HOVUDUTSKRIFT. År 2015, den 27. januar, hadde Fusa sokneråd møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter, Eikelandsosen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HOVUDUTSKRIFT. År 2015, den 27. januar, hadde Fusa sokneråd møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter, Eikelandsosen."

Transkript

1 FUSA SOKNRÅD HOVUDUTSKRFT År 2015, den 27. januar, hadde Fusa sokneråd møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter, ikelandsosen. Møtet tok til kl og var slutt kl nnkallinga var sendt representantane og vararepresentantane den 19. januar Desse har meldt forfall til møtet: Randi Hauge 1. vara. Magnar Berge Følgjande vararepr. møtte: ngen Kommunal representant Steinar Skår hadde røysterett i sakene 2015/ Dessutan møtte: kyrkjeverje Harald Geir Sæther. SAKSLST: Saksnr.: Sak Tekst: Arkivkode 2015/001 S KYRKJOFFR FUSA SOKN /002 S MSJONSPROSJKT - BYGGNG AV KYRKJ SØR-TOPA - STATUS /003 S TMA TL ÅRSMØT /004 S STATUS PRSTSTLLNGAR /005 S VAL STYR FUSA FRVLLGSNTRAL /006 S AKTULL SAKR /007 A ORGL STRANDVK KYRKJ - RSTAURRNG /008 A AKTULL BYGG OG ANLGGSSAKR Det var ikkje merknader til innkalling og sakliste. Det var ikkje skriv/meldingar. Bodil Samnøy opna med å lese stykke frå bøkene "Møje løge frå Han nnante" og "Løpet er aldri kjørt".

2 Fusa sokneråd - side 2 - Utskrift frå møte 27. januar 2015 Soknepresten sine fem minutt: - orienterte om oppslutning om trusopplæringsarbeidet - vekslande oppslutning Kyrkjeverja sine fem minutt: - orienterte om personalsituasjonen, om dugnad etter stormen og om planlagt dugnad i alle kyrkjer onsdag 25. mars. Møtet vart avslutta med å syngje salma "Jeg løfter mine øyne" og bøna "Fader Vår". Rett utskrift, Fusa kyrkjekontor, 5649 KLANDSOSN den 28. januar 2015 Harald Geir Sæther kyrkjeverje

3 MØTBOK Fusa sokneråd Møtedato: Sak: S KYRKJOFFR FUSA SOKN 2015 Saksnr.: 2015/001 Ark.nr.:317 Sakshandsamar: HGS Fusa sokneråd gjorde følgjande vedtak: 1. Fusa sokneråd gjer vedtak om følgjande offertildeling i 2015 Strandvik kyrkje: Kyrkjelydsarbeidet, to offer (=internt) Trusopplæring (barn/ungdom), tre offer Diakonalt arbeid lokalt Utsmykking Konfirmantarbeid Misjonsprosjekt, eit offer (=eksternt) Kirkens Bymisjon i Bergen Ungdom i oppdrag Sjelesorgsenteret, Haraldsplasst Fusa kyrkje: Kyrkjelydsarbeidet, tre offer Trusopplæring, ni offer Diakonalt arbeid lokalt Utsmykking av kyrkja, eit offer Konfirmantarbeidet, to offer Misjonsprosjektet, tre offer Menighetsfakultetet Det norske misjonsselskap Strømmestiftelsen NLA Stefanusalliansen Haraldsplass Samtalesenter

4 Fusa sokneråd si sak 2015/001 forts Kyrkjeoffer 2015 Søndagsskulen Bergen Krets Kongshaug Musikkgymnas Holmefjord: Helga og Rod Lobough Ungdom i Oppdrag ikelandsosen: Kyrkjelydsarbeidet, to offer Trusopplæring, fire offer Misjonsprosjektet Norges Kristelige Student- og skoleungdomslag Hålandsdal kyrkje: Kyrkjelydsarbeidet, tre offer Trusopplæring, fire offer Diakonalt arbeid lokalt Konfirmantarbeidet Utstyr og utsmykking Misjonsprosjektet, to offer Kirkens Bymisjon KRK Bergen Søndagsskulekrets Kirkens SOS Den norsk kyrkja i utlandet Sætervika ungdomssenter Sundvor kyrkje: Trusopplæring, fire offer Diakonalt arbeid lokalt Konfirmantarbeidet Kyrkjelydsarbeidet, tre offer Utstyr og utsmykking, eit offer Misjonsprosjektet, to offer ndremisjonssamskipnaden Familier og Medier Bergen søndagsskulekrins Den norske sraelsmisjon Bibelskulen Bildøy

5 Fusa sokneråd si sak 2015/001 forts Kyrkjeoffer 2015 Sævareid kapell: Trusopplæring, to offer Diakonalt arbeid lokalt Kyrkjelydsarbeid Utstyr og utsmykking Misjonsprosjektet Det norske Misjonsselskap 2.Soknerådet vedtek at soknepresten får mynde til å ta stilling til kva tidspunkt offera skal gjennomførast, men at det skal leggjast vekt på lokale tradisjonar. 3.Soknerådet vedtek at soknerådsleiaren får mynde til å vedta andre offer når det gjeld m.a. spontane aksjoner. Framlegg til vedtak: 1. Fusa sokneråd gjer vedtak om følgjande offertildeling i 2015 Strandvik kyrkje: Kyrkjelydsarbeidet, to offer (=internt) Trusopplæring (barn/ungdom), tre offer Diakonalt arbeid lokalt Utsmykking Konfirmantarbeid Misjonsprosjekt, eit offer (=eksternt) Kirkens Bymisjon i Bergen Ungdom i oppdrag Sjelesorgsenteret, Haraldsplasst Fusa kyrkje: Kyrkjelydsarbeidet, tre offer Trusopplæring, ni offer Diakonalt arbeid lokalt Utsmykking av kyrkja, eit offer Konfirmantarbeidet, to offer Misjonsprosjektet, tre offer Menighetsfakultetet Det norske misjonsselskap Strømmestiftelsen NLA Stefanusalliansen

6 Haraldsplass Samtalesenter Fusa sokneråd si sak 2015/001 forts Kyrkjeoffer 2015 Søndagsskulen Bergen Krets Kongshaug Musikkgymnas Holmefjord: Helga og Rod Lobough Ungdom i Oppdrag ikelandsosen: Kyrkjelydsarbeidet, to offer Trusopplæring, fire offer Misjonsprosjektet Norges Kristelige Student- og skoleungdomslag Hålandsdal kyrkje: Kyrkjelydsarbeidet, tre offer Trusopplæring, fire offer Diakonalt arbeid lokalt Konfirmantarbeidet Utstyr og utsmykking Misjonsprosjektet, to offer Kirkens Bymisjon KRK Bergen Søndagsskulekrets Kirkens SOS Den norsk kyrkja i utlandet Sætervika ungdomssenter Sundvor kyrkje: Trusopplæring, fire offer Diakonalt arbeid lokalt Konfirmantarbeidet Kyrkjelydsarbeidet, tre offer Utstyr og utsmykking, eit offer Misjonsprosjektet, to offer ndremisjonssamskipnaden Familier og Medier Bergen søndagsskulekrins Den norske sraelsmisjon Bibelskulen Bildøy

7 Fusa sokneråd si sak 2015/001 forts Kyrkjeoffer 2015 Sævareid kapell: Trusopplæring, to offer Diakonalt arbeid lokalt Kyrkjelydsarbeid Utstyr og utsmykking Misjonsprosjektet Det norske Misjonsselskap 2.Soknerådet vedtek at soknepresten får mynde til å ta stilling til kva tidspunkt offera skal gjennomførast, men at det skal leggjast vekt på lokale tradisjonar. 3.Soknerådet vedtek at soknerådsleiaren får mynde til å vedta andre offer når det gjeld m.a. spontane aksjoner. VDTAK SOKNRÅDT: Framlegget samrøystes vedteke. kkje trykte saksdokument: 1. Brev til kyrkjelydsutvala og uttale frå dei SAKSUTGRNG: NNLNG: Fusa sokneråd vedtok i sitt møte den 22.april 1998 generelle retningsliner for fastsetjing av kyrkjeoffer. Desse retningslinene samt tilrådinga frå kyrkjeutvala er lagt til grunn når kyrkjeverja gjer sitt framlegg til tildeling av kyrkjeoffer Dessutan vart det i sak om etablering av trusopplæringsprosjektet i 2005 omtala at talet på kyrkjeoffer til lokale tiltak bør aukast, dette for å kunne møte den auka lokale aktiviteten i soknet. Både sokneråd og AU har presisert at det er viktig å prioritere ytremisjon og nødhjelpsarbeid. Det ligg føre framlegg frå kyrkjeutvala/gudstenesteutvala i Fusa, Sundvor og Strandvik. Sævareid KU ber soknerådet ta stilling til kva kyrkjeoffera skal gå til der. For dei andre krinsane har ein lagt til grunn liknande tildeling som i 2014, men justert noko ut frå endring i planlagt tal for gudstenester desse stadane

8 Fusa sokneråd si sak 2015/001 forts Kyrkjeoffer 2015 Generelt kan ein seie at om lag halvparten av kyrkjeoffera har gått til føremål i Fusa og om lag halvparten til misjonsorganisasjonar, nødhjelpsføremål m.m. dei seinare åra. Men talet er auka noko til lokale kyrkjeoffer som følgje av konsekvensar ved lågare overføringar frå kyrkjeråd/bispedøme til trusopplæringsarbeidet og at talet på gudstenester går ned pga mindre faste presteressursar lokalt i Fusa. No ligg det føre framlegg om lag 62,5% til interne kyrkjeoffer (61% i 2014) og 37,5% til eksterne. Kyrkjeverja liker ikkje denne utviklinga, men har peika på at det er utanforliggande grunnar for dette. framlegget frå kyrkjeverja er det tilrådd 88 kyrkjeoffer for 2015 (92 i 2014). Det bør vere rom for ekstra offertildeling i løpet av kalenderåret om der t.d. er aksjonar soknerådet ønskjer å støtte opp om. Dei siste åra har ein ved nokre høve endra på tildelinga når det har vore store nødhjelpsaksjonar. Dessutan er der einskilde dagar ein ikkje har kyrkjeoffer. dei generelle retningslinene som soknerådet vedtok for nokre år sidan er det sagt konkret kva ein del av offera skal gå til, totalt dreier det seg om 55 bundne kyrkjeoffer (til lokale tiltak). in skal også ha med seg som ein del av heilskapen at Fusa sokneråd samla inn totalt om lag kr.401,- pr innb til lokalt arbeid eller eksterne føremål i Det var meir enn det dobbelte av kva kommune nr.2 gjorde det i Hordaland (SSB sine tal). Tala på forordna gudstenester f.o.m.2014 er som følgjande. parantes er sett opp dei gamle tala for interne offer som skal vere lokalt i kyrkjene: Fusa 27 (16 interne k.offer) Strandvik 12 (8 interne k.offer) Hålandsdal 16 (10 interne k.offer) ikelandsosen 8 (6 interne k.offer) Holmefjord 1 (0 interne k.offer) Sundvor 17 (10 interne k.offer) Sævareid 7 (5 interne offer) Til saman 88 (55 interne offer) fjor la ein til grunn 94 gudstenester. Tala på forordna gudstenester har gått ned dei seinare åra, og ein må vere førebudd på at det held fram. Kyrkjeverja har tilrådd å oppretthalde det samla talet på interne k.offer då der i all hovudsak er utanforliggande grunnar til at talet på gudstenester er gått ned samstundes som dei sentrale overføringane til trusopplæringsarbeidet er gått ned For at ein del av kyrkjekrinsane skulle få noko større handlefridom, vedtok ein sist år at talet på interne kyrkjeoffer gjekk ned med tre i Strandvik og to i Sævareid, og at talet auka med fem i Fusa kyrkje. Nokon har i si tilråding rådd til Kirkens Nødhjelp. Kyrkjeverja rår til at ein følgjer same praksis som før at det vert kollekt ved julekonsertane til KN sitt arbeid. tillegg deltek Fusa i fasteaksjonen.

9 in bør også ha med seg at ein både i 2013, 2014 og 2015 har hatt gåande større innsamlingsaksjonar til misjonsføremål i tillegg til kyrkjeoffer. Fusa sokneråd si sak 2015/001 forts Kyrkjeoffer 2015 Strandvik: Kyrkjeverja tilrår det som kyrkjeutvalet har kome med, men at Kirkens Nødhjelp går ut. Fusa: Det er tilrådd 13 offer frå kyrkjeutvalet til eksterne føremål, men kyrkjeverja har rådd til 11. it er flytta frå Fusa til ikelandsosen bedehus ((NKSS). Ungdom i oppdrag går ut då dei er tilrådd i Strandvik kyrkje. Hålandsdal: Det er tilrådd 9 offer frå kyrkjeutvalet. Kyrkjeverja har tilrådd reduksjon på ein. Redd Barna går ut, men ein gjer vedtak om to til misjonsprosjektet i staden for eit. ikelandsosen: Kyrkjeverja tilrår offer til lokale tiltak i år 2014 på same måte som tidlegare år (seks) og to offer til eksterne føremål, eit til misjonsprosjektet og eit til NKSS. Sundvor: Det er tilrådd 8 offer frå kyrkjeutvalet til eksterne føremål. Kyrkjeverja har tilrådd reduksjon på eit offer. Haraldsplass Samtalesenter går ut då det er tilrådd offer til dei både i Strandvik og Fusa. Sævareid: Det er ikkje tilrådd offer frå kyrkjeutvalet. Kyrkjeverja rår til to offer; misjonsprosjektet og Det norske Misjonsselskap. Viss der vert fleire gudstenester, kan ein overføre kyrkjeoffer frå andre kyrkjer. Holmefjord: Det blir truleg ei gudsteneste med kyrkjeoffer i Holmefjord. Kyrkjeverja rår til at det går til dei lokale misjonærane Helga og Rod Lobough sitt arbeid med stasjon i Australia (Ungdom i oppdrag). Når det gjeld julekonsertane i 2015, er ikkje noko bestemt om det enno. Men ein rår til at på desse konsertane vert kyrkjeoffer tildelt Kirkens Nødhjelp. GNRLT OM FRAMLGGT TL KYRKJOFFR 2015 nndelinga av kyrkjeoffer kan også delast opp etter følgjande kriterium(år 2014 i parantes): Kyrkjeoffer til lokale tiltak som vert inntektsført på h.k.1.4 i soknerådet sitt rekneskap: 50 (51) Andre lokale kyrkjeoffer (vert inntektsført på fond) 5 ( 5) ndremisjonsarbeid: 16 (17) Ytremisjonen: 17(19) Av dei sytten offera til ytremisjon, går ti til misjonsprosjektet. Går ein i meir detalj over tildelinga i 2015 når det gjeld interne kyrkjeoffer, får ein følgjande oversikt:

10 Fusa sokneråd si sak 2015/001 forts Kyrkjeoffer 2015 Kyrkjeoffer til lokale tiltak: Kyrkjelydsarbeid: 14 (14) Trusopplæring: 26 (27) Konfirmantarbeid: 5 ( 5) Diakoni: 5 ( 5) Utstyr/utsmykking: 5 (5) LOKAL OFFR HØV FORVNTA NNTKT SOKNRÅDT S DRFT. 50 av kyrkjeoffera er tenkt til lokale tiltak til drift av kyrkjelydsarbeidet og 5 offer til fondsavsettingar (utsmykking). Tek ein utgangspunkt i offera til lokale tiltak dei siste åra, er det stor variasjon i kor mykje som kjem inn kvart år kom det inn om lag kr ,- i kyrkjeoffer (kr ,- i 2013) der om lag 44% gjekk til interne føremål (50% i fjor). Kyrkjeoffera har stor variasjon, men gj.sn er om lag kr.3.200,- (kr.3.000,- i 2013). Soknerådet må vere bevisst eigne inntekter også i sin heilskapsvurdering av kva ein ønskjer at kyrkjeoffer skal gå til om ein ønskjer ei aktiv satsing både på trusopplæring og medarbeidarskap. OPPFØLGNG AV OFFR - KORLS SKJR DT? Kyrkjetenar saman med ein frå kyrkjelyden tel opp offeret. Det følgjer ved tre bilag. it blir verande i kyrkja. Prest (ved einskilde høve andre) tek offeret saman med to bilag med til kyrkjekontoret. Medarbeidarkoordinator sett offeret i banken. Bankbilaget tek koordinatoren med seg tilbake til kontoret, sum og føremål blir registrert på DB. Kvart kvartal lager koordinatoren oversikt over kva organisasjon som skal ha dei innsamla midlane (namn på organisasjon, adresse, bankkonto, og sum). Førstesekretær attesterar og kyrkjeverja tilviser utgiftene over soknerådet sitt rekneskap. in forventar mellom 80 og 90 slike offer som skal registrerast i 2015.

11 Fusa sokneråd si sak 2015/001 forts Kyrkjeoffer 2015 KOMMNTARAR TL FRAMLGG TL VDTAK: Framlegg til vedtak er delt i tre punkt. Pkt.1 gjeld sjølve offertildelinga. Der tek ein med offertildelinga for heile Når det gjeld pkt.2, går det på kven som skal ha ansvar for å avgjere tidspunkt offera skal gjennomførast. Det har vore praksis at soknepresten har lagt desse inn i gudstenestelista/planen, og at ein har sett på føringar gjort av soknerådet og evt. andre lokale tradisjonar, og kva sundag det er i kyrkjeåret. Det er vanskeleg heilt til punkt å prikke å følgje vedtaket då der er tradisjonar som må tilpassast lokalt, og der er søndagar som det vil vere naturleg å ha bestemte offerføremål til. Pkt. 3 er tilrådd då kyrkjeverja meiner det er viktig at ein har opning for meir spontane aksjonar. Her bør soknerådsleiaren ha høve til å gjere beslutning etter samråd med sokneprest og evt. kyrkjeverje. SÆRUTSKRFT TL: Soknepresten og medarbeidarkoordinator

12 MØTBOK Fusa sokneråd Møtedato: Sak: S MSJONSPROSJKT - BYGGNG AV KYRKJ SØR-TOPA- STATUS Saksnr.: 2015/002 Ark.nr. 362 Sakshandsamar: HGS Fusa sokneråd gjorde følgjande vedtak: 1. Fusa sokneråd er imponert over oppslutninga om innsamlingsaksjonen til ny kyrkje i Awada i Sør-tiopia. Soknerådet ber om å få sluttrapport lagt fram i komande soknerådsmøte. 2. Fusa sokneråd støtter initiativet om ny kyrkjelydstur til tiopia i Framlegg til vedtak: Fusa sokneråd er imponert over oppslutninga om innsamlingsaksjonen til ny kyrkje i Awada i Sør-tiopia. Soknerådet ber om å få sluttrapport lagt fram i komande soknerådsmøte. Framlegg til vedtak frå Bodil Samnøy: Som framlegget, men med nytt punkt 2: Fusa sokneråd støtter initiativet om ny kyrkjelydstur til tiopia i VDTAK SOKNRÅDT: Bodil Samnøy sitt framlegg samrøystes vedteke. Trykte saksdokument: ngen kkje trykte saksdokument: ngen SAKSUTGRNG: nnsamlingsaksjonen Pr. 10.januar har Fusa NLM og Fusa sokneråd samla inn kr ,- til bygging av ny kyrkje i Awada i Sør-tiopia. nnsamlinga held fram til 15. februar, då ein avsluttar innsamlinga ved den gudstenesta. Det skal også gjennomførast misjonskonsert onsdag 28. januar. in ser ikkje bort i frå at ein totalt vil kunne samle inn om lag kr ,-. Målsetjinga var kr ,-.

13 Fusa sokneråd si sak held fram - side 2 - Misjonsprosjekt - Bygging av kyrkje i Sør-tiopia - status Saka vert denne gongen lagt fram som ei kort orientering. Når aksjonen er over, vil ein i samarbeid med Osvald Hindenes overføre midlane til kyrkjelyden i tiopia slik at ein skal vere sikker på at dei kjem fram til rette instans der. Kyrkjeverja planlegg ein sluttrapport som skal presenterast for soknerådet i komande møte. Det vert også vist til kyrkjebladet som kjem ut om lag 5. februar. Ny tiopiatur? Nokre personar i kyrkjelyden som var med på tiopiaturen i 2013 skal møte Osvald Hindenes før soknerådsmøte - m.a. for å drøfte evt. ny reise i Dette vil ein evt orientere meir om i soknerådsmøte. r det aktuelt å ha ein ny kyrkjelydstur til tiopia? Fusa sokneråd har manke linkar til tiopia, og her kan nemnast: Bidrag til å byggje kyrkje i Awada. Blir sendt i Soknerådet har bygd eit undervisnings- og internatbygg på Tabor utdanningssenter. Vi har ikkje sett det ferdigstilt Soknerådet har elev- og studentstipend ved Tabor som sitt misjonsprosjekt Soknerådet har gitt diverse gåver til andre tiltak i Hawassa og Addis. Bruktbuo gjer følgjande arbeid: gir årlege tilskot til Childrens Burn Care Foundation (dr inar riksen) strikker tepper til same organisasjon Der er også privatpersonar som støtter enkelttiltak i området. Det kan difor ha interesse for fleire aktørar å vere med på evt tur.

14 MØTBOK Fusa sokneråd Møtedato: Sak: S TMA TL ÅRSMØT Saksnr.: 2015/003 Ark.nr Sakshandsamar: HGS Fusa sokneråd gjorde følgjande vedtak: AU/Soknerådet følgjer opp saka. Framlegg til vedtak: Det ligg ikkje føre framlegg til vedtak. VDTAK SOKNRÅDT: AU/Soknerådet følgjer opp saka. Trykte saksdokument: ngen kkje trykte saksdokument: ngen SAKSUTGRNG: Fusa sokneråd har planlagt sitt årsmøte til tysdag 21. april. Det er ikkje bestemt noko tema enno. AU-møte den 13. januar drøfta vi mogleg emne til møtet. Det skjer stadig endringar når det gjeld presteressursar og kven Fusa skal "samarbeide" med. Bjørgvin bispedømeråd har vedteke at enno ei stilling skal reduserast i Hardanger og Voss prosti, og det kan sjå ut som om prostipreststillingen som har hatt Fusa og Strandebarm som arbeidsområde etter eit halvt år i funksjon skal fjernast! Difor bør gjerne det som går på prosti, presteressursar, samarbeidsområde, gudstenester m.v. kunne vere aktuelt tema å ta tak i. in ide kan difor vere å la AU arbeide vidare med utforming av tema fram mot årsmøte.

15 MØTBOK Fusa sokneråd Møtedato: Sak: S STATUS PRSTSTLLNGAR Saksnr.: 2015/004 Ark.nr. 210 Sakshandsamar: HGS Fusa sokneråd gjorde følgjande vedtak: Soknerådet delegerer til AU å gi høyringssvar - som tar utganngspunkt i brev lagt fram i møtet og synspunkt som kom fram i møtet. Roald Samnøy vert supplert AU. Framlegg til vedtak: Det ligg ikkje føre framlegg til vedtak. Framlegg til vedtak frå Anders Holmefjord: Soknerådet delegerer til AU å gi høyringssvar - som tar utganngspunkt i brev lagt fram i møtet og synspunkt som kom fram i møtet. Roald Samnøy vert supplert AU. VDTAK SOKNRÅDT: Anders Holmefjord sitt framlegg samrøystes vedteke. Trykte saksdokument: ngen kkje trykte saksdokument: ngen SAKSUTGRNG: Det skjer stadig endringar når det gjeld prestestillingane våre. Pr i dag er Roar Strømme sokneprest i Fusa. Prostipresten vår, llen Nordtun, som har hatt om lag 50% tenestetid i Fusa, har sagt opp stillinga si etter kort tid i teneste. Kyrkjeverja har vore i kontakt med llen Nordtun, om der er tilhøve i Fusa kyrkjelyd som gjer at ho sluttar. Det har ho uttrykt at det ikkje er.

16 Fusa sokneråd si sak held fram - side 2 - Status prestestillingar Både stab og AU har hatt møte med prosten for kva som skjer vidare når det gjeld presteressursane våre. Det vert arbeidd med å finne ei hurtigløysing med vikar i 50% stilling for å kome i møte det umiddelbare behovet. Både status for dette og andre tilhøve som gjeld prestestillingane vert det orientert om i møtet. Vidare er vi kjent med at Bjørgvin bispedømeråd har vedteke å fjerne enno ei stilling i Hardanger og Voss prosti. Prostipreststillingen som har hatt Strandebarm og Fusa som arbeidsfelt dei siste månadane vert vurdert å fjerne etter å ha fungert i nokre månader. Meir informasjon vert lagt fram i møtet.

17 MØTBOK Fusa sokneråd Møtedato: Sak: S VAL AV TO STYRMDLMR TL FUSA FRVLLGSNTRAL Saksnr.: 2015/005 Ark.nr. 016 Sakshandsamar: HGS Fusa sokneråd gjorde følgjande vedtak: Anders Holmefjord og Randi Hauge vert valde som nominasjonsnemnd. Fellesframlegg til vedtak: Anders Holmefjord og Randi Hauge vert valde som nominasjonsnemnd. VDTAK SOKNRÅDT: Fellesframlegget vart samrøystes vedteke. Trykte saksdokument: ngen kkje trykte saksdokument: ngen SAKSUTGRNG: Fusa sokneråd har som eigar av sentralen fire av sju representantar i styret. To av desse står på val. Også styreleiaren (ein av dei to) står på val. Det er soknerådet som arbeider vidare med dette. in rår til at to av representantane i soknerådet tar tak i dette. Bodil Samnøy er dagleg leiar og kan ikkje velgjast til dette arbeidet då styret er dagleg leiar sin politiske arbeidsgjevar.

18 MØTBOK Fusa sokneråd Møtedato: Sak: S AKTULL SAKR Saksnr.: 2015/006 Ark.nr Sakshandsamar: HGS Fusa sokneråd gjorde følgjande vedtak: Fusa sokneråd oppmodar Sævareid og Sundvor KU om å drøfte om ein ønskjer å samarbeide, og evt. på kva måte ein ønskjer dette i framtida. Fellesframlegg til vedtak: Fusa sokneråd oppmodar Sævareid og Sundvor KU om å drøfte om ein ønskjer å samarbeide, og evt. på kva måte ein ønskjer dette i framtida. VDTAK SOKNRÅDT: Fellesframlegget samrøystes vedteke. Trykte saksdokument: ngen kkje trykte saksdokument: ngen SAKSUTGRNG: Kyrkjeverja vil ta opp eit emne under denne saka, til førebels drøfting. ndra gudstenestemønster - endra lokal kyrkjeleg organisering? Der er stadig endringar som gjeld presteressursar og andre ressursar som får innverknad på m.a. talet gudstenester. Det er særleg Sævareid og Strandvik som har fått redusert talet på gudstenester dei siste par åra. Men i Sævareid er det så få gudstenester att at ein ikkje kan snakke om regelmessige gudstenester, noko biskopen skriv i sitt visitasforedrag i Fusa kyrkje 2. september noko som er viktig for å få gode gudstenestevaner... Difor tar ein opp eit moment som soknerådet kanskje bør ta tak i. Det har vore drøfta i stab og kanskje nokre andre stadar, men lite i soknerådet. Bør ein vurdere tettare samarbeid mellom t.d. Sævareid og Sundvor KU for å sjå kva ein kan få til av samordning? Kyrkjeverja rår til at ein drøfter dette punktet, og at soknerådet gjer vedtak om ein ønskjer ei eiga sak om dette i eit seinare møte, - om dette er aktuelt å ta tak i..

19 MØTBOK Fusa sokneråd Møtedato: Sak: A ORGL STRANDVK KYRKJ - RSTAURRNG Saksnr.: 2015/007 Ark.nr. 411 Sakshandsamar: HGS Fusa sokneråd gjorde følgjande vedtak: 1. Fusa sokneråd vedtek å løyve inntil kr ,- (eks. mva) til restaurering av orgelet i Strandvik kyrkje. Ramma skal dekke utgifter til orgelkonsulent. 2. Finansiering skjer med gåver frå næringsliv kr ,- og kommunal løyving i 2015 kr ,-. Restbeløpet skal Fusa sokneråd finansiere gjennom gåver og bruk av fonds. 3. Fusa sokneråd vedtek å dekke utgiftene til orgelkonsulent - både til anbodsinnhenting, val av orgelbyggjar, og til oppfølging av arbeidet. 4. Soknerådet skal bli orientert under vegs i prosessen, og m.a. med fokus på den totale økonomiske ramma. 5. Det er eit mål at arbeidet skal gjennomførast i 2015/ Det skal arbeidast for om mogleg å skaffe fleire gåver til restaureringsarbeidet, og dette arbeidet ligg til sokneråd og kyrkjeverje å følgje opp 7. Kyrkjeverja får delegert mynde til å følgje opp det vidare arbeidet. Framlegg til vedtak: 1. Fusa sokneråd vedtek å løyve inntil kr ,- (eks. mva) til restaurering av orgelet i Strandvik kyrkje. Ramma skal dekke utgifter til orgelkonsulent. 2. Finansiering skjer med gåver frå næringsliv kr ,- og kommunal løyving i 2015 kr ,-. Restbeløpet skal Fusa sokneråd finansiere gjennom gåver og bruk av fonds. 3. Fusa sokneråd vedtek å dekke utgiftene til orgelkonsulent - både til anbodsinnhenting, val av orgelbyggjar, og til oppfølging av arbeidet. 4. Soknerådet skal bli orientert under vegs i prosessen, og m.a. med fokus på den totale økonomiske ramma. 5. Det er eit mål at arbeidet skal gjennomførast i 2015/ Det skal arbeidast for om mogleg å skaffe fleire gåver til restaureringsarbeidet, og dette arbeidet ligg til sokneråd og kyrkjeverje å følgje opp 7. Kyrkjeverja får delegert mynde til å følgje opp det vidare arbeidet.

20 Fusa sokneråd si sak held fram - side 2 - Orgel i Strandvik kyrkje - restaurering VDTAK SOKNRÅDT: Framlegget samrøystes vedteke. Trykte saksdokument: ngen kkje trykte saksdokument: 1. Status for orgelet - rapport av kantor man de Zwarte 2. Fusa sokneråd si sak om orgel i Strandvik kyrkje SAKSUTGRNG: Bakgrunn: Orgelet i Strandvik kyrkje treng restaurerast. Fusa sokneråd har handsama sak om evt restaurering av orgelet i Strandvik kyrkje ved fleire høve. møte den 2. desember 2014, sak , gjorde soknerådet følgjande vedtak: 1. Fusa sokneråd takkar dei verksemdene som til saman har gitt kr ,- over to år til restaurering av orgelet i Strandvik kyrkje. Kr ,- reknar ein med utgjer om lag 1/3 av dei samla utgiftene. 2. Fusa sokneråd oppmodar Fusa kommunestyre om å løyve kr ,-, gjennom investeringsbudsjettet for Fusa sokneråd har som mål sjølv å finansiere kr ,- av den samla kostnaden. 4. in må knyte til seg ein orgelkonsulent i arbeidet. Status for dette vedtaket er pr dato at næringslivet har gitt kr ,- og Fusa kommunestyre løyvde kr ,- i sitt møte i desember månad. Det er med takksemd at ein har motteke desse beløpa frå næringsliv og kommune. Forutan kr ,- må ein rekne med om lag kr ,- som soknerådet må skaffe sjølve. Vegen vidare til full finansiering: Det er framleis uvisst kor mykje den samla kostnaden vert for restaureringsarbeidet. in skal nytte orgelkonsulent for det vidare arbeidet med innhenting av anbod og oppfølging av arbeid. Det vert arbeidd med å få orgelkonsulent på plass, primært til soknerådsmøte den 27. januar. Samla finansiering som er lagt til grunn er kr ,-. Moms kjem i tillegg. Fusa sokneråd får momskompensasjon.

21 Fusa sokneråd si sak held fram - side 3 - Orgel i Strandvik kyrkje - restaurering Soknerådet manglar framleis kr ,- til totalfinansieringa, men samstundes har ein fond som kan nyttast om det er trong for bruk av dei. Følgjande fond kan vere aktuelle: - Kyrkjefond - Kyrkjegardsfond - dei fleste gravferder skjer med utgangspunkt i kyrkjeleg handling - Disposisjonsfond - eit fond som m.a. skal kunne nyttast til stimuleringstiltak for medarbeidarar, tenkjer her særleg på kantor. Men det må vere eit mål å samle inn noko meir midlar sjølve. Tidlegare har det vore nemnt lokal innsamlingsaksjon i Vinnes- og Strandvikområdet. Dessutan er der nokre næringslivsaktørar som ein framleis kan ta kontakt med. Kyrkjeverja rår til at ein gjer vedtak i soknerådsmøte om å løyve inntil kr ,- til restaurering av orgelet i Strandvik kyrkje. Summen skal dekke utgifter til orgelkonsulenten Arbeidet skal skje stegvis: 1. Skaffe orgelkonsulent. 2. Hente inn anbod. Soknerådet dekker utgiftene så langt - fram til at det er henta inn pristilbod og at ein ser om tilbodet er innan den økonomiske ramma som ein har til rådvelde. 3. Velgjer entreprenør og set i verk arbeidet med innhenting av prisar innan den økonomiske ramma soknerådet har fastset. 4. Kyrkjeverja har ansvar for oppfølging av arbeidet. 5. Parallelt med dette skal ein arbeide for den vidare finansieringa av den samla forventa kostnaden. Soknerådet skal ha eiga sak seinare om den endelege finansieringa av prosjektet.

22 MØTBOK Fusa sokneråd Møtedato: Sak: A AKTULL BYGG- OG ANLGGSSAKR 2015 Saksnr.: 2015/008 Ark.nr. 411 Sakshandsamar: HGS Fusa sokneråd gjorde følgjande vedtak: Soknerådet tek saka til etterretning, og delegerer til eigedomsutvalet å følgje opp eigedomssakene i tråd med budsjettet for Framlegg til vedtak: Soknerådet tek saka til etterretning, og delegerer til eigedomsutvalet å følgje opp eigedomssakene i tråd med budsjettet for VDTAK SOKNRÅDT: Framlegget vart samrøystes vedteke. Trykte saksdokument: ngen kkje trykte saksdokument: ngen SAKSUTGRNG: igedomsutvalet har ikkje hatt møte enno i 2015, men planlegg å ha det med det første har vore eit år der svært masse arbeid har skjedd i kyrkjer og på kyrkjegardar/gravplassar. Det vil bli presentert ei form for årsmelding om dette seinare. Av større arbeidsoppgåver som ligg føre i 2015 (og 2016) kan nemnast: Orgel i Strandvik kyrkje Utviding Baldersheim gravplass Førebu utviding av Hålandsdal kyrkjegard (ide) Vurdere utskifting av massar på delar av kyrkjegarden i Hålandsdalen (ide) - nytt Ny hovudtilkomst til Aakre gravplass

23 Fusa sokneråd si sak held fram - side 2 - Aktuelle bygg- og anleggssaker i 2015 Alle desse arbeidsoppgåvene er arbeidstidskrevjande! Andre oppgåver som kan nemnast: - felles dugnadsdag i alle fem kyrkjene onsdag 25. mars kl Reingjering til påske! - dugnad på flest mogleg kyrkjegardar. Treng organiserast! - eigedomsutvalet si årlege synfaring (til vanleg i april) legg til grunn arbeidsoppgåver i løpet av året. - fjerne ein del tre ved Strandvik kyrkje/kyrkjegard - skifte av ein del flomlys og meir miljøvennlege pærer på ein del av dei.. - problem med termostat i Fusa kyrkje Dette er ikkje ei uttømmande liste. Der er mange mindre oppgåver som ligg på vent, og dessutan oppstår det stadig konkrete feil/utfordringar som vi må ta tak i. Av mindre oppgåver på vent kan nemnast glasplater på alle alter (må bestillast på mål), overgang til meir moderne lyspærer (rett sokkel, estetisk fine m.m.). Uverskade Konkrete utfordringar som vi nettopp hadde var stormen "Nina". Her fekk ein på veldig kort varsel organisert dugnad med åtte personar slik at ein fekk rydda opp i dei umiddelbare skadane på den gamle kyrkjegarden på Fusa. Dessutan er/vil bli med det første to av dei høge og gamle trea nede mot sjøen på same kyrkjegard bli felte då desse har rotskade; også dette arbeidet på dugnad. Kyrkjeverja må få nemne at responsen på dugnaden var så god at det ikkje var nødvendig at alle møtte. Det er flott å oppleve eit slikt engasjement, og mykje å takke for! Der har også vore anna skade ved uveret. Port og lampe ved Fusa kyrkje er reparert på dugnad. Dessutan har eit større tre velta over vegen opp til Sundvor kyrkje. Dette er fjerna, men ikkje på dugnad. Vi har hatt tilsyn ved alle kyrkjer og dei fleste kyrkjegardar, anten av kyrkjetenarar, kyrkjeverja eller frivillige. Vi har ikkje heilt oversikt over evt skade på bygg, men vil særleg følgje med på Strandvik kyrkje framover med omsyn til evt lekkasjar. Har funn nokre mindre delar som kan tyde på takskade, men vi kan ikkje sjå kor det evt. er. Saka vert lagt fram for soknerådet - til orientering - og med høve for soknerådsmedlemmene å kome med innspel.

HOVUDUTSKRIFT. År 2014, den 28. januar, hadde Fusa sokneråd møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter, Eikelandsosen.

HOVUDUTSKRIFT. År 2014, den 28. januar, hadde Fusa sokneråd møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter, Eikelandsosen. FUSA SOKNRÅD HOVUDUTSKRFT År 2014, den 28. januar, hadde Fusa sokneråd møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter, ikelandsosen. Møtet tok til kl.18.30 og var slutt kl.20.30. nnkallinga var sendt representantane

Detaljer

HOVUDUTSKRIFT. År 2014, den 30. september, hadde Fusa sokneråd møte i Strandebarm kyrkjelydshus i Strandebarm.

HOVUDUTSKRIFT. År 2014, den 30. september, hadde Fusa sokneråd møte i Strandebarm kyrkjelydshus i Strandebarm. FUSA SOKNERÅD HOVUDUTSKRIFT År 2014, den 30. september, hadde Fusa sokneråd møte i Strandebarm kyrkjelydshus i Strandebarm. Møtet tok til kl.19.00 og var slutt kl.21.15. Innkallinga var sendt representantane

Detaljer

HOVUDUTSKRIFT. År 2014, den 5. juni, hadde Fusa sokneråd møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter, Eikelandsosen.

HOVUDUTSKRIFT. År 2014, den 5. juni, hadde Fusa sokneråd møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter, Eikelandsosen. FUSA SOKNERÅD HOVUDUTSKRIFT År 2014, den 5. juni, hadde møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter, Eikelandsosen. Møtet tok til kl.18.30 og var slutt kl.21.10. Innkallinga var sendt representantane og vararepresentantane

Detaljer

HOVUDUTSKRIFT. År 2014, den 29. oktober, hadde Fusa sokneråd møte på Fusa kyrkjekontor, Eikelandsosen

HOVUDUTSKRIFT. År 2014, den 29. oktober, hadde Fusa sokneråd møte på Fusa kyrkjekontor, Eikelandsosen FUSA SOKNERÅD HOVUDUTSKRIFT År 2014, den 29. oktober, hadde møte på Fusa kyrkjekontor, Eikelandsosen Møtet tok til kl.18.40 og var slutt kl.21.30. Innkallinga var sendt representantane og vararepresentantane

Detaljer

HOVUDUTSKRIFT. År 2013, den 29. januar, hadde Fusa sokneråd møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter, Eikelandsosen.

HOVUDUTSKRIFT. År 2013, den 29. januar, hadde Fusa sokneråd møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter, Eikelandsosen. FUSA SOKNRÅD HOVUDUTSKRFT År 2013, den 29. januar, hadde Fusa sokneråd møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter, ikelandsosen. Møtet tok til kl.18.30 og var slutt kl.20.40. nnkallinga var sendt representantane

Detaljer

HOVUDUTSKRIFT. År 2013, den 4. april, hadde Fusa sokneråd møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter, Eikelandsosen.

HOVUDUTSKRIFT. År 2013, den 4. april, hadde Fusa sokneråd møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter, Eikelandsosen. FUSA SOKNERÅD HOVUDUTSKRIFT År 2013, den 4. april, hadde Fusa sokneråd møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter, Eikelandsosen. Møtet tok til kl.18.30 og var slutt kl.21.30. Innkallinga var sendt representantane

Detaljer

HOVUDUTSKRIFT. År 2016, den 18. oktober, hadde Fusa sokneråd møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter, Eikelandsosen.

HOVUDUTSKRIFT. År 2016, den 18. oktober, hadde Fusa sokneråd møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter, Eikelandsosen. FUSA SOKNERÅD HOVUDUTSKRIFT År 2016, den 18. oktober, hadde møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter, Eikelandsosen. Møtet tok til kl.18.30 og var slutt kl.20.20. Innkallinga var sendt representantane og

Detaljer

HOVUDUTSKRIFT. År 2014, den 19. mars, hadde Fusa sokneråd møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter, Eikelandsosen.

HOVUDUTSKRIFT. År 2014, den 19. mars, hadde Fusa sokneråd møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter, Eikelandsosen. FUSA SOKNERÅD HOVUDUTSKRIFT År 2014, den 19. mars, hadde Fusa sokneråd møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter, Eikelandsosen. Møtet tok til kl.18.30 og var slutt kl.20.30. Innkallinga var sendt representantane

Detaljer

HOVUDUTSKRIFT. År 2015, den 18. mars, hadde Fusa sokneråd møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter, Eikelandsosen.

HOVUDUTSKRIFT. År 2015, den 18. mars, hadde Fusa sokneråd møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter, Eikelandsosen. FUSA SOKNERÅD HOVUDUTSKRIFT År 2015, den 18. mars, hadde Fusa sokneråd møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter, Eikelandsosen. Møtet tok til kl.18.30 og var slutt kl.20.45. Innkallinga var sendt representantane

Detaljer

Møteprotokoll for møte i

Møteprotokoll for møte i Møteprotokoll for møte i Masfjorden Kyrkjelege Fellesråd 27.01. 2015 kl. 1815 i kantina på kommunehuset. Desse møtte: Ragnhild Skuggedal Britt E. Nordland Åse Dyrkolbotn Øyvind Kristoffersen Egil Kvingedal

Detaljer

MØTEBOK Fusa sokneråd

MØTEBOK Fusa sokneråd MØTBOK Fusa sokneråd Møtedato: 02.02.2017 Sak: S KYRKJOFFR FUSA SOKN 2017 Saksnr.: 2017/001 Ark.nr. 317 Sakshandsamar: HGS Fusa sokneråd gjorde følgjande vedtak: 1. Fusa sokneråd gjer vedtak om følgjande

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

HOVUDUTSKRIFT. År 2013, den 7. november, hadde Fusa sokneråd møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter, Eikelandsosen.

HOVUDUTSKRIFT. År 2013, den 7. november, hadde Fusa sokneråd møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter, Eikelandsosen. FUSA SOKNERÅD HOVUDUTSKRIFT År 2013, den 7. november, hadde Fusa sokneråd møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter, Eikelandsosen. Møtet tok til kl.19.00 og var slutt kl.21.30. Innkallinga var sendt representantane

Detaljer

Årsmelding 2012 Fusa sokneråd

Årsmelding 2012 Fusa sokneråd Årsmelding 2012 Fusa sokneråd A. Innleiing 2012 har vore eit år med stort engasjement arbeid med ny gudstenesteordning bispevisitas stor opprusting av Fusa kyrkje, Strandvik kyrkje og Visitasgudsteneste

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 15. april 2015

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 15. april 2015 Side 1 av 5 Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 15. april 2015 Frå saksnummer: 20/ 15 Møtestad: Kyrkjestova på Bore Til saksnummer: 30/ 15 Av soknerådet sine medlemmar/ varamedlemmar møtte

Detaljer

INNKALLING TIL SOKNERÅDSMØTE. Du vert med dette kalla inn til soknerådsmøte tysdag 22.november 2016 kl på kyrkjelydshuset (møterom 2.etasje).

INNKALLING TIL SOKNERÅDSMØTE. Du vert med dette kalla inn til soknerådsmøte tysdag 22.november 2016 kl på kyrkjelydshuset (møterom 2.etasje). Austrheim sokn Kyrkjeverja Tlf: 56 16 72 90 kyrkjeverje@austrheim.sokn.no INNKALLING TIL SOKNERÅDSMØTE Du vert med dette kalla inn til soknerådsmøte tysdag 22.november 2016 kl 19.00 på kyrkjelydshuset

Detaljer

DEN NORSKE KYRKJA Kyrkja i Lærdal

DEN NORSKE KYRKJA Kyrkja i Lærdal Møteinnkalling Møtedato: 12.01.2012 Møtestad: Kyrkjestova Møtetid: Kl. 08:30-11:30 Tilsette sine adminstrasjonsrepresentantar vert kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon

Detaljer

MASFJORDEN KOMMUNE. Arbeiderpartiet: Høgre: Senterpartiet: Bjørn Egil Nordland (vara) Karstein Totland, ordførar Lene Hansen Kvamsdal

MASFJORDEN KOMMUNE. Arbeiderpartiet: Høgre: Senterpartiet: Bjørn Egil Nordland (vara) Karstein Totland, ordførar Lene Hansen Kvamsdal Møte nr 3, den 03.12.2013 Side 1 av 7 MASFJORDEN KOMMUNE Vedtaksprotokoll for Den 03.12.2013 kl 09.40 11.00, heldt møte på Kommunehuset. Følgjande saksnummer vart handsama i møtet: 014/13-018/13 Innkalling

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD

MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD DEN NORSKE KYRKJA Bremnes sokneråd MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD Møtestad: Rådhuset Tid: Tysdag 26.11.2013 kl. 19.30-22.00 Desse møtte: Berit Hallaråker, Asbjørn Gundersen, Bjarte Aartun, Karl Mæland, Elin

Detaljer

Årsmelding 2013 Fusa sokneråd (vedteken av Fusa sokneråd, 5. mai 2014)

Årsmelding 2013 Fusa sokneråd (vedteken av Fusa sokneråd, 5. mai 2014) Årsmelding 2013 Fusa sokneråd (vedteken av Fusa sokneråd, 5. mai 2014) A. Innleiing 2013 har vore eit år med stort engasjement gjennomføring av ny gudstenesteordning oppfølging etter bispevisitas stor

Detaljer

Kyrkja. Kostradokument nr. 16. Førebuande dokument til arbeidet med budsjettet for Gjennomgang av funksjonar under rammeområdet Kyrkja

Kyrkja. Kostradokument nr. 16. Førebuande dokument til arbeidet med budsjettet for Gjennomgang av funksjonar under rammeområdet Kyrkja Kyrkja Kostradokument nr. 16 Førebuande dokument til arbeidet med budsjettet for 21 Gjennomgang av funksjonar under rammeområdet Kyrkja Side 1 av 6 Kyrkja - Budsjett pr. 1. tertial 29 Funksjon/ Tenester

Detaljer

5419 Fitjar Fitjar, 25. oktober 2017

5419 Fitjar Fitjar, 25. oktober 2017 Fitjar kommune v/ rådmannen 5419 Fitjar Fitjar, 25. oktober 2017 Kommunal støtte til Fitjar kyrkje i 2018 Soknerådet behandla sak om budsjett for 2018 på møte den 19. oktober. Framlegget til budsjett inneber

Detaljer

HOVUDUTSKRIFT. År 2015, den 14. november, hadde Fusa sokneråd møte på Tønnegarden, Bogøy.

HOVUDUTSKRIFT. År 2015, den 14. november, hadde Fusa sokneråd møte på Tønnegarden, Bogøy. FUSA SOKNERÅD HOVUDUTSKRIFT År 2015, den 14. november, hadde Fusa sokneråd møte på Tønnegarden, Bogøy. Møtet tok til kl.10.00 og var slutt kl.14.20. Innkallinga var sendt representantane og vararepresentantane

Detaljer

MASFJORDEN KOMMUNE. Vedtaksprotokoll for Formannskapet

MASFJORDEN KOMMUNE. Vedtaksprotokoll for Formannskapet Vedtaksprotokoll Masfjorden formannskap Møte nr 7, den 22.10.2013 Side 1 av 14 MASFJORDEN KOMMUNE Vedtaksprotokoll for Formannskapet Den 22.10.2013 kl 114.30 ca. 18.00, heldt Formannskapet møte på Kommunehuset.

Detaljer

Boks 121, 6263 Skodje Tlf E-post: Org. nr

Boks 121, 6263 Skodje Tlf E-post: Org. nr Skodje sokneråd Boks 121, 6263 Skodje Tlf. 70275465 E-post: skodje@skodjekyrkja.no Org. nr. 976 997 301 INNKALLING TIL SOKNERÅDSMØTE Stad: Frammøte i kyrkja, brannøving kl. 19.00 Tid: Torsdag 10. desember

Detaljer

SAK: HØRING ST ATEN OG DEN NORSKE KIRKE - ET TYDELEG SKILLE.

SAK: HØRING ST ATEN OG DEN NORSKE KIRKE - ET TYDELEG SKILLE. RÅD: MØTESTAD: MØTEDATO: SAK NR.: GAULAR SOKNERÅD KYRKJEL YDSHUSET 30.10.14. GSR27/14 F (KL 14) Arkiv nr.: 008 SAK: HØRING ST ATEN OG DEN NORSKE KIRKE - ET TYDELEG SKILLE. SAKSHANDSAMAR: Magna Lisbeth

Detaljer

HOVUDUTSKRIFT. År 2016, den 17. mars, hadde Fusa sokneråd møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter, Eikelandsosen.

HOVUDUTSKRIFT. År 2016, den 17. mars, hadde Fusa sokneråd møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter, Eikelandsosen. FUSA SOKNERÅD HOVUDUTSKRIFT År 2016, den 17. mars, hadde møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter, Eikelandsosen. Møtet tok til kl.18.30 og var slutt kl.20.45. Innkallinga var sendt representantane og vararepresentantane

Detaljer

HOVUDUTSKRIFT. År 2015, den 1. september, hadde Fusa sokneråd møte på kyrkjekontoret, Eikelandsosen.

HOVUDUTSKRIFT. År 2015, den 1. september, hadde Fusa sokneråd møte på kyrkjekontoret, Eikelandsosen. FUSA SOKNERÅD HOVUDUTSKRIFT År 2015, den 1. september, hadde møte på kyrkjekontoret, Eikelandsosen. Møtet tok til kl.18.30 og var slutt kl.20.15. Innkallinga var sendt representantane og vararepresentantane

Detaljer

Soknerådsmøte FOK 14. november 2013

Soknerådsmøte FOK 14. november 2013 Soknerådsmøte FOK 14. november 2013 Sokneråd FOK Tilstede: Merknader / Vararepresentant: Jon Lende Leiar av soknerådet Tor Arne Laland Sigve Klakegg Karl Inge Lygre Helen Hetland Mori Ragnhild Vaage Astrid

Detaljer

Protokoll frå møte Frå kl til Møtedato: 23. sept. 2015

Protokoll frå møte Frå kl til Møtedato: 23. sept. 2015 Side 1 av 5 Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 23. sept. 2015 Frå saksnummer: 54/15 Møtestad: Kyrkjekontoret på Bore Til saksnummer: 63/15 Av soknerådet sine medlemmar/ varamedlemmar møtte

Detaljer

HØYRINGSSVAR frå prosten i Sogn prosti. Veivalg for fremtidig kirkeordning

HØYRINGSSVAR frå prosten i Sogn prosti. Veivalg for fremtidig kirkeordning HØYRINGSSVAR frå prosten i Sogn prosti. Veivalg for fremtidig kirkeordning Høring februar mai 2015 Det vises til Kirkerådets høringsnotat Veivalg for fremtidig kirkeordning. I høringsnotatet presenteres

Detaljer

HOVUDUTSKRIFT. År 2013, den 6. juni, hadde Fusa sokneråd møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter, Eikelandsosen.

HOVUDUTSKRIFT. År 2013, den 6. juni, hadde Fusa sokneråd møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter, Eikelandsosen. FUSA SOKNERÅD HOVUDUTSKRIFT År 2013, den 6. juni, hadde Fusa sokneråd møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter, Eikelandsosen. Møtet tok til kl.19.00 og var slutt kl.21.35. Innkallinga var sendt representantane

Detaljer

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING SAK 32/12 LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING Saksopplysning (i grove trekk brev dat. 13.8.2012) I vedlagt brev dat. 13.8.2012 (vedlegg 1) frå prosjektgruppa for Prosjekt lokalmedisinske

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12. MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H)

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12. MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) Kviinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12 MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) DESSE MØTTE Frøydis Fjellhaugen (Ap) Are Traavik

Detaljer

VEDTEKT av februar 2007

VEDTEKT av februar 2007 IKS VEDTEKT av februar 2007 Vedteken i følgjande kommunar: Bokn Etne Haugesund Tysvær Vindafjord Vedtekt av februar 2007 Side 1 av 5 INNHALD Side 1. Heimel... 2 2. Deltakarar... 2 3. Føremål... 2 4. Hovudkontor...

Detaljer

Møtebok for Kyrkjeleg fellesråd i Kvam

Møtebok for Kyrkjeleg fellesråd i Kvam Møtebok for Kyrkjeleg fellesråd i Kvam Saksnummer: osl/11-13 Innkallingsdato: 28.10.2013 Møtedato: 05.11.2013 Møtestad: Norheimsund kyrkje Møtetid: 15.00 til 16.00 Medlemer tilstades på møtet 7: Hans Atle

Detaljer

MØTEBOK Fusa sokneråd

MØTEBOK Fusa sokneråd MØTEBOK Fusa sokneråd Møtedato: 23.03.2017 Sak: S GODKJENNING AV ÅRSMELDING 2016 Saksnr.: 2017/014 Ark.nr. 046 Sakshandsamar: HGS Fusa sokneråd gjorde følgjande vedtak: Årsmeldinga for 2016 vert godkjent

Detaljer

Protokoll frå møte Frå kl til Møtedato: 4. mars 2015

Protokoll frå møte Frå kl til Møtedato: 4. mars 2015 Side 1 av 5 Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 4. mars 2015 Frå saksnummer: 8/15 Møtestad: Kyrkjestova på Bore Til saksnummer: 19/15 Av soknerådet sine medlemmar/ varamedlemmar møtte Medlemmer

Detaljer

Møteprotokoll for Radøy sokneråd

Møteprotokoll for Radøy sokneråd Møteprotokoll for Radøy sokneråd Tid: 02.02.2016 kl. 18:00-20:00 Stad: KYRKJEKONTORET, MØTEROMMET Frammøte: Gunnar Olav Kartveit Grethe Lunde Sølvi Helen Kvalheim Mjøs Silje Kristin Ellingsen Tore Morland

Detaljer

HOVUDUTSKRIFT. År 2015, den 4. juni, hadde Fusa sokneråd møte på kyrkjekontoret, Eikelandsosen.

HOVUDUTSKRIFT. År 2015, den 4. juni, hadde Fusa sokneråd møte på kyrkjekontoret, Eikelandsosen. FUSA SOKNERÅD HOVUDUTSKRIFT År 2015, den 4. juni, hadde møte på kyrkjekontoret, Eikelandsosen. Møtet tok til kl.18.30 og var slutt kl.21.00. Innkallinga var sendt representantane og vararepresentantane

Detaljer

Referat frå Soknerådsmøte 17.oktober 2013

Referat frå Soknerådsmøte 17.oktober 2013 Referat frå Soknerådsmøte 17.oktober 2013 Sokneråd FOK Tilstede: Merknader / Vararepresentant: Jon Lende Leiar av soknerådet Tor Arne Laland Sigve Klakegg Karl Inge Lygre Til stades siste del av møtet

Detaljer

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 01.10.14

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 01.10.14 Side 1 av 5 Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 01.10.14 Frå saksnummer: 60/ 14 Møtestad: Kyrkjestova på Bore Til saksnummer: 67/ 14 Av soknerådet sine medlemmar/ varamedlemmar møtte Medlemmer

Detaljer

Forslag til høyringssvar til «Veival for framtidig kyrkjeordning» frå Giske kyrkjelege fellesråd.

Forslag til høyringssvar til «Veival for framtidig kyrkjeordning» frå Giske kyrkjelege fellesråd. Forslag til høyringssvar til «Veival for framtidig kyrkjeordning» frå Giske kyrkjelege fellesråd. Spørsmål 1. Bør det gjøres endringer i fordelingen av oppgaver og myndighet mellom lokalt, regionalt og

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 OS KOMMUNE Personalavdelinga MØTEPROTOKOLL Personalutvalet Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 Innkalte: Funksjon Leiar Nestleiar Medlem Tilsette repr Tilsette repr Namn

Detaljer

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.00 Møtedato: 27.08.14

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.00 Møtedato: 27.08.14 Side 1 av 5 Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.00 Møtedato: 27.08.14 Frå saksnummer: 50/ 14 Møtestad: Høgaleitet 36, heime hos Nicolai Til saksnummer: 59/ 14 Av soknerådet sine medlemmar/ varamedlemmar

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK)

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) SAK 55/13 REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) Saksopplysning I sak 49/13, under eventuelt var eit punkt spørsmålet om ikkje Regionrådet for Hallingdal burde

Detaljer

FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR

FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201002086-1 Arkivnr. 112 Saksh. Viken, Karl Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 23.03.2010-24.03.2010 FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR SAMANDRAG

Detaljer

7. soknerådsmøte 2014, 3. juni: Referat

7. soknerådsmøte 2014, 3. juni: Referat 7. soknerådsmøte 2014, 3. juni: Referat Sokneråd FOK Tilstede : Merknader / Vararepresentant: Jon Lende Leiar av soknerådet Tor Arne Laland Sigve Klakegg Karl Inge Lygre Nestleiar Helen Hetland Mori 1.vara

Detaljer

Revisjon av retningslinjer for protokollkomiteen i Kyrkjemøtet

Revisjon av retningslinjer for protokollkomiteen i Kyrkjemøtet DEN NORSKE KYRKJA KM 5.1/06 Kyrkjemøtet Saksorientering Revisjon av retningslinjer for protokollkomiteen i Kyrkjemøtet Samandrag Mandatet og retningslinjene for protokollkomiteen vart vedtekne av høvesvis

Detaljer

Protokoll frå møte i Bore sokneråd Tysdag 1. desember 2015

Protokoll frå møte i Bore sokneråd Tysdag 1. desember 2015 Side 1 av 6 Protokoll frå møte i Bore sokneråd Tysdag 1. desember 2015 Møtestad: Bore kyrkjekontor Frå saksnummer: 72/15 Til saksnummer: 83/15 Av soknerådet sine medlemmar/ varamedlemmar møtte: Nicolai

Detaljer

Austevoll kommune. Møteprotokoll FORMANNSKAPET

Austevoll kommune. Møteprotokoll FORMANNSKAPET Austevoll kommune Møteprotokoll FORMANNSKAPET Møtedato: 26.08.2010 Møtetid: Kl. 11.15 16.00 Møtestad: Storebø pleie- og omsorgsenter Saksnr.: 096/10-106/10 I tillegg til møte i formannskap og planutval

Detaljer

Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 25. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 19

Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 25. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 19 Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 25. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 19 Til stades på møtet: 15, alle med røysterett Sak 1 Opning av møtet 1.1 Godkjenning

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1 OS KOMMUNE Utval: OS ELDRERÅD Møtestad: Luranetunet - merk staden! Møtedato: 13.09.2004 Tid: 14.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I

Detaljer

MØTEINNKALLING. Folkevalde, både medlemer og varamedlemer, plikter å møte jf. kommunelova 40 nr. 1, med mindre det ligg føre gyldig forfall.

MØTEINNKALLING. Folkevalde, både medlemer og varamedlemer, plikter å møte jf. kommunelova 40 nr. 1, med mindre det ligg føre gyldig forfall. Utvalg: Ungdomsrådet Møtestad: Møterom A, Rådhuset Dato: 16.11.2017 Tid: 16:00 MØTEINNKALLING Forfall skal snarast meldast til koordinator på e-post: mll@volda.kommune.no eller mobil nr. 480 09 814 som

Detaljer

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201112362-125 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 19.03.2013 SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os eldreråd. Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.11.2006 Frå: 14.00 til 16.00

MØTEPROTOKOLL. Os eldreråd. Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.11.2006 Frå: 14.00 til 16.00 OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Os eldreråd Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.11.2006 Frå: 14.00 til 16.00 Innkalte: Funksjon Namn Forfall Møtt for Leiar Kåre Herdlevær Nestleiar

Detaljer

MØTEBOK FOR OSTERFJORDEN SOKNERÅD ONSDAG 15.FEBRUAR KL.17.00

MØTEBOK FOR OSTERFJORDEN SOKNERÅD ONSDAG 15.FEBRUAR KL.17.00 DEN NORSKE KYRKJA Osterfjorden Sokneråd Desse møtte: MØTEBOK FOR OSTERFJORDEN SOKNERÅD ONSDAG 15.FEBRUAR KL.17.00 Inger Helen Midtgård, Magne Titland, Irene Femanger, Borghild Toft, Jorunn Nøttveit, Odd

Detaljer

Samnanger sokneråd / Samnanger kyrkjestyre NOTAR TIL REKNESKAPEN FOR 2012 1. Rekneskapsprinsipp og vurderingsreglar Samnanger sokneråd sin rekneskap er ført i samsvar med Forskrift om økonomiforvaltning

Detaljer

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat 5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat Mat: Ingunn AU Arbeidsutvalet for soknerådet. Møter kvar månad ca 1 veke før soknerådsmøtet. Tar unna saker av meir forretningsmessig karakter. SR Soknerådet FR Klepp

Detaljer

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD - Tilleggsakliste Kultur- og ressursutvalet Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD TILLEGGSAKLISTE - Kultur- og ressursutvalet... 2 Tilskot til utgreiing av lokalisering av Hordaland

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I SAMNANGER SOKNERÅD / SAMNANGER KYRKJESTYRE Måndag 22. april 2013 kl. 18.30 i kyrkja på Haga.

INNKALLING TIL MØTE I SAMNANGER SOKNERÅD / SAMNANGER KYRKJESTYRE Måndag 22. april 2013 kl. 18.30 i kyrkja på Haga. INNKALLING TIL MØTE I SAMNANGER SOKNERÅD / SAMNANGER KYRKJESTYRE Måndag 22. april 2013 kl. 18.30 i kyrkja på Haga. SAKSLISTE: Sak 12/13 KS Sak 13/13 KS GODKJENNING AV INNKALLING/ MØTEBOK MELDINGAR OG RÅDET

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG BYGGESAK Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 27.01.2014 Kl. 17.15 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg servicekontor.

Detaljer

DEN NORSKE KYRKJA Klepp kyrkjelege fellesråd

DEN NORSKE KYRKJA Klepp kyrkjelege fellesråd Postboks 101 4358 KLEPPE Tlf: 51789555 Faks: 51789550 Klepp kommune Kleppe 14.09.2017 Vår sakshandsamar: DS Vår ref.: 17/00028-008 Arkivkode: 112 Budsjett og økonomiplan 2018-2021 Vedlagt fellesrådet sitt

Detaljer

Den Norske Kyrkja. Luster Kyrkjelege Fellesråd

Den Norske Kyrkja. Luster Kyrkjelege Fellesråd Den Norske Kyrkja Luster Kyrkjelege Fellesråd Gaupne gamle kyrkje 1652 Veitastrond kapell 1928 Dale 1250 Fortun 1879 Hafslo 1878 Jostedalen 1660 Fet 1894 Gaupne nye kyrkje 1907 Joranger 1620 Nes 1836 Sokneråd

Detaljer

Kontrollutvalet i Suldal kommune

Kontrollutvalet i Suldal kommune Kontrollutvalet i Suldal kommune KONTROLLUTVAL ET SI ÅRSMELDING FOR 2010 1. INNLEIING Kapittel 12 i kommunelova omtalar internt tilsyn og kontroll. Kommunestyret sjølv har det øvste tilsynet med den kommunale

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0262/04 04/01243 63/28,57, FINNEBREKKA, BYGGESAK - FELT A NY BEHANDLING

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0262/04 04/01243 63/28,57, FINNEBREKKA, BYGGESAK - FELT A NY BEHANDLING Utval: OS FORVALTNINGSSTYRE Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 20.12.2004 Tid: Kl. 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0262/04 04/01243 63/28,57, FINNEBREKKA, BYGGESAK - FELT

Detaljer

SAKSUTGREIING. Sak: Felles sokneråd for Leveld, Torpo og Ål sokn. Sokneråda i Ål kallar inn til kyrkjelydsmøte etter gudstenesta:

SAKSUTGREIING. Sak: Felles sokneråd for Leveld, Torpo og Ål sokn. Sokneråda i Ål kallar inn til kyrkjelydsmøte etter gudstenesta: SAKSUTGREIING Sak: Felles sokneråd for Leveld, Torpo og Ål sokn Sokneråda i Ål kallar inn til kyrkjelydsmøte etter gudstenesta: Torpo kyrkje sundag 28. sept. kl. 11.00 Ål kyrkje sundag 5. okt. kl. 11.00

Detaljer

Dato: 24. januar 2012 Kl.: 09.30-13.30 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom Nordhordland 4. et. Saknr.: 1/12-5/12

Dato: 24. januar 2012 Kl.: 09.30-13.30 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom Nordhordland 4. et. Saknr.: 1/12-5/12 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkeseldrerådet i Hordaland Dato: 24. januar 2012 Kl.: 09.30-13.30 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom Nordhordland 4. et. Saknr.: 1/12-5/12 MØTELEIAR Sigmund Olsnes DESSE

Detaljer

Side 2 av 6 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 001/13 13/91 Faste saker 002/13 09/635 Utbygging ved Samnangerh

Side 2 av 6 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 001/13 13/91 Faste saker 002/13 09/635 Utbygging ved Samnangerh SAMNANGER KOMMUNE Side 1 av 6 MØTEINNKALLING Utval: Kommunestyret Møtedato: 12.02.2013 Møtetid: 17:00 - Møtestad: Kommunehuset Varamedlem skal ikkje møta utan nærare innkalling Forfall til møtet eller

Detaljer

Strategidokument Varhaug Misjonshus

Strategidokument Varhaug Misjonshus Strategidokument Varhaug Misjonshus 2016-2018 Strategidokument Varhaug Misjonshus 2016-2018 v0.2.docx2 under arbeid Side 1 Strategidokument Varhaug Misjonshus 2015-2018 Innhald 1. Om Varhaug Misjonshus...

Detaljer

Saksframlegg. Skattesatsar/ marginavsetning: Skatten for 2015 på formue og inntekt vert å fastsette til dei maksimalsatsar som Stortinget vedtek.

Saksframlegg. Skattesatsar/ marginavsetning: Skatten for 2015 på formue og inntekt vert å fastsette til dei maksimalsatsar som Stortinget vedtek. Bygland kommune Arkiv: 151 Saksmappe: 2014/680 Sakshandsamar: Frantz Are Nilsen Dato: 05.11.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/14 Vilt- og fiskenemnd 11.11.2014 17/14 Rådet for eldre og funksjonshemma

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 09.12.2013 Kl.: 12.00 14.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 36/13 43/13

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 09.12.2013 Kl.: 12.00 14.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 36/13 43/13 Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 09.12.2013 Kl.: 12.00 14.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 36/13 43/13 MØTELEIAR Johan Inge Særsten (Frp) DESSE MØTTE Wilhelm Engelsen (Ap) Jens Arne

Detaljer

HOVUDUTSKRIFT. År 2016, den 26. januar, hadde Fusa sokneråd møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter, Eikelandsosen.

HOVUDUTSKRIFT. År 2016, den 26. januar, hadde Fusa sokneråd møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter, Eikelandsosen. FUSA SOKNRÅD HOVUDUTSKRFT År 2016, den 26. januar, hadde Fusa sokneråd møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter, ikelandsosen. Møtet tok til kl.18.30 og var slutt kl.21.30. nnkallinga var sendt representantane

Detaljer

ÅRSMELDING FOR VANGSNES SOKNERÅD

ÅRSMELDING FOR VANGSNES SOKNERÅD ÅRSMELDING FOR VANGSNES SOKNERÅD 2014 Årsmelding for Vangsnes Sokneråd 2014. Medlemar: Oddveig Kristine Fimreite ( leiar) Gro Heimdal ( nestleiar og trusopplæring) Leif Audun Sætre ( medlem i fellesrådet)

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

PROTOKOLL. Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009

PROTOKOLL. Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009 1 PROTOKOLL Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009 L01/09 Oppnemning av møteleiar, referent, tellekorps og to personar til å skriva under landsmøteprotokollen.

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Radøy kommune KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 30.09.2014 Stad: Kommunehuset Kl.: 09.00 13.40 Tilstades: Astrid Nordanger nestleiar, Jan Tore Hvidsten gikk frå møte etter sak 28/14,

Detaljer

Finansiering av søknaden

Finansiering av søknaden Hei, Dei føreslegne endringane er i orden for oss. Mvh Bjarte Lofnes Hauge Den 3. jun. 2016 kl. 11.02 skrev Guro Høyvik : Hei igjen, og takk for nye vedlegg. Eg har gått gjennom den

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN Lov for Jotun, skipa 30.03.1923. Vedteken den 10.06.1945, med seinare endringar seinast av 29.06.2000. Revidert etter årsmøte i 2007 og 2011. Godkjend av Idrettsstyret: 18.02.02

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

MØTEBOK. Fylkeshuset - møterom Sygna. Møtedato Kl

MØTEBOK. Fylkeshuset - møterom Sygna. Møtedato Kl MØTEBOK Organ Møtestad Planutvalet Fylkeshuset - møterom Sygna Møtedato 03.06.2015 Kl. 09.00 Faste medlemer til stades: Åshild Kjelsnes, Ap Nils P. Støyva, Ap Jenny Følling, Sp Karen Marie Hjelmeseter,

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utval Type Dato 005/15 Eldrerådet PS 27.04.2015. Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Norunn Malene Storebø 15/610

Saksframlegg. Saksnr Utval Type Dato 005/15 Eldrerådet PS 27.04.2015. Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Norunn Malene Storebø 15/610 Austevoll kommune Innkalling Eldrerådet Møtestad: Kommunestyersal Møtedato: 27.04.2015 Møtetid: 10:00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 5508 10 00 servicekontoret eller til postmottak@austevoll.kommune.no.

Detaljer

Møteprotokoll Styremøte Lærdal Næringsutvikling AS

Møteprotokoll Styremøte Lærdal Næringsutvikling AS Møteprotokoll Styremøte Lærdal Næringsutvikling AS Møte nr: 2014-03 Tid: 8. april 2014 kl. 15.30 18.00 Stad: Lærdal, Møterom 2. etasje KIWI-bygget Til stades Rolf Jerving (styreleiar) Jarle Molde Gro Starheimsæter

Detaljer

26/10 Godkjenning av protokoll frå møte 23.04.10 og telefonmøter 06.05.10 og 19.05.10

26/10 Godkjenning av protokoll frå møte 23.04.10 og telefonmøter 06.05.10 og 19.05.10 Tyssneess kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 10.09.10 Kl.: 10.00 12.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 25/10 31/10 MØTELEIAR Kjetil Hestad (Ap) DESSE MØTTE John Martin Dale (T) FORFALL Britt

Detaljer

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti Kontrollutvalet i Lærdal kommune Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Møtestad: Rådhuset Saksnr.: 14/14 17/14 Møtebok Følgjande medlem møtte Olav Grøttebø Siv Rysjedal Guri Olsen Kari Blåflat

Detaljer

Ekstern revisor - opsjon og ny konkurranse

Ekstern revisor - opsjon og ny konkurranse Kontrollutvalet Arkivnr: 2014/10505-6 Saksbehandlar: Hogne Haktorson Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Kontrollutvalet Fylkestinget Ekstern revisor - opsjon og ny konkurranse Samandrag Fylkestinget

Detaljer

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling Møteinnkalling Utval: Yrkesopplæringsnemnda/Utdanningsutvalet Møtestad: 101 Fylkeshuset i Molde Dato: 23.10.2014 Tid: 10:30 Forfall skal meldast til utvalssekretær Ann Torill Vaksvik tlf 71 25 88 56 eller

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 25.05.10 Kl.: 12.00 18.30 Stad: Formannskapssalen Saknr.: 08/10 22/10 MØTELEIAR Amram Hadida (Ap) DESSE MØTTE Odd Martin Myhre (FrP) Ola Malvin Lomheim

Detaljer

Formannskapet. Tilleggsinnkalling

Formannskapet. Tilleggsinnkalling Finnøy kommune Formannskapet Tilleggsinnkalling Møtedato: 23.08.2017 Møtestad: Formannskapssalen Møtetid: Kl. 09:00 Utvalsmedlemene vert med dette kalla inn til møte. Varamedlemene møter berre etter særskilt

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Arkivsak:12/167 Løpenummer: 12/6303 Utval: Ungdomsrådet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 11:30 14:15

MØTEPROTOKOLL. Arkivsak:12/167 Løpenummer: 12/6303 Utval: Ungdomsrådet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 11:30 14:15 FUSA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Arkivsak:12/167 Løpenummer: 12/6303 Utval: Ungdomsrådet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 18.09.2012 Tid: 11:30 14:15 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova.

Detaljer