CONTENTS INNHOLD PREFACE FORORD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "CONTENTS INNHOLD PREFACE... 169 FORORD... 169"

Transkript

1 Forskrift om sikkerhets- og kommunikasjonssystemer innretninger i petroleumsvirksomheten 167 Fastsatt av OD 7. februar 1992 Forskrift om sikkerhets- og kommunikasjonssystemer innretninger i petroleumsvirksomheten. Fastsatt av Oljedirektoratet 7. februar 1992 i medhold av forskrift om sikkerhet mv, kgl res 28. juni 1985, jf 7, jf 21, 30, 33, 36, 40 og 51, jf Kommunal- og arbeidsdepartementets delegeringsvedtak 28. juni 1985, jf lov 29. november 1996 nr 72 om petroleumsvirksomhet 11-1 siste ledd og forskrift om sikkerhet i petroleumsvirksomheten, kgl res 27. juni nr 3 jf 6. Sist endret 25. februar Regulations relating to safety and communication systems on installations in the petroleum activities. Issued by the Norwegian Petroleum Directorate 7 February 1992, pursuant to section 7 of regulations relating to safety etc., laid down by Royal Decree 28 June 1985, cf sections 21, 30, 33, 36, 40 and 51, cf delegation of authority by the Ministry of Local Government and Labour of 28 June 1985, cf Act 29 November 1996 no 72 relating to petroleum activities section 11-1 last paragraph and regulations relating to safety in the petroleum activities, Royal Decree 27 June 1997 section 4 subsection 3 cf section 6. Last amended 25 February INNHOLD CONTENTS FORORD KAP I - INNLEDENDE BESTEMMELSER Formål Virkeområde Definisjoner Straffebestemmelser Ikrafttredelsesbestemmelse mv KAP II - ALMINNELIGE BESTEMMELSER Tilsynsmyndighet Pliktsubjekt Fravik KAP III - SØKNADER, DOKUMENTASJON, INFORMASJON SOM SKAL SENDES TIL OLJEDIREKTORATET Søknad om samtykke Dokumentasjon Informasjon PREFACE CHAPTER I - INTRODUCTORY PROVISIONS Section 1 Purpose Section 2 Scope Section 3 Definitions Section 4 Penal provisions Section 5 Entry into force etc CHAPTER II - GENERAL PROVISIONS Section 6 Supervisory authority Section 7 Obligated party Section 8 Exemption CHAPTER III - APPLICATIONS, DOCUMENTATION AND INFORMATION TO BE SUB- MITTED TO THE NORWEGIAN PETROLEUM DIRECTORATE Section 9 Application for consent Section 10 Documentation Section 11 Information KAP IV - TEKNISKE OG OPERASJONELLE BESTEMMELSER CHAPTER IV - TECHNICAL AND OPERATIONAL PROVISIONS ETC IV-1 GENERELLE BESTEMMELSER Krav til virksomheten Sikkerhetsmål Akseptkriterier Risikoanalyser IV-1 GENERAL PROVISIONS Section 12 Requirements relating to operations Section 13 Safety objectives Section 14 Acceptance criteria Section 15 Risk analyses

2 Forskrift om sikkerhets- og kommunikasjonssystemer innretninger i petroleumsvirksomheten 168 Fastsatt av OD 7. februar 1992 IV-2 KRAV TIL SIKKERHETS- OG KOMMUNIKASJONSSYSTEMER Sikkerhetssystemer generelt Brann- og gassdeteksjonssystem Nødavstengningssystem Prosessikringssystem Prosesskontrollsystem Gassutslippsystem Brann- og evakueringsalarm Kommunikasjonssystem Nødkraftsystem Nødbelysning Veiledning til forskrift om sikkerhets- og kommunikasjonssystemer IV-2 REQUIREMENTS TO SAFETY AND COMMUNICATION SYSTEMS Section 16 Safety systems-general Section 17 Fire- and gas detection systems Section 18 Emergency shutdown system Section 19 Process safety systems Section 20 Process control system Section 21 Gas release system Section 22 Fire and evacuation alarm Section 23 Communication systems Section 24 Emergency power system Section 25 Emergency lightning Guidelines to regulations relating to safety and communication systems etc

3 Forskrift om sikkerhets- og kommunikasjonssystemer innretninger i petroleumsvirksomheten FORORD 169 PREFACE Fastsatt av OD 7. februar 1992 Forskriften gir bestemmelser om sikkerhets- og kommunikasjonssystemer innretninger i petroleumsvirksomheten og legger til rette for Oljedirektoratets tilsyn med virksomheten. Det er utarbeidet en egen veiledning som gir utfyllende kommentarer til forskriften. Der forskriften inneholder funksjonelle krav, gir veiledningen eksempler hvordan disse kan oppfylles. Veiledningen er ikke i seg selv juridisk bindende. Den er derfor ikke til hinder for at andre løsninger velges, såfremt det kan dokumenteres at en da, som et minimum, oppnår det sikkerhetsnivå forskriften supplert med veiledning angir. Det forutsettes således at forskriften og veiledningen ses i sammenheng for å få en best mulig forståelse av det sikkerhetsnivå som ønskes oppnådd gjennom forskriften. Forskriften inngår som en del av Oljedirektoratets samlede regelverk for petroleumsvirksomheten og må ses i denne sammenheng. Det vises særskilt til forskrift om gjennomføring og bruk av risikoanalyser i petroleumsvirksomheten fastsatt av Oljedirektoratet og Miljøverndepartementet 4. desember The present regulations stipulate provisions concerning safety and communication systems on installations in the petroleum activities and provide for supervision of the activities by the Norwegian Petroleum Directorate. Separate guidelines have been published, which provide supplementary comments to the regulations. Where the regulations contain functional requirements, the guidelines provide examples of how such requirements can be met. The guidelines are not legally binding. Consequently they do not prevent the selection of other solutions, provided it can be documented that in such case, the selected solutions as a minimum achieve the safety level indicated by the regulations and the supplementary guidelines. The regulations and guidelines are consequently intended to be seen as a whole, to ensure the best possible understanding of the level of safety intended to be achieved through the regulations. The regulations are part of the Norwegian Petroleum Directorate s collection of statutory legislation applicable to the petroleum activities and must be used in that context. Particular reference is made to regulations relating to implementation and use of risk analyses in the petroleum activities, issued by the Norwegian Petroleum Directorate and the Ministry of the Environment, 4 December 1990.

4 Forskrift om sikkerhets- og kommunikasjonssystemer innretninger i petroleumsvirksomheten KAP I INNLEDENDE BESTEMMELSER 170 Fastsatt av OD 7. februar 1992 CHAPTER I INTRODUCTORY PROVISIONS 1 Formål Forskriftens formål er å fastsette krav til sikkerhets- og kommunikasjonssystemer innretninger i petroleumsvirksomheten med sikte å etablere, opprettholde og videreutvikle et forsvarlig sikkerhetsnivå for mennesker, miljø og økonomiske verdier. Forskriften legger også forholdene til rette for et hensiktsmessig tilsyn med virksomheten. 2 Virkeområde Forskriften kommer til anvendelse ved planlegging, prosjektering, bygging og bruk av sikkerhets- og kommunikasjonssystemer de områdene som er nevnt i sikkerhetsforskriften 2. I denne forskrift betyr: 3 Definisjoner Petroleumsloven: Lov 29. november 1996 nr 72 om petroleumsvirksomhet. Sikkerhetsforskriften: Forskrift om sikkerhet i petroleumsvirksomheten. Kgl res 27. juni Styringssystemforskriften: Forskrift om styringssystem for å etterleve myndighetskrav knyttet til sikkerhet, arbeidsmiljø og vern av ytre miljø i petroleumsvirksomheten. Kgl res 27. juni Analyseforskriften: forskrift for gjennomføring og bruk av risikoanalyser i petroleumsvirksomheten, fastsatt av Oljedirektoratet og Miljøverndepartementet 4. desember Anerkjent norm: Veiledning, standard mv som innen et fagområde er internasjonalt og/eller nasjonalt anerkjent, lov eller forskrift som ikke får direkte anvendelse, men som regulerer tilsvarende eller tilgrensende områder, eventuelt dokumenterbare likeverdige løsninger. Pliktsubjekt: den forskriften direkte retter seg mot ved å legge plikter eller gir rettigheter. Operatør: Den som rettighetshavers vegne forestår den daglige ledelse av petroleumsvirksomheten. Risiko: uttrykk for sannsynligheten for og konsekvensene av en ulykkeshendelse. Risikoanalyse: analyse som omfatter systematisk identifisering og kategorisering av risiko for mennesker, miljø og økonomiske verdier. Akseptkriterier: kriterier som benyttes for å uttrykke et akseptabelt risikonivå i virksomheten. Ulykkeshendelse: ukontrollert hendelse som kan medføre tap av menneskeliv, personskader, skade miljø og tap av økonomiske verdier. Section 1 Purpose The purpose of the present regulations is to stipulate requirements to safety and communication systems on installations in the petroleum activities, in order to establish, maintain and to further develop an adequate level of safety for people, for the environment and for assets and financial interests. The regulations also provide for appropriate supervision of the activities. Section 2 Scope The present regulations are applicable to planning, design, fabrication and operation of safety and communication systems in areas mentioned in section 2 of the safety regulations. Section 3 Definitions For the purpose of the present regulations, the following definitions shall apply: The petroleum Act: Act 29 November 1996 no 72 relating to petroleum activities. The safety regulations: Regulations relating to safety in the petroleum activities. Royal Decree 27 June The management systems regulations: Regulations relating to management systems for compliance with statutory requirements in relation to safety, working environment and protection of the external environment in the petroleum activities. Royal Decree 27 June The risk analyses regulations: Regulations relating to implementation and use of risk analyses in the petroleum activities, issued by the Norwegian Petroleum Directorate and the Ministry of the Environment 4 December Recognised standard: Guidelines, standard and similar which within a specific field is internationally and/or nationally recognised; acts or regulations which are not directly applicable but which regulate corresponding or neighbouring areas; and approaches, possibly, which can be documented to be of equal validity. Obligated party: The party to which or whom the regulations are directly addressed by imposing obligations or stipulating rights. Operator: Anyone executing on behalf of the licensee the day to day management of the petroleum activities Risk: Expression of the probability and the consequences of an accidental event. Risk analysis: Analysis including a systematic identification and categorisation of risk to people, the environment and to assets and financial interests. Acceptance criteria: Criteria used to define an acceptable level of risk in the activity concerned. Accidental event: Uncontrolled event which may lead to loss of human life, personal injury, damage to the environment and loss of assets and financial interests.

5 Forskrift om sikkerhets- og kommunikasjonssystemer innretninger i petroleumsvirksomheten 171 Fastsatt av OD 7. februar 1992 Dimensjonerende ulykkeshendelse: ulykkeshendelse som, i henhold til de definerte akseptkriteriene, representerer en uakseptabel risiko, og som derfor legges til grunn for utforming og bruk av innretninger og gjennomføring av virksomheten forøvrig. Faresituasjon: unormal tilstand der sannsynlighet for at en ulykkeshendelse kan inntreffe er økt i forhold til en normal driftsituasjon. Sikkerhetssystem: sikkerhetssystem som omfattes av denne forskrift er: a) brann- og gassdeteksjonssystem, b) nødavstengningssystem, c) prosessikringssystem, d) prosesskontrollsystem, e) gassutslippsystem, f) brann- og evakueringsalarm, g) nødkraftsystem, h) nødbelysning. i) ballastsystemer- flyttbare innretninger Brann- og gassdeteksjonssystem: system som er installert for å detektere branntilløp, brann og utilsiktet gassutslipp og gi varsel om dette. Nødavstengningssystem: system som stanser og seksjonerer alle produksjons- og hjelpesystemer med unntak av utstyr som har en operativ funksjon ved en fare- eller ulykkessituasjon. Dette omfatter det totale system, inkludert manuelle utløsningsstasjoner, ventiler, aktuatorer, rør, akkumulatorer, signaler o l som er nødvendig for hurtig og sikker stansing og seksjonering av prosessen, samt utstyr som er nødvendig for å eliminere tennkilder. Prosessikringssystem: system som er bygget opp av sensorer, styringsenheter, ventiler inkludert sikkerhetsventiler mv, som benyttes for å detektere unormale tilstander i produksjons- og hjelpesystemer for deretter å foreta aksjoner. Prosesskontrollsystem: system som styrer og regulerer produksjons- og hjelpesystemer. Gassutslippsystem: system for gassutslipp som inkluderer ventiler, rør, fakkel/avlastingstårn, eventuelle styrings enheter mv. Gassutslippsystem deles inn i følgende systemer: a) trykkavlastningssystem: system fra og med trykkavlastningsventil med tilhørende rørsystem og til og med væskeutskiller, b) fakkelsystem: system for avbrenning av hydrokarboner, c) kaldavlastning: system for utslipp av gass til atmosfære uten forbrenning. Brann- og evakueringsalarm: alarmutstyr som alarmklokker, horn, høyttaleranlegg, sirener og lys som benyttes for varsling av brann og evakuering. Nødkraftsystem: system for å sikre kontinuerlig kraftforsyning til viktig utstyr ved bortfall av hovedkraft. Dette inkluderer generatorer, tavler, hydraulikkpumper, akkumulatorer mv. Nødbelysning: belysning som sikrer tilstrekkelige lysforhold innretningen ved bortfall av hovedkraft. Interne kommunikasjonssystemer: utstyr som sikrer at meldinger kan formidles til og fra områder innretningen. Dimensioning accidental event: Accidental event which according to the defined acceptance criteria represents an unacceptable risk, and which consequently serves as a basis for design and operation of installations and for the implementation of the relevant activity in general. Hazardous situation: Abnormal condition where the probability that an accidental event may occur is increased in relation to a normal operational situation. Safety system: Safety systems comprised by the present regulations are: a) fire and gas detection system, b) emergency shutdown system, c) process safety system, d) process control system, e) gas release system, f) fire and evacuation alarm, g) emergency power system, h) emergency lighting. i) ballastsystems - mobile installations Fire and gas detection system: System installed to detect an incipient fire, a fire in progress and accidental gas discharge, and give warning of this. Emergency shutdown system: System which will shut down and seclude all process and auxiliary facilities with the exception of equipment with an operative function during a situation of hazard or accident. This comprises the total system, including manual control stations, valves, actuators, pipes, accumulators, signals etc., necessary for a quick and safe shutdown and isolation of the process, as well as equipment necessary to eliminate sources of ignition. Process safety system: System made up of sensors, control units, valves including safety valves etc. which is used to detect abnormal conditions in production and support systems and leads to action being taken. Process control system: System which controls and regulates production and support systems. Gas release system: System for releasing gas including valves, pipes, flare/cold vent, control units if any, etc. Gas release systems are divided into the following systems: a) depressurizing system: system from and including the depressurizing valve with associated pipe system up to and including liquid separators, b) flare system: system for burning of hydrocarbons, c) cold vent: system for release of gas to the atmosphere without combustion. Fire and evacuation alarm: Alarm equipment such as alarm bells, horn, public address system, sirens and light used for warning of fire and evacuation. Emergency power system: System to ensure a continuous power supply to important equipment in the event of failure of the main power supply. This includes generators, control panels, hydraulic pumps, accumulators etc. Emergency lighting: Lighting which will ensure adequate light conditions on the installation in the event of failure of the main power supply. Internal communication systems: Systems which ensure that messages can be communicated to and from various areas on the installation.

6 Forskrift om sikkerhets- og kommunikasjonssystemer innretninger i petroleumsvirksomheten 172 Fastsatt av OD 7. februar 1992 Eksterne kommunikasjonssystemer: utstyr som sikrer nødvendig kommunikasjon til og fra innretningen. Kontrollsenter: kontinuerlig bemannet rom for sikkerhetsmessig overvåking og kontroll av innretningen. Eksplosjonsfarlig område: rom, deler av rom eller annet område hvor det forekommer eller kan forekomme eksplosjonsfare, grunn av: a) at luften er blandet med brennbare gasser, damper eller svevende væskedråper, b) at luften er blandet med brennbart støv, c) stoffer som i seg selv er eksplosive, eller d) blanding av brennbar gass, damp, svevende væskedråper eller støv i en atmosfære med større innhold av oksygen enn i normal luft eller med andre gasser som lettere underholder forbrenning enn normal luft. Ikke-eksplosjonsfarlig område: område hvor det ikke forventes at en eksplosjonsfarlig atmosfære vil være tilstede i slike mengder at det kreves spesielle foranstaltninger i forbindelse med blant annet konstruksjon, installasjon og bruk av elektrisk utstyr. 4 Straffebestemmelser Overtredelse av denne forskriften eller vedtak truffet i medhold av denne, straffes som bestemt i petroleumsloven og straffeloven kap 3a, straffeansvar for foretak. 5 Ikraftredelsesbestemmelse mv 1. Denne forskrift trer i kraft a) Ved innsendelse av søknader om samtykke etter sikkerhetsforskriften 15, og i fasen samtykket gjelder for, skal operatøren legge forskriften til grunn. b) For innretninger som allerede har samtykke til bruk, jf tidligere sikkerhetsforskrift 11, bokstav d), eller som er tatt i bruk før , kan de tekniske kravene nedfelt i forskriftene som omtales i pkt 2, legges til grunn for virksomheten. Modifikasjoner av eksisterende teknisk utstyr og systemer skal oppfylle krav i denne forskriften. 2. Ved forskriftens ikrafttredelse gjøres følgende endringer: a) Forskrift om produksjons- og hjelpesystemer produksjonsanlegg mv, pkt 7, 8, 9, 11, 13 og 14, fastsatt av Oljedirektoratet , oppheves. b) Forskrift om flyttbare boreplattformer med innretninger og utstyr som anvendes til boring mv, 13-15, fastsatt av Sjøfartsdirektoratet med senere endringer, håndhevet av Oljedirektoratet fra , oppheves. 3. Vedtak fattet i medhold av forskriftene nevnt i pkt 2, skal fortsatt gjelde inntil de eventuelt oppheves eller endres av Oljedirektoratet. External communication systems: Systems which ensure necessary communication to and from the installation. Control centre: Continuously manned room for safety surveillance and control of the installation. Hazardous area: A space, part of a space or other area where there exists or may exist a risk of explosion, due to either: a) because the air is mixed with inflammable gases, vapours or suspended liquid droplets, b) because the air is mixed with inflammable dust, c) because of substances which themselves are of an explosive nature, or d) because of a mixture of inflammable gas, vapour, suspended liquid droplets or dust in an atmosphere with a higher oxygen content than that present in normal air or which contains other gases that more readily support combustion than normal air. Non-hazardous area: Area where an explosive atmosphere is not expected to be present in such quantities as to warrant particular measures in connection with, inter alia, design, installation and operation of electrical equipment. Section 4 Penal provisions Violation of the present regulations or decisions made in pursuance of the regulations shall be punishable according to section of the petroleum Act and chapter 3a, criminal liability for enterprises, of the Criminal Code. Section 5 Entry into force etc. 1. These regulations enter into force 1 May a) When applications for consent according to section 15 of the safety regulations are submitted, and during the phase to which the consent is applicable, the activities of the operator shall be based on these regulations. b) With regard to installations which have already obtained consent for operation, cf previous safety regulations section 11 d), or which have been put into operation prior to 1 July 1985, the technical requirements contained in the regulations which are mentioned in subsection 2 may be taken as basis for the activities. Modifications of existing technical equipment and systems shall comply with the requirements of these regulations. 2. As from the date of entry into force of the regulations, the following amendments shall be applicable: a) Sections 7, 8, 9, 11, 13 and 14 in regulations relating to production and auxiliary systems on production installations etc., issued by the Norwegian Petroleum Directorate 3 April 1978, are repealed. b) Sections in regulations relating to mobile drilling platforms with installations and equipment used for drilling etc., issued by the Norwegian Maritime Directorate 10 September 1973 as subsequently amended, enforced by the Norwegian Petroleum Directorate from 1 July 1985, are repealed. 3. Decisions made in pursuance of the regulations mentioned in subsection 2 shall remain applicable until they may be repealed or altered by the Norwegian Petroleum Directorate.

7 Forskrift om sikkerhets- og kommunikasjonssystemer innretninger i petroleumsvirksomheten KAP II ALMINNELIGE BESTEMMELSER 173 CHAPTER II GENERAL PROVISIONS Fastsatt av OD 7. februar Tilsynsmyndighet Oljedirektoratet fører tilsyn med at bestemmelsene som er gitt i denne forskriften eller vedtak fattet i medhold av den, blir overholdt. 7 Pliktsubjekt Operatøren og andre som deltar i petroleumsvirksomhet etter denne forskrift 2, skal sikre at bestemmelser som er gitt i eller i medhold av forskriften, blir etterlevd. Operatøren plikter i tillegg å se at enhver som utfører arbeid for seg, enten personlig, ved ansatte eller ved entreprenør eller underentreprenør, overholder bestemmelsene som er gitt i eller i medhold av denne forskrift. 8 Fravik Oljedirektoratet kan fravike denne forskriften dersom særlige forhold tilsier det. Fravik fra forskriftenes bestemmelser gis skriftlig. Section 6 Supervisory authority The Norwegian Petroleum Directorate shall supervise the compliance with the provisions laid down in or decisions made pursuant to the present regulations. Section 7 Obligated party The operator and any other party participating in petroleum activities according to section 2 of these regulations shall ensure that provisions contained in or issued pursuant to these regulations are complied with. In addition the operator is obliged to see to it that anyone performing work for him, either personally, through employees or through contractors or subcontractors, complies with the provisions contained in or issued pursuant to these regulations. Section 8 Exemption The Norwegian Petroleum Directorate may exempt from the present regulations if special circumstances call for such exemption. Any exemption from the provisions of the regulations shall be confirmed in writing. KAP III SØKNADER, DOKUMENTASJON OG INFORMASJON SOM SKAL SENDES TIL OLJEDIREKTORATET CHAPTER III APPLICATIONS, DOCUMENTATION AND INFORMATION TO BE SUBMITTED TO THE NORWEGIAN PETROLEUM DIRECTORATE 9 Søknader om samtykke Virksomheten som omfattes av forskriften 2 er underlagt samtykkebestemmelsene i sikkerhetsforskriften Dokumentasjon Operatøren skal sende nødvendig dokumentasjon til Oljedirektoratet. Dokumentasjonsinnholdet, omfanget, typen og tidspunktet for oversendelse, skal fastsettes av Oljedirektoratet. 11 Informasjon Operatøren skal informere Oljedirektoratet om status i arbeidet i de ulike fasene som omfattes av forskriften 2, ved sentrale milepæler og beslutninger i virksomheten, og ved endringer i forutsetninger for samtykke som er gitt tidligere. Innholdet i slik informasjon, omfanget og tidspunktet for oversendelse skal fastsettes av Oljedirektoratet. Operatøren skal informere Oljedirektoratet der andre løsninger enn de som er angitt i forskriften supplert med veiledningen, legges til grunn for virksomheten. Operatøren skal videre rapportere alle personskader, andre skader av betydning og faresituasjoner forårsaket av brann/ branntilløp eller utilsiktede utslipp av brennbar eller skadelig gass til Oljedirektoratet. Section 9 Application for consent Activities comprised by section 2 of the regulations are subject to the provisions concerning consent set out in section 15 of the safety regulations. Section 10 Documentation The operator shall submit necessary documentation to the Norwegian Petroleum Directorate. The contents of the documentation, its extent, type and the time when it is to be submitted shall be stipulated by the Norwegian Petroleum Directorate. Section 11 Information The operator shall provide the Norwegian Petroleum Directorate with information on the progress status of the work during the various phases comprised by section 2 of the regulations, at important milestones and decisions for the activity concerned, and when there are alterations in the conditions on which previous consents have been based. The contents of such information, its extent and the time when it is to be submitted, shall be stipulated by the Norwegian Petroleum Directorate. The operator shall notify the Norwegian Petroleum Directorate when other solutions than those indicated in the regulations with supplementary guidelines are used as basis for the activities. The operator shall furthermore report all personal injuries, other damage of significance and hazardous situations caused by a fire in progress, an incipient fire, or an accidental discharge of inflammable or noxious gas to the Norwegian Petroleum Directorate.

8 Forskrift om sikkerhets- og kommunikasjonssystemer innretninger i petroleumsvirksomheten KAP IV TEKNISKE OG OPERASJONELLE BESTEMMELSER MV IV-1 GENERELLE BESTEMMELSER 174 Fastsatt av OD 7. februar 1992 CHAPTER IV TECHNICAL AND OPERATIONAL PROVISIONS ETC. IV-1 GENERAL PROVISIONS 12 Krav til virksomheten Virksomheten som omfattes av forskriften 2 skal foregå en forsvarlig måte, i samsvar med de bestemmelser som gjelder til enhver tid og i samsvar med anerkjente normer for slik virksomhet forøvrig. I veiledningen til denne forskriften er angitt anerkjente normer som beskriver hvordan forskriftskrav kan innfris. Forskriften, med tilhørende veiledning, viser samlet det sikkerhetsnivå som skal legges til grunn for virksomheten. Veiledningens detaljerte anbefalinger er imidlertid ikke juridisk forpliktende, slik at andre løsninger kan velges. Ved valg av annen løsning skal det kunne dokumenteres at denne tilsvarer det sikkerhetsnivå som angis i veiledningen. Kombinasjoner av deler av anerkjente normer skal unngås med mindre det kan dokumenteres at det oppnås et tilsvarende sikkerhetsnivå. Utstyr og sikkerhetssystem til bruk i eksplosjonsfarlig område permanent plasserte innretninger skal oppfylle kravene gitt i forskrift av 9. desember 1996 om utstyr og sikkerhetssystemer til bruk i eksplosjonsfarlig område. Det samme gjelder for sikkerhetsinnretning, kontrollinnretning og betjeningsinnretning til bruk utenfor eksplosjonsfarlig område, men som er nødvendig for, eller bidrar til, sikker funksjon av utstyr og sikkerhetssystem i forbindelse med eksplosjonsfare, samt komponenter til ovenstående. Kravet i denne paragrafen femte ledd gjelder for utstyr og sikkerhetssystem som er satt i omsetning og tatt i bruk for første gang innenfor EØS-området etter denne forskriftens ikrafttredelse. Inntil 30. juni 2003 aksepteres som alternativ til kravene i denne paragrafen femte ledd de kravene som var gjeldende for vedkommende produkt ved forskriftens ikrafttredelse. 13 Sikkerhetsmål Operatøren skal formulere de forutsetninger som skal legges til grunn for gjennomføring av virksomheten med sikte å unngå eller motstå fare- eller ulykkessituasjoner som kan medføre tap av menneskeliv, personskader, forurensning eller tap av økonomiske verdier. Innretninger, systemer og operasjoner skal planlegges, utformes og gjennomføres med sikte at ingen enkelt feil under bruk skal føre til en fare- eller ulykkessituasjon. Dette gjelder både feil og feiloperasjoner ved konstruksjoner og utstyr som nyttes direkte i operasjonen, såvel som utstyr som har støttefunksjoner. Der dette ikke er praktisk gjennomførbart, skal tekniske, operasjonelle eller prosedyremessige tiltak iverksettes for å møte en slik fare- eller ulykkessituasjon. 14 Akseptkriterier Operatøren skal utarbeide akseptkriterier for risiko i virksomheten som omfattes av denne forskriften. Akseptkriteriene skal utformes bakgrunn av de krav som fremkommer av forskriften, operatørens sikkerhetsmål og anerkjente normer som legges til grunn for virksomheten. Section 12 Requirements relating to operations Operations comprised by section 2 of the regulations shall be carried out in a prudent manner in accordance with the provisions in force at any time and in accordance with recognized standards for such operations. The guidelines to the present regulations indicate recognised standards describing how the requirements of the regulations can be met. The regulations together with the supplementary guidelines indicate the level of safety on which the activities are to be based. The detailed recommendations of the guidelines are however not legally binding, allowing for other solutions to be chosen. In the event that another solution is chosen, it must be possible to document that such solution is equivalent to the level of safety indicated in the guidelines. Combinations of parts of recognised standards shall be avoided unless it can be documented that an equivalent level of safety is achieved. Equipment and protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres on fixed installations shall comply with the requirements contained in regulations of 9 December 1996 relating to equipment and protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres. The same applies to safety devices, control devices and operational devices for use outside potentially explosive atmospheres, but which are necessary for, or which contribute to, the safe functioning of the equipment and protective systems in connection with the danger of explosion, and components of the above. The requirement in the fifth paragraph of this section is applicable to equipment and protective systems which have been placed on the market and taken into use for the first time within the EEA area after the entry into force of these regulations. Until 30 June 2003, those requirements which were applicable to the product in question at the time of entry into force of these regulations are accepted as alternative to the requirements of the fifth paragraph of this section. Section 13 Safety objectives The operator shall draw up the basic conditions which shall be applicable to the implementation of the activities with a view to avoid or counteract situations of hazard and accident which may lead to loss of human life, personal injury, pollution or loss related to assets and financial interests. Installations, appliances and operations shall be planned, designed and implemented with a view to seeing that no single failure during operation shall lead to a situation of hazard or accident. This applies both to faults/deficiencies and operational failure of equipment and structures which are used directly in operations, as well as to equipment with auxiliary functions. Where this is not pracically feasible, technical, operational or procedural measures shall be implemented to meet such situation of hazard or accident. Section 14 Acceptance criteria The operator shall draw up acceptance criteria for risk in the activities comprised by the present regulations. The acceptance criteria shall be drawn up with reference to the requirements contained in the regulations, the operator s safety objectives and recognised standards on which the activities are based.

9 Forskrift om sikkerhets- og kommunikasjonssystemer innretninger i petroleumsvirksomheten 175 Fastsatt av OD 7. februar 1992 Akseptkriteriene skal utformes med hensyn til såvel sannsynlighet for som konsekvens av identifiserte ulykkeshendelser. Akseptkriteriene skal reflektere virksomhetens sikkerhetsmål og særegenhet. Akseptkriteriene skal underlegges systematisk vurdering med hensyn til behov for revisjon gjennom de ulike faser av virksomheten, der det skal tas hensyn til blant annet brukserfaring, modifikasjoner og ny teknologi. Akseptkriterier skal legges til grunn ved valg av dimensjonerende ulykkeshendelser. Operatøren skal dokumentere de vurderinger som ligger til grunn for fastsettelse av akseptkriteriene. 15 Risikoanalyser Risikoanalyser skal utføres for å avdekke sannsynligheten for og konsekvenser av enkeltfeil eller feilrekker som kan oppstå under bruk slik at risikoreduserende tiltak kan settes inn. Ved planlegging av risikoanalyser skal det blant annet tas hensyn til innretningens utforming, operasjoner som skal gjennomføres, utstyr, bemanning, arbeidsprosesser og opplæringsprogram for involvert personell. Ved iverksettelse av risikoreduserende tiltak skal sannsynlighetsreduserende tiltak prioriteres fremfor konsekvensreduserende tiltak. IV-2 KRAV TIL SIKKERHETS- OG KOMMUNIKASJONSSYSTEMER 16 Sikkerhetssystemer generelt a) Innretninger skal være utstyrt med tilstrekkelige sikkerhetssystemer. b) Sikkerhetssystemene skal til enhver tid være funksjons dyktige. Sikkerhetssystemene skal vedlikeholdes slik at funksjonsdyktigheten opprettholdes. c) Sikkerhetssystemene skal utformes/beskyttes slik at funksjonsdyktigheten opprettholdes i nødvendig tid ved en dimensjonerende ulykkeshendelse. d) Sikkerhetssystemene og komponenter som inngår i disse, skal motstå de miljøvirkninger de kan bli utsatt for. e) Sikkerhetssystemene skal utformes slik at ingen enkeltfeil disse setter mennesker, miljø eller økonomiske verdier i fare. 17 Brann- og gassdeteksjonssystem a) I områder innretningen der det er identifisert en risiko for at brann eller utilsiktet gassutslipp kan oppstå, skal det være tilgjengelige systemer for å kunne detektere brann eller brennbare og helsefarlige gasser. b) Systemene skal sikre hurtig og litelig deteksjon og varsling av brann og branntilløp samt utilsiktet gassutslipp. Systemene skal utløse alarm og angi hvor hendelsen har inntruffet. c) Ved varsling av brann- eller gassdeteksjon skal det automatisk iverksettes tiltak som kan hindre eller begrense konsekvenser av brann og gasslekkasjer. d) Systemene skal være uavhengige av andre systemer og skal ikke kunne virkes negativt ved feil i andre systemer. e) Systemene skal ha høy litelighet. Komponenter som inngår i disse skal tåle gitte belastninger slik at funksjonsdyktighet ivaretas i tilstrekkelig tid. Systemene skal utformes slik at de til enhver tid ivaretar den nødvendige overvåking. f) Systemene skal være slik konstruert at vedlikehold, testing, modifikasjoner mv kan utføres en forsvarlig måte. The acceptance criteria shall take into account both the probability for as well as the consequences of identified accidental events. The acceptance criteria shall reflect the safety objectives and the characteristics of the activity concerned. The acceptance criteria shall be subject to systematic assessment with regard to the need for revision through the various phases of the activity, where factors such as operational experience, modifications and new technology shall be taken into account. Acceptance criteria shall constitute the basis for the selection of dimensioning accidental events. The operator shall produce documentation for the evaluations on which the stipulation of acceptance criteria is based. Section 15 Risk analyses Risk analyses shall be carried out in order to disclose the probability and the consequences of single failures or sequential failures that may occur during operations to allow risk reducing measures to be taken. Planning of risk analyses shall, inter alia, take into account the design of the installation, operations to be carried out, equipment, crew, work processes and training programs for involved personnel. When risk reducing measures are implemented, probability reducing measures shall take priority over consequence reducing measures. IV-2 REQUIREMENTS TO SAFETY AND COMMUNICATION SYSTEMS Section 16 Safety systems - general a) Installations shall be equipped with adequate safety systems. b) The safety systems shall be operational at all times. The safety systems shall be maintained so as to retain their operational capability. c) Safety systems shall be designed and protected so as to retain their operational capability for the required period of time during an accidental event. d) Safety systems and components incorporated in such systems shall resist the environmental loads to which they may be subjected. e) Safety systems shall be designed in such way that no single defect or failure will endanger people, the environment or assets and financial interests. Section 17 Fire and gas detection systems a) In areas on the installation where a risk that a fire or an accidental gas discharge may occur has been identified, there shall be systems available to be able to detect fire or inflammable and noxious gases. b) The systems shall ensure quick and reliable detection and warning of a fire or an incipient fire, as well as accidental gas discharge. The systems shall activate an alarm and indicate the location where the incident has occurred. c) In the event of an alarm relating to fire or gas detection, measures to prevent or to limit the consequences of fire and gas leakage shall be implemented automatically. d) The systems shall be independent of other systems and shall not be capable of being negatively influenced by failure in other systems. e) The systems shall have a high reliability. Components incorporated in the systems shall withstand defined loads so that their operational capability is maintained for a sufficient period of time. The systems shall be designed so that the necessary monitoring is catered for at all times. f) The systems shall be designed to allow maintenance,testing, modifications etc. to be carried out safety.

10 Forskrift om sikkerhets- og kommunikasjonssystemer innretninger i petroleumsvirksomheten 176 Fastsatt av OD 7. februar Nødavstengningssystem a) Innretninger med utstyr som inneholder hydrokarboner, skal ha nødavstengningssystem. Systemet skal ha høy litelighet. b) Systemet skal hindre eller begrense konsekvenser av lekkasje og eliminere potensielle tennkilder. Seksjoneringsventiler tilkoblet systemet skal installeres i prosessanlegget slik at den dimensjonerende brannbelastningen ikke overskrider brannmotstanden for de enkelte brannceller. c) Aktivisering av nødavstengingssystemet skal bringe innretning og utstyr til en sikrest mulig tilstand. Manuelle utløsningsstasjoner skal være plassert strategiske steder, være godt merket, og være beskyttet mot uønsket aktivisering. Aktiviseringssignalene kan gis manuelt eller komme fra andre systemer. d) Komponenter som inngår i systemet, skal være uavhengige av og i tillegg til andre systemer. Nødavstengings ventiler kan også benyttes som prosessikringsventil. Systemet skal ikke kunne virkes negativt ved feil i andre systemer. Følgende ventiler skal, dersom de er installert, ha funksjon som nødavstengingsventiler: 1. Ventil i produksjons- /injeksjonsrør ( SCSSV ), 2. Ventil i produksjons- /injeksjonsving ( wingvalve ), 3. Automatisk hovedventil ( mastervalve ), 4. Ventiler ventiltre i forbindelse med kjemikalie injeksjon eller gassløfting, 5. Seksjoneringsventiler i prosessen. e) Komponenter som inngår i systemet, skal være tilpasset de belastninger som systemet kan utsettes for. f) Systemene skal kunne testes hensiktsmessig uten at dette medfører stans i virksomheten. g) Alle tilgjengelige nødavstengingsventiler skal være utstyrt med posisjonsindikator. Status utført aksjon skal overføres automatisk til kontrollsenter. h) Tilbakestilling av nødavstengingsventiler skal kunne foretas en sikker og kontrollert måte. 19 Prosessikringssystem a) Innretninger som er utstyrt med eller er tilknyttet prosessanlegg, skal normalt ha prosessikringssystem. Systemet skal ha høy litelighet. b) Systemet skal detektere unormale tilstander i prosessen som kan medføre fare. c) Systemet skal hindre at unormale tilstander i prosessen utvikler seg til en faresituasjon. d) Systemet skal utformes slik at det opererer uavhengig av andre systemer eller med tilsvarende sikkerhet som et uavhengig system. Nødavstengingsventiler kan benyttes som kombinerte nødavstengnings- og prosessikringsventiler. e) Komponenter som inngår i prosessikringssystemet, skal være tilpasset de belastninger de kan utsettes for. f) Sensorer som utløser avstengningsfunksjoner, skal gi varsel ved aktivisering. g) Prosessikringsystemet skal kunne testes hensiktsmessig uten at dette medfører stans i driften. h) Blokkeringsventiler som inngår i systemet, skal være sikret i riktig posisjon. 20 Prosesskontrollsystem a) Innretninger med prosessanlegg skal utstyres med prosesskontrollsystem som styrer og regulerer prosess- og hjelpesystemer en sikker måte. Systemet skal ha høy litelighet. Section 18 Emergency shutdown systems a) Installations with equipment containing hydrocarbons shall have an emergency shutdown system. The system shall have a high reliability. b) The system shall prevent or limit the consequences of leakage and shall eliminate potential ignition sources. Sectionalization valves connected to the system shall be installed in the processing plant so that the dimensioning fire load does not exceed the fire resistance for the individual fire cells. c) Activating the emergency shutdown system shall ensure the safest possible condition for the installation and the equipment. Manual ESD release stations shall be located in strategic positions, be well marked and shall be protected against undesired activation. The activating signals may be given manually or originate from other systems. d) Components incorporated in the system shall be independent of and shall be in addition to other systems. Emergency shutdown valves may also be used as process safety valve. It shall be impossible for the system to be adversely affected by failure in other systems. The following valves shall, if installed, have the function of emergency shutdown valves: 1. valves in production/injection tubing (SCSSV), 2. valves in production/injection wing (wing valve), 3. automatic master valve, 4. valves on christmas tree in connection with injection of chemicals or gas lifting, 5. process isolation (sectionalization) valves. e) Components incorporated in the system shall be designed for the loads to which they may be subjected. f) Appropriate testing of the systems shall be possible without interrupting operations. g) All accessible emergency shutdown valves shall be equipped with position indicator. Status of the completed action shall automatically be transferred to the control centre. h) It shall be possible to perform re-setting of emergency shutdown valves in a safe and controlled manner. Section 19 Process safety systems a) Installations equipped with or connected to processing plants shall normally be fitted with a process safety system. The system shall have a high reliability. b) The system shall detect abnormal conditions in the process which may entail danger. c) The system shall prevent abnormal conditions to develop into a hazardous situation. d) The system shall be designed to operate independently of other systems or with safety equivalent to an independent system. Emergency shutdown valves may be used as combined emergency shutdown and process safety valves. e) Components incorporated in the process safety system shall be suitable for the loads to which they may be subjected. f) Sensors activating shutdown functions shall give a warning signal when activated. g) Appropriate testing of the process safety systems shall be possible without interrupting the operations. h) Block valves incorporated in the system shall be secured in correct position. Section 20 Process control systems a) Installations with processing plant shall be fitted with a process control system which provides safe control and regulation of the processing and auxiliary systems. The system shall have a high reliability.

11 Forskrift om sikkerhets- og kommunikasjonssystemer innretninger i petroleumsvirksomheten 177 Fastsatt av OD 7. februar 1992 b) Komponenter og utstyr som inngår i systemet, skal være tilpasset de belastninger de kan utsettes for. 21 Gassutslippsystem a) Gassutslippsystem skal installeres når det er nødvendig å lede brennbare eller helsefarlige gasser bort fra innretningen. b) Systemet skal kunne utløses manuelt i sikker avstand fra utstyret det skal beskytte. I tillegg kan også aktiviseringssignaler komme fra andre systemer. c) Aktivisering av gassutslippsystemet skal sikre at gass utslipp ledes til et sikkert utslippsted og hurtig redusere trykket i utstyret. d) Systemet skal være utformet slik at gassutslipp ikke medfører skade mennesker, miljø eller økonomiske verdier. e) Status komponenter i gassutslippsystemet skal overvåkes. f) Systemet skal være utformet slik at vedlikehold og funksjonsstesting kan utføres en hensiktsmessig måte uten at dette medfører stans i virksomheten. 22 Brann- og evakueringsalarm a) Innretninger hvor personell kan oppholde seg, skal være utstyrt med system som kan varsle alt personell innretningen om brann eller evakuering. Systemet skal ha høy litelighet. b) Manuell utløsning av brannalarm skal være mulig fra kontrollsenter/kommandobro og eventuelle andre relevante steder. Utløsning av evakueringsalarm skal være mulig fra radiorom, kontrollsenter eller kommandobro. c) Manuell utløsning av brannbekjempelsesanlegg skal gi brannalarm. 23 Kommunikasjonssystem a) Innretningen skal ha nødvendig kommunikasjonsutstyr for intern og ekstern kommunikasjon. b) Kommunikasjonsutstyr og bruk av dette skal en effektiv og sikker måte ivareta aktuelle kommunikasjonsoppgaver under normal drift og i beredskaps- og nødsituasjoner. c) Kommunikasjonsutstyr og bruk av dette skal tilfredsstille nasjonale og internasjonale anerkjente normer for den enkelte innretning dersom ikke særlige forhold tilsier andre løsninger. d) Anlegg og drift av radio- og telekommunikasjonsutstyr skal følge den til enhver tid gjeldende norske lovgiving området. e) Oljedirektoratet eller den myndighet Oljedirektoratet bestemmer, kan ved enkeltvedtak legge anskaffelse og bruk av bestemt type kommunikasjonsutstyr. 24 Nødkraftsystem a) Innretninger skal være utstyrt med litelig nødkraftsystem. Systemet skal i nødvendig tid kunne levere tilstrekkelig kraft til sikkerhetssystemer og annet viktig utstyr dersom hovedkraften faller ut. b) Ved overgang fra hovedkraft til nødkraft skal det sikres at avbrudd ikke fører til problemer for nødkraftforbrukerne. b) Components and equipment incorporated in the system shall be suitable for the loads to which they may be subjected. Section 21 Gas release systems a) Gas release systems shall be installed when it is necessary to conduct inflammable and noxious gases away from the installation. b) It shall be possible to carry out manual activation of the system at a safe distance from the equipment the system is intended to protect. The activating signals may also originate from other systems. c) Activation of the gas release system shall ensure gas discharge from a safe location and quick depressurization in the equipment. d) The system shall be designed so that gas release will not incur injury to personnel or damage to the environment or to assets and financial interests. e) The status of components in the gas release system shall be monitored. f) The system shall be designed so that maintenance and functional testing can be expediently carried out without interrupting operations. Section 22 Fire and evacuation alarm a) Installations where people may be staying shall be equipped with systems capable of giving warning to all personnel on the installation of fire or evacuation. The system shall have a high reliability. b) Manual activation of fire alarm shall be possible from the control centre/the command bridge and if applicable from other relevant positions. Activation of evacuation alarm shall be possible to perform from the radioroom/control centre or from the command bridge. c) Manual activation of fire-fighting systems shall give fire alarm Section 23 Communication systems a) The installation shall have necessary equipment for internal and external communication. b) Communication equipment and the use of such equipment shall effectively and safely cater for relevant communication tasks during normal operations as well as in preparedness situations and in emergencies. c) Communication equipment and the use of such equipment shall comply with national and international recognized standards for the individual installation unless special conditions call for other solutions. d) Installation and operation of radio and telecommunications equipment shall comply with the Norwegian legislation at any time applicable to this area. e) The Norwegian Petroleum Directorate, or an authority appointed by the Norwegian Petroleum Directorate, may through individual administrative decisions require the purchase and use of a specific type of communication equipment. Section 24 Emergency power system a) Installations shall be equipped with a reliable emergency power system. The system shall provide sufficient power to safety systems and to other vital equipment for the necessary period of time in the event of failure of the main power supply. b) During changeover from the main power supply to emergency power, it shall be ensured that no interruption problems are caused for the consumers of emergency power.

12 Forskrift om sikkerhets- og kommunikasjonssystemer innretninger i petroleumsvirksomheten 178 Fastsatt av OD 7. februar 1992 c) Systemet skal være uavhengig av krafttilførsel fra andre energikilder. d) Drivenheter for systemet skal ha færrest mulig automatiske utkoblingsfunksjoner for å sikre kontinuerlig drift. e) Systemet skal være arrangert og beskyttet slik at det er operativt under en dimensjonerende ulykkeshendelse. f) Systemet skal normalt kunne prøves uten at dette medfører stans i virksomheten. 25 Nødbelysning Innretninger hvor personell kan oppholde seg, skal være utstyrt med nødbelysning som i en fare- og ulykkessituasjon sikrer tilstrekkelig belysning av innretningen. c) The system shall be independent of power supply from other energy sources. d) Prime movers for the system shall have as few automatic disconnection functions as possible in order to ensure continuous operation. e) The system shall be arranged and protected so as to remain operative during a dimensioning accidental event. f) Testing of the system shall normally be possible without interrupting operations. Section 25 Emergency lighting Installations where people may be staying shall be equipped with emergency lighting which in situations of hazard and accident will ensure sufficient lighting of the installation.

13 Veiledning Forskrift om til sikkerhets- forskrift om og sikkerhets- kommunikasjonssystemer og kommunikasjonssystemer innretninger i petroleumsvirksomheten 179 Veiledning til forskrift om sikkerhets- og kommunikasjonssystemer innretninger i petroleumsvirksomheten. Utgitt av Oljedirektoratet 7. februar Sist endret 25. mars Guidelines to regulations relating to safety and communication systems on installations in the petroleum activities. Published by the Norwegian Petroleum Directorate 7 February Last amended 25 March Til 1 Formål Ingen kommentarer. Til 2 Virkeområde Forskriftens virkeområde er identisk med sikkerhetsforskriftens. Forskriften grenser opp mot tilsvarende regler i nasjonal og internasjonal maritim lovgivning for flyttbare innretninger. Det vises i denne sammenheng til sikkerhetsforskriften 20 om bruk av blant annet maritime sertifikater som dokumentasjon for innfrielse av krav i denne forskriften. Om grenseflater til tilstøtende lovgivning vises til Oljedirektoratets rapport om grenseflater til sokkellovgivning, sikkerhets- og arbeidsmiljøregulering. Til 3 Definisjoner Ingen kommentarer. Til 4 Straffebestemmelse Bestemmelser om foretaksstraff fremgår nå av den alminnelige borgelige straffelovs kap 3a, 48a og 48b. Lovendringen trådte ikraft 15. oktober Til 5 Ikrafttredelsesbestemmelse mv For eksisterende innretninger med brukssamtykke etter tidligere sikkerhetsforskrift 11, bokstav d), eller som er tatt i bruk før , framgår det av forskriftens bestemmelse at forskriften ikke gjelder for eksisterende teknisk utstyr og systemer før det eventuelt er aktuelt ved utskiftinger. Forskriftens operasjonelle og organisatoriske krav gjelder. Oljedirektoratet vil ved enkeltvedtak med referanse til forskriften, pkt 1, bokstav b), legge operatøren å gjennomføre en analyse med sikte å identifisere uoverensstemmelser mellom krav i denne forskriften og eksisterende virksomhet. Til 6 Tilsynsmyndighet Oljedirektoratet er tilsynsmyndighet etter denne forskriften. Kommunal- og regionaldepartementet er klageinstans for vedtak fattet i medhold av forskriften. Klager vedtak sendes gjennom Oljedirektoratet, se forvaltningsloven, kapittel 6. Re Section 1 Purpose No comments. Re Section 2 Scope The scope of application of the present regulations is identical to that of the safety regulations. The regulations interrelate with corresponding provisions in national and international maritime legislation applicable to mobile installations. Reference is in this connection made to the safety regulations section 20 relating to, inter alia, maritime certificates as documentation for compliance with the requirements of the present regulations. With regard to interrelationship with corresponding legislation, reference is made to The Norwegian Petroleum Directorate s report on interrelationship aspects related to the Norwegian continental shelf legislation, safety and working environment regulation. Re Section 3 Definitions No comments. Re Section 4 Penal provision Penal provisions relating to enterprises are now contained in the general Criminal Code, Chapter 3a, Sections 48a and 48b. This amendment entered into force 15 October Re Section 5 Entry into force etc. With regard to existing installations with consent for operation according to previous safety regulations section 11, litera d), or which have been put into operation prior to 1 July 1985, it follows from the regulation provision that the regulations are not applicable to existing technical equipment and systems until they may become applicable in connection with replacements. The operational and organizational requirements of the regulations are applicable. The Norwegian Petroleum Directorate will through individual administrative decisions with reference to the regulations, subsection 1, litera b), impose on operators to carry out an analysis with a view to identifying discrepancies between requirements pursuant to the present regulations and existing activities. Re Section 6 Supervisory authorities The Norwegian Petroleum Directorate is the supervisory authority pursuant to the present regulations. The Ministry of Local Government and Regional Development is the competent authority for complaints regarding decisions made in pursuance of the regulations. Complaints regarding decisions shall be forwarded via the Norwegian Petroleum Directorate, cf chapter 6 of the public administration Act.

14 Veiledning Forskrift om til sikkerhets- forskrift om og sikkerhets- kommunikasjonssystemer og kommunikasjonssystemer innretninger i petroleumsvirksomheten 180 Til 7 Pliktsubjekt Sikkerhetsforskriften 5 legger rettighetshaver et særlig ansvar for å se at enhver som utfører arbeid for ham, enten personlig, ved ansatte eller ved entreprenører, overholder bestemmelsene gitt i eller i medhold av denne forskriften. Den enkelte entreprenøren, underentreprenøren og andre som har selvstendige entrepriser i virksomheten, har etter forskriften en selvstendig plikt til å etterleve den innen sitt ansvarsområde. Når en utvinningstillatelse blir tildelt, utpeker Olje- og energidepartementet en operatør, jf petroleumsloven 3-7. Operatøren skal forestå den daglige ledelse av virksomheten vegne av rettighetshaverne. Det fører i praksis til at Oljedirektoratet retter sitt daglige tilsyn mot operatøren. Rettighetshaveren har imidlertid et overordnet ansvar etter sikkerhetsforskriften 5. Han skal legge forholdene til rette for operatøren, slik at operatøren kan utføre de forpliktelser han har etter regelverket. Generelt er bestemmelsene i forskriften utformet nøytralt med hensyn til pliktsubjekt. Det er gjort for å klargjøre bedre ansvaret til den enkelte deltaker. Operatøren står som eneste pliktsubjekt i enkelte bestemmelser om blant annet samtykke, dokumentasjon og informasjon. Det vises til sikkerhetsforskriften 19 når det gjelder krav til verifikasjon av at forskriftens krav er oppfylt. Verifikasjon rettes mot aktiviteter, produkter og tjenester for å få bekreftet at disse er i overensstemmelse med spesifiserte krav. Til 8 Fravik Med fravik menes det i denne forskriften en adgang for Oljedirektoratet til å akseptere avvik fra forskriftskravene eller å godta andre løsninger og fremgangsmåter enn de som går fram av forskriften. Det må avgjøres konkret i den enkelte sak om det foreligger særlige grunner til å gi fravik. I vurderingen må det tas stilling til om virksomheten er forsvarlig ut fra en enkeltvis og samlet vurdering av de faktorene som har innvirkning sikkerheten i virksomheten. Til 9 Søknader om samtykke Oljedirektoratets samtykke innebærer at operatøren kan igangsette den aktiviteten det er gitt samtykke til. Søknad om samtykke i forbindelse med prosjektering mv av sikkerhets- og kommunikasjonssystemer vil normalt samordnes med søknader for virksomheten forøvrig. Operatøren kan i spesielle tilfeller velge å søke om egne eller avgrensede samtykker for hele eller deler av virksomheten. Tilsvarende kan Oljedirektoratet velge å avgrense samtykket til å omfatte deler av virksomheten. Operatøren må ved søknad om samtykke kunne fremlegge den dokumentasjonen som er nødvendig for at Oljedirektoratet skal kunne behandle søknaden. Samtykkesøknader skal bygge informasjon om operatørens egne beslutningsprosesser og referere til hans egne styringssystemer. Til 10 Dokumentasjon Bestemmelsen stiller et generelt krav om å sende inn dokumentasjon til Oljedirektoratet og legger tilrette for fleksibilitet ved at det tas nærmere stilling til tidspunkt, type og omfang av dokumentasjon i hvert enkelt tilfelle. Re Section 7 Obligated party Section 5 of the safety regulations imposes a particular obligation on the licensee to ensure that anyone performing work for him, either personally, through employees or through contractors, complies with the provisions issued in or in pursuance of the present regulations. By virtue of the regulations, each individual contractor, subcontractor and anyone else having independent contracts in the activities, has an independent obligation to comply with the regulations within his area of responsibility. When granting a production licence, the Ministry of Petroleum and Energy appoints an operator, cf section 3-7 of the petroleum Act. The operator shall conduct the day-to-day management of the activities on behalf of the licensees. In practice this means that the Norwegian Petroleum Directorate will concentrate its supervision on the operator. The licensee however has an overall responsibility pursuant to section 5 of the safety regulations. He is required to make suitable arrangements to enable the operator to fulfill his obligations under the applicable legislation. In general the provisions of the regulations are non- specific with regard to the obligated party. This in order to clarify more fully the responsibility of the individual participant. In individual provisions, relating inter alia to consent, documentation and information, the operator is the sole obligated party. Reference is made to Section 19 of the Safety Regulations with regard to provision concerning verification of compliance with the requirements of the regulations. Verification shall be directed at activities, products and services in order to obtain confirmation of compliance with specified requirements. Re Section 8 Exemptions Exemption shall in the present regulations be understood as providing authority for the Norwegian Petroleum Directorate to accept deviations from the regulation requirements, or to accept other solutions and procedures than those indicated in the regulations. Whether or not special reasons for granting exemption exist, must be decided in each separate case. This assessment must be based on an evaluation of whether the activities are carried out in a safe and proper manner, both with regard to an individual and a total consideration of the factors affecting the safety of the activities. Re Section 9 Application for consent The consent of the Norwegian Petroleum Directorate implies that an operator may commence the activities for which consent has been granted. As a rule, application for consent in connection with the design etc. of safety and communication systems will be coordinated with other applications relating to the activities in general. In special cases the operator may choose to apply for separate or limited consents for the whole of or for parts of the activities. Correspondingly the Norwegian Petroleum Directorate may choose to limit the consent to parts of the activities. In connection with application for consent, the operator shall be able to provide the documentation necessary for the Norwegian Petroleum Directorate to deal with the application. Applications for consent shall be based on information with regard to the operator s own decisionmaking processes and shall refer to the operator s own systems for management and control. Re Section 10 Documentation The provision stipulates a general requirement to submit documentation to the Norwegian Petroleum Directorate, and provides for flexibility inasmuch as details with regard to the time, type and extent of the documentation is decided in the individual case.

15 Veiledning Forskrift om til sikkerhets- forskrift om og sikkerhets- kommunikasjonssystemer og kommunikasjonssystemer innretninger i petroleumsvirksomheten 181 Oljedirektoratet ønsker normalt innsendt følgende dokumentasjon knyttet til prosjekteringsfasen: a) arrangement, b) undervannsproduksjonssystem, c) områdeklassifisering, d) prosessystem, e) nødavstengingssystem, f) gassutslippsystem, g) brann- og gassdeteksjonssystem, h) gassvarsling, i) brannvarsling, j) nødkraftsystem, k) alarm- og kommunikasjonssystem. Utover ovennevnte dokumentasjon følger av de generelle krav i overordnet lovgivning at det skal være tilgjengelig tilstrekkelig dokumentasjon for å kunne sikre og dokumentere at virksomheten gjennomføres i samsvar med forskriften. Det åpnes for at operatøren kan foreta en selektiv vurdering av behovet for dokumentasjon i de ulike faser av virksomheten. Dette innebærer at behovet for dokumentasjon kan vurderes i de ulike faser av virksomheten. Operatør kan således i sitt dokumentasjonssystem legge opp til utnyttelse av den dokumentasjon og de dokumentasjonssystemer som allerede er etablerte hos de ulike entreprenører og leverandører. Det vises i denne sammenheng også til sikkerhetsforskriften 20 om bruk av blant annet maritime sertifikater som dokumentasjon oppfyllelse av sokkelkrav. Det vises for øvrig til sikkerhetsforskriften 21 når det gjelder dokumentasjon i tidlig fase, sikkerhetsforskriften 22 om dokumentasjon ved innsendelse av utbyggingsplaner (PUD og PAD) og sikkerhetsforskriften 23 om dokumentasjon ved søknad om samtykke. Til 11 Informasjon Det går fram av bestemmelsen at Oljedirektoratet kan bestemme type, innhold i og tidspunkt for innsendelse av informasjon til direktoratet i det enkelte tilfelle. I tillegg fremgår det av bestemmelsene at Oljedirektoratet skal ha informasjon dersom det foretas endringer i forhold til de forutsetninger som er lagt til grunn for samtykkene. Slike endringer er blant annet i forhold til den dokumentasjon som er oversendt etter forskriften 10. Til 12 Krav til virksomheten Anerkjente normer kan blant annet være IMO MODU CODE, Sjøfartsdirektoratets forskrifter, Det norske Veritas regler o l. Nytt nest siste ledd innarbeider direktiv 94/9 /EF om utstyr og sikkerhetssystem til bruk i eksplosjonsfarlig område (atexdirektivet) i petroleumsvirksomheten permanent plasserte innretninger. Direktivet omfatter alle typer utstyr og sikkerhetssystemer, både av elektrisk og ikke- elektrisk art. Direktivet er derfor også innarbeidet i forskrift om elektriske anlegg i petroleumsvirksomheten av 8. januar 1991 og forskrift om prosess- og støtteanlegg i petroleumsvirksomheten av 7. februar Direktivet er innarbeidet gjennom en henvisning til forskrift om utstyr og sikkerhetssystemer til bruk i eksplosjonsfarlig område av 9. desember 1996 (den nasjonale implementeringsforskriften for atex-direktivet). Kravet gjelder bare for utstyr og sikkerhetssystem som faller inn under den nasjonale implementeringsforskriften. Dette innebærer bl a at kravet i petroleumsvirksomheten bare gjelder for utstyr og sikkerhetssystemer The Norwegian Petroleum Directorate will normally require the following documentation to be submitted in connection with the design phase: a) arrangement, b) sub-sea production systems, c) area classification, d) processing systems e) emergency shutdown systems, f) gas release systems, g) fire and gas detection systems, h) gas alarm, i) fire alarm, j) emergency power systems, k) alarm and communication systems. Further to the abovementioned documentation, the general requirements contained in superior statutory legislation stipulate that adequate documentation must be available to ensure and to document that the activities are carried out in compliance with the regulations. The operator is provided with an opportunity to carry out a selective assessment of the need for documentation in the various phases of the activities. This entails that the need for documentation may be assessed during the various phases of the activities. In his documentation system the operator may consequently make use of documentation and documentation systems already established with the various contractors and suppliers. Reference is in this connection made also to Safety Regulations Section 20 relating to the use of, inter alia, maritime certificates as documentation of compliance with continental shelf requirements. Reference is moreover made to the safety regulations section 21 with regard to documentation during an early phase, the safety regulations section 22 with regard to documentation associated with the submission of development plans (plan for development and operation (PDO) and plan for installation and operation (PIO)) and the safety regulations section 23 with regard to documentation associated with an application for consent. Re Section 11 Information The provision implies that the type, contents and time of submission of the information to the directorate may be decided by the Norwegian Petroleum Directorate in each separate case. In addition the provisions entail that any changes made affecting the conditions or assumptions on which any approval or consent has been based shall be communicated to the Norwegian Petroleum Directorate. Such changes comprise, inter alia, changes in relation to the documentation submitted under section 10 of the regulations. Re Section 12 Requirements relating to operations Recognized standards include IMO MODU CODE, regulations issued by the Norwegian Maritime Directorate, Det norske Veritas Rules etc. New second last paragraph incorporates directive 94/9/EC concerning equipment and protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres (the Atex Directive) on fixed installations in the petroleum activities. The directive comprises all types of equipment and protective systems, electrical as well as non-electrical. The directive is therefore also incorporated into Regulations relating to electrical installations in the petroleum activities of 8 January 1991 and Regulations relating to process and auxiliary facilities in the petroleum activities of 7 February The directive is incorporated through a reference to regulations relating to equipment and protective systems for use in potentially explosive atmospheres of 9 December 1996 (the national implementation regulations for the Atex Directive). This requirement is applicable only to equipment and protective systems fall-

16 Forskrift Veiledning om til sikkerhets- forskrift om og sikkerhets- kommunikasjonssystemer og kommunikasjonssystemer i innretninger petroleumsvirksomheten 182 som brukes permanent plasserte innretninger. Bakgrunnen for dette er at atex-direktivet ikke gjelder for «Havgående fartøyer og flyttbare offshore-innretninger samt utstyr om bord disse fartøy og innretninger». Permanent plasserte innretninger er et begrep som brukes i petroleumsregelverket i Norge. Innretningsbegrepet og kriteriene for når en innretning skal anses som permanent plassert eller flyttbar, følger av overordnet petroleumslovgivning, jf bl a petroleumsloven 1-4 jf 1-6 bokstav d. Begrepet permanent plassert innretning er i seg selv ikke definert, men kriteriene for når en innretning skal anses som en permanent plassert innretning, går bl a fram av lovforarbeidene. Flyttbare innretninger til bruk for leteboring er å betrakte som «flyttbare innretninger». Produksjonsskip eller andre flyttbare enheter til bruk for produksjonsformål er imidlertid normalt i denne forbindelse å betrakte som permanent plasserte innretninger, hvor kravene om CE-merking og samsvarserklæring skal oppfylles. Det vil imidlertid kunne oppstå grensetilfeller. I slike tilfeller må det foretas en konkret skjønnsmessig vurdering som bl a vektlegger innretningens funksjon, hvor lenge innretningen skal drive petroleumsvirksomhet norsk sokkel, og integrasjon i den øvrige virksomhet. Det kan også oppstå særskilte grensetilfeller i forholdet mellom norsk rett og EU-retten som må vurderes. Til 13 Sikkerhetsmål Ingen kommentarer. Til 14 Akseptkriterier Det vises til forskrift om gjennomføring og bruk av risikoanalyser i petroleumsvirksomheten med veiledning. Til 15 Risikoanalyser Det vises til Oljedirektoratets forskrift for gjennomføring og bruk av risikoanalyser i petroleumsvirksomheten (analyseforskriften). Til 16 Sikkerhetssystemer generelt a) Hva som er tilstrekkelige sikkerhetssystemer vil blant annet avhenge av type innretning og innretningens funksjon. Det kan i denne sammenheng være naturlig for eksempel å skille mellom: aa) produksjonsinnretning, ab) flyttbar boreinnretning, ac) ubemannet innretning, ad) undervannsinnretning osv. I de fleste tilfeller vil en integrert bolig-, bore- og produksjonsinnretning måtte ha samtlige av sikkerhetssystemene som er omtalt i denne forskrift. Derimot kan det være aktuelt å utelate enkelte av sikkerhetssystemene og/eller å redusere kravene for andre typer innretninger. Identifiserte ulykkeshendelser sammenholdt med operatørens akseptkriterier, vil således kunne klarlegge hva som er tilstrekkelige sikkerhetssystemer for den enkelte innretning. Med utgangspunkt i de enkelte detaljkrav til sikkerhetssystemer i denne forskriften vil en eksempelsvis kunne ha følgende unntak: 1. enkelte detaljkrav for brann- og gassdeteksjonssystem vil ikke gjelde flyttbare boreinnretninger, jf 17, ing within the scope of the national implementation regulations. This implies, inter alia, that in the petroleum activities the requirement applies only to equipment and protective systems used on fixed installations. The background for this is that the Atex Directive is not applicable to «seagoing vessels and mobile offshore units together with equipment on board such vessels or units». «Fixed installations», i.e. permanently placed installations, is a concept used in the petroleum legislation in Norway. The installation concept and the criteria for when an installation is to be regarded as fixed or mobile, follow from superior petroleum legislation, cf inter alia the petroleum Act section 1-4, cf section 1-6 litera d. The concept «fixed installation» is in itself not defined in this legislation, but the criteria for when an installation is to be regarded as a fixed installation follow, inter alia, from the legal history. Mobile units to be used in exploration drilling are to be considered «mobile installations». Production vessels or other mobile units to be used for production purposes are, however, normally in this connection to be considered fixed installations, where the requirements to CE marking and declaration of conformity are to be complied with. Borderline cases may, however, occur. In such cases, a specific discretionary evaluation must be carried out, which, among other things, attaches importance to the function of the installation, to how long the installation is intended to carry out petroleum activities on the Norwegian continental shelf and to integration in the total activities. As regards the relationship between Norwegian law and EU law, particular borderline cases requiring consideration may also occur. Re Section 13 Safety objectives No comments. Re Section 14 Acceptance criteria Reference is made to regulations relating to implementation and use of risk analyses in the petroleum activities with guidelines. Re Section 15 Risk analyses Reference is made to the Norwegian Petroleum Directorate s regulations relating to implementation and use of risk analyses in the petroleum activities (The risk analyses regulations). Re Section 16 Safety systems - general a) What will be considered adequate safety systems will among other things depend on the type of installation and its function. In this connection a natural distinction could be made between for example: aa) production installations, ab) mobile installations, ac) unmanned installatons, ad) subsea installations etc. In most cases an integrated accommodation, drilling and production installation will have to be equipped with all of the safety systems mentioned in the present regulations. It may however be possible to omit certain safety systems and/or reduce the requirements with regard to other types of installations. Consequently it will be possible to determine what are to be considered adequate safety systems for the individual installation based on identified accidental events related to the operator s acceptance criteria. With reference to the individual detailed requirements to safety systems stipulated by the present regulations, the following exemptions may for example be applicable: 1. certain detailed requirements relating to fire and fire detection systems will not be applicable to mobile drilling installations, cf section 17,

17 Veiledning Forskrift om til sikkerhets- forskrift om og sikkerhets- kommunikasjonssystemer og kommunikasjonssystemer innretninger i petroleumsvirksomheten reduserte krav til automatiske aksjoner fra nødavstengingssystemet for flyttbare boreinnretninger, 3. for lagertanker gjelder ikke krav til sikkerhetssystemer knyttet til et prosessanlegg. Dersom det legges til grunn programmerbare elektroniske systemer i oppbyggingen av sikkerhetssystemer, bør disse være i henhold til anerkjente normer. Anerkjent norm kan være Health and Safety Executives «Programmable electronic systems in safety related applications». b) forskriften krever at relevante sikkerhetssystemer skal være operative før innretningen eller deler av denne tas i bruk Etter at sikkerhetssystemene er tatt i bruk, setter forskriften krav til at funksjonsdyktigheten opprettholdes til enhver tid. I praksis kan det være nødvendig å måtte stenge ned deler av et sikkerhetssystem i forbindelse med for eksempel vedlikehold. Av forskriftens krav følger da at kompenserende operasjonelle og/eller tekniske tiltak iverksettes. Ved permanent eller midlertidig nedstengning av innretningen eller av deler av innretningen/anlegg innretningen, må sikkerhetssystemene fortsatt vedlikeholdes. Dersom det ikke kan oppstå unormale/farlige situasjoner som systemene er ment å kontrollere, kan de alternativt fjernes. c) Det fremgår av forskriftsbestemmelsene at styrende enheter, som brann- og gasslogikk og nødavstengnings logikk inkludert kraftforsyning, skal utformes/beskyttes slik at systemene vil være operative ved en dimensjonerende ulykkeshendelse. Med hensyn til eksplosjon for eksempel, kan forskriftens krav tilfredsstilles ved å plassere de styrende enheter i tilknytning til kontrollsenter, eller ved å velge eksplosjonsbeskyttet utstyr som motstår de dimensjonerende ulykkeslastene. Utstyr plassert utenfor kontrollsenter og som må være funksjonsdyktig under en eventuell gasslekkasje, for eksempel detektorer, horn, klokker, høyttalere, lys osv, skal være eksplosjonsbeskyttet. Dette gjelder selv om utstyret er plassert i ikke-eksplosjonsfarlig område. Med kontrollsenter menes i denne sammenheng kontrollsenter med tilhørende utstyrsrom (for eksempel elektronikkrom) dersom utstyrsrommene er lokalisert i umiddelbar nærhet av og i tilknytning til kontrollsenteret. Operatøren må fastsette hva som er nødvendig tid for sikkerhetssystemene med hensyn til opprettholdelse av funksjonsdyktighet. Utgangspunkt for fastsettelsen vil være operatørens akseptkriterier, dimensjonerende ulykkeshendelser og hvilken funksjon systemene og tilhørende komponenter har. For eksempel vil en ikke ha krav om at prosesskontrollsystemet skal opprettholde sin funksjonsdyktighet ved en ulykkeshendelse. For krav til ventiler, vises til forskrift for prosess- og støtteanlegg innretninger i petroleumsvirksomheten. d) Med miljøvirkninger menes for eksempel salt, temperatursvingninger, vibrasjon, korrosjon, elektromagnetisk stråling og elektrisk støy. Det skal også tas hensyn til særskilte miljøvirkninger for undervannsinnretninger som for eksempel høye hydrostatiske trykk, begroing mv. Til 17 Brann- og gassdeteksjonssystem a) For å innfri forskriftens krav må gassdetektorer monteres steder hvor det utilsiktet kan forekomme gass, og alltid: 1. i alle inntak for mekanisk ventilasjon og inntak for forbrenningsluft. På innretninger hvor lekkasjekildene 2. reduced requirements apply with regard to automatic actions from the emergency shutdown system of mobile drilling installations, 3. requirements to safety systems in connection with a process installation are not applicable to storage tanks. If the design of safety systems is based on programmable electronic systems, such systems must be in accordance with recognised standards. A recognised standard may be Health and Safety Executives «Programmable electronic systems in safety related applications». b) The regulations require relevant safety systems to be operative before the installation or parts thereof are put into service. After the safety systems have been put into service, the regulations require safety systems to retain operational capability at all times. In practice it may become necessary to close down parts of a safety system in connection with for instance maintenance. It follows from the requirements of the regulations that compensating measures of an operational and/or technical nature shall be initiated in such case. In the event of a permanent or temporary shutdown of the installation or parts of the installation/ facilities on the installation, the safety systems must nevertheless be maintained. If no abnormal or hazardous situations meant to be monitored by the systems can occur, they may alternatively be removed. c) It follows from the regulations that control units, such as fire and gas logic and emergency shutdown logic including power supply, shall be designed and protected in such way that the systems will remain operative during a dimensioning accidental event. With regard to explosion, for instance, the regulation requirements can be complied with by positioning the control units in connection with the control centre, or by choosing explosion protected equipment capable of resisting the dimensioning accidental loads. Equipment located outside the control centre and which is required to be operative during a possible gas leakage, such as detectors, horns, bells, loudspeakers, light etc., shall be explosion protected. This applies even if the equipment is located in a non-hazardous area. The term control centre is in this connection to be understood as control centre with associated equipment rooms (e.g. room for electronic equipment), if the equipment rooms are located in the immediate vicinity of and in conjunction with the control centre. The operator must decide what is necesary time for the safety systems with regard to maintaining operational capability. The operator s acceptance criteria, dimensioning accidental events and the function of the systems with associated components will constitute the basis for this decision. The process control system, for example, will not be required to maintain its operational capability during an accidental event. With regard to requirements relating to valves, reference is made to regulations relating to process and auxiliary facilities on installations in the petroleum activities. d) Environmental loads refer to, inter alia, salt, temperature variations, vibration, corrosion, electromagnetic radiation and electrical noise. Special environmental loads relating to subsea installations, such as high hydrostatic pressures, marine growth etc., shall also be taken into account. Re Section 17 Fire and gas detection systems a) In order to meet the requirements of the regulations, gas detectors must be installed in locations where gas may inadvertently occur, and always: 1. in all inlets for mechanical ventilation and inlets for combustion air. On installations where the sources of

18 Forskrift Veiledning om til sikkerhets- forskrift om og sikkerhets- kommunikasjonssystemer og kommunikasjonssystemer i innretninger petroleumsvirksomheten 184 for brennbare og giftige gasser er konsentrert til et lite område, for eksempel flyttbare boreinnretninger, kan gassdetektorer i luftinntak for mekanisk ventilerte områder sløyfes. Det forutsettes da at ventilasjonssystemene automatisk avstenges ved deteksjon av gass, og at det er plassert gassdetektorer i alle områder som er klassifisert som sone 1 eller sone 2. Utvendige luftinntak til forbrenningsmotorer eller luftinntak til boligkvarter må likevel alltid ha gassdetektorer i luftinntakene, 2. i alle utløp for mekanisk ventilasjon av eksplosjonsfarlige områder, 3. i eksplosjonsfarlige områder med unntak av: a) områder som er mekanisk ventilert, b) områder som er klassifisert som sone 0, 4. i områder hvor borevæske tilsiktet eller utilsiktet kan unnslippe til atmosfæren. Forskriften stiller også krav om at det ved undersøkelsesboring eller når det kan oppstå helsefarlige konsentrasjoner av hydrogensulfid, installeres utstyr for måling av hydrogensulfid. b) For å sikre hurtig og litelig deteksjon og varsling av brann og branntilløp, samt utilsiktede gassutslipp, skal brann- og gassdetektorer installeres og arrangeres en hensiktsmessig måte og i tilstrekkelig antall, dvs at gassdetektorer plasseres utifra en vurdering av mulige lekkasjekilder, gasspredningsforhold, ventilasjonsforhold, gassens spesifikke tetthet mv Videre følger det av forskriftens krav at branndetektorer skal installeres slik at brann og branntilløp detekteres tidligst mulig for å kunne iverksette tiltak for å hindre eller redusere omfanget av en brann. Forskriftens krav kan møtes ved at: 1. system installeres for kontinuerlig måling av hydrokarboninnhold i luften for tidligst mulig å oppdage og varsle lekkasjer i aktuelle områder, 2. deteksjon av brann- og gass indikeres panel («mimic») i bemannet kontrollsenter og som viser arrangementet av innretningen og området, 3. det ved branndeteksjon eller varsling gis lyd- og lysalarm i kontrollsenter, 4. gassdeteksjonssystemet utformes og kalibreres slik at det gir varsel i kontrollsenter før konsentrasjonen av hydrokarbongass når eksplosjonsgrensen, eller før hydrogensulfid konsentrasjonen når farlige verdier Ved konsentrasjon av hydrokarbongass for eksempel 20 % av nedre eksplosjonsgrense (NEG) bør det utløses alarm i form av lyd- og lyssignal i kontrollsenter. Alarm bør tilsvarende utløses ved konsentrasjon av hydrogensulfid for eksempel 10 ppm. Disse verdiene for hydrokarbon- og hydrogensulfid gass er kun veiledende verdier. Hvilke verdier som skal gi varsel må nøye avveies i hvert enkelt tilfelle. Velges gassdeteksjonssystem som ikke kan angi konsentrasjonen i prosent av NEG, må en likevel sikre at kontrollsenter får varsel i god tid før konsentrasjonen når farlige verdier. Ved forutbestemt konsentrasjon av hydrokarbongass og/eller hydrogensulfid bør det gis alarm i de aktuelle områder, 5. alarmer som har sikkerhetsmessig betydning for gjennomføring av boreoperasjoner, vises panel boredekk og eventuelt andre steder hvor dette anses nødvendig Brann skal kunne varsles manuelt fra strategiske steder slik som fra hovedrømningsveier, slukkestasjoner o l. leakage of inflammable and toxic gases are concentrated in a small area, e.g. on mobile installations, gas detectors in the air inlets of mechanically ventilated areas may be omitted. In such cases it is however required that the ventilation systems are shut down automatically in the event of gas detection, and that there are gas detectors located in all areas classified as Zone 1 or Zone 2. External air inlets for internal combustion engines or air inlets for living quarters must nevertheless always be fitted with gas detectors, 2. in all outlets for mechanical ventilation of hazardous areas, 3. in hazardous areas, with the exception of: a) areas with mechanical ventilation, b) areas classified as Zone 0, 4. in areas where drilling fluids intentional or unintentional may escape to the atmosphere. Furthermore the regulations stipulate that during exploration drilling or when health hazardous concentrations of hydrogen sulphide may occur, equipment to measure hydrogen sulphide shall be installed. b) In order to ensure quick and reliable detection of a fire or an incipient fire, as well as accidental gas discharge, fire and gas detectors shall be fitted and arranged in a suitable manner and in adequate numbers, i.e. that gas detectors are located based on an evaluation of possible leakage sources, gaspropagation conditions, ventilation conditions, the specific density of the gas etc. It further follows from the regulation requirements that fire detectors shall be fitted so as to detect a fire or an incipient fire as early as possible, in order to enable implementation of measures to prevent or reduce the extent of a fire. The requirements of the regulations can be met as indicated below: 1. A system is installed which measures continuously the hydrocarbon content of the air, in order to detect and give warning of any leakages in the areas concerned at the earliest possible stage, 2. detection of fire and gas is indicated on a panel («mimic») in a manned control centre showing the arrangement of the installation and the area, 3. sound and light alarm is given in the control centre in the event of fire detection or alert, 4. the gas detection system is designed and calibrated to give alarm in the control centre before the concentration of hydrocarbon gas reaches the explosion limit, or before the concentration of hydrogen sulphide reaches dangerous levels. When there is a concentration of hydrocarbon gas at a level e.g. 20% of the lower explosion level (LEL), an alarm of sound and light signals should be activated in the control centre. An alarm should similarly be activated in the event of a concentration of hydrogen sulphide of for example 10 ppm. These values for hydrocarbon and hydrogen sulphide gas are given as a guidance only. The precise values selected to initiate alarm must be given careful consideration in each individual case. If a gas detection system unable to indicate the concentration in percent of LEL is chosen, it must nevertheless be ensured that the control centre receives warning well in advance of the concentration reaching dangerous levels. In the case of predetermined concentration of hydrocarbon gas and/or hydrogen sulphide, alarm should be given in the relevant areas, 5. alarms that are significant to safety in the implementation of drilling operations are indicated on a panel on the drill floor and, if applicable, in other locations where it is deemed necessary.

19 Veiledning Forskrift om til sikkerhets- forskrift om og sikkerhets- kommunikasjonssystemer og kommunikasjonssystemer innretninger i petroleumsvirksomheten 185 Ved manuell brannvarsling bør brannpumpene startes automatisk. c) For krav til aksjoner fra brannbekjempelsesystemer, vises til forskrift om eksplosjons- og brannbeskyttelse av innretninger i petroleumsvirksomheten Normalt vil forskriftens krav om automatiske aksjoner ikke gjelde for flyttbare boreinnretninger, dersom det ikke er identifisert spesielle problemstillinger med operasjonen. Valg mellom automatiske og manuelle aksjoner ved varsling av brann eller utilsiktet gassutslipp vil normalt avhenge av blant annet: ca) type innretning og innretningens funksjon, cb) risiko forbundet med virksomheten, cc) bemanningsforhold osv, For flyttbare boreinnretninger kreves ikke nedenfornevnte aksjoner og det anses tilstrekkelig blant annet at automatisk brannalarm sendes til bemannet kontroll senter for deretter å videreformidles manuelt til hele innretningen. Dersom innkommet alarm ikke er blitt kvittert ut innen 1 minutt, skal alarmen gis automatisk til hele innretningen. For innretninger der det kreves automatiske aksjoner kan forskriftens bestemmelser møtes ved at: 1. branndeteksjonssystemene aktiviserer brann bekjempelsessystemer, gir signal til andre sikkerhetssystemer og initierer aksjoner til disse, for eksempel stoppe vifter, lukke brannspjell, gi alarm og utløse nødavstengingssystem, jf 18, 2. ved deteksjon av brann i områder hvor hydrokarboner kan forekomme, gis signal til nødavstengingssystemet som stanser all strømning av hydrokarboner til og fra området. For brønnhodeområde inkluderer dette at avstengingsventiler i produksjonsstreng/ injeksjonsstreng stenges. Når boring eller annet brønnarbeid foregår slik at egen utblåsningssikring er montert, kan den aktuelle brønn være underlagt manuell nedstengning. Dersom det anses nødvendig av sikkerhetsmessige grunner, kan også annet boreutstyr underlegges manuell nedstengning, 3. branndeteksjonssystemene utløser alarm. Når det anses forsvarlig, kan forsinkelse av alarmsignal i boligkvarter tillates, 4. innretningens ventilasjonsanlegg utformes slik at det ved branndeteksjon hindrer brann og røykspredning, sikrer evakueringsveier, bidrar til effektivt og sikkert slokke-og redningsarbeid, jf også forskrift om eksplosjons- og brannbeskyttelse av innretninger i petroleumsvirksomheten, 5. branndeteksjon i områder for fyrte enheter, forbrenningsmotorer og turbiner stenger brennstoff tilførsel. Unntatt er drivenheter for nødutstyr, brannpumper, boreoperasjoner ol., Ved deteksjon av forutbestemt gasskonsentrasjon som indikerer gasslekkasje eller annet utilsiktet gassutslipp i hvilket som helst område, kreves det automatiske aksjoner. Den forutbestemte konsentrasjonen som skal gi automatisk aksjon, må nøye vurderes blant annet med henblikk tidligst mulig aksjon avveiet mot uønskede nedstengninger. Forskriften krever følgende automatiske aksjoner (unntak, jf 18c): It must be possible to activate fire alarm manually from strategic locations such as main escape routes, fire-fighting stations etc. In the case of manual fire alarm, fire pumps should start automatically. c) With regard to requirements relating to actions from fire-fighting systems, reference is made to regulations relating to explosion and fire protection of installations in the petroleum activities. As a rule, the regulation requirement with regard to automatic actions is not applicable to mobile drilling installations unless special problems in connection with the operation have been identified. The choice between automatic and manual actions in connection with alarms relating to fire or accidental gas discharge will as a rule depend on, inter alia: ca) type of installation and its function, cb) risk in connection with the activities, cc) conditions relating to manning etc, The actions stated below are not required for mobile drilling installations, and it is deemed sufficient inter alia that an automatic fire alarm is transmitted to a manned control centre in order subsequently to be passed on manually to the entire installation. If an incoming alarm has not been acknowledged within one minute, then the alarm shall be transmitted automatically to the entire installation. In the case of installations where automatic actions are required, the provisions of the regulations can be met by seeing that: 1. fire and gas detection systems activate fire-fighting systems, give signals to other safety systems and initiate actions to them, e.g. to stop fans, close fire damper, give alarm and release the emergency shutdown system, cf section 18 of these regulations, 2. if fire is detected in areas where hydrocarbons may occur, a signal is transmitted to the emergency shutdown system causing all flow of hydrocarbons to and from the area to be stopped. With regard to the wellhead area this includes shutting off the downhole safety valves. During drilling or other well operations where a separate blowout prevention device is installed, the well in question may be subject to manual shutdown. When it is deemed necessary for safety reasons, other drilling equipment may similarly be subjected to manual shutdown, 3. the fire detection systems activate an alarm. When deemed acceptable from a safety point of view, a delayed alarm signal may be permitted in the living quarters, 4. the ventilation arrangement of the installation is designed so that in the event of fire detection it will prevent the propagation of fire and smoke, secure escape routes, contribute to effective and safe extinguishing and lifesaving operations, cf. also regulations relating to explosion and fire protection of installations in the petroleum activities, 5. if fire is detected in areas containing heaters, boilers (combustion units), internal combustion engines and turbines, the fuel supply is shut off. Prime movers for emergency equipment, fire pumps, drilling operations etc. are exempted. On detection of a predetermined concentration of gas which indicates a gas leakage or other accidental gas discharge in any area, automatic actions are required. The predetermined concentration which is to trigger off automatic action must be carefully considered inter alia with a view to the earliest possible action, weighed against undesired shutdowns. The regulations

20 Forskrift Veiledning om til sikkerhets- forskrift om og sikkerhets- kommunikasjonssystemer og kommunikasjonssystemer i innretninger petroleumsvirksomheten all strømning av hydrokarboner stanses. For brønnhodeområde omfatter dette normalt stengning av avstengningsventil i produksjons-/injeksjonsstreng, 7. alle potensielle tennkilder elimineres, 8. når det anses hensiktsmessig skal gassdeteksjonssystemet aktivere brannbekjempelsessystemer, gi signal til andre sikkerhetssystemer og initiere aksjoner, for eksempel stanse ventilasjon, lukke spjell, gi alarm og utløse nødavstengningssystem, jf forskriften 18. Ved gassdeteksjon i inntak for ventilasjonsluft skal vedkommende ventilasjonsvifte stoppes, eventuelle brannspjell stenges og varmeelement kobles ut. Overflatetemperaturen varmeelement skal ikke overstige tenntemperaturen for aktuell gass i området. For testing av tenntemperatur refereres til IECstandard, Publikasjon 79-4 (1975): «Electrial apparatus for explosive gas atmospheres, Part 4: Method of test for ignition temperature.», og tilleggspublikasjon 79-4A Ved gassdeteksjon i inntak for forbrenningsluft stanses maskineri, med unntak for drivenheter for brannpumper. Dersom faren øker ved å foreta automatiske aksjoner, kan disse holdes utenfor den automatiske nedstengningen. Forutsetningen er da at disse skal kunne stenges manuelt og en kontrollert måte. d) Andre sikkerhetssystemer kan ha grensesnitt mot brann- og gassdeteksjonssystemet forutsatt at dette ikke fører til negativ virkning brann- og gassdeteksjonssystemet. Brann- og gassdeteksjonssystemer skal være sikret kontinuerlig kraftforsyning. Dette kravet kan møtes ved at kraftkilden er en av innretningens avbruddsikre strømforsyninger (UPS). e) For å oppfylle forskriftens krav må brann- og gass deteksjonssystemer bestå av litelige komponenter tilpasset det miljø de skal fungere i. Dette innebærer også at detektorer i størst mulig grad skal plasseres beskyttet mot miljøvirkninger som har negativ innvirkning funksjonsdyktigheten. Forskriften krever at brann- og gassdeteksjonssystemer skal overvåkes kontinuerlig, og at feil skal indikeres panel i bemannet kontrollsenter. Tilsva- rende løsninger med samme sikkerhet kan velges. f) Brann- og gassdeteksjonssystemet bør være slik utformet at vedlikehold, funksjonsprøving mv kan utføres uten at systemet settes ut av drift. Til 18 Nødavstengningssystem a) Innretninger og utstyr som produserer, prosesserer, lagrer eller transporterer hydrokarboner, omfattes av denne bestemmelsen. b) Vedrørende krav til brannmotstand vises til forskrift om eksplosjons- og brannbeskyttelse av innretninger i petroleumsvirksomheten. Utstyr skal være eksplosjonsbeskyttet også i ikke-eksplosjonsfarlige områder dersom det er innkoplet under nødavstengning. c) Normalt skal ifølge forskriftene aktivisering av nødavstengingssystem føre til stans av all bore- og/eller produksjonsaktivitet. Dette inkluderer stenging av brønner og avstengingsventiler rørledninger, samt eliminering av tennkilder. require the following automatic actions (for excemptions, cf section 18 c): 6. all flow of hydrocarbons must be stopped. With regard to the wellhead area this includes shutting off the downhole safety valves, 7. all potential ignition sources must be eliminated, 8. when deemed appropriate, the gas detection system shall activate fire-fighting systems, give signals to other safety systems and initiate actions, e.g. to stop ventilation, close dampers, give alarm and activate emergency shutdown systems, cf section 18 of the regulations. If gas is detected in ventilation air inlets, the ventilation fan in question shall be stopped, any fire dampers shall be closed and the heating element shut off. The surface temperature of the heating element shall not exceed the auto-ignition temperature of any gas present in the area. With regard to testing of auto-ignition temperature, reference is made to IEC Standard, Publication 79-4 (1975): «Electrical apparatus for explosive gas atmospheres, Part 4: Method of test for ignintion temperature», and supplement publication 79-4A. If gas is detected in inlets for combustion air, all machinery shall be shut down with the exception of prime movers for fire pumps. If automatic actions entail increased danger, they may be exempted from the automatic shutdown. In such case it is required that they can be shut down manually and in a controlled manner. d) There may be an interface between the fire and gas detection system and other safety systems provided this does not have a negative effect on the fire and gas detection system. The fire and gas detection system shall have a secure and continuous power supply. This requirement can be met by seeing that the power supply is one of the uninterrupted power supplies (UPS) of the installation. e) In order to comply with the requirements of the regulations, fire and gas detection systems must consist of reliable components suitable for the environment in which they are intended to function. This also implies that detectors as far as possible shall be located so as to be protected against environmental effects which will negatively affect their operational capability. The regulations require fire and gas detection systems to be continuously monitored, and that any failure shall be indicated on a panel in a manned control centre. Other similar solutions of equivalent safety level may be chosen. f) The fire and gas detection system should be designed so that maintenance, function testing etc. can be carried out without disabling the system. Re Section 18 Emergency shutdown systems a) The present provision is applicable to installations and equipment producing, processing, storing or transporting hydrocarbons. b) With regard to requirements relating to fireresistance, reference is made to Regulations concerning explosion and fire protection of installations in the petroleum activities. Equipment shall be protected against explosion also in non-hazardous areas if it remains in operation during an emergency shutdown. c) As a rule, activating the emergency shutdown systems shall according to the regulations lead to a halt of all drilling and/or production activities. This includes

CONTENTS INNHOLD. Preface... 584. Forord... 584

CONTENTS INNHOLD. Preface... 584. Forord... 584 Forskrift om gjennomføring og bruk av risikoanalyser i 583 Fastsatt av OD og 4. desember 1990. Forskrift om gjennomføring og bruk av risikoanalyser i. Fastsatt av Oljedirektoratet 4. desember 1990 i medhold

Detaljer

CONTENTS INNHOLD. Preface... 74. Forord... 74

CONTENTS INNHOLD. Preface... 74. Forord... 74 Forskrift om elektriske anlegg i petroleumsvirksomheten 73 Fastsatt av OD 8. januar 1991 Forskrift om elektriske anlegg i petroleumsvirksomheten. Fastsatt av Oljedirektoratet 8. januar 1991 i medhold av

Detaljer

Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions

Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions Vigdis Bjørlo 2016-02-05 Suppliers' obligations in relation to the Construction Client Regulations

Detaljer

CONTENTS INNHOLD. KAP I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1. Formål... 314 2. Virkeområde... 314 3. Definisjoner... 314 4. Ikrafttredelse...

CONTENTS INNHOLD. KAP I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1. Formål... 314 2. Virkeområde... 314 3. Definisjoner... 314 4. Ikrafttredelse... 313 Forskrift om styringssystem for å etterleve myndighetskrav knyttet til sikkerhet, arbeidsmiljø og vern av ytre miljø i petroleumsvirksomheten. Fastsatt ved kgl res 27. juni 1997 med hjemmel i lov 29.

Detaljer

Godkjenning av hydrogen som drivstoff på skip

Godkjenning av hydrogen som drivstoff på skip Godkjenning av hydrogen som drivstoff på skip Kolbjørn Berge Sjøfartsdirektoratet Innhold Nasjonalt regelverk Internasjonalt regelverk IGF Alternativt design MSC.1/Circ.1455 - Guidelines for the approval

Detaljer

CONTENTS INNHOLD PREFACE... 214 FORORD... 214

CONTENTS INNHOLD PREFACE... 214 FORORD... 214 Forskrift om løfteinnretninger og løfteredskap 213 i petroleumsvirksomheten Fastsatt av OD 7. februar 1992 Forskrift om løfteinnretninger og løfteredskap i petroleumsvirksomheten. Fastsatt av Oljedirektoratet

Detaljer

CONTENTS INNHOLD PREFACE... 601 FORORD... 601

CONTENTS INNHOLD PREFACE... 601 FORORD... 601 Forskrift om 599 Fastsatt av Miljøverndepartementet, Forskrift om. Fastsatt av Oljedirektoratet 18. mars 1992 i medhold av forskrift om sikkerhet mv, kgl res 28. juni 1985 jf 7 jf kap VIII, jf kap I, II

Detaljer

CONTENTS INNHOLD PREFACE... 141 FORORD... 141

CONTENTS INNHOLD PREFACE... 141 FORORD... 141 Forskrift om prosess- og støtteanlegg i petroleumsvirksomheten 139 Forskrift om prosess- og støtteanlegg i petroleumsvirksomheten. Fastsatt av Oljedirektoratet 7. februar 1992 i medhold av forskrift om

Detaljer

CONTENTS INNHOLD. Preface... 132. Forord... 132

CONTENTS INNHOLD. Preface... 132. Forord... 132 Forskrift om fiskerikyndig person ombord i seismiske fartøy 131 Fastsatt av OD 30. oktober 1991 Forskrift om fiskerikyndig person om bord i seismisk fartøy på norsk kontinentalsokkel. Fastsatt av Oljedirektoratet

Detaljer

Aldring av konstruksjoner og betydning av robusthet

Aldring av konstruksjoner og betydning av robusthet Aldring av konstruksjoner og betydning av robusthet Egentlig robusthet og hva betyr det ifm aldring Gerhard Ersdal Principal Engineer, Petroleum Safety Authority Norway Robusthet i Ptil regelverket Innretninger

Detaljer

Nåværende EU-rett Dir 96/3/EC

Nåværende EU-rett Dir 96/3/EC Article 1 Derogation By way of derogation to point 4 of Chapter IV of Annex II to Regulation EC (No) 852/2004, liquid oils or fats which are intended for or likely to be used for human consumption ('oils

Detaljer

INNHOLD CONTENTS. KAP V HELSEMESSIG BEREDSKAP Helsemessig beredskap

INNHOLD CONTENTS. KAP V HELSEMESSIG BEREDSKAP Helsemessig beredskap 949 Forskrift om helsetjeneste i petroleumsvirksomheten. Gitt av Helsedirektoratet 12.11.90 i medhold av 57 i lov nr 11 av 22.03.1985 om petroleumsvirksomhet jf 23 i kgl res av 28.juni 1985 om sikkerhet

Detaljer

CONTENTS INNHOLD PREFACE... 305 FORORD... 305

CONTENTS INNHOLD PREFACE... 305 FORORD... 305 303 Fastsatt av OD 7. februar 1992 Forskrift om bærende konstruksjoner i petroleumsvirksomheten. Fastsatt av Oljedirektoratet 7. februar 1992 i medhold av forskrift om sikkerhet mv, kgl res 28. juni 1985

Detaljer

CONTENTS INNHOLD. KAP I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1. Formål... 289 2. Virkeområde... 289 3. Definisjoner... 289 4. Ikrafttredelse mv...

CONTENTS INNHOLD. KAP I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1. Formål... 289 2. Virkeområde... 289 3. Definisjoner... 289 4. Ikrafttredelse mv... 287 Forskrift om sikkerhet i petroleumsvirksomheten. med hjemmel i lov 29. november 1996 nr 72 om petroleumsvirksomhet 10-18. Regulations relating to safety in the petroleum activities. Laid down by Royal

Detaljer

Brannvern - internkontroll. Hva sier regelverket i Norge? eiers og virksomhets plikter brannvesenets tilsyn. Trond Dilling senioringeniør

Brannvern - internkontroll. Hva sier regelverket i Norge? eiers og virksomhets plikter brannvesenets tilsyn. Trond Dilling senioringeniør Brannvern - internkontroll Hva sier regelverket i Norge? eiers og virksomhets plikter brannvesenets tilsyn Trond Dilling senioringeniør Ny brann- og eksplosjonsvernlov fra 01.07.02 Fire and Explosion Prevention

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

Capturing the value of new technology How technology Qualification supports innovation

Capturing the value of new technology How technology Qualification supports innovation Capturing the value of new technology How technology Qualification supports innovation Avanserte Marine Operasjoner - Fra operasjon til skip og utstyr Dag McGeorge Ålesund, 1 Contents Introduction - Cheaper,

Detaljer

Independent Inspection

Independent Inspection Independent Inspection Odd Ivar Johnsen Vidar Nystad Independent Inspection Mål: Felles forståelse og utøvelse av "Independent Inspection" i forbindelse med "Critical Maintenance Task". Independent Inspection

Detaljer

INNHOLD CONTENTS. Forskrift om arbeidervern og arbeidsmiljø i petroleumsvirksomheten. Kgl res 27. november 1992

INNHOLD CONTENTS. Forskrift om arbeidervern og arbeidsmiljø i petroleumsvirksomheten. Kgl res 27. november 1992 231 Forskrift om arbeidervern og arbeidsmiljø i petroleumsvirksomheten. Fastsatt ved kgl res 27. november 1992 i medhold av lov 4. februar 1977 nr 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø m v 2 nr 3 første -

Detaljer

KAPITTEL S - SIKKERHET

KAPITTEL S - SIKKERHET KAPITTEL S - SIKKERHET JAR-OPS 1.1235 Sikkerhetskrav Et luftfartsforetak skal sikre at alt berørt personell har kunnskap om og tilfredsstiller de relevante kravene i de nasjonale sikkerhetsprogrammene

Detaljer

CONTENTS INNHOLD PREFACE... 405 FORORD... 405

CONTENTS INNHOLD PREFACE... 405 FORORD... 405 Forskrift om systematisk oppfølging av arbeidsmiljøet i petroleumsvirksomheten (sam-forskriften) 403 Fastsatt av OD 8. mars 1995 Forskrift om systematisk oppfølging av arbeidsmiljøet i petroleumsvirksomheten

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

CONTENTS INNHOLD PREFACE... 343 FORORD... 343

CONTENTS INNHOLD PREFACE... 343 FORORD... 343 Forskrift om eksplosjons og brannbeskyttelse av innretninger 341 Fastsatt av Oljedirektoratet 7. februar 1992 Forskrift om eksplosjons- og brannbeskyttelse av innretninger. Fastsatt av Oljedirektoratet

Detaljer

og arbeidsmiljøet i petroleumsvirksomheten. Utgitt av Oljedirektoratet 26. september 1995. INNHOLD CONTENTS INNLEDNING... 779 INTRODUCTION...

og arbeidsmiljøet i petroleumsvirksomheten. Utgitt av Oljedirektoratet 26. september 1995. INNHOLD CONTENTS INNLEDNING... 779 INTRODUCTION... 777 Orientering om ordningen av tilsynet med sikkerheten i petroleumsvirksomheten.. Orientation concerning the arrangement of regulatory supervision relating to safety and the working environment in the

Detaljer

Programseminar 10-11 mars 2004

Programseminar 10-11 mars 2004 operasjonell risikoanalyse HMS Petroleum Beslutningsstøtteverktøy (NFR) Hovedprosjekt gjennom delprosjektet "Barrierer og " Jan Erik Vinnem, /HiS (jev@preventor.no) Programseminar 10-11 mars 2004 10.03.2004

Detaljer

PSA letter on capping and other new regulation proposals from PSA Øystein Joranger - Licensing Policy Committee, meeting No.

PSA letter on capping and other new regulation proposals from PSA Øystein Joranger - Licensing Policy Committee, meeting No. PSA letter on capping and other new regulation proposals from PSA Øystein Joranger - Licensing Policy Committee, meeting No. 2/2013 2 PSA letter on capping 20 March 2013 Norwegian Oil and Gas letter to

Detaljer

Stordata og offentlige tjenester personvernutfordringer?

Stordata og offentlige tjenester personvernutfordringer? Stordata og offentlige tjenester personvernutfordringer? KMDs stordatakonferanse 3. mai 2017 Advokat Eva Jarbekk Å dele personopplysninger eller ikke dele personopplysninger, ja det er spørsmålet.. Alt

Detaljer

Feiltre, hendelsestre og RIF-modell

Feiltre, hendelsestre og RIF-modell Initiating Event BB4 Initiating Event Type 3 End Control Type Type 2 End Control 2 B5/C2 Feiltre, hendelsestre og RIFmodell Rolf Bye, Studio Apertura Initiating Event structure C & C3 Omission structure

Detaljer

Utvikling av regelverk for bruk av hydrogen som drivstoff på skip

Utvikling av regelverk for bruk av hydrogen som drivstoff på skip Utvikling av regelverk for bruk av hydrogen som drivstoff på skip Jarle Jacobsen Sjøfartsdirektoratet Innhold Nasjonalt regelverk Internasjonalt regelverk IGF Alternativt design MSC.1/Circ.1455 - Guidelines

Detaljer

En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket

En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket NIRF 17. april 2012 En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket Haakon Faanes, CIA,CISA, CISM Internrevisjonen NAV NAVs ITIL-tilnærming - SMILI NAV, 18.04.2012 Side 2 Styring av tjenestenivå Prosessen omfatter

Detaljer

Kontinuitetsplanlegging teori og praksis. Arve Sandve Scandpower AS ESRA,

Kontinuitetsplanlegging teori og praksis. Arve Sandve Scandpower AS ESRA, Kontinuitetsplanlegging teori og praksis Arve Sandve Scandpower AS ESRA, 25.10.2012 Scandpowers tjenester Risk based management Risk management software Risk analysis Core Services Human factors And Work

Detaljer

Personvernreglenes betydning for stordata, analyse, AI, agreggerte data, etc

Personvernreglenes betydning for stordata, analyse, AI, agreggerte data, etc Personvernreglenes betydning for stordata, analyse, AI, agreggerte data, etc Eva Jarbekk Tekna, 7. september 2017 Hva gjelder GDPR egentlig for? Ikke for anonyme data Med anonyme data kan man gjøre hva

Detaljer

Bruk av ALARP analyse for beslutningstaking på behovet for sikkerhetssystemer / barrierer

Bruk av ALARP analyse for beslutningstaking på behovet for sikkerhetssystemer / barrierer Bruk av ALARP analyse for beslutningstaking på behovet for sikkerhetssystemer / barrierer Morten Sørum, Senior Advisor Safety, Statoil Classification: Internal 2014-11-16 ALARP prinsippet ALARP (As Low

Detaljer

CONTENTS INNHOLD PREFACE FORORD... 22

CONTENTS INNHOLD PREFACE FORORD... 22 21 Forskrift om naturdata i petroleumsvirksomheten. Fastsatt av Oljedirektoratet 1. desember 1989 i medhold av forskrift om sikkerhet mv, kgl res 28. juni 1985 jf 7 og 33, jf Kommunal- og arbeidsdepartementets

Detaljer

Innovasjonsvennlig anskaffelse

Innovasjonsvennlig anskaffelse UNIVERSITETET I BERGEN Universitetet i Bergen Innovasjonsvennlig anskaffelse Fredrikstad, 20 april 2016 Kjetil Skog 1 Universitetet i Bergen 2 Universitetet i Bergen Driftsinntekter på 4 milliarder kr

Detaljer

CONTENTS INNHOLD PREFACE... 35 FORORD... 35 CHAPTER I INTRODUCTORY PROVISIONS KAP I INNLEDENDE BESTEMMELSER

CONTENTS INNHOLD PREFACE... 35 FORORD... 35 CHAPTER I INTRODUCTORY PROVISIONS KAP I INNLEDENDE BESTEMMELSER Forskrift om rørledningssystemer i petroleumsvirksomheten 33 Fastsatt av Oljedirektoratet 30. april 1990 Forskrift om rørledningssystemer i petroleumsvirksomheten. Fastsatt av Oljedirektoratet 30. april

Detaljer

CONTENTS INNHOLD. KAP III DRIKKEVANN... 959 12 Alminnelige krav til drikkevann... 959 13 Kontroll av drikkevann... 959 14 Krav til personell...

CONTENTS INNHOLD. KAP III DRIKKEVANN... 959 12 Alminnelige krav til drikkevann... 959 13 Kontroll av drikkevann... 959 14 Krav til personell... 955 Forskrift om hygieniske forhold m v for innretninger i. Fastsatt av Sosialdepartementet og Helsedirektoratet 17. juni 1991 med hjemmel i 57 i lov nr 11 av 22. mars 1985 om petroleumsvirksomhet jf 23

Detaljer

Updated Articles of the EPCI NS8407

Updated Articles of the EPCI NS8407 Updated Articles of the EPCI NS8407 Tom F. Valbrek Bane NOR, Energi Engineering & Projects Revised EPCI standard based on NS8407 Background: New Bane NOR version of Norsk Totalkontrakt (NTK) EPCI Contract

Detaljer

Instruksjons manual Instruction manual

Instruksjons manual Instruction manual knm Copyright c - 2011 knm Side. 1 BRUK AV UTSTYRET Utstyret er designet for løft, trekk, folding/bøying, kutting, støtteoperasjoner etc, og krever, med sitt høye operasjonstrykk og tunge arbeids last,

Detaljer

Nærings-PhD i Aker Solutions

Nærings-PhD i Aker Solutions part of Aker Motivasjon og erfaringer Kristin M. Berntsen/Soffi Westin/Maung K. Sein 09.12.2011 2011 Aker Solutions Motivasjon for Aker Solutions Forutsetning Vilje fra bedrift og se nytteverdien av forskning.

Detaljer

Product Facts. Product code example

Product Facts. Product code example ESAM Smoke control damper for multi Rectangular smoke control damper ESAM is specifically designed for use in multi fire compartment applications as a closing or as an opening damper for smoke extract

Detaljer

INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011)

INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011) INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011) 1 Oppgaver Valgkomiteens oppgaver er å avgi innstilling til - generalforsamlingen

Detaljer

WORKSHOP - ERGONOMISKE KRAV OG AKTIVITETER I NORSOK S-002 SKI, 13.11.2014 ADAM BALFOUR

WORKSHOP - ERGONOMISKE KRAV OG AKTIVITETER I NORSOK S-002 SKI, 13.11.2014 ADAM BALFOUR WORKSHOP - ERGONOMISKE KRAV OG AKTIVITETER I NORSOK S-002 SKI, 13.11.2014 ADAM BALFOUR PLAN FOR WORKSHOP Felles introduksjon 15 minutter Workshops ink. pause 90 minutter Oppsummering 15 minutter NORSOK-KOMITEEN

Detaljer

KAP I ALMINNELIGE BESTEMMELSER CHAPTER I GENERAL PROVISIONS

KAP I ALMINNELIGE BESTEMMELSER CHAPTER I GENERAL PROVISIONS Forskrift om helsekrav for personer i petroleumsvirksomheten 937 Forskrift om helsekrav for personer i petroleumsvirksomheten. Gitt av Helsedirektoratet 12.11.90 i medhold av 57 i lov nr 11 av 22. mars

Detaljer

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1 st QUARTER 2015

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1 st QUARTER 2015 1 PETROLEUM PRICE BO ARD Our reference Date OED 15/712 15/06/2015 To the Licensees on the Norwegian Continental Shelf (Unofficial translation) NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL

Detaljer

Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig

Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Med fokus på IT sikkerhet i offshore bransjen Kristiansand, 21/10/2014, Asgeir Skretting, Dag Tang Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Agenda Hvorfor sikker offshore

Detaljer

Gjenopprettingsplan DNBs erfaringer. Roar Hoff Leder av Konsern-ICAAP og Gjenopprettingsplan Oslo, 7. desember 2017

Gjenopprettingsplan DNBs erfaringer. Roar Hoff Leder av Konsern-ICAAP og Gjenopprettingsplan Oslo, 7. desember 2017 Gjenopprettingsplan DNBs erfaringer Roar Hoff Leder av Konsern-ICAAP og Gjenopprettingsplan Oslo, 7. desember 2017 Lik konkurranse krever full harmonisering av systemet Like definisjoner Konsistent bruk

Detaljer

Ordningen av tilsynet med sikkerheten m v i petroleumsvirksomheten

Ordningen av tilsynet med sikkerheten m v i petroleumsvirksomheten 191 Ordningen av tilsynet med sikkerheten m v i petroleumsvirksomheten på den norske kontinentalsokkel. Fastsatt ved kgl res av 28. juni 1985 Regulatory supervisory activities with the safety etc in the

Detaljer

CONTENTS INNHOLD PREFACE... 482 FORORD... 482 INTRODUCTORY PROVISIONS INNLEDENDE BESTEMMELSER

CONTENTS INNHOLD PREFACE... 482 FORORD... 482 INTRODUCTORY PROVISIONS INNLEDENDE BESTEMMELSER Forskrift om bemannede undervannsoperasjoner 479 Fastsatt av OD og HD 11. juni 1990 Forskrift om bemannede undervannsoperasjoner i petroleumsvirksomheten. Fastsatt av Oljedirektoratet og Helsedirektoratet

Detaljer

CP O ~" v? 23. jan.j Forskrifter om tilsyn med og bruk av anlegg, apparater, materiell og., stoffer som avgir ioniserende eller annen helsefarlig

CP O ~ v? 23. jan.j Forskrifter om tilsyn med og bruk av anlegg, apparater, materiell og., stoffer som avgir ioniserende eller annen helsefarlig CP O ~" v? 23. jan.j Forskrifter om tilsyn med og bruk av anlegg, apparater, materiell og., stoffer som avgir ioniserende eller annen helsefarlig stråling. Gitt ved kgl. res. av 23. jan. 1976 med hjemmel

Detaljer

Institutt for biovitenskap

Institutt for biovitenskap Institutt for biovitenskap Oppslag for alle avtrekksskap: Alle avtrekksskap skal ha forklaring på alarmsystem på det enkelte skap. Dette varier fra skap til skap. e.g. på IBV finnes det minst 3 ulike typer.

Detaljer

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler UNIVERSITETET I OSLO INF1300 Introduksjon til databaser Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler Institutt for informatikk Dumitru Roman 1 Eksempel (1) 1. The system shall give an overview

Detaljer

Tjenestedirektivet og. «sosial dumping»

Tjenestedirektivet og. «sosial dumping» Tjenestedirektivet og handlingsplanen mot «sosial dumping» 11. mars Tjenestedirektivet favner vidt Næringer Reguleringer Artikkel 16 Restriksjonsforbudet Temaer Nr. 1 - Det generelle med kriterier e for

Detaljer

Nytt EU-direktiv om forebygging av stikkskader, betydning for oss? Dorthea Hagen Oma Smittevernlege Helse Bergen

Nytt EU-direktiv om forebygging av stikkskader, betydning for oss? Dorthea Hagen Oma Smittevernlege Helse Bergen Nytt EU-direktiv om forebygging av stikkskader, betydning for oss? Dorthea Hagen Oma Smittevernlege Helse Bergen The EU Sharps Directive blei vedtatt i mai 2010 direktivet er juridisk bindande også i

Detaljer

Risk Modelling, Integration of Organisational, Human and Technical factors

Risk Modelling, Integration of Organisational, Human and Technical factors Risk Modelling, Integration of Organisational, Human and Technical factors Fra BORA til Risiko_OMT Innledning og leveranser ESRA seminar 8.2.2011 Aktiv bruk av risikoanalyser BORA seminar 3.5.2006 avslutning

Detaljer

Independent audit av kvalitetssystemet, teknisk seminar 25-26 november 2014

Independent audit av kvalitetssystemet, teknisk seminar 25-26 november 2014 Independent audit av kvalitetssystemet, teknisk seminar 25-26 november 2014 Valter Kristiansen Flyteknisk Inspektør, Teknisk vedlikehold Luftfartstilsynet T: +47 75 58 50 00 F: +47 75 58 50 05 postmottak@caa.no

Detaljer

Utelukkelse Utlendingsloven 31

Utelukkelse Utlendingsloven 31 Utelukkelse Utlendingsloven 31 16. Mars 2010 Utlendingsloven 31 31. Utelukkelse fra rett til anerkjennelse som flyktning etter 28 Rett til anerkjennelse som flyktning etter 28 første ledd foreligger ikke

Detaljer

Gjermund Vidhammer Avdelingsleder Governance, risk & compliance

Gjermund Vidhammer Avdelingsleder Governance, risk & compliance VEIEN TIL GDPR: PLANLEGG DINE NESTE 12 MÅNEDER Gjermund Vidhammer Avdelingsleder Governance, risk & compliance Agenda Hvordan påvirker GDPR arbeid med informasjonssikkerhet Etterlevelse: plan for de neste

Detaljer

Issues and challenges in compilation of activity accounts

Issues and challenges in compilation of activity accounts 1 Issues and challenges in compilation of activity accounts London Group on environmental accounting 21st meeting 2-4 November 2015 Statistics Netherlands The Hague Kristine E. Kolshus kre@ssb.no Statistics

Detaljer

Windlass Control Panel

Windlass Control Panel SIDE-POWER 86-08955 Windlass Control Panel v1.0.2 Windlass Systems Installasjon manual SLEIPNER MOTOR AS P.O. Box 519 N-1612 Fredrikstad Norway Tel: +47 69 30 00 60 Fax: +47 69 30 00 70 w w w. s i d e

Detaljer

4. SIKKERHETSHENSYN Risiko i prosess design og drift Gruppering av utstyr (soneinndeling) Sikkerhetsbarrierer Forholdstall for ulykker

4. SIKKERHETSHENSYN Risiko i prosess design og drift Gruppering av utstyr (soneinndeling) Sikkerhetsbarrierer Forholdstall for ulykker 4. SIKKERHETSHENSYN Risiko i prosess design og drift Sannsynlighet Konsekvens Vi arbeider for å redusere sannsynlighet for uhell Vi arbeider for å avgrense konsekvensene av uhell Risiko = Sannsynlighet

Detaljer

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ.

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ. ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT by between Aker ASA ( Aker ) Investor Investments Holding AB ( Investor ) SAAB AB (publ.) ( SAAB ) The Kingdom of Norway acting by the Ministry of Trade Industry ( Ministry

Detaljer

Miljøpåvirkning og legemiddelgodkjenning Hva sier regelverket? Steinar Madsen Statens legemiddelverk

Miljøpåvirkning og legemiddelgodkjenning Hva sier regelverket? Steinar Madsen Statens legemiddelverk Miljøpåvirkning og legemiddelgodkjenning Hva sier regelverket? Steinar Madsen Statens legemiddelverk Klasser av medisiner Substitusjon og tilskudd Vitaminer, mineraler, hormoner Medisiner som påvirker

Detaljer

LUFTDYKTIGHETSP ABUD

LUFTDYKTIGHETSP ABUD MERK! For at angjeldende flymateriell skal være luftdyktig må påbudet være utført til rett tid og notat om utførelsen ført inn i vedkommende iournal med henvisniniz til denne LDPs nummer. Luftartstilsynet

Detaljer

Hvordan komme i kontakt med de store

Hvordan komme i kontakt med de store Hvordan komme i kontakt med de store Willy Holdahl, direktør Personal og Organisasjonsutvikling Kongstanken, 15 oktober 2010 The information contained in this document is Volvo Aero Connecticut Proprietary

Detaljer

Gaute Langeland September 2016

Gaute Langeland September 2016 Gaute Langeland September 2016 Svak krone 10,4 10 9,6 9,2 8,8 8,4 EURNOK 8 7,6 7,2 6,8 3jan00 3jan02 3jan04 3jan06 3jan08 3jan10 3jan12 3jan14 3jan16 2 12.10.2016 Ikke helt tilfeldig 3 12.10.2016 Hvordan

Detaljer

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Nordisk Adressemøte / Nordic Address Forum, Stockholm 9-10 May 2017 Elin Strandheim,

Detaljer

Rolls-Royce Deck Machinery

Rolls-Royce Deck Machinery Rolls-Royce Deck Machinery - 40 years as Market Leader in Anchor Handling Gisle Anderssen 2005 Rolls-Royce plc The information in this document is the property of Rolls-Royce plc and may not be copied

Detaljer

Invitation to Tender FSP FLO-IKT /2013/001 MILS OS

Invitation to Tender FSP FLO-IKT /2013/001 MILS OS Invitation to Tender FSP FLO-IKT /2013/001 MILS OS April 15th 2013 Forfatter Prosjektittel 19.04.2013 19.04.2013 1 Introduction AGENDA Important aspects regarding the competition and Invitation to tender

Detaljer

PETROLEUM PRICE BOARD

PETROLEUM PRICE BOARD 1 PETROLEUM PRICE BOARD Our reference Date OED 15/712 21/09/2015 To the Licensees on the Norwegian Continental Shelf (Unofficial translation) NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL

Detaljer

ISO 9001:2015 Endringer i ledelsesstandarder

ISO 9001:2015 Endringer i ledelsesstandarder ISO 9001:2015 Endringer i ledelsesstandarder 210 kollegaer Oslo (HK) Bergen / Ågotnes Stavanger Haugesund Trondheim Göteborg VÅRE VERDIER HENSIKT MED STANDARD REVISJONER

Detaljer

Nøtteknekkeren fem år etter

Nøtteknekkeren fem år etter part of Aker Geir Arne Drangeid Konserndirektør kommunikasjon 13. april 2011 2011 Aker Solutions Film skal legges inn her Slide 2 Formidlingskraft Aker er en viktig hjørnestensbedrift i det norske samfunnet

Detaljer

Lovlig bruk av Cloud Computing. Helge Veum, avdelingsdirektør Difi, Oslo 17.03.2014

Lovlig bruk av Cloud Computing. Helge Veum, avdelingsdirektør Difi, Oslo 17.03.2014 Lovlig bruk av Cloud Computing Helge Veum, avdelingsdirektør Difi, Oslo 17.03.2014 Vårt utgangspunkt Det er Datatilsynets utgangspunkt at det er mulig å oppnå godt personvern også i nettskyen Dette er

Detaljer

Utelukkelse Mars 2010

Utelukkelse Mars 2010 Utelukkelse 31 16. Mars 2010 Utlendingsloven 31 31. Utelukkelse fra rett til anerkjennelse som flyktning etter 28 Rett til anerkjennelse som flyktning etter 28 første ledd foreligger ikke dersom utlendingen

Detaljer

TEKSTER PH.D.-VEILEDERE FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE AKTUELLE VEILEDERE:

TEKSTER PH.D.-VEILEDERE FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE AKTUELLE VEILEDERE: TEKSTER PH.D.-VEILEDERE FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE AKTUELLE VEILEDERE: Kjære , hovedveileder for Den årlige fremdriftsrapporteringen er et viktig tiltak som gjør

Detaljer

FLAGGING NOT FOR DISTRIBUTION OR RELEASE, DIRECTLY OR FLAGGING. eller "Selskapet"). 3,20 pr aksje:

FLAGGING NOT FOR DISTRIBUTION OR RELEASE, DIRECTLY OR FLAGGING. eller Selskapet). 3,20 pr aksje: MeldingsID: 327238 Innsendt dato: 06.05.2013 08:34 UtstederID: Utsteder: Instrument: Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: Meldingstekst: REACH Reach Subsea ASA REACH

Detaljer

Arktisk e-navigation: Polarkoden og andre utfordringer i nord veien videre?

Arktisk e-navigation: Polarkoden og andre utfordringer i nord veien videre? Arktisk e-navigation: Polarkoden og andre utfordringer i nord veien videre? Turid Stemre Seniorrådgiver Internasjonalt miljø- og sikkerhetsarbeid Sjøfartsdirektoratet 13.04.2015 Generelt om Polarkoden

Detaljer

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting (OFFICE TRANSLATION) INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ISLAND DRILLING COMPANY ASA ORG NR 989 734 229 NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING OF ISLAND DRILLING COMPANY ASA REG NO 989 734 229 Den 9 juni

Detaljer

GDPR. Advokat Kari Gimmingsrud

GDPR. Advokat Kari Gimmingsrud GDPR Advokat Kari Gimmingsrud Velkommen! Agenda 1. EUs nye forordning sentrale endringer og hva betyr det for virksomhetene v/haavind 2. Adeccos erfaringer fra arbeidet med implementeringen 3. Vesentlige

Detaljer

GDPR og diskusjonene som går i markedet. Advokat Eva Jarbekk

GDPR og diskusjonene som går i markedet. Advokat Eva Jarbekk GDPR og diskusjonene som går i markedet Advokat Eva Jarbekk Hva i alle dager betyr det som står i reglene i GDPR? Ikke en eneste autorativ bok ute enda.. Drøssevis av artikler på nett mer eller mindre

Detaljer

SFI-Norman presents Lean Product Development (LPD) adapted to Norwegian companies in a model consisting of six main components.

SFI-Norman presents Lean Product Development (LPD) adapted to Norwegian companies in a model consisting of six main components. Hovedoppgave Masteroppgave ved ved IMM Høsten 2013 Lean Product Development Stability Drivers. Identifying Environmental Factors that Affect Performance. SFI-Norman presents Lean Product Development (LPD)

Detaljer

Informasjon om permittering og lønn 08.02.16

Informasjon om permittering og lønn 08.02.16 Informasjon om permittering og lønn 08.02.16 Permittering diverse info lønn Spørsmål Svar Lønnsslipp ved permittering Sjå eksempel på lønnsslippar - side 3-6 Lønnspliktdagar Sjukmelding Fagforeningskontingent

Detaljer

Modified DG2 Concept. Mariner

Modified DG2 Concept. Mariner Modified DG2 Concept Mariner 1-2011-08-03 Mariner and Bressay Licences Statoil has been the operator since 2007 2-2011-08-03 Omfattende boreprogram Gjør at en ekstra jack up vurderes 3-2011-08-03 Overall

Detaljer

THE BOARD OF DIRECTORS STATEMENT REGARDING THE DETERMINATION OF SALARIES AND OTHER COMPENSATION TO THE MANAGEMENT

THE BOARD OF DIRECTORS STATEMENT REGARDING THE DETERMINATION OF SALARIES AND OTHER COMPENSATION TO THE MANAGEMENT Consideration of the Board of Directors statement regarding the determination of salaries and other remuneration to the management pursuant to Section 6-16a of the Norwegian Public Limited Companies Act

Detaljer

Lovlig bruk av Cloud Computing. Helge Veum, avdelingsdirektør Cloud Inspiration Day, UBC

Lovlig bruk av Cloud Computing. Helge Veum, avdelingsdirektør Cloud Inspiration Day, UBC Lovlig bruk av Cloud Computing Helge Veum, avdelingsdirektør Cloud Inspiration Day, UBC 13.02.2013 Vårt utgangspunkt Det er Datatilsynets utgangspunkt at det er mulig å oppnå godt personvern også i nettskyen

Detaljer

ISO CO 2 -rørtransportstandarden. Arne Dugstad, IFE Svend Tollak Munkejord, SINTEF

ISO CO 2 -rørtransportstandarden. Arne Dugstad, IFE Svend Tollak Munkejord, SINTEF ISO 27913 CO 2 -rørtransportstandarden Arne Dugstad, IFE Svend Tollak Munkejord, SINTEF 2017-11-01 ISO 27913 2 Juni 2013 november 2016 Arbeidet ble ledet fra Tyskland, med aktive bidrag fra Norge Et viktig

Detaljer

IEC 61508. Hovedprinsipper og veiledning

IEC 61508. Hovedprinsipper og veiledning IEC 61508 Hovedprinsipper og veiledning Stein Hauge SINTEF Tlf: 75 17 33 70 / 930 18 395 haustein@online.no / stein.hauge@sintef.no 1 Bare måtte bruke IEC 61508 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1010 1 1212 1313 1414

Detaljer

JBV DSB godkjenninger

JBV DSB godkjenninger JBV DSB godkjenninger Leverandørmøte 2015-02-03 Willy Karlsen Sakkyndig driftsleder Electrical operation manager Eier av JBVs elektriske anlegg Alle jernbaneverkets elektriske anlegg er delt opp på de

Detaljer

ATO program for Renewal of IR, Class or Type-rating

ATO program for Renewal of IR, Class or Type-rating May be used by the ATO in order to establish an individual training program for renewal of IR, Class or Type-rating in accordance with FCL.625 IR(c)(d) / AMC1 FCL.625(c) and FCL.740(b)(1)(2) / AMC1 FCL.740(b)(1)

Detaljer

ILO- 98 Rett til kollektive forhandlinger.

ILO- 98 Rett til kollektive forhandlinger. ILO 98 Artikkel 1.1. Når det gjelder sysselsetting, skal arbeidstakerne nyte tilstrekkelig vern mot all diskriminering som innebærer et angrep på foreningsfriheten.2. Dette vern skal særlig være rettet

Detaljer

Luftfartstilsynets funn under virksomhetstilsyn.

Luftfartstilsynets funn under virksomhetstilsyn. Luftfartstilsynets funn under virksomhetstilsyn. Inkludert funn ifm EASA standardiseringspeksjon av Luftfartstilsynet. Luftfartstilsynet T: +47 75 58 50 00 F: +47 75 58 50 05 postmottak@caa.no Postadresse:

Detaljer

Nye krav i ISO 9001, hvilke er de og hvordan implementere disse i TQM? Ragna Karoline Aasen

Nye krav i ISO 9001, hvilke er de og hvordan implementere disse i TQM? Ragna Karoline Aasen Nye krav i ISO 9001, hvilke er de og hvordan implementere disse i TQM? Ragna Karoline Aasen IMPLEMENTERINGSPLAN September 2015 ISO 9001:2015 publiseres Høst 2015 Akkreditering av sertifiseringsorganene

Detaljer

C13 Kokstad. Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen. Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward

C13 Kokstad. Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen. Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward C13 Kokstad Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward Norsk Innhold 1. Innledning... 2 2. Spørsmål mottatt per 28.11.12...

Detaljer

Statens vegvesen. Rekkverket med føringsskinne av type A er i utgangspunktet samme egenskaper som det som var fullskalatestet, type B.

Statens vegvesen. Rekkverket med føringsskinne av type A er i utgangspunktet samme egenskaper som det som var fullskalatestet, type B. Statens vegvesen Stalprodukt S.A ul. Wygoda 69, 32-700 Bochnia Polen Dawid Barnaś Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Vegdirektoratet Matteo Pezzucchi /

Detaljer

Nye standarder for risikoanalyse/-styring Revisjon av Norsok Z-013

Nye standarder for risikoanalyse/-styring Revisjon av Norsok Z-013 Nye standarder for risikoanalyse/-styring Revisjon av Norsok Z-013 Jan Erik Vinnem AS ESRA seminar 24.11.2009 Pres Z-013 jev 1 Oversikt Arbeidsprosessen & -gruppen Oversikt over standarden Innhold og omfang

Detaljer

Lee A. Bygrave, Senter for rettsinformatikk Person(opplsynings)vernforordningens bestemmelser om innebygget person(opplysnings)vern

Lee A. Bygrave, Senter for rettsinformatikk Person(opplsynings)vernforordningens bestemmelser om innebygget person(opplysnings)vern Lee A. Bygrave, Senter for rettsinformatikk Person(opplsynings)vernforordningens bestemmelser om innebygget person(opplysnings)vern Personvernkonferansen 02.12.2016 The answer to the machine is in the

Detaljer

CONTENTS INNHOLD FORORD... 233 PREFACE... 233

CONTENTS INNHOLD FORORD... 233 PREFACE... 233 Forskrift om bore- og brønnaktiviteter og om geologisk datainnsamling i petroleumsvirksomheten 231 Fastsatt av OD 7. februar 1992 Forskrift om bore- og brønnaktiviteter og om geologisk datainnsamling i

Detaljer

Statens vegvesen. Godkjenning av StalPro Rail su vegrekkverk. Stalprodukt S.A ul. Wygoda 69, Bochnia. Polen. Dawid Barnaś

Statens vegvesen. Godkjenning av StalPro Rail su vegrekkverk. Stalprodukt S.A ul. Wygoda 69, Bochnia. Polen. Dawid Barnaś Statens vegvesen Stalprodukt S.A ul. Wygoda 69, 32-700 Bochnia Polen Dawid Barnaś Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Vegdirektoratet Matteo Pezzucchi /

Detaljer

Statens vegvesen. Rekkverket med føringsskinne av type A er i utgangspunktet samme egenskaper som det som var fullskalatestet, type B.

Statens vegvesen. Rekkverket med føringsskinne av type A er i utgangspunktet samme egenskaper som det som var fullskalatestet, type B. Statens vegvesen Stalprodukt S.A ul. Wygoda 69, 32-700 Bochnia Polen Dawid Barnaś Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Vegdirektoratet Matteo Pezzucchi /

Detaljer