Videre oppfølging etter Samferdselsdepartementets vedtak i klagesak i marked 4 og 5

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Videre oppfølging etter Samferdselsdepartementets vedtak i klagesak i marked 4 og 5"

Transkript

1 W Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep Oslo Vår ref.: Vår dato: Deres ref.: Deres dato: Saksbehandler: Christina Tetlie Videre oppfølging etter Samferdselsdepartementets vedtak i klagesak i marked 4 og 5 Vi viser til Samferdselsdepartementets (SD) klagevedtak av 18. desember 2014 i tilknytning til klager på Nasjonal kommunikasjonsmyndighets (Nkom) vedtak av 20. januar 2014 i grossistmarkedet for LLUB (marked 4) og grossistmarkedet for Bredbåndsaksess (marked 5). I sitt vedtak har departementet angitt en del punkter der videre oppfølging fra Nkom forventes. Nkom vil i dette brevet oppsummere våre planer for videre oppfølging av de aktuelle punktene. 1. Manglende identifisering av reguleringsprinsipp for andre aksessteknologier enn kobber På side 13 i vedtaket skriver SD følgende: «Departementet legger til grunn at Nkom følger utviklingen i den delen av markedet som gjelder andre aksessteknologier enn kobber særskilt nøye, og at tilsynet, dersom det ser at det er mulig å konkludere med hensyn til reguleringsprinsipp, eventuelt fatter et nytt vedtak med særskilte forpliktelser i tråd med dette.» Nkom vil i tiden som kommer følge utviklingen i bredbåndsmarkedet, spesielt med hensyn til videre utbygging av fiberaksessnett og markedets respons på det nye grossisttilbudet fra Telenor (VULA og fiberbasert LLUB). Nkoms innhenting av ekomstatistikk to ganger i året og arbeidet med dekningsrapporten vil gi relevant informasjon i så måte. Nkom vil i utgangspunktet ikke foreta en ny vurdering av reguleringsprinsipp før dette gjøres i tilknytning til neste ordinære gjennomgang av marked 4 og 5, som planlegges gjennomført i løpet av 2016, med mindre større endringer i markedssituasjonen skulle tilsi noe annet. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet Besøksadresse: Nygård 1, Lillesand Postadresse: Postboks LILLESAND Tel: Fax: firmapost@nkom.no NO

2 2. Prisregulering av kobberbaserte Bredbåndsaksess i marked 5 Nkom viser til departementets uttalelser om prisregulering av kobberbasert Bredbåndsaksess (marked 5) i kapittel 5.4.3: «Departementet er enig med tilsynet i at pristaksregulering ideelt sett er en mer hensiktsmessig metode, men ser samtidig at det i praksis kan være vanskelig å gjennomføre dette på grunn av et stort antall tilgangsprodukter innen porteføljen. Forpliktelsen om kostnadsorientering etter historisk fullfordelte kostnader er derfor etter departementets vurdering et godt egnet virkemiddel i den aktuelle situasjon. Det vil støtte opp om formålet med reguleringen, herunder å bøte på konkurranseproblemer knyttet til overprising og prisdiskriminering. Samtidig vil departementet oppfordre PT til å følge utviklingen nøye og vurdere tiltak dersom den vedtatte prisreguleringen i marked 5 ikke bidrar til å fremme konkurranse i tråd med ekomlovens formål.» Som nevnt under punkt 1, vil Nkom følge videre utvikling i bredbåndsmarkedet. Dette inkluderer utviklingen innen kobberbasert bredbånd. Når det gjelder oppfølging av selve prisreguleringen i marked 5, har Nkom pålagt Telenor å levere et kostnadsregnskap for kobberbasert Bredbåndsaksess hvert år innen 1. juli. Første rapportering vil være 1. juli Nkom vil følge dette opp på samme måte som kobberbasert LLUB-aksess i marked 4. Eventuelle endringer i virkemiddelbruk vil normalt bli vurdert i forbindelse med neste ordinære gjennomgang av marked 4 og Tilgangsplikt for enkeltstående fiberlinjer SD skriver i kapittel 5.5.2: «Departementet oppfordrer PT til å vurdere å gjennomføre, på selvstendig grunnlag, en ny analyse av om det er behov for å inkludere enkeltstående fiber i de pålagte forpliktelsene i marked 4 og på bakgrunn av dette eventuelt gjennomføre en nasjonal høring og konsultering av ESA av et nytt tilleggsvedtak. Alternativt oppfordrer departementet PT til å vurdere å inkludere enkeltstående fiber i aksessnettet i den neste runden med analyse av bredbåndsmarkedene og særskilte forpliktelser som tilsynet, etter det departementet kjenner til, planlegger å ferdigstille i 2017.» Nkom planlegger å påbegynne arbeidet med ny markedsanalyse og vedtak i bredbåndsmarkedene høsten 2015 og notifisere nye vedtak innen 20. januar Siden prosessen med å gjennomføre ny analyse og eventuelt fatte tilleggsvedtak nødvendigvis vil ta noe tid, ser Nkom det som mest hensiktsmessig å foreta en vurdering av enkeltstående fiberlinjer i forbindelse med neste ordinære gjennomgang av marked 4 og 5. 2

3 Videre skriver SD følgende på side 23 i vedtaket: «Departementet ber PT på denne bakgrunn så snart som mulig om å presisere innholdet i henholdsvis begrepene systematisk utbygd aksessnett og enkeltstående fiberaksesser.» Nkom vil snarlig påbegynne arbeidet med å trekke opp den nærmere grensegangen mellom systematisk utbygget aksessnett og enkeltstående fiberaksesser. Ved presiseringen av innholdet i de to begrepene vil Nkom innhente informasjon fra Telenor, og om nødvendig også fra andre aktører. 4. Avtalevilkår for fiberbasert LLUB På side 26 i vedtaket skriver SD følgende: «Departementet viser for øvrig til at Telenor i marked 4 er pålagt å fremlegge avtaleverk for LLUB-basert fibertilgang. Dette inkluderer en overordnet beskrivelse av produktene, tekniske grensesnitt, spesifikasjoner og kommersielle vilkår innen tre måneder fra vedtakspunktet. Etter det departementet kjenner til har tilsynet ikke formelt tatt stilling til om denne plikten er oppfylt og om foreliggende forslag til avtaleverk for fiberbasert LLUB-tilgang oppfyller tilgangsplikten for fiber i marked 4. Departementet oppfordrer derfor tilsynet så snart som mulig å ta stilling til om Telenors forslag til avtalevilkår for fiberbasert LLUB i marked 4 oppfyller tilgangsplikten med tilhørende forpliktelser ut i fra dagens situasjon.» Nkom er i ferd med å vurdere om Telenors vilkår for fiberbasert LLUB oppfyller tilgangsplikten i marked 4. Telenor har i flere sammenhenger tidligere vist til at mørk fiber vil bli benyttet for å oppfylle denne tilgangsplikten. I forbindelse med gjennomgangen av Telenors vilkår har Nkom funnet at Telenor i sitt standardtilbud ikke har publisert informasjon om hvor selskapet tilbyr tilgang til mørk fiber til bruk for aksess, med tilhørende priser. Nkom har derfor 28. januar 2015 varslet vedtak om retting overfor Telenor. Telenor har gitt Nkom tilbakemelding om at forholdet vil bli utbedret. Selskapet tar sikte på at liste med tilgjengelige adresser for p2p LLUB-tilgang og en tydelig pris/prismodell skal offentliggjøres innen primo mars. Nkom vil ta stilling til om Telenors vilkår for fiberbasert LLUB oppfyller tilgangsplikten i marked 4 så snart den manglende informasjonen er offentliggjort. 5. Leveransetider SD skriver følgende på side 27 i vedtaket: «Vi legger til grunn at PT følger utviklingen og vurderer om det bør pålegges maksimal leveransetid på bestemte produkter dersom det foreligger mistanke om trenering fra Telenors side.» 3

4 Nkom vil i denne sammenheng følge utviklingen i Telenors KPI-rapportering, samt vurdere/behandle eventuelle henvendelser/klager fra tilgangskjøperne. 6. Tilgangsplikt for kabel-tv-nett Tilgangsplikten for kabel-tv-nett er vurdert av SD i kapittel 5.7. SD skriver blant annet «Departementet støtter PTs vurdering og oppfordrer tilsynet til å vurdere om det er behov for å gjennomføre en separat og grundigere undersøkelse av konkurransen i de områdene som dekkes av kabel-tv-nett. I vurderingen bør tilsynet så langt som mulig se hen til en seneste utvikling i Danmark hva gjelder tilgang til TDCs kabel-tv-nett. Videre bør tilsynet se hen tilden senere tids utvikling når det gjelder planer og muligheter for såkalt «frakobling» av TVdistribusjon og bredbåndstjeneste fra kabel-tv-selskapenes side. Departementet viser i denne sammenheng også til vurdering fra Forbrukerombudet vedrørende lovligheten av koblingssalg av TV-signal og internettpakke, jr. Forbrukerombudets brev til Canal Digital AS og Get AS 12. november Etter departementets oppfatning vil utfallet av denne saken på sikt kunne få betydning for de tekniske mulighetene for å tilby tilgang til bredbåndsaksess i kabel-tv-nett i marked 5.» SD konkluderer med følgende: «Etter en helhetsvurdering har departementet kommet til at PTs vedtak blir stående på dette punktet. Tilgangsforpliktelsene i markedene 4 og 5 som er ilagt Telenor vil ikke gjelde for Telenors kabel-tv-nett. Samtidig oppfordrer departementet tilsynet til å vurdere om det skal gjennomføres en grundigere undersøkelse av konkurransen i de områdene som dekkes av kabel-tv-nett, og på dette grunnlag foreta en ny vurdering av om det er behov for tilgangsregulering.» Som nevnt i punkt 3 ovenfor planlegger Nkom å påbegynne arbeidet med ny markedsanalyse og vedtak i bredbåndsmarkedene høsten Som en del av dette arbeidet vil Nkom gjøre en grundig analyse av konkurransen i områder som dekkes av Telenors kabel-tv-nett, og funnene vil danne grunnlag for vurdering av behovet for tilgangsregulering av denne typen infrastruktur. Det vil i denne forbindelse være naturlig å benytte informasjon som hentes inn i forbindelse med den årlige dekningsundersøkelsen for bredbånd, noe som Nkom fra og med 2015 har ansvar for. 7. Krav til ikke-diskriminering i salgsprosessen SD skriver på side 34 i sitt vedtak: «Departementet presiserer på denne bakgrunn PTs vedtak som følger: Tilgangsplikten, jf. ekomloven 4-1, i marked 4 og 5 hva gjelder fiber omfatter kun allerede etablerte aksessnett. Departementet legger for øvrig til grunn at tilsynet ved neste 4

5 markedsgjennomgang av de relevante bredbåndsmarkedene foretar en ny vurdering av behovet for eventuelle endringer i tilgangspliktens omfang.» Nkom bekrefter at vi vil vurdere omfanget av tilgangsplikten på nytt ved neste gjennomgang av bredbåndsmarkedene, herunder om det er behov for å gjøre endringer knyttet til prosessen forut for etablering av nye fiberaksessnett. 8. Eventuelle brudd på ikke-diskrimineringskravet På side 40 i SDs vedtak konkluderer departementet som følger: «Departementet stadfester PTs vedtak hva gjelder ikke-diskrimineringskravet i henholdsvis marked 4 og marked 5.» Departementet legger videre til grunn i sin vurdering at Nkom «ved eventuell brudd på ikkediskrimineringsforpliktelsen, vurderer å pålegge Telenor en forpliktelse om prisregulering for fiberbasert aksess i marked 4 og 5.» Nkom er i gang med arbeidet med å utvikle marginskvistester for marked 4 og marked 5, og vi forventer at dette verktøyet vil være klart til bruk høsten Nkom vil primært vurdere bruk av sanksjoner overfor Telenor (f.eks. pålegg om retting) dersom marginskvistest viser at kravet til ikke-diskriminering ikke etterleves. Et eventuelt behov for endring av forpliktelser vil i utgangspunktet bli gjort ved neste ordinære gjennomgang av bredbåndsmarkedene, jf. tentativ tidsplan som fremkommer under punkt 1 og 3. Med hilsen Irene Åmot avdelingsdirektør (e.f.) Daniel Hegland seksjonssjef Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) het tidligere Post- og teletilsynet 5

6 Kopi til Adresse Poststed NextGenTel AS Postboks 3 Sandsli 5861 BERGEN Telenor ASA Postboks FORNEBU TDC AS Postboks 4600 Nydalen 0405 OSLO 6

Varsel om vedtak om oppfølging av kravet til ikke-diskriminering i marked 4 og 5 ved bruk av marginskvistest for fiberbasert LLUB og Bredbåndsaksess

Varsel om vedtak om oppfølging av kravet til ikke-diskriminering i marked 4 og 5 ved bruk av marginskvistest for fiberbasert LLUB og Bredbåndsaksess W Telenor ASA Snarøyveien 30 1360 FORNEBU Vår ref.: 1501017-13 - Vår dato: 8.5.2015 Deres ref.: Deres dato: Saksbehandler: CTE, ARL, OAU, EIM, ESB, SAT Varsel om vedtak om oppfølging av kravet til ikke-diskriminering

Detaljer

Utkast til vedtak om oppfølging av kravet til ikke-diskriminering ved bruk av marginskvistest for fiberbasert Bredbåndsaksess

Utkast til vedtak om oppfølging av kravet til ikke-diskriminering ved bruk av marginskvistest for fiberbasert Bredbåndsaksess W Vår ref.: 1501017-20 - Vår dato: 6.7.2015 Saksbehandler: Eivind Skaar Briseid Utkast til vedtak om oppfølging av kravet til ikke-diskriminering ved bruk av marginskvistest for fiberbasert Bredbåndsaksess

Detaljer

Vedtak om oppfølging av kravet til ikke-diskriminering ved bruk av marginskvistest for fiberbasert Bredbåndsaksess

Vedtak om oppfølging av kravet til ikke-diskriminering ved bruk av marginskvistest for fiberbasert Bredbåndsaksess W Telenor ASA Snarøyveien 30 Vår ref.: 1501017-20 - Vår dato: 27.8.2015 1360 FORNEBU Saksbehandler: Eivind Skaar Briseid Vedtak om oppfølging av kravet til ikke-diskriminering ved bruk av marginskvistest

Detaljer

Vedtaket er også påklaget av Telenor ASA (Telenor) og Broadnet AS (Broadnet).

Vedtaket er også påklaget av Telenor ASA (Telenor) og Broadnet AS (Broadnet). W Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep. 0030 OSLO Vår ref.: 1501017-36 Vår dato: 23.11.2015 Deres ref.: Deres dato: Saksbehandler: Svend Albert Toft Oversendelse av klage fra TDC/Get vedrørende Nkoms

Detaljer

Innhenting av informasjon i tilknytning til Telenors planlagte sanering av kobbernettet

Innhenting av informasjon i tilknytning til Telenors planlagte sanering av kobbernettet W Telenor ASA Postboks 800 1331 FORNEBU Vår ref.:1903509-1 - Vår dato: 7.6.2019 Deres ref.: Deres dato: Saksbehandler: Eivind Skaar Briseid Innhenting av informasjon i tilknytning til Telenors planlagte

Detaljer

Vedtaket er også påklaget av Telenor ASA (Telenor) og TDC AS / Get AS (TDC/Get).

Vedtaket er også påklaget av Telenor ASA (Telenor) og TDC AS / Get AS (TDC/Get). W Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep. 0030 OSLO Vår ref.: 1501017-37 Vår dato: 23.11.2015 Deres ref.: Deres dato: Saksbehandler: Svend Albert Toft Oversendelse av klage fra Broadnet vedrørende

Detaljer

Oversendelse av Broadnets klage på Nkoms pålegg til Telenor om retting av varsler om endringer i Telenors kobberaksessnett

Oversendelse av Broadnets klage på Nkoms pålegg til Telenor om retting av varsler om endringer i Telenors kobberaksessnett W Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep. 0030 OSLO Vår ref.:1103505-123 - 411.9 Vår dato: 21.10.2016 Deres ref.: Deres dato: Saksbehandler: Einar Meling Oversendelse av Broadnets klage på Nkoms pålegg

Detaljer

Telenors VULA-produkt

Telenors VULA-produkt Telenor Norge AS Postboks 800 1331 FORNEBU Vår ref.:1103505-69 - Vår dato: 19.6.2014 Deres ref.: Deres dato: Saksbehandler: Einar Meling Telenors VULA-produkt Post- og teletilsynet (PT) viser til vårt

Detaljer

Varsel om pålegg om retting av Telenors tilgangspriser for fiberbasert Bredbåndsaksess

Varsel om pålegg om retting av Telenors tilgangspriser for fiberbasert Bredbåndsaksess W Telenor ASA Snarøyveien 30 1360 FORNEBU Vår ref.:1501017-41 - Vår dato: 28.1.2016 Deres ref.: Deres dato: Saksbehandler: Eivind Skaar Briseid Delvis unntatt offentlighet jf. offl. 13 jf fvl. 13 første

Detaljer

Vedtak om prinsipper for utarbeidelse av regnskapsmessig skille for fiber i marked 4 og 5

Vedtak om prinsipper for utarbeidelse av regnskapsmessig skille for fiber i marked 4 og 5 W Telenor Norge AS Postboks 800 1331 FORNEBU Vår ref.: 1404769-10 - Vår dato: 28.5.2015 Saksbehandler: Eivind Skaar Briseid Vedtak om prinsipper for utarbeidelse av regnskapsmessig skille for fiber i marked

Detaljer

Varsel om pålegg om retting av Telenors tilgangspriser for fiberbasert Bredbåndsaksess

Varsel om pålegg om retting av Telenors tilgangspriser for fiberbasert Bredbåndsaksess W Telenor ASA Snarøyveien 30 Vår ref.:1501017-69 - Vår dato: 30.11.2016 1360 FORNEBU Saksbehandler: Eivind Skaar Briseid Delvis unntatt offentlighet jf. offl. 13 jf fvl. 13 første ledd bokstav b. Varsel

Detaljer

Oversendelse av TDCs klage på PTs vedtak i marked 4 og 5

Oversendelse av TDCs klage på PTs vedtak i marked 4 og 5 Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep. 0030 OSLO Vår ref.:1103505-58 - Vår dato: 11.4.2014 Deres ref.: Deres dato: Saksbehandler: EIM/ESB/DHE Oversendelse av TDCs klage på PTs vedtak i marked 4 og

Detaljer

Klage på vedtak for Marked 3a og Marked 3b

Klage på vedtak for Marked 3a og Marked 3b Nasjonal kommunikasjonsmyndighet Postboks 93 4791 LILLESAND Sendt elektronisk til: firmapost@nkom.no Ansvarlig advokat: Vår ref.: Deres ref.: Oslo Torstein Losnedahl 20116 514 TLO/TLO 23. januar 2019 Klage

Detaljer

Vedlegg 2. Resultat av høringen av PTs varsel om vedtak i marked mai 2007

Vedlegg 2. Resultat av høringen av PTs varsel om vedtak i marked mai 2007 Vedlegg 2 Resultat av høringen av PTs varsel om vedtak i marked 7 3. mai 2007 1 1. Innledning Dette dokumentet oppsummerer høringssvarene til Post og teletilsynets (PT) varsel om vedtak i sluttbrukermarkedet

Detaljer

Telenor ASA 1. BAKGRUNN 15/ Deres ref Vår ref Dato. Saksbehandler. Postadresse Kontoradresse Telefon* Luft- post- og

Telenor ASA 1. BAKGRUNN 15/ Deres ref Vår ref Dato. Saksbehandler. Postadresse Kontoradresse Telefon* Luft- post- og Telenor ASA Deres ref Vår ref Dato 15/3480-26.10.2015 Begjæring om utsatt iverksetting av Nasjonal kommunikasjonsmyndighets vedtak 27. august 2015 om marginskvistest i marked 5 Samferdselsdepartementet

Detaljer

Varsel om vedtak - pålegg om retting av varsler om endringer i Telenors kobberaksessnettet

Varsel om vedtak - pålegg om retting av varsler om endringer i Telenors kobberaksessnettet W Telenor Norge AS Postboks 800 1331 FORNEBU Vår ref.:1103505-98 - 411.9 Vår dato: 25.4.2016 Deres ref.: Deres dato: Saksbehandler: Einar Meling Varsel om vedtak - pålegg om retting av varsler om endringer

Detaljer

Ekomplanen - Betydning for tilbydere av bredbåndstjenester. Arne Litleré Seniorrådgiver - Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

Ekomplanen - Betydning for tilbydere av bredbåndstjenester. Arne Litleré Seniorrådgiver - Nasjonal kommunikasjonsmyndighet Ekomplanen - Betydning for tilbydere av bredbåndstjenester Arne Litleré Seniorrådgiver - Nasjonal kommunikasjonsmyndighet Seminar KS Bedrift og Defo - 16. november 2016 Ekomplanen Nasjonal plan for elektronisk

Detaljer

1 Innledning og bakgrunn Avgjørelse om Marked Opphevelse av gjeldende særskilte forpliktelser i tidligere marked 6...

1 Innledning og bakgrunn Avgjørelse om Marked Opphevelse av gjeldende særskilte forpliktelser i tidligere marked 6... Varsel om avgjørelse om grossistmarkedet for høykvalitetstilgang til faste aksessnett (Marked 4) og opphevelse av forpliktelser i grossistmarkedet for overføringskapasitet opp til og med 8 Mbit/s (marked

Detaljer

Markedene for terminering av tale i mobilkommunikasjonsnett - Invitasjon til å gi innspill

Markedene for terminering av tale i mobilkommunikasjonsnett - Invitasjon til å gi innspill W Se adresseliste Vår ref.:1605133-2 - Vår dato: 23.11.2016 Deres ref.: Deres dato: Saksbehandler: Inger Vollstad Markedene for terminering av tale i mobilkommunikasjonsnett - Invitasjon til å gi innspill

Detaljer

Oversendelse av Broadnets klage på Nkoms vedtak i Marked 3a og 3b

Oversendelse av Broadnets klage på Nkoms vedtak i Marked 3a og 3b W Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep. 0030 OSLO Vår ref.:1505331-56 Vår dato: 29.3.2019 Deres ref.: Deres dato: Saksbehandler: Eivind Skaar Briseid Oversendelse av Broadnets klage på Nkoms vedtak

Detaljer

Vedtak i klagesak: Klager over Post- og teletilsynets vedtak av 20. januar 2014 i marked 4 og marked 5

Vedtak i klagesak: Klager over Post- og teletilsynets vedtak av 20. januar 2014 i marked 4 og marked 5 Adressater iflg. liste Deres ref Vår ref Dato 14/391 18.12.2014 Vedtak i klagesak: Klager over Post- og teletilsynets vedtak av 20. januar 2014 i marked 4 og marked 5 1. INNLEDNING Det vises til klager

Detaljer

Bredbåndsforum - Møte i arbeidsgruppen for tilgang til fibernett. Referat 01/2016. Sak/beskrivelse

Bredbåndsforum - Møte i arbeidsgruppen for tilgang til fibernett. Referat 01/2016. Sak/beskrivelse Bredbåndsforum - Møte i arbeidsgruppen for tilgang til fibernett Referat 01/2016 Deltakere: Kenneth Asheim (Lyse), Stig Myrmel (Enivest), Trond Stryken (Telia), Robert Halvorsen (Telia), Kirsti Løvnes

Detaljer

Vedtaket er også påklaget av Broadnet AS (Broadnet) og TDC AS / Get AS (TDC/Get).

Vedtaket er også påklaget av Broadnet AS (Broadnet) og TDC AS / Get AS (TDC/Get). W Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep. 0030 OSLO Vår ref.: 1501017-29 - Vår dato: 23.11.2015 Deres ref.: Deres dato: Saksbehandler: Svend Albert Toft Oversendelse av klage fra Telenor vedrørende

Detaljer

Vår ref.: Oversendelse av TDCs og Ventelos klager på PTs vedtak i tidligere marked 15

Vår ref.: Oversendelse av TDCs og Ventelos klager på PTs vedtak i tidligere marked 15 Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep. 0030 OSLO Vår ref.: 0902010-61 Deres ref.: Vår dato: 29.10.2010 Deres dato: Saksbehandler: KOL / IVO Oversendelse av TDCs og Ventelos klager på PTs vedtak i

Detaljer

Tildeling av frekvensressurser i 900 MHz - båndet

Tildeling av frekvensressurser i 900 MHz - båndet Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep. 0030 OSLO Vår ref.: 1405475-1 - Vår dato: 7.11.2014 Deres ref.: Deres dato: Saksbehandler: Randi Wiese Heirung Unntatt offentlighet iht Offl 15 første ledd Tildeling

Detaljer

Har vi et velfungerende bredbåndsmarked i Norge?

Har vi et velfungerende bredbåndsmarked i Norge? Har vi et velfungerende bredbåndsmarked i Norge? Willy Jensen Direktør Post- og teletilsynet Digitale telenett Teleforum på Kursdagene NTNU, Trondheim 5-6.januar 2010 1 Disposisjon 1. Kort om regelverk,

Detaljer

Oversendelse av klage fra Telenor Nkoms pålegg om retting av Telenors tilgangspriser for fiberbasert Bredbåndsaksess

Oversendelse av klage fra Telenor Nkoms pålegg om retting av Telenors tilgangspriser for fiberbasert Bredbåndsaksess W Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep. 0030 OSLO Vår ref.:1501017-86 - Vår dato: 12.5.2017 Deres ref.: Deres dato: Saksbehandler: Eivind Skaar Briseid Oversendelse av klage fra Telenor Nkoms pålegg

Detaljer

Oversendelse av klage fra Telenor - Nkoms pålegg om retting av Telenors tilgangspriser for fiberbasert Bredbåndsaksess

Oversendelse av klage fra Telenor - Nkoms pålegg om retting av Telenors tilgangspriser for fiberbasert Bredbåndsaksess W Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep. 0030 OSLO Vår ref.: 1501017 - Vår dato: 29.6.2016 Deres ref.: Deres dato: Saksbehandler: Eivind Skaar Briseid Oversendelse av klage fra Telenor - Nkoms pålegg

Detaljer

Oversendelse av NextGenTels klage på PTs vedtak i marked 4 og 5

Oversendelse av NextGenTels klage på PTs vedtak i marked 4 og 5 Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep. 0030 OSLO Vår ref.:1103505-59 - Vår dato: 11.4.2014 Deres ref.: Deres dato: Saksbehandler: EIM/ESB/DHE Oversendelse av NextGenTels klage på PTs vedtak i marked

Detaljer

Sammendrag. Varsel om vedtak i grossistmarkedet for lokal tilgang til faste aksessnett (Marked 3a)

Sammendrag. Varsel om vedtak i grossistmarkedet for lokal tilgang til faste aksessnett (Marked 3a) Varsel om vedtak om utpeking av tilbyder med sterk markedsstilling og pålegg om særskilte forpliktelser i grossistmarkedet for lokal tilgang til faste aksessnett (Marked 3a) Sak 1505331 12. januar 2018

Detaljer

Sammendrag. Vedtak i grossistmarkedet for lokal tilgang til faste aksessnett (Marked 3a)

Sammendrag. Vedtak i grossistmarkedet for lokal tilgang til faste aksessnett (Marked 3a) Vedtak om utpeking av tilbyder med sterk markedsstilling og pålegg om særskilte forpliktelser i grossistmarkedet for lokal tilgang til faste aksessnett (Marked 3a) Sak 1505331 20. desember 2018 Sammendrag

Detaljer

Vedlegg 1: Varsel om vedtak med vedlegg 28. januar 2011

Vedlegg 1: Varsel om vedtak med vedlegg 28. januar 2011 fl Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep. 0030 OSLO Vår ref.: 0805807-55 - 40 Deres ref.: Vår dato: 27.9.2011 Deres dato: Saksbehandler: Hans Jørgen Enger Innstilling til Tele2s klage i marked 2 og

Detaljer

Sak november 2018

Sak november 2018 Utkast til vedtak om utpeking av tilbyder med sterk markedsstilling og pålegg om særskilte forpliktelser i grossistmarkedet for sentral tilgang til faste aksessnett (Marked 3b) Sak 1505331 1. november

Detaljer

Sammendrag. Utkast til vedtak i grossistmarkedet for lokal tilgang til faste aksessnett (Marked 3a)

Sammendrag. Utkast til vedtak i grossistmarkedet for lokal tilgang til faste aksessnett (Marked 3a) Utkast til vedtak om utpeking av tilbyder med sterk markedsstilling og pålegg om særskilte forpliktelser i grossistmarkedet for lokal tilgang til faste aksessnett (Marked 3a) Sak 1505331 1. november 2018

Detaljer

Vedtak om pålegg om retting av Telenors tilgangspriser for fiberbasert Bredbåndsaksess

Vedtak om pålegg om retting av Telenors tilgangspriser for fiberbasert Bredbåndsaksess W Telenor ASA Snarøyveien 30 Vår ref.:1501017-81 - Vår dato: 21.2.2017 1360 FORNEBU Saksbehandler: Eivind Skaar Briseid Delvis unntatt offentlighet jf. offl. 13 jf fvl. 13 første ledd bokstav b. Vedtak

Detaljer

Sak januar 2018

Sak januar 2018 Varsel om vedtak om utpeking av tilbyder med sterk markedsstilling og pålegg om særskilte forpliktelser i grossistmarkedet for sentral tilgang til faste aksessnett (Marked 3b) Sak 1505331 12. januar 2018

Detaljer

Vår ref.: Vedlegg 1: Varsel om vedtak med vedlegg 21. oktober 2009.

Vår ref.: Vedlegg 1: Varsel om vedtak med vedlegg 21. oktober 2009. Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep. 0030 OSLO Vår ref.: 0902010-60 Deres ref.: Vår dato: 29.10.2010 Deres dato: Saksbehandler: KOL / IVO Oversendelse av Tele2s klage på PTs vedtak i tidligere marked

Detaljer

Oversendelse av Telenors klage på Nkoms pålegg om retting av varsler om endringer i Telenors kobberaksessnett

Oversendelse av Telenors klage på Nkoms pålegg om retting av varsler om endringer i Telenors kobberaksessnett W Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep. 0030 OSLO Vår ref.:1103505-122 - 411.9 Vår dato: 21.10.2016 Deres ref.: Deres dato: Saksbehandler: Einar Meling Oversendelse av Telenors klage på Nkoms pålegg

Detaljer

Sak desember 2018

Sak desember 2018 Vedtak om utpeking av tilbyder med sterk markedsstilling og pålegg om særskilte forpliktelser i grossistmarkedet for sentral tilgang til faste aksessnett (Marked 3b) Sak 1505331 20. desember 2018 Sammendrag

Detaljer

Oversendelse av Telenors klage på Nkoms vedtak i Marked 3a og 3b

Oversendelse av Telenors klage på Nkoms vedtak i Marked 3a og 3b W Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep. 0030 OSLO Vår ref.:1505331-55 Vår dato: 29.3.2019 Deres ref.: Deres dato: Saksbehandler: Eivind Skaar Briseid Oversendelse av Telenors klage på Nkoms vedtak

Detaljer

Resultater av marginskvistester i markedet for tilgang til mobilnett (marked 15)

Resultater av marginskvistester i markedet for tilgang til mobilnett (marked 15) W Telenor ASA Postboks 800 1331 FORNEBU Vår ref.:1605084-15 - 412.9 Vår dato: 3.2.2017 Deres ref.: Deres dato: Saksbehandler: IVO, MFE Resultater av marginskvistester i markedet for tilgang til mobilnett

Detaljer

1 Innledning og bakgrunn Innledning Rettslig utgangspunkt Dokumentets struktur... 7

1 Innledning og bakgrunn Innledning Rettslig utgangspunkt Dokumentets struktur... 7 Vedtak om utpeking av tilbyder med sterk markedsstilling og pålegg om særskilte forpliktelser i grossistmarkedet for full og delt tilgang til faste aksessnett (marked 4) Sak 1103505 20. januar 2014 Sammendrag

Detaljer

Sak Offentlig versjon

Sak Offentlig versjon Utkast til vedtak om utpeking av tilbyder med sterk markedsstilling og om pålegg av særskilte forpliktelser i grossistmarkedet for full og delt tilgang til faste aksessnett (marked 4) Offentlig versjon

Detaljer

Behandling av Nkoms vedtak om oppfølging av kravet til ikke-diskriminering ved bruk av marginskvistest for fiberbasert bredbåndsaksess

Behandling av Nkoms vedtak om oppfølging av kravet til ikke-diskriminering ved bruk av marginskvistest for fiberbasert bredbåndsaksess Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/3480- KSK/HAO/SOA 28.06 2016 Behandling av Nkoms vedtak om oppfølging av kravet til ikke-diskriminering ved bruk av marginskvistest for fiberbasert bredbåndsaksess

Detaljer

Omsetning og investeringer

Omsetning og investeringer Ekommarkedet 2016 Nkom publiserer tall for utviklingene i markedene for elektroniske kommunikasjonstjenester på nettstedet «Ekomstatistikken». Der vil hovedtallene være lett tilgjengelig, og datasett for

Detaljer

Oversendelse av Telenors klage på PTs vedtak i marked 4 og 5

Oversendelse av Telenors klage på PTs vedtak i marked 4 og 5 Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep. 0030 OSLO Vår ref.:1103505-57 - Vår dato: 11.4.2014 Deres ref.: Deres dato: Saksbehandler: EIM/ESB/DHE Oversendelse av Telenors klage på PTs vedtak i marked

Detaljer

Vedtak om endring av PTs vedtak 5.august 2010 (tidligere marked 15) - rapportering av regnskapsmessig skille

Vedtak om endring av PTs vedtak 5.august 2010 (tidligere marked 15) - rapportering av regnskapsmessig skille Telenor ASA Snarøyveien 30 1331 FORNEBU Vår ref.: 0902010-63 Deres ref.: Vår dato: 29.10.2010 Deres dato: Saksbehandler: KOL / IVO Vedtak om endring av PTs vedtak 5.august 2010 (tidligere marked 15) -

Detaljer

Referat Bredbåndsforum

Referat Bredbåndsforum Referat Bredbåndsforum 20. januar 2016 kl. 11.00-14.00 - Hotel Continental, Oslo 1. Velkommen Direktør Torstein Olsen i Nkom ønsket velkommen til møtet og uttrykte glede over god oppslutning om etableringsmøtet

Detaljer

Nærings- og fiskeridepartementet Postboks 8090 Dep 0033 OSLO

Nærings- og fiskeridepartementet Postboks 8090 Dep 0033 OSLO W Nærings- og fiskeridepartementet Postboks 8090 Dep 0033 OSLO Vår ref.:1506244-2 - 414.2 Vår dato: 29.2.2016 Deres ref.: 15/4361 Deres dato: 30.11.2015 Saksbehandler: Kristina Mari Rognmo Svar på høring

Detaljer

Sak Offentlig versjon

Sak Offentlig versjon Utkast til vedtak om utpeking av tilbyder med sterk markedsstilling og om pålegg av særskilte forpliktelser i grossistmarkedet for Bredbåndsaksess (marked 5) Offentlig versjon Sak 1103505 8.november 2013

Detaljer

Spørsmål til fremtidig tildeling av 700 MHz-båndet

Spørsmål til fremtidig tildeling av 700 MHz-båndet W Til Direktoratet for nødkommunikasjon og Forsvaret Vår ref.: 1600197-6 - 540 Vår dato: 1.7.2016 Deres ref.: Deres dato: Saksbehandler: Vibeke Skofsrud Ugradert Spørsmål til fremtidig tildeling av 700

Detaljer

TDC AS. Postboks 4600, Nydalen 0405 OSLO

TDC AS. Postboks 4600, Nydalen 0405 OSLO DET KONGELIGE SAMFERDSELSDEPARTEMENT TDC AS Postboks 4600, Nydalen 0405 OSLO Deres ref Vår ref Dato mej 10/1686- KAW 15.12.2010 TDCs klage på Post- og teletilsynets vedtak av 27. september 2010 (marked

Detaljer

Varsel om utpeking av tilbyder med sterk markedsstilling og om pålegg av særskilte forpliktelser i grossistmarkedet for Bredbåndsaksess (marked 5)

Varsel om utpeking av tilbyder med sterk markedsstilling og om pålegg av særskilte forpliktelser i grossistmarkedet for Bredbåndsaksess (marked 5) Varsel om utpeking av tilbyder med sterk markedsstilling og om pålegg av særskilte forpliktelser i grossistmarkedet for Bredbåndsaksess (marked 5) Sak 1103505 28.09.2012 Frist for å gi kommentarer: 2.november

Detaljer

Tolkningsuttalelse: tilgang til postkasseanlegg

Tolkningsuttalelse: tilgang til postkasseanlegg W Norpost AS v/hege Stenmarck Vår ref.:1506189-4 - Vår dato: 8.2.2016 Deres ref.: Deres dato: 26.11.2015 Saksbehandler: Cathrine Grimseid Tolkningsuttalelse: tilgang til postkasseanlegg Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

Detaljer

Avklaring av forholdet mellom gjeldende markedsregulering og nettverksteknologien NB-IoT

Avklaring av forholdet mellom gjeldende markedsregulering og nettverksteknologien NB-IoT W Telenor ASA Snarøyveien 30 1360 FORNEBU Vår ref.:1504996-88 - Vår dato: 23.03.2018 Deres ref.: 2014-460 Deres dato: 20.2.2018 Saksbehandler: Marit Mathisen Avklaring av forholdet mellom gjeldende markedsregulering

Detaljer

Vedlegg 2. Resultat av høringen av PTs varsel om vedtak mot Lyse Tele AS i marked 9

Vedlegg 2. Resultat av høringen av PTs varsel om vedtak mot Lyse Tele AS i marked 9 Vedlegg 2 Resultat av høringen av PTs varsel om vedtak mot Lyse Tele AS i marked 9 8. april 2008 Innledning Dette dokumentet oppsummerer høringssvarene til Post- og teletilsynets (PT) varsel om vedtak

Detaljer

Varsel om vedtak om overtredelsesgebyr

Varsel om vedtak om overtredelsesgebyr W Telenor ASA Postboks 800 1331 FORNEBU Vår ref.:1605084-104 - 412.9 Vår dato: 23.11.2018 Deres ref.: Deres dato: Saksbehandler: CAO, EUN, IVO Varsel om vedtak om overtredelsesgebyr Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

Detaljer

Vedtak om utpeking av tilbyder med sterk markedsstilling og pålegg om særskilte forpliktelser i grossistmarkedet for full og delt tilgang til faste

Vedtak om utpeking av tilbyder med sterk markedsstilling og pålegg om særskilte forpliktelser i grossistmarkedet for full og delt tilgang til faste Vedtak om utpeking av tilbyder med sterk markedsstilling og pålegg om særskilte forpliktelser i grossistmarkedet for full og delt tilgang til faste aksessnett (marked 4) 3. april 2009 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Fast og mobilt Internett - trenger vi begge overalt? Direktør Torstein Olsen Post- og teletilsynet NextStep Bredbånd - 24.

Fast og mobilt Internett - trenger vi begge overalt? Direktør Torstein Olsen Post- og teletilsynet NextStep Bredbånd - 24. Fast og mobilt Internett - trenger vi begge overalt? Direktør Torstein Olsen Post- og teletilsynet NextStep Bredbånd - 24. september 2013 Fast bredbånd. Utvikling i antall abonnement i privatmarkedet Antall

Detaljer

Vår ref.: Oversendelse av Network Norways klage på PTs vedtak i tidligere marked 15

Vår ref.: Oversendelse av Network Norways klage på PTs vedtak i tidligere marked 15 Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep. 0030 OSLO Vår ref.: 0902010-58 Deres ref.: Vår dato: 29.10.2010 Deres dato: Saksbehandler: KOL / IVO Unntatt offentlighet iht offl. 13 jf Fvl 13 Oversendelse

Detaljer

Vedlegg 2. Resultat av høring av Nkoms varsel om vedtak i Marked 3a og Marked 3b. 1. november 2018

Vedlegg 2. Resultat av høring av Nkoms varsel om vedtak i Marked 3a og Marked 3b. 1. november 2018 Vedlegg 2 Resultat av høring av Nkoms varsel om vedtak i Marked 3a og Marked 3b 1. november 2018 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 2 Markedsanalysen... 4 2.1 Generelt... 4 2.2 Markedsavgrensning...

Detaljer

Vedlegg 2. Resultat av høringen av PTs varsel om vedtak i markedene 11 og 12

Vedlegg 2. Resultat av høringen av PTs varsel om vedtak i markedene 11 og 12 Vedlegg 2 Resultat av høringen av PTs varsel om vedtak i markedene 11 og 12 20. februar 2006 Innholdsfortegnelse: 1 Innledning... 3 2 Kommentarer til revidert markedsanalyse og varsel om vedtak i marked

Detaljer

Varsel om ileggelse av tvangsmulkt for ulovlig frekvensbruk og varsel om stenging av FM-sendere

Varsel om ileggelse av tvangsmulkt for ulovlig frekvensbruk og varsel om stenging av FM-sendere W Radio Metro AS Akersgata 45 0158 OSLO Vår ref.:0802712-23 - 513.3 Vår dato: 11.12.2017 Deres ref.: Deres dato: Saksbehandler: Kent Inge Buli Gutvik Varsel om ileggelse av tvangsmulkt for ulovlig frekvensbruk

Detaljer

Vedrørende klage på tilgangsvilkår for nasjonal gjesting marginskvis

Vedrørende klage på tilgangsvilkår for nasjonal gjesting marginskvis Network Norway AS Postboks 6258 Etterstad 0603 OSLO Vår ref.:0902010-223 - 411.7 Vår dato: 13.12.2013 Deres ref.: PKS/18589/003 Deres dato: 5.7.2013 Saksbehandler: IVO, KOL, OAU Vedrørende klage på tilgangsvilkår

Detaljer

KLAGE - VEDTAK UTPEKING AV TILBYDER MED STERK MARKEDSSTILLING OG PÅLEGG OM SÆRSKILTE FORPLIKTELSER I MARKED 4 OG MARKED 5

KLAGE - VEDTAK UTPEKING AV TILBYDER MED STERK MARKEDSSTILLING OG PÅLEGG OM SÆRSKILTE FORPLIKTELSER I MARKED 4 OG MARKED 5 Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 Oslo Vår dato Vår referanse 10.02.2014 2014-240 Deres dato Deres referanse 20.01.2014 1103505-40 Vår saksbehandler Terje Nord KLAGE - VEDTAK UTPEKING AV

Detaljer

Vedtaket er påklaget av NTV, RiksTV og TV 2 ved klager datert 16. januar 2009.

Vedtaket er påklaget av NTV, RiksTV og TV 2 ved klager datert 16. januar 2009. igangsettes senest 6 måneder forut for lansering av leverandørpakker i bakkenettet. PT fremholder at prisen ut til sluttkunden for andre lever andørpakker enn TV 2-pakken "skal reflektere attraktiviteten

Detaljer

Vedlegg 1: Varsel om vedtak med vedlegg 26. mars 2010.

Vedlegg 1: Varsel om vedtak med vedlegg 26. mars 2010. Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep. 0030 OSLO Vår ref.: 0906783-126 Deres ref.: Vår dato: 3.12.2010 Deres dato: Saksbehandler: IVO / KOL Oversendelse av NetComs klage på PTs vedtak i marked 7 Vedlagt

Detaljer

Vedtak om pålegg om retting av Telenors tilgangspriser for fiberbasert Bredbåndsaksess

Vedtak om pålegg om retting av Telenors tilgangspriser for fiberbasert Bredbåndsaksess W Telenor ASA Snarøyveien 30 1360 FORNEBU Vår ref.:1501017-52 - Vår dato: 9.5.2016 Deres ref.: Deres dato: Saksbehandler: Eivind Skaar Briseid Delvis unntatt offentlighet jf. offl. 13 jf. fvl. 13 første

Detaljer

Varsel om vedtak - pålegg om retting og overtredelsesgebyr

Varsel om vedtak - pålegg om retting og overtredelsesgebyr W Telenor Norge AS Postboks 800 1331 FORNEBU Vår ref.: 1405379-6 - Vår dato: 13.3.2015 Deres ref.: Deres dato: Saksbehandler: Janiche Solheim Justnes, Alexander Iversen Varsel om vedtak - pålegg om retting

Detaljer

Vedrørende forslag til ny forskrift om EØS-krav til radioutstyr ny høring

Vedrørende forslag til ny forskrift om EØS-krav til radioutstyr ny høring W Se mottakerliste Vår ref.:1501336-13 - Vår dato: 26.11.2015 Deres ref.: Deres dato: Saksbehandler: Janne Steen Haugen Vedrørende forslag til ny forskrift om EØS-krav til radioutstyr ny høring Nasjonal

Detaljer

Generell redegjørelse for varslingsbestemmelsene i marked 4- vedtaket

Generell redegjørelse for varslingsbestemmelsene i marked 4- vedtaket W Telenor Norge AS Postboks 800 1331 FORNEBU Vår ref.:1103505-91 - 411.9 Vår dato: 11.2.2016 Deres ref.: Deres dato: Saksbehandler: Einar Meling Generell redegjørelse for varslingsbestemmelsene i marked

Detaljer

Vedlegg 2. Resultat av høringen av PTs varsel om vedtak i markedene 4 og november 2013

Vedlegg 2. Resultat av høringen av PTs varsel om vedtak i markedene 4 og november 2013 0 Vedlegg 2 Resultat av høringen av PTs varsel om vedtak i markedene 4 og 5 8. november 2013 2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 5 2 Markedsdefinisjonen... 5 2.1 Telenor... 5 2.2 Konkurransetilsynet...

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Adressater i flg. liste Deres ref Vår ref Dato 15/258-03.07.2015 Høring - Nkoms rapport om leveringspliktige elektroniske kommunikasjonstjenester for tiden fremover - Telefonitjenester og bredbånd Samferdselsdepartementet

Detaljer

Spørsmål til fremtidig tildeling av 700 MHz-båndet

Spørsmål til fremtidig tildeling av 700 MHz-båndet W Til Telenor Norge AS, Telia Norge AS og ICE Communication Norge AS Vår ref.:1600197-3 - 540 Vår dato: 1.7.2016 Deres ref.: Deres dato: Saksbehandler: Vibeke Skofsrud Spørsmål til fremtidig tildeling

Detaljer

Pålegg om retting av varsler om endringer i Telenors kobberaksessnett

Pålegg om retting av varsler om endringer i Telenors kobberaksessnett W Telenor Norge AS Postboks 800 1331 FORNEBU Vår ref.:1103505-107 - 411.9 Vår dato: 8.7.2016 Deres ref.: Deres dato: Saksbehandler: Einar Meling Pålegg om retting av varsler om endringer i Telenors kobberaksessnett

Detaljer

HJORT. 2 Overordnet om SDs uttalelser om saksbehandlingen. 1 Innledning. fra de berørte tilbyderne om tilsynets sammenlilcning av avtaler".

HJORT. 2 Overordnet om SDs uttalelser om saksbehandlingen. 1 Innledning. fra de berørte tilbyderne om tilsynets sammenlilcning av avtaler. HJORT S amferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 Oslo Oslo, 11. desember2014 Ansvarlig advokat: Kristin Veierød Referanse: M 1095141.1 Sendt pr. e-post til iorn.rinelund@,sd.dep.no og silje-owren.aarum@sd.dep.no

Detaljer

Vår ref.: Vedlegg 1: Varsel om vedtak med vedlegg 21. oktober 2009.

Vår ref.: Vedlegg 1: Varsel om vedtak med vedlegg 21. oktober 2009. Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep. 0030 OSLO Vår ref.: 0902010-59 Deres ref.: Vår dato: 29.10.2010 Deres dato: Saksbehandler: KOL / IVO Oversendelse av Telenors klage på PTs vedtak i tidligere

Detaljer

1. Bakgrunn. Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep OSLO

1. Bakgrunn. Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep OSLO W Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep. 0030 OSLO Vår ref.: 1501017 - Vår dato: 6.3.2017 Deres ref.: Deres dato: Saksbehandler: Tilleggsinnstilling etter klage fra Telenor på vedtak 9. mai 2016 om

Detaljer

Prosjektet gjennomføres i nært samarbeid med Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), fylkesmennene og ekomtilbydere.

Prosjektet gjennomføres i nært samarbeid med Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), fylkesmennene og ekomtilbydere. Se adresseliste Vår ref.:1302323-52 - 453 Vår dato: 29.4.2014 Deres ref.: Deres dato: Saksbehandler: Rolf Gordon Roland Styrking av infrastruktur i mobilnett ene med reservestrøm og redundante samband

Detaljer

28. JAN ,0o. Deres ref. 2006/02304 ME/ME3 LPØ:elt. Høring "Utredning om muligheten for individuelt abonnentvalg i kringkashngs- og kabelnett"

28. JAN ,0o. Deres ref. 2006/02304 ME/ME3 LPØ:elt. Høring Utredning om muligheten for individuelt abonnentvalg i kringkashngs- og kabelnett Kultur- og kirkedepartementet Postboks 8030 Dep 0030 Oslo 2,0o 28. JAN. 2009 27. januar 2009 Deres ref. 2006/02304 ME/ME3 LPØ:elt Høring "Utredning om muligheten for individuelt abonnentvalg i kringkashngs-

Detaljer

Konklusjon om marginskvistester i markedet for tilgang til mobilnett (marked 15)

Konklusjon om marginskvistester i markedet for tilgang til mobilnett (marked 15) W Telenor ASA Postboks 800 1331 FORNEBU Vår ref.:1605084-53 - 412.9 Vår dato: 10.7.2017 Deres ref.: Deres dato: Saksbehandler: IVO, MFE Deler av dokumentet er unntatt offentlighet iht Offl 13 jf Fvl 13

Detaljer

Vår virksomhet omfatter etter oppkjøpet av Tele2 pr. i dag merkevarene Chess, One Call, MyCall og NetCom.

Vår virksomhet omfatter etter oppkjøpet av Tele2 pr. i dag merkevarene Chess, One Call, MyCall og NetCom. 1 (5) Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep. 0030 OSLO postmottak@sd.dep.no Oslo 15.9.2015 Høring Nasjonal kommunikasjonsmyndighets rapport om leveringspliktige elektroniske kommunikasjonstjenester

Detaljer

Tilskuddsordning for bredbåndsutbygging

Tilskuddsordning for bredbåndsutbygging Tilskuddsordning for bredbåndsutbygging Sjefingeniør Torgeir Alvestad, Nkom Årsmøte i NFKK 2017, 19-20.april Målsetting Bidra til utbygging i områder som mangler et «grunnleggende bredbåndstilbud» og hvor

Detaljer

Vedrørende klage om diskriminering og brudd på tilgangsplikt

Vedrørende klage om diskriminering og brudd på tilgangsplikt TDC AS Postboks 4600 Nydalen 0405 OSLO Vår ref.: 1006725-96 - 411.1 Vår dato: 13.12.2013 Deres ref.: Deres dato: Saksbehandler: IVO, KOL og OAU Vedrørende klage om diskriminering og brudd på tilgangsplikt

Detaljer

Svar på høring - rammevilkår for lokalradio i forbindelse med digitalisering av radiomediet

Svar på høring - rammevilkår for lokalradio i forbindelse med digitalisering av radiomediet W Kulturdepartementet Postboks 8030 DEP 0030 OSLO Vår ref.: 1405437-3 - 513.4 Vår dato: 14.1.2015 Deres ref.: Deres dato: Saksbehandler: Vibeke Skofsrud Svar på høring - rammevilkår for lokalradio i forbindelse

Detaljer

Vedtak om utpeking av tilbyder med sterk markedsstilling og pålegg om særskilte forpliktelser i sluttbrukermarkedet for minimumstilbud av

Vedtak om utpeking av tilbyder med sterk markedsstilling og pålegg om særskilte forpliktelser i sluttbrukermarkedet for minimumstilbud av Vedtak om utpeking av tilbyder med sterk markedsstilling og pålegg om særskilte forpliktelser i sluttbrukermarkedet for minimumstilbud av overføringskapasitet (marked 7) 3. mai 2007 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Høring forslag om ny forskrift om tvangsmulkt med hjemmel i lov om offentlige anskaffelser 17

Høring forslag om ny forskrift om tvangsmulkt med hjemmel i lov om offentlige anskaffelser 17 Deres ref Vår ref: Dato 16/1596 02.05.16 Høring forslag om ny forskrift om tvangsmulkt med hjemmel i lov om offentlige anskaffelser 17 1. Bakgrunn Regelverket om offentlige anskaffelser er under revisjon,

Detaljer

Vedtak om utpeking av tilbyder med sterk markedsstilling og pålegg om særskilte forpliktelser i markedet for full og delt tilgang til det faste

Vedtak om utpeking av tilbyder med sterk markedsstilling og pålegg om særskilte forpliktelser i markedet for full og delt tilgang til det faste Vedtak om utpeking av tilbyder med sterk markedsstilling og pålegg om særskilte forpliktelser i markedet for full og delt tilgang til det faste aksessnettet for levering av bredbånds- og telefontjenester

Detaljer

Vedtak om utpeking av tilbyder med sterk markedsstilling og pålegg om særskilte forpliktelser i markedet for tilgang for levering av

Vedtak om utpeking av tilbyder med sterk markedsstilling og pålegg om særskilte forpliktelser i markedet for tilgang for levering av Vedtak om utpeking av tilbyder med sterk markedsstilling og pålegg om særskilte forpliktelser i markedet for tilgang for levering av bredbåndstjenester, herunder bitstrømstilgang (marked 12) 20. februar

Detaljer

Høringsbrev - endring av forskrift 15.april 2016 nr. 378 om EØSkrav til elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) for utstyr til elektronisk kommunikasjon

Høringsbrev - endring av forskrift 15.april 2016 nr. 378 om EØSkrav til elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) for utstyr til elektronisk kommunikasjon W Se adresseliste Vår ref.:1700024-2 - 600 Vår dato: 20.1.2017 Deres ref.: Deres dato: Saksbehandler: Marita Aleksandra Erlandsen Høringsbrev - endring av forskrift 15.april 2016 nr. 378 om EØSkrav til

Detaljer

Markedet for tilgang til og samtaleoriginering i offentlige mobilkommunikasjonsnett. Spørsmål til aktørene

Markedet for tilgang til og samtaleoriginering i offentlige mobilkommunikasjonsnett. Spørsmål til aktørene Markedet for tilgang til og samtaleoriginering i offentlige mobilkommunikasjonsnett Spørsmål til aktørene Nkom skal ifølge ekomloven 3-2 og 3-3 definere og analysere relevante produkt- og tjenestemarkeder

Detaljer

Ny nummerserie for innsamlinger

Ny nummerserie for innsamlinger W Se mottakerliste Vår ref.: 1400120-17 - 439 Vår dato: 21.4.2015 Deres ref.: Deres dato: Saksbehandler: Bjarte Stølås Storli Ny nummerserie for innsamlinger Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) vil

Detaljer

Oversendelse av klage fra Mobile Norway / Tele2 på vedtak om minstekrav til reservestrømkapasitet i landmobile nett

Oversendelse av klage fra Mobile Norway / Tele2 på vedtak om minstekrav til reservestrømkapasitet i landmobile nett Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep. 0030 OSLO Vår ref.:1402794-14 - Vår dato: 1.10.2014 Deres ref.: Deres dato: Saksbehandler: Jarle Langeland Oversendelse av klage fra Mobile Norway / Tele2 på

Detaljer

Varsel om pålegg om retting av Telenors priser for tilgang til mobilnett (marked 15)

Varsel om pålegg om retting av Telenors priser for tilgang til mobilnett (marked 15) W Telenor ASA Postboks 800 1331 FORNEBU Vår ref.:1605084-45 - 412.9 Vår dato: 29.5.2017 Deres ref.: Deres dato: Saksbehandler: IVO, MFE Delvis unntatt offentlighet iht Offl 13 jf Fvl 13 Varsel om pålegg

Detaljer

Sendertillatelse nummer til bruk av frekvenser i båndet MHz

Sendertillatelse nummer til bruk av frekvenser i båndet MHz W Meteorologisk institutt Postboks 43 Blindern 0313 OSLO Vår ref.:1505866-3 - 572 Vår dato: 17.12.2015 Deres ref.: 09/852/045.3 Deres dato: 6.11.2015 Saksbehandler: Krzysztof Mazurkiewicz Sendertillatelse

Detaljer

Høring - forslag til ny lov om utprøving av selvkjørende kjøretøy på veg

Høring - forslag til ny lov om utprøving av selvkjørende kjøretøy på veg W Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep. 0030 OSLO Vår ref.:1606405-2 - 008 Vår dato: 1.3.2017 Deres ref.: 16/1716- Deres dato: 13.12.2016 Saksbehandler: Elise K. Lindeberg Høring - forslag til ny

Detaljer

NET. F:sr, J:liil*"," BROAD. L. Markedsavgrensing. VARSLER OM VEDTAK I GROSSISTMARKEDENE FOR LLUB (MARKED 4) og BREDBANDSAKSESS (MARKED 5)

NET. F:sr, J:liil*, BROAD. L. Markedsavgrensing. VARSLER OM VEDTAK I GROSSISTMARKEDENE FOR LLUB (MARKED 4) og BREDBANDSAKSESS (MARKED 5) F:sr, J:liil*"," BROAD NOl3gO Fomebu Fiber - the business rerolution NET Org NO 890 164 072 lvlva Post- og teletilsynet postboks 93 Var rereranse D-L2-00477 4791 LILLESAND rtottake,s rereranse Da toi -qte(l

Detaljer

Høring om frekvenser til mobilkommunikasjon og 5G

Høring om frekvenser til mobilkommunikasjon og 5G 17.06.2019 18. juni 2019 Høring om frekvenser til mobilkommunikasjon og 5G Innledning Norge ønsker tidlig innføring av 5G, og tilgang til spektrum for aktørene er en viktig del av denne prosessen. Nasjonal

Detaljer

Tillatelse nummer for bruk av frekvenser i båndene. 1940,1 MHz 1945,1 MHz og 2130,1 MHz 2135,1 MHz om bord på fartøy registrert i Norge.

Tillatelse nummer for bruk av frekvenser i båndene. 1940,1 MHz 1945,1 MHz og 2130,1 MHz 2135,1 MHz om bord på fartøy registrert i Norge. W Maritime Communications Partner AS Steinar Strømsvåg Nygaten 4 4838 ARENDAL Vår ref.:1503188-3 - 542 Vår dato: 13.11.2015 Deres ref.: Deres dato: 27.5.2015 Saksbehandler: Krzysztof Mazurkiewicz Tillatelse

Detaljer