CONTENTS INNHOLD PREFACE FORORD

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "CONTENTS INNHOLD PREFACE... 169 FORORD... 169"

Transkript

1 Forskrift om sikkerhets- og kommunikasjonssystemer innretninger i petroleumsvirksomheten 167 Fastsatt av OD 7. februar 1992 Forskrift om sikkerhets- og kommunikasjonssystemer innretninger i petroleumsvirksomheten. Fastsatt av Oljedirektoratet 7. februar 1992 i medhold av forskrift om sikkerhet mv, kgl res 28. juni 1985, jf 7, jf 21, 30, 33, 36, 40 og 51, jf Kommunal- og arbeidsdepartementets delegeringsvedtak 28. juni 1985, jf lov 29. november 1996 nr 72 om petroleumsvirksomhet 11-1 siste ledd og forskrift om sikkerhet i petroleumsvirksomheten, kgl res 27. juni nr 3 jf 6. Sist endret 25. februar Regulations relating to safety and communication systems on installations in the petroleum activities. Issued by the Norwegian Petroleum Directorate 7 February 1992, pursuant to section 7 of regulations relating to safety etc., laid down by Royal Decree 28 June 1985, cf sections 21, 30, 33, 36, 40 and 51, cf delegation of authority by the Ministry of Local Government and Labour of 28 June 1985, cf Act 29 November 1996 no 72 relating to petroleum activities section 11-1 last paragraph and regulations relating to safety in the petroleum activities, Royal Decree 27 June 1997 section 4 subsection 3 cf section 6. Last amended 25 February INNHOLD CONTENTS FORORD KAP I - INNLEDENDE BESTEMMELSER Formål Virkeområde Definisjoner Straffebestemmelser Ikrafttredelsesbestemmelse mv KAP II - ALMINNELIGE BESTEMMELSER Tilsynsmyndighet Pliktsubjekt Fravik KAP III - SØKNADER, DOKUMENTASJON, INFORMASJON SOM SKAL SENDES TIL OLJEDIREKTORATET Søknad om samtykke Dokumentasjon Informasjon PREFACE CHAPTER I - INTRODUCTORY PROVISIONS Section 1 Purpose Section 2 Scope Section 3 Definitions Section 4 Penal provisions Section 5 Entry into force etc CHAPTER II - GENERAL PROVISIONS Section 6 Supervisory authority Section 7 Obligated party Section 8 Exemption CHAPTER III - APPLICATIONS, DOCUMENTATION AND INFORMATION TO BE SUB- MITTED TO THE NORWEGIAN PETROLEUM DIRECTORATE Section 9 Application for consent Section 10 Documentation Section 11 Information KAP IV - TEKNISKE OG OPERASJONELLE BESTEMMELSER CHAPTER IV - TECHNICAL AND OPERATIONAL PROVISIONS ETC IV-1 GENERELLE BESTEMMELSER Krav til virksomheten Sikkerhetsmål Akseptkriterier Risikoanalyser IV-1 GENERAL PROVISIONS Section 12 Requirements relating to operations Section 13 Safety objectives Section 14 Acceptance criteria Section 15 Risk analyses

2 Forskrift om sikkerhets- og kommunikasjonssystemer innretninger i petroleumsvirksomheten 168 Fastsatt av OD 7. februar 1992 IV-2 KRAV TIL SIKKERHETS- OG KOMMUNIKASJONSSYSTEMER Sikkerhetssystemer generelt Brann- og gassdeteksjonssystem Nødavstengningssystem Prosessikringssystem Prosesskontrollsystem Gassutslippsystem Brann- og evakueringsalarm Kommunikasjonssystem Nødkraftsystem Nødbelysning Veiledning til forskrift om sikkerhets- og kommunikasjonssystemer IV-2 REQUIREMENTS TO SAFETY AND COMMUNICATION SYSTEMS Section 16 Safety systems-general Section 17 Fire- and gas detection systems Section 18 Emergency shutdown system Section 19 Process safety systems Section 20 Process control system Section 21 Gas release system Section 22 Fire and evacuation alarm Section 23 Communication systems Section 24 Emergency power system Section 25 Emergency lightning Guidelines to regulations relating to safety and communication systems etc

3 Forskrift om sikkerhets- og kommunikasjonssystemer innretninger i petroleumsvirksomheten FORORD 169 PREFACE Fastsatt av OD 7. februar 1992 Forskriften gir bestemmelser om sikkerhets- og kommunikasjonssystemer innretninger i petroleumsvirksomheten og legger til rette for Oljedirektoratets tilsyn med virksomheten. Det er utarbeidet en egen veiledning som gir utfyllende kommentarer til forskriften. Der forskriften inneholder funksjonelle krav, gir veiledningen eksempler hvordan disse kan oppfylles. Veiledningen er ikke i seg selv juridisk bindende. Den er derfor ikke til hinder for at andre løsninger velges, såfremt det kan dokumenteres at en da, som et minimum, oppnår det sikkerhetsnivå forskriften supplert med veiledning angir. Det forutsettes således at forskriften og veiledningen ses i sammenheng for å få en best mulig forståelse av det sikkerhetsnivå som ønskes oppnådd gjennom forskriften. Forskriften inngår som en del av Oljedirektoratets samlede regelverk for petroleumsvirksomheten og må ses i denne sammenheng. Det vises særskilt til forskrift om gjennomføring og bruk av risikoanalyser i petroleumsvirksomheten fastsatt av Oljedirektoratet og Miljøverndepartementet 4. desember The present regulations stipulate provisions concerning safety and communication systems on installations in the petroleum activities and provide for supervision of the activities by the Norwegian Petroleum Directorate. Separate guidelines have been published, which provide supplementary comments to the regulations. Where the regulations contain functional requirements, the guidelines provide examples of how such requirements can be met. The guidelines are not legally binding. Consequently they do not prevent the selection of other solutions, provided it can be documented that in such case, the selected solutions as a minimum achieve the safety level indicated by the regulations and the supplementary guidelines. The regulations and guidelines are consequently intended to be seen as a whole, to ensure the best possible understanding of the level of safety intended to be achieved through the regulations. The regulations are part of the Norwegian Petroleum Directorate s collection of statutory legislation applicable to the petroleum activities and must be used in that context. Particular reference is made to regulations relating to implementation and use of risk analyses in the petroleum activities, issued by the Norwegian Petroleum Directorate and the Ministry of the Environment, 4 December 1990.

4 Forskrift om sikkerhets- og kommunikasjonssystemer innretninger i petroleumsvirksomheten KAP I INNLEDENDE BESTEMMELSER 170 Fastsatt av OD 7. februar 1992 CHAPTER I INTRODUCTORY PROVISIONS 1 Formål Forskriftens formål er å fastsette krav til sikkerhets- og kommunikasjonssystemer innretninger i petroleumsvirksomheten med sikte å etablere, opprettholde og videreutvikle et forsvarlig sikkerhetsnivå for mennesker, miljø og økonomiske verdier. Forskriften legger også forholdene til rette for et hensiktsmessig tilsyn med virksomheten. 2 Virkeområde Forskriften kommer til anvendelse ved planlegging, prosjektering, bygging og bruk av sikkerhets- og kommunikasjonssystemer de områdene som er nevnt i sikkerhetsforskriften 2. I denne forskrift betyr: 3 Definisjoner Petroleumsloven: Lov 29. november 1996 nr 72 om petroleumsvirksomhet. Sikkerhetsforskriften: Forskrift om sikkerhet i petroleumsvirksomheten. Kgl res 27. juni Styringssystemforskriften: Forskrift om styringssystem for å etterleve myndighetskrav knyttet til sikkerhet, arbeidsmiljø og vern av ytre miljø i petroleumsvirksomheten. Kgl res 27. juni Analyseforskriften: forskrift for gjennomføring og bruk av risikoanalyser i petroleumsvirksomheten, fastsatt av Oljedirektoratet og Miljøverndepartementet 4. desember Anerkjent norm: Veiledning, standard mv som innen et fagområde er internasjonalt og/eller nasjonalt anerkjent, lov eller forskrift som ikke får direkte anvendelse, men som regulerer tilsvarende eller tilgrensende områder, eventuelt dokumenterbare likeverdige løsninger. Pliktsubjekt: den forskriften direkte retter seg mot ved å legge plikter eller gir rettigheter. Operatør: Den som rettighetshavers vegne forestår den daglige ledelse av petroleumsvirksomheten. Risiko: uttrykk for sannsynligheten for og konsekvensene av en ulykkeshendelse. Risikoanalyse: analyse som omfatter systematisk identifisering og kategorisering av risiko for mennesker, miljø og økonomiske verdier. Akseptkriterier: kriterier som benyttes for å uttrykke et akseptabelt risikonivå i virksomheten. Ulykkeshendelse: ukontrollert hendelse som kan medføre tap av menneskeliv, personskader, skade miljø og tap av økonomiske verdier. Section 1 Purpose The purpose of the present regulations is to stipulate requirements to safety and communication systems on installations in the petroleum activities, in order to establish, maintain and to further develop an adequate level of safety for people, for the environment and for assets and financial interests. The regulations also provide for appropriate supervision of the activities. Section 2 Scope The present regulations are applicable to planning, design, fabrication and operation of safety and communication systems in areas mentioned in section 2 of the safety regulations. Section 3 Definitions For the purpose of the present regulations, the following definitions shall apply: The petroleum Act: Act 29 November 1996 no 72 relating to petroleum activities. The safety regulations: Regulations relating to safety in the petroleum activities. Royal Decree 27 June The management systems regulations: Regulations relating to management systems for compliance with statutory requirements in relation to safety, working environment and protection of the external environment in the petroleum activities. Royal Decree 27 June The risk analyses regulations: Regulations relating to implementation and use of risk analyses in the petroleum activities, issued by the Norwegian Petroleum Directorate and the Ministry of the Environment 4 December Recognised standard: Guidelines, standard and similar which within a specific field is internationally and/or nationally recognised; acts or regulations which are not directly applicable but which regulate corresponding or neighbouring areas; and approaches, possibly, which can be documented to be of equal validity. Obligated party: The party to which or whom the regulations are directly addressed by imposing obligations or stipulating rights. Operator: Anyone executing on behalf of the licensee the day to day management of the petroleum activities Risk: Expression of the probability and the consequences of an accidental event. Risk analysis: Analysis including a systematic identification and categorisation of risk to people, the environment and to assets and financial interests. Acceptance criteria: Criteria used to define an acceptable level of risk in the activity concerned. Accidental event: Uncontrolled event which may lead to loss of human life, personal injury, damage to the environment and loss of assets and financial interests.

5 Forskrift om sikkerhets- og kommunikasjonssystemer innretninger i petroleumsvirksomheten 171 Fastsatt av OD 7. februar 1992 Dimensjonerende ulykkeshendelse: ulykkeshendelse som, i henhold til de definerte akseptkriteriene, representerer en uakseptabel risiko, og som derfor legges til grunn for utforming og bruk av innretninger og gjennomføring av virksomheten forøvrig. Faresituasjon: unormal tilstand der sannsynlighet for at en ulykkeshendelse kan inntreffe er økt i forhold til en normal driftsituasjon. Sikkerhetssystem: sikkerhetssystem som omfattes av denne forskrift er: a) brann- og gassdeteksjonssystem, b) nødavstengningssystem, c) prosessikringssystem, d) prosesskontrollsystem, e) gassutslippsystem, f) brann- og evakueringsalarm, g) nødkraftsystem, h) nødbelysning. i) ballastsystemer- flyttbare innretninger Brann- og gassdeteksjonssystem: system som er installert for å detektere branntilløp, brann og utilsiktet gassutslipp og gi varsel om dette. Nødavstengningssystem: system som stanser og seksjonerer alle produksjons- og hjelpesystemer med unntak av utstyr som har en operativ funksjon ved en fare- eller ulykkessituasjon. Dette omfatter det totale system, inkludert manuelle utløsningsstasjoner, ventiler, aktuatorer, rør, akkumulatorer, signaler o l som er nødvendig for hurtig og sikker stansing og seksjonering av prosessen, samt utstyr som er nødvendig for å eliminere tennkilder. Prosessikringssystem: system som er bygget opp av sensorer, styringsenheter, ventiler inkludert sikkerhetsventiler mv, som benyttes for å detektere unormale tilstander i produksjons- og hjelpesystemer for deretter å foreta aksjoner. Prosesskontrollsystem: system som styrer og regulerer produksjons- og hjelpesystemer. Gassutslippsystem: system for gassutslipp som inkluderer ventiler, rør, fakkel/avlastingstårn, eventuelle styrings enheter mv. Gassutslippsystem deles inn i følgende systemer: a) trykkavlastningssystem: system fra og med trykkavlastningsventil med tilhørende rørsystem og til og med væskeutskiller, b) fakkelsystem: system for avbrenning av hydrokarboner, c) kaldavlastning: system for utslipp av gass til atmosfære uten forbrenning. Brann- og evakueringsalarm: alarmutstyr som alarmklokker, horn, høyttaleranlegg, sirener og lys som benyttes for varsling av brann og evakuering. Nødkraftsystem: system for å sikre kontinuerlig kraftforsyning til viktig utstyr ved bortfall av hovedkraft. Dette inkluderer generatorer, tavler, hydraulikkpumper, akkumulatorer mv. Nødbelysning: belysning som sikrer tilstrekkelige lysforhold innretningen ved bortfall av hovedkraft. Interne kommunikasjonssystemer: utstyr som sikrer at meldinger kan formidles til og fra områder innretningen. Dimensioning accidental event: Accidental event which according to the defined acceptance criteria represents an unacceptable risk, and which consequently serves as a basis for design and operation of installations and for the implementation of the relevant activity in general. Hazardous situation: Abnormal condition where the probability that an accidental event may occur is increased in relation to a normal operational situation. Safety system: Safety systems comprised by the present regulations are: a) fire and gas detection system, b) emergency shutdown system, c) process safety system, d) process control system, e) gas release system, f) fire and evacuation alarm, g) emergency power system, h) emergency lighting. i) ballastsystems - mobile installations Fire and gas detection system: System installed to detect an incipient fire, a fire in progress and accidental gas discharge, and give warning of this. Emergency shutdown system: System which will shut down and seclude all process and auxiliary facilities with the exception of equipment with an operative function during a situation of hazard or accident. This comprises the total system, including manual control stations, valves, actuators, pipes, accumulators, signals etc., necessary for a quick and safe shutdown and isolation of the process, as well as equipment necessary to eliminate sources of ignition. Process safety system: System made up of sensors, control units, valves including safety valves etc. which is used to detect abnormal conditions in production and support systems and leads to action being taken. Process control system: System which controls and regulates production and support systems. Gas release system: System for releasing gas including valves, pipes, flare/cold vent, control units if any, etc. Gas release systems are divided into the following systems: a) depressurizing system: system from and including the depressurizing valve with associated pipe system up to and including liquid separators, b) flare system: system for burning of hydrocarbons, c) cold vent: system for release of gas to the atmosphere without combustion. Fire and evacuation alarm: Alarm equipment such as alarm bells, horn, public address system, sirens and light used for warning of fire and evacuation. Emergency power system: System to ensure a continuous power supply to important equipment in the event of failure of the main power supply. This includes generators, control panels, hydraulic pumps, accumulators etc. Emergency lighting: Lighting which will ensure adequate light conditions on the installation in the event of failure of the main power supply. Internal communication systems: Systems which ensure that messages can be communicated to and from various areas on the installation.

6 Forskrift om sikkerhets- og kommunikasjonssystemer innretninger i petroleumsvirksomheten 172 Fastsatt av OD 7. februar 1992 Eksterne kommunikasjonssystemer: utstyr som sikrer nødvendig kommunikasjon til og fra innretningen. Kontrollsenter: kontinuerlig bemannet rom for sikkerhetsmessig overvåking og kontroll av innretningen. Eksplosjonsfarlig område: rom, deler av rom eller annet område hvor det forekommer eller kan forekomme eksplosjonsfare, grunn av: a) at luften er blandet med brennbare gasser, damper eller svevende væskedråper, b) at luften er blandet med brennbart støv, c) stoffer som i seg selv er eksplosive, eller d) blanding av brennbar gass, damp, svevende væskedråper eller støv i en atmosfære med større innhold av oksygen enn i normal luft eller med andre gasser som lettere underholder forbrenning enn normal luft. Ikke-eksplosjonsfarlig område: område hvor det ikke forventes at en eksplosjonsfarlig atmosfære vil være tilstede i slike mengder at det kreves spesielle foranstaltninger i forbindelse med blant annet konstruksjon, installasjon og bruk av elektrisk utstyr. 4 Straffebestemmelser Overtredelse av denne forskriften eller vedtak truffet i medhold av denne, straffes som bestemt i petroleumsloven og straffeloven kap 3a, straffeansvar for foretak. 5 Ikraftredelsesbestemmelse mv 1. Denne forskrift trer i kraft a) Ved innsendelse av søknader om samtykke etter sikkerhetsforskriften 15, og i fasen samtykket gjelder for, skal operatøren legge forskriften til grunn. b) For innretninger som allerede har samtykke til bruk, jf tidligere sikkerhetsforskrift 11, bokstav d), eller som er tatt i bruk før , kan de tekniske kravene nedfelt i forskriftene som omtales i pkt 2, legges til grunn for virksomheten. Modifikasjoner av eksisterende teknisk utstyr og systemer skal oppfylle krav i denne forskriften. 2. Ved forskriftens ikrafttredelse gjøres følgende endringer: a) Forskrift om produksjons- og hjelpesystemer produksjonsanlegg mv, pkt 7, 8, 9, 11, 13 og 14, fastsatt av Oljedirektoratet , oppheves. b) Forskrift om flyttbare boreplattformer med innretninger og utstyr som anvendes til boring mv, 13-15, fastsatt av Sjøfartsdirektoratet med senere endringer, håndhevet av Oljedirektoratet fra , oppheves. 3. Vedtak fattet i medhold av forskriftene nevnt i pkt 2, skal fortsatt gjelde inntil de eventuelt oppheves eller endres av Oljedirektoratet. External communication systems: Systems which ensure necessary communication to and from the installation. Control centre: Continuously manned room for safety surveillance and control of the installation. Hazardous area: A space, part of a space or other area where there exists or may exist a risk of explosion, due to either: a) because the air is mixed with inflammable gases, vapours or suspended liquid droplets, b) because the air is mixed with inflammable dust, c) because of substances which themselves are of an explosive nature, or d) because of a mixture of inflammable gas, vapour, suspended liquid droplets or dust in an atmosphere with a higher oxygen content than that present in normal air or which contains other gases that more readily support combustion than normal air. Non-hazardous area: Area where an explosive atmosphere is not expected to be present in such quantities as to warrant particular measures in connection with, inter alia, design, installation and operation of electrical equipment. Section 4 Penal provisions Violation of the present regulations or decisions made in pursuance of the regulations shall be punishable according to section of the petroleum Act and chapter 3a, criminal liability for enterprises, of the Criminal Code. Section 5 Entry into force etc. 1. These regulations enter into force 1 May a) When applications for consent according to section 15 of the safety regulations are submitted, and during the phase to which the consent is applicable, the activities of the operator shall be based on these regulations. b) With regard to installations which have already obtained consent for operation, cf previous safety regulations section 11 d), or which have been put into operation prior to 1 July 1985, the technical requirements contained in the regulations which are mentioned in subsection 2 may be taken as basis for the activities. Modifications of existing technical equipment and systems shall comply with the requirements of these regulations. 2. As from the date of entry into force of the regulations, the following amendments shall be applicable: a) Sections 7, 8, 9, 11, 13 and 14 in regulations relating to production and auxiliary systems on production installations etc., issued by the Norwegian Petroleum Directorate 3 April 1978, are repealed. b) Sections in regulations relating to mobile drilling platforms with installations and equipment used for drilling etc., issued by the Norwegian Maritime Directorate 10 September 1973 as subsequently amended, enforced by the Norwegian Petroleum Directorate from 1 July 1985, are repealed. 3. Decisions made in pursuance of the regulations mentioned in subsection 2 shall remain applicable until they may be repealed or altered by the Norwegian Petroleum Directorate.

7 Forskrift om sikkerhets- og kommunikasjonssystemer innretninger i petroleumsvirksomheten KAP II ALMINNELIGE BESTEMMELSER 173 CHAPTER II GENERAL PROVISIONS Fastsatt av OD 7. februar Tilsynsmyndighet Oljedirektoratet fører tilsyn med at bestemmelsene som er gitt i denne forskriften eller vedtak fattet i medhold av den, blir overholdt. 7 Pliktsubjekt Operatøren og andre som deltar i petroleumsvirksomhet etter denne forskrift 2, skal sikre at bestemmelser som er gitt i eller i medhold av forskriften, blir etterlevd. Operatøren plikter i tillegg å se at enhver som utfører arbeid for seg, enten personlig, ved ansatte eller ved entreprenør eller underentreprenør, overholder bestemmelsene som er gitt i eller i medhold av denne forskrift. 8 Fravik Oljedirektoratet kan fravike denne forskriften dersom særlige forhold tilsier det. Fravik fra forskriftenes bestemmelser gis skriftlig. Section 6 Supervisory authority The Norwegian Petroleum Directorate shall supervise the compliance with the provisions laid down in or decisions made pursuant to the present regulations. Section 7 Obligated party The operator and any other party participating in petroleum activities according to section 2 of these regulations shall ensure that provisions contained in or issued pursuant to these regulations are complied with. In addition the operator is obliged to see to it that anyone performing work for him, either personally, through employees or through contractors or subcontractors, complies with the provisions contained in or issued pursuant to these regulations. Section 8 Exemption The Norwegian Petroleum Directorate may exempt from the present regulations if special circumstances call for such exemption. Any exemption from the provisions of the regulations shall be confirmed in writing. KAP III SØKNADER, DOKUMENTASJON OG INFORMASJON SOM SKAL SENDES TIL OLJEDIREKTORATET CHAPTER III APPLICATIONS, DOCUMENTATION AND INFORMATION TO BE SUBMITTED TO THE NORWEGIAN PETROLEUM DIRECTORATE 9 Søknader om samtykke Virksomheten som omfattes av forskriften 2 er underlagt samtykkebestemmelsene i sikkerhetsforskriften Dokumentasjon Operatøren skal sende nødvendig dokumentasjon til Oljedirektoratet. Dokumentasjonsinnholdet, omfanget, typen og tidspunktet for oversendelse, skal fastsettes av Oljedirektoratet. 11 Informasjon Operatøren skal informere Oljedirektoratet om status i arbeidet i de ulike fasene som omfattes av forskriften 2, ved sentrale milepæler og beslutninger i virksomheten, og ved endringer i forutsetninger for samtykke som er gitt tidligere. Innholdet i slik informasjon, omfanget og tidspunktet for oversendelse skal fastsettes av Oljedirektoratet. Operatøren skal informere Oljedirektoratet der andre løsninger enn de som er angitt i forskriften supplert med veiledningen, legges til grunn for virksomheten. Operatøren skal videre rapportere alle personskader, andre skader av betydning og faresituasjoner forårsaket av brann/ branntilløp eller utilsiktede utslipp av brennbar eller skadelig gass til Oljedirektoratet. Section 9 Application for consent Activities comprised by section 2 of the regulations are subject to the provisions concerning consent set out in section 15 of the safety regulations. Section 10 Documentation The operator shall submit necessary documentation to the Norwegian Petroleum Directorate. The contents of the documentation, its extent, type and the time when it is to be submitted shall be stipulated by the Norwegian Petroleum Directorate. Section 11 Information The operator shall provide the Norwegian Petroleum Directorate with information on the progress status of the work during the various phases comprised by section 2 of the regulations, at important milestones and decisions for the activity concerned, and when there are alterations in the conditions on which previous consents have been based. The contents of such information, its extent and the time when it is to be submitted, shall be stipulated by the Norwegian Petroleum Directorate. The operator shall notify the Norwegian Petroleum Directorate when other solutions than those indicated in the regulations with supplementary guidelines are used as basis for the activities. The operator shall furthermore report all personal injuries, other damage of significance and hazardous situations caused by a fire in progress, an incipient fire, or an accidental discharge of inflammable or noxious gas to the Norwegian Petroleum Directorate.

8 Forskrift om sikkerhets- og kommunikasjonssystemer innretninger i petroleumsvirksomheten KAP IV TEKNISKE OG OPERASJONELLE BESTEMMELSER MV IV-1 GENERELLE BESTEMMELSER 174 Fastsatt av OD 7. februar 1992 CHAPTER IV TECHNICAL AND OPERATIONAL PROVISIONS ETC. IV-1 GENERAL PROVISIONS 12 Krav til virksomheten Virksomheten som omfattes av forskriften 2 skal foregå en forsvarlig måte, i samsvar med de bestemmelser som gjelder til enhver tid og i samsvar med anerkjente normer for slik virksomhet forøvrig. I veiledningen til denne forskriften er angitt anerkjente normer som beskriver hvordan forskriftskrav kan innfris. Forskriften, med tilhørende veiledning, viser samlet det sikkerhetsnivå som skal legges til grunn for virksomheten. Veiledningens detaljerte anbefalinger er imidlertid ikke juridisk forpliktende, slik at andre løsninger kan velges. Ved valg av annen løsning skal det kunne dokumenteres at denne tilsvarer det sikkerhetsnivå som angis i veiledningen. Kombinasjoner av deler av anerkjente normer skal unngås med mindre det kan dokumenteres at det oppnås et tilsvarende sikkerhetsnivå. Utstyr og sikkerhetssystem til bruk i eksplosjonsfarlig område permanent plasserte innretninger skal oppfylle kravene gitt i forskrift av 9. desember 1996 om utstyr og sikkerhetssystemer til bruk i eksplosjonsfarlig område. Det samme gjelder for sikkerhetsinnretning, kontrollinnretning og betjeningsinnretning til bruk utenfor eksplosjonsfarlig område, men som er nødvendig for, eller bidrar til, sikker funksjon av utstyr og sikkerhetssystem i forbindelse med eksplosjonsfare, samt komponenter til ovenstående. Kravet i denne paragrafen femte ledd gjelder for utstyr og sikkerhetssystem som er satt i omsetning og tatt i bruk for første gang innenfor EØS-området etter denne forskriftens ikrafttredelse. Inntil 30. juni 2003 aksepteres som alternativ til kravene i denne paragrafen femte ledd de kravene som var gjeldende for vedkommende produkt ved forskriftens ikrafttredelse. 13 Sikkerhetsmål Operatøren skal formulere de forutsetninger som skal legges til grunn for gjennomføring av virksomheten med sikte å unngå eller motstå fare- eller ulykkessituasjoner som kan medføre tap av menneskeliv, personskader, forurensning eller tap av økonomiske verdier. Innretninger, systemer og operasjoner skal planlegges, utformes og gjennomføres med sikte at ingen enkelt feil under bruk skal føre til en fare- eller ulykkessituasjon. Dette gjelder både feil og feiloperasjoner ved konstruksjoner og utstyr som nyttes direkte i operasjonen, såvel som utstyr som har støttefunksjoner. Der dette ikke er praktisk gjennomførbart, skal tekniske, operasjonelle eller prosedyremessige tiltak iverksettes for å møte en slik fare- eller ulykkessituasjon. 14 Akseptkriterier Operatøren skal utarbeide akseptkriterier for risiko i virksomheten som omfattes av denne forskriften. Akseptkriteriene skal utformes bakgrunn av de krav som fremkommer av forskriften, operatørens sikkerhetsmål og anerkjente normer som legges til grunn for virksomheten. Section 12 Requirements relating to operations Operations comprised by section 2 of the regulations shall be carried out in a prudent manner in accordance with the provisions in force at any time and in accordance with recognized standards for such operations. The guidelines to the present regulations indicate recognised standards describing how the requirements of the regulations can be met. The regulations together with the supplementary guidelines indicate the level of safety on which the activities are to be based. The detailed recommendations of the guidelines are however not legally binding, allowing for other solutions to be chosen. In the event that another solution is chosen, it must be possible to document that such solution is equivalent to the level of safety indicated in the guidelines. Combinations of parts of recognised standards shall be avoided unless it can be documented that an equivalent level of safety is achieved. Equipment and protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres on fixed installations shall comply with the requirements contained in regulations of 9 December 1996 relating to equipment and protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres. The same applies to safety devices, control devices and operational devices for use outside potentially explosive atmospheres, but which are necessary for, or which contribute to, the safe functioning of the equipment and protective systems in connection with the danger of explosion, and components of the above. The requirement in the fifth paragraph of this section is applicable to equipment and protective systems which have been placed on the market and taken into use for the first time within the EEA area after the entry into force of these regulations. Until 30 June 2003, those requirements which were applicable to the product in question at the time of entry into force of these regulations are accepted as alternative to the requirements of the fifth paragraph of this section. Section 13 Safety objectives The operator shall draw up the basic conditions which shall be applicable to the implementation of the activities with a view to avoid or counteract situations of hazard and accident which may lead to loss of human life, personal injury, pollution or loss related to assets and financial interests. Installations, appliances and operations shall be planned, designed and implemented with a view to seeing that no single failure during operation shall lead to a situation of hazard or accident. This applies both to faults/deficiencies and operational failure of equipment and structures which are used directly in operations, as well as to equipment with auxiliary functions. Where this is not pracically feasible, technical, operational or procedural measures shall be implemented to meet such situation of hazard or accident. Section 14 Acceptance criteria The operator shall draw up acceptance criteria for risk in the activities comprised by the present regulations. The acceptance criteria shall be drawn up with reference to the requirements contained in the regulations, the operator s safety objectives and recognised standards on which the activities are based.

9 Forskrift om sikkerhets- og kommunikasjonssystemer innretninger i petroleumsvirksomheten 175 Fastsatt av OD 7. februar 1992 Akseptkriteriene skal utformes med hensyn til såvel sannsynlighet for som konsekvens av identifiserte ulykkeshendelser. Akseptkriteriene skal reflektere virksomhetens sikkerhetsmål og særegenhet. Akseptkriteriene skal underlegges systematisk vurdering med hensyn til behov for revisjon gjennom de ulike faser av virksomheten, der det skal tas hensyn til blant annet brukserfaring, modifikasjoner og ny teknologi. Akseptkriterier skal legges til grunn ved valg av dimensjonerende ulykkeshendelser. Operatøren skal dokumentere de vurderinger som ligger til grunn for fastsettelse av akseptkriteriene. 15 Risikoanalyser Risikoanalyser skal utføres for å avdekke sannsynligheten for og konsekvenser av enkeltfeil eller feilrekker som kan oppstå under bruk slik at risikoreduserende tiltak kan settes inn. Ved planlegging av risikoanalyser skal det blant annet tas hensyn til innretningens utforming, operasjoner som skal gjennomføres, utstyr, bemanning, arbeidsprosesser og opplæringsprogram for involvert personell. Ved iverksettelse av risikoreduserende tiltak skal sannsynlighetsreduserende tiltak prioriteres fremfor konsekvensreduserende tiltak. IV-2 KRAV TIL SIKKERHETS- OG KOMMUNIKASJONSSYSTEMER 16 Sikkerhetssystemer generelt a) Innretninger skal være utstyrt med tilstrekkelige sikkerhetssystemer. b) Sikkerhetssystemene skal til enhver tid være funksjons dyktige. Sikkerhetssystemene skal vedlikeholdes slik at funksjonsdyktigheten opprettholdes. c) Sikkerhetssystemene skal utformes/beskyttes slik at funksjonsdyktigheten opprettholdes i nødvendig tid ved en dimensjonerende ulykkeshendelse. d) Sikkerhetssystemene og komponenter som inngår i disse, skal motstå de miljøvirkninger de kan bli utsatt for. e) Sikkerhetssystemene skal utformes slik at ingen enkeltfeil disse setter mennesker, miljø eller økonomiske verdier i fare. 17 Brann- og gassdeteksjonssystem a) I områder innretningen der det er identifisert en risiko for at brann eller utilsiktet gassutslipp kan oppstå, skal det være tilgjengelige systemer for å kunne detektere brann eller brennbare og helsefarlige gasser. b) Systemene skal sikre hurtig og litelig deteksjon og varsling av brann og branntilløp samt utilsiktet gassutslipp. Systemene skal utløse alarm og angi hvor hendelsen har inntruffet. c) Ved varsling av brann- eller gassdeteksjon skal det automatisk iverksettes tiltak som kan hindre eller begrense konsekvenser av brann og gasslekkasjer. d) Systemene skal være uavhengige av andre systemer og skal ikke kunne virkes negativt ved feil i andre systemer. e) Systemene skal ha høy litelighet. Komponenter som inngår i disse skal tåle gitte belastninger slik at funksjonsdyktighet ivaretas i tilstrekkelig tid. Systemene skal utformes slik at de til enhver tid ivaretar den nødvendige overvåking. f) Systemene skal være slik konstruert at vedlikehold, testing, modifikasjoner mv kan utføres en forsvarlig måte. The acceptance criteria shall take into account both the probability for as well as the consequences of identified accidental events. The acceptance criteria shall reflect the safety objectives and the characteristics of the activity concerned. The acceptance criteria shall be subject to systematic assessment with regard to the need for revision through the various phases of the activity, where factors such as operational experience, modifications and new technology shall be taken into account. Acceptance criteria shall constitute the basis for the selection of dimensioning accidental events. The operator shall produce documentation for the evaluations on which the stipulation of acceptance criteria is based. Section 15 Risk analyses Risk analyses shall be carried out in order to disclose the probability and the consequences of single failures or sequential failures that may occur during operations to allow risk reducing measures to be taken. Planning of risk analyses shall, inter alia, take into account the design of the installation, operations to be carried out, equipment, crew, work processes and training programs for involved personnel. When risk reducing measures are implemented, probability reducing measures shall take priority over consequence reducing measures. IV-2 REQUIREMENTS TO SAFETY AND COMMUNICATION SYSTEMS Section 16 Safety systems - general a) Installations shall be equipped with adequate safety systems. b) The safety systems shall be operational at all times. The safety systems shall be maintained so as to retain their operational capability. c) Safety systems shall be designed and protected so as to retain their operational capability for the required period of time during an accidental event. d) Safety systems and components incorporated in such systems shall resist the environmental loads to which they may be subjected. e) Safety systems shall be designed in such way that no single defect or failure will endanger people, the environment or assets and financial interests. Section 17 Fire and gas detection systems a) In areas on the installation where a risk that a fire or an accidental gas discharge may occur has been identified, there shall be systems available to be able to detect fire or inflammable and noxious gases. b) The systems shall ensure quick and reliable detection and warning of a fire or an incipient fire, as well as accidental gas discharge. The systems shall activate an alarm and indicate the location where the incident has occurred. c) In the event of an alarm relating to fire or gas detection, measures to prevent or to limit the consequences of fire and gas leakage shall be implemented automatically. d) The systems shall be independent of other systems and shall not be capable of being negatively influenced by failure in other systems. e) The systems shall have a high reliability. Components incorporated in the systems shall withstand defined loads so that their operational capability is maintained for a sufficient period of time. The systems shall be designed so that the necessary monitoring is catered for at all times. f) The systems shall be designed to allow maintenance,testing, modifications etc. to be carried out safety.

10 Forskrift om sikkerhets- og kommunikasjonssystemer innretninger i petroleumsvirksomheten 176 Fastsatt av OD 7. februar Nødavstengningssystem a) Innretninger med utstyr som inneholder hydrokarboner, skal ha nødavstengningssystem. Systemet skal ha høy litelighet. b) Systemet skal hindre eller begrense konsekvenser av lekkasje og eliminere potensielle tennkilder. Seksjoneringsventiler tilkoblet systemet skal installeres i prosessanlegget slik at den dimensjonerende brannbelastningen ikke overskrider brannmotstanden for de enkelte brannceller. c) Aktivisering av nødavstengingssystemet skal bringe innretning og utstyr til en sikrest mulig tilstand. Manuelle utløsningsstasjoner skal være plassert strategiske steder, være godt merket, og være beskyttet mot uønsket aktivisering. Aktiviseringssignalene kan gis manuelt eller komme fra andre systemer. d) Komponenter som inngår i systemet, skal være uavhengige av og i tillegg til andre systemer. Nødavstengings ventiler kan også benyttes som prosessikringsventil. Systemet skal ikke kunne virkes negativt ved feil i andre systemer. Følgende ventiler skal, dersom de er installert, ha funksjon som nødavstengingsventiler: 1. Ventil i produksjons- /injeksjonsrør ( SCSSV ), 2. Ventil i produksjons- /injeksjonsving ( wingvalve ), 3. Automatisk hovedventil ( mastervalve ), 4. Ventiler ventiltre i forbindelse med kjemikalie injeksjon eller gassløfting, 5. Seksjoneringsventiler i prosessen. e) Komponenter som inngår i systemet, skal være tilpasset de belastninger som systemet kan utsettes for. f) Systemene skal kunne testes hensiktsmessig uten at dette medfører stans i virksomheten. g) Alle tilgjengelige nødavstengingsventiler skal være utstyrt med posisjonsindikator. Status utført aksjon skal overføres automatisk til kontrollsenter. h) Tilbakestilling av nødavstengingsventiler skal kunne foretas en sikker og kontrollert måte. 19 Prosessikringssystem a) Innretninger som er utstyrt med eller er tilknyttet prosessanlegg, skal normalt ha prosessikringssystem. Systemet skal ha høy litelighet. b) Systemet skal detektere unormale tilstander i prosessen som kan medføre fare. c) Systemet skal hindre at unormale tilstander i prosessen utvikler seg til en faresituasjon. d) Systemet skal utformes slik at det opererer uavhengig av andre systemer eller med tilsvarende sikkerhet som et uavhengig system. Nødavstengingsventiler kan benyttes som kombinerte nødavstengnings- og prosessikringsventiler. e) Komponenter som inngår i prosessikringssystemet, skal være tilpasset de belastninger de kan utsettes for. f) Sensorer som utløser avstengningsfunksjoner, skal gi varsel ved aktivisering. g) Prosessikringsystemet skal kunne testes hensiktsmessig uten at dette medfører stans i driften. h) Blokkeringsventiler som inngår i systemet, skal være sikret i riktig posisjon. 20 Prosesskontrollsystem a) Innretninger med prosessanlegg skal utstyres med prosesskontrollsystem som styrer og regulerer prosess- og hjelpesystemer en sikker måte. Systemet skal ha høy litelighet. Section 18 Emergency shutdown systems a) Installations with equipment containing hydrocarbons shall have an emergency shutdown system. The system shall have a high reliability. b) The system shall prevent or limit the consequences of leakage and shall eliminate potential ignition sources. Sectionalization valves connected to the system shall be installed in the processing plant so that the dimensioning fire load does not exceed the fire resistance for the individual fire cells. c) Activating the emergency shutdown system shall ensure the safest possible condition for the installation and the equipment. Manual ESD release stations shall be located in strategic positions, be well marked and shall be protected against undesired activation. The activating signals may be given manually or originate from other systems. d) Components incorporated in the system shall be independent of and shall be in addition to other systems. Emergency shutdown valves may also be used as process safety valve. It shall be impossible for the system to be adversely affected by failure in other systems. The following valves shall, if installed, have the function of emergency shutdown valves: 1. valves in production/injection tubing (SCSSV), 2. valves in production/injection wing (wing valve), 3. automatic master valve, 4. valves on christmas tree in connection with injection of chemicals or gas lifting, 5. process isolation (sectionalization) valves. e) Components incorporated in the system shall be designed for the loads to which they may be subjected. f) Appropriate testing of the systems shall be possible without interrupting operations. g) All accessible emergency shutdown valves shall be equipped with position indicator. Status of the completed action shall automatically be transferred to the control centre. h) It shall be possible to perform re-setting of emergency shutdown valves in a safe and controlled manner. Section 19 Process safety systems a) Installations equipped with or connected to processing plants shall normally be fitted with a process safety system. The system shall have a high reliability. b) The system shall detect abnormal conditions in the process which may entail danger. c) The system shall prevent abnormal conditions to develop into a hazardous situation. d) The system shall be designed to operate independently of other systems or with safety equivalent to an independent system. Emergency shutdown valves may be used as combined emergency shutdown and process safety valves. e) Components incorporated in the process safety system shall be suitable for the loads to which they may be subjected. f) Sensors activating shutdown functions shall give a warning signal when activated. g) Appropriate testing of the process safety systems shall be possible without interrupting the operations. h) Block valves incorporated in the system shall be secured in correct position. Section 20 Process control systems a) Installations with processing plant shall be fitted with a process control system which provides safe control and regulation of the processing and auxiliary systems. The system shall have a high reliability.

11 Forskrift om sikkerhets- og kommunikasjonssystemer innretninger i petroleumsvirksomheten 177 Fastsatt av OD 7. februar 1992 b) Komponenter og utstyr som inngår i systemet, skal være tilpasset de belastninger de kan utsettes for. 21 Gassutslippsystem a) Gassutslippsystem skal installeres når det er nødvendig å lede brennbare eller helsefarlige gasser bort fra innretningen. b) Systemet skal kunne utløses manuelt i sikker avstand fra utstyret det skal beskytte. I tillegg kan også aktiviseringssignaler komme fra andre systemer. c) Aktivisering av gassutslippsystemet skal sikre at gass utslipp ledes til et sikkert utslippsted og hurtig redusere trykket i utstyret. d) Systemet skal være utformet slik at gassutslipp ikke medfører skade mennesker, miljø eller økonomiske verdier. e) Status komponenter i gassutslippsystemet skal overvåkes. f) Systemet skal være utformet slik at vedlikehold og funksjonsstesting kan utføres en hensiktsmessig måte uten at dette medfører stans i virksomheten. 22 Brann- og evakueringsalarm a) Innretninger hvor personell kan oppholde seg, skal være utstyrt med system som kan varsle alt personell innretningen om brann eller evakuering. Systemet skal ha høy litelighet. b) Manuell utløsning av brannalarm skal være mulig fra kontrollsenter/kommandobro og eventuelle andre relevante steder. Utløsning av evakueringsalarm skal være mulig fra radiorom, kontrollsenter eller kommandobro. c) Manuell utløsning av brannbekjempelsesanlegg skal gi brannalarm. 23 Kommunikasjonssystem a) Innretningen skal ha nødvendig kommunikasjonsutstyr for intern og ekstern kommunikasjon. b) Kommunikasjonsutstyr og bruk av dette skal en effektiv og sikker måte ivareta aktuelle kommunikasjonsoppgaver under normal drift og i beredskaps- og nødsituasjoner. c) Kommunikasjonsutstyr og bruk av dette skal tilfredsstille nasjonale og internasjonale anerkjente normer for den enkelte innretning dersom ikke særlige forhold tilsier andre løsninger. d) Anlegg og drift av radio- og telekommunikasjonsutstyr skal følge den til enhver tid gjeldende norske lovgiving området. e) Oljedirektoratet eller den myndighet Oljedirektoratet bestemmer, kan ved enkeltvedtak legge anskaffelse og bruk av bestemt type kommunikasjonsutstyr. 24 Nødkraftsystem a) Innretninger skal være utstyrt med litelig nødkraftsystem. Systemet skal i nødvendig tid kunne levere tilstrekkelig kraft til sikkerhetssystemer og annet viktig utstyr dersom hovedkraften faller ut. b) Ved overgang fra hovedkraft til nødkraft skal det sikres at avbrudd ikke fører til problemer for nødkraftforbrukerne. b) Components and equipment incorporated in the system shall be suitable for the loads to which they may be subjected. Section 21 Gas release systems a) Gas release systems shall be installed when it is necessary to conduct inflammable and noxious gases away from the installation. b) It shall be possible to carry out manual activation of the system at a safe distance from the equipment the system is intended to protect. The activating signals may also originate from other systems. c) Activation of the gas release system shall ensure gas discharge from a safe location and quick depressurization in the equipment. d) The system shall be designed so that gas release will not incur injury to personnel or damage to the environment or to assets and financial interests. e) The status of components in the gas release system shall be monitored. f) The system shall be designed so that maintenance and functional testing can be expediently carried out without interrupting operations. Section 22 Fire and evacuation alarm a) Installations where people may be staying shall be equipped with systems capable of giving warning to all personnel on the installation of fire or evacuation. The system shall have a high reliability. b) Manual activation of fire alarm shall be possible from the control centre/the command bridge and if applicable from other relevant positions. Activation of evacuation alarm shall be possible to perform from the radioroom/control centre or from the command bridge. c) Manual activation of fire-fighting systems shall give fire alarm Section 23 Communication systems a) The installation shall have necessary equipment for internal and external communication. b) Communication equipment and the use of such equipment shall effectively and safely cater for relevant communication tasks during normal operations as well as in preparedness situations and in emergencies. c) Communication equipment and the use of such equipment shall comply with national and international recognized standards for the individual installation unless special conditions call for other solutions. d) Installation and operation of radio and telecommunications equipment shall comply with the Norwegian legislation at any time applicable to this area. e) The Norwegian Petroleum Directorate, or an authority appointed by the Norwegian Petroleum Directorate, may through individual administrative decisions require the purchase and use of a specific type of communication equipment. Section 24 Emergency power system a) Installations shall be equipped with a reliable emergency power system. The system shall provide sufficient power to safety systems and to other vital equipment for the necessary period of time in the event of failure of the main power supply. b) During changeover from the main power supply to emergency power, it shall be ensured that no interruption problems are caused for the consumers of emergency power.

CONTENTS INNHOLD FORORD... 233 PREFACE... 233

CONTENTS INNHOLD FORORD... 233 PREFACE... 233 Forskrift om bore- og brønnaktiviteter og om geologisk datainnsamling i petroleumsvirksomheten 231 Fastsatt av OD 7. februar 1992 Forskrift om bore- og brønnaktiviteter og om geologisk datainnsamling i

Detaljer

CONTENTS INNHOLD PREFACE... 482 FORORD... 482 INTRODUCTORY PROVISIONS INNLEDENDE BESTEMMELSER

CONTENTS INNHOLD PREFACE... 482 FORORD... 482 INTRODUCTORY PROVISIONS INNLEDENDE BESTEMMELSER Forskrift om bemannede undervannsoperasjoner 479 Fastsatt av OD og HD 11. juni 1990 Forskrift om bemannede undervannsoperasjoner i petroleumsvirksomheten. Fastsatt av Oljedirektoratet og Helsedirektoratet

Detaljer

KAP I ALMINNELIGE BESTEMMELSER CHAPTER I GENERAL PROVISIONS

KAP I ALMINNELIGE BESTEMMELSER CHAPTER I GENERAL PROVISIONS Forskrift om helsekrav for personer i petroleumsvirksomheten 937 Forskrift om helsekrav for personer i petroleumsvirksomheten. Gitt av Helsedirektoratet 12.11.90 i medhold av 57 i lov nr 11 av 22. mars

Detaljer

CONTENTS INNHOLD. Preface... 132. Forord... 132

CONTENTS INNHOLD. Preface... 132. Forord... 132 Forskrift om fiskerikyndig person ombord i seismiske fartøy 131 Fastsatt av OD 30. oktober 1991 Forskrift om fiskerikyndig person om bord i seismisk fartøy på norsk kontinentalsokkel. Fastsatt av Oljedirektoratet

Detaljer

Chapter V Consent of the Labour Inspection for construction of buildings, alterations to buildings, reorganizations etc Section 19...

Chapter V Consent of the Labour Inspection for construction of buildings, alterations to buildings, reorganizations etc Section 19... Lov om arbeidervern og arbeidsmiljø mv 35 Lov 4. februar 1977 nr 4 Lov 4. februar 1977 nr 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø mv. Sist endret ved lov 17. desember 1999 nr 97 og 7. januar 2000 nr 3. De deler

Detaljer

NORSK OPPGAVETITTEL Prosjektering av Brann og Gass Detektsjonssystem for en ny Brønnhode

NORSK OPPGAVETITTEL Prosjektering av Brann og Gass Detektsjonssystem for en ny Brønnhode Hovedoppgave OPPGAVE NR EA2002-4 Avdeling for Realfag og ingeniørutdanning Besøksadr.: Raveien 197, Borre P.B. 2243 3103 Tønsberg Tlf: 33031000, Fax: 33031103 TILGJENGELIGHET ÅPEN ETTER AVTALE KONFIDENSIELL

Detaljer

NORSK STANDARD NS-EN ISO 9001

NORSK STANDARD NS-EN ISO 9001 NORSK STANDARD NS-EN ISO 9001 3. utgave desember 2000 ICS 03.120.10 Søkeord: Descriptors: kvalitetsstyring, krav, kvalitetssikring quality management, requirements, quality assurance Systemer for kvalitetsstyring

Detaljer

Norsk fabrikasjonskontrakt 2007 NF 07

Norsk fabrikasjonskontrakt 2007 NF 07 Norsk fabrikasjonskontrakt 2007 NF 07 Norsk Fabrikasjonskontrakt 2007 Norwegian Fabrication Contract 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE LIST OF CONTENT 1 Protokoll av 25. september 2007 angående vedtagelse av NF07

Detaljer

KAPITTEL B - GENERELT

KAPITTEL B - GENERELT KAPITTEL B - GENERELT JAR-OPS 1.005 Generelt JAR-OPS 1.005 General (a) Et luftfartsforetak skal ikke operere et fly som benyttes til ervervsmessig lufttransport på annen måte enn i overensstemmelse med

Detaljer

KAPITTEL B - GENERELT

KAPITTEL B - GENERELT SEKSJON 1 KAPITTEL B - GENERELT JAR-OPS 1.005 Generelt JAR-OPS 1.005 General (a) Et luftfartsforetak skal ikke operere et fly som benyttes til ervervsmessig lufttransport på annen måte enn i overensstemmelse

Detaljer

Sjømannssaker Seamen s Affairs

Sjømannssaker Seamen s Affairs Sjømannssaker Seamen s Affairs SAMMEN For økt sjøsikkerhet i rent miljø Innholdsfortegnelse Bruk av heftet:...s. 6 Avdeling Fartøy og sjøfolks underavdelinger som behandler sjømannssaker:...s. 6 Underavdelingenes

Detaljer

Viktig informasjon 2015

Viktig informasjon 2015 2015 Viktig informasjon Web-område for Sony-brukere På www.sonymobile.com/support finner du en kundestøttedel der du raskt får tilgang til hjelp og tips. Her finner du de siste programoppdateringene og

Detaljer

Nr. 5 2003 Side 697 844 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 5 2003 Side 697 844 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 5 2003 Side 697 844 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 5 Utgitt 2. mai 2003 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet April 11. Lov nr. 20 om granskingskommisjonen

Detaljer

Subject: Letter of formal notice to Norway concerning the criteria for access to in-patient treatment in other EEA states

Subject: Letter of formal notice to Norway concerning the criteria for access to in-patient treatment in other EEA states ROYAL NORWEGIAN MINISTRY OF HEALTH AND CARE SERVICES EFTA Surveillance Authority Rue Belliard 35 B-1040 Brussel Belgium Your ref Our ref Date 72376 12/5292 15 August 2015 Subject: Letter of formal notice

Detaljer

sjømannssaker Seamen s affairs

sjømannssaker Seamen s affairs sjømannssaker Seamen s affairs Mai/May 2009 For sjøsikkerhet i et rent miljø SJØMANNSSAKER Innholdsfortegnelse Bruk av heftet:... s. 6 Avdeling Fartøy og sjøfolks underavdelinger som behandler sjømannssaker

Detaljer

NORSOK STANDARD Rev. 3, Januar 2000

NORSOK STANDARD Rev. 3, Januar 2000 NORSOK STANDARD S-001N Rev. 3, Januar 2000 Teknisk sikkerhet Denne NORSOK standarden er utviklet med bred bransjedeltagelse fra interesserte parter i den norske petroleumsindustrien og eies av den norske

Detaljer

Norges Varemesse Norway Trade Fairs. Reglement. Regulations

Norges Varemesse Norway Trade Fairs. Reglement. Regulations Norges Varemesse Norway Trade Fairs Reglement Regulations 1 Reglement / Regulations 1 GENERELT Utstilleren plikter å følge dette reglement, heretter kalt Reglementet, og blir erstatningspliktig for all

Detaljer

Offentlige anskaffelser

Offentlige anskaffelser NORGES OFFENTLIGE UTREDNINGER NOU 1997: 21 Offentlige anskaffelser Utredning fra Utvalget for revidering av det statlige anskaffelseregelverket oppnevnt ved kongelig resolusjon 27. oktober 1995 Avgitt

Detaljer

circular 14.01 Purpose Valid from 01.01.2007 comment 14-2 Membership comment

circular 14.01 Purpose Valid from 01.01.2007 comment 14-2 Membership comment Kapittel 14 - Ytelser ved svangerskap, fødsel og adopsjon Sist endret 22.06.2010 jf. Rundskriv til 14-12 Uttak av fedrekvote Rundskriv 14-1 Formål Utarbeidet av NAV Drift og utvikling, Fag drift og utvikling,

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE Sammendrag og konklusjoner Bakgrunn... 7 Problemstilling... 8 Metode... 10 Barrierebegrepet... 11 Regelverket...

INNHOLDSFORTEGNELSE Sammendrag og konklusjoner Bakgrunn... 7 Problemstilling... 8 Metode... 10 Barrierebegrepet... 11 Regelverket... 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Sammendrag og konklusjoner 4 1. Bakgrunn... 7 2. Problemstilling... 8 3. Metode...10 4. Barrierebegrepet... 11 4.1 Passiv brannbeskyttelse som del av barrierebegrepet... 11 4.2 Ulemper

Detaljer

NOTAT. Vedr.: Finansiering av kommunale avfallsselskap forskrift på høring

NOTAT. Vedr.: Finansiering av kommunale avfallsselskap forskrift på høring 15 april 2014 NOTAT Til: Fra: Avfall Norge v/ellen Halaas Lynx Advokatfirma DA v/ advokat Hanne S. Torkelsen Vedr.: Finansiering av kommunale avfallsselskap forskrift på høring 1. Innledning Miljødirektoratet

Detaljer

KAPITTEL O - KABINBESETNING

KAPITTEL O - KABINBESETNING KAPITTEL O - KABINBESETNING JAR-OPS 1.988 (Se IEM OPS 1.988) Anvendelse JAR-OPS 1.988 (See IEM OPS 1.988) Applicability (a) Et kabinbesetningsmedlem er en person som er utpekt av luftfartsforetaket til

Detaljer

Om ILO-konvensjon nr. 188 og ILO-rekommanda sjon nr. 199 om arbeidsvilkår i fiskerisektoren

Om ILO-konvensjon nr. 188 og ILO-rekommanda sjon nr. 199 om arbeidsvilkår i fiskerisektoren Nærings- og handelsdepartementet St.meld. nr. 30 (2007 2008) Om ILO-konvensjon nr. 188 og ILO-rekommanda sjon nr. 199 om arbeidsvilkår i fiskerisektoren Tilråding fra Nærings- og handelsdepartementet av

Detaljer

Norges offentlige utredninger NOU 2008: 16. Om foretaksstyring og tiltak mot manipulering av finansiell informasjon

Norges offentlige utredninger NOU 2008: 16. Om foretaksstyring og tiltak mot manipulering av finansiell informasjon Norges offentlige utredninger NOU 2008: 16 Om foretaksstyring og tiltak mot manipulering av finansiell informasjon Utredning fra utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 10. november 2006 Avgitt til Finansdepartementet

Detaljer

OFFER DOCUMENT VOLUNTARY OFFER TO PURCHASE SHARES IN OFFEROR: INFINEON TECHNOLOGIES HOLDING B.V. OFFER PRICE PER SHARE: NOK 2.00

OFFER DOCUMENT VOLUNTARY OFFER TO PURCHASE SHARES IN OFFEROR: INFINEON TECHNOLOGIES HOLDING B.V. OFFER PRICE PER SHARE: NOK 2.00 OFFER DOCUMENT VOLUNTARY OFFER TO PURCHASE SHARES IN OFFEROR: INFINEON TECHNOLOGIES HOLDING B.V. OFFER PRICE PER SHARE: NOK 2.00 OFFER PERIOD: FROM AND INCLUDING 28 MAY 2003, TO AND INCLUDING 10 JUNE 2003

Detaljer

ÅRSMELDING 2008 ANNUAL REPORT 2008

ÅRSMELDING 2008 ANNUAL REPORT 2008 ÅRSMELDING 2008 ANNUAL REPORT 2008 INTELLIGENTE LØSNINGER INTELLIGENT SOLUTIONS NØKKELTALL I KEY FIGURES Nøkkeltall I Key figures 2007 2008 Driftsinntekter I Operating income 1 167 518 1 720 383 Driftsresultat

Detaljer

HAVILA SHIPPING ASA ANNUAL REPORT / ÅRSRAPPORT 2014

HAVILA SHIPPING ASA ANNUAL REPORT / ÅRSRAPPORT 2014 HAVILA SHIPPING ASA ANNUAL REPORT / ÅRSRAPPORT 2014 1 CONTENT / INNHOLD even more enthusiasm in 2015 04 This is Havila Shipping ASA Dette er Havila Shipping ASA 09 Key events Viktige hendelser 10 Key figures

Detaljer

Schengen: Forslag til Touring-visum/T-visum

Schengen: Forslag til Touring-visum/T-visum Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres ref: 14/26-NEW Vår ref: 14/2224-22/CDC 30.09.2014 Schengen: Forslag til Touring-visum/T-visum Direktoratet viser til Justis -og beredskapsdepartementets

Detaljer

St.prp. nr. 73 (2007 2008) Om samtykke til ratifikasjon av ILO-konvensjon nr. 186 av 23. februar 2006 om sjøfolks arbeids- og levevilkår

St.prp. nr. 73 (2007 2008) Om samtykke til ratifikasjon av ILO-konvensjon nr. 186 av 23. februar 2006 om sjøfolks arbeids- og levevilkår St.prp. nr. 73 (2007 2008) Om samtykke til ratifikasjon av ILO-konvensjon nr. 186 av 23. februar 2006 om sjøfolks arbeids- og levevilkår St.prp. nr. 73 (2007 2008) Om samtykke til ratifikasjon av ILO-konvensjon

Detaljer

VILKÅR FOR BRUK: VISMA.NET

VILKÅR FOR BRUK: VISMA.NET VILKÅR FOR BRUK: VISMA.NET Land: Norge To read this agreement in English please go to page 13 Versjon: 1 Sist endret: Aldri FORBEHOLD: Dette er en første versjon av Visma.net. Visse funksjoner beskrevet

Detaljer