Notat. SOGNDAL KOMMUNE Rådmannen. Formannskapet Tenesteleiarar, kommunalsjefar, rådgjevar økonomi

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Notat. SOGNDAL KOMMUNE Rådmannen. Formannskapet Tenesteleiarar, kommunalsjefar, rådgjevar økonomi"

Transkript

1 Notat Til: Kopi: Frå: Formannskapet Tenesteleiarar, kommunalsjefar, rådgjevar økonomi Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato / / Økonomiplannotat nr. 3 Økonomiplan og årsbudsjett 2015 Innhald 1. Statsbudsjettet 2. Økonomiske rammer drift Konsekvensjustert budsjett og tiltakslista (vedlegg) 3. Investeringsprogram (vedlegg) 4. Betalingshefte (vedlegg) 5. Resultatmål 10 på topp 6. Innspel til økonomiplanen (vedlegg). Statsbudsjettet I økonomiplannotat nr 1 er det gjort greie for revidert nasjonalbudsjett 2014 og kommuneproposisjonen 2015/statlege styringssignal. Regjeringa sitt framlegg til statsbudsjett for 2015 vart lagt fram den Nedanfor følgjer eit samandrag av dei viktigaste punkta for kommunesektoren basert på Fylkesmannen sitt samandrag til kommunane, samt ei nærare utrekning/konkretisering av konsekvensar for Sogndal kommune på dei områda det så langt ligg føre informasjon. Kommunane i fylket får ein vekst i frie inntekter på 4,35%, noko som ligg under landssnittet på 4,8%. Sju kommunar ligg over landssnittet, medan 19 ligg under. Av dei 7 kommunane som ligg over landssnittet, har Sogndal kommune den største auken (6,4%). Auken skuldast mellom anna innføring av veksttilskot, der Sogndal kommune er den einaste kommunen som fyller vilkåret om ein vekst i folketalet dei tre siste åra på over 1,6%. Veksten i frie inntekter frå 2014 til 2015 varierer mellom kommunane, og der følgjande faktorar påverkar kommunane ulikt: Endringar i inntektssystemet Endringar i folketalet og alderssamansetjinga Endringar i regionalpolitiske tilskot Endring i tildelt skjønn Endring i kriteriedata Endringar på skatt (skattedel og inntektsutjamning). 1

2 I budsjettet for 2015 kan kommunane ta utgangspunkt i prognosen for frie inntekter, men må sjølve justere for lokale tilhøve. For 2015 gjeld folketal pr. 1. juli 2014 for innbyggjartilskotet og kriteria som går på aldersgrupper i utgiftsutjamninga. Andre kriteriedata er frå 1. januar Oppdatering av folketal i inntektsutjamninga vert vidareført med teljedato 1. januar i budsjettåret. I budsjettet har vi lagt inn prognose tala. Veksten i dei frie inntektene må m.a. sjåast i samanheng med auka utgifter for kommunesektoren knytt til folketalsutvikling og pensjon. I kommuneproposisjonen 2015 vart meirutgifter som følgje av folketalsvekst og endring i alderssamansetjinga rekna til 3,1 mrd. kroner. Av desse måtte om lag 2,7 mrd. kroner finansierast innanfor veksten av frie inntekter. Nye befolkningsframskrivingar vart publisert av SSB i juni Berekningar utført av departementet tyder på at anslaget for 2015 vert redusert med 0,6 mrd. kroner til 2,5 mrd. kroner. Av desse må 2,1 mrd. kroner belastast dei frie inntektene. For 2015 har departementet berekna at pensjonsutgiftene vil auke med 0,5 mrd. kroner utover det som vert kompensert gjennom deflator. Dei auka kostnadene må dekkast av dei frie inntektene. Skatteøyren skal fastsetjast ut frå ei målsetjing om at skatteinntektene for kommunane skal utgjere 40% av dei samla inntektene. For å tilpasse dette vert skatteøyren redusert med 0,15% til 11,25%. Bakgrunnen for dette er avvikling av kommunal medfinansiering i samhandlingsreforma og nye reglar for skattelegging av uførepensjon. Ved utrekning av realvekst i kommunane sine inntekter for 2015, vert det lagt til grunn ein vekta løn- og prisvekst (deflator) på 3% på kommunal tenesteyting, det vil seie ein lønsvekst på 3,3% og ein prisvekst på 2,5% (løn tel om lag 2/3 av deflator). Tiltak som ligg inne i rammetilskotet, og som er medrekna i veksten av frie inntekter: Behov for å styrke helsestasjons- og skulehelsetenesta Styrking av kommunale tenester til rusavhengige og personer med psykiske lidingar Satsing på eit meir fleksibelt barnehageopptak. I tillegg til desse satsingane gjennom kommunen sine frie inntekter er det i 2015 følgjande endringar og nye satsingar: Helse og omsorg Ein auke i investeringstilskotet til heildøgns omsorgsplassar. Auka løyving til dagaktivitetstilbod til demente. Rett til brukarstyrt personleg assistanse for personar under 67 år med langvarig og stort behov. Vidare utbygging av augeblikkeleg hjelp tilbodet. Avvikling av kommunal medfinansiering av spesialisthelsetenesta. Ressurskrevjande tenester o Innslagspunktet vert auka til kroner o Uendra kompensasjonsgrad på 80% o Auka løyving frå 2014 til Barnehage og skule Auka fleksibilitet i barnehageopptaket. Styrka satsing på vidareutdanning av lærarar. Styrka satsing på kompetanseheving for barnehagetilsette. 2

3 Betre sosial profil på foreldrebetalinga i barnehagane ved å foreslå eit nasjonalt minstekrav til redusert foreldrebetaling frå Rammetilskotet til kommunane vert auka i samsvar med dette. Maksimal foreldrebetaling i barnehagen aukar frå med reelt kr. 100 til kr pr. månad. Som følgje av dette vert rammetilskotet redusert. Investeringsramma i rentekompensasjonsordninga for skule- og symjeanlegg vert auka. Fylkesmannen har fordelt ramma for skjønn mellom kommunane. Sogndal kommune sin del er redusert med kr til 1,3 mill. kroner. I tillegg kjem kompensasjon for auka sats arbeidsgjevaravgift med 6,88 mill. kroner. Kompensasjon for arbeidsgjevaravgift har tidlegare vore skilt ut som eigne beløp i fylkesramma, men er frå 2015 lagt inn i basisramma. Fylkesmannen har likevel vald å bruke auka sats i arbeidsgjevaravgift som eit kriterium for skjønnsmidlane i 2015, men utan at kompensasjonen er justert med lønsvekst frå 2014 til Fylkesmannen skriv vidare at det kan verte aktuelt å vurdere ei nedtrapping frå Sogndal kommune får og skjønnsmidlar etter helse/sosiale kriterium som følgje av studentar og at kommunen er vekstsenter. Til grunn for Fylkesmannen si vurdering ligg: Kommunal- og regionaldepartementet sitt tildelingsbrev med retningsliner Kommuneproposisjonen for 2015 Eigne vurderingar og analyse av den einskilde kommune. I 2015 held Fylkesmannen att 9,020 mill. kroner til seinare fordeling, av dette er 6. mill. kroner til kommunereforma og fornyings- og innovasjonsprosjekt. Samanlikna med 2014 har dei fleste kommunane fått reduksjon i skjønnsmidlane. Dette har samanheng med at for 2015 er fylkesramma nominelt redusert med 4,6 mill. kroner m.a. som følgje av at 100 mill. kroner i nasjonal ramme for skjønsmidlar no er ført over til innbyggjartilskot. Inntektssystemet omfattar ulike tilskot som inntektsgarantitilskot, distriktstilskot Sør-Noreg, veksttilskot og småkommunetilskot. Av desse tilskota får Sogndal kommune veksttilskot. Konsekvensar for Sogndal kommune på dei områda det så langt ligg føre informasjon. Tiltak Tal for Sogndal Merknader kommune Frie inntekter (prognose) Ein auke på 22,3 mill. kroner til 368,9 mill. kroner (6,4%). Medrekna veksttilskot på 2,1 mill. kroner. Skjønnsmidlar Ein reduksjon på kr til 1,3 mill. kroner Avvikling av kommunal Rammetilskotet medfinansiering Tilskot gjeldsrettleiing Rammetilskotet Redusert eigendel personar/ Rammetilskotet dobbeltrom Uttrekk augeblikkeleg hjelp Rammetilskotet Brukarstyrt personleg assistent Rammetilskotet I tillegg kjem kompensasjon for auka sats arbeidsgjevaravgift med 6,88 mill. kroner. 3

4 Ikkje kommunale barnehagar Rammetilskotet Valfag ungdomssteget Rammetilskotet heilårsverknad av endring 2014 Redusert etterspurnad barnehage Rammetilskot ved auka kontaktstøtte Reversering kulturskuletilbod SFO Rammetilskotet vart teke ut av budsjettet i fjor Reversering gratis frukt/grønt Rammetilskotet (i budsjett 2104 står det kr ) Auka maksimalprisar barnehage Rammetilskotet (auka inntekter) Minstekrav foreldrebetaling Rammetilskot (reduserte inntekter) barnehage Endring i ansvar for utsending av Rammetilskot valkort Helsestasjon og skulehelsetenesta Særskild fordeling Utdanning av deltidsbrannpersonell Særskild fordeling Positive tal gir ein auke i budsjettet, negative tal ein reduksjon. For barnehageinntektene er det motsett. Økonomiske rammer drift - Konsekvensjustert budsjett og tiltaksliste Det vert her synt til vedlegget. Vedlegget vert ettersendt og gått gjennom i møtet. Investeringsprogram Det vert her synt til vedlagd investeringsprogram. Tekstomtale for kvart investeringsprosjekt vert ettersendt. Det vert vist til vedlegg om utbygging av bueiningar Skulevegen 7A. Alle prosjekta vert gått gjennom i møtet. I tillegg til dei investeringsprosjekta som er lagd inn i investeringsprogrammet har vi fått innspel eller ønskje knytt til følgjande tiltak: Friluftsparkering Fretland. Vegen til Fretland er mykje nytta i samband med mellom anna utfart til Tyldringen. Det er ikkje plass til å parkere i enden av vegen, noko det er trong for. Samla kostnad for å gjere noko med dette er berekna til kr Uteområde Norane oppvekstsenter. Uteområdet har behov for oppgradering. Det er òg nødvendig å gjere tiltak for å leide vatn bort frå området. Dette må gjerast før ein gjer andre tiltak i området. Samla kostnad er berekna til kr Utviding av personalavdelinga ved Furuli barnehage. Personalavdelinga er liten noko som medfører at barnehagen manglar garderobeplassar for tilsette (12 plasser/23 tilsette), møte-, arbeids- og grupperom, arbeidsplass for pedagogane og lagerplass. I tillegg er vaskerommet lite. Samla kostnad for utbetringa er berekna til kr Betalingshefte Det vert her synt til vedlegget. 4

5 Resultatmål 10 på topp Det vert her synt til oversyn over 10 på topp i økonomiplannotat nr. 2. Innspel til økonomplanen Følgjande innspel ligg føre (vedlagd): Kontrollutvalet Framlegg til budsjett for 2015 (vedlegg) Fjærland Bygdautval Søknad om løyving til servicebygg Mundal sentrum (vedlegg). Sogndal og Leikanger kyrkjeleg fellesråd Vedlikehald og investeringsbehov for kyrkja dei neste 4 åra (vedlegg). Sogndal og Leikanger kyrkjeleg fellesråd innspel til budsjett 2015 (vedlegg). Stiftinga Krisesenteret i Sogn og Fjordane budsjett 2015 (vedlegg). Samarbeidsutvalet ved Kaupanger skule budsjett 2015 (vedlegg). FAU v/kvåle skule Auka løyving til Kvåle skule (vedlegg). Ny fleirbrukshall i Sogndal Rapport frå hallgruppa m/vedlegg (vedlegg). Ungdomsrådet Opprusting av parken ved Kaupangseteret (vedlegg) Atle Bondevik Ferdigstilling av siste delen av parsellen Dalavegen - krysset Åbergevegen/Rutlinslid (vedlegg). 5

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Budsjett 2013 Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Kommunestyret sitt vedtekne budsjett i sak 084/12 Dato: 19.12.2012 Rådmannen sin kommentar Tryggleik, trivsel og livskvalitet for alle

Detaljer

Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015

Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 FJELL KOMMUNE Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 Vedteke KS 15.12.2011 1 Bakgrunn Budsjettet for 2011 var opphavleg gjort opp med eit underskot på 14,2 mill. I budsjettrevisjonen pr 1. tertial vart underskotet

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Tingsalen Møtedato: 17.06.2010 Tid: 13.00

MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Tingsalen Møtedato: 17.06.2010 Tid: 13.00 Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Tingsalen Møtedato: 17.06.2010 Tid: 13.00 MØTEINNKALLING Event. forfall må meldast til tlf. 57 65 56 00. Varamedlemer møter etter nærare varsel. Saksdokumenta er utlagde

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg Radøy kommune Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy Møtedato: 13.11.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Saksliste: Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen

Detaljer

Innkalling av Formannskapet

Innkalling av Formannskapet Fedje kommune Innkalling av Formannskapet Møtedato: 04.06.2015 Møtestad: Slissøyna/Skarvøyna i Fedje fleribrukshall Møtetid: 17:00-20:00 Eventuelle forfall må meldast til Vidar Bråthen per tlf. 56165106,

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet

Møteinnkalling. Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Møtetid: 08.06.2011 kl 12:00 Møtestad: Kommunestyresalen Medlemer som ikkje kan møta, må melda frå til Kundetorget tlf 5349 6645 eller e-post: post@stord.kommune.no Varamedlemer

Detaljer

Bygland kommune. Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018. Dokument 1

Bygland kommune. Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018. Dokument 1 Bygland kommune Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Dokument 1 Rådmannen sitt framlegg med kommentarar 06.11.2014 FORORD Rådmannen legg med dette fram sitt framlegg til budsjett for 2015 og økonomiplan

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 03.04.2014 Dykkar dato 07.03.2014 Vår referanse 2014/3228 331.1 Dykkar referanse Fjell kommune, Postboks 184, 5342 Straume FJELL KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2014-2017. ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2015-2017 Kommentarar og tal. Kommunestyret sitt vedtak

HANDLINGSPROGRAM 2014-2017. ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2015-2017 Kommentarar og tal. Kommunestyret sitt vedtak HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2015-2017 Kommentarar og tal Kommunestyret sitt vedtak Innhald 1 Rådmannen sitt forslag til vedtak... 2 1.1 Handlingsprogram 2014 2017... 2 1.2 Årsbudsjett

Detaljer

- perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017. Balestrand kommunestyre

- perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017. Balestrand kommunestyre - perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017 Balestrand kommunestyre 05.09.2013 Innleiing Dette dokumentet inneheld eit samla arbeidsgrunnlag frå administrasjonen

Detaljer

Luster kommune. Rådmannen sitt framlegg. Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet)

Luster kommune. Rådmannen sitt framlegg. Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet) Luster kommune Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet) Rådmannen sitt framlegg Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no

Detaljer

Møtebok for Kommunestyret i Radøy

Møtebok for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Møtedato: 12.06.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Morgan Taule AP Medlem Kirsti Gjetle

Detaljer

Bokn kommune. Rådmannen sitt forslag til. Økonomiplan 2011-2013

Bokn kommune. Rådmannen sitt forslag til. Økonomiplan 2011-2013 Bokn kommune Rådmannen sitt forslag til Drift- og investeringsbudsjett 2010 og Økonomiplan 2011-2013 Innhald; Rådmannens generelle kommentarar 3 Reglement for økonomiplan og årsbudsjett 11 Økonomiske oversiker

Detaljer

Sak 11/14 Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 08.05.2014 Dykkar dato 04.04.2014 Vår referanse 2014/4572 331.1 Dykkar referanse Fedje kommune Adm.bygg 5947 Fedje Fedje

Detaljer

Budsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Budsjettgrunnlag 7. oktober 2014

Budsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Budsjettgrunnlag 7. oktober 2014 Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Budsjettgrunnlag 7. oktober 2014 Innhald Innleiing... 4 Investeringsbudsjett... 19 Investeringar... 20 Innleiing... 20 Fellesfunksjonar... 24 Opplæring... 25 Tannhelse...

Detaljer

Budsjett 2013 - framlegg frå rådmannen til formannskapet 29.11.2012

Budsjett 2013 - framlegg frå rådmannen til formannskapet 29.11.2012 AURLAND KOMMUNE Budsjett 2013 Budsjett 2013 - framlegg frå rådmannen til formannskapet 29.11.2012 (Foto: Bjørn Andresen, Statens Vegvesen) Innhaldsliste Overordna kommentarar - inntektsføresetnader s.

Detaljer

Budsjett 2015 Økonomi- og handlingsplan 2015-2018

Budsjett 2015 Økonomi- og handlingsplan 2015-2018 ACOS 14/423/-43 Formannskapet sitt framlegg til Budsjett 2015 Økonomi- og handlingsplan 2015-2018 Høyringsdokument Innhald Lovgrunnlaget... 4 Økonomi- og finansreglement... 5 Økonomireglementet... 5 Finansreglementet...

Detaljer

10/457. Bokn kommune

10/457. Bokn kommune 10/457 Bokn kommune Rådmannen sitt forslag til Drift- og investeringsbudsjett 2011 og Økonomiplan 2012-2014 10/457 Innhald Rådmannens generelle kommentarar 3 Reglement for økonomiplan og årsbudsjett 3

Detaljer

INNHALDSOVERSYN... FELLESDEL 1. Innleiing... 1 2. Overordna budsjettprofil... 4 3. Fylkeskommunen sitt styringssystem... 9. TALDEL 4. Taldel...

INNHALDSOVERSYN... FELLESDEL 1. Innleiing... 1 2. Overordna budsjettprofil... 4 3. Fylkeskommunen sitt styringssystem... 9. TALDEL 4. Taldel... INNHALDSOVERSYN Budsjett 2014/ Økonomiplan 2014-2017 INNHALDSOVERSYN FØREORD INNHALDSOVERSYN... BUDSJETTREGLEMENT FELLESDEL 1. Innleiing... 1 2. Overordna budsjettprofil... 4 3. Fylkeskommunen sitt styringssystem...

Detaljer

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Side 1 av 11 Saksframlegg Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Sogn jord- og hagebruksskule Fylkesrådmannen rår hovudutvalet for opplæring til å gje slik tilråding:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 166/06 06/127 REKNESKAPSRAPPORT PR SEPTEMBER 2006 2399

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 166/06 06/127 REKNESKAPSRAPPORT PR SEPTEMBER 2006 2399 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Rådhuset, formannskapsalen Møtedato: 31.10.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Møtet tek til med eit fellesmøte kl. 09.00 med Os Sokneråd. SAKLISTE

Detaljer

Bokn kommune Rådmannen sitt forslag til drift- og investeringsbudsjett 2009 og Økonomiplan 2009 2012

Bokn kommune Rådmannen sitt forslag til drift- og investeringsbudsjett 2009 og Økonomiplan 2009 2012 Bokn kommune Rådmannen sitt forslag til drift- og investeringsbudsjett 2009 og Økonomiplan 2009 2012 Rådmannens generelle kommentarar til budsjett og økonomiplan 2009 2012 Reglement for økonomiplan og

Detaljer

Kommuneplanen sin handlingsdel med økonomiplan

Kommuneplanen sin handlingsdel med økonomiplan Kommuneplanen sin handlingsdel med økonomiplan 2015-2018 Handlingsdelen gjev grunnlag for kommunen si prioritering av ressursar, planleggings- og samarbeidsoppgåver. Kommuneplanen sin handlingsdel skal

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 77/14 14/479 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018. 78/14 14/755 Fastsetjing av festeavgift ved kyrkjegardane i Balestrand

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 77/14 14/479 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018. 78/14 14/755 Fastsetjing av festeavgift ved kyrkjegardane i Balestrand MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 30.10.2014 Tid: 12.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 77/14 14/479 Budsjett 2015,

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 VAKSDAL KOMMUNE

ÅRSMELDING 2014 VAKSDAL KOMMUNE ÅRSMELDING 2014 VAKSDAL KOMMUNE Innhald Politisk organisering... 3 Rådmannen sine kommentarar... 5 Økonomi... 6 Rekneskapsresultat... 6 Finansinntekter og utgifter... 13 Aksjar og obligasjonar... 13 Pensjonskostnader

Detaljer

Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00. Saksnr Innhald Arkivsaknr

Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00. Saksnr Innhald Arkivsaknr Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00

Detaljer

2. Resultatkravet for perioden 2016-2020 blir fastsett som følgjer: Langtidsbudsjett Resultat pr. foretak 2015 2016 2017 2018 2019 2020

2. Resultatkravet for perioden 2016-2020 blir fastsett som følgjer: Langtidsbudsjett Resultat pr. foretak 2015 2016 2017 2018 2019 2020 STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 03.06.2015 SAKSHANDSAMAR: Hans Stenby og Terje Arne Krokvik SAKA GJELD: Langtidsbudsjett 2016-2020 ARKIVSAK: 2014/1260 STYRESAK: 061/15 B

Detaljer

Balestrand kommune. Framlegg av 27.01.2014

Balestrand kommune. Framlegg av 27.01.2014 Balestrand kommune 1 Framlegg av 27.01.2014 INNHALD Generelt om økonomireglementet... 4 Bakgrunn... 4 Føremål... 4 Ajourhald... 4 Andre vedtekne dokument... 4 Plan- og økonomisystem... 4 Årsbudsjett og

Detaljer

Årsmelding 2013. Modalen kommune

Årsmelding 2013. Modalen kommune Årsmelding 2013 Modalen kommune Innhald Rådmannen side 3 Økonomi og rekneskap side 14 IKT side 21 Kulturkontoret side 22 Modalen folkebibliotek side 23 Sosialtenesta side 24 Pleie- og omsorgstenesta side

Detaljer

Kvam herad Rekneskap 2004 Årsmelding 2004. 25-års jubilantane (foto: Magnar Johan Fiksen) www.kvam.no. Side 1 av 1

Kvam herad Rekneskap 2004 Årsmelding 2004. 25-års jubilantane (foto: Magnar Johan Fiksen) www.kvam.no. Side 1 av 1 Kvam herad Rekneskap 2004 Årsmelding 2004 25-års jubilantane (foto: Magnar Johan Fiksen) www.kvam.no Side 1 av 1 1 Rådmannen sine kommentarar... 3 Styringsmodell for Kvam herad... 4 2 Samfunn/næring...

Detaljer