Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Hemne kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Hemne kommune"

Transkript

1 Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Hemne kommune Arkivsak: Møtedato/tid: Møtested: Deltagere: 11/ , kl. 12:00 Rådhuset, Formannskapssalen Geir Rostad (leder) Eldbjørg Røstvold (nestleder) Erik Bakken Per Erik Bjerksæter Asbjørn Åsmul Forfall: Kopi: Ordfører Rådmann Revisjon Midt-Norge Sakliste 001/11 002/11 003/11 004/11 005/11 006/11 Godkjenning av protokoll fra møte Referatsaker Oppfølging av rapporten 85 tilrådingar for styrkt eigenkontroll i kommunane Årsmelding for kontrollutvalget 2010 Forvaltningsrevisjon - Kvalitet, kompetanse og samarbeid i barnevernstjenesten Eventuelt Eventuelle forfall meldes til Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS v/ Sverre B. Midthjell på telefon , eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling. Trondheim, Geir Rostad (sign.) Leder av kontrollutvalget Side 1 av1 Sverre B. Midthjell Rådgiver

2 Godkjenning av protokoll fra møte Saken behandles i Kontrollutvalget i Hemne kommune Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Møtedato Saksnr 001/11 Sverre B. Midthjell 033, &17 11/7-1 Kontrollutvalgssekretariatets innstilling Protokollen godkjennes. Vedlegg Møteprotokoll Saksutredning Godkjenning av møteprotokoll. Protokollen er tidligere utsendt til utvalget. I vedtak i sak 40/2010 er møtedato 19. november rettet til 18. november.

3 HEMNE KOMMUNE Møteprotokoll NB! Utkast - Protokollen godkjennes i utvalgets neste møte. Utvalg/styre/råd Møtedato/tid Møtested/lokaler Arkivsak : Møte i kontrollutvalget i Hemne kommune : Fredag 3. desember 2010, kl. 12:00 13:45 : Hemne rådhus, formannskapssalen : 429/2010 Møtende medlemmer : Geir Rostad, leder Eldbjørg Røstvold, nestleder Per Erik Bjerksæter Hanna Sandrød Ness Erik Bakken Forfall : Ingen Møtende varamedlem : Ingen Innkalling og sakliste : Ingen merknader Andre møtende : Sverre B. Midthjell, KonSek Midt-Norge Tove Tveråmo, Revisjon Midt-Norge (Sak 38) Side 1

4 HEMNE KOMMUNE - MØTEBOK Kontrollutvalget Sak 35/2010 Godkjenning av protokoll fra møte den Saken behandles i: Kontrollutvalget Møtedato Saknr 35/2010 Kontrollutvalgssekretariatets innstilling: Protokoll fra kontrollutvalgets møte den godkjennes. Protokoll Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Protokoll fra kontrollutvalgets møte den godkjennes. Sak 36/2010 Referatsaker Saken behandles i: Kontrollutvalget Møtedato Saknr 36/2010 Kontrollutvalgssekretariatets innstilling: Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering. Protokoll Følgende referatsaker ble presentert: 1. Medlemsbrev nr 2/2010 Forum for kontroll og tilsyn (FKT). 2. Invitasjon til NKRFs Kontrollutvalgskonferanse. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering. Sak 37/2010 Orientering angående rutiner og praktisering av habilitetsregler i politiske utvalg Saken behandles i: Kontrollutvalget Møtedato Saknr 37/2010 Kontrollutvalgssekretariatets innstilling: Kontrollutvalget tar orientering om rutiner for behandling av habilitet og praktisering av disse til orientering. Protokoll Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Side 2

5 Vedtak: Kontrollutvalget tar orientering om rutiner for behandling av habilitet og praktisering av disse til orientering. Sak 38/2010 Avtaler mellom kontrollutvalget og Revisjon Midt-Norge IKS Saken behandles i: Kontrollutvalget Møtedato Saknr 38/2010 Kontrollutvalgssekretariatets innstilling: 1. Kontrollutvalget slutter seg til avtale om gjennomføring av finansiell revisjon og avtale om gjennomføring av forvaltningsrevisjon. 2. Avtaler mellom kontrollutvalget og Revisjon Midt-Norge IKS signeres når ressursbruken for revisjonsåret 2011 er klar. Protokoll Tove Tveråmo orienterte på vegne av Revisjon Midt-Norge IKS. Innstillingen ble vedtatt med 4 mot 1 stemme. Vedtak: 1. Kontrollutvalget slutter seg til avtale om gjennomføring av finansiell revisjon og avtale om gjennomføring av forvaltningsrevisjon. 2. Avtaler mellom kontrollutvalget og Revisjon Midt-Norge IKS signeres når ressursbruken for revisjonsåret 2011 er klar. Sak 39/2010 Oppfølging av rapporten 85 tilrådingar for styrkt eigenkontroll i kommunane Saken behandles i: Kontrollutvalget Møtedato Saknr 39/2010 Kontrollutvalgssekretariatets innstilling: Kontrollutvalget har merket seg innholdet og drøftet anbefalingene i rapporten 85 tilrådinger for styrkt eigenkontroll i kommunane. Kontrollutvalget ber sekretariatet bearbeide innspill framkommet i møtet til hvordan rapportens anbefalinger kan følges opp. Protokoll Det ble fremmet forslag om å utsette saken. Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Saken utsettes. Side 3

6 Sak 40/2010 Møteplan for kontrollutvalget 2011 Saken behandles i: Kontrollutvalget Møtedato Saknr 40/2010 Kontrollutvalgssekretariatets innstilling: Følgende datoer vedtas for kontrollutvalgets møter i 2011: februar - 6. mai juni august november Møtene avholdes normalt kl 1200 Protokoll Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Følgende datoer vedtas for kontrollutvalgets møter i 2011: februar - 6. mai juni august november Møtene avholdes normalt kl 1200 Sak 41/2010 Eventuelt Saken behandles i: Kontrollutvalget Møtedato Saknr 41/2010 Kontrollutvalgssekretariatets innstilling: Saken legges frem uten forslag til vedtak. Protokoll Valgbarhet til kontrollutvalget. Sekretariatet gjorde oppmerksom på at det ikke er tillat å sitte i kontrollutvalget samtidig som annen nemd med beslutningsmyndighet. Hanna S. Næss opplyste at hun fortsatt er medlem av viltnemda. Vedtak Sekretariatet bes ta opp spørsmålet om Hanna S. Næss valgbarhet med ordføreren. Side 4

7 Referatsaker Saken behandles i Kontrollutvalget i Hemne kommune Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Møtedato Saksnr 002/11 Sverre B. Midthjell 033, &17 11/7-2 Kontrollutvalgssekretariatets innstilling Referatsakene tas til orientering Vedlegg Vedlegg 1: KS 004/11 Saksoppfølging kommunestyret 2. halvår 2010 Vedlegg 1a: kommunestyremøte Vedlegg 1b: kommunestyremøte Vedlegg 1c: kommunestyremøte Vedlegg 1d: kommunestyremøte Vedlegg 1e: kommunestyremøte Vedlegg 1f: kommunestyret 1. halvår 2010 Vedlegg 2: FS 004/11 Saksoppfølging formannskapet 2. halvår 2010 Vedlegg 2a: Formannskapsmøte Vedlegg 2b: Formannskapsmøte Vedlegg 2b: Formannskapsmøte Vedlegg 2c: Formannskapsmøte Vedlegg 2e: Formannskapsmøte Vedlegg 2f: Formannskapsmøte Vedlegg 2g: Formannskapsmøte Vedlegg 2h: Formannskapsmøte Vedlegg 2i: Formannskapsmøter 1. halvår 2010 Timeforbruk 2010 kontrollutvalget i Hemne Valg av nytt medlem i kontrollutvalget Saksutredning Følgende referatsaker vil bli presentert i møtet: Rådmannens saksoppfølging for kommunestyret 2. halvår 2010 Rådmannens saksoppfølging for formannskapet 2. halvår 2010 Timeforbruk kontrollutvalget 2010 Valg av nytt medlem til kontrollutvalget.

8 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: stabsleder Arkivsaksnr.: 10/ Arkiv: 047 &14 SAKSOPPFØLGING KOMMUNESTYRET 2.HALVÅR 2010 Ferdigbehandles i: Kommunestyret. Saksdokumenter: - 10/1609-7, saksoppf. møte /1609-8, saksoppf. møte /1609-9, saksoppf. møte / , saksoppf.øte m / , saksoppf. 1.halvår / , saksoppf.øte m Saksopplysninger: Saksoppfølging for saker vedtatt av Hem ne kommunestyre 2.halvår 2010 forelegges edmdette til behandling. I tillegg følger et samm endrag av saksoppfølging for 1.halvår. Iløpet av 1.halvår hadde komm unestyret i alt 42 saker til behandling og vedtak. Av disse er 20 saker nå avsluttet, øvrige er stort sett av en slik karakter at endelig ferdigstillelse tar noe lengre tid. Iløpet av 2.halvår 2010 er det behandlet i alt 60 saker hvor komm unestyret har fattet vedtak. 20 av sakene er avsluttet pr. rapporteringstidspunkt. En stor del av de uavsluttede sakene er stamm fra kommunestyrets møte Sakene fra mber-møtet dese om handler somkjent enkeltsaker på regulativendringer og behandling av budsjett. Disse er av en slik karakter at de ikke kan avsluttes så tidlig som i januar. Vurdering: I forbindelse me d saksoppfølging er det løpende kontakt edmenhetene/saksbehandlere om oppfølging saker. Det er saksbehandlers inntrykk at det er god roll kont med løpende oppfølging av sakene rundt på enhetene. En har derfor ingen merknader til oppfølging av kontroll med saksbehandlingen. Økonomiske konsekvenser: Ingen relevans.

9 Miljømessige konsekvenser: Ingen relevans Mulige personalmessige konsekvenser: Ingen relevans. Konsekvenser for universell utforming: Ingen relevans. Konsekvenser for barn og unge: Ingen relevans. Rådmannens tilråding: Saksoppfølging 1. og 2.halvår 2010 tas til etterretning.

10 10/ &14 HEMNE KOMMUNESTYRE Saknr. Arkivsaknr. / Tittel Vedtak Saksbeh. Den framforhandlede erstatning pr m2 Komm.sj. 43/10 09/329 med Lars Magne Lund og Norun Enoksen Reg.plan Hemne kirke OBE for kjøp av grunn til utvidelse av Hemne erstatning for erverv av grunn kirkegård med tilhørende veggrunn godkjennes. Det forutsettes at Hem ne fellesråd godkjenner erstatningsbeløpene. 44/10 09/1924 Lokal forskrift etter Matrikkelforskriftens 18 Hemne Kommune vedtar det fram lagte Kons. JTN forslag til lokal forskrift om unntak fra tidsfrister som krever oppmålingsforretning i Hem ne kommune, hvor tidsrommet 1.desember 15. mars defineres som vintertid. Forskriften gjelder fra 1.desem ber Merknader Mld. sendt Norunn Enoksen, Lars M. Lund og Hemne Kirkelige Fellesråd , kopi Teknisk v/j. Aune. Fra Fellesrådet, , godkj. av avtale. Saken avsluttes status F. Vedtaket er fattet i henhold til matrikkelforskriftens ledd. 45/10 10/1611 AS Vinmonopolet ny lokalisering i Hemne kommune Hemne kommune har ingenerknader m til Stabs.l. at AS Vinmonopolets utsalg på AMO Kyrksæterøra etab leres i lokaler beliggende i Sagatun-bygget. Mld. sendt AS Vinmonopolet Saken avsluttes status F.

11 46/10 10/1970 NG KIWI Midt-Norge AS salgsbevilling for øl/rusbrus NG Kiwi Midt-Norge as innvilges Saksbeh. salgsbevilling for salg av øl og rusbrus i LME nye lokaler ved Sagatun fra 16. september Bevillingen gjelder ut inneværende bevillingsperiode ( ). Styrer for bevillingen er Marius Hegli og stedfortreder Tomm y Andre Hovset. Bevillingen innvilges under forutsetning av styrer og stedfort reder har avlagt og bestått kunnskapsprøven etter alkoholloven. 47/10 10/1861 Valg av nytt medlem til Kontrollutvalget 48/10 10/904 Delegering fra kommunestyret til ordfører/rådmann og formannskap/driftsutv. AP/KrF foreslår Per Erik Bjerksæter som nytt medlem i Kontrollutvalget. På grunn av kommunelovens 77; Kontrollutvalget, der det står: Utelukket fra valg er bl.a. medlem og varamedlem i kommunal nemnd med beslutningsmyndighet, så fratrer Per Erik Bjerksæter som 1.varamedlem i Driftsutvalget. Varamedlemmene for AP/KrF i Driftsutvalget, rykker opp tilsvarende. Delegering til Ordfører/Rådmann og formannskap/driftsutvalg vedtas. Mld. sendt Brev fra KIWI vedr. salgstider alkoholholdig drikk gr. 1. Til KIWI , svar vedr. salgstider. Saken avsluttes status F. Stabsl. AMO Mld. sendt , kopi til medlemmet. Saken avsluttes status F. Stabsl. AMO Delegeringer samles i eget hefte. Delegeringene publiseres også som styrende dok. på intranettet.

12 Saken avsluttes status F. 49/10 10/1840 Delegering fra kommunestyret til rådmann/driftsutv. miljølovverket Definisjon: Enh.l. JTN Miljølovverket defineres i denne sak som Forurensningsloven, Naturm angfoldloven, Lov om motorferdsel i utmark, Friluftsloven, sam t Lov om Laksefisk og innlandsfisk. - Alledisse med tilhørende forskrifter. A- Myndighet som Kommunestyret utøver selv: Fastsettelse av eventuelle lokale forskrifter, retningslinjer for myndighetsutøvelse, gebyrregulativ og avgifter i medhold til m iljølovverket. Fatte vedtak i saker der lovverket krever at kommunestyret selv fatter vedtak. B Delegering til Driftsutvalget Med hjemmel i komm uneloven delegeres følgende myndighet til Driftsutvalget, med unntak av den myndighet som delegeres til rådmann i denne sak, eller som Kommunestyret utøver selv. Myndighet skal utøves i henhold til eventuelle etningslin r jer vedtatt av kommunestyret. Kommentarer somunder sak 48/10. Saken avsluttes, status F.

13 Myndighet i medhold av forurensningsloven og forurensningsforskriften til å fatte vedtak om utslippstillatelse for utslipp ed m en størrelse fra 50 pe og opp til den øvre begrensning som settes for kommunens myndighet. Myndighet til å fastsette tvangsm ulkt og overtredelsesgebyr i forbindelse med ulovlighetsoppfølging i m edhold av miljølovverket. Myndighet til å fatte vedtak om å få gjennomført pålegg med tvang for ansvarliges regning, der miljølovverket åpner for dette. Der kommunen er klageinstans, myndighet til å behandle klage på vedtak i medhold av miljølovverket. C Delegering til Rådmannen. Med hjemmel i komm uneloven delegeres all myndighet kommunen har i medhold av miljølovverket til rådmannen, m ed unntak av den m yndighet som delegeres til Driftsutvalget i denne sak, eller som Kommunestyret utøve r selv. Myndighet skal utøves i henhold til eventuelle retningslinjer vedta tt av kommunestyret. Myndighet i medhold av

14 forurensningsloven og forurensningsforskriften til å fatte vedtak om utslippstillatelse for inntil 50 pe. Rådmannen får delegert myndighet fra Kommunestyret til å politianm elde og begjære påtale for forhold som anses å være i strid m ed miljølovverket.. 50/10 10/1871 Delegering fra kommunestyret til rådmann/driftsutvalg/viltnemnda Viltloven A- Myndighet som Kommunestyret utøver selv: Fastsettelse av eventuelle lokale forskrifter, retningslinjer for myndighetsutøvelse, gebyrregulativ og avgifter i medhold til viltloven og hundeloven med tilhøren de forskrifter.. Fatte vedtak i saker der lovverket krever at kommunestyret selv fatter vedtak. B Delegering til Driftsutvalget Med hjemmel i komm uneloven delegeres følgende myndighet i medhold av viltloven og hundeloven med tilhørende forskrifter til Driftsutvalget, med unntak av den myndighet somdelegeres til rådmann og Viltnem nda i denne sak, eller som Kommunestyret utøver selv. Myndighet skal utøves i henhold til eventuelle retnings linjer og vedtekte r vedtatt av komm unestyret. Komm.sj KST Mld. sendt , int. mottakere og revisor. For øvrig kommentarer som under sak 48/10. Saken avsluttes, status F.

15 Der kommunen er klageinstans, myndighet til å behandle klage på administrative vedtak i m edhold av viltloven og hundeloven med tilhørende forskrifter C Delegering til Viltnemnda Med hjemmel i komm uneloven delegeres myndighet som styre for Kommunalt viltfond. Myndighet skal utøves i h enhold til vedtekter for Kommunalt viltfond vedtatt av Kommunestyret. Viltnemnda får fullmakt til godk jenning av driftsplaner, bestandsplaner og avskytningsavtaler. Viltnemnda får i medhold av Lov om Hundehold fullmakt til å gi dispensasjon fra bestemmelsene om båndtvang utover 3 dager i spesielle tilf eller. D Delegering til Rådmannen. Med hjemmel i komm uneloven delegeres all myndighet kommunen har i medhold av viltloven med tilhørende o f rskrifter til rådmannen, m ed unntak av den myndighet somdelegeres til Driftsutvalget, ellerviltnemnda i denne sak, eller som Kommunestyret utøver selv. Myndighet skal utøves i henhold til eventuelle retnings linjer og vedtekte r

16 vedtatt av komm unestyret. Rådmann får i m edhold av Lov om Hundehold fullmakt til å gi dispensasjon fra bestemmelsene om båndtvang for inntil 3 dager i spesielle tilfeller. Rådmannen får delegert myndighet fra Kommunestyret til å politianm elde og begjære påtale for forhold som anses å være i strid me d viltloven og hundeloven med tilhørende forskrifter.

17

18 HEMNE KOMMUNESTYRE Saknr. Arkivsaknr. / Tittel Vedtak Saksbeh. Med hjemmel i plan- og bygningslovens Komm.pl. 51/10 09/ , godkjennes Reguleringsplan Ytre Reguleringsplan Ytre Leirvik IHO Leirvik gnr.43 bnr.54med gnr. 43 bnr. 54, 2.gangs hovedarealform ål fritidsbebyggelse, slik det framgår av plankart datert behandling. med planbeskrivelse datert og planbestemm elser datert , på følgende vilkår: Formål Uthus/naust/badehus og kjøreveg ned til nausto mrådet, tas ut av planen, og erstattes med formål grønnstruktur naturområde. Plankart, tegnforklaring, planbeskrivelse og planbestemmelser justeres i henhold til nevnte vilkår. Det forutsettes at ny veg opparbeides så skånsom t som mulig og at eventuelle vegskråninger tilplantes me d stedegne vekster. En eventuell tilkopling til kommunalt vannverk, må omsøkes på vanligåte. m 10/ &14 Merknader Mld. sendt Kunngjøring av plan sendt Adresseavisen Fra Sørlie Ark., , innsending av reg.plan Ytre Leirvik. Reg.bestemmelser, planbeskrivelse dat Oversendelse av egengodkjent plan Saken er avsluttet.

19 52/10 10/1773 Papirløs politiker 53/10 10/302 Frivillighetssentral Hemne kommune Stabsl. AMO Mld. sendt berørte interne instanser Nødvendige investeringer og andre Prosjekt igangsettes utgifter i den forbindelse søkes 1.halvår 2011 ved innarbeidet i Handlingsplan /årsbudsjett m positivt budsjettvedtak Oppfølging avsluttes her, følges opp i eget innføringsprosjekt 2011 ved positivt budsjettvedtak. Hemne kommune går inn for at det Saksbeh. Mld. sendt , kopi etableres fr ivillighetssentral i Hemne og at GOP SAL og OHU. det søkes om kulturdepartementets Hemne kommune vedtar en overgan g til ordning med Papirløs politiker fra godkjenning og økonom isk støtte for oppstart i Det forutsettes at prosjektet er innarbeidet i kommunens budsjett fra Følgende måte benyttes: 1. Frivillige organisasjoner i Hem ne etablerer frivillighetssentral i Hem ne med nødvendige organer. Styret i Hemne Frivillighetssentral søke r departem entet om godkjenning og stats tilskudd. 2. Egenfinansieringen i oppstartåret 2011, Kr ,-, eller senest når frivillighetssentralen godkjennes av departementet, hentes fra budsjettm idler på tjeneste 3743, ansvar 2340, prosjekt

20 Egenfinansieringen fra og med første hele driftsår, Kr ,-, tas av budsjettmidler av samme tjeneste og ansvar som pkt. 1 ovenfor,ed m tillegg av Kr ,- som innarbeides i budsjettet fra 2012 eller første budsjettår etter at søknaden om statstils kudd er innvilget. 4. Styret består av 7 personer til og med første hele driftsår, og deretter 5 personer, inkludert 1 person fra adm inistrasjonen i Hemne kommune. Rådmann år f fullmakt til å foreta nødvendige budsjettreguleringer. 54/10 10/1881 Ettergiving av lån (Unntatt off.) Søknaden fra Hemne Industripark AS omenh.l. OHU ettergivelse av ansvarlig lån Kr ,-, avslås da nedbetalingsplanen gir relativt liten belastning i forhold til selskapets kostnader forøvrig.nedbetalingsplanen begynner å løpe fra 1. juni Mld. sendt Til Sp.banken Hemne, , iverksetting av nedbet.plan. Saken avsluttes, status F. 55/10 10/2349 Omgjøring av ansvarlig lån til tilskudd eller forlengelse av rente- og avdragsfri periode (Unntatt off.) Søknaden fra Hemne Treningssenter ASEnh.l. OHU om omgjøring av ansvarlig lån stort Kr ,-, gitt i formannskapsvedtak 139/06, avslås. Mld. sendt Ansv. lån, underskrevet kontrakt Saken avsluttes, status F.

21 Søknaden om forlengelse av den rente- og avdragsfrie perioden på det ansvarlige lånet nevnt i avsnittet ov enfor imøtekommes og forlenges til

22 10/ &14 HEMNE KOMMUNESTYRE Saknr. Arkivsaknr. / Tittel Vedtak Saksbeh. Hemne kommune er positive tilt anve 56/10 09/289 Komm.pl. gir SAE Vind konsesjon for utbygging av Konsesjonssøknad Heimsfjellet IHO Heimsfjellet vindpark. Vindpark høringsuttalelse fra Dette begrunner vi me d følgende: Behovet for reduksjon i utslipp av Hemne kommune klimagasser er sto rt Vi vil bidra til å nå nas jonale målsettinger or f etablering av fornybar energi raskt Utbyggingen vil ha positive konsekvenser for kommunal økonomi Næringsgrunnlaget for de eiendommer som ønsker å stille sin grunn til disposisjon for utbygger, bedres. Utbyggingen vil gi positive effekter for næringsliv og sysselsetting i kommunen P.g.a. kraftunderskudd i MidtNorge bedre kraftbalansen og sikre leveringssikkerheten i fremtida. Kommunen anbefaler at adkomstalternativet fra Oddbugen til vindparken velges. Vi ber om at foreslag til endring av avkjørsel og trase fra FV300 ved Oddan, vurderes på nytt. Merknader Mld. om vedtak sendt NVE og Statkraft Fra LVK, , pressemelding vedr. utbygging av vindkraft.

23 Hemne kommune er av den oppfatning at de konsekvensutredningene som er gjennomført i forbindelse planer om utbygging av Heimsfjellet vindpark, i hovedsak er gjennomført i tråd med fastsatt utredningsprogram. Innenfor følgende tema ener m vi imidlertid at NVE må kreve tilleggsutredninger: Sumvirkninger ved full utbygning av planlagte vindkraftverk i Snillfjordområdet når det gjelde r landskap, kulturm inner og kulturmiljø, biologisk mangfold, friluftsliv og bortfall av INONområder, må utredes. For å få et e bdre beslutningsgrunnlag og oversikt over hvordan tiltaket vil påvirke fugl, annet vilt, vegetasjon og naturtyper i området, bør det gjennomføres grundigere registreringer i felt. Følgende forhold m å hensyntas: Det må videre være et krav, at når endelig utbyggingsløsning er valgt, så må det lages en detaljer t plan som skal sendes til kommunen på høring før den tas til behandling i NVE. Dersom man velger andre turbiner(høyere/mer støyende osv.) og andre plasseringer med

24 mer omfattende konsekvenser enn utredet, mådet gjennomføres nye konsekvensutredninger innenfor alle aktuelle tem a, før endelig beslutning tas. Følgende avbøtendeltak ti bør settes som konsesjonsvilkår: Opprustning av FV 300 fra krysset med FV 680 og til Storoddan. Det må legges til rette for trygg ferdsel for myke trafika nter på hele strekningen (gang/sykkelveg). Av landskapsmessige hensyn,å m en gunstigst mulig lysmerkning av mastene kreves. Det må stilles krav om designmanual for landskapsforming og terrengbehandling. Mest mulig tiltalende utforming og plassering av transformatorstasjon og servicebygg, m å tilstrebes. Det må stilles krav om miljøoppfølgingsplan inkl. avfallshåndteringsplan og beredskapsplan for utbyggingen. Anleggsarbeidet bør foregå slik at en minimaliserer skader på terreng og forstyrrelse av vilt både i hekketid og

25 jakttid. Luftfartøy virker spesielt skremmende på rovfugl. Det oppfordres til å gjennomføre anleggsvirksom heten til slik tid på året, og ta i bruk slik teknikk, at skader på naturen unngås i størst uligm grad. 57/10 09/289 Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel i forbindelse med utbygging av Heimsfjellet Vindpark I medhold av plan- og bygningslovens Komm.pl.l. 19-2, gir Hemne komm une Statkraft IHO Agder Energi Vind DA (SAE Vind) dispensasjon fra kommuneplanens arealdel til bygging av Heimsfjellet vindpark med tilhø rende traseer for adkomstveg, som omsøkt i søknad datert Det forutsettes at SAE Vind får konsesjon for utbygging av vindparken. Dersom konsesjon bliritt, g er samfunnsnytte vurdert å ha større vekt enn natur- og friluftsinteresser. Det forutsettes at utbygger iverksetter de avbøtende tiltak som er satt som vilkår for konsesjonen. Mld. sendt NVE og Statkraft /10 10/1600 Konsesjonssøknad samordnet nettløsning for vindkraftverk i Snillfjordområdet høringsuttalelse fra Hemne kommune. Hemne kommune er positiv til at NVE gir Komm.pl.l. SAE Vind konsesjon for bygging av IHO nettilknytning fra Heimsfjellet vindpark til Hemne trafostasjon. Det forutsettes at konsesjon til Heimsfjellet vindpark blir gitt. Fra Hitra kommune, , høringsuttalelse vindkraft. Mld. sendt NVE Saken er avsluttet.

26 Hemne er imidlertid av den klare oppfatning, at omsøkte trase er uheldig grunnet viktige skoginteresser og rødlistearter i om rådet. Vi mener derfor at NVE må kreve at andre traseer leng er ut i Hemnefjorden vurderes og velges, til tross for at dette vil utløse behov for nye utredninger innenfor flere tema. Når det gjelder de konsekvensutredningene som er gjennomført for omsøkt nettilknytning på strekningen Heim sfjellet Hemne trafostasjon, er disse i hovedsak gjennomført i tråd med fastsatt utredningsprogram. Unntaket er utredningene innenfor naturm iljø. Innenfor dette tem aet, mener komm unen at datagrunnlaget for beslutningsprosessen er mangelfullt. NVE må kreve ytterligere feltundersøkelser når det gjelder prioriterte naturtyper, fugl og annet vilt i ryddegate og influensområde, for å sikre et best m ulig beslutningsgrunnlag. Vi er også av den oppfatning at sjøkabelen bør utredes. Dersom NVE beslutter å gi SAE Vind konsesjon til å bygge omsøkt nettilknytning til Hemne trafostasjon, m å følgende avbøtende tiltak settes som konsesjonsvilkår:

27 Der hvor ledningen hindrer eller vanskeliggjør skogsdrift, må ledningseier gjennom føre sikkerhetstiltak eller ers tatte de merkostnader som ledningen påfører skogsdriften (omlegging av skogsveger, flytting av tømmerlunner/ve lteplasser). Terrengskader i anleggsfa sen, skal reduseres ved å benytte helikopter eller transpo rt til montasjeplasse r på snødekt mark. I driftsfasen,åm ledningseier variere ryddegateprofilet og ikke snauhogge overalt der rydding vil være aktuelt. Det må vurderes trasejusteringer der kraftlinjene nærføres spillplasser og andre vik tige viltlokaliteter. Der dette ikke er mulig, bør kraftledningene merkes slik at sannsynligheten for kollisjoner minimaliseres. Framføring av jordkabel over dyrka mark må utføres slik at jordbruksarealets eksisterende og framtidige dreneringsbehov kan løses. Det forutse ttes at jordkabel over jordbruksareal ikke gir noen klausuler av jordbruksdrift.

28 59/10 10/1069 Ny 420 KV linje Storheia Orkdal/Trollheim høringsuttalelse fra Hemne kommune. Anleggsarbeidet m å foregå på en tid på året og på en slik måte, at terrengskader, forstyrrelse av vilt og forstyrrelse under storviltjakta minimaliseres. Hemne kommune tilrårnve å gi Statnett Komm.pl.l. SF konsesjon for bygging av 420kV IHO ledning Storheia Snillfjord og/eller Orkdal. Det forutsettes at utbygging av ny fornybar energi som utløser behov for omsøkte 420kV ledning, blir realisert. Hemne kommune anbefaler at Orkdal Vest velges som endepunkt for ledningen. Dette gjelder både dersom det kun er behov for enledning ut fra Snillfjord, og evt. som første trinn i en utbygging ved behov for realisering av begge alternativene utra f Snillfjord. Dette begrunner vi med kortere trase og rimeligere utbyggingskostnad, samt at større områder e md uberørt natur blir spart. Dersom NVE likeve l skulle velge Trollheim som endepunkt, ber Hemne kommune om at alt.1.6 velges på strekningen Berdalssetra Stormyra. Hovedbegrunnelsen for dette, er uheldige konsekvenser av nærføring til liger bo (magnetiske felt) ved valg av alt.1.0. Mld. sendt NVE Mld. til FMST, Saken er avsluttet.

29 For de fleste andre tema som er konsekvensutredet, er også alt.1.6 vurdert å være det beste. Hemne kommune ber NVE vurdere forslag til endring avtrase for alt.1.6 som foreslått av grende ne Likroken/Stolsmo, Gravdal og Sødal. Hemne kommune mener at de fleste temaene i konsekvensutredningen, er tilfredsstillende utredet. Innenforma te naturmiljø(vilt, naturtyper), mener imidlertid rådmannen at utredningene er mangelfulle. Det er behov for tilleggsutredninger på følgende områder: I konsekvensutredningen, mangler vurderinger rundt flere viltlokaliteter. Disse bør konsekvensutredes. For andre typer vilt enn jaktbart vilt og fugl, finnes få registreringer. Dette temaet er ikke vektlagt i konsekvensutredningen og bør utredes nærm ere. Kraftlinjen bør utred es med hensyn på trekkforholdene for fugl i området. Den sam lede belastningen på vilt og økosystem er av eksisterende og planlagte inngrep, bør utredes. Det bør det settes aver mtid og ressurser til feltundersøk elser i planområdet m ed hensyn på

30 prioriterte naturtyper. For å skaffe et bedre beslutningsgrunnlag, bør det gjennomføres fullstendig kartlegging av naturtyper etter gjeldende standard i planområdet. Samtlige berørte pr ioriterte naturtyper bør inventeres og konsekvensutredes (både de registrerte og de som eventuelt blir registrert ved kartlegging). Registrert lokalitet med truet vegetasjon, bør konsekvensvurderes. DersomNVE velger alternativet med endepunkt i Trollheim (1.6), ber Hemne kommune om at følgende tiltak settes som konsesjonsvilkår: Det skal utarbeides eniljøm og transportplan somviser hvilke tiltak sommå iverksettesfor å unngå unødig terrengskade og andre miljøulemper somfølge av anlegget. Anleggsarbeidet bør foregå på slik måte at en minimaliserer skader på terreng og orstyrrelse f av vilt. Rovfugl er spesielt sårbare under hekkingen og bør ikke forstyrres. Luftfartøy virker spesielt skremmende på rovfugl. Fuktige naturtyper kan lett få stygge sår ved anleggsarbeidet. Terrengskader i skrinne

31 naturtyper, kan bli syn lige i svært lang tid. Bruk av kjøretøy på barmark kan forandre artsinventaret i om rådet. Myrer kan få forandret vannbalansen slik at dette går utover de artene som er avhengige av ymra. Det oppfordres til å gjennomføre anleggsvirksomheten til slik tid på året, og ta i bruk slik teknikk, at skader på naturen unngås i det lengste. Anleggsarbeid m å unngås i sankeperioden for sau. Støy må unngås i valpeperioden for pelsdyr. Det bør vurderes trasejusteringer der kraftlinjene nærføres spillplasser og andre vik tige fuglelokaliteter. Der dette ikke er mulig, bør kraftledningene merkes, slik at sannsynligheten for kollisjoner minimaliseres. Bruk av kamuflasjefargedeaster m og matting av ledninger i skogområder. Begrenset skogrydding innerst i Kårøydalen der fjellbjørkeskogen starter. Dersomalt.1.0 mot formodning skulle velges, må i tillegg følgende tas inn som konsesjonsvilkår:

32 Det må vurderes trasejustering der ledningene nærføres boliger og fritidsbebyggelse. Jordkabel ve d nærføring til bolige r, bør vurderes. 60/10 10/987 Økonomirapport 2/2010 Økonomirapport 2/2010 framlagt som vedlegg til saken ta s til etterretning. 61/10 10/2173 Salg av kommunale leiligheter Skeiet 5B Leilighet Skeiet 5 B selg es til May Kristin Kons. JTN Haugen for kr ,- + om kostninger Rådmannen får fullmakt til orestå f a slget etter vedtatte regler. Salgsinntekt inntekstføres på kto , og avsettes til rehabilitering av kommunale bygg og boliger. Komm.sjef IST Mld. sendt div. interne instanser, Fra Hitra kommune, , ref.krav i forb. med felles skråfotoprosjekt i Kysten er klar. Fra KRD, , Ein milliard meir i frie inntekter til kommunane. Oppfølging avsluttes her, følges opp i ny sak om disp. av midler. Mld. og faktura sendt Fra May K. Haugen, , kjøpekontrakt. Oversendelse av tgl. matrikkelbrev og skjøte, dat

33 62/10 63/10 64/10 10/2193 Rapportering til politisk nivå etter opplæringslovens /1489 Søknad om fritak for eiendomsskatt beboere Roøyveien. Rådmannens rapport politisk til nivå etter Ass.r. SJF Opplæringslovens tas til etterretning. Saken avsluttet status F. Søknad omfritak for eiendomsskatt fra Kons. SKJ beboere i Roøyveien avvises. Dette ut fra gjeldene regler og ut i fra et likebehandlingshensyn til andre skattytere. Mld. sendt Saken avsluttet status F. 10/2249 Mandat for Kommunalt råd funksjonshemmede Mandat Kommunalt råd for funksjonshemmede i Hemne komm une vedtas slik det foreligger. Stabsl. AMO Mld. sendt rådmann/enhetsledere, Saken avsluttes status F.

34 HEMNE KOMMUNESTYRE Saknr. Arkivsaknr. / Tittel Vedtak Saksbeh. Klagen tas til følge. Det gis et tilskud d på Skogbr.sjef 65/10 09/1948 kr ,-, til inngjerding av rundballer Klagebehandling Olav Torevik fra viltfondet. KST søknad om tilskudd på viltgjerde fra viltfondet. Klagen tas til følge. Det gis et tilskudd påskogbr.sjef 66/10 09/1954 kr ,-, til inngjerding av rundballer Klagebehandling Arnstein KST fra viltfondet. Mjønesaune søknad om tilskudd på viltgjerde fra viltfondet. Med hjemmel i lov av 13. m ars 1981 nr 6 Kons. JTN 67/10 10/1749 om vern mot forurensinger og om avfall Lokale forskrifter om tømming (forurensnings-loven) 9,26,30 og 34 av slamavskillere, tette tanker samt lov av 31.m ai 1974 nr 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter, m.v., og bestemmelser om godkjennes det fram lagte forslag til lokal betaling av gebyr. Merknader Mld. sendt Fra O.Torevik, , utbet.anmodning. Mld. sendt Fra A.Mjønesaune, , krav om utbet. av tilskudd. Mld. sendt HAMOS, forskrift om tømming av slamavskillere, tette tanker m.v og bestemmelser om betaling av gebyrer for Hemne Kommune. 68/10 10/2592 Hamos Forvaltning IKS slamtømming. 1. Hemne kommune godkjenner at Kons. JTN det inngås avtale emd Hamos Forvaltning IKS om innsam ling og behandling av slam fra tømmesesongen 2011 i henhold til framlagte avtaleu tkast. Mld. sendt HAMOS, Info.brev til eiere av slamtanker,

35 2. I henhold til Hemne kommunes forskrift om tømming av slamavskillere, tette tanker og bestemm elser om betaling av gebyr 9 delegerer Hemne kommune sitt ansv ar etter denne forskrift til Hamos Forvaltn ing IKS. 3. Rådmannen får fullmakt til å underskrive avtale med Hamos Forvaltning IKS. 69/10 10/2451 Kristiansund og Nordmøre Havn IKS 2010 endring av selskapsavtale. Hemne kommune godkjenner Hitra Komm.sjef kommune som ny sam arbeidskommune i OBE Kristiansund og Nordmøre havn IKS, og en forhøyelse av lånerammen angitt i selskapsavtalen for havnesam arbeidet 64 til 200 millioner kroner. Den reviderte selskapsavtale og vedtekt for Kristiansund og Nordmøre havn IKS vedtas ed m de endringer som etter dette er nødvendig. Mld. sendt Saken er avsluttet.

36 HEMNE KOMMUNESTYRE MØTE Saknr. Arkivsaknr. / Tittel Vedtak Saksbeh. Bygging av 2 stk. omsorgsboliger ved Saksbeh. OAA 70/10 10/377 Rønningsbakken godkjennes innenfor en Nye omsorgsboliger total kostnadsramm e på kr ,-. Rønningsbakken Rådmannen gis fullm akt til å foreta nødvendige låneopptak innenfor rammen tilleggsfinansiering 71/10 10/2536 Fastsetting av husleie skjermede boliger Haugafossen av det reviderete kostnadsoverslaget. Det forutsettes at refusjon aververdiavgift m som overføres fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet, går som nedbetaling av gjeld til dette prosjektet. Rådmannen får fullmakt til å foreta nødvendig budsjettregulering. Husleie for boliger Hellandsjøveien 20 Kons. JTN og 22 fastsettes til følgende: For leie pr mnd. kr 6.150,- eks strøm For dagleie kr 295,- inkl strøm (leieforhold mindre enn 30 dager) Framtidig husleie regule res i henhold til konsumprisindeksen, første gang i Dersom Hemne komm une mottar større tilskudd en 25 % av byg gekostnadene åm ny beregning foretas og saken fremm es på nytt. 10/ &14 Merknader Fra Bolig- og Næringsbygg, , underskrevet kontrakt. Fra Bolig- og Næringsbygg, , fors.attest. Mld. sendt NAV, Saken er avsluttet.

37 72/10 73/10 10/691 Reguleringsplan E39 Vinjeøra Staurset parsell: Haukvika vest Staurset. Sluttbehandling. 10/1340 Jørn Karlsen kjøp av till.areal Haugaveien 24 Med hjemmel i plan- og bygningslovens Komm.pl. IHO 12-12, godkjennes reguleringsplan E39 Vinjeøra - Staurset, parsell Haukvika vest Staurset som fore slått i tegningshefte fra Statens vegvesentert da juni Det forutsettes at anbefalinger i geoteknisk rapport følges opp når endelig byggeplanforslag foreligger. Hemne kommune vil oppfordre Statens vegvesen til så langt som mulig, å ta inn innspill fra berørte parter i byggeplanleggingen, herunder undergang i kulvert og busstopp ved Grønset. Det er viktig at det blir tilrettelagt for gode avkjørsler for skogdrift langs traseen fra Grønset til Haukvika. Krysningspunkt for hjor tevilt er også et tema av trafikksikkerhetsm essig karakter som må hensyntas. Vi forutsetter videre at fartsgrense og eventuelle andre fartsregulerend e tiltak blir vurdert av trafikkavdelingen i ettertid. Søknad fra Jørn Karlsen om kjøp av ca Kons. JTN 200 m² tilleggsareal til Haugaveien 24 godkjennes. Pris pr m² fastsettes til kr 15,-. Kostnader med tinglysing, oppm åling samt behandlingsgebyr må dekkes av kjøperen. Mld. sendt Statens Vegvesen, Mld. sendt

38 74/10 10/987 Nye frie inntekter til kommunene 75/10 10/808 Legevakten i Orkdalsregionen utvidelse av samarbeidet og ny kostnadsfordeling. 76/10 10/1307 Hemne kommune som røykfri kommune Økte frie midler på kr ,- eldt m fra Komm.sj. IST KRD avsettes disposisjonsfondet. Det foretas budsjettregulering i henhold til vedlagte skjema 1. Hemne kommune aksepterer at Rådm. TAA Surnadal kommune trer inn som eier / deltaker i LiO fra Hemne kommune vedtar vedlagte vedtekter og samarbeidsavtale for LiO, gjeldende fra (godkjent og anbefalt av styret i LiO ) 1. Av hensyn til medarbeidernes Kommuneoverl. helse, det to tale arbeidsmiljø et og BVS kommunens tjenestemottakere skal Hemne kommune som arbeidsplass være røykefri fra Det er fra dette tidspunkt ikke anledning å røyke i og rundt kommunale lokaler m ed tilhørende tomtearealer ller e i den kommunale bil-/maskinpark for øvrig. Mld. sendt , revisor og komm.kasse. Mld. sendt Fra Snillfjord kommune, , mld. om vedtak. Fra Røykfritt Miljø Norge, , Gratulerer. Mld. sendt enhetsledere

39 2. Ansatte har ikke anledning til å bruke snus og lignende tobakksprodukter når de omgås brukere / tjenestem ottakere i arbeidstida. 3. Det innføres forbud mot røyking i og rundt inngangspartier, dører, vinduer, luft- og ventilasjonsinntak ved kommunale bygg. Rådmannenår f fullmakt til å utforme reglem ent somivaretar vedtakets intensjoner og til å vurdere hvor det skal innføres generelt røykeforbud for alle (jfr. pkt 3) og å sette opp skilt med Røyking forbudt. 77/10 10/3081 HAMOS, ny selskapsavtale Surnadal kommune ny medeier Ny justert selskapsav tale for HAMOS Komm.sj. OBE Forvaltning IKS vedtas med virkning fra Surnadal kommune tas opp som ny fullverdig eier i selskapet, på avtalte vilkår, fra samme dato. 78/10 10/1830 Plan for idrett og fysisk aktivitet rullering av tiltaksplan 2010 Ajourført utbyggingsprogram for Plan for idrett og fysisk aktivitet vedtas i e hnhold til vedlagte forslag. Saksbeh. GOP Mld. sendt Saken er avsluttet.

40 79/10 10/2950 Renter RDA-midler Hemne Næringsforum Saken gjøres opp i forbindelse med Stabsl. RVI årsoppgjøret for 2010 for årene med kr ,-. Rådmannen får fullmakt til å inngå avtale med Hemne Næringsforum om rentebetingelser for RDA-midlene. 80/10 10/2951 Fond eldre enn 4 år øk.reglement Bevilgede fond på kr ,68 går tilbake til det generelle disposisjonsfondet. Kr ,92 bevilget til utbygging vannkilde går tilbake til generelt investeringsfond. 81/10 10/2508 Regulering av utleiesatser og inngang fritidsklubben 2011 Utleiesats pr dag inklusive vasking for Saksbeh. AOU Hemne fritidsklubb heves til Kr 893,-. Barne- og ungdom sskoler i Hem ne inkl renhold Kr 0,-. Inngang Kr 0,-. Satsene gjøres gjeldende fra Ny sats innlagt på hj.side /10 10/2509 Regulering av semesteravgift kulturskolen 2011 Semesteravgift pr elev ved Hem ne Enh.l. MLI kulturskole for skoleåret 2011 settes til Kr 1.060,- for instrume nt- og sangundervisning, drama, bandinstruksjon og voksenkorps og til Kr 530,- for musikkførskole/m usikk ved livets begynnelse og skolekorps. Nye avgifter innlagt på hj.side Stabsl. RVI Mld. sendt komm.sjef og revisor,

41 83/10 10/2521 Regulering av egenandel hjemmehjelp og hjemmehjelpvaktmester /2522 Regulering av matpriser ved Hemne Helsesenter /2523 Regulering av utleiesatser ved Hemne Aktivitetssenter 2011 Egenandel hjemm ehjelp, Saksbeh. KLI hjemmehjelpsvaktmester for 2011 vedtas i henhold til vedlagte regulativ. Mld. sendt Ny sats innlagt på hj.side Matprisene ved Hemne Helsesenter Saksbeh. KLI justeres opp i henhold til vedlagte skjema. Mld. sendt Nye priser innlagt på hj.side Mld. sendt Nye satser innlagt på hj.side /10 10/2524 Egenbetaling kommunale trygghetsalarmer 2011 Egenandel kommunale trygghetsalarm er Saksbeh. KLI settes til kr. 103,- pr.m åned fra Mld. sendt Ny sats innlagt på hj.side /10 10/2526 Regulering av leie og vask av sengetøy og håndklær ved Trygdebolig I i 2011 Fra settes enånedspris m for Saksbeh. KLI leie og vask av tøy, samt bruk av vaskeutstyr og vaskem idler i leilighetene i Trygdebolig I til kr. 220,- pr. leilighet. Mld. sendt Ny pris innlagt på hj.side /10 85/10 Utleiesatser ved Hem ne aktivitetssen ter Saksbeh. KLI for 2010 justeres i henhold til vedlagte skjema.

42 88/10 10/2661 Gebyrreg Byggesak I henhold til Lov om planlegging og Saksbeh. JTN byggesaksbehandling kapitel vedtar Hemne kommunestyre vedlagte forskrift om gebyr til kommunen for behandling av søknad om tillatelse, utferdigelse av kart og attester og for andre arbeid som det etter denne lov eller forskrift påhviler kommunen å utføre, herunder behandling av private planforslag. Mld. sendt Nytt reg. innlagt på hj.side Samtidig vedtas forskrift i henho ld til Lov om forurensning og om avfall 52 a gebyr for behandlinger etter denne loven. Satsene gjelder fra 1/ /10 10/2662 Gebyrreg Vann og Avløp Saksbeh. JTN I medhold til lov av 31.m ai 1974 om kommunale vann- og kloakkavgifter 1,2,3 og 4 med gjeldende forskrifter og senere endringer, vedtas framlagte forslag til gebyrregulativ for vann og avløpsavgifter for Satsene gjelder fra 1/ /10 10/2663 Gebyrreg Slamtømming I henhold til lov om vern m ot forurensninger og om avfall av 13.ars m og 34 fastsettes følgende regulativ for slam tømming i Hemne Kommune fra Saksbeh. JTN Mld. sendt Nytt reg. innlagt på hj.side Mld. sendt HAMOS, Innlagt på hj.side

43 - Oppmøtepris kr 600,- pr. anlegg eks. mva (0) - Tømming og behandling fra slamavskiller kr 350 pr m ³ eks mva (P1) - Tømming og behandling fra tett tank kr 300,- pr m³ eks mva (P2) 91/10 10/2664 Gebyrreg Renovasjon Med hjemmel i forurensingslovens 34 Saksbeh. JTN fastsettes renovasjonsgebyret i Hemne kommune for 2011 til følgende: Normalabonnementet for husholdningene kr 2.400,- eks mva. for fritidshus kr 850,- eks mva. Mld. sendt HAMOS, Innlagt på hj.side /10 10/2665 Gebyrreg Feiing og tilsyn med fyringsanlegg Pkt 1. Saksbeh. JTN I medhold av lov av 14.juni 2002 nr 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff, sam t forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn pkt 7-5 vedtas vedlagte gebyrregulativ for feiing i Hemne kommune fra 1/ Mld. sendt Nytt reg. innlagt på hj.side Pkt 2. Hemne kommune vedtar vedlagte regulativ pkt 2 for Brann hjelpetjenester fra 1/

44 93/10 10/2666 Gebyrreg Jordlov og konsesjonslov Hemne kommune vedtar følgende gebyrsatser for beha ndling etter jordlov og konsesjonslov Landbr.sj. SNA 1. Behandling etter jordlovens 12: kr 750,2. Søknad om konsesjon, grunngebyr: kr 750,-. Det totale konsesjonsgebyret som skal betales er 3 promille av den første millionen gebyrpliktig kjøpe- eller leiesum, og 2 promille av det overskytende beløp. Gebyret skal ikke være lavere enn grunngebyret, og ikke over tjue ganger grunngebyret. For utbyggingskontrakter skal det betales 10 ganger grunngebyret. Satsene gjelder fra 1/ Innlagt på hj.side

45 94/10 10/2700 Kantinepriser 2011 Følgende kantinepriser for 2011 gjelder:komm.sjef IST 1 Dagspris kantinene ved grunnskolene i Hemne settes til kr. 12,- for elever Det faktureres som abonnement. Dagspris for ansatte ttes se til kr. 20,- inkl. mva. 2 Lunch for ansatte ved Hem ne helsesenterettes s til kr 20,- inkl mva. 3 Smøremåltidet for barn i de kommunale barnehagene settes prisen til kr 7,-. For personalet se ttes prisen til kr 10,- inkl mva. Punktene 1,2 og 3 er inkludert drikke. 4 Der kommunen kjøper inn kaffe te til ansatte innføres et abonnem ent på drikke til kr 37,50 inkl mva pr mnd. Mld. sendt Innlagt på hj.side

46 95/10 10/2930 Regulativ oppholdsbetalingssatser SFO /2933 Regulativ for egenbetaling kommunal skoleskyss 2011 Regulativ for oppholdsbetalingssatser i Ass. r. SJF SFO for 2010 justeres opped m 3 % fra 1. januar Nytt regulativ innlagt på hj.side Regulativ for egenbetaling kommunal skoleskyss reguleres opped m3 % fra 1. januar Ass. r. SJF Nytt regulativ innlagt på hj.side /10 10/2934 Regulativ for oppholdsbetalingssatser barnehager 2011 Betalingsregulativet ved tas med betalingssatssom er lik sentra lt bestemt maksimalpris, kr ,-. Dagsats og timesats reguleres opp med 3 %. Ass. r. SJF Nytt regulativ innlagt på hj.side /10 10/2745 Utleiesatser for Hemne Samfunnshus /2746 Utleiesatser for Hemnehallen /2783 Utleiesatser kantine Sodin skole 2011 Satsene for utleie av Hemne Samfunnshus økes med 3 % fra Kons. JTN Mld. sendt Nye satser innlagt på hj.side Mld. sendt Nye satser innlagt på hj.side Ny pris innlagt på hj.side /10 99/10 100/10 Satsene for utleie av Hemnehallen økeskons. JTN med 3 % fra Fra 1. januar 2011 er utleiepris for Saksbeh. RVU kantina på Sodin skole kr. 937,- pr. dag inkludert reinhold.

47 101/10 102/10 103/10 10/2744 Sikkerhetsutstyr for barn i bil utleiesatser for /1289 Handlingsplan for perioden /Årsbudsjett 2011 Utleiesatser for sikkerhetsutstyrorf barn i Enh.l. OBR bil fortsetter å være gratis også i Vedtak er så om fattende at det gjentas ikke her, henvises til arkivsaken. Komm.sj. IST 10/2941 Kommunestyret forslag til møteplan våren 2011 Vedlagte forslag til m øteplan 1.halvår 2011 vedtas. Saksbeh. ABS Innlagt under priser på hj.siden Mld. om vedtak sendt int. instanser Meld. sendt FMST, Mld. sendt Nye møtedatoer innlagt på hj.siden.

48

49 HEMNE KOMMUNESTYRE SAKSOPPF. 1.HALVÅR 2010 Saknr. Arkivsaknr. / Tittel Vedtak Saksbeh. 1. Hemne kommune deltar i 4/10 09/886 Rådm. TAA utredning av Samhandlingsreformen Samhandlingsreform en i prosjekt i Orkdalsregionen Orkdalsregionen som beskrevet i saksframlegg og prosjektrapport. 2. Hemne kommune deltar med inntil kr i 2010 og kr i Prosjektet forutsettes delfinansiert med skjønnstilskudd fra Fylkesmannen m ed 50 % av de totale prosjektkostnaden e. 3. Følgende styringsgruppe oppnevnes: Torger Aarvaag, Hemne kommune Birgitte Mørch, Orkdal kommune Per Gundersen, Frøya kommune Per Melien, Meldal kommune Bjarne Nordlund, Rindal kommune En repr. fra Fylkesmannen En repr. fra Helseforetaket Styringsgruppen konstituerer seg selv. Samarbeidskom iteen for Orkdalsregionen fårullmakt f til å oppnevne nye medlemm er til styringsgruppa hvis medlemmer trer ut. 10/ &14 Merknader Mld. sendt Notat til ass. rådmann, oppnevning lokal prosj.leder. Fra Snillfjord kommune, , mld om politisk vedtak. Hitra komm, , mld. om politisk vedtak. Hitra komm, , forslag til felles vedtak fra FRHISK vedr. helsereformen. Fra Frøya komm, , samhandl.reform felles saksfremlegg for kommunene. Politiske vedtak om tilslutning fra Hitra, Orkdal og Meldal kommuner.

50 4. Styringsgruppa får følgende fullmakter: Fullmakt til å utrede det tjenestesamarbeidet som anses for nødvendig ut fra en åmlsetting om å få et helhetlig og sammenhengende tjenestetilbud for innbyggerne i kommunene. Fullmakt til å utrede båd e administrativ styring på generelt grunnlag for å sikre forsvarlig administrativ / faglig styring av et tjenestes amarbeid i reg ionen. Fullmakt til å utrede den politiske styringen av det interkommunale samarbeidet i Orkdalsregionen på generelt grunnlag. Fullmakt til å forhandle fram avtaleforslag m ellom kommunene og mellom kommunene og Helseforetaket som grunnlag for oppstart av et eventuelt samarbeid. Fullmakt til å engasjere prosjektleder og til å opp tre som arbeidsgiver for prosjektleder. Fullmakt til å revidere prosjektplan under veis for å sikre en helhetlig utredning og en forsvarlig framdrift Innk. til møte i styringsgr Mld. om pol. vedtak fra Orkdal, Skaun og Rennebu kommuner. Fra Helsedirektoratet, , SamhandlingsReformen, styrking av forebyggende helsetjenester. Brev av , fra Snillfjord kommune, vedtak om tilslutning. Brev av fra Surnadal kommune, vedtak om tilslutning. Fra Averøy kommune, , forespørsel. Saken avsluttes, status F.

51 5. Rådmannen bes om å oppnevne lokale prosjektgrupper og lokal prosjektleder og rapportere dette til styringsgruppa for å sikre en lokal forankring og lokal framdrift. Styringsgruppa rapporterer til kommunestyrene under veis dme delrapporter og / el ler tilrettelagt informasjon. 8/10 10/404 Planlegging videre utbygging av E39 Halsanaustan Orkanger Hemne kommune bevilger inn til kr Komm.sjef ,- til planlegging for videre IST utbygging av E39 på strekninga Staurset Stormyr. Planarbeidet utf øres i sam arbeid mellom Statens vegvesen og Halsa og Hemne kommuner. Nærmere avtale om overføring av tilskuddet fra Hemne kommune gjennomføres når planlegginga er igangsatt somorutsatt. f Bevilgningen på inntil kr ,dekkes over disposisjsonsfondet merket mva med kr ,- og næringsfondet med kr ,Rådmann år f fullmakt til å foreta nødvendig budsjettregulering. Mld. sendt Statens Vegvesen, , med kopi interne berørte instanser. Faktura fra Statens Vegvesen, dat , pål. kr ,-. Budsj.reg. foretatt Til Statens Vegvesen, , vedr. delfinansiering av videre utbygging.

52 21/10 10/231 Trafikksikkerhetsplan for Hemne kommune Driftsutvalget har følgende Saksbeh. merknader/komm entarer til forslag til MSM Trafikksikkerhetsplan for Hemne kommune : Hemne kommune etablerer et tverrfaglig trafikksikkerhetsutvalg for å kunne jobbe bedre med trafikksikkerhet. Rådmannen får i oppgave å opprette utvalget innen Det bes innarbeide t et eget avsn itt under pkt 4.2 i Trafikksikkerhetsplan vedrørende fokus på sikker offentlig og privat skoleskyss. Etablering av gatelys prioriteres generelt som et viktig moment i tiltaksplanen, men det foretas ikke konkrete prioriteringer mellom de ulike tiltakene vedrørende gatelys. Strategien for prioritering av tiltak er basert på et ønske om primært å bedre barn og unges trafikks ikkerhet og da med spesiell fokus på skoleveg. Prioriterte tiltak er som følger: (Planoversikt; henvises til saken ) Mld. sendt til berørte eksterne og interne instanser. Saken avsluttet.

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Hemne kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Hemne kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Hemne kommune Møtedato/tid: 18.02.2011 kl. 12:00 15:15 Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen Møtende medlemmer: Geir Rostad (leder) Eldbjørg Røstvold Erik Bakken Per

Detaljer

Saknr. Arkivsaknr. / Tittel Vedtak Saksbeh. Merknader

Saknr. Arkivsaknr. / Tittel Vedtak Saksbeh. Merknader HEMNE KOMMUNESTYRE, 28.02.12. 12/1479-3 047 &14 Saknr. Arkivsaknr. / Tittel Vedtak Merknader 15/12 10/1069 Ny 420 KV linje Storheia Orkdal/Trollheim Till.søknad om konsesjon, ekspr.tillatelse og forh.tillatelse.

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Hemne kommune. Ekstraordinært møte

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Hemne kommune. Ekstraordinært møte Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Hemne kommune Ekstraordinært møte Arkivsak: 11/100-3 Møtedato/tid: 21.03.2011, kl. 12:00 Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Deltagere: Geir Rostad (leder) Eldbjørg

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Hemne kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Hemne kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Hemne kommune Møtedato/tid: 04.12.2012 kl. 11:00 14:20 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Andre møtende: Rådhuset, Formannskapssalen Geir Rostad

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Hemne kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Hemne kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Hemne kommune Møtedato/tid: 07.11.2013 kl. 12:00 15:00 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Andre møtende: Formannskapssalen, Rådhuset Geir Rostad

Detaljer

Arkivsak : 266-2010 : Møte i kontrollutvalget Skaun kommune Møtedato/tid : Tirsdag 7. september 2010 kl 09.00

Arkivsak : 266-2010 : Møte i kontrollutvalget Skaun kommune Møtedato/tid : Tirsdag 7. september 2010 kl 09.00 Møteinnkalling Arkivsak : 266-2010 Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Skaun kommune Møtedato/tid : Tirsdag 7. september 2010 kl 09.00 Møtested/lokaler : Formannskapssalen, rådhuset. Deltakere fra

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Hemne kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Hemne kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Hemne kommune Møtedato/tid: 31.05.2016 kl 09:00 11:00 Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtende medlemmer: Roar Kjerstadmo Jorulf Gumdal Øyvind Engvik Odd Arne Gjengstø

Detaljer

Nye formannskapssal, Eide rådhus

Nye formannskapssal, Eide rådhus Eide kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 01.12.2016 Eide formannskap Tidspunkt: 09:00 14.00 Nye formannskapssal, Eide rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Egil Karstein

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.12.2013 Tid: 11:00 13.30 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Oddvar Indergård Varaordfører Hans Bernhard Meland

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Hemne kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Hemne kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Hemne kommune Møtedato/tid: 12.12.2013 kl. 12:00 14:00 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Andre møtende: Rådhuset, Formannskapssalen Geir Rostad

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget. Martin Vatn, leder Line Ølstøren, nestleder Alf Lystad

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget. Martin Vatn, leder Line Ølstøren, nestleder Alf Lystad Agdenes kommune Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 29.11.2010 Tid: 09:00 Til stede på møtet MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Medlemmer: Martin Vatn, leder Line Ølstøren, nestleder Alf Lystad

Detaljer

1. varamedlem møter fast. De øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale.

1. varamedlem møter fast. De øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale. LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 16. februar 2011 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Lierne kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 9.mars 2010 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Røyrvik kommune, Akvariet De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Vigdis Troøyen Fosseide MEDL. John Atle Krogstad Knut Bjørkli Elsa Heggem Larsen

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Vigdis Troøyen Fosseide MEDL. John Atle Krogstad Knut Bjørkli Elsa Heggem Larsen Orkdal kommune Møteprotokoll Side 1 av 5 Utvalg: Kontrollutvalg Møtested: 3127, Rådhuset Dato: 02.12.2010 Tid: 12:45-15:15 Arkivsak: 428/2010 (KonSek) Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Hemne kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Hemne kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Hemne kommune Møtedato/tid: 04.05.2011 kl. 12:00 15:00 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Andre møtende: Rådhuset, møterom 1. etg. Geir Rostad

Detaljer

MELDAL KOMMUNE Møteprotokoll

MELDAL KOMMUNE Møteprotokoll MELDAL KOMMUNE Møteprotokoll Hovedutvalg for Landbruk og tekniske tjenester Møtested: Møterom 1. etg. Møtetid: 07.12.2016 Kl. 09.00-12.45 Innkalling med sakliste ble sendt medlemmene 01.12.16. Møte med

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 13/141 Møtedato/tid: 31.10.2013, kl. 16:00 Møtested: Møtedeltakere: Rådhuset, Formannskapssalen Jomar Aftret, leder Ivar Skei, nestleder Britt

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for helse, omsorg og oppvekst

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for helse, omsorg og oppvekst MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for helse, omsorg og oppvekst Møtested: FORMANNSKAPSSALEN Møtedato: 18.10.2012 Tid: 09.00-15.30 Til stede på møtet Medlemmer: Marit Bjerkås, Knut Hårstad, Ragnhild Løvseth Øverland,

Detaljer

MELDAL KOMMUNE Møteprotokoll

MELDAL KOMMUNE Møteprotokoll MELDAL KOMMUNE Møteprotokoll Hovedutvalg for Landbruk og tekniske tjenester Møtested: Møterom 1 Rådhuset Møtetid: 06.12.2017 Kl. 12:00-15:00 Innkalling med sakliste ble sendt medlemmene. Møte med sakliste

Detaljer

HEMNE KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer: Geir Rostad leder unntatt sak 3 /2009 Ellen Ødegård

HEMNE KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer: Geir Rostad leder unntatt sak 3 /2009 Ellen Ødegård HEMNE KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 27. februar 2009 kl. 13.00 15.35. Møtested: Hemne rådhus, møterom Formannskapssalen. Saknr: 1/2009-9/2009. Arkivsaknr.: 068/2009. Møteleder: Geir

Detaljer

HEMNE KOMMUE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer: Geir Rostad (leder)

HEMNE KOMMUE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer: Geir Rostad (leder) HEMNE KOMMUE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 29. februar 2008 kl. 12.00 14.55. Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Saknr: 1/2008-9/2008 Arkivsaknr.: Møteleder: Geir Rostad Møtende medlemmer:

Detaljer

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 31. januar 2011 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Røyrvik kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Hemne kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Hemne kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Hemne kommune /tid: 13.01.2012 kl. 12:00 14:00 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Andre møtende: Rådhuset, formannskapssalen Geir Rostad, leder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget MÅLSELV KOMMUNE. Møtested: Rådhuset, formannskapsalen Møtedato: Varighet:

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget MÅLSELV KOMMUNE. Møtested: Rådhuset, formannskapsalen Møtedato: Varighet: MÅLSELV KOMMUNE Møtested: Rådhuset, formannskapsalen Møtedato: 18.10.2016 Varighet: 11.15 14.10 MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Møteleder: Sekretær: Morten Tomter Tage Karlsen Faste medlemmer Morten Tomter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 01.12.2010 Tid: Kl 09.00 17.30. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 01.12.2010 Tid: Kl 09.00 17.30. Til stede på møtet Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 01.12.2010 Tid: Kl 09.00 17.30 Til stede på møtet Medlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar Tøllefsen Janne Helgesen

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 29.11.2010 kl. 10:00 14:15 Møtested: Skjetlein videregående skole Saknr: 62/2010-72/2010 Arkivsak: 201000409 Møteleder Hanne Dyveke

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: Tid: 16:00 Slutt: 19:00

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: Tid: 16:00 Slutt: 19:00 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 03.02.2011 Tid: 16:00 Slutt: 19:00 Til stede på møtet Medlemmer: Av 23 medlemmer var 22 til stede. Forfall:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 25/11 08/769 REVIDERING AV TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR AGDENES KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 25/11 08/769 REVIDERING AV TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR AGDENES KOMMUNE Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.04.2011 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Kommunestyret. Møtested: Rådhuset Møtedato: 01.02.2012 Tid: kl. 11.00 12.36. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Kommunestyret. Møtested: Rådhuset Møtedato: 01.02.2012 Tid: kl. 11.00 12.36. Til stede på møtet Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 01.02.2012 Tid: kl. 11.00 12.36 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Oddvar Indergård Daniel

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møtedato/tid: 10.09.2015 Kl 13:00-14:40 Møtested: Lille kommunestyresal Møtende medlemmer: Tormod Solem Slupphaug Nils Prestmo Torkel Christiansen Vigdis

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Kommunestyret. Møtested: Rådhuset Møtedato: 01.02.2012 Tid: kl. 11.00. Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Kommunestyret. Møtested: Rådhuset Møtedato: 01.02.2012 Tid: kl. 11.00. Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Agdenes kommune Møtested: Rådhuset Møtedato: 01.02.2012 Tid: kl. 11.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm.

Detaljer

HEMNE KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer: Geir Rostad leder. Ellen Ødegård

HEMNE KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer: Geir Rostad leder. Ellen Ødegård HEMNE KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 8. mai 2009 kl. 12.00 15.00. Møtested: Hemne rådhus, møterom Formannskapssalen. Saknr: 13/2009-19/2009. Arkivsaknr.: 156/2009. Møteleder: Geir Rostad

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 12.01.2011 Tid: Kl. 09.00 13.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Reidar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30. Til stede på møtet Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Hemne kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Hemne kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Hemne kommune Møtedato/tid: 13.02.2014 kl. 12:00 13:50 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Rådhuset Geir Rostad (møteleder) Eldbjørg Røstvold Kristin Kjønsvik Jorulf

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.04.2008 Tid: 09.00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 8/08 08/148 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN

Detaljer

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Vår dato: Jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 03.12.2013 13/801 414 5.1 PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Møtedato: Onsdag 3. desember 2013 kl 08.30 11.30 Møtested: 3. etasje, gml Sjøfossen-bygget, Inndyr

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Agdenes kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Agdenes kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Agdenes kommune Møtedato/tid: 03.12.2013 kl. 09:00 11:50 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Rådhuset, Formannskapssalen Sivert Arne Selvli,

Detaljer

Saknr. Arkivsaknr. / Tittel Vedtak Saksbeh. Merknader 117/13 Till.areal til hyttetomt, eiendommen gnr 35/23 til hyttetomt på gnr 35/229,

Saknr. Arkivsaknr. / Tittel Vedtak Saksbeh. Merknader 117/13 Till.areal til hyttetomt, eiendommen gnr 35/23 til hyttetomt på gnr 35/229, HEMNE FORMANNSKAP, 20.08.13 13/1711-18 047 &14 Saknr. Arkivsaknr. / Tittel Vedtak Merknader 11/1982 Dispensasjon fra kommuneplanen for tilleggsareal fra Mld. sendt 240913. 117/13 Till.areal til hyttetomt,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 14.09.2011 Tid: Kl. 09.00 12.40 Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 14.09.2011 Tid: Kl. 09.00 12.40 Til stede på møtet Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 14.09.2011 Tid: Kl. 09.00 12.40 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gerd Myklebust

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Hemne kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Hemne kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Hemne kommune Møtedato/tid: 13.05.2015 kl. 13:00 15:25 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Andre møtende: Formannskapssalen Geir Rostad (møteleder)

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4222. Formannskapet 17.11.2015

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4222. Formannskapet 17.11.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4222 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 17.11.2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET DEN 02.11.2015 Forslag til vedtak:

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Liv Kristin Johnsen Leder H Gunnhill Andreassen Nestleder HTL Eivind Kristoffersen Medlem SP

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Liv Kristin Johnsen Leder H Gunnhill Andreassen Nestleder HTL Eivind Kristoffersen Medlem SP Tjeldsund kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 16.11.2016 Tid: 09:30 14:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Liv Kristin Johnsen Leder

Detaljer

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 06.06.2011 Tidspunkt: Kl. 17.00 18.

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 06.06.2011 Tidspunkt: Kl. 17.00 18. GRUE KOMMUNE Møtebok Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 06.06.2011 Tidspunkt: Kl. 17.00 18.50 Følgende medlemmer møtte: Herdis Bragelien Odd Holen Roman Drazkowski

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 06.12.2011 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 06.12.2011 09.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 06.12.2011 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen : Ingen Antall

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap

MØTEPROTOKOLL. Formannskap Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 16.12.2009 Tid: 09.00 14.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar

Detaljer

FRØYA KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer Thor Pettersen (leder) Sten Kristian Røvik Iren Hårstad

FRØYA KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer Thor Pettersen (leder) Sten Kristian Røvik Iren Hårstad FRØYA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 1. februar 2007 kl. 09.00 12.25 Møtested: Rådhuset på Frøya Møterom OSK Saknr: 1/2007-6/2007 Arkivsaknr.: Møteleder Thor Pettersen Møtende medlemmer

Detaljer

Sak 22/14. Sakstittel: MELDINGER - KOMMUNESTYRET 22.05.2014

Sak 22/14. Sakstittel: MELDINGER - KOMMUNESTYRET 22.05.2014 Side 3 Sakliste datert 13.05.2014 ble godkjent. Orienteringer: Demokratiundersøkelsen i Skaun v/einar Jakobsen fra KS. Knud P. Aune tiltrådte møtet under orienteringen. Sak 22/14 Sakstittel: MELDINGER

Detaljer

SNILLFJORD KOMMUE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer: Oddvar Lian (leder) Inger Singstad Mjønes

SNILLFJORD KOMMUE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer: Oddvar Lian (leder) Inger Singstad Mjønes SNILLFJORD KOMMUE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 2. desember 2005 kl. 13.00 14.40. Møtested: Rådhuset i Snillfjord, Lille møterom. Saknr: 19/2005-24/2005 Arkivsaknr.: Møteleder: Oddvar Lian Møtende

Detaljer

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR MILJØ - NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: Tid: 16:30 Slutt: 18:15

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR MILJØ - NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: Tid: 16:30 Slutt: 18:15 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR MILJØ - NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 27.01.2016 Tid: 16:30 Slutt: 18:15 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall:

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune Møtedato/tid: 13.02.2012 kl. 10:00 12:55 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Rådhuset, Kommunestyresalen Oddvar M. Lian, leder

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 15. FEBRUAR 2008 KL I NØRESALEN, HOVEVEIEN 9

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 15. FEBRUAR 2008 KL I NØRESALEN, HOVEVEIEN 9 Møte nr. 2 Protokoll fra møtet 15. februar 2008 KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 15. FEBRUAR 2008 KL. 09.00 I NØRESALEN, HOVEVEIEN 9 SAKLISTE 06/08 Rapport fra selskapskontroll i Lyse Energi

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 16.02.2011 Tid: Kl. 09.00 15.00. Gerd Myklebust Wang

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 16.02.2011 Tid: Kl. 09.00 15.00. Gerd Myklebust Wang Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 16.02.2011 Tid: Kl. 09.00 15.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Reidar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Møtested: Lensvik skole Møtedato: 08.06.2009 Tid: 09.00 10.15 Til stede på møtet Medlemmer: Martin Vatn, leder Per Arne Brevik Knut Arne Selbekk Ann Mari

Detaljer

Nesset kommune. Saksframlegg. Uttalelse til økonomiplan for Nesset kommune

Nesset kommune. Saksframlegg. Uttalelse til økonomiplan for Nesset kommune Nesset kommune Arkiv: 151 Arkivsaksnr: 2014/502-62 Saksbehandler: Liv Fleischer Husby Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse, oppvekst og kultur 37/14 25.11.2014 Råd for eldre og funksjonshemma

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Otto Jæger Lien NESTL PP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Otto Jæger Lien NESTL PP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Teknisk komite 2011-2015 Møtested:, Hitra Brannstasjon Dato: 21.11.2011 Tidspunkt: 17:00 21:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Trygve Sivertsen

Detaljer

SAKLISTE. Frogn kommune Hovedutvalget for miljø, plan- og byggesaker. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: MØTEINNKALLING DEL IV

SAKLISTE. Frogn kommune Hovedutvalget for miljø, plan- og byggesaker. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: MØTEINNKALLING DEL IV Frogn kommune Hovedutvalget for miljø, plan- og byggesaker Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

Etter møtet, ca. kl. 1130, blir det et treff med kontrollutvalget fra forrige periode på Næringshagen. Kontrollsekretær (sign) Tel: 74 11 14 77

Etter møtet, ca. kl. 1130, blir det et treff med kontrollutvalget fra forrige periode på Næringshagen. Kontrollsekretær (sign) Tel: 74 11 14 77 NAMSOS KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 26. februar 2008 Møtetid: Kl. 0900 Møtested: Namsos Samfunnshus, Møterom Lyon De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

HEMNE KOMMUNESTYRE, møte Saknr. Arkivsaknr. / Tittel Vedtak Saksbeh. Merknader 54/16 16/2011

HEMNE KOMMUNESTYRE, møte Saknr. Arkivsaknr. / Tittel Vedtak Saksbeh. Merknader 54/16 16/2011 HEMNE KOMMUNESTYRE, møte 21.06.16 Saknr. Arkivsaknr. / Tittel Vedtak Saksbeh. Merknader 54/16 16/2011 1. Hemne kommune vedtar å slå seg sammen med Halsa Vedtak om framtidig kommune og hele / deler av Snillfjord

Detaljer

Tilleggsinnkalling - Kontrollutvalget i Hemne kommune

Tilleggsinnkalling - Kontrollutvalget i Hemne kommune Tilleggsinnkalling - Kontrollutvalget i Hemne kommune Arkivsak: 17/14 Møtedato/tid: 18.01.2017 Kl 09:00 Møtested: Rådhuset, gamle formannskapssal Møtedeltakere: Roar Kjerstadmo Jorulf Gumdal Øyvind Engvik

Detaljer

Protokoll. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen :00. Vararepresentanter

Protokoll. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen :00. Vararepresentanter Protokoll STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 01.12.2015 08:00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen : Ingen Antall repr.

Detaljer

Tilleggsinnkalling - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Tilleggsinnkalling - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune Tilleggsinnkalling - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune Arkivsak: 16/152 Møtedato/tid: 17.11.2016 Kl 09:30 Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen Møtedeltakere: Ann Karin Haugen, leder Helge A. Halvorsen,

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET KONSESJON PÅ KJØP AV EIENDOM 20/88, 89, 83 OG 4/149

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET KONSESJON PÅ KJØP AV EIENDOM 20/88, 89, 83 OG 4/149 TYNSET KOMMUNETYNSET KOMMUNE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 29.11.2007 Tid: Kl. 09.00 OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET BEHANDLEDE SAKER Saksnr. Tittel 140/07 VIRKSOMHETSPLAN 2008-2011 141/07

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: Tid: 09:00/09:50 Slutt: 11:00

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: Tid: 09:00/09:50 Slutt: 11:00 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 05.10.2017 Tid: 09:00/09:50 Slutt: 11:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Kirsti

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Yvonne Kvernmo (sekretær)

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Yvonne Kvernmo (sekretær) GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 03.11.2014 Tid: 12:00 14:30 og 15:05 17:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 12.12.2012 Tid: Kl. 09:30 12:45. Ine Lindalen og Gerd M.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 12.12.2012 Tid: Kl. 09:30 12:45. Ine Lindalen og Gerd M. Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 12.12.2012 Tid: Kl. 09:30 12:45 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Terje Odden, Rune Selj, Susanne

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Frosta kommune. Formannskapet. Utvalg: Kommunestyresalen, Kommunehuset. Dato: Tid: 09:00 13:30

MØTEPROTOKOLL. Frosta kommune. Formannskapet. Utvalg: Kommunestyresalen, Kommunehuset. Dato: Tid: 09:00 13:30 Frosta kommune MØTEPROTOKOLL Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 12.05.2014 Tid: 09:00 13:30 Faste medlemmer: Johan Petter Skogseth Leder SP Torun Nesse Medlem KRF Frode

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Arkivsak: 11/148 Møtedato/tid: 10.05.2011, kl. 09:00 Møtested: Storkleppen, Rådhus 2 Deltagere: Reidar Kjøsnes, leder Toralf Øverås Astrid jensen Gunnbjørn

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune /tid: 25.02.2013 kl. 13:00 16:10 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Rådhuset, formannskapssalen Tormod Solem Slupphaug, leder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.03.2014 Tid: kl. kl 1200. Alice Normi, Margoth Fallsen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.03.2014 Tid: kl. kl 1200. Alice Normi, Margoth Fallsen Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.03.2014 Tid: kl. kl 1200 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Stine Akselsen, Bjørn Pedersen, Marte

Detaljer

Rådmann Svein Skisland, Kommunalsjef Aslak Wegge, Økonomisjef Gerd Signe Vigebo (sak 72-73). 72/14 14/ tertialrapport - investering 3

Rådmann Svein Skisland, Kommunalsjef Aslak Wegge, Økonomisjef Gerd Signe Vigebo (sak 72-73). 72/14 14/ tertialrapport - investering 3 VENNESLA KOMMUNE Plan- og økonomiutvalget Dato: 28.10.2014 kl. 9.00 14.30. Sted: Ordførerens kontor Arkivsak: 14/00034 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Torhild

Detaljer

Møteinnkalling - kontrollutvalget

Møteinnkalling - kontrollutvalget SELBU KOMMUNE Møteinnkalling - kontrollutvalget Utvalg/styre/råd Møtedato/tid Møtested/lokaler Deltagere fra KU : Møte i kontrollutvalget Selbu kommune : Mandag 30. april 2007, kl. 17.00. Merk tidspunkt!

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 14.12.2008 Tid: Kl 19.00 23.00. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 14.12.2008 Tid: Kl 19.00 23.00. Til stede på møtet Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 14.12.2008 Tid: Kl 19.00 23.00 Til stede på møtet Medlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar Tøllefsen Janne Helgesen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 24.10.2012 Tid: Kl. 08:30 13:15

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 24.10.2012 Tid: Kl. 08:30 13:15 Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 24.10.2012 Tid: Kl. 08:30 13:15 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt.

Detaljer

PROTOKOLL. Formannskapet SAKSLISTE. Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.01.2007 Tid: Kl. 09.00

PROTOKOLL. Formannskapet SAKSLISTE. Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.01.2007 Tid: Kl. 09.00 Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.01.2007 Tid: Kl. 09.00 PROTOKOLL Formannskapet Tilstede var: Geir A. Iversen Harald Isaksen for Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Målfrid Hansen for Eva D. Husby Roy

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Midtre Namdal samkommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Midtre Namdal samkommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Midtre Namdal samkommune Arkivsak: Møtedato/tid: 18.01.2018 Kl. 12:30 Møtested: Namdalshagen Namsos - Dahlslett Møtedeltakere: Per Arve Lie Anne Strøm Bjøru Åsa Skjærvik

Detaljer

Utvalg for helse, oppvekst og kultur. Formannskapets møterom, Kommunehuset

Utvalg for helse, oppvekst og kultur. Formannskapets møterom, Kommunehuset Nesset kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 25.11.2014 Tidspunkt: 14:00 16:30 Utvalg for helse, oppvekst og kultur Formannskapets møterom, Kommunehuset Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

UTBYGGING AV OMSORGSSENTER PÅ NEDRE MELHUS STATUS

UTBYGGING AV OMSORGSSENTER PÅ NEDRE MELHUS STATUS MØTEINNKALLING Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtedato: 16.06.2010 kl. 14.00 Møtested: Buen omsorgssenter, nedre Melhus Arkivsak: 200-2010 Sakliste: SAK 12/2010 SAK 13/2010 SAK 14/2010 SAK 15/2010 SAK 16/2010

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Tydal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Tydal kommune Møtedato/tid: 25.02.2016 kl 09:00-11:30 Møtested: Øyfjellet Møtende medlemmer og varamedlemmer: Lars Græsli, leder (Sak 1 og sak 3-8) Toralf Øverås, nestleder.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Ola Torgeir Lånke, Ragnhild Kulbrandstad Stene, Endre Lien, Ola Øie, Eli Krogstad

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Ola Torgeir Lånke, Ragnhild Kulbrandstad Stene, Endre Lien, Ola Øie, Eli Krogstad Møtested: FORMANNSKAPSSALEN Møtedato: 25.08.2015 Tid: 09.00-13.30 Til stede på møtet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Ola Torgeir Lånke, Ragnhild Kulbrandstad Stene, Endre Lien, Ola Øie, Eli Krogstad

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Hemne kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Hemne kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Hemne kommune Møtedato/tid: 08.05.2014 kl. 14:00 16:25 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Andre møtende: Rådhuset, Formannskapssalen Geir Rostad

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 2/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 28.02.2012 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 13.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.06.2014 Tid: Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 016/09 Referatsaker 017/09 Selskapskontroll Valg av utfører og rullering av plan

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 016/09 Referatsaker 017/09 Selskapskontroll Valg av utfører og rullering av plan GRONG KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 9. november 2009 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Grong kommune, møterom 2. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Frosta kommune. Formannskapet. Utvalg: Kommunestyresalen, Kommunehuset. Dato: Tid: 09:00 -

MØTEPROTOKOLL. Frosta kommune. Formannskapet. Utvalg: Kommunestyresalen, Kommunehuset. Dato: Tid: 09:00 - Frosta kommune MØTEPROTOKOLL Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 20.11.2012 Tid: 09:00 - Faste medlemmer: Johan Petter Skogseth Leder SP Torun Nesse Medlem KRF Frode Revhaug

Detaljer

Protokoll. Gausdal kommune. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 17.01.

Protokoll. Gausdal kommune. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 17.01. Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 17.01.2012 09:00-00:00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Hege Rundsveen,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 11/09 09/113 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 11/09 09/113 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtested: Lensvik skole Møtedato: 08.06.2009 Tid: 09.00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 11/09 09/113 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/09 09/113 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/09 09/113 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtested: Formannskapssalen, Agdenes rådhus Møtedato: 06.05.2009 Tid: 09.00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/09 09/113 GODKJENNING AV PROTOKOLL

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I AURE KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I AURE KOMMUNE I AURE KOMMUNE Aure, 4. februar 2008 Til medlemmene i kontrollutvalget MØTE NR.: 1/08 TID: 20.02.08 Kl. 09.30 STED: Kommunehuset MØTEINNKALLING SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL 01/08 GODKJENNING AV PROTOKOLL

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 20.11.2012 Tid: 12.00 17.30

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 20.11.2012 Tid: 12.00 17.30 Skånland kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunehuset Møtedato: 20.11.2012 Tid: 12.00 17.30 Til stede på møtet Medlemmer: Einar Aune Tor Einar Fagereng Christine Killie Helene Berg Nilsen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Tor-Asgeir Johansen, Guttorm Aasebøstøl, Kurt Solstrøm Filip Mikkelsen, Heidi Kalvåg

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Tor-Asgeir Johansen, Guttorm Aasebøstøl, Kurt Solstrøm Filip Mikkelsen, Heidi Kalvåg HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Rådhuset Kjøpsvik Møtedato: 21.11.2016 Tid: 10:00-15:35 Til stede på møtet: Tor-Asgeir Johansen, Guttorm Aasebøstøl, Kurt Solstrøm Filip Mikkelsen, Heidi Kalvåg Fra

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: Tid: 09:00 Slutt: 10:00

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: Tid: 09:00 Slutt: 10:00 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 29.06.2017 Tid: 09:00 Slutt: 10:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Kirsti Tømmervold,

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Hitra kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Hitra kommune /tid: 03.12.2013 kl. 13:15 17:40 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Andre møtende: Rådhuset, kommunestyresalen Tom Skare Lindis

Detaljer

KARMØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL

KARMØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KARMØY KOMMUNE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.08.07 Tid : Kl. 16.00 Til stede på møtet Medlemmer: 11 Forfall: Varamedlemmer: MØTEPROTOKOLL Formannskapet Fra adm. (evt. andre): Rådmannen Sissel

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møtested: Rakkestad kommune, møterom 2 Tidspunkt: 05.03.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: Tid: Kl Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: Tid: Kl Til stede på møtet Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 08.09.2010 Tid: Kl 09.00 14.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 7/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.12.2005 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 11.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Randi S. Pedersen AP, leder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu rådhus, kommunestyresalen Møtedato: Tid: 16:00 Slutt: 21:10

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu rådhus, kommunestyresalen Møtedato: Tid: 16:00 Slutt: 21:10 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 12.11.2015 Tid: 16:00 Slutt: 21:10 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Av 23 medlemmer var

Detaljer

SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE

SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Hovedutvalg for helse og sosial Møtedato: 15.11.2016 TILSTEDE PÅ MØTET Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Staalen Nestleder

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen :00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen :00 Protokoll STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 06.12.2016 08:00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Tone Melbø, Siri Kleiven (HTV)

Detaljer