CONTENTS INNHOLD PREFACE FORORD

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "CONTENTS INNHOLD PREFACE... 169 FORORD... 169"

Transkript

1 Forskrift om sikkerhets- og kommunikasjonssystemer innretninger i petroleumsvirksomheten 167 Fastsatt av OD 7. februar 1992 Forskrift om sikkerhets- og kommunikasjonssystemer innretninger i petroleumsvirksomheten. Fastsatt av Oljedirektoratet 7. februar 1992 i medhold av forskrift om sikkerhet mv, kgl res 28. juni 1985, jf 7, jf 21, 30, 33, 36, 40 og 51, jf Kommunal- og arbeidsdepartementets delegeringsvedtak 28. juni 1985, jf lov 29. november 1996 nr 72 om petroleumsvirksomhet 11-1 siste ledd og forskrift om sikkerhet i petroleumsvirksomheten, kgl res 27. juni nr 3 jf 6. Sist endret 25. februar Regulations relating to safety and communication systems on installations in the petroleum activities. Issued by the Norwegian Petroleum Directorate 7 February 1992, pursuant to section 7 of regulations relating to safety etc., laid down by Royal Decree 28 June 1985, cf sections 21, 30, 33, 36, 40 and 51, cf delegation of authority by the Ministry of Local Government and Labour of 28 June 1985, cf Act 29 November 1996 no 72 relating to petroleum activities section 11-1 last paragraph and regulations relating to safety in the petroleum activities, Royal Decree 27 June 1997 section 4 subsection 3 cf section 6. Last amended 25 February INNHOLD CONTENTS FORORD KAP I - INNLEDENDE BESTEMMELSER Formål Virkeområde Definisjoner Straffebestemmelser Ikrafttredelsesbestemmelse mv KAP II - ALMINNELIGE BESTEMMELSER Tilsynsmyndighet Pliktsubjekt Fravik KAP III - SØKNADER, DOKUMENTASJON, INFORMASJON SOM SKAL SENDES TIL OLJEDIREKTORATET Søknad om samtykke Dokumentasjon Informasjon PREFACE CHAPTER I - INTRODUCTORY PROVISIONS Section 1 Purpose Section 2 Scope Section 3 Definitions Section 4 Penal provisions Section 5 Entry into force etc CHAPTER II - GENERAL PROVISIONS Section 6 Supervisory authority Section 7 Obligated party Section 8 Exemption CHAPTER III - APPLICATIONS, DOCUMENTATION AND INFORMATION TO BE SUB- MITTED TO THE NORWEGIAN PETROLEUM DIRECTORATE Section 9 Application for consent Section 10 Documentation Section 11 Information KAP IV - TEKNISKE OG OPERASJONELLE BESTEMMELSER CHAPTER IV - TECHNICAL AND OPERATIONAL PROVISIONS ETC IV-1 GENERELLE BESTEMMELSER Krav til virksomheten Sikkerhetsmål Akseptkriterier Risikoanalyser IV-1 GENERAL PROVISIONS Section 12 Requirements relating to operations Section 13 Safety objectives Section 14 Acceptance criteria Section 15 Risk analyses

2 Forskrift om sikkerhets- og kommunikasjonssystemer innretninger i petroleumsvirksomheten 168 Fastsatt av OD 7. februar 1992 IV-2 KRAV TIL SIKKERHETS- OG KOMMUNIKASJONSSYSTEMER Sikkerhetssystemer generelt Brann- og gassdeteksjonssystem Nødavstengningssystem Prosessikringssystem Prosesskontrollsystem Gassutslippsystem Brann- og evakueringsalarm Kommunikasjonssystem Nødkraftsystem Nødbelysning Veiledning til forskrift om sikkerhets- og kommunikasjonssystemer IV-2 REQUIREMENTS TO SAFETY AND COMMUNICATION SYSTEMS Section 16 Safety systems-general Section 17 Fire- and gas detection systems Section 18 Emergency shutdown system Section 19 Process safety systems Section 20 Process control system Section 21 Gas release system Section 22 Fire and evacuation alarm Section 23 Communication systems Section 24 Emergency power system Section 25 Emergency lightning Guidelines to regulations relating to safety and communication systems etc

3 Forskrift om sikkerhets- og kommunikasjonssystemer innretninger i petroleumsvirksomheten FORORD 169 PREFACE Fastsatt av OD 7. februar 1992 Forskriften gir bestemmelser om sikkerhets- og kommunikasjonssystemer innretninger i petroleumsvirksomheten og legger til rette for Oljedirektoratets tilsyn med virksomheten. Det er utarbeidet en egen veiledning som gir utfyllende kommentarer til forskriften. Der forskriften inneholder funksjonelle krav, gir veiledningen eksempler hvordan disse kan oppfylles. Veiledningen er ikke i seg selv juridisk bindende. Den er derfor ikke til hinder for at andre løsninger velges, såfremt det kan dokumenteres at en da, som et minimum, oppnår det sikkerhetsnivå forskriften supplert med veiledning angir. Det forutsettes således at forskriften og veiledningen ses i sammenheng for å få en best mulig forståelse av det sikkerhetsnivå som ønskes oppnådd gjennom forskriften. Forskriften inngår som en del av Oljedirektoratets samlede regelverk for petroleumsvirksomheten og må ses i denne sammenheng. Det vises særskilt til forskrift om gjennomføring og bruk av risikoanalyser i petroleumsvirksomheten fastsatt av Oljedirektoratet og Miljøverndepartementet 4. desember The present regulations stipulate provisions concerning safety and communication systems on installations in the petroleum activities and provide for supervision of the activities by the Norwegian Petroleum Directorate. Separate guidelines have been published, which provide supplementary comments to the regulations. Where the regulations contain functional requirements, the guidelines provide examples of how such requirements can be met. The guidelines are not legally binding. Consequently they do not prevent the selection of other solutions, provided it can be documented that in such case, the selected solutions as a minimum achieve the safety level indicated by the regulations and the supplementary guidelines. The regulations and guidelines are consequently intended to be seen as a whole, to ensure the best possible understanding of the level of safety intended to be achieved through the regulations. The regulations are part of the Norwegian Petroleum Directorate s collection of statutory legislation applicable to the petroleum activities and must be used in that context. Particular reference is made to regulations relating to implementation and use of risk analyses in the petroleum activities, issued by the Norwegian Petroleum Directorate and the Ministry of the Environment, 4 December 1990.

4 Forskrift om sikkerhets- og kommunikasjonssystemer innretninger i petroleumsvirksomheten KAP I INNLEDENDE BESTEMMELSER 170 Fastsatt av OD 7. februar 1992 CHAPTER I INTRODUCTORY PROVISIONS 1 Formål Forskriftens formål er å fastsette krav til sikkerhets- og kommunikasjonssystemer innretninger i petroleumsvirksomheten med sikte å etablere, opprettholde og videreutvikle et forsvarlig sikkerhetsnivå for mennesker, miljø og økonomiske verdier. Forskriften legger også forholdene til rette for et hensiktsmessig tilsyn med virksomheten. 2 Virkeområde Forskriften kommer til anvendelse ved planlegging, prosjektering, bygging og bruk av sikkerhets- og kommunikasjonssystemer de områdene som er nevnt i sikkerhetsforskriften 2. I denne forskrift betyr: 3 Definisjoner Petroleumsloven: Lov 29. november 1996 nr 72 om petroleumsvirksomhet. Sikkerhetsforskriften: Forskrift om sikkerhet i petroleumsvirksomheten. Kgl res 27. juni Styringssystemforskriften: Forskrift om styringssystem for å etterleve myndighetskrav knyttet til sikkerhet, arbeidsmiljø og vern av ytre miljø i petroleumsvirksomheten. Kgl res 27. juni Analyseforskriften: forskrift for gjennomføring og bruk av risikoanalyser i petroleumsvirksomheten, fastsatt av Oljedirektoratet og Miljøverndepartementet 4. desember Anerkjent norm: Veiledning, standard mv som innen et fagområde er internasjonalt og/eller nasjonalt anerkjent, lov eller forskrift som ikke får direkte anvendelse, men som regulerer tilsvarende eller tilgrensende områder, eventuelt dokumenterbare likeverdige løsninger. Pliktsubjekt: den forskriften direkte retter seg mot ved å legge plikter eller gir rettigheter. Operatør: Den som rettighetshavers vegne forestår den daglige ledelse av petroleumsvirksomheten. Risiko: uttrykk for sannsynligheten for og konsekvensene av en ulykkeshendelse. Risikoanalyse: analyse som omfatter systematisk identifisering og kategorisering av risiko for mennesker, miljø og økonomiske verdier. Akseptkriterier: kriterier som benyttes for å uttrykke et akseptabelt risikonivå i virksomheten. Ulykkeshendelse: ukontrollert hendelse som kan medføre tap av menneskeliv, personskader, skade miljø og tap av økonomiske verdier. Section 1 Purpose The purpose of the present regulations is to stipulate requirements to safety and communication systems on installations in the petroleum activities, in order to establish, maintain and to further develop an adequate level of safety for people, for the environment and for assets and financial interests. The regulations also provide for appropriate supervision of the activities. Section 2 Scope The present regulations are applicable to planning, design, fabrication and operation of safety and communication systems in areas mentioned in section 2 of the safety regulations. Section 3 Definitions For the purpose of the present regulations, the following definitions shall apply: The petroleum Act: Act 29 November 1996 no 72 relating to petroleum activities. The safety regulations: Regulations relating to safety in the petroleum activities. Royal Decree 27 June The management systems regulations: Regulations relating to management systems for compliance with statutory requirements in relation to safety, working environment and protection of the external environment in the petroleum activities. Royal Decree 27 June The risk analyses regulations: Regulations relating to implementation and use of risk analyses in the petroleum activities, issued by the Norwegian Petroleum Directorate and the Ministry of the Environment 4 December Recognised standard: Guidelines, standard and similar which within a specific field is internationally and/or nationally recognised; acts or regulations which are not directly applicable but which regulate corresponding or neighbouring areas; and approaches, possibly, which can be documented to be of equal validity. Obligated party: The party to which or whom the regulations are directly addressed by imposing obligations or stipulating rights. Operator: Anyone executing on behalf of the licensee the day to day management of the petroleum activities Risk: Expression of the probability and the consequences of an accidental event. Risk analysis: Analysis including a systematic identification and categorisation of risk to people, the environment and to assets and financial interests. Acceptance criteria: Criteria used to define an acceptable level of risk in the activity concerned. Accidental event: Uncontrolled event which may lead to loss of human life, personal injury, damage to the environment and loss of assets and financial interests.

5 Forskrift om sikkerhets- og kommunikasjonssystemer innretninger i petroleumsvirksomheten 171 Fastsatt av OD 7. februar 1992 Dimensjonerende ulykkeshendelse: ulykkeshendelse som, i henhold til de definerte akseptkriteriene, representerer en uakseptabel risiko, og som derfor legges til grunn for utforming og bruk av innretninger og gjennomføring av virksomheten forøvrig. Faresituasjon: unormal tilstand der sannsynlighet for at en ulykkeshendelse kan inntreffe er økt i forhold til en normal driftsituasjon. Sikkerhetssystem: sikkerhetssystem som omfattes av denne forskrift er: a) brann- og gassdeteksjonssystem, b) nødavstengningssystem, c) prosessikringssystem, d) prosesskontrollsystem, e) gassutslippsystem, f) brann- og evakueringsalarm, g) nødkraftsystem, h) nødbelysning. i) ballastsystemer- flyttbare innretninger Brann- og gassdeteksjonssystem: system som er installert for å detektere branntilløp, brann og utilsiktet gassutslipp og gi varsel om dette. Nødavstengningssystem: system som stanser og seksjonerer alle produksjons- og hjelpesystemer med unntak av utstyr som har en operativ funksjon ved en fare- eller ulykkessituasjon. Dette omfatter det totale system, inkludert manuelle utløsningsstasjoner, ventiler, aktuatorer, rør, akkumulatorer, signaler o l som er nødvendig for hurtig og sikker stansing og seksjonering av prosessen, samt utstyr som er nødvendig for å eliminere tennkilder. Prosessikringssystem: system som er bygget opp av sensorer, styringsenheter, ventiler inkludert sikkerhetsventiler mv, som benyttes for å detektere unormale tilstander i produksjons- og hjelpesystemer for deretter å foreta aksjoner. Prosesskontrollsystem: system som styrer og regulerer produksjons- og hjelpesystemer. Gassutslippsystem: system for gassutslipp som inkluderer ventiler, rør, fakkel/avlastingstårn, eventuelle styrings enheter mv. Gassutslippsystem deles inn i følgende systemer: a) trykkavlastningssystem: system fra og med trykkavlastningsventil med tilhørende rørsystem og til og med væskeutskiller, b) fakkelsystem: system for avbrenning av hydrokarboner, c) kaldavlastning: system for utslipp av gass til atmosfære uten forbrenning. Brann- og evakueringsalarm: alarmutstyr som alarmklokker, horn, høyttaleranlegg, sirener og lys som benyttes for varsling av brann og evakuering. Nødkraftsystem: system for å sikre kontinuerlig kraftforsyning til viktig utstyr ved bortfall av hovedkraft. Dette inkluderer generatorer, tavler, hydraulikkpumper, akkumulatorer mv. Nødbelysning: belysning som sikrer tilstrekkelige lysforhold innretningen ved bortfall av hovedkraft. Interne kommunikasjonssystemer: utstyr som sikrer at meldinger kan formidles til og fra områder innretningen. Dimensioning accidental event: Accidental event which according to the defined acceptance criteria represents an unacceptable risk, and which consequently serves as a basis for design and operation of installations and for the implementation of the relevant activity in general. Hazardous situation: Abnormal condition where the probability that an accidental event may occur is increased in relation to a normal operational situation. Safety system: Safety systems comprised by the present regulations are: a) fire and gas detection system, b) emergency shutdown system, c) process safety system, d) process control system, e) gas release system, f) fire and evacuation alarm, g) emergency power system, h) emergency lighting. i) ballastsystems - mobile installations Fire and gas detection system: System installed to detect an incipient fire, a fire in progress and accidental gas discharge, and give warning of this. Emergency shutdown system: System which will shut down and seclude all process and auxiliary facilities with the exception of equipment with an operative function during a situation of hazard or accident. This comprises the total system, including manual control stations, valves, actuators, pipes, accumulators, signals etc., necessary for a quick and safe shutdown and isolation of the process, as well as equipment necessary to eliminate sources of ignition. Process safety system: System made up of sensors, control units, valves including safety valves etc. which is used to detect abnormal conditions in production and support systems and leads to action being taken. Process control system: System which controls and regulates production and support systems. Gas release system: System for releasing gas including valves, pipes, flare/cold vent, control units if any, etc. Gas release systems are divided into the following systems: a) depressurizing system: system from and including the depressurizing valve with associated pipe system up to and including liquid separators, b) flare system: system for burning of hydrocarbons, c) cold vent: system for release of gas to the atmosphere without combustion. Fire and evacuation alarm: Alarm equipment such as alarm bells, horn, public address system, sirens and light used for warning of fire and evacuation. Emergency power system: System to ensure a continuous power supply to important equipment in the event of failure of the main power supply. This includes generators, control panels, hydraulic pumps, accumulators etc. Emergency lighting: Lighting which will ensure adequate light conditions on the installation in the event of failure of the main power supply. Internal communication systems: Systems which ensure that messages can be communicated to and from various areas on the installation.

6 Forskrift om sikkerhets- og kommunikasjonssystemer innretninger i petroleumsvirksomheten 172 Fastsatt av OD 7. februar 1992 Eksterne kommunikasjonssystemer: utstyr som sikrer nødvendig kommunikasjon til og fra innretningen. Kontrollsenter: kontinuerlig bemannet rom for sikkerhetsmessig overvåking og kontroll av innretningen. Eksplosjonsfarlig område: rom, deler av rom eller annet område hvor det forekommer eller kan forekomme eksplosjonsfare, grunn av: a) at luften er blandet med brennbare gasser, damper eller svevende væskedråper, b) at luften er blandet med brennbart støv, c) stoffer som i seg selv er eksplosive, eller d) blanding av brennbar gass, damp, svevende væskedråper eller støv i en atmosfære med større innhold av oksygen enn i normal luft eller med andre gasser som lettere underholder forbrenning enn normal luft. Ikke-eksplosjonsfarlig område: område hvor det ikke forventes at en eksplosjonsfarlig atmosfære vil være tilstede i slike mengder at det kreves spesielle foranstaltninger i forbindelse med blant annet konstruksjon, installasjon og bruk av elektrisk utstyr. 4 Straffebestemmelser Overtredelse av denne forskriften eller vedtak truffet i medhold av denne, straffes som bestemt i petroleumsloven og straffeloven kap 3a, straffeansvar for foretak. 5 Ikraftredelsesbestemmelse mv 1. Denne forskrift trer i kraft a) Ved innsendelse av søknader om samtykke etter sikkerhetsforskriften 15, og i fasen samtykket gjelder for, skal operatøren legge forskriften til grunn. b) For innretninger som allerede har samtykke til bruk, jf tidligere sikkerhetsforskrift 11, bokstav d), eller som er tatt i bruk før , kan de tekniske kravene nedfelt i forskriftene som omtales i pkt 2, legges til grunn for virksomheten. Modifikasjoner av eksisterende teknisk utstyr og systemer skal oppfylle krav i denne forskriften. 2. Ved forskriftens ikrafttredelse gjøres følgende endringer: a) Forskrift om produksjons- og hjelpesystemer produksjonsanlegg mv, pkt 7, 8, 9, 11, 13 og 14, fastsatt av Oljedirektoratet , oppheves. b) Forskrift om flyttbare boreplattformer med innretninger og utstyr som anvendes til boring mv, 13-15, fastsatt av Sjøfartsdirektoratet med senere endringer, håndhevet av Oljedirektoratet fra , oppheves. 3. Vedtak fattet i medhold av forskriftene nevnt i pkt 2, skal fortsatt gjelde inntil de eventuelt oppheves eller endres av Oljedirektoratet. External communication systems: Systems which ensure necessary communication to and from the installation. Control centre: Continuously manned room for safety surveillance and control of the installation. Hazardous area: A space, part of a space or other area where there exists or may exist a risk of explosion, due to either: a) because the air is mixed with inflammable gases, vapours or suspended liquid droplets, b) because the air is mixed with inflammable dust, c) because of substances which themselves are of an explosive nature, or d) because of a mixture of inflammable gas, vapour, suspended liquid droplets or dust in an atmosphere with a higher oxygen content than that present in normal air or which contains other gases that more readily support combustion than normal air. Non-hazardous area: Area where an explosive atmosphere is not expected to be present in such quantities as to warrant particular measures in connection with, inter alia, design, installation and operation of electrical equipment. Section 4 Penal provisions Violation of the present regulations or decisions made in pursuance of the regulations shall be punishable according to section of the petroleum Act and chapter 3a, criminal liability for enterprises, of the Criminal Code. Section 5 Entry into force etc. 1. These regulations enter into force 1 May a) When applications for consent according to section 15 of the safety regulations are submitted, and during the phase to which the consent is applicable, the activities of the operator shall be based on these regulations. b) With regard to installations which have already obtained consent for operation, cf previous safety regulations section 11 d), or which have been put into operation prior to 1 July 1985, the technical requirements contained in the regulations which are mentioned in subsection 2 may be taken as basis for the activities. Modifications of existing technical equipment and systems shall comply with the requirements of these regulations. 2. As from the date of entry into force of the regulations, the following amendments shall be applicable: a) Sections 7, 8, 9, 11, 13 and 14 in regulations relating to production and auxiliary systems on production installations etc., issued by the Norwegian Petroleum Directorate 3 April 1978, are repealed. b) Sections in regulations relating to mobile drilling platforms with installations and equipment used for drilling etc., issued by the Norwegian Maritime Directorate 10 September 1973 as subsequently amended, enforced by the Norwegian Petroleum Directorate from 1 July 1985, are repealed. 3. Decisions made in pursuance of the regulations mentioned in subsection 2 shall remain applicable until they may be repealed or altered by the Norwegian Petroleum Directorate.

7 Forskrift om sikkerhets- og kommunikasjonssystemer innretninger i petroleumsvirksomheten KAP II ALMINNELIGE BESTEMMELSER 173 CHAPTER II GENERAL PROVISIONS Fastsatt av OD 7. februar Tilsynsmyndighet Oljedirektoratet fører tilsyn med at bestemmelsene som er gitt i denne forskriften eller vedtak fattet i medhold av den, blir overholdt. 7 Pliktsubjekt Operatøren og andre som deltar i petroleumsvirksomhet etter denne forskrift 2, skal sikre at bestemmelser som er gitt i eller i medhold av forskriften, blir etterlevd. Operatøren plikter i tillegg å se at enhver som utfører arbeid for seg, enten personlig, ved ansatte eller ved entreprenør eller underentreprenør, overholder bestemmelsene som er gitt i eller i medhold av denne forskrift. 8 Fravik Oljedirektoratet kan fravike denne forskriften dersom særlige forhold tilsier det. Fravik fra forskriftenes bestemmelser gis skriftlig. Section 6 Supervisory authority The Norwegian Petroleum Directorate shall supervise the compliance with the provisions laid down in or decisions made pursuant to the present regulations. Section 7 Obligated party The operator and any other party participating in petroleum activities according to section 2 of these regulations shall ensure that provisions contained in or issued pursuant to these regulations are complied with. In addition the operator is obliged to see to it that anyone performing work for him, either personally, through employees or through contractors or subcontractors, complies with the provisions contained in or issued pursuant to these regulations. Section 8 Exemption The Norwegian Petroleum Directorate may exempt from the present regulations if special circumstances call for such exemption. Any exemption from the provisions of the regulations shall be confirmed in writing. KAP III SØKNADER, DOKUMENTASJON OG INFORMASJON SOM SKAL SENDES TIL OLJEDIREKTORATET CHAPTER III APPLICATIONS, DOCUMENTATION AND INFORMATION TO BE SUBMITTED TO THE NORWEGIAN PETROLEUM DIRECTORATE 9 Søknader om samtykke Virksomheten som omfattes av forskriften 2 er underlagt samtykkebestemmelsene i sikkerhetsforskriften Dokumentasjon Operatøren skal sende nødvendig dokumentasjon til Oljedirektoratet. Dokumentasjonsinnholdet, omfanget, typen og tidspunktet for oversendelse, skal fastsettes av Oljedirektoratet. 11 Informasjon Operatøren skal informere Oljedirektoratet om status i arbeidet i de ulike fasene som omfattes av forskriften 2, ved sentrale milepæler og beslutninger i virksomheten, og ved endringer i forutsetninger for samtykke som er gitt tidligere. Innholdet i slik informasjon, omfanget og tidspunktet for oversendelse skal fastsettes av Oljedirektoratet. Operatøren skal informere Oljedirektoratet der andre løsninger enn de som er angitt i forskriften supplert med veiledningen, legges til grunn for virksomheten. Operatøren skal videre rapportere alle personskader, andre skader av betydning og faresituasjoner forårsaket av brann/ branntilløp eller utilsiktede utslipp av brennbar eller skadelig gass til Oljedirektoratet. Section 9 Application for consent Activities comprised by section 2 of the regulations are subject to the provisions concerning consent set out in section 15 of the safety regulations. Section 10 Documentation The operator shall submit necessary documentation to the Norwegian Petroleum Directorate. The contents of the documentation, its extent, type and the time when it is to be submitted shall be stipulated by the Norwegian Petroleum Directorate. Section 11 Information The operator shall provide the Norwegian Petroleum Directorate with information on the progress status of the work during the various phases comprised by section 2 of the regulations, at important milestones and decisions for the activity concerned, and when there are alterations in the conditions on which previous consents have been based. The contents of such information, its extent and the time when it is to be submitted, shall be stipulated by the Norwegian Petroleum Directorate. The operator shall notify the Norwegian Petroleum Directorate when other solutions than those indicated in the regulations with supplementary guidelines are used as basis for the activities. The operator shall furthermore report all personal injuries, other damage of significance and hazardous situations caused by a fire in progress, an incipient fire, or an accidental discharge of inflammable or noxious gas to the Norwegian Petroleum Directorate.

8 Forskrift om sikkerhets- og kommunikasjonssystemer innretninger i petroleumsvirksomheten KAP IV TEKNISKE OG OPERASJONELLE BESTEMMELSER MV IV-1 GENERELLE BESTEMMELSER 174 Fastsatt av OD 7. februar 1992 CHAPTER IV TECHNICAL AND OPERATIONAL PROVISIONS ETC. IV-1 GENERAL PROVISIONS 12 Krav til virksomheten Virksomheten som omfattes av forskriften 2 skal foregå en forsvarlig måte, i samsvar med de bestemmelser som gjelder til enhver tid og i samsvar med anerkjente normer for slik virksomhet forøvrig. I veiledningen til denne forskriften er angitt anerkjente normer som beskriver hvordan forskriftskrav kan innfris. Forskriften, med tilhørende veiledning, viser samlet det sikkerhetsnivå som skal legges til grunn for virksomheten. Veiledningens detaljerte anbefalinger er imidlertid ikke juridisk forpliktende, slik at andre løsninger kan velges. Ved valg av annen løsning skal det kunne dokumenteres at denne tilsvarer det sikkerhetsnivå som angis i veiledningen. Kombinasjoner av deler av anerkjente normer skal unngås med mindre det kan dokumenteres at det oppnås et tilsvarende sikkerhetsnivå. Utstyr og sikkerhetssystem til bruk i eksplosjonsfarlig område permanent plasserte innretninger skal oppfylle kravene gitt i forskrift av 9. desember 1996 om utstyr og sikkerhetssystemer til bruk i eksplosjonsfarlig område. Det samme gjelder for sikkerhetsinnretning, kontrollinnretning og betjeningsinnretning til bruk utenfor eksplosjonsfarlig område, men som er nødvendig for, eller bidrar til, sikker funksjon av utstyr og sikkerhetssystem i forbindelse med eksplosjonsfare, samt komponenter til ovenstående. Kravet i denne paragrafen femte ledd gjelder for utstyr og sikkerhetssystem som er satt i omsetning og tatt i bruk for første gang innenfor EØS-området etter denne forskriftens ikrafttredelse. Inntil 30. juni 2003 aksepteres som alternativ til kravene i denne paragrafen femte ledd de kravene som var gjeldende for vedkommende produkt ved forskriftens ikrafttredelse. 13 Sikkerhetsmål Operatøren skal formulere de forutsetninger som skal legges til grunn for gjennomføring av virksomheten med sikte å unngå eller motstå fare- eller ulykkessituasjoner som kan medføre tap av menneskeliv, personskader, forurensning eller tap av økonomiske verdier. Innretninger, systemer og operasjoner skal planlegges, utformes og gjennomføres med sikte at ingen enkelt feil under bruk skal føre til en fare- eller ulykkessituasjon. Dette gjelder både feil og feiloperasjoner ved konstruksjoner og utstyr som nyttes direkte i operasjonen, såvel som utstyr som har støttefunksjoner. Der dette ikke er praktisk gjennomførbart, skal tekniske, operasjonelle eller prosedyremessige tiltak iverksettes for å møte en slik fare- eller ulykkessituasjon. 14 Akseptkriterier Operatøren skal utarbeide akseptkriterier for risiko i virksomheten som omfattes av denne forskriften. Akseptkriteriene skal utformes bakgrunn av de krav som fremkommer av forskriften, operatørens sikkerhetsmål og anerkjente normer som legges til grunn for virksomheten. Section 12 Requirements relating to operations Operations comprised by section 2 of the regulations shall be carried out in a prudent manner in accordance with the provisions in force at any time and in accordance with recognized standards for such operations. The guidelines to the present regulations indicate recognised standards describing how the requirements of the regulations can be met. The regulations together with the supplementary guidelines indicate the level of safety on which the activities are to be based. The detailed recommendations of the guidelines are however not legally binding, allowing for other solutions to be chosen. In the event that another solution is chosen, it must be possible to document that such solution is equivalent to the level of safety indicated in the guidelines. Combinations of parts of recognised standards shall be avoided unless it can be documented that an equivalent level of safety is achieved. Equipment and protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres on fixed installations shall comply with the requirements contained in regulations of 9 December 1996 relating to equipment and protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres. The same applies to safety devices, control devices and operational devices for use outside potentially explosive atmospheres, but which are necessary for, or which contribute to, the safe functioning of the equipment and protective systems in connection with the danger of explosion, and components of the above. The requirement in the fifth paragraph of this section is applicable to equipment and protective systems which have been placed on the market and taken into use for the first time within the EEA area after the entry into force of these regulations. Until 30 June 2003, those requirements which were applicable to the product in question at the time of entry into force of these regulations are accepted as alternative to the requirements of the fifth paragraph of this section. Section 13 Safety objectives The operator shall draw up the basic conditions which shall be applicable to the implementation of the activities with a view to avoid or counteract situations of hazard and accident which may lead to loss of human life, personal injury, pollution or loss related to assets and financial interests. Installations, appliances and operations shall be planned, designed and implemented with a view to seeing that no single failure during operation shall lead to a situation of hazard or accident. This applies both to faults/deficiencies and operational failure of equipment and structures which are used directly in operations, as well as to equipment with auxiliary functions. Where this is not pracically feasible, technical, operational or procedural measures shall be implemented to meet such situation of hazard or accident. Section 14 Acceptance criteria The operator shall draw up acceptance criteria for risk in the activities comprised by the present regulations. The acceptance criteria shall be drawn up with reference to the requirements contained in the regulations, the operator s safety objectives and recognised standards on which the activities are based.

9 Forskrift om sikkerhets- og kommunikasjonssystemer innretninger i petroleumsvirksomheten 175 Fastsatt av OD 7. februar 1992 Akseptkriteriene skal utformes med hensyn til såvel sannsynlighet for som konsekvens av identifiserte ulykkeshendelser. Akseptkriteriene skal reflektere virksomhetens sikkerhetsmål og særegenhet. Akseptkriteriene skal underlegges systematisk vurdering med hensyn til behov for revisjon gjennom de ulike faser av virksomheten, der det skal tas hensyn til blant annet brukserfaring, modifikasjoner og ny teknologi. Akseptkriterier skal legges til grunn ved valg av dimensjonerende ulykkeshendelser. Operatøren skal dokumentere de vurderinger som ligger til grunn for fastsettelse av akseptkriteriene. 15 Risikoanalyser Risikoanalyser skal utføres for å avdekke sannsynligheten for og konsekvenser av enkeltfeil eller feilrekker som kan oppstå under bruk slik at risikoreduserende tiltak kan settes inn. Ved planlegging av risikoanalyser skal det blant annet tas hensyn til innretningens utforming, operasjoner som skal gjennomføres, utstyr, bemanning, arbeidsprosesser og opplæringsprogram for involvert personell. Ved iverksettelse av risikoreduserende tiltak skal sannsynlighetsreduserende tiltak prioriteres fremfor konsekvensreduserende tiltak. IV-2 KRAV TIL SIKKERHETS- OG KOMMUNIKASJONSSYSTEMER 16 Sikkerhetssystemer generelt a) Innretninger skal være utstyrt med tilstrekkelige sikkerhetssystemer. b) Sikkerhetssystemene skal til enhver tid være funksjons dyktige. Sikkerhetssystemene skal vedlikeholdes slik at funksjonsdyktigheten opprettholdes. c) Sikkerhetssystemene skal utformes/beskyttes slik at funksjonsdyktigheten opprettholdes i nødvendig tid ved en dimensjonerende ulykkeshendelse. d) Sikkerhetssystemene og komponenter som inngår i disse, skal motstå de miljøvirkninger de kan bli utsatt for. e) Sikkerhetssystemene skal utformes slik at ingen enkeltfeil disse setter mennesker, miljø eller økonomiske verdier i fare. 17 Brann- og gassdeteksjonssystem a) I områder innretningen der det er identifisert en risiko for at brann eller utilsiktet gassutslipp kan oppstå, skal det være tilgjengelige systemer for å kunne detektere brann eller brennbare og helsefarlige gasser. b) Systemene skal sikre hurtig og litelig deteksjon og varsling av brann og branntilløp samt utilsiktet gassutslipp. Systemene skal utløse alarm og angi hvor hendelsen har inntruffet. c) Ved varsling av brann- eller gassdeteksjon skal det automatisk iverksettes tiltak som kan hindre eller begrense konsekvenser av brann og gasslekkasjer. d) Systemene skal være uavhengige av andre systemer og skal ikke kunne virkes negativt ved feil i andre systemer. e) Systemene skal ha høy litelighet. Komponenter som inngår i disse skal tåle gitte belastninger slik at funksjonsdyktighet ivaretas i tilstrekkelig tid. Systemene skal utformes slik at de til enhver tid ivaretar den nødvendige overvåking. f) Systemene skal være slik konstruert at vedlikehold, testing, modifikasjoner mv kan utføres en forsvarlig måte. The acceptance criteria shall take into account both the probability for as well as the consequences of identified accidental events. The acceptance criteria shall reflect the safety objectives and the characteristics of the activity concerned. The acceptance criteria shall be subject to systematic assessment with regard to the need for revision through the various phases of the activity, where factors such as operational experience, modifications and new technology shall be taken into account. Acceptance criteria shall constitute the basis for the selection of dimensioning accidental events. The operator shall produce documentation for the evaluations on which the stipulation of acceptance criteria is based. Section 15 Risk analyses Risk analyses shall be carried out in order to disclose the probability and the consequences of single failures or sequential failures that may occur during operations to allow risk reducing measures to be taken. Planning of risk analyses shall, inter alia, take into account the design of the installation, operations to be carried out, equipment, crew, work processes and training programs for involved personnel. When risk reducing measures are implemented, probability reducing measures shall take priority over consequence reducing measures. IV-2 REQUIREMENTS TO SAFETY AND COMMUNICATION SYSTEMS Section 16 Safety systems - general a) Installations shall be equipped with adequate safety systems. b) The safety systems shall be operational at all times. The safety systems shall be maintained so as to retain their operational capability. c) Safety systems shall be designed and protected so as to retain their operational capability for the required period of time during an accidental event. d) Safety systems and components incorporated in such systems shall resist the environmental loads to which they may be subjected. e) Safety systems shall be designed in such way that no single defect or failure will endanger people, the environment or assets and financial interests. Section 17 Fire and gas detection systems a) In areas on the installation where a risk that a fire or an accidental gas discharge may occur has been identified, there shall be systems available to be able to detect fire or inflammable and noxious gases. b) The systems shall ensure quick and reliable detection and warning of a fire or an incipient fire, as well as accidental gas discharge. The systems shall activate an alarm and indicate the location where the incident has occurred. c) In the event of an alarm relating to fire or gas detection, measures to prevent or to limit the consequences of fire and gas leakage shall be implemented automatically. d) The systems shall be independent of other systems and shall not be capable of being negatively influenced by failure in other systems. e) The systems shall have a high reliability. Components incorporated in the systems shall withstand defined loads so that their operational capability is maintained for a sufficient period of time. The systems shall be designed so that the necessary monitoring is catered for at all times. f) The systems shall be designed to allow maintenance,testing, modifications etc. to be carried out safety.

10 Forskrift om sikkerhets- og kommunikasjonssystemer innretninger i petroleumsvirksomheten 176 Fastsatt av OD 7. februar Nødavstengningssystem a) Innretninger med utstyr som inneholder hydrokarboner, skal ha nødavstengningssystem. Systemet skal ha høy litelighet. b) Systemet skal hindre eller begrense konsekvenser av lekkasje og eliminere potensielle tennkilder. Seksjoneringsventiler tilkoblet systemet skal installeres i prosessanlegget slik at den dimensjonerende brannbelastningen ikke overskrider brannmotstanden for de enkelte brannceller. c) Aktivisering av nødavstengingssystemet skal bringe innretning og utstyr til en sikrest mulig tilstand. Manuelle utløsningsstasjoner skal være plassert strategiske steder, være godt merket, og være beskyttet mot uønsket aktivisering. Aktiviseringssignalene kan gis manuelt eller komme fra andre systemer. d) Komponenter som inngår i systemet, skal være uavhengige av og i tillegg til andre systemer. Nødavstengings ventiler kan også benyttes som prosessikringsventil. Systemet skal ikke kunne virkes negativt ved feil i andre systemer. Følgende ventiler skal, dersom de er installert, ha funksjon som nødavstengingsventiler: 1. Ventil i produksjons- /injeksjonsrør ( SCSSV ), 2. Ventil i produksjons- /injeksjonsving ( wingvalve ), 3. Automatisk hovedventil ( mastervalve ), 4. Ventiler ventiltre i forbindelse med kjemikalie injeksjon eller gassløfting, 5. Seksjoneringsventiler i prosessen. e) Komponenter som inngår i systemet, skal være tilpasset de belastninger som systemet kan utsettes for. f) Systemene skal kunne testes hensiktsmessig uten at dette medfører stans i virksomheten. g) Alle tilgjengelige nødavstengingsventiler skal være utstyrt med posisjonsindikator. Status utført aksjon skal overføres automatisk til kontrollsenter. h) Tilbakestilling av nødavstengingsventiler skal kunne foretas en sikker og kontrollert måte. 19 Prosessikringssystem a) Innretninger som er utstyrt med eller er tilknyttet prosessanlegg, skal normalt ha prosessikringssystem. Systemet skal ha høy litelighet. b) Systemet skal detektere unormale tilstander i prosessen som kan medføre fare. c) Systemet skal hindre at unormale tilstander i prosessen utvikler seg til en faresituasjon. d) Systemet skal utformes slik at det opererer uavhengig av andre systemer eller med tilsvarende sikkerhet som et uavhengig system. Nødavstengingsventiler kan benyttes som kombinerte nødavstengnings- og prosessikringsventiler. e) Komponenter som inngår i prosessikringssystemet, skal være tilpasset de belastninger de kan utsettes for. f) Sensorer som utløser avstengningsfunksjoner, skal gi varsel ved aktivisering. g) Prosessikringsystemet skal kunne testes hensiktsmessig uten at dette medfører stans i driften. h) Blokkeringsventiler som inngår i systemet, skal være sikret i riktig posisjon. 20 Prosesskontrollsystem a) Innretninger med prosessanlegg skal utstyres med prosesskontrollsystem som styrer og regulerer prosess- og hjelpesystemer en sikker måte. Systemet skal ha høy litelighet. Section 18 Emergency shutdown systems a) Installations with equipment containing hydrocarbons shall have an emergency shutdown system. The system shall have a high reliability. b) The system shall prevent or limit the consequences of leakage and shall eliminate potential ignition sources. Sectionalization valves connected to the system shall be installed in the processing plant so that the dimensioning fire load does not exceed the fire resistance for the individual fire cells. c) Activating the emergency shutdown system shall ensure the safest possible condition for the installation and the equipment. Manual ESD release stations shall be located in strategic positions, be well marked and shall be protected against undesired activation. The activating signals may be given manually or originate from other systems. d) Components incorporated in the system shall be independent of and shall be in addition to other systems. Emergency shutdown valves may also be used as process safety valve. It shall be impossible for the system to be adversely affected by failure in other systems. The following valves shall, if installed, have the function of emergency shutdown valves: 1. valves in production/injection tubing (SCSSV), 2. valves in production/injection wing (wing valve), 3. automatic master valve, 4. valves on christmas tree in connection with injection of chemicals or gas lifting, 5. process isolation (sectionalization) valves. e) Components incorporated in the system shall be designed for the loads to which they may be subjected. f) Appropriate testing of the systems shall be possible without interrupting operations. g) All accessible emergency shutdown valves shall be equipped with position indicator. Status of the completed action shall automatically be transferred to the control centre. h) It shall be possible to perform re-setting of emergency shutdown valves in a safe and controlled manner. Section 19 Process safety systems a) Installations equipped with or connected to processing plants shall normally be fitted with a process safety system. The system shall have a high reliability. b) The system shall detect abnormal conditions in the process which may entail danger. c) The system shall prevent abnormal conditions to develop into a hazardous situation. d) The system shall be designed to operate independently of other systems or with safety equivalent to an independent system. Emergency shutdown valves may be used as combined emergency shutdown and process safety valves. e) Components incorporated in the process safety system shall be suitable for the loads to which they may be subjected. f) Sensors activating shutdown functions shall give a warning signal when activated. g) Appropriate testing of the process safety systems shall be possible without interrupting the operations. h) Block valves incorporated in the system shall be secured in correct position. Section 20 Process control systems a) Installations with processing plant shall be fitted with a process control system which provides safe control and regulation of the processing and auxiliary systems. The system shall have a high reliability.

11 Forskrift om sikkerhets- og kommunikasjonssystemer innretninger i petroleumsvirksomheten 177 Fastsatt av OD 7. februar 1992 b) Komponenter og utstyr som inngår i systemet, skal være tilpasset de belastninger de kan utsettes for. 21 Gassutslippsystem a) Gassutslippsystem skal installeres når det er nødvendig å lede brennbare eller helsefarlige gasser bort fra innretningen. b) Systemet skal kunne utløses manuelt i sikker avstand fra utstyret det skal beskytte. I tillegg kan også aktiviseringssignaler komme fra andre systemer. c) Aktivisering av gassutslippsystemet skal sikre at gass utslipp ledes til et sikkert utslippsted og hurtig redusere trykket i utstyret. d) Systemet skal være utformet slik at gassutslipp ikke medfører skade mennesker, miljø eller økonomiske verdier. e) Status komponenter i gassutslippsystemet skal overvåkes. f) Systemet skal være utformet slik at vedlikehold og funksjonsstesting kan utføres en hensiktsmessig måte uten at dette medfører stans i virksomheten. 22 Brann- og evakueringsalarm a) Innretninger hvor personell kan oppholde seg, skal være utstyrt med system som kan varsle alt personell innretningen om brann eller evakuering. Systemet skal ha høy litelighet. b) Manuell utløsning av brannalarm skal være mulig fra kontrollsenter/kommandobro og eventuelle andre relevante steder. Utløsning av evakueringsalarm skal være mulig fra radiorom, kontrollsenter eller kommandobro. c) Manuell utløsning av brannbekjempelsesanlegg skal gi brannalarm. 23 Kommunikasjonssystem a) Innretningen skal ha nødvendig kommunikasjonsutstyr for intern og ekstern kommunikasjon. b) Kommunikasjonsutstyr og bruk av dette skal en effektiv og sikker måte ivareta aktuelle kommunikasjonsoppgaver under normal drift og i beredskaps- og nødsituasjoner. c) Kommunikasjonsutstyr og bruk av dette skal tilfredsstille nasjonale og internasjonale anerkjente normer for den enkelte innretning dersom ikke særlige forhold tilsier andre løsninger. d) Anlegg og drift av radio- og telekommunikasjonsutstyr skal følge den til enhver tid gjeldende norske lovgiving området. e) Oljedirektoratet eller den myndighet Oljedirektoratet bestemmer, kan ved enkeltvedtak legge anskaffelse og bruk av bestemt type kommunikasjonsutstyr. 24 Nødkraftsystem a) Innretninger skal være utstyrt med litelig nødkraftsystem. Systemet skal i nødvendig tid kunne levere tilstrekkelig kraft til sikkerhetssystemer og annet viktig utstyr dersom hovedkraften faller ut. b) Ved overgang fra hovedkraft til nødkraft skal det sikres at avbrudd ikke fører til problemer for nødkraftforbrukerne. b) Components and equipment incorporated in the system shall be suitable for the loads to which they may be subjected. Section 21 Gas release systems a) Gas release systems shall be installed when it is necessary to conduct inflammable and noxious gases away from the installation. b) It shall be possible to carry out manual activation of the system at a safe distance from the equipment the system is intended to protect. The activating signals may also originate from other systems. c) Activation of the gas release system shall ensure gas discharge from a safe location and quick depressurization in the equipment. d) The system shall be designed so that gas release will not incur injury to personnel or damage to the environment or to assets and financial interests. e) The status of components in the gas release system shall be monitored. f) The system shall be designed so that maintenance and functional testing can be expediently carried out without interrupting operations. Section 22 Fire and evacuation alarm a) Installations where people may be staying shall be equipped with systems capable of giving warning to all personnel on the installation of fire or evacuation. The system shall have a high reliability. b) Manual activation of fire alarm shall be possible from the control centre/the command bridge and if applicable from other relevant positions. Activation of evacuation alarm shall be possible to perform from the radioroom/control centre or from the command bridge. c) Manual activation of fire-fighting systems shall give fire alarm Section 23 Communication systems a) The installation shall have necessary equipment for internal and external communication. b) Communication equipment and the use of such equipment shall effectively and safely cater for relevant communication tasks during normal operations as well as in preparedness situations and in emergencies. c) Communication equipment and the use of such equipment shall comply with national and international recognized standards for the individual installation unless special conditions call for other solutions. d) Installation and operation of radio and telecommunications equipment shall comply with the Norwegian legislation at any time applicable to this area. e) The Norwegian Petroleum Directorate, or an authority appointed by the Norwegian Petroleum Directorate, may through individual administrative decisions require the purchase and use of a specific type of communication equipment. Section 24 Emergency power system a) Installations shall be equipped with a reliable emergency power system. The system shall provide sufficient power to safety systems and to other vital equipment for the necessary period of time in the event of failure of the main power supply. b) During changeover from the main power supply to emergency power, it shall be ensured that no interruption problems are caused for the consumers of emergency power.

CONTENTS INNHOLD. Preface... 584. Forord... 584

CONTENTS INNHOLD. Preface... 584. Forord... 584 Forskrift om gjennomføring og bruk av risikoanalyser i 583 Fastsatt av OD og 4. desember 1990. Forskrift om gjennomføring og bruk av risikoanalyser i. Fastsatt av Oljedirektoratet 4. desember 1990 i medhold

Detaljer

CONTENTS INNHOLD. Preface... 74. Forord... 74

CONTENTS INNHOLD. Preface... 74. Forord... 74 Forskrift om elektriske anlegg i petroleumsvirksomheten 73 Fastsatt av OD 8. januar 1991 Forskrift om elektriske anlegg i petroleumsvirksomheten. Fastsatt av Oljedirektoratet 8. januar 1991 i medhold av

Detaljer

CONTENTS INNHOLD. KAP I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1. Formål... 314 2. Virkeområde... 314 3. Definisjoner... 314 4. Ikrafttredelse...

CONTENTS INNHOLD. KAP I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1. Formål... 314 2. Virkeområde... 314 3. Definisjoner... 314 4. Ikrafttredelse... 313 Forskrift om styringssystem for å etterleve myndighetskrav knyttet til sikkerhet, arbeidsmiljø og vern av ytre miljø i petroleumsvirksomheten. Fastsatt ved kgl res 27. juni 1997 med hjemmel i lov 29.

Detaljer

CONTENTS INNHOLD PREFACE... 214 FORORD... 214

CONTENTS INNHOLD PREFACE... 214 FORORD... 214 Forskrift om løfteinnretninger og løfteredskap 213 i petroleumsvirksomheten Fastsatt av OD 7. februar 1992 Forskrift om løfteinnretninger og løfteredskap i petroleumsvirksomheten. Fastsatt av Oljedirektoratet

Detaljer

CONTENTS INNHOLD PREFACE... 601 FORORD... 601

CONTENTS INNHOLD PREFACE... 601 FORORD... 601 Forskrift om 599 Fastsatt av Miljøverndepartementet, Forskrift om. Fastsatt av Oljedirektoratet 18. mars 1992 i medhold av forskrift om sikkerhet mv, kgl res 28. juni 1985 jf 7 jf kap VIII, jf kap I, II

Detaljer

CONTENTS INNHOLD PREFACE... 141 FORORD... 141

CONTENTS INNHOLD PREFACE... 141 FORORD... 141 Forskrift om prosess- og støtteanlegg i petroleumsvirksomheten 139 Forskrift om prosess- og støtteanlegg i petroleumsvirksomheten. Fastsatt av Oljedirektoratet 7. februar 1992 i medhold av forskrift om

Detaljer

CONTENTS INNHOLD. Preface... 132. Forord... 132

CONTENTS INNHOLD. Preface... 132. Forord... 132 Forskrift om fiskerikyndig person ombord i seismiske fartøy 131 Fastsatt av OD 30. oktober 1991 Forskrift om fiskerikyndig person om bord i seismisk fartøy på norsk kontinentalsokkel. Fastsatt av Oljedirektoratet

Detaljer

CONTENTS INNHOLD PREFACE... 305 FORORD... 305

CONTENTS INNHOLD PREFACE... 305 FORORD... 305 303 Fastsatt av OD 7. februar 1992 Forskrift om bærende konstruksjoner i petroleumsvirksomheten. Fastsatt av Oljedirektoratet 7. februar 1992 i medhold av forskrift om sikkerhet mv, kgl res 28. juni 1985

Detaljer

CONTENTS INNHOLD. KAP I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1. Formål... 289 2. Virkeområde... 289 3. Definisjoner... 289 4. Ikrafttredelse mv...

CONTENTS INNHOLD. KAP I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1. Formål... 289 2. Virkeområde... 289 3. Definisjoner... 289 4. Ikrafttredelse mv... 287 Forskrift om sikkerhet i petroleumsvirksomheten. med hjemmel i lov 29. november 1996 nr 72 om petroleumsvirksomhet 10-18. Regulations relating to safety in the petroleum activities. Laid down by Royal

Detaljer

Brannvern - internkontroll. Hva sier regelverket i Norge? eiers og virksomhets plikter brannvesenets tilsyn. Trond Dilling senioringeniør

Brannvern - internkontroll. Hva sier regelverket i Norge? eiers og virksomhets plikter brannvesenets tilsyn. Trond Dilling senioringeniør Brannvern - internkontroll Hva sier regelverket i Norge? eiers og virksomhets plikter brannvesenets tilsyn Trond Dilling senioringeniør Ny brann- og eksplosjonsvernlov fra 01.07.02 Fire and Explosion Prevention

Detaljer

CONTENTS INNHOLD PREFACE... 343 FORORD... 343

CONTENTS INNHOLD PREFACE... 343 FORORD... 343 Forskrift om eksplosjons og brannbeskyttelse av innretninger 341 Fastsatt av Oljedirektoratet 7. februar 1992 Forskrift om eksplosjons- og brannbeskyttelse av innretninger. Fastsatt av Oljedirektoratet

Detaljer

INNHOLD CONTENTS. Forskrift om arbeidervern og arbeidsmiljø i petroleumsvirksomheten. Kgl res 27. november 1992

INNHOLD CONTENTS. Forskrift om arbeidervern og arbeidsmiljø i petroleumsvirksomheten. Kgl res 27. november 1992 231 Forskrift om arbeidervern og arbeidsmiljø i petroleumsvirksomheten. Fastsatt ved kgl res 27. november 1992 i medhold av lov 4. februar 1977 nr 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø m v 2 nr 3 første -

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

Programseminar 10-11 mars 2004

Programseminar 10-11 mars 2004 operasjonell risikoanalyse HMS Petroleum Beslutningsstøtteverktøy (NFR) Hovedprosjekt gjennom delprosjektet "Barrierer og " Jan Erik Vinnem, /HiS (jev@preventor.no) Programseminar 10-11 mars 2004 10.03.2004

Detaljer

CONTENTS INNHOLD PREFACE... 405 FORORD... 405

CONTENTS INNHOLD PREFACE... 405 FORORD... 405 Forskrift om systematisk oppfølging av arbeidsmiljøet i petroleumsvirksomheten (sam-forskriften) 403 Fastsatt av OD 8. mars 1995 Forskrift om systematisk oppfølging av arbeidsmiljøet i petroleumsvirksomheten

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

Innovasjonsvennlig anskaffelse

Innovasjonsvennlig anskaffelse UNIVERSITETET I BERGEN Universitetet i Bergen Innovasjonsvennlig anskaffelse Fredrikstad, 20 april 2016 Kjetil Skog 1 Universitetet i Bergen 2 Universitetet i Bergen Driftsinntekter på 4 milliarder kr

Detaljer

og arbeidsmiljøet i petroleumsvirksomheten. Utgitt av Oljedirektoratet 26. september 1995. INNHOLD CONTENTS INNLEDNING... 779 INTRODUCTION...

og arbeidsmiljøet i petroleumsvirksomheten. Utgitt av Oljedirektoratet 26. september 1995. INNHOLD CONTENTS INNLEDNING... 779 INTRODUCTION... 777 Orientering om ordningen av tilsynet med sikkerheten i petroleumsvirksomheten.. Orientation concerning the arrangement of regulatory supervision relating to safety and the working environment in the

Detaljer

En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket

En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket NIRF 17. april 2012 En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket Haakon Faanes, CIA,CISA, CISM Internrevisjonen NAV NAVs ITIL-tilnærming - SMILI NAV, 18.04.2012 Side 2 Styring av tjenestenivå Prosessen omfatter

Detaljer

CONTENTS INNHOLD. KAP III DRIKKEVANN... 959 12 Alminnelige krav til drikkevann... 959 13 Kontroll av drikkevann... 959 14 Krav til personell...

CONTENTS INNHOLD. KAP III DRIKKEVANN... 959 12 Alminnelige krav til drikkevann... 959 13 Kontroll av drikkevann... 959 14 Krav til personell... 955 Forskrift om hygieniske forhold m v for innretninger i. Fastsatt av Sosialdepartementet og Helsedirektoratet 17. juni 1991 med hjemmel i 57 i lov nr 11 av 22. mars 1985 om petroleumsvirksomhet jf 23

Detaljer

CONTENTS INNHOLD PREFACE... 35 FORORD... 35 CHAPTER I INTRODUCTORY PROVISIONS KAP I INNLEDENDE BESTEMMELSER

CONTENTS INNHOLD PREFACE... 35 FORORD... 35 CHAPTER I INTRODUCTORY PROVISIONS KAP I INNLEDENDE BESTEMMELSER Forskrift om rørledningssystemer i petroleumsvirksomheten 33 Fastsatt av Oljedirektoratet 30. april 1990 Forskrift om rørledningssystemer i petroleumsvirksomheten. Fastsatt av Oljedirektoratet 30. april

Detaljer

Instruksjons manual Instruction manual

Instruksjons manual Instruction manual knm Copyright c - 2011 knm Side. 1 BRUK AV UTSTYRET Utstyret er designet for løft, trekk, folding/bøying, kutting, støtteoperasjoner etc, og krever, med sitt høye operasjonstrykk og tunge arbeids last,

Detaljer

Nærings-PhD i Aker Solutions

Nærings-PhD i Aker Solutions part of Aker Motivasjon og erfaringer Kristin M. Berntsen/Soffi Westin/Maung K. Sein 09.12.2011 2011 Aker Solutions Motivasjon for Aker Solutions Forutsetning Vilje fra bedrift og se nytteverdien av forskning.

Detaljer

Bruk av ALARP analyse for beslutningstaking på behovet for sikkerhetssystemer / barrierer

Bruk av ALARP analyse for beslutningstaking på behovet for sikkerhetssystemer / barrierer Bruk av ALARP analyse for beslutningstaking på behovet for sikkerhetssystemer / barrierer Morten Sørum, Senior Advisor Safety, Statoil Classification: Internal 2014-11-16 ALARP prinsippet ALARP (As Low

Detaljer

WORKSHOP - ERGONOMISKE KRAV OG AKTIVITETER I NORSOK S-002 SKI, 13.11.2014 ADAM BALFOUR

WORKSHOP - ERGONOMISKE KRAV OG AKTIVITETER I NORSOK S-002 SKI, 13.11.2014 ADAM BALFOUR WORKSHOP - ERGONOMISKE KRAV OG AKTIVITETER I NORSOK S-002 SKI, 13.11.2014 ADAM BALFOUR PLAN FOR WORKSHOP Felles introduksjon 15 minutter Workshops ink. pause 90 minutter Oppsummering 15 minutter NORSOK-KOMITEEN

Detaljer

Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig

Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Med fokus på IT sikkerhet i offshore bransjen Kristiansand, 21/10/2014, Asgeir Skretting, Dag Tang Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Agenda Hvorfor sikker offshore

Detaljer

KAP I ALMINNELIGE BESTEMMELSER CHAPTER I GENERAL PROVISIONS

KAP I ALMINNELIGE BESTEMMELSER CHAPTER I GENERAL PROVISIONS Forskrift om helsekrav for personer i petroleumsvirksomheten 937 Forskrift om helsekrav for personer i petroleumsvirksomheten. Gitt av Helsedirektoratet 12.11.90 i medhold av 57 i lov nr 11 av 22. mars

Detaljer

INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011)

INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011) INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011) 1 Oppgaver Valgkomiteens oppgaver er å avgi innstilling til - generalforsamlingen

Detaljer

CONTENTS INNHOLD PREFACE... 482 FORORD... 482 INTRODUCTORY PROVISIONS INNLEDENDE BESTEMMELSER

CONTENTS INNHOLD PREFACE... 482 FORORD... 482 INTRODUCTORY PROVISIONS INNLEDENDE BESTEMMELSER Forskrift om bemannede undervannsoperasjoner 479 Fastsatt av OD og HD 11. juni 1990 Forskrift om bemannede undervannsoperasjoner i petroleumsvirksomheten. Fastsatt av Oljedirektoratet og Helsedirektoratet

Detaljer

Tjenestedirektivet og. «sosial dumping»

Tjenestedirektivet og. «sosial dumping» Tjenestedirektivet og handlingsplanen mot «sosial dumping» 11. mars Tjenestedirektivet favner vidt Næringer Reguleringer Artikkel 16 Restriksjonsforbudet Temaer Nr. 1 - Det generelle med kriterier e for

Detaljer

4. SIKKERHETSHENSYN Risiko i prosess design og drift Gruppering av utstyr (soneinndeling) Sikkerhetsbarrierer Forholdstall for ulykker

4. SIKKERHETSHENSYN Risiko i prosess design og drift Gruppering av utstyr (soneinndeling) Sikkerhetsbarrierer Forholdstall for ulykker 4. SIKKERHETSHENSYN Risiko i prosess design og drift Sannsynlighet Konsekvens Vi arbeider for å redusere sannsynlighet for uhell Vi arbeider for å avgrense konsekvensene av uhell Risiko = Sannsynlighet

Detaljer

ISO 9001:2015 Endringer i ledelsesstandarder

ISO 9001:2015 Endringer i ledelsesstandarder ISO 9001:2015 Endringer i ledelsesstandarder 210 kollegaer Oslo (HK) Bergen / Ågotnes Stavanger Haugesund Trondheim Göteborg VÅRE VERDIER HENSIKT MED STANDARD REVISJONER

Detaljer

Institutt for biovitenskap

Institutt for biovitenskap Institutt for biovitenskap Oppslag for alle avtrekksskap: Alle avtrekksskap skal ha forklaring på alarmsystem på det enkelte skap. Dette varier fra skap til skap. e.g. på IBV finnes det minst 3 ulike typer.

Detaljer

CP O ~" v? 23. jan.j Forskrifter om tilsyn med og bruk av anlegg, apparater, materiell og., stoffer som avgir ioniserende eller annen helsefarlig

CP O ~ v? 23. jan.j Forskrifter om tilsyn med og bruk av anlegg, apparater, materiell og., stoffer som avgir ioniserende eller annen helsefarlig CP O ~" v? 23. jan.j Forskrifter om tilsyn med og bruk av anlegg, apparater, materiell og., stoffer som avgir ioniserende eller annen helsefarlig stråling. Gitt ved kgl. res. av 23. jan. 1976 med hjemmel

Detaljer

Independent audit av kvalitetssystemet, teknisk seminar 25-26 november 2014

Independent audit av kvalitetssystemet, teknisk seminar 25-26 november 2014 Independent audit av kvalitetssystemet, teknisk seminar 25-26 november 2014 Valter Kristiansen Flyteknisk Inspektør, Teknisk vedlikehold Luftfartstilsynet T: +47 75 58 50 00 F: +47 75 58 50 05 postmottak@caa.no

Detaljer

PETROLEUM PRICE BOARD

PETROLEUM PRICE BOARD 1 PETROLEUM PRICE BOARD Our reference Date OED 15/712 21/09/2015 To the Licensees on the Norwegian Continental Shelf (Unofficial translation) NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL

Detaljer

Risk Modelling, Integration of Organisational, Human and Technical factors

Risk Modelling, Integration of Organisational, Human and Technical factors Risk Modelling, Integration of Organisational, Human and Technical factors Fra BORA til Risiko_OMT Innledning og leveranser ESRA seminar 8.2.2011 Aktiv bruk av risikoanalyser BORA seminar 3.5.2006 avslutning

Detaljer

LUFTDYKTIGHETSP ABUD

LUFTDYKTIGHETSP ABUD MERK! For at angjeldende flymateriell skal være luftdyktig må påbudet være utført til rett tid og notat om utførelsen ført inn i vedkommende iournal med henvisniniz til denne LDPs nummer. Luftartstilsynet

Detaljer

Hvordan komme i kontakt med de store

Hvordan komme i kontakt med de store Hvordan komme i kontakt med de store Willy Holdahl, direktør Personal og Organisasjonsutvikling Kongstanken, 15 oktober 2010 The information contained in this document is Volvo Aero Connecticut Proprietary

Detaljer

Miljøpåvirkning og legemiddelgodkjenning Hva sier regelverket? Steinar Madsen Statens legemiddelverk

Miljøpåvirkning og legemiddelgodkjenning Hva sier regelverket? Steinar Madsen Statens legemiddelverk Miljøpåvirkning og legemiddelgodkjenning Hva sier regelverket? Steinar Madsen Statens legemiddelverk Klasser av medisiner Substitusjon og tilskudd Vitaminer, mineraler, hormoner Medisiner som påvirker

Detaljer

Lovlig bruk av Cloud Computing. Helge Veum, avdelingsdirektør Difi, Oslo 17.03.2014

Lovlig bruk av Cloud Computing. Helge Veum, avdelingsdirektør Difi, Oslo 17.03.2014 Lovlig bruk av Cloud Computing Helge Veum, avdelingsdirektør Difi, Oslo 17.03.2014 Vårt utgangspunkt Det er Datatilsynets utgangspunkt at det er mulig å oppnå godt personvern også i nettskyen Dette er

Detaljer

Rolls-Royce Deck Machinery

Rolls-Royce Deck Machinery Rolls-Royce Deck Machinery - 40 years as Market Leader in Anchor Handling Gisle Anderssen 2005 Rolls-Royce plc The information in this document is the property of Rolls-Royce plc and may not be copied

Detaljer

Tap av data og ansvarsbegrensning ved kjøp av hostingtjenester

Tap av data og ansvarsbegrensning ved kjøp av hostingtjenester Tap av data og ansvarsbegrensning ved kjøp av hostingtjenester Lene Cecilie Høydahl Trine Lysaker Lehn 16. Januar 2014 Lene Cecilie Høydahl Kontraktsdirektør SAS Institute AS lene.hoydahl@sas.com Trine

Detaljer

SFI-Norman presents Lean Product Development (LPD) adapted to Norwegian companies in a model consisting of six main components.

SFI-Norman presents Lean Product Development (LPD) adapted to Norwegian companies in a model consisting of six main components. Hovedoppgave Masteroppgave ved ved IMM Høsten 2013 Lean Product Development Stability Drivers. Identifying Environmental Factors that Affect Performance. SFI-Norman presents Lean Product Development (LPD)

Detaljer

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting (OFFICE TRANSLATION) INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ISLAND DRILLING COMPANY ASA ORG NR 989 734 229 NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING OF ISLAND DRILLING COMPANY ASA REG NO 989 734 229 Den 9 juni

Detaljer

ILO- 98 Rett til kollektive forhandlinger.

ILO- 98 Rett til kollektive forhandlinger. ILO 98 Artikkel 1.1. Når det gjelder sysselsetting, skal arbeidstakerne nyte tilstrekkelig vern mot all diskriminering som innebærer et angrep på foreningsfriheten.2. Dette vern skal særlig være rettet

Detaljer

Informasjon om permittering og lønn 08.02.16

Informasjon om permittering og lønn 08.02.16 Informasjon om permittering og lønn 08.02.16 Permittering diverse info lønn Spørsmål Svar Lønnsslipp ved permittering Sjå eksempel på lønnsslippar - side 3-6 Lønnspliktdagar Sjukmelding Fagforeningskontingent

Detaljer

OM OSS / ARBEIDSLIV / CORPORATE, BØRS & FINANS / ENERGI / EUROPA- & KONKURRANSERETT/ FAMILIE, ARV & SKIFTE / EIENDOM & ENTREPRISE/ IMMATERIALRETT /

OM OSS / ARBEIDSLIV / CORPORATE, BØRS & FINANS / ENERGI / EUROPA- & KONKURRANSERETT/ FAMILIE, ARV & SKIFTE / EIENDOM & ENTREPRISE/ IMMATERIALRETT / OM OSS / ARBEIDSLIV / CORPORATE, BØRS & FINANS / ENERGI / EUROPA- & KONKURRANSERETT/ FAMILIE, ARV & SKIFTE / EIENDOM & ENTREPRISE/ IMMATERIALRETT / KOMMUNIKASJON, MEDIA & TEKNOLOGI / OLJE & GASS / PROFESJONSANSVAR

Detaljer

CONTENTS INNHOLD FORORD... 233 PREFACE... 233

CONTENTS INNHOLD FORORD... 233 PREFACE... 233 Forskrift om bore- og brønnaktiviteter og om geologisk datainnsamling i petroleumsvirksomheten 231 Fastsatt av OD 7. februar 1992 Forskrift om bore- og brønnaktiviteter og om geologisk datainnsamling i

Detaljer

IEC 61508. Hovedprinsipper og veiledning

IEC 61508. Hovedprinsipper og veiledning IEC 61508 Hovedprinsipper og veiledning Stein Hauge SINTEF Tlf: 75 17 33 70 / 930 18 395 haustein@online.no / stein.hauge@sintef.no 1 Bare måtte bruke IEC 61508 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1010 1 1212 1313 1414

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

Managing Risk in Critical Railway Applications

Managing Risk in Critical Railway Applications Managing Risk in Critical Railway Applications Topics Railway signalling Real projects Regulator, standards and the law Acceptance criteria for signalling systems (SIL) Risk analysis a special case The

Detaljer

lassification: Internal Undervannssystemer Krav til Barrierer under Produksjon og Vedlikehold

lassification: Internal Undervannssystemer Krav til Barrierer under Produksjon og Vedlikehold lassification: Internal Undervannssystemer Krav til Barrierer under Produksjon og Vedlikehold 2 Krav til Barrierer under Produksjon og Vedlikehold Forskrifter Standarder StatoilHydros styrende dokumenter

Detaljer

Forebygging av stikkskader og ny forskrift. Dorthea Hagen Oma Smittevernoverlege Helse Bergen

Forebygging av stikkskader og ny forskrift. Dorthea Hagen Oma Smittevernoverlege Helse Bergen Forebygging av stikkskader og ny forskrift Dorthea Hagen Oma Smittevernoverlege Helse Bergen The EU Sharps Directive blei vedtatt i mai 2010 direktivet er juridisk bindande også i Noreg gjennom EØS-avtalen

Detaljer

ATO program for Renewal of IR, Class or Type-rating

ATO program for Renewal of IR, Class or Type-rating May be used by the ATO in order to establish an individual training program for renewal of IR, Class or Type-rating in accordance with FCL.625 IR(c)(d) / AMC1 FCL.625(c) and FCL.740(b)(1)(2) / AMC1 FCL.740(b)(1)

Detaljer

Nye krav i ISO 9001, hvilke er de og hvordan implementere disse i TQM? Ragna Karoline Aasen

Nye krav i ISO 9001, hvilke er de og hvordan implementere disse i TQM? Ragna Karoline Aasen Nye krav i ISO 9001, hvilke er de og hvordan implementere disse i TQM? Ragna Karoline Aasen IMPLEMENTERINGSPLAN September 2015 ISO 9001:2015 publiseres Høst 2015 Akkreditering av sertifiseringsorganene

Detaljer

ROS analyse for samfunnskritiske IKT systemer. Utfordringer og muligheter 24/11-05

ROS analyse for samfunnskritiske IKT systemer. Utfordringer og muligheter 24/11-05 ROS analyse for samfunnskritiske IKT systemer Utfordringer og muligheter 24/11-05 Hermann Steen Wiencke Proactima/Universitetet i Stavanger 1 Et samarbeid mellom Universitetet i Stavanger og Rogalandsforskning

Detaljer

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Public roadmap for information management, governance and exchange 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Skate Skate (governance and coordination of services in egovernment) is a strategic cooperation

Detaljer

ESRA Norge Risikokommunikasjon og barrierestyring. Statoils step change in managing technical integrity the story so far

ESRA Norge Risikokommunikasjon og barrierestyring. Statoils step change in managing technical integrity the story so far ESRA Norge Risikokommunikasjon og barrierestyring Statoils step change in managing technical integrity the story so far Morten Sørum, Senior Advisor, Statoil Classification: Internal 2012-06-04 Innhold

Detaljer

Magnetic Charging Dock DK48

Magnetic Charging Dock DK48 Brukerhåndbok Magnetic Charging Dock DK48 Innhold Innledning...3 Om den magnetiske ladestasjonen...3 Med den magnetiske ladedokkstasjonen...4 Velge en festeanordning for telefonen...4 Lad opp telefonen

Detaljer

Sikkerhetsaspekter ved design av dreneringssystemer

Sikkerhetsaspekter ved design av dreneringssystemer part of Aker Sikkerhetsaspekter ved design av dreneringssystemer TEKNA Prosessikkerhetsseminar Henning M Exner, Bergen 3. Nov 2011 2010 Aker Solutions Innhold Forskjellige typer dreneringsanlegg Oversikt

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 3rd QUARTER 2015

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 3rd QUARTER 2015 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 15/712 07/12/2015 Til rettighetshaverne på norsk sokkel (Unofficial translation) NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 3rd

Detaljer

Hvorfor er nordområdene interessante for Aker Solutions?

Hvorfor er nordområdene interessante for Aker Solutions? part of Aker Hvorfor er nordområdene interessante for Aker Solutions? Simen Lieungh Konsernsjef Kirkeneskonferansen, 28. januar 2009 2009 Aker Solutions Aker Solutions Subsea 100% NOK 58.1 mrd. P&C NOK

Detaljer

Nye standarder for risikoanalyse/-styring Revisjon av Norsok Z-013

Nye standarder for risikoanalyse/-styring Revisjon av Norsok Z-013 Nye standarder for risikoanalyse/-styring Revisjon av Norsok Z-013 Jan Erik Vinnem AS ESRA seminar 24.11.2009 Pres Z-013 jev 1 Oversikt Arbeidsprosessen & -gruppen Oversikt over standarden Innhold og omfang

Detaljer

Standarder for Asset management ISO 55000/55001/55002

Standarder for Asset management ISO 55000/55001/55002 Standarder for Asset management ISO 55000/55001/55002 bjorn.fredrik.kristiansen@multiconsult.no 1 Multiconsults kjernevirksomhet er rådgivning og prosjektering Multiconsult skal være multifaglige tilby

Detaljer

Company name: Åkrehamn Trålbøteri AS

Company name: Åkrehamn Trålbøteri AS S-025 03-02-025 Karmsund Maritime Offshore Supply AS Vendor Quality Assurance Questionnaire Company name: Åkrehamn Trålbøteri AS Tel: 52844560 Address: Øyavn 60 4296 Åkrehamn Fax:52844561 E-mail: terje@tral.no

Detaljer

SeaWalk No 1 i Skjolden

SeaWalk No 1 i Skjolden SeaWalk No 1 i Skjolden August 2011 Luster Kommune Marked I løpet av de neste 10 år er verdens cruisemarked ventet å doble seg. Veksten forventes større i Europa enn i Kariben og USA. Markedet vil lete

Detaljer

Kontaktpunkt Nyhamna - Hvordan påvirker den generelle oppdragstørken i leverandørindustrien utviklingen av Kværner lokalt og regionalt?

Kontaktpunkt Nyhamna - Hvordan påvirker den generelle oppdragstørken i leverandørindustrien utviklingen av Kværner lokalt og regionalt? Kontaktpunkt Nyhamna - Hvordan påvirker den generelle oppdragstørken i leverandørindustrien utviklingen av Kværner lokalt og regionalt? 14. April 2015 Geir Johnsen Daglig leder Kværner avdeling Molde Vi

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014.

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 31.10.2013 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2014 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen

Detaljer

AVVIKSBEHANDLING No. of Sheets: 7

AVVIKSBEHANDLING No. of Sheets: 7 For access or copy of document, please contact: hilde.lillegraven@pgs.com This document can be updated by: Stein Fines, stein.fines@pertra.no 02 20021023 Issued for Use S. Fines O.A. Isdal E. Haugane 01

Detaljer

FORSLAG OM KAPITALNEDSETTELSE I PROPOSED REDUCTION OF SHARE CAPITAL IN. ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA (Business Registration No.

FORSLAG OM KAPITALNEDSETTELSE I PROPOSED REDUCTION OF SHARE CAPITAL IN. ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA (Business Registration No. FORSLAG OM KAPITALNEDSETTELSE I ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA (Organisasjonsnummer 989 307 606) Vedtatt av Selskapets styre den 15. mai 2012. PROPOSED REDUCTION OF SHARE CAPITAL IN ALADDIN OIL & GAS COMPANY

Detaljer

Et treårig Interreg-prosjekt som skal bidra til økt bruk av fornybare drivstoff til persontransporten. greendriveregion.com

Et treårig Interreg-prosjekt som skal bidra til økt bruk av fornybare drivstoff til persontransporten. greendriveregion.com Et treårig Interreg-prosjekt som skal bidra til økt bruk av fornybare drivstoff til persontransporten. greendriveregion.com Mål Målet i Green Drive Region er at 10 % av alle personbiler i Indre Skandinavia

Detaljer

Forberedelse til skolebesøk

Forberedelse til skolebesøk Engineering Challenge et læringsspill om ingeniøryrket Engineerium, Fornebu Slide 1 Innhold Verden trenger energi Hva er olje og gass Olje og gass i Norge Om olje- og gassbransjen Spennende muligheter

Detaljer

Jan Krokeide Fagsjef boring - OLF. Kvalitetssikring av Brønn kontroll kompetanse

Jan Krokeide Fagsjef boring - OLF. Kvalitetssikring av Brønn kontroll kompetanse NFLB Høstkonferanse 22.oktober 2010 Samhandling på tvers av selskap og interesser kunder, leverandører, operatører hvordan kan vi gjøre hverandre bedre? Jan Krokeide Fagsjef boring - OLF Innhold: Bakgrunn

Detaljer

Yrkesfaglig utvalg for bygg, industri og elektro

Yrkesfaglig utvalg for bygg, industri og elektro Yrkesfaglig utvalg for bygg, industri og elektro Utdrag fra mandat Utvalgene skal ta utgangspunkt i bransjens behov for kvalifiserte fagarbeidere. Utvalgene skal levere en rapport 01.03.2016 der de presenterer

Detaljer

KAPITTEL L KOMMUNIKASJONS- OG NAVIGASJONSUTSTYR

KAPITTEL L KOMMUNIKASJONS- OG NAVIGASJONSUTSTYR KAPITTEL L KOMMUNIKASJONS- OG NAVIGASJONSUTSTYR JAR-OPS 3.845 Generell innledning (Se IEM OPS 3.845) (a) Et luftfartsforetak skal sikre at en flyging ikke påbegynnes med mindre det kommunikasjons- og navigasjonsutstyret

Detaljer

ISO-standarderfor informasjonssikkerhet

ISO-standarderfor informasjonssikkerhet Verifying security since 1999 ISO-standarderfor informasjonssikkerhet ISO/IEC 27000-serien Information technology Security techniques oiso/iec 27000 Information security management systems Overview and

Detaljer

Fakultet for informasjonsteknologi, Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap AVSLUTTENDE EKSAMEN I. TDT42378 Programvaresikkerhet

Fakultet for informasjonsteknologi, Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap AVSLUTTENDE EKSAMEN I. TDT42378 Programvaresikkerhet Side 1 av 5 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet BOKMÅL Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap AVSLUTTENDE EKSAMEN

Detaljer

Universitet på dypt vann?

Universitet på dypt vann? Universitet på dypt vann? Professor Arnfinn Nergaard Masterstudiet i Offshoreteknologi Institutt for Konstruksjonsteknikk og Materialteknologi Marin- og undervannsteknikk Universitetet i Stavanger UiS

Detaljer

ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL SELSKAPETS LEDENDE ANSATTE

ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL SELSKAPETS LEDENDE ANSATTE ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL SELSKAPETS LEDENDE ANSATTE Styret i Reservoir Exploration Technology ASA ( Selskapet ) fremlegger erklæring ( Erklæringen ) vedrørende fastsettelse av lønn og

Detaljer

Neste generasjon ISO standarder ISO 9001 og ISO 14001. Hva betyr det for din bedrift? DNV GL Business Assurance Norway AS SAFER, SMARTER, GREENER

Neste generasjon ISO standarder ISO 9001 og ISO 14001. Hva betyr det for din bedrift? DNV GL Business Assurance Norway AS SAFER, SMARTER, GREENER Neste generasjon ISO standarder ISO 9001 og ISO 14001 Hva betyr det for din bedrift? DNV GL Business Assurance Norway AS 1 SAFER, SMARTER, GREENER Et nytt perspektiv For å sikre at kvalitetsstyring blir

Detaljer

part of Aker Aker Solutions MMO Dag Yngve Johnsen Ptil Entreprenørseminar 18.10.2011 2011 Aker Solutions 2011 Aker Solutions

part of Aker Aker Solutions MMO Dag Yngve Johnsen Ptil Entreprenørseminar 18.10.2011 2011 Aker Solutions 2011 Aker Solutions Aker Solutions MMO Dag Yngve Johnsen Siv Grethe Hansen HVO HR direktør Ptil Entreprenørseminar 18.10.2011 Aker Solutions forretningsområde MMO Lang industrihistorie MMO = Maintenance, Modifications & Operations

Detaljer

Asset Management. Compliance og Operasjonell Risiko. Asle Bistrup Eide. Presentasjon i VFF den 28. november 2012

Asset Management. Compliance og Operasjonell Risiko. Asle Bistrup Eide. Presentasjon i VFF den 28. november 2012 Asset Management Compliance og Operasjonell Risiko Presentasjon i VFF den 28. november 2012 Asle Bistrup Eide A global manager with companies in Oslo, Stockholm, Bergen, Luxembourg, Chennai and Hong Kong

Detaljer

Utstyr for avstandsmåling. Dommersamling 14. mars 2015 Stein Jodal

Utstyr for avstandsmåling. Dommersamling 14. mars 2015 Stein Jodal Utstyr for avstandsmåling Dommersamling 14. mars 2015 Stein Jodal Dommersamlingen 2012 Regulert i R 14-3 Kunstige hjelpemidler, uvanlig utstyr og uvanlig bruk av utstyr Anmerkning: Komiteen kan lage en

Detaljer

Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools

Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools The Visions Conference 2011 UiO 18 20 May 2011 Kirsten Palm Oslo University College Else Ryen

Detaljer

FM kompetanseutvikling i Statoil

FM kompetanseutvikling i Statoil FM kompetanseutvikling i Statoil Erick Beltran Business developer Statoil FM Kompetanse for bedre eiendomsforvaltning Trondheim, 6 Januar 2010 Classification: Internal (Restricted Distribution) 2010-06-06

Detaljer

Commercial Marine. Yrjar Garshol Vice President Marketing. Trusted to deliver excellence

Commercial Marine. Yrjar Garshol Vice President Marketing. Trusted to deliver excellence Commercial Marine Yrjar Garshol Vice President Marketing 2014 Rolls-Royce plc The information in this document is the property of Rolls-Royce plc and may not be copied or communicated to a third party,

Detaljer

Oversikt over standarder for. risikoanalyse, risikovurdering og risikostyring

Oversikt over standarder for. risikoanalyse, risikovurdering og risikostyring Oversikt over standarder for risikoanalyse, risikovurdering og risikostyring Risikoanalyser, risikovurdering og risikostyring Å gjennomføre risikovurderinger er en viktig oppgave for mange private og offentlige

Detaljer

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00. Til aksjeeierne i Songa ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Songa ASA holdes på selskapets kontor i Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Detaljer

Blokkering av innhold på internett

Blokkering av innhold på internett Blokkering av innhold på internett Norids registrarseminar Rune Ljostad 30. oktober 2012 Internett egenart har skapt ubalanse Stort skadepotensiale Alle tidligere naturlige begrensninger borte Mulig å

Detaljer

Frode Endresen. Installasjonskrav ved fiskal gassmåling Hvorfor anbefales stadig de mest konservative løsningene?

Frode Endresen. Installasjonskrav ved fiskal gassmåling Hvorfor anbefales stadig de mest konservative løsningene? Frode Endresen Installasjonskrav ved fiskal gassmåling Hvorfor anbefales stadig de mest konservative løsningene? Ultralyd gassmåler Vært på markedet siden siste del av nittitallet Befestet sin posisjon

Detaljer

Tre kilder til markedsdata

Tre kilder til markedsdata Johan Fredrik Øhman Tre kilder til markedsdata Datakilder for transaksjoner TRS VPS Børsdata 2 Transaksjonsrapportering i MiFID 1 3 Mottar >130 millioner transaksjoner i året 4 Utvidet teknisk samarbeid

Detaljer

Workshop 22. september 2015

Workshop 22. september 2015 Workshop 22. september 2015 Rapporteringsforordning (EU) nr. 376/2014 Luftfartstilsynet T: +47 75 58 50 00 F: +47 75 58 50 05 postmottak@caa.no Postadresse: Postboks 243 8001 BODØ Besøksadresse: Sjøgata

Detaljer

Tripartite. The regulations also create a general duty for employees to help shape, implement and follow up systematic HSE efforts in the industry.

Tripartite. The regulations also create a general duty for employees to help shape, implement and follow up systematic HSE efforts in the industry. Tripartite Collaboration between employers, unions and government is not only enshrined in Norwegian petroleum policy, but also essential for progress on HSE. That puts Norway in a unique position. Trepartssamarbeid

Detaljer

Tor Solbjørg (diplom. IR, statsautorisert revisor) Revisjonssjef Helse Nord RHF

Tor Solbjørg (diplom. IR, statsautorisert revisor) Revisjonssjef Helse Nord RHF Tor Solbjørg (diplom. IR, statsautorisert revisor) Revisjonssjef Helse Nord RHF Nasjonal fagkonferanse i offentlig revisjon Gardermoen 29. oktober 2014 Innledning Innhold Hva er beholdt fra 92-rammeverket,

Detaljer

SkillGuide. Brukerveiledning. Norsk

SkillGuide. Brukerveiledning. Norsk SkillGuide Brukerveiledning Norsk SkillGuide SkillGuide er en feedback-enhet som gir tilbakemelding på HLR-kvalitet, både i sanntid og ved en oppsummering i etterkant. www.laerdal.com Hva følger med SkillGuide

Detaljer

Endringer i neste revisjon av EHF / Changes in the next revision of EHF 1. October 2015

Endringer i neste revisjon av EHF / Changes in the next revision of EHF 1. October 2015 Endringer i neste revisjon av / Changes in the next revision of 1. October 2015 INFORMASJON PÅ NORSK 2 INTRODUKSJON 2 ENDRINGER FOR KATALOG 1.0.3 OG PAKKSEDDEL 1.0.2 3 ENDRINGER FOR ORDRE 1.0.3 4 ENDRINGER

Detaljer

- VEDLEGG N. Skilting for bevegelseshemmede

- VEDLEGG N. Skilting for bevegelseshemmede 185 - VEDLEGG N Skilting for bevegelseshemmede personer N.l Virkeområde I dette vedlegget angis skilting for bruk på både infrastruktur og rullende materiell. N.2 Infrastrukturskilt Infrastrukturskilting

Detaljer

Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo. 14. oktober 2005 kl 12:00

Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo. 14. oktober 2005 kl 12:00 Til aksjeeiere i Norgani Hotels ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Norgani Hotels ASA holdes på: Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo 14. oktober 2005 kl 12:00

Detaljer