CONTENTS INNHOLD. Preface Forord

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "CONTENTS INNHOLD. Preface... 132. Forord... 132"

Transkript

1 Forskrift om fiskerikyndig person ombord i seismiske fartøy 131 Fastsatt av OD 30. oktober 1991 Forskrift om fiskerikyndig person om bord i seismisk fartøy på norsk kontinentalsokkel. Fastsatt av Oljedirektoratet 30. oktober 1991 i medhold av lov 22. mars 1985 nr 11 om petroleumsvirksomhet 57, jf 45 andre ledd, jf Olje- og energidepartementets delegeringsvedtak 4. oktober 1991, jf lov 29. november 1996 nr 72 om petroleumsvirksomhet 11-1 siste ledd. Sist endret 25. februar Regulations relating to fishery expert on board seismic vessels on the Norwegian continental shelf. Issued by the Norwegian Petroleum Directorate 30 October 1991 by virtue of Act 22 March 1985 no 11 relating to petroleum activities, section 57, cf section 45, second paragraph cf delegation of authority by the Ministry of Petroleum and Energy 4 October 1991, cf Act 29 November 1996 no 72 relating to petroleum activities section 11-1 last paragraph. Last amended 25 February INNHOLD Forord KAP I INNLEDENDE BESTEMMELSER Formål Virkeområde Definisjoner Straffebestemmelse Ikrafttredelse mv KAP II ALMINNELIGE BESTEMMELSER Tilsynsmyndighet Pliktsubjekt Fravik KAP III TEKNISKE OG OPERASJONELLE BESTEMMELSER MV Krav til virksomheten Krav om fiskerikyndig person Krav til fiskerikyndig person Valg av fiskerikyndig person Rapporteringsplikt Den fiskerikyndiges status Informasjonsplikt Veiledning til forskrift om fiskerikyndig person om bord i seismisk fartøy CONTENTS Preface CHAPTER I INTRODUCTORY PROVISIONS Section l Purpose Section 2 Scope Section 3 Definitions Section 4 Penal provision Section 5 Entry into force etc CHAPTER II GENERAL PROVISIONS Section 6 Supervisory authority Section 7 Obligated party Section 8 Exemption CHAPTER III TECHNICAL AND OPERATIONAL PROVISIONS ETC Section 9 Requirements relating to operations Section 10 Requirement to have a fishery expert on board Section 11 Requirements relating to the fishery expert Section 12 Choice of fishery expert Section 13 Duty to report Section 14 Status of the fishery expert Section 15 Duty to provide information Guidelines to regulations relating to fishery expert on board seismic vessels

2 Forskrift om fiskerikyndig person ombord i seismiske fartøy 132 Fastsatt av OD 30. oktober 1991 FORORD Forskriften gir bestemmelser om fiskerikyndig person om bord i seismisk fartøy som foretar undersøkelse etter petroleum på norsk kontinentalsokkel. Til forskriften er utarbeidet en supplerende veiledning. Veiledningen gir utfyllende kommentarer til forskriftsbestemmelsene. Veiledningen er ikke juridisk bindende. Det forutsettes imidlertid at forskriften og veiledningen ses i sammenheng, for å få en best mulig forståelse av forskriftskravene. PREFACE These regulations stipulate provisions concerning fishery expert on board seismic vessels carrying out exploration for petroleum on the Norwegian continental shelf. Supplementary guidelines to the regulations have been prepared. The guidelines provide additional comments to the provisions of the regulations. The guidelines are not legally binding. The regulations and guidelines are, however, intended to be seen as a whole, to ensure the best possible understanding of the provisions stipulated in the regulations.

3 Forskrift om fiskerikyndig person ombord i seismiske fartøy 133 Fastsatt av OD 30. oktober 1991 KAP I INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål Forskriftens formål er å ivareta fiskeriinteressene i områder hvor det foregår seismisk aktivitet som omfattes av petroleumsvirksomhet. Seismiske fartøy skal holde seg i forsvarlig avstand fra fartøyer som driver fiske og fra faststående og flytende fiskeredskap. Særlig aktsomhet skal utvises når større ansamlinger av fiskefartøyer observeres. 2 Virkeområde Forskriften kommer til anvendelse på seismisk aktivitet i petroleumsvirksomheten på områder som nevnt i petroleumsloven 1-4. CHAPTER I INTRODUCTORY PROVISIONS Section 1 Purpose The purpose of these regulations is to attend to the fishery interests in areas where seismic activities which are comprised by petroleum activities are carried out. Seismic vessels shall keep a safe distance to vessels engaged in fishing activities and to fixed and floating fishing equipment. Particular caution shall be exercised when considerable numbers of fishing vessels are observed. Section 2 Scope These regulations are applicable to seismic activities in the petroleum activities, for the areas as mentioned in the petroleum Act section 1-4. I denne forskrift betyr: 3 Definisjoner Section 3 Definitions For the purpose of these regulations, the following definitions shall apply: Rettighetshaver: Fysisk eller juridisk person, eller flere slike personer, som etter petroleumsloven eller tidligere lovgivning innehar en tillatelse til undersøkelse, utvinning, transport eller utnyttelse. Er en tillatelse gitt til flere slike personer sammen, kan uttrykket rettighetshaver omfatte både rettighetshaverne samlet og den enkelte deltager. Operatør: Den som på rettighetshavers vegne forestår den daglige ledelse av petroleumsvirksomheten. Petroleumsloven: Lov 29. november 1996 nr 72 om petroleumsvirksomhet. 4 Straffebestemmelse Overtredelse av denne forskriften eller vedtak truffet i medhold av denne straffes som bestemt i petroleumsloven Ikrafttredelse mv Denne forskrift trer i kraft Fra samme dato gjøres følgende endring: Forskrift for fiskerikyndig person om bord i seismisk fartøy på norsk sokkel, fastsatt av Oljedirektoratet , oppheves. Vedtak fattet i medhold av denne forskriften gjelder inntil de oppheves eller endres av Oljedirektoratet. Licensee: Physical person or body corporate, or several such persons or bodies corporate holding a licence according to the petroleum Act or previous legislation to carry out exploration, production, transportation or utilisation activities. If a licence has been granted to several such persons jointly, the term licensee may comprise the licensees collectively as well as the individual licensee. Operator: Anyone executing on behalf of the licensee the day to day management of the petroleum activities The petroleum Act: Act 29 November 1996 no 72 relating to petroleum activities. Section 4 Penal provision Violation of these regulations or decisions made in pursuance of the regulations shall be punishable as set out in the petroleum Act section Section 5 Entry into force etc. These regulations enter into force on 27 December As from the same date the following amendments shall be applicable: Regulations for the fishery expert on board seismic vessels which operate on the Norwegian continental shelf, issued by the Norwegian Petroleum Directorate 28 October 1983, are repealed Decisions made in pursuance of the abovesaid regulations are applicable until they are repealed or amended by the Norwegian Petroleum Directorate. KAP II ALMINNELIGE BESTEMMELSER 6 Tilsynsmyndighet Oljedirektoratet fører tilsyn med at bestemmelsene gitt i denne forskrift eller vedtak fattet i medhold av denne, blir overholdt. CHAPTER II GENERAL PROVISIONS Section 6 Supervisory authority The Norwegian Petroleum Directorate shall supervise the compliance with provisions laid down in or decisions made pursuant to these regulations.

4 Forskrift om fiskerikyndig person ombord i seismiske fartøy 134 Fastsatt av OD 30. oktober Pliktsubjekt Rettighetshaver, operatør og enhver annen som deltar i virksomhet som nevnt i 2 har plikt til å sørge for at denne forskriften følges. Den fiskerikyndige har plikt til å gjøre seg kjent med innholdet i undersøkelsestillatelsen, og særlig merke seg punktene: 3, 4, 10,16, 17 og Fravik Oljedirektoratet kan fravike denne forskriften dersom særlige forhold tilsier dette. Fravik skal gis skriftlig. Section 7 Obligated party The licensee, the operator and any other party engaged in activities as mentioned in section 2 shall have an obligation to ensure that the present regulations are complied with. The fishery expert shall have a duty to become familiar with the contents of the permission for exploration, and shall in particular note the items 3, 4,10,16,17 and 18. Section 8 Exemption The Norwegian Petroleum Directorate may exempt from these regulations if special circumstances call for such exemption. Any exemption shall be confirmed in writing. KAP III TEKNISKE OG OPERASJONELLE BESTEMMELSER MV 9 Krav til virksomheten Virksomhet etter forskriften 2 skal foregå i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av denne forskriften. 10 Krav om fiskerikyndig person Seismiske fartøy skal ha fiskerikyndig person om bord, med mindre Oljedirektoratet ikke anser dette nødvendig av hensyn til fiskerivirksomheten i området. 11 Krav til fiskerikyndig person Den fiskerikyndige skal som hovedregel være aktiv fisker og ha nødvendige kunnskaper med hensyn til: - de farvann det seismiske fartøy skal operere i, - den fiskeriaktivitet som foregår i nevnte farvann, - navigasjon, - seismisk datainnsamling, - det engelske språk. 12 Valg av fiskerikyndig person Valg av fiskerikyndig person for den enkelte undersøkelse skal klareres med fiskerisjefen i: - Rogaland for seismisk aktivitet i området sør for 62 N, - Møre- og Romsdal for seismisk aktivitet i området mellom 62 N og 67 N, - Troms for seismisk aktivitet i området nord for 67 N. Dersom seismisk aktivitet skal foregå innenfor flere av de ovennevnte områder klareres den fiskerikyndige person med fiskerisjefen i det området hvor hoveddelen av den seismiske undersøkelsen skal foregå. 13 Rapporteringsplikt Den fiskerikyndige skal føre dagbok (logg) for den tiden han er om bord i det seismiske fartøy. Dagboken skal etter endt tokt oppbevares hos operatøren. Ett eksemplar sendes henholdsvis Oljedirektoratet, Fiskeridirektoratet og fiskerisjefen i det aktuelle området. CHAPTER III TECHNICAL AND OPERATIONAL PROVISIONS ETC. Section 9 Requirements relating to operations Operations according to section 2 of these regulations shall be carried out in accordance with requirements stipulated by or in pursuance of the regulations. Section 10 Requirement to have a fishery expert on board Seismic vessels are required to have a fishery expert on board, unless the Norwegian Petroleum Directorate, deems it not to be necessary on account of the fishery acitivites in the area. Section 11 Requirements relating to the fishery expert The fishery expert shall as a general rule be a person currently engaged in fishing and shall posess the necessary knowledge with regard to: - the waters in which the seismic vessel is to operate, - the fishing activity taking place in the said waters, - navigation, - seismic data collection, - the English language. Section 12 Choice of fishery expert The choice of a fishery expert for each survey shall be cleared with the Chief Fisheries Officer of: - Rogaland, with regard to seismic activity in the area south of 62 N, - Møre og Romsdal, with regard to seismic activity in the area between 62 N and 67 N, - Troms, with regard to seismic activity in the area north of 67 N. If seismic activities are to take place in several of the abovementioned areas, the fishery expert shall be cleared with the Chief Fisheries Officer of the area in which the main part of the seismic survey is to take place. Section 13 Duty to report The fishery expert shall write a diary (log) covering the time he is present on board the seismic vessel. The diary shall, after the mission is finished, be kept on file by the operator. One copy shall be forwarded to the Norwegian Petroleum Directorate, to the Directorate of Fisheries and to the Chief Fisheries Officer for the area in question, respectively.

5 Forskrift om fiskerikyndig person ombord i seismiske fartøy 135 Fastsatt av OD 30. oktober Den fiskerikyndiges status Den fiskerikyndige har en rent rådgivende funksjon innenfor sitt fagområde. 15 Informasjonsplikt Rettighetshaver/operatør plikter å gjøre relevante bestemmelser, samt den aktuelle undersøkelsestillatelse, tilgjengelig for den fiskerikyndige. Section 14 Status of the fishery expert The fishery expert has a purely advisory function within his field of expertise. Section 15 Duty to provide information The licensee/operator has a duty to make relevant provisions as well as the current exploration licence itself, available to the fishery expert.

6 Forskrift om fiskerikyndig person ombord i seismiske fartøy 136 Fastsatt av OD 30. oktober 1991

7 Veiledning til forskrift om fiskerikyndig person ombord i seismiske Forskrift om fartøy fiskerikyndig person ombord i seismiske fartøy 137 Fastsatt Utgitt av OD 30. oktober 1991 Veiledning til forskrift om fiskerikyndig person om bord i seismisk fartøy. Utgitt av Oljedirektoratet 30. oktober Sist endret 25. februar Guidelines to regulations relating to fishery expert on board seismic vessels. Published by the Norwegian Petroleum Directorate 30 October Last amended 25 February Til 1 Formål Forskriften er en videreføring av bestemmelsen i petroleumsloven 10-1 andre ledd ved at det kan stilles krav om fiskerikyndig person som et bindeledd mellom besetningen på det seismiske fartøy og eventuelle fiskefartøy. Forskriften har videre til formål å sikre kvaliteten på fiskerikyndig personell slik at konflikter mellom fiskere og seismiske fartøy i størst mulig grad kan unngås. Forskriften tar således ikke sikte på å regulere andre forhold i tilknytning til den seismiske aktivitet eller den fiskerikyndiges person. 1, 2. ledd inneholder en generell regel om at seismiske fartøy skal holde seg i forsvarlig avstand fra fiskefartøyer. Dersom det skulle oppstå fare for kollisjon mellom et fiskefartøy og et seismisk fartøy, er det imidlertid sjøveisreglene som kommer til anvendelse. Det vises i denne forbindelse særlig til punktene 3, 18, 27: I regel 3(g)(ii) i sjøveisreglene fremgår det at et seismisk fartøy skal anses som et fartøy som har begrenset evne til å manøvrere (fartøyet driver oppmålingsvirksomhet). Det seismiske fartøy skal føre signaler i henhold til sjøveisreglenes regel 27(b). I sjøveisreglenes regel 18(c)(ii) er det videre gjort klart at et fartøy som holder på med å fiske mens det er underveis så vidt mulig skal holde av veien for fartøy som fører signal i henhold til regel 27(b). I en konkret konfliktsituasjon skal sjøveisreglenes bestemmelse om vikeplikt følges selv om det i utgangspunktet er det seismiske fartøys ansvar å unngå en slik situasjon. Til 7 Pliktsubjekt Dersom undersøkelsen foretas i medhold av en undersøkelsestillatelse er det rettighetshaver til denne tillatelsen som er pliktsubjekt. Foretas undersøkelsen derimot i medhold av en utvinningstillatelse (jf petroleumsloven 3-3 tredje ledd), er det operatøren som er pliktsubjekt. Til 10 Krav om fiskerikyndig person Utgangspunktet etter forskriften 10 er at ethvert seismisk fartøy skal ha fiskerikyndig person om bord. I forskriften av 1983 skilte man mellom utenlandsk registrerte fartøy, hvor det som hovedregel skulle være fiskerikyndig om bord, og norskregistrerte hvor slik regel ikke var oppstilt. En har ikke lenger funnet grunn til å opprettholde dette skillet all den tid også norskregistrerte fartøy (registrert i NIS) i stor utstrekning har fremmedspråklig besetning. Det har ikke vært meningen å endre praksis. Til 11 Krav til fiskerikyndig person Som aktiv fisker anses fisker som står registrert i manntallet. Kompetanse/erfaring som fiskerikyndig vil kunne oppveie manglende status som aktiv fisker. Med «nødvendige kunnskaper om navigasjon» menes som et minimum 2. klasse kystskippereksamen. Med kjennskap til seismisk datainnsamling siktes det til utstyr som trekkes etter det seismiske fartøyet samt hvordan dette manøvreres under undersøkelsen. Dette for å sikre at den fiskerikyndige kan være forberedt på vanskelige situasjoner som erfaringsmessig vil kunne oppstå. Re Section 1 Purpose The regulations is an elaboration of the provision contained in section 10-1, second paragraph, of the petroleum Act, in the demand that there should be a fishery expert as a link between the crew on board a seismic vessel and a possible fishing vessel. A further purpose of these regulations is to secure the quality of fishery experts so that conflicts between fishermen and seismic vessels as far as possible can be avoided. These regulations do not intend to regulate other conditions connected to the seismic activity or the fishing expert. Section 1, second paragraph, of these regulations contains a general rule stipulating that seismic vessels are to keep a safe distance to fishing vessels. If a risk of collision between a fishing vessel and a seismic vessel should occur, it is however the Navigation Rules that shall be applicable. Reference is in this connection made in particular to items 3, 8 and 27: Rule 3(g)(ii) in the Navigation Rules (Regulations for Preventing Collisions at Sea) stipulates that a seismic vessel shall be regarded as a vessel with restricted capacity to manoeuvre (the vessel is engaged in survey activities). The seismic vessel shall exhibit signals in accordance with Rule 27(b) of the Navigation Rules. In Rule 18(c)(ii) of the Navigation Rules it is furthermore clearly stated that a vessel carrying out fishing while moving en route, shall to the extent possible give way to vessels exhibiting signals according to Rule 27(b). In the event of a specific conflict situation, the provision concerning duty to give way according to the Navigation Rules shall prevail even if it in general is the responsibility of the seismic vessel to avoid such a situation. Re Section 7 Obligated party If the survey is carried out pursuant to an exploration licence, it is the licensee holding this licence who is the obligated party. If however exploration is carried out pursuant to a production licence (cf the petroleum Act section 3-3 third paragraph), the operator is the obligated party. Re Section 10 Requirement to have a fishery expert on board The general rule according to section 10 of these regulations is that every seismic vessel shall have a fishery expert on board. The regulations issued in 1983 made a distinction between foreign registered vessels, which as a rule always were required to have a fishery expert on board, and Norwegian registered vessels, where such a rule did not apply. It is no longer deemed justified to keep up this distinction, as even Norwegian registered vessels (registered in NIS) to a large extent have members of crew speaking other languages than Norwegian. It has not been the intention to alter the excisting practice. Re Section 11 Requirements relating to the fishery expert A person currently engaged in fishing means fisherman enlisted in the register of fishermen. Competance/experience as a fishery expert will compensate for lack of status as active fisherman. The reference to necessary knowledge about navigation shall be deemed to mean a minimum of coast skipper certificate of 2nd class. By knowledge of seismic data collection is ment equipment which are towed behind the seismic vessels and how the vessels are manoeuvered during the survey. This to ensure that the fishing expert can be prepared for difficult situations which out of experience may occur.

8 Veiledning til forskrift om fiskerikyndig person ombord i Forskrift seismiske om fartøy fiskerikyndig person ombord i seismiske fartøy 138 Fastsatt Utgitt av OD 30. oktober 1991 Til 12 Valg av fiskerikyndig person Ved klarering av en fiskerikyndig person konstaterer fiskerisjefen på bakgrunn av de opplysninger han har at en person oppfyller kravene i 11. Rettighetshaver/operatør er ansvarlig for å skaffe fiskerikyndig person ved de undersøkelsene hvor det etter 10 skal være slik person om bord. Han kan fritt velge blant de personer som er klarert. Fiskerisjefen vil formidle til rettighetshaver/operatør navn på fiskerikyndig person med nødvendige kunnskaper som kan kontaktes. Dersom rettighetshaver/operatør ønsker at en bestemt fiskerikyndig person skal delta ved undersøkelsen, må vedkommende på forhånd klareres med fiskerisjefen. Oljedirektoratet fører tilsyn med at denne forskrift blir overholdt, jf 6. Direktoratet kan således pålegge operatør å bruke en annen fiskerikyndig enn den som fiskerisjefen i det aktuelle området har klarert, dersom vedkommende ikke fyller vilkårene i 11. Til 15 Rettighetshavers/operatørs plikter Ifølge 1. ledd skal relevante bestemmelser gjøres tilgjengelig for den fiskerikyndige. Med dette menes både relevant regelverk, herunder kopi av rettighetshavers undersøkelsestillatelse, og eventuelle vedtak som er fattet i forbindelse med den konkrete undersøkelse, f eks vilkår som er stilt i forbindelse med denne. Re Section 12 Choice of fishery expert Through clearing based upon presented information about a fishery expert, the Chief Fisheries Officer establishes whether the person meets the requirements of section 11. The licensee/operator is responsible for providing a fishery expert for those exploration activities which according to section 10 require such person on board. He can freely choose from those who has been cleared. The Chief Fisheries Officer will provide the licensee/operator with the name of a fishery expert posessing the required knowledge, who may be contacted. If the licensee/operator wishes a particular fishery expert to participate during the exploration activities, this must be cleared with the Chief Fisheries Officer in advance. The Norwegian Petroleum Directorate shall supervise compliance with the present regulations, cf section 6. The Directorate may consequently impose on the operator to make use of another fishery expert than the one which has been cleared by the Chief Fisheries Officer of the area in question, if that person does not meet the requirements stipulated in section 11. Re Section 15 Duties of the licensee/operator According to the first paragraph, relevant provisions are to be made available to the fishery expert. This includes both relevant legislation including a copy of the licensee s exploration license and any decisions made in connection with a particular matter, e.g. conditions stipulated in connection with an exploration activity.

Den europeiske patentkonvensjonen 2000. Den europeiske patentkonvensjonen 2000 (European Patent Convention 2000, EPC)

Den europeiske patentkonvensjonen 2000. Den europeiske patentkonvensjonen 2000 (European Patent Convention 2000, EPC) Den europeiske patentkonvensjonen 2000 Den europeiske patentkonvensjonen 2000 (European Patent Convention 2000, EPC) European Patent Convention 2000 as adopted by decision of the Administrative Council

Detaljer

INNKALLING TIL / NOTICE OF ORDINÆR / ANNUAL GENERALFORSAMLING I / GENERAL MEETING IN Q-FREE ASA 2013. ("Selskapet / the Company")

INNKALLING TIL / NOTICE OF ORDINÆR / ANNUAL GENERALFORSAMLING I / GENERAL MEETING IN Q-FREE ASA 2013. (Selskapet / the Company) INNKALLING TIL / NOTICE OF ORDINÆR / ANNUAL GENERALFORSAMLING I / GENERAL MEETING IN Q-FREE ASA 2013 ("Selskapet / the Company") (The English wording in this document is an office translation, and in case

Detaljer

4 APPROVAL OF THE AUDITOR S FEE 4 GODKJENNELSE AV GODTGJØRELSE TIL REVISOR

4 APPROVAL OF THE AUDITOR S FEE 4 GODKJENNELSE AV GODTGJØRELSE TIL REVISOR To the shareholders of TGS-NOPEC Geophysical Company ASA Til aksjeeierne i TGS-NOPEC Geophysical Company ASA NOTICE OF ORDINARY GENERAL MEETING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING The Ordinary General

Detaljer

Kontrakt om kulturutveksling mellom au pair og vertsfamilie Contract for cultural exchange between au pair and host family

Kontrakt om kulturutveksling mellom au pair og vertsfamilie Contract for cultural exchange between au pair and host family Kontrakt om kulturutveksling mellom au pair og vertsfamilie Contract for cultural exchange between au pair and host family Au pairordningen skal gi unge mennesker mellom 18 og 30 år en mulighet til å lære

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 59 ISSN 1022-9310. 21. årgang 16.10.2014 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 59 ISSN 1022-9310. 21. årgang 16.10.2014 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 59 21. årgang 16.10.2014 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

Det vil helst gå bra...

Det vil helst gå bra... Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2009 med kommunale sosial- og helsetjenester til barn i barne- og Det vil helst gå bra... Rapport fra Helsetilsynet 2/2010 Mars 2010 Rapport fra Helsetilsynet 2/2010

Detaljer

STANDARD KONTRAKT FOR AU PAIR

STANDARD KONTRAKT FOR AU PAIR STANDARD KONTRAKT FOR AU PAIR STANDARD CONTRACT FOR AU PAIRS Kontrakten skal være tydelig og fullstendig utfylt. Vennligst bruk blokkbokstaver. The application must be filled in clearly and in full. Please

Detaljer

KOMMUNAL VIRKSOMHET I LYS AV EØS-AVTALENS STATSSTØTTEREGLER

KOMMUNAL VIRKSOMHET I LYS AV EØS-AVTALENS STATSSTØTTEREGLER KOMMUNAL VIRKSOMHET I LYS AV EØS-AVTALENS STATSSTØTTEREGLER AKTIVITETER SOM ER OMFATTET AV STATSSTØTTEREGLENE, SENTRALE PROBLEMSTILLINGER OG FOREBYGGENDE TILTAK ALT advokatfirma AS Org.nr. 996180085 Fridtjof

Detaljer

Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere FORORD

Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere FORORD Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere ICNs etiske regler FORORD Norsk Sykepleierforbunds yrkesetiske retningslinjer ble første gang godkjent av landsstyret i 1983. Retningslinjene beskriver sykepleiernes

Detaljer

Mellom konflikt og integrasjon. En evaluering av Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndighetene

Mellom konflikt og integrasjon. En evaluering av Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndighetene Loughborough University Institutional Repository Mellom konflikt og integrasjon. En evaluering av Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndighetene This item was submitted to Loughborough University s

Detaljer

FORHOLDET MELLOM VISSE SIDER VED DE HEMMELIGE TJENESTER OG MENNESKERETTIGHETSKONVENSJONENE. Av lagdommer Erik Møse

FORHOLDET MELLOM VISSE SIDER VED DE HEMMELIGE TJENESTER OG MENNESKERETTIGHETSKONVENSJONENE. Av lagdommer Erik Møse Side 1135 av 1185 FORHOLDET MELLOM VISSE SIDER VED DE HEMMELIGE TJENESTER OG MENNESKERETTIGHETSKONVENSJONENE I: Innledning Av lagdommer Erik Møse 1. Stortingets granskningskommisjon for de hemmelige tjenester

Detaljer

-Lønnsoppgjøret. - Følg med på tiden på din rute!

-Lønnsoppgjøret. - Følg med på tiden på din rute! BuDKAnalen Nr. 2-2014 Medlemsblad for distribusjonsklubben i Aftenposten Newsletter for all members of the union, DKA -Lønnsoppgjøret -Ruterevisjoner på gang - Følg med på tiden på din rute! budkanalen

Detaljer

Et uverdig sjansespill om asyl i europa

Et uverdig sjansespill om asyl i europa Et uverdig sjansespill om asyl i europa Asylprosessen i Hellas og Dublin II-forordningen Foto: Sylo Taraku, NOAS Politifolkene slo meg i ansiktet og i bakhodet helt til jeg begynte å slå meg selv for å

Detaljer

NORWEGIAN INDUSTRIAL PROPERTY OFFICE

NORWEGIAN INDUSTRIAL PROPERTY OFFICE PCT Applicant s Guide National Phase National Chapter NO Page 1 NORWEGIAN INDUSTRIAL PROPERTY OFFICE AS DESIGNATED (OR ELECTED) OFFICE CONTENTS THE ENTRY INTO THE NATIONAL PHASE SUMMARY THE PROCEDURE IN

Detaljer

Evaluering av Den naturlige skolesekken. Utdanning for bærekraftig utvikling på ulike læringsarenaer

Evaluering av Den naturlige skolesekken. Utdanning for bærekraftig utvikling på ulike læringsarenaer Evaluering av Den naturlige skolesekken Utdanning for bærekraftig utvikling på ulike læringsarenaer Jørgen Sjaastad, Tone Cecilie Carlsten, Vibeke Opheim og Fredrik Jensen Rapport 38/2014 Evaluering av

Detaljer

Standard for næringsgruppering Korrigert utgave

Standard for næringsgruppering Korrigert utgave D 383 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Standard for næringsgruppering Korrigert utgave Standard Industrial Classification Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger

Detaljer

Mer enn bare fotball... More than just football... Evaluering av Frelsesarmeens Gatefotball. An evaluation of the Salvation Army s Street soccer

Mer enn bare fotball... More than just football... Evaluering av Frelsesarmeens Gatefotball. An evaluation of the Salvation Army s Street soccer Mer enn bare fotball... Evaluering av Frelsesarmeens Gatefotball More than just football... An evaluation of the Salvation Army s Street soccer Lena Sayed 1 Forord Frelsesarmeens gatefotball er et lavterskeltilbud

Detaljer

Effektvurdering av store statlige investeringsprosjekter

Effektvurdering av store statlige investeringsprosjekter 1 Concept-programmet 2007 Effektvurdering av store statlige investeringsprosjekter Bjørn Andersen, Svein Bråthen, Tom Fagerhaug, Ola Nafstad, Petter Næss og Nils Olsson ISSN: 0803-9763 (papirversjon) ISSN:

Detaljer

Evaluering av nasjonale prøver som system. Idunn Seland Nils Vibe Elisabeth Hovdhaugen

Evaluering av nasjonale prøver som system. Idunn Seland Nils Vibe Elisabeth Hovdhaugen Evaluering av nasjonale prøver som system Idunn Seland Nils Vibe Elisabeth Hovdhaugen Rapport 4/2013 Evaluering av nasjonale prøver som system Idunn Seland Nils Vibe Elisabeth Hovdhaugen Rapport 4/2013

Detaljer

NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi Institutt for bygg, anlegg og transport

NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi Institutt for bygg, anlegg og transport NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi Institutt for bygg, anlegg og transport Max Ingar Mørk Før tårnene faller Om forvaltning, drift, vedlikehold

Detaljer

No-waiver-klausuler og bortfall av misligholdsbeføyelser

No-waiver-klausuler og bortfall av misligholdsbeføyelser No-waiver-klausuler og bortfall av misligholdsbeføyelser Spesialoppgave (20 vekttall) Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Våren 2005 Kandidat: Fredrik Skribeland Veileder: Professor Giuditta Cordero

Detaljer

Evaluering av returtiltak i ordinære mottak

Evaluering av returtiltak i ordinære mottak Evaluering av returtiltak i ordinære mottak Februar 2014 Prosjekt: Evaluering av returtiltak i ordinære mottak Oppdragsgiver: Utlendingsdirektoratet (UDI) Periode: November 2012 februar 2014 Team: Senior

Detaljer

Klart vi kan! - en evaluering av effektene av prosjektet «Klart språk i staten» Malin Dahle Jostein Ryssevik

Klart vi kan! - en evaluering av effektene av prosjektet «Klart språk i staten» Malin Dahle Jostein Ryssevik Klart vi kan! - en evaluering av effektene av prosjektet «Klart språk i staten» Malin Dahle Jostein Ryssevik ideas2evidence rapport 11/2013 Malin Dahle Jostein Ryssevik Klart vi kan! - en evaluering av

Detaljer

Standard for yrkesklassifisering

Standard for yrkesklassifisering C 521 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Standard Classification of Occupations Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne serien

Detaljer

Fastlegenes oppfølging av de berørte etter tsunamien

Fastlegenes oppfølging av de berørte etter tsunamien Ole K. Hjemdal Fastlegenes oppfølging av de berørte etter tsunamien Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s Publikasjonsserie fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

Detaljer

Kunnskapsløftet som styringsreform - et løft eller et løfte? Forvaltningsnivåenes og institusjonenes rolle i implementeringen av reformen

Kunnskapsløftet som styringsreform - et løft eller et løfte? Forvaltningsnivåenes og institusjonenes rolle i implementeringen av reformen Kunnskapsløftet som styringsreform - et løft eller et løfte? Forvaltningsnivåenes og institusjonenes rolle i implementeringen av reformen Petter Aasen, Jorunn Møller, Ellen Rye, Eli Ottesen, Tine S. Prøitz

Detaljer

Mal for norske vitnemål og vitnemålstillegg

Mal for norske vitnemål og vitnemålstillegg Mal for norske vitnemål og vitnemålstillegg En kortversjon av innstilling og tilleggsrapport (17. april 2012, justert 15. juni 2012 og 3. juli 2013) Innledning Som en oppfølging av et nasjonalt seminar

Detaljer

INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011)

INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011) INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011) 1 Oppgaver Valgkomiteens oppgaver er å avgi innstilling til - generalforsamlingen

Detaljer

Guri C. Bollingmo, May-Len Skilbrei og Ellen Wessel. Troverdighetsvurderinger: Søkerens forklaring som bevis i saker om beskyttelse (asyl)

Guri C. Bollingmo, May-Len Skilbrei og Ellen Wessel. Troverdighetsvurderinger: Søkerens forklaring som bevis i saker om beskyttelse (asyl) Guri C. Bollingmo, May-Len Skilbrei og Ellen Wessel Troverdighetsvurderinger: Søkerens forklaring som bevis i saker om beskyttelse (asyl) Guri C. Bollingmo, May-Len Skilbrei og Ellen Wessel Troverdighetsvurderinger:

Detaljer

Rettigheter og tilhørighet Evaluering av statsborgerregelverket

Rettigheter og tilhørighet Evaluering av statsborgerregelverket Rettigheter og tilhørighet Evaluering av statsborgerregelverket Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap som dokumenterer og utvikler kunnskap i analyser, evalueringer og utredninger slik at politiske

Detaljer