KAP I ALMINNELIGE BESTEMMELSER CHAPTER I GENERAL PROVISIONS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KAP I ALMINNELIGE BESTEMMELSER CHAPTER I GENERAL PROVISIONS"

Transkript

1 Forskrift om helsekrav for personer i petroleumsvirksomheten 937 Forskrift om helsekrav for personer i petroleumsvirksomheten. Gitt av Helsedirektoratet i medhold av 57 i lov nr 11 av 22. mars 1985 om petroleumsvirksomhet, jf 23 i kgl res av 28. juni 1985 om sikkerhet m v i petroleumsvirksomheten og Sosialdepartementets delegasjonsskriv av Regulations relating to medical requirements for persons engaged in the petroleum activities. Stipulated by the Directorate of Health 12 November 1990 pursuant to Section 57 of Act No. 11 of 22 March 1985 relating to petroleum activities, cf Section 23 of Royal decree of 28 June 1985 relating to safety etc. in the petroleum activities and letter on delegation of authority of 5 September 1985 from the Ministry of Health and Social Affairs. INNHOLD KAP I ALMINNELIGE BESTEMMELSER Formål Virkeområde Unntak Helseundersøkelse etter annet regelverk Definisjoner Ansvar Krav til dokumentasjon Tilsyn Fravik Rett til å utstede helseerklæring m v KAP II HELSEUNDERSØKELSE Egenerklæring Formålet med helseundersøkelsen Krav til helse Særlige krav til helse for person som skal delta i bemannede undervannsoperasjoner og dermed utsettes for forhøyet omgivende trykk Leges plikt til å sørge for sakens utredning KAP III HELSEERKLÆRING - ERKLÆRING OM IKKE OPPFYLTE HELSEKRAV 16 Utstedelse av helseerklæring eller erklæring om ikke oppfylte helsekrav Helseerklæringens gyldighetstid Fornyelse av helseerklæring CONTENTS CHAPTER I GENERAL PROVISIONS Section 1 Purpose Section 2 Scope of application Section 3 Exceptions Section 4 Medical examination according to other statutory legislation Section 5 Definitions Section 6 Resposibility Section 7 Requirements relating to documentation Section 8 Regulatory supervision Section 9 Exemption Section 10 Right to issue certificate of medical fitness etc CHAPTER II MEDICAL EXAMINATION Section 11 Personal health statement Section 12 Purpose of the medical examination Seetion 13 Medical requirements Section 14 Special medical requirements relating to persons who are to take part in manned underwater operations and thereby will be exposed to increased ambient pressure Section 15 Duty of the medical practitioner to ensure adequate clarification of the case CHAPTER III Section 16 CERTIFICATE OF MEDICAL FITNESS - STATEMENT OF NON-COMPLIANCE WITH MEDICAL REQUIREMENTS Issuance of certificate of metical fitness or statement of non-compliance with medical requirements Section 17 Validity of certificate of medical fitness Section 18 Renewal of certificate of medical fitness

2 938 Forskrift om helsekrav for personer i petroleumsvirksomheten 19 Oppbevaring av skjema Rett til å få saken behandlet av Helsedirektoratet KAP IV HELSEDIREKTORATETS SAKSBEHANDLING - KLAGE- BEHANDLING Helsedirektoratets kompetanse Klagenemndas kompetanse Klagenemndas sammensetning Saksbehandlingsregler Nødvendige utgifter KAP V TVANGSMIDLER- STRAFF OG IKRAFTTREDELSE Tvangsmidler Stansing av virksomhet Straffebestemmelse Ikrafttredelse m v Veiledning til forskrift om helsekrav for personer i petroleumsvirksomheten Section 19 Filing of forms Section 20 Right to have the case considered by the Directorate of Health CHAPTER IV DIRECTORATE OF HEALTH PROCEDURES - HANDLING OF APPEALS Section 21 Competence of the Directorate of Health Section 22 Competence of the Appeal Board Section 23 Composition of the Appeal Board Section 24 Rules of procedure Section 25 Necessary expenditure CHAPTER V COERSIVE MEASURES - PENALTY AND ENTRY INTO FORCE Section 26 Coersive measures Section 27 Suspension of activities Section 28 Penal provision Section 29 Entry into force etc Guidelines to regulations relating to medical requirements for persons engaged in the petroleum activities

3 Forskrift om helsekrav for personer i petroleumsvirksomheten 939 KAP I ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1 Formål Denne forskriftens formål er å sikre at personer som deltar i petroleumsvirksomheten, er helsemessig skikket til dette ut fra en sikkerhetsmessig vurdering av om de kan utgjøre en fare for seg selv eller andre på grunn av sin helsetilstand. 2 Virkeområde Denne forskriften gjelder helsekrav til personer som oppholder seg på innretninger eller som deltar i bemannede undervannsoperasjoner i petroleumsvirksomheten. Denne forskriften gjelder ikke på fartøyer med mindre annet blir særskilt fastsatt av Helsedirektoratet ved enkeltvedtak eller forskrift. 3 Unntak Unntatt fra kravet om helseerklæring er personer som oppholder seg på innretning i petroleumsvirksomheten uten at dette har forbindelse med deres ervervsmesssige virksomhet. 4 Helseundersøkelse etter annet regelverk Den som har gjennomgått helseundersøkelse og fått helseerklæring etter forskrift om legeundersøkelse av arbeidstakere på skip av 3. februar 1986 anses å oppfylle helsekravene i denne forskrift. Helseundersøkelse etter annet regelverk, som stiller minst like strenge helsekrav som denne forskrift med utfyllende bestemmelser, anses å fylle kravene til helseundersøkelse etter denne forskrift. Helseerklæring kan da utstedes etter reglene i kap III. 5 Definisjoner I denne forskriften forstås med: Helseundersøkelse: Leges undersøkelse etter reglene gitt i denne forskrift og i samsvar med veiledning og undersøkelsesskjema utarbeidet i medhold av den, jf 12 og 13. Helseerklæring: Erklæring om at en person er helsemessig skikket til å oppholde seg på innretning som nevnt i petroleumsloven 1, eller delta i bemannede undervannsoperasjoner i petroleumsvirksomheten. Erklæring om ikke oppfylte helsekrav: Erklæring om at en person ikke anses helsemessig skikket til å oppholde seg på innretning som nevnt i petroleumsloven 1, eller til å delta i bemannede undervannsoperasjoner i petroleumsvirksomheten. Lege: Norsk lege som fyller vilkårene i lov om leger av 13. juni 1980 nr 42. (legeloven) CHAPTER I GENERAL PROVISIONS Section 1 Purpose The purpose of these regulations is to ensure that persons engaged in the petroleum activities are medically fit for this from a safety point of view based on whether they may constitute a risk to themselves or to others as a result of their condition of health. Section 2 Scope of application These regulations stipulate medical requirements applicable to persons who are staying on installations or who are participating in manned underwater operations in the petroleum activities. These regulations are not applicable to vessels unless specifically stipulated by the Directorate of Health in a separate administrative decision or by regulation. Section 3 Exceptions Persons staying on an installation in the petroleum activities when such stay has no connection with their occupational activities are excepted from the requirement relating to certificate of medical fitness. Section 4 Medical examination according to other statutory legislation Anyone having been subjected to a medical examination and having subsequently received a certificate of medical fitness according to the regulations concerning medical examination of employees on ships, of 3 February 1986, shall be deemed to have complied with the medical requirements stipulated by the present regulations. Medical examination according to other statutory legislation which stipulates at least as stringent medical requirements as the present regulations with supplementary provisions, shall be deemed to comply with the requirements to medical examination pursuant to the present regulations. Certificate of medical fitness may then be issued according to the provisions contained in Chapter III. Section 5 Definitions For the purpose of these regulations, the following definitions shall apply Medical examination: Examination by a medical practitioner according to the rules stipulated by the present regulations, and in accordance with guidelines and prescribed examination form issued in pursuance thereof, cf. Sections 12 and 13. Certificate of medical fitness: Certificate to the effect that a person is medically fit to be on an installation as mentioned in Section 1 of the Petroleum Act, or to participate in manned underwater operations in the petroleum activities. Statement of non-compliance with medical requirements: A statement to the effect that a person is not regarded to be medically fit to be on an installation as mentioned in Section 1 of the Petroleum Act, or to participate in manned underwater operations in the petroleum activities. Medical practitioner: A Norwegian medical practitioner who fulfills the requirements stipulated by the Act of 13 June 1980, No. 42, relating to medical practitioners (Medical Practitioner Act).

4 940 Forskrift om helsekrav for personer i petroleumsvirksomheten Utenlandsk lege med Helsedirektoratets godkjenning til å utferdige helseerklæring til personer som skal oppholde seg på innretning som nevnt i petroleumsloven 1. Operatør: Selskap eller sammenslutning som ved tildeling av utvinningstillatelse er blitt utpekt til å forestå den daglige ledelse av den virksomhet som utføres i medhold av tillatelsen, jf petroleumsloven 9. Bemannet undervannsoperasjon: Aktivitet der mennesker oppholder seg under vannflaten og/ eller utsettes for forhøyet omgivende trykk. 6 Ansvar Operatøren og enhver annen som deltar i virksomheten skal sørge for at reglene i denne forskrift følges, jf sikkerhetsforskriften 4. 7 Krav til dokumentasjon Personer som nevnt i 2 må til enhver tid kunne legge fram gyldig helseerklæring. Operatør skal kunne dokumentere at det er etablert et system for å kunne kontrollere at personer som omfattes av denne forskrift har gyldig helseerklæring. Dokumentasjon for dette skal framlegges når Helsedirektoratet krever det. 8 Tilsyn Helsedirektoratet fører tilsyn med at bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskrift overholdes. Helsedirektoratet bestemmer hvilke meldinger og innberetninger som skal avgis i forbindelse med utøvelse av dette tilsyn. 9 Fravik Helsedirektoratet kan fravike reglene gitt i og i medhold av denne forskrift dersom spesielle grunner gjør det nødvendig eller rimelig. 10 Rett til å utstede helseerklæring m v Helseundersøkelse utføres og helseerklæring eller erklæring om ikke oppfylte helsekrav skal utstedes av lege, jf 5. For person som skal delta i bemannede undervannsoperasjoner skal helseundersøkelse utføres, og helseerklæring eller erklæring om ikke oppfylte helsekrav utstedes av lege med Helsedirektoratets godkjenning til å utferdige helseerklæring til person som skal delta i bemannede undervannsoperasjoner. Personer som skal ha helseerklæring står, med de begrensninger som nevnt i annet ledd, fritt i sitt valg av lege. A medical practitioner of foreign nationality who has the approval of the Directorate of Health to issue certificate of medical fitness to persons intending to stay on an installation as mentioned in Section 1 of the Petroleum Act. Operator: A company or an association which through the granting of a production licence has been appointed to be responsible for the day to day management of the activities carried out in accordance with the licence, cf. Section 9 of the Petroleum Act. Manned underwater operation: Activity where humans stay below water surface and/or are exposed to increased ambient pressure. Section 6 Resposibility The operator and anyone else who takes part in the activities shall ensure that the provisions contained in the present regulations are complied with, cf. Section 4 of the Safety Regulations. Section 7 Requirements relating to documentation Persons mentioned in Section 2 must at all times be able to produce a valid certificate of medical fitness. The operator shall be able to document the establishment of a system to enable a control ensuring that persons comprised by the present regulations are in possession of a valid certificate of medical fitness. Such documentation shall be produced when required by the Directorate of Health. Section 8 Regulatory supervision The Directorate of Health shall supervise the compliance with provisions laid down in or pursuant to the present regulations. The Directorate of Health shall decide which notifications and reports are to be submitted in connection with the exercise of this supervision. Section 9 Exemption The Directorate of Health may exempt from the provisions laid down in or pursuant to the present regulations if special circumstances make such exemption necessary or reasonable. Section 10 Right to issue certificate of medical fitness etc. Medical examination shall be carried out and certificate of medical fitness or statement of non-compliance with medical requirements shall be issued by a medical practitioner, cf. Section 5. In the case of a person who is to take part in manned underwater operations, medical examination shall be carried out, and certificate of medical fitness or statement of noncompliance with medical requirements shall be issued by a medical practitioner approved by the Directorate of Health to issue certificate of medical fitness to persons who are to participate in manned underwater operations. Other than the limitation mentioned in the second paragraph, persons who are required to have a certificate of medical fitness shall be able to choose the medical practitioner freely.

5 Forskrift om helsekrav for personer i petroleumsvirksomheten 941 KAP II HELSEUNDERSØKELSE 11 Egenerklæring Den som skal undersøkes skal avgi egenerklæring om sin helsetilstand. Legen skal være kjent med innholdet i egenerklæringen før undersøkelsen foretas. 12 Formålet med helseundersøkelsen Formålet med helseundersøkelsen er å undersøke om en person er helsemessig skikket til å oppholde seg på innretning i petroleumsvirksomheten, eventuelt til å delta i bemannede undervannsoperasjoner. Det skal herunder vurderes om vedkommende lider av tilstander som vil kunne medføre sannsynlighet for at vedkommende ikke vil kunne registrere varsling av, eller fysisk eller psykisk mestre en evakueringssituasjon, medføre at vedkommende ikke er i stand til å utføre sitt arbeid sikkerhetsmessig forsvarlig eller utløse livstruende forverring i løpet av 48 timer i tilfelle bortfall av medisinering. 13 Krav til helse Tilstander som skal medføre at helsekrav ikke anses oppfylt - Innskrenket synsfelt. - Synsstyrke svakere enn 5/10 ved undersøkelse av begge øynene samtidig. - Bruk av korrigerende glass eller kontaktlinser ved undersøkelsen tillates. - Større hørselstap på det beste øret enn 35 db ved frekvensene 500, 1000 og 2000 Hz, og 60 db ved 3000 og 4000 Hz. - Behandlingstrengende sinnslidelse - Alkoholisme eller narkomani. - Tilstander som kan medføre plutselig tap av bevissthet, herunder diabetes mellitus, type I. - Hemning i bevegelsesapparatet som medfører at vedkommende ikke vil kunne fysisk mestre en evakueringssituasjon - Svangerskap etter 28. uke Tilstander som kan medføre at helsekrav ikke anses oppfylt - Infeksjonssykdommer - Malign sykdom - Diabetes mellitus - Overvekt - Sykdommer i blod og blod-dannende organer - Enhver lidelse i sentralnervesystemet som kan medføre nedsatt bevissthetstilstand eller reduserte motoriske eller psykiske ferdigheter - Kardiovaskulær sykdom - Tilstand som medfører nedsatt lungefunksjon - Tilstander som medfører øket risiko for akuttmedisinsk behov - Andre tilstander som kan medføre at en person ikke er helsemessig skikket, jf 12 Dersom den som søker helseerklæring lider av en eller flere tilstander som kan medføre at helsekrav ikke anses oppfylt, skal tilstanden og dens konsekvenser vurderes i forhold til 1 og 12. CHAPTER II MEDICAL EXAMINATION Section 11 Personal health statement A person who is to be examined shall submit a personal statement of health. The medical practitioner shall be familiar with the contents of the personal health statement before the examination is carried out. Section 12 Purpose of the medical examination The purpose of the medical examination is to find out whether a person is medically fit to be on an installation in the petroleum activities, or to take part in manned underwater operations, as the case may be. It shall include an evaluation of whether the person is suffering from conditions that may entail probability that the person in question will not be able to notice an evacuation alarm, or physically or psychologically to handle a situation requiring evacuation, or that may entail that the person in question is unable to carry out work with adequate safety, or that may deteriorate into a life-threatening situation within 48 hours in the event of discontinuation of medication. Seetion 13 Medical requirements Conditions that must lead to a conclusion of non-compliance wlth medical requirements - Limited field of vision. - Visual acuity lower than 5/10 in simultaneous examination of both eyes. - Use of corrective glasses or contact lenses during the examination is permitted. - Loss of hearing of the best ear exceeding 35 db at the frequencies 500, 1000 and 2000 Hz, and 60 db at 3000 and 4000 Hz. - Mental disability requiring treatment. - Alcoholism or drug addiction. - Conditions that may lead to sudden loss of consciousness, including diabetes mellitus, Type I. - Motor system deficiencies, entailing that the person will not be physically able to handle an evacuation situation. - Pregnancy after the 28th week. Conditions that may lead to a conclusion of non-compliance with medical requirements - Infectious diseases. - Malign desease. - Diabetes mellitus. - Overweight. - Disorders of the blood and blood forming organs - Any disorder of the central nervous system which may cause a reduced level of consciousness or reduced motor or mental capabilities. - Cardiovascular disorders. - Condition entailing reduced lung function. - Conditions entailing increased risk of acute medical requirements. - Other conditions causing a person to be medically unfit, cf. Section 12. If the person applying for a certificate of medical fitness is suffering from one or several conditions that may lead to a conclusion of non-compliance with medical requirements, the condition and the consequences thereof shall be considered in relation to Sections 1 and 12.

6 942 Forskrift om helsekrav for personer i petroleumsvirksomheten 14 Særlige krav til helse for person som skal delta i bemannede undervannsoperasjoner og dermed utsettes for forhøyet omgivende trykk For person som skal oppholde seg under forhøyet omgivende trykk jf 5 og 10, gjelder helsekravene i 13. I tillegg gjelder de særskilte helsekrav som Helsedirektoratet til enhver tid har fastsatt. Helseundersøkelse og vurdering foretas slik som den til enhver tid gjeldende rettledning fastsatt av Helsedirektoratet beskriver. 15 Leges plikt til å sørge for sakens utredning Legen skal påse at saken er så godt opplyst som mulig før avgjørelse om helseerklæring treffes. Legen skal innhente den informasjon om forholdene i petroleumsvirksomheten som er nødvendig for å ta stilling til om helseerklæring kan utstedes. Finner legen under helseundersøkelsen forhold som tilsier at helseerklæring ikke bør utstedes, skal legen i tvilstilfelle konsultere spesialist før legen tar standpunkt til om erklæring om ikke oppfylte helsekrav eller helseerklæring kan utstedes. Section 14 Special medical requirements relating to persons who are to take part in manned underwater operations and thereby will be exposed to increased ambient pressure The medical requirements stipulated in Section 13 shall be applicable to persons who will be subjected to conditions of increased ambient pressure, cf. Sections 5 and 10. In addition, any separate medical requirements at any time stipulated by the Directorate of Health shall be applicable. Medical examination and evaluation shall be carried out as described in the guidelines at any time in force issued by the Directorate of Health. Section 15 Duty of the medical practitioner to ensure adequate clarification of the case The medical practitioner shall ensure that all relevant information is available before making a decision concerning certificate of medical fitness. The medical practitioner shall collect such information on the conditions in the petroleum activities which is required to be able to reach a decision on the question of whether a certificate of medical fitness can be issued. If during the examination the medical practitioner discovers anything to indicate that a certificate of medical fitness should not be issued, the medical practitioner shall in cases of doubt consult a specialist before making a decision as to whether a statement of non-compliance with medical requirements or a certificate of medical fitness can be issued. KAP III HELSEERKLÆRING - ERKLÆRING OM IKKE OPPFYLTE HELSEKRAV 16 Utstedelse av helseerklæring eller erklæring om ikke oppfylte helsekrav Dersom legen etter undersøkelsen finner at en person fyller helsekravene gitt i og i medhold av denne forskrift, eller at helsekravene etter annet regelverk, jf 4 er oppfylt, skal det utstedes helseerklæring. Helseerklæring skal ikke utstedes på grunnlag av helseundersøkelse eldre enn 6 måneder. Helseerklæring skal heller ikke utstedes dersom person som ønsker helseerklæring overfor lege åpenbart har tilbakeholdt helseopplysninger av betydning for den sikkerhetsmessige vurdering. Dersom legen etter undersøkelsen finner at en person ikke fyller helsekravene, skal det utstedes erklæring om ikke oppfylte helsekrav. Erklæringer føres på skjema fastsatt av Helsedirektoratet. 17 Helseerklæringens gyldighetstid Helseerklæringen er gyldig i maksimum to år. Gyldighetstiden regnes fra erklæringens utstedelse. 18 Fornyelse av helseerklæring Helseerklæring skal fornyes etter tilfeller av sykdom eller arbeidsuførhet som har vart i mer enn åtte uker sammenhengende. Operatør kan kreve framlagt ny helseerklæring når denne finner særlig grunn til det. CHAPTER III CERTIFICATE OF MEDICAL FITNESS - STATEMENT OF NON-COMPLIANCE WITH MEDICAL REQUIREMENTS Section 16 Issuance of certificate of medical fitness or statement of non-compliance with medical requirements If the medical practitioner after the examination finds that the person fulfills the medical requirements stipulated in and in pursuance of the present regulations, or that the medical requirements according to other statutory legislation, cf. Section 4, are fulfilled, a certificate of medical fitnes shall be issued. Certificate of medical fitness shall not be issued based on a medical examination older than 6 months. Certificate of medical fitness shall similarly not be issued if a person requesting such certificate obviously has witheld from the doctor medical information significant to the safety evaluation. If the medical practitioner after the examination finds that a person does not fulfill the medical requirements, a statement of non-compliance with medical requirements shall be issued. The statement shall be given on a form stipulated by the Directorate of Health. Section 17 Validity of certificate of medical fitness Certificate of medical fitness is valid for a period of maximum two years. The validity period shall be counted from the time of issue of the certificate. Section 18 Renewal of certificate of medical fitness Certificate of medical fitness shall be renewed following cases of illness or disablement having lasted for a consecutive period of more than eight weeks. The operator may require a new certificate of medical fitness to be produced when he deems there is particular reason to do so.

7 Forskrift om helsekrav for personer i petroleumsvirksomheten 943 Den som har grunn til å tro at han ikke lenger tilfredsstiller kravene til helseerklæring skal uten ugrunnet opphold konsultere lege. 19 Oppbevaring av skjema Gjenpart av de i denne forskrift nevnte skjema behandles som en del av vedkommendes journal og oppbevares overensstemmende med de til enhver tid gjeldende regler for leges og helseinstitusjons journal for pasient, jf legeloven 43. Uten den undersøktes samtykke, jf legeloven 32, må skjema som nevnt i 1. ledd, eller gjenparter av disse ikke forevises andre enn den undersøkte. 20 Rett til å få saken behandlet av Helsedirektoratet Dersom legen etter å ha utført helseundersøkelse finner å måtte utstede erklæring om ikke oppfylte helsekrav skal legen opplyse om retten til å få saken behandlet av Helsedirektoratet. Ved oversendelse til Helsedirektoratet skal medfølge så utfyllende opplysninger som mulig. A person who has reason to believe that he no longer fulfills the requirements for a certificate of medical fitness shall consult a medical practitioner without undue delay. Section 19 Filing of forms Copies of the forms referred to in the present regulations shall be treated as part of the person s journal and shall be filed in accordance with the regulations at any time applicable to medical practitioners and medical institutions with regard to patient journals, cf. Section 43 of the act relating to medical practitioners. The forms referred to in the first paragraph or copies thereof must not be shown to other people than the person examined without the consent of the examined person, cf. Section 32 of the act relating to medical practitioners. Section 20 Right to have the case considered by the Directorate of Health If the medical practitioner after completed examination finds it necessary to issue a statement of non-compliance with medical requirements, the medical practitioner shall inform the examined person of the right to have the case considered by the Directorate of Health. When a case is referred to the Directorate of Health, the fullest possible information shall be enclosed. KAP IV HELSEDIREKTORATETS SAKSBEHANDLING - KLAGEBEHANDLING 21 Helsedirektoratets kompetanse Dersom Helsedirektoratet finner at vedkommende som søker helseerklæring er helsemessig skikket til å oppholde seg på innretning som nevnt i petroleumsloven 1 eller til å delta i bemannede undervannsoperasjoner, skal helseerklæring utstedes. Dersom Helsedirektoratet finner at vilkårene for å få helseerklæring ikke er tilstede kan vedtaket påklages til klagenemnd, jf 22, innen 3 uker etter at underretning om vedtaket er kommet fram til vedkommende part. 22 Klagenemndas kompetanse Klagenemnda kan prøve alle sider av saken, og herunder ta hensyn til nye omstendigheter, jf forvaltningsloven 34. Klagenemndas vedtak kan ikke påklages videre. 23 Klagenemndas sammensetning Klagenemnda har fire medlemmer, og består av: - Lege utpekt av Sosialdepartementet som formann - Den personen direktøren for Oljedirektoratet utpeker - Lege utpekt av OLF s helseutvalg - Representant for klagers arbeidstakerorganisasjon eller stillingsgruppe. Ved stemmelikhet har formannen dobbeltstemme. Klager har rett til å møte i klagenemnda og / eller la seg bistå av en representant utpekt av ham selv. Klagenemnda skal høre klager eller dennes representant dersom disse er tilstede. CHAPTER IV DIRECTORATE OF HEALTH PROCEDURES - HANDLING OF APPEALS Section 21 Competence of the Directorate of Health If the Directorate of Health deems the person requesting a certificate of medical fitness medically fit to be on an installation as mentioned in Section 1 of the Petroleum Act, or to participate in manned underwater operations, a certificate of medical fitness shall be issued. If the Directorate of Health deems that the conditions for issuing a certificate of medical fitness are not fulfilled, the decision may be referred to an Appeal Board, cf. Section 22, within 3 weeks of the notification of the decision having reached the person in question. Section 22 Competence of the Appeal Board The Appeal Board may try all aspects of the case, and in this connection take new circumstances into consideration, cf. Section 34 of the Public Administration Act. The decision of the Appeal Board is final and cannot be appealed further. Section 23 Composition of the Appeal Board The Appeal Board has four members and shall consist of: - a medical practitioner appointed by the Ministry of Health and Social Affairs as chairman, - the person appointed by the Director General of the Norwegian Petroleum Directorate, - a medical practitioner appointed by the medical committee of the Norwegian Oil Industry Association, - a representative of the plaintiff s union or personnel category. In the event of a tie vote, the chairman has a casting vote. The plaintiff has the right to be present during the meeting of the Appeal Board and/or be assisted by a representative appointed by himself. The Appeal Board shall hear the plaintiff or his representative if these are present.

8 944 Forskrift om helsekrav for personer i petroleumsvirksomheten 24 Saksbehandlingsregler Forvaltningslovens regler gjelder for Helsedirektoratets og klagenemndas saksbehandling. 25 Nødvendige utgifter Nødvendige utgifter i forbindelse med klagebehandlingen dekkes av departementet etter gjeldende regulativ. Section 24 Rules of procedure The rules of procedure described in the Public Administration Act are applicable to the appeal procedure to be followed by the Directorate of Health and the Appeal Board. Section 25 Necessary expenditure Necessary expenditure in connection with the appeal shall be covered by the Ministry according to the applicable tariff. KAP V TVANGSMIDLER- STRAFF OG IKRAFTTREDELSE 26 Tvangsmidler Når det er gitt pålegg etter denne forskriften, kan den myndighet som har gitt pålegget, fastsette en løpende tvangsmulkt for hver dag som går etter utløpet av den frist som er satt for gjennomføringen av pålegget, inntil dette er oppfylt. Varslet om tvangsmulkt meddeles ved rekommandert brev eller på annen like betryggende måte. Mulkten kan inndrives ved utpantning. Kongen kan frafalle ilagt tvangsmulkt når det finnes rimelig. 27 Stansing av virksomhet Om plikt til å stanse virksomheten gjelder petroleumsloven Straffebestemmelse Overtredelse av denne forskriften eller vedtak truffet i medhold av denne, straffes som bestemt i petroleumsloven Ikrafttredelse m v Denne forskriften trer i kraft Fra nevnte dato oppheves Sosialdepartementets forskrift av 1. august 1980 om helsekontroll av arbeidstakere på anlegg og innretninger i forbindelse med produksjon m v av undersjøiske petroleumsforekomster. CHAPTER V COERSIVE MEASURES - PENALTY AND ENTRY INTO FORCE Section 26 Coersive measures When an order has been issued pursuant to these regulations, the authority having issued the order may stipulate a current coersive fine for each day that passes after the expiry of the time limit set for implementation of the directive, until it has been complied with. Notice of coersive fine shall be given by registered mail or by another equally reliable method. The fine may be collected by distraint. When deemed reasonable, the King may waive an imposed coersive fine. Section 27 Suspension of activities With regard to the obligation to suspend activities, Section 50 of the Petroleum Act is applicable. Section 28 Penal provision Violation of these regulations or decisions made in pursuance thereof shall be punishable as laid down in Section 66 of the Petroleum Act. Section 29 Entry into force etc. These regulations enter into force on 1 January As from the same date, regulations relating to medical examination of employees on facilities and installations in connection with production etc. of submarine petroleum resources, stipulated by the Ministry of Health and Social Affurs 1 August 1980, are repealed.

9 Forskrift Veiledning om til helsekrav forskrift for om personer helsekrav i petroleumsvirksomheten for personer i 945 petroleumsvirksomheten Veiledning til forskrift om helsekrav for personer i petroleumsvirksomheten. Veiledningen skal være et hjelpemiddel for forskriftens brukere. Den gir utfyllende kommentarer til forskriftsbestemmelsene og er ikke juridisk bindende. Guidelines to regulations relating to medical requirements for persons engaged in the petroleum activities. The guidelines are intended as a help for the users of the regulations. They provide supplementary comments to the provisions of the regulations and are not legally binding. Til 1 Formål Forskriften skal bidra til sikkerheten i petroleumsvirksomheten ved å sikre at de som deltar i virksomheten er helsemessig skikket. Bestemmelsen må ses i sammenheng med hjemmelsgrunnlaget i petroleumslov og sikkerhetsforskrift. Vurdering av en persons helsetilstand utover det rent sikkerhetsmessige, kommer ikke inn under denne forskriften, jf de overordnede retningslinjer for vurdering, som er angitt i 12. Til 2 Virkeområde Forskriften gjelder personer som oppholder seg på innretning, eller deltar i bemannet undervannsoperasjon i petroleumsvirksomheten. Det vises til Ot prpr nr 72, ( ,) lov om petroleumsvirksomhet, for nærmere om petroleumslovens virkeområde. Forskriften gjelder som hovedregel ikke personer som oppholder seg på fartøyer, jf 2. ledd, dersom dette ikke er særskilt fastsatt. Til 3 Unntak Hovedregelen er at enhver som oppholder seg på installasjoner i petroleumsvirksomheten skal ha gyldig helseerklæring. Bare personer som oppholder seg som gjester på installasjonene er unntatt fra bestemmelsene om helsekrav. Med gjester menes personer som er på installasjonene uten at de inngår som del av virksomheten. Representanter for myndigheter anses i denne sammenheng å inngå som del av virksomheten. Begrunnelsen for at gjester er unntatt fra kravet til helseerklæring er at det forutsettes at de til enhver tid vil være ledsaget av personell som vil kunne bistå dem i fare- og ulykkessituasjoner. Bestemmelsen er ikke til hinder for at operatør kan kreve at også gjester skal ha gyldig helseerklæring dersom det finnes hensiktsmessig. Til 4 Helseundersøkelse etter annet regelverk Etter avtale inngått mellom Sjøfartsdirektoratet og Helsedirektoratet aksepteres gyldig helseerklæring etter forskrift om legeundersøkelse av arbeidstakere på skip av 3. februar 1986, som likeverdig med helseattest etter denne forskriften. For helseundersøkelse etter annet regelverk, avgjør Helsedirektoratet for hver enkelt kategori helseundersøkelse om denne fyller kravene etter denne forskrift. Til 6 Ansvar Sikkerhetsforskriften 4 pålegger rettighetshaver et særlig ansvar for å påse at enhver som utfører arbeid for ham, enten personlig eller ved entreprenør, overholder bestemmelsene gitt i eller i medhold av forskriften. Re Section 1 Purpose The purpose of the regulations is to contribute to safety in the petroleum activities by ensuring that the persons participating in the activities are medically fit. The provision must be seen in connection with the legal basis provided by the Petroleum Act and the Safety Regulations. Evaluation of the medical condition of a person other than what has direct relevance to the safety aspect, are not comprised by the present regulations. Re Section 2 Scope of application The regulations are applicable to persons staying on installations, or who are participating in manned underwater operations, in the petroleum activities. For further details concerning the scope of application of the Petroleum Act, reference is made to Ot. prp. No. 72, ( ) and Act pertaining to petroleum activities. As a general rule the regulations are not applicable to persons on board vessels, cf. 2nd paragraph, unless specifically stipulated. Re Section 3 Exceptions The general rule is that any person staying on an installation in the petroleum activities is required to have a certificate of medical fitness. Only persons who are staying on the installations as guests are excepted from the provisions relating to medical requirements. The term guests refers to persons staying on the installations without being included as part of the activities. Representatives of authorities are in this connection regarded as being included as part of the activities. The motivation for excepting guests from the requirement relating to certificate of medical fitness, is that they are presumed at all times to be accompanied by personnel who will be able to assist them in situations of hazard and accident. The provision does not prevent the operator requiring that also guests should have a valid certificate of medical fitness if this is deemed desirable. Re Section 4 Medical examination according to other statutory legislation According to existing agreement between the Norwegian Maritime Directorate and the Directorate of Health, a valid certificate of medical fitness pursuant to the regulations concerning medical examination of employees on ships, of 3 February 1986 is accepted as equivalent to a certificate of medical fitness pursuant to the present regulations. With regard to medical examination according to other statutory legislation, the Directorate of Health will decide for each individual category of medical examination whether it fulfills the requirements according to the present regulations. Re Section 6 Responsibility Section 4 of the Safety Regulations imposes a special obligation on the licencee to ensure that anyone performing work for him, either personally, through employees or through contractors, complies with the provisions issued in or in pursuance of these regulations.

10 Veiledning til forskrift om helsekrav for personer i Forskrift om helsekrav for personer i petroleumsvirksomheten 946 Gitt Gitt av av Helsedirektoratet Helsedirektoratet november november petroleumsvirksomheten Der det er flere rettighetshavere framgår det av petroleumslovens 9 at det skal utpekes en operatør som skal forestå den daglige ledelse av virksomheten på vegne av rettighetshaverne. Rettighetshaveren har imidlertid et overordnet ansvar etter sikkerhetsforskriften 4. Til 7 Krav til dokumentasjon Helsedirektoratet vil ha behov for dokumentasjon som nevnt i 7 i forbindelse med søknader om samtykke etter sikkerhetsforskriften. Slike søknader skal sendes Oljedirektoratet, som oversender den del av søknaden som skal behandles av Helsedirektoratet i medhold av den til enhver tid gjeldende koordineringsintruks mellom de to direktorater. Helsedirektoratet vil også i andre tilfeller kunne be om dokumentasjon for at forskriftens bestemmelser er oppfylt, jf 3. ledd. Til 8 Tilsyn Helsedirektoratets tilsyn vil bli utført såvel innenfor rammene av petroleumslovgivningen og i tråd med den til enhver tid gjeldende koordineringsinstruks mellom Helsedirektoratet og Oljedirektoratet, som innenfor rammene av annen relevant lovgivning, for eksempel generell helsepersonellovgivning. Til 9 Fravik Søknad om fravik fra forskriftens bestemmelser behandles av Helsedirektoratet i henhold til den til enhver tid gjeldende koordineringsinstruks mellom Helsedirektoratet og Oljedirektoratet. Dette vil for eksempel kunne gjelde søknad om fravik fra forskriftens bestemmelse om at det skal foreligge helseerklæring ( 3). Til 10 Rett til å utstede helseerklæring m v Det vises til definisjonen av lege i 5. Leger som ønsker å påta seg undersøkelser etter denne forskrift, får skjemaer ved henvendelse til Helsedirektoratets Kontinentalsokkelkontor. Utenlandske leger kan foreta helseundersøkelse og utstede helseerklæring etter dette regelverk dersom de har Helsedirektoratets godkjenning. Søknad om godkjenning skal fremmes av rettighetshaver. Lege som skal undersøke person som skal delta i bemannede undervannsoperasjoner må ha spesiell godkjennelse til dette fra Helsedirektoratet. For å få slik godkjenning kreves at legen innehar og vedlikeholder kunnskaper i dykkemedisin. Til 12 Formålet med helseundersøkelsen Bestemmelsen angir rammene for helseundersøkelsen. Det angis her de overordnede retningslinjer for vurdering av om en person skal kunne oppholde seg på innretninger i petroleumsvirksomheten, eller delta i bemannede undervannsoperasjoner. Til 13 Krav til helse De diagnoselistene som her er gitt kan ikke være utfyllende.det påligger undersøkende lege å foreta vurdering i forhold til de øvrige bestemmelser i forskriften, og å se undesøkelsen på bakgrunn av forskriftens formålsbestemmelse. Krav til synsfelt: Forskriftskravet innebærer her ikke noen endring i forhold til tidligere forskrift, i prinsippet vil vurderin- Where there are more than one licensee, Section 9 of the Petroleum Act stipulates that an operator shall be appointed, who shall conduct the day-to-day management of the activities on behalf of the licensees. The licensee however has an overall responsibility pursuant to Section 4 of the Safety Regulations. Re Section 7 Requirements relating to documentation The Directorate of Health will need documentation as mentioned in Section 7 in connection with applications for consent pursuant to the Safety Regulations. Such applications shall be submitted to the Norwegian Petroleum Directorate, who will forward that part of the application which is to be dealt with by the Directorate of Health in accordance with the instructions concerning coordination between the two directorates at any time applicable. The Directorate of Health may also in other cases require documentation to show that the provisions of the regulations have been complied with, cf. 3rd paragraph. Re Section 8 Regulatory supervision The Directorate of Health s supervision will be carried out both within the framework of the petroleum legislation and in line with the instructions at any time in force concerning coordination between the Directorate of Health and the Norwegian Petroleum Directorate, as well as within the framework of other relevant legislation, e.g. general legislation relating to medical personnel. Re Section 9 Exemptions Application for exemption from the provisions of the regulations shall be dealt with by the Directorate of Health in accordance with the instructions at any time in force concerning coordination between the Directorate of Health and the Norwegian Petroleum Directorate. This may for example apply to an application for exemption from the regulation requirement for person to have a certificate of medical fitness (Section 3). Re Section 10 Right to issue certificate of medical fitness etc. Reference is made to the definition of a medical practitioner in Section 5, Medical practitioners who wish to undertake examinations pursuant to the present regulations may obtain forms on application to the Offshore Division of the Directorate of Health. Medical practitioners of foreign nationality may carry out medical examinations and issue certificate of medical fitness pursuant to the present legislation if they are approved by the Directorate of Health. Application for approval shall be submitted by a licensee. A medical practitioner who is to carry out a medical examination of a person who is to take part in manned underwater operations, must have special approval for such examination from the Directorate of Health. In order to obtain such approval, the medical practitioner is required to possess and to maintain knowledge in diving medicine. Re Section 12 Purpose of the medical examination The provision indicates the framework applicable to the medical examination. The principal requirements that must be complied with to enable a person to stay on installations in the petroleum activities, or to participate in manned underwater operations, are indicated. Re Section 13 Medical requirements The lists of conditions given in this section cannot be allcomprehensive. It is the duty of the examining physician to make an evaluation in relation to the other provisions contained in the regulations, and to see the examination in relation to the purpose as stated in the relevant section of the regulations.

11 Forskrift Veiledning om til helsekrav forskrift for om personer helsekrav i petroleumsvirksomheten for personer i 947 petroleumsvirksomheten gen være tilsvarende den som gjøres ved undersøkelse for førerkort. Bruk av høreapparat under undersøkelsen tillates, forutsatt at dette er tilpasset arbeidstakeren. Høreapparatet forutsettes benyttet mens han oppholder seg på installasjon som kommer inn under denne forskrift. Dersom helseerklæringen forutsetter bruk av briller eller høreapparat skal dette påføres erklæringen. Når bruk av briller forutsettes, skal arbeidstaker medbringe ekstra par briller. Når bruk av høreapparat forutsettes, skal arbeidstaker medbringe ekstra hensiktsmessig høreapparat, og tilstrekkelig antall batterier til å vare den tiden han er på installasjonen. Til 14 Særlige krav til helse for person som skal delta i bemannede undervannsoperasjoner og dermed utsettes for forhøyet omgivende trykk. Helsedirektoratet har utarbeidet en egen veiledning for disse undersøkelsene. Til 15 Leges plikt til å sørge for sakens utredning. Enhver lege som har norsk autorisasjon eller utenlandske leger som er godkjent av Helsedirektoratet jf 10 og 5, har rett til å utføre helseundersøkelse etter denne forskrift. Lege som utfører helseundersøkelse etter denne forskrift har plikt til å utstede helseattest eller attest om ikke oppfylte helsekrav. Bestemmelsens annet avsnitt innebærer blant annet at lege som har mangelfullt kjennskap til petroleumsindustrien, og som er i tvil om hvorvidt helseerklæring skal utstedes, skal innhente den nødvendige informasjon før det avgjøres om helseerklæring skal utstedes. Det som er sagt i tredje avsnitt om konsultasjon av spesialist er en oppfølging av det som er bestemt i legelovens 25 om forsvarlig legevirksomhet. Det skal her spesielt vurderes om en tilstand kan forventes å utvikle seg slik at funksjonskravene i 12 ikke er oppfylt. Til 16 Utstedelse av helseerklæring eller erklæring om ikke oppfylte helsekrav. Denne bestemmelsen fastsetter at legen etter å ha undersøkt arbeidstaker har plikt til enten å utfylle helseerklæring eller erklæring om ikke oppfylte helsekrav. Dersom arbeidstager har tilbakeholdt informasjon som nevnt i 2. ledd skal erklæring om ikke oppfylte helsekrav utstedes. Det er viktig at arbeidstager informeres om denne bestemmelsen, og dermed konsekvensen av å tilbakeholde opplysninger. Til 17 Helseerklæringens gyldighetstid Den maksimale gyldighetstid for en helseerklæring er to år. Undersøkende lege har anledning til å gi erklæringen kortere gyldighetstid når dette finnes riktig etter medisinsk vurdering. The regulation requirement regarding field of vision: This requirement does not constitute any change as compared to previous regulations, in principle the evaluation will correspond to the one applicable to an examination for a driving licence. The use of hearing aid during the examination is permitted, provided this is adapted to the employee. It is presumed that the hearing aid is used while the person is staying on an installation comprised by the present regulations. If the certificate of medical fitness is based on use of glasses or hearing aid, this must be marked on the certificate. When use of glasses is required, the employee shall bring a spare pair of glasses. When use of hearing aid is required, the employee shall bring a spare suitable hearing aid, and a sufficient number of batteries to last the full time of the person s stay on the installation. Re Section 14 Special medical requirements relating to persons who are to take part in manned underwater operations and thereby will be exposed to increased ambient pressure The Directorate of Health has prepared separate guidelines for these examinations. Re Section 15 Duty of the medical practitioner to ensure adequate clarification of the case Any medical practitioner with Norwegian authorisation or medical practitioners of foreign nationality who are authorised by the Directorate of Health, cf. Sections 10 and 5, are entitled to carry out medical examinations pursuant to the present regulations. A medical practitioner carrying out a medical examination according to the present regulations is obliged to issue a certificate of medical fitness or a statement of noncompliance with medical requirements. The second paragraph entails, inter alia, that a medical practitioner with insufficient knowledge of the petroleum industry, and who is in doubt as to whether a certificate of medical fitness should be issued, is required to obtain the necessary information before reaching a decision with regard to issuing a certificate of medical fitness. What is said in the third paragraph with regard to consulting a specialist is a follow-up of what is laid down in Section 25 of the Medical Practitioner Act concerning responsible medical practice. In particular, special consideration shall be given to the question whether a condition can be expected to develop in such a way that the functional requirements of Section 12 will not be complied with. Re Section 16 Issuance of certificate of medical fitness or statement of non-compliance with medical requirements This provision stipulates that the medical practitioner, after having carried out a medical examination of an employee, is obliged to issue either a certificate of medical fitness or a statement of non-compliance with medical requirements. If the employee has withheld information as mentioned in the 2nd paragraph, a statement of non-compliance with medical requirements shall be issued. It is important that the employee is informed about this provision, and thereby of the consequences of withholding information. Re Section 17 Validity of certificate of medical fitness The maximum time of validity for a certificate of medical fitness is two years. The examining medical practitioner may determine that the certificate of medical fitness shall have a shorter time of validity when this is deemed justified for medical reasons.

12 Veiledning til forskrift om helsekrav for personer i Forskrift om helsekrav for personer i petroleumsvirksomheten 948 petroleumsvirksomheten Til 18 Fornyelse av helseerklæring Ansvar for at helseerklæring fornyes etter sammenhengende sykdom, skade eller arbeidsuførhet utover 8 uker påhviler såvel operatør som arbeidstaker (jf 6 i forskriften). Krav om fornyelse av helseerklæring gjelder uten hensyn til hvilken tilstand som foreligger. I særlig grunn i annet avsnitt ligger blant annet et krav om medisinsk begrunnelse. Dersom lege ved undersøkelse som nevnt i tredje ledd finner at kravene til helseerklæring ikke er oppfylt, skal erklæring om dette utstedes. Til 19 Oppbevaring av skjema Denne bestemmelsen understreker at de aktuelle skjemaer er å betrakte som del av den undersøktes journal. (jf forskrift om leges og helseinstitusjons journal for pasienter av ) Det er således ikke anledning til å utlevere disse uten vedkommendes samtykke. Til 20 Rett til å få saken behandlet av Helsedirektoratet I de tilfellene legen finner at en person ikke fyller forskriftens krav til helseerklæring, kan vedkommende kreve at Helsedirektoratet behandler kravet om helseerklæring. Legen har plikt til å informere den undersøkte om retten til å få saken behandlet av Helsedirektoratet. Saken skal i så fall oversendes til Helsedirektoratet med alle de opplysninger som legens vurdering bygger på, sammen med redegjørelse for legens og eventuelle spesialisters risikovurdering. Til Kap IV Helsedirektoratets saksbehandling - klagebehandling. Helsedirektoratet skal behandle saken på bakgrunn av innhentet dokumentasjon og i henhold til forskriftens bestemmelser. Helsedirektoratet kan prøve alle sider av saken og herunder ta hensyn til nye opplysninger. Dersom Helsedirektoratet opprettholder avgjørelsen om ikke oppfylte helsekrav, kan dette vedtaket påklages til en klagenemnd. Nemndas vedtak er endelig, og kan ikke påklages videre. Forvaltningslovens regler gjelder for Helsedirektoratets og klagenemndas behandling. Vedr. dekning av nødvendige utgifter skal det bemerkes at utgifter i forbindelse med møte i klagenemnda for klager eller dennes representant normalt ikke vil bli dekket av departementet. Re Section 18 Renewal of certificate of medical fitness The responsibility for renewing a certificate of medical fitness following continuous illness, injury or if the employee has been incapable of paid employment for more than eight weeks, rests on both the operator and the employee (cf. Section 6 of the regulations). The requirement with regard to renewal of certificate of medical fitness is applicable regardless of the condition in question. The words particular reason in the second paragraph include, inter alia, that the reason has to be of a medical nature. If a medical practitioner during an examination as mentioned in the third paragraph deems that the requirements for a certificate of medical fitness are not complied with, a statement to this effect shall be issued. Re Section 19 Filing of forms This provision emphasises that the forms in question are to be regarded as part of the medical records of the person examined. (Cf. regulations of 17 March 1989 concerning medical records of persons examined by a medical practitioner or a health institution.) Consequently it is not permitted to make them available to others without the consent of the person concerned. Re Section 20 Right to have the case considered by the Directorate of Health In those cases where the medical practitioner finds that a person does not comply with the regulation requirements for obtaining a certificate of medical fitness, the person in question may demand that the request for a certificate of medical fitness be brought before the Directorate of Health. The medical practitioner has an obligation to inform the person examined of the right to have the matter brought before the Directorate of Health. In such case the matter shall be forwarded to the Directorate of Health together with all the information on which the medical practitioner has based his evaluation, together with a statement concerning evaluation of risk made by the medical practitioner and, if applicable, by any specialists. Re Chapter IV Directorate of Health procedures - handling of appeals The Directorate of Health shall deal with the matter based on documentation obtained, and in accordance with the provisions of the regulations. The Directorate of Health may try all aspects of the case and in this connection take into account new information. If the Directorate of Health upholds the decision concerning non-compliance with medical requirements, this decision may be appealed to an appeal board. The decision of the appeal board is final an cannot be appealed further. The rules laid down in the Public Administration Act are applicable to the handling by the Directorate of Health and the appeal board. With regard to compensation for necessary expenditure it is pointed out that expenses connected with attendence at the meeting of the appeal board for the appellant or his representative will normally not be covered by the Ministry.

CONTENTS INNHOLD. Preface... 132. Forord... 132

CONTENTS INNHOLD. Preface... 132. Forord... 132 Forskrift om fiskerikyndig person ombord i seismiske fartøy 131 Fastsatt av OD 30. oktober 1991 Forskrift om fiskerikyndig person om bord i seismisk fartøy på norsk kontinentalsokkel. Fastsatt av Oljedirektoratet

Detaljer

Subject: Letter of formal notice to Norway concerning the criteria for access to in-patient treatment in other EEA states

Subject: Letter of formal notice to Norway concerning the criteria for access to in-patient treatment in other EEA states ROYAL NORWEGIAN MINISTRY OF HEALTH AND CARE SERVICES EFTA Surveillance Authority Rue Belliard 35 B-1040 Brussel Belgium Your ref Our ref Date 72376 12/5292 15 August 2015 Subject: Letter of formal notice

Detaljer

Om ILO-konvensjon nr. 188 og ILO-rekommanda sjon nr. 199 om arbeidsvilkår i fiskerisektoren

Om ILO-konvensjon nr. 188 og ILO-rekommanda sjon nr. 199 om arbeidsvilkår i fiskerisektoren Nærings- og handelsdepartementet St.meld. nr. 30 (2007 2008) Om ILO-konvensjon nr. 188 og ILO-rekommanda sjon nr. 199 om arbeidsvilkår i fiskerisektoren Tilråding fra Nærings- og handelsdepartementet av

Detaljer

Den europeiske patentkonvensjonen 2000. Den europeiske patentkonvensjonen 2000 (European Patent Convention 2000, EPC)

Den europeiske patentkonvensjonen 2000. Den europeiske patentkonvensjonen 2000 (European Patent Convention 2000, EPC) Den europeiske patentkonvensjonen 2000 Den europeiske patentkonvensjonen 2000 (European Patent Convention 2000, EPC) European Patent Convention 2000 as adopted by decision of the Administrative Council

Detaljer

THE HIGH CONTRACTING PARTIES, THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOSOVO, and THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF NORWAY

THE HIGH CONTRACTING PARTIES, THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOSOVO, and THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF NORWAY 1 AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOSOVO AND THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF NORWAY ON THE READMISSION OF PERSONS WITH UNAUTHORIZED STAY THE HIGH CONTRACTING PARTIES, THE GOVERNMENT

Detaljer

AVTALE AGREEMENT MELLOM BETWEEN SCHLUMBERGER INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES NORGE AS (SITS) AVDELING : REMOTE CONNECTIVITY GROUP

AVTALE AGREEMENT MELLOM BETWEEN SCHLUMBERGER INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES NORGE AS (SITS) AVDELING : REMOTE CONNECTIVITY GROUP 2008-2010 2008-2010 AVTALE AGREEMENT MELLOM BETWEEN SCHLUMBERGER INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES NORGE AS (SITS) AVDELING : REMOTE CONNECTIVITY GROUP SCHLUMBERGER INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES NORGE

Detaljer

OFFER DOCUMENT VOLUNTARY OFFER TO PURCHASE SHARES IN OFFEROR: INFINEON TECHNOLOGIES HOLDING B.V. OFFER PRICE PER SHARE: NOK 2.00

OFFER DOCUMENT VOLUNTARY OFFER TO PURCHASE SHARES IN OFFEROR: INFINEON TECHNOLOGIES HOLDING B.V. OFFER PRICE PER SHARE: NOK 2.00 OFFER DOCUMENT VOLUNTARY OFFER TO PURCHASE SHARES IN OFFEROR: INFINEON TECHNOLOGIES HOLDING B.V. OFFER PRICE PER SHARE: NOK 2.00 OFFER PERIOD: FROM AND INCLUDING 28 MAY 2003, TO AND INCLUDING 10 JUNE 2003

Detaljer

Kontrakt om kulturutveksling mellom au pair og vertsfamilie Contract for cultural exchange between au pair and host family

Kontrakt om kulturutveksling mellom au pair og vertsfamilie Contract for cultural exchange between au pair and host family Kontrakt om kulturutveksling mellom au pair og vertsfamilie Contract for cultural exchange between au pair and host family Au pairordningen skal gi unge mennesker mellom 18 og 30 år en mulighet til å lære

Detaljer

INNKALLING TIL / NOTICE OF ORDINÆR / ANNUAL GENERALFORSAMLING I / GENERAL MEETING IN Q-FREE ASA 2013. ("Selskapet / the Company")

INNKALLING TIL / NOTICE OF ORDINÆR / ANNUAL GENERALFORSAMLING I / GENERAL MEETING IN Q-FREE ASA 2013. (Selskapet / the Company) INNKALLING TIL / NOTICE OF ORDINÆR / ANNUAL GENERALFORSAMLING I / GENERAL MEETING IN Q-FREE ASA 2013 ("Selskapet / the Company") (The English wording in this document is an office translation, and in case

Detaljer

3. VALG AV MØTELEDER 3. ELECTION OF CHAIRMAN OF THE MEETING

3. VALG AV MØTELEDER 3. ELECTION OF CHAIRMAN OF THE MEETING Side 1 av 12 UNOFFICIAL OFFICE TRANSLATION IN CASE OF DISCREPANCY THE NORWEGIAN VERSION SHALL PREVAIL: INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I COMROD COMMUNICATION AS (org. nr. 990 295 697) Styret innkaller

Detaljer

Norwegian text shall prevail in case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation

Norwegian text shall prevail in case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation Norwegian text shall prevail in case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation Til aksjeeierne i Vardia Insurance Group ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR

Detaljer

TILTAK MOT TVANGS E KTESKAP I UTLENDINGS REGELVERKET

TILTAK MOT TVANGS E KTESKAP I UTLENDINGS REGELVERKET TILTAK MOT TVANGS E KTESKAP I UTLENDINGS REGELVERKET Hilde Lidén, Anja Bredal, Axel West Pedersen, Solveig Igesund og Anne Staver Rapport 2015:04 Institutt for samfunnsforskning Rapport 2015:4 Tiltak

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 59 ISSN 1022-9310. 21. årgang 16.10.2014 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 59 ISSN 1022-9310. 21. årgang 16.10.2014 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 59 21. årgang 16.10.2014 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

Sellihca Terms and Conditions

Sellihca Terms and Conditions services for professional procurement be better informed, make better decisions English...2 Norwegian.4 Sellihca Terms and Conditions Sellihca 001-01/2012 ENGLISH TERMS AND CONDITIONS Sellihca - Nordic

Detaljer

Tilbud til aksjonærene om kjøp av alle utestående aksjer i Boligutleie Holding III AS. fremsatt av. PATRIZIA Harald Fund Investment 1 S.à r.l.

Tilbud til aksjonærene om kjøp av alle utestående aksjer i Boligutleie Holding III AS. fremsatt av. PATRIZIA Harald Fund Investment 1 S.à r.l. Tilbud til aksjonærene om kjøp av alle utestående aksjer i Boligutleie Holding III AS fremsatt av PATRIZIA Harald Fund Investment 1 S.à r.l. og Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen Tilbudspris: NOK 9,00

Detaljer

Uniblue anbefaler at Du oppbevarer en kopi av denne Lisensavtalen for ditt arkiv.

Uniblue anbefaler at Du oppbevarer en kopi av denne Lisensavtalen for ditt arkiv. Sluttbrukerlisensavtale NB: DENNE VERSJONEN ER KUN FOR INFORMASJONSFORMÅL. HVIS DET ER KONFLIKT MELLOM DENNE VERSJONEN OG DEN ENGELSKE VERSJONEN AV AVTALEN, SKAL DEN ENGELSKE VERSJONEN HA FORTRINNSRETT.

Detaljer

4 APPROVAL OF THE AUDITOR S FEE 4 GODKJENNELSE AV GODTGJØRELSE TIL REVISOR

4 APPROVAL OF THE AUDITOR S FEE 4 GODKJENNELSE AV GODTGJØRELSE TIL REVISOR To the shareholders of TGS-NOPEC Geophysical Company ASA Til aksjeeierne i TGS-NOPEC Geophysical Company ASA NOTICE OF ORDINARY GENERAL MEETING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING The Ordinary General

Detaljer

SAS American Express Corporate Card and og Reisekonto Business Travel Account. September 2009. Corporate expense ManAgement solutions

SAS American Express Corporate Card and og Reisekonto Business Travel Account. September 2009. Corporate expense ManAgement solutions SAS American Express Corporate Card and og Reisekonto Business Travel Account Terms Forsikringsvilkår & Conditions Express Express Care Care Reiseforsikring Travel Insurance September 2009 Insurer: Forsikringsgiver:

Detaljer

Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere. ICNs etiske regler

Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere. ICNs etiske regler Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere ICNs etiske regler FORORD Norsk Sykepleierforbunds yrkesetiske retningslinjer ble første gang godkjent av landsstyret i 1983. Retningslinjene beskriver sykepleiernes

Detaljer

Det vil helst gå bra...

Det vil helst gå bra... Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2009 med kommunale sosial- og helsetjenester til barn i barne- og Det vil helst gå bra... Rapport fra Helsetilsynet 2/2010 Mars 2010 Rapport fra Helsetilsynet 2/2010

Detaljer

Welcome to Norway Information for newly arrived immigrants on their rights, opportunities and responsibilities in Norwegian society

Welcome to Norway Information for newly arrived immigrants on their rights, opportunities and responsibilities in Norwegian society Welcome to Norway Information for newly arrived immigrants on their rights, opportunities and responsibilities in Norwegian society ENGELSK Til nyankomne innvandrere som kan få permanent opphold i Norge

Detaljer

Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere FORORD

Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere FORORD Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere ICNs etiske regler FORORD Norsk Sykepleierforbunds yrkesetiske retningslinjer ble første gang godkjent av landsstyret i 1983. Retningslinjene beskriver sykepleiernes

Detaljer

Selvangivelsen 2009 Rettledning for utenlandske arbeidstakere og selvstendige næringsdrivende

Selvangivelsen 2009 Rettledning for utenlandske arbeidstakere og selvstendige næringsdrivende Selvangivelsen 2009 Rettledning for utenlandske arbeidstakere og selvstendige næringsdrivende Tax return 2009 Guidelines for foreign employees and self-employed persons Norsk (bokmål)/english Innhold:

Detaljer

2006-2008 LOCAL LOKAL SPECIAL AGREEMENT SÆRAVTALE FOR FOR OFFSHORE EMPLOYEES OFFSHORE ANSATTE SCHLUMBERGER NORGE AS SCHLUMBERGER NORGE AS BETWEEN

2006-2008 LOCAL LOKAL SPECIAL AGREEMENT SÆRAVTALE FOR FOR OFFSHORE EMPLOYEES OFFSHORE ANSATTE SCHLUMBERGER NORGE AS SCHLUMBERGER NORGE AS BETWEEN 2006-2008 2006 2008 LOKAL SÆRAVTALE FOR OFFSHORE ANSATTE I SCHLUMBERGER NORGE AS INNGÅTT MELLOM BEDRIFTEN OG IE KLUBBENE AVDELING 13 AVDELING 19 AVDELING 25 AVDELING 45 AVDELING 155 LOCAL SPECIAL AGREEMENT

Detaljer

I Datatilsynets brev av 30. juni 2011 ble det bedt om en redegjørelse fra kommunen om følgende punkter:

I Datatilsynets brev av 30. juni 2011 ble det bedt om en redegjørelse fra kommunen om følgende punkter: Narvik kommune Rådhuset 8512 NARVIK Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) 11/00593-18/RTH 21. september 2012 Dato Saken avsluttes - Ny e-postløsning i Narvik Kommune - Google Apps Det vises

Detaljer

Tidsbruk og byråkrati i pleie- og omsorgstjenestene

Tidsbruk og byråkrati i pleie- og omsorgstjenestene NF-rapport nr. 12/2012 Tidsbruk og byråkrati i pleie- og omsorgstjenestene En studie av omfang, nytte og kostnader ved rapporterings- og dokumentasjonsarbeid i kommunale pleie- og omsorgstjenester 20 15

Detaljer

(OFFICE TRANSLATION) NOTICE OF AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF DOLPHIN GROUP ASA

(OFFICE TRANSLATION) NOTICE OF AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF DOLPHIN GROUP ASA (OFFICE TRANSLATION) INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I DOLPHIN GROUP ASA NOTICE OF AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF DOLPHIN GROUP ASA Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling

Detaljer

STANDARD KONTRAKT FOR AU PAIR

STANDARD KONTRAKT FOR AU PAIR STANDARD KONTRAKT FOR AU PAIR STANDARD CONTRACT FOR AU PAIRS Kontrakten skal være tydelig og fullstendig utfylt. Vennligst bruk blokkbokstaver. The application must be filled in clearly and in full. Please

Detaljer

ANNUAL REPORT ÅRSRAPPORT

ANNUAL REPORT ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2009 ÅRSRAPPORT 2009 IDEX / annual report 2009 / English version 2 Business Contents English version Mission and vision 4 2009 key events 4 Market and outlook 7 Personal ID for the mass market

Detaljer

NOU. Skadeforsikringsselskapenes virksomhet. Utredning nr. 20 fra Banklovkommisjonen. Norges offentlige utredninger

NOU. Skadeforsikringsselskapenes virksomhet. Utredning nr. 20 fra Banklovkommisjonen. Norges offentlige utredninger NOU Norges offentlige utredninger 2008: 20 Skadeforsikringsselskapenes virksomhet Utredning nr. 20 fra Banklovkommisjonen Norges offentlige utredninger 2008 Seriens redaksjon: Departementenes servicesenter

Detaljer