Vedlegg 2. Resultat av høringen av PTs varsel om vedtak mot Lyse Tele AS i marked 9

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedlegg 2. Resultat av høringen av PTs varsel om vedtak mot Lyse Tele AS i marked 9"

Transkript

1 Vedlegg 2 Resultat av høringen av PTs varsel om vedtak mot Lyse Tele AS i marked 9 8. april 2008

2 Innledning Dette dokumentet oppsummerer høringssvarene til Post- og teletilsynets (PT) varsel om vedtak mot Lyse Tele AS (Lyse) i markedet for terminering av offentlig telefontjeneste i fastnett (Marked 9) som var på høring i perioden 6. juli til 20. august Det var kun Lyse som ga kommentarer til varselet, i brev av 24. august Konkurransetilsynet (KT) fikk et foreløpig utkast til vedtak med vedlegg og kommentarene fra Lyse for uttalelse ved e-post fra PT av 14. november Konkurransetilsynets kommentarer ble oversendt PT 23. november Konkurransetilsynet viser til at man i sin tid aksepterte markedsavgresningen og den foreslåtte virkemiddelbruken som nå gjelder for de regulerte tilbyderne i marked 9. Konkurransetilsynet er derfor enig i at den foreslåtte reguleringen av Lyse fremstår som hensiktsmessig ut fra dagens reguleringsregime. Del I - Markedsanalysen 1. Vedrørende markedsandeler Lyse legger til grunn at det ikke medfører riktighet at selskapet er i en monopolsituasjon for terminering i selskapets nett. Dette skyldes at selskapets fiberkunder fritt kan velge bredbåndstelefonitjenester levert av aksessuavhengige tilbydere. I følge Lyse synes PTs tilnærming å ta utgangspunkt i en tradisjonell forretningsmodell for terminering av fasttelefoni og tar ikke høyde for at tilbydere av IP-telefoni kan terminere taletrafikk til sluttbrukere i andre tilbyderes fastnett. Lyse har derfor ikke 100 % markedsandel av taleterminering i eget nett, og dette underbygges også av at noen av selskapets fiberkunder kjøper IP-telefoni fra andre tilbydere. Lyse er videre uenig i at selskapet kan opptre uavhengig av egne kunder og andre tilbydere. Lyse kan for eksempel ikke øke prisen vesentlig uten at det vil slå negativt på salg av telefoniproduktet ettersom kundene står fritt til å kjøpe tilsvarende tjenester fra andre tilbydere. Prosessen forut for inngåelse av samtrafikkavtale med Telenor viser også klart at selskapet ikke kan opptre uavhengig av andre tilbydere. I den nevnte prosess krevdes regulatoriske pålegg, herunder trussel med tvangsmulkt overfor Telenor før selskapet tillot Lyse å fastsette termineringspris i eget termineringsmarked. Telenors etterfølgende atferd etter PTs opphevelse av deler av eget vedtak der Telenor ble pålagt å inngå samtrafikkavtale med Lyse, viser også at Telenor forsøker å diktere endringer til ugunst for Lyse i den inngåtte samtrafikkavtalen mellom de to selskapene så snart det regulatoriske pålegget var bortfalt. På denne bakgrunn mener Lyse at den endelige markedsanalysen må endres på flere punkter slik at formuleringene om at Lyse kan opptre uavhengig i markedet erstattes med en beskrivelse av prosessen rundt inngåelsen av samtrafikkavtalen med Telenor. PT er enig med Lyse at det er mulig for andre tilbydere av bredbåndstelefoni å tilby telefonitjenester til kunder som er fysisk tilknyttet Lyses fibernett, herunder også terminering til disse kundene. Definisjonen av marked 9 er imidlertid ikke ubetinget knyttet til det fysiske nettet. 2

3 Selv om kunder som er fysisk tilknyttet Lyses nett har mulighet til å velge andre tilbydere av bredbåndstelefoni, vil det i praksis ikke være mulig for andre tilbydere å foreta termineringen til kunder som får levert telefonitjenesten hos Lyse. Kundene måtte i så fall skaffet seg abonnement hos flere tilbydere av bredbåndstelefoni, med ulike telefonnummer for hvert abonnement. Dette ville være lite praktisk og innebære ekstra kostnader for kundene. PT mener derfor at marked 9 omfatter terminering av tale til egne telefonikunder i fastnett. Markedsavgrensningen er knyttet til leveransen av telefontjenesten, og ikke til det aktuelle fysiske nettet. PT har presisert dette i analysen. Lyse har dermed 100 % markedsandel i dette markedet. Vi vil i denne sammenhengen også vise til at PT har utpekt Telio som tilbyder med sterk markedsstilling for terminering i eget fastnett, selv om selskapet ikke disponerer noe eget fysisk nett. Bakgrunnen for dette er at Telio, på samme måte som Lyse, kontrollerer termineringen til egne telefonikunder og har innflytelse over egen termineringspris. Når der gjelder Lyses synspunkt om at selskapet ikke kan opptre uavhengig av kunder og andre tilbydere, vil PT for det første vise til at calling party pays -prinsippet i stor grad innebærer at kundene ikke vil ha noe incentiv til å skifte tilbyder dersom det etablerer seg konkurrenter som tilbyr lavere termineringspriser. Vi viser til kapittel i PTs analyse 24. mars 2006 av marked 9 for en nærmere beskrivelse av dette. Videre vil PT vise til at Telenors mulighet til å hindre Lyse i å sette høyere termineringspris enn Telenor ved etablering av samtrafikkavtale med Lyse i stor grad skyldtes at Telenor på det tidspunktet ikke var pålagt en plikt til å kjøpe terminering i Lyses nett. PT mener at dette var en svakhet ved reguleringen og legger derfor opp til at alle tilbydere i marked 9 skal pålegges en plikt til å etterkomme rimelige anmodninger om kjøp av terminering av tale fra andre tilbydere. Dette vil etter PTs mening hindre Telenor (og eventuelt andre) i å kunne diktere andre tilbyderes termineringspriser. Vi viser til PTs notifikasjon til EFTAs overvåkningsorgan (ESA) av 29. februar 2008 vedrørende pålegg om ytterligere forpliktelser overfor tilbydere av terminering i fastnett. PT vil dessuten vise til at samtrafikkavtalen mellom Telenor og Lyse åpner for at Lyse gradvis kan øke sin termineringspris dersom selskapet skulle ønske det. På bakgrunn av dette mener PT fortsatt at Lyse kan opptre uavhengig av kunder og andre tilbydere med hensyn til fastsettelse av egen termineringspris. Vi har derfor ikke funnet grunnlag for å endre denne konklusjonen i markedsanalysen. 2. Vedrørende etableringshindringer og potensiell konkurranse Lyse mener fremstillingen av etableringshindringer i markedsanalysen ikke stemmer med den faktiske situasjonen i markedet for terminering av tale i Lyses fastnett ettersom det etter selskapets oppfatning er mulig for andre tilbydere å terminere i Lyses fastnett. Dette får den konsekvens at PT tar feil når tilsynet skriver i analysen at etableringshindringer utgjør kjernen i konkurranseproblemene i dette markedet. PT vil her vise til vår vurdering i punkt 1 om markedsandeler over. Som det fremgår der, mener PT at markedet omfatter terminering av tale til egne telefonikunder. I dette markedet har Lyse 100 % markedsandel, og PT fastholder at etableringshindringene i dette markedet er nærmest absolutte. 3

4 3. Vedrørende forhold på etterspørselssiden Etter Lyses oppfatning synes markedsanalysens kapittel om forhold på etterspørselssiden å være skrevet ut fra en teoretisk tilnærming uten at det er tatt hensyn til den faktiske forhandlingsstyrke/markedsmakt som Telenor i praksis har vist at de har i dette markedet. Det faktum at Telenor nektet Lyse å sette egne termineringspriser tilsier at Telenor har mer enn en viss forhandlingsstyrke på etterspørselssiden slik PT har skrevet i markedsanalysen. Dette synet underbygges ytterligere ved Telenors etterfølgende opptreden etter PTs opphevelse og omgjøring av sitt vedtak av 6. juli 2007 der Telenor ble pålagt å inngå samtrafikkavtale med Lyse uavhengig av Lyses tilbudte termineringspris. Lyse legger etter dette til grunn at markedsanalysen må omskrives på flere punkter for å være i overensstemmelse med virkeligheten. Lyse påpeker videre at Telenor krever at selskapets samtrafikkavtale skal legges til grunn for begge selskapenes tilbud om terminering i fastnett og at denne avtalen er basert på at Lyse skal betale for tilknytningene til Telenors nett mens Telenor ikke skal betale for å tilknytte seg Lyses nett. Telenor nekter også å betale leie av tilknytningstjenester dersom den andre parten ikke aksepterer resiproke priser. Telenor krever dessuten ensidig betalig for transmisjonsmessig tilknytning (TMT) til Telenor, trafikkapasitet (TPK), gatewaybunt (GWB) og signaleringslink (SPT). PT vil igjen vise til vår vurdering i punkt 1 om markedsandeler ovenfor der det fremgår at PT legger opp til at Telenor og andre tilbydere av terminering pålegges en plikt til å etterkomme rimelige anmodninger om kjøp av terminering av tale fra andre tilbydere. Dette vil etter PTs mening hindre Telenor (og eventuelt andre) i å kunne diktere andre tilbyderes termineringspriser. Videre legger PT i sin notifikasjon til ESA 29. februar 2008 vedrørende pålegg om ytterligere forpliktelser overfor tilbydere av terminering i fastnett opp til at kjøpsplikten også skal gjelde tilknytningstjenester i andre tilbyderes nett. En slik plikt vil etter PTs mening hindre Telenor i å stille ensidige krav om betaling for tilknytningstjenester. PT vil også vise til at Telenor med virkning fra 1. februar 2008 har endret sin standard samtrafikkavtale slik at det blir større grad av gjensidighet i betaling for tilknytningstjenester enn tidligere. PT ser etter dette ikke grunn til å endre konklusjonen i markedsanalysen på dette punktet, men har tatt inn noe tekst om plikten til å kjøpe terminering i andre tilbyderes nett. 4. Vedrørende lønnsomhet Lyse finner det merkelig at PT unnlater å vurdere lønnsomhet som kriterium i analysen ut fra at en begrunnelse om at Lyses lønnsomhet ikke er kjent samtidig som PT i markedsanalysen skriver at høy lønnsomhet over tid kan være en indikator å på sterk markedsstilling. Lyse viser i denne sammenheng til Telenors ONP-rapporter som i en årrekke har vist god lønnsomhet for selskapet på grossistnivå. Ingen andre selskaper hevdes å være i nærheten av denne lønnsomheten, men har i stedet negativ lønnsomhet til tross for at flere tilbydere har operert med høyere termineringspriser enn Telenor. Lyse hevder derfor at lønnsomhet bør vektlegges i større grad i den endelige analysen. Dersom selskapet ikke tillates å sette termineringspriser som gir grunnlag for kostnadsdekning og lønnsomhet, kan PT i markedsanalysen heller ikke konkludere med at Lyse har sterk markedsstilling. 4

5 PT fastholder at Lyses forholdsvis korte tid som tilbyder av egen terminering ikke gir noe godt grunnlag for å vurdere lønnsomhet som kriterium for sterk markedsstilling i dette markedet. Vi finner derfor ikke grunn til å endre analysen på dette punktet. PT vil for øvrig bemerke at Telenors ONP-rapporter forut for PTs vedtak 24. mars 2006 ikke viste spesielt høy avkastning for samtrafikkproduktene i fastnett. Dette dannet også grunnlaget for fastsettelsen av pristakene for Telenors produkter innen originering, terminering og transitt. Når det gjelder andre tilbydere av terminering som PT har vurdert, mener PT at ingen av disse har kunnet dokumentere negativ lønnsomhet for terminering. PT her derfor fattet vedtak om at i alt fem tilbydere må redusere sine termineringspriser ned til samme nivå som Telenor. PT vil også påpeke at det ikke medfører riktighet at Lyse vil bli forhindret fra å sette termineringspriser som gir grunnlag for kostnadsdekning og lønnsomhet. Tilsynet legger opp til at Lyse skal underlegges et krav om å ha rimelige termineringspriser. Dersom Lyse kan begrunne og dokumentere et høyere kostnadsnivå for terminering enn Telenor, vil Lyse kunne ha avvikende termineringspriser. Del II - Utkast til vedtak 5. Vedrørende muligheter for duplisering av infrastruktur Under henvisning til PTs omtale av mulig fremtidig endring i valg av reguleringsprinsipp og virkemiddelbruk for bredbåndstelefoni, anfører Lyse at dagens markedssituasjon tilsier at disse vurderingene må gjøres nå. Lyse og andre aktørers satsning på bredbåndstelefoni via egne aksessnett viser at duplisering av infrastruktur til fasttelefoni både er mulig og konkurransefremmende. PT bes derfor gjennomføre ny vurdering av hvilket reguleringsprinsipp som skal legges til grunn i dette termineringsmarkedet. I en slik vurdering må en ifølge Lyse ta vesentlig hensyn til at den teknologiske og markedsmessige utviklingen de siste årene har ført til at man ikke lenger kan snakke om tjenestespesifikk infrastruktur på fastnettsiden. Lyse anfører også at dersom det er mulig og ønskelig å legge til rette for alternative bredbåndsnett, vil det også være mulig og ønskelig å legge til rette for alternativ infrastruktur for fasttelefoni. PT vil vise til vurderingene i kapittel 4.2 i varsel om vedtak. Det fremgår der at markedene for terminering er spesielle med hensyn av valg av reguleringsprinsipp 2 eller 3. Selv om det skulle bli etablert flere konkurrerende fastnett/bredbåndsnett, vil ikke dette avhjelpe konkurranseproblemene i marked 9 fullt ut. Som det fremgår av vurderingen i kapittel 4.2, mener PT at terminering av bredbåndstelefoni foreløpig ikke skiller seg fra terminering av PSTN/ISDN idet termineringen i begge tilfeller skjer innenfor det etablerte samtrafikkregimet. Dette gjelder også for Lyses tilbud om terminering som er basert på Telenors standard samtrafikkavtale. PT finner på bakgrunn av dette ikke grunn til å endre konklusjonen på dette punktet. 5

6 6. Vedrørende Lyses termineringspriser Lyse viser til deler av PTs begrunnelse for ikke å regulere Telenors tilbud av mørk fiber i marked I nevnte vedtak fremkommer det at tilsynet har ønsket å vise varsomhet vedrørende prisregulering av ny teknologi (fiber), og Lyse mener derfor at samme moment også må gjøres gjeldende i forhold til prisregulering av Lyses infrastruktur i marked 9. Etter Lyses oppfatning er PTs omtale av prisnivået til selskapets termineringspriser misvisende. PT har i varselet omtalt at Lyse har fastsatt termineringspriser som er vesentlig høyere enn Telenor uten samtidig å nevne at selskapet har en helt annen kostnadsstruktur enn øvrige aktører i markedet. PT etterlater derfor et inntrykk av at vesentlig høyere priser enn Telenors priser kan indikere urimelige priser. Dette er ikke i samsvar med andre deler av varselet der det klart fremkommer at vurdering av prisnivået må avgjøres særskilt der faktiske kostnader vil være sentralt. Lyse savner derfor en henvisning til Lyses bidrag til økt infrastrukturkonkurranse og dertil høyere kostnadsbase enn andre tilbydere som benytter andre aktørers nett for å tilby fasttelefoni. Lyse ber videre om at PT i det endelige vedtaket presiserer at rimelige priser er en mildere form for prisregulering enn kostnadsorientering. Det må derfor også fremgå eksplisitt av vedtaket at Lyse under enhver omstendighet må tillates å sette termineringspriser som gir kostnadsdekning pluss en gitt margin. PT mener at Lyses henvisning til reguleringen av mørk fiber i marked 14 er lite relevant. Terminering av tale i fastnett kan ikke sies å innbære noen vesentlig nytt selv om termineringen skjer på grunnlag av et fibernett. PT regulerer ikke Lyses fiberinfrastruktur som sådan, men kun prisen for terminering av tale. Når PT i punkt 102 i varselet har omtalt at Lyse opprinnelig fastsatte termineringspriser som var høyere enn Telenors priser, er dette gjort for å illustrere at Lyse har incentiver (og mulighet) til å fastsette høyere priser, og at det derfor er behov for prisregulering av Lyse (i form av krav om rimelige priser). PT mener at det videre i kapittel i vedtaket klart fremgår at det skal foretas en særskilt vurdering for å avgjøre hva som er rimelige priser. Lyses kostnadsnivå vil være ett av momentene i en slik vurdering. PT har på det nåværende tidspunkt ikke grunnlag for å vurdere om Lyse har høyere kostnadsbase enn andre tilbydere og har derfor heller ikke noen endelig oppfatning om hva som er rimelig pris for terminering hos Lyse. Vi vil imidlertid vise til PTs vedtak av 17. oktober 2007 vedrørende termineringsprisene til Get, Hafslund Telecom, TDC og Ventelo der det bl.a. fremgår at kostnader knyttet til aksessnett ikke er relevant å henføre til terminering i fastnett. Vi vil ellers vise til i punkt 4 ovenfor vedrørende lønnsomhet der det fremgår at Lyse ikke vil bli forhindret fra å sette termineringspriser som gir grunnlag for kostnadsdekning og lønnsomhet. PT mener at dette allerede fremgår klart av vedtaket og ser ikke grunn til å gjøre noen endringer på dette punktet. 1 Grossistmarkedet for overføringskapasitet over 8 Mbit/s 6

Vedlegg 1 Sak: Resultat av høringen av PTs analyse av markedet for transitt i fastnett (tidligere marked 10)

Vedlegg 1 Sak: Resultat av høringen av PTs analyse av markedet for transitt i fastnett (tidligere marked 10) Vedlegg 1 Sak: 0805807 Resultat av høringen av PTs analyse av markedet for transitt i fastnett (tidligere marked 10) 7. juni 2011 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Kommentarer til tre-kritere-testen...

Detaljer

Vedlegg 2. Resultat av høringen av PTs varsel om vedtak i marked mai 2007

Vedlegg 2. Resultat av høringen av PTs varsel om vedtak i marked mai 2007 Vedlegg 2 Resultat av høringen av PTs varsel om vedtak i marked 7 3. mai 2007 1 1. Innledning Dette dokumentet oppsummerer høringssvarene til Post og teletilsynets (PT) varsel om vedtak i sluttbrukermarkedet

Detaljer

Vedlegg 1. Analyse av markedet for terminering i fastnett hos Lyse Tele AS

Vedlegg 1. Analyse av markedet for terminering i fastnett hos Lyse Tele AS Vedlegg 1 Analyse av markedet for terminering i fastnett hos Lyse Tele AS 8. april 2008 1 Innholdsfortegnelse Oppsummering og konklusjon... 3 1 Bakgrunn og rettslige rammer for markedsanalysen... 4 2 Overblikk

Detaljer

DET KONGELIGE SAMFERDSELSDEPARTEMENT. Deres ref Vår ref Dato 08/882- KAT

DET KONGELIGE SAMFERDSELSDEPARTEMENT. Deres ref Vår ref Dato 08/882- KAT DET KONGELIGE SAMFERDSELSDEPARTEMENT Føyen Advokatfirma DA Postboks 7086 St. Olavs pl. 0130 OSLO Deres ref Vår ref Dato 08/882- KAT 22.10.2008 Vedtak i Lyse Teles klage på Post- og teletilsynets vedtak

Detaljer

Varsel om opphevelse av forpliktelser i sluttbrukermarkedet for fasttelefoniabonnement (marked 1) og grossistmarkedet for originering av offentlig

Varsel om opphevelse av forpliktelser i sluttbrukermarkedet for fasttelefoniabonnement (marked 1) og grossistmarkedet for originering av offentlig Varsel om opphevelse av forpliktelser i sluttbrukermarkedet for fasttelefoniabonnement (marked 1) og grossistmarkedet for originering av offentlig telefontjeneste i fastnett (marked 2) 17. desember 2014

Detaljer

1. august Sak

1. august Sak Vedtak om utpeking av tilbydere med sterk markedsstilling og pålegg om særskilte forpliktelser i markedene for originering og terminering av offentlig telefontjeneste i fastnett (marked 2 og 3) 1. august

Detaljer

Vår ref.: Oversendelse av TDCs og Ventelos klager på PTs vedtak i tidligere marked 15

Vår ref.: Oversendelse av TDCs og Ventelos klager på PTs vedtak i tidligere marked 15 Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep. 0030 OSLO Vår ref.: 0902010-61 Deres ref.: Vår dato: 29.10.2010 Deres dato: Saksbehandler: KOL / IVO Oversendelse av TDCs og Ventelos klager på PTs vedtak i

Detaljer

Vedtak om utpeking av tilbyder med sterk markedsstilling og pålegg om særskilte forpliktelser i markedet for terminering av offentlig telefontjeneste

Vedtak om utpeking av tilbyder med sterk markedsstilling og pålegg om særskilte forpliktelser i markedet for terminering av offentlig telefontjeneste Vedtak om utpeking av tilbyder med sterk markedsstilling og pålegg om særskilte forpliktelser i markedet for terminering av offentlig telefontjeneste i fastnett hos Lyse Tele AS (marked 9) 8. april 2008

Detaljer

Varsel om vedtak om oppfølging av kravet til ikke-diskriminering i marked 4 og 5 ved bruk av marginskvistest for fiberbasert LLUB og Bredbåndsaksess

Varsel om vedtak om oppfølging av kravet til ikke-diskriminering i marked 4 og 5 ved bruk av marginskvistest for fiberbasert LLUB og Bredbåndsaksess W Telenor ASA Snarøyveien 30 1360 FORNEBU Vår ref.: 1501017-13 - Vår dato: 8.5.2015 Deres ref.: Deres dato: Saksbehandler: CTE, ARL, OAU, EIM, ESB, SAT Varsel om vedtak om oppfølging av kravet til ikke-diskriminering

Detaljer

Vår ref.: Vedlegg 1: Varsel om vedtak med vedlegg 21. oktober 2009.

Vår ref.: Vedlegg 1: Varsel om vedtak med vedlegg 21. oktober 2009. Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep. 0030 OSLO Vår ref.: 0902010-60 Deres ref.: Vår dato: 29.10.2010 Deres dato: Saksbehandler: KOL / IVO Oversendelse av Tele2s klage på PTs vedtak i tidligere marked

Detaljer

Utpeking av tilbydere med sterk markedsstilling og vedtak med pålegg om særskilte forpliktelser i markedene for originering, terminering og transitt

Utpeking av tilbydere med sterk markedsstilling og vedtak med pålegg om særskilte forpliktelser i markedene for originering, terminering og transitt Utpeking av tilbydere med sterk markedsstilling og vedtak med pålegg om særskilte forpliktelser i markedene for originering, terminering og transitt av offentlig telefontjeneste i fastnett (Marked 8 10)

Detaljer

Resultat av høringen av PTs varsel om vedtak i markedet for terminering av tale i mobilnett hos Lycamobile Norway Ltd. (marked 7)

Resultat av høringen av PTs varsel om vedtak i markedet for terminering av tale i mobilnett hos Lycamobile Norway Ltd. (marked 7) Vedlegg 2 Sak: 0906783 Resultat av høringen av PTs varsel om vedtak i markedet for terminering av tale i mobilnett hos Lycamobile Norway Ltd. (marked 7) 15. juni 2011 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...

Detaljer

Vedtaket er også påklaget av Telenor ASA (Telenor) og Broadnet AS (Broadnet).

Vedtaket er også påklaget av Telenor ASA (Telenor) og Broadnet AS (Broadnet). W Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep. 0030 OSLO Vår ref.: 1501017-36 Vår dato: 23.11.2015 Deres ref.: Deres dato: Saksbehandler: Svend Albert Toft Oversendelse av klage fra TDC/Get vedrørende Nkoms

Detaljer

TeliaSoneras oppkjøp av Vollvik Gruppen konkurranseloven 16

TeliaSoneras oppkjøp av Vollvik Gruppen konkurranseloven 16 Advokatfirmaet Wikborg, Rein og Co. Postboks 1513 0117 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 2005/1115 MAO-M5 LKCH 528.2 Saksbeh.: Dato: 31. oktober 2005 TeliaSoneras oppkjøp av Vollvik Gruppen konkurranseloven 16

Detaljer

Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet Postboks 93 4791 Lillesand VEDR. VARSEL OM DEREGULERING AV MARKEDENE FOR FASTTELEFONI

Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet Postboks 93 4791 Lillesand VEDR. VARSEL OM DEREGULERING AV MARKEDENE FOR FASTTELEFONI 1 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet Postboks 93 4791 Lillesand Kristiansand, 10. februar 2015 VEDR. VARSEL OM DEREGULERING AV MARKEDENE FOR FASTTELEFONI 1. Innledning Vi viser til varsel av 17.12.2014 om

Detaljer

Videre oppfølging etter Samferdselsdepartementets vedtak i klagesak i marked 4 og 5

Videre oppfølging etter Samferdselsdepartementets vedtak i klagesak i marked 4 og 5 W Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep. 0030 Oslo Vår ref.: 1103505-82 - Vår dato: 23.2.2015 Deres ref.: Deres dato: Saksbehandler: Christina Tetlie Videre oppfølging etter Samferdselsdepartementets

Detaljer

Oppdatert analyse av de merinntekter Telenor Mobil og NetCom har hatt p.g.a. det historiske regimet for regulering av mobilterminering

Oppdatert analyse av de merinntekter Telenor Mobil og NetCom har hatt p.g.a. det historiske regimet for regulering av mobilterminering Network Norway/Tele2 Oppdatert analyse av de merinntekter Telenor Mobil og NetCom har hatt p.g.a. det historiske regimet for regulering av mobilterminering 15.1.21 Innholdsfortegnelse 1 SAMMENDRAG... 3

Detaljer

Vedtak om utpeking av tilbydere med sterk markedsstilling og pålegg om særskilte forpliktelser i grossistmarkedene for terminering av offentlig

Vedtak om utpeking av tilbydere med sterk markedsstilling og pålegg om særskilte forpliktelser i grossistmarkedene for terminering av offentlig Vedtak om utpeking av tilbydere med sterk markedsstilling og pålegg om særskilte forpliktelser i grossistmarkedene for terminering av offentlig telefontjeneste i fastnett (marked 3) 22. januar 2016 Sammendrag

Detaljer

Vår ref.: Vedlegg 1: Varsel om vedtak med vedlegg 21. oktober 2009.

Vår ref.: Vedlegg 1: Varsel om vedtak med vedlegg 21. oktober 2009. Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep. 0030 OSLO Vår ref.: 0902010-59 Deres ref.: Vår dato: 29.10.2010 Deres dato: Saksbehandler: KOL / IVO Oversendelse av Telenors klage på PTs vedtak i tidligere

Detaljer

Utkast til vedtak om oppfølging av kravet til ikke-diskriminering ved bruk av marginskvistest for fiberbasert Bredbåndsaksess

Utkast til vedtak om oppfølging av kravet til ikke-diskriminering ved bruk av marginskvistest for fiberbasert Bredbåndsaksess W Vår ref.: 1501017-20 - Vår dato: 6.7.2015 Saksbehandler: Eivind Skaar Briseid Utkast til vedtak om oppfølging av kravet til ikke-diskriminering ved bruk av marginskvistest for fiberbasert Bredbåndsaksess

Detaljer

Vedtak om opphevelse av forpliktelser i sluttbrukermarkedet for fasttelefoniabonnement (marked 1) og grossistmarkedet for originering av offentlig

Vedtak om opphevelse av forpliktelser i sluttbrukermarkedet for fasttelefoniabonnement (marked 1) og grossistmarkedet for originering av offentlig Vedtak om opphevelse av forpliktelser i sluttbrukermarkedet for fasttelefoniabonnement (marked 1) og grossistmarkedet for originering av offentlig telefontjeneste i fastnett (marked 2) 22. januar 2016

Detaljer

Vedtak om oppfølging av kravet til ikke-diskriminering ved bruk av marginskvistest for fiberbasert Bredbåndsaksess

Vedtak om oppfølging av kravet til ikke-diskriminering ved bruk av marginskvistest for fiberbasert Bredbåndsaksess W Telenor ASA Snarøyveien 30 Vår ref.: 1501017-20 - Vår dato: 27.8.2015 1360 FORNEBU Saksbehandler: Eivind Skaar Briseid Vedtak om oppfølging av kravet til ikke-diskriminering ved bruk av marginskvistest

Detaljer

DET KONGELIGE SAMFERDSELSDEPARTEMENT

DET KONGELIGE SAMFERDSELSDEPARTEMENT DET KONGELIGE SAMFERDSELSDEPARTEMENT Legalteam advokatfirma DA Postboks 1969 Vika 0125 OSLO Deres ref Vår ref Dato 07/1882- HK/SJK/LBA/EW 17.07.2008 Vedtak i TDCs klage over Post- og teletilsynets vedtak

Detaljer

Har vi et velfungerende bredbåndsmarked i Norge?

Har vi et velfungerende bredbåndsmarked i Norge? Har vi et velfungerende bredbåndsmarked i Norge? Willy Jensen Direktør Post- og teletilsynet Digitale telenett Teleforum på Kursdagene NTNU, Trondheim 5-6.januar 2010 1 Disposisjon 1. Kort om regelverk,

Detaljer

TDC AS. Postboks 4600, Nydalen 0405 OSLO

TDC AS. Postboks 4600, Nydalen 0405 OSLO DET KONGELIGE SAMFERDSELSDEPARTEMENT TDC AS Postboks 4600, Nydalen 0405 OSLO Deres ref Vår ref Dato mej 10/1686- KAW 15.12.2010 TDCs klage på Post- og teletilsynets vedtak av 27. september 2010 (marked

Detaljer

Vedlegg 1: Varsel om vedtak med vedlegg 26. mars 2010.

Vedlegg 1: Varsel om vedtak med vedlegg 26. mars 2010. Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep. 0030 OSLO Vår ref.: 0906783-126 Deres ref.: Vår dato: 3.12.2010 Deres dato: Saksbehandler: IVO / KOL Oversendelse av NetComs klage på PTs vedtak i marked 7 Vedlagt

Detaljer

26. mars Korrigert 29. april 2010.

26. mars Korrigert 29. april 2010. Varsel om vedtak om utpeking av tilbydere med sterk markedsstilling og pålegg om særskilte forpliktelser i markedene for terminering av tale i individuelle offentlige mobilkommunikasjonsnett (marked 7)

Detaljer

Utkast til vedtak om utpeking av tilbydere med sterk markedsstilling og pålegg om særskilte forpliktelser i markedene for terminering av tale i

Utkast til vedtak om utpeking av tilbydere med sterk markedsstilling og pålegg om særskilte forpliktelser i markedene for terminering av tale i Utkast til vedtak om utpeking av tilbydere med sterk markedsstilling og pålegg om særskilte forpliktelser i markedene for terminering av tale i individuelle offentlige mobilkommunikasjonsnett (marked 7)

Detaljer

Konkurranse, regulering og digital dividende

Konkurranse, regulering og digital dividende Konkurranse, regulering og digital dividende Direktør Willy Jensen Post- og teletilsynet Telecom Line, 18. mai 2010 Utvikling i antall tilbydere 2006 2007 2008 2009 Fasttelefoni 83 93 87 90 herav: bredbåndstelefoni

Detaljer

Vedlegg 1 Sak Analyse av markedene for originering og terminering av offentlig telefontjeneste i fastnett (marked 2-3)

Vedlegg 1 Sak Analyse av markedene for originering og terminering av offentlig telefontjeneste i fastnett (marked 2-3) Vedlegg 1 Sak 0805807 Analyse av markedene for originering og terminering av offentlig telefontjeneste i fastnett (marked 2-3) 1. august 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE Sammendrag... 4 1. Bakgrunn og rammer for

Detaljer

Vedtak i klagesak: Klager over Post- og teletilsynets vedtak av 20. januar 2014 i marked 4 og marked 5

Vedtak i klagesak: Klager over Post- og teletilsynets vedtak av 20. januar 2014 i marked 4 og marked 5 Adressater iflg. liste Deres ref Vår ref Dato 14/391 18.12.2014 Vedtak i klagesak: Klager over Post- og teletilsynets vedtak av 20. januar 2014 i marked 4 og marked 5 1. INNLEDNING Det vises til klager

Detaljer

Samtrafikk og markedsregulering

Samtrafikk og markedsregulering Samtrafikk og markedsregulering Hans Jørgen Enger Seksjonssjef avdeling Marked Post- og teletilsynet NTNU telematikk IKT, organisasjon og marked 10. oktober 2012 Disposisjon/dagens tema I. Litt om samtrafikk

Detaljer

Sammendrag. Sak Vedtak i markedene for terminering av tale i mobilnett

Sammendrag. Sak Vedtak i markedene for terminering av tale i mobilnett Vedtak om utpeking av tilbydere med sterk markedsstilling og pålegg om særskilte forpliktelser i markedene for terminering av tale i individuelle mobilkommunikasjonsnett (marked 7) Sak 1206565 13. januar

Detaljer

Vedlegg 1. Analyse av markedene for originering, terminering og transitt i fastnett. Revidert og oppdatert

Vedlegg 1. Analyse av markedene for originering, terminering og transitt i fastnett. Revidert og oppdatert Vedlegg 1 Analyse av markedene for originering, terminering og transitt i fastnett Revidert og oppdatert 24. mars 2006 Analyse av markedet for originering, terminering og transitt av offentlig telefontjeneste

Detaljer

Varsel om vedtak - pålegg om retting og overtredelsesbot

Varsel om vedtak - pålegg om retting og overtredelsesbot Telenor Norge AS Snarøyveien 30 1331 FORNEBU Norge Vår ref.: 1303660-18 - 412.9 Vår dato: 3.10.2013 Deres ref.: Deres dato: Saksbehandlere: Ole Botnen Eide og Kenneth Olsen Ugradert Varsel om vedtak -

Detaljer

Vedtaket er også påklaget av Telenor ASA (Telenor) og TDC AS / Get AS (TDC/Get).

Vedtaket er også påklaget av Telenor ASA (Telenor) og TDC AS / Get AS (TDC/Get). W Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep. 0030 OSLO Vår ref.: 1501017-37 Vår dato: 23.11.2015 Deres ref.: Deres dato: Saksbehandler: Svend Albert Toft Oversendelse av klage fra Broadnet vedrørende

Detaljer

Utpeking av tilbydere med sterk markedsstilling og vedtak om pålegg av særskilte forpliktelser i sluttbrukermarkedene for fasttelefoni. 21.

Utpeking av tilbydere med sterk markedsstilling og vedtak om pålegg av særskilte forpliktelser i sluttbrukermarkedene for fasttelefoni. 21. Utpeking av tilbydere med sterk markedsstilling og vedtak om pålegg av særskilte forpliktelser i sluttbrukermarkedene for fasttelefoni 21. april 2006 1 SAMMENDRAG... 4 1 INNLEDNING OG BAKGRUNN... 6 1.1

Detaljer

VEDTAK OM STERK MARKEDSSTILLING I SAMTRAFIKKMARKEDET

VEDTAK OM STERK MARKEDSSTILLING I SAMTRAFIKKMARKEDET Advokatfirmaet Simonsen Føyen DA v/advokat Tor Stokke Postboks 6641 St. Olavs plass 0129 OSLO Deres ref Vår ref Dato 03/1495- HG 10.12.2003 VEDTAK OM STERK MARKEDSSTILLING I SAMTRAFIKKMARKEDET 1 Bakgrunn

Detaljer

V1998-14 16.02.98 Konkurranseloven 3-10, Vedtak om inngrep mot Telenors rabattordning Familie og venner Mobil

V1998-14 16.02.98 Konkurranseloven 3-10, Vedtak om inngrep mot Telenors rabattordning Familie og venner Mobil V1998-14 16.02.98 Konkurranseloven 3-10, Vedtak om inngrep mot Telenors rabattordning Familie og venner Mobil Sammendrag: Konkurransetilsynet griper inn mot en planlagt rabattordning fra Telenor Mobil

Detaljer

DET KONGELIGE SAMFERDSELSDEPARTEMENT. 1 Post- og teletilsynets vedtak av 17. november 2008

DET KONGELIGE SAMFERDSELSDEPARTEMENT. 1 Post- og teletilsynets vedtak av 17. november 2008 DET KONGELIGE SAMFERDSELSDEPARTEMENT Ventelo Bedrift AS Postboks 4403 Nydalen Unntatt offentlighet 0403 OSLO 13 Deres ref Vår ref Dato 08/2128- MAT 14.01.2009 Svar på anmodning om utsatt iverksetting av

Detaljer

Telenors prisstruktur for fasttelefoni konkurranseloven 12, jf. 11 avslag på anmodning om å gi pålegg om opphør

Telenors prisstruktur for fasttelefoni konkurranseloven 12, jf. 11 avslag på anmodning om å gi pålegg om opphør Simonsen Føyen Advokatfirma DA Postboks 6641 St. Olavs Plass 0129 Oslo Deres ref.: TST/AT Vår ref.: 2003/1074 MA2-M5 HELA 528.1 Saksbeh.: Dato: 12. oktober 2004 Telenors prisstruktur for fasttelefoni konkurranseloven

Detaljer

Vedlegg 2. Resultat av høringen av PTs varsel om vedtak i marked 16

Vedlegg 2. Resultat av høringen av PTs varsel om vedtak i marked 16 Vedlegg 2 Resultat av høringen av PTs varsel om vedtak i marked 16 17. november 2008 Innholdsfortegnelse: 1 Innledning...3 2 Markedsanalysen...3 2.1 Markedsandeler...3 2.2 Markedsmakt/forhandlingsstyrke

Detaljer

Omsetning og investeringer

Omsetning og investeringer Ekommarkedet 2016 Nkom publiserer tall for utviklingene i markedene for elektroniske kommunikasjonstjenester på nettstedet «Ekomstatistikken». Der vil hovedtallene være lett tilgjengelig, og datasett for

Detaljer

Forbud mot utilbørlig utnyttelse av dominerende stilling Utarbeidet 8. november 2007, oppdatert 1. januar 2014.

Forbud mot utilbørlig utnyttelse av dominerende stilling Utarbeidet 8. november 2007, oppdatert 1. januar 2014. Konkurranseloven 11: Forbud mot utilbørlig utnyttelse av dominerende stilling Utarbeidet 8. november 2007, oppdatert 1. januar 2014. Det følger av konkurranseloven 11 at et eller flere foretaks utilbørlige

Detaljer

Vedtak om utpeking av tilbydere med sterk markedsstilling og pålegg om særskilte forpliktelser i markedene for terminering av tale i individuelle

Vedtak om utpeking av tilbydere med sterk markedsstilling og pålegg om særskilte forpliktelser i markedene for terminering av tale i individuelle Vedtak om utpeking av tilbydere med sterk markedsstilling og pålegg om særskilte forpliktelser i markedene for terminering av tale i individuelle offentlige mobilkommunikasjonsnett (marked 16) 19. september

Detaljer

Markedsregulering. Hans Jørgen Enger Post- og teletilsynet. IKT, organisasjon og marked NTNU, Trondheim, 16. oktober 2013

Markedsregulering. Hans Jørgen Enger Post- og teletilsynet. IKT, organisasjon og marked NTNU, Trondheim, 16. oktober 2013 Markedsregulering Hans Jørgen Enger Post- og teletilsynet IKT, organisasjon og marked NTNU, Trondheim, 16. oktober 2013 CV i kortversjon - Utdannet jurist fra Universitetet i Oslo (2000) - Fiskeri- og

Detaljer

Det norske ekommarkedet Direktør Torstein Olsen 19. mai 2016

Det norske ekommarkedet Direktør Torstein Olsen 19. mai 2016 Det norske ekommarkedet 2015 Direktør Torstein Olsen 19. mai 2016 Omsetning og investeringer 2 Millioner kroner Utvikling i sluttbrukeromsetning i ekommarkedet totalt 40 000 35 000 30 000 25 000 37 % av

Detaljer

Kapittel 1 inneholder en beskrivelse av bakgrunn og rammer for markedsanalysen.

Kapittel 1 inneholder en beskrivelse av bakgrunn og rammer for markedsanalysen. Vedlegg 1 Analyse av sluttbrukermarkedet for fasttelefoniabonnement og grossistmarkedene for originering og terminering av offentlig telefontjeneste i fastnett (marked 1-3) 17. desember 2014 Sammendrag

Detaljer

Vedlegg 2. Resultat av høringen av PTs varsel om vedtak i markedet for tilgang og originering i mobilnett (tidligere marked 15)

Vedlegg 2. Resultat av høringen av PTs varsel om vedtak i markedet for tilgang og originering i mobilnett (tidligere marked 15) Vedlegg 2 Resultat av høringen av PTs varsel om vedtak i markedet for tilgang og originering i mobilnett (tidligere marked 15) 7. juni 2010 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Kommentarer til markedsavgrensningen...

Detaljer

0667 OSLO 5a, jfr. fvl. 13 første ledd nr. 2. Klage fra Telet Norge AS på Post - og teletilsynets vedtak om pris for

0667 OSLO 5a, jfr. fvl. 13 første ledd nr. 2. Klage fra Telet Norge AS på Post - og teletilsynets vedtak om pris for DET KONGELIGE SAMFERDSELSDEPARTEMENT Tele2 Norge AS Brynsengfaret 6B Unntatt offentlighet 0667 OSLO 5a, jfr. fvl. 13 første ledd nr. 2 Deres ref Vår rei Dato 06/1286- LBA 22.02.2008 Klage fra Telet Norge

Detaljer

1 Innledning Kommentarer til rammene for markedsanalysen Kommentarer til markedsavgrensningen... 5

1 Innledning Kommentarer til rammene for markedsanalysen Kommentarer til markedsavgrensningen... 5 Resultat av høringen av Nkoms varsel om vedtak i sluttbrukermarkedet for fasttelefoniabonnement (marked 1) og grossistmarkedene for originering (marked 2) og terminering (marked 3) av offentlig telefontjeneste

Detaljer

Vedlegg 2. Resultat av høringene av PTs varsel om vedtak i marked 13 og mai 2007

Vedlegg 2. Resultat av høringene av PTs varsel om vedtak i marked 13 og mai 2007 Vedlegg 2 Resultat av høringene av PTs varsel om vedtak i marked 13 og 14 3. mai 2007 1 1. Innledning Første del av dette dokumentet oppsummerer høringssvarene til Post og teletilsynets (PT) opprinnelige

Detaljer

Ekomplanen - Betydning for tilbydere av bredbåndstjenester. Arne Litleré Seniorrådgiver - Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

Ekomplanen - Betydning for tilbydere av bredbåndstjenester. Arne Litleré Seniorrådgiver - Nasjonal kommunikasjonsmyndighet Ekomplanen - Betydning for tilbydere av bredbåndstjenester Arne Litleré Seniorrådgiver - Nasjonal kommunikasjonsmyndighet Seminar KS Bedrift og Defo - 16. november 2016 Ekomplanen Nasjonal plan for elektronisk

Detaljer

Oversendelse av Broadnets klage på Nkoms pålegg til Telenor om retting av varsler om endringer i Telenors kobberaksessnett

Oversendelse av Broadnets klage på Nkoms pålegg til Telenor om retting av varsler om endringer i Telenors kobberaksessnett W Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep. 0030 OSLO Vår ref.:1103505-123 - 411.9 Vår dato: 21.10.2016 Deres ref.: Deres dato: Saksbehandler: Einar Meling Oversendelse av Broadnets klage på Nkoms pålegg

Detaljer

13. mai Sak:

13. mai Sak: Utkast til vedtak om utpeking av tilbyder med sterk markedsstilling og pålegg om særskilte forpliktelser i markedet for terminering av tale i mobilnett hos Lycamobile Norway Ltd. (marked 7) 13. mai 2011

Detaljer

Spørsmål fra Konkurransetilsynet i tilknytning til foretakssammenslutning mellom Telia Company AB og Phonero AS

Spørsmål fra Konkurransetilsynet i tilknytning til foretakssammenslutning mellom Telia Company AB og Phonero AS W Konkurransetilsynet Postboks 439 Sentrum 5805 BERGEN Vår ref.:1606274-2 - 049 Vår dato: 9.12.2016 Deres ref.: 2016/0378-55 Deres dato: 6.12.2016 Saksbehandler: FSR, MMA Spørsmål fra Konkurransetilsynet

Detaljer

Hva er bredbånd? Kort om begreper, regelverk, nett og teknologier. Torgeir Alvestad Sjefingeniør Post- og teletilsynet

Hva er bredbånd? Kort om begreper, regelverk, nett og teknologier. Torgeir Alvestad Sjefingeniør Post- og teletilsynet Hva er bredbånd? Kort om begreper, regelverk, nett og teknologier Torgeir Alvestad Sjefingeniør Post- og teletilsynet Seminar om bredbåndsutbygging, Gardermoen 24.10-2011 Hva sier regelverket? Definisjoner

Detaljer

Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester

Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester 2011 endret 20. juni 2012 PT-rapport nr. 4 2012 9. mai 2012 NØKKELTALL 2011 2010 2011 Endring Fast telefoni Abonnement 1 647 400 1 528 964-7,2

Detaljer

Ekomstatistikken 1. halvår 2017

Ekomstatistikken 1. halvår 2017 Ekomstatistikken Utvalgte figurer med kommentarer (Revidert 3.1.17) 25. oktober Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 2 Samlet omsetning... 4 3 Fasttelefoni... 5 3.1 Abonnement... 5 3.2 Trafikk... 6 3.3

Detaljer

Vedtak om endring av PTs vedtak 5.august 2010 (tidligere marked 15) - rapportering av regnskapsmessig skille

Vedtak om endring av PTs vedtak 5.august 2010 (tidligere marked 15) - rapportering av regnskapsmessig skille Telenor ASA Snarøyveien 30 1331 FORNEBU Vår ref.: 0902010-63 Deres ref.: Vår dato: 29.10.2010 Deres dato: Saksbehandler: KOL / IVO Vedtak om endring av PTs vedtak 5.august 2010 (tidligere marked 15) -

Detaljer

Vedlegg 2. Resultat av høringen av PTs varsel om vedtak i marked september 2005

Vedlegg 2. Resultat av høringen av PTs varsel om vedtak i marked september 2005 Vedlegg 2 Resultat av høringen av PTs varsel om vedtak i marked 16 19. september 2005 Innholdsfortegnelse: 1 Innledning... 3 2 Generelle kommentarer... 3 2.1 Markedsdefinisjon... 3 2.2 Varsel om vedtak...

Detaljer

Vedlegg 2. Resultat av høringen av PTs varsel om vedtak i sluttbrukermarkedet for fasttelefoniabonnement (marked 1)

Vedlegg 2. Resultat av høringen av PTs varsel om vedtak i sluttbrukermarkedet for fasttelefoniabonnement (marked 1) Vedlegg 2 Resultat av høringen av PTs varsel om vedtak i sluttbrukermarkedet for fasttelefoniabonnement (marked 1) 10. august 2010 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Markedsanalysen... 3 2.1 er av

Detaljer

Vedlegg 1. Analyser av sluttbrukermarkedene for offentlige telefonitjenester i fastnett. Revidert og oppdatert

Vedlegg 1. Analyser av sluttbrukermarkedene for offentlige telefonitjenester i fastnett. Revidert og oppdatert Vedlegg 1 Analyser av sluttbrukermarkedene for offentlige telefonitjenester i fastnett Revidert og oppdatert 21. april 2006 Analyser av sluttbrukermarkedene for offentlig telefontjeneste i fastnett Oppsummering

Detaljer

KOBLINGSFORBUDET I SLUTTBRUKERMARKEDENE FOR ELEKTRONISK KOMMUNIKASJON

KOBLINGSFORBUDET I SLUTTBRUKERMARKEDENE FOR ELEKTRONISK KOMMUNIKASJON KOBLINGSFORBUDET I SLUTTBRUKERMARKEDENE FOR ELEKTRONISK KOMMUNIKASJON Kandidatnummer: 563 Veileder: Inge Kaasen Leveringsfrist: 26. november 2007 Til sammen 7781 ord 09.07.2008 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING

Detaljer

Vedrørende klage på tilgangsvilkår for nasjonal gjesting marginskvis

Vedrørende klage på tilgangsvilkår for nasjonal gjesting marginskvis Network Norway AS Postboks 6258 Etterstad 0603 OSLO Vår ref.:0902010-223 - 411.7 Vår dato: 13.12.2013 Deres ref.: PKS/18589/003 Deres dato: 5.7.2013 Saksbehandler: IVO, KOL, OAU Vedrørende klage på tilgangsvilkår

Detaljer

HØRING OM REGULERING AV KONKURRANSE-, KUNDE- OG IKKE- REKRUTTERINGSKLAUSULER

HØRING OM REGULERING AV KONKURRANSE-, KUNDE- OG IKKE- REKRUTTERINGSKLAUSULER Arbeidsdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo Sendes også pr e-post til: postmottak@ad.dep.no Oslo, 1. november 2010 Ansvarlig advokat: Alex Borch Referanse: 135207-002 - HØRING OM REGULERING AV KONKURRANSE-,

Detaljer

Telenor Norge Konkurranseloven 3-10 Vedtak om inngrep mot rabattavtaler mellom Telenor Norge og NBBL

Telenor Norge Konkurranseloven 3-10 Vedtak om inngrep mot rabattavtaler mellom Telenor Norge og NBBL Deres ref.: Vår ref.: 2002/780 M5/528.1 Saksbeh.: Dato: 3. oktober 2003 Telenor Norge Konkurranseloven 3-10 Vedtak om inngrep mot rabattavtaler mellom Telenor Norge og NBBL V2003-58 1. Bakgrunn Konkurransetilsynet

Detaljer

Vedtak om overtredelsesbot

Vedtak om overtredelsesbot Telenor Norge AS Snarøyveien 30 1331 FORNEBU Vår ref.: 1303660-52 - 412.9 Vår dato: 18.9.2014 Deres ref.: Deres dato: Saksbehandler: Ole Botnen Eide Vedtak om overtredelsesbot Post- og teletilsynet (PT)

Detaljer

Regulering av elektroniske nett og tjenester

Regulering av elektroniske nett og tjenester Regulering av elektroniske nett og tjenester IKT og marked, NTNU Trondheim 3. oktober 2012 Avdelingsdirektør Irene Åmot avdeling Marked 1 Disposisjon I. Om Post- og teletilsynet (PT) II. Ekommarkedet og

Detaljer

Vedlegg 1: Varsel om vedtak med vedlegg 26. mars 2010.

Vedlegg 1: Varsel om vedtak med vedlegg 26. mars 2010. Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep. 0030 OSLO Vår ref.: 0906783-129 Deres ref.: Vår dato: 3.12.2010 Deres dato: Saksbehandler: IVO / KOL Delvis unntatt offentlighet iht. offl. 13 jf. fvl. 13 Oversendelse

Detaljer

Utkast til vedtak om opphevelse av forpliktelser i sluttbrukermarkedet for fasttelefoniabonnement (marked 1) og grossistmarkedet for originering av

Utkast til vedtak om opphevelse av forpliktelser i sluttbrukermarkedet for fasttelefoniabonnement (marked 1) og grossistmarkedet for originering av Utkast til vedtak om opphevelse av forpliktelser i sluttbrukermarkedet for fasttelefoniabonnement (marked 1) og grossistmarkedet for originering av offentlig telefontjeneste i fastnett (marked 2) 16. november

Detaljer

Vedtak om utpeking av tilbyder med sterk markedsstilling og pålegg om særskilte forpliktelser i markedet for full og delt tilgang til det faste

Vedtak om utpeking av tilbyder med sterk markedsstilling og pålegg om særskilte forpliktelser i markedet for full og delt tilgang til det faste Vedtak om utpeking av tilbyder med sterk markedsstilling og pålegg om særskilte forpliktelser i markedet for full og delt tilgang til det faste aksessnettet for levering av bredbånds- og telefontjenester

Detaljer

Analyse av markedene for terminering av tale i individuelle, offentlige mobilkommunikasjonsnett (marked 16)

Analyse av markedene for terminering av tale i individuelle, offentlige mobilkommunikasjonsnett (marked 16) Vedlegg 1 Analyse av markedene for terminering av tale i individuelle, offentlige mobilkommunikasjonsnett (marked 16) Network Norway, Ventelo og Barablu 17. november 2008 Innholdsfortegnelse Oppsummering

Detaljer

VEDTAK OM SPESIELL NETTILKNYTNING FOR EGEN RUTING AV UTENLANDSSAMTALER

VEDTAK OM SPESIELL NETTILKNYTNING FOR EGEN RUTING AV UTENLANDSSAMTALER Telenor Mobil AS v/advokatfirmaet Hjort DA Postboks 471, Sentrum 0105 OSLO Deres ref Vår ref Dato KV 03/1484-4 HG 22.12.2003 VEDTAK OM SPESIELL NETTILKNYTNING FOR EGEN RUTING AV UTENLANDSSAMTALER 1 Bakgrunn

Detaljer

Prinsipper for anvendelse av virkemidler på tilbydere med sterk markedsstilling. 12.juni 2009

Prinsipper for anvendelse av virkemidler på tilbydere med sterk markedsstilling. 12.juni 2009 Prinsipper for anvendelse av virkemidler på tilbydere med sterk markedsstilling 12.juni 2009 2 Revisjonshistorikk: Versjon Dato Endringer 1.0 14. oktober 2004 Hoveddokument ferdigstilt og offentliggjort.

Detaljer

Analyse av markedet for transitt i fastnett og utkast til vedtak om opphevelse av særskilte forpliktelser (tidligere marked 10)

Analyse av markedet for transitt i fastnett og utkast til vedtak om opphevelse av særskilte forpliktelser (tidligere marked 10) Analyse av markedet for transitt i fastnett og utkast til vedtak om opphevelse av særskilte forpliktelser (tidligere marked 10) 7. juni 2011 Sammendrag... 3 1 Bakgrunn... 5 1.1 Innledning... 5 1.2 Ny Anbefaling...

Detaljer

Analyse av markedet for transitt i fastnett og varsel om vedtak om opphevelse av særskilte forpliktelser (tidligere marked 10)

Analyse av markedet for transitt i fastnett og varsel om vedtak om opphevelse av særskilte forpliktelser (tidligere marked 10) Analyse av markedet for transitt i fastnett og varsel om vedtak om opphevelse av særskilte forpliktelser (tidligere marked 10) 28. januar 2011 Sammendrag... 3 1 Bakgrunn... 5 1.1 Innledning... 5 1.2 Ny

Detaljer

Tele2 Norge AS v/frode Lillebakken Ulvenveien 75 A 0581 OSLO. UPC Norge AS v/øyvind Husby og Knut Børmer Postboks 4400, Nydalen 0403 OSLO

Tele2 Norge AS v/frode Lillebakken Ulvenveien 75 A 0581 OSLO. UPC Norge AS v/øyvind Husby og Knut Børmer Postboks 4400, Nydalen 0403 OSLO Tele2 Norge AS v/frode Lillebakken Ulvenveien 75 A 0581 OSLO UPC Norge AS v/øyvind Husby og Knut Børmer Postboks 4400, Nydalen 0403 OSLO 'HUHVUHI 9nUUHI 2002/780 6DNVEHK 'DWR 05. juli 2005 5DEDWWDYWDOHPHOORP7HOHQRU7HOHFRP6ROXWLRQV$6RJ$/1RUVNH

Detaljer

Resultat av høringen av PTs varsel om vedtak i markedene for originering og terminering av offentlig telefontjeneste i fastnett (marked 2 og 3)

Resultat av høringen av PTs varsel om vedtak i markedene for originering og terminering av offentlig telefontjeneste i fastnett (marked 2 og 3) Vedlegg 2 Sak 0805807 Resultat av høringen av PTs varsel om vedtak i markedene for originering og terminering av offentlig telefontjeneste i fastnett (marked 2 og 3) 1. august 2011 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Utkast til vedtak om utpeking av tilbyder med sterk markedsstilling og pålegg om særskilte forpliktelser i markedet for tilgang til og

Utkast til vedtak om utpeking av tilbyder med sterk markedsstilling og pålegg om særskilte forpliktelser i markedet for tilgang til og Utkast til vedtak om utpeking av tilbyder med sterk markedsstilling og pålegg om særskilte forpliktelser i markedet for tilgang til og samtaleoriginering i offentlige mobilkommunikasjonsnett (tidligere

Detaljer

Fast og mobilt Internett - trenger vi begge overalt? Direktør Torstein Olsen Post- og teletilsynet NextStep Bredbånd - 24.

Fast og mobilt Internett - trenger vi begge overalt? Direktør Torstein Olsen Post- og teletilsynet NextStep Bredbånd - 24. Fast og mobilt Internett - trenger vi begge overalt? Direktør Torstein Olsen Post- og teletilsynet NextStep Bredbånd - 24. september 2013 Fast bredbånd. Utvikling i antall abonnement i privatmarkedet Antall

Detaljer

Vedtak om utpeking av tilbyder med sterk markedsstilling og pålegg om særskilte forpliktelser i grossistmarkedet for full og delt tilgang til faste

Vedtak om utpeking av tilbyder med sterk markedsstilling og pålegg om særskilte forpliktelser i grossistmarkedet for full og delt tilgang til faste Vedtak om utpeking av tilbyder med sterk markedsstilling og pålegg om særskilte forpliktelser i grossistmarkedet for full og delt tilgang til faste aksessnett (marked 4) 3. april 2009 Innholdsfortegnelse

Detaljer

V1999-36 25.06.99 Telenor Mobil AS' bruk av NMT-databasen til markedsføring og salg av GSM - pålegg om meldeplikt etter konkurranseloven 6-1

V1999-36 25.06.99 Telenor Mobil AS' bruk av NMT-databasen til markedsføring og salg av GSM - pålegg om meldeplikt etter konkurranseloven 6-1 V1999-36 25.06.99 Telenor Mobil AS' bruk av NMT-databasen til markedsføring og salg av GSM - pålegg om meldeplikt etter konkurranseloven 6-1 Sammendrag: Telenor Mobil pålegges å informere Konkurransetilsynet

Detaljer

Telenors VULA-produkt

Telenors VULA-produkt Telenor Norge AS Postboks 800 1331 FORNEBU Vår ref.:1103505-69 - Vår dato: 19.6.2014 Deres ref.: Deres dato: Saksbehandler: Einar Meling Telenors VULA-produkt Post- og teletilsynet (PT) viser til vårt

Detaljer

Vedlegg 1. Analyse av markedene for terminering av tale i individuelle, offentlige mobilkommunikasjonsnett (marked 7)

Vedlegg 1. Analyse av markedene for terminering av tale i individuelle, offentlige mobilkommunikasjonsnett (marked 7) Vedlegg 1 Analyse av markedene for terminering av tale i individuelle, offentlige mobilkommunikasjonsnett (marked 7) 25. august 2010 Innholdsfortegnelse Oppsummering og konklusjon... 3 1 Innledning...

Detaljer

Vedtak om utpeking av tilbyder med sterk markedsstilling og pålegg om særskilte forpliktelser i markedet for tilgang til og samtaleoriginering i

Vedtak om utpeking av tilbyder med sterk markedsstilling og pålegg om særskilte forpliktelser i markedet for tilgang til og samtaleoriginering i Vedtak om utpeking av tilbyder med sterk markedsstilling og pålegg om særskilte forpliktelser i markedet for tilgang til og samtaleoriginering i offentlige mobilkommunikasjonsnett (tidligere marked 15)

Detaljer

Barablu anfører at det i lys av de ulempene pristaket påfører selskapet, ikke foreligger

Barablu anfører at det i lys av de ulempene pristaket påfører selskapet, ikke foreligger DET KONGEL1GE SAMFERDSELSDEPARTEMENT Barablu Mobile Norway Limited 54 Marsh Wall London E14 9TP ENGLAND Unntatt offentlighet 13 første ledd, jfr. fv1. 13 første ledd nr. 2 Deres ref Vår ref Dato 08/2121-

Detaljer

Vedtak om utpeking av tilbyder med sterk markedsstilling og pålegg om særskilte forpliktelser i sluttbrukermarkedet for minimumstilbud av

Vedtak om utpeking av tilbyder med sterk markedsstilling og pålegg om særskilte forpliktelser i sluttbrukermarkedet for minimumstilbud av Vedtak om utpeking av tilbyder med sterk markedsstilling og pålegg om særskilte forpliktelser i sluttbrukermarkedet for minimumstilbud av overføringskapasitet (marked 7) 3. mai 2007 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Analyse av sluttbrukermarkedene for fasttelefonitrafikk og vedtak om opphevelse av særskilte forpliktelser (tidligere marked 3-6)

Analyse av sluttbrukermarkedene for fasttelefonitrafikk og vedtak om opphevelse av særskilte forpliktelser (tidligere marked 3-6) Analyse av sluttbrukermarkedene for fasttelefonitrafikk og vedtak om opphevelse av særskilte forpliktelser (tidligere marked 3-6) 10. august 2010 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1 Bakgrunn... 5 1.1

Detaljer

Telenors miniabonnement - konkurranseloven 12 jf. 11 - avslag på anmodning om pålegg om opphør

Telenors miniabonnement - konkurranseloven 12 jf. 11 - avslag på anmodning om pålegg om opphør Offentlig versjon Tele2 Norge AS Brynsengfaret 6 B 0667 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 2004/1239-33 MAB CHJA 528.1 Saksbeh.: Dato: 11. september 2006 Telenors miniabonnement - konkurranseloven 12 jf. 11 -

Detaljer

Ekomstatistikken 2016

Ekomstatistikken 2016 Ekomstatistikken 216 Utvalgte figurer med kommentarer 22. mai 217 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 2 Samlet omsetning... 4 3 Investeringer i elektroniske kommunikasjonstjenester og -nett... 5 4 Fasttelefoni...

Detaljer

Vedlegg 2. Resultat av høringen av PTs varsel om vedtak i sluttbrukermarkedene for fasttelefoni

Vedlegg 2. Resultat av høringen av PTs varsel om vedtak i sluttbrukermarkedene for fasttelefoni Vedlegg 2 Resultat av høringen av PTs varsel om vedtak i sluttbrukermarkedene for fasttelefoni 21. april 2006 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Markedsanalysen... 3 2.1. Vurdering av de tre kriteriene

Detaljer

Analyse av markedene for terminering av tale i individuelle offentlige mobilkommunikasjonsnett

Analyse av markedene for terminering av tale i individuelle offentlige mobilkommunikasjonsnett Vedlegg 1 Analyse av markedene for terminering av tale i individuelle offentlige mobilkommunikasjonsnett Revidert og oppdatert 19. september 2005 Innholdsfortegnelse Oppsummering og konklusjon... 3 1 Bakgrunn

Detaljer

VEDLEGG TIL HØRINGEN BEREC

VEDLEGG TIL HØRINGEN BEREC VEDLEGG TIL HØRINGEN BEREC Gjennomføring av EUs ekomrevisjon fra 2009 (2009-pakken) i norsk rett ble opprinnelig hørt i brev fra Samferdselsdepartementet til høringsinstansene 23. juni 2010. Forslagene

Detaljer

Vedlegg 1. Analyse av markedene for terminering av tale i individuelle, offentlige mobilkommunikasjonsnett (marked 7) -

Vedlegg 1. Analyse av markedene for terminering av tale i individuelle, offentlige mobilkommunikasjonsnett (marked 7) - Vedlegg 1 Analyse av markedene for terminering av tale i individuelle, offentlige mobilkommunikasjonsnett (marked 7) - 11. september 2014 Sammendrag Dette er Post- og teletilsynets (PT) sjette runde med

Detaljer

Sammendrag. Sak Varsel om vedtak i markedene for terminering av tale i mobilnett. 1 I tidligere vedtak er markedet omtalt som marked 7.

Sammendrag. Sak Varsel om vedtak i markedene for terminering av tale i mobilnett. 1 I tidligere vedtak er markedet omtalt som marked 7. Varsel om vedtak om utpeking av tilbydere med sterk markedsstilling og pålegg om særskilte forpliktelser i markedene for terminering av tale i individuelle mobilkommunikasjonsnett (marked 2) Sak 1605133

Detaljer

Vedlegg 3. LRIC-modell for fastnett aksess. 20. januar 2014

Vedlegg 3. LRIC-modell for fastnett aksess. 20. januar 2014 Vedlegg 3 LRIC-modell for fastnett aksess 20. januar 2014 1 Innledning Post- og teletilsynet har i perioden 2009-2012 utviklet en modell som er konstruert for å beregne kostnader ved ulike tilgangsformer

Detaljer

LRIC-modell for fastnett aksess

LRIC-modell for fastnett aksess LRIC-modell for fastnett aksess Vedlegg 3 8.november 2013 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 LRIC-metoden... 3 2 1 Innledning Post- og teletilsynet har i perioden 2009-2012 utviklet en modell som

Detaljer

Ekomstatistikken 1. halvår 2016

Ekomstatistikken 1. halvår 2016 Ekomstatistikken Utvalgte figurer med kommentarer 3 oktober Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 2 Samlet omsetning... 4 3 Fasttelefoni... 5 3.1 Abonnement... 5 3.2 Trafikk... 6 3.3 Omsetning... 8 3.4

Detaljer

Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester. 19. mai 2016

Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester. 19. mai 2016 Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester 2015 19. mai 2016 Nøkkeltall 2014 2015 Endring Fasttelefoni: Totalt antall abonnement for fasttelefoni 1 080 869 944 510-12,6 % Herav antall

Detaljer