CONTENTS INNHOLD PREFACE FORORD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "CONTENTS INNHOLD PREFACE... 214 FORORD... 214"

Transkript

1 Forskrift om løfteinnretninger og løfteredskap 213 i petroleumsvirksomheten Fastsatt av OD 7. februar 1992 Forskrift om løfteinnretninger og løfteredskap i petroleumsvirksomheten. Fastsatt av Oljedirektoratet 7. februar 1992 i medhold av forskrift om sikkerhet mv, kgl res 28. juni 1985 jf 7 jf 21, 24, 30 og 41, jf Kommunal- og arbeidsdepartementets delegeringsvedtak 28. juni 1985, jf lov 29. november 1996 nr 72 om petroleumsvirksomhet 11-1 siste ledd og forskrift om sikkerhet i petroleumsvirksomheten, kgl res 27. juni nr 3 jf 6. Sist endret 25. mars Regulations relating to lifting appliances and lifting gear in the petroleum activities. Issued by the Norwegian Petroleum Directorate 7 February 1992, pursuant to regulations relating to safety etc., Royal Decree 28 June 1985 cf section 7, sections 21, 24, 30 and 41, cf delegation of authority by the Ministry of Local Government and Labour of 28 June 1985, cf Act 29 November 1996 no 72 relating to petroleum activities section 11-1 last paragraph and regulations relating to safety in the petroleum activities, Royal Decree 27 June 1997 section 4 subsection 3 cf, section 6. Last amended 25 March INNHOLD CONTENTS FORORD KAP I - INNLEDENDE BESTEMMELSER Formål Virkeområde Definisjoner Straffebestemmelser Ikrafttredelsesbestemmelse mv KAP II - ALMINNELIGE BESTEMMELSER Tilsynsmyndighet Pliktsubjekt Fravik KAP III - SØKNADER, DOKUMENTASJON, INFORMASJON SOM SKAL SENDES TIL OLJEDIREKTORATET Søknad om samtykke Dokumentasjon Informasjon KAP IV - TEKNISKE OG OPERASJONELLE BESTEMMELSER Krav til virksomheten Krav til sikkerhet Risikoanalyser Krav til løfteinnretninger Krav til løfteredskap Krav til bruk av løfteinnretninger og løfteredskap Krav til personellkvalifikasjoner Veiledning til forskrift om løfteinnretninger og løfteredskap mv PREFACE CHAPTER I - INTRODUCTORY PROVISIONS Section 1 Purpose Section 2 Scope Section 3 Definitions Section 4 Penal provisions Section 5 Entry into force etc CHAPTER II - GENERAL PROVISIONS Section 6 Supervisory authority Section 7 Obligated party Section 8 Exemption CHAPTER III - APPLICATIONS, DOCUMENTATION AND INFORMATION TO BE SUBMITTED TO THE NORWEGIAN PETROLEUM DIRECTORATE Section 9 Applications for consent Section 10 Documentation Section 11 Information CHAPTER IV - TECHNICAL AND OPERATIONAL PROVISIONS Section 12 Requirements relating to operations Section 13 Requirements relating to safety Section 14 Risk analyses Section 15 Requirements relating to lifting appliances. 219 Section 16 Requirements relating to lifting gear Section 17 Requirements relating to operation of lifting appliances and lifting gears Section 18 Requirements relating to personell qualifications Guidelines to regulations relating to lifting appliances and lifting gear etc

2 Forskrift om løfteinnretninger og løfteredskap 214 i petroleumsvirksomheten Fastsatt av OD 7. februar 1992 FORORD Forskriften gir bestemmelser om løfteinnretninger og løfteredskap i petroleumsvirksomheten og legger til rette for Oljedirektoratets tilsyn med virksomheten. Det er utarbeidet en egen veiledning som gir utfyllende kommentarer til forskriften. Der forskriften inneholder funksjonelle krav, gir veiledningen eksempler på hvordan disse kan oppfylles. Veiledningen er ikke i seg selv juridisk bindende. Den er derfor ikke til hinder for at andre løsninger velges, såfremt det kan dokumenteres at en da, som et minimum, oppnår det sikkerhetsnivå som forskriften supplert med veiledning angir. Det forutsettes således at forskriften og veiledningen ses i sammenheng, for å få en best mulig forståelse av det sikkerhetsnivå som ønskes oppnådd gjennom forskriften. Forskriften inngår som en del av Oljedirektoratets samlede regelverk for petroleumsvirksomheten og må ses i den sammenheng. Det vises særskilt til forskrift om gjennomføring og bruk av risikoanalyser i petroleumsvirksomheten, fastsatt av Oljedirektoratet og Miljøverndepartementet 4. desember PREFACE These regulations stipulate provisions concerning lifting appliances and lifting gear in the petroleum activities, and provide for supervision of the activities by the Norwegian Petroleum Directorate. Separate guidelines have been published, which provide supplementary comments to the regulations. Where the regulations contain functional requirements, the guidelines provide examples of how such requirements can be met. The guidelines are not legally binding. Consequently they do not prevent the selection of other solutions, provided it can be documented that in such case, the selected solutions as a minimum achieve the safety level indicated by the regulations and the supplementary guidelines. The regulations and guidelines are consequently intended to be seen as a whole, to ensure the best possible understanding of the level of safety intended to be achieved through the regulations. The regulations are part of the Norwegian Petroleum Directorate s collection of statutory legislation applicable to the petroleum activities and must be used in that context. Particular reference is made to regulations relating to implementation and use of risk analyses in the petroleum activities, issued by the Norwegian Petroleum Directorate and the Ministry of the Environment, 4 December 1990.

3 Forskrift om løfteinnretninger og løfteredskap 215 i petroleumsvirksomheten Fastsatt av OD 7. februar 1992 KAP I INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål Forskriften fastsetter krav til løfteinnretninger og løfteredskap i petroleumsvirksomheten med sikte på å etablere, opprettholde og videreutvikle et forsvarlig sikkerhetsnivå for mennesker, miljø og økonomiske verdier. Forskriften legger også forholdene til rette for et hensiktsmessig tilsyn med virksomheten. 2 Virkeområde Forskriften kommer til anvendelse ved planlegging, prosjektering, bygging og bruk av løfteinnretninger og løfteredskap på innretninger i petroleumsvirksomheten på de områder som er nevnt i sikkerhetsforskriften 2. Forskriften kommer også til anvendelse ved bruk av løfteinnretninger og løfteredskap på fartøy når de nyttes i forbindelse med gjennomføring av petroleumsvirksomhet. Forskriften kommer ikke til anvendelse for heiser, trucker og hengestillas. 3 Definisjoner I denne forskriften betyr: Petroleumsloven: Lov 29. november 1996 nr 72 om petroleumsvirksomhet. Sikkerhetsforskriften: Forskrift om sikkerhet i petroleumsvirksomheten. Kgl res 27. juni Styringssystemforskriften: Forskrift om styringssystem for å etterleve myndighetskrav knyttet til sikkerhet, arbeidsmiljø og vern av ytre miljø i petroleumsvirksomheten. Kgl res 27. juni 1997 Analyseforskriften: forskrift for gjennomføring og bruk av risikoanalyser i petroleumsvirksomheten, fastsatt av Oljedirektoratet og Miljøverndepartementet 4. desember Anerkjent norm: Veiledning, standard mv som innen et fagområde er internasjonalt og/eller nasjonalt anerkjent, lov eller forskrift som ikke får direkte anvendelse, men som regulerer tilsvarende eller tilgrensende område, eventuelt dokumenterbare likeverdige løsninger. Pliktsubjekt: den forskriften direkte retter seg mot ved å pålegge plikter eller gi rettigheter. Operatør: Den som på rettighetshavers vegne forestår den daglige ledelse av petroleumsvirksomheten. Maskin: Med maskin menes: - En rekke deler eller komponenter som er satt sammen slik at minst en del er bevegelig, og som eventuelt har de nødvendige drivanordninger, styre- og energitilførselssystemer osv og som er montert sammen for en bestemt bruk, særlig til behandling, bearbeiding, flytting eller pakking av materiale. - En samling av maskiner som for å oppnå et bestemt resultat, er oppstilt og styrt slik at de virker som en enhet. CHAPTER I INTRODUCTORY PROVISIONS Section 1 Purpose The present regulations stipulate requirements to lifting appliances and lifting gear in the petroleum activities, in order to establish, maintain and to further develop an adequate level of safety for people, for the environment and for assets and financial interests. The regulations furthermore provide for appropriate supervision of the activities. Section 2 Scope The present regulations are applicable to planning, engineering, fabrication and operation of lifting appliances and lifting gear in the petroleum activities in areas mentioned in section 2 of the safety regulations. The regulations are also applicable to the operation of lifting appliances and lifting gear on vessels when used in connection with implementation of petroleum activities. The regulations are not applicable to lifts, trucks and suspended scaffolding. Section 3 Definitions For the purpose of the present regulations, the following definitions shall apply: The petroleum Act: Act 29 November 1996 no 72 relating to petroleum activities. The safety regulations: Regulations relating to safety in the petroleum activities. Royal Decree 27 June The management systems regulations: Regulations relating to management systems for compliance with statutory requirements in relation to safety, working environment and protection of the external environment in the petroleum activities. Royal Decree 27 June The risk analyses regulations: Regulations relating to implementation and use of risk analyses in the petroleum activities, issued by the Norwegian Petroleum Directorate and the Ministry of the Environment 4 December Recognised standard: Guidelines, standard and similar which within a specific field is internationally and/or nationally recognised; acts or regulations which are not directly applicable, but which regulate corresponding or neighbouring areas; and approaches, possibly, which can be documented to be of equal validity. Obligated party: the party to which or whom the regulations are directly addressed by imposing obligations or stipulating rights. Operator: Anyone executing on behalf of the licensee the day to day management of the petroleum activities Machinery: By machinery shall be understood: - An assembly of linked parts or components, at least one of which moves, with the appropriate actuators, control and power circuits etc. joined together for a specific application, in particular for the processing, treatment, moving or packaging of a material. - An assembly of machines which in order to achieve the same end, are arranged and controlled so that they function as an integral whole.

4 Forskrift om løfteinnretninger og løfteredskap 216 i petroleumsvirksomheten Fastsatt av OD 7. februar Utskiftbart utstyr som endrer en maskins funksjon, og som markedsføres med sikte på montering, som kan foretas av operatøren selv, på en maskin eller en rekke forskjellige maskiner eller på en trekkvogn. Dette gjelder ikke utstyr som er reservedeler eller verktøy. Løfteinnretning: sammenbygd enhet med eller uten horisontal forflytning, som brukes til heising og låring av last. Offshorekran: kran som brukes til håndtering av last i åpen sjø, mellom permanent plassert og/eller flyttbar innretning og fartøy, der en eller begge er i bevegelse. Andre løfteinnretninger: løfteinnretning som brukes internt på innretning og som ikke er å betrakte som offshorekran. Løfteredskap: enhver type redskap anbrakt på en løfteinnretnings lastekrok. F eks container, stålkurv, løfteåk, kjettingog ståltauskrev, stropper o l. Offshore container: transportabel enhet/løfteredskap for gjentatt transport av gods eller utstyr, og som håndteres i åpen sjø mellom permanent plassert eller flyttbar innretning og fartøy. Enheten omfatter fastmontert utstyr for løfting, håndtering, fylling, tømming, kjøling, oppvarming o l. Sakkyndig virksomhet: Person eller enhet i operatørens organisasjon, annet firma eller institusjon som har tilstrekkelig kompetanse (teoretisk kunnskap og praktisk erfaring) til å forstå løfteinnretningers konstruksjon, beregninger og virkemåte, og som kan utføre de nødvendige undersøkelser og prøver. Sakkyndig kontroll: undersøkelse og prøving utført av sakkyndig virksomhet for å bedømme om en løfteinnretning eller et løfteredskap oppfyller forskriftens krav og er fullt forsvarlig montert og vedlikeholdt. Sakkyndig virksomhet utsteder bruksattest etter gjennomført kontroll. 4 Straffebestemmelser Overtredelse av denne forskrift eller vedtak truffet i medhold av denne, straffes som bestemt i petroleumsloven og straffeloven kap 3 a, straffeansvar for foretak. 5 Ikrafttredelsesbestemmelse mv 1. Denne forskriften trer i kraft a) Ved innsendelse av søknader om samtykke etter sikkerhetsforskriften 15, og i fasen samtykket gjelder for, skal operatøren legge forskriften til grunn. b) For innretninger som allerede har samtykke til bruk, jf tidligere sikkerhetsforskrift 11, bokstav d), eller som er tatt i bruk før , kan de tekniske kravene nedfelt i forskriftene som omtales i pkt 2, legges til grunn for virksomheten. Modifikasjoner av eksisterende teknisk utstyr og systemer skal oppfylle kravene i denne forskriften. 2. Ved forskriftens ikrafttredelse gjøres følgende endringer: - Interchangeable equipment modifying the function of a machine, which is placed on the market for the purpose of being assembled with a machine or a series of different machines or with a tractor, and which may be carried out by the operator himself, insofar as this equipment is not a spare part or a tool. Lifting appliance: Combined unit with or without horizontal movement, used for hoisting/lowering of cargo. Offshore crane: Crane used for cargo handling in open sea, between a fixed and/or mobile installation and vessel, where one or both are in motion. Other lifting appliances: Lifting appliance used internally on an installation and which is not to be regarded as an offshore crane. Lifting gear: Every type of equipment placed on the loading hook of a lifting appliance. Examples are: Container, steel basket, lifting yoke, multileg slings of chain and wire etc. Offshore container: Transportable unit/lifting gear for repeated transport of goods or equipment, and which is handled in open sea between fixed or mobile installation and craft. The unit includes fixed equipment for lifting, handling, filling, emptying, cooling, heating etc. Enterprise of competence: Person or unit within the operator s organization, another company or institution with adequate competence (theoretical knowledge and practical experience) to understand the design, calculations and operation of lifting appliances, and with ability to carry out the necessary examinations and tests. Expert verification: Examination and testing by an enterprise of competence in order to assess whether a lifting appliance or lifting gear is in compliance with the requirements of the regulations and is assembled and maintained in fully satisfactory manner. The enterprise of competence shall issue a certificate of application on completion of the verification. Section 4 Penal provisions Violation of these regulations or decisions made in pursuance of the regulations shall be punishable according to section of the petroleum Act and chapter 3a, Criminal liability for enterprises, of the criminal Code. Section 5 Entry into force etc 1. The present regulations enter into force 1 May a) When applications for consent according to section 15 of the Safety Regulations are submitted, and during the phase to which the consent is applicable, the activities of the operator shall be based on these regulations. b) With regard to installations which have already obtained consent for operation, cf the previous safety regulations, section 11 litera d), or which have been put into operation prior to 1 July 1985, the technical requirements contained in the regulations which are mentioned in sub-section 2 may be taken as basis for the activities. Modifications of existing technical equipment and systems shall comply with the requirements of the present regulations. 2. As from the date of entry into force of the regulations, the following amendments shall be applicable:

5 Forskrift om løfteinnretninger og løfteredskap 217 i petroleumsvirksomheten Fastsatt av OD 7. februar 1992 a) Forskrifter for kraner på produksjonsanlegg mv, fastsatt av Oljedirektoratet , oppheves. b) Forskrifter om dekkskraner mv som anvendes om bord på norske og utenlandske borefartøyer mv, fastsatt av Sjøfartsdirektoratet , håndhevet av Oljedirektoratet fra , jf sikkerhetsforskriften 60, oppheves. c) Forskrifter for overføring av personell mv, fastsatt av Oljedirektoratet , oppheves. 3. Vedtak fattet i medhold av forskriftene nevnt i pkt 2 skal fortsatt gjelde inntil de eventuelt oppheves av Oljedirektoratet. a) Regulations for cranes on production installations etc., issued by the Norwegian Petroleum Directorate 25 May 1977, are repealed. b) Regulations on deck cranes etc. for use on board Norwegian and foreign drilling units etc., issued by the Norwegian Maritime Directorate 31 January 1978, enforced by the Norwegian Petroleum Directorate from 1 July 1985, cf section 60 of the safety regulations, are repealed. c) Regulations for transfer of personnel etc., issued by the Norwegian Petroleum Directorate 2 April 1979, are repealed. 3. Decisions made in pursuance of the regulations mentioned in subsection 2 shall remain applicable until they may be repealed by the Norwegian Petroleum Directorate. KAP II ALMINNELIGE BESTEMMELSER 6 Tilsynsmyndighet Oljedirektoratet fører tilsyn med at bestemmelsene som er gitt i denne forskriften eller vedtak som er fattet i medhold av den, blir overholdt. 7 Pliktsubjekt Operatøren og andre som deltar i petroleumsvirksomhet etter denne forskrift 2, skal sikre at bestemmelser som er gitt i eller i medhold av forskriften, blir etterlevd. Operatøren plikter i tillegg å påse at enhver som utfører arbeid for seg, enten personlig, ved ansatte eller ved entreprenør eller underentreprenør, overholder bestemmelsene som er gitt i eller i medhold av denne forskrift. 8 Fravik Oljedirektoratet kan fravike denne forskriften dersom særlige forhold tilsier det, og fravik ikke er i strid med EØS-avtalen. Fravik fra forskriftens bestemmelser gis skriftlig. CHAPTER II GENERAL PROVISIONS Section 6 Supervisory authority The Norwegian Petroleum Directorate shall supervise the compliance with provisions laid down in or decisions made pursuant to the present regulations. Section 7 Obligated party The operator and any other party participating in petroleum activities according to section 2 of these regulations shall ensure that provisions contained in or issued pursuant to these regulations are complied with. In addition the operator is obliged to see to it that anyone performing work for him, either personally, through employees or through contractors or subcontractors, complies with the provisions contained in or issued pursuant to these regulations. Section 8 Exemption The Norwegian Petroleum Directorate may exempt from the present regulations if special circumstances call for such exemption and exemption is not in contravention of the EEA Agreement. Any exemption from the provisions of the regulations shall be confirmed in writing. KAP III SØKNADER, DOKUMENTASJON OG INFORMASJON SOM SKAL SENDES TIL OLJEDIREKTORATET 9 Søknader om samtykke Virksomhet som omfattes av forskriften 2, er underlagt samtykkebestemmelsene i sikkerhetsforskriften Dokumentasjon Operatøren skal sende nødvendig dokumentasjon til Oljedirektoratet. Dokumentasjonsinnholdet, omfanget, typen og tidspunktet for oversendelse skal fastsettes av Oljedirektoratet. CHAPTER III APPLICATIONS, DOCUMENTATION AND INFORMATION TO BE SUBMITTED TO THE NORWEGIAN PETROLEUM DIRECTORATE Section 9 Applications for concent Activities comprised by section 2 of the regulations are subject to the provisions concerning consent set out in section 15 of the safety regulations. Section 10 Documentation The operator shall submit necessary documentation to the Norwegian Petroleum Directorate. The contents, extent and type of documentation as well as the time for its submission shall be stipulated by the Norwegian Petroleum Directorate.

6 Forskrift om løfteinnretninger og løfteredskap 218 i petroleumsvirksomheten Fastsatt av OD 7. februar Informasjon Operatøren skal informere Oljedirektoratet om status i arbeidet i de ulike fasene som omfattes av forskriften 2, ved sentrale milepæler og beslutninger i virksomheten, og ved endringer i forutsetningene for samtykker som er gitt tidligere. Innhold i slik informasjon, omfanget og tidspunkt for oversendelse skal fastsettes av Oljedirektoratet. Operatøren skal informere Oljedirektoratet der andre løsninger enn de som er gitt i forskriften supplert med veiledningen, legges til grunn for virksomheten. Operatøren skal videre rapportere alle personskader, andre skader av betydning, og faresituasjoner som har oppstått i forbindelse med bruk av løfteinnretninger og løfteredskap til Oljedirektoratet. Section 11 Information The operator shall provide the Norwegian Petroleum Directorate with information on the progress status of the work during the various phases comprised by section 2 of the regulations, at important milestones and decisions for the activity concerned, and when there are alterations in the conditions on which previous consents have been based. The contents and the extent of such information, as well as the time for its submission, shall be stipulated by the Norwegian Petroleum Directorate. The operator shall inform the Norwegian Petroleum Directorate when other solutions than those indicated in the regulations with supplementary guidelines are chosen as basis for the activity in question. The operator shall furthermore report all personal injuries, all other injury/damage of significance and hazardous situations that have occurred in connection with the operation of lifting appliances and lifting gear to the Norwegian Petroleum Directorate. KAP IV TEKNISKE OG OPERASJONELLE BESTEMMELSER 12 Krav til virksomheten Virksomhet som omfattes av forskriften 2, skal foregå på en forsvarlig måte i samsvar med de bestemmelser som gjelder til enhver tid, og i samsvar med anerkjente normer for slik virksomhet forøvrig. I veiledningen til denne forskriften er angitt anerkjente normer som beskriver hvordan forskriftskrav kan innfris. Forskriften med tilhørende veiledning viser det sikkerhetsnivået som skal legges til grunn for virksomheten. Veiledningens detaljerte anbefalinger er imidlertid ikke juridisk forpliktende, slik at andre løsninger kan velges. Ved valg av annen løsning skal det kunne dokumenteres at denne tilsvarer det sikkerhetsnivå som angis i veiledningen. Kombinasjoner av deler av anerkjente normer skal unngås med mindre det kan dokumenteres at det oppnås et tilsvarende sikkerhetsnivå. Løfteinnretninger og løfteredskap som tas i bruk på permanent plasserte innretninger skal oppfylle kravene gitt i forskrift 19. august 1994 om maskiner mm (maskinforskriften), med endringer 14. januar 1998, herunder ha CE- merking og samsvarserklæring. Kravet i denne paragrafen femte ledd gjelder for løfteinnretninger og løfteredskap som er markedsført etter 8. april Endringene av 14. januar 1998 gjelder for løfteinnretninger og løfteredskap som er markedsført etter 14. januar Krav til sikkerhet Operatøren skal formulere de forutsetninger som skal legges til grunn for gjennomføring av virksomheten med sikte på å unngå eller motstå fare- eller ulykkessituasjoner som kan medføre tap av menneskeliv, personskader, forurensning eller tap av økonomiske verdier. Løfteinnretninger skal plasseres og operasjoner planlegges og gjennomføres med sikte på at ingen enkeltfeil under bruk skal føre til en fare- eller ulykkessituasjon. Løfteinnretninger, systemer og operasjoner skal planlegges, utformes og gjennomføres med sikte på at ingen enkelt CHAPTER IV TECHNICAL AND OPERATIONAL PROVISIONS Section 12 Requirements relating to operations Operations comprised by Section 2 of the regulations shall be carried out in a prudent manner in accordance with the provisions in force at any time and in accordance with recognized standards for such operations in general. The guidelines to the present regulations indicate recognized standards describing how the requirements of the regulations can be met. The regulations together with the supplementary guidelines indicate the level of safety on which the activities are to be based. The detailed recommendations of the guidelines are however not legally binding, allowing for other solutions to be chosen. In the event that another solution is chosen, it must be possible to document that such solution is equivalent to the level of safety indicated in the guidelines. Combinations of parts of recognized standards shall be avoided unless it can be documented that an equivalent level of safety is achieved. Lifting appliances and lifting gear taken into service on fixed installations shall comply with the requirements of regulations of 19 August 1994 relating to machinery etc (the machinery regulations), with amendments of 14 January 1998, including the requirements to CE marking and declaration of conformity. The requirement contained in the fifth paragraph of this section applies to lifting appliances and lifting gear which has been placed on the market after 8 April The amendments of 14 January 1998 are applicable to lifting appliances and lifting gear which has been placed on the market after 14 January Section 13 Requirements relating to safety The operator shall draw up the basic conditions which shall be applicable to the implementation of the activities with a view to avoid or counteract situations of hazard and accident which may lead to loss of human life, personal injury, pollution or loss related to assets and financial interests. Lifting appliances shall be placed and operations shall be planned and carried out with a view to preventing a single operational error or failure from developing into a situation of hazard and accident. Lifting appliances, systems and operations shall be planned, designed and implemented with a view to seeing that no

7 Forskrift om løfteinnretninger og løfteredskap 219 i petroleumsvirksomheten Fastsatt av OD 7. februar 1992 feil under bruk skal føre til en fare- eller ulykkessituasjon. Dette gjelder både feil og feiloperasjoner ved konstruksjoner og utstyr som nyttes direkte i operasjonen, såvel som utstyr som har støttefunksjoner. Der dette ikke er praktisk gjennomførbart, skal tekniske, operasjonelle eller prosedyremessige tiltak iverksettes for å møte en slik fare- eller ulykkessituasjon. 14 Risikoanalyser Risikoanalyser skal utføres for å avdekke sannsynligheten for og konsekvenser av enkeltfeil eller feilrekker som kan oppstå under bruk, slik at risikoreduserende tiltak kan settes inn. 15 Krav til løfteinnretninger Løfteinnretninger skal brukes og vedlikeholdes i henhold til anerkjente normer. Ved valg av norm skal det tas hensyn til de operasjonelle og klimatiske forhold løfteinnretningen utsettes for. Før en løfteinnretning tas i bruk for første gang, skal sakkyndig virksomhet kontrollere oppstilling og klargjøring, herunder utføre prøving, og utstede bruksattest. Etter ombygging, vesentlig endring eller reparasjon skal løfteinnretning kontrolleres på nytt av sakkyndig virksomhet. Resultatet av kontrollen og enhver forandring skal føres inn i kontrollbok. Dersom løfteinnretningen gjennom ombygging mv framstår som ny, skal ombyggingen dokumenteres i kranhåndboken og ny samsvarserklæring og bruksattest utstedes. Løfteinnretning skal kontrolleres av sakkyndig virksomhet minst en gang hver 12. måned. For løfteinnretninger som ikke omfattes av forskrift 19. august 1994 med endringer 14. januar 1998 om maskiner (maskinforskriften) vil som et alternativ ILO-sertifisering og sertifikater utstedt i denne sammenheng kunne legges til grunn. 16 Krav til løfteredskap Løfteredskap skal brukes og vedlikeholdes i henhold til anerkjente normer. Ved valg av norm skal det tas hensyn til de operasjonelle og klimatiske forhold løfteredskapet utsettes for. Før løfteredskap tas i bruk første gang skal det kontrolleres av sakkyndig virksomhet, og bruksattest skal utstedes. Løfteredskap skal kontrolleres av sakkyndig virksomhet minst en gang hver 12. måned. 17 Krav til bruk av løfteinnretninger og løfteredskap Løfteoperasjoner skal være planlagt, og skal utføres i henhold til anerkjente normer. Personforflytning ved hjelp av løfteinnretninger og løfteredskap er som hovedregel ikke tillatt. Unntak er personforflytning ved hjelp av personellvinsjer, løfteplattformer og løfteinnretninger for redningsmidler mv som er konstruert for dette formålet. Videre kan personforflytning ved hjelp av løfteinnretninger og løfteredskap aksepteres i enkelttilfeller dersom annen forflytning eller arbeidsoperasjon ikke er praktisk gjennomførbart. Personforflytning skal i alle tilfeller som nevnt ovenfor gjennomføres på en fullt forsvarlig måte, i henhold til produsentens anvisninger og til prosedyrer fastsatt for formålet. Førerhuset på offshorekraner skal være utstyrt med nødvendige elektroniske kommunikasjonsmidler, slik at kranfører er i stand til å være i kontinuerlig kontakt med stroppere, single failure during operation shall lead to a situation of hazard or accident. This applies both to faults/deficiencies and operational failure of structures and equipment used directly in operations, as well as to equipment with auxiliary functions. Where this is not practically feasible, technical, operational or procedural measures shall be implemented to meet such situation of hazard or accident. Section 14 Risk analyses Risk analyses shall be carried out in order to disclose the probability of and the consequences of single failures or sequential failures that may occur during operations, in order that risk reducing measures can be taken. Section 15 Requirements relating to lifting appliances Lifting appliances shall be operated and maintained in accordance with recognized standards. In the choice of standard, the operational and climatic conditions to which the lifting appliance is subjected, shall be taken into account. Before a lifting appliance is taken into use for the first time, an enterprise of competence shall carry out inspection of the installation and preparation thereof, thereunder carry out testing, and shall issue a certificate of application. After rebuilding, significant alteration or repair of a lifting appliance, it shall be examined again by an enterprise of competence. The result of the examination and every alteration shall be entered into a service log. If the lifting appliance through rebuilding etc. emerges as new, the rebuilding shall be documented in the crane manual and a new declaration of conformity and certificate of application shall be issued. Lifting appliances shall be inspected by an enterprise of competence at least once every 12 months. In respect of lifting appliances not comprised by regulations of 19 August 1994 as amended 14 January 1998 relating to machinery (the Machinery regulations), ILO certification and certificates issued in this connection may be used as an alternative. Section 16 Requirements relating to lifting gear Lifting gear shall be operated and maintained in accordance with recognized standards. In the choice of standard, the operational and climatic conditions to which the lifting gear is subjected shall be taken into account. Before lifting gear is taken into service the first time, it shall be inspected by an enterprise of competence, and a certificate of application shall be issued. Lifting gear shall be inspected by an enterprise of competence at least once every 12 months. Section 17 Requirements relating to operation of lifting appliances and lifting gear Lifting operations shall be planned, and shall be carried out in accordance with recognized standards. Transfer of personnel by means of lifting appliances and lifting gear is as a general rule not permitted. Exception is made for transfer of personnel by means of personnel winches, lifting platforms and lifting appliances for lifesaving equipment etc. designed for this purpose. Furthermore transfer of personnel by means of lifting appliances and lifting gear can be accepted in individual cases if other transfer or work operation is not feasible in practice. Transfer of personnel shall in every case be carried out with totally adequate safety, in accordance with the manufacturer s instructions and according to procedures drawn up for this purpose. The operator s cabin on offshore cranes shall be equipped with necessary electronic means of communication, so that

8 Forskrift om løfteinnretninger og løfteredskap 220 i petroleumsvirksomheten Fastsatt av OD 7. februar 1992 dekksarbeidere og mannskap på fartøy som deltar i løfteoperasjonen. 18 Krav til personellkvalifikasjoner Operatøren skal påse at personell som deltar i virksomheten etter forskriften 2, har de nødvendige kvalifikasjoner. Kvalifikasjonskrav for stillingskategorier av sikkerhetsmessig betydning skal være i samsvar med anerkjente normer. Opplæring skal kunne dokumenteres. the operator is capable of staying in continuous contact with slingers, workers on deck and crew on vessels participating in the lifting operation. Section 18 Requirements relating to personnel qualifications The operator shall ensure that personnel engaged in activities pursuant to section 2 of the regulations have the necessary qualifications. Qualification requirements for job categories of significance to safety shall be in accordance with recognized standards. Documentation for training shall be available.

9 Veiledning Forskrift om til løfteinnretninger forskrift om løfteinnretninger og løfteredskap og løfteredskap 221 Veiledning til forskrift om løfteinnretninger og løfteredskap i petroleumsvirksomheten. Utgitt av Oljedirektoratet 7. februar Sist endret 25. mars Guidelines to regulations relating to lifting appliances and llfting gear in the petroleum activities. Published by the Norwegian Petroleum Directorate 7 February Last amended 25 March KAP I INNLEDENDE BESTEMMELSER Til 1 Formål Ingen kommentarer. Til 2 Virkeområde Forskriftens virkeområde er identisk med virkeområde for sikkerhetsforskriften. Forskriften grenser opp til nasjonalt og internasjonalt regelverk hvor de tekniske normer i stor grad vil være sammenfallende. Forskriften gjelder for løfteinnretninger og løfteredskap som brukes i de enkelte fasene av petroleumsvirksomheten, herunder også flyttbare innretninger registrert i norsk eller fremmed stats skipsregister. Til 3 Definisjoner Maskin: Definisjonen av maskiner er generell og åpner for fortolkninger. Oljedirektoratet legger til grunn samme fortolkning som landmyndighetene på sammenfallende områder. Direktoratet har kontakt med blant annet Arbeidstilsynet og Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern for ytterligere å klargjøre begrepsbruken i og det saklige virkeområde for forskriften. Oljedirektoratets fortolking innebærer eksempelvis at hele innretningen i seg selv, et prosessanlegg eller en modul på denne, ikke er å betrakte som en maskin i maskinforskriftens forstand. Derimot vil det på innretningen være enkeltmaskiner så som verkstedmaskiner, løfteinnretninger, pumper, motorer mv. I et prosessanlegg vil det også finnes enkeltmaskiner som blir å betrakte som maskiner i maskinforskriftens forstand og som derfor omfattes av kravet om blant annet CE-merking. Maskiner/maskinkomponenter som leveres separat for innmontering i en samling maskiner skal ikke ha CE-merking, men en produsenterklæring dersom de ikke kan fungere selvstendig. Den ferdig sammensatte maskinen skal CE-merkes av den som står for ferdigstillingen. Integrering av maskinen i prosessanlegget, utarbeidelse av nødvendig dokumentasjon og uttesting av anleggene før bruk skal gjennomføres i samsvar med krav i gjeldende sokkelregelverk for øvrig. Til 4 Straffebestemmnelser Bestemmelser om foretaksstraff fremgår nå av den alminnelige borgelige straffelov kap 3a, 48 a og 48 b. Lovendringen trådte ikraft CHAPTER I INTRODUCTORY PROVISIONS Re Section 1 Purpose No comments. Re Section 2 Scope The scope of application of the present regulations is identical to that of the safety regulations. The regulations interrelate with provisions in national and international legislation where the technical standards to a large extent will be in harmony. The regulations are applicable to lifting appliances and lifting gear used in the individual phases of the petroleum activities, including also mobile installations registered in the shipping register in Norway or abroad. Re Section 3 Definitions Machinery: The definition of machinery is general and is open to interpretations. The Norwegian Petroleum Directorate s practice is based on the same interpretation as that of the onshore authorities in corresponding areas. The Norwegian Petroleum Directorate maintains contact with, among others, the Labour Inspection and the Directorate for Fire and Explosion Prevention in order further to clarify the concepts used in the regulations and their operational scope of application. The Norwegian Petroleum Directorate s interpretation entails, for example, that the whole installation in itself, a processing facility or a module on such facility, is not to be considered a machine in the sense of the Machinery Regulations. However, the installation will contain individual machines/machinery, such as workshop machinery, lifting appliances, pumps, motors etc. In a processing facility there will also be individual machines/machinery which are to be considered machines in the sense of the Machinery Regulations and which consequently are comprised inter alia by the requirement to CE marking. Machines/machinery components delivered separately to be fitted into an assembly of machines shall not have CE marking, but a manufacturer s declaration if unable to function independently. The completed assembled machine shall be CE-marked by whoever is responsible for the completion. Integration of the machine into the processing facility, preparation of necessary documentation and testing of the installations prior to their being taken into use, shall be carried out in accordance with the requirements otherwise applicable according to the continental shelf legislation. Re Section 4 Penal provisions Penal provisions relating to enterprises are now contained in the general criminal Code, chapter 3a, sections 48a and 48b. This amendment entered into force 15 October 1991.

10 Forskrift Veiledning om til løfteinnretninger forskrift om løfteinnretninger og løfteredskap og løfteredskap 222 Til 5 Ikrafttredelsesbestemmelse mv For eksisterende innretninger med brukssamtykke etter tidligere sikkerhetsforskrift 11, bokstav d), eller som er tatt i bruk før , framgår det av forskriften 5, pkt 1, bokstav b), at forskriften ikke gjelder for eksisterende teknisk utstyr og systemer før det eventuelt er aktuelt ved utskiftninger. Forskriftens operasjonelle og organisatoriske krav gjelder. Oljedirektoratet vil ved enkeltvedtak med referanse til forskriften 5, pkt 1, bokstav b) pålegge operatørene å gjennomføre en analyse med sikte på å identifisere uoverensstemmelser mellom krav i denne forskrift og eksisterende virksomhet. Re Section 5 Entry into force etc With regard to existing installations with consent for operation according to section 11, litera d) of the previous safety regulations, or which have been put into operation prior to 1 July 1985, it follows from Section 5, subsection 1, litera b) that the regulations are not applicable to existing technical equipment and systems until they may become applicable in connection with replacements. The operational and organizational requirements of the regulations are applicable. The Norwegian Petroleum Directorate will through individual administrative decisions with reference to section 5, subsection 1, litera b) impose on operators to carry out an analysis with a view to identifying discrepancies between requirements pursuant to the present regulations and existing activities. KAP II ALMINNELIGE BESTEMMELSER Til 6 Tilsynsmyndighet Oljedirektoratet er tilsynsmyndighet etter denne forskriften. Kommunal- og regionaldepartementet er klageinstans for vedtak fattet medhold av forskriften. Klager på vedtak sendes gjennom Oljedirektoratet, se forvaltningsloven kapittel 6. Til 7 Pliktsubjekt Sikkerhetsforskriften 5 pålegger rettighetshaveren et særlig ansvar for å påse at enhver som utfører arbeid for ham, overholder bestemmelsene som er gitt i eller i medhold av denne forskriften. Dette gjelder også i de tilfeller der det utstedes samsvarserklæring eller utføres tjenester av sakkyndig virksomhet etc. Den enkelte entreprenøren, underentreprenøren og andre som har selvstendige entrepriser i virksomheten, har etter forskriften en selvstendig plikt til å etterleve den innen sitt ansvarsområde. Når en utvinningstillatelse blir tildelt, utpeker Olje- og energidepartementet en operatør, se petroleumsloven 3-7. Operatøren skal forestå den daglige ledelsen av virksomheten på vegne av rettighetshaverne. Det fører i praksis til at Oljedirektoratet retter sitt tilsyn mot operatøren. Rettighetshaveren har imidlertid et overordnet ansvar etter sikkerhetsforskriften 5. Han skal legge forholdene til rette for operatøren slik at operatøren kan utføre de forpliktelsene han har etter regelverket. Generelt er bestemmelsene i forskriften utformet nøytralt med hensyn til pliktsubjekt. Dette er gjort for å markere de enkelte deltakeres ansvar. Operatøren står imidlertid som eneste pliktsubjekt i enkelte bestemmelser, blant annet om samtykke, dokumentasjon og informasjon. CHAPTER II GENERAL PROVISIONS Re Section 6 Supervisory authority The Norwegian Petroleum Directorate is the supervisory authority pursuant to these regulations. The Ministry of Local Government and Regional Development is the competent authority for complaints concerning decisions made in pursuance of these regulations. Complaints are to be forwarded via the Norwegian Petroleum Directorate, cf. the public administration Act, chapter 6. Re Section 7 Obligated party Section 5 of the safety regulations imposes a particular obligation on the licensee to ensure that anyone performing work for him complies with the provisions stipulated in or in pursuance of these regulations. This applies also in those cases where a declaration of conformity is issued or services are performed by an enterprise of competence etc. By virtue of the regulations, each individual contractor, sub-contractor and anyone else having independent contracts in the activities, has an independent obligation to comply with the regulations within his area of responsibility. When granting a production licence, the Ministry of Petroleum and Energy appoints an operator, cf section 3-7 of the petroleum Act. The operator shall conduct the day-to-day management of the activities on behalf of the licensees. In practice this means that the Norwegian Petroleum Directorate will concentrate its supervision on the operator. The licensee however has an overall responsibility pursuant to section 5 of the Safety Regulations. He is required to make suitable arrangements to enable the operator to fulfill his obligations under the applicable legislation. In general the provisions of the regulations are non- specific with regard to the obligated party. This in order to emphasize the responsibility of the individual participants. In individual provisions in the present regulations, relating inter alia to consent, documentation and information, the operator is the sole obligated party.

11 Veiledning Forskrift om til løfteinnretninger forskrift om løfteinnretninger og løfteredskap og løfteredskap 223 Til 8 Fravik Med fravik menes det i denne forskriften en adgang for Oljedirektoratet til å akseptere avvik fra forskriftskravene, eller å godta andre sikkerhetsmessig likeverdige løsninger og framgangsmåter enn de som går fram av forskriften. Det må avgjøres i den enkelte sak om det foreligger særlige grunner til å gi fravik. I vurderingen må det tas stilling til om virksomheten er forsvarlig ut fra både en enkeltvis og en samlet vurdering av de faktorene som har innvirkning på sikkerheten i virksomheten. Re Section 8 Exemption Exemption shall in the present regulations be understood as providing authority for the Norwegian Petroleum Directorate to accept deviations from the regulation requirements, or to accept other solutions and procedures than those indicated in the regulations. Whether or not special reasons for granting exemption exist, must be decided specifically in each separate case. This assessment must be based on an evaluation of whether the activities are carried out in a safe and proper manner, both with regard to an individual and a total consideration of the factors affecting the safety of the activities. KAP III SØKNADER, DOKUMENTASJON OG INFORMASJON SOM SKAL SENDES TIL OLJEDIREKTORATET Til 9 Samtykke Oljedirektoratets samtykke innebærer at operatøren kan sette igang den aktiviteten som det er gitt samtykke til. Søknad om samtykke i forbindelse med løfteinnretning vil normalt samordnes med søknader for virksomheten forøvrig. Operatøren må ved søknad om samtykke kunne legge fram den dokumentasjonen som er nødvendig for at Oljedirektoratet skal kunne behandle søknaden. Samtykkesøknader skal bygge på informasjon om operatørens egne beslutningsprosesser og styringssystemer. Til 10 Dokumentasjon Bestemmelsen stiller et generelt krav om å sende inn dokumentasjon til Oljedirektoratet og legger til rette for fleksiblitet ved at det tas nærmere stilling til tidspunkt, type og omfang av dokumentasjon i hvert enkelt tilfelle. I en tidlig prosjekteringsfase vil Oljedirektoratet normalt be om å få følgende dokumentasjon innsendt: a) Arrangementstegning av offshorekran og angivelse av navn på leverandør og sakkyndig virksomhet. b) Beskrivelse av andre løfteinnretninger med planlagt plassering og bruksområde. c) Angivelse av utførelsesstandard eller norm som løfteinnretningen er prosjektert og bygget etter. d) Beskrivelse av hvordan sakkyndig virksomhet skal inngå som en del av operatørens styringssystem i ulike faser ved konstruksjon, bygging og bruk. Det følger av de generelle kravene i overordnet lovgivning at det skal være tilstrekkelig dokumentasjon tilgjengelig for å kunne sikre og dokumentere at virksomheten gjennomføres i samsvar med krav som er gitt i regelverket. Det åpnes for at operatøren kan vurdere behovet for dokumentasjon i de ulike fasene av virksomheten. Operatøren kan således i sitt dokumentasjonssystem legge opp til å utnytte den dokumentasjon og de dokumentasjonssystemene som allerede er etablert hos de ulike entreprenørene og leverandørene. CHAPTER III APPLICATIONS, DOCUMENTATION AND INFORMATION TO BE SUBMITTED TO THE NORWEGIAN PETROLEUM DIRECTORATE Re Section 9 Applications for consent The consent of the Norwegian Petroleum Directorate implies that an operator may commence the activities comprised by the application for consent. Application for consent in connection with lifting appliance will normally be coordinated with other applications relating to the activities in question. In connection with application for consent, the operator must be able to provide the documentation necessary for the Norwegian Petroleum Directorate to deal with the application. Applications for consent shall be based on information with regard to the operator s own decisionmaking processes and systems for management and control. Re Section 10 Documentation The provision stipulates a general requirement to submit documentation to the Norwegian Petroleum Directorate and provides for flexibility inasmuch as details regarding the time, type and extent of the documentation are decided in each individual case. At an early stage of engineering, the Norwegian Petroleum Directorate will as a rule require the following documentation to be submitted: a) General arrangement drawing of offshore crane and indication of the name of the supplier and the enterprise of competence, b) description of other lifting appliances with planned location and operational scope, c) indication of production standard or norm according to which the lifting appliance has been manufactured, d) Description of how the enterprise of competence is to be incorporated as a part of the operator s management systems in various phases during construction, building and operation. The general requirements contained in superior legislation entail that adequate documentation shall be available to ensure and to document that the activities are carried out in compliance with requirements stipulated in the applicable statutory legislation. The operator is given the opportunity to assess the need for documentaion during the various phases of the activities. In his documentation system the operator may consequently arrange to make use of documentation and documentation systems already established with the contractors and suppliers.

12 Forskrift Veiledning om til løfteinnretninger forskrift om løfteinnretninger og løfteredskap og løfteredskap 224 Det vises i denne sammenheng også til sikkerhetsforskriften 20 om bruk av blant annet maritime sertifikater for å dokumentere at sokkelkrav er oppfyllt. Det vises for øvrig til sikkerhetsforskriften 21 når det gjelder dokumentasjon i tidlig fase, sikkerhetsforskriften 22 om dokumentasjon ved innsendelse av utbyggingsplaner (PUD og PAD) og sikkerhetsforskriften 23 om dokumentasjon ved søknad om samtykke. Til 11 Informasjon Det går fram av bestemmelsen at Oljedirektoratet kan bestemme type informasjon, innhold og tidspunkt for innsendelse til direktoratet i det enkelte tilfellet. Direktoratet vil normalt kreve informasjon om: a) Plan for førstegangskontroll av offshorekran. b) Plan for eventuelt bruk av ikke-permanente løfteinnretninger, f eks midlertidig bruk av mobilkran o l. Reference is in this connection made also to the safety regulations section 20 relating to the use of, inter alia, maritime certificates as documentation regarding compliance with continental shelf requirements. Reference is moreover made to the safety Regulations section 21 with regard to documentation during an early phase, the safety regulations section 22 with regard to documentation associated with the submission of development plans (plan for development and operation (PDO) and plan for installation and operation (PIO)) and the safety regulations section 23 with regard to documentation associated with an application for consent. Re Section 11 Information It follows from the provision that the type, contents and time for submission of the information to the directorate may be decided by the Norwegian Petroleum Directorate in each separate case. The Norwegian Petroleum Directorate will normally require information concerning: a) Planned initial verification of offshore crane. b) Planned use of non-permanent lifting appliances, if any, e.g. temporary use of mobile crane etc. KAP IV TEKNISKE OG OPERASJONELLE BESTEMMELSER Til 12 Krav til virksomheten Bestemmelsen innebærer at løfteinnretninger og løfteredskap skal prosjekteres, bygges, merkes, brukes og vedlikeholdes i henhold til denne forskriften. Det fremgår av paragrafens nest siste og siste ledd at løfteinnretninger og løfteredskap som er markedsført etter skal være utformet, fremstilt og dokumentert i samsvar med krav i maskinforskriften. Kravet innebærer at den enkelte entreprenør, underentreprenør mv må sikre at løfteinnretninger og løfteredskap har CE- merking og samsvarserklæring. Operatøren har imidlertid etter forskriften 6 et særlig oppfølgingsansvar. Maskiner er nærmere definert i denne forskriften 3. Med markedsføring ( «sette i omsetning») menes første gang et produkt mot betaling eller vederlagsfritt stilles til rådighet med sikte på distribusjon eller bruk innen EØS. Oljedirektoratet har i samarbeid med andre myndigheter lagt følgende kriterier til grunn for når et produkt er markedsført: - Når råderetten over produktet går over fra en produsent i EØS til neste ledd i omsetningskjeden - Når utstyret importeres fra et land utenfor EØS, og råderetten går over fra importøren til neste ledd i omsetningskjeden - Når utstyret ble tilbudt og finnes tilgjengelig for direktesalg hos produsenten eller en importør hvis formålet var direktesalg til bruker - Når en produsent eller en importør tar egenimportert utstyr i bruk Kravet i denne paragrafen gjelder bare for løfteinnretninger og løfteredskap som går inn under maskinforskriften. Dette innebærer bl a at kravet bare gjelder for maskiner som brukes på permanent plasserte innretninger. Bakgrunnen for dette er at maskindirektivet ikke gjelder for «havgående skip og mobile offshoreenheter». Permanent plasserte innretninger er et begrep som brukes i petroleumsregelverket i Norge. Innretningsbegrepet og kriteriene for når en innretning skal anses som permanent plassert eller flyttbar, følger av overordnet petroleumslovgivning, jf bl a petroleumsloven 1-4 jf 1-6 bokstav d og arbeidsmiljø- CHAPTER IV TECHNICAL AND OPERATIONAL PROVISIONS Re Section 12 Requirements relating to activities It follows from the provision that lifting appliances and lifting gear shall be designed, manufactured, marked, operated and maintained in accordance with the present regulations. The second last and last paragraphs of this section state that machinery which has been placed on the market after 8 April 1995 shall be designed, manufactured and documented in accordance with the requirements of the Machinery Regulations. The requirement entails that the individual contractor, sub-contractor etc. must ensure that the machinery has received CE marking and that it is accompanied by a declaration of conformity. According to section 6, however, the operator has a particular follow-up responsibility. Section 3 of these regulations contains a more detailed definition of machinery. By marketing («place on the market») is meant the first time a product, against payment or free of charge, is placed at disposal with a view to distribution or use within the EEA. The Norwegian Petroleum Directorate has in co-operation with other authorities defined the following criteria for when a product is considered to have been placed on the market: - When the right to dispose of the product passes over from a manufacturer within the EEA area to the next link in the chain of distribution. - When the equipment is imported from a country outside the EEA area, and the right to dispose of the product passes over from the importer to the next link in the chain of distribution. - When the equipment was offered and is available for direct sale from the manufacturer or from an importer if the purpose was direct sale to users. - When a manufacturer or an importer takes into use equipment imported by himself. The requirement contained in this section applies only to machinery comprised by the Machinery Regulations. This entails inter alia that the requirement applies only to machinery used on fixed installations. The reason for this is that the Machinery Regulations are not applicable to seagoing ships

13 Forskrift Veiledning om til løfteinnretninger forskrift om løfteinnretninger og løfteredskap og løfteredskap 225 forskriften 1. Begrepet permanent plassert innretning er i seg selv ikke definert i denne lovgivningen, men kriteriene for når en innretning skal anses som en permanent plassert innretning, går bl a fram av lovforarbeidene. Flyttbare enheter til bruk for leteboring er å betrakte som «flyttbare innretninger». Produksjonsskip eller andre flyttbare enheter til bruk for produksjonsformål, er imidlertid normalt i denne forbindelse å betrakte som permanent plasserte innretninger, hvor kravet om CE-merke og samsvarserklæring skal oppfylles. Det vil imidlertid kunne oppstå grensetilfeller. I slike tilfeller må det foretas en konkret skjønnsmessig vurdering som bl a vektlegger innretningens funksjon, hvor lenge innretningen skal drive petroleumsvirksomhet på norsk sokkel og integrasjon i den øvrige virksomhet. Det kan også oppstå særskilte grensetilfeller i forholdet mellom norsk rett og EU-retten som må vurderes. Det vises for øvrig til maskinforskriften note 14. Som anerkjent norm for løfteinnretninger og løfteredskap på boredekk, og som ikke omfattes av maskinforskriften vises til følgende standarder: API Spec. 8C API RP 8B API Spec. 9A API RP 9B Jf for øvrig forskrift til bore- og brønnaktiviteter mv, fastsatt av Oljedirektoratet 7. februar med veiledning. Til 13 Krav til sikkerhet Ingen kommentarer. Til 14 Risikoanalyser Det vises til Oljedirektoratets forskrift om gjennomføring og bruk av risikoanalyser i petroleumsvirksomheten. Til 15 Krav til løfteinnretninger Denne forskriften er i all hovedsak bygget opp ved funksjonskrav. Dette innebærer en viss frihet til valg av tekniske løsninger. Bruk av standarder er frivillig, men det er naturlig å bruke standarder på de områder hvor standarder er utarbeidet. Når det gjelder maskiner som er listet opp i maskinforskriften vedlegg 1, vil godkjenningsprosedyren bli vesentlig forenklet ved bruk av en harmonisert standard (dvs en standard som er utarbeidet av CEN eller CENELEC i overensstemmelse med mandat fra EFTA og EU og offentliggjort i Det Europeiske Fellesskaps Tidende). Alle CEN-standarder knyttet til løfteinnretninger og løfteredskap er imidlertid ikke ferdig utarbeidet eller utgitt. Inntil videre vil Oljedirektoratet derfor som et supplement til de CEN-standarder som er utgitt vise til NORSOK-standard R- CR-002 Lifting equipment, Rev. 1, Jan I den grad det er uoverensstemmelser mellom NORSOK-standarden og CEN-standarder, går CEN-standardene foran. Disse henvisningene erstatter Oljedirektoratets tidligere veiledning (tidligere kranforskrift ) pkt 1 til 3 med unntak av pkt 1.5 Kranhåndbok, Prøvebelastning, Bruksattest, Kontrollbok og bruksattest og pkt 2 Løfteinnretninger for utsettingsarrangement av redningsutstyr. and mobile offshore units. Fixed installations, i.e. permanently placed installations, is a concept used in the petroleum legislation in Norway. The installation concept and the criteria for when an installation is to be regarded as fixed or mobile, follow from superior petroleum legislation, cf. inter alia the petroleum Act section 1-4, cf section 1-6 litera d and section 1 of the working environment regulations. The concept Fixed installation is in itself not defined in this legislation, but the criteria for when an installation is to be regarded as a fixed installation follow, inter alia, from the legal history. Mobile units to be used in exploration drilling are to be considered mobile installations. Production vessels or other mobile units to be used for production purposes are, however, normally in this connection to be considered fixed installations, where the requirements to CE marking and declaration of conformity are to be complied with. Borderline cases may however occur. In such cases, a specific discretionary evaluation must be carried out, which among other things attaches importance to the function of the installation, to how long the installation is intended to carry out petroleum activities on the Norwegian continental shelf and integration into the total activities. As regards the relationship between Norwegian law and EU law, particular borderline cases requiring consideration may also occur. Reference is furthermore made to the Machinery regulations Note 14. As recognised standard for lifting appliances and lifting gear on the drillfloor, and which is not comprised by the machinery regulations, reference is made to the following standards: API Spec. 8C; API RP 8B; API Spec. 9A; API RP 9B Cf also regulations relating to drilling and well activities etc. issued by the Norwegian Petroleum Directorate 7 February 1992 section 14 with guidelines. Re Section 13 Requirements relating to safety No comments. Re Section 14 Risk analyses Reference is made to the Norwegian Petroleum Directorate s regulations relating to implementation and use of risk analyses in the petroleum activities Re Section 15 Requirements relating to lifting appliances These regulations are essentially based on functionial requirements. This entails a certain freedom of choice of technical solutions. The use of standards is optional, but it is assumed that use of standards will be the natural option in areas where standards exist. With regard to machinery listed in Appendix 1 of the Machinery regulations, the approval procedure will be substantially simplified by using a harmonised standard (i.e. a standard produced by CEN or CENELEC in accordance with mandate from EFTA and the EU and published in the Official Journal of the EU). All CEN standards related to lifting appliances and lifting gear have, however, not yet been completed or issued. Until further notice the Norwegian Petroleum Directorate will consequently as a supplement to the CEN standards that have been issued refer to NORSOK standard R-CR-002 Lifting equipment, Rev. 1 January To the extent there are discrepancies between the NORSOK standard and CEN standards, the CEN standards shall have preference. These references replace the Norwegian Petroleum Directorate s previous guidelines (previous «crane regulations») items 1 to 3 with the exception of item 1.5 Crane manual, Load testing, Certificate of application, Service log and

14 Forskrift Veiledning om til løfteinnretninger forskrift om løfteinnretninger og løfteredskap og løfteredskap 226 For løfteinnretninger som ikke omfattes av maskinforskriften vises det til de tekniske bestemmelsene i forskrift 13. januar 1986 med endringer 12. mai 1989 om dekkskraner mv på flyttbare innretninger fastsatt av Sjøfartsdirektoratet. I forskriftens krav om sakkyndig kontroll er det er gjort justeringer som innebærer økt fleksibilitet. I samsvar med gjeldende definisjon av sakkyndig kontroll er det presisert at kontrollen omfatter prøving. Videre er gjeldende praksis vedrørende kontroll ved ombygginger mv nå synliggjort i forskriften. I tråd med praksis er det videre presisert at ILOsertifisering vil være et alternativ til bruksattestering av løfteinnretninger som ikke omfattes av maskinforskriften. 1 Kranhåndbok En kranhåndbok skal utarbeides for hver kran og oppbevares på innretningen. Kranhåndboken bør som et minimum inneholde: produsentens bruksanvisning beskrivelse av nødvendig ettersyn og vedlikehold teknisk beskrivelse av kranens oppbygning og virkemåte samt informasjon om anerkjente normer som er lagt til grunn for design diagrammer over trykksystemer og elektriske systemer for vedlikeholdsoperasjoner informasjon om større reparasjoner, ombygninger eller endringer som har betydning for bruken av kranen informasjon om konstruksjon, dimensjon, lengde og type av ståltau som skal brukes alle beregningskriterier og beskrivelse av bruddrekkefølge begrensninger for bruk av kranen og beskrivelser av normal- og nødoperasjoner utfyllende beskrivelse av alt sikkerhetsutstyr en sammenfatning av omfang og resultater av ikke destruktiv prøving utført i forbindelse med fabrikasjonen. Kranhåndboken bør også inneholde annen nyttig veiledning, særlig med hensyn til sikkerhet. 2 Prøvebelastning Etter at en løfteinnretning er stilt opp på innretningen, skal den ikke tas i bruk før den er undersøkt og prøvd. Denne undersøkelsen/prøven skal foretas av sakkyndig virksomhet med følgende laster: certificate of application and item 2 Lifting appliances for launching arrangement for lifesaving equipment. With regard to lifting appliances not comprised by the Machinery Regulations, reference is made to the technical provisions of regulations of 13 January 1986 as amended 12 May 1989 concerning deck cranes etc. on mobile offshore units issued by the Norwegian Maritime Directorate. Adjustments have been made in the regulation requirement relating to expert verification which entail increased flexibilty. In accordance with the current definition of expert verification it has been emphasised that this includes testing. Furthermore the current practice with regard to inspection of modifications etc. is now manifested in the regulations. In line with current practice it is furthermore emphasised that ILO certification can be an alternative to a certificate of application in respect of lifting appliances not comprised by the Machinery regulations. 1 Crane manual A crane manual shall be prepared for each crane and shall be kept on the installation. The crane manual should as a minimum contain: the manufacturer s directions for use description of necessary inspection and maintenance technical description of the structure and mode of operation of the crane and information about recognised standards used as basis for the design diagrams of pressure systems and electrical systems for maintenance operations information on major repairs, modifications or alterations of significance to the use of the crane information on design, dimension, length and type of wire rope to be used all design criteria and description of fracture sequence limitations for use of the crane and description of normal and emergency operations supplementary description of all safety equipment a summary of extent and results of nondestructive testing carried out in connection with fabrication. The crane manual should also contain other useful guidance, in particular with regard to safety. 2 Load testing After erecting a lifting appliance on the installation, it shall not be put into operation before it has been examined and tested. This examination/test shall be carried out by an enterprise of competence with the following loads: TILLATT ARBEIDSBELASTNING PRØVELAST SAFE WORKING LOAD (SWL) TEST LOAD Opp til 20 tonn 25 % overlast Up to 20 tons 25 % overload Fra 20 til 50 tonn 5 tonns overlast From 20 to 50 tons 5 tons overload Over 50 tonn 10 % overlast Above 50 tons 10 % overload Heisespill og tilsvarende arrangementer for hovedløft i boreområdet skal prøves i henhold til krav i designstandard og/eller krav fastsatt av sakkyndig virksomhet. Hoist draw-work and corresponding main hoist arrangements in the drilling area shall be tested in accordance with design standard requirements and/ or requirements stipulated by an enterprise of competence.

15 Forskrift Veiledning om til løfteinnretninger forskrift om løfteinnretninger og løfteredskap og løfteredskap 227 For prøving av utstyr som sjakler, kjetting, kroker og hjul gjelder samme regler som for løfteredskap. (jf 16) Prøvebelastning av kran skal alltid utføres med løsvekter som skal føres og svinges i alle retninger som er mulige for kranen. Dersom løse vekter ikke kan benyttes, kan anerkjent fjærvekt eller hydraulisk jekk bli brukt. I så fall skal prøvene bli utført med kranen svingt i forskjellige retninger og med forskjellige bomvinkler. Prøvene regnes for tilfredsstillende når indikatoren står stille i en periode på minst 5 minutter. Dersom det er umulig å heise full overlast med hydraulisk kran, f eks på grunn av begrensninger av pumpetrykk, er det tilstrekkelig å heise den størst mulige last. 3 Bruksattest Etter at en løfteinnretning er blitt stilt opp, prøvd og undersøkt av sakkyndig virksomhet med tilfredsstillende resultat, skal bruksattest utstedes. Bruksattest skal inneholde informasjon som følger: a) operatørs navn og adresse b) krantype, inkludert vinsj og bom, beskrivelse og eventuell merking c) kranbommens stilling under prøving d) prøvebelastning, typer og vekt samt antall skiver i heiseblokk som er benyttet under prøving e) tillatt maksimum arbeidsbelastning for kranen ved ekstreme bomvinkler f) person, institusjon eller firma som utførte prøven og undersøkelsen som sakkyndig person 4 Kontrollbok og bruksattest Inspeksjon, undersøkelse, reparasjon og forandringer på løfteinnretning skal føres inn i kontrollboken. Dette skal føres inn av den person som utførte inspeksjon og prøving. Kontrollbok og bruksattest skal være tilgjengelige for Oljedirektoratet. 5 Løfteinnretninger for utsettingsarrangement av redningsutstyr Som anerkjent norm for beregning, konstruksjon, sikkerhetsutstyr, merking, bruk og vedlikehold av løfteinnretninger for utsettingsarrangement av redningsutstyr vises til 12 og 13 i Sjøfartsdirektoratets forskrift av om evakueringsog redningsmidler på flyttbare innretninger. Til 16 Krav til løfteredskap Det framgår av bestemmelsen at løfteredskap skal brukes og vedlikeholdes for de forhold redskapet skal brukes under. Når løfteredskap som omfattes av maskinforskriften tas i bruk på permanent plassert innretning, kan sakkyndig virksomhets kontroll være begrenset til å kontrollere at løfteredskapet har CE-merking og samsvarserklæring. Hva gjelder bruk av anerkjent norm, vises til veiledningen til Prøving Løfteredskap skal før det tas i bruk, eller hvis det har vært forstrukket, deformert, forandret eller reparert, prøves til følgende overbelastning: The same rules as for lifting appliance (cf. Section 16) shall be applicable to testing of accessories such as shackles, chains, hooks and wheels. Cranes shall always be load tested by means of loose weights which shall be moved and swung in all directions possible for the crane. If loose weights cannot be used, a recognised spring weight of hydraulic jack may be used. In such case the tests shall be carried out with the crane swung in different directions and with different boom angles. The tests shall be considered satisfactory when the indicator remains stable for a period of at least 5 minutes. If it is impossible to lift a full overload with a hydraulic crane, e.g. owing to pump pressure limitations, it shall be sufficient to lift the greatest possible load. 3 Certificate of application After a lifting appliance has been mounted, tested and examined by an enterprise of competence with a satisfactory result, a certificate of application shall be issued. Certificate of application shall contain the following information: a) name and address of the operator b) type of crane, including winch and boom, description and marking, if any c) crane boom position during testing d) type and weight of test loads used, and number of sheaves in hoist block used during testing e) maximum permissible working load (SWL) for the crane at extreme boom angles f) person, institution or firm carrying out the test and examination as enterprise of competence 4 Service log and certificate of application Inspection, examination, repair and alterations of a lifting appliance shall be entered in the service log. Such entry shall be made by the person carrying out the inspection and testing. Service log and certificate of application shall be available to the Norwegian Petroleum Directorate. 5 Lifting appliances for launching arrangement for life-saving equipment As recognized standard for calculation, construction, safety equipment, marking, operation and maintenance of lifting appliances for launching arrangement for life-saving equipment, reference is made to sections 12 and 13 of the Norwegian Maritime Directorate s regulations of 9 September 1991 concerning evacuation and lifesaving appliances on mobile offshore units. Re Section 16 Requirements relating to lifting gear It follows from the provision that lifting gear shall be used and maintained for the conditions under which it is to be operated. When lifting gear which is comprised by the Machinery Regulations is taken into use on a fixed installation, the control exercised by the enterprise of competence may be limited to verifying that the lifting gear has CE marking and declaration of conformity. With regard to use of recognized standard, reference is made to the guidelines re section Testing Lifting gear shall, before it is first used or if it hasbeen lengthened, deformed, altered or repaired, be tested to the following overloads:

16 Forskrift Veiledning om til løfteinnretninger forskrift om løfteinnretninger og løfteredskap og løfteredskap 228 LØFTEREDSKAP PRØVEBELASTNING LIFTING GEAR TEST LOAD Kjetting, kjettinglenker, sjakler, kroker, svivler, fathaker og annen løfteredskap. 2 ganger den tillatte belastning for vedkommende del. Chain, chain links, shackles, hooks, swivels, drum lifters and other lifting gear. Twice the permissible working load for the relevant part. 4 ganger blokkens til- latte arbeidsbelastning.1) Enkeltskivet blokk dersom denne ikke er fast innebygget i kranen. Four times the permis- sible working load for the block. 1) Single sheave block if it is not a permanent part of the crane. 2 ganger blokkens til- latte arbeidsbelastning.1) Blokker med to eller flere skiver med tillatt arbeidsbelastning opp til 20 tonn. Blocks with two or more Twice the permissible sheaves with permissible working load for working load up to 20 tons. the block. 1) Blokker med to eller flere Blokkens tillatte skiver med tillatt arbeids- arbeidsbelastning + belastning over 20 tonn 20 tonn. 1) og inntil 40 tonn. Blokker med to eller flere skiver 1 1/2 gang blokkens med tillatt arbeidsbelastning tillatte arbeidsover 40 tonn. belastning. 1) Blocks with two or more The permissible sheaves with permissible working load for the working load over 20 tons block + 20 tons. 1) and up to 40 tons. Blocks with two or more 1 1/2 times the sheaves with permissible permissible working working load over 40 tons load of the block. 1) Ståltau En del av ståltauet skal prøves til brudd oppstår. Wire rope A section of the wire rope shall be tested until rupture. 1) Jf pkt 6 vedr. merking. 2. Undersøkelse av løfteredskap. Etter at prøvebelastning er utført, skal løfteredskap undersøkes grundig visuelt. Som norm for å bestemme antall løfteredskap av ensartet type og dimensjon som skal prøves ved bruksattest, vises til følgende tabell: 1) Cf. subsection 6 regarding marking. 2. Examination of lifting gear After load testing has been carried out, lifting gear shall be subjected to a thorough visual examinaton. As standard for determining the number of lifting gear items of uniform type and dimension to be tested in connection with certificate of application, reference is made to the following table: Totalt antall i serien Antall som skal prøves Total number in series Number to be tested 1-3 alle > 40 Avtales med sakkyndig virksomhet 1-3 all > 40 To be agreed with enterprise of competence 3. Bruksattest For løfteredskap skal det utstedes en bruksattest. Ny bruksattest skal utstedes når løfteredskap har vært forstrukket, deformert eller på annen måte forandret eller reparert. Bruksattest for løfteredskap skal inneholde opplysninger som følger: a) nummer og identifikasjonsmerker b) komponenter som er prøvd, materialer og dimensjoner, (for kjetting skal en lengde av 10 lenker brukes) c) antall komponenter som er prøvd d) dato for prøven e) benyttet prøvelast f) maksimal tillatt arbeidsbelastning g) en forsikring om at materialet ikke trenger gløding h) navn og adresse på produsent eller forhandler i) navn og adresse på institusjon, firma eller sakkyndig virksomhet som har utført prøven og undersøkelsen 3. Certificate of application A certificate of application shall be issued for lifting gear. A new certificate of application shall be issued when lifting gear has been lengthened, deformed or in any other way altered or repaired. Certificate of application for lifting gear shall contain information as follows: a) number and identification marks b) components that have been tested, materials and dimensions (for a chain a length of 10 links shall be used) c) number of components tested d) date of testing e) test load used f) maximum permissible working load g) a statement to the effect that the material does not need annealing h) name and address of manufacturer or distributor i) name and address of the institution, firm or enterprise of competence that carried out the test and the examination.

17 Veiledning Forskrift om til løfteinnretninger forskrift om løfteinnretninger og løfteredskap og løfteredskap 229 Bruksattest for ståltau skal inneholde: a) navn og adresse på fabrikant eller forhandler b) beskrivelse av ståltau eller fabrikantens betegnelse for ståltautype med dimensjoner og materialkvalitet, samt tiltenkt bruksområde c) dato for prøven d) belastning for ståltauprøve e) navn og adresse på institusjon, firma eller person som har utført prøven. 4. Periodisk undersøkelse Det skal utføres en inngående undersøkelse minst en gang årlig av sakkyndig virksomhet. 5. Kontrollbok Utført undersøkelse, reparasjonsarbeid og forandringer på løfteredskap skal føres inn i kontrollbok. Dette skal føres inn av den som har utført undersøkelse og prøve. Kontrollbok og bruksattest/samsvarserklæring skal være tilgjengelig for Oljedirektoratet. 6. Merking Løfteredskap skal merkes med tillatt arbeidsbelastning enten på selve redskapet eller på plate eller ring av varig materiale festet sikkert til redskapet. For stropp av ståltau kan tillatt arbeidsbelastning være angitt på plakat oppslatt på steder der de lett kan leses. Stroppene skal lett kunne identifiseres i henhold til oppsatt informasjon. All merking skal utføres på en tydelig og varig måte. 7. Offshore løfteredskap Det bør skilles mellom løfteredskap som skal brukes til lasteoperasjoner mellom innretning og fartøy (offshore løfteredskap), og løfteredskap som brukes til løfteoperasjoner internt på innretningen. Offshore løfteredskap påføres større dynamiske tilleggskrefter enn andre løfteredskap. For å opprettholde de samme krav til sikkerhet mot brudd, skal det ved dimensjonering tas hensyn til disse tilleggskrefter, det vil si at statisk sikkerhetsfaktor mot brudd bør settes høyere. Til 17 Krav til bruk av løfteinnretning og løfteredskap Som anerkjent norm for bruk av løfteinnretning og løfteredskap vises til NORSOK-standard R-003N Operasjon med løfteutstyr, rev. 1, okt Personforflytning ved bruk av løfteinnretning er i henhold til bestemmelsen i utgangspunktet ikke tillatt. Dersom slik transport allikevel finner sted skal denne skje i henhold til utarbeidede prosedyrer og med egnet utstyr. Med egnet utstyr menes utstyr som er konstruert for formålet, det vil si personellvinsjer og andre løfteinnretninger og løfteredskap hvor farer i forbindelse med personellbefordring er gjennomarbeidet, jf for eksempel maskinforskriften for utstyr til bruk på permanent plasserte innretninger. Det forutsettes at slik operasjon er underlagt SJA og at sikkerhetsmessig jobbklarering er utført jf forskrift om systematisk oppfølging av arbeidsmiljøet i petroleumsvirksomheten. I samsvar med dagens praksis og tidligere regelverk skal kranfører som skal foreta personellforflytning med offshorekran ha minst et års praksis. Siste ledd i paragrafen stiller krav om radiokommunikasjon mellom kranfører og dekksarbeidere som inngår i operasjonen. Dette er en formalisering av generelt etablert praksis, men vil formelt sett allikevel være en skjerping av regelverkets krav på området. Certificate of application for steel wire rope shall contain: a) name and address of manufacturer or distributor b) description of the steel wire rope or the manufacturer s trade name for the wire rope type with dimensions and material quality, and its intended uses c) the date of the test d) wire rope test load e) name and address of the institution, firm or person that carried out the test. 4. Periodic inspection A thorough examination shall be carried out at least once a year by an enterprise of competence. 5. Service log Examinations, repair work and alterations carried out on lifting gear shall be entered into a service log. This shall be done by the person who has carried out the examination and the test. The service log and certificate of application/ declaration of conformity shall be accessible to the Norwegian Petroleum Directorate. 6. Marking Lifting appliances shall be marked with permissible working load either on the appliance itself or on a plate or a ring of durable material attached securely to the appliance. In the case of wire slings the permissible working load may be indicated on signs posted in places where they are easy to read. The slings shall be easy to identify according to posted information. All marking shall be carried out so as to be clear and durable. 7. Offshore lifting gear A distinction should be made between lifting gear intended for operations between installation and vessel (offshore lifting gear) and lifting gear used for internal lifting operations on the installation. Offshore lifting gear is subjected to greater additional dynamic forces than other lifting gear. In order to maintain the same requirements with regard to fracturesafety, these additional forces shall be taken into account in the design, i.e. that the static safety factor against fracture shall be set at a higher level. Re Section 17 Requirements relating to operation of lifting appliances and lifting gear As recognised standard for operation of lifting appliance and lifting gear, reference is made to NORSOK standard R-003 Lifting operations, Rev. 1 October The transfer of personnel by means of a lifting appliance is according to the provision in principle not allowed. If such transport nevertheless takes place, it shall be carried out in accordance with specific procedures and with suitable equipment. By suitable equipment is meant equipment which has been designed for the purpose, i.e. personnel winches and other lifting appliances and lifting gear where dangers in connection with transport of personnel has been thoroughly considered, cf. for example the Machinery regulations re. equipment for use on fixed facilities. For such operation it is a prerequisite that SJA and job safety clearance have been carried out, cf. regulations relating to systematic follow-up of the working environment in the petroleum activities. In accordance with current practice and previous legislation a crane operator who is to carry out transport of personnel with offshore crane shall have at least one year s experience. The last paragraph of this section requires radio communication between the crane operator and deck hands taking part in the operation. This is a formalisation of generally established practice, but will formally nevertheless constitute a more stringent practice of the regulatory requirements in this area.

18 Forskrift Veiledning om til løfteinnretninger forskrift om løfteinnretninger og løfteredskapog løfteredskap 230 Til 18 Krav til personellkvalifikasjoner Kranføreropplæringen kan foregå ved den enkelte bedrift eller ved videregående skoler. Kravene til kranføreropplæring anses oppfylt når opplæringen er gitt i medhold av Undervisnings- og forskningsdepartementets fagplaner for de spesifikke krantyper. Disse kan bestilles direkte fra departementet. Som dokumentasjon av nødvendig praksis og teori for å kunne operere de spesifikke krantyper kan det søkes Bransjeutvalget for kranopplæring (BUK) om utstedelse av kranførerbevis. 1. Fører av offshorekran Som anerkjent norm for opplæring av fører av offshorekran vises til fagplan for offshorekranfører, F-2689, godkjent av Undervisnings- og forskningsdepartementet. 2. Fører for andre løfteinnretninger Som anerkjent norm for opplæring av fører av andre kraner enn offshorekran, vises til fagplaner for de spesifikke typer løfteinnretninger, godkjent av Undervisnings- og forskningsdepartementet. 3. Stroppere og signalgivere Som anerkjent norm for opplæring av stroppere og signalgivere vises til fagplan F-2702, godkjent av Undervisnings- og forskningsdepartementet. Re Section 18 Requirements relating to personnel qualifications Training as crane operator may take place at the individual company/enterprise or at upper secondary schools. The requirements to a crane operator s training are considered complied with when the training has been carried out in accordance with the syllabuses issued by the Ministry of Education and Research with regard to the specific crane types. These may be obtained directly from the Ministry. As documentation for the required practical experience and theoretical knowledge to be able to operate the specific crane types, application can be made to Bransjeutvalget for kranopplæring (BUK) (The Trade Committee on Lifting Appliances Training) concerning issuance of a crane operator s licence. 1. Offshore crane operator As recognized standard for training of an operator of offshore cranes, reference is made to the syllabus for offshore crane operators, F-2689, approved by the Ministry of Education and Research. 2. Operator of other lifting appliances As recognized standard for training of an operator of other cranes than offshore cranes, reference is made to the syllabuses for the specific types of lifting appliances, approved by the Ministry of Education and Research. 3. Slingers and signalmen As recognized standard for training of slingers and signalmen, reference is made to syllabus F-2702, approved by the Ministry of Education and Research.

CONTENTS INNHOLD. KAP I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1. Formål... 314 2. Virkeområde... 314 3. Definisjoner... 314 4. Ikrafttredelse...

CONTENTS INNHOLD. KAP I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1. Formål... 314 2. Virkeområde... 314 3. Definisjoner... 314 4. Ikrafttredelse... 313 Forskrift om styringssystem for å etterleve myndighetskrav knyttet til sikkerhet, arbeidsmiljø og vern av ytre miljø i petroleumsvirksomheten. Fastsatt ved kgl res 27. juni 1997 med hjemmel i lov 29.

Detaljer

CONTENTS INNHOLD. Preface... 74. Forord... 74

CONTENTS INNHOLD. Preface... 74. Forord... 74 Forskrift om elektriske anlegg i petroleumsvirksomheten 73 Fastsatt av OD 8. januar 1991 Forskrift om elektriske anlegg i petroleumsvirksomheten. Fastsatt av Oljedirektoratet 8. januar 1991 i medhold av

Detaljer

CONTENTS INNHOLD. Preface... 132. Forord... 132

CONTENTS INNHOLD. Preface... 132. Forord... 132 Forskrift om fiskerikyndig person ombord i seismiske fartøy 131 Fastsatt av OD 30. oktober 1991 Forskrift om fiskerikyndig person om bord i seismisk fartøy på norsk kontinentalsokkel. Fastsatt av Oljedirektoratet

Detaljer

CONTENTS INNHOLD. Preface... 584. Forord... 584

CONTENTS INNHOLD. Preface... 584. Forord... 584 Forskrift om gjennomføring og bruk av risikoanalyser i 583 Fastsatt av OD og 4. desember 1990. Forskrift om gjennomføring og bruk av risikoanalyser i. Fastsatt av Oljedirektoratet 4. desember 1990 i medhold

Detaljer

INNHOLD CONTENTS. Forskrift om arbeidervern og arbeidsmiljø i petroleumsvirksomheten. Kgl res 27. november 1992

INNHOLD CONTENTS. Forskrift om arbeidervern og arbeidsmiljø i petroleumsvirksomheten. Kgl res 27. november 1992 231 Forskrift om arbeidervern og arbeidsmiljø i petroleumsvirksomheten. Fastsatt ved kgl res 27. november 1992 i medhold av lov 4. februar 1977 nr 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø m v 2 nr 3 første -

Detaljer

CONTENTS INNHOLD PREFACE... 601 FORORD... 601

CONTENTS INNHOLD PREFACE... 601 FORORD... 601 Forskrift om 599 Fastsatt av Miljøverndepartementet, Forskrift om. Fastsatt av Oljedirektoratet 18. mars 1992 i medhold av forskrift om sikkerhet mv, kgl res 28. juni 1985 jf 7 jf kap VIII, jf kap I, II

Detaljer

CONTENTS INNHOLD. KAP I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1. Formål... 289 2. Virkeområde... 289 3. Definisjoner... 289 4. Ikrafttredelse mv...

CONTENTS INNHOLD. KAP I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1. Formål... 289 2. Virkeområde... 289 3. Definisjoner... 289 4. Ikrafttredelse mv... 287 Forskrift om sikkerhet i petroleumsvirksomheten. med hjemmel i lov 29. november 1996 nr 72 om petroleumsvirksomhet 10-18. Regulations relating to safety in the petroleum activities. Laid down by Royal

Detaljer

og arbeidsmiljøet i petroleumsvirksomheten. Utgitt av Oljedirektoratet 26. september 1995. INNHOLD CONTENTS INNLEDNING... 779 INTRODUCTION...

og arbeidsmiljøet i petroleumsvirksomheten. Utgitt av Oljedirektoratet 26. september 1995. INNHOLD CONTENTS INNLEDNING... 779 INTRODUCTION... 777 Orientering om ordningen av tilsynet med sikkerheten i petroleumsvirksomheten.. Orientation concerning the arrangement of regulatory supervision relating to safety and the working environment in the

Detaljer

PETROLEUM PRICE BOARD

PETROLEUM PRICE BOARD 1 PETROLEUM PRICE BOARD Our reference Date OED 15/712 21/09/2015 To the Licensees on the Norwegian Continental Shelf (Unofficial translation) NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL

Detaljer

Brannvern - internkontroll. Hva sier regelverket i Norge? eiers og virksomhets plikter brannvesenets tilsyn. Trond Dilling senioringeniør

Brannvern - internkontroll. Hva sier regelverket i Norge? eiers og virksomhets plikter brannvesenets tilsyn. Trond Dilling senioringeniør Brannvern - internkontroll Hva sier regelverket i Norge? eiers og virksomhets plikter brannvesenets tilsyn Trond Dilling senioringeniør Ny brann- og eksplosjonsvernlov fra 01.07.02 Fire and Explosion Prevention

Detaljer

CONTENTS INNHOLD PREFACE... 405 FORORD... 405

CONTENTS INNHOLD PREFACE... 405 FORORD... 405 Forskrift om systematisk oppfølging av arbeidsmiljøet i petroleumsvirksomheten (sam-forskriften) 403 Fastsatt av OD 8. mars 1995 Forskrift om systematisk oppfølging av arbeidsmiljøet i petroleumsvirksomheten

Detaljer

INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011)

INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011) INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011) 1 Oppgaver Valgkomiteens oppgaver er å avgi innstilling til - generalforsamlingen

Detaljer

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 3rd QUARTER 2015

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 3rd QUARTER 2015 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 15/712 07/12/2015 Til rettighetshaverne på norsk sokkel (Unofficial translation) NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 3rd

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

CONTENTS INNHOLD PREFACE... 169 FORORD... 169

CONTENTS INNHOLD PREFACE... 169 FORORD... 169 Forskrift om sikkerhets- og kommunikasjonssystemer innretninger i petroleumsvirksomheten 167 Fastsatt av OD 7. februar 1992 Forskrift om sikkerhets- og kommunikasjonssystemer innretninger i petroleumsvirksomheten.

Detaljer

KAP I ALMINNELIGE BESTEMMELSER CHAPTER I GENERAL PROVISIONS

KAP I ALMINNELIGE BESTEMMELSER CHAPTER I GENERAL PROVISIONS Forskrift om helsekrav for personer i petroleumsvirksomheten 937 Forskrift om helsekrav for personer i petroleumsvirksomheten. Gitt av Helsedirektoratet 12.11.90 i medhold av 57 i lov nr 11 av 22. mars

Detaljer

CONTENTS INNHOLD. KAP III DRIKKEVANN... 959 12 Alminnelige krav til drikkevann... 959 13 Kontroll av drikkevann... 959 14 Krav til personell...

CONTENTS INNHOLD. KAP III DRIKKEVANN... 959 12 Alminnelige krav til drikkevann... 959 13 Kontroll av drikkevann... 959 14 Krav til personell... 955 Forskrift om hygieniske forhold m v for innretninger i. Fastsatt av Sosialdepartementet og Helsedirektoratet 17. juni 1991 med hjemmel i 57 i lov nr 11 av 22. mars 1985 om petroleumsvirksomhet jf 23

Detaljer

CONTENTS INNHOLD PREFACE... 141 FORORD... 141

CONTENTS INNHOLD PREFACE... 141 FORORD... 141 Forskrift om prosess- og støtteanlegg i petroleumsvirksomheten 139 Forskrift om prosess- og støtteanlegg i petroleumsvirksomheten. Fastsatt av Oljedirektoratet 7. februar 1992 i medhold av forskrift om

Detaljer

CONTENTS INNHOLD PREFACE... 305 FORORD... 305

CONTENTS INNHOLD PREFACE... 305 FORORD... 305 303 Fastsatt av OD 7. februar 1992 Forskrift om bærende konstruksjoner i petroleumsvirksomheten. Fastsatt av Oljedirektoratet 7. februar 1992 i medhold av forskrift om sikkerhet mv, kgl res 28. juni 1985

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014.

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 31.10.2013 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2014 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen

Detaljer

Tjenestedirektivet og. «sosial dumping»

Tjenestedirektivet og. «sosial dumping» Tjenestedirektivet og handlingsplanen mot «sosial dumping» 11. mars Tjenestedirektivet favner vidt Næringer Reguleringer Artikkel 16 Restriksjonsforbudet Temaer Nr. 1 - Det generelle med kriterier e for

Detaljer

Innovasjonsvennlig anskaffelse

Innovasjonsvennlig anskaffelse UNIVERSITETET I BERGEN Universitetet i Bergen Innovasjonsvennlig anskaffelse Fredrikstad, 20 april 2016 Kjetil Skog 1 Universitetet i Bergen 2 Universitetet i Bergen Driftsinntekter på 4 milliarder kr

Detaljer

Sakkyndig kontroll av spesialkonstruerte løfteredskap i brønn og boring

Sakkyndig kontroll av spesialkonstruerte løfteredskap i brønn og boring KTF/TFS: Hvordan redusere uønskede hendelser og skader ved materialhåndtering i petroleumsvirksomheten? Sakkyndig kontroll av spesialkonstruerte løfteredskap i brønn og boring Trygg Rigg Prosjekt Løfteoperasjoner

Detaljer

Lovlig bruk av Cloud Computing. Helge Veum, avdelingsdirektør Difi, Oslo 17.03.2014

Lovlig bruk av Cloud Computing. Helge Veum, avdelingsdirektør Difi, Oslo 17.03.2014 Lovlig bruk av Cloud Computing Helge Veum, avdelingsdirektør Difi, Oslo 17.03.2014 Vårt utgangspunkt Det er Datatilsynets utgangspunkt at det er mulig å oppnå godt personvern også i nettskyen Dette er

Detaljer

ATO program for Renewal of IR, Class or Type-rating

ATO program for Renewal of IR, Class or Type-rating May be used by the ATO in order to establish an individual training program for renewal of IR, Class or Type-rating in accordance with FCL.625 IR(c)(d) / AMC1 FCL.625(c) and FCL.740(b)(1)(2) / AMC1 FCL.740(b)(1)

Detaljer

Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools

Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools The Visions Conference 2011 UiO 18 20 May 2011 Kirsten Palm Oslo University College Else Ryen

Detaljer

Acuaculture Maritime Offshore Industry

Acuaculture Maritime Offshore Industry Experience and customized solutions for 75 years Acuaculture Maritime Offshore Industry Experience and customized solutions for 75 years Erling Haug AS is a leading supplier of quality products to the

Detaljer

Hvordan komme i kontakt med de store

Hvordan komme i kontakt med de store Hvordan komme i kontakt med de store Willy Holdahl, direktør Personal og Organisasjonsutvikling Kongstanken, 15 oktober 2010 The information contained in this document is Volvo Aero Connecticut Proprietary

Detaljer

WORKSHOP - ERGONOMISKE KRAV OG AKTIVITETER I NORSOK S-002 SKI, 13.11.2014 ADAM BALFOUR

WORKSHOP - ERGONOMISKE KRAV OG AKTIVITETER I NORSOK S-002 SKI, 13.11.2014 ADAM BALFOUR WORKSHOP - ERGONOMISKE KRAV OG AKTIVITETER I NORSOK S-002 SKI, 13.11.2014 ADAM BALFOUR PLAN FOR WORKSHOP Felles introduksjon 15 minutter Workshops ink. pause 90 minutter Oppsummering 15 minutter NORSOK-KOMITEEN

Detaljer

Independent audit av kvalitetssystemet, teknisk seminar 25-26 november 2014

Independent audit av kvalitetssystemet, teknisk seminar 25-26 november 2014 Independent audit av kvalitetssystemet, teknisk seminar 25-26 november 2014 Valter Kristiansen Flyteknisk Inspektør, Teknisk vedlikehold Luftfartstilsynet T: +47 75 58 50 00 F: +47 75 58 50 05 postmottak@caa.no

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016.

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2016 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

CP O ~" v? 23. jan.j Forskrifter om tilsyn med og bruk av anlegg, apparater, materiell og., stoffer som avgir ioniserende eller annen helsefarlig

CP O ~ v? 23. jan.j Forskrifter om tilsyn med og bruk av anlegg, apparater, materiell og., stoffer som avgir ioniserende eller annen helsefarlig CP O ~" v? 23. jan.j Forskrifter om tilsyn med og bruk av anlegg, apparater, materiell og., stoffer som avgir ioniserende eller annen helsefarlig stråling. Gitt ved kgl. res. av 23. jan. 1976 med hjemmel

Detaljer

Nærings-PhD i Aker Solutions

Nærings-PhD i Aker Solutions part of Aker Motivasjon og erfaringer Kristin M. Berntsen/Soffi Westin/Maung K. Sein 09.12.2011 2011 Aker Solutions Motivasjon for Aker Solutions Forutsetning Vilje fra bedrift og se nytteverdien av forskning.

Detaljer

Rolls-Royce Deck Machinery

Rolls-Royce Deck Machinery Rolls-Royce Deck Machinery - 40 years as Market Leader in Anchor Handling Gisle Anderssen 2005 Rolls-Royce plc The information in this document is the property of Rolls-Royce plc and may not be copied

Detaljer

Søknad om FG godkjenning av utstyr som inngår i sprinkleranlegg.

Søknad om FG godkjenning av utstyr som inngår i sprinkleranlegg. Søknad om FG godkjenning av utstyr som inngår i sprinkleranlegg. Utstyr som skal inngå i et FG godkjent sprinkleranlegg skal være FG godkjent. Unntak: Tradisjonelle tykkveggete sprinklerrør og tilhørende

Detaljer

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting (OFFICE TRANSLATION) INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ISLAND DRILLING COMPANY ASA ORG NR 989 734 229 NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING OF ISLAND DRILLING COMPANY ASA REG NO 989 734 229 Den 9 juni

Detaljer

OM OSS / ARBEIDSLIV / CORPORATE, BØRS & FINANS / ENERGI / EUROPA- & KONKURRANSERETT/ FAMILIE, ARV & SKIFTE / EIENDOM & ENTREPRISE/ IMMATERIALRETT /

OM OSS / ARBEIDSLIV / CORPORATE, BØRS & FINANS / ENERGI / EUROPA- & KONKURRANSERETT/ FAMILIE, ARV & SKIFTE / EIENDOM & ENTREPRISE/ IMMATERIALRETT / OM OSS / ARBEIDSLIV / CORPORATE, BØRS & FINANS / ENERGI / EUROPA- & KONKURRANSERETT/ FAMILIE, ARV & SKIFTE / EIENDOM & ENTREPRISE/ IMMATERIALRETT / KOMMUNIKASJON, MEDIA & TEKNOLOGI / OLJE & GASS / PROFESJONSANSVAR

Detaljer

Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst

Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst Sauda, 21. september 2011 Grete Solli, spesialrådgiver, Helse Sør-Øst Magne Paulsrud, seniorrådgiver, Initiativ for etisk handel Helse Sør-Øst: nye etiske

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

Integritetsstyring Et verktøy for økt ytelse

Integritetsstyring Et verktøy for økt ytelse Integritetsstyring Et verktøy for økt ytelse Stig Brudeseth, MsC. Manager, Inspection Management Mye kontroll og lite ytelse? Vi utfører utstrakt kontroll av tilstand på utstyret vårt Kan vi få en merverdi

Detaljer

AVVIKSBEHANDLING No. of Sheets: 7

AVVIKSBEHANDLING No. of Sheets: 7 For access or copy of document, please contact: hilde.lillegraven@pgs.com This document can be updated by: Stein Fines, stein.fines@pertra.no 02 20021023 Issued for Use S. Fines O.A. Isdal E. Haugane 01

Detaljer

Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo. 14. oktober 2005 kl 12:00

Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo. 14. oktober 2005 kl 12:00 Til aksjeeiere i Norgani Hotels ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Norgani Hotels ASA holdes på: Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo 14. oktober 2005 kl 12:00

Detaljer

Et treårig Interreg-prosjekt som skal bidra til økt bruk av fornybare drivstoff til persontransporten. greendriveregion.com

Et treårig Interreg-prosjekt som skal bidra til økt bruk av fornybare drivstoff til persontransporten. greendriveregion.com Et treårig Interreg-prosjekt som skal bidra til økt bruk av fornybare drivstoff til persontransporten. greendriveregion.com Mål Målet i Green Drive Region er at 10 % av alle personbiler i Indre Skandinavia

Detaljer

Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig

Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Med fokus på IT sikkerhet i offshore bransjen Kristiansand, 21/10/2014, Asgeir Skretting, Dag Tang Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Agenda Hvorfor sikker offshore

Detaljer

Commercial Marine. Yrjar Garshol Vice President Marketing. Trusted to deliver excellence

Commercial Marine. Yrjar Garshol Vice President Marketing. Trusted to deliver excellence Commercial Marine Yrjar Garshol Vice President Marketing 2014 Rolls-Royce plc The information in this document is the property of Rolls-Royce plc and may not be copied or communicated to a third party,

Detaljer

Standarder for Asset management ISO 55000/55001/55002

Standarder for Asset management ISO 55000/55001/55002 Standarder for Asset management ISO 55000/55001/55002 bjorn.fredrik.kristiansen@multiconsult.no 1 Multiconsults kjernevirksomhet er rådgivning og prosjektering Multiconsult skal være multifaglige tilby

Detaljer

Company name: Åkrehamn Trålbøteri AS

Company name: Åkrehamn Trålbøteri AS S-025 03-02-025 Karmsund Maritime Offshore Supply AS Vendor Quality Assurance Questionnaire Company name: Åkrehamn Trålbøteri AS Tel: 52844560 Address: Øyavn 60 4296 Åkrehamn Fax:52844561 E-mail: terje@tral.no

Detaljer

Tre kilder til markedsdata

Tre kilder til markedsdata Johan Fredrik Øhman Tre kilder til markedsdata Datakilder for transaksjoner TRS VPS Børsdata 2 Transaksjonsrapportering i MiFID 1 3 Mottar >130 millioner transaksjoner i året 4 Utvidet teknisk samarbeid

Detaljer

FORSLAG OM KAPITALNEDSETTELSE I PROPOSED REDUCTION OF SHARE CAPITAL IN. ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA (Business Registration No.

FORSLAG OM KAPITALNEDSETTELSE I PROPOSED REDUCTION OF SHARE CAPITAL IN. ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA (Business Registration No. FORSLAG OM KAPITALNEDSETTELSE I ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA (Organisasjonsnummer 989 307 606) Vedtatt av Selskapets styre den 15. mai 2012. PROPOSED REDUCTION OF SHARE CAPITAL IN ALADDIN OIL & GAS COMPANY

Detaljer

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Public roadmap for information management, governance and exchange 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Skate Skate (governance and coordination of services in egovernment) is a strategic cooperation

Detaljer

Tripartite. The regulations also create a general duty for employees to help shape, implement and follow up systematic HSE efforts in the industry.

Tripartite. The regulations also create a general duty for employees to help shape, implement and follow up systematic HSE efforts in the industry. Tripartite Collaboration between employers, unions and government is not only enshrined in Norwegian petroleum policy, but also essential for progress on HSE. That puts Norway in a unique position. Trepartssamarbeid

Detaljer

Workshop 22. september 2015

Workshop 22. september 2015 Workshop 22. september 2015 Rapporteringsforordning (EU) nr. 376/2014 Luftfartstilsynet T: +47 75 58 50 00 F: +47 75 58 50 05 postmottak@caa.no Postadresse: Postboks 243 8001 BODØ Besøksadresse: Sjøgata

Detaljer

Arbeidet i en working group. Charlotte Grøntved

Arbeidet i en working group. Charlotte Grøntved Arbeidet i en working group Charlotte Grøntved Agenda 1. Min bakgrunn 2. ERA WG SafeCert Oppgaver, arbeidsmetode, status 3. Arbeidet i gruppen 4. Lidt om det nye som kommer Bakgrunn Desember 2008: Statens

Detaljer

Fakultet for informasjonsteknologi, Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap AVSLUTTENDE EKSAMEN I. TDT42378 Programvaresikkerhet

Fakultet for informasjonsteknologi, Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap AVSLUTTENDE EKSAMEN I. TDT42378 Programvaresikkerhet Side 1 av 5 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet BOKMÅL Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap AVSLUTTENDE EKSAMEN

Detaljer

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00. Til aksjeeierne i Songa ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Songa ASA holdes på selskapets kontor i Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

Skatteetaten. Skattekort for 2015

Skatteetaten. Skattekort for 2015 Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 28.10.2014 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 4 Skattekort for 2015 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

CONTENTS INNHOLD PREFACE... 35 FORORD... 35 CHAPTER I INTRODUCTORY PROVISIONS KAP I INNLEDENDE BESTEMMELSER

CONTENTS INNHOLD PREFACE... 35 FORORD... 35 CHAPTER I INTRODUCTORY PROVISIONS KAP I INNLEDENDE BESTEMMELSER Forskrift om rørledningssystemer i petroleumsvirksomheten 33 Fastsatt av Oljedirektoratet 30. april 1990 Forskrift om rørledningssystemer i petroleumsvirksomheten. Fastsatt av Oljedirektoratet 30. april

Detaljer

LUFTDYKTIGHETSP ABUD

LUFTDYKTIGHETSP ABUD MERK! For at angjeldende flymateriell skal være luftdyktig må påbudet være utført til rett tid og notat om utførelsen ført inn i vedkommende iournal med henvisniniz til denne LDPs nummer. Luftartstilsynet

Detaljer

Miljøpåvirkning og legemiddelgodkjenning Hva sier regelverket? Steinar Madsen Statens legemiddelverk

Miljøpåvirkning og legemiddelgodkjenning Hva sier regelverket? Steinar Madsen Statens legemiddelverk Miljøpåvirkning og legemiddelgodkjenning Hva sier regelverket? Steinar Madsen Statens legemiddelverk Klasser av medisiner Substitusjon og tilskudd Vitaminer, mineraler, hormoner Medisiner som påvirker

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA Aksjonærene i Telio Holding ASA ( Selskapet ) innkalles med dette til ordinær generalforsamling

Detaljer

ISO-standarderfor informasjonssikkerhet

ISO-standarderfor informasjonssikkerhet Verifying security since 1999 ISO-standarderfor informasjonssikkerhet ISO/IEC 27000-serien Information technology Security techniques oiso/iec 27000 Information security management systems Overview and

Detaljer

Monitoring water sources.

Monitoring water sources. Monitoring water sources. Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/38336681.aspx Ekstern anbuds ID 223314-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling Prosedyre

Detaljer

Contingent Liabilities in Norwegian Local Government Accounting. Redress Programs Relating to Institutional Child Abuse

Contingent Liabilities in Norwegian Local Government Accounting. Redress Programs Relating to Institutional Child Abuse Contingent Liabilities in Norwegian Local Government Accounting Redress Programs Relating to Institutional Child Abuse telemarksforsking.no Telemarksforsking What is Redress Programs Relating to Institutional

Detaljer

En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket

En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket NIRF 17. april 2012 En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket Haakon Faanes, CIA,CISA, CISM Internrevisjonen NAV NAVs ITIL-tilnærming - SMILI NAV, 18.04.2012 Side 2 Styring av tjenestenivå Prosessen omfatter

Detaljer

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting (OFFICE TRANSLATION) INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MARACC- MARINE ACCURATE WELL ASA ORG NR 989 734 229 NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING OF MARACC- MARINE ACCURATE WELL ASA REG NO 989 734 229

Detaljer

SeaWalk No 1 i Skjolden

SeaWalk No 1 i Skjolden SeaWalk No 1 i Skjolden August 2011 Luster Kommune Marked I løpet av de neste 10 år er verdens cruisemarked ventet å doble seg. Veksten forventes større i Europa enn i Kariben og USA. Markedet vil lete

Detaljer

VEDTEKTER FOR ELECTROMAGNETIC GEOSERVICES ASA. (Sist endret den 16 september 2013) 1 Navn

VEDTEKTER FOR ELECTROMAGNETIC GEOSERVICES ASA. (Sist endret den 16 september 2013) 1 Navn VEDTEKTER FOR ELECTROMAGNETIC GEOSERVICES ASA (Sist endret den 16 september 2013) 1 Navn Selskapets foretaksnavn er Electromagnetic Geoservices ASA. Selskapet er et allmennaksjeselskap. 2 Forretningskontor

Detaljer

NORSOK R-002 kurs. Kapittel 1 til 3. Classification: Internal 2012-11-28

NORSOK R-002 kurs. Kapittel 1 til 3. Classification: Internal 2012-11-28 NORSOK R-002 kurs Kapittel 1 til 3 Veien frem til revisjon 2 Oppstart oktober 2007 Preliminær utgave av Standard + Annex A og B publisert april 2010 Komplett standard + alle annexer på høring juni 2011

Detaljer

PAS 55 kvalitetsstandard for anleggsforvaltning i infrastrukturselskaper. Elsikkerhetskonferansen 2013 NEK

PAS 55 kvalitetsstandard for anleggsforvaltning i infrastrukturselskaper. Elsikkerhetskonferansen 2013 NEK PAS 55 kvalitetsstandard for anleggsforvaltning i infrastrukturselskaper Elsikkerhetskonferansen 2013 NEK Hvorfor? Ambisjon: Statnetts anleggsforvaltning skal reflektere god praksis iht. PAS 55 Økt presisjon

Detaljer

Endringer i neste revisjon av EHF / Changes in the next revision of EHF 1. October 2015

Endringer i neste revisjon av EHF / Changes in the next revision of EHF 1. October 2015 Endringer i neste revisjon av / Changes in the next revision of 1. October 2015 INFORMASJON PÅ NORSK 2 INTRODUKSJON 2 ENDRINGER FOR KATALOG 1.0.3 OG PAKKSEDDEL 1.0.2 3 ENDRINGER FOR ORDRE 1.0.3 4 ENDRINGER

Detaljer

Risk Modelling, Integration of Organisational, Human and Technical factors

Risk Modelling, Integration of Organisational, Human and Technical factors Risk Modelling, Integration of Organisational, Human and Technical factors Fra BORA til Risiko_OMT Innledning og leveranser ESRA seminar 8.2.2011 Aktiv bruk av risikoanalyser BORA seminar 3.5.2006 avslutning

Detaljer

Bruk av ALARP analyse for beslutningstaking på behovet for sikkerhetssystemer / barrierer

Bruk av ALARP analyse for beslutningstaking på behovet for sikkerhetssystemer / barrierer Bruk av ALARP analyse for beslutningstaking på behovet for sikkerhetssystemer / barrierer Morten Sørum, Senior Advisor Safety, Statoil Classification: Internal 2014-11-16 ALARP prinsippet ALARP (As Low

Detaljer

Bytte til split Collin Lanyard RSL. Obligatorisk - alle rigger skal ha dette montert ved hopping etter 01.01.2015.

Bytte til split Collin Lanyard RSL. Obligatorisk - alle rigger skal ha dette montert ved hopping etter 01.01.2015. S e r v i c e o r d r e M a t e r i e l l Materiellsjef F/NLF kommuniserer pålegg omkring forhold som ansees som vesentlige for å oppnå de målsettinger som er satt for materiellarbeidet via denne Service

Detaljer

Utstyr for avstandsmåling. Dommersamling 14. mars 2015 Stein Jodal

Utstyr for avstandsmåling. Dommersamling 14. mars 2015 Stein Jodal Utstyr for avstandsmåling Dommersamling 14. mars 2015 Stein Jodal Dommersamlingen 2012 Regulert i R 14-3 Kunstige hjelpemidler, uvanlig utstyr og uvanlig bruk av utstyr Anmerkning: Komiteen kan lage en

Detaljer

CONTENTS INNHOLD PREFACE... 482 FORORD... 482 INTRODUCTORY PROVISIONS INNLEDENDE BESTEMMELSER

CONTENTS INNHOLD PREFACE... 482 FORORD... 482 INTRODUCTORY PROVISIONS INNLEDENDE BESTEMMELSER Forskrift om bemannede undervannsoperasjoner 479 Fastsatt av OD og HD 11. juni 1990 Forskrift om bemannede undervannsoperasjoner i petroleumsvirksomheten. Fastsatt av Oljedirektoratet og Helsedirektoratet

Detaljer

Forebygging av stikkskader og ny forskrift. Dorthea Hagen Oma Smittevernoverlege Helse Bergen

Forebygging av stikkskader og ny forskrift. Dorthea Hagen Oma Smittevernoverlege Helse Bergen Forebygging av stikkskader og ny forskrift Dorthea Hagen Oma Smittevernoverlege Helse Bergen The EU Sharps Directive blei vedtatt i mai 2010 direktivet er juridisk bindande også i Noreg gjennom EØS-avtalen

Detaljer

Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL)

Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL) Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL) Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft Tarja Tikkanen Hva betyr PIAAC-resultatene

Detaljer

Forberedelse til skolebesøk

Forberedelse til skolebesøk Engineering Challenge et læringsspill om ingeniøryrket Engineerium, Fornebu Slide 1 Innhold Verden trenger energi Hva er olje og gass Olje og gass i Norge Om olje- og gassbransjen Spennende muligheter

Detaljer

ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ODFJELL SE (business enterprise number 930 192 503) (last amended May 8th 2012) The name of the company is Odfjell SE. Article 1 The name of the company The company is an SE

Detaljer

Managing Risk in Critical Railway Applications

Managing Risk in Critical Railway Applications Managing Risk in Critical Railway Applications Topics Railway signalling Real projects Regulator, standards and the law Acceptance criteria for signalling systems (SIL) Risk analysis a special case The

Detaljer

Stiftelsens navn er Stiftelsen Trondheim International School. Stiftelsen Trondheim International School s grunnkapital er kr 10 000,00.

Stiftelsens navn er Stiftelsen Trondheim International School. Stiftelsen Trondheim International School s grunnkapital er kr 10 000,00. 1 Stiftelsens navn Stiftelsens navn er Stiftelsen Trondheim International School. Stiftelsen Trondheim International School s adresse og kontorsted er Trondheim kommune. 2 Grunnkapital Stiftelsen Trondheim

Detaljer

LISTE OVER TILLATTE HJELPEMIDLER EKSAMEN I NOVEMBER OG DESEMBER 2014

LISTE OVER TILLATTE HJELPEMIDLER EKSAMEN I NOVEMBER OG DESEMBER 2014 1 LISTE OVER TILLATTE HJELPEMIDLER EKSAMEN I NOVEMBER OG DESEMBER 2014 REGLEMENT FOR BRUK AV KALKULATOR OG ORDBOK SE SISTE SIDE 1. STUDIEÅR (ØKAD/REV): Finansregnskap m/ikt (ØABED1000) Markedsføring og

Detaljer

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013 0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013 Klasse / Class 1 For skatt av sjømannsinntekt med 10% standardfradrag, 30% sjømannsfradrag Trekk- 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Detaljer

L esson Learned Bransjesamarbeid for bedre læring fra uønskede hendelser. 30. 31. mai 2011, Clarion Airport Hotel Sola. Chul Aamodt, Mintra AS

L esson Learned Bransjesamarbeid for bedre læring fra uønskede hendelser. 30. 31. mai 2011, Clarion Airport Hotel Sola. Chul Aamodt, Mintra AS L esson Learned Bransjesamarbeid for bedre læring fra uønskede hendelser 30. 31. mai 2011, Clarion Airport Hotel Sola Chul Aamodt, Mintra AS Lesson Learned Bedre læring fra uønskede hendelser Lesson Learned

Detaljer

Recognition of prior learning are we using the right criteria

Recognition of prior learning are we using the right criteria Recognition of prior learning are we using the right criteria Reykjavik 13.09.2012 Margrethe Steen Hernes, seniorrådgiver Nasjonal politikk Bakgrunn (1997 98) : Stortinget ber Regjeringen om å etablere

Detaljer

Tap av data og ansvarsbegrensning ved kjøp av hostingtjenester

Tap av data og ansvarsbegrensning ved kjøp av hostingtjenester Tap av data og ansvarsbegrensning ved kjøp av hostingtjenester Lene Cecilie Høydahl Trine Lysaker Lehn 16. Januar 2014 Lene Cecilie Høydahl Kontraktsdirektør SAS Institute AS lene.hoydahl@sas.com Trine

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE ANSKAFFELSESENHETEN

BÆRUM KOMMUNE ANSKAFFELSESENHETEN BÆRUM KOMMUNE ANSKAFFELSESENHETEN Spørsmål og svar Navn på anskaffelsen Kjøp av bysykkelordning til Lysaker Fornebu området ArkivsakID 15/120568 Dato 09.06.2015 Oppdragsgiver må få gjøre oppmerksom på

Detaljer

Magnetic Charging Dock DK48

Magnetic Charging Dock DK48 Brukerhåndbok Magnetic Charging Dock DK48 Innhold Innledning...3 Om den magnetiske ladestasjonen...3 Med den magnetiske ladedokkstasjonen...4 Velge en festeanordning for telefonen...4 Lad opp telefonen

Detaljer

Tor Solbjørg (diplom. IR, statsautorisert revisor) Revisjonssjef Helse Nord RHF

Tor Solbjørg (diplom. IR, statsautorisert revisor) Revisjonssjef Helse Nord RHF Tor Solbjørg (diplom. IR, statsautorisert revisor) Revisjonssjef Helse Nord RHF Nasjonal fagkonferanse i offentlig revisjon Gardermoen 29. oktober 2014 Innledning Innhold Hva er beholdt fra 92-rammeverket,

Detaljer

ECVET European credit system for vocational education and training

ECVET European credit system for vocational education and training ECVET European credit system for vocational education and training Bakgrunn for ECVET Det europeiske samarbeidet om fagog yrkesopplæring betegnes ofte som Københavnprosessen. Formålet med dette samarbeidet

Detaljer

buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata

buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata IFD International Framework for Dictionaries Hvordan bygges en BIM? Hva kan hentes ut av BIM? Hvordan

Detaljer

Vedlegg 9.4 Svar ifm kartlegging av krav på andre lands sokkel

Vedlegg 9.4 Svar ifm kartlegging av krav på andre lands sokkel 1 av 8 Vedlegg 9.4 Svar ifm kartlegging av krav på andre lands sokkel 1. Bakgrunn for arbeidet Arbeidet med denne deloppgaven ifm fjernoperert rørhåndtering går ut på å skaffe til veie en oversikt over

Detaljer

E-navigasjon 12-13 Juni 2014

E-navigasjon 12-13 Juni 2014 E-navigasjon 12-13 Juni 2014 SIKKER NAVIGERING Classification: Internal 2014-06-11 E-NAVIGASJON Introduksjon, Tor Arne Tønnessen Statoil hvem er vi E-navigasjon, hvorfor er det viktig for Statoil ECDIS,

Detaljer

LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS

LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS Kommentert [LBB1]: -Skannede versjoner av LA er godtatt, men andre institusjoner kan ha krav om papiroriginaler -Ingen av delene skal skilles fra de andre/internt krav

Detaljer

SFI-Norman presents Lean Product Development (LPD) adapted to Norwegian companies in a model consisting of six main components.

SFI-Norman presents Lean Product Development (LPD) adapted to Norwegian companies in a model consisting of six main components. Hovedoppgave Masteroppgave ved ved IMM Høsten 2013 Lean Product Development Stability Drivers. Identifying Environmental Factors that Affect Performance. SFI-Norman presents Lean Product Development (LPD)

Detaljer

Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Oversigt over Microsoft Reporting Services rapporter

Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Oversigt over Microsoft Reporting Services rapporter Reporting Services - oversigt Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Oversigt over Microsoft Reporting Services rapporter Summary Efterfølgende vises en oversigt over de rapporter som er indeholdt i Microsoft

Detaljer

May legally defined terms be useful for improved interoperability in the public sector?

May legally defined terms be useful for improved interoperability in the public sector? May legally defined terms be useful for improved interoperability in the public sector? Prof. Dag Wiese Schartum, Norwegian Research Center for Computers and Law, University of Oslo How may terms be legally

Detaljer

Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv

Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv Professor dr juris Olav Torvund Publisering i åpne institusjonelle arkiv Førstegangspublisering Masteroppgaver Doktoravhandlinger (?) Grålitteratur

Detaljer