CONTENTS INNHOLD. Preface Forord... 74

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "CONTENTS INNHOLD. Preface... 74. Forord... 74"

Transkript

1 Forskrift om elektriske anlegg i petroleumsvirksomheten 73 Fastsatt av OD 8. januar 1991 Forskrift om elektriske anlegg i petroleumsvirksomheten. Fastsatt av Oljedirektoratet 8. januar 1991 i medhold av forskrift om sikkerhet mv, kgl res 28. juni 1985 jf 7 jf 37 og 38, jf Kommunal- og arbeidsdepartementets delegeringsvedtak 28. juni 1985, jf lov 29. november 1996 nr 72 om petroleumsvirksomhet 11-1 siste ledd og forskrift om sikkerhet i petroleumsvirksomheten, kgl res 27. juni nr 3 jf 6. Sist endret 25. mars Regulations relating to electrical installations in the petroleum activities. Issued by the Norwegian Petroleum Directorate 8 January 1991 pursuant to regulations relating to safety etc, laid down by Royal Decree 28 June 1985, cf section 7, cf sections 37 and 38, cf delegation of authority by the Ministry of Local Government and Labour 28 June 1985, cf Act 29 November 1996 no 72 relating to petroleum activities section 11-1 last paragraph and regulations relating to safety in the petroleum activities, Royal Decree 27 June 1997 section 4 subsection 3 cf section 6. Last amended 25 March INNHOLD Forord KAP I INNLEDENDE BESTEMMELSER Formål Virkeområde Definisjoner Straffebestemmelse Ikrafttredelse mv KAP II ALMINNELIGE BESTEMMELSER Tilsynsmyndighet Pliktsubjekt Fravik KAP III SØKNADER, DOKUMENTASJON OG INFORMASJON SOM SKAL OVERSENDES OLJEDIREKTORATET Søknader om samtykke Dokumentasjon Informasjon KAP IV TEKNISKE, OPERASJONELLE BESTEMMELSER MV Krav til virksomheten Krav til teknisk dokumentasjon Særskilte tekniske og operasjonelle krav Krav til personellkvalifikasjoner Veiledning til forskrift om elektriske anlegg mv CONTENTS Preface CHAPTER I INTRODUCTORY PROVISIONS Section 1 Purpose Section 2 Scope Section 3 Definitions Section 4 Penal provision Section 5 Entry into force etc CHAPTER II GENERAL PROVISIONS Section 6 Supervisory authorities Section 7 Obligated party Section 8 Exemptions CHAPTER III APPLICATIONS, DOCUMENTATION AND INFORMATION TO BE SUBMITTED TO THE NORWEGIAN PETROLEUM DIRECTORATE Section 9 Applications for consent Section 10 Documentation Section 11 Information CHAPTER IV TECHNICAL, OPERATIONAL PROVISIONS ETC Section 12 Requirements relating to operations Section 13 Requirements relating to technical documentation Section 14 Special technical and operational requirements Section 15 Requirements relating to personnel qualifications Guidelines to regulations relating to electrical installations etc

2 Forskrift om elektriske anlegg i petroleumsvirksomheten 74 FORORD Forskriften gir bestemmelser om elektriske anlegg i petroleumsvirksomheten og tilrettelegger for Oljedirektoratets tilsyn med virksomheten. Til forskriften er utarbeidet en supplerende veiledning. Veiledningen gir utfyllende kommentarer til forskriftsbestemmelsene. Der forskriften inneholder resultatorienterte krav, gir veiledningen eksempler på hvordan disse kan oppfylles. Veiledningen er ikke juridisk bindende. Den er derfor ikke til hinder for at andre løsninger velges, såfremt det kan dokumenteres at disse som et minimum innfrir det sikkerhetsnivå forskriften supplert med veiledning angir. Det forutsettes at forskriften og veiledningen ses i sammenheng, for å få en best mulig forståelse av det sikkerhetsnivå som ønskes oppnådd ved forskriften. Veiledning om områdeklassifisering og merknader til veiledning om områdeklassifisering utgår når det gjelder denne forskriftens virkeområde. Det vises i stedet til IEC se veiledning til forskriften 14. PREFACE Fastsatt av OD 8. januar 1991 The present regulations stipulate provisions concerning electrical installations in the petroleum activities, and provide for supervision of the activities by the Norwegian Petroleum Directorate. Supplementary guidelines to the regulations have been prepared. The guidelines provide supplementary comments to the provisions of the regulations. Where the regulations contain functional requirements the guidelines provide examples of how such requirements can be met. The guidelines are not legally binding. Consequently they do not prevent the selection of other solutions than those indicated in the guidelines, provided it can be documented that the selected solutions as a minimum meet the safety level stipulated by the regulations supplemented by the guidelines. The regulations and guidelines are to be seen as a whole, in order to achieve the best possible understanding of the level of safety aimed for by the regulations. Guidelines relating to area classification and comments to guidelines relating to area classification are repealed with regard to the scope of application of the present regulations. Instead reference is made to IEC cf guidelines to section 14 of the regulations.

3 Forskrift om elektriske anlegg i petroleumsvirksomheten 75 Fastsatt av OD 8. januar 1991 KAPITTEL I INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål Forskriftens formål er å fastsette krav til elektriske anlegg i petroleumsvirksomheten, med sikte på å etablere et forsvarlig sikkerhetsnivå for mennesker, miljø og økonomiske verdier. Formålet er videre å legge til rette for et hensiktsmessig tilsyn med virksomheten. 2 Virkeområde Forskriften kommer til anvendelse ved planlegging, prosjektering, bygging og bruk av elektriske anlegg i petroleumsvirksomheten på områder som nevnt i sikkerhetsforskriften 2. 3 Definisjoner I denne forskriften betyr: Petroleumsloven: Lov 29. november 1996 nr 72 om petroleumsvirksomhet. Sikkerhetsforskriften: Forskrift om sikkerhet i petroleumsvirksomheten. Kgl res 27. juni Styringssystemforskriften: Forskrift om styringssystem for å etterleve myndighetskrav knyttet til sikkerhet, arbeidsmiljø og vern av ytre miljø i petroleumsvirksomheten. Kgl res 27. juni Anerkjent norm: Veiledning, standard mv som innen et fagområde er internasjonalt og/eller nasjonalt anerkjent, lov eller forskrift som ikke får direkte anvendelse, men som regulerer tilsvarende eller tilgrensende områder, eventuelt dokumenterbare likeverdige løsninger. Pliktsubjekt: Den forskriften direkte retter seg mot ved å pålegge plikter/gi rettigheter. Operatør: Den som på rettighetshavers vegne forestår den daglige ledelse av petroleumsvirksomheten. CHAPTER I INTRODUCTORY PROVISIONS Section 1 Purpose The purpose of the present regulations is to stipulate requirements to electrical installations in the petroleum activities, with a view to establishing an adequate level of safety for people, for the environment and for material and immaterial assets. Furthermore the purpose is to provide for suitable supervision of the activities. Section 2 Scope The present regulations are applicable to planning, engineering, fabrication and operation of electrical installations in the petroleum activities relating in areas mentioned in section 2 of the safety regulations. Section 3 Definitions For the purpose of the present regulations, the following definitions shall apply: The petroleum Act: Act 29 November 1996 no 72 relating to petroleum activities. The safety regulations: Regulations relating to safety in the petroleum activities. Royal Decree 27 June The management systems regulations: Regulations relating to management systems for compliance with statutory requirements in relation to safety, working environment and protection of the external environment in the petroleum activities. Royal Decree 27 June Recognised standard: Guidelines, standard and similar which within a specific field is internationally and/or nationally recognized; acts or regulations which are not directly applicable but which regulate corresponding or neighbouring areas; and approaches, possibly, which can be documented to be of equal validity. Obligated party: The party that the regulations are directly aimed at by imposing duties/granting rights or privileges. Operator: Anyone executing on behalf of the licensee the day to day management of the petroleum activities. 4 Straffebestemmelse Overtredelse av denne forskriften eller vedtak truffet i medhold av denne straffes som bestemt i petroleumsloven Ikrafttredelse mv 1. Denne forskriften trer i kraft 11. februar Nye elektriske anlegg skal planlegges, prosjekteres, bygges og brukes i overenstemmelse med denne forskriften. Denne forskriften skal også gjelde for utvidelser, ombygginger, reparasjoner og fjerning av eldre elektriske anlegg. I tillegg kan Oljedirektoratet bestemme at regler i denne forskriften helt eller delvis skal komme til anvendelse for eldre anlegg. 3. For nye elektriske anlegg, samt eldre elektriske anlegg, som etter 5, pkt 2 omfattes av denne forskriften, gjøres følgende endringer: Section 4 Penal provision Violation of these regulations or decisions made pursuant to the regulations shall be punishable as set out in the petroleum Act section Section 5 Entry into force 1. These regulations shall enter into force on 11. February New electrical installations shall be planned, designed, fabricated and operated in accordance with the present regulations. The present regulations are applicable also to extensions, modifications, repairs and removal of older electrical installations. The Norwegian Petroleum Directorate may in addition decide that provisions of the present regulations in full or in part shall be applicable to older installations. 3. With regard to new electrical installations, as well as to older electrical installations which in accordance with

4 Forskrift om elektriske anlegg i petroleumsvirksomheten 76 Fastsatt av OD 8. januar 1991 section 5, subsection 2 are comprised by the present regulations, the following amendments shall be applicable: a) Forskrift for produksjons- og hjelpesystemer på produksjonsanlegg mv, nr 5, fastsatt av Oljedirektoratet 3. april 1978, oppheves. b) Midlertidig forskrift for elektriske anlegg på innretninger som anvendes til undersøkelse og leteboring i petroleumsvirksomheten, fastsatt av Oljedirektoratet 26. juli 1985, oppheves. a) Item 5 of regulations for production and auxiliary systems on production installations etc., issued by the Norwegian Petroleum Directorate 3 April 1978, is repealed. b) Temporary regulations for electrical installations on mobile facilities which are used for exploration and research drilling in the petroleum activities, issued by the Norwegian Petroleum Directorate 26 July 1985, are repealed. KAPITTEL II ALMINNELIGE BESTEMMELSER 6 Tilsynsmyndighet Oljedirektoratet fører tilsyn med at bestemmelsene gitt i denne forskrift eller vedtak fattet i medhold av denne, blir overholdt. 7 Pliktsubjekt Operatøren og andre som deltar i petroleumsvirksomhet etter denne forskrift 2, skal sikre at bestemmelser som er gitt i eller i medhold av forskriften, blir etterlevd. Operatøren plikter i tillegg å påse at enhver som utfører arbeid for seg, enten personlig, ved ansatte eller ved entreprenør eller underentreprenør, overholder bestemmelsene som er gitt i eller i medhold av denne forskrift. Det skal være utpekt en ansvarshavende for elektriske anlegg. Ansvarshavende har et særlig ansvar for å se til at elektriske anlegg, og bruk av disse til enhver tid tilfredsstiller gjeldende bestemmelser. Ansvarshavende skal ha nødvendige fullmakter til å kunne ivareta sitt ansvar. 8 Fravik Oljedirektoratet kan fravike denne forskriften dersom særlige forhold tilsier det, og fravik ikke er i strid med EØS-avtalen. Fravik fra forskriftens bestemmelser skal gis skriftlig. CHAPTER II GENERAL PROVISIONS Section 6 Supervisory authorities The Norwegian Petroleum Directorate shall supervise the compliance with provisions laid down in or decisions made pursuant to the present regulations. Section 7 Obligated party The operator and any other party participating in petroleum activities according to section 2 of these regulations shall ensure that provisions contained in or issued pursuant to these regulations are complied with. In addition the operator is obliged to see to it that anyone performing work for him, either personally, through employees or through contractors or subcontractors, complies with the provisions contained in or issued pursuant to these regulations. A person responsible for electrical installations shall be appointed. The person appointed has a particular responsibility to see that electrical installations and their operation at all times comply with applicable provisions. The person responsible shall have the necessary authority to be able to execute this responsibility. Section 8 Exemption The Norwegian Petroleum Directorate may exempt from these regulations if justified for particular reasons, and provided exemption is not in contravention of the EEA Agreement. Any exemption from the provisions of the regulations shall be confirmed in writing. KAPITTEL III SØKNADER, DOKUMENTASJON OG INFORMASJON SOM SKAL OVERSENDES OLJEDIREKTORATET 9 Søknader om samtykke Virksomhet som omfattes av forskriften 2 er underlagt samtykkebestemmelsene i sikkerhetsforskriften Dokumentasjon Operatøren skal oversende Oljedirektoratet nødvendig dokumentasjon. Type, innhold i, omfang, samt tidspunkt for oversendelse av slik dokumentasjon, fastsettes av Oljedirektoratet i hvert enkelt tilfelle. CHAPTER III APPLICATIONS, DOCUMENTATION AND INFORMATION TO BE SUBMITTED TO THE NORWEGIAN PETROLEUM DIRECTORATE Section 9 Applications for consent Activities comprised by section 2 of the regulations are subject to the general provisions concerning consent set out in section 15 of the safety regulations. Section 10 Documentation The operator shall submit necessary documentation to the Norwegian Petroleum Directorate. The type, contents, and extent of documentation as well as the time of its submission shall be stipulated by the Norwegian Petroleum Directorate in in each separate case.

5 Forskrift om elektriske anlegg i petroleumsvirksomheten 77 Fastsatt av OD 8. januar Informasjon Operatøren skal informere Oljedirektoratet om status i de ulike fasene som nevnt i 2. Operatøren skal videre rapportere alle personskader, andre skader av betydning, samt faresituasjoner forårsaket av elektrisitet eller bruk av elektriske anlegg til Oljedirektoratet. Innhold i, omfang og tidspunkt for oversendelse av informasjon fastsettes av Oljedirektoratet i hvert enkelt tilfelle. Operatøren skal informere Oljedirektoratet der andre løsninger enn de som er angitt i forskriften supplert med veiledninger, legges til grunn for virksomheten. Section 11 Information The operator shall inform the Norwegian Petroleum Directorate of the status in the various phases mentioned in section 2. The operator shall furthermore report all personal injuries, other injury or damage of importance, as well as hazardous situations caused by electricity or operation of electrical installations to the Norwegian Petroleum Directorate. The contents of, the extent of and time for submission of information shall be decided by the Norwegian Petroleum Directorate in each separate case. The operator shall inform the Norwegian Petroleum Directorate when the activities are based on other solutions than those indicated in the regulations with supplementary guidelines. KAPITTEL IV TEKNISKE OG OPERASJONELLE BESTEMMELSER MV 12 Krav til virksomheten Virksomhet som omfattes etter forskriften 2 skal foregå på en forsvarlig måte i overensstemmelse med de til enhver tid gjeldende bestemmelser og i samsvar med anerkjente normer for slik virksomhet. I veiledningen til denne forskriften er angitt anerkjente normer som beskriver hvordan forskriftskrav kan innfris. Forskriften, supplert med tilhørende veiledning, viser samlet det sikkerhetsnivå som skal legges til grunn for virksomheten. Veiledningens detaljerte anbefalinger er imidlertid ikke juridisk forpliktende, slik at andre løsninger kan velges. Ved valg av annen løsning skal det kunne dokumenteres at denne tilsvarer det sikkerhetsnivå som angis i veiledningen. Kombinasjoner av deler av anerkjente normer skal unngås med mindre det kan dokumenteres at det oppnås et tilsvarende sikkerhetsnivå. 13 Krav til teknisk dokumentasjon Dokumentasjon som viser at virksomheten gjennomføres i samsvar med forskriften skal være utarbeidet og tilgjengelig i de ulike fasene. Krav til utstyr og komponenter av sikkerhetsmessig betydning skal spesifiseres. Dokumentasjonen skal beskrive den tilstandskontroll og det vedlikehold som er nødvendige for å kunne opprettholde det opprinnelige sikkerhetsnivå. Henvisning til anerkjente normer kan inngå i egne spesifikasjoner. 14 Særskilte tekniske og operasjonelle krav Elektriske anlegg skal planlegges, prosjekteres, bygges og brukes i samsvar med de tekniske bestemmelser i «Forskrifter for elektriske anlegg - Maritime installasjoner -FEA-M», fastsatt av Norges vassdrags og energiverk 1. mars 1990, eventuelt i samsvar med anerkjente normer på området. Elektriske apparater og utstyr som omfattes av forskrift av 10. august 1995 om elektrisk utstyr (FEU - forskriften) skal oppfylle kravene gitt i FEU- forskriften kap IV (EMC-kapitlet) og Kap.V (Ex-utstyr) Teleutstyr som omfattes av Statens Teleforvaltnings forskrift av 2. januar 1996 om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) for teleutstyr skal oppfylle kravene gitt i denne forskriften. Kravet i denne paragrafen andre og tredje ledd gjelder for apparater og utstyr som er markedsført etter denne forskriftens ikrafttredelse. CHAPTER IV TECHNICAL AND OPERATIONAL PROVISIONS ETC. Section 12 Requirement relating to activities Activities comprised by section 2 of the regulations shall be carried out in a safe and proper manner in accordance with the provisions applicable at any time and in accordance with recognized standards for such activities. In the guidelines to the present regulations, reference is made to recognized standards describing how provisions of the regulations can be met. The regulations together with the supplementary guidelines indicate the safety level on which the activities are to be based. The detailed recommendations of the guidelines are, however, not legally binding, and allow for other solutions to be chosen. When another solution is chosen, it shall be possible to document that the chosen solution corresponds to the safety level indicated in the guidelines. Combinations of parts of recognized standards shall be avoided unless it can be documented that a corresponding level of safety is achieved. Section 13 Requirements relating to technical documentation Documentation showing that activities are carried out in accordance with the regulations, shall be prepared and shall be available during the different phases. Requirements applicable to equipment and components of significance to safety, shall be specified. The documentation shall include a description of the condition control and the maintenance required in order to be able to maintain the original level of safety. Reference to recognized standards may be included in separate specifications. Section 14 Special technical and operational requirements Electrical installations shall be planned, designed, manufac-tured and operated in accordance with the technical provisions contained in «Regulations for electrical installations - Maritime installations - FEA-M», issued by the Norwegian Water Resources and Energy Administration 1 March 1990, if applicable in accordance with recognised standards in the field. Electrical appliances and equipment comprised by the regulations of 10 August 1995 relating to electrical equipment (the EE Regulations) shall meet the requirements of the said EE Regulations - Chapter IV (the EMC chapter) and Chapter V (Ex - equipment) Telecommunication equipment comprised by the Norwegian Telecommunications Authority s Regulations of 2 January 1996 relating to electromagnetic compatibility (EMC) for telecommunication equipment shall meet the requirements stipulated in these regulations.

6 Forskrift om elektriske anlegg i petroleumsvirksomheten 78 For prøving og drift av operatørselskapets permanente elektriske utstyr ombord på innretningen under land i Norge, skal det inngås en skriftlig avtale mellom de berørte parter. Avtalen skal tilfredsstille nasjonale krav til spenningssetting og drift, og skal beskrive ansvarsforholdene mellom partene, slik at det til enhver tid er klart hvem som er ansvarlig og hvem som kontrollerer at anleggene er klar for spenningssetting. Utstyr og sikkerhetssystemer til bruk i eksplosjonsfarlig område på permanent plasserte innretninger skal oppfylle kravene gitt i forskrift av 9. desember 1996 om utstyr og sikkerhetssystemer til bruk i eksplosjonsfarlig område. Det samme gjelder for sikkerhetsinnretning, kontrollinnretning og betjeningsinnretning til bruk utenfor eksplosjonsfarlig område, men som er nødvendig for, eller bidrar til, sikker funksjon av utstyr og sikkerhetssystemer i forbindelse med eksplosjonsfare, samt komponenter til ovenstående. Kravet i denne paragrafen sjette ledd gjelder for utstyr og sikkerhetssystemer som er satt i omsetning og tatt i bruk for første gang innenfor EØS-området etter denne forskriftens ikrafttredelse. Inntil 30. juni 2003 aksepteres som alternativ til kravene i denne paragrafen sjette ledd de kravene som var gjeldende for vedkommende produkt ved forskriftens ikrafttredelse. 15 Krav til personellkvalifikasjoner Operatøren skal påse at personell som deltar i virksomhet som nevnt i forskriften 2, har de nødvendige kvalifikasjoner og praktisk opplæring. Det skal være fastsatt kvalifikasjonskrav for stillingskategorier av sikkerhetsmessig betydning. Krav til personellkvalifikasjoner skal være i overensstemmelse med anerkjente normer. Dersom arbeid gjennomføres utenfor Norge, samt for arbeid på utenlandsk registrerte flyttbare innretninger, skal operatøren ved søknad om samtykke etter sikkerhetsforskriften 15 påse og kunne dokumentere at kvalifikasjonskravene er tilsvarende de som er angitt i bokstav a) og b). Fastsatt av OD 8. januar 1991 The requirement of the second and third paragraphs of this section shall apply to appliances and equipment which has been placed on the market after the entry into force of these regulations. With regard to testing and operation of the operator s permanent electrical installations on board a unit close to shore in Norway, a written agreement shall be drawn up by the parties involved. The agreement shall meet the national requirements to a first time connection of an electrical power source to such installations, and subsequent operation, and shall describe the responsibilities of the parties so that it is at all times clear who is responsible, and whose responsibility it is to control test the electrical installations prior to the connection of the electrical power source. Equipment and protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres on fixed installations shall comply with the requirements contained in Regulations of 9 December 1996 relating to equipment and protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres. The same applies to safety devices, control devices and operational devices for use outside potentially explosive atmospheres, but which are necessary for, or which contribute to, the safe functioning of the eqipment and protective systems in connection with the danger of explosion, and components of the above. The requirement in the sixth paragraph of this section is applicable to eqipment and protective systems which have been placed on the market and taken into use for the first time within the EEA area after the entry into force of these regulations. Until 30 June 2003, those requirements which were applicable to the product in question at the time of entry into force of these regulations are accepted as alternative to the requirements of the sixth paragraph of this section. Section 15 Requirements relating to personnel qualifications The operator shall ensure that personnel engaged in activities as mentioned in section 2 of the regulations have the necessary qualifications and practical training. Qualification requirements shall be stipulated for job categories of significance to safety. Qualification requirements shall be stipulated in accordance with recognized standards If work is carried out outside of Norway, and with regard to work carried out on mobile installations registered abroad, the operator shall by application for consent according to section 15 of the safety regulations ensure and be able to document that the qualification requirements correspond to those stated in literas a) and b).

7 Veiledning til forskrift om elektriske anlegg i petroleumsvirksomheten elektriske anlegg i petroleumsvirksomheten Forskrift 79 Fastsatt Utgitt av OD 8. januar 1991 Veiledning til forskrift om elektriske anlegg i petroleumsvirksomheten. Utgitt av Oljedirektoratet 8. januar Sist endret 25. mars Guidelines to regulations relating to electrical installations in the petroleum activities. Published by the Norwegian Petroleum Directorate 8 January Last amended 25 March Til 1 Formål Ingen kommentar. Til 2 Virkeområde Forskriftens virkeområde er identisk med sikkerhetsforskriftens. Forskriften omfatter planlegging, prosjektering, bygging og bruk av elektriske anlegg i petroleumsvirksomheten. Når det gjelder forskriftens faglige anvendelsesområde i planleggings- og byggefasen, fremgår det av Ot prp nr 72 ( ) s 37, jf forarbeider til petroleumsloven 1-4 at: «Planlegging og bygging av innretningene er dekket av begrepet petroleumsvirksomhet og er derfor unødvendig å nevne spesielt. Det vil særlig være i forbindelse med innretninger for fast eller mer permanent plassering på norsk sokkel at kontrollmyndighetene har behov for å stille krav av sikkerhetsmessig art allerede på planleggings- og byggestadiet. Ved å engasjere seg på et tidlig tidspunkt vil myndighetene kunne medvirke til at det unngås forsinkelser og omkostninger ved tilleggsutrustninger eller ombygginger som ellers må kreves før innretningen plasseres». Dette understreker betydningen av at Oljedirektoratet kommer i inngrep med virksomheten på et tidligst mulig tidspunkt og før søknad om godkjennelse av plan for utbygging og drift og plan for anlegg og drift oversendes myndighetene. Forskriften grenser opp mot tilsvarende regler i nasjonal og internasjonal maritim lovgivning for flyttbare innretninger, samt Norges vassdrags- og energiverks forskrifter fastsatt i medhold av tilsynsloven for elektriske anlegg (lov nr 4 av ). Det vises i denne sammenheng til sikkerhetsforskriften 20 om bruk av blant annet maritime sertifikater som dokumentasjon for innfrielse av «sokkelkrav», herunder også krav som er nedfelt i denne forskriften. Om grenseflater til tilstøtende lovgivning vises til Oljedirektoratets rapport om grenseflater til sokkellovgivning, sikkerhets- og arbeidsmiljøregulering. Til 3 Definisjoner Anerkjent norm: Eksempler på anerkjente normer er: a) Norske elektrotekniske normer (NEN) fra Norsk Elektroteknisk Komite (NEK), b) Internasjonale normer (IEC) fra International Electrotechnical Commission (IEC), c) Europanormer (EN) fra European Committee for Electrotechnical Standardization (CENELEC). Til 4 Straffebestemmelse Ingen kommentar. Til 5 Ikrafttredelse mv Ingen kommentar. Re Section 1 Purpose No comments. Re Section 2 Scope The scope of application of the present regulations is identical to that of the safety regulations. The present regulations shall be applicable to planning, engineering, fabrication and operation of electrical installations in the petroleum activities. With regard to the technical scope of application of the present regulations in the planning and fabrication phase, Parlimentary Bill No. 72 ( ) page 37 cf the legislative history to the petroleum Act section 1-4 that: «Planning and fabrication of the installations are covered by the term petroleum activities and consequently there is no need to mention these in particular. The need for the superving authorities to lay down safety related requirements already at the planning and fabrication stage, will in particular be connected with installations for fixed or more permanent positioning on the Norwegian continental shelf. Through involvement at an early stage, the authorities will be able to contribute to avoiding delays and expenses due to additional outfitting or modifications which would otherwise be required before the installation is positioned». This underlines the importance of the Norwegian Petroleum Directorate getting in touch with the activities at the earliest possible time and before application for approval of the plan for development and operation and the plan for installation and operation are submitted to the authorities. The regulations border on corresponding provisions in national and international maritime legislation applicable to mobile installations, and regulations stipulated by the Norwegian Water Resources and Energy Administration pursuant to the Act relating to supervision of electrical installations (Act No. 4 of 24 May 1929). Reference is in this connection made to the safety regulations section 20 relating to the use of, inter alia, maritime certificates as documentation for compliance with requirements pursuant to the petroleum Act and related legislation, including requirements laid down by the present regulations. With regard to delimitation interfaces to related legislation, reference is made to the Norwegian Petroleum Directorate s report on delimitation interfaces in relation to the Norwegian continental shelf legislation, safety and working environment regulations. Re Section 3 Definitions Recognised standard: Examples of recognised standards are: a) Norwegian electrotechnical standards (NEN) from Norsk Elektroteknisk Komite (NEK), b) international standards (IEC) from the International Electrotechnical Commission (IEC), c) om the European Committee for Electrotechnical Standardization (CENELEC). Re Section 4 Penal provision No comments. Re Section 5 Entry into force etc. No comments.

8 Veiledning til forskrift om elektriske anlegg i petroleumsvirksomheten Forskrift elektriske anlegg i petroleumsvirksomheten 80 Fastsatt Utgitt av OD 8. januar 1991 Til 6 Tilsynsmyndighet Oljedirektoratet er tilsynsmyndighet etter denne forskriften. Kommunal- og regionaldepartementet er klageinstans for vedtak fattet i medhold av forskriften. Klager på vedtak sendes gjennom Oljedirektoratet, jf forvaltningsloven kapittel 6. Til 7 Pliktsubjekt Med pliktsubjekt menes det selskapet, den person mv som forskriftens bestemmelser retter seg mot. Sikkerhetsforskriften 5 pålegger rettighetshaver et særlig ansvar for å påse at enhver som utfører arbeid for ham (enten personlig, ved ansatte eller ved entreprenører) overholder bestemmelsene gitt i eller i medhold av denne forskriften. Den enkelte entreprenør, underentreprenør mv som har selvstendige entrepriser i virksomheten, har også en selvstendig plikt til å etterleve forskriften innen sitt ansvarsområde. Ved tildeling av utvinningstillatelse utpeker Olje- og energidepartementet en operatør, jf petroleumsloven 3-7. Operatøren skal forestå den daglige ledelsen av virksomheten på vegne av rettighetshaver. Dette fører i praksis til at Oljedirektoratet retter sitt daglige tilsyn mot operatøren. Rettighetshaveren har imidlertid et overordnet ansvar etter sikkerhetsforskriften 5. Han skal legge forholdene til rette for operatøren, slik at operatøren kan utføre de forpliktelsene han har etter denne forskriften. Generelt er bestemmelsene i forskriften utformet nøytralt med hensyn til pliktsubjekt. Operatøren er inntatt som eneste pliktsubjekt i enkelte bestemmelser knyttet til samtykke, dokumentasjon og informasjon i denne forskriften. Etter forskriften er ansvarshavende for elektriske anlegg pålagt særskilte plikter. Ansvarshavende skal holdes løpende orientert om elektriske anlegg som planlegges, og i byggefasen utføre nødvendig tilsyn med at materiell brukes og installeres i samsvar med krav i forskriften. Videre bør ansvarshavende delta i utarbeidelse av planer for systematisk forebyggende vedlikehold av de elektriske anlegg. Ansvarshavende etter denne forskriften inngår som en del av operatørens styringssystem og er ikke tillagt noen offentlige tilsynsoppgaver. Til 8 Fravik Med fravik menes i denne forskriften adgang for Oljedirektoratet til å lempe på forskriftskrav, eller godta andre sikkerhetsmessig likeverdige løsninger/fremgangsmåter enn dem som framgår av forskriften. Hvorvidt det foreligger særlige grunner for å gi fravik, må avgjøres konkret i den enkelte sak. I vurderingen må det tas stilling til om virksomheten er forsvarlig, både ut fra en enkeltvis og samlet vurdering av de faktorene som har innvirkning på sikkerheten i virksomheten. Til 9 Søknader om samtykke Oljedirektoratets samtykke innebærer at operatør kan igangsette den aktivitet som samtykkesøknaden omfatter. Søknad om samtykke i forbindelse med elektriske anlegg vil normalt inngå i søk- Re Section 6 Supervisory authorities The Norwegian Petroleum Directorate has the supervisory authority pursuant to the present regulations. The Ministry of Local Government and Regional Development is the competent authority for complaints regarding decisions made in pursuance of the present regulations. Complaints regarding decisions shall be forwarded via the Norwegian Petroleum Directorate, cf Chapter 6 of the public administration Act. Re Section 7 Obligated party The term obligated party refers to the company, the person etc. to which or whom the provisions of the present regulations are applicable. Section 5 of the safety regulations impose a particular obligation on the licensee to ensure that anyone performing work for him, (either personally, through employees or through contractors), complies with the provisions issued in or in pursuance of these regulations. Each individual contractor, sub-contractor etc. having independent contracts in the activities, thus also has an independent obligation to comply with the provisons of the regulations within his area of responsibility. When granting a production license, the Ministry of Petroleum and Energy shall appoint an operator, cf section 3-7 of the petroleum Act. The operator shall conduct the day-to-day management of the activities on behalf of the licensee. This means that the Norwegian Petroleum Directorate in practice will relate its day-to-day supervision to the operator. The licensee however has an overall responsibility pursuant to section 5 of the safety regulations. He is required to ensure conditions which enable the operator to fulfill the obligations imposed on him according to the present regulations. In general the provisions of the regulations are non- specific with regard to the obligated party. The operator is in the present regulations designated as the sole obligated party in individual provisions related to consent, documentation and information. According to the regulations, special duties have been imposed on the person responsible for electrical installations. The person responsible shall be kept up to date with regard to planned electrical installations, and shall during the manufacturing phase carry out necessary supervision to see that materiel is used and installed in accordance with requirements set out in the regulations. Furthermore the responsible person should take part in the preparation of plans for a systematic preventative maintenance programme for the electrical installations. The person responsible according to the present regulations shall be part of the operator s management systems and has not been assigned any public supervisory duties. Re Section 8 Exemption The term exemption shall in these regulations be understood as authority for the Norwegian Petroleum Directorate to relax regulation requirements, or to accept other solutions/procedures with equivalent safety standard to those indicated in the regulations. The question of whether special reasons for granting exemption exist, must be specifically decided in each separate case. This assessment must be based on an evaluation of whether the activities are carried out in a safe and proper manner, both with regard to an individual and a total assessment of the factors affecting the safety of the activities. Re Section 9 Applications for consent The consent of the Norwegian Petroleum Directorate implies that an operator may commence the activities comprised by the application for consent.

9 Veiledning til forskrift om elektriske anlegg i petroleumsvirksomheten elektriske anlegg i petroleumsvirksomheten Forskrift 81 Fastsatt Utgitt av OD 8. januar 1991 nader for gjennomføring av virksomheten forøvrig. Operatøren kan i spesielle tilfeller velge å søke om egne eller avgrensede samtykker for hele eller deler av elektriske anlegg. Operatøren skal ved søknad om samtykke kunne fremlegge den dokumentasjon som er nødvendig for at Oljedirektoratet skal kunne behandle søknaden. Samtykkesøknader skal bygge på informasjon om operatørens egne beslutningsprosesser og gi referanse til operatørens egne styringssystemer. Til 10 Dokumentasjon Bestemmelsen stiller et generelt krav om innsendelse av dokumentasjon til Oljedirektoratet og tilrettelegger for fleksibilitet ved at det tas nærmere stilling til tidspunkt, type og omfang av dokumentasjon i hvert enkelt tilfelle. I tidlig planleggingsfase vil Oljedirektoratet normalt ønske følgende dokumentasjon innsendt: a) Kriterier for dimensjonering og bruk av hovedgeneratorer, store motorer og transformatorer før reaktanser og andre konstruksjonforhold er fastlåst, b) Enlinje-skjema med data for hoved- og hjelpesystemer, samt nødsystemer, c) Kortslutningsberegninger, d) Områdeklassifisering, e) Liste over leverandører av hovedkomponenter til elektriske anlegg, f) Organisasjonsplan som omfatter ansvarhavende for elektriske anlegg. Det vises for øvrig til sikkerhetsforskriften 21 når det gjelder dokumentasjon i tidlig fase, sikkerhetsforskriften 22 om dokumentasjon ved innsendelse av utbyggingsplaner (PUD og PAD) og sikkerhetsforskriften 23 om dokumentasjon ved søknad om samtykke. Til 11 Informasjon Det framgår av bestemmelsen at Oljedirektoratet kan bestemme type, innhold i og tidspunkt for innsendelse av informasjon til direktoratet i det enkelte tilfelle. Oljedirektoratet vil normalt be om følgende informasjon: a) en plan for ferdigstillelse og installasjon av elektriske hovedkomponenter og utstyr, b) hvem som er oppnevnt som ansvarhavende for elektriske anlegg, c) at ansvarhavende for elektriske anlegg har verifisert at anlegget er i forskriftsmessig stand, før høyspenningsanlegg settes under spenning. Til 12 Krav til virksomheten Ingen kommentar. Til 13 Krav til teknisk dokumentasjon Det fremgår av bestemmelsen at det skal være tilgjengelig tilstrekkelig dokumentasjon for å kunne sikre forsvarlig bruk av de elektriske anlegg. Det åpnes her for en selektiv vurdering av behovet for dokumentasjon i de ulike faser av virksomheten. Dette innebærer at behovet for dokumentasjon skal vurderes i de ulike faser av virksomheten. Operatør kan således i sitt dokumentasjonssystem legge opp til utnyttelse av den dokumen- Application for consent in connection with electrical installations will normally be included in other applications relating implementation of the activity. The operator may in special cases choose to submit applications for individual or limited consents for the whole of or parts of electrical installations. When submitting an application for consent the operator shall be able to provide the documentation necessary for the Norwegian Petroleum Directorate to deal with the application. Applications for consent shall be based on information with regard to the operator s own decision-making processes and systems for management and control. Re Section 10 Documentation The provision stipulates a general requirement to submit documentation to the Norwegian Petroleum Directorate and provides for flexibility inasmuch as details regarding the time, type and extent of the documentation is decided in the individual case. At an early stage of planning, the Norwegian Petroleum Directorate will normally require the following documentation to be submitted: a) critiera for design and use of main generators, large mo-tors and transformers before reactances and other constructional features are finally decided, b) one-line diagram containing data for main and auxiliary systems as well as emergency systems, c) short-circuit calculations, d) area classification, e) list of suppliers of main components of electrical installations, f) organization plan including the person responsible for electrical installations. Reference is moreover made to the safety regulations section 21 with regard to documentation during an early phase, the safety regulations section 22 with regard to documentation associated with the sumbission of development plans (plan for development and operation (PDO) and plan for installation and operation (PIO)) and the safety regulations section 23 with regard to documentation associated with an application for consent. Re Section 11 Information The provision stipulates that the Norwegian Petroleum Directorate may decide the type, the contents of and time for submission of information to the directorate in each separate case. The Norwegian Petroleum Directorate will normally require the following documentation to be submitted: a) a plan for completion and installation of main electrical components and equipment, b) who has been assigned responsible for electrical installations, c) that the person responsible for electrical installations has verified that the installation complies with regulations, prior to connecting power to high-voltage installations. Re Section 12 Requirements relating to operations No comments. Re Section 13 Requirements relating to technical documentation It follows from the provision that sufficient documentation to ensure prudent operation of the electical installations shall be available. This provides for a selective assessment of the need for documentation during the different phases of the activities. It entails that the need for documentation shall be assessed during the different phases of the activities. In his documentation system the operator may consequently make use of documen-

10 Veiledning til forskrift om elektriske anlegg i petroleumsvirksomheten Forskrift elektriske anlegg i petroleumsvirksomheten 82 Fastsatt Utgitt av OD 8. januar 1991 tasjon og de dokumentasjonssystemer som allerede er etablert hos de ulike entreprenører og leverandører. Aktuell dokumentasjon er prøveprotokoller, sertifikater, fabrikantens beskrivelse av utstyr med oppgitte data for strøm, spenning, frekvens, mv og annen beskrivelse av de elektriske anlegg. I tillegg vil veiledning for montasje, bruk og vedlikehold være en naturlig del av dokumentasjonen. Til 14 Særskilte tekniske og operasjonelle krav Som eksempler på anerkjente normer for bruk av elektriske anlegg vises til: a) Forskrift om sikkerhet ved arbeid og drift av høyspenningsanlegg med veiledning, fastsatt av Produkt- og Elektrisitetstilsynet 30. oktober 1998, i kraft 1. januar b) Forskrift om sikkerhet ved arbeid og drift av lavspenningsanlegg med veiledning, fastsatt av Produkt- og Elektrisitetstilsynet 30. oktober 1998, i kraft 1. januar c) Annet regelverk kan brukes som anerkjent norm, men kravene til sikkerhet må være tilsvarende de som stilles i det regelverk som er angitt i bokstav a) og b). Bestemmelsen legger opp til en samordning mot nasjonale og internasjonale krav på området ved adopsjon av Norges vassdrags- og energiverks forskrifter for prosjektering, bygging og drift av elektriske anlegg. Det er likevel i forhold til flyttbare innretninger lagt opp til en fleksibilitet med hensyn til anvendelse av annet nasjonalt eller internasjonalt regelverk som tilsvarende er basert på internasjonale elektrotekniske normer. Norges Vassdrags- og energiverks regelverk kan bestilles hos Norsk Elektroteknisk Komité, Postboks 280, Skøyen, Oslo 2, telefon Telefaks nummer er For å sikre klare ansvarsforhold ved spenningssetting, prøving og drift under land av operatørselskapets permanente elektriske utstyr pålegges operatørselskapet å sørge for at det opprettes skriftlig avtale som beskriver de aktiviteter som tenkes gjennomført, hvor ansvarsforholdene mellom involverte parter klarlegges. Ved bygging av innretninger i Norge for plassering på norsk sokkel er både Elektrisitetstilsynet og Oljedirektoratet tilsynsmyndigheter. Elektrisitetstilsynet fører tilsyn med bruk av elektriske anlegg på innretningen, og tilsyn med midlertidig og permanent elektrisk utstyr, som benyttes under land og frem til innretningen overtas av operatørselskapet etter plassering på sokkelen. I byggefasen fører Oljedirektoratet tilsyn med at det permanente elektriske utstyr, som skal tas i bruk på sokkelen, tilfredsstiller krav i Oljedirektoratets regelverk. Avtalen som inngås som nevnt i bestemmelsen skal forelegges Elektrisitetstilsynet før den settes i verk, jf FEA-M I første ledd sies det at elektriske anlegg eventuelt kan planlegges, prosjekteres, bygges og brukes i samsvar med anerkjente normer på området. For elektriske anlegg i eksplosjonsfarlige områder vises det her til IEC , Mobile and fixed offshore units - Electrical installations, Part 7: Hazardous areas. Bestemmelsens andre ledd innarbeider EØS-avtalen hva angår krav til elektrisk utstyr. Produkt og elektrisitetstilsynet fastsatte 15. august 1995 forskrift om elektrisk utstyr (FEU) som bl a innarbeider EØS - avtalen på dette området. I forordet til forskriften går det frem at følgende direktiver er innarbeidet: - Rådsdirektiv 89/336/EØF om Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC-direktivet), - Rådsdirektiv 76/117/EØF om elektrisk utstyr for bruk i eksplosjonsfarlige områder og - Rådsdirektiv 79/196/EØF om elektrisk utstyr med visse beskyttelsesarter til bruk i eksplosjonsfarlige omgivelser. Bestemmelsens tredje ledd innnarbeider EMC- direktivet for teleutstyr som omfattes av forskrift av 2. januar 1996 om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) for teleutstyr. Denne forskriften fra Statens Teleforvaltning gjelder for teleutstyr som har telekommunikasjon som hovedformål og som kan forårsake tation and documentation systems already established with the various contractors and suppliers. Relevant documentation are test records, certificates, the manufacturer s description of equipment with indication of data relating to current, voltage, frequency etc. and other description of the electrical installations. In addition, guidelines for installation, operation and maintenance will naturally form part of the documentation. Re Section 14 Special technical and operational requirements As examples of recognized standards for operation of electrical installations, reference is made to: a) Regulations relating to safety in work with and operation of high voltage installations with guidelines, issued by the Norwegian Directorate for Product and Electrical Safety 30 October 1998, in force 1 January b) Regulations relating to safety in work with and operation of low voltage installations with guidelines, issued by the Norwegian Directorate for Product and Electrical Safety 30 October 1998, in force 1 January c) Other legislations may be taken as recognized standard, however the requirements to safety must be equivalent to those imposed by the regulations referred to in literas a) and b). The provision prepares for coordination of national and international requirements in this area by adopting the Norwegian Water Resources and Energy Administration s regulations relating to design, manufacture and operation of electrical installations. Nevertheless with regard to mobile installations, provision for flexibility has been made in respect of application of other national or international legislation which correspondingly is based on international electrotechnical standards. Legislation stipulated by the Norwegian Water Resources and Energy Administration may be ordered from the Norwegian National Committee of the International Electrotechnical Commission, IEC, P.O. Box 280 Skøyen, Oslo 2, telephone The fax number is In order to secure a clear understanding of responsibilities in connection with the first connection of an electrical power source, testing and operation close to shore of the operator s permanent electrical installations, the operator shall see to it that a written agreement is drawn up, which delineates planned activities and clarifies responsibilities. In the case of units being built in Norway for subsequent placement on the continental shelf, both the Norwegian Electricity Inspectorate and the Norwegian Petroleum Directorate have supervisory authority. The Norwegian Electricity Inspectorate supervises the use of electrical installations on board the unit, and temporary or permanent electrical installations in use close to the shore and in use till the unit is taken over by the operator subsequent to its placement on the continental shelf. During the fabrication phase the Norwegian Petroleum Directorate supervises the regulatory compliance (regulations stipulated by the NPD) of permanent electrical installations which are to be put into operation on the continental shelf. The agreement drawn up as mentioned in the provision, shall be submitted to the Norwegian Electricity Inspectorate before it is put into effect, cf FEA-M Section The first paragraph states that electrical installations may, if applicable, be planned, designed, manufactured and operated in accordance with recognised standards applicable to the field in question. With regard to electrical installations in hazardous areas reference is here made to IEC , Mobile and fixed offshore units - Electrical installations, Part 7: Hazardous areas. The second paragraph of this provision incorporates the EEA agreement with regard to electrical equipment. Regulations on electrical equipment (Norw: FEU) were issued by the Norwegian Directorate for Product and Electrical Safety 15 August 1995, which inter alia incorporate the EEA agreement in this area. In the preface to the regulations it is stated that the following directives have been incorporated:

CONTENTS INNHOLD PREFACE... 214 FORORD... 214

CONTENTS INNHOLD PREFACE... 214 FORORD... 214 Forskrift om løfteinnretninger og løfteredskap 213 i petroleumsvirksomheten Fastsatt av OD 7. februar 1992 Forskrift om løfteinnretninger og løfteredskap i petroleumsvirksomheten. Fastsatt av Oljedirektoratet

Detaljer

CONTENTS INNHOLD PREFACE... 169 FORORD... 169

CONTENTS INNHOLD PREFACE... 169 FORORD... 169 Forskrift om sikkerhets- og kommunikasjonssystemer innretninger i petroleumsvirksomheten 167 Fastsatt av OD 7. februar 1992 Forskrift om sikkerhets- og kommunikasjonssystemer innretninger i petroleumsvirksomheten.

Detaljer

CONTENTS INNHOLD PREFACE... 601 FORORD... 601

CONTENTS INNHOLD PREFACE... 601 FORORD... 601 Forskrift om 599 Fastsatt av Miljøverndepartementet, Forskrift om. Fastsatt av Oljedirektoratet 18. mars 1992 i medhold av forskrift om sikkerhet mv, kgl res 28. juni 1985 jf 7 jf kap VIII, jf kap I, II

Detaljer

CONTENTS INNHOLD FORORD... 233 PREFACE... 233

CONTENTS INNHOLD FORORD... 233 PREFACE... 233 Forskrift om bore- og brønnaktiviteter og om geologisk datainnsamling i petroleumsvirksomheten 231 Fastsatt av OD 7. februar 1992 Forskrift om bore- og brønnaktiviteter og om geologisk datainnsamling i

Detaljer

CONTENTS INNHOLD PREFACE... 482 FORORD... 482 INTRODUCTORY PROVISIONS INNLEDENDE BESTEMMELSER

CONTENTS INNHOLD PREFACE... 482 FORORD... 482 INTRODUCTORY PROVISIONS INNLEDENDE BESTEMMELSER Forskrift om bemannede undervannsoperasjoner 479 Fastsatt av OD og HD 11. juni 1990 Forskrift om bemannede undervannsoperasjoner i petroleumsvirksomheten. Fastsatt av Oljedirektoratet og Helsedirektoratet

Detaljer

CONTENTS INNHOLD. Preface... 132. Forord... 132

CONTENTS INNHOLD. Preface... 132. Forord... 132 Forskrift om fiskerikyndig person ombord i seismiske fartøy 131 Fastsatt av OD 30. oktober 1991 Forskrift om fiskerikyndig person om bord i seismisk fartøy på norsk kontinentalsokkel. Fastsatt av Oljedirektoratet

Detaljer

KAP I ALMINNELIGE BESTEMMELSER CHAPTER I GENERAL PROVISIONS

KAP I ALMINNELIGE BESTEMMELSER CHAPTER I GENERAL PROVISIONS Forskrift om helsekrav for personer i petroleumsvirksomheten 937 Forskrift om helsekrav for personer i petroleumsvirksomheten. Gitt av Helsedirektoratet 12.11.90 i medhold av 57 i lov nr 11 av 22. mars

Detaljer

Orientering om undersøkelse og leteboring etter petroleumsforekomster på Svalbard. Utgitt av Oljedirektoratet 9.10.1990.

Orientering om undersøkelse og leteboring etter petroleumsforekomster på Svalbard. Utgitt av Oljedirektoratet 9.10.1990. 337 Orientering om undersøkelse og leteboring etter. Utgitt av Oljedirektoratet 9.10.1990. Information on exploration and exploration drilling for petroleum resources on Svalbard. Issued by the Norwegian

Detaljer

STATNETT SF Conditions of Contract for delivery and installation of electrical and mechanical equipment

STATNETT SF Conditions of Contract for delivery and installation of electrical and mechanical equipment Innholdsfortegnelse: Table of contents: ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1 Definisjoner 2 Kontraktsdokumenter og tolkningsregler 3 Partenes representanter UTFØRELSE OG FREMDRIFT 4 Generelle plikter 5 Kvalitetssikring

Detaljer

Chapter V Consent of the Labour Inspection for construction of buildings, alterations to buildings, reorganizations etc Section 19...

Chapter V Consent of the Labour Inspection for construction of buildings, alterations to buildings, reorganizations etc Section 19... Lov om arbeidervern og arbeidsmiljø mv 35 Lov 4. februar 1977 nr 4 Lov 4. februar 1977 nr 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø mv. Sist endret ved lov 17. desember 1999 nr 97 og 7. januar 2000 nr 3. De deler

Detaljer

Transfer pricing in Norway delivering more

Transfer pricing in Norway delivering more Transfer pricing in Norway delivering more An added value Is your company one of the 3000 in Norway that are covered by the transfer pricing documentation requirements? Are you concerned that the Norwegian

Detaljer

Norsk fabrikasjonskontrakt 2007 NF 07

Norsk fabrikasjonskontrakt 2007 NF 07 Norsk fabrikasjonskontrakt 2007 NF 07 Norsk Fabrikasjonskontrakt 2007 Norwegian Fabrication Contract 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE LIST OF CONTENT 1 Protokoll av 25. september 2007 angående vedtagelse av NF07

Detaljer

Subject: Letter of formal notice to Norway concerning the criteria for access to in-patient treatment in other EEA states

Subject: Letter of formal notice to Norway concerning the criteria for access to in-patient treatment in other EEA states ROYAL NORWEGIAN MINISTRY OF HEALTH AND CARE SERVICES EFTA Surveillance Authority Rue Belliard 35 B-1040 Brussel Belgium Your ref Our ref Date 72376 12/5292 15 August 2015 Subject: Letter of formal notice

Detaljer

NORSK STANDARD NS-EN ISO 9001

NORSK STANDARD NS-EN ISO 9001 NORSK STANDARD NS-EN ISO 9001 3. utgave desember 2000 ICS 03.120.10 Søkeord: Descriptors: kvalitetsstyring, krav, kvalitetssikring quality management, requirements, quality assurance Systemer for kvalitetsstyring

Detaljer

ANNUAL REPORT // ÅRSRAPPORT

ANNUAL REPORT // ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT // ÅRSRAPPORT REACH SUBSEA ASA 2012 Reach Subsea ASA // Annual report / Årsrapport 2012 Content // Innhold Our business... 3 Annual report...4 Corporate governance and management... 7 Profit

Detaljer

Nr. 5 2003 Side 697 844 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 5 2003 Side 697 844 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 5 2003 Side 697 844 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 5 Utgitt 2. mai 2003 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet April 11. Lov nr. 20 om granskingskommisjonen

Detaljer

VEDTEKTER for Den Norske Krigsforsikring for Skib - Gjensidig Forening

VEDTEKTER for Den Norske Krigsforsikring for Skib - Gjensidig Forening VEDTEKTER for Den Norske Krigsforsikring for Skib - Gjensidig Forening ARTICLES OF ASSOCIATION for Den Norske Krigsforsikring for Skib - Gjensidig Forening -Vedtatt i generalforsamlingen 20. juni 2007

Detaljer

circular 14.01 Purpose Valid from 01.01.2007 comment 14-2 Membership comment

circular 14.01 Purpose Valid from 01.01.2007 comment 14-2 Membership comment Kapittel 14 - Ytelser ved svangerskap, fødsel og adopsjon Sist endret 22.06.2010 jf. Rundskriv til 14-12 Uttak av fedrekvote Rundskriv 14-1 Formål Utarbeidet av NAV Drift og utvikling, Fag drift og utvikling,

Detaljer

KAPITTEL B - GENERELT

KAPITTEL B - GENERELT KAPITTEL B - GENERELT JAR-OPS 1.005 Generelt JAR-OPS 1.005 General (a) Et luftfartsforetak skal ikke operere et fly som benyttes til ervervsmessig lufttransport på annen måte enn i overensstemmelse med

Detaljer

Om ILO-konvensjon nr. 188 og ILO-rekommanda sjon nr. 199 om arbeidsvilkår i fiskerisektoren

Om ILO-konvensjon nr. 188 og ILO-rekommanda sjon nr. 199 om arbeidsvilkår i fiskerisektoren Nærings- og handelsdepartementet St.meld. nr. 30 (2007 2008) Om ILO-konvensjon nr. 188 og ILO-rekommanda sjon nr. 199 om arbeidsvilkår i fiskerisektoren Tilråding fra Nærings- og handelsdepartementet av

Detaljer

KAPITTEL B - GENERELT

KAPITTEL B - GENERELT SEKSJON 1 KAPITTEL B - GENERELT JAR-OPS 1.005 Generelt JAR-OPS 1.005 General (a) Et luftfartsforetak skal ikke operere et fly som benyttes til ervervsmessig lufttransport på annen måte enn i overensstemmelse

Detaljer

Offentlige anskaffelser

Offentlige anskaffelser NORGES OFFENTLIGE UTREDNINGER NOU 1997: 21 Offentlige anskaffelser Utredning fra Utvalget for revidering av det statlige anskaffelseregelverket oppnevnt ved kongelig resolusjon 27. oktober 1995 Avgitt

Detaljer

GLOBALG.A.P. Interpretation Guideline NORWAY COMPOUND FEED MANUFACTURING AQUAFEED Control Points and Compliance Criteria

GLOBALG.A.P. Interpretation Guideline NORWAY COMPOUND FEED MANUFACTURING AQUAFEED Control Points and Compliance Criteria GLOBALG.A.P. Interpretation Guideline NORWAY COMPOUND FEED MANUFACTURING AQUAFEED Control Points and Compliance Criteria Based on CFM - V2.01_Feb11 Valid from: 15.04.2011 Obligatory from: 01.01.2012 Copyright:

Detaljer

St.prp. nr. 73 (2007 2008) Om samtykke til ratifikasjon av ILO-konvensjon nr. 186 av 23. februar 2006 om sjøfolks arbeids- og levevilkår

St.prp. nr. 73 (2007 2008) Om samtykke til ratifikasjon av ILO-konvensjon nr. 186 av 23. februar 2006 om sjøfolks arbeids- og levevilkår St.prp. nr. 73 (2007 2008) Om samtykke til ratifikasjon av ILO-konvensjon nr. 186 av 23. februar 2006 om sjøfolks arbeids- og levevilkår St.prp. nr. 73 (2007 2008) Om samtykke til ratifikasjon av ILO-konvensjon

Detaljer

Schengen: Forslag til Touring-visum/T-visum

Schengen: Forslag til Touring-visum/T-visum Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres ref: 14/26-NEW Vår ref: 14/2224-22/CDC 30.09.2014 Schengen: Forslag til Touring-visum/T-visum Direktoratet viser til Justis -og beredskapsdepartementets

Detaljer

OFFER DOCUMENT VOLUNTARY OFFER TO PURCHASE SHARES IN OFFEROR: INFINEON TECHNOLOGIES HOLDING B.V. OFFER PRICE PER SHARE: NOK 2.00

OFFER DOCUMENT VOLUNTARY OFFER TO PURCHASE SHARES IN OFFEROR: INFINEON TECHNOLOGIES HOLDING B.V. OFFER PRICE PER SHARE: NOK 2.00 OFFER DOCUMENT VOLUNTARY OFFER TO PURCHASE SHARES IN OFFEROR: INFINEON TECHNOLOGIES HOLDING B.V. OFFER PRICE PER SHARE: NOK 2.00 OFFER PERIOD: FROM AND INCLUDING 28 MAY 2003, TO AND INCLUDING 10 JUNE 2003

Detaljer

Sjømannssaker Seamen s Affairs

Sjømannssaker Seamen s Affairs Sjømannssaker Seamen s Affairs SAMMEN For økt sjøsikkerhet i rent miljø Innholdsfortegnelse Bruk av heftet:...s. 6 Avdeling Fartøy og sjøfolks underavdelinger som behandler sjømannssaker:...s. 6 Underavdelingenes

Detaljer

Til aksjonærene i Roxar ASA / To the shareholders of Roxar ASA CALLING NOTICE TO ORDINARY GENERAL MEETING IN ROXAR ASA

Til aksjonærene i Roxar ASA / To the shareholders of Roxar ASA CALLING NOTICE TO ORDINARY GENERAL MEETING IN ROXAR ASA Til aksjonærene i Roxar ASA / To the shareholders of Roxar ASA Office translation in English INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROXAR ASA CALLING NOTICE TO ORDINARY GENERAL MEETING IN ROXAR ASA

Detaljer

sjømannssaker Seamen s affairs

sjømannssaker Seamen s affairs sjømannssaker Seamen s affairs Mai/May 2009 For sjøsikkerhet i et rent miljø SJØMANNSSAKER Innholdsfortegnelse Bruk av heftet:... s. 6 Avdeling Fartøy og sjøfolks underavdelinger som behandler sjømannssaker

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 59 ISSN 1022-9310. 21. årgang 16.10.2014 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 59 ISSN 1022-9310. 21. årgang 16.10.2014 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 59 21. årgang 16.10.2014 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer