CONTENTS INNHOLD. Preface Forord

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "CONTENTS INNHOLD. Preface... 132. Forord... 132"

Transkript

1 Forskrift om fiskerikyndig person ombord i seismiske fartøy 131 Fastsatt av OD 30. oktober 1991 Forskrift om fiskerikyndig person om bord i seismisk fartøy på norsk kontinentalsokkel. Fastsatt av Oljedirektoratet 30. oktober 1991 i medhold av lov 22. mars 1985 nr 11 om petroleumsvirksomhet 57, jf 45 andre ledd, jf Olje- og energidepartementets delegeringsvedtak 4. oktober 1991, jf lov 29. november 1996 nr 72 om petroleumsvirksomhet 11-1 siste ledd. Sist endret 25. februar Regulations relating to fishery expert on board seismic vessels on the Norwegian continental shelf. Issued by the Norwegian Petroleum Directorate 30 October 1991 by virtue of Act 22 March 1985 no 11 relating to petroleum activities, section 57, cf section 45, second paragraph cf delegation of authority by the Ministry of Petroleum and Energy 4 October 1991, cf Act 29 November 1996 no 72 relating to petroleum activities section 11-1 last paragraph. Last amended 25 February INNHOLD Forord KAP I INNLEDENDE BESTEMMELSER Formål Virkeområde Definisjoner Straffebestemmelse Ikrafttredelse mv KAP II ALMINNELIGE BESTEMMELSER Tilsynsmyndighet Pliktsubjekt Fravik KAP III TEKNISKE OG OPERASJONELLE BESTEMMELSER MV Krav til virksomheten Krav om fiskerikyndig person Krav til fiskerikyndig person Valg av fiskerikyndig person Rapporteringsplikt Den fiskerikyndiges status Informasjonsplikt Veiledning til forskrift om fiskerikyndig person om bord i seismisk fartøy CONTENTS Preface CHAPTER I INTRODUCTORY PROVISIONS Section l Purpose Section 2 Scope Section 3 Definitions Section 4 Penal provision Section 5 Entry into force etc CHAPTER II GENERAL PROVISIONS Section 6 Supervisory authority Section 7 Obligated party Section 8 Exemption CHAPTER III TECHNICAL AND OPERATIONAL PROVISIONS ETC Section 9 Requirements relating to operations Section 10 Requirement to have a fishery expert on board Section 11 Requirements relating to the fishery expert Section 12 Choice of fishery expert Section 13 Duty to report Section 14 Status of the fishery expert Section 15 Duty to provide information Guidelines to regulations relating to fishery expert on board seismic vessels

2 Forskrift om fiskerikyndig person ombord i seismiske fartøy 132 Fastsatt av OD 30. oktober 1991 FORORD Forskriften gir bestemmelser om fiskerikyndig person om bord i seismisk fartøy som foretar undersøkelse etter petroleum på norsk kontinentalsokkel. Til forskriften er utarbeidet en supplerende veiledning. Veiledningen gir utfyllende kommentarer til forskriftsbestemmelsene. Veiledningen er ikke juridisk bindende. Det forutsettes imidlertid at forskriften og veiledningen ses i sammenheng, for å få en best mulig forståelse av forskriftskravene. PREFACE These regulations stipulate provisions concerning fishery expert on board seismic vessels carrying out exploration for petroleum on the Norwegian continental shelf. Supplementary guidelines to the regulations have been prepared. The guidelines provide additional comments to the provisions of the regulations. The guidelines are not legally binding. The regulations and guidelines are, however, intended to be seen as a whole, to ensure the best possible understanding of the provisions stipulated in the regulations.

3 Forskrift om fiskerikyndig person ombord i seismiske fartøy 133 Fastsatt av OD 30. oktober 1991 KAP I INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål Forskriftens formål er å ivareta fiskeriinteressene i områder hvor det foregår seismisk aktivitet som omfattes av petroleumsvirksomhet. Seismiske fartøy skal holde seg i forsvarlig avstand fra fartøyer som driver fiske og fra faststående og flytende fiskeredskap. Særlig aktsomhet skal utvises når større ansamlinger av fiskefartøyer observeres. 2 Virkeområde Forskriften kommer til anvendelse på seismisk aktivitet i petroleumsvirksomheten på områder som nevnt i petroleumsloven 1-4. CHAPTER I INTRODUCTORY PROVISIONS Section 1 Purpose The purpose of these regulations is to attend to the fishery interests in areas where seismic activities which are comprised by petroleum activities are carried out. Seismic vessels shall keep a safe distance to vessels engaged in fishing activities and to fixed and floating fishing equipment. Particular caution shall be exercised when considerable numbers of fishing vessels are observed. Section 2 Scope These regulations are applicable to seismic activities in the petroleum activities, for the areas as mentioned in the petroleum Act section 1-4. I denne forskrift betyr: 3 Definisjoner Section 3 Definitions For the purpose of these regulations, the following definitions shall apply: Rettighetshaver: Fysisk eller juridisk person, eller flere slike personer, som etter petroleumsloven eller tidligere lovgivning innehar en tillatelse til undersøkelse, utvinning, transport eller utnyttelse. Er en tillatelse gitt til flere slike personer sammen, kan uttrykket rettighetshaver omfatte både rettighetshaverne samlet og den enkelte deltager. Operatør: Den som på rettighetshavers vegne forestår den daglige ledelse av petroleumsvirksomheten. Petroleumsloven: Lov 29. november 1996 nr 72 om petroleumsvirksomhet. 4 Straffebestemmelse Overtredelse av denne forskriften eller vedtak truffet i medhold av denne straffes som bestemt i petroleumsloven Ikrafttredelse mv Denne forskrift trer i kraft Fra samme dato gjøres følgende endring: Forskrift for fiskerikyndig person om bord i seismisk fartøy på norsk sokkel, fastsatt av Oljedirektoratet , oppheves. Vedtak fattet i medhold av denne forskriften gjelder inntil de oppheves eller endres av Oljedirektoratet. Licensee: Physical person or body corporate, or several such persons or bodies corporate holding a licence according to the petroleum Act or previous legislation to carry out exploration, production, transportation or utilisation activities. If a licence has been granted to several such persons jointly, the term licensee may comprise the licensees collectively as well as the individual licensee. Operator: Anyone executing on behalf of the licensee the day to day management of the petroleum activities The petroleum Act: Act 29 November 1996 no 72 relating to petroleum activities. Section 4 Penal provision Violation of these regulations or decisions made in pursuance of the regulations shall be punishable as set out in the petroleum Act section Section 5 Entry into force etc. These regulations enter into force on 27 December As from the same date the following amendments shall be applicable: Regulations for the fishery expert on board seismic vessels which operate on the Norwegian continental shelf, issued by the Norwegian Petroleum Directorate 28 October 1983, are repealed Decisions made in pursuance of the abovesaid regulations are applicable until they are repealed or amended by the Norwegian Petroleum Directorate. KAP II ALMINNELIGE BESTEMMELSER 6 Tilsynsmyndighet Oljedirektoratet fører tilsyn med at bestemmelsene gitt i denne forskrift eller vedtak fattet i medhold av denne, blir overholdt. CHAPTER II GENERAL PROVISIONS Section 6 Supervisory authority The Norwegian Petroleum Directorate shall supervise the compliance with provisions laid down in or decisions made pursuant to these regulations.

4 Forskrift om fiskerikyndig person ombord i seismiske fartøy 134 Fastsatt av OD 30. oktober Pliktsubjekt Rettighetshaver, operatør og enhver annen som deltar i virksomhet som nevnt i 2 har plikt til å sørge for at denne forskriften følges. Den fiskerikyndige har plikt til å gjøre seg kjent med innholdet i undersøkelsestillatelsen, og særlig merke seg punktene: 3, 4, 10,16, 17 og Fravik Oljedirektoratet kan fravike denne forskriften dersom særlige forhold tilsier dette. Fravik skal gis skriftlig. Section 7 Obligated party The licensee, the operator and any other party engaged in activities as mentioned in section 2 shall have an obligation to ensure that the present regulations are complied with. The fishery expert shall have a duty to become familiar with the contents of the permission for exploration, and shall in particular note the items 3, 4,10,16,17 and 18. Section 8 Exemption The Norwegian Petroleum Directorate may exempt from these regulations if special circumstances call for such exemption. Any exemption shall be confirmed in writing. KAP III TEKNISKE OG OPERASJONELLE BESTEMMELSER MV 9 Krav til virksomheten Virksomhet etter forskriften 2 skal foregå i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av denne forskriften. 10 Krav om fiskerikyndig person Seismiske fartøy skal ha fiskerikyndig person om bord, med mindre Oljedirektoratet ikke anser dette nødvendig av hensyn til fiskerivirksomheten i området. 11 Krav til fiskerikyndig person Den fiskerikyndige skal som hovedregel være aktiv fisker og ha nødvendige kunnskaper med hensyn til: - de farvann det seismiske fartøy skal operere i, - den fiskeriaktivitet som foregår i nevnte farvann, - navigasjon, - seismisk datainnsamling, - det engelske språk. 12 Valg av fiskerikyndig person Valg av fiskerikyndig person for den enkelte undersøkelse skal klareres med fiskerisjefen i: - Rogaland for seismisk aktivitet i området sør for 62 N, - Møre- og Romsdal for seismisk aktivitet i området mellom 62 N og 67 N, - Troms for seismisk aktivitet i området nord for 67 N. Dersom seismisk aktivitet skal foregå innenfor flere av de ovennevnte områder klareres den fiskerikyndige person med fiskerisjefen i det området hvor hoveddelen av den seismiske undersøkelsen skal foregå. 13 Rapporteringsplikt Den fiskerikyndige skal føre dagbok (logg) for den tiden han er om bord i det seismiske fartøy. Dagboken skal etter endt tokt oppbevares hos operatøren. Ett eksemplar sendes henholdsvis Oljedirektoratet, Fiskeridirektoratet og fiskerisjefen i det aktuelle området. CHAPTER III TECHNICAL AND OPERATIONAL PROVISIONS ETC. Section 9 Requirements relating to operations Operations according to section 2 of these regulations shall be carried out in accordance with requirements stipulated by or in pursuance of the regulations. Section 10 Requirement to have a fishery expert on board Seismic vessels are required to have a fishery expert on board, unless the Norwegian Petroleum Directorate, deems it not to be necessary on account of the fishery acitivites in the area. Section 11 Requirements relating to the fishery expert The fishery expert shall as a general rule be a person currently engaged in fishing and shall posess the necessary knowledge with regard to: - the waters in which the seismic vessel is to operate, - the fishing activity taking place in the said waters, - navigation, - seismic data collection, - the English language. Section 12 Choice of fishery expert The choice of a fishery expert for each survey shall be cleared with the Chief Fisheries Officer of: - Rogaland, with regard to seismic activity in the area south of 62 N, - Møre og Romsdal, with regard to seismic activity in the area between 62 N and 67 N, - Troms, with regard to seismic activity in the area north of 67 N. If seismic activities are to take place in several of the abovementioned areas, the fishery expert shall be cleared with the Chief Fisheries Officer of the area in which the main part of the seismic survey is to take place. Section 13 Duty to report The fishery expert shall write a diary (log) covering the time he is present on board the seismic vessel. The diary shall, after the mission is finished, be kept on file by the operator. One copy shall be forwarded to the Norwegian Petroleum Directorate, to the Directorate of Fisheries and to the Chief Fisheries Officer for the area in question, respectively.

5 Forskrift om fiskerikyndig person ombord i seismiske fartøy 135 Fastsatt av OD 30. oktober Den fiskerikyndiges status Den fiskerikyndige har en rent rådgivende funksjon innenfor sitt fagområde. 15 Informasjonsplikt Rettighetshaver/operatør plikter å gjøre relevante bestemmelser, samt den aktuelle undersøkelsestillatelse, tilgjengelig for den fiskerikyndige. Section 14 Status of the fishery expert The fishery expert has a purely advisory function within his field of expertise. Section 15 Duty to provide information The licensee/operator has a duty to make relevant provisions as well as the current exploration licence itself, available to the fishery expert.

6 Forskrift om fiskerikyndig person ombord i seismiske fartøy 136 Fastsatt av OD 30. oktober 1991

7 Veiledning til forskrift om fiskerikyndig person ombord i seismiske Forskrift om fartøy fiskerikyndig person ombord i seismiske fartøy 137 Fastsatt Utgitt av OD 30. oktober 1991 Veiledning til forskrift om fiskerikyndig person om bord i seismisk fartøy. Utgitt av Oljedirektoratet 30. oktober Sist endret 25. februar Guidelines to regulations relating to fishery expert on board seismic vessels. Published by the Norwegian Petroleum Directorate 30 October Last amended 25 February Til 1 Formål Forskriften er en videreføring av bestemmelsen i petroleumsloven 10-1 andre ledd ved at det kan stilles krav om fiskerikyndig person som et bindeledd mellom besetningen på det seismiske fartøy og eventuelle fiskefartøy. Forskriften har videre til formål å sikre kvaliteten på fiskerikyndig personell slik at konflikter mellom fiskere og seismiske fartøy i størst mulig grad kan unngås. Forskriften tar således ikke sikte på å regulere andre forhold i tilknytning til den seismiske aktivitet eller den fiskerikyndiges person. 1, 2. ledd inneholder en generell regel om at seismiske fartøy skal holde seg i forsvarlig avstand fra fiskefartøyer. Dersom det skulle oppstå fare for kollisjon mellom et fiskefartøy og et seismisk fartøy, er det imidlertid sjøveisreglene som kommer til anvendelse. Det vises i denne forbindelse særlig til punktene 3, 18, 27: I regel 3(g)(ii) i sjøveisreglene fremgår det at et seismisk fartøy skal anses som et fartøy som har begrenset evne til å manøvrere (fartøyet driver oppmålingsvirksomhet). Det seismiske fartøy skal føre signaler i henhold til sjøveisreglenes regel 27(b). I sjøveisreglenes regel 18(c)(ii) er det videre gjort klart at et fartøy som holder på med å fiske mens det er underveis så vidt mulig skal holde av veien for fartøy som fører signal i henhold til regel 27(b). I en konkret konfliktsituasjon skal sjøveisreglenes bestemmelse om vikeplikt følges selv om det i utgangspunktet er det seismiske fartøys ansvar å unngå en slik situasjon. Til 7 Pliktsubjekt Dersom undersøkelsen foretas i medhold av en undersøkelsestillatelse er det rettighetshaver til denne tillatelsen som er pliktsubjekt. Foretas undersøkelsen derimot i medhold av en utvinningstillatelse (jf petroleumsloven 3-3 tredje ledd), er det operatøren som er pliktsubjekt. Til 10 Krav om fiskerikyndig person Utgangspunktet etter forskriften 10 er at ethvert seismisk fartøy skal ha fiskerikyndig person om bord. I forskriften av 1983 skilte man mellom utenlandsk registrerte fartøy, hvor det som hovedregel skulle være fiskerikyndig om bord, og norskregistrerte hvor slik regel ikke var oppstilt. En har ikke lenger funnet grunn til å opprettholde dette skillet all den tid også norskregistrerte fartøy (registrert i NIS) i stor utstrekning har fremmedspråklig besetning. Det har ikke vært meningen å endre praksis. Til 11 Krav til fiskerikyndig person Som aktiv fisker anses fisker som står registrert i manntallet. Kompetanse/erfaring som fiskerikyndig vil kunne oppveie manglende status som aktiv fisker. Med «nødvendige kunnskaper om navigasjon» menes som et minimum 2. klasse kystskippereksamen. Med kjennskap til seismisk datainnsamling siktes det til utstyr som trekkes etter det seismiske fartøyet samt hvordan dette manøvreres under undersøkelsen. Dette for å sikre at den fiskerikyndige kan være forberedt på vanskelige situasjoner som erfaringsmessig vil kunne oppstå. Re Section 1 Purpose The regulations is an elaboration of the provision contained in section 10-1, second paragraph, of the petroleum Act, in the demand that there should be a fishery expert as a link between the crew on board a seismic vessel and a possible fishing vessel. A further purpose of these regulations is to secure the quality of fishery experts so that conflicts between fishermen and seismic vessels as far as possible can be avoided. These regulations do not intend to regulate other conditions connected to the seismic activity or the fishing expert. Section 1, second paragraph, of these regulations contains a general rule stipulating that seismic vessels are to keep a safe distance to fishing vessels. If a risk of collision between a fishing vessel and a seismic vessel should occur, it is however the Navigation Rules that shall be applicable. Reference is in this connection made in particular to items 3, 8 and 27: Rule 3(g)(ii) in the Navigation Rules (Regulations for Preventing Collisions at Sea) stipulates that a seismic vessel shall be regarded as a vessel with restricted capacity to manoeuvre (the vessel is engaged in survey activities). The seismic vessel shall exhibit signals in accordance with Rule 27(b) of the Navigation Rules. In Rule 18(c)(ii) of the Navigation Rules it is furthermore clearly stated that a vessel carrying out fishing while moving en route, shall to the extent possible give way to vessels exhibiting signals according to Rule 27(b). In the event of a specific conflict situation, the provision concerning duty to give way according to the Navigation Rules shall prevail even if it in general is the responsibility of the seismic vessel to avoid such a situation. Re Section 7 Obligated party If the survey is carried out pursuant to an exploration licence, it is the licensee holding this licence who is the obligated party. If however exploration is carried out pursuant to a production licence (cf the petroleum Act section 3-3 third paragraph), the operator is the obligated party. Re Section 10 Requirement to have a fishery expert on board The general rule according to section 10 of these regulations is that every seismic vessel shall have a fishery expert on board. The regulations issued in 1983 made a distinction between foreign registered vessels, which as a rule always were required to have a fishery expert on board, and Norwegian registered vessels, where such a rule did not apply. It is no longer deemed justified to keep up this distinction, as even Norwegian registered vessels (registered in NIS) to a large extent have members of crew speaking other languages than Norwegian. It has not been the intention to alter the excisting practice. Re Section 11 Requirements relating to the fishery expert A person currently engaged in fishing means fisherman enlisted in the register of fishermen. Competance/experience as a fishery expert will compensate for lack of status as active fisherman. The reference to necessary knowledge about navigation shall be deemed to mean a minimum of coast skipper certificate of 2nd class. By knowledge of seismic data collection is ment equipment which are towed behind the seismic vessels and how the vessels are manoeuvered during the survey. This to ensure that the fishing expert can be prepared for difficult situations which out of experience may occur.

8 Veiledning til forskrift om fiskerikyndig person ombord i Forskrift seismiske om fartøy fiskerikyndig person ombord i seismiske fartøy 138 Fastsatt Utgitt av OD 30. oktober 1991 Til 12 Valg av fiskerikyndig person Ved klarering av en fiskerikyndig person konstaterer fiskerisjefen på bakgrunn av de opplysninger han har at en person oppfyller kravene i 11. Rettighetshaver/operatør er ansvarlig for å skaffe fiskerikyndig person ved de undersøkelsene hvor det etter 10 skal være slik person om bord. Han kan fritt velge blant de personer som er klarert. Fiskerisjefen vil formidle til rettighetshaver/operatør navn på fiskerikyndig person med nødvendige kunnskaper som kan kontaktes. Dersom rettighetshaver/operatør ønsker at en bestemt fiskerikyndig person skal delta ved undersøkelsen, må vedkommende på forhånd klareres med fiskerisjefen. Oljedirektoratet fører tilsyn med at denne forskrift blir overholdt, jf 6. Direktoratet kan således pålegge operatør å bruke en annen fiskerikyndig enn den som fiskerisjefen i det aktuelle området har klarert, dersom vedkommende ikke fyller vilkårene i 11. Til 15 Rettighetshavers/operatørs plikter Ifølge 1. ledd skal relevante bestemmelser gjøres tilgjengelig for den fiskerikyndige. Med dette menes både relevant regelverk, herunder kopi av rettighetshavers undersøkelsestillatelse, og eventuelle vedtak som er fattet i forbindelse med den konkrete undersøkelse, f eks vilkår som er stilt i forbindelse med denne. Re Section 12 Choice of fishery expert Through clearing based upon presented information about a fishery expert, the Chief Fisheries Officer establishes whether the person meets the requirements of section 11. The licensee/operator is responsible for providing a fishery expert for those exploration activities which according to section 10 require such person on board. He can freely choose from those who has been cleared. The Chief Fisheries Officer will provide the licensee/operator with the name of a fishery expert posessing the required knowledge, who may be contacted. If the licensee/operator wishes a particular fishery expert to participate during the exploration activities, this must be cleared with the Chief Fisheries Officer in advance. The Norwegian Petroleum Directorate shall supervise compliance with the present regulations, cf section 6. The Directorate may consequently impose on the operator to make use of another fishery expert than the one which has been cleared by the Chief Fisheries Officer of the area in question, if that person does not meet the requirements stipulated in section 11. Re Section 15 Duties of the licensee/operator According to the first paragraph, relevant provisions are to be made available to the fishery expert. This includes both relevant legislation including a copy of the licensee s exploration license and any decisions made in connection with a particular matter, e.g. conditions stipulated in connection with an exploration activity.

INNHOLD CONTENTS. KAP V HELSEMESSIG BEREDSKAP Helsemessig beredskap

INNHOLD CONTENTS. KAP V HELSEMESSIG BEREDSKAP Helsemessig beredskap 949 Forskrift om helsetjeneste i petroleumsvirksomheten. Gitt av Helsedirektoratet 12.11.90 i medhold av 57 i lov nr 11 av 22.03.1985 om petroleumsvirksomhet jf 23 i kgl res av 28.juni 1985 om sikkerhet

Detaljer

CONTENTS INNHOLD. Preface... 74. Forord... 74

CONTENTS INNHOLD. Preface... 74. Forord... 74 Forskrift om elektriske anlegg i petroleumsvirksomheten 73 Fastsatt av OD 8. januar 1991 Forskrift om elektriske anlegg i petroleumsvirksomheten. Fastsatt av Oljedirektoratet 8. januar 1991 i medhold av

Detaljer

CONTENTS INNHOLD. KAP I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1. Formål... 314 2. Virkeområde... 314 3. Definisjoner... 314 4. Ikrafttredelse...

CONTENTS INNHOLD. KAP I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1. Formål... 314 2. Virkeområde... 314 3. Definisjoner... 314 4. Ikrafttredelse... 313 Forskrift om styringssystem for å etterleve myndighetskrav knyttet til sikkerhet, arbeidsmiljø og vern av ytre miljø i petroleumsvirksomheten. Fastsatt ved kgl res 27. juni 1997 med hjemmel i lov 29.

Detaljer

CONTENTS INNHOLD. Preface... 584. Forord... 584

CONTENTS INNHOLD. Preface... 584. Forord... 584 Forskrift om gjennomføring og bruk av risikoanalyser i 583 Fastsatt av OD og 4. desember 1990. Forskrift om gjennomføring og bruk av risikoanalyser i. Fastsatt av Oljedirektoratet 4. desember 1990 i medhold

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

INNHOLD CONTENTS. Forskrift om arbeidervern og arbeidsmiljø i petroleumsvirksomheten. Kgl res 27. november 1992

INNHOLD CONTENTS. Forskrift om arbeidervern og arbeidsmiljø i petroleumsvirksomheten. Kgl res 27. november 1992 231 Forskrift om arbeidervern og arbeidsmiljø i petroleumsvirksomheten. Fastsatt ved kgl res 27. november 1992 i medhold av lov 4. februar 1977 nr 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø m v 2 nr 3 første -

Detaljer

CONTENTS INNHOLD. KAP III DRIKKEVANN... 959 12 Alminnelige krav til drikkevann... 959 13 Kontroll av drikkevann... 959 14 Krav til personell...

CONTENTS INNHOLD. KAP III DRIKKEVANN... 959 12 Alminnelige krav til drikkevann... 959 13 Kontroll av drikkevann... 959 14 Krav til personell... 955 Forskrift om hygieniske forhold m v for innretninger i. Fastsatt av Sosialdepartementet og Helsedirektoratet 17. juni 1991 med hjemmel i 57 i lov nr 11 av 22. mars 1985 om petroleumsvirksomhet jf 23

Detaljer

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ.

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ. ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT by between Aker ASA ( Aker ) Investor Investments Holding AB ( Investor ) SAAB AB (publ.) ( SAAB ) The Kingdom of Norway acting by the Ministry of Trade Industry ( Ministry

Detaljer

Erfaringer fra innsamling ved Osebergeltet

Erfaringer fra innsamling ved Osebergeltet Erfaringer fra innsamling ved Osebergeltet Fisk & Seismikk 2012 Sigrid Matthes, Geofysiske Operasjoner Statoil Classification: Internal 2011-10-03 Statoil s seismiske surveyer i 2011 Nordsjøen 2 - Classification:

Detaljer

CONTENTS INNHOLD PREFACE... 214 FORORD... 214

CONTENTS INNHOLD PREFACE... 214 FORORD... 214 Forskrift om løfteinnretninger og løfteredskap 213 i petroleumsvirksomheten Fastsatt av OD 7. februar 1992 Forskrift om løfteinnretninger og løfteredskap i petroleumsvirksomheten. Fastsatt av Oljedirektoratet

Detaljer

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00. Til aksjeeierne i Songa ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Songa ASA holdes på selskapets kontor i Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Detaljer

CONTENTS INNHOLD PREFACE... 601 FORORD... 601

CONTENTS INNHOLD PREFACE... 601 FORORD... 601 Forskrift om 599 Fastsatt av Miljøverndepartementet, Forskrift om. Fastsatt av Oljedirektoratet 18. mars 1992 i medhold av forskrift om sikkerhet mv, kgl res 28. juni 1985 jf 7 jf kap VIII, jf kap I, II

Detaljer

INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011)

INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011) INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011) 1 Oppgaver Valgkomiteens oppgaver er å avgi innstilling til - generalforsamlingen

Detaljer

KAP I ALMINNELIGE BESTEMMELSER CHAPTER I GENERAL PROVISIONS

KAP I ALMINNELIGE BESTEMMELSER CHAPTER I GENERAL PROVISIONS Forskrift om helsekrav for personer i petroleumsvirksomheten 937 Forskrift om helsekrav for personer i petroleumsvirksomheten. Gitt av Helsedirektoratet 12.11.90 i medhold av 57 i lov nr 11 av 22. mars

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting (OFFICE TRANSLATION) INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ISLAND DRILLING COMPANY ASA ORG NR 989 734 229 NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING OF ISLAND DRILLING COMPANY ASA REG NO 989 734 229 Den 9 juni

Detaljer

Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions

Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions Vigdis Bjørlo 2016-02-05 Suppliers' obligations in relation to the Construction Client Regulations

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

PETROLEUM PRICE BOARD

PETROLEUM PRICE BOARD 1 PETROLEUM PRICE BOARD Our reference Date OED 15/712 21/09/2015 To the Licensees on the Norwegian Continental Shelf (Unofficial translation) NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL

Detaljer

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort.

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 28.10.2011 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2012 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

CONTENTS INNHOLD. KAP I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1. Formål... 289 2. Virkeområde... 289 3. Definisjoner... 289 4. Ikrafttredelse mv...

CONTENTS INNHOLD. KAP I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1. Formål... 289 2. Virkeområde... 289 3. Definisjoner... 289 4. Ikrafttredelse mv... 287 Forskrift om sikkerhet i petroleumsvirksomheten. med hjemmel i lov 29. november 1996 nr 72 om petroleumsvirksomhet 10-18. Regulations relating to safety in the petroleum activities. Laid down by Royal

Detaljer

Brannvern - internkontroll. Hva sier regelverket i Norge? eiers og virksomhets plikter brannvesenets tilsyn. Trond Dilling senioringeniør

Brannvern - internkontroll. Hva sier regelverket i Norge? eiers og virksomhets plikter brannvesenets tilsyn. Trond Dilling senioringeniør Brannvern - internkontroll Hva sier regelverket i Norge? eiers og virksomhets plikter brannvesenets tilsyn Trond Dilling senioringeniør Ny brann- og eksplosjonsvernlov fra 01.07.02 Fire and Explosion Prevention

Detaljer

PETROLEUM PRICE BOARD

PETROLEUM PRICE BOARD PETROLEUM PRICE BOARD Our reference Date OED 13/723 20.03.14 For Licensees on the Norwegian Continental Shelf NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 4 th QUARTER 2013 Pursuant

Detaljer

CONTENTS INNHOLD PREFACE... 405 FORORD... 405

CONTENTS INNHOLD PREFACE... 405 FORORD... 405 Forskrift om systematisk oppfølging av arbeidsmiljøet i petroleumsvirksomheten (sam-forskriften) 403 Fastsatt av OD 8. mars 1995 Forskrift om systematisk oppfølging av arbeidsmiljøet i petroleumsvirksomheten

Detaljer

Independent Inspection

Independent Inspection Independent Inspection Odd Ivar Johnsen Vidar Nystad Independent Inspection Mål: Felles forståelse og utøvelse av "Independent Inspection" i forbindelse med "Critical Maintenance Task". Independent Inspection

Detaljer

ATO program for Renewal of IR, Class or Type-rating

ATO program for Renewal of IR, Class or Type-rating May be used by the ATO in order to establish an individual training program for renewal of IR, Class or Type-rating in accordance with FCL.625 IR(c)(d) / AMC1 FCL.625(c) and FCL.740(b)(1)(2) / AMC1 FCL.740(b)(1)

Detaljer

CONTENTS INNHOLD PREFACE FORORD... 22

CONTENTS INNHOLD PREFACE FORORD... 22 21 Forskrift om naturdata i petroleumsvirksomheten. Fastsatt av Oljedirektoratet 1. desember 1989 i medhold av forskrift om sikkerhet mv, kgl res 28. juni 1985 jf 7 og 33, jf Kommunal- og arbeidsdepartementets

Detaljer

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 3rd QUARTER 2015

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 3rd QUARTER 2015 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 15/712 07/12/2015 Til rettighetshaverne på norsk sokkel (Unofficial translation) NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 3rd

Detaljer

Arktisk e-navigation: Polarkoden og andre utfordringer i nord veien videre?

Arktisk e-navigation: Polarkoden og andre utfordringer i nord veien videre? Arktisk e-navigation: Polarkoden og andre utfordringer i nord veien videre? Turid Stemre Seniorrådgiver Internasjonalt miljø- og sikkerhetsarbeid Sjøfartsdirektoratet 13.04.2015 Generelt om Polarkoden

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014.

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 31.10.2013 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2014 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen

Detaljer

Kartleggingsskjema / Survey

Kartleggingsskjema / Survey Kartleggingsskjema / Survey 1. Informasjon om opphold i Norge / Information on resident permit in Norway Hvilken oppholdstillatelse har du i Norge? / What residence permit do you have in Norway? YES No

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016.

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2016 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

Tre kilder til markedsdata

Tre kilder til markedsdata Johan Fredrik Øhman Tre kilder til markedsdata Datakilder for transaksjoner TRS VPS Børsdata 2 Transaksjonsrapportering i MiFID 1 3 Mottar >130 millioner transaksjoner i året 4 Utvidet teknisk samarbeid

Detaljer

og arbeidsmiljøet i petroleumsvirksomheten. Utgitt av Oljedirektoratet 26. september 1995. INNHOLD CONTENTS INNLEDNING... 779 INTRODUCTION...

og arbeidsmiljøet i petroleumsvirksomheten. Utgitt av Oljedirektoratet 26. september 1995. INNHOLD CONTENTS INNLEDNING... 779 INTRODUCTION... 777 Orientering om ordningen av tilsynet med sikkerheten i petroleumsvirksomheten.. Orientation concerning the arrangement of regulatory supervision relating to safety and the working environment in the

Detaljer

Avgjørelse patent - Meddelelse av søknad

Avgjørelse patent - Meddelelse av søknad Curo AS Industriveien 53 7080 HEIMDAL Oslo, 2016.02.10 Deres ref.: U3206 Søknadsnr.: 20140317 Avgjørelse patent - Meddelelse av søknad 20140317 Vi har nå meddelt ditt patent. Patentbrev er vedlagt 1. Frist

Detaljer

VEDTEKTER FOR ELECTROMAGNETIC GEOSERVICES ASA. (Sist endret den 16 september 2013) 1 Navn

VEDTEKTER FOR ELECTROMAGNETIC GEOSERVICES ASA. (Sist endret den 16 september 2013) 1 Navn VEDTEKTER FOR ELECTROMAGNETIC GEOSERVICES ASA (Sist endret den 16 september 2013) 1 Navn Selskapets foretaksnavn er Electromagnetic Geoservices ASA. Selskapet er et allmennaksjeselskap. 2 Forretningskontor

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

CP O ~" v? 23. jan.j Forskrifter om tilsyn med og bruk av anlegg, apparater, materiell og., stoffer som avgir ioniserende eller annen helsefarlig

CP O ~ v? 23. jan.j Forskrifter om tilsyn med og bruk av anlegg, apparater, materiell og., stoffer som avgir ioniserende eller annen helsefarlig CP O ~" v? 23. jan.j Forskrifter om tilsyn med og bruk av anlegg, apparater, materiell og., stoffer som avgir ioniserende eller annen helsefarlig stråling. Gitt ved kgl. res. av 23. jan. 1976 med hjemmel

Detaljer

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010 0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010 Klasse / Class 1 For skatt av sjømannsinntekt med 10% standardfradrag, 30% sjømannsfradrag Trekk- 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 gr.lag 100 200 Tabellen

Detaljer

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting (OFFICE TRANSLATION) INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MARACC- MARINE ACCURATE WELL ASA ORG NR 989 734 229 NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING OF MARACC- MARINE ACCURATE WELL ASA REG NO 989 734 229

Detaljer

1 User guide for the uioletter package

1 User guide for the uioletter package 1 User guide for the uioletter package The uioletter is used almost like the standard LATEX document classes. The main differences are: The letter is placed in a \begin{letter}... \end{letter} environment;

Detaljer

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission:

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: VIKINGTIDSMUSEET Plan- og designkonkurranse/design competition Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: Det benyttes en egen elektronisk løsning for innlevering (Byggeweb Anbud). Dette

Detaljer

Navn Adresse Postnummer og sted

Navn Adresse Postnummer og sted Navn Adresse Postnummer og sted Denne innkallingen til ordinær generalforsamling sendes alle aksjonærer i Repant ASA registrert pr. 25. april 2014. I følge VPS er du registrert med [aksjebeholdning] aksjer.

Detaljer

Et treårig Interreg-prosjekt som skal bidra til økt bruk av fornybare drivstoff til persontransporten. greendriveregion.com

Et treårig Interreg-prosjekt som skal bidra til økt bruk av fornybare drivstoff til persontransporten. greendriveregion.com Et treårig Interreg-prosjekt som skal bidra til økt bruk av fornybare drivstoff til persontransporten. greendriveregion.com Mål Målet i Green Drive Region er at 10 % av alle personbiler i Indre Skandinavia

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA Aksjonærene i Telio Holding ASA ( Selskapet ) innkalles med dette til ordinær generalforsamling

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013 0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013 Klasse / Class 1 For skatt av sjømannsinntekt med 10% standardfradrag, 30% sjømannsfradrag Trekk- 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Detaljer

NPD Factpages. Licence. General information Production licence NPDID production licence 22813096 Factmaps in new window link

NPD Factpages. Licence. General information Production licence NPDID production licence 22813096 Factmaps in new window link General information Production licence 055 D NPDID production licence 22813096 Factmaps in new window link Status ACTIVE Main area North sea Licensing activity TFO2012 Date granted 08.02.2013 Prod.lic.

Detaljer

Independent audit av kvalitetssystemet, teknisk seminar 25-26 november 2014

Independent audit av kvalitetssystemet, teknisk seminar 25-26 november 2014 Independent audit av kvalitetssystemet, teknisk seminar 25-26 november 2014 Valter Kristiansen Flyteknisk Inspektør, Teknisk vedlikehold Luftfartstilsynet T: +47 75 58 50 00 F: +47 75 58 50 05 postmottak@caa.no

Detaljer

NPD Factpages. Survey. General information. NPDID for survey 8286 Factmaps in new window Status. Ferdig Norskehavet.

NPD Factpages. Survey. General information. NPDID for survey 8286 Factmaps in new window Status. Ferdig Norskehavet. General information name ST15309 NPDID for survey 8286 Factmaps in new window Status Area Marked available Category Main type Sub type Sampling Shallow drilling Geotechnical measurement Company - responsible

Detaljer

Seismikk regulering forholdet til fiskeriene

Seismikk regulering forholdet til fiskeriene Seismikk regulering forholdet til fiskeriene Mette Karine Gravdahl Agerup underdirektør Olje- og energidepartementet Utgangspunktet Petroleumsvirksomheten skal utøves i sameksistens med andre næringer

Detaljer

LISTE OVER TILLATTE HJELPEMIDLER EKSAMEN I NOVEMBER OG DESEMBER 2014

LISTE OVER TILLATTE HJELPEMIDLER EKSAMEN I NOVEMBER OG DESEMBER 2014 1 LISTE OVER TILLATTE HJELPEMIDLER EKSAMEN I NOVEMBER OG DESEMBER 2014 REGLEMENT FOR BRUK AV KALKULATOR OG ORDBOK SE SISTE SIDE 1. STUDIEÅR (ØKAD/REV): Finansregnskap m/ikt (ØABED1000) Markedsføring og

Detaljer

JBV DSB godkjenninger

JBV DSB godkjenninger JBV DSB godkjenninger Leverandørmøte 2015-02-03 Willy Karlsen Sakkyndig driftsleder Electrical operation manager Eier av JBVs elektriske anlegg Alle jernbaneverkets elektriske anlegg er delt opp på de

Detaljer

EUs kommende (?) personvernforordning:

EUs kommende (?) personvernforordning: Lee A. Bygrave, Senter for rettsinformatikk EUs kommende (?) personvernforordning: Konsekvenser for forskning Rettslig kontekst EMK art 8 EU Charter om grunnleggende rettigheter art 7 og 8 EUF-Traktaten

Detaljer

Monitoring water sources.

Monitoring water sources. Monitoring water sources. Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/38336681.aspx Ekstern anbuds ID 223314-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling Prosedyre

Detaljer

May legally defined terms be useful for improved interoperability in the public sector?

May legally defined terms be useful for improved interoperability in the public sector? May legally defined terms be useful for improved interoperability in the public sector? Prof. Dag Wiese Schartum, Norwegian Research Center for Computers and Law, University of Oslo How may terms be legally

Detaljer

Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo. 14. oktober 2005 kl 12:00

Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo. 14. oktober 2005 kl 12:00 Til aksjeeiere i Norgani Hotels ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Norgani Hotels ASA holdes på: Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo 14. oktober 2005 kl 12:00

Detaljer

Utstyr for avstandsmåling. Dommersamling 14. mars 2015 Stein Jodal

Utstyr for avstandsmåling. Dommersamling 14. mars 2015 Stein Jodal Utstyr for avstandsmåling Dommersamling 14. mars 2015 Stein Jodal Dommersamlingen 2012 Regulert i R 14-3 Kunstige hjelpemidler, uvanlig utstyr og uvanlig bruk av utstyr Anmerkning: Komiteen kan lage en

Detaljer

of color printers at university); helps in learning GIS.

of color printers at university); helps in learning GIS. Making a Home Page Why a Web Page? Easier to submit labs electronically (lack of color printers at university); Easier to grade many labs; Provides additional computer experience that helps in learning

Detaljer

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk Vekeplan 4. Trinn Veke 39 40 Namn: Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD Norsk Engelsk M& Mitt val Engelsk Matte Norsk Matte felles Engelsk M& Mitt val Engelsk Norsk M& Matte

Detaljer

CONTENTS INNHOLD. Kap 1 Alminnelige bestemmelser 1 Formål Anvendelsesområde Definisjoner Aktsomhetsplikt...

CONTENTS INNHOLD. Kap 1 Alminnelige bestemmelser 1 Formål Anvendelsesområde Definisjoner Aktsomhetsplikt... Midlertidige forskrifter om forsøpling og forurensning 177 Midlertidige forskrifter om forsøpling og forurensning fra petroleumsvirksomheten på norsk kontinentalsokkel, Fastsatt ved kgl res av 26. oktober

Detaljer

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Public roadmap for information management, governance and exchange 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Skate Skate (governance and coordination of services in egovernment) is a strategic cooperation

Detaljer

Nærings-PhD i Aker Solutions

Nærings-PhD i Aker Solutions part of Aker Motivasjon og erfaringer Kristin M. Berntsen/Soffi Westin/Maung K. Sein 09.12.2011 2011 Aker Solutions Motivasjon for Aker Solutions Forutsetning Vilje fra bedrift og se nytteverdien av forskning.

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

LUFTDYKTIGHETSP ABUD

LUFTDYKTIGHETSP ABUD MERK! For at angjeldende flymateriell skal være luftdyktig må påbudet være utført til rett tid og notat om utførelsen ført inn i vedkommende iournal med henvisniniz til denne LDPs nummer. Luftartstilsynet

Detaljer

https://sandefjord.ist-asp.com/sandefjordpub/login.htm

https://sandefjord.ist-asp.com/sandefjordpub/login.htm Søknad om plass i barnehage eller SFO i Sandefjord kommune Application for a place in kindergarten or day care facilities for school children, this will be referred to as SFO. Søknad om plass skal legges

Detaljer

CONTENTS INNHOLD PREFACE... 141 FORORD... 141

CONTENTS INNHOLD PREFACE... 141 FORORD... 141 Forskrift om prosess- og støtteanlegg i petroleumsvirksomheten 139 Forskrift om prosess- og støtteanlegg i petroleumsvirksomheten. Fastsatt av Oljedirektoratet 7. februar 1992 i medhold av forskrift om

Detaljer

FORSLAG OM KAPITALNEDSETTELSE I PROPOSED REDUCTION OF SHARE CAPITAL IN. ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA (Business Registration No.

FORSLAG OM KAPITALNEDSETTELSE I PROPOSED REDUCTION OF SHARE CAPITAL IN. ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA (Business Registration No. FORSLAG OM KAPITALNEDSETTELSE I ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA (Organisasjonsnummer 989 307 606) Vedtatt av Selskapets styre den 15. mai 2012. PROPOSED REDUCTION OF SHARE CAPITAL IN ALADDIN OIL & GAS COMPANY

Detaljer

Workshop 22. september 2015

Workshop 22. september 2015 Workshop 22. september 2015 Rapporteringsforordning (EU) nr. 376/2014 Luftfartstilsynet T: +47 75 58 50 00 F: +47 75 58 50 05 postmottak@caa.no Postadresse: Postboks 243 8001 BODØ Besøksadresse: Sjøgata

Detaljer

17. desember 2015 kl.15.00 17 December 2015 at 15.00 (CET) 4. FORSLAG OM ENDRING AV VEDTEKTENE 5 4 PROPOSAL FOR CHANGE OF ARTICLES OF ASSOCIATIONS 5

17. desember 2015 kl.15.00 17 December 2015 at 15.00 (CET) 4. FORSLAG OM ENDRING AV VEDTEKTENE 5 4 PROPOSAL FOR CHANGE OF ARTICLES OF ASSOCIATIONS 5 OFFICE TRANSLATION INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i LINK Mobility Group ASA, org nr 984 066 910 holdes i: NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING Extraordinary

Detaljer

Lov 29. november 1996 nr 72 om petroleumsvirksomhet. Sist endret ved lov 25. juni 1999 nr 54.

Lov 29. november 1996 nr 72 om petroleumsvirksomhet. Sist endret ved lov 25. juni 1999 nr 54. 125 Lov 29. november 1996 nr 72 om petroleumsvirksomhet. Sist endret ved lov 25. juni 1999 nr 54. Act 29 November 1996 No. 72 relating to petroleum activities. Last amended by Act 25 June 1999 no 54. INNHOLD

Detaljer

NPD Factpages. Licence. General information Production licence 535 NPDID production licence

NPD Factpages. Licence. General information Production licence 535 NPDID production licence General information Production licence 535 NPDID production licence 5463791 Status INACTIVE Main area Barents sea Licensing activity 20 Date granted 15.05.2009 Prod.lic. valid to 15.05.2014 Stratigraphical

Detaljer

Innovasjonsvennlig anskaffelse

Innovasjonsvennlig anskaffelse UNIVERSITETET I BERGEN Universitetet i Bergen Innovasjonsvennlig anskaffelse Fredrikstad, 20 april 2016 Kjetil Skog 1 Universitetet i Bergen 2 Universitetet i Bergen Driftsinntekter på 4 milliarder kr

Detaljer

Språkleker og bokstavinnlæring

Språkleker og bokstavinnlæring FORSLAG OG IDEER TIL Språkleker og bokstavinnlæring POCOS hjelper barnet med språkutvikling og begrepsforståelse og er også nyttig til trening av øye-hånd-koordinasjon, fokus og konsentrasjon. POCOS fremmer

Detaljer

WORKSHOP - ERGONOMISKE KRAV OG AKTIVITETER I NORSOK S-002 SKI, 13.11.2014 ADAM BALFOUR

WORKSHOP - ERGONOMISKE KRAV OG AKTIVITETER I NORSOK S-002 SKI, 13.11.2014 ADAM BALFOUR WORKSHOP - ERGONOMISKE KRAV OG AKTIVITETER I NORSOK S-002 SKI, 13.11.2014 ADAM BALFOUR PLAN FOR WORKSHOP Felles introduksjon 15 minutter Workshops ink. pause 90 minutter Oppsummering 15 minutter NORSOK-KOMITEEN

Detaljer

Ansvar for grenseoverskridende forurensning Norge/Russland

Ansvar for grenseoverskridende forurensning Norge/Russland Ansvar for grenseoverskridende forurensning Norge/Russland oprofessor Erik Røsæg onordisk institutt for sjørett, Universitetet i Oslo oerik. rosag@jus. uio. no ofolk. uio. no/erikro Montara 2 NORSKE ANSVARSREGLER

Detaljer

Endringer i neste revisjon av EHF / Changes in the next revision of EHF 1. October 2015

Endringer i neste revisjon av EHF / Changes in the next revision of EHF 1. October 2015 Endringer i neste revisjon av / Changes in the next revision of 1. October 2015 INFORMASJON PÅ NORSK 2 INTRODUKSJON 2 ENDRINGER FOR KATALOG 1.0.3 OG PAKKSEDDEL 1.0.2 3 ENDRINGER FOR ORDRE 1.0.3 4 ENDRINGER

Detaljer

Gaute Langeland September 2016

Gaute Langeland September 2016 Gaute Langeland September 2016 Svak krone 10,4 10 9,6 9,2 8,8 8,4 EURNOK 8 7,6 7,2 6,8 3jan00 3jan02 3jan04 3jan06 3jan08 3jan10 3jan12 3jan14 3jan16 2 12.10.2016 Ikke helt tilfeldig 3 12.10.2016 Hvordan

Detaljer

Licence interests on the Norwegian continental shelf

Licence interests on the Norwegian continental shelf Licence interests on the Norwegian continental shelf Relinquishment of full production licences in 2001: Production licences 114, 114B and 114C. Transfers in 2001 Licence From: To: Share: 006 Amerada Hess

Detaljer

To the shareholders of Det norske oljeselskap ASA. Til aksjonærene i Det norske oljeselskap ASA NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

To the shareholders of Det norske oljeselskap ASA. Til aksjonærene i Det norske oljeselskap ASA NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail Til aksjonærene i Det norske oljeselskap ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR

Detaljer

CONTENTS INNHOLD PREFACE... 169 FORORD... 169

CONTENTS INNHOLD PREFACE... 169 FORORD... 169 Forskrift om sikkerhets- og kommunikasjonssystemer innretninger i petroleumsvirksomheten 167 Fastsatt av OD 7. februar 1992 Forskrift om sikkerhets- og kommunikasjonssystemer innretninger i petroleumsvirksomheten.

Detaljer

Residency at Arts Printing House for Performing Artists

Residency at Arts Printing House for Performing Artists Bergen - Vilnius Residency at Arts Printing House for Performing Artists It should be noted that according to Norwegian law (Offentleglova 3) that applications for grants, including any attachments, is

Detaljer

Skatteetaten. Skattekort for 2015

Skatteetaten. Skattekort for 2015 Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 28.10.2014 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 4 Skattekort for 2015 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen

Detaljer

INFO TAXI REMOTE. Taxi Management CONTROL SYSTEM (TMCS)

INFO TAXI REMOTE. Taxi Management CONTROL SYSTEM (TMCS) INFO TAXI REMOTE Taxi Management CONTROL SYSTEM (TMCS) November 2015 taxi remote taxi remote I Taxi Management Control System registreres taxier med en transponderbrikke festet til frontruten. Brikken

Detaljer

Ordningen av tilsynet med sikkerheten m v i petroleumsvirksomheten

Ordningen av tilsynet med sikkerheten m v i petroleumsvirksomheten 191 Ordningen av tilsynet med sikkerheten m v i petroleumsvirksomheten på den norske kontinentalsokkel. Fastsatt ved kgl res av 28. juni 1985 Regulatory supervisory activities with the safety etc in the

Detaljer

Improvement in HSE / Operational Performance

Improvement in HSE / Operational Performance Improvement in HSE / Operational Performance Statoil Marine Operations Classification: Internal Experience from improvement activities Started in 2/21 Due to negative trend i period late 9 s, actions were

Detaljer

ORG NR 990 947 619 ORG NO 990 947 619 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF

ORG NR 990 947 619 ORG NO 990 947 619 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF GLOBAL RIG COMPANY ASA GLOBAL RIG COMPANY ASA ORG NR 990 947 619 ORG NO 990 947 619 Ekstraordinær generalforsamling

Detaljer

Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig

Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Med fokus på IT sikkerhet i offshore bransjen Kristiansand, 21/10/2014, Asgeir Skretting, Dag Tang Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Agenda Hvorfor sikker offshore

Detaljer

Nøtteknekkeren fem år etter

Nøtteknekkeren fem år etter part of Aker Geir Arne Drangeid Konserndirektør kommunikasjon 13. april 2011 2011 Aker Solutions Film skal legges inn her Slide 2 Formidlingskraft Aker er en viktig hjørnestensbedrift i det norske samfunnet

Detaljer

Erfaringer med klyngedannelse «Fra olje og gass til havbruk»

Erfaringer med klyngedannelse «Fra olje og gass til havbruk» Erfaringer med klyngedannelse «Fra olje og gass til havbruk» Helge Ege, Statsautorisert revisor Deloitte avdeling Lyngdal 2 Vår rolle i tilsvarende klynger: Deloitte Bergen, sitter på spesialkompetanse,

Detaljer

Norwegian FAOS, version LK1.0

Norwegian FAOS, version LK1.0 Norwegian FAOS, version LK1.0 The KOOS form was translated from Swedish into Norwegian by the Norwegian Arthroplasty Register (NAR). The Norwegian National Knee Ligament Registry (NKLR) translated the

Detaljer

NOTICE OF AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN AGRINOS AS INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I AGRINOS AS

NOTICE OF AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN AGRINOS AS INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I AGRINOS AS INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I AGRINOS AS Styret innkaller herved aksjonærene i selskapet til ekstraordinær generalforsamling den 5. oktober 2016 klokken 13:00 Møtet vil avholdes i lokalene

Detaljer

buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata

buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata IFD International Framework for Dictionaries Hvordan bygges en BIM? Hva kan hentes ut av BIM? Hvordan

Detaljer

ILO- 98 Rett til kollektive forhandlinger.

ILO- 98 Rett til kollektive forhandlinger. ILO 98 Artikkel 1.1. Når det gjelder sysselsetting, skal arbeidstakerne nyte tilstrekkelig vern mot all diskriminering som innebærer et angrep på foreningsfriheten.2. Dette vern skal særlig være rettet

Detaljer

(Office translation) NOTICE OF INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR EXTRAORDINARY GENERALFORSAMLING I GENERAL MEETING IN WAVEFIELD INSEIS ASA

(Office translation) NOTICE OF INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR EXTRAORDINARY GENERALFORSAMLING I GENERAL MEETING IN WAVEFIELD INSEIS ASA (Office translation) INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Wavefield Inseis ASA den Onsdag

Detaljer

Blokkering av innhold på internett

Blokkering av innhold på internett Blokkering av innhold på internett Norids registrarseminar Rune Ljostad 30. oktober 2012 Internett egenart har skapt ubalanse Stort skadepotensiale Alle tidligere naturlige begrensninger borte Mulig å

Detaljer

Tap av data og ansvarsbegrensning ved kjøp av hostingtjenester

Tap av data og ansvarsbegrensning ved kjøp av hostingtjenester Tap av data og ansvarsbegrensning ved kjøp av hostingtjenester Lene Cecilie Høydahl Trine Lysaker Lehn 16. Januar 2014 Lene Cecilie Høydahl Kontraktsdirektør SAS Institute AS lene.hoydahl@sas.com Trine

Detaljer

DecisionMaker Frequent error codes (valid from version 7.x and up)

DecisionMaker Frequent error codes (valid from version 7.x and up) DecisionMaker Frequent error codes (valid from version 7.x and up) DM Frequent Error Codes Bisnode Credit IT 03.02.2014 1 (5) CONTENTS 1 Target... 3 2 About this document... 3 3 Error codes an messages...

Detaljer

1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF THE CHAIRMAN FOR THE MEETING

1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF THE CHAIRMAN FOR THE MEETING Office translation: INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING Den 13. desember 2013 kl 09.00 (CET) holdes det ekstraordinær generalforsamling i AGR Group ASA,

Detaljer