ØKONOMIPLAN ÅRSBUDSJETT 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ØKONOMIPLAN 2011-2014 ÅRSBUDSJETT 2011"

Transkript

1 ØKONOMIPLAN ÅRSBUDSJETT 2011 SOGNDAL KOMMUNE Framlegg frå formannskapet 25 november 2011

2 Økonomiplan Årsbudsjett 2011 side: 1 INNHALD 1. Innleiing og samandrag Samfunnsutvikling Fakta og utfordringar Folketal Trivsel og folkehelse Nasjonale rammevilkår Økonomisk status og utfordringar Driftsbudsjett hovudtal Driftsbudsjett og resultatmål for tenesteeiningane Kultur Plan og næring Kommunalteknikk Barn og unge Helse og sosial Pleie og omsorg Barnehagar Fjærland oppvekstsenter Norane oppvekstsenter Kaupanger skule Skulane i sentrum Tverrgåande område Støtteeining økonomi og personal Støtteeining tenestetorg og ikt Fag og utvikling Politisk verksemd Kyrkjeleg fellesråd Investeringar Vedlegg : Hovudoversikt drift vedlegg 1 Rekneskapsskjema 1A vedlegg 2 Hovudoversikt investering vedlegg 3 Rekneskapsskjema 2A vedlegg 4 Investeringsprogram vedlegg 5 Avgiftshefte 2010 vedlegg 6 Sjølvkost vatn, avløp og renovasjon vedlegg 7 Handsaming i formannskapet vedlegg 8

3 Økonomiplan Årsbudsjett 2011 side: 2 1. Innleiing og samandrag Grunnlaget for økonomiplanen er samfunnsdelen av kommuneplanen. Kommuneplanen trekk opp visjon og verdiar for kommunen og rammer for kommunen som organisasjon. Visjonen for kommunen er: Fleire innbyggjarar og auka trivsel i Sogndal. Sentrale verdiar er at: Gjennom samarbeid får vi ting til. For kommunen som organisasjon vert det lagt vekt på å vere endringsvillige og endringsdyktige, slik at vi er i forkant av utviklinga. Det inneber at: tenestene vi yter, skal best mogleg tilpassast brukarane sine behov administrasjon og drift skal vere effektive, slik at ressursar vert frigjort til utviklingsarbeid kommunen skal ha ein sunn økonomi og halde oppe eit økonomisk handlingsrom vi skal vere opne og lyttande, demokratiske og avgjersleeffektive vi skal ha eit arbeidsmiljø prega av ansvar, respekt og omtanke. Kommunestyret legg vekt på å halde oppe eit endrings- og utviklingsarbeid i kommunen. Miljø og klimaomsyn er ein grunnleggjande premiss for kommunal verksemd og i utviklingsarbeidet til kommunen. Kommunestyret legg serleg vekt på å styrkje Sogndal sentrum som regionsenter, og ønskjer å gjennomføre fleire utviklingstiltak for å oppnå dette. Dei 10 høgast prioriterte utviklingsområda for Sogndal kommune i planperioden er følgjande: 1. vi skal vidareføre fornyingsarbeidet i kommunen ved m.a. å utarbeide ei eigarskapsmelding, evaluere og vidareutvikle vår flate struktur både politisk og administrativt, invitere nabokommunar til i fellesskap å greie ut konsekvensar av kommunesamanslåing mellom Leikanger, Luster og Sogndal kommune, etablere eit kvalitetssikringsystem for alle tenester og forvalting i kommunen, innføre nytt løns- og personalsystem og etablere ei felles ordning for kompetanseplanlegging 2. vi skal følgje opp samhandlingsreforma ved å planlegge utbygging av helse- og omsorgstenestene i kommunen, slik at kommunen sjølv kan levere tenester som vi skal ta over frå spesialisthelsetenesta, ma. ved å styrkje det førebyggjande helsearbeidet og auke kompetansen innan helse- og omsorgstenestene 3. vi skal følgje opp strategisk skuleplan og Sats på skulen snu Sogn programmet og gjennomføre eit utviklingsprogram for barnehageleiarar 4. vi skal leggje til rette for utbygginga av Sogndal vidaregåande skule og sentralbygget til Høgskulen i Sogn og Fjordane, inkl. overføring av Gymnaset frå fylkeskommunen til Statsbygg og gjennomføre utbygging av Kvåle stadion, slik at Fosshaugane Campus framstår som eit fylkessenter for utdanning, forsking og idrett. Vi skal og bidra til auka samhandling mellom partane på Fosshaugane Campus for å løyse ut potensialet for inovasjon og nyskaping 5. vi skal gjere strandsona i Sogndal sentrum tilgjengeleg for allmenta ved å leggje til rette for allmen bruk av friluftsområda på Hagelinnesa, leggje til rette for næringsutvikling og auka sjønær aktivitet, byggje ny bru over Sogndalselva og fullføre fjordstien frå Hagelinneset til næringsområdet på Nestangen 6. vi skal anleggje ny kyrkjegard på Kaupanger. Vi skal lage ein plan for utviding av industriområdet med ein framtidsretta infrastruktur, og utvikle ein langsiktig strategi for eit konkurransedyktig og bærekraftig næringsliv på Kaupanger 7. vi skal gjennomføre plan for opprusting av Mundal sentrum i samarbeid med Bygdeutvalet i Fjærland og arbeide for gode vegløysingar i Fjærland etter at bomstasjonen vert lagd ned 8. vi skal leggje til rette for å bygge ny Loftesnes bru med tilhøyrande gangvegar og grøntanlegg. Vi skal leggje til rette for betre avvikling av interntrafikken i sentrum, og lage ein plan for mjuke trafikantar i sentrum som eit grunnlag for ein reguleringsplan med miljøprofil for Gravensteinsgata. Eit langsiktige mål er å få etablert eit miljølok i Gravensteinsgata

4 Økonomiplan Årsbudsjett 2011 side: 3 9. vi skal medverke til å vidareutvikle Sogndalsdalen til eit velfungerande rekreasjons- og turområde for allmenta og eit attraktivt reiselivsmål basert på området sine unike natur- og kulturkvalitetar, med auka hyttebygging, og utbygging av Sogndal skisenter 10. vi skal medverke til å vidareutvikle Fjellsportfestivalen til å bli ein leiande og levedyktig festival innafor sitt område, med fokus på kunnskap, opplevingar og kultur, og med lokal forankring og arbeide for at festivalen får knutepunktstatus. Desse utviklingsområda vil bli prioritert av formannskapet, administrasjonen og for bruken av utviklingsmidlar i planperioden. Kommunestyret vil bli orientert om arbeidet knytt til desse 10 høgast prioriterte områda. Grunnlaget for arbeidet med økonomiplanen er gjeldande økonomiplan, årsrapport for 2009 og dialogdokumenta frå våren 2010, tertialrapport 1 og 2 for 2010 og andre politiske vedtak med økonomiske følgjer. I tillegg kjem endra føresetnader som m.a. av folketalsutviklinga, verknader av statsbudsjettet for 2011 og pris- og kostnadsutviklinga. I 2011 har det vore naudsynt å auke løyvingane til fleire tenesteområde for å yte tenster i samsvar med lovkrav og brukarbehov. For å halde dei samla utgiftene til kommunen innafor inntektene til kommunen, har det vore naudsynt å redusere dei samla driftsrammene med til saman om lag 5 mill. kroner i året. Investeringsramma i planperioden er på om lag 130 mill. Utbygging av SOS utgjer 85 mill. kroner mot slutten av planperioden, der 35 mill kroner vert finansiert med statlege løyvingar. Med ei så omfattande investering i 2013 og 2014, må investeringsnivået vere moderat i åra før. I 2011 er det m.a. sett av 6,6 mill. til ferdigstilling av nærmiljøanlegget ved Kvåle skule, 1,5 mill. til opparbeiding av uteområdet på Trudvang skule og 5,4 mill. til kjøp av parkeringsplassar i tilknytting til fylkeskommunen si utbygging av Sogndal vidaregåande skule. Investeringsnivået på slutten av økonomiplanperioden vil auke kapitalkostnadene for kommunen med 7 til 8 mill. kroner. Driftsnivået til kommunen må tilpassast dette. Kommunestyret vil be rådmann i 2011 gå gjennom driftsområda i kommunen og vurdere strukturelle endringar og andre tiltak som kan gje innsparingar eller auka inntekter på dette nivået. Innhaldet i styringssystemet i Sogndal kommune går fram av årshjulet til kommunen, vedteke i kommunestyret i Styringssystemet byggjer på følgjande element: Kommuneplanen trekk opp visjon, verdiar og overordna strategiar for kommunen som samfunn og som organisasjon. Samfunnsdelen av kommuneplanen vart vedteken i oktober Økonomiplanen er det viktigaste styringsdokumentet i Sogndal kommune. Dei 10 viktigaste arbeidsområda i planperioden vert presentert i kapittel 1. Økonomiplanen gir rammene for drifta og plan for investeringane. Den inneheld dei forventningane kommunestyret har til administrasjonen, uttrykt gjennom konkrete resultatmål. Resultatmåla med målemetode er sortert etter: økonomi, brukarar, medarbeidarar og samfunnsutvikling. Vi nyttar brukarundersøkingar og medarbeidarkartlegging for å skaffe oss informasjon frå brukarane og medarbeidarane som grunnlag for utvikling av tenestene og arbeidsmiljøet og for fastsetjing av mål og vurdering av måloppnåing. Tal frå KOSTRA vert nytta for å vise utvikling i ressursbruk innafor ulike tenesteområde. Årsmeldinga vert nytta for å analysere ressursbruk, tenestekvalitet og måloppnåing. Dersom det vert lagd fram temaplanar (m.a. lovpålagd planar), skal dei økonomiske disposisjonane takast stilling til i påfølgjande økonomiplan.

5 Økonomiplan Årsbudsjett 2011 side: 4 2. Samfunnsutvikling fakta og utfordringar Samfunnsutvikling er eit fokusområde i styringssystemet til Sogndal kommune. Dei kritiske suksessfaktorane for dette området er m.a. utvikling i folketal og trivsel og folkehelse. Vi vil i dette kapitlet presentere fakta knytt til desse områda Folketal Tabell 2.1.1: Folketal pr og endringar gjennom året 1. Kjelde: SSB. Sogndal kommune Kommunane i regionen, utan Sogndal År Personar Fødselsoverskot Netto innflytting Folketilvekst Person ar Fødselsoverskot Nettoinnflytting Folketilvekst Tabellen gir ein oversikt over folketalsutviklinga i Sogndal kommune og samla for dei andre kommunane i regionen for åra 2000, 2005 og 2007 til Folketalsutvikling er avhengig av tal fødde, kor mange som døyr, og kor mange som flyttar ut og inn av kommunen. Fødselsoverskotet viser skilnaden mellom talet på fødde og døde. Netto innflytting er resultatet av den innanlands flyttinga som skjer mellom kommunane, og ut- og innvandring (flytting til og frå utlandet). Pr var 7035 personar registrerte som busette i Sogndal. Det er ein auke på 67 personar eller knapt 1 prosent i høve til året før. I 2010 har folkeveksten i kommuen så langt vore på 118 personar, noko som gjev ein vekst på 1,67%. I regionen elles budde det personar, dvs at folketalet har auka med 105 personar eller ein halv prosent. For Sogn og Fjordane auka folketalet med 623 personar eller 0,6 prosent, på landsbasis var auken på 1,2 prosent. Kommunen har også i 2009 eit positivt fødselsoverskot, men det er mindre enn tidlegare år. Det er og positiv nettoinnflytting. Summen av fødselsoverskot og netto innflytting gir ein auke i folketalet på 67 personar. Dei andre regionkommunane har eit negativt fødselsoverskot i 2009, og positiv nettoinnflytting på 139 personar. 1 ) ) På kommunenivå er i følgje SSB alle mindre endringar endra til 0 eller 3 for å ivareta personvernet. Det kan difor vera at talet for folketilvekst ikkje samsvarar med summen av fødselsoverskot og netto innflytting.

6 Økonomiplan Årsbudsjett 2011 side: 5 Tabell 2.1.2: Flytting i alt i Sogn og Fjordane, i regionen utan Sogndal og Sogndal, Kjelde: SSB. Sogn og Fjordane Regionen utan Sogndal Tal flyttingar Innenlandske flyttingar Innvandring og utvandring Innflytt Utflytt Netto innflytt Innflytt Utflytt Netto innflytt Innvandring Utvandring Netto innv Sogndal Tabellen viser korleis netto innflytting er eit resultat av innanlandske flyttingar og av inn- og utvandring. I 2009 var det 739 fleire som flytta ut frå Sogn og Fjordane til andre deler av landet, enn det var personar som flytta hit frå andre deler av landet. Samtidig var det 1167 fleire som vandra inn frå utlandet enn det var som vandra ut. Til saman gav dette ein vekst i folketalet på 428 personar. Regionkommunane utanom Sogndal hadde ei netto innvandring på 192 personar, og det var 49 fleire som flytte ut av kommunane enn som flytta inn frå andre kommunar. Summen av alle flyttingar aukar. Innvandrarbefolkning Ved inngangen til 2010 utgjorde innvandrarbefolkninga 2 i vår kommune 365 personar eller 5,2 prosent av folketalet i kommunen. Halvparten av innvandrarane er frå ikkje vestlege land. Framskriving av folketalet Tabell 2.1.3: Folkemengda pr i Sogndal og framskriving til 2015, 2020, 2025 og Kjelde:SSB. MMMM alternativet Aldersgrupper Faktiske tal % endring år % 1-5 år % 6-12 år % år % år % år % år % 80 år og eldre % Personar i alt % Prognosen viser at folketalet vil auke med 11 prosent fram til Dei yngste aldersgruppene vil ha ein svak vekst, aldersgruppene og år vil bli mindre, den yrkesaktive delen av befolkninga vil omtrent ikkje auke. Aldersgruppene over 67 år vil auke sterkt, frå 872 i 2010 til i Med aukande tal eldre etter 2020/2025 står vi framfor ei demografisk utfordring. Den aldrande befolkninga vil ha eit auka behov for kommunale velferdstenster, samtidig med at tilgangen på arbeidskraft ikkje aukar. 2 ) Omfattar innvandrarar og norskfødde med innvandrarforeldre.

7 Økonomiplan Årsbudsjett 2011 side: Trivsel og folkehelse I Sogndal skal det vere godt å bu, leve og vekse opp med tilrettelagde bu- og aktivtetstilbod for alle, og kommunen skal fremje folkehelsa og leggje tilhøva til rette for eit verdig liv for alle. Vi bruker ulike indikatorar for å seie noko om levekår på kommunenivå. Dårlege levekår kan t.d. knytast til opphoping av velferdsproblem, som låg yrkesdeltaking, dårleg bu- og helseforhold, låg utdanning og knappe ressursar. Med folkehelse meiner ein helsetilstanden i ei befolkning, og korleis helsa fordeler seg i befolkninga. Målet med folkehelsearbeid er fleire leveår med god helse og reduserte sosiale helseskilnader blant innbyggjarane. Ei utfordring er å gje folkehelsearbeidet innhald ut frå lokale forhold og førekomst av sjukdom. Kommunehelseprofiler.no er ein nettstad som er utvikla for å støtte kommunane med data om folkehelseutfordringar, og kommunebarometeret er ein ferdig oppstilt figur som gjer det mogeleg å samanlikne gjennomsnittscore på ei rekkje indikatorar i vår kommune med eige fylke og landsgjennomsnittet. Barometeret har i dag 17 faste indikatorar og viser korleis kommunen avvik fra landssnittet og fylkessnittet. Barometeret er under utvikling, og nye indikatorar som vil bli tekne med, er fråfall i vidaregåande skule, netto driftsutgifter til idrett og netto driftsutgifter til kultur.

8 Økonomiplan Årsbudsjett 2011 side: 7 Kommunebarometeret. Figuren over, kommunebarometeret, viser avvik i prosent mellom Sogndal kommune, fylket og gjennomsnittet for landet for utvalde måltal. 3 Verdiar innafor den blå ringen er teikn på eit betre resultat enn landet. Figuren viser at kommunen for alle måla ligg innafor den blå ringen, altså at vi har god skåre når det gjeld levekår og helseutfordringar. 4 3 ) 1: Berre grunnskule andelen år med grunnskule som høgaste fullførde utdanning. 2: Registrerte arbeidsledige i prosent av arbeidsstyrken i alderen år. 3: Registrerte arbeidsledige i prosent av arbeidsstyrken i alderen år. 4: Sosialhjelpstilfelle i løpet av året etter alder sett i høve til folkemengda i dei aktuelle aldersgruppene pr året etter. 5: samla tal sjukdomstilfelle utover 16 dagar pr 1000 personar i arbeidsstyrken. 6: Melde lovbrot pr innbyggjarar 7: Menn som er død i alt i aldersgruppa 0-74 år pr innbyggjarar pr år. 8: Kvinner som er død i alt i aldersgruppa 0-74 år pr innbyggjarar pr år.. 9: Andelen menn som er død av hjarte-karsjukdomar i aldersgruppa 0-74 år pr innbyggj. 10: Andelen kvinner som er død av hjarte-karsjukdomar i aldersgruppa 0-74 år pr innbyggjarar 11: Andelen menn som er død av kreft i aldersgruppa 0-74 år pr innbyggj. 12: Andelen kvinner som er død av kreft i aldersgruppa 0-74 år pr : Andelen heimebuande med høg timesats i prosent av alle som mottek heimetenester 14: Barnevern - tal born som har motteke hjelpe-eller omsorgstiltak i løpet av året pr 100 barn i alderen 0-17 år. 15: Andelen fødde med låg fødselsvekt, mindre enn 2500 gram, i prosent av alle med fødselsvekt over 2500 g. 16: Avfall er hushaldsavfall i kilo pr innbyggjar 17: Andelen av innbyggjarane 17 år og eldre med ei bruttoinntekt under kr Det er viktig å vere merksam på at det alle gjennomsnittstal kan skjule store og systematiske skilnader mellom inntekts-, utdannings- og yrkesgrupper.

9 Økonomiplan Årsbudsjett 2011 side: 8 3. Nasjonale rammevilkår Statsbudsjettet vart lagt fram Etter overslag i rekneskap for 2010 er nominell vekst i frie inntekter frå 2010 til 2011 for kommunane 7,7 mrd eller 3,7%. Som følgje av at skattane sin samla del av inntektene blir redusert frå 45% til 40%, får kommunane ein reduksjon i skatteinntektene med 6,1%. Tilsvarande vert det ein større auke i rammetilskotet på 17,9%. Realveksten for kommunesektoren er berekna til 1,9 mrd eller 0,9%. Veksttala varierar mellom kommunane som følgje av: endringar i inntekstsystemet (ny kostnadsnøkkel) endringar i folketal endringar i regionalpolitiske tilskot endring i tildelt skjøn endra kriteriedata endringar på skatt. For Sogndal kommune er veksten i frie inntekter berekna til 5,5%. Skjønn Fylkesramma for skjønnsmidlar i 2011 er 77,7 mill og er uendra frå I statsbudsjettet for 2011 er det fordelt 65,4 mill til kommunane. Dette er inklusiv kompensasjon for bortfall av differensiert arbeidsgjevarvgift på 29,9 mill. Kompensasjonen gjekk til kommunane Flora, Førde og Sogndal som har høgare sats på arbeidsgjevaravgift enn dei andre kommunane i fylket. Fylkesmannen har avsett 5 mill. kroner til fornyingsarbeid og 7,3 mill kroner til fordeling i budsjettåret. For Sogndal kommune utgjer samla skjønn 8 mill. kroner, av dette 6,18 mill som kompensasjon for bortfall av differensiert arbeidsgjevaravgift. Pris og kostnadsvekst for kommunal tenesteyting Løn 3,25% Varekjøp 2,9% Deflator (samla prisvekst) 3,1% Skatteøret Det kommunale skatteøret vert sett til 11,3%. Dette er ein reduksjon frå 12,8% i Skatteøret er tilpassa føresetnaden om at skattane sin del av samla inntekter for kommunane er redusert til 40%. Innlemming av øyremerka tilskot i rammetilskotet. Følgjande øyremerka tilskot er innlemma i ramma (tala i parantes er verknaden for Sogndal kommune): tilskot til drift av barnehagar (ca. 41 mill. kroner) tilskot til kvalifiseringsprogrammet ( kr) tilskot til krisesentera ( kr). Andre punkt i kommuneøkonomien for 2011 Barnehagar: 800 mill. kroner til heilårsverknad i 2011 for nye barnehageplassar i mill. kroner til nominell vidareføring av maksimalpris på foreldrebetaling i barnehagane 92,5 mill. kroner til opptrapping av likeverdig handsaming av kommunale og ikkjekommunale barnehagar frå %.

10 Økonomiplan Årsbudsjett 2011 side: 9 Grunnskulen: 356 mill. kroner til gratis leksehjelp og ekstra undervisningstime vidareføring frå 2010 og kompensasjon for heilårseffekten utvida rett til skyss for funksjonshemma i skulefritidsordninga frå 1. august 2010, kompensasjon for heilårseffekt i 2011 rentekompensasjonsordninga til kyrkjebygg, skulebygg og symjeanlegg blir vidareført og styrka i 2011 ordninga er administrert av Husbanken. Helse- og omsorg: 240 mill. kroner til nytt øyremerka tilskot til det kommunale barnevernet 200 mill. kroner til samhandlingsreforma, av dette 100 mill. kroner til utvikling av lokalmedisinske sentra og andre kommunale samhandlingstiltak og 50 mill. kroner til utvikling av IKT i helsetenesta, 35 mill. kroner til forsking/kompetanseutvikling, 10 mill. kroner til informasjonstiltak/erfaringsoppsummeringar og 5 mill. kroner til utvikling av kommunedata på forbruk av spesialisthelsetenester 200 mill. kroner i reell auka til ressurskrevjande brukarar, kompensasjonsgraden er uendra på 80% og innslagspunktet blir prisjustert til kr mill. kroner til kommunalt rusarbeid, opptrappingsplanen for rusfeltet blir vidareført fram til og med 2012 tilskotsramme som gjev rom for 2000 nye heildøgns omsorgsplassar, og det er tilrådd endringar i ordninga for tilskot.

11 Økonomiplan Årsbudsjett 2011 side: Økonomisk status og utfordringar Økonomiplanperioden vil for Sogndal kommune by på større utfordringa enn det som har vore tilfelle dei siste årar. Sjølv om kommunen får auka dei frie inntekter på 15,1 mill i 2011 er dette ikkje nok for å dekke auka utgifter. For å få økonomiplan i balanse er utgiftene redusert eller inntektene auka med til saman kr. 7,7 mill i Det vil ikkje vere rom for å styrke kommunale tenester eller styrka vedlikehald av bygningar og vegar i planperioden dersom ikkje dei statlege løyvingane vert støre enn kostnadsveksten. For dei komande åra vil det venteleg vera naudsynt å redusere tenestetilbodet ytterlegare og å dekka inn auka rente og avdragsutgifter og auke i pensjonsutgifter. Netto driftsresultat i % av driftsinntekter Netto driftsresultat viser resultatet av kommunen si ordinære drift inklusiv renter og avdrag dvs kva som kan nyttast til overføring til investeringsrekneskapen og til avsetjingar. Nedanfor er vist utvikling i netto driftsresultat i % av driftsinntekter for åra Normtalet bør vere på minst 3%. For 2009 ligg Sogndal kommune lågare enn kostragruppa med 2,9%. Dette har særleg samanheng med at kommunen har høgare rente- og avdragsutgifter i prosent av driftinntektene enn gjennomsnittet i kostragruppa. Samanliknar vi brutto driftsresultat i % av driftsinntektene ligg vi om lag på samme nivå som kostragruppa. I netto driftsresultat i % av driftsinntektene ligg og momskompensasjon frå investeringar som vert førd i driftsrekneskapen t.o.m for Momskompensasjon frå investeringar vert i sin heilheit overførd til investeringsrekneskapen og nytta til finansiering. Når netto driftsresultat i % av driftsinntektene viser 2,39% for 2013 skuldast dette høg momskompensasjon som følgje av utbygginga av Sogndal omsorgssenter. For 2014 skal momskompensasjon førast i investeringsrekneskapen, noko som gir redusert netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene i Det må vera ei målsetting for kommunen å auka eigenfinansieringa av investeringane, og få netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene minst på 3%. Netto driftsresultat i % av driftsinntekter 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 1,76 1,28 1,43 0,53 2,39 0, Netto driftsresultat i % av driftsinntektene

12 Økonomiplan Årsbudsjett 2011 side: 11 Nøkkeltal frå Kostra Sogndal 2007 Sogndal 2008 Sogndal 2009 Gruppe Brutto driftsresultat i % av brutto driftsinntektene 5,6 2,7 1,6 1,7 Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntektene 4,0 0,6 1,8 2,8 Netto renter/avdrag i % av driftsinntektene 5,0 5,8 3,6 2,5 Langsiktig gjeld i % av brutto driftsinntektene 167,0 164,0 155,8 181,8 Netto lånegjeld pr. innbyggar Utvikling i lånegjeld, renter og avdrag r-2009 b-2010 b-2011 b-2012 b-2013 b-2014 Nye låneopptak Avdrag Lånegjeld pr Renter på lån Gjeldsveksten i økonomiplanperioden skuldast i hovudsak utbygging av Kvåle stadion, kjøp av parkering på Fosshaugane og utbygging av Sogndal omsorgsenter som er lagt inn i investeringsplanen i 2013 og Det er budsjettert med kr. 85 mill til SOS-utbygginga, der 35 mill. er finansiert med it investeringstilskot frå Husbanken. Ut frå dagens avdragsplan og renteføresetnader vil investeringsramma på prosjektet føre til auka rente- og avdragsutgifter på om lag kr 5 mill i Auke i avdragsbetaling har samanheng med auka lånegjeld og nedbetalingsplanar på låna til kommunen. Fleire lån vil vera nedbetalte i 2017 og I perioden 2015 til 2018 vil kommunen ha svært høge avdragsutgifter, noko som inneber at det bør setjast av fond i perdiosen 2011 til 2014 som kan nyttast i perioden 2015 til Renter er budsjettert etter prognose frå kommunalbanken med rentesats 3,25% for 2011 og for dei neste åra 3,75%, 4,20% og 4,50%. Kommunen vil vere sårbar for renteauke utover dette nivået.

13 Økonomiplan Årsbudsjett 2011 side: 12 Eigenkapital Avsetjing og bruk av fond (i heile tusen) r-2009 b-2010 b-2011 b-2012 b-2013 b-2014 Avsetjing bundne driftsfond VAR Avsetjing andre bundne driftsfond Avsetjing disposisjonsfond Avsetjing til ubundne inv.fond Avsetjing til bundne inv.fond 964 Sum avsetjing til fond Bruk av disposisjonsfond drift Bruk av bundne driftsfond VAR Bruk av andre bundne driftsfond Bruk av disposisjonsfond kapital Bruk av ubundne kapitalfond Bruk av bundne kapitalfond Sum bruk av fond I økonomiplanperioden er det budsjettert med om lag 7,7 mill meir i avsetjing til fond enn i bruk av fond. Auken gjeld avsetjing til disposisjonsfond med kr.11,8 mill som skuldast netto avsetjing til flyktningefond som er budsjettert med kr. 1 mill i året og avsetjingar til avkastningsfond. Bundne driftsfond vil bli redusert i perioden med om lag 4 mill som skuldast større bruk enn avsetjing til VAR-fond.

14 Økonomiplan Årsbudsjett 2011 side: Driftsbudsjett hovudtal Viser til hovudoversikt drift (- overskot / + underskot 1000 kr): r-2009 b-2010 b-2011 b-2012 b-2013 b-2014 Driftsinntekter Driftsutgifter Finansinntekter Finansutgifter Kalk.avskr Netto driftsresultat Overført til kap.rekn Bruk av avsetjingar Avsetjingar Overskot / underskot Nedanfor følgjer ein omtale av budsjettendringar hovudtal. Det vil seie inntekter og utgifter som ikkje er direkte knytt til den enkelte teneste- og støtteeining. I tillegg omhandlar kapitlet samla endringar i budsjett som følgje av løns- og prisvekst. Øvrige budsjettendringar knytt til teneste- og støtteeiningar går fram av kap 6. Prisvekst Prisvekst på varekjøp er i statsbudsjettet berekna til 2,9% og deflator (vekta indeks for prisvekst på varer og tenester og lønn) er berekna til 3,1%. Med grunnlag i 2010 budsjettet er det på utgiftssida berekna ein samla prisvekst på varer og tenester på kr og ein samla prisvekst på inntektsida på kr Dette gir ein netto prisauke med grunnlag i 2010 budsjettet til kr Løn og pensjon Verknad av lønsoppgjer, nye og korrigerte stillingar inkl. sosiale utg Verknad av lønsoppgjer lokale forhandlingar inkl. sosiale utg Auke i variabel løn 3,4% inkl. sosiale utgifter Korrigering av budsjett T-trinn inkl.sosiale utgifter Korrigering av arbeidsgjevaravgift Ny arbeidstidsavtale for turnus og skift Reguleringspremie og tilbakeføring frå premiefond AFP-pensjon Sum Det er lagd inn justering av lønsbudsjettet/heimelsbudsjettet i samsvar med sentralt og lokalt lønsoppgjer for Budsjett som gjeld T-trinn og variabel løn har dei siste åra ikkje vorte regulert og har medført stort meirforbruk på enkelte einingarer. Dette er nå korrigert i samsvar med faktiske utgifter for einingane helse og sosial og pleie og omsorg. Budsjettert arbeidsgjevaravgift er korrigert i samsvar med berekningsgrunnlag for arbeidsgjevaravgift.

15 Økonomiplan Årsbudsjett 2011 side: 14 Ny arbeidstidsavtale for turnus inneber at ein time arbeid på natt vert rekna for 1 time og 15 min. Dette gir ein kostnadsauke på kr Frå 2011 vert det innførd ny rutine for budsjettering og rekneskapsføring av reguleringspremie, tilbakeføring frå pensjonsfond og avsetjing til AFP. Tidlegare rutine har vore å skilje ut desse postane frå andre pensjonsutgifter og fordele dei særskilt i slutten av året. Metoden er arbeidskrevjande og medfører både auka tidsbruk og auka kostnader. Ny rutine går ut på å auke prosentsatsen på pensjonskostnader i lønssystemet slik at dette vert fordelt ved lønskøyring kvar månad. Dette vil og gjere det enklare å følgje opp lønsbudsjettet gjennom året. Premieavvik skal ikkje fordelast på einingane og er difor ikkje teke inn i satsen. Skatt og rammetilskot Skatt og rammetilskot er basert på prognose frå KS. For Sogndal kommune er veksten i frie inntekter berekna til 5,5%, medan veksten på landsbasis er berekna til 3,7%. Skatteinntektene vert redusert som følgje av at skattane sin samla del av inntektene vert redusert frå 45% til 40%. For primærkommunane utgjer dette ein reduksjon i skatteinntektene på 6,1% frå 2010 til For Sogndal sin del utgjer reduksjon i skatteinntektene 7,8 mill. Rammetilskotet er auka tilsvarande. For primærkommunane er det ein auke i rammetilskotet på 17,9% frå 2010 til For Sogndal kommune sin del er rammetilskotet auka med 66,6 mill. Beløpet er inklusiv endringar som følgje av endra skatteandel og tilskot som er innlemma i ramma. Ser ein bort frå dette, er veksten i frie inntekter berekna til 15,1 mill. Det er budsjettert med totalt kr. 292,66 mill i frie inntekter, av dette skatteinntekter med kr. 136,28 mill og rammetilskot med 156,38 mill. Eigedomsskatt Etter utviding av eigedomsskattegrensa til å gjelde heile kommunen har kommunen sine inntekter av eigedomsskatt auka med om lag 2,45 mill. I budsjettet for 2010 vart desse inntektene auka med 1 mill. For 2011 og resten av perioden er det lagd inn ein ytterlegare auka med 1,45 mill. Det er då budsjettert med 18,9 mill. kroner i inntekter frå eigedomsskatt. Momskompensasjon Det er budsjettert ut frå berekna kompensasjon på investeringar for dei ulike åra jf. investeringsprogrammet. Mva-kompensasjon på investeringar vert førd i driftsrekneskapen. Sidan den nye kompensasjonsordninga vart innførd, har praksisen i Sogndal kommune vore å overføre mvakompensasjonen til investeringsrekneskapen for å finansiere investeringar. Budsjett- og regnskapsforskrifta er endra slik at mva-kompensasjon frå investeringar skal førast i investeringsrekneskapen f.o.m rekneskapsåret For rekneskapsåra skal mvakompensasjonen framleis førast i drift men ein viss del er pålagt overførd til investering. Overføring frå drift med minimum: I 2010 med 20%, i 2011 med 40%, 2012 med 60% og 2013 med 80%. Sidan Sogndal kommune i alle år har overførd mva-kompensasjon til investeringar, vil driftsbudsjettet ikkje bli påverka av endringa. Investeringstilskot sjukeheimar og omsorgsbustadar Tilskotet er delt i ein rentedel og ein avdragsdel og er budsjettert etter prognose frå Husbanken. Reduksjon i budsjettet frå 2010 skuldast endra renteføresetnader. I 2010 budsjettet var det lagt til grunn ei langt høgare rente. I prognosen frå Husbanken er det lagt til grunn ei rente på 2,8% for alle 4 åra som skulle tilseie ein reduksjon i utbetalingane i perioden fordi berekningsgrunnlaget vert redusert. Fordi vi forventar ein renteauke for dei kommande 4 åra som i stor grad vil utlikne verknaden av redusert berekningsgrunnlag, har vi vald å budsjettere med same beløp kr i heile økonomiplanperioden. Kapitalkompensasjon reform 97 Dette gjeld kompensasjon for investerings- og kapitalkosnader frå Utdanningsdirektoratet knytt til investeringar i samband med reform 97. Målet med tilskotsordninga er å kompensere kommunane for meirutgifter i samband med investeringar i skulebygg som følgje av skulestart for 6 åringar. Det er budsjettert etter prognose frå Utdanningsdirektoratet.

16 Økonomiplan Årsbudsjett 2011 side: 15 Rentekompensasjon skulebygg Kompensasjon av renteutgifter på investering i skulebygg er budsjettert etter prognose frå Husbanken. Husbanken har rekna ei rente på 2,8% for heile økonomiplanperioden. Som ovanfor er det også her teke høgde for at renta vil auke dei neste åra, men at berekningsgrunnlaget vert redusert. Det er difor budsjettert med for heile perioden. I tillegg til prognosen er det lagt til kr i forventa rentekompensasjon i samband med utbygging av Kvåle skule. Renter og avdrag Renter på lån er budsjettert ut frå renteprognose frå Kommunalbanken. Berekningsgrunnlag for utrekninga er gjennomsnittleg saldo på lånemassen for kvart enkelt år. Det er brukt følgjande satsar: 3,25% i 2011, 3,75% i 2012, 4,2% i 2013 og 4,5% i Renter på utlån startlån er redusert med utfrå rekneskapstal for Budsjettet for 2010 er om lag for høgt. Lånemassen er redusert som følgje av ekstraordinære avdragsinnbetalingar. Det er heller ikkje utbetalt nye lån i Renter på andre utlån gjeld utlån til Sogndal fotball. Saldo på lån pr er kr Det er budsjettert med ei utlånsrente tilsvarande renta på lån i Kommunalbanken. På renter av bankinnskot er det budsjettert med same rentesats av bankinnskot som for lån. Det er gått ut frå ei gjennomsnittleg behaldning på bankkonto med 80 mill. I dette ligg og renter av fond som skal avsetjast. Renter på ansvarleg lån Sognekraft er ifølgje avtale berekna ut frå ein fast rentesats på 8% og eit grunnlag på 5,5 mill. Avdrag på lån er budsjettert ut frå nedbetalingsplan for kvar lån. Nye låneopptak er budsjettert med ½ års verknad på avdrag. Avkastning verdipapirfond og aksjeutbyte Det er budsjettert med forventa avkastning på verdipapirfond på 6% ut frå balanseførd verdi på 13 mill. For 2011 er aksjeutbyte budsjettert med ein føresetnad om eit samla utbyte på 33 mill. Sogndal sin del av dette er 10,98% som utgjer kr For dei 3 siste åra er det budsjettert med utbyte på 35 mill dvs for Sogndal sin del kr Utbyte frå Sentrumsbygg er budsjettert med årleg. Avsetjingar Budsjettert avsetjing avkastning kraftfond II omfattar renter av bankinnskot kraftfond II, renter av lån Sil-tribuna og avkastning verdipapirfond. Det vert kvart år avsett kr til vedlikehaldsfond. Avsetjing flyktningefond Ut frå tidlegare praksis vil auka inntekter tilsvarande føre til auka utgifter i flyktningbudsjettet og avsetjing til flyktningefond. Summen av desse budsjettpostane går i null. Oppstillinga nedanfor viser statstilskot og avsetjing til flyktningefond samt korleis desse midlane vert nytta. Budsjettet for 2011 gir ei netto avsetjing til flyktningefondet på kr Endring Statstilskot flyktningar Statstilskot asylantar Avsetjing flyktningfond

17 Økonomiplan Årsbudsjett 2011 side: 16 Barnevern Barnevern Flyktningtenesta Introduksjonsordninga Fjøra Intro Nav-sosialhjelp Nav-administrasjon Sum bruk av fond Netto avsetjing til fond i Avsetjing til bundne fond gjeld pliktig avsetjing av renter av konsesjonavgifts- og næringsfond og renter av VAR-fond. Bruk av avsetjingar Det er budsjett med bruk av avkastningsfond kraftfond II med kr i 2011 og dei neste 3 åra. For 2011 er det budsjettert med til prosjektet tilgang til fjorden og med i tilskot til Sogndal skisenter. Tilskotet til Sogndal skisenter går ut i Når det gjeld prosjektet tilgang til fjorden vil dette omfatte både driftsutgifter og investeringsutgifter. Midlane er plassert i driftsbudsjettet, men desse kan seinare bli overført til investeringsbudsjettet dersom dei vert nytta til investeringar. Bruk av parkeringsfond vert nytta til dekking av renter på lån som gjeld investering i sentrumspark og parkeringskjellar i kulturhuset. Det er budsjettert med 2 postar for bruk av avdragsfond på til saman 2.2 mill i Denne posten skulle ha vore teken ut av budsjettet frå 2010, då det ikkje er midlar att på avdragsfondet. Overføring til investeringsrekneskapen Overføring gjeld mva-kompensasjon. Jf. pkt om momskompensasjon investering. Andre tilskot og overføringar Statstilskot flyktningar og asylantar er budsjettert til kr ut frå føresetnad om å busetje 25 nye flyktningar i Det er budsjettert med inntekter frå konsesjonkraft med kr.1,4 mill. Lønsoppgjer Det er sett av kr inkl.sosiale utgifter for lønsoppgjeret i Reguleringspremie/premieavvik/tilbakeført overskot fond Budsjettposten er korrigert og inneheld nå kun premieavviket. Premieavvik er budsjettert ut frå prognose frå KLP og SPK. For KLP er det budsjettert med eit negativt premieavvik på kr For SPK er det budsjettert med eit negativt premieavvik på kr Beløpa er inklusiv arbeidsgjevaravgift. Avsetjingar til seinare fordeling Det er budsjettert med 4 lærlingeplassar og avsett kr til fordeling til einingar som tek inn lærlingar. Det er i tillegg avsett kr som gjeld auka bruk av bil i teneste. Avsetjing på 1 mill til fordeling på einingar som gå med overskot, går ut frå Desse midlane har vorte nytta til å føre tilbake heile eller deler av overskotet til dei einingane som har levert eit positivt rekneskapsresultat

18 Økonomiplan Årsbudsjett 2011 side: 17 året før. Rådmann får i staden fullmakt til å setje av på ubundne driftsfond dei budsjettmidlar som driftsområdet ikkje nyttar i eit budsjettår, og fullmakt til å trekkja frå dette driftsfondet i seinare år. Budsjettendringar Tekst Prisvekst Løn/pensjon Skatt på formue og inntekt Rammetilskot inkl. inntektsutjamning Eigedomsskatt Momskompensasjon frå investering Investering tilskot sjukeheim og omsorgsbustader Kapitalkompensasjon reform Rentekompensasjon skulebygg Renteutgifter Renteinntekter vidare utlån Renteinntekter utlån Renteinntekter bankinnskot Renteinntekter fond som skal avsetjast Avkastning verdipapirfond Renter ansvarleg lån Sognekraft Aksjeutbyte Avdrag Avsetjing avkastning kraftfond II Avsetjing flyktningfond Avsetjing disposisjonsfond Statstilskot flyktningar og asylantar Avsetjing bundne fond - renter Bruk av disposisjonsfond FDV Bruk av avkastning kraftfond II Bruk av fond til dekking av renter Bruk av avdragsfond Bruk av disposisjonsfond Overføring til investeringsrekneskapen Sal av konsesjonskraft Avsett til lønsoppgjør i budsjettåret Pensjon lønsoppgjør Arbeidsgjevaravgift lønsoppgjør Reguleringspremie/premieavvik tilbakeføring overskot Premieavvik KLP Premieavvik SPK Til fordeling einingar med overskot

19 Økonomiplan Årsbudsjett 2011 side: Driftsbudsjett og resultatmål for tenesteeiningane Budsjettet er delt inn etter 11 tenesteeiningar og 5 tverrgåande område. Nedanfor følgjer ein omtale av samtlege tenesteområde med analyse og utfordringar, kostratal for dei tre siste åra samanlikna med kostragruppa og resultatmål. I tillegg følgjer ein oversikt over nye tiltak/budsjettendringar og oversikt over samla budsjettramme for området i planperioden. 6.1 Kultur Innhald i tenesteområdet Tenesteområdet inneheld bibliotek, lokalhistorisk arkiv, nærmiljø, idrett og friluftsliv, frivillige lag og organisasjonar, ålment kulturarbeid, kulturbygg, kulturminnevern, kunstformidling, kulturskule, festivalar i kommunal regi, internasjonalt arbeid, tilskot til trussamfunn og namnsetjing av vegar. Analyse og utfordringar Bibliotek Besøks- og utlånstala på biblioteket er aukande. Biblioteket har over tid jobba målretta inn mot ulike brukargrupper. Det Nasjonale leseåret 2010 vert ført vidare gjennom Leseløft Biblioteket vil ha ulike former for litteraturformidling for alle grupper. Biblioteket har fått midlar frå Fritt ord til å gjennomføre Frå fjord til fjell arrangement i Strategisk plan for bibliotekutvikling i Sogn og Fjordane vart ferdigstilt i Planen føl opp St.melding nr. 23 ( ) Bibliotek kunnskapsallmenning, møtestad og kulturarena. Begge dokumenta legg vekt på å utvikle bibliotektenestene gjennom ulike former for samarbeid, alt frå interkommunalt samarbeid til faglege nettverk og organisering av utlån på tvers av kommunegrensene. Kommunen er innstilt på å delta i moglege utviklingsprosjekt, kompetanseutvikling og samarbeid i fylket. Kulturelt mangfald Sogndal har vorte eit fleirkulturelt samfunn, og vi bør i større grad leggje til rette for å nytte kulturkompetansen til innvandrarar og asylsøkjarar. Dette arbeidet er no påbegynt, og det er utarbeidd ei kartlegging og strategi for gjennomføring. I tillegg vil eit viktig arbeidsområde vere integrering av innvandrarkulturane i den lokale kulturen. Biblioteket har her ei viktig rolle i å gje gode tilbod til flyktningar og asylsøkjarar i kommunen både i høve deira eigne morsmål og materiale for å lære norsk. Kulturminne Kommunen har som mål og utvikle og profilere kulturinstitusjonar og gjere kulturminne, tradisjonar og kulturlandskap tilgjengeleg. Biblioteket og lokalhistorisk arkiv er viktige institusjonar når det gjel å ta vare på dei immaterielle kulturminna og formidle kulturhistoria. Biblioteket vil formidle kunnskap gjennom ulike lokalhistoriske arrangement. Mange av dei faste kulturminna er registert på ulike måte, men ikkje alle. Ein meir fullstendig plan for kulturminne vil òg ha relevans for arealplanen og bør utarbeidast i forkant av denne. Frivillig arbeid Det gode liv i eit lokalsamfunn vert skapt i samarbeid mellom kommunen og innbyggjarane, og vi har mange gode døme på slikt samarbeid i kommunen. Det er viktig at dette mangfaldet vert oppretthalde og at vi òg kan utvikle nye former for samhandling mellom offentleg og privat sektor. For å sikre gode prosessar og heilskapstenking kan det vere tenleg å utarbeide ein strategi for kommunen si samhandling med frivillig sektor jf. og kommuneplanen sin samfunnsdel.

20 Økonomiplan Årsbudsjett 2011 side: 19 Idrett og friluftsliv Kvåle stadion er ein del av ei samla utbygging på Fosshaugane Campus, og området skal ivareta skulane, idretten og ålmenta sine behov. Arbeidet er påbegynt, og søknader om spelemidlar skal fornyast. Eitt av tiltaka i idretts- og friluftsplanen er merking av turløyper. Her er det gjort ein del arbeid i regi av Turlaget og Idrettslaga, men det er truleg behov for oppgradering m.m. Det kan vere tenleg å lage ein heilskapleg plan for dette som grunnlag for å søkje om tilskot. Fjellsportfestivalen vert gjennomført for fjerde gong i Festivalen gjev god marknadsføring av Sogndal og Sogn. Det er lagt inn ei løyving i heile økonomiplanperioden. Det er ynskjeleg at festivalen får knutepunktstatus, med årlege løyvingar frå stat og fylkeskommune. Kommunen vil bidra til dette. Kommunen vil vere positiv til å auke den årlege løyvinga dersom knutepunktstatus eller tilsvarande vert oppnådd. Kultur Kommunane Luster, Leikanger, Sogndal og Kulturhuset samarbeidar med fylkeskommunen om Nyttårskonserten med Bergen Filharmoniske Orkester (BFO). Avtalen er fornya for 3 nye år, og kommunen sine kostnader på inntil kr vert dekka av kulturmidlane. Vi har eit variert tilbod når det gjeld teater og konsertar i kommunen, og det vil vere viktig å trygge Sogndal sin posisjon som spelestad for Riksteateret, Rikskonsertane og BFO. Etter planen skal høgskulen flytte ut av kulturhuset i Arbeidet med å greie ut kva kulturhuset skal nyttast til, er starta opp og vil verte ferdigstilt i Vegnamn Det er fleire vegar i kommunen som ikkje har fått offisielle namn. Namn på gater og vegar er viktig både i høve til informasjon og tryggleik. Vi bør difor fullføre dette arbeidet, med serleg vekt på vegnamn i regulerte område. Kulturskulen i Sogn Kulturskulen hadde pr elevar. Av desse er 200 frå Sogndal. Både samla elevtal og elevatal i Sogndal har gått noko opp i høve til i fjor (412 og 185). Vi har ei venteliste på 24 elevar mot 33 i av desse har ikkje andre tilbod i kulturskulen. I kommunal plan for skulefritidsordninga er det lagt opp til eit utviklingsprosjekt mellom SFO og kulturskulen sjå skule under fag og utvikling. Budsjettet for administrasjon, undervisning og distriktsmusikarordninga er basert på same nivå som i 2010 med ei forsiktig etablering i drama og biletkunst innanfor eksisterande budsjettramme. Det er ikkje gjennomført noko gjennomgang av distriktsmusikaravtalen med fylkeskommunen, og inntil vidare vert avtalen forlenga med eitt år av gongen. Det er budsjettert med sal av tenester til 5 kor og korps i kommunen. Det er lagt opp til at elevkontingenten vert auka med 3,1% (gjennomsnittleg lønsog prisvekst). Kostratal -Kultur Netto driftsutgifter for kultur pr. innbyggjar i kroner Sogndal 2007 Sogndal 2008 Sogndal 2009 Gruppe Merknad: Netto utgifter pr. innbyggjar for kultur i 2009 ligg litt under Kostragruppa, og det er ein nedgong i høve til Eininga hadde i 2009 eit mindreforbruk grunna reduksjon i husleige for biblioteket og innspara lønnsmidlar.

21 Økonomiplan Årsbudsjett 2011 side: 20 Resultatmål Fokusområde Resultatmål Målemetode Økonomi 1. Vi skal ikkje ha avvik i høve til budsjettet. Budsjettkontroll Brukar 1. Vi skal gje eit tilbod om drama og biletkunst i kulturskulen. 2. Vi skal samarbeide med lokale aktørar om tiltak for å trygge Sogndal som spelestad for Riksteateret, Rikskonsertane og BFO. 3. Vi skal gjennomføre to arrangement på biblioteket knytt til lokalhistorie. 4. Vi skal gjennomføre minst 6 arrangement knytt til formidling av litteratur til vaksne. 5. Vi skal gjennomføre tiltak knytt til litteraturformidling for elevane i og 8. klasse. 6. Vi skal gjennomføre 4 Frå fjord til fjell arrangement med fokus på fjell, fjord og friluftsliv i litteratur og kunst jf. eigen prosjektplan. Medarbeidar/interne prosessar Utviklingsoppgåver 1. Vi skal halde fristane i årshjulet. 2. Vi skal ha gjennomført medarbeidarsamtale for alle tilsette med meir enn 20% stilling. 3. Sjukefråværet på eininga skal liggje under gjennomsnittleg sjukefråvær for kommunane. 1. Vi skal fullføre kartlegging av dei faste kulturminna i kommunen. 2. Vi skal gjennomføre strategi for integrering av innvandrarkulturen i den lokale kulturen med ei framsyning for skulane og ei for barnehagene (2011). 3. Vi skal utarbeide ein strategi for kommunen si samhandling med frivillig sektor. 4. Vi skal lage ein plan som grunnlag for å søkje om midlar til merking av turstiar i kommunen. 5. Vi skal greie ut bruken av kulturhuset etter at høgskulen flyttar ut (2011). 6. Vi skal namnsette dei vegane i regulerte område som ikkje har offisielle namn. Fråværsstatistikk Nye tiltak/budsjettendringar Overføring Lærdal skeiseanlegg Leige/drift Kvåle stadion Studentveka Tilskot 17 mai-feiring Diverse kuttetiltak Sum

22 Økonomiplan Årsbudsjett 2011 side: 21 Budsjettramme Plan og næring Innhald i tenesteområdet Tenesteområdet inneheld plan- og byggesakshandsaming, kart og oppmåling, næringsarbeid med landbruk, vilt- og fiskeforvaltning, handsaming av saker etter ei rekke særlover, m.a. jord- og konsesjonslovverket, forureiningslova m.m.. Analyse og utfordringar Plan og byggesak Ny plan- og bygningslov, plandelen, har no vore i bruk sidan juli i Det vi ser er at handsaminga av reguleringsplanane er meir omfattande enn tidlegare. Omfanget av private reguleringsplanar har vore aukande, og kompleksiteten i planarbeidet er vorte større. Såleis har vi no fleire planar til handsaming. Kommunen er i ny plan- og bygningslov pålagt tilsyn av nybygg og ombyggingsprosjekt. Dette vil krevje auka ressursar. Ei felles stilling til dette vert no vurdert å kople til Sogn brann og redning IKS. Ordninga kan gebyrfinansierast. Forureining Det er framleis stader der kulturlandskapet er forsøpla av bilvrak og bortsett maskiner/utstyr. Dette arbeidet har vorte utført av brannbefalet. På grunn av oppdateringskurs har vi for tida lite ressursar til å utføre dette arbeidet. Vi har med bakgrunn i frivillig tilsyn frå fylkesmannen fått avvik på manglande tilsyn med private avløpsanlegg. Oppmåling Løypande driftsutgifter og vedlikehaldsutgiftene på GIS systema har auka vesentleg dei siste åra, og desse utgiftene vil venteleg auke ytterlegare. Nye lovkrav set tidsfristar for når oppmålingsforretningar må vere ferdige. Brann og redning. Kommunane Balestand, Leikanger, Luster, Sogndal og Vik har gjort vedtak om å etablere Sogn brann og redning IKS. Selskapet vil bli lokalisert i Sogndal. Budsjettet for selskapet for 2011 ligg ikkje føre, og ev. endra løyvingar til dette området må vurderast i samband med budsjettrevisjonen. I dei komande åra må vi venta auka utgifter til kompetanseheving innafor dette området. Landbruk Vedteken landbruksplan ligg til grunn for arbeidet innafor dette feltet. Det er behov for å klargjere korleis kommunen ønskjer å nytte verkemidlane for å bidra til betre samsvar mellom eigar og drivar av landbruksareala. Sogndal leverer tenester til landbruksforvaltninga i Leikanger kommune tilsvarande ei 40% stilling. Viltforvaltninga Auka uttak av hjort, for og å legge til rette for næring og halde skadeverknadene låge, er framleis eit mål. 80% av tildelte løyve (923) går til storvalda, og vert styrt etter ein treårig bestandsplan. Kommunen held fram med leige av jaktoppsyn frå Luster og har avtale om ettersøk av skada vilt med Sogndal ettersøkslag. Det vert nytta midlar frå viltfondet til skotpremie på rev. Plan for forvaltning av hjortevilt i Sogndal skal reviderast i løpet av 2011.

Økonomiplan 2015 2018

Økonomiplan 2015 2018 Sogndal kommune Bli med på laget Økonomiplan 2015 2018 med årsbudsjett 2015 Innhald Innleiing og samandrag 10 på topp Nasjonale rammevilkår Økonomisk status og utfordringar Analyse og utfordringar Politiske

Detaljer

TERTIALRAPPORT 2/2011 SOGNDAL KOMMUNE

TERTIALRAPPORT 2/2011 SOGNDAL KOMMUNE TERTIALRAPPORT 2/2011 SOGNDAL KOMMUNE 1 Tertialrapport 2/2011 1.0 INNLEIING.... 3 2.0 STATUS PÅ PRIORITERTE OMRÅDE... 3 3.0 HOVUDTAL ØKONOMI... 7 4.0 ØKONOMISKE AVVIK - TENESTE- OG STØTTEEININGAR.... 9

Detaljer

NOTAT. ØP-notat nr.3 Økonomiplan 2013-2016 og budsjett 2013. SOGNDAL KOMMUNE Støtteeining økonomi og personal

NOTAT. ØP-notat nr.3 Økonomiplan 2013-2016 og budsjett 2013. SOGNDAL KOMMUNE Støtteeining økonomi og personal NOTAT Til: Kopi: Formannskapet Tenesteleiarane Frå: Rådmann Jostein Aanestad Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 145 12/2401-32 108652/12 17.10.2012 ØP-notat nr.3 Økonomiplan 2013-2016 og budsjett 2013

Detaljer

Rådmannen sitt framlegg til budsjett og økonomiplan 2015-2018 -saman for utvikling og velferd

Rådmannen sitt framlegg til budsjett og økonomiplan 2015-2018 -saman for utvikling og velferd 1 Utvikla av Rådmannen sitt framlegg til budsjett og økonomiplan 2015-2018 -saman for utvikling og velferd 2... 3... 5 2.1 Budsjettprosess...8... 9 3.1 Overordna analyse... 10 3.1.1 Demografi og kommuneøkonomi...

Detaljer

- perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017. Balestrand kommunestyre

- perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017. Balestrand kommunestyre - perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017 Balestrand kommunestyre 05.09.2013 Innleiing Dette dokumentet inneheld eit samla arbeidsgrunnlag frå administrasjonen

Detaljer

OSTERØY KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2015. Innstilling frå formannskapet FS-sak 087/14

OSTERØY KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2015. Innstilling frå formannskapet FS-sak 087/14 OSTERØY KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2015 Innstilling frå formannskapet FS-sak 087/14 Innhald Innhald... 2 Rådmannen sitt føreord... 4 Generelle føresetnader for budsjettarbeidet... 7 Bakgrunn og status for budsjett

Detaljer

Budsjett for Meland kommune 2015

Budsjett for Meland kommune 2015 Budsjett for Meland kommune 2015 Side 3 47: Rådmannen sitt framlegg og kommentarar til budsjett 2015 Side 48: Framlegg til vedtak budsjett 2015 Vedlegg: Økonomiske oversikter Driftsregnskap Investeringsregnskap

Detaljer

Luster kommune. Rådmannen sitt framlegg. Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet)

Luster kommune. Rådmannen sitt framlegg. Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet) Luster kommune Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet) Rådmannen sitt framlegg Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no

Detaljer

- perla ved Sognefjorden - Budsjett 2015 Handlingsprogram og økonomiplan 2015 2018. Rådmann sitt arbeidsgrunnlag

- perla ved Sognefjorden - Budsjett 2015 Handlingsprogram og økonomiplan 2015 2018. Rådmann sitt arbeidsgrunnlag - perla ved Sognefjorden - Budsjett 2015 Handlingsprogram og økonomiplan 2015 2018 Rådmann sitt arbeidsgrunnlag 05.09.2014 Innleiing Dette dokumentet inneheld eit samla arbeidsgrunnlag frå administrasjonen

Detaljer

1. Dialogmøtet Sakskomiteane sine oppsummeringar etter dialogmøtet ligg i økonomiplannotat nr. 1 til formannskapet den 15.08.13.

1. Dialogmøtet Sakskomiteane sine oppsummeringar etter dialogmøtet ligg i økonomiplannotat nr. 1 til formannskapet den 15.08.13. Notat Til: Kopi: Frå: Formannskapet Leiargruppa, kontaktutvalet, rekneskapsleiar Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 145 13/2071-8 14808/13 18.10.2013 Økonomiplannotat nr. 2 Økonomiplan 2014-2017 - Årsbudsjett

Detaljer

Aukra kommune. Budsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015

Aukra kommune. Budsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015 Aukra kommune Budsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015 Vedteke i K-sak: 132/11 og 11/12 Dato: 15.12.2011 og 09.02.2012 Innhald: Side nr. : Rådmannen sine generelle kommentarar.. 2 Kommentarar frå kommunalsjefane..

Detaljer

Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-15 Planleggingsprogram

Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-15 Planleggingsprogram Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-15 Planleggingsprogram 2012-15 Vedteke av Luster kommunestyre 15.12.2011, sak 94/11 Årshjulet 2012 Luster kommune Overordna planlegging (raud strek), Overordna rapportering

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2015-2018. Vik kommune Økonomiplan 2015-2018 Årsbudsjett 2015 Utleggingsdokument

ØKONOMIPLAN 2015-2018. Vik kommune Økonomiplan 2015-2018 Årsbudsjett 2015 Utleggingsdokument Vik kommune Økonomiplan 2015-2018 Årsbudsjett 2015 Utleggingsdokument FØREORD Økonomiplan for perioden 2015 2018 og årsbudsjett for 2015 blir med dette lagt ut til offentleg høyring, jfr. kommunelova 44

Detaljer

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Budsjett 2013 Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Kommunestyret sitt vedtekne budsjett i sak 084/12 Dato: 19.12.2012 Rådmannen sin kommentar Tryggleik, trivsel og livskvalitet for alle

Detaljer

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018.

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018. Innhald: 1. Innleiing Side 1 2. Mål «1 3. Fylkesmannen sitt budsjettrundskriv for 2015 «5 4. Rådmannen sine kommentar til nokre av punkta i skriv frå fylkesmannen

Detaljer

Økonomiutvalet sitt forslag til handlingsplan 2009-2012/budsjett 2009. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.

Økonomiutvalet sitt forslag til handlingsplan 2009-2012/budsjett 2009. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory. 1 INNHALD Nettversjon side Hovudpunkt 3 1. Kommunemål og handlingsmål 4 2. Økonomiutvalet sitt forslag til handlingsplan 2009-2012/budsjett 2009 Total omsetning 8 Mål og budsjettprofil 9 Forslag til driftsrammer

Detaljer

Kvam herad Rekneskap 2004 Årsmelding 2004. 25-års jubilantane (foto: Magnar Johan Fiksen) www.kvam.no. Side 1 av 1

Kvam herad Rekneskap 2004 Årsmelding 2004. 25-års jubilantane (foto: Magnar Johan Fiksen) www.kvam.no. Side 1 av 1 Kvam herad Rekneskap 2004 Årsmelding 2004 25-års jubilantane (foto: Magnar Johan Fiksen) www.kvam.no Side 1 av 1 1 Rådmannen sine kommentarar... 3 Styringsmodell for Kvam herad... 4 2 Samfunn/næring...

Detaljer

Bygland kommune. Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018. Dokument 1

Bygland kommune. Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018. Dokument 1 Bygland kommune Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Dokument 1 Rådmannen sitt framlegg med kommentarar 06.11.2014 FORORD Rådmannen legg med dette fram sitt framlegg til budsjett for 2015 og økonomiplan

Detaljer

Leikanger kommune. Årsrapport og rekneskap 2012

Leikanger kommune. Årsrapport og rekneskap 2012 Leikanger kommune Årsrapport og rekneskap 2012 Innhald Rådmannen sin kommentar...1 Hovudtal frå rekneskapen...3 Interkommunalt samarbeid...6 Kommunen som verksemd...9 Driftsresultat i høve rammene... 13

Detaljer

Økonomiplan 2016-2019

Økonomiplan 2016-2019 MELAND KOMMUNE Økonomiplan 2016-2019 Vedteke i kommunestyret 17.06.2015, sak 46/2015 Økonomiplan Meland kommune 2016 2019 vedteke 17.06.2015 sak 46/2015 Side 1 Innhald 1 Rådmannen sine kommentarar... 3

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg Radøy kommune Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy Møtedato: 13.11.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Saksliste: Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen

Detaljer

Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015. TEKSTHEFTE OPPDATERT ETTER BUDSJETTVEDTAKET 13. desember 2011

Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015. TEKSTHEFTE OPPDATERT ETTER BUDSJETTVEDTAKET 13. desember 2011 Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 TEKSTHEFTE OPPDATERT ETTER BUDSJETTVEDTAKET 13. desember 2011 INNHALD Innhald... 1 Merknader til budsjettgrunnlaget... 3 ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015... 5

Detaljer

OSTERØY KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2014. Vedteke i heradsstyret HS-sak 050/13 11.12.13

OSTERØY KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2014. Vedteke i heradsstyret HS-sak 050/13 11.12.13 OSTERØY KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2014 Vedteke i heradsstyret HS-sak 050/13 11.12.13 1 Innhald Innhald... 2 Rådmannen sitt føreord... 4 Generelle føresetnader for budsjettarbeidet... 7 Organisatoriske verkemidlar

Detaljer

Budsjett 2006 og Økonomiplan 2006-2009

Budsjett 2006 og Økonomiplan 2006-2009 Budsjett 2006 og Økonomiplan 2006-2009 www.kvam.no Kvam herad Budsjett og økonomiplan 2006-2009 Side 1 av 66 1 Rådmannen sitt framlegg til vedtak:... 3 2 Rådmannen sine kommentarar... 8 2.1 Hovudoversikt

Detaljer

Luster kommune. Handsama: (frå forprosjektet) Beheim 2. (frå forprosjek. tet) Hafslo barne- og ungdomsskule. Rådhuset

Luster kommune. Handsama: (frå forprosjektet) Beheim 2. (frå forprosjek. tet) Hafslo barne- og ungdomsskule. Rådhuset Luster kommune Handsama: Beheim 2 (frå forprosjek tet) Hafslo barne- og ungdomsskule Rådhuset (frå forprosjektet) Vedteke av Luster kommunestyre 18.12.14, sak 75/14. Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2008-2011

ØKONOMIPLAN 2008-2011 Dato: 06.11.2007 Vår ref.: 2007/3392-23175/2007 Ark.kode: 100 ØKONOMIPLAN 2008-2011 FJELL KOMMUNE Førebels dokument 30. oktober 2007 Rådmannen DET ØKONOMISKE OPPLEGGET 2008 (2008-2011) FRAMLEGG STATSBUDSJETT

Detaljer

Budsjett 2015/ Handlingsplan 2015-2018

Budsjett 2015/ Handlingsplan 2015-2018 Budsjett 2015/ Handlingsplan 2015-2018 Kommunestyrets vedtak 15. desember 2014 Klepp kommune Innhald Innhald... 2 Målkart... 4 Makroøkonomiske føresetnader... 6 Folketal... 7 Bevilgningsoppsett drift...

Detaljer

Volda Kommune Årsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017

Volda Kommune Årsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Volda Kommune Årsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Rådmannen sitt budsjettframlegg til Formannskapet FORORD... 2 1 INNLEIING... 5 2 ØKONOMISKE RAMMEVILKÅR... 12 2.1 FINANS... 12 2.2 FONDSMIDLAR... 22

Detaljer

Kommuneplanen sin handlingsdel med økonomiplan

Kommuneplanen sin handlingsdel med økonomiplan Kommuneplanen sin handlingsdel med økonomiplan 2015-2018 Handlingsdelen gjev grunnlag for kommunen si prioritering av ressursar, planleggings- og samarbeidsoppgåver. Kommuneplanen sin handlingsdel skal

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2014-2017. ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2015-2017 Kommentarar og tal. Kommunestyret sitt vedtak

HANDLINGSPROGRAM 2014-2017. ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2015-2017 Kommentarar og tal. Kommunestyret sitt vedtak HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2015-2017 Kommentarar og tal Kommunestyret sitt vedtak Innhald 1 Rådmannen sitt forslag til vedtak... 2 1.1 Handlingsprogram 2014 2017... 2 1.2 Årsbudsjett

Detaljer