Samfunnssikkerhet, internkontroll og utfordringer med nye energiformer. NTVA Stavanger kl 1900

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Samfunnssikkerhet, internkontroll og utfordringer med nye energiformer. NTVA Stavanger 23.9.2010 kl 1900"

Transkript

1 Samfunnssikkerhet, internkontroll og utfordringer med nye energiformer NTVA Stavanger kl 1900 Professor II Jan Erik Vinnem, UiS/Preventor AS Oversikt Terminologi/begreper HMS-regulering i Norge Samfunnets tilsynsmyndigheter og -ordninger Tilsynsutvikling siden 90-tallet Utbyggingen i Risavika LNG Mottaksanlegg langs kysten Ivaretakelse av samfunnssikkerhet Godhet av internkontroll Omorganisering av tilsynsmyndighetene Nye energiformer Anbefalinger 1

2 Begreper Samfunnssikkerhet Samfunnets evne til å opprettholde viktige samfunnsfunksjoner og ivareta borgernes liv, helse og grunnleggende behov under ulike påkjenninger* Risiko utrykk for kombinasjonen av sannsynligheten for og konsekvensen av en uønsket hendelse** I forhold til faren for oljeutslipp og skader på fiskebestanden utgjør skipstrafikken en større risiko enn eventuell oljevirksomhet. Wenche Skorge, SA, (Oljevirksomhet, Lofoten) Jeg kan ikke se at det er noen risiko for inhabilitet. Fredrik Niemelä, SA (Pirate Bay) * Aven m.fl., 2004 ** NS5814:2008, Krav til risikovurderinger Begreper Risiko Benyttes for å karakterisere usikkerhet om hva som vil skje i framtida Angis ofte ved forventningsverdier Fordeling for skadeomfang mer informativt Kan ikke si noe om når en uønsket hendelse eller krise kan inntreffe 2

3 Hovedprinsipper for HMS-regulering i Norge Internkontroll Funksjonelle regelverk, risikobaserte Overført fra petroleumssektoren Fungert godt under OD/Ptils ansvarsområder Fungerer det tilsvarende godt for samfunnssikkerhet generelt? Internkontroll som bærende prinsipp Bærende prinsipp i HMS lovgivning i Norge tiltak som skal sikre at aktivitetene i en virksomhet planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med fastsatte krav Utviklet innenfor petroleumssektoren, adoptert på mange andre samfunnsområder Erfaringene med internkontroll er gode i petroleumsindustrien Gode erfaringer kan reflektere Funksjon av at prinsippet i iboende godt Funksjon av Ptils praktisering av internkontroll prinsippene 3

4 Internkontroll utfordringer Innebærer Virksomhetene selv står for tilsyn med at fastsatte krav følges, herunder lover og forskrifter Krevende faglig reguleringsprinsipp Krever faglig og saksbehandlingsmessig sterk tilsynsetat Mest vellykket med virksomheter med god kompetanse og høy integritet Ekstra krevende ift regulering av storulykkesrisiko (feilbeslutning ulykke) Har fungert godt for petroleumsvirksomheten Fungerer ikke slik det praktiseres av DSB Internkontroll som bærende prinsipp Med andre tilsynsmyndigheter: Kan det påregnes at internkontroll vil fungere tilsvarende godt? Flere andre tilsynsmyndigheter forvalter regulering basert på internkontroll Vi har forutsatt at det dette fungerer tilsvarende godt som i petroleumsindustrien Kan dette dokumenteres? 4

5 Risikobasert regelverk Risikobasert regelverk i Norge Startet med petroleumsnæringen Overført til landbasert virksomhet Mer enn 20 års erfaring Risikobasert regelverk impliserer: Konkrete krav til anlegg/virksomhet fastsettes på basis av gjennomført risikoanalyse Erfaringer Har vært opplevd som rimelig vellykket Må oppfatningen revurderes? Erfaringer med risikobasert regelverk Petroleumsindustrien Stort sett vellykket, men enkelte utfordringer Ptil brev høsten 2007 Advarsler mot misbruk av risikoanalyser Krevende tilnærming, både for virksomhet, tilsynsmyndigheter og offentlighet Risavika LNG-anlegg: vist en total svikt av risikobasert regulering Virksomhetens risikostyring med omfattende mangler Ingen involverte myndigheter klarer å kompensere for svikt i risikostyringen 5

6 Vurdering av tilsynsordningen Fokuserer på myndigheter og departementer med ansvar for samfunnssikkerhet Avgrensninger akutte hendelser Presentasjon av tilsynsmyndigheter begrenset til akutte hendelser med HMS tilknytning Mange av observasjonene og konklusjonene vil også gjelde for øvrige tilsynsmyndigheter med ansvar for samfunnssikkerhet Samfunnets tilsynsmyndigheter og ordninger Kongen i statsråd Fiskeri- og kystdepartementet Forsvarsdepartementet Helse- og omsorgsdepartementet Justis- og politidepartementet Landbruks- og matdepartementet Arbeidsdepartementet Miljøverndepartementet Nærings- og handelsdepartementet Samferdselsdepartementet Direktoratet for arbeidstilsynet Kystdirektoratet Nasjonal sikkerhetsmyndighet Statens helsetilsyn Statens strålevern Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Nasjonal sikkerhetsmyndighet Mattilsynet Klima- og forurensingsdirektoratet Sjøfartsdirektoratet Vegdirektoratet Luftfartstilsynet Petroleumstilsynet Mattilsynet Mattilsynet Datatilsynet Sjøfartsdirektoratet Jernbanetilsynet 6

7 Alle tilsyn (Tilsynsmeldingen, St.m.17/ ) 1. Arbeidstilsynet 2. Barne-, ungdoms- og familieforvaltningen (BUFA) 3. Bergvesenet 4. Datatilsynet 5. Direktoratet for Naturforvaltning (inkludert Statens Naturoppsyn) 6. Edelmetallkontrollen (v/teknologisk institutt) 7. Eierskapstilsynet 8. Fiskeridirektoratet 9. Forbrukerombudet 10. Justervesenet 11. Konkurransetilsynet 12. Kredittilsynet 13. Kystverket 14. Likestillingsombudet 15. Lotteritilsynet 16. Luftfartstilsynet 17. Nasjonal sikkerhetsmyndighet 18. Norges vassdrags- og energidirektorat 19. Næringslivets sikkerhetsorganisasjon (NSO) 20. Oljedirektoratet 21. Park- og tivolitilsynet (Det Norske Veritas) 22. Post og teletilsynet 23. Sjøfartsdirektoratet 24. Statens Bygningstekniske etat 25. Statens filmtilsyn 26. Statens Forurensningstilsyn 27. Statens Helsetilsyn 28. Statens Jernbanetilsyn 29. Statens legemiddelverk 30. Statens medieforvaltning 31. Statens Strålevern 32. Statens vegvesen 33. Taubanetilsynet (Det norske Veritas) 34. Tilsynsrådet for advokatvirksomhet 35. Direktorat/or beredskap og samfunnssikkerhet 36. Mattilsyn 37. Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen 38. Stiftelsestilsynet 39. Petroleumstilsynet Utfordringer Høyt antall departementer og tilsynsorganer involvert Koordinering ( norske tilsynsetater er svært selvstendige ) Gjennomslag færre ulykker gir reduserte kostnader på helsebudsjettet Helhetsvurdering (utgift på ett budsjett kan gi innsparing på annet budsjett) Virksomhetenes drift (RHF Sør-Øst: 11 tilsynsmyndigheter) Kompetansestrid mellom JD og AD ved revisjon av petroleumsindustriens HMS-regelverk Urovekkende, kompetanseavslørende, tidsødende Jf HSE som rapporterer til SMK 7

8 Utfordringer Noen direktorater har både økonomisk/ operativt ansvar og tilsynsansvar Uavhengighet Alternativ klageinstans ikke tilstrekkelig Interessekonflikter (Vegvesenet, Hanekleivtunnelen) Kongen i statsråd Arbeidsdepartementet Fiskeri- og kystdepartementet Forsvarsdepartementet Helse- og omsorgsdepartementet Justis- og politidepartementet Landbruks- og matdepartementet Miljøverndepartementet Nærings- og handelsdepartementet Samferdselsdepartementet Direktoratet for arbeidstilsynet Kystdirektoratet Nasjonal sikkerhetsmyndighet Statens helsetilsyn Statens strålevern Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Nasjonal sikkerhetsmyndighet Mattilsynet Klima- og forurensingsdirektoratet Sjøfartsdirektoratet Vegdirektoratet Luftfartstilsynet Petroleumstilsynet Mattilsynet Mattilsynet Datatilsynet Sjøfartsdirektoratet Jernbanetilsynet Svekket tilsynsnivå siden 1990-tallet Utfordringene har økt i denne perioden, få områder med bedring Konkurransen om arbeidskraft for fagspesialister har blitt større Kravene til kontrollsystemer har økt Kompleksitet i kontrollsystemer har økt Økonomisk fokus på ressursutnyttelse høyere Utflyttingen av tilsynsorganer på tallet har medført en klar svekking 8

9 Svekkelse av utflyttede tilsyn Erfaringsnivå Turnover Kilde: Asplan (2009) Kilde: Asplan Asplans hovedkonklusjoner Flyttingene har ført til stor utskifting av personell Flyttingen har ført til midlertidig svekking av viktige samfunnsfunksjoner Små regionale virkninger Styringsdialogen er i liten grad påvirket Flyttingen gir ingen kostnadsbesparelse Rekrutteringsgrunnlaget i tilflyttingsregionen er avgjørende Høykonjunkturen har forsterket utfordringene det er mindre trygt å fly nå enn for fem år siden 9

10 Svekket tilsyn med storulykkesrisiko Petroleumstilsynet har unik kompetanse som har vist seg å fungere godt Bør ses på som en ressurs for hele samfunnet Full City stiller spørsmål ved sikkerhetskulturen i Kystdirektoratet Luftfartstilsynet alvorlig svekket av flyttingen Sløvåg ulykken stiller spørsmål ved Klima- og forurensingsdirektoratet (tidl SFT) sin tilsynskompetanse DSB avslører alvorlig manglende kompetanse Risavika LNG fabrikk, Sola kommune Flere mottaksanlegg for LNG langs kysten Utbyggingen i Risavika Krav til bruk av risikoanalyse Illustrasjoner fra Risavika Noen av de alvorligste feil og mangler ved kontrollordningene i Risavika Etiske aspekter Utfordringer av vedtatte sannheter 10

11 Svikt og mangler i risikostyring Risavika 1. Ingen relevant informasjon om risiko og sikkerhet til naboene 2. Tilsynelatende misvisende informasjon om risikoforhold 3. Misbruk av risikoanalyser 4. Usikkerhet i analyser ikke adressert 5. For snevert vurderingsgrunnlag for risiko Svikt og mangler i risikostyring Risavika 6. Myndighetene neglisjerer at risiko for naboer ikke er opplyst i konsultasjonen Sola kommune Fylkesmannen i Rogaland DSB Justisdepartementet Sivilombudsmannen (valgte å ikke ta i saken) Riksrevisjonen SMK 7. Misvisende gjengivelse av konklusjonene i DNV sin vurdering av den kvantitative risikoanalysen DSB Justisdepartementet 11

12 Korrekt eller misvisende informasjon? (risikonivå kjent av utbygger siden april 2007) (utlevert av utbygger ) Ikke bruke risikoanalyser for å akseptere dårligere løsninger enn etablert praksis Grunnleggende prinsipp Petroleumstilsynet Health & Safety Executive (HSE)* UK Ptils erfaringer Utfordring på 1980-tallet Fokuserte på forholdet i november 2007 Omhandler manipuleringspotensialet i risikoanalyser * Britisk sikkerhetsmyndighet med ansvar for olje&gass, samt landanlegg, jernbane, osv 12

13 Risavika misbruk av risikoanalyser Etter regler i USA kunne ikke Risavika LNG-anlegg vært bygd Utbygger har brukt risikoanalyser som underlag for ikke å følge etablert praksis Etiske aspekter LNG-saken i Risavika setter fokus på etikk Angår Virksomhetenes ansvar Konsulentenes ansvar Myndighetenes ansvar Forsømt forhold? 13

14 DSBs opptreden i Risavika (LNG) Faglig og/eller saksbehandlingsmessig svakt Påtaler ikke utbyggernes sterkt mangelfulle risikostyring Prioriteres formalkrav framfor realkrav til sikkerhet og beredskap Opptreden gir grunnlag for følgende tolkning: Prioriterer DSB å beskytte virksomhetene mot naboene framfor å beskytte naboene mot urimelig opptreden fra virksomhetenes side? Mottaksanlegg for LNG langs kysten På anmodning fått oversendt dokumentasjon for 13 mottaksanlegg langs kysten fra DSB De fleste lokalisert på/utkanten av eksisterende industriområder Mye mindre anlegg enn i Risavika Ingen fokus fra DSB på eksponering av naboer Noen av anleggene har bebyggelse nærmere enn i Risavika 14

15 Alcoa Lista Avstand til bebyggelse: ca 440 m Avstand til skole: ca 690 m Avstand til barnehage: ca 660 m Bingsa, Ålesund Avstand til bebyggelse: ca 720 m Avstand til ny bebyggelse: ca 700 m 15

16 Typisk for mottaksanleggene Mye mindre enn Risavika Lagringskapasitet ofte < 5% av Risavika Er problemene tilsvarende mindre? Problemområdet er kaia Anlegget for øvrig er beskyttet av oppsamling av eventuell lekkasje av LNG Ikke mulig å arrangere oppsamling på kai Skipene vil i prinsippet være de samme Omfanget av ev lekkasje kan lett bli omtrent det samme uavhengig av anleggsstørrelse DSB saksbehandling av anleggene Meget enkle ROS-analyser gjennomført ( som om det var et bilverksted ) Ikke adressert risiko for naboer/institusjoner Ikke risikoakseptkriterier eller vurdering Sikkerhetssoner ikke basert på analyser, kun på NFPA standarder Ikke noe underlag for å vurdere mulige tiltak Ingen iverksatte tiltak, heller ikke slike som kan framstå som gratis-tiltak Kravet om ALARP ikke tilfredsstilt 16

17 Følger av DSBs mangelfulle håndtering Det er ikke reell samfunnsmessig kontroll med storulykkesrisiko i landbasert virksomhet i Norge DSB bryter norsk lov og forskrifter på en rekke punkter DSB oppfyller ikke tilsynsansvar i hht Brannvernlov og Storulykkesforskrift DSB påser ikke at virksomhetene oppfyller kravet om at risiko skal reduseres til et nivå som er så lavt som det med rimelighet kan oppnås, brannvernloven 20 DSB påser heller ikke at virksomhetene innhenter og legger spesiell vekt på uttalelser fra naboer til anlegg som kan utgjøre storulykkesrisiko, brannvernloven 24 Følger av DSBs mangelfulle håndtering Mastergradsoppgave ved UiB (Lervåg, 2010) påviser DSB har forståelse av egen rolle som fører til de grove lovbrudd som er påvist her DSB oppfyller ikke sin forpliktelse Gi råd og opplysning til virksomheter, kommuner og enkeltpersoner om forhold som har betydning for samfunnssikkerhet Det framstår tvert imot som DSB tilsynelatende søker å villede naboer Betydelig uklarhet i ansvarsdelingen mellom DSB og kommuner ifm behandlingen av reguleringsplaner når storulykkespotensial er involvert 17

18 ALARP og risikoakseptkriterier Lovens krav er ALARP DSB overlater til industrien på fritt grunnlag uten noen overprøving Fastsette egen risikoakseptkriterier Abrahamsen (UiS, 2010) har påvist at Industrien ikke bør fastsette egne risikoakseptkriterier Ut fra nytteteori kan slik kriterier ikke påregnes å være hensiktsmessige i en samfunnsmessig sammenheng Internkontroll forståelse i DSB? Kan velges fritt av industrien: Risikoakseptkriterier Risikoanalysemetoder og beregningsmodeller mange av analysene gir inntrykk av at det er et bilverksted som skal godkjennes! Valg av dimensjonerende hendelser og laster Sikringsfelt som DSB aksepterer Tar kun vare på anlegget ift eksponering for 3. parts aktivitet Tar ikke hensyn til at 3. part skal beskyttes for hendelser/aktivitet på anleggene 18

19 Hovedprinsipper for HMS-regulering i Norge Internkontroll, funksjonelle regelverk, risikobaserte Fungerer det tilsvarende godt for samfunnssikkerhet generelt? LNG sakene viser at dette ikke fungerer med DSB som tilsynsmyndighet Ref erfaringer fr Sløvåg Ref Brevik trafikksentrals rolle under Full City Hovedprinsippene fungerer ikke utenom petroleumsindustrien? Internkontroll storulykkesforskriften DSB Utgangspunkt Lyses LNG anlegg i Risavika (Sola kommune) Mottaksanlegg for LNG langs kysten Bingsa industriområde i Ålesund kommune Alcoa industriområde i Farsund kommune Data for andre mottaksanlegg langs kysten Observasjoner fra saksbehandlingen DSB synes å praktisere internkontroll prinsippet på følgende måte: Bare dokumenter med riktig tittel er utarbeidet, er innholdet ikke deres bord, det er utelukkende industriens ansvar 19

20 Mulig løsning Eget sikkerhets- og beredskapsdepartement Rasjonalisering av tilsyn Tilsyn for forebyggende samfunnssikkerhet Beredskapstilsyn Tilsvarer i betydelig grad organiseringen i Storbritannia Health and Safety Executive Tilsvarer den løsning som Sårbarhetsutvalget (NOU2000:24) anbefalte Er det nødvendig med en ny utredning? Sikkerhets- og beredskapsdepartement Positive effekter: God mulighet for koordinering Gjennomslag i forhold til andre samfunnsområder Fokus på ansvar God mulighet for helhetsvurdering Separasjon av økonomisk/operativt ansvar og tilsynsansvar Sikre uavhengighet Eliminere interessekonflikter God mulighet for koordinert og felles praksis i tilsynsoppgaver 20

21 Stort integrert tilsynsorgan Kan ha desentralisert kontorstruktur: Opprettholde kontorsteder i distriktene Også kontorsteder der de ulike fagmiljøene er tyngst Vil kunne bygge opp høykompetente fagmiljøer på nøkkelområder Arb.til, DSB, Jtil, Ltil, Ptil, SDir: ca 1900 ansatte Kan rasjonalisere administrative funksjoner Moderne IKT-systemer muliggjør samhandling over lange avstander uten stor reisevirksomhet HSE (UK) drives på denne måten Ca 3500 ansatte, mer enn 20 kontorsteder Nye energiformer Bruk av gass, LNG Atomkraft? (Thorium) Felles problemstilling Aktørene Primært investeringsselskaper uten teknisk kompetanse Uten erfaringsbakgrunn med styring av storulykkesrisiko Vil være avhengig av et høyt kvalifisert storulykkestilsyn for landbasert virksomhet Dagens situasjon er langt fra tilfredsstillende Avgjørende at tilsynsordningen kommer opp på et tilfredsstillende nivå 21

22 Ivaretakelse av samfunnssikkerhet Utilfredsstillende situasjon Dagens tilsynstilnærming til samfunnssikkerhet Kan bli nødvendig å utfordre vedtatte sannheter Bør omfanget av risikobasert lovgivning reduseres? Er ALARP bedre for risikostyring enn risikoakseptkriterier? Mulige tiltak Sørge for mer tyngde og kompetanse hos myndighetene Sikkerhets- og beredskapsdepartement Slå sammen tilsynsmyndigheter Jf også Riksrevisjonens kritikk av JD (dok nr 3:4, ) Særlig samordningsansvaret er fokusert..flere departementer ser Justisdepartementets samordningsansvar som uklart. Redusere bruk av risikobasert regulering 22

23 Redusert bruk av risikobasert lovgivning? Risikobasert regulering forutsetter myndighetenes dedikerte håndheving Vurdering av Risavika LNG + mottaksanlegg har vist at DSB ikke har kunnet oppnå utbyggers etterlevelse av kravene i Storulykkesforskriften Brann og eksplosjonsvernloven NS5814, norsk standard for risikoanalyser ALARP bedre enn Risikoakseptkriterier? Er ALARP bedre for risikostyring enn risikoakseptkriterier? ALARP omvendt bevisbyrde for å forkaste gode tiltak Tidligere hevdet ALARP gir mere sikkerhet enn RAK ALARP krever Myndigheter som er Faglig sterke Tør utfordre virksomhetene ved behov 23

24 ALARP Uten myndigheter som håndhever kravene rigorøst betyr ALARP La virksomheten gjøre som de vil! Risikoakseptkriterier langt å foretrekke RAK bør være definert av myndighetene for virksomhet under storulykkesforskriften Som for ammunisjonslagre (mer enn 30 år) Som i Nederland Scenarier som skal analyseres Forutsetninger og antagelser Beregningsmodeller Internkontroll Internkontroll er et skjørt redskap Sterkt avhengig av hvordan det praktiseres av alle parter Samfunnsmessig funksjon sterkt avhengig av tilsynsmyndighetenes praktisering Utilfredsstillende funksjon med DSB som tilsynsmyndighet Internkontroll prinsippet blir alltid utfordret når det skjer alvorlige hendelser 24

25 Avslutning oppsummering Ansvaret for samfunnssikkerheten i Norge er sterkt fragmentert og delvis fraværende Utfordringene har økt over tid Tilsynsvirksomheten svekket på flere sentrale områder de seinere år DSB bryter norsk lov i forvaltningen av storulykkesregimet Petroleumstilsynet (rollemodell for mange) har også fått utfordringer i seinere tid Revisjon av departements- og tilsynsorganisering klart ønskelig Er det politisk interesse for dette? Hva kan gjøres Utredning av mulige endringer av tilsynsorganisering og ordningen, f.eks. Eget departement og integrert tilsyn Integrert tilsyn som rapporterer til SMK Endringer i praktisering av internkontroll prinsippene Alternativt? Midlertidige løsninger burde iverksettes snarest i forhold til DSB sine tilsynsoppgaver med storulykkesrisiko 25

26 Referansedokumenter Artikler Vinnem, J.E. (2010) Risk analysis in the planning processes of hazardous facilities a case of an LNG plant in an urban area, Reliability Engineering and System Safety 95 (2010), pp Vinnem, JE. (2010) On the ethics of risk assessment, presented at ESREL2010, Rhodos, Greece, 5-9 September 2010 Rapporter Gransking av svikt av samfunnsmessige barrierer, JE Vinnem, okt/08 Tilsynsvirksomheten i Norge, JE Vinnem, nov/09 Tilsyn uten ansvar, Knut A Lervåg, Mastergradsoppgave, UiB, Storulykkesrisiko i landbasert virksomhet, JE Vinnem, publiseres okt/10 Kronikker (JE Vinnem) Om LNG i Risavika og samfunnssikkerhet (Stav Aftenblad, ) Risiko, redelighet, Risavika (Stav Aftenblad, ) Må det en katastrofe til? (Dagsavisen, ) Slå sammen de statlige tilsynene (Stav Aftenblad, ) 26

ESRA Norge 20 år Jubileumsseminar. Risikostyring i de neste 20 år noen refleksjoner

ESRA Norge 20 år Jubileumsseminar. Risikostyring i de neste 20 år noen refleksjoner ESRA Norge 20 år Jubileumsseminar Risikostyring i de neste 20 år noen refleksjoner jan.erik.vinnem@preventor.no Professor IMT/NTNU 11.6.2014 Bakgrunn Oversikt Trender i samfunnssikkerhet Framtidige utfordringer

Detaljer

Risikoanalyse hensiktsmessig verktøy for risikokommunikasjon?

Risikoanalyse hensiktsmessig verktøy for risikokommunikasjon? Risikoanalyse hensiktsmessig verktøy for risikokommunikasjon? Med illustrasjoner fra Risavika LNG-anlegg Professor II Jan Erik Vinnem, UiS/Preventor AS Utgivelse i 1983 1 Oversikt Risikobasert regelverk

Detaljer

Statsråden. Dep/dir Navn okt. 13 okt. 14 okt. 15 Dep Arbeids- og sosialdepartementet

Statsråden. Dep/dir Navn okt. 13 okt. 14 okt. 15 Dep Arbeids- og sosialdepartementet Statsråden Stortingets presidentskap Ekspedisjonskontoret 0026 OSLO Deres ref Vår ref Dato 16/4059-2 30.09.2016 Spørsmål nr. 1630 fra stortingsrepresentant Torstein Tvedt Solberg til statsminister Erna

Detaljer

Instruks om koordinering av tilsynet med helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten på norsk kontinentalsokkel, og på enkelte anlegg på land

Instruks om koordinering av tilsynet med helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten på norsk kontinentalsokkel, og på enkelte anlegg på land Vedlegg: Instruks om koordinering av tilsynet med helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten på norsk kontinentalsokkel, og på enkelte anlegg på land 1 Koordineringsordning 1.1 Oppgaver Petroleumstilsynet

Detaljer

Rapport "Samfunnets kritiske funksjoner" - anmodning om innspill og kommentarer

Rapport Samfunnets kritiske funksjoner - anmodning om innspill og kommentarer Dokument dato Vår referanse 30.09.2015 2015/2457/THER Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Erik Thomassen, tlf. 33 41 27 49 1 av 5 Se adresseliste Arkivkode 715 Rapport "Samfunnets kritiske funksjoner"

Detaljer

2015 Leverandør Jan. Feb. Mars April Mai Juni Juli Aug Sep Okt. Nov Des. Total Snitt

2015 Leverandør Jan. Feb. Mars April Mai Juni Juli Aug Sep Okt. Nov Des. Total Snitt 2015 2015 Leverandør Jan. Feb. Mars April Mai Juni Juli Aug Sep Okt. Nov Des. Total Snitt Arbeids- og sosialdepartementet 99 96 218 95 126 164 239 168 99 287 103 57 1751 145 Arbeidstilsynet 1434 1635 1118

Detaljer

Myndighetstilsyn i Petroleumstilsynet v/ Bård Johnsen, sjefingeniør

Myndighetstilsyn i Petroleumstilsynet v/ Bård Johnsen, sjefingeniør DLE-konferansen 14.-15. september 2010 Hvordan utøves myndighetstilsyn i andre etater? Myndighetstilsyn i Petroleumstilsynet v/ Bård Johnsen, sjefingeniør Innhold Hvem er vi? Hvilken rolle har vi? Hva

Detaljer

Stortingsmelding nr 17 (2002-2003) Om statlige tilsyn

Stortingsmelding nr 17 (2002-2003) Om statlige tilsyn Stortingsmelding nr 17 (2002-2003) Om statlige tilsyn Tilsynenes oppgaver inkluderer blant annet: Trygge arbeidsplasser Sikkerhet i luft-, land- og sjøtransport Solide finansinstitusjoner Sikker infrastruktur

Detaljer

Arbeids-og administrasjonsdepartementet. Statsråd: Victor D. Norman

Arbeids-og administrasjonsdepartementet. Statsråd: Victor D. Norman Arbeids-og administrasjonsdepartementet KRONPRINSREGENTENS RESOLUSJON Statsråd: Victor D. Norman Ref nr.: Saksnr.: 200304710 Dato: 19.12 2003 Etablering av Petroleumstilsynet og fastsettelse av instruks

Detaljer

Difi Innrapportert flyreisetall 2009 H 1 1/9 PR. 1.3.2009. ETAT/VIRKSOMHET Antall reiser innland

Difi Innrapportert flyreisetall 2009 H 1 1/9 PR. 1.3.2009. ETAT/VIRKSOMHET Antall reiser innland Difi Innrapportert flyreisetall 2009 H 1 1/9 PR. 1.3.2009 I ALT ETAT/VIRKSOMHET TILSATTE ÅRSVERK Antall reiser innland Antall kilometer innland Antall reiser utland Antall kilometer utland STATSMINISTERENS

Detaljer

Systematisk. Arbeid. Helse. Miljø. Sikkerhet

Systematisk. Arbeid. Helse. Miljø. Sikkerhet Systematisk Helse Miljø Sikkerhet Arbeid Hva er internkontroll / systematisk HMS arbeid? Forskriftens definisjon: Systematiske tiltak som skal sikre at virksomhetens aktiviteter planlegges, organiseres,

Detaljer

Hva vil vi med risikoanalysene? Jørn Vatn Norwegian University of Science and Technology

Hva vil vi med risikoanalysene? Jørn Vatn Norwegian University of Science and Technology Hva vil vi med risikoanalysene? Jørn Vatn Norwegian University of Science and Technology 1 1000 m Residental area Localization of the LNG factory LNG facility Ferry terminal 2 Ulike faser for et prosessanlegg

Detaljer

Evaluering av utflytting av statlig virksomhet. Partnerforums frokostmøte

Evaluering av utflytting av statlig virksomhet. Partnerforums frokostmøte Evaluering av utflytting av statlig virksomhet Partnerforums frokostmøte 8.12.2009 St.meld. nr. 17 (2002-2003) De prinsippene som må tillegges størst vekt når det gjelder lokalisering av tilsynene er derfor

Detaljer

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Brannvesenet Sør-Rogaland IKS, Sola kommune. Risavika kartlegging, forebygging og beredskap 2014-2015

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Brannvesenet Sør-Rogaland IKS, Sola kommune. Risavika kartlegging, forebygging og beredskap 2014-2015 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Brannvesenet Sør-Rogaland IKS, Sola kommune Risavika kartlegging, forebygging og beredskap 2014-2015 Prosjektmandat Foto: Birken & Co 1 1. Bakgrunn for

Detaljer

Hvordan skal vi styre risiko? Hva er de fundamentale prinsipper? Har vi gode nok risikoanalyser?

Hvordan skal vi styre risiko? Hva er de fundamentale prinsipper? Har vi gode nok risikoanalyser? Hvordan skal vi styre risiko? Hva er de fundamentale prinsipper? Har vi gode nok risikoanalyser? Terje Aven og Jan Erik Vinnem Universitet i Stavanger Styring av risiko Risiko Verdensledende innen HMS

Detaljer

Tilsynsstrategi Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

Tilsynsstrategi Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Tilsynsstrategi 2008-2012 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Januar 2008 Tilsynsstrategi Tilsynsstrategien utdyper etatens strategiske plan når det gjelder beskrivelse av virkemiddelet

Detaljer

Ifølge liste 14/ Deres ref Vår ref Dato

Ifølge liste 14/ Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/2150-61 23.03.2015 Utvidelse av forsøk med samordning av statlige innsigelser til kommunale planer Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil med dette informere

Detaljer

Svar på brev om tilsynsorganenes rolle i forbindelse med eksplosjonen i Gulen

Svar på brev om tilsynsorganenes rolle i forbindelse med eksplosjonen i Gulen DET KONGELIGE MILJØVERNDEPARTEMENT Statsråden Stortinget Kontroll- og konstitusjonskomiteen 0026 OSLO Deres ref Vår ref 200702339-/AKA Svar på brev om tilsynsorganenes rolle i forbindelse med eksplosjonen

Detaljer

DSB: Samfunnssikkerhetsaktør, tilsynsmyndighet og konsesjonsgiver.

DSB: Samfunnssikkerhetsaktør, tilsynsmyndighet og konsesjonsgiver. DSB: Samfunnssikkerhetsaktør, tilsynsmyndighet og konsesjonsgiver. Direktør Jon A. Lea, Samfunnssikkerhetskonferansen 2009 Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar DSBs roller: DSB skal ha et helhetsperspektiv

Detaljer

Risavika - Helhetlig risikostyring i områder med forhøyet risiko. Foto: Birken & Co.

Risavika - Helhetlig risikostyring i områder med forhøyet risiko. Foto: Birken & Co. Risavika - Helhetlig risikostyring i områder med forhøyet risiko Foto: Birken & Co. Bakgrunn Stortingsmelding nr. 22 (2007-2008). DSB har en koordinerende rolle i arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap.

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/2150-141 13.12.2017 Forsøk med samordning av statlige innsigelser til kommunale planer videreføres i 2017 Kommunal- og moderniseringsdepartementet viderefører forsøket

Detaljer

Forslag til endring i HMS-regelverket til å omfatte radioaktiv forurensning og håndtering av radioaktivt avfall

Forslag til endring i HMS-regelverket til å omfatte radioaktiv forurensning og håndtering av radioaktivt avfall Petroleumstilsynet Postboks 599 4003 Stavanger Deres ref. Vår ref. Vår dato 16/00477/301 13.5.2016 Saksbeh. Vibeke Brudevold Forslag til endring i HMS-regelverket til å omfatte radioaktiv forurensning

Detaljer

Oppstart av treårig forsøk om samordning av statlige innsigelser til kommunale planer

Oppstart av treårig forsøk om samordning av statlige innsigelser til kommunale planer Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 12/5809-03.09.2013 Oppstart av treårig forsøk om samordning av statlige innsigelser til kommunale planer Vi viser til brev fra miljøvernministeren av 11. juni 2013 hvor

Detaljer

Tabell 13 Statsorgan, samla sum 2001 2004 og samla sum 1997 2000, prosent nynorsk og tal rapportar

Tabell 13 Statsorgan, samla sum 2001 2004 og samla sum 1997 2000, prosent nynorsk og tal rapportar Tabell 13 Statsorgan, samla sum 2001 2004 og samla sum 1997 2000, prosent nynorsk og tal rapportar Institusjon Pst. 1 10 sider 2001 2004 1997 2000 Pst. Pst. over 10 Pst. 1 10 over 10 sider Rapp. sider

Detaljer

En vurdering av tilsynsvirksomheten innen samfunnssikkerhet i Norge

En vurdering av tilsynsvirksomheten innen samfunnssikkerhet i Norge Økt risiko for katastrofer i Norge? En vurdering av tilsynsvirksomheten innen samfunnssikkerhet i Norge November 2009 Økt risiko for katastrofer i Norge? En vurdering av tilsynsvirksomheten innen samfunnssikkerhet

Detaljer

Revisjon klamp om foten eller merverdi i en offentlig sektor i omstilling? Nasjonal fagkonferanse i offentlig revisjon

Revisjon klamp om foten eller merverdi i en offentlig sektor i omstilling? Nasjonal fagkonferanse i offentlig revisjon Revisjon klamp om foten eller merverdi i en offentlig sektor i omstilling? Nasjonal fagkonferanse i offentlig revisjon Cecilie Daae, direktør DSB 26. oktober 2016 Direktoratet for samfunnssikkerhet og

Detaljer

Ambisjoner for lokal og regional beredskap

Ambisjoner for lokal og regional beredskap Ambisjoner for lokal og regional beredskap Cecilie Daae direktør DSB 15. januar 2016 Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Samordningsansvar

Detaljer

Intern revisjon alibi eller behov?

Intern revisjon alibi eller behov? Intern revisjon alibi eller behov? Avdelingsdirektørene Thomas Baardseng og Harald Henriksen Oslo 19. mars 2011 Grunnlovens 19 Kongen vaager over, at Statens Eiendomme og Regalier anvendes og bestyres

Detaljer

Delegering av myndighet til å samordne statlige innsigelser til kommunale planer etter plan- og bygningsloven

Delegering av myndighet til å samordne statlige innsigelser til kommunale planer etter plan- og bygningsloven Ifølge liste Deres ref Vår ref 14/2150-149 Dato 22. desember 2017 Delegering av myndighet til å samordne statlige innsigelser til kommunale planer etter plan- og bygningsloven Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Detaljer

Totalforsvaret status og utfordringer. Orientering for konferansen «Samfunnssikkerhet 2015», 2. feb 2015. GenLt Erik Gustavson, Sjef Forsvarsstaben

Totalforsvaret status og utfordringer. Orientering for konferansen «Samfunnssikkerhet 2015», 2. feb 2015. GenLt Erik Gustavson, Sjef Forsvarsstaben Totalforsvaret status og utfordringer Orientering for konferansen «Samfunnssikkerhet 2015», 2. feb 2015. GenLt Erik Gustavson, Sjef Forsvarsstaben Innhold Publikasjonen «Støtte og samarbeid» Totalforsvarskonseptet

Detaljer

FORHANDLINGSSTEDER VED LOKALE FORHANDLINGER I TARIFFPERIODEN Gjeldende fra og med 1. mai 2008)

FORHANDLINGSSTEDER VED LOKALE FORHANDLINGER I TARIFFPERIODEN Gjeldende fra og med 1. mai 2008) Med hjemmel i HTA pkt. 2.3.2 a) fastsatte FAD, etter drøftinger med hovedsammenslutningene, den 30. april 2008 følgende forhandlingssteder for tariffperioden 2008-2010: FORHANDLINGSSTEDER VED LOKALE FORHANDLINGER

Detaljer

Helhetlig regelverk for petroleumsvirksomheten til havs og på enkelte landanlegg.

Helhetlig regelverk for petroleumsvirksomheten til havs og på enkelte landanlegg. Likelydende brev - Se vedlagte adresseliste Vår saksbehandler: Sigve Knudsen Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Ptil 2004/1266/OT 17.11.2006 Helhetlig regelverk for petroleumsvirksomheten

Detaljer

Ny organisering av brannog redningsvesenet og konseptutredning for Sivilforsvaret. Kommunekonferansen 2016

Ny organisering av brannog redningsvesenet og konseptutredning for Sivilforsvaret. Kommunekonferansen 2016 Ny organisering av brannog redningsvesenet og konseptutredning for Sivilforsvaret Kommunekonferansen 2016 Cecilie Daae, direktør DSB 20. mai 2016 Foto: Johnér Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar

Detaljer

Vedlegg 2. Forhandlingssteder ved lokale forhandlinger i tariffperioden 2012-2014 (Gjeldende fra og med 1. mai 2012)

Vedlegg 2. Forhandlingssteder ved lokale forhandlinger i tariffperioden 2012-2014 (Gjeldende fra og med 1. mai 2012) Vedlegg 2 Forhandlingssteder ved lokale forhandlinger i tariffperioden 2012-2014 (Gjeldende fra og med 1. mai 2012) Statsministerens kontor: Statsministerens kontor Statsministerens kontor Statsministerens

Detaljer

Risiko og sårbarhetsanalyser

Risiko og sårbarhetsanalyser Risiko og sårbarhetsanalyser Et strategisk verktøy i sertifiseringsprosessen ISO 14001 Nasjonal miljøfaggruppe 30.05.13 Miljørådgiver Birte Helland Gjennomgang Teoretisk gjennomgang av hva risiko er Hvorfor

Detaljer

Gransking av svikt av samfunnsmessige barrierer

Gransking av svikt av samfunnsmessige barrierer Lokaliseringen av LNG-anlegg i Risavika i Sola kommune Gransking av svikt av samfunnsmessige barrierer Endelig rapport 3.10.2008 Lokaliseringen av LNG-anlegg i Risavika i Sola kommune Gransking av svikt

Detaljer

Konseptutredning Sivilforsvaret og Brannreformen. Sivilt-militært kontaktmøte

Konseptutredning Sivilforsvaret og Brannreformen. Sivilt-militært kontaktmøte Konseptutredning Sivilforsvaret og Brannreformen Sivilt-militært kontaktmøte Cecilie Daae, direktør DSB 6. september 2016 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Samordningsansvar på nasjonalt

Detaljer

Petroleumstilsynets (Ptils) hovedprioriteringer 2010 PTIL/PSA

Petroleumstilsynets (Ptils) hovedprioriteringer 2010 PTIL/PSA Petroleumstilsynets (Ptils) hovedprioriteringer 2010 Ptils rolle Petroleumstilsynet skal legge premisser for og følge opp at aktørene i petroleumsvirksomheten holder et høyt nivå for helse, miljø, sikkerhet

Detaljer

Forslag til utredningsprogram for: Europipe II; - alternative traséer Kårstø - Vestre Bokn

Forslag til utredningsprogram for: Europipe II; - alternative traséer Kårstø - Vestre Bokn Forslag til utredningsprogram for: Europipe II; - alternative traséer Kårstø - Vestre Bokn Desember 1997 1 1 Bakgrunn for tilleggsutredningen Foreliggende forslag til utredningsprogram omhandler alternative

Detaljer

Arbeid med HMS herunder språk

Arbeid med HMS herunder språk Arbeid med HMS herunder språk Fellesforbundets HMS-konferanse 10. februar 2014 Ingvill Hagesæther Foss Petroleumstilsynet Petroleumstilsynet Etablert i 1972 som en del av Oljedirektoratet Selvstendig etat

Detaljer

Sevesodirektivet og arealplanlegging

Sevesodirektivet og arealplanlegging Sevesodirektivet og arealplanlegging Sikkerheten i omgivelsene til anlegg med farlig stoff Vibeke Henden Nilssen Enhet for risikovirksomheter og transport/dsb 3. desember 2015 Tema: Bakgrunn Utfordringer

Detaljer

ENDRINGSFORSKRIFT TIL RAMMEFORSKRIFTEN MED VEILEDNING

ENDRINGSFORSKRIFT TIL RAMMEFORSKRIFTEN MED VEILEDNING ENDRINGSFORSKRIFT TIL RAMMEFORSKRIFTEN MED VEILEDNING 63 Myndighetenes adgang til innretninger og fartøy Første punktum skal lyde: Representanter fra Arbeids- og sosialdepartementet, Klima- og miljødepartementet,

Detaljer

KOORDINERINGSAVTALE MELLOM OLJEDIREKTORATET OG STATENS FORURENSNINGSTILSYN ETTER LOV OM PETROLEUMSVIRKSOMHET OG LOV OM VERN MOT FORURENSNING

KOORDINERINGSAVTALE MELLOM OLJEDIREKTORATET OG STATENS FORURENSNINGSTILSYN ETTER LOV OM PETROLEUMSVIRKSOMHET OG LOV OM VERN MOT FORURENSNING KOORDINERINGSAVTALE MELLOM OLJEDIREKTORATET OG STATENS FORURENSNINGSTILSYN ETTER LOV OM PETROLEUMSVIRKSOMHET OG LOV OM VERN MOT FORURENSNING INNHOLDSFORTEGNELSE Koordineringsavtale mellom Oljedirektoratet

Detaljer

Arbeids-og administrasjonsdepartementet. Statsråd: Victor D. Norman

Arbeids-og administrasjonsdepartementet. Statsråd: Victor D. Norman Arbeids-og administrasjonsdepartementet KRONPRINSREGENTENS RESOLUSJON Statsråd: Victor D. Norman Ref nr.: Saksnr.: 200304710 Dato: 19.12 2003 Fastsettelse av midlertidig forskrift om sikkerhet og arbeidsmiljø

Detaljer

44 33 11 25,0 % Barneombodet BLD ja 2006 56 40 16 28,6 %

44 33 11 25,0 % Barneombodet BLD ja 2006 56 40 16 28,6 % Bergvesenet NHD nei 2006 ikkje rapporter Bioforsk ors LMD ja 2006 51 46 5 98% 9,8 Bioteknologinemnda HOD ja nei 8 7 1 12,5 % Brønnøysundregistra NHD ja nei 103 83 20 19,4 % Bunad- og folkedraktrådet KKD

Detaljer

Forskrift om tiltak for å forebygge og begrense konsekvensene av storulykker i virksomheter der farlige kjemikalier forekommer (storulykkeforskriften)

Forskrift om tiltak for å forebygge og begrense konsekvensene av storulykker i virksomheter der farlige kjemikalier forekommer (storulykkeforskriften) Forskrift om tiltak for å forebygge og begrense konsekvensene av storulykker i virksomheter der farlige kjemikalier forekommer (storulykkeforskriften) 1. Bakgrunn Vedlagt følger utkast til forskrift om

Detaljer

Direktoratet for samfunns sikkerhet og beredskap det generelle koordineringsansvaret og ansvaret for koordinering av tilsyn med aktiviteter, objekter

Direktoratet for samfunns sikkerhet og beredskap det generelle koordineringsansvaret og ansvaret for koordinering av tilsyn med aktiviteter, objekter Direktoratet for samfunns sikkerhet og beredskap det generelle koordineringsansvaret og ansvaret for koordinering av tilsyn med aktiviteter, objekter og virksomhet med potensial for store ulykker Kongelig

Detaljer

Presentasjon for Sikkerhetsforum 12 juni 2003. OD på land. Bakgrunn Helhetlig tilsyn Forskrifter Tilsynsordning Videre planer

Presentasjon for Sikkerhetsforum 12 juni 2003. OD på land. Bakgrunn Helhetlig tilsyn Forskrifter Tilsynsordning Videre planer Presentasjon for Sikkerhetsforum 12 juni 2003 OD på land Bakgrunn Helhetlig tilsyn Forskrifter Tilsynsordning Videre planer 1 Integrerte anlegg / transportsystemer 2 Oppgave: Utarbeide hensiktsmessig regelverk

Detaljer

Dialog om risiko Risavika LNG

Dialog om risiko Risavika LNG Dialog om risiko Risavika LNG Viktige funn - Dialoggrupper Professor Jørn Vatn Professor Britt-Marie Drottz Sjöberg 1 Risikokommunikasjon I risikokommunikasjonssammenheng arbeider man ofte med gruppediskusjoner

Detaljer

Etikk og antikorrupsjonsarbeid

Etikk og antikorrupsjonsarbeid Etikk og antikorrupsjonsarbeid FTK årsmøte 5. juni 2013 Lise Spikkeland Spesialrådgiver KS Kommunelovens formålsparagraf "Loven skal også legge til rette for en tillitsskapende forvaltning som bygger på

Detaljer

Samarbeidsavtale. mellom. Statens helsetilsyn. Petroleumsti l synet

Samarbeidsavtale. mellom. Statens helsetilsyn. Petroleumsti l synet Samarbeidsavtale mellom Statens helsetilsyn og Petroleumsti l synet November 2011 l 1. Bakgrunn, roller og myndighet Denne avtalen omfatter anlegg, aktiviteter og annen virksomhet knyttet til Statens helsetilsyns

Detaljer

Sikring av kritiske samfunnsfunksjoner Erfaringer fra Norge

Sikring av kritiske samfunnsfunksjoner Erfaringer fra Norge Sikring av kritiske samfunnsfunksjoner Erfaringer fra Norge Erik Thomassen, avdelingsleder Analyse & utredning Work-shop Stockholm 28. oktober 2010 1 Samfunnssikkerhet og beredskap i Norge Sektoransvarsprinsippet

Detaljer

Samvirkeområdet farlige stoffer og 110 sentralenes spesialisering innenfor farlig gods hendelser v/torill F Tandberg avdelingsdirektør DSB

Samvirkeområdet farlige stoffer og 110 sentralenes spesialisering innenfor farlig gods hendelser v/torill F Tandberg avdelingsdirektør DSB Samvirkeområdet farlige stoffer og 110 sentralenes spesialisering innenfor farlig gods hendelser v/torill F Tandberg avdelingsdirektør DSB 1 Samvirkeområdet farlige stoffer DSB er gjennom kgl. res av 24.06.

Detaljer

Arbeidstilsynets rolle i HMS arbeidet

Arbeidstilsynets rolle i HMS arbeidet Petroleumstilsynets seminar Stavanger - 12.12.2006 s rolle i HMS arbeidet (John W. Pettersen) 2 Organisasjon Direktoratet flyttet fra Oslo til Trondheim Antall ansatte i Direktoratet er redusert med 60

Detaljer

Bruk av konsulenttjenester i statsforvaltningen - foranalyse basert på spørreundersøkelse juli 2010. Difi ref. 2010/463 SSØ ref.

Bruk av konsulenttjenester i statsforvaltningen - foranalyse basert på spørreundersøkelse juli 2010. Difi ref. 2010/463 SSØ ref. Bruk av konsulenttjenester i statsforvaltningen - foranalyse basert på spørreundersøkelse juli 2010 Difi ref. 2010/463 SSØ ref. 2010 000 212 Notat oktober 2010 1 Innhold 1. Bakgrunn... 3 2. Metode og utvalg...

Detaljer

Generell HMS-oversikt

Generell HMS-oversikt Generell HMS-oversikt EBL temadager 4-5 mars 2008 Styringssystemer for kvalitet, HMS og miljø Robert Svinterud, Senioringeniør DSB Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar Litt om min bakgrunn Har

Detaljer

Ekstremvær og krisehåndtering i samferdselssektoren

Ekstremvær og krisehåndtering i samferdselssektoren Ekstremvær og krisehåndtering i samferdselssektoren Eva Hildrum, departementsråd i Samferdseldepartementet Fagkonferanse Øvelse Østlandet, 19. november 2013, Oslo Konferansesenter Ekstremvær og kritisk

Detaljer

Skjema i bruk i 2007 Organisasjon

Skjema i bruk i 2007 Organisasjon Skjema i bruk i 2007 Organisasjon Sum Båe målformer Berre bm. Berre nyn. ABM-utvikling 4 3 0 1 Arbeids- og velferdsdirektoratet (nav) 243 159 84 0 Arbeidsretten 0 Arbeidstilsynet 0 Arkeologisk museum i

Detaljer

Samtykke til utvidelse av LNG anlegg ved Polarbase, Hammerfest kommune

Samtykke til utvidelse av LNG anlegg ved Polarbase, Hammerfest kommune Dokument dato Vår referanse Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Trond Carlsen 14.11.2016 1 av 5 Barents Naturgass AS Sjøgata 6 9600 Hammerfest Arkivkode 421 Samtykke til utvidelse av LNG anlegg

Detaljer

Ormen Lange - Onshore Project

Ormen Lange - Onshore Project Hydro Olje & Energi - Onshore Project Erfaringer med påseplikt Operatør for utbyggingsfasen Berit Viig - Myndighetskontakt Langeled: Tre underprosjekter Offshore Onshore Langeled Total investering fase

Detaljer

Liste over virksomheter

Liste over virksomheter Liste over virksomheter It-sikkerhetssamling Dette er et utvalg av standarder i NS-ISO/IEC 27000-serien. Samlingen inneholder følgende standarder: NS-ISO/IEC 27000:2012 NS-ISO/IEC 27001:2013 NS-ISO/IEC

Detaljer

Samfunnsplanlegging for rådmenn. Solastrand hotell 14.januar 2016. Guro Andersen Seniorrådgiver DSB

Samfunnsplanlegging for rådmenn. Solastrand hotell 14.januar 2016. Guro Andersen Seniorrådgiver DSB Samfunnsplanlegging for rådmenn Solastrand hotell 14.januar 2016 Guro Andersen Seniorrådgiver DSB Hva skal jeg snakke om? Kort om DSB Helhetlig og systematisk samfunnssikkerhetsarbeid: Kommunal beredskapsplikt

Detaljer

Risikobasert vedlikehold og fornyelse prinsipper og anvendelser

Risikobasert vedlikehold og fornyelse prinsipper og anvendelser Temadag: Innføring i risikobasert vedlikehold og fornyelse av kraftnett Trondheim - Rica Nidelven 19. mars 2009 Risikobasert vedlikehold og fornyelse prinsipper og anvendelser Dag Eirik Nordgård NTNU Institutt

Detaljer

Justisdepartementet høring: Rapport fra arbeidsgruppe som har vurdert brann- og redningsvesenets organisering og ressursbruk

Justisdepartementet høring: Rapport fra arbeidsgruppe som har vurdert brann- og redningsvesenets organisering og ressursbruk NEDRE EIKER KOMMUNE Etat Oppvekst og kultur Saksbehandler: Tor Kristian Eriksen L.nr.: 3698/2014 Arkivnr.: M70/&13 Saksnr.: 2014/611 Utvalgssak Justisdepartementet høring: Rapport fra arbeidsgruppe som

Detaljer

Fafo Østforum Seminar 23.3.2011 Allmenngjøring - status og utfordringer

Fafo Østforum Seminar 23.3.2011 Allmenngjøring - status og utfordringer Fafo Østforum Seminar 23.3.2011 Allmenngjøring - status og utfordringer Erfaringer fra Petroleumstilsynet Sigve Knudsen Fagleder Arbeidsmiljø Ptils tilsynsområde Petroleumsvirksomheten til havs og ved

Detaljer

NORDSJØEN OG SKAGERRAK

NORDSJØEN OG SKAGERRAK Helhetlig forvaltningsplan for NORDSJØEN OG SKAGERRAK SAMMENDRAG PRIORITERTE KUNNSKAPSBEHOV Prioriterte kunnskapsbehov Sammendrag for rapport om prioriterte kunnskapsbehov Om rapporten om prioriterte

Detaljer

Regelverk for radioaktiv forurensning og radioaktivt avfall

Regelverk for radioaktiv forurensning og radioaktivt avfall Regelverk for radioaktiv forurensning og radioaktivt avfall Ronny Lystad, Statens strålevern Miljølovgivningsdag Helse Vest Gardermoen, 30.8.2012 Oversikt Om Statens strålevern Bakgrunn for nytt regelverk

Detaljer

Justis- og beredskapsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet Justis- og beredskapsdepartementet 1 Justis- og beredskapsdepartementets budsjett og regnskap for 2015 (tall i mill. kroner) * Overført fra forrige år Bevilgning 2015 Samlet bevilgning Regnskap Overført

Detaljer

Forslag til forskrift om tanklagring av helse- og miljøfarlige kjemikalier og farlig avfall - høring

Forslag til forskrift om tanklagring av helse- og miljøfarlige kjemikalier og farlig avfall - høring Til adressater ifølge liste Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@klif.no Internett:

Detaljer

Tilsynsrapport etter samtidig tilsyn ved Lahell renseanlegg i Røyken kommune

Tilsynsrapport etter samtidig tilsyn ved Lahell renseanlegg i Røyken kommune Tilsynsrapport etter samtidig tilsyn ved Lahell renseanlegg i Røyken kommune Rapport nr. 7/08 Postadresse: Rådhuset, 3440 Røyken Dato for tilsynet: 12. juni 2008 Besøksadresse: Brøholtstranda 3, 3442 Hyggen

Detaljer

Nytt fra Petroleumstilsynet Regelverk Prioriteringer Aktuelle saker

Nytt fra Petroleumstilsynet Regelverk Prioriteringer Aktuelle saker Nytt fra Petroleumstilsynet Regelverk Prioriteringer Aktuelle saker Ankerhåndtering og forflytning av innretninger Ingvill Hagesæther Foss, tilsynskoordinator, flyttbare innretninger Bakteppe om Petroleumstilsynet

Detaljer

MANDAT FOR DEN RÅDGIVENDE GRUPPEN FOR OVERVÅKING (OVERVÅKINGSGRUPPEN)

MANDAT FOR DEN RÅDGIVENDE GRUPPEN FOR OVERVÅKING (OVERVÅKINGSGRUPPEN) MANDAT FOR DEN RÅDGIVENDE GRUPPEN FOR OVERVÅKING (OVERVÅKINGSGRUPPEN) Bakgrunn Gruppen for overvåking av de marine økosystemene (Overvåkingsgruppen) er etablert som rådgivende faggruppe i arbeidet med

Detaljer

Sikkerhetsforum. trepartsarenaen hvor saker luftes, løftes og følges. Angela Ebbesen, Sikkerhetsforum/Ptil

Sikkerhetsforum. trepartsarenaen hvor saker luftes, løftes og følges. Angela Ebbesen, Sikkerhetsforum/Ptil Sikkerhetsforum trepartsarenaen hvor saker luftes, løftes og følges Angela Ebbesen, Sikkerhetsforum/Ptil Tema Medvirkning - regelverksforankring Litt historikk bak opprettelsen av SF Mandat Sikkerhetsforum

Detaljer

HVORDAN FUNGERER SAMSPILLET MELLOM SENTRALE, LOKALE MYNDIGHETER OG GASSBRANSJEN? Tore Woll Sekretariatsleder Norsk Energigassforening

HVORDAN FUNGERER SAMSPILLET MELLOM SENTRALE, LOKALE MYNDIGHETER OG GASSBRANSJEN? Tore Woll Sekretariatsleder Norsk Energigassforening HVORDAN FUNGERER SAMSPILLET MELLOM SENTRALE, LOKALE MYNDIGHETER OG GASSBRANSJEN? Virker regelverket etter hensikten og hvilken utvikling vil vi se innenfor gassområdet de neste 10-20 årene? Tore Woll Sekretariatsleder

Detaljer

Sjøfartsdirektoratet. Underdirektør Else Heldre

Sjøfartsdirektoratet. Underdirektør Else Heldre Sjøfartsdirektoratet Underdirektør Else Heldre 19.03.2012 Kort historikk 1903: Sjøfartskontoret etablert. Samme år kom Sjødyktighetsloven. Første sjøfartsdirektør var Magnus Andersen. 1946: Sjøfartskontoret,

Detaljer

Trepartssamarbeidet i petroleumsvirksomheten

Trepartssamarbeidet i petroleumsvirksomheten Trepartssamarbeidet i petroleumsvirksomheten Entreprenørseminar 31.10.2006 Sigve Knudsen, Petroleumstilsynet HMS-forbedring forutsetter trepartssamarbeid Trepartssamarbeidet som er etablert i petroleumsvirksomheten

Detaljer

Temaveiledning til storulykkeforskriften. om strategi for å forebygge og begrense storulykker TEMAVEILEDNING

Temaveiledning til storulykkeforskriften. om strategi for å forebygge og begrense storulykker TEMAVEILEDNING TEMAVEILEDNING Temaveiledning til storulykkeforskriften 7 om strategi for å forebygge og begrense storulykker Koordineringsgruppen for storulykkeforskriften Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Bryn A Kalberg. Aina Eltervåg, Einar Ravnås, Arne Johan Thorsen og Bryn A Kalberg

Begrenset Fortrolig. Bryn A Kalberg. Aina Eltervåg, Einar Ravnås, Arne Johan Thorsen og Bryn A Kalberg Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn med operasjonelle og organisatoriske barrierer innen beredskap på Mongstad Aktivitetsnummer 001902021 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet

Detaljer

Litt om meg selv. Helhetlig risikostyring en utfordring. Willy Røed. PhD i risikoanalyse. Konsulent risikoanalyse Forskning og utvikling Brannsikring

Litt om meg selv. Helhetlig risikostyring en utfordring. Willy Røed. PhD i risikoanalyse. Konsulent risikoanalyse Forskning og utvikling Brannsikring Helhetlig styring en utfordring Willy Røed wr@proactima.com Litt om meg selv PhD i analyse 10 år erfaring Konsulent analyse Forskning og utvikling Brannsikring www.universitetsforlaget.no Willy Røed Willy

Detaljer

Instruks om innføring av internkontroll og systemrettet tilsyn med det sivile beredskapsarbeidet i departementene

Instruks om innføring av internkontroll og systemrettet tilsyn med det sivile beredskapsarbeidet i departementene Instruks om innføring av internkontroll og systemrettet tilsyn med det sivile beredskapsarbeidet i departementene Kongelig resolusjon 03.11.2000 Justisdepartementet KONGELIG RESOLUSJON Statsråd: Hanne

Detaljer

Når ulykker truer miljøet

Når ulykker truer miljøet Når ulykker truer miljøet Forebyggende arbeid i petroleumsvirksomheten for å unngå ulykker Finn Carlsen, Petroleumstilsynet 9. februar 2010 Ptils ansvarsområde Snøhvit Melkøya Tjeldbergodden Nyhamna Kollsnes

Detaljer

MEMORANDUM MELLOM ENERGISTYRELSEN PETROLEUMSTILSYNET TILSYNSAKTIVITETER UTVEKSLING AV INFORMASJON VEDRØRENDE UTVINNING OG OVERFØRING AV PETROLEUM FRA

MEMORANDUM MELLOM ENERGISTYRELSEN PETROLEUMSTILSYNET TILSYNSAKTIVITETER UTVEKSLING AV INFORMASJON VEDRØRENDE UTVINNING OG OVERFØRING AV PETROLEUM FRA MEMORANDUM MELLOM ENERGISTYRELSEN OG PETROLEUMSTILSYNET OM TILSYNSAKTIVITETER OG UTVEKSLING AV INFORMASJON VEDRØRENDE UTVINNING OG OVERFØRING AV PETROLEUM FRA TRYMFELTET TIL HARALD-INNRETNINGEN Desember

Detaljer

Deepwater Horizon Status fra Ptils arbeid

Deepwater Horizon Status fra Ptils arbeid Deepwater Horizon Status fra Ptils arbeid Sikkerhetsforums årskonferanse 8.6.2011 Øyvind Tuntland & Hilde-Karin Østnes Hovedoppsummering DwH-ulykken reiser spørsmål som berører en hel industri, nasjonale

Detaljer

Korte tekstar 1-10 sider

Korte tekstar 1-10 sider Korte tekstar 1-10 sider F.o.m. 5 % 25 % Under 5 % t.o.m. 24,9 % eller meir Namn på statsorgan % nynorsk nynorsk nynorsk nynorsk 1 Arbeids- og velferdsdirektoratet (nav) 6,0 x 2 Arbeidsretten 3 Arbeidstilsynet

Detaljer

Invitasjon til kurs i systemrettet tilsyn i uke 47, 2008 i Tønsberg

Invitasjon til kurs i systemrettet tilsyn i uke 47, 2008 i Tønsberg Felles opplæring Vår dato: 12.08.2008 Til Direktoratet for Arbeidstilsynet (DAT) Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Statens forurensingstilsyn (SFT) Næringslivets sikkerhetsorganisasjon

Detaljer

Akademikerne Statsministerens kontor: EOS-utvalget Ombudsmannen for Forsvaret

Akademikerne Statsministerens kontor: EOS-utvalget Ombudsmannen for Forsvaret Gjennomsnittslønn beregnes for virksomheter i kolonne A Forhandlingssteder Gjennomsnittlig årslønn, ansatte Gjennomsnittlig årslønn, ansatte som følger avtale med LO, Unio og som følger avtale med YS Akademikerne

Detaljer

HOVEDINSTRUKS FOR STYRINGEN AV SJØFARTSDIREKTORATET. Fastsattav Nærings-og fiskeridepartementet

HOVEDINSTRUKS FOR STYRINGEN AV SJØFARTSDIREKTORATET. Fastsattav Nærings-og fiskeridepartementet HOVEDINSTRUKS FOR STYRINGEN AV SJØFARTSDIREKTORATET Fastsattav Nærings-og fiskeridepartementet01.01.2014 1 1 Innledning Hovedinstruksen er fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) 01.01.2014

Detaljer

En ulykke kommer sjelden alene

En ulykke kommer sjelden alene En ulykke kommer sjelden alene eller kanskje gjør den nettopp det! Frode Kyllingstad Enhet for elektriske anlegg, DSB frode.kyllingstad@dsb.no 1 Temaer DSBs rolle, tilsynsoppgaver og organisasjon Virkemidler

Detaljer

1,7JUL2012. Helgelandskraft AS nettilknytning av Reingardsåga kraftverk DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT

1,7JUL2012. Helgelandskraft AS nettilknytning av Reingardsåga kraftverk DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT Helgelandskraft AS Industriveien 7 9657 Mosjøen, i'"7-7"-` Deres ref Vår ref Dato 09/01191-4 1,7JUL2012 Helgelandskraft AS nettilknytning av Reingardsåga kraftverk

Detaljer

Kontaktpunkt iht. tjenestedirektivet

Kontaktpunkt iht. tjenestedirektivet Kontaktpunkt iht. tjenestedirektivet Forberedelser i Altinn og hos mange nye aktører Norstella - RNeF - 27. august 2009 - Ståle Rundberg Direktør Erik Fossum Info-stab Plan- og og utviklingsavdelingen

Detaljer

Entreprenørene som pådrivere for HMS forbedringer

Entreprenørene som pådrivere for HMS forbedringer Entreprenørene som pådrivere for HMS forbedringer Sigve Knudsen Tilsynskoordinator for Entreprenører og Petoro Innhold Aktørbildet Risikoreduksjon Entreprenørens bidrag til risikoreduksjon 2 Forsvarlig

Detaljer

Innst. S. nr. 226. (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. Dokument nr. 3:4 (2007-2008)

Innst. S. nr. 226. (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. Dokument nr. 3:4 (2007-2008) Innst. S. nr. 226 (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen Dokument nr. 3:4 (2007-2008) Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse

Detaljer

Utfordringer for samfunnssikkerhetsarbeidet og for den norske modellen. Direktør DSB

Utfordringer for samfunnssikkerhetsarbeidet og for den norske modellen. Direktør DSB Utfordringer for samfunnssikkerhetsarbeidet og for den norske modellen Cecilie Daae Direktør DSB 6. januar 2016 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Samordningsansvar på nasjonalt nivå

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Einar Ravnås. Per Endresen, Eivind Sande, Torleif Husebø og Einar Ravnås 4.7.2013

Begrenset Fortrolig. Einar Ravnås. Per Endresen, Eivind Sande, Torleif Husebø og Einar Ravnås 4.7.2013 Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Tilsynet med Hammerfest LNG, elektro og barrierestyring 001901021, 001901020 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt

Detaljer

Invitasjon til kurs i systemrettet tilsyn i uke 14, 2008 i Oslo

Invitasjon til kurs i systemrettet tilsyn i uke 14, 2008 i Oslo Felles opplæring Vår dato: 07.01.2008 Til Direktoratet for Arbeidstilsynet (DAT) Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Statens forurensingstilsyn (SFT) Næringslivets sikkerhetsorganisasjon

Detaljer

Høringsuttalelse til NOU 2015:11 «Med åpne kort»

Høringsuttalelse til NOU 2015:11 «Med åpne kort» Til: -Helse og omsorgsdepartementet Oslo, 1. mars 2016 Vår ref.: 39/16/IA/ph Høringsuttalelse til NOU 2015:11 «Med åpne kort» Norsk psykologforening vil innledningsvis takke for en bred og god gjennomgang

Detaljer

Ptils hovedprioriteringer 2009 05.01.2009 1

Ptils hovedprioriteringer 2009 05.01.2009 1 Ptils hovedprioriteringer 2009 05.01.2009 1 Ptils hovedprioriteringer 2009 HP1 Levetidsforlengelse HP2 Ledelse og storulykkesrisiko HP3 Teknisk og operasjonell sikkerhet HP4 Risikoutsatte grupper HP5 Forebygging

Detaljer

petroleumstilsynet hovedprioriteringer

petroleumstilsynet hovedprioriteringer petroleumstilsynet hovedprioriteringer 2014 ØVERST PÅ AGENDAEN Hovedprioriteringene er områder Ptil mener det er spesielt viktig at næringen arbeider med i året som kommer. HPene er valgt på bakgrunn av

Detaljer

Høring NOU 2016:19 Samhandling for sikkerhet

Høring NOU 2016:19 Samhandling for sikkerhet Forsvarsdepartementet postmottak@fd.dep.no Dato: 23.01.2017 Vår ref.: 16-1446 Deres ref.: 2015/3139-7/FD Høring NOU 2016:19 Samhandling for sikkerhet Finans Norge viser til Forsvarsdepartementets høringsbrev

Detaljer

Kvalitetsforbedring. Elisabeth Arntzen 24.september 2013

Kvalitetsforbedring. Elisabeth Arntzen 24.september 2013 Kvalitetsforbedring Elisabeth Arntzen 24.september 2013 Brukerens behov skal være førende Gode, verdige og rettferdige tjenester til alle som trenger det, når de trenger det. mandag, 30. september 2013

Detaljer