ingen kommentar. Til 2 Virkeområde Forskriftens virkeområde er identisk med sikkerhetsforskriftens. Forskriften omfatter planlegging, prosjektering, bygging og bruk av elektriske anlegg i petroleumsvirksomheten. Når det gjelder forskriftens faglige anvendelsesområde i planleggings- og byggefasen, fremgår det av Ot prp nr 72 ( ) s 37, jf forarbeider til petroleumsloven 1-4 at: «Planlegging og bygging av innretningene er dekket av begrepet petroleumsvirksomhet og er derfor unødvendig å nevne spesielt. Det vil særlig være i forbindelse med innretninger for fast eller mer permanent plassering på norsk sokkel at kontrollmyndighetene har behov for å stille krav av sikkerhetsmessig art allerede på planleggings- og byggestadiet. Ved å engasjere seg på et tidlig tidspunkt vil myndighetene kunne medvirke til at det unngås forsinkelser og omkostninger ved tilleggsutrustninger eller ombygginger som ellers må kreves før innretningen plasseres». Dette understreker betydningen av at Oljedirektoratet kommer i inngrep med virksomheten på et tidligst mulig tidspunkt og før søknad om godkjennelse av plan for utbygging og drift og plan for anlegg og drift oversendes myndighetene. Forskriften grenser opp mot tilsvarende regler i nasjonal og internasjonal maritim lovgivning for flyttbare innretninger, samt Norges vassdrags- og energiverks forskrifter fastsatt i medhold av tilsynsloven for elektriske anlegg (lov nr 4 av ). Det vises i denne sammenheng til sikkerhetsforskriften 20 om bruk av blant annet maritime sertifikater som dokumentasjon for innfrielse av «sokkelkrav», herunder også krav som er nedfelt i denne forskriften. Om grenseflater til tilstøtende lovgivning vises til Oljedirektoratets rapport om grenseflater til sokkellovgivning, sikkerhets- og arbeidsmiljøregulering. Til 3 Definisjoner Anerkjent norm: Eksempler på anerkjente normer er: a) Norske elektrotekniske normer (NEN) fra Norsk Elektroteknisk Komite (NEK), b) Internasjonale normer (IEC) fra International Electrotechnical Commission (IEC), c) Europanormer (EN) fra European Committee for Electrotechnical Standardization (CENELEC). Til 4 Straffebestemmelse Ingen kommentar. Til 5 Ikrafttredelse mv Ingen kommentar. Re Section 1 Purpose No comments. Re Section 2 Scope The scope of application of the present regulations is identical to that of the safety regulations. The present regulations shall be applicable to planning, engineering, fabrication and operation of electrical installations in the petroleum activities. With regard to the technical scope of application of the present regulations in the planning and fabrication phase, Parlimentary Bill No. 72 ( ) page 37 cf the legislative history to the petroleum Act section 1-4 that: «Planning and fabrication of the installations are covered by the term petroleum activities and consequently there is no need to mention these in particular. The need for the superving authorities to lay down safety related requirements already at the planning and fabrication stage, will in particular be connected with installations for fixed or more permanent positioning on the Norwegian continental shelf. Through involvement at an early stage, the authorities will be able to contribute to avoiding delays and expenses due to additional outfitting or modifications which would otherwise be required before the installation is positioned». This underlines the importance of the Norwegian Petroleum Directorate getting in touch with the activities at the earliest possible time and before application for approval of the plan for development and operation and the plan for installation and operation are submitted to the authorities. The regulations border on corresponding provisions in national and international maritime legislation applicable to mobile installations, and regulations stipulated by the Norwegian Water Resources and Energy Administration pursuant to the Act relating to supervision of electrical installations (Act No. 4 of 24 May 1929). Reference is in this connection made to the safety regulations section 20 relating to the use of, inter alia, maritime certificates as documentation for compliance with requirements pursuant to the petroleum Act and related legislation, including requirements laid down by the present regulations. With regard to delimitation interfaces to related legislation, reference is made to the Norwegian Petroleum Directorate s report on delimitation interfaces in relation to the Norwegian continental shelf legislation, safety and working environment regulations. Re Section 3 Definitions Recognised standard: Examples of recognised standards are: a) Norwegian electrotechnical standards (NEN) from Norsk Elektroteknisk Komite (NEK), b) international standards (IEC) from the International Electrotechnical Commission (IEC), c) om the European Committee for Electrotechnical Standardization (CENELEC). Re Section 4 Penal provision No comments. Re Section 5 Entry into force etc. No comments.

8 Veiledning til forskrift om elektriske anlegg i petroleumsvirksomheten Forskrift elektriske anlegg i petroleumsvirksomheten 80 Fastsatt Utgitt av OD 8. januar 1991 Til 6 Tilsynsmyndighet Oljedirektoratet er tilsynsmyndighet etter denne forskriften. Kommunal- og regionaldepartementet er klageinstans for vedtak fattet i medhold av forskriften. Klager på vedtak sendes gjennom Oljedirektoratet, jf forvaltningsloven kapittel 6. Til 7 Pliktsubjekt Med pliktsubjekt menes det selskapet, den person mv som forskriftens bestemmelser retter seg mot. Sikkerhetsforskriften 5 pålegger rettighetshaver et særlig ansvar for å påse at enhver som utfører arbeid for ham (enten personlig, ved ansatte eller ved entreprenører) overholder bestemmelsene gitt i eller i medhold av denne forskriften. Den enkelte entreprenør, underentreprenør mv som har selvstendige entrepriser i virksomheten, har også en selvstendig plikt til å etterleve forskriften innen sitt ansvarsområde. Ved tildeling av utvinningstillatelse utpeker Olje- og energidepartementet en operatør, jf petroleumsloven 3-7. Operatøren skal forestå den daglige ledelsen av virksomheten på vegne av rettighetshaver. Dette fører i praksis til at Oljedirektoratet retter sitt daglige tilsyn mot operatøren. Rettighetshaveren har imidlertid et overordnet ansvar etter sikkerhetsforskriften 5. Han skal legge forholdene til rette for operatøren, slik at operatøren kan utføre de forpliktelsene han har etter denne forskriften. Generelt er bestemmelsene i forskriften utformet nøytralt med hensyn til pliktsubjekt. Operatøren er inntatt som eneste pliktsubjekt i enkelte bestemmelser knyttet til samtykke, dokumentasjon og informasjon i denne forskriften. Etter forskriften er ansvarshavende for elektriske anlegg pålagt særskilte plikter. Ansvarshavende skal holdes løpende orientert om elektriske anlegg som planlegges, og i byggefasen utføre nødvendig tilsyn med at materiell brukes og installeres i samsvar med krav i forskriften. Videre bør ansvarshavende delta i utarbeidelse av planer for systematisk forebyggende vedlikehold av de elektriske anlegg. Ansvarshavende etter denne forskriften inngår som en del av operatørens styringssystem og er ikke tillagt noen offentlige tilsynsoppgaver. Til 8 Fravik Med fravik menes i denne forskriften adgang for Oljedirektoratet til å lempe på forskriftskrav, eller godta andre sikkerhetsmessig likeverdige løsninger/fremgangsmåter enn dem som framgår av forskriften. Hvorvidt det foreligger særlige grunner for å gi fravik, må avgjøres konkret i den enkelte sak. I vurderingen må det tas stilling til om virksomheten er forsvarlig, både ut fra en enkeltvis og samlet vurdering av de faktorene som har innvirkning på sikkerheten i virksomheten. Til 9 Søknader om samtykke Oljedirektoratets samtykke innebærer at operatør kan igangsette den aktivitet som samtykkesøknaden omfatter. Søknad om samtykke i forbindelse med elektriske anlegg vil normalt inngå i søk- Re Section 6 Supervisory authorities The Norwegian Petroleum Directorate has the supervisory authority pursuant to the present regulations. The Ministry of Local Government and Regional Development is the competent authority for complaints regarding decisions made in pursuance of the present regulations. Complaints regarding decisions shall be forwarded via the Norwegian Petroleum Directorate, cf Chapter 6 of the public administration Act. Re Section 7 Obligated party The term obligated party refers to the company, the person etc. to which or whom the provisions of the present regulations are applicable. Section 5 of the safety regulations impose a particular obligation on the licensee to ensure that anyone performing work for him, (either personally, through employees or through contractors), complies with the provisions issued in or in pursuance of these regulations. Each individual contractor, sub-contractor etc. having independent contracts in the activities, thus also has an independent obligation to comply with the provisons of the regulations within his area of responsibility. When granting a production license, the Ministry of Petroleum and Energy shall appoint an operator, cf section 3-7 of the petroleum Act. The operator shall conduct the day-to-day management of the activities on behalf of the licensee. This means that the Norwegian Petroleum Directorate in practice will relate its day-to-day supervision to the operator. The licensee however has an overall responsibility pursuant to section 5 of the safety regulations. He is required to ensure conditions which enable the operator to fulfill the obligations imposed on him according to the present regulations. In general the provisions of the regulations are non- specific with regard to the obligated party. The operator is in the present regulations designated as the sole obligated party in individual provisions related to consent, documentation and information. According to the regulations, special duties have been imposed on the person responsible for electrical installations. The person responsible shall be kept up to date with regard to planned electrical installations, and shall during the manufacturing phase carry out necessary supervision to see that materiel is used and installed in accordance with requirements set out in the regulations. Furthermore the responsible person should take part in the preparation of plans for a systematic preventative maintenance programme for the electrical installations. The person responsible according to the present regulations shall be part of the operator s management systems and has not been assigned any public supervisory duties. Re Section 8 Exemption The term exemption shall in these regulations be understood as authority for the Norwegian Petroleum Directorate to relax regulation requirements, or to accept other solutions/procedures with equivalent safety standard to those indicated in the regulations. The question of whether special reasons for granting exemption exist, must be specifically decided in each separate case. This assessment must be based on an evaluation of whether the activities are carried out in a safe and proper manner, both with regard to an individual and a total assessment of the factors affecting the safety of the activities. Re Section 9 Applications for consent The consent of the Norwegian Petroleum Directorate implies that an operator may commence the activities comprised by the application for consent.

9 Veiledning til forskrift om elektriske anlegg i petroleumsvirksomheten elektriske anlegg i petroleumsvirksomheten Forskrift 81 Fastsatt Utgitt av OD 8. januar 1991 nader for gjennomføring av virksomheten forøvrig. Operatøren kan i spesielle tilfeller velge å søke om egne eller avgrensede samtykker for hele eller deler av elektriske anlegg. Operatøren skal ved søknad om samtykke kunne fremlegge den dokumentasjon som er nødvendig for at Oljedirektoratet skal kunne behandle søknaden. Samtykkesøknader skal bygge på informasjon om operatørens egne beslutningsprosesser og gi referanse til operatørens egne styringssystemer. Til 10 Dokumentasjon Bestemmelsen stiller et generelt krav om innsendelse av dokumentasjon til Oljedirektoratet og tilrettelegger for fleksibilitet ved at det tas nærmere stilling til tidspunkt, type og omfang av dokumentasjon i hvert enkelt tilfelle. I tidlig planleggingsfase vil Oljedirektoratet normalt ønske følgende dokumentasjon innsendt: a) Kriterier for dimensjonering og bruk av hovedgeneratorer, store motorer og transformatorer før reaktanser og andre konstruksjonforhold er fastlåst, b) Enlinje-skjema med data for hoved- og hjelpesystemer, samt nødsystemer, c) Kortslutningsberegninger, d) Områdeklassifisering, e) Liste over leverandører av hovedkomponenter til elektriske anlegg, f) Organisasjonsplan som omfatter ansvarhavende for elektriske anlegg. Det vises for øvrig til sikkerhetsforskriften 21 når det gjelder dokumentasjon i tidlig fase, sikkerhetsforskriften 22 om dokumentasjon ved innsendelse av utbyggingsplaner (PUD og PAD) og sikkerhetsforskriften 23 om dokumentasjon ved søknad om samtykke. Til 11 Informasjon Det framgår av bestemmelsen at Oljedirektoratet kan bestemme type, innhold i og tidspunkt for innsendelse av informasjon til direktoratet i det enkelte tilfelle. Oljedirektoratet vil normalt be om følgende informasjon: a) en plan for ferdigstillelse og installasjon av elektriske hovedkomponenter og utstyr, b) hvem som er oppnevnt som ansvarhavende for elektriske anlegg, c) at ansvarhavende for elektriske anlegg har verifisert at anlegget er i forskriftsmessig stand, før høyspenningsanlegg settes under spenning. Til 12 Krav til virksomheten Ingen kommentar. Til 13 Krav til teknisk dokumentasjon Det fremgår av bestemmelsen at det skal være tilgjengelig tilstrekkelig dokumentasjon for å kunne sikre forsvarlig bruk av de elektriske anlegg. Det åpnes her for en selektiv vurdering av behovet for dokumentasjon i de ulike faser av virksomheten. Dette innebærer at behovet for dokumentasjon skal vurderes i de ulike faser av virksomheten. Operatør kan således i sitt dokumentasjonssystem legge opp til utnyttelse av den dokumen- Application for consent in connection with electrical installations will normally be included in other applications relating implementation of the activity. The operator may in special cases choose to submit applications for individual or limited consents for the whole of or parts of electrical installations. When submitting an application for consent the operator shall be able to provide the documentation necessary for the Norwegian Petroleum Directorate to deal with the application. Applications for consent shall be based on information with regard to the operator s own decision-making processes and systems for management and control. Re Section 10 Documentation The provision stipulates a general requirement to submit documentation to the Norwegian Petroleum Directorate and provides for flexibility inasmuch as details regarding the time, type and extent of the documentation is decided in the individual case. At an early stage of planning, the Norwegian Petroleum Directorate will normally require the following documentation to be submitted: a) critiera for design and use of main generators, large mo-tors and transformers before reactances and other constructional features are finally decided, b) one-line diagram containing data for main and auxiliary systems as well as emergency systems, c) short-circuit calculations, d) area classification, e) list of suppliers of main components of electrical installations, f) organization plan including the person responsible for electrical installations. Reference is moreover made to the safety regulations section 21 with regard to documentation during an early phase, the safety regulations section 22 with regard to documentation associated with the sumbission of development plans (plan for development and operation (PDO) and plan for installation and operation (PIO)) and the safety regulations section 23 with regard to documentation associated with an application for consent. Re Section 11 Information The provision stipulates that the Norwegian Petroleum Directorate may decide the type, the contents of and time for submission of information to the directorate in each separate case. The Norwegian Petroleum Directorate will normally require the following documentation to be submitted: a) a plan for completion and installation of main electrical components and equipment, b) who has been assigned responsible for electrical installations, c) that the person responsible for electrical installations has verified that the installation complies with regulations, prior to connecting power to high-voltage installations. Re Section 12 Requirements relating to operations No comments. Re Section 13 Requirements relating to technical documentation It follows from the provision that sufficient documentation to ensure prudent operation of the electical installations shall be available. This provides for a selective assessment of the need for documentation during the different phases of the activities. It entails that the need for documentation shall be assessed during the different phases of the activities. In his documentation system the operator may consequently make use of documen-

10 Veiledning til forskrift om elektriske anlegg i petroleumsvirksomheten Forskrift elektriske anlegg i petroleumsvirksomheten 82 Fastsatt Utgitt av OD 8. januar 1991 tasjon og de dokumentasjonssystemer som allerede er etablert hos de ulike entreprenører og leverandører. Aktuell dokumentasjon er prøveprotokoller, sertifikater, fabrikantens beskrivelse av utstyr med oppgitte data for strøm, spenning, frekvens, mv og annen beskrivelse av de elektriske anlegg. I tillegg vil veiledning for montasje, bruk og vedlikehold være en naturlig del av dokumentasjonen. Til 14 Særskilte tekniske og operasjonelle krav Som eksempler på anerkjente normer for bruk av elektriske anlegg vises til: a) Forskrift om sikkerhet ved arbeid og drift av høyspenningsanlegg med veiledning, fastsatt av Produkt- og Elektrisitetstilsynet 30. oktober 1998, i kraft 1. januar b) Forskrift om sikkerhet ved arbeid og drift av lavspenningsanlegg med veiledning, fastsatt av Produkt- og Elektrisitetstilsynet 30. oktober 1998, i kraft 1. januar c) Annet regelverk kan brukes som anerkjent norm, men kravene til sikkerhet må være tilsvarende de som stilles i det regelverk som er angitt i bokstav a) og b). Bestemmelsen legger opp til en samordning mot nasjonale og internasjonale krav på området ved adopsjon av Norges vassdrags- og energiverks forskrifter for prosjektering, bygging og drift av elektriske anlegg. Det er likevel i forhold til flyttbare innretninger lagt opp til en fleksibilitet med hensyn til anvendelse av annet nasjonalt eller internasjonalt regelverk som tilsvarende er basert på internasjonale elektrotekniske normer. Norges Vassdrags- og energiverks regelverk kan bestilles hos Norsk Elektroteknisk Komité, Postboks 280, Skøyen, Oslo 2, telefon Telefaks nummer er For å sikre klare ansvarsforhold ved spenningssetting, prøving og drift under land av operatørselskapets permanente elektriske utstyr pålegges operatørselskapet å sørge for at det opprettes skriftlig avtale som beskriver de aktiviteter som tenkes gjennomført, hvor ansvarsforholdene mellom involverte parter klarlegges. Ved bygging av innretninger i Norge for plassering på norsk sokkel er både Elektrisitetstilsynet og Oljedirektoratet tilsynsmyndigheter. Elektrisitetstilsynet fører tilsyn med bruk av elektriske anlegg på innretningen, og tilsyn med midlertidig og permanent elektrisk utstyr, som benyttes under land og frem til innretningen overtas av operatørselskapet etter plassering på sokkelen. I byggefasen fører Oljedirektoratet tilsyn med at det permanente elektriske utstyr, som skal tas i bruk på sokkelen, tilfredsstiller krav i Oljedirektoratets regelverk. Avtalen som inngås som nevnt i bestemmelsen skal forelegges Elektrisitetstilsynet før den settes i verk, jf FEA-M I første ledd sies det at elektriske anlegg eventuelt kan planlegges, prosjekteres, bygges og brukes i samsvar med anerkjente normer på området. For elektriske anlegg i eksplosjonsfarlige områder vises det her til IEC , Mobile and fixed offshore units - Electrical installations, Part 7: Hazardous areas. Bestemmelsens andre ledd innarbeider EØS-avtalen hva angår krav til elektrisk utstyr. Produkt og elektrisitetstilsynet fastsatte 15. august 1995 forskrift om elektrisk utstyr (FEU) som bl a innarbeider EØS - avtalen på dette området. I forordet til forskriften går det frem at følgende direktiver er innarbeidet: - Rådsdirektiv 89/336/EØF om Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC-direktivet), - Rådsdirektiv 76/117/EØF om elektrisk utstyr for bruk i eksplosjonsfarlige områder og - Rådsdirektiv 79/196/EØF om elektrisk utstyr med visse beskyttelsesarter til bruk i eksplosjonsfarlige omgivelser. Bestemmelsens tredje ledd innnarbeider EMC- direktivet for teleutstyr som omfattes av forskrift av 2. januar 1996 om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) for teleutstyr. Denne forskriften fra Statens Teleforvaltning gjelder for teleutstyr som har telekommunikasjon som hovedformål og som kan forårsake tation and documentation systems already established with the various contractors and suppliers. Relevant documentation are test records, certificates, the manufacturer s description of equipment with indication of data relating to current, voltage, frequency etc. and other description of the electrical installations. In addition, guidelines for installation, operation and maintenance will naturally form part of the documentation. Re Section 14 Special technical and operational requirements As examples of recognized standards for operation of electrical installations, reference is made to: a) Regulations relating to safety in work with and operation of high voltage installations with guidelines, issued by the Norwegian Directorate for Product and Electrical Safety 30 October 1998, in force 1 January b) Regulations relating to safety in work with and operation of low voltage installations with guidelines, issued by the Norwegian Directorate for Product and Electrical Safety 30 October 1998, in force 1 January c) Other legislations may be taken as recognized standard, however the requirements to safety must be equivalent to those imposed by the regulations referred to in literas a) and b). The provision prepares for coordination of national and international requirements in this area by adopting the Norwegian Water Resources and Energy Administration s regulations relating to design, manufacture and operation of electrical installations. Nevertheless with regard to mobile installations, provision for flexibility has been made in respect of application of other national or international legislation which correspondingly is based on international electrotechnical standards. Legislation stipulated by the Norwegian Water Resources and Energy Administration may be ordered from the Norwegian National Committee of the International Electrotechnical Commission, IEC, P.O. Box 280 Skøyen, Oslo 2, telephone The fax number is In order to secure a clear understanding of responsibilities in connection with the first connection of an electrical power source, testing and operation close to shore of the operator s permanent electrical installations, the operator shall see to it that a written agreement is drawn up, which delineates planned activities and clarifies responsibilities. In the case of units being built in Norway for subsequent placement on the continental shelf, both the Norwegian Electricity Inspectorate and the Norwegian Petroleum Directorate have supervisory authority. The Norwegian Electricity Inspectorate supervises the use of electrical installations on board the unit, and temporary or permanent electrical installations in use close to the shore and in use till the unit is taken over by the operator subsequent to its placement on the continental shelf. During the fabrication phase the Norwegian Petroleum Directorate supervises the regulatory compliance (regulations stipulated by the NPD) of permanent electrical installations which are to be put into operation on the continental shelf. The agreement drawn up as mentioned in the provision, shall be submitted to the Norwegian Electricity Inspectorate before it is put into effect, cf FEA-M Section The first paragraph states that electrical installations may, if applicable, be planned, designed, manufactured and operated in accordance with recognised standards applicable to the field in question. With regard to electrical installations in hazardous areas reference is here made to IEC , Mobile and fixed offshore units - Electrical installations, Part 7: Hazardous areas. The second paragraph of this provision incorporates the EEA agreement with regard to electrical equipment. Regulations on electrical equipment (Norw: FEU) were issued by the Norwegian Directorate for Product and Electrical Safety 15 August 1995, which inter alia incorporate the EEA agreement in this area. In the preface to the regulations it is stated that the following directives have been incorporated:

11 Veiledning til forskrift om elektriske anlegg i petroleumsvirksomheten Fastsatt Utgitt av OD 8. januar 1991 Forskrift elektriske anlegg i petroleumsvirksomheten 83 elektromagnetiske forstyrrelser eller som har funksjoner som kan bli påvirket av slike forstyrrelser. Henvisningen til FEU-forskriften kap V innebærer at overgangsreglene i FEU-forskriften 37 gjelder tilsvarende for petroleumsvirksomheten til havs. Nytt nest siste ledd innarbeider direktiv 94/9 /EF om utstyr og sikkerhetssystem til bruk i eksplosjonsfarlig område (atexdirektivet) i petroleumsvirksomheten på permanent plasserte innretninger. Direktivet omfatter alle typer utstyr og sikkerhetssystemer, både av elektrisk og ikke- elektrisk art. Direktivet er derfor også innarbeidet i forskrift om prosess- og støtteanlegg i petroleumsvirksomheten og forskrift om sikkerhets- og kommunikasjonssystemer på innretninger i petroleumsvirksomheten, begge av 7. februar Direktivet er innarbeidet gjennom en henvisning til forskrift om utstyr og sikkerhetssystemer til bruk i eksplosjonsfarlig område av 9. desember 1996 (den nasjonale implementeringsforskriften for atex-direktivet). Denne forskriften kan bestilles hos Tiden Norsk Forlag AS. Kravet gjelder bare for utstyr og sikkerhetssystem som faller inn under den nasjonale implementeringsforskriften. Dette innebærer bl a at kravet i petroleumsvirksomheten bare gjelder for utstyr og sikkerhetssystemer som brukes på permanent plasserte innretninger. Bakgrunnen for dette er at atex-direktivet ikke gjelder for «Havgående fartøyer og flyttbare offshore-innretninger samt utstyr om bord på disse fartøy og innretninger». Permanent plasserte innretninger er et begrep som brukes i petroleumsregelverket i Norge. Innretningsbegrepet og kriteriene for når en innretning skal anses som permanent plassert eller flyttbar, følger av overordnet petroleumslovgivning, jf bl a petroleumsloven 1. Begrepet permanent plassert innretning er i seg selv ikke definert, men kriteriene for når en innretning skal anses som en permanent plassert innretning, går bl a fram av lovforarbeidene. Flyttbare innretninger til bruk for leteboring er å betrakte som «flyttbare innretninger». Produksjonsskip eller andre flyttbare enheter til bruk for produksjonsformål er imidlertid normalt i denne forbindelse å betrakte som permanent plasserte innretninger, hvor kravene om CE-merking og samsvarserklæring skal oppfylles. Det vil imidlertid kunne oppstå grensetilfeller. I slike tilfeller må det foretas en konkret skjønnsmessig vurdering som bl a vektlegger innretningens funksjon, hvor lenge innretningen skal drive petroleumsvirksomhet på norsk sokkel, og integrasjon i den øvrige virksomhet. Det kan også oppstå særskilte grensetilfeller i forholdet mellom norsk rett og EU-retten som må vurderes. Forskriftene fra Produkt - og elektrisitetstilsynet, Statens teleforvaltning (jf denne paragrafen andre og tredje ledd), samt den nasjonale implementeringsforskriften om utstyr og sikkerhetssystem til bruk i eksplosjonsfarlig område (jf denne paragrafen nest siste ledd), retter seg mot produsenter, produsenters representanter og importør. Med markedsføring (settes i omsetning) menes første gang et produkt mot betaling eller vederlagsfritt stilles til rådighet med sikte på distribusjon eller bruk innen EØS. Oljedirektoratet har i samarbeid med andre myndigheter lagt følgende kriterier til grunn for når et produkt er markedsført: - Når råderetten over produktet går over fra en produsent i EØS til neste ledd i omsetningskjeden - Council Directive 89/336/EEC relating to electromagnetic compatibility (the EMC Directive) - Council Directive 76/117/EEC relating to electrical equipment for use in potentially explosive atmospheres and - Council Directive 79/196/EEC relating to electrical equipment for use in potentially explosive atmospheres employing certain types of protection. The third paragraph of this provision incorporates the EMC Directive for telecommunication equipment comprised by Regulations of 2 January 1996 relating to electromagnetic compatibility (EMC) for telecommunication equipment. These regulations from the Norwegian Telecommunications Authority are applicable to telecommunication equipment the chief purpose of which is telecommunications and which can cause electromagnetic interference or which has functions that may be affected by such interference. The reference to Chapter V of the regulations on electrical equipment (Norw: FEU regulations) entails that the transitional provisions in section 37 of the said regulations shall apply correspondingly to the petroleum activities offshore. New second last paragraph incorporates directive 94/9/EC concerning equipment and protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres (the Atex Directive) on fixed installations in the petroleum activities. The directive comprises all types of equipment and protective systems, electrical as well as non-electrical. The directive is therefore also incorporated into Regulations relating to process and auxiliary facilities in the petroleum activities and Regulations relating to safety and communication systems on installations in the petroleum activities, both dated 7 February The directive is incorporated through a reference to Regulations relating to equipment and protective systems for use in potentially explosive atmospheres of 9 December 1996 (the national implementation regulations for the Atex Directive). These reglations may be ordered from Tiden Norsk Forlag AS. This requirement is applicable only to equipment and protective systems falling within the scope of the national implementation regulations. This implies, inter alia, that in the petroleum activities the requirement applies only to equipment and protective systems used on fixed installations. The background for this is that the Atex Directive is not applicable to «seagoing vessels and mobile offshore units together with equipment on board such vessels or units». «Fixed installations», i.e. permanently placed installations, is a concept used in the petroleum legislation in Norway. The installation concept and the criteria for when an installation is to be regarded as fixed or mobile, follow from superior petroleum legislation, cf. inter alia Section 1 of the Petroleum Act. The concept «fixed installation» is in itself not defined in this legislation, but the criteria for when an installation is to be regarded as a fixed installation follow, inter alia, from the legal history. Mobile units to be used in exploration drilling are to be considered «mobile installations». Production vessels or other mobile units to be used for production purposes are, however, normally in this connection to be considered fixed installations, where the requirements to CE marking and declaration of conformity are to be complied with. Borderline cases may, however, occur. In such cases, a specific discretionary evaluation must be carried out, which, among other things, attaches importance to the function of the installation, to how long the installation is intended to carry out petroleum activities on the Norwegian continental shelf, and to integration in the total activities. As regards the relationship between Norwegian law and EU law, particular borderline cases requiring consideration may also occur. The regulations of the Norwegian Directorate for Product and Electrical Safety, the Norwegian Telecommunications Authority (cf the second and third paragraphs of this section) and the national implementation regulations relating to equipment and protective systems for use in potentially explosive atmospheres (cf the second last paragraph of this section), are addressed at the manufacturer, the manufacturer s representative and the importer. By marketing («placing on the market») is meant the first

12 Veiledning til forskrift om elektriske anlegg i petroleumsvirksomheten Forskrift elektriske anlegg i petroleumsvirksomheten 84 Fastsatt Utgitt av OD 8. januar Når utstyret importeres fra et land utenfor EØS, og råderetten går over fra importøren til neste ledd i omsetningskjeden - Når utstyret ble tilbudt og finnes tilgjengelig for direktesalg hos produsenten eller en importør hvis formålet var direktesalg til bruker - Når en produsent eller en importør tar egenimportert utstyr i bruk Konstruksjon, utforming og produksjon av elektriske apparater og utstyr som omfattes av FEU-forskriften og Statens teleforvaltnings forskrift av 2. januar 1996 foregår normalt på land, og omfattes da av nevnte forskrifter. Det samme gjelder for utstyr og sikkerhetssystemer som omfattes av den nasjonale implementeringsforskriften som nevnt i denne paragrafen nytt sjette ledd. For petroleumsvirksomheten til havs kan imidlertid produktene bli markedsført (satt i omsetning) gjennom direkte import fra land utenfor EØS til sokkelen. Slik direkte import vil ikke være dekket av de nevnte nasjonale implementeringsforskrifter og faller da inn under Oljedirektoratets forskrift om elektriske anlegg i petroleumsvirksomheten. Til 15 Krav til personellkvalifikasjoner Bestemmelsen legger opp til å samordne nasjonale krav til personellkvalifikasjoner, men åpner for den nødvendige fleksibilitet med hensyn til håndhevelse av kvalifikasjonskravene ovenfor personell som utfører arbeid i utlandet, og for personell om bord på utenlandsk registrerte flyttbare innretninger på norsk kontinentalsokkel. Dette er innretninger som normalt oppholder seg på norsk sokkel i kortere perioder. Som eksempel på anerkjente normer for krav til personellkvalifikasjoner for elektrofagfolk vises til: a) Forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk, fastsatt av Elektrisitetstilsynet b) Forskrift om sertifikater for elektro- og automasjonsteknikere, fastsatt av Sjøfartsdirektoratet 11. desember 1981, med senere endringer. Elektrisitetstilsynets forskrift kan bestilles hos Norsk Elektroteknisk Komité, se veiledning til 14*. Sjøfartsdirektoratets forskrift kan bestilles hos Elanders Forlag, Postboks 1156, Sentrum, 0107 Oslo, telefon , telefaks time a product, against payment or free of charge, is placed at disposal with a view to distribution or use within the EEA. The Norwegian Petroleum Directorate has in co-operation with other authorities defined the following criteria for when a product is considered to have been placed on the market: - When the right to dispose of the product passes over from a manufacturer within the EEA area to the next link in the chain of distribution. - When the equipment is imported from a country outside the EEA area, and the right to dispose of the product passes over from the importer to the next link in the chain of distribution. - When the equipment was offered and is available for direct sale from the manufacturer or from an importer if the purpose was direct sale to users. - When a manufacturer or an importer takes into use equipment imported by himself. Construction, design and production of electrical appliances and equipment comprised by the Regulations on electrical equipment (Norw. abbr.: FEU Regulations) and the Norwegian Telecommunications Authority s Regulations of 2 January 1996 normally takes place onshore, and are then comprised by the said regulations. The same applies to equipment and protective systems falling within the scope of the national implementation regulations as mentioned in the new sixth paragraph of this section. With regard to the offshore petroleum activities, however, the marketing (placing on the market) of such products may take place through direct import from a country outside the EEA area to the continental shelf. Such direct import will not be covered by the said national implementation regulations, and will then be comprised by the Norwegian Petroleum Directorate s Regulations relating to electrical installations in the petroleum activities. Re Section 15 Requirements relating to personnel qualifications The provision prepares for coordination of the various Norwegian requirements relating to personnel qualifications, but provides for the necessary flexibility with regard to enforcement of the qualification requirements for personnel carrying out work abroad, and for personnel on board foreign registered mobile units on the Norwegian continental shelf. These are units which normally remain on the Norwegian continental shelf for shorter periods of time. Examples of recognized standards relating to personnel qualifications for electrical professions and trades are found in a) Regulations relating to technical training and education, issued by the Norwegian Electricity Inspectorate 14 December b) Regulations relating to certificates for technicians of electrical professions and automation, issued by the Norwegian Maritime Directorate 11 December 1981, incorporating later amendments. The regulations of the Norwegian Electricity Inspectorate may be ordered from Norsk Elektroteknisk Komité, see the guidelines to Section 14 of the regulations. The regulations of the Norwegian Maritime Directorate may be ordered from Elanders Publishing, P.O. Box 1156 Sentrum, 0107 Oslo; tel , fax

CONTENTS INNHOLD. KAP I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1. Formål... 314 2. Virkeområde... 314 3. Definisjoner... 314 4. Ikrafttredelse...

CONTENTS INNHOLD. KAP I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1. Formål... 314 2. Virkeområde... 314 3. Definisjoner... 314 4. Ikrafttredelse... 313 Forskrift om styringssystem for å etterleve myndighetskrav knyttet til sikkerhet, arbeidsmiljø og vern av ytre miljø i petroleumsvirksomheten. Fastsatt ved kgl res 27. juni 1997 med hjemmel i lov 29.

Detaljer

Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions

Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions Vigdis Bjørlo 2016-02-05 Suppliers' obligations in relation to the Construction Client Regulations

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

CONTENTS INNHOLD. Preface... 132. Forord... 132

CONTENTS INNHOLD. Preface... 132. Forord... 132 Forskrift om fiskerikyndig person ombord i seismiske fartøy 131 Fastsatt av OD 30. oktober 1991 Forskrift om fiskerikyndig person om bord i seismisk fartøy på norsk kontinentalsokkel. Fastsatt av Oljedirektoratet

Detaljer

CONTENTS INNHOLD. Preface... 584. Forord... 584

CONTENTS INNHOLD. Preface... 584. Forord... 584 Forskrift om gjennomføring og bruk av risikoanalyser i 583 Fastsatt av OD og 4. desember 1990. Forskrift om gjennomføring og bruk av risikoanalyser i. Fastsatt av Oljedirektoratet 4. desember 1990 i medhold

Detaljer

INNHOLD CONTENTS. KAP V HELSEMESSIG BEREDSKAP Helsemessig beredskap

INNHOLD CONTENTS. KAP V HELSEMESSIG BEREDSKAP Helsemessig beredskap 949 Forskrift om helsetjeneste i petroleumsvirksomheten. Gitt av Helsedirektoratet 12.11.90 i medhold av 57 i lov nr 11 av 22.03.1985 om petroleumsvirksomhet jf 23 i kgl res av 28.juni 1985 om sikkerhet

Detaljer

CONTENTS INNHOLD PREFACE... 214 FORORD... 214

CONTENTS INNHOLD PREFACE... 214 FORORD... 214 Forskrift om løfteinnretninger og løfteredskap 213 i petroleumsvirksomheten Fastsatt av OD 7. februar 1992 Forskrift om løfteinnretninger og løfteredskap i petroleumsvirksomheten. Fastsatt av Oljedirektoratet

Detaljer

Godkjenning av hydrogen som drivstoff på skip

Godkjenning av hydrogen som drivstoff på skip Godkjenning av hydrogen som drivstoff på skip Kolbjørn Berge Sjøfartsdirektoratet Innhold Nasjonalt regelverk Internasjonalt regelverk IGF Alternativt design MSC.1/Circ.1455 - Guidelines for the approval

Detaljer

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1 st QUARTER 2015

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1 st QUARTER 2015 1 PETROLEUM PRICE BO ARD Our reference Date OED 15/712 15/06/2015 To the Licensees on the Norwegian Continental Shelf (Unofficial translation) NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL

Detaljer

Nåværende EU-rett Dir 96/3/EC

Nåværende EU-rett Dir 96/3/EC Article 1 Derogation By way of derogation to point 4 of Chapter IV of Annex II to Regulation EC (No) 852/2004, liquid oils or fats which are intended for or likely to be used for human consumption ('oils

Detaljer

INNHOLD CONTENTS. Forskrift om arbeidervern og arbeidsmiljø i petroleumsvirksomheten. Kgl res 27. november 1992

INNHOLD CONTENTS. Forskrift om arbeidervern og arbeidsmiljø i petroleumsvirksomheten. Kgl res 27. november 1992 231 Forskrift om arbeidervern og arbeidsmiljø i petroleumsvirksomheten. Fastsatt ved kgl res 27. november 1992 i medhold av lov 4. februar 1977 nr 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø m v 2 nr 3 første -

Detaljer

CONTENTS INNHOLD PREFACE... 405 FORORD... 405

CONTENTS INNHOLD PREFACE... 405 FORORD... 405 Forskrift om systematisk oppfølging av arbeidsmiljøet i petroleumsvirksomheten (sam-forskriften) 403 Fastsatt av OD 8. mars 1995 Forskrift om systematisk oppfølging av arbeidsmiljøet i petroleumsvirksomheten

Detaljer

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ.

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ. ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT by between Aker ASA ( Aker ) Investor Investments Holding AB ( Investor ) SAAB AB (publ.) ( SAAB ) The Kingdom of Norway acting by the Ministry of Trade Industry ( Ministry

Detaljer

PETROLEUM PRICE BOARD

PETROLEUM PRICE BOARD 1 PETROLEUM PRICE BOARD Our reference Date OED 15/712 21/09/2015 To the Licensees on the Norwegian Continental Shelf (Unofficial translation) NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL

Detaljer

CONTENTS INNHOLD. KAP I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1. Formål... 289 2. Virkeområde... 289 3. Definisjoner... 289 4. Ikrafttredelse mv...

CONTENTS INNHOLD. KAP I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1. Formål... 289 2. Virkeområde... 289 3. Definisjoner... 289 4. Ikrafttredelse mv... 287 Forskrift om sikkerhet i petroleumsvirksomheten. med hjemmel i lov 29. november 1996 nr 72 om petroleumsvirksomhet 10-18. Regulations relating to safety in the petroleum activities. Laid down by Royal

Detaljer

Ordningen av tilsynet med sikkerheten m v i petroleumsvirksomheten

Ordningen av tilsynet med sikkerheten m v i petroleumsvirksomheten 191 Ordningen av tilsynet med sikkerheten m v i petroleumsvirksomheten på den norske kontinentalsokkel. Fastsatt ved kgl res av 28. juni 1985 Regulatory supervisory activities with the safety etc in the

Detaljer

CONTENTS INNHOLD PREFACE... 601 FORORD... 601

CONTENTS INNHOLD PREFACE... 601 FORORD... 601 Forskrift om 599 Fastsatt av Miljøverndepartementet, Forskrift om. Fastsatt av Oljedirektoratet 18. mars 1992 i medhold av forskrift om sikkerhet mv, kgl res 28. juni 1985 jf 7 jf kap VIII, jf kap I, II

Detaljer

Brannvern - internkontroll. Hva sier regelverket i Norge? eiers og virksomhets plikter brannvesenets tilsyn. Trond Dilling senioringeniør

Brannvern - internkontroll. Hva sier regelverket i Norge? eiers og virksomhets plikter brannvesenets tilsyn. Trond Dilling senioringeniør Brannvern - internkontroll Hva sier regelverket i Norge? eiers og virksomhets plikter brannvesenets tilsyn Trond Dilling senioringeniør Ny brann- og eksplosjonsvernlov fra 01.07.02 Fire and Explosion Prevention

Detaljer

CONTENTS INNHOLD PREFACE... 141 FORORD... 141

CONTENTS INNHOLD PREFACE... 141 FORORD... 141 Forskrift om prosess- og støtteanlegg i petroleumsvirksomheten 139 Forskrift om prosess- og støtteanlegg i petroleumsvirksomheten. Fastsatt av Oljedirektoratet 7. februar 1992 i medhold av forskrift om

Detaljer

og arbeidsmiljøet i petroleumsvirksomheten. Utgitt av Oljedirektoratet 26. september 1995. INNHOLD CONTENTS INNLEDNING... 779 INTRODUCTION...

og arbeidsmiljøet i petroleumsvirksomheten. Utgitt av Oljedirektoratet 26. september 1995. INNHOLD CONTENTS INNLEDNING... 779 INTRODUCTION... 777 Orientering om ordningen av tilsynet med sikkerheten i petroleumsvirksomheten.. Orientation concerning the arrangement of regulatory supervision relating to safety and the working environment in the

Detaljer

Tilleggsinformasjon og korrigeringer Complementary information and corrections

Tilleggsinformasjon og korrigeringer Complementary information and corrections Rev. 11. januar/january 2008 A-115310 Tilleggsinformasjon og korrigeringer Complementary information and corrections Begrenset Plan- og designkonkurranse / Limited Design contest Nesodden municipal centre

Detaljer

Utelukkelse Mars 2010

Utelukkelse Mars 2010 Utelukkelse 31 16. Mars 2010 Utlendingsloven 31 31. Utelukkelse fra rett til anerkjennelse som flyktning etter 28 Rett til anerkjennelse som flyktning etter 28 første ledd foreligger ikke dersom utlendingen

Detaljer

INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011)

INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011) INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011) 1 Oppgaver Valgkomiteens oppgaver er å avgi innstilling til - generalforsamlingen

Detaljer

Utelukkelse Utlendingsloven 31

Utelukkelse Utlendingsloven 31 Utelukkelse Utlendingsloven 31 16. Mars 2010 Utlendingsloven 31 31. Utelukkelse fra rett til anerkjennelse som flyktning etter 28 Rett til anerkjennelse som flyktning etter 28 første ledd foreligger ikke

Detaljer

JBV DSB godkjenninger

JBV DSB godkjenninger JBV DSB godkjenninger Leverandørmøte 2015-02-03 Willy Karlsen Sakkyndig driftsleder Electrical operation manager Eier av JBVs elektriske anlegg Alle jernbaneverkets elektriske anlegg er delt opp på de

Detaljer

PETROLEUM PRICE BOARD

PETROLEUM PRICE BOARD PETROLEUM PRICE BOARD Our reference Date OED 13/723 20.03.14 For Licensees on the Norwegian Continental Shelf NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 4 th QUARTER 2013 Pursuant

Detaljer

CONTENTS INNHOLD PREFACE FORORD... 22

CONTENTS INNHOLD PREFACE FORORD... 22 21 Forskrift om naturdata i petroleumsvirksomheten. Fastsatt av Oljedirektoratet 1. desember 1989 i medhold av forskrift om sikkerhet mv, kgl res 28. juni 1985 jf 7 og 33, jf Kommunal- og arbeidsdepartementets

Detaljer

CONTENTS INNHOLD PREFACE... 169 FORORD... 169

CONTENTS INNHOLD PREFACE... 169 FORORD... 169 Forskrift om sikkerhets- og kommunikasjonssystemer innretninger i petroleumsvirksomheten 167 Fastsatt av OD 7. februar 1992 Forskrift om sikkerhets- og kommunikasjonssystemer innretninger i petroleumsvirksomheten.

Detaljer

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort.

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 28.10.2011 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2012 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 3rd QUARTER 2015

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 3rd QUARTER 2015 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 15/712 07/12/2015 Til rettighetshaverne på norsk sokkel (Unofficial translation) NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 3rd

Detaljer

KAP I ALMINNELIGE BESTEMMELSER CHAPTER I GENERAL PROVISIONS

KAP I ALMINNELIGE BESTEMMELSER CHAPTER I GENERAL PROVISIONS Forskrift om helsekrav for personer i petroleumsvirksomheten 937 Forskrift om helsekrav for personer i petroleumsvirksomheten. Gitt av Helsedirektoratet 12.11.90 i medhold av 57 i lov nr 11 av 22. mars

Detaljer

ILO- 98 Rett til kollektive forhandlinger.

ILO- 98 Rett til kollektive forhandlinger. ILO 98 Artikkel 1.1. Når det gjelder sysselsetting, skal arbeidstakerne nyte tilstrekkelig vern mot all diskriminering som innebærer et angrep på foreningsfriheten.2. Dette vern skal særlig være rettet

Detaljer

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting (OFFICE TRANSLATION) INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ISLAND DRILLING COMPANY ASA ORG NR 989 734 229 NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING OF ISLAND DRILLING COMPANY ASA REG NO 989 734 229 Den 9 juni

Detaljer

Feiltre, hendelsestre og RIF-modell

Feiltre, hendelsestre og RIF-modell Initiating Event BB4 Initiating Event Type 3 End Control Type Type 2 End Control 2 B5/C2 Feiltre, hendelsestre og RIFmodell Rolf Bye, Studio Apertura Initiating Event structure C & C3 Omission structure

Detaljer

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00. Til aksjeeierne i Songa ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Songa ASA holdes på selskapets kontor i Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014.

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 31.10.2013 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2014 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen

Detaljer

Capturing the value of new technology How technology Qualification supports innovation

Capturing the value of new technology How technology Qualification supports innovation Capturing the value of new technology How technology Qualification supports innovation Avanserte Marine Operasjoner - Fra operasjon til skip og utstyr Dag McGeorge Ålesund, 1 Contents Introduction - Cheaper,

Detaljer

LUFTDYKTIGHETSP ABUD

LUFTDYKTIGHETSP ABUD MERK! For at angjeldende flymateriell skal være luftdyktig må påbudet være utført til rett tid og notat om utførelsen ført inn i vedkommende iournal med henvisniniz til denne LDPs nummer. Luftartstilsynet

Detaljer

HENSIKT OG OMFANG...2

HENSIKT OG OMFANG...2 Generelle bestemmelser Side: 1 av 6 1 HENSIKT OG OMFANG...2 1.1 Regelverkets enkelte deler...2 2 GYLDIGHET...3 2.1 Dispensasjoner...3 3 NORMGIVENDE REFERANSER...4 4 DOKUMENTASJON...5 4.1 Kompetanse...5

Detaljer

CP O ~" v? 23. jan.j Forskrifter om tilsyn med og bruk av anlegg, apparater, materiell og., stoffer som avgir ioniserende eller annen helsefarlig

CP O ~ v? 23. jan.j Forskrifter om tilsyn med og bruk av anlegg, apparater, materiell og., stoffer som avgir ioniserende eller annen helsefarlig CP O ~" v? 23. jan.j Forskrifter om tilsyn med og bruk av anlegg, apparater, materiell og., stoffer som avgir ioniserende eller annen helsefarlig stråling. Gitt ved kgl. res. av 23. jan. 1976 med hjemmel

Detaljer

CONTENTS INNHOLD. KAP III DRIKKEVANN... 959 12 Alminnelige krav til drikkevann... 959 13 Kontroll av drikkevann... 959 14 Krav til personell...

CONTENTS INNHOLD. KAP III DRIKKEVANN... 959 12 Alminnelige krav til drikkevann... 959 13 Kontroll av drikkevann... 959 14 Krav til personell... 955 Forskrift om hygieniske forhold m v for innretninger i. Fastsatt av Sosialdepartementet og Helsedirektoratet 17. juni 1991 med hjemmel i 57 i lov nr 11 av 22. mars 1985 om petroleumsvirksomhet jf 23

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

CONTENTS INNHOLD PREFACE... 305 FORORD... 305

CONTENTS INNHOLD PREFACE... 305 FORORD... 305 303 Fastsatt av OD 7. februar 1992 Forskrift om bærende konstruksjoner i petroleumsvirksomheten. Fastsatt av Oljedirektoratet 7. februar 1992 i medhold av forskrift om sikkerhet mv, kgl res 28. juni 1985

Detaljer

i petroleumsvirksomheten.

i petroleumsvirksomheten. 21 GENERELL REDEGJØRELSE I KORT OM OLJEDIREKTORATET Historikk De første utvinningstillatelsene på norsk kontinentalsokkel ble tildelt i 1965, og den første letebrønnen ble boret året etter. Virksomheten

Detaljer

Independent Inspection

Independent Inspection Independent Inspection Odd Ivar Johnsen Vidar Nystad Independent Inspection Mål: Felles forståelse og utøvelse av "Independent Inspection" i forbindelse med "Critical Maintenance Task". Independent Inspection

Detaljer

Et treårig Interreg-prosjekt som skal bidra til økt bruk av fornybare drivstoff til persontransporten. greendriveregion.com

Et treårig Interreg-prosjekt som skal bidra til økt bruk av fornybare drivstoff til persontransporten. greendriveregion.com Et treårig Interreg-prosjekt som skal bidra til økt bruk av fornybare drivstoff til persontransporten. greendriveregion.com Mål Målet i Green Drive Region er at 10 % av alle personbiler i Indre Skandinavia

Detaljer

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Public roadmap for information management, governance and exchange 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Skate Skate (governance and coordination of services in egovernment) is a strategic cooperation

Detaljer

PSA letter on capping and other new regulation proposals from PSA Øystein Joranger - Licensing Policy Committee, meeting No.

PSA letter on capping and other new regulation proposals from PSA Øystein Joranger - Licensing Policy Committee, meeting No. PSA letter on capping and other new regulation proposals from PSA Øystein Joranger - Licensing Policy Committee, meeting No. 2/2013 2 PSA letter on capping 20 March 2013 Norwegian Oil and Gas letter to

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016.

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2016 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

Invitation to Tender FSP FLO-IKT /2013/001 MILS OS

Invitation to Tender FSP FLO-IKT /2013/001 MILS OS Invitation to Tender FSP FLO-IKT /2013/001 MILS OS April 15th 2013 Forfatter Prosjektittel 19.04.2013 19.04.2013 1 Introduction AGENDA Important aspects regarding the competition and Invitation to tender

Detaljer

Innovasjonsvennlig anskaffelse

Innovasjonsvennlig anskaffelse UNIVERSITETET I BERGEN Universitetet i Bergen Innovasjonsvennlig anskaffelse Fredrikstad, 20 april 2016 Kjetil Skog 1 Universitetet i Bergen 2 Universitetet i Bergen Driftsinntekter på 4 milliarder kr

Detaljer

Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo. 14. oktober 2005 kl 12:00

Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo. 14. oktober 2005 kl 12:00 Til aksjeeiere i Norgani Hotels ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Norgani Hotels ASA holdes på: Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo 14. oktober 2005 kl 12:00

Detaljer

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler UNIVERSITETET I OSLO INF1300 Introduksjon til databaser Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler Institutt for informatikk Dumitru Roman 1 Eksempel (1) 1. The system shall give an overview

Detaljer

THE BOARD OF DIRECTORS STATEMENT REGARDING THE DETERMINATION OF SALARIES AND OTHER COMPENSATION TO THE MANAGEMENT

THE BOARD OF DIRECTORS STATEMENT REGARDING THE DETERMINATION OF SALARIES AND OTHER COMPENSATION TO THE MANAGEMENT Consideration of the Board of Directors statement regarding the determination of salaries and other remuneration to the management pursuant to Section 6-16a of the Norwegian Public Limited Companies Act

Detaljer

C13 Kokstad. Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen. Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward

C13 Kokstad. Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen. Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward C13 Kokstad Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward Norsk Innhold 1. Innledning... 2 2. Spørsmål mottatt per 28.11.12...

Detaljer

Lovlig bruk av Cloud Computing. Helge Veum, avdelingsdirektør Difi, Oslo 17.03.2014

Lovlig bruk av Cloud Computing. Helge Veum, avdelingsdirektør Difi, Oslo 17.03.2014 Lovlig bruk av Cloud Computing Helge Veum, avdelingsdirektør Difi, Oslo 17.03.2014 Vårt utgangspunkt Det er Datatilsynets utgangspunkt at det er mulig å oppnå godt personvern også i nettskyen Dette er

Detaljer

Tjenestedirektivet og. «sosial dumping»

Tjenestedirektivet og. «sosial dumping» Tjenestedirektivet og handlingsplanen mot «sosial dumping» 11. mars Tjenestedirektivet favner vidt Næringer Reguleringer Artikkel 16 Restriksjonsforbudet Temaer Nr. 1 - Det generelle med kriterier e for

Detaljer

Independent audit av kvalitetssystemet, teknisk seminar 25-26 november 2014

Independent audit av kvalitetssystemet, teknisk seminar 25-26 november 2014 Independent audit av kvalitetssystemet, teknisk seminar 25-26 november 2014 Valter Kristiansen Flyteknisk Inspektør, Teknisk vedlikehold Luftfartstilsynet T: +47 75 58 50 00 F: +47 75 58 50 05 postmottak@caa.no

Detaljer

Lovlig bruk av Cloud Computing. Helge Veum, avdelingsdirektør Cloud Inspiration Day, UBC

Lovlig bruk av Cloud Computing. Helge Veum, avdelingsdirektør Cloud Inspiration Day, UBC Lovlig bruk av Cloud Computing Helge Veum, avdelingsdirektør Cloud Inspiration Day, UBC 13.02.2013 Vårt utgangspunkt Det er Datatilsynets utgangspunkt at det er mulig å oppnå godt personvern også i nettskyen

Detaljer

Stordata og offentlige tjenester personvernutfordringer?

Stordata og offentlige tjenester personvernutfordringer? Stordata og offentlige tjenester personvernutfordringer? KMDs stordatakonferanse 3. mai 2017 Advokat Eva Jarbekk Å dele personopplysninger eller ikke dele personopplysninger, ja det er spørsmålet.. Alt

Detaljer

Updated Articles of the EPCI NS8407

Updated Articles of the EPCI NS8407 Updated Articles of the EPCI NS8407 Tom F. Valbrek Bane NOR, Energi Engineering & Projects Revised EPCI standard based on NS8407 Background: New Bane NOR version of Norsk Totalkontrakt (NTK) EPCI Contract

Detaljer

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission:

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: VIKINGTIDSMUSEET Plan- og designkonkurranse/design competition Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: Det benyttes en egen elektronisk løsning for innlevering (Byggeweb Anbud). Dette

Detaljer

Statens vegvesen. Testene tilfredsstiller kravene til styrkeklasse T3 med en målt arbeidsbredden på 0,7m.

Statens vegvesen. Testene tilfredsstiller kravene til styrkeklasse T3 med en målt arbeidsbredden på 0,7m. Statens vegvesen DELTA BLOC International GmbH Industriestrasse 28 2601 Sollenau Østerrike Paul Bittner Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Vegdirektoratet

Detaljer

Når er GCP-opplæring god nok? 26 februar 2009 GCP DISKUSJONSFORUM Ragna Strømman

Når er GCP-opplæring god nok? 26 februar 2009 GCP DISKUSJONSFORUM Ragna Strømman Når er GCP-opplæring god nok? 26 februar 2009 GCP DISKUSJONSFORUM Ragna Strømman GE Healthcare - Medical Diagnostics QA R&D GCP & Pharmacovigilance 4 GCP/PV Auditors i Oslo Ansvarlig for GCP audits i Europa,

Detaljer

AVVIKSBEHANDLING No. of Sheets: 7

AVVIKSBEHANDLING No. of Sheets: 7 For access or copy of document, please contact: hilde.lillegraven@pgs.com This document can be updated by: Stein Fines, stein.fines@pertra.no 02 20021023 Issued for Use S. Fines O.A. Isdal E. Haugane 01

Detaljer

Vedlegg 1 / appendix 1 FORTEGNELSE OVER MØTENDE AKSJEEIERE, ORDINÆR GENERALFORSAMLING GLOBAL RIG COMPANY, 26 MAI 2009 Navn Aksjer/stemmer Representert ved SECTOR UMBRELLA TRUST-SECTOR SPECULARE PR EQ IV

Detaljer

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting (OFFICE TRANSLATION) INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MARACC- MARINE ACCURATE WELL ASA ORG NR 989 734 229 NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING OF MARACC- MARINE ACCURATE WELL ASA REG NO 989 734 229

Detaljer

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Nordisk Adressemøte / Nordic Address Forum, Stockholm 9-10 May 2017 Elin Strandheim,

Detaljer

Personvernreglenes betydning for stordata, analyse, AI, agreggerte data, etc

Personvernreglenes betydning for stordata, analyse, AI, agreggerte data, etc Personvernreglenes betydning for stordata, analyse, AI, agreggerte data, etc Eva Jarbekk Tekna, 7. september 2017 Hva gjelder GDPR egentlig for? Ikke for anonyme data Med anonyme data kan man gjøre hva

Detaljer

(Notification of attendance Proxy documents: English version follows below)

(Notification of attendance Proxy documents: English version follows below) MØTESEDDEL OG FULLMAKTSSKJEMA (Notification of attendance Proxy documents: English version follows below) i forbindelse med ekstraordinær generalforsamling i som avholdes 24.11.2017 kl. 09:30 i Lilleakerveien

Detaljer

Tap av data og ansvarsbegrensning ved kjøp av hostingtjenester

Tap av data og ansvarsbegrensning ved kjøp av hostingtjenester Tap av data og ansvarsbegrensning ved kjøp av hostingtjenester Lene Cecilie Høydahl Trine Lysaker Lehn 16. Januar 2014 Lene Cecilie Høydahl Kontraktsdirektør SAS Institute AS lene.hoydahl@sas.com Trine

Detaljer

KAPITTEL S - SIKKERHET

KAPITTEL S - SIKKERHET KAPITTEL S - SIKKERHET JAR-OPS 1.1235 Sikkerhetskrav Et luftfartsforetak skal sikre at alt berørt personell har kunnskap om og tilfredsstiller de relevante kravene i de nasjonale sikkerhetsprogrammene

Detaljer

Windlass Control Panel

Windlass Control Panel SIDE-POWER 86-08955 Windlass Control Panel v1.0.2 Windlass Systems Installasjon manual SLEIPNER MOTOR AS P.O. Box 519 N-1612 Fredrikstad Norway Tel: +47 69 30 00 60 Fax: +47 69 30 00 70 w w w. s i d e

Detaljer

Forskrift om Petroleumsregisteret. Fastsatt ved kgl res 19. juni 1997 med hjemmel i lov 29. november 1996 nr 72 om petroleumsvirksomhet 6-1 og

Forskrift om Petroleumsregisteret. Fastsatt ved kgl res 19. juni 1997 med hjemmel i lov 29. november 1996 nr 72 om petroleumsvirksomhet 6-1 og 257 Forskrift om Petroleumsregisteret. Fastsatt ved kgl res 19. juni 1997 med hjemmel i lov 29. november 1996 nr 72 om petroleumsvirksomhet 6-1 og 10-18. Regulations relating to the Petroleum Register.

Detaljer

Statens vegvesen. Godkjenning av LT 103 vegrekkverk. Linetech GmbH & Co. KG Von-Hünefeld-Straße Köln Tyskland

Statens vegvesen. Godkjenning av LT 103 vegrekkverk. Linetech GmbH & Co. KG Von-Hünefeld-Straße Köln Tyskland Statens vegvesen Linetech GmbH & Co. KG Von-Hünefeld-Straße 99 50829 Köln Tyskland Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Vegdirektoratet Matteo Pezzucchi /

Detaljer

Statens vegvesen. Rekkverket med føringsskinne av type A er i utgangspunktet samme egenskaper som det som var fullskalatestet, type B.

Statens vegvesen. Rekkverket med føringsskinne av type A er i utgangspunktet samme egenskaper som det som var fullskalatestet, type B. Statens vegvesen Stalprodukt S.A ul. Wygoda 69, 32-700 Bochnia Polen Dawid Barnaś Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Vegdirektoratet Matteo Pezzucchi /

Detaljer

Søknad om FG godkjenning av utstyr som inngår i sprinkleranlegg.

Søknad om FG godkjenning av utstyr som inngår i sprinkleranlegg. Søknad om FG godkjenning av utstyr som inngår i sprinkleranlegg. Utstyr som skal inngå i et FG godkjent sprinkleranlegg skal være FG godkjent. Unntak: Tradisjonelle tykkveggete sprinklerrør og tilhørende

Detaljer

Gaute Langeland September 2016

Gaute Langeland September 2016 Gaute Langeland September 2016 Svak krone 10,4 10 9,6 9,2 8,8 8,4 EURNOK 8 7,6 7,2 6,8 3jan00 3jan02 3jan04 3jan06 3jan08 3jan10 3jan12 3jan14 3jan16 2 12.10.2016 Ikke helt tilfeldig 3 12.10.2016 Hvordan

Detaljer

Nytt EU-direktiv om forebygging av stikkskader, betydning for oss? Dorthea Hagen Oma Smittevernlege Helse Bergen

Nytt EU-direktiv om forebygging av stikkskader, betydning for oss? Dorthea Hagen Oma Smittevernlege Helse Bergen Nytt EU-direktiv om forebygging av stikkskader, betydning for oss? Dorthea Hagen Oma Smittevernlege Helse Bergen The EU Sharps Directive blei vedtatt i mai 2010 direktivet er juridisk bindande også i

Detaljer

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 2 nd QUARTER 2013

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 2 nd QUARTER 2013 PETROLEUM PRICE BO ARD Our reference Date OED 13/723 11.10.13 For Licensees on the Norwegian Continental Shelf NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 2 nd QUARTER 2013 Pursuant

Detaljer

EUs kommende (?) personvernforordning:

EUs kommende (?) personvernforordning: Lee A. Bygrave, Senter for rettsinformatikk EUs kommende (?) personvernforordning: Konsekvenser for forskning Rettslig kontekst EMK art 8 EU Charter om grunnleggende rettigheter art 7 og 8 EUF-Traktaten

Detaljer

Standard Morgen NORSOK - hva nå?

Standard Morgen NORSOK - hva nå? Inghild Kaarstad, Standard Norge Standard Morgen NORSOK - hva nå? STANDARD NORGES OPPFØLGING AV ANALYSEPROSJEKTET 01 NORSOK-standardene i dag https://www.standard.no/global/pdf/petroleum/norsok%20standards%20plansje%20a2%20-%20juli%202016%20-%20utskrift.pdf

Detaljer

Appendix 2 INSTRUCTIONS FOR THE NOMINATION COMMITTEE Adopted by the Board of Directors on 10 th May 2016 and proposed for the general meeting on 19 th May 2016 This document is adopted to secure that B2Holding

Detaljer

Appendix 1 Appendix 2 Appendix 3 INSTRUCTIONS FOR THE NOMINATION COMMITTEE Adopted by the Board of Directors on 10 th May 2016 and proposed for the general meeting on 19 th May 2016 This document is

Detaljer

SeaWalk No 1 i Skjolden

SeaWalk No 1 i Skjolden SeaWalk No 1 i Skjolden August 2011 Luster Kommune Marked I løpet av de neste 10 år er verdens cruisemarked ventet å doble seg. Veksten forventes større i Europa enn i Kariben og USA. Markedet vil lete

Detaljer

TEKSTER PH.D.-VEILEDERE FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE AKTUELLE VEILEDERE:

TEKSTER PH.D.-VEILEDERE FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE AKTUELLE VEILEDERE: TEKSTER PH.D.-VEILEDERE FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE AKTUELLE VEILEDERE: Kjære , hovedveileder for Den årlige fremdriftsrapporteringen er et viktig tiltak som gjør

Detaljer

Statens vegvesen. Rekkverket med føringsskinne av type A er i utgangspunktet samme egenskaper som det som var fullskalatestet, type B.

Statens vegvesen. Rekkverket med føringsskinne av type A er i utgangspunktet samme egenskaper som det som var fullskalatestet, type B. Statens vegvesen Stalprodukt S.A ul. Wygoda 69, 32-700 Bochnia Polen Dawid Barnaś Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Vegdirektoratet Matteo Pezzucchi /

Detaljer

Arktisk e-navigation: Polarkoden og andre utfordringer i nord veien videre?

Arktisk e-navigation: Polarkoden og andre utfordringer i nord veien videre? Arktisk e-navigation: Polarkoden og andre utfordringer i nord veien videre? Turid Stemre Seniorrådgiver Internasjonalt miljø- og sikkerhetsarbeid Sjøfartsdirektoratet 13.04.2015 Generelt om Polarkoden

Detaljer

Skjema for spørsmål og svar angående: Skuddbeskyttende skjold Saksnr TED: 2014/S

Skjema for spørsmål og svar angående: Skuddbeskyttende skjold Saksnr TED: 2014/S Skjema for spørsmål og svar angående: Skuddbeskyttende skjold Saksnr. 201300129 TED: 2014/S 017-026835 Nr Dokument Referanse Svar 1 Kvalifikasjonsgrunnlag Er det mulig å få tilsendt Nei 27.01.2014 27.01.2014

Detaljer

WORKSHOP - ERGONOMISKE KRAV OG AKTIVITETER I NORSOK S-002 SKI, 13.11.2014 ADAM BALFOUR

WORKSHOP - ERGONOMISKE KRAV OG AKTIVITETER I NORSOK S-002 SKI, 13.11.2014 ADAM BALFOUR WORKSHOP - ERGONOMISKE KRAV OG AKTIVITETER I NORSOK S-002 SKI, 13.11.2014 ADAM BALFOUR PLAN FOR WORKSHOP Felles introduksjon 15 minutter Workshops ink. pause 90 minutter Oppsummering 15 minutter NORSOK-KOMITEEN

Detaljer

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter:

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: dag.syversen@unit4.com Denne e-guiden beskriver hvordan du registrerer en reiseregning med ulike typer utlegg. 1. Introduksjon 2. Åpne vinduet

Detaljer

Statens vegvesen. Rekkverket har en totalbredde på 0,54m og høyde på 0,90m (uten kantdrager). LT 102 er testet med en lengde på ca. 60m.

Statens vegvesen. Rekkverket har en totalbredde på 0,54m og høyde på 0,90m (uten kantdrager). LT 102 er testet med en lengde på ca. 60m. Statens vegvesen Linetech GmbH & Co. KG Von-Hünefeld-Straße 99 50829 Köln Birgit Schenk Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Vegdirektoratet Matteo Pezzucchi

Detaljer

Avgjørelse patent - Meddelelse av søknad

Avgjørelse patent - Meddelelse av søknad Curo AS Industriveien 53 7080 HEIMDAL Oslo, 2016.02.10 Deres ref.: U3206 Søknadsnr.: 20140317 Avgjørelse patent - Meddelelse av søknad 20140317 Vi har nå meddelt ditt patent. Patentbrev er vedlagt 1. Frist

Detaljer

Existing Relay-based Interlocking System Upgrades (NSI-63) Ombygging av relebasert sikringsanlegg (NSI-63) Entreprise UBF 42 / Contract UBF 42

Existing Relay-based Interlocking System Upgrades (NSI-63) Ombygging av relebasert sikringsanlegg (NSI-63) Entreprise UBF 42 / Contract UBF 42 Ombygging av relebasert sikringsanlegg (NSI-63) Entreprise UBF 42 / Contract UBF 42 Existing Relay-based Interlocking System Upgrades (NSI-63) Jostein Heimark Project Manager Signalling Innhold Introduksjon

Detaljer

Utvikling av regelverk for bruk av hydrogen som drivstoff på skip

Utvikling av regelverk for bruk av hydrogen som drivstoff på skip Utvikling av regelverk for bruk av hydrogen som drivstoff på skip Jarle Jacobsen Sjøfartsdirektoratet Innhold Nasjonalt regelverk Internasjonalt regelverk IGF Alternativt design MSC.1/Circ.1455 - Guidelines

Detaljer

Tre kilder til markedsdata

Tre kilder til markedsdata Johan Fredrik Øhman Tre kilder til markedsdata Datakilder for transaksjoner TRS VPS Børsdata 2 Transaksjonsrapportering i MiFID 1 3 Mottar >130 millioner transaksjoner i året 4 Utvidet teknisk samarbeid

Detaljer

FLAGGING NOT FOR DISTRIBUTION OR RELEASE, DIRECTLY OR FLAGGING. eller "Selskapet"). 3,20 pr aksje:

FLAGGING NOT FOR DISTRIBUTION OR RELEASE, DIRECTLY OR FLAGGING. eller Selskapet). 3,20 pr aksje: MeldingsID: 327238 Innsendt dato: 06.05.2013 08:34 UtstederID: Utsteder: Instrument: Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: Meldingstekst: REACH Reach Subsea ASA REACH

Detaljer

1 User guide for the uioletter package

1 User guide for the uioletter package 1 User guide for the uioletter package The uioletter is used almost like the standard LATEX document classes. The main differences are: The letter is placed in a \begin{letter}... \end{letter} environment;

Detaljer

Referansearkitektur use cases. Kjell Sand SINTEF Energi AS NTNU Institutt for elkraftteknikk

Referansearkitektur use cases. Kjell Sand SINTEF Energi AS NTNU Institutt for elkraftteknikk Referansearkitektur use cases Kjell Sand SINTEF Energi AS NTNU Institutt for elkraftteknikk 1 Begrunnelse for arkitektur use cases Med det brede perspektivet Smart grids har, er det nødvendig å dele det

Detaljer

Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools

Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools The Visions Conference 2011 UiO 18 20 May 2011 Kirsten Palm Oslo University College Else Ryen

Detaljer