Tolkningsuttalelse: tilgang til postkasseanlegg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tolkningsuttalelse: tilgang til postkasseanlegg"

Transkript

1 W Norpost AS v/hege Stenmarck Vår ref.: Vår dato: Deres ref.: Deres dato: Saksbehandler: Cathrine Grimseid Tolkningsuttalelse: tilgang til postkasseanlegg Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) viser til henvendelse fra Norpost AS (Norpost) datert 26. november Norpost ber i denne henvendelsen om en tolkningsuttalelse i forbindelse med at Posten Norge AS (Posten) har valgt å ikke etterkomme Norpost sin anmodning om tilgang til «sonenøkler» som gir tilgang til hovedlokket på utleveringspostkasser. Henvendelsen fra Norpost Norpost viser til at de regelmessig sender forespørsel til gårdeiere om tilgang til utleveringspostkasser for å kunne tilby distribusjon av post i bolig- og forretningseiendommer. De gårdeierne som ønsker å gi tilgang svarer som regel med å utlevere nøkkel til inngangsdøren/entrédøren. Gårdeierne har imidlertid ikke hatt anledning til å utlevere nøkler til selve postkasseanlegget siden disse nøklene disponeres av Posten. Postens sonenøkler er system-/universalnøkler som gir tilgang til flere bestemte postkasseanlegg i geografisk avgrensede områder, såkalte «soner». Som følge av at Posten ikke vil gi Norpost tilgang til disse nøklene mener Norpost at de ikke har reell tilgang til utleveringspostkassene, til tross for at de aktuelle gårdeierne har gitt sin tillatelse. Norpost mener derfor at postkasseanleggene og Postens universalnøkler må anses som en del av den generelle infrastrukturen for distribusjon av post. Dette innebærer at tilbyderne må inngå avtale med gårdeier om adgang til bygningen, men at tilgang til selve postkasseanlegget faller utenfor ny postlov 33 første ledd. For å sikre reell konkurranse må alle godkjente tilbydere ha Nasjonal kommunikasjonsmyndighet Besøksadresse: Nygård 1, Lillesand Postadresse: Postboks LILLESAND Tel: Fax: NO

2 lik tilgang til den generelle infrastrukturen og Posten kan ikke gis anledning til å hindre konkurranse ved å nekte andre tilbydere tilgang til postkasseanleggene. Norpost mener videre at dersom postkasseanleggene er å anse som gårdeiernes eiendom, så må Posten anses å disponere universalnøklene på gårdeiernes vegne. Nøklene til postkasseanleggene er derfor ikke å anse som Postens eiendom. Norpost mener også at gårdeiernes oversendelse av entrenøkkel må anses som en avtale om tilgang til utleveringspostkassene slik den er beskrevet i ny postlov 33 første ledd. Gårdeierne sender nøkkelen som svar på forespørsel om tilgang, og har ingen annen grunn for å sende nøkkelen enn for å gi Norpost mulighet til å distribuere post. I det det foreligger avtalerettslig grunnlag for tilgang mellom Norpost og postkasseeier, kan det ikke være opp til Posten å motsette seg slik tilgang. Dette vil i tilfelle medføre at Posten kan hindre all konkurranse, i strid med den nye postlovens intensjoner. Posten må derfor anses forpliktet til å gi andre tilbydere tilgang til de aktuelle universalnøklene. Norpost er oppmerksom på at Postens universalnøkler nødvendigvis også vil passe til postkasseanlegg som ikke er dekket av det avtalerettslige grunnlaget i og med at nøkkelen vil kunne åpne postkasseanlegg hvor Norpost ikke har fått nøkkel til inngangsdøra. Norpost mener uansett ikke å ha reell tilgang til postkassene før gårdeier har oversendt entrenøkkel. Norpost mener også at Posten gjennom sine universalnøkler har tilgang til postkasseanlegg hvor de ikke har avtale om postdistribusjon. At andre tilbydere også får tilgang til sonenøklene vil derfor gi like konkurranseforhold. I e-post datert 14. desember 2015 gir Norpost noe mer informasjon om hvilken effekt det faktum at de ikke har tilgang til Postens universalnøkler vil ha for konkurransen i markedet. Norpost oppgir å være helt avhengig av å få tak i sonenøkkelen til alle postkasseanlegg hvor de har dekning for å konkurrere på like vilkår som Posten. Norpost kan ikke distribuere bankkort på dørmatten til beboerne i bygårder/ blokkene, og om postkassen er full og Norpost ikke får brevene ned i postkasseanlegget (grunnet smal sprekk) så er å levere på dørmatta eneste alternativet Norpost oppgir å ha. Norpost mener også at manglende tilgang til sonenøkkelen til postkasseanleggene gjør det vanskelig å få tilgang til ytterdørnøkkelen i bygårder/blokker. Dersom Norpost har tilgang til sonenøkkelen til postkasseanlegget og dermed kan levere adressert post i postkasseanleggene og ikke på dørmattene, vil gårdeiere gi Norpost tilgang til entrenøkkelen. Manglende tilgang til sonenøkkelen gjør at Norpost ikke kan konkurrere på like vilkår som Posten. Norpost ber også Nkom om å undersøke om Posten har skriftlig samtykke fra alle gårdeiere i bygårder/blokker for å kunne benytte seg av sonenøkkelen fra 1. januar

3 Innspill fra Posten Nkom har i forbindelse med henvendelsen fra Norpost bedt Posten om noe mer informasjon knyttet til sonenøkler og Postens tilgang til gårder og postkasseanlegg. Posten viser i sin e-post datert 30. november 2015 til tidligere uttalelse i tilsvarende sak, datert 19. februar I denne uttalelsen fremkommer det at det er gårdeier som eier postkasseanleggene i sin egen bygning og som derfor er den som må gi tilgang til disse. Posten administrerer og disponerer nøkkel- og låsesystemet til postkasseanleggene. Posten kan derfor ikke nekte gårdeier å gi andre tilbydere tilgang til postkassene. Posten understreker imidlertid at tilgang til system-/sonenøkler avhenger at samtlige gårdeiere i det geografiske området gir den aktuelle aktøren tilgang. Posten har også gjennom telefonsamtaler opplyst at en geografisk sone dekker rundt postkasser og at det er to fysiske nøkler i tilknytning til hver geografisk sone. Én sonenøkkel åpner entredøra inn i gården og én nøkkel åpner hovedlokket på postkasseanlegget. Posten er av den oppfatning at sonenøkkelene disponeres av Posten på grunnlag av avtaler mellom gårdeier og Posten. Videre peker Posten på at forarbeidene til postloven gir klart uttrykk for at det ikke er krav til en tilbyder å gi tilgang til nøkler som denne tilbyderen gjennom avtale med gårdeier har fått tilgang til. Opplysninger fra Stansefabrikken For å få noe mer informasjon om hvilke praktiske begrensinger som gjelder med tanke på låser og tilpassinger av postkasseanlegg tok Nkom kontakt med Stansefabrikken Products AS (Stansefabrikken). Stansefabrikken er en av Norges ledende leverandører av såkalte systempostkasser og blir anbefalt av blant annet Posten når gårdeiere skal sette opp postkasseanlegg. I telefonsamtale 21. desember 2015 informerte Trond Bergstuen at Stansefabrikken har en vesentlig markedsandel når det gjelder systempostkasser og at disse leveres med sonelås fra Posten ut fra hvilken sone bestiller oppgir at postkasseanlegget skal monteres i. Det er ifølge Stansefabrikken Posten som eier det nasjonale sonenøkkelsystemet og Trioving som produserer sylindrene. Det vil med dagens system for sonenøkler være praktisk vanskelig både å sette inn flere eller bygge om sylindre for å kunne gi flere tilbydere tilgang. En løsning med elektronisk lås vil - ifølge Bergstuen - være mer hensiktsmessig dersom det skal gis tilgang til flere tilbydere med ulik geografisk portefølje. Dette er imidlertid opplyst å være praktisk vanskelig og kan medføre at postkasseanleggene må byttes i sin helhet. Nkoms kommentarer Nkom vil i det videre legge følgende forutsetninger til grunn for uttalelsen: 3

4 - Posten disponerer sonenøkler på vegne av postkasseeierne - Sonenøkkelsystemet er todelt, der én nøkkel åpner inngangsdøra og én nøkkel åpner hovedlokket på postkasseanleggene i en bestemt sone Etter gjeldende rett er tilgang til utleveringspostkasser som ikke er tilgjengelig for allmennheten et privatrettslig forhold som må avtales mellom den enkelte postkasseeier og tilbyder som ønsker tilgang til postkassene, se lov 4. september 2015 nr. 91 om posttjenester (postloven) 33 første ledd. Bestemmelsen i postloven 33 er ny og er en implementering av det tredje postdirektivet artikkel 11a. I et marked hvor flere tilbydere skal kunne levere adresserte postsendinger til alle mottakere, er det nødvendig at også andre enn tilbyder med leveringsplikt har mulighet for tilgang til utleveringspostkasser og postboksanlegg som ikke er alminnelig tilgjengelig. Hovedregelen er at tilbyder skal inngå avtale med postkasseeier om tilgang til utleveringspostkasse som ikke er tilgjengelig for allmennheten. I høringen til ny postlov ble det foreslått at myndigheten skulle kunne gi tilbyder tillatelse til å kreve tilgang til utleveringspostkasse og postboksanlegg som ikke er tilgjengelig for allmennheten. Høringsforslaget foreslo å pålegge eier av slik utleveringspostkasse og postboksanlegg å imøtekomme enhver rimelig anmodning om tilgang. I tillegg skisserte bestemmelsen hvilke hensyn som burde tas i rimelighetsvurderingen. I sin vurdering kom imidlertid Samferdselsdepartementet til at det bør utvises forsiktighet med å gi eier av avlåste utleveringspostkasser pålegg om å utlevere nøkkel til sin boligeiendom for at tilbyder skal få tilgang til postboksene, se merknader i forarbeidene, Prop 109 L ( ), side 33 og 80. Postloven 33 legger derfor opp til at det fortsatt er den enkelte tilbyder som på privatrettslig grunnlag må søke å få i stand en avtale med eier av avlåste utleveringspostkasser som ikke er tilgjengelig for allmennheten. Norpost har, slik Nkom ser det, fått en slik avtale med gårdeier når gårdeier velger å utlevere nøkkel til inngangsdør. Når det gjelder spørsmålet om andre tilbydere skal gis tilgang til nøkler som Posten eller andre tilbydere allerede har fått tilgang til, så fremgår det av forarbeidene til loven at en slik løsning vil reise problemstillinger om ansvar ved andres misbruk av tilgang. Postloven legger derfor ikke opp til en ordning med tilgangsplikt på nøkler som andre tilbydere har fått tilgang til. Nkom ser at Postens sonenøkler kan ha en noe spesiell status i forhold til en nøkkel som utelukkende åpner ett postkasseanlegg i én bygård. Utfordringen er blant annet at en sonenøkkel indirekte kan gi tilgang til postkasseanlegg i gårder der Norpost ikke har inngått avtale med postkasseeier om tilgang. Problemstillingen må altså vurderes i forhold til den 4

5 enkelte gårdeiers rett til selv å bestemme hvem som skal ha fysisk tilgang til eiendommen og postkasseanlegget. Nkom ser at for å sikre alle-til-alle kommunikasjon og like konkurransevilkår med Posten, bør andre tilbydere av posttjenester som formidler uregistrerte sendinger ha tilgang til utleveringspunkter. Med utleveringspunkter menes fysiske innretninger for å motta post. Tilgangsspørsmålet melder seg i praksis for utleveringspostkasser i byer/tettbygde strøk med blokkbebyggelse og postbokser. Tilgang til utleveringspunkter kan være avgjørende for å sikre at konkurrenter etablerer seg i markedet. For å kunne konkurrere på like vilkår med Posten, vil det være hensiktsmessig at andre tilbydere av posttjenester som formidler uregistrerte sendinger har tilgang til utleveringspostkasser. I byer og tettbygde strøk, hvor potensialet for konkurranse er klart størst, er inngangsdører ofte låst slik at tilbyderen må ha nøkkel for å komme inn. Det samme gjelder postkasseanlegg i oppganger. Brevinnkastet i anleggene er også ofte såpass smalt at det kan by på problemer å bruke disse til innkast for mange typer sendinger. I tillegg kan distribusjonen vise seg mindre effektiv for sendinger som leveres i brevinnkastet. Posten har lenge stilt krav til at dørlåsene i bygårder skal skiftes ut med dørlåser med sonenøkler, slik at Posten har tilgang til disse uten å måtte operere med mange individuelle nøkler. Ofte er denne sonenøkkelen en særskilt lås, uavhengig av den ordinære dørlåsen. Det er også sonelås med tilsvarende nøkkel som åpner hovedlokket på postkasseanlegget. Det er imidlertid eier av eiendommen som også eier postkasseanlegget og som derfor formelt eier låser/nøkler. Eier av eiendommen er derfor å anse som den som må gi de ulike tilbyderne tilgang til dører og postkasseanlegg, se også hovedregelen i postloven 33. Som følge av lang praksis er det imidlertid Posten som disponerer sonenøklene på vegne av postkasseeier. Dette fremkommer av Postens beskrivelser av sonenøklene. Som del av avtalen med Posten, kan heller ikke postkasseeierne disponere disse nøklene grunnet faren for misbruk. Som konsekvens har postkasseeier heller ikke mulighet til å gi fra seg nøkler til postkasseanleggene ettersom disse ikke er i postkasseeiers disposisjon. Konklusjon Nkom har ikke rettslig hjemmel i postloven til å kreve at Posten deler sonenøklene med andre tilbydere. En slik løsning følger ikke av postloven, og forarbeidene til loven er samtidig også klare på at en tilbyder ikke skal være nødt til å gi andre tilbydere tilgang til de nøklene som tilbyderen har fått fra postkasseeier. I denne sammenhengen vil sonenøklene være å anse som nøkler Posten har fått fra postkasseeieren. 5

6 Nkom ser at dagens regelverk kan legge visse begrensninger for målsettingen om virksom konkurranse i postmarkedet. Nkom vil derfor informere Samferdselsdepartementet om henvendelsen fra Norpost og samtidig be om at Samferdselsdepartementet vurderer en lovendring. Med hilsen Daniel Hegland (e.f.) seksjonssjef Cathrine Grimseid seniorrådgiver Kopi: Samferdselsdepartementet 6

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Hovedorganisasjonen Virke Postboks 2900 0230 OSLO Deres ref Vår ref Dato 15/433-CC/RHO/JLB 21.04.2016 Tolkningsuttalelse -- postloven 33 og tilgang til sonenøkler Samferdselsdepartementet viser til brev

Detaljer

Etablering av system for felles drift og administrasjon for sonenøkler til postkasseanlegg

Etablering av system for felles drift og administrasjon for sonenøkler til postkasseanlegg W Etter mottakerliste Vår ref.:1605419-16 - Vår dato: 2.12.2016 Deres ref.: Deres dato: Saksbehandler: MSA, EUN, CTE Etablering av system for felles drift og administrasjon for sonenøkler til postkasseanlegg

Detaljer

Høringssvar: Forslag til endringer i postloven

Høringssvar: Forslag til endringer i postloven W Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep. 0030 OSLO Norge Vår ref.: 1605683-3 - 700 Vår dato: 6.12.2016 Deres ref.: 16/1694 Deres dato: 25.10.2016 Saksbehandler: CAT/CTE/EUN/MSA Ugradert Høringssvar:

Detaljer

Posten Norge AS v/kristin Bergum. Saksansvarlig advokat: Beret Sundet

Posten Norge AS v/kristin Bergum. Saksansvarlig advokat: Beret Sundet NOTAT Til: Posten Norge AS v/kristin Bergum Fra: Advokatfirmaet BA-HR DA Saksansvarlig advokat: Beret Sundet Dato: Oslo, 14. desember 2016 Enkeltvedtak om kostnadsfordeling for sonenøkkelsystem 1. Innledning

Detaljer

Forslag til endringer i postlov og postforskrift. Høringsuttalelse fra Posten Norge AS

Forslag til endringer i postlov og postforskrift. Høringsuttalelse fra Posten Norge AS Forslag til endringer i postlov og postforskrift Høringsuttalelse fra Posten Norge AS INNHOLD 1 Innledning og sammendrag... 2 2 Tilgang til sonenøkler... 4 2.1 Innledning... 4 2.2 Dagens ordninger for

Detaljer

Utkast til vedtak om oppfølging av kravet til ikke-diskriminering ved bruk av marginskvistest for fiberbasert Bredbåndsaksess

Utkast til vedtak om oppfølging av kravet til ikke-diskriminering ved bruk av marginskvistest for fiberbasert Bredbåndsaksess W Vår ref.: 1501017-20 - Vår dato: 6.7.2015 Saksbehandler: Eivind Skaar Briseid Utkast til vedtak om oppfølging av kravet til ikke-diskriminering ved bruk av marginskvistest for fiberbasert Bredbåndsaksess

Detaljer

Varsel om vedtak - prinsipper for fordeling av kostnader mellom tilbydere som deltar i felles etablering og drift av sonenøkkelsystem

Varsel om vedtak - prinsipper for fordeling av kostnader mellom tilbydere som deltar i felles etablering og drift av sonenøkkelsystem W Etter mottakerliste Vår ref.:1605419-15 - Vår dato: 2.12.2016 Deres ref.: Deres dato: Saksbehandler: Christina Tetlie Varsel om vedtak - prinsipper for fordeling av kostnader mellom tilbydere som deltar

Detaljer

Vi viser til Samferdselsdepartementets høringsbrev av 25. oktober 2016 med vedlagt høringsnotat.

Vi viser til Samferdselsdepartementets høringsbrev av 25. oktober 2016 med vedlagt høringsnotat. Samferdselsdepartementet Boks 8010 Dep 0030 Oslo Deres ref.: 16/1694 Vår ref.: PI Oslo, 6. desember 2016 HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I POSTLOVEN INNLEDNING Vi viser til Samferdselsdepartementets høringsbrev

Detaljer

Prop. 122 L. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Endringer i postloven mv. (tilgang til sonenøkkelsystemer)

Prop. 122 L. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Endringer i postloven mv. (tilgang til sonenøkkelsystemer) Prop. 122 L (2016 2017) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Endringer i postloven mv. (tilgang til sonenøkkelsystemer) Innhold 1 Proposisjonens hovedinnhold... 5 2 Bakgrunnen for lovforslaget...

Detaljer

Varsel om vedtak om oppfølging av kravet til ikke-diskriminering i marked 4 og 5 ved bruk av marginskvistest for fiberbasert LLUB og Bredbåndsaksess

Varsel om vedtak om oppfølging av kravet til ikke-diskriminering i marked 4 og 5 ved bruk av marginskvistest for fiberbasert LLUB og Bredbåndsaksess W Telenor ASA Snarøyveien 30 1360 FORNEBU Vår ref.: 1501017-13 - Vår dato: 8.5.2015 Deres ref.: Deres dato: Saksbehandler: CTE, ARL, OAU, EIM, ESB, SAT Varsel om vedtak om oppfølging av kravet til ikke-diskriminering

Detaljer

Høringsnotat. 2 Tilgang til sonenøkler

Høringsnotat. 2 Tilgang til sonenøkler Høringsnotat 1 Innledning Etter innføring av et helt nytt reguleringsregime for postsektoren gjennom postloven av 4. september 2015 har enkelte praktiske erfaringer fra oppstarten med et liberalisert postmarked

Detaljer

Oversendelse av Broadnets klage på Nkoms pålegg til Telenor om retting av varsler om endringer i Telenors kobberaksessnett

Oversendelse av Broadnets klage på Nkoms pålegg til Telenor om retting av varsler om endringer i Telenors kobberaksessnett W Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep. 0030 OSLO Vår ref.:1103505-123 - 411.9 Vår dato: 21.10.2016 Deres ref.: Deres dato: Saksbehandler: Einar Meling Oversendelse av Broadnets klage på Nkoms pålegg

Detaljer

Sendt: 1. desember :59 postmottak SD Nytt høringssvar til 16/ Høring - Forslag til endringer i postloven

Sendt: 1. desember :59 postmottak SD Nytt høringssvar til 16/ Høring - Forslag til endringer i postloven Fra: noreply@regjeringen.no Sendt: 1. desember 2016 18:59 Til: postmottak SD Emne: Nytt høringssvar til 16/1694 - Høring - Forslag til endringer i postloven Referanse: 16/1694 Høring: Høring - Forslag

Detaljer

Nærings- og fiskeridepartementet Postboks 8090 Dep 0033 OSLO

Nærings- og fiskeridepartementet Postboks 8090 Dep 0033 OSLO W Nærings- og fiskeridepartementet Postboks 8090 Dep 0033 OSLO Vår ref.:1506244-2 - 414.2 Vår dato: 29.2.2016 Deres ref.: 15/4361 Deres dato: 30.11.2015 Saksbehandler: Kristina Mari Rognmo Svar på høring

Detaljer

Forslag til samarbeidsavtale mellom tilbydere av posttjenester om midlertidig felles drift og administrasjon av sonenøkkelsystem til postkasseanlegg

Forslag til samarbeidsavtale mellom tilbydere av posttjenester om midlertidig felles drift og administrasjon av sonenøkkelsystem til postkasseanlegg Forslag til samarbeidsavtale mellom tilbydere av posttjenester om midlertidig felles drift og administrasjon av sonenøkkelsystem til postkasseanlegg Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Innledning...

Detaljer

Videre oppfølging etter Samferdselsdepartementets vedtak i klagesak i marked 4 og 5

Videre oppfølging etter Samferdselsdepartementets vedtak i klagesak i marked 4 og 5 W Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep. 0030 Oslo Vår ref.: 1103505-82 - Vår dato: 23.2.2015 Deres ref.: Deres dato: Saksbehandler: Christina Tetlie Videre oppfølging etter Samferdselsdepartementets

Detaljer

Varsel om pålegg om retting av Telenors tilgangspriser for fiberbasert Bredbåndsaksess

Varsel om pålegg om retting av Telenors tilgangspriser for fiberbasert Bredbåndsaksess W Telenor ASA Snarøyveien 30 1360 FORNEBU Vår ref.:1501017-41 - Vår dato: 28.1.2016 Deres ref.: Deres dato: Saksbehandler: Eivind Skaar Briseid Delvis unntatt offentlighet jf. offl. 13 jf fvl. 13 første

Detaljer

Spørsmål til fremtidig tildeling av 700 MHz-båndet

Spørsmål til fremtidig tildeling av 700 MHz-båndet W Til Telenor Norge AS, Telia Norge AS og ICE Communication Norge AS Vår ref.:1600197-3 - 540 Vår dato: 1.7.2016 Deres ref.: Deres dato: Saksbehandler: Vibeke Skofsrud Spørsmål til fremtidig tildeling

Detaljer

Varsel om ileggelse av tvangsmulkt for ulovlig frekvensbruk og varsel om stenging av FM-sendere

Varsel om ileggelse av tvangsmulkt for ulovlig frekvensbruk og varsel om stenging av FM-sendere W Radio Metro AS Akersgata 45 0158 OSLO Vår ref.:0802712-23 - 513.3 Vår dato: 11.12.2017 Deres ref.: Deres dato: Saksbehandler: Kent Inge Buli Gutvik Varsel om ileggelse av tvangsmulkt for ulovlig frekvensbruk

Detaljer

Vedtak om prinsipper for utarbeidelse av regnskapsmessig skille for fiber i marked 4 og 5

Vedtak om prinsipper for utarbeidelse av regnskapsmessig skille for fiber i marked 4 og 5 W Telenor Norge AS Postboks 800 1331 FORNEBU Vår ref.: 1404769-10 - Vår dato: 28.5.2015 Saksbehandler: Eivind Skaar Briseid Vedtak om prinsipper for utarbeidelse av regnskapsmessig skille for fiber i marked

Detaljer

Klage på delvis avslag på begjæring om innsyn - Konkurransetilsynets sak 2003/255

Klage på delvis avslag på begjæring om innsyn - Konkurransetilsynets sak 2003/255 Arntzen de Besche Advokatfirma AS v/advokatfullmektig Thea S. Skaug PB 2734 Solli 0204 Oslo Deres referanse Vår referanse Dato 200503082 20. mars 2006 Klage på delvis avslag på begjæring om innsyn - Konkurransetilsynets

Detaljer

Høring - forslag til ny lov om utprøving av selvkjørende kjøretøy på veg

Høring - forslag til ny lov om utprøving av selvkjørende kjøretøy på veg W Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep. 0030 OSLO Vår ref.:1606405-2 - 008 Vår dato: 1.3.2017 Deres ref.: 16/1716- Deres dato: 13.12.2016 Saksbehandler: Elise K. Lindeberg Høring - forslag til ny

Detaljer

Spørsmål til fremtidig tildeling av 700 MHz-båndet

Spørsmål til fremtidig tildeling av 700 MHz-båndet W Til Direktoratet for nødkommunikasjon og Forsvaret Vår ref.: 1600197-6 - 540 Vår dato: 1.7.2016 Deres ref.: Deres dato: Saksbehandler: Vibeke Skofsrud Ugradert Spørsmål til fremtidig tildeling av 700

Detaljer

Vedtaket er også påklaget av Telenor ASA (Telenor) og Broadnet AS (Broadnet).

Vedtaket er også påklaget av Telenor ASA (Telenor) og Broadnet AS (Broadnet). W Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep. 0030 OSLO Vår ref.: 1501017-36 Vår dato: 23.11.2015 Deres ref.: Deres dato: Saksbehandler: Svend Albert Toft Oversendelse av klage fra TDC/Get vedrørende Nkoms

Detaljer

Vedtak - Klage over vedtak om avslag på dekning av saksomkostninger

Vedtak - Klage over vedtak om avslag på dekning av saksomkostninger HOVEDKONTORET Arild Karlsen arild.karlsen@lawyer.online.no Deres ref.: Vår ref.: 2012/1683-35 Arkiv nr.: 423.3 Saksbehandler: Paul Gustav Nyland Dato: 13.10.2015 Vedtak - Klage over vedtak om avslag på

Detaljer

Veileder utlevering av trafikkdata etter fullmakt

Veileder utlevering av trafikkdata etter fullmakt Veileder utlevering av trafikkdata etter fullmakt Innledning Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) ønsker en felles forståelse mellom tilbydere, politi/påtalemyndighet og Nkom om rekkevidden av samtykke/fullmakt

Detaljer

Informasjon om arbeid knyttet til etablering av system for felles drift og administrasjon av sonenøkler til postkasseanlegg. 2.

Informasjon om arbeid knyttet til etablering av system for felles drift og administrasjon av sonenøkler til postkasseanlegg. 2. Informasjon om arbeid knyttet til etablering av system for felles drift og administrasjon av sonenøkler til postkasseanlegg 2. desember 2016 Innhold Innhold... 2 1 Innledende om tilgang til sonenøkler

Detaljer

2013/2810 m.fl. 13/1359-21.11.2013

2013/2810 m.fl. 13/1359-21.11.2013 Sivilombudsmannen Postboks 3 Sentrum 0101 OSLO Deres ref Vår ref Dato 2013/2810 m.fl. 13/1359-21.11.2013 Sak om innsyn i liste over statsråd Listhaugs kunderelasjoner Det vises til Sivilombudsmannens brev

Detaljer

Sendertillatelse nummer til bruk av frekvenser i båndet MHz

Sendertillatelse nummer til bruk av frekvenser i båndet MHz W Meteorologisk institutt Postboks 43 Blindern 0313 OSLO Vår ref.:1505866-3 - 572 Vår dato: 17.12.2015 Deres ref.: 09/852/045.3 Deres dato: 6.11.2015 Saksbehandler: Krzysztof Mazurkiewicz Sendertillatelse

Detaljer

Referat Bredbåndsforum

Referat Bredbåndsforum Referat Bredbåndsforum 20. januar 2016 kl. 11.00-14.00 - Hotel Continental, Oslo 1. Velkommen Direktør Torstein Olsen i Nkom ønsket velkommen til møtet og uttrykte glede over god oppslutning om etableringsmøtet

Detaljer

Høringsnotat Utkast til endringer i postforskriften om kostnadsfordeling for etablering, utvikling og drift av sonenøkkelsystem mv.

Høringsnotat Utkast til endringer i postforskriften om kostnadsfordeling for etablering, utvikling og drift av sonenøkkelsystem mv. Høringsnotat Utkast til endringer i postforskriften om kostnadsfordeling for etablering, utvikling og drift av sonenøkkelsystem mv. Innhold 1 Bakgrunn... 3 2 Kostnader ved et felles sonenøkkelsystem...

Detaljer

Tillatelse nummer for bruk av frekvenser i båndene. 1940,1 MHz 1945,1 MHz og 2130,1 MHz 2135,1 MHz om bord på fartøy registrert i Norge.

Tillatelse nummer for bruk av frekvenser i båndene. 1940,1 MHz 1945,1 MHz og 2130,1 MHz 2135,1 MHz om bord på fartøy registrert i Norge. W Maritime Communications Partner AS Steinar Strømsvåg Nygaten 4 4838 ARENDAL Vår ref.:1503188-3 - 542 Vår dato: 13.11.2015 Deres ref.: Deres dato: 27.5.2015 Saksbehandler: Krzysztof Mazurkiewicz Tillatelse

Detaljer

Post- og teletilsynet Norwegian Post and Telecommurkations Authority

Post- og teletilsynet Norwegian Post and Telecommurkations Authority Post- og teletilsynet Norwegian Post and Telecommurkations Authority M0 A 19 MAR 2012 18Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep. Norge Vår ref.: 1103095-8 - 008 Deres ref.: 11/1060-KJN Vår dato: 15.3.2012

Detaljer

Vedtak om oppfølging av kravet til ikke-diskriminering ved bruk av marginskvistest for fiberbasert Bredbåndsaksess

Vedtak om oppfølging av kravet til ikke-diskriminering ved bruk av marginskvistest for fiberbasert Bredbåndsaksess W Telenor ASA Snarøyveien 30 Vår ref.: 1501017-20 - Vår dato: 27.8.2015 1360 FORNEBU Saksbehandler: Eivind Skaar Briseid Vedtak om oppfølging av kravet til ikke-diskriminering ved bruk av marginskvistest

Detaljer

Forslag til endringer i postforskriften (om sonenøkkelsystem mv.)

Forslag til endringer i postforskriften (om sonenøkkelsystem mv.) Forslag til endringer i postforskriften (om sonenøkkelsystem mv.) Vedlegg 2 om finansieringsmodell og kostnadsfordelingsprinsipp til høringsuttalelse fra Posten Norge AS INNHOLD 1 Innledning... 2 2 Generelt

Detaljer

Varsel om vedtak - pålegg om retting og overtredelsesgebyr

Varsel om vedtak - pålegg om retting og overtredelsesgebyr W Telenor Norge AS Postboks 800 1331 FORNEBU Vår ref.: 1405379-6 - Vår dato: 13.3.2015 Deres ref.: Deres dato: Saksbehandler: Janiche Solheim Justnes, Alexander Iversen Varsel om vedtak - pålegg om retting

Detaljer

Høringsuttalelse - endringer i prisopplysningsforskriften, maksimalprisforskriften og yrkestransportforskriften

Høringsuttalelse - endringer i prisopplysningsforskriften, maksimalprisforskriften og yrkestransportforskriften Mottaker Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO Norge Deres ref.: Vår ref.: 2017/0330-2 Saksbehandler: Saksansvarlig: Elisabeth Steckmest Gjermund Nese Dato: 06.11.2017 Høringsuttalelse -

Detaljer

Klager over vedtak om tilgang til Sandefjord havn - Sandefjord kommune Vestfold - vedtak

Klager over vedtak om tilgang til Sandefjord havn - Sandefjord kommune Vestfold - vedtak HOVEDKONTORET Se mottaksliste Deres ref.: --- Vår ref.: 2012/2973-133 Arkiv nr.: 450 Saksbehandler: Kristin Frotvedt Dato: 20.05.2014 Klager over vedtak om tilgang til Sandefjord havn - Sandefjord kommune

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av inkontinensprodukter. Klager anførte at innklagede hadde brutt regelverket ved sin organisering

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 16/1651-13.06.2016 Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven - krav til informasjon til nyhenviste pasienter Departementet ønsker med dette brevet å informere om

Detaljer

Telenors VULA-produkt

Telenors VULA-produkt Telenor Norge AS Postboks 800 1331 FORNEBU Vår ref.:1103505-69 - Vår dato: 19.6.2014 Deres ref.: Deres dato: Saksbehandler: Einar Meling Telenors VULA-produkt Post- og teletilsynet (PT) viser til vårt

Detaljer

Ifølge liste 15/57 19.02.2015. Deres ref Vår ref Dato

Ifølge liste 15/57 19.02.2015. Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/57 19.02.2015 Redegjørelse av regelverket for avvikskjøring - NSBs innleie av utenlandske busselskaper ved togstans Samferdselsdepartementet har mottatt brev fra

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Slipen Mekaniske AS Kirkeveien 1 8805 SANDNESSJØEN Deres referanse Vår referanse Dato: 2012/0200-10 13.06.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

Høring av utkast til ny postlov Fylkesrådmannens innstilling

Høring av utkast til ny postlov Fylkesrådmannens innstilling Arkivsak: 201300222-21 Arkivkode:---/N00 Samferdselsavdelinga Saksbehandler: Ann-Kristin Johnsen Saksgang Møtedato Saksnr. Fylkestinget (FT) 10.12.2014 Høring av utkast til ny postlov Fylkesrådmannens

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Adressater i flg. liste Deres ref Vår ref Dato 15/258-03.07.2015 Høring - Nkoms rapport om leveringspliktige elektroniske kommunikasjonstjenester for tiden fremover - Telefonitjenester og bredbånd Samferdselsdepartementet

Detaljer

Høring - søknad om konsesjon for Sauda helikopterplass

Høring - søknad om konsesjon for Sauda helikopterplass Jf. adresseliste Norge Saksbehandler: Finn O. Meling Telefon direkte: 45427874 : 24.07.2017 : 16/10608-11 Deres dato: 10.03.2017 Deres referanse: Bård Kjesbu Høring - søknad om konsesjon for Sauda helikopterplass

Detaljer

Deres referanse Vår referanse Dato 04/4076 SA LRD/rla /AKH

Deres referanse Vår referanse Dato 04/4076 SA LRD/rla /AKH Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO DET KONGELIGE FORNYINGS- OG ADMINISTRASJONSDEPARTEMENT FINANSDEPARTEMENTET Saksnr. - (J/ Arkimr. 9. MAR 10,16 Deres referanse Vår referanse Dato 04/4076

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Semco AS Att. Gunnar Pedersen Postboks 29 1324 LYSAKER Deres referanse Vår referanse Dato 2009/91 13.11.2009 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

Choose an item. Høring veileder om spesifisert faktura. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet Postboks 93 4791 Lillesand

Choose an item. Høring veileder om spesifisert faktura. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet Postboks 93 4791 Lillesand Choose an item Date Page 2016-01-15 1 (3) Nasjonal kommunikasjonsmyndighet Postboks 93 4791 Lillesand Sendes per e-post til: firmapost@nkom.no og bss@nkom.no Deres ref: 1000601-11-411.2 Høring veileder

Detaljer

Avvisning av klage på tillatelse - bruksendring - Sjøgata 19

Avvisning av klage på tillatelse - bruksendring - Sjøgata 19 Byggesak ADVOKAT KJELL-ARNE MATHISEN AS Postboks 420 8001 BODØ Dato:...05.05.2017 Saksbehandler:...Anita R. Berntsen Telefon direkte:...75 55 53 43 Deres ref.:... Løpenr.:...16377/2017 Saksnr./vår ref.:...2017/3694

Detaljer

Varsel om pålegg om retting av Telenors tilgangspriser for fiberbasert Bredbåndsaksess

Varsel om pålegg om retting av Telenors tilgangspriser for fiberbasert Bredbåndsaksess W Telenor ASA Snarøyveien 30 Vår ref.:1501017-69 - Vår dato: 30.11.2016 1360 FORNEBU Saksbehandler: Eivind Skaar Briseid Delvis unntatt offentlighet jf. offl. 13 jf fvl. 13 første ledd bokstav b. Varsel

Detaljer

Høring - Unntak fra forskrift om offentlige anskaffelser for kjøp av helse- og sosialtjenester til enkeltbrukere

Høring - Unntak fra forskrift om offentlige anskaffelser for kjøp av helse- og sosialtjenester til enkeltbrukere Høringsinstanser i henhold til liste Deres ref Vår ref Dato 13/2782 4. oktober 2013 Høring - Unntak fra forskrift om offentlige anskaffelser for kjøp av helse- og sosialtjenester til enkeltbrukere 1. Innledning

Detaljer

Vedlegg 2. Resultat av høringen av PTs varsel om vedtak i marked mai 2007

Vedlegg 2. Resultat av høringen av PTs varsel om vedtak i marked mai 2007 Vedlegg 2 Resultat av høringen av PTs varsel om vedtak i marked 7 3. mai 2007 1 1. Innledning Dette dokumentet oppsummerer høringssvarene til Post og teletilsynets (PT) varsel om vedtak i sluttbrukermarkedet

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato: 17/ / /NIKR Oslo,

Deres ref. Vår ref. Dato: 17/ / /NIKR Oslo, Arbeids- og sosialdepartementet Postboks 8019 Dep. 0030 OSLO Att: Deres ref. Vår ref. Dato: 17/1534 17/1095-4 432/NIKR Oslo, 06.06.2017 Høring - Forskrift om arbeidstid for avlastere Det vises til ovennevnte

Detaljer

Forslag til endringer i arbeidsmiljølovens bestemmelser om varsling - Høring Vi viser til brev av 20. juni 2016 med vedlegg om ovennevnte.

Forslag til endringer i arbeidsmiljølovens bestemmelser om varsling - Høring Vi viser til brev av 20. juni 2016 med vedlegg om ovennevnte. Arbeids- og sosialdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 OSLO Deres ref Vår ref Dato 16/2002 16/1435-29.09.2016 Forslag til endringer i arbeidsmiljølovens bestemmelser om varsling - Høring Vi viser til brev

Detaljer

Vedrørende forslag til ny forskrift om EØS-krav til radioutstyr ny høring

Vedrørende forslag til ny forskrift om EØS-krav til radioutstyr ny høring W Se mottakerliste Vår ref.:1501336-13 - Vår dato: 26.11.2015 Deres ref.: Deres dato: Saksbehandler: Janne Steen Haugen Vedrørende forslag til ny forskrift om EØS-krav til radioutstyr ny høring Nasjonal

Detaljer

Høring - søknad om fornyelse av konsesjon for å drive og inneha Lakselv lufthavn, Banak

Høring - søknad om fornyelse av konsesjon for å drive og inneha Lakselv lufthavn, Banak Ihht. liste Saksbehandler: Stian Hangaas Telefon direkte: +47 98261644 : 19.05.2015 : 14/04513-2 Deres dato Deres referanse: Høring - søknad om fornyelse av konsesjon for å drive og inneha Lakselv lufthavn,

Detaljer

POLITIDIREKTORATETS HØRINGSUTTALELSE OM FORSLAG TIL ENDRINGER I POLITIREGISTERFORSKRIFTEN KAP 70

POLITIDIREKTORATETS HØRINGSUTTALELSE OM FORSLAG TIL ENDRINGER I POLITIREGISTERFORSKRIFTEN KAP 70 Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO NATIONAL POLICE DIRECTORATE Deres referanse: 16/6645-NNO Vår referanse: 201604312-15 008 Sted, Dato Oslo, 02.02.2017 POLITIDIREKTORATETS HØRINGSUTTALELSE

Detaljer

23. li, Vår dato: Vår ref.: NVE 201105365-5 ep/chs

23. li, Vår dato: Vår ref.: NVE 201105365-5 ep/chs Norges vassdrags- og energidirektorat Svein Bjercke Østre Hurdalsveg 133 2074 EIDSVOLL VERK 23. li, Vår dato: Vår ref.: 201105365-5 ep/chs 2011 Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Christina Sepfflveda

Detaljer

Av hensyn til høringsfristen sendes dette brev med vedlegg både elektronisk og som papirpost.

Av hensyn til høringsfristen sendes dette brev med vedlegg både elektronisk og som papirpost. Vår dato: 09.11.2011 Vår referanse: 11/35449 Samferdsel Deres dato: 28.09.2011 Deres referanse: 11/1313-RHO Org.nr: 964 982 953 Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO Høringsuttalelse - Ny

Detaljer

Oppfølging av kontroll med lokale kvalitetsregistre - Vurdering av helsepersonelloven 26

Oppfølging av kontroll med lokale kvalitetsregistre - Vurdering av helsepersonelloven 26 Datatilsynet Postboks 8177 Dep 0034 OSLO Deres ref.: Vår ref.: 12/5062-3 Saksbehandler: Elisabeth Sagedal Dato: 18.12.2012 Oppfølging av kontroll med lokale kvalitetsregistre - Vurdering av helsepersonelloven

Detaljer

Ny postregulering - høringsuttalelse

Ny postregulering - høringsuttalelse Vår dato Vår referanse 23.1.2015 14/00873-3 Deres dato Deres referanse Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO Saksbehandler: Birgitte Jensen Egset Ny postregulering - høringsuttalelse Det

Detaljer

V1999-36 25.06.99 Telenor Mobil AS' bruk av NMT-databasen til markedsføring og salg av GSM - pålegg om meldeplikt etter konkurranseloven 6-1

V1999-36 25.06.99 Telenor Mobil AS' bruk av NMT-databasen til markedsføring og salg av GSM - pålegg om meldeplikt etter konkurranseloven 6-1 V1999-36 25.06.99 Telenor Mobil AS' bruk av NMT-databasen til markedsføring og salg av GSM - pålegg om meldeplikt etter konkurranseloven 6-1 Sammendrag: Telenor Mobil pålegges å informere Konkurransetilsynet

Detaljer

Høring - Rapport om konsekvenser av full liberalisering av postmarkedet

Høring - Rapport om konsekvenser av full liberalisering av postmarkedet Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 2009/230 MAB EVTU 527 Dato: 07.04.2009 Høring - Rapport om konsekvenser av full liberalisering av postmarkedet 1 Innledning Konkurransetilsynet

Detaljer

Anmodning om tolkningsuttalelse i forhold til barnevernloven 4-2 og 4-3

Anmodning om tolkningsuttalelse i forhold til barnevernloven 4-2 og 4-3 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Sosial- og familieavdelingen Pb. 8111 Dep 0032 OSLO Deres ref Vår ref Dato 2005/26732 S-BFS 200600929-/ACDS 18.10.2006 Anmodning om tolkningsuttalelse i forhold til barnevernloven

Detaljer

1 Innledning OSLO Norge Håkon Cosma Størdal. Kromann Reumert Att: Brian Jürs Sundkrogsgade København Ø Danmark

1 Innledning OSLO Norge Håkon Cosma Størdal. Kromann Reumert Att: Brian Jürs Sundkrogsgade København Ø Danmark Mottaker Advokatfirmaet Wiersholm AS Postboks 1400 Vika 0115 OSLO Norge Håkon Cosma Størdal Kromann Reumert Att: Brian Jürs Sundkrogsgade 5 2100 København Ø Danmark Deres ref.: Vår ref.: 2013/0732-47 Saksbehandler:

Detaljer

Omsetning og investeringer

Omsetning og investeringer Ekommarkedet 2016 Nkom publiserer tall for utviklingene i markedene for elektroniske kommunikasjonstjenester på nettstedet «Ekomstatistikken». Der vil hovedtallene være lett tilgjengelig, og datasett for

Detaljer

Oslo kommune Byrådslederens kontor

Oslo kommune Byrådslederens kontor Oslo kommune Byrådslederens kontor liste over høringsinstanser Dato: 27.06.2014 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 201402980-3 Helene S Sevre 024 HØRING: REGULERING AV TIGGING - OSLO KOMMUNES

Detaljer

16/8357. Departementets vurderinger nedenfor må ses i sammenheng med avgrensningene ovenfor.

16/8357. Departementets vurderinger nedenfor må ses i sammenheng med avgrensningene ovenfor. Utdanningsdirektoratet Postboks 9359 Grønland 0135 OSLO Deres ref Vår ref 16/8357 Dato 19.05.2017 Bruk av robot i undervisningen Kunnskapsdepartementet mottok 6. desember 2017 brev fra Utdanningsdirektoratet.

Detaljer

Klage på avgjørelse A2012-9 tas ikke til følge - Klage på Konkurransetilsynets avslag om å gripe inn mot Ruteretur AS

Klage på avgjørelse A2012-9 tas ikke til følge - Klage på Konkurransetilsynets avslag om å gripe inn mot Ruteretur AS PCB Sanering Postboks 28 3476 SÆTRE Deres ref. Vår ref. Dato 13/224-18. april 2013 Klage på avgjørelse A2012-9 tas ikke til følge - Klage på Konkurransetilsynets avslag om å gripe inn mot Ruteretur AS

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Autoadapt AB Att. Ola Winsnes Åkerivägen 7 44361 Stenkullen, Sverige Deres referanse Vår referanse Dato 2011/80 18.04.2011 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Dato: 09/ LOM UTTALELSE I SAK - SPØRSMÅL OM DISKRIMINERING PÅ GRUNN AV MANGLENDE GENERELL TILRETTELEGGING

Vår ref. Deres ref. Dato: 09/ LOM UTTALELSE I SAK - SPØRSMÅL OM DISKRIMINERING PÅ GRUNN AV MANGLENDE GENERELL TILRETTELEGGING Vivikes Kongensgate 11 7011 TRONDHEIM Vår ref. Deres ref. Dato: 09/1378-12-LOM 08.01.10 UTTALELSE I SAK - SPØRSMÅL OM DISKRIMINERING PÅ GRUNN AV MANGLENDE GENERELL TILRETTELEGGING Likestillings- og diskrimineringsombudet

Detaljer

Utveksling av grunndata på personinformasjonsområdet - høringsuttalelse

Utveksling av grunndata på personinformasjonsområdet - høringsuttalelse Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Wikborg, Rein & Co. Advokatfirma M.N.A. International Law Firm Oslo Kronprinsesse Mdrthas pl. 1 PO Box 1513 Vika, NO-0117 Oslo ArKlvnr. Vår ref.: 95007-003

Detaljer

Forbud mot utilbørlig utnyttelse av dominerende stilling Utarbeidet 8. november 2007, oppdatert 1. januar 2014.

Forbud mot utilbørlig utnyttelse av dominerende stilling Utarbeidet 8. november 2007, oppdatert 1. januar 2014. Konkurranseloven 11: Forbud mot utilbørlig utnyttelse av dominerende stilling Utarbeidet 8. november 2007, oppdatert 1. januar 2014. Det følger av konkurranseloven 11 at et eller flere foretaks utilbørlige

Detaljer

Tillatelse - Etablering av farvannsskilt - Sildpollen - Vågan kommune - Nordland fylke

Tillatelse - Etablering av farvannsskilt - Sildpollen - Vågan kommune - Nordland fylke Nordland Lofotkraft AS Deres ref.: Vår ref.: 2016/1547-7 Arkiv nr.: Saksbehandler: Lise Maria Strömquist Dato: 14.10.2016 Tillatelse - Etablering av farvannsskilt - Sildpollen - Vågan kommune - Nordland

Detaljer

Høring - Utvidelse av pasientskadelovens virkeområde til å omfatte barneboliger, kommunale rusinstitusjoner og aldershjem

Høring - Utvidelse av pasientskadelovens virkeområde til å omfatte barneboliger, kommunale rusinstitusjoner og aldershjem Se vedlagt høringsliste Deres ref Vår ref Dato 12/5170-20.12.2012 Høring - Utvidelse av pasientskadelovens virkeområde til å omfatte barneboliger, kommunale rusinstitusjoner og aldershjem Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Thore Magnussen og Sønn AS Grundstadvegen 30 8360 BØSTAD Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2013/0131-6 05.11.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Detaljer

Tildeling av frekvensressurser i 900 MHz - båndet

Tildeling av frekvensressurser i 900 MHz - båndet Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep. 0030 OSLO Vår ref.: 1405475-1 - Vår dato: 7.11.2014 Deres ref.: Deres dato: Saksbehandler: Randi Wiese Heirung Unntatt offentlighet iht Offl 15 første ledd Tildeling

Detaljer

Høringssvar: Forslag til forskrift om Norsk helsearkiv og Helsearkivregisteret

Høringssvar: Forslag til forskrift om Norsk helsearkiv og Helsearkivregisteret c Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep. 0030 Oslo Vår ref.: 2014/4 Deres ref.: 13/443 Dato: 25.03.2014 Høringssvar: Forslag til forskrift om Norsk helsearkiv og Helsearkivregisteret Bioteknologinemnda

Detaljer

Vedtak V2007-4 - B2C Energy AS - vedtak om overtredelsesgebyr etter konkurranseloven 29 - uriktige eller ufullstendige opplysninger

Vedtak V2007-4 - B2C Energy AS - vedtak om overtredelsesgebyr etter konkurranseloven 29 - uriktige eller ufullstendige opplysninger Offentlig versjon B2C Energy AS Postboks 5890 Majorstua 0308 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 2006/1947-14 MAB VEMA 478.0 Saksbeh.: Vegard M. Aandal Dato: 29.03.2007 Vedtak V2007-4 - B2C Energy AS - vedtak om

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjaldt hvorvidt innklagede hadde foretatt ulovlig direkte anskaffelse av bygge- og anleggstjenester og om det skulle ilegges gebyr. Klagenemnda fant at innklagede

Detaljer

UTKAST TIL SPEKTRUMSTILLATELSE FOR 900 MHz-BÅNDET

UTKAST TIL SPEKTRUMSTILLATELSE FOR 900 MHz-BÅNDET UTKAST TIL SPEKTRUMSTILLATELSE FOR 900 MHz-BÅNDET Spektrumstillatelse nummer [XXXXX] til bruk av frekvenser i båndene [XX-XX MHz og XX-XX MHz] 1. Rett til bruk av frekvenser Med hjemmel i lov 4. juli 2003

Detaljer

Høring: NOU 2016:16 - Ny barnevernslov - Sikring av barnets rett til omsorg og beskyttelse

Høring: NOU 2016:16 - Ny barnevernslov - Sikring av barnets rett til omsorg og beskyttelse v4-29.07.2015 Returadresse: Helsedirektoratet, Pb. 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norge HDIR Innland 21500822 Barne- og likestillingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 OSLO Deres ref.: 16/2961-9 Vår

Detaljer

Vedtak fra Kystverket etter HFL 19 og 20 - Tillatelse til fartsregulerende skilting - Hagan - Harstad kommune - Troms fylke

Vedtak fra Kystverket etter HFL 19 og 20 - Tillatelse til fartsregulerende skilting - Hagan - Harstad kommune - Troms fylke Troms og Finnmark Harstad Havn KF Postboks 193 9482 HARSTAD Deres ref.: 2016/2327/P66 Vår ref.: 2016/5843-2 Arkiv nr.: Saksbehandler: Ruben Alseth Dato: 13.12.2016 Vedtak fra Kystverket etter HFL 19 og

Detaljer

Tillatelse - Lensvik småbåtforening - Søknad om oppsetting av skilt - Lensvik havn - Agdenes kommune - Sør-Trøndelag fylke

Tillatelse - Lensvik småbåtforening - Søknad om oppsetting av skilt - Lensvik havn - Agdenes kommune - Sør-Trøndelag fylke Midt-Norge Lensvik småbåtforening Deres ref.: Vår ref.: 2013/2852-4 Arkiv nr.: Saksbehandler: Laila Karin Måløy Dato: 14.11.2016 Tillatelse - Lensvik småbåtforening - Søknad om oppsetting av skilt - Lensvik

Detaljer

Prop. 129 L. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak)

Prop. 129 L. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Prop. 129 L (2015 2016) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Endringer i yrkestransportloven og lov om offentlige anskaffelser (forskrift om miljøkrav) Tilråding fra Samferdselsdepartementet

Detaljer

Norsk Post- og Kommunikasjonsforbunds (Postkoms) høringssvar til regjeringens forslag til ny postlov

Norsk Post- og Kommunikasjonsforbunds (Postkoms) høringssvar til regjeringens forslag til ny postlov 1 Norsk Post- og Kommunikasjonsforbunds (Postkoms) høringssvar til regjeringens forslag til ny postlov 1. OPPSUMMERING OG KONKLUSJON Postkom er svært negativ til Samferdselsdepartementets forslag til ny

Detaljer

Høring forslag til endringer i forskrifter til konkurranseloven, og forslag til forskrift om ikrafttredelse og overgangsregler

Høring forslag til endringer i forskrifter til konkurranseloven, og forslag til forskrift om ikrafttredelse og overgangsregler I følge liste Deres ref Vår ref Dato 16/1719-1 8 april 2016 Høring forslag til endringer i forskrifter til konkurranseloven, og forslag til forskrift om ikrafttredelse og overgangsregler 1. Innledning

Detaljer

Høring om regulering av konkurranse-, kunde- og ikkerekrutteringsklausuler

Høring om regulering av konkurranse-, kunde- og ikkerekrutteringsklausuler Finansnceringens Arbeidsgiverforening Utg.jnr. 1000154 28. oktober 2010 M OTTATT 29 OKT 2010 Arbeidsdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 OSLO ARBEIDSDEPARTEMENTET Deres ref: 200903028 Høring om regulering

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Juridisk avdeling

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Juridisk avdeling Juridisk avdeling Oslo kommune, plan- og bygningsetaten Postboks 364 Sentrum 0102 Oslo Deres ref.: Deres dato: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 200512884-15 22.01.2009 2009/2239 FM-J Fredrik Harvik Thoresen

Detaljer

Vedtak V Nor Tekstil AS - Sentralvaskeriene AS - konkurranseloven 19 tredje ledd - pålegg om midlertidig gjennomføringsforbud

Vedtak V Nor Tekstil AS - Sentralvaskeriene AS - konkurranseloven 19 tredje ledd - pålegg om midlertidig gjennomføringsforbud Deloitte Advokatfirma AS Att: Håvard Tangen Postboks 6013 Postterminalen 5892 Bergen (også sendt per e-post til htangen@deloitte.no) Deres ref.: Vår ref.: 2012/0642-103 Dato: 03.10.2012 Vedtak V2012-19

Detaljer

Svar på høring - rammevilkår for lokalradio i forbindelse med digitalisering av radiomediet

Svar på høring - rammevilkår for lokalradio i forbindelse med digitalisering av radiomediet W Kulturdepartementet Postboks 8030 DEP 0030 OSLO Vår ref.: 1405437-3 - 513.4 Vår dato: 14.1.2015 Deres ref.: Deres dato: Saksbehandler: Vibeke Skofsrud Svar på høring - rammevilkår for lokalradio i forbindelse

Detaljer

Vår virksomhet omfatter etter oppkjøpet av Tele2 pr. i dag merkevarene Chess, One Call, MyCall og NetCom.

Vår virksomhet omfatter etter oppkjøpet av Tele2 pr. i dag merkevarene Chess, One Call, MyCall og NetCom. 1 (5) Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep. 0030 OSLO postmottak@sd.dep.no Oslo 15.9.2015 Høring Nasjonal kommunikasjonsmyndighets rapport om leveringspliktige elektroniske kommunikasjonstjenester

Detaljer

Klage på Lotteritilsynets vedtak med pålegg om å avvise betalingstransaksjoner av innskudd og gevinst til og fra utenlandske pengespill på nett

Klage på Lotteritilsynets vedtak med pålegg om å avvise betalingstransaksjoner av innskudd og gevinst til og fra utenlandske pengespill på nett Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS Filipstad Brygge 1 Postboks 2043 Vika 0125 OSLO Deres ref Vår ref 17/834 Dato 15. november 2017 Klage på Lotteritilsynets vedtak med pålegg om å avvise betalingstransaksjoner

Detaljer

Vedtaket er også påklaget av Telenor ASA (Telenor) og TDC AS / Get AS (TDC/Get).

Vedtaket er også påklaget av Telenor ASA (Telenor) og TDC AS / Get AS (TDC/Get). W Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep. 0030 OSLO Vår ref.: 1501017-37 Vår dato: 23.11.2015 Deres ref.: Deres dato: Saksbehandler: Svend Albert Toft Oversendelse av klage fra Broadnet vedrørende

Detaljer

Spørsmål om klagerett for nærmeste pårørende når pasienten er over 18 år og mangler samtykkekompetanse

Spørsmål om klagerett for nærmeste pårørende når pasienten er over 18 år og mangler samtykkekompetanse Helsedirektoratet Postboks 7000 St. Olavs plass 0130 OSLO Deres ref 16/30943 Vår ref 16/6528 Dato 23.06.2017 Spørsmål om klagerett for nærmeste pårørende når pasienten er over 18 år og mangler samtykkekompetanse

Detaljer

KYSTVE R KET. Namdalscruise AS Stokkstrandhaugvegen 8 7900 RØRVIK

KYSTVE R KET. Namdalscruise AS Stokkstrandhaugvegen 8 7900 RØRVIK KYSTVE R KET MIDT-NORGE _ Namdalscruise AS Stokkstrandhaugvegen 8 7900 RØRVIK Deres ref Vår ref 11/00206-2 Arkiv nr 423.3 Saksbehandler Odd Helge Hestholm Dato 14.3.2011 Tillatelse - Etablering av midlertidig

Detaljer

Swarco Norge AS sitt erverv av Peek Trafikk AS vedtak om dekning av sakskostnader etter forvaltningsloven 36

Swarco Norge AS sitt erverv av Peek Trafikk AS vedtak om dekning av sakskostnader etter forvaltningsloven 36 Kvale & Co Advokatfirma ANS v/advokat Thomas S. Farhang Postboks 1752 Vika 0122 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato tsf/8126 200501012-/TMO 5. desember 2005 Swarco Norge AS sitt erverv av Peek Trafikk

Detaljer

Krav til markedsføring av hastighet - mfl. 6, 7 og 8

Krav til markedsføring av hastighet - mfl. 6, 7 og 8 Telenor Norge AS Postboks 800 1331 FORNEBU Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 15/2074-1 12.10.2015 Saksbehandler: Ida Småge Breidablikk Dir.tlf: 45 21 22 78 Krav til markedsføring av hastighet - mfl. 6,

Detaljer

Saksnr.: /17 Saksbeh.: EVMR Til: Byrådsavdeling for byutvikling Kopi til: Fra: Etat for byggesak og private planer Dato:

Saksnr.: /17 Saksbeh.: EVMR Til: Byrådsavdeling for byutvikling Kopi til: Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer Saksnr.: 201531156/17 Saksbeh.: EVMR Til: Byrådsavdeling for byutvikling Kopi til: Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 05.04.2016

Detaljer