Bruk av konsulenttjenester i statsforvaltningen - foranalyse basert på spørreundersøkelse juli Difi ref. 2010/463 SSØ ref.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruk av konsulenttjenester i statsforvaltningen - foranalyse basert på spørreundersøkelse juli 2010. Difi ref. 2010/463 SSØ ref."

Transkript

1 Bruk av konsulenttjenester i statsforvaltningen - foranalyse basert på spørreundersøkelse juli 2010 Difi ref. 2010/463 SSØ ref Notat oktober

2 Innhold 1. Bakgrunn Metode og utvalg Funn Hvor mange kjøp sammenliknet med tidligere? Hvilke oppgavetyper er vanligst? Hvilke oppgavetyper er størst? Hva er fordelingen mellom bistand og oppdrag? Hva er viktige årsaker til kjøp av konsulenttjenester? Har virksomheten strategi for kjøp og bruk av konsulenttjenester? Har virksomheten retningslinjer for konsulenttjenester? Avtales kompetanseoverføring? Hvor ofte foretas evaluering av konsulenttjenestene?... 9 Vedlegg: Virksomhetskategorier 2

3 1. Bakgrunn Staten har store årlige utgifter til bruk av konsulenttjenester. På oppdrag fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) har Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) i samarbeid med Senter for statlig økonomistyring (SSØ) fått i oppgave å kartlegge bruken av konsulenttjenester i statsforvaltningen i 2009, og sammenlikne situasjonen med 2002 som ble utredet av Riksrevisjonen i 2004 (Dokument nr 3:8 ( )). Synovate har bidratt ved utforming av spørreskjema, og har stått for datainnhentingen og utkjøring av tabeller. Formålet med undersøkelsen er å kartlegge utviklingen i konsulentbruken over tid, og se om det er forskjeller i konsulentbruken mellom ulike kategorier av statlige virksomheter. Det er også et mål å få kunnskap om omfanget av rutiner og prosedyrer for kjøp og bruk av konsulenttjenester. Vi ønsker å få mer oversikt over hele prosessen knyttet til bruk av konsulenttjenester, fra strategisk planlegging til anskaffelser, styring, kompetanseoverføring og evaluering av konsulentkjøp. Konsulentbruk kan bidra positivt til utvikling, innovasjon og effektivisering i virksomhetene som leier inn arbeidskraft. For høy konsulentbruk vil kunne medføre ulemper i form av dårlig utnyttelse av egne ansatte og høye utgifter. Det kan være et stort potensial for forbedringer i ressursbruken og eventuelle besparelser dersom kjøp og bruk av konsulenttjenester kan effektiviseres. Det bør fremskaffes bedre og ajourførte data om kjøp og bruk av konsulenttjenester som kan gi grunnlag for mulige forbedringer, og som kan innebære lavere og/eller bedre kjøp og bruk av konsulenttjenester. Dette bør skje gjennom å synliggjøre forskjeller i konsulentbruk mellom virksomheter og finne årsaker til økt konsulentbruk, i tillegg til å finne eksempler på god praksis og mulige uheldige forhold som det kan gjøres noe med. Dette notatet er en foreløpig sammenstilling av funn fra en spørreundersøkelse som ble foretatt i statsforvaltningen sommeren Notatet er skrevet av Vigdis Olsen (SSØ) og Peter Bøgh (Difi). Selv om undersøkelsen gir ajourført informasjon om konsulentbruk på sentrale punkter, vil det være behov for å supplere med ytterligere datainnhenting og analyse for å gi et tilstrekkelig grunnlag for å vurdere om bruken av konsulenttjenester i statlige virksomheter er effektiv og på et rimelig nivå. 3

4 2. Metode og utvalg Riksrevisjonens undersøkelse gjaldt 74 virksomheter med høye konsulentutgifter i hele staten, mens denne undersøkelsen omfatter 113 virksomheter i statsforvaltningen. Undersøkelsen er rettet mot statlige forvaltningsorganer, dvs. at bl.a. de regionale helseforetakene og statlige aksjeselskap ikke er omfattet. For øvrig er følgende grupper av virksomheter utelatt: universiteter, høyskoler, andre skoler og utdanningssentre, svært små nemnder, institutter, råd og sekretariater samt fond. Regionale og lokale statlige virksomheter som er del av en etat med sentral ledelse i et direktorat har ikke fått egne spørreskjemaer, men er del av undersøkelsen via sitt direktorat. Andre regionale virksomheter har fått hvert sitt skjema. Spørreskjemaet stilte spørsmål om utgifter til konsulenttjenester, om drivkrefter, oppgavetyper og om strategier og rutiner for kjøp og bruk av konsulenttjenester. Den postale undersøkelsen ble sendt ut til litt over 200 virksomheter. Av disse har litt over halvparten (113) svart. Den relativt lave svarprosenten, det at mange beløp er ført opp som anslag og ikke som nøyaktige tall, og at det er mange vet ikke -svar, gir usikkerhet om tallene. Statsregnskapstall kombinert med informasjoner fra denne undersøkelsen vil derfor gi bedre svar på omfang av og utviklingen i utgiftene, enn å basere seg på denne undersøkelsen alene. Mangelfulle og usikre budsjett- og regnskapstall fra undersøkelsen presentes således ikke her. 4

5 3. Funn 3.1. Hvor mange kjøp sammenliknet med tidligere? I spørreundersøkelsen er det stilt spørsmål om hvor mange konsulentkjøp virksomheten hadde i 2009 sammenliknet med gjennomsnittet for årene 2005 til Tabellen nedenfor viser en oversikt over hvordan de ulike virksomhetstypene svarer på direkte spørsmål om utviklingen over tid. Tabell 1 Antall kjøp i 2009 sammenliknet med gjennomsnitt Virksomhetskategori (se Vedlegg) Like mange (%) Færre (%) Flere (%) Vet ikke/ubesvart (%) Departementene og SMK Direktorater (de store) Tilsyn Øvrige og Andre Sum Innenfor samtlige kategorier er det en klar tendens til at antall konsulentkjøp oppfattes å ha økt. Økningen i antall kjøp er mest entydig for kategorien direktorater, hvor 44 prosent av virksomhetene opplyser at antall konsulentkjøp har økt, mens 17 prosent av virksomhetene angir færre kjøp Hvilke oppgavetyper er vanligst? Virksomhetene ble spurt om hvilke oppgaver de brukte konsulenter til i løpet av Tabell 2 Oppgavetyper der konsulenter er brukt i 2009 Oppgavetype Pst IT-systemutvikling 72 IT-systemdrift 65 Organisasjonsutvikling/omstilling 56 Annen utredning 44 Andre oppgaver 44 Kvalitetssikring 39 Rekruttering/bemanning (ikke vikartj.) 37 Opplæring 35 5

6 Evaluering 30 Innkjøp, økonomi, kost/nytte, revisjon 28 I 2009 hadde 72 pst av virksomhetene brukt konsulenttjenester til ITsystemutvikling og 65 pst hadde brukt konsulenttjenester til IT-systemdrift og vedlikehold. På tredjeplass kom organisasjonsutvikling/omstilling med 56 pst. I departementsgruppen og direktoratsgruppen var utredning og evaluering oppgavetyper der konsulenter var mye brukt, og for departementenes del var også kvalitetssikring en hyppig forekommende oppgavetype Hvilke oppgavetyper er størst? Virksomhetene ble bedt om å rangere de tre største oppgavetypene hos seg etter utgiftsstørrelse 1. Tabell 3 Rangering av oppgavetyper Størst konsulentbruk = 1, nest størst konsulentbruk = 2 og tredje størst konsulentbruk = 3 Oppgavetype Rang IT-systemutvikling 1,6 Annen utredning 1,6 Andre oppgaver 1,8 IT-systemdrift 1,9 Innkjøp, økonomi, kost/nytte, revisjon 2,3 Organisasjonsutvikling/omstilling 2,3 Kvalitetssikring 2,4 Opplæring 2,4 Evaluering 2,5 Rekruttering/bemanning (ikke vikartj.) 2,6 IT-systemutvikling, annen utredning, andre oppgaver og IT-systemdrift og - vedlikehold er i gjennomsnitt høyest rangert. Lavest rangert er rekruttering/bemanning, evaluering, kvalitetssikring og opplæring. Riksrevisjonenes undersøkelse (2002-tall) hadde en litt annen spørsmålsstilling og kunne således presentere størrelsen på de ulike oppgavetypene i form av 1 Mens tabell 2 viser forekomsten av de forskjellige oppgavetypene som konsulenter ble brukt til, viser tabell 3 en rangerning av oppgavetypene ut fra utgiftsstørrelse. 6

7 regnskapstall. IT-systemutvikling var den største, og sto sammen med ITsystemdrift og -vedlikehold for halvparten av konsulentutgiftene. De oppgavetypene med lavest utgifter i Riksrevisjonens undersøkelse er de samme som de oppgavetypene som er lavest rangert i gjennomsnitt i 2009: Rekruttering/bemanning, evaluering, kvalitetssikring og opplæring Hva er fordelingen mellom bistand og oppdrag? Det kan skilles mellom konsulentbistand, der oppdragsgiver er ansvarlig for styringen og sluttproduktet, og konsulentoppdrag, der konsulenten er ansvarlig for å levere en definert tjeneste eller produkt (disse to typene av konsulenttjenester vil ha ulik utforming av avtalene mellom oppdragsgiver og konsulentfirma). Vi spurte om hvordan fordelingen mellom konsulentbistand og konsulentoppdrag er i virksomhetene. Tabell 4 Fordeling mellom konsulentbistand og konsulentoppdrag Konsulentbistand vs konsulentoppdrag Pst Konsulentbistand betydelig høyere enn -oppdrag 41 Konsulentbistand og konsulentoppdrag like store 12 Konsulentbistand betydelig lavere enn -oppdrag 25 Det er flere virksomheter som svarer at utgifter til konsulentbistand er betydelig høyere enn til konsulentoppdrag, enn som svarer omvendt. Men i direktoratsgruppen er det flest som svarer at utgifter til konsulentbistand er betydelig lavere enn konsulentoppdrag. Vet ikke-gruppen er imidlertid relativt stor, særlig i de to kategoriene øvrige og andre forvaltningsorganer. Riksrevisjonen hadde ikke skillet mellom konsulentbistand og -oppdrag som en eksplisitt problemstilling. 3.5 Hva er viktige årsaker til kjøp av konsulenttjenester? I undersøkelsen ble det spurt om viktigheten av forskjellige årsaker til kjøp av konsulenttjenester. 7

8 Tabell 5 Viktigheten av årsakene til konsulentkjøp Uviktig = 1, lite viktig = 2, ganske viktig= 3 og svært viktig = 4 Årsak Gjennomsnitt Kompetanse 3,7 Kapasitet 3,2 Ekstern vurdering 2,8 Politiske reformer 2,5 Høyest gjennomsnitt får årsaken behov for kompetanse, som nærmer seg svært viktig. Deretter kommer behov for kapasitet som ligger på et gjennomsnitt rundt ganske viktig, og så behov for ekstern vurdering. Politiske reformer og beslutninger er i gjennomsnitt vurdert som minst viktig. For departementene er bildet noe annerledes enn for totalen. For departementene er politiske reformer og beslutninger og behov for ekstern vurdering i gjennomsnitt vurdert som omtrent like viktig som behov for kompetanse. Ser vi på Riksrevisjonens undersøkelse, oppga 51 pst at manglende kompetanse var den viktigste årsaken, mens 27 pst oppga manglende personell som den viktigste årsaken til kjøp av konsulenttjenester. Det er mao. noe av det samme mønsteret som avtegnet seg i 2002 og Har virksomheten strategi for kjøp og bruk av konsulenttjenester? Det blir i undersøkelsen spurt om virksomhetene har en skriftlig strategi for kjøp av konsulenttjenester, og om dette er en del av en skriftlig anskaffelsesstrategi. Det blir i undersøkelsen også spurt om det finnes en strategi for bruk av konsulenttjenester, og hvorvidt dette er del av en skriftlig kompetansestrategi. Tabell 6 Strategi for hhv. kjøp og bruk av konsulenttjenester Strategi Ja Nei Strategi for kjøp Strategi for bruk Av alle virksomhetene som svarte er det 72 pst som ikke har en kjøpsstrategi. Hos det mindretallet som hadde en strategi for kjøp av konsulenttjenester, var dette i langt de fleste tilfellene del av en skriftlig anskaffelsesstrategi. 8

9 Av alle virksomhetene som ble spurt var det 77 pst som ikke hadde en strategi for bruk av konsulenttjenester (en del virksomheter svarte vet ikke eller lot spørsmålet stå ubesvart). Hos det lille mindretallet som hadde en strategi, var det i underkant av halvparten som opplyste at dette var en del av kompetansestrategien (mange respondenter svarte vet ikke ). Forekomsten av strategier ser ut til å ha økt siden Riksrevisjonens undersøkelse. 89 pst hadde den gang ikke utarbeidet skriftlig konsulentstrategi. 3.7 Har virksomheten retningslinjer for konsulenttjenester? Noe over halvparten opplyser at de ikke har retningslinjer for kjøp og bruk av konsulenttjenester. Dette er det samme tallet som i Riksrevisjonens undersøkelse. Hos det mindretallet som har slike retningslinjer, er anskaffelsesprosedyrer omhandlet i alle retningslinjer. Deretter kommer i fallende rekkefølge utarbeiding av oppdragsbeskrivelse, gjennomføring og styring av konsulentoppdraget, evaluering og kompetanseoverføring. De store direktoratene skiller seg ut ved at de jevnt over dekker flere temaer i retningslinjene enn andre kategorier av virksomheter. 3.8 Avtales kompetanseoverføring? I undersøkelsen spørres det om hvor hyppig det i oppdragsbeskrivelser eller i kontrakter er avtalt overføring av kunnskap fra konsulenten til ansatte i virksomheten. En tredjedel av respondentene svarer her at de ikke vet. Blant dem som vet, er en gang i blant det vanligste svaret. Kun 3 pst svarer at det alltid avtales kompetanseoverføring. 3.9 Hvor ofte foretas evaluering av konsulenttjenestene? Vi spurte om hvor ofte det foretas evaluering av konsulenttjenestene. De vanligste svarene her er av og til og ofte. Også her var det mange vet ikke-svar (21 pst). 8 pst svarer at det alltid foretas evaluering. 9

10 Virksomhetskategorier Vedlegg For å kunne sammenlikne med tidligere undersøkelse gjort av Riksrevisjonen, er det gjort en kategorisering som trenger en nærmere forklaring: Med Direktorat menes de virksomhetene som var kategorisert som direktorat i Riksrevisjonens tidligere undersøkelse, og virksomheter som er en fortsettelse av disse: Arbeidsdirektoratet Direktoratet for arbeidstilsynet Direktoratet for brann- og elsikkerhet. Direktoratet for naturforvaltning Direktoratet for sivilt beredskap NORAD Norges vassdrags- og energidirektorat Oljedirektoratet Politidirektoratet Rikstrygdeverket Sjøfartsdirektoratet Skattedirektoratet Sosial- og helsedirektoratet Statistisk sentralbyrå Statskonsult Toll- og avgiftsdirektoratet Utlendingsdirektoratet Vegdirektoratet Med Tilsyn menes de virksomhetene som var kategorisert som tilsyn i Riksrevisjonens tidligere undersøkelse, og virksomheter som er en fortsettelse av disse: Konkurransetilsynet Kredittilsynet Lotteritilsynet Luftfartstilsynet Post- og teletilsynet Statens dyrehelsetilsyn, Statens forurensingstilsyn Statens helsetilsyn Statens jernbanetilsyn Statens landbrukstilsyn Statens legemiddelverk Statens næringsmiddeltilsyn Med Øvrige forvaltningsorganer menes de virksomhetene som var kategorisert som øvrige forvaltningsorganer i Riksrevisjonens tidligere undersøkelse, og virksomheter som er en fortsettelse av disse: Politiets datatjeneste Statens landbruksforvaltning Statens forvaltningstjeneste Statens innkrevingssentral 10

11 Patentstyret Statens byggtekniske etat Læringssenteret Økokrim Nasjonalt folkehelseinstitutt Norsk Polarinstitutt Kriminalpolitisentralen Reindriftsforvaltningen Norsk institutt for jord- og skogkartlegging Statens arbeidsmiljøinstitutt Riksrevisjonens kategori Virksomheter med annen tilknytningsform var ikke aktuell i denne undersøkelsen. Vi opprettet en ny kategori kalt Forsvaret, men fikk ingen svar her og kategorien er derfor ikke vist i tabell 1. Andre forvaltningsorganer er de virksomhetene som ikke omfattes av noen av de ovennevnte kategoriene. 11

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? SKEDSMO KOMMUNE Januar 2005 Utført av Nina Neset FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? INNHOLD SAMMENDRAG, SAMLET

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENT TJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENT TJENESTER? FORNUFTIG BRUK AV KONSULENT TJENESTER? FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT INNHOLD SAMMENDRAG...I 1. INNLEDNING... 1 1.1 BAKGRUNNEN FOR PROSJEKTET... 1 1.2 AVGRENSNINGER... 1 2. MÅLSETTINGEN MED PROSJEKTET...

Detaljer

Svein Erik Moen og Leif E. Moland. Bruk av konsulenter og midlertidige ansettelser i statlige virksomheter En analyse av FAD, NAV og Skatteetaten

Svein Erik Moen og Leif E. Moland. Bruk av konsulenter og midlertidige ansettelser i statlige virksomheter En analyse av FAD, NAV og Skatteetaten Svein Erik Moen og Leif E. Moland Bruk av konsulenter og midlertidige ansettelser i statlige virksomheter En analyse av FAD, NAV og Skatteetaten Svein Erik Moen og Leif E. Moland Bruk av konsulenter og

Detaljer

Modernisering av den norske departements-direktoratsmodellen

Modernisering av den norske departements-direktoratsmodellen Notat 2002:6 Modernisering av den norske departements-direktoratsmodellen Et forprosjekt Forord I Bondevik II-regjeringens redegjørelse om modernisering, effektivisering og forenkling i offentlig sektor,

Detaljer

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie IMDi Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie Basert på statistikk for aktiviteten i perioden 2002-2009 og intervjuer med sentrale aktører RAPPORT 26. mai 2011 Oppdragsgiver: IMDi Rapportnr.: 6644 Rapportens

Detaljer

Johan Christensen Tone Fløtten Christer Hyggen

Johan Christensen Tone Fløtten Christer Hyggen Johan Christensen Tone Fløtten Christer Hyggen Bekjempelse av fattigdom blant barn og unge Rapportering fra kommuner som får tilskudd fra Sosial- og helsedirektoratet og/eller Barne- og likestillingsdepartementet

Detaljer

Evalueringsportalen etter ett års drift en erfaringsoppsummering. Direktoratet for økonomistyring, 30. mars 2012 RAPPORT 1/2012

Evalueringsportalen etter ett års drift en erfaringsoppsummering. Direktoratet for økonomistyring, 30. mars 2012 RAPPORT 1/2012 Evalueringsportalen etter ett års drift en erfaringsoppsummering Direktoratet for økonomistyring, 30. mars 2012 1 RAPPORT 1/2012 Resymé Evalueringsportalen har vært i drift i et drøyt år. Ved årsskiftet

Detaljer

Utstyrs- og driftssituasjonen i grunnopplæringen 2006-2007. En gjentatt kartlegging og en sammenlikning med 2004-2005

Utstyrs- og driftssituasjonen i grunnopplæringen 2006-2007. En gjentatt kartlegging og en sammenlikning med 2004-2005 Utstyrs- og driftssituasjonen i grunnopplæringen 2006-2007 En gjentatt kartlegging og en sammenlikning med 2004-2005 2/36 Forord Rapporten er utarbeidet av konsulentfirma Steinar Østerby på oppdrag fra

Detaljer

Kartlegging blant norske kommuner om organisering av boligsosialt arbeid

Kartlegging blant norske kommuner om organisering av boligsosialt arbeid Når kunnskap gir resultater--- Husbanken region Midt-Norge Kartlegging blant norske kommuner om organisering av boligsosialt arbeid Husbanken region Midt-Norge Kartlegging blant norske kommuner om organisering

Detaljer

Etablererstipend - økonomisk støtte og kompetansebygging

Etablererstipend - økonomisk støtte og kompetansebygging N-809 BODØ Tlf. + 7 7 76 00 / Fax + 7 7 7 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. xxxx/0 ISSN-nr.:080-87 Antall sider: xx Prosjekt nr: 7000 Prosjekt tittel: Vurdering av etablererstipend

Detaljer

Bruk av konsulenttjenester

Bruk av konsulenttjenester Skien kommune Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706 020 2007 Innholdsfortegnelse Sammendrag......iii 1 Innledning......1 1.1 Bakgrunn......1 1.2 Problemstillinger......1 1.3 Avgrensing....1 2 Metode og

Detaljer

Samfunnsøkonomiske analyser i beslutningsgrunnlag status 2013. Direktoratet for økonomistyring, mars 2015

Samfunnsøkonomiske analyser i beslutningsgrunnlag status 2013. Direktoratet for økonomistyring, mars 2015 Samfunnsøkonomiske analyser i beslutningsgrunnlag status 2013 Direktoratet for økonomistyring, mars 2015 RAPPORT 1/2015 1 Innhold Sammendrag og konklusjon... 3 Innledning... 5 Metodisk tilnærming... 5

Detaljer

Administrative støttefunksjoner i staten - forstudie. Difinotat 2012: 2 ISSN 1892-1728

Administrative støttefunksjoner i staten - forstudie. Difinotat 2012: 2 ISSN 1892-1728 Administrative støttefunksjoner i staten - forstudie Difinotat 2012: 2 ISSN 1892-1728 Forord FAD har planlagt en kartlegging og analyse av effektiviseringsmulighetene innenfor administrative støttefunksjoner.

Detaljer

Faglig veileder for KS Innbyggerundersøkelse

Faglig veileder for KS Innbyggerundersøkelse Faglig veileder for KS Innbyggerundersøkelse Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn og formål... 3 3 Forberedelser... 4 4 Gjennomføring av undersøkelsen... 6 5 Analyse og bruk av resultatene... 9 Vedlegg...

Detaljer

Notat 2002:7. På sporet av leserne. Evaluering av publikasjoner for Miljøverndepartementet

Notat 2002:7. På sporet av leserne. Evaluering av publikasjoner for Miljøverndepartementet Notat 2002:7 På sporet av leserne Evaluering av publikasjoner for Miljøverndepartementet Forord Det hjelper ikke at informasjonen er god, hvis den ikke når frem til målgruppen. Kommunikasjonsprinsippet

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av kompetansekrav til eiendomsmeglere En analyse for Eiendomsmeglingslovutvalget

Samfunnsøkonomisk analyse av kompetansekrav til eiendomsmeglere En analyse for Eiendomsmeglingslovutvalget Samfunnsøkonomisk analyse av kompetansekrav til eiendomsmeglere En analyse for Eiendomsmeglingslovutvalget Espen Frøyland, gruppeleder, SSØ Dag Flater Hwang, seniorrådgiver, Nærings- og handelsdepartementet

Detaljer

Bruk av informasjon om produktivitet i styringen av statlige virksomheter en kartlegging Direktoratet for økonomistyring, November 2011 RAPPORT 3/2011

Bruk av informasjon om produktivitet i styringen av statlige virksomheter en kartlegging Direktoratet for økonomistyring, November 2011 RAPPORT 3/2011 , Bruk av informasjon om produktivitet i styringen av statlige virksomheter en kartlegging Direktoratet for økonomistyring, November 2011 RAPPORT 3/2011 Forord Statlige virksomheter skal i henhold til

Detaljer

Etisk handel - holdninger og praksis blant leverandører til Oslo kommune

Etisk handel - holdninger og praksis blant leverandører til Oslo kommune Oslo kommune Rapport 21/2010 2 0 1 0 Etisk handel - holdninger og praksis blant leverandører til Oslo kommune - integritet og verdiskaping Rapport 21/2010 Rapport 21/2010 Tidligere publikasjoner fra i

Detaljer

SOSIALTJENESTEN PRAKSIS VED BRUK AV ØKONOMISK STØNAD OG VILKÅR

SOSIALTJENESTEN PRAKSIS VED BRUK AV ØKONOMISK STØNAD OG VILKÅR SOSIALTJENESTEN PRAKSIS VED BRUK AV ØKONOMISK STØNAD OG VILKÅR Solveig Flermoen Arbeidsrapport nr. 3 2006 TELEMARKSFORSKING-BØ Telemarksforsking-Bø 2006 Arbeidsrapport nr. 3 ISSN 0802-3662 Pris: kr. 260

Detaljer

Veileder Omstilling av statlige virksomheter

Veileder Omstilling av statlige virksomheter Veileder Omstilling av statlige virksomheter Veileder i beregning av samfunnsøkonomiske gevinster og kostnader SSØ 06/2008, 1. opplag 1500 eks. Forord Dette er en veileder i beregning av samfunnsøkonomiske

Detaljer

KRISINO 2008 Rapport. Gjennomført av. Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco. i samarbeid med/støtte fra:

KRISINO 2008 Rapport. Gjennomført av. Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco. i samarbeid med/støtte fra: KRISINO 2008 Rapport Gjennomført av Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco i samarbeid med/støtte fra: Embetsmannsutvalget mot økonomisk kriminalitet (EMØK), Næringslivets Hovedorganisasjon, Deloitte,

Detaljer

IMDi-rapport 8-2008. Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere.

IMDi-rapport 8-2008. Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere. IMDi-rapport 8-2008 Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere. Visjon Like muligheter og like levekår i et flerkulturelt samfunn Foto: Christian Roth Christensen/IMDi

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av internkontroll på anskaffelsesområdet

Riksrevisjonens undersøkelse av internkontroll på anskaffelsesområdet Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av internkontroll på anskaffelsesområdet i Statens vegvesen Dokument 3:4 (2014 2015) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige

Detaljer

Kompetansen på bo- og behandlingssentrene

Kompetansen på bo- og behandlingssentrene Kompetansen på bo- og behandlingssentrene Forvaltningsrevisjonsrapport 16.08.10 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Vurderingskriterier... 1 1.1.1 Politiske vedtak... 1 1.1.2 Viktige lover og bestemmelser...

Detaljer

Bemanning og kompetanse i hjemmesykepleien og sykehjem

Bemanning og kompetanse i hjemmesykepleien og sykehjem Omslag-Rapport-14-2014-A.indd 1 Heidi Gautun & Christopher Bratt 14/2014 Rapport nr 14/14 Velferdsforskningsinstituttet NOVA ISBN 978-82-7894-522-3 ISSN 0808-5013 www.hioa.no/nova Bemanning og kompetanse

Detaljer

Notat 2002 : 3. Post- og teletilsynets intranett Analysenotat basert på brukerundersøkelse

Notat 2002 : 3. Post- og teletilsynets intranett Analysenotat basert på brukerundersøkelse Notat 2002 : 3 Post- og teletilsynets intranett Analysenotat basert på brukerundersøkelse Forord I henhold til Post- og teletilsynets (PT) informasjonsstrategi er intranettet det strategiske valget for

Detaljer

KJØP AV KONSULENTTJENESTER Sarpsborg kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport

KJØP AV KONSULENTTJENESTER Sarpsborg kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport KJØP AV KONSULENTTJENESTER Sarpsborg kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 5. september 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn... 4 2.2 Problemstilling og avgrensing...

Detaljer

Bruk av konsulenter, advokater og prosjektstillinger

Bruk av konsulenter, advokater og prosjektstillinger Forvaltningsrevisjon Bruk av konsulenter, advokater og prosjektstillinger Rapport Januar 2014 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr 4. Formålet med forvaltningsrevisjon

Detaljer

Vi får satt fokus, blir bevisstgjort og må skjerpe faget vårt ekstra

Vi får satt fokus, blir bevisstgjort og må skjerpe faget vårt ekstra En deskriptiv undersøkelse av tilsyn med kommunale til eldre Vi får satt fokus, blir bevisstgjort og må skjerpe faget vårt ekstra RAPPORT FRA HELSETILSYNET 6/2013 MAI 2013 241 570 Rapport fra Helsetilsynet

Detaljer

Vurdering og videreutvikling av fagteam

Vurdering og videreutvikling av fagteam Når kunnskap gir resultater--- Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Vurdering og videreutvikling av fagteam Sluttrapport Februar 2008 Rambøll Management A/S Postboks 427 Hoffsveien 21-23 0213 Oslo,

Detaljer