Vår ref.: Oversendelse av TDCs og Ventelos klager på PTs vedtak i tidligere marked 15

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vår ref.: Oversendelse av TDCs og Ventelos klager på PTs vedtak i tidligere marked 15"

Transkript

1 Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep OSLO Vår ref.: Deres ref.: Vår dato: Deres dato: Saksbehandler: KOL / IVO Oversendelse av TDCs og Ventelos klager på PTs vedtak i tidligere marked 15 Vedlagt oversendes klager fra TDC AS (TDC) og Ventelo AS (Ventelo) datert 27. august Klagene gjelder Post- og teletilsynets (PT) vedtak 5. august 2010 om utpeking av Telenor ASA (Telenor) som tilbyder med sterk markedsstilling og pålegg om særskilte forpliktelser i grossistmarkedet for tilgang til og samtaleoriginering i offentlige mobilkommunikasjonsnett (heretter kalt markedet for tilgang og originering i mobilnett, tidligere marked 15). Klagene er rettidig fremsatt, jf. forvaltningsloven 29. Vedtaket er også påklaget av Network Norway AS (Network Norway), Tele2 Norge AS (Tele2) og Telenor. Vedlegg 1-6 og 9-10 til denne innstillingen følger også med som vedlegg til de øvrige innstillingene. Siden disse vedleggene er identiske i alle sakene, har PT valgt å oversende kun ett sett. 1 Bakgrunn I henhold til ekomloven 3-2 og 3-3 er PT pålagt å analysere de ulike markedene for elektronisk kommunikasjon og identifisere tilbydere med sterk markedsstilling. Dersom det utpekes én eller flere tilbydere med sterk markedsstilling, skal det pålegges minst én særskilt forpliktelse utover de generelle forpliktelser som følger av ekomloven med forskrifter. Markedet for tilgang og originering i mobilnett ble tatt ut av anbefalingen da EFTAs overvåkingsorgan (ESA) publiserte sin reviderte anbefaling over relevante markeder 5. november PT har i tråd med anbefalingen avsnitt 2 vurdert om markedet under norske forhold fremdeles kvalifiserer for sektorspesifikk ex-ante regulering. PT varslet 21. oktober 2009 vedtak om utpeking av tilbyder med sterk markedsstilling og pålegg om særskilte forpliktelser i markedet for tilgang og originering i mobilnett. I analysen av markedet (vedlegg til varselet) konkluderte PT med at de tre kriteriene for ex-ante regulering fortsatt er oppfylt og at Telenor har sterk markedsstilling. PT varslet flere særskilte forpliktelser for Telenor for å bøte på identifiserte konkurranseproblemer. Vedlegg 1: Varsel om vedtak med vedlegg 21. oktober PT mottok kommentarer fra Konkurransetilsynet, NetCom AS (NetCom), Network Norway, TDC, Telenor, Tele2 og Ventelo. Etter mottak av høringskommentarer hentet PT inn tilleggsinformasjon Besøksadresse Office address Postadresse Postal address Fax: Nygård 1 Lillesand Postboks 93, 4791 Lillesand firmapost@npt.no Org.nr: NO

2 fra NetCom og Telenor. PT mottok også kommentarer til andre høringssvar fra Network Norway, TDC, Telenor og Ventelo. I tillegg mottok PT en rapport av Copenhagen Economics utarbeidet på oppdrag fra Telenor og en rapport av Foros/Steen på vegne av Network Norway og Tele2. Vedlegg 2: Kommentarer til varsel om vedtak og innhentet tilleggsinformasjon. På bakgrunn av varselet og de mottatte kommentarene utarbeidet tilsynet utkast til vedtak som utpekte Telenor som tilbyder med sterk markedsstilling og påla særskilte forpliktelser. Dokumentene ble oversatt til engelsk og notifisert ESA 7. juli 2010, jf. ekomloven 9-3. Utkastet til vedtak ble samtidig lagt ut på PTs hjemmeside. Vedlegg 3: Oversendelsesbrev til ESA, samt utkast til vedtak med tilhørende vedlegg 7. juli PT mottok 9. juli 2010 kommentarer fra Telenor til foreslått forpliktelse om regnskapsmessig skille slik den fremkom i utkast til vedtak. Vedlegg 4: Telenors brev 9. juli PT mottok ESAs kommentarer til markedsanalyse og foreslått virkemiddelbruk i brev 30. juli Vedlegg 5: ESAs kommentarer 30. juli 2010 til PTs utkast til vedtak. Med hjemmel i ekomloven 3-3 og på bakgrunn av markedsanalysene, varsel om vedtak, utkast til vedtak og kommentarer fra aktørene og fra ESA, fattet PT 5. august 2010 vedtak om at Telenor har sterk markedsstilling i markedet for tilgang og originering i mobilnett. Telenor ble pålagt særskilte forpliktelser med hjemmel i ekomloven 3-4 jf. kapittel 4. Vedlegg 6: PTs vedtak 5. august 2010 med vedlegg. TDC og Ventelo påklaget 27. august 2010 vedtaket i markedet for tilgang og originering i mobilnett. Vedlegg 7: TDCs klage 27. august Vedlegg 8: Ventelos klage 27. august I henhold til forvaltningsloven 33 jf. kapittel IV og V samt Samferdselsdepartementets Veiledende regler for saksbehandlingsfrister for klager på vedtak fattet av PT etter ekomloven nr. 2 og 3 ble berørte tilbyderne varslet om mottatte klager på vedtaket. Klagene ble også lagt ut på PTs hjemmeside 1. september Partene fikk 3 ukers frist til å kommentere klagene. PT har ved fristens utløp mottatt kommentarer fra TDC og Telenor til mottatte klager. Vedlegg 9: Vedlegg 10: Brev 22. september 2010 fra Telenor. Brev 22. september 2010 fra TDC 2 PTs vurdering av TDC og Ventelos klagerett PT merker seg at Telenor som part i saken, i brev 1 med kommentarer til klagene fra andre aktører, påpeker at selskapet ikke nødvendigvis er enig i at disse aktørene har klagerett. Konkurranseforhold, herunder at påklagde vedtak har vært ansett å ha stor betydning for den aktuelle aktørs konkurransesituasjon, har i tidligere klagesaker 2 blitt tillagt vekt ved avgrensing av klageadgang. Etter PTs oppfatning må TDC og Ventelos interesse som betydelige konkurrerende aktører i det relevante nedstrømsmarkedet samt at selskapene kjøper tilgang fra Telenor i det relevante markedet, medføre at selskapene har slik aktuell interesse og tilknytning til saken at 1 Se vedlegg 9 2 Jf. SDs vedtak 20. april 2006, samt SDs vedtak 15. februar

3 vilkåret i fvl 28 første ledd om rettslig klageinteresse er oppfylt. PT mener at vilkårene i forvaltningsloven kapittel VI for å behandle klagene foreligger. 3 TDCs og Ventelos klager 3.1 Innledning TDC og Ventelo er enige i at markedet oppfyller vilkårene for ex ante-regulering og at Telenor har sterk markedsstilling. Selskapene påklager utformingen av forpliktelsene om regnskapsmessig skille. Ventelo har i sin klage i hovedsak vist til TDCs klage og vedlagt denne som en del av Ventelos klage. De to klagene behandles derfor samlet i denne innstillingen. PT oppsummerer nedenfor hovedpunktene i klagene og gir sin vurdering av hvert punkt. 3.2 Ikke-diskriminering Grunnlag TDC og Ventelo mener det er behov for å presisere kravet om ikke-diskriminering ytterligere (side 4-5). Selskapene viser til punkt 174 i vedtaket der det fremgår at ikke-diskrimineringskravet skal gjøre det mulig for andre tilbydere å konkurrere i sluttbrukermarkedet uten å utsettes for prisklemmer gitt at tilbyderen er like effektiv i sin drift som Telenor. Etter TDCs og Ventelos mening bør ikke-diskrimineringskravet heller baseres på at en rimelig effektiv tilbyder skal kunne være konkurransedyktig. TDC og Ventelo viser til Kommisjonens utkast til anbefaling om neste generasjons aksessnett (NGA) og til ERGs virkemiddeldokument der en slik fremgangsmåte anbefales. Telenor kan med sitt volum og tjenestespekter ta ut både stordrifts- og breddefordeler som er langt større enn det som er tilfellet for andre aktører, og vil dermed alltid være mer effektiv. TDC og Ventelo ber derfor om at punkt 174 i vedtaket endres slik at det fremgår at en ekstern tilbyder skal kunne konkurrere i sluttbrukermarkedet uten å utsettes for prisklemmer gitt at tilbyderen er rimelig effektiv i sin drift. Selskapene ber også om at innholdet i forpliktelsen presiseres ytterligere, bl.a. med tanke på hva slags volum, markedsandel m.m. en rimelig effektiv tilbyder ville hatt. Videre mener TDC og Ventelo at det bør være en kobling mellom kravet om ikke-diskriminering og prisreguleringen i marked 7. Det er en risiko for at MVNOene kommer til å ha høyere tilgangspriser for terminering enn det pristaket som blir satt av PT i marked 7. I marked 15 har PT vedtatt en skjønnsmessig forpliktelse for Telenor som skal følges opp etterskuddsvis, basert på en vurdering av gjennomsnittlige priser over tid. Forpliktelsen skal hovedsakelig håndheves gjennom et regnskapsmessig skille. For at ikke-diskrimineringskravet skal gi Telenor incentiv til etterlevelse og MVNOene mulighet til å følge opp på egen hånd, ber TDC og Ventelo om at forpliktelsen knyttes direkte til faste størrelser. Selskapene ber om at SD presiserer at det vil være et brudd på ikkediskrimineringsplikten dersom Telenor opererer med høyere nominelle priser på taletrafikk for MVNO-tilgang enn det som til enhver tid er pristaket på terminering. PTs vurdering PT viser til SDs vedtak etter Telenors klage på PTs vedtak i marked 15 av 23. januar 2006 hvor departementet omgjorde prisreguleringen av nasjonal gjesting fra kost-pluss til pris-minus. Ved begrunnelsen for endringen la departementet vekt på at krav om pris-minus ville hindre etablering av ineffektive konkurrenter. Motsatt kunne en for streng prisregulering i form av kost-pluss etter departementets oppfatning føre til etablering av ikke effektive nettilbydere. PT viser videre til at tilsynet i vedtaket om prinsipper for regnskapsmessig skille av 16. mai 2007 la til grunn at det regnskapsmessige skillet ville sikre at kjøpere av MVNO-tilgang kan drive sin virksomhet med overskudd forutsatt at de er like effektive i sin drift som Telenor. PTs vedtak 5. august 2010 viderefører de etablerte kravene til effektiv etablering. PT er kjent med at ERG i flere sammenhenger har diskutert bruk av hhv. like effektiv (Equally Efficient Operator EEO ) og rimelig effektiv (Reasonably Efficient Operator REO ) operatør. 3

4 PT er imidlertid ikke enig med TDC og Ventelo i at ERG anbefaler at krav om ikke-diskriminering baseres på et krav om en rimelig effektiv operatør. Etter PTs oppfatning har ERG 3 vektlagt at valget mellom EEO og REO vil måtte gjøres konkret og baseres på den aktuelle markedssituasjonen og målsetningene for reguleringen. PT er videre kjent med at Kommisjonen i anbefalingen om neste generasjons aksessnett (NGA) normalt anbefaler en rimelig effektiv konkurrent-test. Anbefalingen knytter seg imidlertid til nettopp neste generasjons aksessnett og gir etter PTs oppfatning ikke uttrykk for Kommisjonens generelle holdning til valg av type operatør i ekom-markedene (EEO/REO), men må anses som uttrykk for en konkret vurdering av hva Kommisjonen mente ville være egnet for NGA. Etter PTs oppfatning vil en tilnærming som legger til grunn at kjøperen av tilgang er like effektiv som Telenor, ha fordeler som forenkler oppfølgningen av kravet til ikke-diskriminering understøttet av regnskapsmessig skille. Under forutsetning av at Telenor i betydelig større grad har skala- og breddefordeler, vil en modell som legger til grunn krav om like effektive operatører innebære at tilsynet ved et eventuelt negativt resultat for det regnskapsmessige skillet eller for andre økonomiske analyser, med større grad av sikkerhet vil kunne fastslå at marginskvis faktisk eksisterer. Dette vil igjen styrke tilsynets mulighet for effektiv håndhevning av kravet til ikkediskriminering. PT har på denne bakgrunn funnet det rimelig og hensiktsmessig å ta utgangspunkt i et krav om at kjøpere av tilgang ikke skal innrømmes lavere krav til effektiv drift enn Telenor. Ettersom PT ikke finner at det vil være hensiktsmessig å legge til grunn en rimelig effektiv operatør i et oppsett av regnskapsmessig skille, finner PT ikke grunn til å kommentere nærmere TDC og Ventelos anførsel om at PT bør presisere kravet til ikke-diskriminering nærmere ved å oppgi hva slags volum, markedsandel m.m. en rimelig effektiv operatør ville hatt. PT er enig med TDC og Ventelo, slik det også fremgår av PTs markedsanalyse av 5. august 2010, at reguleringen av termineringsprisene kan øke faren for marginskvis for kjøpere av regulert tilgang. PT ser videre at en kjøper av tilgang isolert sett vil ha negativ margin for mottak av samtaler fra eksterne nett dersom prisen han betaler for tilgang er høyere enn prisen han kan ta for terminering av den samme samtalen. Etter PTs oppfatning er imidlertid problematikken TDC og Ventelo tar opp om forholdet mellom tilgangspriser i markedet for tilgang og originering i mobilnett (tidligere marked 15) og termineringspriser i marked 7 reflektert i vedtaket gjennom kravet til ikke-diskriminering og regnskapsmessig skille. I det regnskapsmessige skillet skal Telenor demonstrere at selskapets sluttbrukervirksomhet vil oppnå positiv margin ved å benytte vilkårene som gis kjøpere av regulert tilgang. Både inntekter fra terminering og kostnader ved kjøp av tilgang inngår i oppstillingen. En situasjon hvor tilgangsprisene er høyere enn termineringsprisene vil således redusere muligheten for Telenor til å fremvise positiv margin i oppsett av regnskapsmessig skille. Kombinasjonen av ikke-diskriminering og regnskapsmessig skille vil således stille krav til positiv margin på et mer aggregert nivå enn på termineringsproduktet isolert sett. Etter PTs oppfatning vil denne reguleringen være tilstrekkelig til å ivareta hensynet til at kjøpere av tilgang skal kunne oppnå en rimelig fortjeneste samlet sett. Selv om PT mener det er relevant å vurdere sammenhengen mellom marked tidligere marked 15 og marked 7, mener PT det ikke er hensiktsmessig å kreve et fastsatt forhold mellom tilgangsprisene og termineringsprisene. Termineringsprisene i marked 7 er regulert ut i fra et prinsipp om kostnadsorientering. Et krav om at tilgangsprisen skal stå i et bestemt forhold til den regulerte termineringsprisen vil i realiteten innebære krav om kostnadsorientering også for den aktuelle tilgangsprisen. Etter PTs oppfatning synes det forhastet å kreve et statisk forhold mellom tilgangspriser og termineringspriser. Et slikt krav ville i stor grad innebære en form for prisregulering. PT har i vedtaket konkludert med at det ikke er nødvendig eller forholdsmessig å pålegge prisregulering etter ekomloven Jf. blant annet ERG (09) 07 report on the discussion on the application of margin squeeze tests to bundles punkt

5 Vedtaket i marked 7 av 27. september 2010 med betydelig reduserte termineringspriser vil også ha til virkning at kostnader knyttet til kjøp av terminering reduseres. De reduserte varekostnadene er isolert sett en faktor som bidrar til økte marginer. Etter PTs oppfatning bør effekten av de reduserte termineringsprisene også ivareta et slikt aspekt og derfor ikke utelukkende baseres på forholdet mellom kjøperens tilgangspris og termineringspris. På denne bakgrunn har PT i vedtaket lagt vekt på å ivareta det totale inntektsbildet for kjøpere av tilgang gjennom kravet til ikke-diskriminering og regnskapsmessig skille. Pliktene på Telenor vil etter PTs oppfatning være tilstrekkelige til at kjøpere av tilgang ikke utsettes for marginskvis samlet sett, også i en situasjon hvor termineringsprisene reduseres. 3.3 Regnskapsmessig skille Grunnlag TDC og Ventelo ber om at vedtaket presiseres slik at det fremgår at regnskapsmessig skille kun er én av flere måter å undersøke om ekomloven 4-7 annet ledd har blitt overtrådt (side 6-7). Videre bør det klargjøres at dette beror på en tolkning av bestemmelsen samt føringer i vedtaket, og ikke på myndighetenes helhetsvurdering slik PT legger til grunn i punkt 235 og 240 i vedtaket. Videre mener TDC og Ventelo det er behov for ytterligere presiseringer av forpliktelsen om regnskapsmessig skille for å gjøre den effektiv (side 7). Tilsvarende virkemiddel har vært i kraft i mer enn fire år uten at det har kunnet hindre konkurranseskadelig prissetting. Selskapene ber for det første om en korreksjon i oppsettet som tar høyde for Telenors stordrifts- og breddefordeler. Det regnskapsmessige skillet bør reflektere hvorvidt Telenor hadde kunnet oppnå en rimelig avkastning på de enkelte tjenestene gitt en normalisert markedsandel. For det andre ber TDC og Ventelo om at vedtaket endres slik at Telenor skal rapportere senest én måned før hver av de enkelte prisreduksjonene i marked 7, med første reelle rapportering 1. desember Den pålagte rapporteringen vil skje så langt frem i tid at andre tilbydere vil kunne bli påført store tap innen myndighetene har mulighet til å reagere. PTs vurdering PT er enig med TDC og Ventelo i at regnskapsmessig skille kun er én av flere måter å undersøke om ekomloven 4-7 annet ledd har blitt overtrådt. Etter PTs oppfatning følger en slik oppfatning allerede av vedtaket. PT viser til at dette blant annet fremgår av punkt 235 hvor tilsynet uttaler: Regnskapsmessig skille er som nevnt innledningsvis et verktøy for å følge opp kravet til ikke-diskriminerende priser. Ved vurderingen av om kravet til ikke-diskriminering er overholdt, vil PT også kunne benytte andre økonomiske analyser. Hvorvidt prisene for MVNO-tilgang, herunder både tale, SMS og datatrafikk, er i overensstemmelse med kravet til ikke-diskriminering, vil således avgjøres ut fra en helhetsvurdering. PT er videre enig med TDC og Ventelo i at innholdet i plikten til ikke-diskriminering må bero på en fortolkning ekomloven 4-7 sammenholdt med de føringer som følger av vedtaket. Når PT i vedtaket punkt 235 og 240 viser til at vurderingen av om Telenor overholder plikten til ikkediskriminering vil avgjøres ut i fra en helhetsvurdering, har tilsynet ikke ment å fravike et slikt utgangspunkt. Uttalelsen gir tvert imot uttrykk for at det regnskapsmessige skillet i seg selv ikke alltid vil kunne gi et entydig svar på om plikten til ikke-diskriminering er overholdt. Etter PTs oppfatning er det ikke nødvendig at en slik forståelse presiseres i vedtaket. I tilknytning til TDC og Ventelos anførsel om at det vil være vanskelig å håndheve et krav om ikkediskriminering for en domstol all den tid konstatering av overtredelse baserer seg på en helhetsvurdering, viser PT til at den valgte modellen for regnskapsmessig skille med krav om like effektive operatører, er et forhold som forenkler oppfølgningen av kravet til ikke-diskriminering. Gitt at Telenor i betydelig større grad har skala- og breddefordeler, vil en modell som legger til grunn krav om like effektiv operatør innebære at tilsynet ved et eventuelt negativt resultat for det 5

6 regnskapsmessige skille eller for andre økonomiske analyser, med større grad av sikkerhet vil kunne fastslå at marginskvis faktisk eksisterer. Dette vil igjen styrke tilsynets mulighet for effektiv håndhevning av kravet til ikke-diskriminering. Etter PTs oppfatning vil tilsynet på bakgrunn av blant annet det regnskapsmessige skillet kunne fastslå omfanget av et eventuelt brudd på kravet til ikkediskriminering. PT anser at dette også øker effektiviteten av kravet om ikke-diskriminering. PT er ikke enig med TDC og Ventelo i at det regnskapsmessige skillet som har vært gjeldende for MVNO-tilgang ikke har vært egnet til å hindre konkurranseskadelig prissetting, og tilsynet har heller ikke mottatt formelle klager på at slik adferd har funnet sted. Tilsynet har likevel gjort endringer og presiseringer for oppsettet av regnskapsmessig skille i vedtaket 5. august 2010, herunder stilt krav om hyppigere rapportering samt foretatt presiseringer vedrørende de ulike postene som skal inngå i regnskapsoppstillingen. I tillegg har Telenor blitt pålagt å rapportere separat for henholdsvis tale/sms og data. Oppsplittingen og presiseringene vil ha implikasjoner for hvilke poster som kan inngå i de ulike regnskapsoppstillingene. Totalt sett vil disse endringene bidra til å styrke muligheten til å avdekke brudd på kravet om ikke-diskriminering. PT mener de gjeldende krav til regnskapsmessig skille er forholdsmessige og i større grad enn tidligere egnet til å forhindre eventuell konkurranseskadelig prissetting. Angående TDC og Ventelos anmodning om endring i det regnskapsmessige skillet som tar høyde for Telenors stordrifts- og breddefordeler, viser PT til tilsynets vurderinger under punkt 2.2 om ikkediskriminering knyttet til valg av operatør (EEO/REO). Når det gjelder TDC og Ventelos anførsel om at rapporteringsplikten på Telenor bør endres slik at rapporteringen vil finne sted senest én måned før hver av de enkelte prisreduksjonene i marked 7, viser PT til at tilsynet har presisert i vedtaket at Telenor ved rapporteringen av regnskapsmessig skille skal bruke sin egen termineringspris. I medhold av PTs vedtak i marked 7 av 27. september 2010 skal Telenors termineringspris justeres til 30 øre fra 1. januar Neste justering av Telenors termineringspris skal finne sted 1. juli 2012, og deretter 1. januar PT anser på denne bakgrunn at det ikke vil være hensiktsmessig å knytte rapporteringstidspunktene direkte til utformingen av glidebanene i vedtaket i marked 7. PT vil imidlertid understreke at muligheten for å føre tilsyn med at reguleringen etterleves ikke er begrenset til en vurdering av Telenors periodiske rapportering av regnskapsmessig skille. Plikten til ikke-diskriminering er en løpende forpliktelse på Telenor. I vedtaket fremhever PT at andre økonomiske analyser vil kunne inngå i helhetsvurderingen av om Telenor etterlever kravene til ikke-diskriminering. Slike andre økonomiske analyser vil kunne være knyttet til den periodiske rapporteringen Telenor er pålagt i vedtaket, men vil ved behov også kunne gjøres utenom de fastsatte tidspunktene for rapportering av regnskapsmessig skille. PT viser i den sammenheng til at tilsynet i medhold av ekomloven 10-3 også vil kunne innehente opplysninger som er nødvendig for gjennomføringen av vedtaket. PT er videre kjent med at Telenor jevnlig foretar interne beregninger for å kunne kontrollere at selskapet overholder plikten til ikke-diskriminering. Tilsynet vil ved behov kunne be om innsyn i slike beregninger. 4 Eventuelle nye eller andre opplysninger Det har etter PTs oppfatning ikke fremkommet nye opplysninger fra i tiden etter 5. august 2010 som skulle tilsi en ny og annen konklusjon fra PTs side. 5 Oppsummering og innstilling TDCs og Ventelos klager medfører ikke noe vesentlig nytt i forhold til tidligere innspill. PT viser derfor til de vurderinger som er foretatt i vedtaket 5. august 2010 og fastholder de standpunkter som fremkommer der. Det har etter PTs oppfatning heller ikke i ettertid fremkommet nye opplysninger som skulle tilsi en endret konklusjon fra PTs side. 6

7 PT mener videre at det ikke foreligger feil som medfører at vedtaket er ugyldig. Etter en vurdering av TDCs og Ventelos anførsler, har PT på denne bakgrunn ikke funnet grunnlag for endring eller oppheving av vedtaket av 5. august PT innstiller derfor på følgende vedtak i klagesaken: Klagene av 27. august 2010 fra TDC og Ventelo vedrørende Post- og teletilsynets vedtak av 5. august 2010 i markedet for tilgang og originering i mobilnett tas ikke til følge. I henhold til Veiledende regler for saksbehandlingsfrister for klager på vedtak fattet av Post- og teletilsynet etter Ekomloven punkt 4, kan parter og andre berørte uttale seg om PTs innstilling til SD innen en frist på to uker. Med hilsen Willy Jensen direktør Torstein Olsen avdelingsdirektør Kopi til: Telenor ASA Network Norway AS TDC AS Tele2 Norge AS Ventelo AS Vedlegg: 1: PTs varsel om vedtak med vedlegg, 21. oktober : Kommentarer til varsel om vedtak 3: PTs oversendelsesbrev til ESA og utkast til vedtak med vedlegg, 7. juli : Telenors brev 9. juli : ESAs kommentarer til PTs utkast til vedtak, 30. juli : PTs vedtak med vedlegg, 5. august : TDCs klage, 27. august : Ventelos klage, 27. august : Telenors kommentarer til klagene, 22. september : TDCs kommentarer til klagene, 22. september

Vår ref.: Vedlegg 1: Varsel om vedtak med vedlegg 21. oktober 2009.

Vår ref.: Vedlegg 1: Varsel om vedtak med vedlegg 21. oktober 2009. Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep. 0030 OSLO Vår ref.: 0902010-60 Deres ref.: Vår dato: 29.10.2010 Deres dato: Saksbehandler: KOL / IVO Oversendelse av Tele2s klage på PTs vedtak i tidligere marked

Detaljer

Utkast til vedtak om oppfølging av kravet til ikke-diskriminering ved bruk av marginskvistest for fiberbasert Bredbåndsaksess

Utkast til vedtak om oppfølging av kravet til ikke-diskriminering ved bruk av marginskvistest for fiberbasert Bredbåndsaksess W Vår ref.: 1501017-20 - Vår dato: 6.7.2015 Saksbehandler: Eivind Skaar Briseid Utkast til vedtak om oppfølging av kravet til ikke-diskriminering ved bruk av marginskvistest for fiberbasert Bredbåndsaksess

Detaljer

Vår ref.: Oversendelse av Network Norways klage på PTs vedtak i tidligere marked 15

Vår ref.: Oversendelse av Network Norways klage på PTs vedtak i tidligere marked 15 Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep. 0030 OSLO Vår ref.: 0902010-58 Deres ref.: Vår dato: 29.10.2010 Deres dato: Saksbehandler: KOL / IVO Unntatt offentlighet iht offl. 13 jf Fvl 13 Oversendelse

Detaljer

Varsel om vedtak om oppfølging av kravet til ikke-diskriminering i marked 4 og 5 ved bruk av marginskvistest for fiberbasert LLUB og Bredbåndsaksess

Varsel om vedtak om oppfølging av kravet til ikke-diskriminering i marked 4 og 5 ved bruk av marginskvistest for fiberbasert LLUB og Bredbåndsaksess W Telenor ASA Snarøyveien 30 1360 FORNEBU Vår ref.: 1501017-13 - Vår dato: 8.5.2015 Deres ref.: Deres dato: Saksbehandler: CTE, ARL, OAU, EIM, ESB, SAT Varsel om vedtak om oppfølging av kravet til ikke-diskriminering

Detaljer

Vedtak om oppfølging av kravet til ikke-diskriminering ved bruk av marginskvistest for fiberbasert Bredbåndsaksess

Vedtak om oppfølging av kravet til ikke-diskriminering ved bruk av marginskvistest for fiberbasert Bredbåndsaksess W Telenor ASA Snarøyveien 30 Vår ref.: 1501017-20 - Vår dato: 27.8.2015 1360 FORNEBU Saksbehandler: Eivind Skaar Briseid Vedtak om oppfølging av kravet til ikke-diskriminering ved bruk av marginskvistest

Detaljer

Vår ref.: Vedlegg 1: Varsel om vedtak med vedlegg 21. oktober 2009.

Vår ref.: Vedlegg 1: Varsel om vedtak med vedlegg 21. oktober 2009. Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep. 0030 OSLO Vår ref.: 0902010-59 Deres ref.: Vår dato: 29.10.2010 Deres dato: Saksbehandler: KOL / IVO Oversendelse av Telenors klage på PTs vedtak i tidligere

Detaljer

Vedlegg 1: Varsel om vedtak med vedlegg 28. januar 2011

Vedlegg 1: Varsel om vedtak med vedlegg 28. januar 2011 fl Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep. 0030 OSLO Vår ref.: 0805807-55 - 40 Deres ref.: Vår dato: 27.9.2011 Deres dato: Saksbehandler: Hans Jørgen Enger Innstilling til Tele2s klage i marked 2 og

Detaljer

Vedtak om endring av PTs vedtak 5.august 2010 (tidligere marked 15) - rapportering av regnskapsmessig skille

Vedtak om endring av PTs vedtak 5.august 2010 (tidligere marked 15) - rapportering av regnskapsmessig skille Telenor ASA Snarøyveien 30 1331 FORNEBU Vår ref.: 0902010-63 Deres ref.: Vår dato: 29.10.2010 Deres dato: Saksbehandler: KOL / IVO Vedtak om endring av PTs vedtak 5.august 2010 (tidligere marked 15) -

Detaljer

Vedlegg 1: Varsel om vedtak med vedlegg 26. mars 2010.

Vedlegg 1: Varsel om vedtak med vedlegg 26. mars 2010. Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep. 0030 OSLO Vår ref.: 0906783-126 Deres ref.: Vår dato: 3.12.2010 Deres dato: Saksbehandler: IVO / KOL Oversendelse av NetComs klage på PTs vedtak i marked 7 Vedlagt

Detaljer

Vedrørende klage på tilgangsvilkår for nasjonal gjesting marginskvis

Vedrørende klage på tilgangsvilkår for nasjonal gjesting marginskvis Network Norway AS Postboks 6258 Etterstad 0603 OSLO Vår ref.:0902010-223 - 411.7 Vår dato: 13.12.2013 Deres ref.: PKS/18589/003 Deres dato: 5.7.2013 Saksbehandler: IVO, KOL, OAU Vedrørende klage på tilgangsvilkår

Detaljer

Vedtaket er også påklaget av Telenor ASA (Telenor) og Broadnet AS (Broadnet).

Vedtaket er også påklaget av Telenor ASA (Telenor) og Broadnet AS (Broadnet). W Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep. 0030 OSLO Vår ref.: 1501017-36 Vår dato: 23.11.2015 Deres ref.: Deres dato: Saksbehandler: Svend Albert Toft Oversendelse av klage fra TDC/Get vedrørende Nkoms

Detaljer

Vedlegg 2. Resultat av høringen av PTs varsel om vedtak i marked mai 2007

Vedlegg 2. Resultat av høringen av PTs varsel om vedtak i marked mai 2007 Vedlegg 2 Resultat av høringen av PTs varsel om vedtak i marked 7 3. mai 2007 1 1. Innledning Dette dokumentet oppsummerer høringssvarene til Post og teletilsynets (PT) varsel om vedtak i sluttbrukermarkedet

Detaljer

Oversendelse av Broadnets klage på Nkoms pålegg til Telenor om retting av varsler om endringer i Telenors kobberaksessnett

Oversendelse av Broadnets klage på Nkoms pålegg til Telenor om retting av varsler om endringer i Telenors kobberaksessnett W Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep. 0030 OSLO Vår ref.:1103505-123 - 411.9 Vår dato: 21.10.2016 Deres ref.: Deres dato: Saksbehandler: Einar Meling Oversendelse av Broadnets klage på Nkoms pålegg

Detaljer

Videre oppfølging etter Samferdselsdepartementets vedtak i klagesak i marked 4 og 5

Videre oppfølging etter Samferdselsdepartementets vedtak i klagesak i marked 4 og 5 W Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep. 0030 Oslo Vår ref.: 1103505-82 - Vår dato: 23.2.2015 Deres ref.: Deres dato: Saksbehandler: Christina Tetlie Videre oppfølging etter Samferdselsdepartementets

Detaljer

Resultat av høringen av PTs varsel om vedtak i markedet for terminering av tale i mobilnett hos Lycamobile Norway Ltd. (marked 7)

Resultat av høringen av PTs varsel om vedtak i markedet for terminering av tale i mobilnett hos Lycamobile Norway Ltd. (marked 7) Vedlegg 2 Sak: 0906783 Resultat av høringen av PTs varsel om vedtak i markedet for terminering av tale i mobilnett hos Lycamobile Norway Ltd. (marked 7) 15. juni 2011 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...

Detaljer

Vedtaket er også påklaget av Telenor ASA (Telenor) og TDC AS / Get AS (TDC/Get).

Vedtaket er også påklaget av Telenor ASA (Telenor) og TDC AS / Get AS (TDC/Get). W Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep. 0030 OSLO Vår ref.: 1501017-37 Vår dato: 23.11.2015 Deres ref.: Deres dato: Saksbehandler: Svend Albert Toft Oversendelse av klage fra Broadnet vedrørende

Detaljer

Vedrørende klage om diskriminering og brudd på tilgangsplikt

Vedrørende klage om diskriminering og brudd på tilgangsplikt TDC AS Postboks 4600 Nydalen 0405 OSLO Vår ref.: 1006725-96 - 411.1 Vår dato: 13.12.2013 Deres ref.: Deres dato: Saksbehandler: IVO, KOL og OAU Vedrørende klage om diskriminering og brudd på tilgangsplikt

Detaljer

Markedet for tilgang til og samtaleoriginering i offentlige mobilkommunikasjonsnett. Spørsmål til aktørene

Markedet for tilgang til og samtaleoriginering i offentlige mobilkommunikasjonsnett. Spørsmål til aktørene Markedet for tilgang til og samtaleoriginering i offentlige mobilkommunikasjonsnett Spørsmål til aktørene Nkom skal ifølge ekomloven 3-2 og 3-3 definere og analysere relevante produkt- og tjenestemarkeder

Detaljer

1 Innledning og bakgrunn Avgjørelse om Marked Opphevelse av gjeldende særskilte forpliktelser i tidligere marked 6...

1 Innledning og bakgrunn Avgjørelse om Marked Opphevelse av gjeldende særskilte forpliktelser i tidligere marked 6... Varsel om avgjørelse om grossistmarkedet for høykvalitetstilgang til faste aksessnett (Marked 4) og opphevelse av forpliktelser i grossistmarkedet for overføringskapasitet opp til og med 8 Mbit/s (marked

Detaljer

TDC AS. Postboks 4600, Nydalen 0405 OSLO

TDC AS. Postboks 4600, Nydalen 0405 OSLO DET KONGELIGE SAMFERDSELSDEPARTEMENT TDC AS Postboks 4600, Nydalen 0405 OSLO Deres ref Vår ref Dato mej 10/1686- KAW 15.12.2010 TDCs klage på Post- og teletilsynets vedtak av 27. september 2010 (marked

Detaljer

Vedlegg 2. Resultat av høringen av PTs varsel om vedtak mot Lyse Tele AS i marked 9

Vedlegg 2. Resultat av høringen av PTs varsel om vedtak mot Lyse Tele AS i marked 9 Vedlegg 2 Resultat av høringen av PTs varsel om vedtak mot Lyse Tele AS i marked 9 8. april 2008 Innledning Dette dokumentet oppsummerer høringssvarene til Post- og teletilsynets (PT) varsel om vedtak

Detaljer

Vedtak om prinsipper for utarbeidelse av regnskapsmessig skille for fiber i marked 4 og 5

Vedtak om prinsipper for utarbeidelse av regnskapsmessig skille for fiber i marked 4 og 5 W Telenor Norge AS Postboks 800 1331 FORNEBU Vår ref.: 1404769-10 - Vår dato: 28.5.2015 Saksbehandler: Eivind Skaar Briseid Vedtak om prinsipper for utarbeidelse av regnskapsmessig skille for fiber i marked

Detaljer

Telenor ASA 1. BAKGRUNN 15/ Deres ref Vår ref Dato. Saksbehandler. Postadresse Kontoradresse Telefon* Luft- post- og

Telenor ASA 1. BAKGRUNN 15/ Deres ref Vår ref Dato. Saksbehandler. Postadresse Kontoradresse Telefon* Luft- post- og Telenor ASA Deres ref Vår ref Dato 15/3480-26.10.2015 Begjæring om utsatt iverksetting av Nasjonal kommunikasjonsmyndighets vedtak 27. august 2015 om marginskvistest i marked 5 Samferdselsdepartementet

Detaljer

Vedtak om oppfølging av kravet til ikke-diskriminering i marked 15 ved bruk av marginskvistester

Vedtak om oppfølging av kravet til ikke-diskriminering i marked 15 ved bruk av marginskvistester Telenor ASA Snarøyveien 30 1331 FORNEBU Vår ref.:1103342-39 - Vår dato: 13.12.2013 Deres ref.: Deres dato: Saksbehandler: IVO, KOL, OAU Vedtak om oppfølging av kravet til ikke-diskriminering i marked 15

Detaljer

Vedlegg 1: Varsel om vedtak med vedlegg 26. mars 2010.

Vedlegg 1: Varsel om vedtak med vedlegg 26. mars 2010. Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep. 0030 OSLO Vår ref.: 0906783-129 Deres ref.: Vår dato: 3.12.2010 Deres dato: Saksbehandler: IVO / KOL Delvis unntatt offentlighet iht. offl. 13 jf. fvl. 13 Oversendelse

Detaljer

DET KONGELIGE SAMFERDSELSDEPARTEMENT. Vår refdato 10/1972- KSK

DET KONGELIGE SAMFERDSELSDEPARTEMENT. Vår refdato 10/1972- KSK DET KONGELIGE SAMFERDSELSDEPARTEMENT Simonsen Advokatfirma DA Postboks 6641 St. Olavs plass 0164 OSLO Deres ref Vår refdato 10/1972- KSK 15.12.2010 NetComs klage på Post- og teletilsynets vedtak av 27.

Detaljer

Vurdering av frekvenstak i 2 GHz-ba ndet

Vurdering av frekvenstak i 2 GHz-ba ndet Vurdering av frekvenstak i 2 GHz-ba ndet 1. Innledning Frekvensbåndet 1920-1980 / 2110-2170 MHz (2 GHz-båndet) er kjernebåndet for produksjon av tredjegenerasjons mobilt bredbånd (3G, UMTS, HSPA). ¾ av

Detaljer

TeliaSoneras oppkjøp av Vollvik Gruppen konkurranseloven 16

TeliaSoneras oppkjøp av Vollvik Gruppen konkurranseloven 16 Advokatfirmaet Wikborg, Rein og Co. Postboks 1513 0117 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 2005/1115 MAO-M5 LKCH 528.2 Saksbeh.: Dato: 31. oktober 2005 TeliaSoneras oppkjøp av Vollvik Gruppen konkurranseloven 16

Detaljer

Innhenting av informasjon i tilknytning til Telenors planlagte sanering av kobbernettet

Innhenting av informasjon i tilknytning til Telenors planlagte sanering av kobbernettet W Telenor ASA Postboks 800 1331 FORNEBU Vår ref.:1903509-1 - Vår dato: 7.6.2019 Deres ref.: Deres dato: Saksbehandler: Eivind Skaar Briseid Innhenting av informasjon i tilknytning til Telenors planlagte

Detaljer

Varsel om vedtak - pålegg om retting og overtredelsesbot

Varsel om vedtak - pålegg om retting og overtredelsesbot Telenor Norge AS Snarøyveien 30 1331 FORNEBU Norge Vår ref.: 1303660-18 - 412.9 Vår dato: 3.10.2013 Deres ref.: Deres dato: Saksbehandlere: Ole Botnen Eide og Kenneth Olsen Ugradert Varsel om vedtak -

Detaljer

Vedtak om overtredelsesbot

Vedtak om overtredelsesbot Telenor Norge AS Snarøyveien 30 1331 FORNEBU Vår ref.: 1303660-52 - 412.9 Vår dato: 18.9.2014 Deres ref.: Deres dato: Saksbehandler: Ole Botnen Eide Vedtak om overtredelsesbot Post- og teletilsynet (PT)

Detaljer

Vedlegg 1 Sak: Resultat av høringen av PTs analyse av markedet for transitt i fastnett (tidligere marked 10)

Vedlegg 1 Sak: Resultat av høringen av PTs analyse av markedet for transitt i fastnett (tidligere marked 10) Vedlegg 1 Sak: 0805807 Resultat av høringen av PTs analyse av markedet for transitt i fastnett (tidligere marked 10) 7. juni 2011 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Kommentarer til tre-kritere-testen...

Detaljer

HJORT. 2 Overordnet om SDs uttalelser om saksbehandlingen. 1 Innledning. fra de berørte tilbyderne om tilsynets sammenlilcning av avtaler".

HJORT. 2 Overordnet om SDs uttalelser om saksbehandlingen. 1 Innledning. fra de berørte tilbyderne om tilsynets sammenlilcning av avtaler. HJORT S amferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 Oslo Oslo, 11. desember2014 Ansvarlig advokat: Kristin Veierød Referanse: M 1095141.1 Sendt pr. e-post til iorn.rinelund@,sd.dep.no og silje-owren.aarum@sd.dep.no

Detaljer

DET KONGELIGE SAMFERDSELSDEPARTEMENT. 1 Post- og teletilsynets vedtak av 17. november 2008

DET KONGELIGE SAMFERDSELSDEPARTEMENT. 1 Post- og teletilsynets vedtak av 17. november 2008 DET KONGELIGE SAMFERDSELSDEPARTEMENT Ventelo Bedrift AS Postboks 4403 Nydalen Unntatt offentlighet 0403 OSLO 13 Deres ref Vår ref Dato 08/2128- MAT 14.01.2009 Svar på anmodning om utsatt iverksetting av

Detaljer

Oversendelse av klage fra Mobile Norway / Tele2 på vedtak om minstekrav til reservestrømkapasitet i landmobile nett

Oversendelse av klage fra Mobile Norway / Tele2 på vedtak om minstekrav til reservestrømkapasitet i landmobile nett Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep. 0030 OSLO Vår ref.:1402794-14 - Vår dato: 1.10.2014 Deres ref.: Deres dato: Saksbehandler: Jarle Langeland Oversendelse av klage fra Mobile Norway / Tele2 på

Detaljer

Høring: Prinsipper for bruk av marginskvistester ved. og originering i offentlige mobilkommunikasjonsnett (marked 15) Mai 2012

Høring: Prinsipper for bruk av marginskvistester ved. og originering i offentlige mobilkommunikasjonsnett (marked 15) Mai 2012 Høring: Prinsipper for bruk av marginskvistester ved oppfølging av kravet til ikkediskriminering i markedet for tilgang til og originering i offentlige mobilkommunikasjonsnett (marked 15) Mai 2012 Sak

Detaljer

DET KONGELIGE SAMFERDSELSDEPARTEMENT. Vår refdato 10/1760- KSK Post- og teletilsynets vedtak av 27. september 2010

DET KONGELIGE SAMFERDSELSDEPARTEMENT. Vår refdato 10/1760- KSK Post- og teletilsynets vedtak av 27. september 2010 DET KONGELIGE SAMFERDSELSDEPARTEMENT Tele2 Norge AS Brynsengfaret 6B 0667 OSLO Deres ref Vår refdato 10/1760- KSK15.12.2010 Tele 2s klage på Post- og teletilsynets vedtak av 27. september 2010 (marked

Detaljer

Varsel om pålegg om retting av Telenors tilgangspriser for fiberbasert Bredbåndsaksess

Varsel om pålegg om retting av Telenors tilgangspriser for fiberbasert Bredbåndsaksess W Telenor ASA Snarøyveien 30 1360 FORNEBU Vår ref.:1501017-41 - Vår dato: 28.1.2016 Deres ref.: Deres dato: Saksbehandler: Eivind Skaar Briseid Delvis unntatt offentlighet jf. offl. 13 jf fvl. 13 første

Detaljer

Har vi et velfungerende bredbåndsmarked i Norge?

Har vi et velfungerende bredbåndsmarked i Norge? Har vi et velfungerende bredbåndsmarked i Norge? Willy Jensen Direktør Post- og teletilsynet Digitale telenett Teleforum på Kursdagene NTNU, Trondheim 5-6.januar 2010 1 Disposisjon 1. Kort om regelverk,

Detaljer

Vedtak i klagesak: Klager over Post- og teletilsynets vedtak av 20. januar 2014 i marked 4 og marked 5

Vedtak i klagesak: Klager over Post- og teletilsynets vedtak av 20. januar 2014 i marked 4 og marked 5 Adressater iflg. liste Deres ref Vår ref Dato 14/391 18.12.2014 Vedtak i klagesak: Klager over Post- og teletilsynets vedtak av 20. januar 2014 i marked 4 og marked 5 1. INNLEDNING Det vises til klager

Detaljer

Resultater av marginskvistester i markedet for tilgang til mobilnett (marked 15)

Resultater av marginskvistester i markedet for tilgang til mobilnett (marked 15) W Telenor ASA Postboks 800 1331 FORNEBU Vår ref.:1605084-15 - 412.9 Vår dato: 3.2.2017 Deres ref.: Deres dato: Saksbehandler: IVO, MFE Resultater av marginskvistester i markedet for tilgang til mobilnett

Detaljer

Vedtaket er også påklaget av Broadnet AS (Broadnet) og TDC AS / Get AS (TDC/Get).

Vedtaket er også påklaget av Broadnet AS (Broadnet) og TDC AS / Get AS (TDC/Get). W Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep. 0030 OSLO Vår ref.: 1501017-29 - Vår dato: 23.11.2015 Deres ref.: Deres dato: Saksbehandler: Svend Albert Toft Oversendelse av klage fra Telenor vedrørende

Detaljer

Post- og teletilsynet For: Kurt Arne Sandvik Postboks LILLESAND. Oslo, 27. august Klage PTs vedtak M15 av

Post- og teletilsynet For: Kurt Arne Sandvik Postboks LILLESAND. Oslo, 27. august Klage PTs vedtak M15 av Post- og teletilsynet For: Kurt Arne Sandvik Postboks 93 4791 LILLESAND Oslo, 27. august 2010 Ansvarlig advokat: Per-Kaare Svendsen Vår ref: 3067/67/PKS Klage PTs vedtak M15 av 5.8.2010 1 Innledning Vi

Detaljer

Konkurransesituasjonen og fremtidig regulering av det norske mobilmarkedet. Inside Telecom Høstkonferansen 2018

Konkurransesituasjonen og fremtidig regulering av det norske mobilmarkedet. Inside Telecom Høstkonferansen 2018 Konkurransesituasjonen og fremtidig regulering av det norske mobilmarkedet Inside Telecom Høstkonferansen 2018 Gjeldende regulering Telenor utpekt som tilbyder med sterk markedsstilling i juli 2016 Vedtaket

Detaljer

Oversendelse av klage fra Telenor Nkoms pålegg om retting av Telenors tilgangspriser for fiberbasert Bredbåndsaksess

Oversendelse av klage fra Telenor Nkoms pålegg om retting av Telenors tilgangspriser for fiberbasert Bredbåndsaksess W Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep. 0030 OSLO Vår ref.:1501017-86 - Vår dato: 12.5.2017 Deres ref.: Deres dato: Saksbehandler: Eivind Skaar Briseid Oversendelse av klage fra Telenor Nkoms pålegg

Detaljer

Tildeling av frekvensressurser i 900 MHz - båndet

Tildeling av frekvensressurser i 900 MHz - båndet Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep. 0030 OSLO Vår ref.: 1405475-1 - Vår dato: 7.11.2014 Deres ref.: Deres dato: Saksbehandler: Randi Wiese Heirung Unntatt offentlighet iht Offl 15 første ledd Tildeling

Detaljer

Markedene for terminering av tale i mobilkommunikasjonsnett - Invitasjon til å gi innspill

Markedene for terminering av tale i mobilkommunikasjonsnett - Invitasjon til å gi innspill W Se adresseliste Vår ref.:1605133-2 - Vår dato: 23.11.2016 Deres ref.: Deres dato: Saksbehandler: Inger Vollstad Markedene for terminering av tale i mobilkommunikasjonsnett - Invitasjon til å gi innspill

Detaljer

Oppdatert analyse av de merinntekter Telenor Mobil og NetCom har hatt p.g.a. det historiske regimet for regulering av mobilterminering

Oppdatert analyse av de merinntekter Telenor Mobil og NetCom har hatt p.g.a. det historiske regimet for regulering av mobilterminering Network Norway/Tele2 Oppdatert analyse av de merinntekter Telenor Mobil og NetCom har hatt p.g.a. det historiske regimet for regulering av mobilterminering 15.1.21 Innholdsfortegnelse 1 SAMMENDRAG... 3

Detaljer

Telenors prisstruktur for fasttelefoni konkurranseloven 12, jf. 11 avslag på anmodning om å gi pålegg om opphør

Telenors prisstruktur for fasttelefoni konkurranseloven 12, jf. 11 avslag på anmodning om å gi pålegg om opphør Simonsen Føyen Advokatfirma DA Postboks 6641 St. Olavs Plass 0129 Oslo Deres ref.: TST/AT Vår ref.: 2003/1074 MA2-M5 HELA 528.1 Saksbeh.: Dato: 12. oktober 2004 Telenors prisstruktur for fasttelefoni konkurranseloven

Detaljer

VARSEL OM VEDTAK MARKED 15 TELE2S KOMMENTARER

VARSEL OM VEDTAK MARKED 15 TELE2S KOMMENTARER Post- og teletilsynet For: Marit Mathisen Postboks 93 4791 Lillesand Sendt pr e-post: firmapost@npt.no, marit.mathisen@npt.no Kvale Advokatfirma DA Fridtjof Nansens plass 4 Postboks 1752 Vika N-0122 Oslo

Detaljer

Swarco Norge AS sitt erverv av Peek Trafikk AS vedtak om dekning av sakskostnader etter forvaltningsloven 36

Swarco Norge AS sitt erverv av Peek Trafikk AS vedtak om dekning av sakskostnader etter forvaltningsloven 36 Kvale & Co Advokatfirma ANS v/advokat Thomas S. Farhang Postboks 1752 Vika 0122 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato tsf/8126 200501012-/TMO 5. desember 2005 Swarco Norge AS sitt erverv av Peek Trafikk

Detaljer

Telenors VULA-produkt

Telenors VULA-produkt Telenor Norge AS Postboks 800 1331 FORNEBU Vår ref.:1103505-69 - Vår dato: 19.6.2014 Deres ref.: Deres dato: Saksbehandler: Einar Meling Telenors VULA-produkt Post- og teletilsynet (PT) viser til vårt

Detaljer

Oversendelse av Telenors klage på PTs vedtak om oppfølging av kravet til ikke-diskriminering i marked 15 ved bruk av marginskvistester

Oversendelse av Telenors klage på PTs vedtak om oppfølging av kravet til ikke-diskriminering i marked 15 ved bruk av marginskvistester Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep. 0030 OSLO Vår ref.:1103342-77 Vår dato: 8.4.2014 Deres ref.: Deres dato: Saksbehandler: IVO, OAU, KOL Delvis unntatt offentlighet iht offl. 13 jf Fvl 13 Oversendelse

Detaljer

Høringssvar - Endringer i eforvaltningsforskriften - Digital kommunikasjon som hovedregel

Høringssvar - Endringer i eforvaltningsforskriften - Digital kommunikasjon som hovedregel Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Postboks 8004 Dep 0030 OSLO Vår ref.:1303743-3 - 008 Vår dato: 16.9.2013 Deres ref.: 13/1249 Deres dato: 11.6.2013 Saksbehandler: Kristina Mari Rognmo

Detaljer

Varsel om pålegg om retting av Telenors tilgangspriser for fiberbasert Bredbåndsaksess

Varsel om pålegg om retting av Telenors tilgangspriser for fiberbasert Bredbåndsaksess W Telenor ASA Snarøyveien 30 Vår ref.:1501017-69 - Vår dato: 30.11.2016 1360 FORNEBU Saksbehandler: Eivind Skaar Briseid Delvis unntatt offentlighet jf. offl. 13 jf fvl. 13 første ledd bokstav b. Varsel

Detaljer

Vedtak om utpeking av tilbyder med sterk markedsstilling og pålegg om særskilte forpliktelser i markedet for tilgang til og samtaleoriginering i

Vedtak om utpeking av tilbyder med sterk markedsstilling og pålegg om særskilte forpliktelser i markedet for tilgang til og samtaleoriginering i Vedtak om utpeking av tilbyder med sterk markedsstilling og pålegg om særskilte forpliktelser i markedet for tilgang til og samtaleoriginering i offentlige mobilkommunikasjonsnett (tidligere marked 15)

Detaljer

Konkurranse, regulering og digital dividende

Konkurranse, regulering og digital dividende Konkurranse, regulering og digital dividende Direktør Willy Jensen Post- og teletilsynet Telecom Line, 18. mai 2010 Utvikling i antall tilbydere 2006 2007 2008 2009 Fasttelefoni 83 93 87 90 herav: bredbåndstelefoni

Detaljer

Utkast til vedtak om utpeking av tilbyder med sterk markedsstilling og pålegg om særskilte forpliktelser i markedet for tilgang til og

Utkast til vedtak om utpeking av tilbyder med sterk markedsstilling og pålegg om særskilte forpliktelser i markedet for tilgang til og Utkast til vedtak om utpeking av tilbyder med sterk markedsstilling og pålegg om særskilte forpliktelser i markedet for tilgang til og samtaleoriginering i offentlige mobilkommunikasjonsnett (tidligere

Detaljer

Varsel om opphevelse av forpliktelser i sluttbrukermarkedet for fasttelefoniabonnement (marked 1) og grossistmarkedet for originering av offentlig

Varsel om opphevelse av forpliktelser i sluttbrukermarkedet for fasttelefoniabonnement (marked 1) og grossistmarkedet for originering av offentlig Varsel om opphevelse av forpliktelser i sluttbrukermarkedet for fasttelefoniabonnement (marked 1) og grossistmarkedet for originering av offentlig telefontjeneste i fastnett (marked 2) 17. desember 2014

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Mottaker Adnor Advokat AS Postboks 281 Sentrum 7402 TRONDHEIM Deres ref.:jørund Tuveng Vår ref.: 2014/0127-6 Saksbehandler: Elin Økland Dato: 22.04.2015 Avvisning

Detaljer

Prøvetekst. Saksnummer:

Prøvetekst. Saksnummer: Prøvetekst Saksnummer: 1500191 2 Innholdsfortegnelse 1 Innledende om prøveteksten... 4 2 Prøvetekst 1... 4 3 Prøvetekst 2... 5 4 Prøvetekst 3...Feil! Bokmerke er ikke definert. 5 Egenerklæring... 18 3

Detaljer

0667 OSLO 5a, jfr. fvl. 13 første ledd nr. 2. Klage fra Telet Norge AS på Post - og teletilsynets vedtak om pris for

0667 OSLO 5a, jfr. fvl. 13 første ledd nr. 2. Klage fra Telet Norge AS på Post - og teletilsynets vedtak om pris for DET KONGELIGE SAMFERDSELSDEPARTEMENT Tele2 Norge AS Brynsengfaret 6B Unntatt offentlighet 0667 OSLO 5a, jfr. fvl. 13 første ledd nr. 2 Deres ref Vår rei Dato 06/1286- LBA 22.02.2008 Klage fra Telet Norge

Detaljer

Tilleggsvedtak for Network Norway, Ventelo, Barablu, Tele2, MTU og TDC

Tilleggsvedtak for Network Norway, Ventelo, Barablu, Tele2, MTU og TDC Vedtak om utpeking av tilbydere med sterk markedsstilling og pålegg om særskilte forpliktelser i markedene for terminering av tale i individuelle offentlige mobilkommunikasjonsnett (marked 16) Tilleggsvedtak

Detaljer

VEDTAK I MARKEDET FOR TILGANG TIL OG SAMTALEORIGINERING I OFFENTLIGE MOBILKOMMUNIKASJONSNETT (TIDLIGERE MARKED 15) KLAGE

VEDTAK I MARKEDET FOR TILGANG TIL OG SAMTALEORIGINERING I OFFENTLIGE MOBILKOMMUNIKASJONSNETT (TIDLIGERE MARKED 15) KLAGE Samferdselsdepartementet V/Post- og teletilsynet Postboks 93 4791 Lillesand Oslo, 27. august 2010 Att.: Torstein Olsen/Hans Jørgen Enger VEDTAK I MARKEDET FOR TILGANG TIL OG SAMTALEORIGINERING I OFFENTLIGE

Detaljer

KLAGE OVER POST- OG TELETILSYNETS VEDTAK AV 19. JUNI 2001 VEDR. TELENORS SAMTRAFIKKPRISER I FASTNETTET.

KLAGE OVER POST- OG TELETILSYNETS VEDTAK AV 19. JUNI 2001 VEDR. TELENORS SAMTRAFIKKPRISER I FASTNETTET. Likelydende brev til: Tele2 Norge AS Telenor ASA Deres ref Vår ref Dato 02/1641- TOL 19.12.2002 KLAGE OVER POST- OG TELETILSYNETS VEDTAK AV 19. JUNI 2001 VEDR. TELENORS SAMTRAFIKKPRISER I FASTNETTET. Det

Detaljer

VEDTAK OM STERK MARKEDSSTILLING I SAMTRAFIKKMARKEDET

VEDTAK OM STERK MARKEDSSTILLING I SAMTRAFIKKMARKEDET Advokatfirmaet Simonsen Føyen DA v/advokat Tor Stokke Postboks 6641 St. Olavs plass 0129 OSLO Deres ref Vår ref Dato 03/1495- HG 10.12.2003 VEDTAK OM STERK MARKEDSSTILLING I SAMTRAFIKKMARKEDET 1 Bakgrunn

Detaljer

Vedtaket er påklaget av NTV, RiksTV og TV 2 ved klager datert 16. januar 2009.

Vedtaket er påklaget av NTV, RiksTV og TV 2 ved klager datert 16. januar 2009. igangsettes senest 6 måneder forut for lansering av leverandørpakker i bakkenettet. PT fremholder at prisen ut til sluttkunden for andre lever andørpakker enn TV 2-pakken "skal reflektere attraktiviteten

Detaljer

1. BAKGRUNN DET KONGELIGE SAMFERDSELSDEPARTEMENT. Vedtak i klagesak om tilbakebetaling etter ekomloven Telenor Norge AS

1. BAKGRUNN DET KONGELIGE SAMFERDSELSDEPARTEMENT. Vedtak i klagesak om tilbakebetaling etter ekomloven Telenor Norge AS DET KONGELIGE SAMFERDSELSDEPARTEMENT Advokatfirmaet Hjort DA MNA Postboks 471 Sentrum 0105 OSLO Deresref WDID WDocNum.WDVer VårrefDato 15/717-16.03.2015 Vedtak i klagesak om tilbakebetaling etter ekomloven

Detaljer

Klage på Post- og teletilsynets vedtak i marked 16 - vedtak

Klage på Post- og teletilsynets vedtak i marked 16 - vedtak DET KONGELIGE SAMFERDSELSDEPARTEMENT NetCom AS Postboks 4444 Nydalen 0403 OSLO Deres ref Vår ref Dato 09/459- MAT/KSK/LBA 19.05.2009 Klage på Post- og teletilsynets vedtak i marked 16 - vedtak Det vises

Detaljer

Klage fra Telenor over Konkurransetilsynets delvise avslag på begjæring om partsinnsyn i sak 2011/0077

Klage fra Telenor over Konkurransetilsynets delvise avslag på begjæring om partsinnsyn i sak 2011/0077 Advokatfirmaet Thommessen AS v/siri Teigum Postboks 1484 Vika 0116 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato 6293110/1 13/1037-EWS 18. april 2013 Klage fra Telenor over Konkurransetilsynets delvise avslag på begjæring

Detaljer

2 9 NOV, Post- og teletilsynet. Postboks LILLESAND

2 9 NOV, Post- og teletilsynet. Postboks LILLESAND ,POST. OG I YNET SAKSWR o -)c)3 2 9 NOV, 2011 DET KONGELIGE SAMFERDSELSDEPARTEMENT KODE S.beh. Post- og teletilsynet Postboks 93 4791 LILLESAND Deres ref Vår refdato 10/1760- KSK/SGR25.11.2011 Oversendelse

Detaljer

Oversendelse av TDCs klage på PTs vedtak i marked 4 og 5

Oversendelse av TDCs klage på PTs vedtak i marked 4 og 5 Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep. 0030 OSLO Vår ref.:1103505-58 - Vår dato: 11.4.2014 Deres ref.: Deres dato: Saksbehandler: EIM/ESB/DHE Oversendelse av TDCs klage på PTs vedtak i marked 4 og

Detaljer

Oversendelse av TDCs klager på PTs vedtak og beslutning av 13. desember 2013

Oversendelse av TDCs klager på PTs vedtak og beslutning av 13. desember 2013 Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep. 0030 OSLO Vår ref.:1103342-75 Vår dato: 8.4.2014 Deres ref.: Deres dato: Saksbehandler: IVO, OAU, KOL Delvis unntatt offentlighet iht offl. 13 jf Fvl 13 Oversendelse

Detaljer

Utkast til vedtak om utpeking av tilbydere med sterk markedsstilling og pålegg om særskilte forpliktelser i markedene for terminering av tale i

Utkast til vedtak om utpeking av tilbydere med sterk markedsstilling og pålegg om særskilte forpliktelser i markedene for terminering av tale i Utkast til vedtak om utpeking av tilbydere med sterk markedsstilling og pålegg om særskilte forpliktelser i markedene for terminering av tale i individuelle offentlige mobilkommunikasjonsnett (marked 7)

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjaldt hvorvidt innklagede hadde foretatt ulovlig direkte anskaffelse av bygge- og anleggstjenester og om det skulle ilegges gebyr. Klagenemnda fant at innklagede

Detaljer

Klage - avslag på begjæring om innsyn i utgående dokumenter fra Konkurransetilsynet relatert til søknad om lempning

Klage - avslag på begjæring om innsyn i utgående dokumenter fra Konkurransetilsynet relatert til søknad om lempning Advokatfirma Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen v/harald K. Selte PB 1524 Vika 0117 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 201001416-/TMO 27.10.2010 Klage - avslag på begjæring om innsyn i utgående dokumenter

Detaljer

Oversendelse av klage fra TeliaSonera Norge AS på vedtak om minstekrav til reservestrømkapasitet i landmobile nett

Oversendelse av klage fra TeliaSonera Norge AS på vedtak om minstekrav til reservestrømkapasitet i landmobile nett Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep. 0030 OSLO Vår ref.:1402794-12 - Vår dato: 1.10.2014 Deres ref.: Deres dato: Saksbehandler: Jarle Langeland Oversendelse av klage fra TeliaSonera Norge AS på

Detaljer

Prinsipper for marginskvistester i marked 15

Prinsipper for marginskvistester i marked 15 Vedlegg 2 Prinsipper for marginskvistester i marked 15 Vedlegg til Nkoms varsel om vedtak 31. mai 2019 Vedlegget er komplett vedrørende konseptuelle prinsipper. Prinsipper av operasjonell karakter vil

Detaljer

26. mars Korrigert 29. april 2010.

26. mars Korrigert 29. april 2010. Varsel om vedtak om utpeking av tilbydere med sterk markedsstilling og pålegg om særskilte forpliktelser i markedene for terminering av tale i individuelle offentlige mobilkommunikasjonsnett (marked 7)

Detaljer

Klage på delvis avslag på begjæring om innsyn - Konkurransetilsynets sak 2003/255

Klage på delvis avslag på begjæring om innsyn - Konkurransetilsynets sak 2003/255 Arntzen de Besche Advokatfirma AS v/advokatfullmektig Thea S. Skaug PB 2734 Solli 0204 Oslo Deres referanse Vår referanse Dato 200503082 20. mars 2006 Klage på delvis avslag på begjæring om innsyn - Konkurransetilsynets

Detaljer

27. september Sak:

27. september Sak: Vedtak om utpeking av tilbydere med sterk markedsstilling og pålegg om særskilte forpliktelser i markedene for terminering av tale i individuelle offentlige mobilkommunikasjonsnett (marked 7) 27. september

Detaljer

Kommentarer til anførsler fra Tele 2 og Network Norway.

Kommentarer til anførsler fra Tele 2 og Network Norway. Kommentarer til anførsler fra Tele 2 og Network Norway. Professor Tommy Staahl Gabrielsen, Bergen 9. mai 2012 Forord Telenor Norge AS har engasjert meg for å kommentere anførsler til min rapport fra januar

Detaljer

Varsel om pålegg om retting av Telenors priser for tilgang til mobilnett (marked 15)

Varsel om pålegg om retting av Telenors priser for tilgang til mobilnett (marked 15) W Telenor ASA Postboks 800 1331 FORNEBU Vår ref.:1605084-45 - 412.9 Vår dato: 29.5.2017 Deres ref.: Deres dato: Saksbehandler: IVO, MFE Delvis unntatt offentlighet iht Offl 13 jf Fvl 13 Varsel om pålegg

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Mottaker Oskar Pedersen AS Postboks 9237 4697 KRISTIANSAND S Norge Deres ref.: Carl Henrik Myhre Vår ref.: 2015/0005-5 Saksbehandler: Peter Aadland Dato: 22.04.2015

Detaljer

Vedtak i klagesak over delvis avslag på partsinnsyn fvl. 19 første ledd bokstav b

Vedtak i klagesak over delvis avslag på partsinnsyn fvl. 19 første ledd bokstav b Advokatfirmaet Selmer DA V/Advokat Are Herrem Postboks 1324 0112 Oslo Deres referanse Vår referanse Dato 2007/387-64 200702602-/KKI 06.12.07 Vedtak i klagesak over delvis avslag på partsinnsyn fvl. 19

Detaljer

DET KONGELIGE SAMFERDSELSDEPARTEMENT

DET KONGELIGE SAMFERDSELSDEPARTEMENT DET KONGELIGE SAMFERDSELSDEPARTEMENT Legalteam advokatfirma DA Postboks 1969 Vika 0125 OSLO Deres ref Vår ref Dato 07/1882- HK/SJK/LBA/EW 17.07.2008 Vedtak i TDCs klage over Post- og teletilsynets vedtak

Detaljer

Barablu anfører at det i lys av de ulempene pristaket påfører selskapet, ikke foreligger

Barablu anfører at det i lys av de ulempene pristaket påfører selskapet, ikke foreligger DET KONGEL1GE SAMFERDSELSDEPARTEMENT Barablu Mobile Norway Limited 54 Marsh Wall London E14 9TP ENGLAND Unntatt offentlighet 13 første ledd, jfr. fv1. 13 første ledd nr. 2 Deres ref Vår ref Dato 08/2121-

Detaljer

Høring forslag om ny forskrift om tvangsmulkt med hjemmel i lov om offentlige anskaffelser 17

Høring forslag om ny forskrift om tvangsmulkt med hjemmel i lov om offentlige anskaffelser 17 Deres ref Vår ref: Dato 16/1596 02.05.16 Høring forslag om ny forskrift om tvangsmulkt med hjemmel i lov om offentlige anskaffelser 17 1. Bakgrunn Regelverket om offentlige anskaffelser er under revisjon,

Detaljer

Vedlegg 2. Resultat av høringen av PTs varsel om vedtak i marked 16

Vedlegg 2. Resultat av høringen av PTs varsel om vedtak i marked 16 Vedlegg 2 Resultat av høringen av PTs varsel om vedtak i marked 16 17. november 2008 Innholdsfortegnelse: 1 Innledning...3 2 Markedsanalysen...3 2.1 Markedsandeler...3 2.2 Markedsmakt/forhandlingsstyrke

Detaljer

Sammendrag. Sak Vedtak i markedene for terminering av tale i mobilnett

Sammendrag. Sak Vedtak i markedene for terminering av tale i mobilnett Vedtak om utpeking av tilbydere med sterk markedsstilling og pålegg om særskilte forpliktelser i markedene for terminering av tale i individuelle mobilkommunikasjonsnett (marked 7) Sak 1206565 13. januar

Detaljer

Resultat av høringen av PTs varsel om vedtak i markedene for terminering av tale i individuelle offentlige mobilkommunikasjonsnett (marked 7)

Resultat av høringen av PTs varsel om vedtak i markedene for terminering av tale i individuelle offentlige mobilkommunikasjonsnett (marked 7) Vedlegg 2 Sak: 0906783 Resultat av høringen av PTs varsel om vedtak i markedene for terminering av tale i individuelle offentlige mobilkommunikasjonsnett (marked 7) 27. september 2010 Innholdsfortegnelse

Detaljer

13. mai Sak:

13. mai Sak: Utkast til vedtak om utpeking av tilbyder med sterk markedsstilling og pålegg om særskilte forpliktelser i markedet for terminering av tale i mobilnett hos Lycamobile Norway Ltd. (marked 7) 13. mai 2011

Detaljer

V1998-14 16.02.98 Konkurranseloven 3-10, Vedtak om inngrep mot Telenors rabattordning Familie og venner Mobil

V1998-14 16.02.98 Konkurranseloven 3-10, Vedtak om inngrep mot Telenors rabattordning Familie og venner Mobil V1998-14 16.02.98 Konkurranseloven 3-10, Vedtak om inngrep mot Telenors rabattordning Familie og venner Mobil Sammendrag: Konkurransetilsynet griper inn mot en planlagt rabattordning fra Telenor Mobil

Detaljer

Behandling av Nkoms vedtak om oppfølging av kravet til ikke-diskriminering ved bruk av marginskvistest for fiberbasert bredbåndsaksess

Behandling av Nkoms vedtak om oppfølging av kravet til ikke-diskriminering ved bruk av marginskvistest for fiberbasert bredbåndsaksess Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/3480- KSK/HAO/SOA 28.06 2016 Behandling av Nkoms vedtak om oppfølging av kravet til ikke-diskriminering ved bruk av marginskvistest for fiberbasert bredbåndsaksess

Detaljer

1 Ot.prp. nr. 58 (2002-2003), pkt. 12.2.1 (s. 68).

1 Ot.prp. nr. 58 (2002-2003), pkt. 12.2.1 (s. 68). Forbrukerrådet Postboks 4594 Nydalen 0404 OSLO 17.08.05 Brukerklagenemnda for elektronisk kommunikasjon kommentarer til utkast Det vises til Forbrukerrådets oversendelse av utkast til avtale og drift av

Detaljer

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet. Deres ref.: Att.: Marit Mathisen. Oslo, Phonect kommentarer til varslet vedtak i marked 15

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet. Deres ref.: Att.: Marit Mathisen. Oslo, Phonect kommentarer til varslet vedtak i marked 15 Nasjonal kommunikasjonsmyndighet Postboks 93 4791 Lillesand Deres ref.: 1804194 Att.: Marit Mathisen Oslo, 28.06.19 Phonect kommentarer til varslet vedtak i marked 15 Viser til varslet vedtak i markedet

Detaljer

Deres referanse Vår referanse Dato 2004/1207 MA3 MISV /ELB

Deres referanse Vår referanse Dato 2004/1207 MA3 MISV /ELB DVDSpesialisten Hillevågsveien 33 4016 Stavanger Deres referanse Vår referanse Dato 2004/1207 MA3 MISV 561.2 200500466-/ELB 06.07.05 Vedtak i klagesak - Konkurransetilsynets avgjørelse A2004-27 (DVDSpesialisten

Detaljer

Klage fra SpareBank 1 Markets AS på Datatilsynets vedtak

Klage fra SpareBank 1 Markets AS på Datatilsynets vedtak Personvernnemnda Postboks 423 3201 SANDEFJORD Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 12/00864-17/HTE 22. oktober 2013 Klage fra SpareBank 1 Markets AS på Datatilsynets vedtak Datatilsynet

Detaljer

23. li, Vår dato: Vår ref.: NVE 201105365-5 ep/chs

23. li, Vår dato: Vår ref.: NVE 201105365-5 ep/chs Norges vassdrags- og energidirektorat Svein Bjercke Østre Hurdalsveg 133 2074 EIDSVOLL VERK 23. li, Vår dato: Vår ref.: 201105365-5 ep/chs 2011 Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Christina Sepfflveda

Detaljer

Telenor Norge AS Postboks Fornebu

Telenor Norge AS Postboks Fornebu Telenor Norge AS Postboks 800 1331 Fornebu Deres ref Vår ref 15/258-22 Dato 9. august 2018 Pålegg om utpeking av Telenor Norge AS som tilbyder av særlige tjenester til funksjonshemmede og andre sluttbrukere

Detaljer