CONTENTS INNHOLD PREFACE FORORD

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "CONTENTS INNHOLD PREFACE... 214 FORORD... 214"

Transkript

1 Forskrift om løfteinnretninger og løfteredskap 213 i petroleumsvirksomheten Fastsatt av OD 7. februar 1992 Forskrift om løfteinnretninger og løfteredskap i petroleumsvirksomheten. Fastsatt av Oljedirektoratet 7. februar 1992 i medhold av forskrift om sikkerhet mv, kgl res 28. juni 1985 jf 7 jf 21, 24, 30 og 41, jf Kommunal- og arbeidsdepartementets delegeringsvedtak 28. juni 1985, jf lov 29. november 1996 nr 72 om petroleumsvirksomhet 11-1 siste ledd og forskrift om sikkerhet i petroleumsvirksomheten, kgl res 27. juni nr 3 jf 6. Sist endret 25. mars Regulations relating to lifting appliances and lifting gear in the petroleum activities. Issued by the Norwegian Petroleum Directorate 7 February 1992, pursuant to regulations relating to safety etc., Royal Decree 28 June 1985 cf section 7, sections 21, 24, 30 and 41, cf delegation of authority by the Ministry of Local Government and Labour of 28 June 1985, cf Act 29 November 1996 no 72 relating to petroleum activities section 11-1 last paragraph and regulations relating to safety in the petroleum activities, Royal Decree 27 June 1997 section 4 subsection 3 cf, section 6. Last amended 25 March INNHOLD CONTENTS FORORD KAP I - INNLEDENDE BESTEMMELSER Formål Virkeområde Definisjoner Straffebestemmelser Ikrafttredelsesbestemmelse mv KAP II - ALMINNELIGE BESTEMMELSER Tilsynsmyndighet Pliktsubjekt Fravik KAP III - SØKNADER, DOKUMENTASJON, INFORMASJON SOM SKAL SENDES TIL OLJEDIREKTORATET Søknad om samtykke Dokumentasjon Informasjon KAP IV - TEKNISKE OG OPERASJONELLE BESTEMMELSER Krav til virksomheten Krav til sikkerhet Risikoanalyser Krav til løfteinnretninger Krav til løfteredskap Krav til bruk av løfteinnretninger og løfteredskap Krav til personellkvalifikasjoner Veiledning til forskrift om løfteinnretninger og løfteredskap mv PREFACE CHAPTER I - INTRODUCTORY PROVISIONS Section 1 Purpose Section 2 Scope Section 3 Definitions Section 4 Penal provisions Section 5 Entry into force etc CHAPTER II - GENERAL PROVISIONS Section 6 Supervisory authority Section 7 Obligated party Section 8 Exemption CHAPTER III - APPLICATIONS, DOCUMENTATION AND INFORMATION TO BE SUBMITTED TO THE NORWEGIAN PETROLEUM DIRECTORATE Section 9 Applications for consent Section 10 Documentation Section 11 Information CHAPTER IV - TECHNICAL AND OPERATIONAL PROVISIONS Section 12 Requirements relating to operations Section 13 Requirements relating to safety Section 14 Risk analyses Section 15 Requirements relating to lifting appliances. 219 Section 16 Requirements relating to lifting gear Section 17 Requirements relating to operation of lifting appliances and lifting gears Section 18 Requirements relating to personell qualifications Guidelines to regulations relating to lifting appliances and lifting gear etc

2 Forskrift om løfteinnretninger og løfteredskap 214 i petroleumsvirksomheten Fastsatt av OD 7. februar 1992 FORORD Forskriften gir bestemmelser om løfteinnretninger og løfteredskap i petroleumsvirksomheten og legger til rette for Oljedirektoratets tilsyn med virksomheten. Det er utarbeidet en egen veiledning som gir utfyllende kommentarer til forskriften. Der forskriften inneholder funksjonelle krav, gir veiledningen eksempler på hvordan disse kan oppfylles. Veiledningen er ikke i seg selv juridisk bindende. Den er derfor ikke til hinder for at andre løsninger velges, såfremt det kan dokumenteres at en da, som et minimum, oppnår det sikkerhetsnivå som forskriften supplert med veiledning angir. Det forutsettes således at forskriften og veiledningen ses i sammenheng, for å få en best mulig forståelse av det sikkerhetsnivå som ønskes oppnådd gjennom forskriften. Forskriften inngår som en del av Oljedirektoratets samlede regelverk for petroleumsvirksomheten og må ses i den sammenheng. Det vises særskilt til forskrift om gjennomføring og bruk av risikoanalyser i petroleumsvirksomheten, fastsatt av Oljedirektoratet og Miljøverndepartementet 4. desember PREFACE These regulations stipulate provisions concerning lifting appliances and lifting gear in the petroleum activities, and provide for supervision of the activities by the Norwegian Petroleum Directorate. Separate guidelines have been published, which provide supplementary comments to the regulations. Where the regulations contain functional requirements, the guidelines provide examples of how such requirements can be met. The guidelines are not legally binding. Consequently they do not prevent the selection of other solutions, provided it can be documented that in such case, the selected solutions as a minimum achieve the safety level indicated by the regulations and the supplementary guidelines. The regulations and guidelines are consequently intended to be seen as a whole, to ensure the best possible understanding of the level of safety intended to be achieved through the regulations. The regulations are part of the Norwegian Petroleum Directorate s collection of statutory legislation applicable to the petroleum activities and must be used in that context. Particular reference is made to regulations relating to implementation and use of risk analyses in the petroleum activities, issued by the Norwegian Petroleum Directorate and the Ministry of the Environment, 4 December 1990.

3 Forskrift om løfteinnretninger og løfteredskap 215 i petroleumsvirksomheten Fastsatt av OD 7. februar 1992 KAP I INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål Forskriften fastsetter krav til løfteinnretninger og løfteredskap i petroleumsvirksomheten med sikte på å etablere, opprettholde og videreutvikle et forsvarlig sikkerhetsnivå for mennesker, miljø og økonomiske verdier. Forskriften legger også forholdene til rette for et hensiktsmessig tilsyn med virksomheten. 2 Virkeområde Forskriften kommer til anvendelse ved planlegging, prosjektering, bygging og bruk av løfteinnretninger og løfteredskap på innretninger i petroleumsvirksomheten på de områder som er nevnt i sikkerhetsforskriften 2. Forskriften kommer også til anvendelse ved bruk av løfteinnretninger og løfteredskap på fartøy når de nyttes i forbindelse med gjennomføring av petroleumsvirksomhet. Forskriften kommer ikke til anvendelse for heiser, trucker og hengestillas. 3 Definisjoner I denne forskriften betyr: Petroleumsloven: Lov 29. november 1996 nr 72 om petroleumsvirksomhet. Sikkerhetsforskriften: Forskrift om sikkerhet i petroleumsvirksomheten. Kgl res 27. juni Styringssystemforskriften: Forskrift om styringssystem for å etterleve myndighetskrav knyttet til sikkerhet, arbeidsmiljø og vern av ytre miljø i petroleumsvirksomheten. Kgl res 27. juni 1997 Analyseforskriften: forskrift for gjennomføring og bruk av risikoanalyser i petroleumsvirksomheten, fastsatt av Oljedirektoratet og Miljøverndepartementet 4. desember Anerkjent norm: Veiledning, standard mv som innen et fagområde er internasjonalt og/eller nasjonalt anerkjent, lov eller forskrift som ikke får direkte anvendelse, men som regulerer tilsvarende eller tilgrensende område, eventuelt dokumenterbare likeverdige løsninger. Pliktsubjekt: den forskriften direkte retter seg mot ved å pålegge plikter eller gi rettigheter. Operatør: Den som på rettighetshavers vegne forestår den daglige ledelse av petroleumsvirksomheten. Maskin: Med maskin menes: - En rekke deler eller komponenter som er satt sammen slik at minst en del er bevegelig, og som eventuelt har de nødvendige drivanordninger, styre- og energitilførselssystemer osv og som er montert sammen for en bestemt bruk, særlig til behandling, bearbeiding, flytting eller pakking av materiale. - En samling av maskiner som for å oppnå et bestemt resultat, er oppstilt og styrt slik at de virker som en enhet. CHAPTER I INTRODUCTORY PROVISIONS Section 1 Purpose The present regulations stipulate requirements to lifting appliances and lifting gear in the petroleum activities, in order to establish, maintain and to further develop an adequate level of safety for people, for the environment and for assets and financial interests. The regulations furthermore provide for appropriate supervision of the activities. Section 2 Scope The present regulations are applicable to planning, engineering, fabrication and operation of lifting appliances and lifting gear in the petroleum activities in areas mentioned in section 2 of the safety regulations. The regulations are also applicable to the operation of lifting appliances and lifting gear on vessels when used in connection with implementation of petroleum activities. The regulations are not applicable to lifts, trucks and suspended scaffolding. Section 3 Definitions For the purpose of the present regulations, the following definitions shall apply: The petroleum Act: Act 29 November 1996 no 72 relating to petroleum activities. The safety regulations: Regulations relating to safety in the petroleum activities. Royal Decree 27 June The management systems regulations: Regulations relating to management systems for compliance with statutory requirements in relation to safety, working environment and protection of the external environment in the petroleum activities. Royal Decree 27 June The risk analyses regulations: Regulations relating to implementation and use of risk analyses in the petroleum activities, issued by the Norwegian Petroleum Directorate and the Ministry of the Environment 4 December Recognised standard: Guidelines, standard and similar which within a specific field is internationally and/or nationally recognised; acts or regulations which are not directly applicable, but which regulate corresponding or neighbouring areas; and approaches, possibly, which can be documented to be of equal validity. Obligated party: the party to which or whom the regulations are directly addressed by imposing obligations or stipulating rights. Operator: Anyone executing on behalf of the licensee the day to day management of the petroleum activities Machinery: By machinery shall be understood: - An assembly of linked parts or components, at least one of which moves, with the appropriate actuators, control and power circuits etc. joined together for a specific application, in particular for the processing, treatment, moving or packaging of a material. - An assembly of machines which in order to achieve the same end, are arranged and controlled so that they function as an integral whole.

4 Forskrift om løfteinnretninger og løfteredskap 216 i petroleumsvirksomheten Fastsatt av OD 7. februar Utskiftbart utstyr som endrer en maskins funksjon, og som markedsføres med sikte på montering, som kan foretas av operatøren selv, på en maskin eller en rekke forskjellige maskiner eller på en trekkvogn. Dette gjelder ikke utstyr som er reservedeler eller verktøy. Løfteinnretning: sammenbygd enhet med eller uten horisontal forflytning, som brukes til heising og låring av last. Offshorekran: kran som brukes til håndtering av last i åpen sjø, mellom permanent plassert og/eller flyttbar innretning og fartøy, der en eller begge er i bevegelse. Andre løfteinnretninger: løfteinnretning som brukes internt på innretning og som ikke er å betrakte som offshorekran. Løfteredskap: enhver type redskap anbrakt på en løfteinnretnings lastekrok. F eks container, stålkurv, løfteåk, kjettingog ståltauskrev, stropper o l. Offshore container: transportabel enhet/løfteredskap for gjentatt transport av gods eller utstyr, og som håndteres i åpen sjø mellom permanent plassert eller flyttbar innretning og fartøy. Enheten omfatter fastmontert utstyr for løfting, håndtering, fylling, tømming, kjøling, oppvarming o l. Sakkyndig virksomhet: Person eller enhet i operatørens organisasjon, annet firma eller institusjon som har tilstrekkelig kompetanse (teoretisk kunnskap og praktisk erfaring) til å forstå løfteinnretningers konstruksjon, beregninger og virkemåte, og som kan utføre de nødvendige undersøkelser og prøver. Sakkyndig kontroll: undersøkelse og prøving utført av sakkyndig virksomhet for å bedømme om en løfteinnretning eller et løfteredskap oppfyller forskriftens krav og er fullt forsvarlig montert og vedlikeholdt. Sakkyndig virksomhet utsteder bruksattest etter gjennomført kontroll. 4 Straffebestemmelser Overtredelse av denne forskrift eller vedtak truffet i medhold av denne, straffes som bestemt i petroleumsloven og straffeloven kap 3 a, straffeansvar for foretak. 5 Ikrafttredelsesbestemmelse mv 1. Denne forskriften trer i kraft a) Ved innsendelse av søknader om samtykke etter sikkerhetsforskriften 15, og i fasen samtykket gjelder for, skal operatøren legge forskriften til grunn. b) For innretninger som allerede har samtykke til bruk, jf tidligere sikkerhetsforskrift 11, bokstav d), eller som er tatt i bruk før , kan de tekniske kravene nedfelt i forskriftene som omtales i pkt 2, legges til grunn for virksomheten. Modifikasjoner av eksisterende teknisk utstyr og systemer skal oppfylle kravene i denne forskriften. 2. Ved forskriftens ikrafttredelse gjøres følgende endringer: - Interchangeable equipment modifying the function of a machine, which is placed on the market for the purpose of being assembled with a machine or a series of different machines or with a tractor, and which may be carried out by the operator himself, insofar as this equipment is not a spare part or a tool. Lifting appliance: Combined unit with or without horizontal movement, used for hoisting/lowering of cargo. Offshore crane: Crane used for cargo handling in open sea, between a fixed and/or mobile installation and vessel, where one or both are in motion. Other lifting appliances: Lifting appliance used internally on an installation and which is not to be regarded as an offshore crane. Lifting gear: Every type of equipment placed on the loading hook of a lifting appliance. Examples are: Container, steel basket, lifting yoke, multileg slings of chain and wire etc. Offshore container: Transportable unit/lifting gear for repeated transport of goods or equipment, and which is handled in open sea between fixed or mobile installation and craft. The unit includes fixed equipment for lifting, handling, filling, emptying, cooling, heating etc. Enterprise of competence: Person or unit within the operator s organization, another company or institution with adequate competence (theoretical knowledge and practical experience) to understand the design, calculations and operation of lifting appliances, and with ability to carry out the necessary examinations and tests. Expert verification: Examination and testing by an enterprise of competence in order to assess whether a lifting appliance or lifting gear is in compliance with the requirements of the regulations and is assembled and maintained in fully satisfactory manner. The enterprise of competence shall issue a certificate of application on completion of the verification. Section 4 Penal provisions Violation of these regulations or decisions made in pursuance of the regulations shall be punishable according to section of the petroleum Act and chapter 3a, Criminal liability for enterprises, of the criminal Code. Section 5 Entry into force etc 1. The present regulations enter into force 1 May a) When applications for consent according to section 15 of the Safety Regulations are submitted, and during the phase to which the consent is applicable, the activities of the operator shall be based on these regulations. b) With regard to installations which have already obtained consent for operation, cf the previous safety regulations, section 11 litera d), or which have been put into operation prior to 1 July 1985, the technical requirements contained in the regulations which are mentioned in sub-section 2 may be taken as basis for the activities. Modifications of existing technical equipment and systems shall comply with the requirements of the present regulations. 2. As from the date of entry into force of the regulations, the following amendments shall be applicable:

5 Forskrift om løfteinnretninger og løfteredskap 217 i petroleumsvirksomheten Fastsatt av OD 7. februar 1992 a) Forskrifter for kraner på produksjonsanlegg mv, fastsatt av Oljedirektoratet , oppheves. b) Forskrifter om dekkskraner mv som anvendes om bord på norske og utenlandske borefartøyer mv, fastsatt av Sjøfartsdirektoratet , håndhevet av Oljedirektoratet fra , jf sikkerhetsforskriften 60, oppheves. c) Forskrifter for overføring av personell mv, fastsatt av Oljedirektoratet , oppheves. 3. Vedtak fattet i medhold av forskriftene nevnt i pkt 2 skal fortsatt gjelde inntil de eventuelt oppheves av Oljedirektoratet. a) Regulations for cranes on production installations etc., issued by the Norwegian Petroleum Directorate 25 May 1977, are repealed. b) Regulations on deck cranes etc. for use on board Norwegian and foreign drilling units etc., issued by the Norwegian Maritime Directorate 31 January 1978, enforced by the Norwegian Petroleum Directorate from 1 July 1985, cf section 60 of the safety regulations, are repealed. c) Regulations for transfer of personnel etc., issued by the Norwegian Petroleum Directorate 2 April 1979, are repealed. 3. Decisions made in pursuance of the regulations mentioned in subsection 2 shall remain applicable until they may be repealed by the Norwegian Petroleum Directorate. KAP II ALMINNELIGE BESTEMMELSER 6 Tilsynsmyndighet Oljedirektoratet fører tilsyn med at bestemmelsene som er gitt i denne forskriften eller vedtak som er fattet i medhold av den, blir overholdt. 7 Pliktsubjekt Operatøren og andre som deltar i petroleumsvirksomhet etter denne forskrift 2, skal sikre at bestemmelser som er gitt i eller i medhold av forskriften, blir etterlevd. Operatøren plikter i tillegg å påse at enhver som utfører arbeid for seg, enten personlig, ved ansatte eller ved entreprenør eller underentreprenør, overholder bestemmelsene som er gitt i eller i medhold av denne forskrift. 8 Fravik Oljedirektoratet kan fravike denne forskriften dersom særlige forhold tilsier det, og fravik ikke er i strid med EØS-avtalen. Fravik fra forskriftens bestemmelser gis skriftlig. CHAPTER II GENERAL PROVISIONS Section 6 Supervisory authority The Norwegian Petroleum Directorate shall supervise the compliance with provisions laid down in or decisions made pursuant to the present regulations. Section 7 Obligated party The operator and any other party participating in petroleum activities according to section 2 of these regulations shall ensure that provisions contained in or issued pursuant to these regulations are complied with. In addition the operator is obliged to see to it that anyone performing work for him, either personally, through employees or through contractors or subcontractors, complies with the provisions contained in or issued pursuant to these regulations. Section 8 Exemption The Norwegian Petroleum Directorate may exempt from the present regulations if special circumstances call for such exemption and exemption is not in contravention of the EEA Agreement. Any exemption from the provisions of the regulations shall be confirmed in writing. KAP III SØKNADER, DOKUMENTASJON OG INFORMASJON SOM SKAL SENDES TIL OLJEDIREKTORATET 9 Søknader om samtykke Virksomhet som omfattes av forskriften 2, er underlagt samtykkebestemmelsene i sikkerhetsforskriften Dokumentasjon Operatøren skal sende nødvendig dokumentasjon til Oljedirektoratet. Dokumentasjonsinnholdet, omfanget, typen og tidspunktet for oversendelse skal fastsettes av Oljedirektoratet. CHAPTER III APPLICATIONS, DOCUMENTATION AND INFORMATION TO BE SUBMITTED TO THE NORWEGIAN PETROLEUM DIRECTORATE Section 9 Applications for concent Activities comprised by section 2 of the regulations are subject to the provisions concerning consent set out in section 15 of the safety regulations. Section 10 Documentation The operator shall submit necessary documentation to the Norwegian Petroleum Directorate. The contents, extent and type of documentation as well as the time for its submission shall be stipulated by the Norwegian Petroleum Directorate.

6 Forskrift om løfteinnretninger og løfteredskap 218 i petroleumsvirksomheten Fastsatt av OD 7. februar Informasjon Operatøren skal informere Oljedirektoratet om status i arbeidet i de ulike fasene som omfattes av forskriften 2, ved sentrale milepæler og beslutninger i virksomheten, og ved endringer i forutsetningene for samtykker som er gitt tidligere. Innhold i slik informasjon, omfanget og tidspunkt for oversendelse skal fastsettes av Oljedirektoratet. Operatøren skal informere Oljedirektoratet der andre løsninger enn de som er gitt i forskriften supplert med veiledningen, legges til grunn for virksomheten. Operatøren skal videre rapportere alle personskader, andre skader av betydning, og faresituasjoner som har oppstått i forbindelse med bruk av løfteinnretninger og løfteredskap til Oljedirektoratet. Section 11 Information The operator shall provide the Norwegian Petroleum Directorate with information on the progress status of the work during the various phases comprised by section 2 of the regulations, at important milestones and decisions for the activity concerned, and when there are alterations in the conditions on which previous consents have been based. The contents and the extent of such information, as well as the time for its submission, shall be stipulated by the Norwegian Petroleum Directorate. The operator shall inform the Norwegian Petroleum Directorate when other solutions than those indicated in the regulations with supplementary guidelines are chosen as basis for the activity in question. The operator shall furthermore report all personal injuries, all other injury/damage of significance and hazardous situations that have occurred in connection with the operation of lifting appliances and lifting gear to the Norwegian Petroleum Directorate. KAP IV TEKNISKE OG OPERASJONELLE BESTEMMELSER 12 Krav til virksomheten Virksomhet som omfattes av forskriften 2, skal foregå på en forsvarlig måte i samsvar med de bestemmelser som gjelder til enhver tid, og i samsvar med anerkjente normer for slik virksomhet forøvrig. I veiledningen til denne forskriften er angitt anerkjente normer som beskriver hvordan forskriftskrav kan innfris. Forskriften med tilhørende veiledning viser det sikkerhetsnivået som skal legges til grunn for virksomheten. Veiledningens detaljerte anbefalinger er imidlertid ikke juridisk forpliktende, slik at andre løsninger kan velges. Ved valg av annen løsning skal det kunne dokumenteres at denne tilsvarer det sikkerhetsnivå som angis i veiledningen. Kombinasjoner av deler av anerkjente normer skal unngås med mindre det kan dokumenteres at det oppnås et tilsvarende sikkerhetsnivå. Løfteinnretninger og løfteredskap som tas i bruk på permanent plasserte innretninger skal oppfylle kravene gitt i forskrift 19. august 1994 om maskiner mm (maskinforskriften), med endringer 14. januar 1998, herunder ha CE- merking og samsvarserklæring. Kravet i denne paragrafen femte ledd gjelder for løfteinnretninger og løfteredskap som er markedsført etter 8. april Endringene av 14. januar 1998 gjelder for løfteinnretninger og løfteredskap som er markedsført etter 14. januar Krav til sikkerhet Operatøren skal formulere de forutsetninger som skal legges til grunn for gjennomføring av virksomheten med sikte på å unngå eller motstå fare- eller ulykkessituasjoner som kan medføre tap av menneskeliv, personskader, forurensning eller tap av økonomiske verdier. Løfteinnretninger skal plasseres og operasjoner planlegges og gjennomføres med sikte på at ingen enkeltfeil under bruk skal føre til en fare- eller ulykkessituasjon. Løfteinnretninger, systemer og operasjoner skal planlegges, utformes og gjennomføres med sikte på at ingen enkelt CHAPTER IV TECHNICAL AND OPERATIONAL PROVISIONS Section 12 Requirements relating to operations Operations comprised by Section 2 of the regulations shall be carried out in a prudent manner in accordance with the provisions in force at any time and in accordance with recognized standards for such operations in general. The guidelines to the present regulations indicate recognized standards describing how the requirements of the regulations can be met. The regulations together with the supplementary guidelines indicate the level of safety on which the activities are to be based. The detailed recommendations of the guidelines are however not legally binding, allowing for other solutions to be chosen. In the event that another solution is chosen, it must be possible to document that such solution is equivalent to the level of safety indicated in the guidelines. Combinations of parts of recognized standards shall be avoided unless it can be documented that an equivalent level of safety is achieved. Lifting appliances and lifting gear taken into service on fixed installations shall comply with the requirements of regulations of 19 August 1994 relating to machinery etc (the machinery regulations), with amendments of 14 January 1998, including the requirements to CE marking and declaration of conformity. The requirement contained in the fifth paragraph of this section applies to lifting appliances and lifting gear which has been placed on the market after 8 April The amendments of 14 January 1998 are applicable to lifting appliances and lifting gear which has been placed on the market after 14 January Section 13 Requirements relating to safety The operator shall draw up the basic conditions which shall be applicable to the implementation of the activities with a view to avoid or counteract situations of hazard and accident which may lead to loss of human life, personal injury, pollution or loss related to assets and financial interests. Lifting appliances shall be placed and operations shall be planned and carried out with a view to preventing a single operational error or failure from developing into a situation of hazard and accident. Lifting appliances, systems and operations shall be planned, designed and implemented with a view to seeing that no

7 Forskrift om løfteinnretninger og løfteredskap 219 i petroleumsvirksomheten Fastsatt av OD 7. februar 1992 feil under bruk skal føre til en fare- eller ulykkessituasjon. Dette gjelder både feil og feiloperasjoner ved konstruksjoner og utstyr som nyttes direkte i operasjonen, såvel som utstyr som har støttefunksjoner. Der dette ikke er praktisk gjennomførbart, skal tekniske, operasjonelle eller prosedyremessige tiltak iverksettes for å møte en slik fare- eller ulykkessituasjon. 14 Risikoanalyser Risikoanalyser skal utføres for å avdekke sannsynligheten for og konsekvenser av enkeltfeil eller feilrekker som kan oppstå under bruk, slik at risikoreduserende tiltak kan settes inn. 15 Krav til løfteinnretninger Løfteinnretninger skal brukes og vedlikeholdes i henhold til anerkjente normer. Ved valg av norm skal det tas hensyn til de operasjonelle og klimatiske forhold løfteinnretningen utsettes for. Før en løfteinnretning tas i bruk for første gang, skal sakkyndig virksomhet kontrollere oppstilling og klargjøring, herunder utføre prøving, og utstede bruksattest. Etter ombygging, vesentlig endring eller reparasjon skal løfteinnretning kontrolleres på nytt av sakkyndig virksomhet. Resultatet av kontrollen og enhver forandring skal føres inn i kontrollbok. Dersom løfteinnretningen gjennom ombygging mv framstår som ny, skal ombyggingen dokumenteres i kranhåndboken og ny samsvarserklæring og bruksattest utstedes. Løfteinnretning skal kontrolleres av sakkyndig virksomhet minst en gang hver 12. måned. For løfteinnretninger som ikke omfattes av forskrift 19. august 1994 med endringer 14. januar 1998 om maskiner (maskinforskriften) vil som et alternativ ILO-sertifisering og sertifikater utstedt i denne sammenheng kunne legges til grunn. 16 Krav til løfteredskap Løfteredskap skal brukes og vedlikeholdes i henhold til anerkjente normer. Ved valg av norm skal det tas hensyn til de operasjonelle og klimatiske forhold løfteredskapet utsettes for. Før løfteredskap tas i bruk første gang skal det kontrolleres av sakkyndig virksomhet, og bruksattest skal utstedes. Løfteredskap skal kontrolleres av sakkyndig virksomhet minst en gang hver 12. måned. 17 Krav til bruk av løfteinnretninger og løfteredskap Løfteoperasjoner skal være planlagt, og skal utføres i henhold til anerkjente normer. Personforflytning ved hjelp av løfteinnretninger og løfteredskap er som hovedregel ikke tillatt. Unntak er personforflytning ved hjelp av personellvinsjer, løfteplattformer og løfteinnretninger for redningsmidler mv som er konstruert for dette formålet. Videre kan personforflytning ved hjelp av løfteinnretninger og løfteredskap aksepteres i enkelttilfeller dersom annen forflytning eller arbeidsoperasjon ikke er praktisk gjennomførbart. Personforflytning skal i alle tilfeller som nevnt ovenfor gjennomføres på en fullt forsvarlig måte, i henhold til produsentens anvisninger og til prosedyrer fastsatt for formålet. Førerhuset på offshorekraner skal være utstyrt med nødvendige elektroniske kommunikasjonsmidler, slik at kranfører er i stand til å være i kontinuerlig kontakt med stroppere, single failure during operation shall lead to a situation of hazard or accident. This applies both to faults/deficiencies and operational failure of structures and equipment used directly in operations, as well as to equipment with auxiliary functions. Where this is not practically feasible, technical, operational or procedural measures shall be implemented to meet such situation of hazard or accident. Section 14 Risk analyses Risk analyses shall be carried out in order to disclose the probability of and the consequences of single failures or sequential failures that may occur during operations, in order that risk reducing measures can be taken. Section 15 Requirements relating to lifting appliances Lifting appliances shall be operated and maintained in accordance with recognized standards. In the choice of standard, the operational and climatic conditions to which the lifting appliance is subjected, shall be taken into account. Before a lifting appliance is taken into use for the first time, an enterprise of competence shall carry out inspection of the installation and preparation thereof, thereunder carry out testing, and shall issue a certificate of application. After rebuilding, significant alteration or repair of a lifting appliance, it shall be examined again by an enterprise of competence. The result of the examination and every alteration shall be entered into a service log. If the lifting appliance through rebuilding etc. emerges as new, the rebuilding shall be documented in the crane manual and a new declaration of conformity and certificate of application shall be issued. Lifting appliances shall be inspected by an enterprise of competence at least once every 12 months. In respect of lifting appliances not comprised by regulations of 19 August 1994 as amended 14 January 1998 relating to machinery (the Machinery regulations), ILO certification and certificates issued in this connection may be used as an alternative. Section 16 Requirements relating to lifting gear Lifting gear shall be operated and maintained in accordance with recognized standards. In the choice of standard, the operational and climatic conditions to which the lifting gear is subjected shall be taken into account. Before lifting gear is taken into service the first time, it shall be inspected by an enterprise of competence, and a certificate of application shall be issued. Lifting gear shall be inspected by an enterprise of competence at least once every 12 months. Section 17 Requirements relating to operation of lifting appliances and lifting gear Lifting operations shall be planned, and shall be carried out in accordance with recognized standards. Transfer of personnel by means of lifting appliances and lifting gear is as a general rule not permitted. Exception is made for transfer of personnel by means of personnel winches, lifting platforms and lifting appliances for lifesaving equipment etc. designed for this purpose. Furthermore transfer of personnel by means of lifting appliances and lifting gear can be accepted in individual cases if other transfer or work operation is not feasible in practice. Transfer of personnel shall in every case be carried out with totally adequate safety, in accordance with the manufacturer s instructions and according to procedures drawn up for this purpose. The operator s cabin on offshore cranes shall be equipped with necessary electronic means of communication, so that

8 Forskrift om løfteinnretninger og løfteredskap 220 i petroleumsvirksomheten Fastsatt av OD 7. februar 1992 dekksarbeidere og mannskap på fartøy som deltar i løfteoperasjonen. 18 Krav til personellkvalifikasjoner Operatøren skal påse at personell som deltar i virksomheten etter forskriften 2, har de nødvendige kvalifikasjoner. Kvalifikasjonskrav for stillingskategorier av sikkerhetsmessig betydning skal være i samsvar med anerkjente normer. Opplæring skal kunne dokumenteres. the operator is capable of staying in continuous contact with slingers, workers on deck and crew on vessels participating in the lifting operation. Section 18 Requirements relating to personnel qualifications The operator shall ensure that personnel engaged in activities pursuant to section 2 of the regulations have the necessary qualifications. Qualification requirements for job categories of significance to safety shall be in accordance with recognized standards. Documentation for training shall be available.

9 Veiledning Forskrift om til løfteinnretninger forskrift om løfteinnretninger og løfteredskap og løfteredskap 221 Veiledning til forskrift om løfteinnretninger og løfteredskap i petroleumsvirksomheten. Utgitt av Oljedirektoratet 7. februar Sist endret 25. mars Guidelines to regulations relating to lifting appliances and llfting gear in the petroleum activities. Published by the Norwegian Petroleum Directorate 7 February Last amended 25 March KAP I INNLEDENDE BESTEMMELSER Til 1 Formål Ingen kommentarer. Til 2 Virkeområde Forskriftens virkeområde er identisk med virkeområde for sikkerhetsforskriften. Forskriften grenser opp til nasjonalt og internasjonalt regelverk hvor de tekniske normer i stor grad vil være sammenfallende. Forskriften gjelder for løfteinnretninger og løfteredskap som brukes i de enkelte fasene av petroleumsvirksomheten, herunder også flyttbare innretninger registrert i norsk eller fremmed stats skipsregister. Til 3 Definisjoner Maskin: Definisjonen av maskiner er generell og åpner for fortolkninger. Oljedirektoratet legger til grunn samme fortolkning som landmyndighetene på sammenfallende områder. Direktoratet har kontakt med blant annet Arbeidstilsynet og Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern for ytterligere å klargjøre begrepsbruken i og det saklige virkeområde for forskriften. Oljedirektoratets fortolking innebærer eksempelvis at hele innretningen i seg selv, et prosessanlegg eller en modul på denne, ikke er å betrakte som en maskin i maskinforskriftens forstand. Derimot vil det på innretningen være enkeltmaskiner så som verkstedmaskiner, løfteinnretninger, pumper, motorer mv. I et prosessanlegg vil det også finnes enkeltmaskiner som blir å betrakte som maskiner i maskinforskriftens forstand og som derfor omfattes av kravet om blant annet CE-merking. Maskiner/maskinkomponenter som leveres separat for innmontering i en samling maskiner skal ikke ha CE-merking, men en produsenterklæring dersom de ikke kan fungere selvstendig. Den ferdig sammensatte maskinen skal CE-merkes av den som står for ferdigstillingen. Integrering av maskinen i prosessanlegget, utarbeidelse av nødvendig dokumentasjon og uttesting av anleggene før bruk skal gjennomføres i samsvar med krav i gjeldende sokkelregelverk for øvrig. Til 4 Straffebestemmnelser Bestemmelser om foretaksstraff fremgår nå av den alminnelige borgelige straffelov kap 3a, 48 a og 48 b. Lovendringen trådte ikraft CHAPTER I INTRODUCTORY PROVISIONS Re Section 1 Purpose No comments. Re Section 2 Scope The scope of application of the present regulations is identical to that of the safety regulations. The regulations interrelate with provisions in national and international legislation where the technical standards to a large extent will be in harmony. The regulations are applicable to lifting appliances and lifting gear used in the individual phases of the petroleum activities, including also mobile installations registered in the shipping register in Norway or abroad. Re Section 3 Definitions Machinery: The definition of machinery is general and is open to interpretations. The Norwegian Petroleum Directorate s practice is based on the same interpretation as that of the onshore authorities in corresponding areas. The Norwegian Petroleum Directorate maintains contact with, among others, the Labour Inspection and the Directorate for Fire and Explosion Prevention in order further to clarify the concepts used in the regulations and their operational scope of application. The Norwegian Petroleum Directorate s interpretation entails, for example, that the whole installation in itself, a processing facility or a module on such facility, is not to be considered a machine in the sense of the Machinery Regulations. However, the installation will contain individual machines/machinery, such as workshop machinery, lifting appliances, pumps, motors etc. In a processing facility there will also be individual machines/machinery which are to be considered machines in the sense of the Machinery Regulations and which consequently are comprised inter alia by the requirement to CE marking. Machines/machinery components delivered separately to be fitted into an assembly of machines shall not have CE marking, but a manufacturer s declaration if unable to function independently. The completed assembled machine shall be CE-marked by whoever is responsible for the completion. Integration of the machine into the processing facility, preparation of necessary documentation and testing of the installations prior to their being taken into use, shall be carried out in accordance with the requirements otherwise applicable according to the continental shelf legislation. Re Section 4 Penal provisions Penal provisions relating to enterprises are now contained in the general criminal Code, chapter 3a, sections 48a and 48b. This amendment entered into force 15 October 1991.

10 Forskrift Veiledning om til løfteinnretninger forskrift om løfteinnretninger og løfteredskap og løfteredskap 222 Til 5 Ikrafttredelsesbestemmelse mv For eksisterende innretninger med brukssamtykke etter tidligere sikkerhetsforskrift 11, bokstav d), eller som er tatt i bruk før , framgår det av forskriften 5, pkt 1, bokstav b), at forskriften ikke gjelder for eksisterende teknisk utstyr og systemer før det eventuelt er aktuelt ved utskiftninger. Forskriftens operasjonelle og organisatoriske krav gjelder. Oljedirektoratet vil ved enkeltvedtak med referanse til forskriften 5, pkt 1, bokstav b) pålegge operatørene å gjennomføre en analyse med sikte på å identifisere uoverensstemmelser mellom krav i denne forskrift og eksisterende virksomhet. Re Section 5 Entry into force etc With regard to existing installations with consent for operation according to section 11, litera d) of the previous safety regulations, or which have been put into operation prior to 1 July 1985, it follows from Section 5, subsection 1, litera b) that the regulations are not applicable to existing technical equipment and systems until they may become applicable in connection with replacements. The operational and organizational requirements of the regulations are applicable. The Norwegian Petroleum Directorate will through individual administrative decisions with reference to section 5, subsection 1, litera b) impose on operators to carry out an analysis with a view to identifying discrepancies between requirements pursuant to the present regulations and existing activities. KAP II ALMINNELIGE BESTEMMELSER Til 6 Tilsynsmyndighet Oljedirektoratet er tilsynsmyndighet etter denne forskriften. Kommunal- og regionaldepartementet er klageinstans for vedtak fattet medhold av forskriften. Klager på vedtak sendes gjennom Oljedirektoratet, se forvaltningsloven kapittel 6. Til 7 Pliktsubjekt Sikkerhetsforskriften 5 pålegger rettighetshaveren et særlig ansvar for å påse at enhver som utfører arbeid for ham, overholder bestemmelsene som er gitt i eller i medhold av denne forskriften. Dette gjelder også i de tilfeller der det utstedes samsvarserklæring eller utføres tjenester av sakkyndig virksomhet etc. Den enkelte entreprenøren, underentreprenøren og andre som har selvstendige entrepriser i virksomheten, har etter forskriften en selvstendig plikt til å etterleve den innen sitt ansvarsområde. Når en utvinningstillatelse blir tildelt, utpeker Olje- og energidepartementet en operatør, se petroleumsloven 3-7. Operatøren skal forestå den daglige ledelsen av virksomheten på vegne av rettighetshaverne. Det fører i praksis til at Oljedirektoratet retter sitt tilsyn mot operatøren. Rettighetshaveren har imidlertid et overordnet ansvar etter sikkerhetsforskriften 5. Han skal legge forholdene til rette for operatøren slik at operatøren kan utføre de forpliktelsene han har etter regelverket. Generelt er bestemmelsene i forskriften utformet nøytralt med hensyn til pliktsubjekt. Dette er gjort for å markere de enkelte deltakeres ansvar. Operatøren står imidlertid som eneste pliktsubjekt i enkelte bestemmelser, blant annet om samtykke, dokumentasjon og informasjon. CHAPTER II GENERAL PROVISIONS Re Section 6 Supervisory authority The Norwegian Petroleum Directorate is the supervisory authority pursuant to these regulations. The Ministry of Local Government and Regional Development is the competent authority for complaints concerning decisions made in pursuance of these regulations. Complaints are to be forwarded via the Norwegian Petroleum Directorate, cf. the public administration Act, chapter 6. Re Section 7 Obligated party Section 5 of the safety regulations imposes a particular obligation on the licensee to ensure that anyone performing work for him complies with the provisions stipulated in or in pursuance of these regulations. This applies also in those cases where a declaration of conformity is issued or services are performed by an enterprise of competence etc. By virtue of the regulations, each individual contractor, sub-contractor and anyone else having independent contracts in the activities, has an independent obligation to comply with the regulations within his area of responsibility. When granting a production licence, the Ministry of Petroleum and Energy appoints an operator, cf section 3-7 of the petroleum Act. The operator shall conduct the day-to-day management of the activities on behalf of the licensees. In practice this means that the Norwegian Petroleum Directorate will concentrate its supervision on the operator. The licensee however has an overall responsibility pursuant to section 5 of the Safety Regulations. He is required to make suitable arrangements to enable the operator to fulfill his obligations under the applicable legislation. In general the provisions of the regulations are non- specific with regard to the obligated party. This in order to emphasize the responsibility of the individual participants. In individual provisions in the present regulations, relating inter alia to consent, documentation and information, the operator is the sole obligated party.

11 Veiledning Forskrift om til løfteinnretninger forskrift om løfteinnretninger og løfteredskap og løfteredskap 223 Til 8 Fravik Med fravik menes det i denne forskriften en adgang for Oljedirektoratet til å akseptere avvik fra forskriftskravene, eller å godta andre sikkerhetsmessig likeverdige løsninger og framgangsmåter enn de som går fram av forskriften. Det må avgjøres i den enkelte sak om det foreligger særlige grunner til å gi fravik. I vurderingen må det tas stilling til om virksomheten er forsvarlig ut fra både en enkeltvis og en samlet vurdering av de faktorene som har innvirkning på sikkerheten i virksomheten. Re Section 8 Exemption Exemption shall in the present regulations be understood as providing authority for the Norwegian Petroleum Directorate to accept deviations from the regulation requirements, or to accept other solutions and procedures than those indicated in the regulations. Whether or not special reasons for granting exemption exist, must be decided specifically in each separate case. This assessment must be based on an evaluation of whether the activities are carried out in a safe and proper manner, both with regard to an individual and a total consideration of the factors affecting the safety of the activities. KAP III SØKNADER, DOKUMENTASJON OG INFORMASJON SOM SKAL SENDES TIL OLJEDIREKTORATET Til 9 Samtykke Oljedirektoratets samtykke innebærer at operatøren kan sette igang den aktiviteten som det er gitt samtykke til. Søknad om samtykke i forbindelse med løfteinnretning vil normalt samordnes med søknader for virksomheten forøvrig. Operatøren må ved søknad om samtykke kunne legge fram den dokumentasjonen som er nødvendig for at Oljedirektoratet skal kunne behandle søknaden. Samtykkesøknader skal bygge på informasjon om operatørens egne beslutningsprosesser og styringssystemer. Til 10 Dokumentasjon Bestemmelsen stiller et generelt krav om å sende inn dokumentasjon til Oljedirektoratet og legger til rette for fleksiblitet ved at det tas nærmere stilling til tidspunkt, type og omfang av dokumentasjon i hvert enkelt tilfelle. I en tidlig prosjekteringsfase vil Oljedirektoratet normalt be om å få følgende dokumentasjon innsendt: a) Arrangementstegning av offshorekran og angivelse av navn på leverandør og sakkyndig virksomhet. b) Beskrivelse av andre løfteinnretninger med planlagt plassering og bruksområde. c) Angivelse av utførelsesstandard eller norm som løfteinnretningen er prosjektert og bygget etter. d) Beskrivelse av hvordan sakkyndig virksomhet skal inngå som en del av operatørens styringssystem i ulike faser ved konstruksjon, bygging og bruk. Det følger av de generelle kravene i overordnet lovgivning at det skal være tilstrekkelig dokumentasjon tilgjengelig for å kunne sikre og dokumentere at virksomheten gjennomføres i samsvar med krav som er gitt i regelverket. Det åpnes for at operatøren kan vurdere behovet for dokumentasjon i de ulike fasene av virksomheten. Operatøren kan således i sitt dokumentasjonssystem legge opp til å utnytte den dokumentasjon og de dokumentasjonssystemene som allerede er etablert hos de ulike entreprenørene og leverandørene. CHAPTER III APPLICATIONS, DOCUMENTATION AND INFORMATION TO BE SUBMITTED TO THE NORWEGIAN PETROLEUM DIRECTORATE Re Section 9 Applications for consent The consent of the Norwegian Petroleum Directorate implies that an operator may commence the activities comprised by the application for consent. Application for consent in connection with lifting appliance will normally be coordinated with other applications relating to the activities in question. In connection with application for consent, the operator must be able to provide the documentation necessary for the Norwegian Petroleum Directorate to deal with the application. Applications for consent shall be based on information with regard to the operator s own decisionmaking processes and systems for management and control. Re Section 10 Documentation The provision stipulates a general requirement to submit documentation to the Norwegian Petroleum Directorate and provides for flexibility inasmuch as details regarding the time, type and extent of the documentation are decided in each individual case. At an early stage of engineering, the Norwegian Petroleum Directorate will as a rule require the following documentation to be submitted: a) General arrangement drawing of offshore crane and indication of the name of the supplier and the enterprise of competence, b) description of other lifting appliances with planned location and operational scope, c) indication of production standard or norm according to which the lifting appliance has been manufactured, d) Description of how the enterprise of competence is to be incorporated as a part of the operator s management systems in various phases during construction, building and operation. The general requirements contained in superior legislation entail that adequate documentation shall be available to ensure and to document that the activities are carried out in compliance with requirements stipulated in the applicable statutory legislation. The operator is given the opportunity to assess the need for documentaion during the various phases of the activities. In his documentation system the operator may consequently arrange to make use of documentation and documentation systems already established with the contractors and suppliers.

12 Forskrift Veiledning om til løfteinnretninger forskrift om løfteinnretninger og løfteredskap og løfteredskap 224 Det vises i denne sammenheng også til sikkerhetsforskriften 20 om bruk av blant annet maritime sertifikater for å dokumentere at sokkelkrav er oppfyllt. Det vises for øvrig til sikkerhetsforskriften 21 når det gjelder dokumentasjon i tidlig fase, sikkerhetsforskriften 22 om dokumentasjon ved innsendelse av utbyggingsplaner (PUD og PAD) og sikkerhetsforskriften 23 om dokumentasjon ved søknad om samtykke. Til 11 Informasjon Det går fram av bestemmelsen at Oljedirektoratet kan bestemme type informasjon, innhold og tidspunkt for innsendelse til direktoratet i det enkelte tilfellet. Direktoratet vil normalt kreve informasjon om: a) Plan for førstegangskontroll av offshorekran. b) Plan for eventuelt bruk av ikke-permanente løfteinnretninger, f eks midlertidig bruk av mobilkran o l. Reference is in this connection made also to the safety regulations section 20 relating to the use of, inter alia, maritime certificates as documentation regarding compliance with continental shelf requirements. Reference is moreover made to the safety Regulations section 21 with regard to documentation during an early phase, the safety regulations section 22 with regard to documentation associated with the submission of development plans (plan for development and operation (PDO) and plan for installation and operation (PIO)) and the safety regulations section 23 with regard to documentation associated with an application for consent. Re Section 11 Information It follows from the provision that the type, contents and time for submission of the information to the directorate may be decided by the Norwegian Petroleum Directorate in each separate case. The Norwegian Petroleum Directorate will normally require information concerning: a) Planned initial verification of offshore crane. b) Planned use of non-permanent lifting appliances, if any, e.g. temporary use of mobile crane etc. KAP IV TEKNISKE OG OPERASJONELLE BESTEMMELSER Til 12 Krav til virksomheten Bestemmelsen innebærer at løfteinnretninger og løfteredskap skal prosjekteres, bygges, merkes, brukes og vedlikeholdes i henhold til denne forskriften. Det fremgår av paragrafens nest siste og siste ledd at løfteinnretninger og løfteredskap som er markedsført etter skal være utformet, fremstilt og dokumentert i samsvar med krav i maskinforskriften. Kravet innebærer at den enkelte entreprenør, underentreprenør mv må sikre at løfteinnretninger og løfteredskap har CE- merking og samsvarserklæring. Operatøren har imidlertid etter forskriften 6 et særlig oppfølgingsansvar. Maskiner er nærmere definert i denne forskriften 3. Med markedsføring ( «sette i omsetning») menes første gang et produkt mot betaling eller vederlagsfritt stilles til rådighet med sikte på distribusjon eller bruk innen EØS. Oljedirektoratet har i samarbeid med andre myndigheter lagt følgende kriterier til grunn for når et produkt er markedsført: - Når råderetten over produktet går over fra en produsent i EØS til neste ledd i omsetningskjeden - Når utstyret importeres fra et land utenfor EØS, og råderetten går over fra importøren til neste ledd i omsetningskjeden - Når utstyret ble tilbudt og finnes tilgjengelig for direktesalg hos produsenten eller en importør hvis formålet var direktesalg til bruker - Når en produsent eller en importør tar egenimportert utstyr i bruk Kravet i denne paragrafen gjelder bare for løfteinnretninger og løfteredskap som går inn under maskinforskriften. Dette innebærer bl a at kravet bare gjelder for maskiner som brukes på permanent plasserte innretninger. Bakgrunnen for dette er at maskindirektivet ikke gjelder for «havgående skip og mobile offshoreenheter». Permanent plasserte innretninger er et begrep som brukes i petroleumsregelverket i Norge. Innretningsbegrepet og kriteriene for når en innretning skal anses som permanent plassert eller flyttbar, følger av overordnet petroleumslovgivning, jf bl a petroleumsloven 1-4 jf 1-6 bokstav d og arbeidsmiljø- CHAPTER IV TECHNICAL AND OPERATIONAL PROVISIONS Re Section 12 Requirements relating to activities It follows from the provision that lifting appliances and lifting gear shall be designed, manufactured, marked, operated and maintained in accordance with the present regulations. The second last and last paragraphs of this section state that machinery which has been placed on the market after 8 April 1995 shall be designed, manufactured and documented in accordance with the requirements of the Machinery Regulations. The requirement entails that the individual contractor, sub-contractor etc. must ensure that the machinery has received CE marking and that it is accompanied by a declaration of conformity. According to section 6, however, the operator has a particular follow-up responsibility. Section 3 of these regulations contains a more detailed definition of machinery. By marketing («place on the market») is meant the first time a product, against payment or free of charge, is placed at disposal with a view to distribution or use within the EEA. The Norwegian Petroleum Directorate has in co-operation with other authorities defined the following criteria for when a product is considered to have been placed on the market: - When the right to dispose of the product passes over from a manufacturer within the EEA area to the next link in the chain of distribution. - When the equipment is imported from a country outside the EEA area, and the right to dispose of the product passes over from the importer to the next link in the chain of distribution. - When the equipment was offered and is available for direct sale from the manufacturer or from an importer if the purpose was direct sale to users. - When a manufacturer or an importer takes into use equipment imported by himself. The requirement contained in this section applies only to machinery comprised by the Machinery Regulations. This entails inter alia that the requirement applies only to machinery used on fixed installations. The reason for this is that the Machinery Regulations are not applicable to seagoing ships

CONTENTS INNHOLD FORORD... 233 PREFACE... 233

CONTENTS INNHOLD FORORD... 233 PREFACE... 233 Forskrift om bore- og brønnaktiviteter og om geologisk datainnsamling i petroleumsvirksomheten 231 Fastsatt av OD 7. februar 1992 Forskrift om bore- og brønnaktiviteter og om geologisk datainnsamling i

Detaljer

CONTENTS INNHOLD PREFACE... 482 FORORD... 482 INTRODUCTORY PROVISIONS INNLEDENDE BESTEMMELSER

CONTENTS INNHOLD PREFACE... 482 FORORD... 482 INTRODUCTORY PROVISIONS INNLEDENDE BESTEMMELSER Forskrift om bemannede undervannsoperasjoner 479 Fastsatt av OD og HD 11. juni 1990 Forskrift om bemannede undervannsoperasjoner i petroleumsvirksomheten. Fastsatt av Oljedirektoratet og Helsedirektoratet

Detaljer

CONTENTS INNHOLD. Preface... 132. Forord... 132

CONTENTS INNHOLD. Preface... 132. Forord... 132 Forskrift om fiskerikyndig person ombord i seismiske fartøy 131 Fastsatt av OD 30. oktober 1991 Forskrift om fiskerikyndig person om bord i seismisk fartøy på norsk kontinentalsokkel. Fastsatt av Oljedirektoratet

Detaljer

KAP I ALMINNELIGE BESTEMMELSER CHAPTER I GENERAL PROVISIONS

KAP I ALMINNELIGE BESTEMMELSER CHAPTER I GENERAL PROVISIONS Forskrift om helsekrav for personer i petroleumsvirksomheten 937 Forskrift om helsekrav for personer i petroleumsvirksomheten. Gitt av Helsedirektoratet 12.11.90 i medhold av 57 i lov nr 11 av 22. mars

Detaljer

Chapter V Consent of the Labour Inspection for construction of buildings, alterations to buildings, reorganizations etc Section 19...

Chapter V Consent of the Labour Inspection for construction of buildings, alterations to buildings, reorganizations etc Section 19... Lov om arbeidervern og arbeidsmiljø mv 35 Lov 4. februar 1977 nr 4 Lov 4. februar 1977 nr 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø mv. Sist endret ved lov 17. desember 1999 nr 97 og 7. januar 2000 nr 3. De deler

Detaljer

Norsk fabrikasjonskontrakt 2007 NF 07

Norsk fabrikasjonskontrakt 2007 NF 07 Norsk fabrikasjonskontrakt 2007 NF 07 Norsk Fabrikasjonskontrakt 2007 Norwegian Fabrication Contract 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE LIST OF CONTENT 1 Protokoll av 25. september 2007 angående vedtagelse av NF07

Detaljer

Subject: Letter of formal notice to Norway concerning the criteria for access to in-patient treatment in other EEA states

Subject: Letter of formal notice to Norway concerning the criteria for access to in-patient treatment in other EEA states ROYAL NORWEGIAN MINISTRY OF HEALTH AND CARE SERVICES EFTA Surveillance Authority Rue Belliard 35 B-1040 Brussel Belgium Your ref Our ref Date 72376 12/5292 15 August 2015 Subject: Letter of formal notice

Detaljer

NORSK STANDARD NS-EN ISO 9001

NORSK STANDARD NS-EN ISO 9001 NORSK STANDARD NS-EN ISO 9001 3. utgave desember 2000 ICS 03.120.10 Søkeord: Descriptors: kvalitetsstyring, krav, kvalitetssikring quality management, requirements, quality assurance Systemer for kvalitetsstyring

Detaljer

Nr. 5 2003 Side 697 844 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 5 2003 Side 697 844 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 5 2003 Side 697 844 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 5 Utgitt 2. mai 2003 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet April 11. Lov nr. 20 om granskingskommisjonen

Detaljer

circular 14.01 Purpose Valid from 01.01.2007 comment 14-2 Membership comment

circular 14.01 Purpose Valid from 01.01.2007 comment 14-2 Membership comment Kapittel 14 - Ytelser ved svangerskap, fødsel og adopsjon Sist endret 22.06.2010 jf. Rundskriv til 14-12 Uttak av fedrekvote Rundskriv 14-1 Formål Utarbeidet av NAV Drift og utvikling, Fag drift og utvikling,

Detaljer

Sjømannssaker Seamen s Affairs

Sjømannssaker Seamen s Affairs Sjømannssaker Seamen s Affairs SAMMEN For økt sjøsikkerhet i rent miljø Innholdsfortegnelse Bruk av heftet:...s. 6 Avdeling Fartøy og sjøfolks underavdelinger som behandler sjømannssaker:...s. 6 Underavdelingenes

Detaljer

KAPITTEL B - GENERELT

KAPITTEL B - GENERELT KAPITTEL B - GENERELT JAR-OPS 1.005 Generelt JAR-OPS 1.005 General (a) Et luftfartsforetak skal ikke operere et fly som benyttes til ervervsmessig lufttransport på annen måte enn i overensstemmelse med

Detaljer

Offentlige anskaffelser

Offentlige anskaffelser NORGES OFFENTLIGE UTREDNINGER NOU 1997: 21 Offentlige anskaffelser Utredning fra Utvalget for revidering av det statlige anskaffelseregelverket oppnevnt ved kongelig resolusjon 27. oktober 1995 Avgitt

Detaljer

KAPITTEL B - GENERELT

KAPITTEL B - GENERELT SEKSJON 1 KAPITTEL B - GENERELT JAR-OPS 1.005 Generelt JAR-OPS 1.005 General (a) Et luftfartsforetak skal ikke operere et fly som benyttes til ervervsmessig lufttransport på annen måte enn i overensstemmelse

Detaljer

sjømannssaker Seamen s affairs

sjømannssaker Seamen s affairs sjømannssaker Seamen s affairs Mai/May 2009 For sjøsikkerhet i et rent miljø SJØMANNSSAKER Innholdsfortegnelse Bruk av heftet:... s. 6 Avdeling Fartøy og sjøfolks underavdelinger som behandler sjømannssaker

Detaljer

St.prp. nr. 73 (2007 2008) Om samtykke til ratifikasjon av ILO-konvensjon nr. 186 av 23. februar 2006 om sjøfolks arbeids- og levevilkår

St.prp. nr. 73 (2007 2008) Om samtykke til ratifikasjon av ILO-konvensjon nr. 186 av 23. februar 2006 om sjøfolks arbeids- og levevilkår St.prp. nr. 73 (2007 2008) Om samtykke til ratifikasjon av ILO-konvensjon nr. 186 av 23. februar 2006 om sjøfolks arbeids- og levevilkår St.prp. nr. 73 (2007 2008) Om samtykke til ratifikasjon av ILO-konvensjon

Detaljer

Om ILO-konvensjon nr. 188 og ILO-rekommanda sjon nr. 199 om arbeidsvilkår i fiskerisektoren

Om ILO-konvensjon nr. 188 og ILO-rekommanda sjon nr. 199 om arbeidsvilkår i fiskerisektoren Nærings- og handelsdepartementet St.meld. nr. 30 (2007 2008) Om ILO-konvensjon nr. 188 og ILO-rekommanda sjon nr. 199 om arbeidsvilkår i fiskerisektoren Tilråding fra Nærings- og handelsdepartementet av

Detaljer

HAVILA SHIPPING ASA ANNUAL REPORT / ÅRSRAPPORT 2014

HAVILA SHIPPING ASA ANNUAL REPORT / ÅRSRAPPORT 2014 HAVILA SHIPPING ASA ANNUAL REPORT / ÅRSRAPPORT 2014 1 CONTENT / INNHOLD even more enthusiasm in 2015 04 This is Havila Shipping ASA Dette er Havila Shipping ASA 09 Key events Viktige hendelser 10 Key figures

Detaljer

NOU. Norges offentlige utredninger 2010: 2. Håndhevelse av offentlige anskaffelser

NOU. Norges offentlige utredninger 2010: 2. Håndhevelse av offentlige anskaffelser NOU Norges offentlige utredninger 2010: 2 Håndhevelse av offentlige anskaffelser Norges offentlige utredninger 2010 Seriens redaksjon: Departementenes servicesenter Informasjonsforvaltning 1. Medvirkning

Detaljer

Kapital- og organisasjonsformer i sparebanksektoren mv.

Kapital- og organisasjonsformer i sparebanksektoren mv. Norges offentlige utredninger NOU 2009: 2 Kapital- og organisasjonsformer i sparebanksektoren mv. Utredning nr. 22 fra Banklovkommisjonen Utredning fra Banklovkommisjonen oppnevnt ved kongelig resolusjon

Detaljer

Schengen: Forslag til Touring-visum/T-visum

Schengen: Forslag til Touring-visum/T-visum Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres ref: 14/26-NEW Vår ref: 14/2224-22/CDC 30.09.2014 Schengen: Forslag til Touring-visum/T-visum Direktoratet viser til Justis -og beredskapsdepartementets

Detaljer

Position Gross annual income Total debt for household Personal assets. Signature

Position Gross annual income Total debt for household Personal assets. Signature Eurocard Gold Application for additional card with personal liability Personal details Main card no. ID no. (11 digits, Norwegian only) All first names Surname Address (in the National Registry) Postcode

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 59 ISSN 1022-9310. 21. årgang 16.10.2014 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 59 ISSN 1022-9310. 21. årgang 16.10.2014 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 59 21. årgang 16.10.2014 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

057 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR BRUK AV KONFIDENSIALITETSAVTALER I DATAROM

057 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR BRUK AV KONFIDENSIALITETSAVTALER I DATAROM 057 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR BRUK AV KONFIDENSIALITETSAVTALER I DATAROM Original versjon Nr.: 057 Gjeldende fra dato: 01.04.98 Revisjon nr: 2 Rev. dato: 07.03.2011 Side: 1 Forord

Detaljer

Norges offentlige utredninger NOU 2008: 16. Om foretaksstyring og tiltak mot manipulering av finansiell informasjon

Norges offentlige utredninger NOU 2008: 16. Om foretaksstyring og tiltak mot manipulering av finansiell informasjon Norges offentlige utredninger NOU 2008: 16 Om foretaksstyring og tiltak mot manipulering av finansiell informasjon Utredning fra utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 10. november 2006 Avgitt til Finansdepartementet

Detaljer

OFFER DOCUMENT VOLUNTARY OFFER TO PURCHASE SHARES IN OFFEROR: INFINEON TECHNOLOGIES HOLDING B.V. OFFER PRICE PER SHARE: NOK 2.00

OFFER DOCUMENT VOLUNTARY OFFER TO PURCHASE SHARES IN OFFEROR: INFINEON TECHNOLOGIES HOLDING B.V. OFFER PRICE PER SHARE: NOK 2.00 OFFER DOCUMENT VOLUNTARY OFFER TO PURCHASE SHARES IN OFFEROR: INFINEON TECHNOLOGIES HOLDING B.V. OFFER PRICE PER SHARE: NOK 2.00 OFFER PERIOD: FROM AND INCLUDING 28 MAY 2003, TO AND INCLUDING 10 JUNE 2003

Detaljer

Til aksjeeierne i Scatec Solar ASA. To the shareholders of Scatec Solar ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Til aksjeeierne i Scatec Solar ASA. To the shareholders of Scatec Solar ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING These minutes have been prepared in both Norwegian and English. In case of any discrepancies between the versions, the Norwegian version shall prevail. Til aksjeeierne i Scatec Solar ASA INNKALLING TIL

Detaljer

LEDER 4 INTRODUCTION 5 KARTETS VERDI 7 THE CHART - A VALUABLE TOOL 7 ÅRET 2011 12 HIGHLIGHTS OF 2011 13 STYRETS BERETNING 14 DIRECTORS REPORT 15

LEDER 4 INTRODUCTION 5 KARTETS VERDI 7 THE CHART - A VALUABLE TOOL 7 ÅRET 2011 12 HIGHLIGHTS OF 2011 13 STYRETS BERETNING 14 DIRECTORS REPORT 15 ANNUAL REPORT 211 I N N H O L D C O N T E N T S LEDER 4 INTRODUCTION 5 KARTETS VERDI 7 THE CHART - A VALUABLE TOOL 7 ÅRET 211 12 HIGHLIGHTS OF 211 13 STYRETS BERETNING 14 DIRECTORS REPORT 15 RESULTATREGNSKAP

Detaljer

THE HIGH CONTRACTING PARTIES, THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOSOVO, and THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF NORWAY

THE HIGH CONTRACTING PARTIES, THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOSOVO, and THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF NORWAY 1 AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOSOVO AND THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF NORWAY ON THE READMISSION OF PERSONS WITH UNAUTHORIZED STAY THE HIGH CONTRACTING PARTIES, THE GOVERNMENT

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 66 ISSN 1022-9310. 20. årgang 28.11.2013 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 66 ISSN 1022-9310. 20. årgang 28.11.2013 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 66 20. årgang 28.11.2013 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer