Årsmelding 2012 Fusa sokneråd

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2012 Fusa sokneråd"

Transkript

1 Årsmelding 2012 Fusa sokneråd A. Innleiing 2012 har vore eit år med stort engasjement arbeid med ny gudstenesteordning bispevisitas stor opprusting av Fusa kyrkje, Strandvik kyrkje og Visitasgudsteneste 2. september 2012 Baldersheim kapell eit år med masse dugnad og endringar i ressurstilgang med m.a. reduksjon av om lag 40% presteressurs og reduksjon i statlege løyvingar til trusopplæringsarbeidet vårt. Bispevisitasen vart til inspirasjonsjon for mange. Det vedlagde visitasføredraget summerer opp biskopen sine inntrykk frå visitasen. I dette ligg også ei vurdering av kyrkjelydsarbeidet, som vi legg til grunn for årsmeldinga og årsmøtet. Denne meldinga innheld såleis fyrst og fremst korte faktaopplysingar, illustrert med bilete frå kyrkjelyden sitt liv. B. Gudstenester Gudstenestene er pulsslaget i kyrkjelyden! Sjølv om ein har hatt færre gudstenester i 2012 enn 2011, er samla oppslutning om gudstenestene relativt stabil. I 2012 hadde vi i Fusa 110 gudstenester med til saman 8051 deltakarar. Gjennomsnitts-deltakinga har auka frå 72 i 2011 til 73,2 i Talet på nattverddeltakarar har hatt ei stor auke frå 1480 i 2011 til 1770 i Det vart innført ny gudstenesteliturgi frå 1.sundag i advent. Årsmøtet vert invitert til å kome med førebelse reaksjonar på denne. Om lag 25 av gudstenestene er familiegudstenester. Dei fleste av desse er knytte til ulike faser i trusopplæringa. Friluftsgudsteneste i Lygrepollen C. Trusopplæring Trusopplæring har vore eit satsingsområde gjennom mange år og aldersspekteret er 0-18 år! Vi hadde 44 dåp i 2012 (46 i 2011). Av dåpsborna var 31 busett i Fusa (34). Vi har stor oppslutning om trusopplæringsarbeidet; kring 90% på nokre av tiltaka. Av arbeid kan nemnast m.a.: Musikk ved livets begynnelse tilbod for born 0-2 år med føresette. 40 deltakarar. Tiltaket skjer i samarbeid med Fusa kommune, men soknerådet har det daglege ansvaret for gjennomføringa. Foreldrefest tilbod til dei som har fått barnet sitt døypt det siste året. Ca 70 deltakarar. Musikk ved livets begynnelse Familiemix ei familiegudstenesteform der ein ønskjer å samle alle generasjonar! Samstundes skal det vere lagt til rette for borna. Til vanleg deltek. Familiemix 1

2 3-årsfasen Adventsamling eit tilbod for alle døypte treåringar, knytt til advent og førebuing til jul. Ca 20 deltok. 4-årsfasen eit tilbod til alle døypte 4-åringar. Fellessamling og utdeling av Barne-Bibel i lokalkyrkja til 36 born. Dåpsskule Felles 4-årssamling 6-årsfasen Dåpsskule eit tilbod som er under utvikling kring i soknet. Gjev 6-åringane grunnleggjande kunnskap og oppleving av kristen tru gjennom ulike aktivitetar. 22 born deltok i årsfasen Tårnagenthelg eit helgetilbod til alle døypte 8- åringar, som gjev grunnleggjande kyrkjekunnskap. 20 born deltok. Tårnagentene i Hålandsdal kyrkje Misjonstivoli 9-10-årsfasen Misjonsdag/Misjonstivoli. Misjon er eit viktig tema i trusopplæringa. Til saman meir enn 100 var med på tivoliet. 11-årsfasen NyTestamente m.m. eit tilbod til 11-åringane. 36 born fekk NyTestamente Konfirmantåret eit omfattande tilbod til alle 14- åringane. I 2012/2013 om lag 95% oppslutning! 39 vart konfirmerte i 2012 (46). Kyrkjelyden driv sundagsskule i Fusa kyrkje når der er høgmesse. Konfirmantane på leir 2

3 Ungdomsarbeid her har ein ungdomsklubb i Eikelandsosen og Fusa. Klubbane er eit lavterskeltilbod for ungdomane i soknet, som skaper fellesskap og gjev grunnleggjande trusopplevingar. Der er kveldsmøte og eit eige opplegg som heiter Basic for ungdomar som ønskjer meir djupnetilbod om den kristne trua. Ungdomsklubben samla i 2012 gj.sn. 44 deltakarar, dvs. om lag 1/3 av målgruppa. D. Diakoni På ungdomsklubben Diakoni Diakoniutvalet har sett fokus på fellesskap og omsorg, og dessutan Fairtrade og internasjonal diakoni. Nødhjelpsarbeid er ein del av det. I samarbeid med frivilligsentralen har ein tilbod om besøksteneste. Det vart gjennomført 75 besøk. Nødhjelp Det mest kjende er den årlege fasteaksjonen. Konfirmantar klar med fastebøssene Grøn kyrkjelyd Fusa er grøn kyrkjelyd og er bevisst på bruk av fairtradevarer. Institusjonstenester Det vart gjennomført 58 institusjonsandaktar og mange besøk til enkeltpersonar på institusjonane Rusførebyggjande arbeid Det rusførebyggjande arbeidet skjer særleg på ungdomsnivå gjennom soknerådet sine vekefaste ungdomstilbod. Ungdomsklubben som ofte samlar meir enn 40 ungdomar er eit godt røsførebyggjande tiltak! E. Misjon Fusa sokneråd prioriterte misjon i Frå 2012 samla ein seg i Fusa om eit misjonsprosjekt elevstipend til ungdom i Awassa i Etiopia. Dette gir ungdom som elles ikkje vil hatt høve til det eit Bibelskule- og utdanningstilbod. Det vart etablert eit eige fagutval med fokus på misjon. Innan trusopplæringa vart det gjennmført misjonsdag for 4. og 5.klasse med stor oppslutning. Det var tre misjonsgudstenester med misjonstivoli, misjonskonsert, og det vart planlagt misjonstur til Etiopia i Misjonsgudsteneste i Holmefjord 3

4 F. Anna kyrkjelydsarbeid Forbønsteneste Fusa sokn har eigen bønekontakt som enkeltmenneske kan ta direkte kontakt med for forbøn. Sjølvsagt kan ein også ta kontakt med prest eller andre i kyrkjelyden som ein har tillit til om det er ønskje om forbøn. Bibel, bøn og lovsongskveldar ca 4 gongar i året har ein samlingar der det vert set ekstra fokus på bøn og lovsong. Her kan ein vere deltakande på ulikt vis, og folk kan kome for å få forbøn. Bibel og samtalegrupper der er fleire bøne- og samtalegrupper nokre av desse er kome i gong etter intitiativ frå soknerådet. Ta kontakt med soknepresten om du ønskjer å vere med i ei slik gruppe. Felleskyrkjeleg arbeid Soknet har godt samarbeid med kristne lokale lag og organisasjonar; m.a. bedehus, søndagskular, barne/ungdomsklubbar og kor. Kyrkjemusikk Det vart gjennomført 6 konsertar m.m. i kyrkjelyden sin regi.. Der var til saman 634 til stades på desse arrangementa. Kyrkjekoret har berre tre medlemmer, men er ein viktig ressurs i gudstenesta. Misjonskonserten 2012 Informasjon Fusa kyrkjeblad vart gitt ut 6 gongar i Dessutan er ein bevisst bruken av lokalmedia med annonsering og informasjon. Ein har også bygd opp ein base der ein sender ut SMS med jamne mellomrom. Fusa sokneråd har ei eiga ressursside på internett: Og ungdomsklubben har nettstaden G. Samarbeid skule, barnehage og kyrkje Der er eigen plan for samarbeidet skule barnehage kyrkje som er vedteken av både kommune og sokneråd. Av tiltak her kan nemnast julevandring, påskevandring og pinsevandring; Sjekk kyrkja, Vandring gjennom Bibelen eller anna tilbod for 11-åringane, diverse skule- og barnehagebesøk, skulegudstenester i adventstida m.m. Påskevandring er blant fleire samarbeidsområde. 4

5 H. Medarbeidarskap Tal tilsette og tal uløna medarbeiarar har vore stabilt i Det har vore lite endringar i staben og blant kyrkjetenarane, men kapellanstillingen er redusert med inntil 40% frå 1. januar Vi har også fått reduserte ressursar til trusopplæringsarbedet, men målet er å oppretthalde stillingane vi har for born og ungdom. Talet på uløna medarbeidarar er stabilt, ca 140. Desse saman med dugnadsfolk utførte meir enn eit og eit halvt årsverk i Vi ser at utfordrinane først og fremst står på å få frivillige Medarbeidartur hausten 2012 medarbeidarar som kan binde seg over tid! Medarbeidarskap er eit av satsingsområda til soknerådet. Medarbeidarane får årlege tilbod og helsingar som t.d. inspirasjonssamling, medarbeidartur, medarbeidargudsteneste og tilsendt Bibelleseplan Utval Soknerådet har i drift 7 fagutval, 5 kyrkjeutval og 1 gudstenesteutval. Alt utvalsarbeid er frivillige tenester. I 2012 har ein dessutan hatt eit utval som har arbeid med ny gudstenesteliturgi. Det er ( sjølv -)oppnemnt utval til å arbeide med BBL-kveldane, og soknerådet har oppnemnt ulike kontaktpersonar, m.a. til forbønsteneste og Kirkens Nødhjelp. Gudstenesteutvalet på ein av sine møte I. Bispevisitas 28. august til 2. september 2012 Eit av høgdepunkta i 2012 var bispevisitasen. Det vert vist til visitasmeldinga som vart laga på førehand, visitasforedraget og oppsummeringa i årsmeldinga Kyrkjelydsfest Pilegrimsvandring med 7-klassingane Biskopen møter torsdagsklubben Møte mellom sokneråd, biskop og Fusa kommune Frå visitasgudstenesta 5

6 J. Vigsler Det var 8 vigsler (4 i 2011) K. Gravferder Det var 38 kyrkjelege gravferder (37 i 2011) L. Eigedomar Dugnadsarbeid Det har truleg aldri vore utført så mykje dugnadsarbeid som dette året. Det er utført dugnadsarbeid på alle fem kyrkjene og Baldersheim kapell, og på minimum åtte av dei ti kyrkjegardane i Fusa. Dugnad i Strandvik kyrkje Dugnadsgruppe på Fusa kyrkjegard Dugnad på Baldersheim kapell Fusa kyrkje 50 år opprusting av Fusa kyrkje Opprusting i Fusa kyrkje Samstundes med bispevisitasen vart det feira at Fusa kyrkje var 50 år! Dette vart markert med m.a. at Anders Holmefjord utarbeidde eit jubileumshefte, jubileumskonsert og jubileumsgudsteneste. Fusa kyrkje fekk ny fargesetting dette året, og det vart utført masse godt frivillig arbeid. Fusa kyrkje har fått ny fargesetting Strandvik kyrkje opprusting Strandvik kyrkje vart mala innvendig og fekk ein heilt ny glans! Gipsfigurane vart flytta fram i kyrkja, og det vart utført masse flott frivillig arbeid, m.a. opprusting av dåpssakristiet. Oppusting i Strandvik kyrkje Vi samlast til gudsteneste att i Strandvik 6

7 Baldersheim kapell Baldersheim kapell har hatt ein fullstendig renovering både utvendig og innvedig - som gjer at det no er godt å kome inn i kapellet. Arbeidet er utført på dugnad. Delar av dugnadsfolket markerer at kapellet er pussa opp! Gravferdsverksemd Det vart i Fusa gjennomført 43 gravleggingar (39 i 2011). Av desse var 2 (3) utanbygds kister, 4 (2) utanbygds urner og 2 (1) urner frå Fusa M. Soknerådet sin økonomi Kommunale overføringar I 2012 fekk Fusa sokneråd overført kr ,- (kr ,- i 2011), ei auke på ca 3,4%. Det vart løyvd kr.0,- til opprustingstiltak/investeringar i 2012 (kr ,- i 2011). Fusa kommune løyvde kr ,- til Fusa kyrkje i 2012 Statleg tilskot Fusa sokneråd fekk utbetalt til trusopplæringsarbeidet kr ,- mot ,- i Fusa sokneråd fekk for lite utbetalt i 2012, og vil difor få ei ekstra løyving på om lag kr ,- i Det statlege tilskotet til trusopplæring vert redusert i åra som kjem samanlikna med kva vi har fått utbetalt tidlegare år. Andre inntekter: Fusa sokneråd har hatt mange innsamlingsaksjonar m.m. i 2012, og fått inn til saman kr ,- (kr ,- i 2011). Tidlegare år har ein samla inn om lag kr ,-. Det i seg sjølv er eit svært godt resultat. Særlege innsamlingar i 2012: Fusa kyrkje, benkar og jubileum: kr ,- (0) Strandvik kyrkje: kr ,- (0) Baldersheim kapell: kr ,- (0) Kyrkjeoffer: kr ,- ( ,-) Misjonsprosjekt: kr ,- (52.000,-) Fasteaksjonen: kr ,- (49.700,-) Misjonstivoli var nytt og populært tiltak i

8 Kalenderaksjonen: (72.700,-) Gjevarteneste: kr ,- ( ,-) Kyrkjeblad: kr ,- (77.600,-) Gåve frå Fusa Fråhaldslag: kr ,- (0) I tillegg har ein tatt med i den samla oversikten sal ved Bruktbuo då det er soknerådet som eig Frivilligsentralen, ein del andre gåver og tilskot. Fusa sokneråd er truleg blant dei kyrkjelydane i Noreg som har samla inn mest midlar til både eksterne og interne føremål i Her vil kyrkjestatistikken vise resultatet seinare i år! N. Utfordringar framover Biskopen avslutta visitasforedraget sitt den 2.september 2012 med følgjande utfordringar til kyrkjelyden: Biskopen utfordra oss: Alle generasjonar samla på kyrkjelydshelg Gå til gudsteneste regelmessig for Guds skuld og dykkar eiga skuld sjølv om de må kryssa ei gamal grense Fullfør arbeidet med gudstenestefordelinga og gudstenesteordninga Fortsett med kreativ pengeinnsamling og slutt opp om gjevartenesta Ta vare på alle medarbeidarane ved å prioritera 25 % stilling til koordinator Styrk soknefellesskapet ved å ha kyrkjelydshelg kvart år Andre utfordringar som kjem fram som følgje av årsmeldinga: Må vi stengje Strandvik kyrkje i 2013? Reduksjon i presteressursar gir færre gudstenester, mindre kontinuitet i dialog mellom tilsette og mellom tilsette og utval/frivillige. Dette vil stille krav til ein stab og medarbeidarar som allereie har mange oppgåver om vi ikkje skal redusere verksemda enno meir! Mindre økonomiske ressursar frå bispedøme/kyrkjeråd til trusopplæring stiller større krav å rekruttere fleire økonomiske støttespelarar Færre gudstenester større bevisstgjering til å krysse gamle geografiske grenser kva kan kvar einskild av oss gjere? Mindre økonomiske ressursar frå Fusa kommune til Fusa sokneråd frå 2013 det vert store utfordringar med tanke på å kunne halde oppe alle kyrkjeve våre i framtida - og vi vil sjå eit svekka vedlikehald på kyrkjer og kyrkjegardar. Utfordringane vi har må sjåast i samanheng med strategiarbeideti kyrkjelyden og soknerådet sine vedtekne satsingsområde for perioden Sjå neste side. 8

HOVUDUTSKRIFT. År 2015, den 27. januar, hadde Fusa sokneråd møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter, Eikelandsosen.

HOVUDUTSKRIFT. År 2015, den 27. januar, hadde Fusa sokneråd møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter, Eikelandsosen. FUSA SOKNRÅD HOVUDUTSKRFT År 2015, den 27. januar, hadde Fusa sokneråd møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter, ikelandsosen. Møtet tok til kl.18.30 og var slutt kl.21.10. nnkallinga var sendt representantane

Detaljer

Førde, 2013. Else Osmundnes Kvamsås Leiar for Trusopplæringa

Førde, 2013. Else Osmundnes Kvamsås Leiar for Trusopplæringa 1 2 "Plan for trusopplæring i Den norske kyrkja har som føremål å medverke til ei systematisk og samanhengande trusopplæring som vekkjer og styrkjer kristen tru gjev kjennskap til den treeinige Gud medverkar

Detaljer

HOVUDUTSKRIFT. År 2014, den 19. mars, hadde Fusa sokneråd møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter, Eikelandsosen.

HOVUDUTSKRIFT. År 2014, den 19. mars, hadde Fusa sokneråd møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter, Eikelandsosen. FUSA SOKNERÅD HOVUDUTSKRIFT År 2014, den 19. mars, hadde Fusa sokneråd møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter, Eikelandsosen. Møtet tok til kl.18.30 og var slutt kl.20.30. Innkallinga var sendt representantane

Detaljer

Så er det høgsesong for konfirmasjonsgudstenester att. Det er fest i kyrkja

Så er det høgsesong for konfirmasjonsgudstenester att. Det er fest i kyrkja Kyrkjeblad for Sunnhordland - Nr. 2-2012 Frå sokneprest til prostiprest Side 4 Prostidag 27. september Side 5 Foto: Atle Helland Vårens vakraste eventyr Bispevisitas i Tysnes Side 6-7 Sommarens gudstenester

Detaljer

Tale ved prost Svein Arne Theodorsen ved Nyårsmottaking i Sunnhordland prosti 07.01.07:

Tale ved prost Svein Arne Theodorsen ved Nyårsmottaking i Sunnhordland prosti 07.01.07: Tale ved prost Svein Arne Theodorsen ved Nyårsmottaking i Sunnhordland prosti 07.01.07: Gode medarbeidarar, kjære gjester! Godt nytt år. Velkomen Nå har leiaren i det nye prostirådet, Jofrid Bjørkvik,

Detaljer

Vår visjon: Å dele den fagre skatten

Vår visjon: Å dele den fagre skatten DEN NORSKE KYRKJA Balestrand Sokneråd VERKSEMDSPLAN FOR BALESTRAND KYRKJELYD Vår visjon: Å dele den fagre skatten Ta vare på den fagre skatten som er deg tiltrudd! Den Heilage Ande som bur i oss, skal

Detaljer

Velkomen som konfirmant

Velkomen som konfirmant Velkomen som konfirmant Velkomen som konfirmant i kyrkjelydane våre. Velkomen til eit år litt utanom det vanlege. Anten du trur, tvilar eller berre er nyfiken, er du velkomen til konfirmasjon i kyrkja.

Detaljer

KYRKJEBLAD. 1889. Dette var den fyrste kristne songen som fekk gjennomslag på nynorsk. Songen er litt omarbeidd av Bernt Støylen i 1906.

KYRKJEBLAD. 1889. Dette var den fyrste kristne songen som fekk gjennomslag på nynorsk. Songen er litt omarbeidd av Bernt Støylen i 1906. 16 SALME Tekst: Engelskmannen Edward P. Hammond, skreiv denne songen under ei vitjing i Getsemane-hagen i 1866. Songen vart omsett til bokmål (Hin time i Getsemane) i 1880-åra og til nynorsk av Johannes

Detaljer

VELKOMEN SOM KONFIRMANT 2016

VELKOMEN SOM KONFIRMANT 2016 VELKOMEN SOM KONFIRMANT 2016 HYEN, BREIM, GIMMESTAD OG VEREIDE SOKN/GLOPPEN INNHALD InnhAld...3 KONTAKTINFORMASJON...3 INTRODUKSJON...4 PÅMELDING...4 Nettbasert påmelding...4 Underskrift...4 INNHALDET

Detaljer

Kyrkjeblad for Sunnhordland - Nr. 2-2008

Kyrkjeblad for Sunnhordland - Nr. 2-2008 Kyrkjeblad for Sunnhordland - Nr. 2-2008 Visitasforedrag i Fitjar kyrkje Side 4-5 Konfirmasjon i Sveio Side 8 Biskopen sin siste visitas gjekk til Fitjar Prestar på Aker Solutions Babel i revers Alfa Heilt

Detaljer

Stiftsnytt. Miljø. www.kyrkja.no/bjorgvin INFORMASJONSBLAD FOR BJØRGVIN BISPEDØME NR 1 - JUNI 2007

Stiftsnytt. Miljø. www.kyrkja.no/bjorgvin INFORMASJONSBLAD FOR BJØRGVIN BISPEDØME NR 1 - JUNI 2007 Stiftsnytt www.kyrkja.no/bjorgvin INFORMASJONSBLAD FOR BJØRGVIN BISPEDØME NR 1 - JUNI 2007 Miljø Stiftsnytt nr 1 - juni 2007 Eit informasjonsblad frå Bjørgvin bispedøme Innhald Fem heile dagar... side

Detaljer

Kyrkjeposten. n Tårnagentar side 4-5 n Misjonsjubileum side 7 n Om Nattverden side 8-9 n Fasteaksjonen side 10-11

Kyrkjeposten. n Tårnagentar side 4-5 n Misjonsjubileum side 7 n Om Nattverden side 8-9 n Fasteaksjonen side 10-11 Kyrkjeposten Årgang 10 Informasjonsblad for Etne og Skånevik sokn Nummer 1 mars 2011 n Tårnagentar side 4-5 n Misjonsjubileum side 7 n Om Nattverden side 8-9 n Fasteaksjonen side 10-11 1 Kyrkjeposten Hei,

Detaljer

HÅNDBOK FOR MENIGHETSRÅD OG KIRKELIG FELLESRÅD HANDBOK FOR SOKNERÅD OG KYRKJELEG FELLESRÅD

HÅNDBOK FOR MENIGHETSRÅD OG KIRKELIG FELLESRÅD HANDBOK FOR SOKNERÅD OG KYRKJELEG FELLESRÅD 2011 2015 Trygghet i lederrollen 2011 2015 Håndbok for menighetsråd og kirkelig fellesråd er en grunnbok som skal gi rådsmedlemmene innføring i hva det innebærer å sitte i menighetsråd og kirkelig fellesråd.

Detaljer

Innvikjalokalhendingar i Innvik. Nov. 22. - 2012 - Utgåve Nr. 52

Innvikjalokalhendingar i Innvik. Nov. 22. - 2012 - Utgåve Nr. 52 lokalhendingar i Innvik. Utkantmarknad og andre baller i lufta No er det Utkantmarknad igjen. Det er viktig å støtte opp slik at denne tradisjonen kan halde fram. Utkantmarknaden er ei viktig inntektskilde

Detaljer

KYRKJEBLAD FOR SAMNANGER

KYRKJEBLAD FOR SAMNANGER INFORMASJON Jula 2013 KYRKJEBLAD FOR SAMNANGER 65. årgang Kyrkja på Ådland Foto: Fred Morten Ervik Frå biskopen s.2 30-årsjubilantar s.4 og 5 Frazer Siansengo s.6 og 7 Grøne sider s. 8 og 9 Trusopplæring

Detaljer

Til ettertanke: Det verste og det beste Salme: Eit under hender i verda Intervju: Avtroppande soknerådsleiar Aktuelt: Ny liturgi

Til ettertanke: Det verste og det beste Salme: Eit under hender i verda Intervju: Avtroppande soknerådsleiar Aktuelt: Ny liturgi Nr. 2-2011 Årgang 65 Leikanger sokn Til ettertanke: Det verste og det beste Salme: Eit under hender i verda Intervju: Avtroppande soknerådsleiar Aktuelt: Ny liturgi Oversikt over tilsette, kontaktadresser

Detaljer

9 890 overnattingar i 2014

9 890 overnattingar i 2014 ØY Nummer 2 NYTT Kyrkjeblad for Øygarden April 2015 9 890 overnattingar i 2014 12 Heidrar Alexander 3 Liten, men god som gull avduking av minnesmerke ved Kystmuseet, 28. mai. 8 Leir som trusopplæring 5

Detaljer

Vi Os kyrkjelyd inviterer til. Konfirmantåret

Vi Os kyrkjelyd inviterer til. Konfirmantåret Vi Os kyrkjelyd inviterer til Konfirmantåret 2015/2016 Nore Neset kyrkje Os Kan du Kyrkjelyd tenkja deg å vera konfirmant i Os kyrkjelyd det komande året? Me kan tilby eit spanande opplegg også i år, som

Detaljer

Møt Inger Lavik Side 7. Tårnagentar i Vaksdal kyrkje Side 4. Andakt Side 3 Slekters gang Side 15 Gudstenesteliste Side 16. www.vaksdal.kyrkja.

Møt Inger Lavik Side 7. Tårnagentar i Vaksdal kyrkje Side 4. Andakt Side 3 Slekters gang Side 15 Gudstenesteliste Side 16. www.vaksdal.kyrkja. INFORMASJON T ET 65. årg. FOR VAKSDAL Nr. 1/2011 Andakt Side 3 Slekters gang Side 15 Gudstenesteliste Side 16 Tårnagentar i Vaksdal kyrkje Side 4 Møt Inger Lavik Side 7 www.vaksdal.kyrkja.no 2 Kyrkjebladet

Detaljer

Nr 1-2014 Kyrkjeblad for Hornindal, Innvik og Stryn prestegjeld 78. årgang

Nr 1-2014 Kyrkjeblad for Hornindal, Innvik og Stryn prestegjeld 78. årgang Nr 1-2014 Kyrkjeblad for Hornindal, Innvik og Stryn prestegjeld 78. årgang Ung Messe før påske og Medarbeidarfest i regi av Trusopplæringa Torsdag 3. april i Nordsida kyrkje og fredag 4. april i Olden

Detaljer

Sluttrapport. Rehabilitering /forebygging. BIKUBA. Prosjektnummer 2005/3/0379. Prosjektleiar Berit Kvalvik. Lhl Radøy.

Sluttrapport. Rehabilitering /forebygging. BIKUBA. Prosjektnummer 2005/3/0379. Prosjektleiar Berit Kvalvik. Lhl Radøy. Sluttrapport. Rehabilitering /forebygging. BIKUBA Prosjektnummer 2005/3/0379 Prosjektleiar Berit Kvalvik. Lhl Radøy. Landsforeningen for Hjerte og lungesyke 1 Innhald : side Forord 3 Samandrag 4 Kapittel

Detaljer

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Hovudutval for plan og næring Side 1 av 5 Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Fylkesdirektøren rår Hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: 1 Fylkeskommunen vil ikkje engasjere

Detaljer

Nyopning av Ål kyrkjestugu En vakker dag... 3

Nyopning av Ål kyrkjestugu En vakker dag... 3 NR. 1 - FEBRUAR 2013-54. ÅRGANG Innhald Fasteaksjon... 2 Fred over jorden... 3 Nyopning av Ål kyrkjestugu En vakker dag... 3 Gull, røkelse og myrra...4 Ny gudsteneste... 4 Nytt misjonsprosjekt... 5 Siste

Detaljer

Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015

Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015 Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015 Dette heftet skal brukast i Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Detaljer

Omfattande vedlikehald av Vikebygd kyrkje må til før jubileet i 2012

Omfattande vedlikehald av Vikebygd kyrkje må til før jubileet i 2012 NR. 1 Februar 2011 ÅRGANG 53 Kyrkjeblad for Bjoa, Imsland, Sandeid, Skjold, Vats, Vikebygd, Vikedal og Ølen Orgelet i Skjold kjem på plass Side 8 Øvre Vats bedehus 50 år Side 6 Omfattande vedlikehald av

Detaljer

Ny kyrkjeverje er på plass

Ny kyrkjeverje er på plass INFORMASJON T ET 68. årg. FOR VAKSDAL Nr. 1/2014 3/2014 4 Andakt Side 3 Slekters gang Side 15 19 Gudstenesteliste Side 16 19 Ny kyrkjeverje er på plass Side 6 Svein Tøsse takkar for seg Visitasen Side

Detaljer

10. 12. april. Trusopplæring. Meistermøte. Kirkens Nødhjelp sin fasteaksjon. Kyrkjeblad for Hornindal, Innvik og Stryn prestegjeld

10. 12. april. Trusopplæring. Meistermøte. Kirkens Nødhjelp sin fasteaksjon. Kyrkjeblad for Hornindal, Innvik og Stryn prestegjeld Sider februar 2011_Layout 1 04.02.11 14.22 Side 1 Nr. 1-2011 Kyrkjeblad for Hornindal, Innvik og Stryn prestegjeld 75. årgang Tekstilkunstnaren i Blakset På midt-sidene kan du lese om Eli Johanne Berg,

Detaljer

Preikestolen. Nr. 1, FEBRUAR 2014 75 årg.

Preikestolen. Nr. 1, FEBRUAR 2014 75 årg. Preikestolen Nr. 1, FEBRUAR 2014 75 årg. KYRKJEblad for HJELMELAND STRand forsand Adresse: Postboks 188, 4126 Jørpeland Neste nummer av Preikestolen kjem ut ca. 2. april Frist for innlevering av stoff

Detaljer

Kyrkjeposten. Sprudlande 4-åringar

Kyrkjeposten. Sprudlande 4-åringar Kyrkjeposten Årgang 8 Informasjonsblad for Etne og Skånevik sokn Nummer 1 januar 2009 «Kyrkjeboka» til: Sprudlande 4-åringar Ein stor flokk med spente 4-åringar var midtpunktet i gudstenesta i Gjerde kyrkje

Detaljer