HOVUDUTSKRIFT. År 2015, den 27. januar, hadde Fusa sokneråd møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter, Eikelandsosen.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HOVUDUTSKRIFT. År 2015, den 27. januar, hadde Fusa sokneråd møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter, Eikelandsosen."

Transkript

1 FUSA SOKNRÅD HOVUDUTSKRFT År 2015, den 27. januar, hadde Fusa sokneråd møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter, ikelandsosen. Møtet tok til kl og var slutt kl nnkallinga var sendt representantane og vararepresentantane den 19. januar Desse har meldt forfall til møtet: Randi Hauge 1. vara. Magnar Berge Følgjande vararepr. møtte: ngen Kommunal representant Steinar Skår hadde røysterett i sakene 2015/ Dessutan møtte: kyrkjeverje Harald Geir Sæther. SAKSLST: Saksnr.: Sak Tekst: Arkivkode 2015/001 S KYRKJOFFR FUSA SOKN /002 S MSJONSPROSJKT - BYGGNG AV KYRKJ SØR-TOPA - STATUS /003 S TMA TL ÅRSMØT /004 S STATUS PRSTSTLLNGAR /005 S VAL STYR FUSA FRVLLGSNTRAL /006 S AKTULL SAKR /007 A ORGL STRANDVK KYRKJ - RSTAURRNG /008 A AKTULL BYGG OG ANLGGSSAKR Det var ikkje merknader til innkalling og sakliste. Det var ikkje skriv/meldingar. Bodil Samnøy opna med å lese stykke frå bøkene "Møje løge frå Han nnante" og "Løpet er aldri kjørt".

2 Fusa sokneråd - side 2 - Utskrift frå møte 27. januar 2015 Soknepresten sine fem minutt: - orienterte om oppslutning om trusopplæringsarbeidet - vekslande oppslutning Kyrkjeverja sine fem minutt: - orienterte om personalsituasjonen, om dugnad etter stormen og om planlagt dugnad i alle kyrkjer onsdag 25. mars. Møtet vart avslutta med å syngje salma "Jeg løfter mine øyne" og bøna "Fader Vår". Rett utskrift, Fusa kyrkjekontor, 5649 KLANDSOSN den 28. januar 2015 Harald Geir Sæther kyrkjeverje

3 MØTBOK Fusa sokneråd Møtedato: Sak: S KYRKJOFFR FUSA SOKN 2015 Saksnr.: 2015/001 Ark.nr.:317 Sakshandsamar: HGS Fusa sokneråd gjorde følgjande vedtak: 1. Fusa sokneråd gjer vedtak om følgjande offertildeling i 2015 Strandvik kyrkje: Kyrkjelydsarbeidet, to offer (=internt) Trusopplæring (barn/ungdom), tre offer Diakonalt arbeid lokalt Utsmykking Konfirmantarbeid Misjonsprosjekt, eit offer (=eksternt) Kirkens Bymisjon i Bergen Ungdom i oppdrag Sjelesorgsenteret, Haraldsplasst Fusa kyrkje: Kyrkjelydsarbeidet, tre offer Trusopplæring, ni offer Diakonalt arbeid lokalt Utsmykking av kyrkja, eit offer Konfirmantarbeidet, to offer Misjonsprosjektet, tre offer Menighetsfakultetet Det norske misjonsselskap Strømmestiftelsen NLA Stefanusalliansen Haraldsplass Samtalesenter

4 Fusa sokneråd si sak 2015/001 forts Kyrkjeoffer 2015 Søndagsskulen Bergen Krets Kongshaug Musikkgymnas Holmefjord: Helga og Rod Lobough Ungdom i Oppdrag ikelandsosen: Kyrkjelydsarbeidet, to offer Trusopplæring, fire offer Misjonsprosjektet Norges Kristelige Student- og skoleungdomslag Hålandsdal kyrkje: Kyrkjelydsarbeidet, tre offer Trusopplæring, fire offer Diakonalt arbeid lokalt Konfirmantarbeidet Utstyr og utsmykking Misjonsprosjektet, to offer Kirkens Bymisjon KRK Bergen Søndagsskulekrets Kirkens SOS Den norsk kyrkja i utlandet Sætervika ungdomssenter Sundvor kyrkje: Trusopplæring, fire offer Diakonalt arbeid lokalt Konfirmantarbeidet Kyrkjelydsarbeidet, tre offer Utstyr og utsmykking, eit offer Misjonsprosjektet, to offer ndremisjonssamskipnaden Familier og Medier Bergen søndagsskulekrins Den norske sraelsmisjon Bibelskulen Bildøy

5 Fusa sokneråd si sak 2015/001 forts Kyrkjeoffer 2015 Sævareid kapell: Trusopplæring, to offer Diakonalt arbeid lokalt Kyrkjelydsarbeid Utstyr og utsmykking Misjonsprosjektet Det norske Misjonsselskap 2.Soknerådet vedtek at soknepresten får mynde til å ta stilling til kva tidspunkt offera skal gjennomførast, men at det skal leggjast vekt på lokale tradisjonar. 3.Soknerådet vedtek at soknerådsleiaren får mynde til å vedta andre offer når det gjeld m.a. spontane aksjoner. Framlegg til vedtak: 1. Fusa sokneråd gjer vedtak om følgjande offertildeling i 2015 Strandvik kyrkje: Kyrkjelydsarbeidet, to offer (=internt) Trusopplæring (barn/ungdom), tre offer Diakonalt arbeid lokalt Utsmykking Konfirmantarbeid Misjonsprosjekt, eit offer (=eksternt) Kirkens Bymisjon i Bergen Ungdom i oppdrag Sjelesorgsenteret, Haraldsplasst Fusa kyrkje: Kyrkjelydsarbeidet, tre offer Trusopplæring, ni offer Diakonalt arbeid lokalt Utsmykking av kyrkja, eit offer Konfirmantarbeidet, to offer Misjonsprosjektet, tre offer Menighetsfakultetet Det norske misjonsselskap Strømmestiftelsen NLA Stefanusalliansen

6 Haraldsplass Samtalesenter Fusa sokneråd si sak 2015/001 forts Kyrkjeoffer 2015 Søndagsskulen Bergen Krets Kongshaug Musikkgymnas Holmefjord: Helga og Rod Lobough Ungdom i Oppdrag ikelandsosen: Kyrkjelydsarbeidet, to offer Trusopplæring, fire offer Misjonsprosjektet Norges Kristelige Student- og skoleungdomslag Hålandsdal kyrkje: Kyrkjelydsarbeidet, tre offer Trusopplæring, fire offer Diakonalt arbeid lokalt Konfirmantarbeidet Utstyr og utsmykking Misjonsprosjektet, to offer Kirkens Bymisjon KRK Bergen Søndagsskulekrets Kirkens SOS Den norsk kyrkja i utlandet Sætervika ungdomssenter Sundvor kyrkje: Trusopplæring, fire offer Diakonalt arbeid lokalt Konfirmantarbeidet Kyrkjelydsarbeidet, tre offer Utstyr og utsmykking, eit offer Misjonsprosjektet, to offer ndremisjonssamskipnaden Familier og Medier Bergen søndagsskulekrins Den norske sraelsmisjon Bibelskulen Bildøy

7 Fusa sokneråd si sak 2015/001 forts Kyrkjeoffer 2015 Sævareid kapell: Trusopplæring, to offer Diakonalt arbeid lokalt Kyrkjelydsarbeid Utstyr og utsmykking Misjonsprosjektet Det norske Misjonsselskap 2.Soknerådet vedtek at soknepresten får mynde til å ta stilling til kva tidspunkt offera skal gjennomførast, men at det skal leggjast vekt på lokale tradisjonar. 3.Soknerådet vedtek at soknerådsleiaren får mynde til å vedta andre offer når det gjeld m.a. spontane aksjoner. VDTAK SOKNRÅDT: Framlegget samrøystes vedteke. kkje trykte saksdokument: 1. Brev til kyrkjelydsutvala og uttale frå dei SAKSUTGRNG: NNLNG: Fusa sokneråd vedtok i sitt møte den 22.april 1998 generelle retningsliner for fastsetjing av kyrkjeoffer. Desse retningslinene samt tilrådinga frå kyrkjeutvala er lagt til grunn når kyrkjeverja gjer sitt framlegg til tildeling av kyrkjeoffer Dessutan vart det i sak om etablering av trusopplæringsprosjektet i 2005 omtala at talet på kyrkjeoffer til lokale tiltak bør aukast, dette for å kunne møte den auka lokale aktiviteten i soknet. Både sokneråd og AU har presisert at det er viktig å prioritere ytremisjon og nødhjelpsarbeid. Det ligg føre framlegg frå kyrkjeutvala/gudstenesteutvala i Fusa, Sundvor og Strandvik. Sævareid KU ber soknerådet ta stilling til kva kyrkjeoffera skal gå til der. For dei andre krinsane har ein lagt til grunn liknande tildeling som i 2014, men justert noko ut frå endring i planlagt tal for gudstenester desse stadane

8 Fusa sokneråd si sak 2015/001 forts Kyrkjeoffer 2015 Generelt kan ein seie at om lag halvparten av kyrkjeoffera har gått til føremål i Fusa og om lag halvparten til misjonsorganisasjonar, nødhjelpsføremål m.m. dei seinare åra. Men talet er auka noko til lokale kyrkjeoffer som følgje av konsekvensar ved lågare overføringar frå kyrkjeråd/bispedøme til trusopplæringsarbeidet og at talet på gudstenester går ned pga mindre faste presteressursar lokalt i Fusa. No ligg det føre framlegg om lag 62,5% til interne kyrkjeoffer (61% i 2014) og 37,5% til eksterne. Kyrkjeverja liker ikkje denne utviklinga, men har peika på at det er utanforliggande grunnar for dette. framlegget frå kyrkjeverja er det tilrådd 88 kyrkjeoffer for 2015 (92 i 2014). Det bør vere rom for ekstra offertildeling i løpet av kalenderåret om der t.d. er aksjonar soknerådet ønskjer å støtte opp om. Dei siste åra har ein ved nokre høve endra på tildelinga når det har vore store nødhjelpsaksjonar. Dessutan er der einskilde dagar ein ikkje har kyrkjeoffer. dei generelle retningslinene som soknerådet vedtok for nokre år sidan er det sagt konkret kva ein del av offera skal gå til, totalt dreier det seg om 55 bundne kyrkjeoffer (til lokale tiltak). in skal også ha med seg som ein del av heilskapen at Fusa sokneråd samla inn totalt om lag kr.401,- pr innb til lokalt arbeid eller eksterne føremål i Det var meir enn det dobbelte av kva kommune nr.2 gjorde det i Hordaland (SSB sine tal). Tala på forordna gudstenester f.o.m.2014 er som følgjande. parantes er sett opp dei gamle tala for interne offer som skal vere lokalt i kyrkjene: Fusa 27 (16 interne k.offer) Strandvik 12 (8 interne k.offer) Hålandsdal 16 (10 interne k.offer) ikelandsosen 8 (6 interne k.offer) Holmefjord 1 (0 interne k.offer) Sundvor 17 (10 interne k.offer) Sævareid 7 (5 interne offer) Til saman 88 (55 interne offer) fjor la ein til grunn 94 gudstenester. Tala på forordna gudstenester har gått ned dei seinare åra, og ein må vere førebudd på at det held fram. Kyrkjeverja har tilrådd å oppretthalde det samla talet på interne k.offer då der i all hovudsak er utanforliggande grunnar til at talet på gudstenester er gått ned samstundes som dei sentrale overføringane til trusopplæringsarbeidet er gått ned For at ein del av kyrkjekrinsane skulle få noko større handlefridom, vedtok ein sist år at talet på interne kyrkjeoffer gjekk ned med tre i Strandvik og to i Sævareid, og at talet auka med fem i Fusa kyrkje. Nokon har i si tilråding rådd til Kirkens Nødhjelp. Kyrkjeverja rår til at ein følgjer same praksis som før at det vert kollekt ved julekonsertane til KN sitt arbeid. tillegg deltek Fusa i fasteaksjonen.

9 in bør også ha med seg at ein både i 2013, 2014 og 2015 har hatt gåande større innsamlingsaksjonar til misjonsføremål i tillegg til kyrkjeoffer. Fusa sokneråd si sak 2015/001 forts Kyrkjeoffer 2015 Strandvik: Kyrkjeverja tilrår det som kyrkjeutvalet har kome med, men at Kirkens Nødhjelp går ut. Fusa: Det er tilrådd 13 offer frå kyrkjeutvalet til eksterne føremål, men kyrkjeverja har rådd til 11. it er flytta frå Fusa til ikelandsosen bedehus ((NKSS). Ungdom i oppdrag går ut då dei er tilrådd i Strandvik kyrkje. Hålandsdal: Det er tilrådd 9 offer frå kyrkjeutvalet. Kyrkjeverja har tilrådd reduksjon på ein. Redd Barna går ut, men ein gjer vedtak om to til misjonsprosjektet i staden for eit. ikelandsosen: Kyrkjeverja tilrår offer til lokale tiltak i år 2014 på same måte som tidlegare år (seks) og to offer til eksterne føremål, eit til misjonsprosjektet og eit til NKSS. Sundvor: Det er tilrådd 8 offer frå kyrkjeutvalet til eksterne føremål. Kyrkjeverja har tilrådd reduksjon på eit offer. Haraldsplass Samtalesenter går ut då det er tilrådd offer til dei både i Strandvik og Fusa. Sævareid: Det er ikkje tilrådd offer frå kyrkjeutvalet. Kyrkjeverja rår til to offer; misjonsprosjektet og Det norske Misjonsselskap. Viss der vert fleire gudstenester, kan ein overføre kyrkjeoffer frå andre kyrkjer. Holmefjord: Det blir truleg ei gudsteneste med kyrkjeoffer i Holmefjord. Kyrkjeverja rår til at det går til dei lokale misjonærane Helga og Rod Lobough sitt arbeid med stasjon i Australia (Ungdom i oppdrag). Når det gjeld julekonsertane i 2015, er ikkje noko bestemt om det enno. Men ein rår til at på desse konsertane vert kyrkjeoffer tildelt Kirkens Nødhjelp. GNRLT OM FRAMLGGT TL KYRKJOFFR 2015 nndelinga av kyrkjeoffer kan også delast opp etter følgjande kriterium(år 2014 i parantes): Kyrkjeoffer til lokale tiltak som vert inntektsført på h.k.1.4 i soknerådet sitt rekneskap: 50 (51) Andre lokale kyrkjeoffer (vert inntektsført på fond) 5 ( 5) ndremisjonsarbeid: 16 (17) Ytremisjonen: 17(19) Av dei sytten offera til ytremisjon, går ti til misjonsprosjektet. Går ein i meir detalj over tildelinga i 2015 når det gjeld interne kyrkjeoffer, får ein følgjande oversikt:

10 Fusa sokneråd si sak 2015/001 forts Kyrkjeoffer 2015 Kyrkjeoffer til lokale tiltak: Kyrkjelydsarbeid: 14 (14) Trusopplæring: 26 (27) Konfirmantarbeid: 5 ( 5) Diakoni: 5 ( 5) Utstyr/utsmykking: 5 (5) LOKAL OFFR HØV FORVNTA NNTKT SOKNRÅDT S DRFT. 50 av kyrkjeoffera er tenkt til lokale tiltak til drift av kyrkjelydsarbeidet og 5 offer til fondsavsettingar (utsmykking). Tek ein utgangspunkt i offera til lokale tiltak dei siste åra, er det stor variasjon i kor mykje som kjem inn kvart år kom det inn om lag kr ,- i kyrkjeoffer (kr ,- i 2013) der om lag 44% gjekk til interne føremål (50% i fjor). Kyrkjeoffera har stor variasjon, men gj.sn er om lag kr.3.200,- (kr.3.000,- i 2013). Soknerådet må vere bevisst eigne inntekter også i sin heilskapsvurdering av kva ein ønskjer at kyrkjeoffer skal gå til om ein ønskjer ei aktiv satsing både på trusopplæring og medarbeidarskap. OPPFØLGNG AV OFFR - KORLS SKJR DT? Kyrkjetenar saman med ein frå kyrkjelyden tel opp offeret. Det følgjer ved tre bilag. it blir verande i kyrkja. Prest (ved einskilde høve andre) tek offeret saman med to bilag med til kyrkjekontoret. Medarbeidarkoordinator sett offeret i banken. Bankbilaget tek koordinatoren med seg tilbake til kontoret, sum og føremål blir registrert på DB. Kvart kvartal lager koordinatoren oversikt over kva organisasjon som skal ha dei innsamla midlane (namn på organisasjon, adresse, bankkonto, og sum). Førstesekretær attesterar og kyrkjeverja tilviser utgiftene over soknerådet sitt rekneskap. in forventar mellom 80 og 90 slike offer som skal registrerast i 2015.

11 Fusa sokneråd si sak 2015/001 forts Kyrkjeoffer 2015 KOMMNTARAR TL FRAMLGG TL VDTAK: Framlegg til vedtak er delt i tre punkt. Pkt.1 gjeld sjølve offertildelinga. Der tek ein med offertildelinga for heile Når det gjeld pkt.2, går det på kven som skal ha ansvar for å avgjere tidspunkt offera skal gjennomførast. Det har vore praksis at soknepresten har lagt desse inn i gudstenestelista/planen, og at ein har sett på føringar gjort av soknerådet og evt. andre lokale tradisjonar, og kva sundag det er i kyrkjeåret. Det er vanskeleg heilt til punkt å prikke å følgje vedtaket då der er tradisjonar som må tilpassast lokalt, og der er søndagar som det vil vere naturleg å ha bestemte offerføremål til. Pkt. 3 er tilrådd då kyrkjeverja meiner det er viktig at ein har opning for meir spontane aksjonar. Her bør soknerådsleiaren ha høve til å gjere beslutning etter samråd med sokneprest og evt. kyrkjeverje. SÆRUTSKRFT TL: Soknepresten og medarbeidarkoordinator

12 MØTBOK Fusa sokneråd Møtedato: Sak: S MSJONSPROSJKT - BYGGNG AV KYRKJ SØR-TOPA- STATUS Saksnr.: 2015/002 Ark.nr. 362 Sakshandsamar: HGS Fusa sokneråd gjorde følgjande vedtak: 1. Fusa sokneråd er imponert over oppslutninga om innsamlingsaksjonen til ny kyrkje i Awada i Sør-tiopia. Soknerådet ber om å få sluttrapport lagt fram i komande soknerådsmøte. 2. Fusa sokneråd støtter initiativet om ny kyrkjelydstur til tiopia i Framlegg til vedtak: Fusa sokneråd er imponert over oppslutninga om innsamlingsaksjonen til ny kyrkje i Awada i Sør-tiopia. Soknerådet ber om å få sluttrapport lagt fram i komande soknerådsmøte. Framlegg til vedtak frå Bodil Samnøy: Som framlegget, men med nytt punkt 2: Fusa sokneråd støtter initiativet om ny kyrkjelydstur til tiopia i VDTAK SOKNRÅDT: Bodil Samnøy sitt framlegg samrøystes vedteke. Trykte saksdokument: ngen kkje trykte saksdokument: ngen SAKSUTGRNG: nnsamlingsaksjonen Pr. 10.januar har Fusa NLM og Fusa sokneråd samla inn kr ,- til bygging av ny kyrkje i Awada i Sør-tiopia. nnsamlinga held fram til 15. februar, då ein avsluttar innsamlinga ved den gudstenesta. Det skal også gjennomførast misjonskonsert onsdag 28. januar. in ser ikkje bort i frå at ein totalt vil kunne samle inn om lag kr ,-. Målsetjinga var kr ,-.

13 Fusa sokneråd si sak held fram - side 2 - Misjonsprosjekt - Bygging av kyrkje i Sør-tiopia - status Saka vert denne gongen lagt fram som ei kort orientering. Når aksjonen er over, vil ein i samarbeid med Osvald Hindenes overføre midlane til kyrkjelyden i tiopia slik at ein skal vere sikker på at dei kjem fram til rette instans der. Kyrkjeverja planlegg ein sluttrapport som skal presenterast for soknerådet i komande møte. Det vert også vist til kyrkjebladet som kjem ut om lag 5. februar. Ny tiopiatur? Nokre personar i kyrkjelyden som var med på tiopiaturen i 2013 skal møte Osvald Hindenes før soknerådsmøte - m.a. for å drøfte evt. ny reise i Dette vil ein evt orientere meir om i soknerådsmøte. r det aktuelt å ha ein ny kyrkjelydstur til tiopia? Fusa sokneråd har manke linkar til tiopia, og her kan nemnast: Bidrag til å byggje kyrkje i Awada. Blir sendt i Soknerådet har bygd eit undervisnings- og internatbygg på Tabor utdanningssenter. Vi har ikkje sett det ferdigstilt Soknerådet har elev- og studentstipend ved Tabor som sitt misjonsprosjekt Soknerådet har gitt diverse gåver til andre tiltak i Hawassa og Addis. Bruktbuo gjer følgjande arbeid: gir årlege tilskot til Childrens Burn Care Foundation (dr inar riksen) strikker tepper til same organisasjon Der er også privatpersonar som støtter enkelttiltak i området. Det kan difor ha interesse for fleire aktørar å vere med på evt tur.

14 MØTBOK Fusa sokneråd Møtedato: Sak: S TMA TL ÅRSMØT Saksnr.: 2015/003 Ark.nr Sakshandsamar: HGS Fusa sokneråd gjorde følgjande vedtak: AU/Soknerådet følgjer opp saka. Framlegg til vedtak: Det ligg ikkje føre framlegg til vedtak. VDTAK SOKNRÅDT: AU/Soknerådet følgjer opp saka. Trykte saksdokument: ngen kkje trykte saksdokument: ngen SAKSUTGRNG: Fusa sokneråd har planlagt sitt årsmøte til tysdag 21. april. Det er ikkje bestemt noko tema enno. AU-møte den 13. januar drøfta vi mogleg emne til møtet. Det skjer stadig endringar når det gjeld presteressursar og kven Fusa skal "samarbeide" med. Bjørgvin bispedømeråd har vedteke at enno ei stilling skal reduserast i Hardanger og Voss prosti, og det kan sjå ut som om prostipreststillingen som har hatt Fusa og Strandebarm som arbeidsområde etter eit halvt år i funksjon skal fjernast! Difor bør gjerne det som går på prosti, presteressursar, samarbeidsområde, gudstenester m.v. kunne vere aktuelt tema å ta tak i. in ide kan difor vere å la AU arbeide vidare med utforming av tema fram mot årsmøte.

15 MØTBOK Fusa sokneråd Møtedato: Sak: S STATUS PRSTSTLLNGAR Saksnr.: 2015/004 Ark.nr. 210 Sakshandsamar: HGS Fusa sokneråd gjorde følgjande vedtak: Soknerådet delegerer til AU å gi høyringssvar - som tar utganngspunkt i brev lagt fram i møtet og synspunkt som kom fram i møtet. Roald Samnøy vert supplert AU. Framlegg til vedtak: Det ligg ikkje føre framlegg til vedtak. Framlegg til vedtak frå Anders Holmefjord: Soknerådet delegerer til AU å gi høyringssvar - som tar utganngspunkt i brev lagt fram i møtet og synspunkt som kom fram i møtet. Roald Samnøy vert supplert AU. VDTAK SOKNRÅDT: Anders Holmefjord sitt framlegg samrøystes vedteke. Trykte saksdokument: ngen kkje trykte saksdokument: ngen SAKSUTGRNG: Det skjer stadig endringar når det gjeld prestestillingane våre. Pr i dag er Roar Strømme sokneprest i Fusa. Prostipresten vår, llen Nordtun, som har hatt om lag 50% tenestetid i Fusa, har sagt opp stillinga si etter kort tid i teneste. Kyrkjeverja har vore i kontakt med llen Nordtun, om der er tilhøve i Fusa kyrkjelyd som gjer at ho sluttar. Det har ho uttrykt at det ikkje er.

16 Fusa sokneråd si sak held fram - side 2 - Status prestestillingar Både stab og AU har hatt møte med prosten for kva som skjer vidare når det gjeld presteressursane våre. Det vert arbeidd med å finne ei hurtigløysing med vikar i 50% stilling for å kome i møte det umiddelbare behovet. Både status for dette og andre tilhøve som gjeld prestestillingane vert det orientert om i møtet. Vidare er vi kjent med at Bjørgvin bispedømeråd har vedteke å fjerne enno ei stilling i Hardanger og Voss prosti. Prostipreststillingen som har hatt Strandebarm og Fusa som arbeidsfelt dei siste månadane vert vurdert å fjerne etter å ha fungert i nokre månader. Meir informasjon vert lagt fram i møtet.

17 MØTBOK Fusa sokneråd Møtedato: Sak: S VAL AV TO STYRMDLMR TL FUSA FRVLLGSNTRAL Saksnr.: 2015/005 Ark.nr. 016 Sakshandsamar: HGS Fusa sokneråd gjorde følgjande vedtak: Anders Holmefjord og Randi Hauge vert valde som nominasjonsnemnd. Fellesframlegg til vedtak: Anders Holmefjord og Randi Hauge vert valde som nominasjonsnemnd. VDTAK SOKNRÅDT: Fellesframlegget vart samrøystes vedteke. Trykte saksdokument: ngen kkje trykte saksdokument: ngen SAKSUTGRNG: Fusa sokneråd har som eigar av sentralen fire av sju representantar i styret. To av desse står på val. Også styreleiaren (ein av dei to) står på val. Det er soknerådet som arbeider vidare med dette. in rår til at to av representantane i soknerådet tar tak i dette. Bodil Samnøy er dagleg leiar og kan ikkje velgjast til dette arbeidet då styret er dagleg leiar sin politiske arbeidsgjevar.

18 MØTBOK Fusa sokneråd Møtedato: Sak: S AKTULL SAKR Saksnr.: 2015/006 Ark.nr Sakshandsamar: HGS Fusa sokneråd gjorde følgjande vedtak: Fusa sokneråd oppmodar Sævareid og Sundvor KU om å drøfte om ein ønskjer å samarbeide, og evt. på kva måte ein ønskjer dette i framtida. Fellesframlegg til vedtak: Fusa sokneråd oppmodar Sævareid og Sundvor KU om å drøfte om ein ønskjer å samarbeide, og evt. på kva måte ein ønskjer dette i framtida. VDTAK SOKNRÅDT: Fellesframlegget samrøystes vedteke. Trykte saksdokument: ngen kkje trykte saksdokument: ngen SAKSUTGRNG: Kyrkjeverja vil ta opp eit emne under denne saka, til førebels drøfting. ndra gudstenestemønster - endra lokal kyrkjeleg organisering? Der er stadig endringar som gjeld presteressursar og andre ressursar som får innverknad på m.a. talet gudstenester. Det er særleg Sævareid og Strandvik som har fått redusert talet på gudstenester dei siste par åra. Men i Sævareid er det så få gudstenester att at ein ikkje kan snakke om regelmessige gudstenester, noko biskopen skriv i sitt visitasforedrag i Fusa kyrkje 2. september noko som er viktig for å få gode gudstenestevaner... Difor tar ein opp eit moment som soknerådet kanskje bør ta tak i. Det har vore drøfta i stab og kanskje nokre andre stadar, men lite i soknerådet. Bør ein vurdere tettare samarbeid mellom t.d. Sævareid og Sundvor KU for å sjå kva ein kan få til av samordning? Kyrkjeverja rår til at ein drøfter dette punktet, og at soknerådet gjer vedtak om ein ønskjer ei eiga sak om dette i eit seinare møte, - om dette er aktuelt å ta tak i..

19 MØTBOK Fusa sokneråd Møtedato: Sak: A ORGL STRANDVK KYRKJ - RSTAURRNG Saksnr.: 2015/007 Ark.nr. 411 Sakshandsamar: HGS Fusa sokneråd gjorde følgjande vedtak: 1. Fusa sokneråd vedtek å løyve inntil kr ,- (eks. mva) til restaurering av orgelet i Strandvik kyrkje. Ramma skal dekke utgifter til orgelkonsulent. 2. Finansiering skjer med gåver frå næringsliv kr ,- og kommunal løyving i 2015 kr ,-. Restbeløpet skal Fusa sokneråd finansiere gjennom gåver og bruk av fonds. 3. Fusa sokneråd vedtek å dekke utgiftene til orgelkonsulent - både til anbodsinnhenting, val av orgelbyggjar, og til oppfølging av arbeidet. 4. Soknerådet skal bli orientert under vegs i prosessen, og m.a. med fokus på den totale økonomiske ramma. 5. Det er eit mål at arbeidet skal gjennomførast i 2015/ Det skal arbeidast for om mogleg å skaffe fleire gåver til restaureringsarbeidet, og dette arbeidet ligg til sokneråd og kyrkjeverje å følgje opp 7. Kyrkjeverja får delegert mynde til å følgje opp det vidare arbeidet. Framlegg til vedtak: 1. Fusa sokneråd vedtek å løyve inntil kr ,- (eks. mva) til restaurering av orgelet i Strandvik kyrkje. Ramma skal dekke utgifter til orgelkonsulent. 2. Finansiering skjer med gåver frå næringsliv kr ,- og kommunal løyving i 2015 kr ,-. Restbeløpet skal Fusa sokneråd finansiere gjennom gåver og bruk av fonds. 3. Fusa sokneråd vedtek å dekke utgiftene til orgelkonsulent - både til anbodsinnhenting, val av orgelbyggjar, og til oppfølging av arbeidet. 4. Soknerådet skal bli orientert under vegs i prosessen, og m.a. med fokus på den totale økonomiske ramma. 5. Det er eit mål at arbeidet skal gjennomførast i 2015/ Det skal arbeidast for om mogleg å skaffe fleire gåver til restaureringsarbeidet, og dette arbeidet ligg til sokneråd og kyrkjeverje å følgje opp 7. Kyrkjeverja får delegert mynde til å følgje opp det vidare arbeidet.

20 Fusa sokneråd si sak held fram - side 2 - Orgel i Strandvik kyrkje - restaurering VDTAK SOKNRÅDT: Framlegget samrøystes vedteke. Trykte saksdokument: ngen kkje trykte saksdokument: 1. Status for orgelet - rapport av kantor man de Zwarte 2. Fusa sokneråd si sak om orgel i Strandvik kyrkje SAKSUTGRNG: Bakgrunn: Orgelet i Strandvik kyrkje treng restaurerast. Fusa sokneråd har handsama sak om evt restaurering av orgelet i Strandvik kyrkje ved fleire høve. møte den 2. desember 2014, sak , gjorde soknerådet følgjande vedtak: 1. Fusa sokneråd takkar dei verksemdene som til saman har gitt kr ,- over to år til restaurering av orgelet i Strandvik kyrkje. Kr ,- reknar ein med utgjer om lag 1/3 av dei samla utgiftene. 2. Fusa sokneråd oppmodar Fusa kommunestyre om å løyve kr ,-, gjennom investeringsbudsjettet for Fusa sokneråd har som mål sjølv å finansiere kr ,- av den samla kostnaden. 4. in må knyte til seg ein orgelkonsulent i arbeidet. Status for dette vedtaket er pr dato at næringslivet har gitt kr ,- og Fusa kommunestyre løyvde kr ,- i sitt møte i desember månad. Det er med takksemd at ein har motteke desse beløpa frå næringsliv og kommune. Forutan kr ,- må ein rekne med om lag kr ,- som soknerådet må skaffe sjølve. Vegen vidare til full finansiering: Det er framleis uvisst kor mykje den samla kostnaden vert for restaureringsarbeidet. in skal nytte orgelkonsulent for det vidare arbeidet med innhenting av anbod og oppfølging av arbeid. Det vert arbeidd med å få orgelkonsulent på plass, primært til soknerådsmøte den 27. januar. Samla finansiering som er lagt til grunn er kr ,-. Moms kjem i tillegg. Fusa sokneråd får momskompensasjon.

21 Fusa sokneråd si sak held fram - side 3 - Orgel i Strandvik kyrkje - restaurering Soknerådet manglar framleis kr ,- til totalfinansieringa, men samstundes har ein fond som kan nyttast om det er trong for bruk av dei. Følgjande fond kan vere aktuelle: - Kyrkjefond - Kyrkjegardsfond - dei fleste gravferder skjer med utgangspunkt i kyrkjeleg handling - Disposisjonsfond - eit fond som m.a. skal kunne nyttast til stimuleringstiltak for medarbeidarar, tenkjer her særleg på kantor. Men det må vere eit mål å samle inn noko meir midlar sjølve. Tidlegare har det vore nemnt lokal innsamlingsaksjon i Vinnes- og Strandvikområdet. Dessutan er der nokre næringslivsaktørar som ein framleis kan ta kontakt med. Kyrkjeverja rår til at ein gjer vedtak i soknerådsmøte om å løyve inntil kr ,- til restaurering av orgelet i Strandvik kyrkje. Summen skal dekke utgifter til orgelkonsulenten Arbeidet skal skje stegvis: 1. Skaffe orgelkonsulent. 2. Hente inn anbod. Soknerådet dekker utgiftene så langt - fram til at det er henta inn pristilbod og at ein ser om tilbodet er innan den økonomiske ramma som ein har til rådvelde. 3. Velgjer entreprenør og set i verk arbeidet med innhenting av prisar innan den økonomiske ramma soknerådet har fastset. 4. Kyrkjeverja har ansvar for oppfølging av arbeidet. 5. Parallelt med dette skal ein arbeide for den vidare finansieringa av den samla forventa kostnaden. Soknerådet skal ha eiga sak seinare om den endelege finansieringa av prosjektet.

22 MØTBOK Fusa sokneråd Møtedato: Sak: A AKTULL BYGG- OG ANLGGSSAKR 2015 Saksnr.: 2015/008 Ark.nr. 411 Sakshandsamar: HGS Fusa sokneråd gjorde følgjande vedtak: Soknerådet tek saka til etterretning, og delegerer til eigedomsutvalet å følgje opp eigedomssakene i tråd med budsjettet for Framlegg til vedtak: Soknerådet tek saka til etterretning, og delegerer til eigedomsutvalet å følgje opp eigedomssakene i tråd med budsjettet for VDTAK SOKNRÅDT: Framlegget vart samrøystes vedteke. Trykte saksdokument: ngen kkje trykte saksdokument: ngen SAKSUTGRNG: igedomsutvalet har ikkje hatt møte enno i 2015, men planlegg å ha det med det første har vore eit år der svært masse arbeid har skjedd i kyrkjer og på kyrkjegardar/gravplassar. Det vil bli presentert ei form for årsmelding om dette seinare. Av større arbeidsoppgåver som ligg føre i 2015 (og 2016) kan nemnast: Orgel i Strandvik kyrkje Utviding Baldersheim gravplass Førebu utviding av Hålandsdal kyrkjegard (ide) Vurdere utskifting av massar på delar av kyrkjegarden i Hålandsdalen (ide) - nytt Ny hovudtilkomst til Aakre gravplass

23 Fusa sokneråd si sak held fram - side 2 - Aktuelle bygg- og anleggssaker i 2015 Alle desse arbeidsoppgåvene er arbeidstidskrevjande! Andre oppgåver som kan nemnast: - felles dugnadsdag i alle fem kyrkjene onsdag 25. mars kl Reingjering til påske! - dugnad på flest mogleg kyrkjegardar. Treng organiserast! - eigedomsutvalet si årlege synfaring (til vanleg i april) legg til grunn arbeidsoppgåver i løpet av året. - fjerne ein del tre ved Strandvik kyrkje/kyrkjegard - skifte av ein del flomlys og meir miljøvennlege pærer på ein del av dei.. - problem med termostat i Fusa kyrkje Dette er ikkje ei uttømmande liste. Der er mange mindre oppgåver som ligg på vent, og dessutan oppstår det stadig konkrete feil/utfordringar som vi må ta tak i. Av mindre oppgåver på vent kan nemnast glasplater på alle alter (må bestillast på mål), overgang til meir moderne lyspærer (rett sokkel, estetisk fine m.m.). Uverskade Konkrete utfordringar som vi nettopp hadde var stormen "Nina". Her fekk ein på veldig kort varsel organisert dugnad med åtte personar slik at ein fekk rydda opp i dei umiddelbare skadane på den gamle kyrkjegarden på Fusa. Dessutan er/vil bli med det første to av dei høge og gamle trea nede mot sjøen på same kyrkjegard bli felte då desse har rotskade; også dette arbeidet på dugnad. Kyrkjeverja må få nemne at responsen på dugnaden var så god at det ikkje var nødvendig at alle møtte. Det er flott å oppleve eit slikt engasjement, og mykje å takke for! Der har også vore anna skade ved uveret. Port og lampe ved Fusa kyrkje er reparert på dugnad. Dessutan har eit større tre velta over vegen opp til Sundvor kyrkje. Dette er fjerna, men ikkje på dugnad. Vi har hatt tilsyn ved alle kyrkjer og dei fleste kyrkjegardar, anten av kyrkjetenarar, kyrkjeverja eller frivillige. Vi har ikkje heilt oversikt over evt skade på bygg, men vil særleg følgje med på Strandvik kyrkje framover med omsyn til evt lekkasjar. Har funn nokre mindre delar som kan tyde på takskade, men vi kan ikkje sjå kor det evt. er. Saka vert lagt fram for soknerådet - til orientering - og med høve for soknerådsmedlemmene å kome med innspel.

HOVUDUTSKRIFT. År 2014, den 28. januar, hadde Fusa sokneråd møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter, Eikelandsosen.

HOVUDUTSKRIFT. År 2014, den 28. januar, hadde Fusa sokneråd møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter, Eikelandsosen. FUSA SOKNRÅD HOVUDUTSKRFT År 2014, den 28. januar, hadde Fusa sokneråd møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter, ikelandsosen. Møtet tok til kl.18.30 og var slutt kl.20.30. nnkallinga var sendt representantane

Detaljer

HOVUDUTSKRIFT. År 2014, den 5. juni, hadde Fusa sokneråd møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter, Eikelandsosen.

HOVUDUTSKRIFT. År 2014, den 5. juni, hadde Fusa sokneråd møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter, Eikelandsosen. FUSA SOKNERÅD HOVUDUTSKRIFT År 2014, den 5. juni, hadde møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter, Eikelandsosen. Møtet tok til kl.18.30 og var slutt kl.21.10. Innkallinga var sendt representantane og vararepresentantane

Detaljer

HOVUDUTSKRIFT. År 2013, den 29. januar, hadde Fusa sokneråd møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter, Eikelandsosen.

HOVUDUTSKRIFT. År 2013, den 29. januar, hadde Fusa sokneråd møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter, Eikelandsosen. FUSA SOKNRÅD HOVUDUTSKRFT År 2013, den 29. januar, hadde Fusa sokneråd møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter, ikelandsosen. Møtet tok til kl.18.30 og var slutt kl.20.40. nnkallinga var sendt representantane

Detaljer

HOVUDUTSKRIFT. År 2013, den 4. april, hadde Fusa sokneråd møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter, Eikelandsosen.

HOVUDUTSKRIFT. År 2013, den 4. april, hadde Fusa sokneråd møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter, Eikelandsosen. FUSA SOKNERÅD HOVUDUTSKRIFT År 2013, den 4. april, hadde Fusa sokneråd møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter, Eikelandsosen. Møtet tok til kl.18.30 og var slutt kl.21.30. Innkallinga var sendt representantane

Detaljer

HOVUDUTSKRIFT. År 2014, den 19. mars, hadde Fusa sokneråd møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter, Eikelandsosen.

HOVUDUTSKRIFT. År 2014, den 19. mars, hadde Fusa sokneråd møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter, Eikelandsosen. FUSA SOKNERÅD HOVUDUTSKRIFT År 2014, den 19. mars, hadde Fusa sokneråd møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter, Eikelandsosen. Møtet tok til kl.18.30 og var slutt kl.20.30. Innkallinga var sendt representantane

Detaljer

HOVUDUTSKRIFT. År 2015, den 18. mars, hadde Fusa sokneråd møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter, Eikelandsosen.

HOVUDUTSKRIFT. År 2015, den 18. mars, hadde Fusa sokneråd møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter, Eikelandsosen. FUSA SOKNERÅD HOVUDUTSKRIFT År 2015, den 18. mars, hadde Fusa sokneråd møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter, Eikelandsosen. Møtet tok til kl.18.30 og var slutt kl.20.45. Innkallinga var sendt representantane

Detaljer

Møteprotokoll for møte i

Møteprotokoll for møte i Møteprotokoll for møte i Masfjorden Kyrkjelege Fellesråd 27.01. 2015 kl. 1815 i kantina på kommunehuset. Desse møtte: Ragnhild Skuggedal Britt E. Nordland Åse Dyrkolbotn Øyvind Kristoffersen Egil Kvingedal

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

Årsmelding 2012 Fusa sokneråd

Årsmelding 2012 Fusa sokneråd Årsmelding 2012 Fusa sokneråd A. Innleiing 2012 har vore eit år med stort engasjement arbeid med ny gudstenesteordning bispevisitas stor opprusting av Fusa kyrkje, Strandvik kyrkje og Visitasgudsteneste

Detaljer

HOVUDUTSKRIFT. År 2013, den 7. november, hadde Fusa sokneråd møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter, Eikelandsosen.

HOVUDUTSKRIFT. År 2013, den 7. november, hadde Fusa sokneråd møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter, Eikelandsosen. FUSA SOKNERÅD HOVUDUTSKRIFT År 2013, den 7. november, hadde Fusa sokneråd møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter, Eikelandsosen. Møtet tok til kl.19.00 og var slutt kl.21.30. Innkallinga var sendt representantane

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 15. april 2015

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 15. april 2015 Side 1 av 5 Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 15. april 2015 Frå saksnummer: 20/ 15 Møtestad: Kyrkjestova på Bore Til saksnummer: 30/ 15 Av soknerådet sine medlemmar/ varamedlemmar møtte

Detaljer

MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD

MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD DEN NORSKE KYRKJA Bremnes sokneråd MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD Møtestad: Rådhuset Tid: Tysdag 26.11.2013 kl. 19.30-22.00 Desse møtte: Berit Hallaråker, Asbjørn Gundersen, Bjarte Aartun, Karl Mæland, Elin

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

Årsmelding 2013 Fusa sokneråd (vedteken av Fusa sokneråd, 5. mai 2014)

Årsmelding 2013 Fusa sokneråd (vedteken av Fusa sokneråd, 5. mai 2014) Årsmelding 2013 Fusa sokneråd (vedteken av Fusa sokneråd, 5. mai 2014) A. Innleiing 2013 har vore eit år med stort engasjement gjennomføring av ny gudstenesteordning oppfølging etter bispevisitas stor

Detaljer

HOVUDUTSKRIFT. År 2015, den 14. november, hadde Fusa sokneråd møte på Tønnegarden, Bogøy.

HOVUDUTSKRIFT. År 2015, den 14. november, hadde Fusa sokneråd møte på Tønnegarden, Bogøy. FUSA SOKNERÅD HOVUDUTSKRIFT År 2015, den 14. november, hadde Fusa sokneråd møte på Tønnegarden, Bogøy. Møtet tok til kl.10.00 og var slutt kl.14.20. Innkallinga var sendt representantane og vararepresentantane

Detaljer

MASFJORDEN KOMMUNE. Arbeiderpartiet: Høgre: Senterpartiet: Bjørn Egil Nordland (vara) Karstein Totland, ordførar Lene Hansen Kvamsdal

MASFJORDEN KOMMUNE. Arbeiderpartiet: Høgre: Senterpartiet: Bjørn Egil Nordland (vara) Karstein Totland, ordførar Lene Hansen Kvamsdal Møte nr 3, den 03.12.2013 Side 1 av 7 MASFJORDEN KOMMUNE Vedtaksprotokoll for Den 03.12.2013 kl 09.40 11.00, heldt møte på Kommunehuset. Følgjande saksnummer vart handsama i møtet: 014/13-018/13 Innkalling

Detaljer

MASFJORDEN KOMMUNE. Vedtaksprotokoll for Formannskapet

MASFJORDEN KOMMUNE. Vedtaksprotokoll for Formannskapet Vedtaksprotokoll Masfjorden formannskap Møte nr 7, den 22.10.2013 Side 1 av 14 MASFJORDEN KOMMUNE Vedtaksprotokoll for Formannskapet Den 22.10.2013 kl 114.30 ca. 18.00, heldt Formannskapet møte på Kommunehuset.

Detaljer

HØYRINGSSVAR frå prosten i Sogn prosti. Veivalg for fremtidig kirkeordning

HØYRINGSSVAR frå prosten i Sogn prosti. Veivalg for fremtidig kirkeordning HØYRINGSSVAR frå prosten i Sogn prosti. Veivalg for fremtidig kirkeordning Høring februar mai 2015 Det vises til Kirkerådets høringsnotat Veivalg for fremtidig kirkeordning. I høringsnotatet presenteres

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I SAMNANGER SOKNERÅD / SAMNANGER KYRKJESTYRE Måndag 22. april 2013 kl. 18.30 i kyrkja på Haga.

INNKALLING TIL MØTE I SAMNANGER SOKNERÅD / SAMNANGER KYRKJESTYRE Måndag 22. april 2013 kl. 18.30 i kyrkja på Haga. INNKALLING TIL MØTE I SAMNANGER SOKNERÅD / SAMNANGER KYRKJESTYRE Måndag 22. april 2013 kl. 18.30 i kyrkja på Haga. SAKSLISTE: Sak 12/13 KS Sak 13/13 KS GODKJENNING AV INNKALLING/ MØTEBOK MELDINGAR OG RÅDET

Detaljer

HOVUDUTSKRIFT. År 2013, den 6. juni, hadde Fusa sokneråd møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter, Eikelandsosen.

HOVUDUTSKRIFT. År 2013, den 6. juni, hadde Fusa sokneråd møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter, Eikelandsosen. FUSA SOKNERÅD HOVUDUTSKRIFT År 2013, den 6. juni, hadde Fusa sokneråd møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter, Eikelandsosen. Møtet tok til kl.19.00 og var slutt kl.21.35. Innkallinga var sendt representantane

Detaljer

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.00 Møtedato: 27.08.14

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.00 Møtedato: 27.08.14 Side 1 av 5 Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.00 Møtedato: 27.08.14 Frå saksnummer: 50/ 14 Møtestad: Høgaleitet 36, heime hos Nicolai Til saksnummer: 59/ 14 Av soknerådet sine medlemmar/ varamedlemmar

Detaljer

VEDTEKT av februar 2007

VEDTEKT av februar 2007 IKS VEDTEKT av februar 2007 Vedteken i følgjande kommunar: Bokn Etne Haugesund Tysvær Vindafjord Vedtekt av februar 2007 Side 1 av 5 INNHALD Side 1. Heimel... 2 2. Deltakarar... 2 3. Føremål... 2 4. Hovudkontor...

Detaljer

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING SAK 32/12 LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING Saksopplysning (i grove trekk brev dat. 13.8.2012) I vedlagt brev dat. 13.8.2012 (vedlegg 1) frå prosjektgruppa for Prosjekt lokalmedisinske

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12. MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H)

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12. MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) Kviinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12 MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) DESSE MØTTE Frøydis Fjellhaugen (Ap) Are Traavik

Detaljer

7. soknerådsmøte 2014, 3. juni: Referat

7. soknerådsmøte 2014, 3. juni: Referat 7. soknerådsmøte 2014, 3. juni: Referat Sokneråd FOK Tilstede : Merknader / Vararepresentant: Jon Lende Leiar av soknerådet Tor Arne Laland Sigve Klakegg Karl Inge Lygre Nestleiar Helen Hetland Mori 1.vara

Detaljer

Referat frå Soknerådsmøte 17.oktober 2013

Referat frå Soknerådsmøte 17.oktober 2013 Referat frå Soknerådsmøte 17.oktober 2013 Sokneråd FOK Tilstede: Merknader / Vararepresentant: Jon Lende Leiar av soknerådet Tor Arne Laland Sigve Klakegg Karl Inge Lygre Til stades siste del av møtet

Detaljer

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 01.10.14

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 01.10.14 Side 1 av 5 Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 01.10.14 Frå saksnummer: 60/ 14 Møtestad: Kyrkjestova på Bore Til saksnummer: 67/ 14 Av soknerådet sine medlemmar/ varamedlemmar møtte Medlemmer

Detaljer

Soknerådsmøte FOK 14. november 2013

Soknerådsmøte FOK 14. november 2013 Soknerådsmøte FOK 14. november 2013 Sokneråd FOK Tilstede: Merknader / Vararepresentant: Jon Lende Leiar av soknerådet Tor Arne Laland Sigve Klakegg Karl Inge Lygre Helen Hetland Mori Ragnhild Vaage Astrid

Detaljer

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat 5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat Mat: Ingunn AU Arbeidsutvalet for soknerådet. Møter kvar månad ca 1 veke før soknerådsmøtet. Tar unna saker av meir forretningsmessig karakter. SR Soknerådet FR Klepp

Detaljer

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD - Tilleggsakliste Kultur- og ressursutvalet Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD TILLEGGSAKLISTE - Kultur- og ressursutvalet... 2 Tilskot til utgreiing av lokalisering av Hordaland

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1 OS KOMMUNE Utval: OS ELDRERÅD Møtestad: Luranetunet - merk staden! Møtedato: 13.09.2004 Tid: 14.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR

FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201002086-1 Arkivnr. 112 Saksh. Viken, Karl Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 23.03.2010-24.03.2010 FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR SAMANDRAG

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os eldreråd. Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.11.2006 Frå: 14.00 til 16.00

MØTEPROTOKOLL. Os eldreråd. Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.11.2006 Frå: 14.00 til 16.00 OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Os eldreråd Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.11.2006 Frå: 14.00 til 16.00 Innkalte: Funksjon Namn Forfall Møtt for Leiar Kåre Herdlevær Nestleiar

Detaljer

Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 25. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 19

Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 25. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 19 Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 25. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 19 Til stades på møtet: 15, alle med røysterett Sak 1 Opning av møtet 1.1 Godkjenning

Detaljer

Samnanger sokneråd / Samnanger kyrkjestyre NOTAR TIL REKNESKAPEN FOR 2012 1. Rekneskapsprinsipp og vurderingsreglar Samnanger sokneråd sin rekneskap er ført i samsvar med Forskrift om økonomiforvaltning

Detaljer

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201112362-125 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 19.03.2013 SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 OS KOMMUNE Personalavdelinga MØTEPROTOKOLL Personalutvalet Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 Innkalte: Funksjon Leiar Nestleiar Medlem Tilsette repr Tilsette repr Namn

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK)

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) SAK 55/13 REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) Saksopplysning I sak 49/13, under eventuelt var eit punkt spørsmålet om ikkje Regionrådet for Hallingdal burde

Detaljer

PROTOKOLL. Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009

PROTOKOLL. Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009 1 PROTOKOLL Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009 L01/09 Oppnemning av møteleiar, referent, tellekorps og to personar til å skriva under landsmøteprotokollen.

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

MØTEBOK FOR OSTERFJORDEN SOKNERÅD ONSDAG 15.FEBRUAR KL.17.00

MØTEBOK FOR OSTERFJORDEN SOKNERÅD ONSDAG 15.FEBRUAR KL.17.00 DEN NORSKE KYRKJA Osterfjorden Sokneråd Desse møtte: MØTEBOK FOR OSTERFJORDEN SOKNERÅD ONSDAG 15.FEBRUAR KL.17.00 Inger Helen Midtgård, Magne Titland, Irene Femanger, Borghild Toft, Jorunn Nøttveit, Odd

Detaljer

Strategidokument Varhaug Misjonshus

Strategidokument Varhaug Misjonshus Strategidokument Varhaug Misjonshus 2016-2018 Strategidokument Varhaug Misjonshus 2016-2018 v0.2.docx2 under arbeid Side 1 Strategidokument Varhaug Misjonshus 2015-2018 Innhald 1. Om Varhaug Misjonshus...

Detaljer

Forslag til høyringssvar til «Veival for framtidig kyrkjeordning» frå Giske kyrkjelege fellesråd.

Forslag til høyringssvar til «Veival for framtidig kyrkjeordning» frå Giske kyrkjelege fellesråd. Forslag til høyringssvar til «Veival for framtidig kyrkjeordning» frå Giske kyrkjelege fellesråd. Spørsmål 1. Bør det gjøres endringer i fordelingen av oppgaver og myndighet mellom lokalt, regionalt og

Detaljer

Saksframlegg. Skattesatsar/ marginavsetning: Skatten for 2015 på formue og inntekt vert å fastsette til dei maksimalsatsar som Stortinget vedtek.

Saksframlegg. Skattesatsar/ marginavsetning: Skatten for 2015 på formue og inntekt vert å fastsette til dei maksimalsatsar som Stortinget vedtek. Bygland kommune Arkiv: 151 Saksmappe: 2014/680 Sakshandsamar: Frantz Are Nilsen Dato: 05.11.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/14 Vilt- og fiskenemnd 11.11.2014 17/14 Rådet for eldre og funksjonshemma

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0262/04 04/01243 63/28,57, FINNEBREKKA, BYGGESAK - FELT A NY BEHANDLING

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0262/04 04/01243 63/28,57, FINNEBREKKA, BYGGESAK - FELT A NY BEHANDLING Utval: OS FORVALTNINGSSTYRE Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 20.12.2004 Tid: Kl. 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0262/04 04/01243 63/28,57, FINNEBREKKA, BYGGESAK - FELT

Detaljer

Kontrollutvalet i Suldal kommune

Kontrollutvalet i Suldal kommune Kontrollutvalet i Suldal kommune KONTROLLUTVAL ET SI ÅRSMELDING FOR 2010 1. INNLEIING Kapittel 12 i kommunelova omtalar internt tilsyn og kontroll. Kommunestyret sjølv har det øvste tilsynet med den kommunale

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

MØTEBOK FOR SAMNANGER SOKNERÅD / SAMNANGER KYRKJESTYRE Onsdag 5. juni

MØTEBOK FOR SAMNANGER SOKNERÅD / SAMNANGER KYRKJESTYRE Onsdag 5. juni MØTEBOK FOR SAMNANGER SOKNERÅD / SAMNANGER KYRKJESTYRE Onsdag 5. juni Desse møtte: Frå soknerådet: Kommunal representant: Frå kyrkjebladnemnda: Skrivar: Forfall: Fungerande leiar Anlaug Røen Hauge, Solvor

Detaljer

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG BYGGESAK Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 27.01.2014 Kl. 17.15 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg servicekontor.

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN Lov for Jotun, skipa 30.03.1923. Vedteken den 10.06.1945, med seinare endringar seinast av 29.06.2000. Revidert etter årsmøte i 2007 og 2011. Godkjend av Idrettsstyret: 18.02.02

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 09.12.2013 Kl.: 12.00 14.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 36/13 43/13

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 09.12.2013 Kl.: 12.00 14.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 36/13 43/13 Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 09.12.2013 Kl.: 12.00 14.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 36/13 43/13 MØTELEIAR Johan Inge Særsten (Frp) DESSE MØTTE Wilhelm Engelsen (Ap) Jens Arne

Detaljer

Finansiering av søknaden

Finansiering av søknaden Hei, Dei føreslegne endringane er i orden for oss. Mvh Bjarte Lofnes Hauge Den 3. jun. 2016 kl. 11.02 skrev Guro Høyvik : Hei igjen, og takk for nye vedlegg. Eg har gått gjennom den

Detaljer

Dato: 24. januar 2012 Kl.: 09.30-13.30 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom Nordhordland 4. et. Saknr.: 1/12-5/12

Dato: 24. januar 2012 Kl.: 09.30-13.30 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom Nordhordland 4. et. Saknr.: 1/12-5/12 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkeseldrerådet i Hordaland Dato: 24. januar 2012 Kl.: 09.30-13.30 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom Nordhordland 4. et. Saknr.: 1/12-5/12 MØTELEIAR Sigmund Olsnes DESSE

Detaljer

Møteprotokoll Styremøte Lærdal Næringsutvikling AS

Møteprotokoll Styremøte Lærdal Næringsutvikling AS Møteprotokoll Styremøte Lærdal Næringsutvikling AS Møte nr: 2014-03 Tid: 8. april 2014 kl. 15.30 18.00 Stad: Lærdal, Møterom 2. etasje KIWI-bygget Til stades Rolf Jerving (styreleiar) Jarle Molde Gro Starheimsæter

Detaljer

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti Kontrollutvalet i Lærdal kommune Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Møtestad: Rådhuset Saksnr.: 14/14 17/14 Møtebok Følgjande medlem møtte Olav Grøttebø Siv Rysjedal Guri Olsen Kari Blåflat

Detaljer

ÅRSMELDING FOR VANGSNES SOKNERÅD

ÅRSMELDING FOR VANGSNES SOKNERÅD ÅRSMELDING FOR VANGSNES SOKNERÅD 2014 Årsmelding for Vangsnes Sokneråd 2014. Medlemar: Oddveig Kristine Fimreite ( leiar) Gro Heimdal ( nestleiar og trusopplæring) Leif Audun Sætre ( medlem i fellesrådet)

Detaljer

Protokoll frå møte Frå kl til Møtedato:

Protokoll frå møte Frå kl til Møtedato: Side 1 av 5 Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 29.10.14 Frå saksnummer: 68/14 Møtestad: Kyrkjestova på Bore Til saksnummer: 76/14 Av soknerådet sine medlemmar/ varamedlemmar møtte Medlemmer

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utval Type Dato 005/15 Eldrerådet PS 27.04.2015. Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Norunn Malene Storebø 15/610

Saksframlegg. Saksnr Utval Type Dato 005/15 Eldrerådet PS 27.04.2015. Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Norunn Malene Storebø 15/610 Austevoll kommune Innkalling Eldrerådet Møtestad: Kommunestyersal Møtedato: 27.04.2015 Møtetid: 10:00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 5508 10 00 servicekontoret eller til postmottak@austevoll.kommune.no.

Detaljer

Møtebok for Sauherad og Nes sokneråd

Møtebok for Sauherad og Nes sokneråd Møtebok for Sauherad og Nes sokneråd Møtedato: 23.04.2014 Møtetid: kl. 18:00 Møtestad: Nes menighetshus Til stades: Tom Arne Møllerbråten, Anlaug Jorunn Bergan, Torunn Hesthag, Arne Torgeir Ripegutu, Dag

Detaljer

Utviklingsplan for Ørsta frikyrkje 2015-2017

Utviklingsplan for Ørsta frikyrkje 2015-2017 Utviklingsplan for Ørsta frikyrkje 2015-2017 Visjon: Vi vil gjere Jesus synleg I perioden 2015-2017 skal visjonen synleggjerast gjennom fire utvalde satsingar. I tillegg vil vi vidareføre gudstenester,

Detaljer

FØRESPURNAD OM UTTALE - AKADEMIET BERGEN AS VEDKOMMANDE SØKNAD OM GODKJENNING ETTER PRIVATSKOLELOVA

FØRESPURNAD OM UTTALE - AKADEMIET BERGEN AS VEDKOMMANDE SØKNAD OM GODKJENNING ETTER PRIVATSKOLELOVA HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200801229-5 Arkivnr. 540 Saksh. Haugen, Birthe Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 16.11.2010 24.11.2010-25.11.2010 FØRESPURNAD

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS)

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS) Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2012/1597-12483/2013 Sakshandsamar: Unni Rygg Dato: 04.06.2013 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 30/13 Ungdommens kommunestyre 11.06.2013 72/13 Kommunestyret 20.06.2013

Detaljer

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank.

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank. MODALEN KOMMUNE Rådmannen Rådmannen er den øvste administrative leiaren i kommunen og skal førebu saker og sette i verk det som politikarane bestemmer. Alle saker og dokument som vert lagt fram til politisk

Detaljer

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-21 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 26.09.2012-27.09.2012 16.10.2012-17.10.2012 FINANSRAPPORT 2.

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.03.2015 Dykkar dato 07.01.2015 Vår referanse 2015/285 331.1 Dykkar referanse Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Radøy kommune KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 30.09.2014 Stad: Kommunehuset Kl.: 09.00 13.40 Tilstades: Astrid Nordanger nestleiar, Jan Tore Hvidsten gikk frå møte etter sak 28/14,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL SAKLISTE. 23/15 15/3253 Sak oversendt frå Fylkesrådet for eldre - Timebestilling for eldre hjå fastlege

MØTEPROTOKOLL SAKLISTE. 23/15 15/3253 Sak oversendt frå Fylkesrådet for eldre - Timebestilling for eldre hjå fastlege MØTEPROTOKOLL Utval Eldrerådet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 30.11.2015 Start kl.: 09.00 Slutt kl.: 14.25 Til stades på møtet Medl.: Forfall: Varamedl.: Frå adm. (evt. andre): Johannes Lad, Kåre Høyheim,

Detaljer

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling Møteinnkalling Utval: Yrkesopplæringsnemnda/Utdanningsutvalet Møtestad: 101 Fylkeshuset i Molde Dato: 23.10.2014 Tid: 10:30 Forfall skal meldast til utvalssekretær Ann Torill Vaksvik tlf 71 25 88 56 eller

Detaljer

Sakliste: Saknr. Sak 29/13 Godkjenning av innkalling og sakliste

Sakliste: Saknr. Sak 29/13 Godkjenning av innkalling og sakliste Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 10.9.2013 Kl.: 12.00 13.15 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 29/13 35/13 MØTELEIAR Johan Inge Særsten (Frp) DESSE MØTTE Jens Arne Stautland (Krf) Peggy

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2014/2350-21542/2014 Sakshandsamar: Grethe Bergsvik Dato: 09.10.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Drøftingssak - Eigarskapsmelding 2015 Samandrag

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR MASFJORDEN KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR MASFJORDEN KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Masfjorden kommune KONTROLLUTVALET FOR MASFJORDEN KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato, 23.09.2013 Stad: Masfjorden kommunehuset Kl.: 09.15 13.15 Tilstades: Vigdis Søvik (leiar), Jan Otto Daae (nestleiar) og

Detaljer

MASFJORDEN KOMMUNE. Vedtaksprotokoll for Kraftfondsstyret

MASFJORDEN KOMMUNE. Vedtaksprotokoll for Kraftfondsstyret Vedtaksprotokoll Kraftfondsstyret Møte nr 6, den 09.09.2013 Side 1 av 1 MASFJORDEN KOMMUNE Vedtaksprotokoll for Kraftfondsstyret Den 09.09.2013 kl 16.20 17.05, heldt Kraftfondsstyret møte på Kommunehuset.

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 25.05.10 Kl.: 12.00 18.30 Stad: Formannskapssalen Saknr.: 08/10 22/10 MØTELEIAR Amram Hadida (Ap) DESSE MØTTE Odd Martin Myhre (FrP) Ola Malvin Lomheim

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Radøy kommune KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 10.02.2015 Stad: Kommunehuset Kl.: 09.00 12.35 Tilstades: Arild Tveranger leiar, Astrid Nordanger nestleiar, Jan Tore Hvidsten, Oddmund

Detaljer

Strategidokument 2016-2018

Strategidokument 2016-2018 Strategidokument 2016-2018 Årsmøtet Varhaug Misjonshus 2015 12. Mars 2015 www.varhaug-misjonshus.no 1. Om Varhaug Misjonshus Varhaug Misjonshus er eit flott anlegg midt i Varhaug sentrum. Misjonshuset

Detaljer

Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar, Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav Luksengård Mjelva, Tove Leinslie, 1.

Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar, Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav Luksengård Mjelva, Tove Leinslie, 1. Referat Til stades: Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar, Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav Luksengård Mjelva, Tove Leinslie, 1.vara Frå administrasjonen: Linda Dyrnes dagleg

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 18/08 08/60 KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN - SØRE ØYANE NATURBARNEHAGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 18/08 08/60 KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN - SØRE ØYANE NATURBARNEHAGE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 12.02.2008 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall: Ingrid Netland (Sp) Sigurd Laugen (Tvs) Eirik Neverdal (Tvs) Haldor

Detaljer

26/10 Godkjenning av protokoll frå møte 23.04.10 og telefonmøter 06.05.10 og 19.05.10

26/10 Godkjenning av protokoll frå møte 23.04.10 og telefonmøter 06.05.10 og 19.05.10 Tyssneess kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 10.09.10 Kl.: 10.00 12.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 25/10 31/10 MØTELEIAR Kjetil Hestad (Ap) DESSE MØTTE John Martin Dale (T) FORFALL Britt

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET Sak 1/10 Utval: PERSONALUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 08.02.2010 Tid: Kl 18.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET 2/10

Detaljer

Lønnsundersøkinga for 2014

Lønnsundersøkinga for 2014 Lønnsundersøkinga for 2014 Sidan 2009 har NFFs forhandlingsseksjon utført ei årleg lønnsundersøking blant medlemane i dei største tariffområda for fysioterapeutar. Resultata av undersøkinga per desember

Detaljer

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 21. januar 2015

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 21. januar 2015 Side 1 av 6 Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 21. januar 2015 Frå saksnummer: 01/15 Møtestad: Kyrkjestova på Bore Til saksnummer: 06/15 Av soknerådet sine medlemmar/ varamedlemmar møtte

Detaljer

Fitjar kommune Møteprotokoll

Fitjar kommune Møteprotokoll Fitjar kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 18.02.2015 Tidspunkt: 10:00 13:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Helga

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 30.05.11 Kl.: 14.00 17.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 17/11 25/11. MØTELEIAR Toralf Røen(Ap)

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 30.05.11 Kl.: 14.00 17.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 17/11 25/11. MØTELEIAR Toralf Røen(Ap) kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 30.05.11 Kl.: 14.00 17.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 17/11 25/11 MØTELEIAR Toralf Røen(Ap) DESSE MØTTE Benedicte Meyer (SV) Gro Rydland (SP) Svein Lunde

Detaljer

Endeleg innkalling VT 09/12

Endeleg innkalling VT 09/12 Endeleg innkalling VT 09/12 5 Tid: laurdag, 3. november, kl. 12.00 Stad: Egget, Studentsenteret Alle representantar med røysterett kan møte på Studentsenteret til frukost 10.30. 10 15 20 25 Endeleg innkalling

Detaljer

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2007

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2007 Rapport om målbruk i offentleg teneste 27 Institusjon: Adresse: Postnummer og -stad: Kontaktperson: E-post: Tlf.: Dato: Høgskolen i Sør-Trøndelag 74 Trondheim Lisbeth Viken lisbeth.viken@hist.no 7355927

Detaljer

Innkalling av Kraftfondsstyret

Innkalling av Kraftfondsstyret Masfjorden kommune Innkalling av Kraftfondsstyret Møtedato: 02.12.2014 Møtestad: Matre Møtetid: 15:00 Eventuelle forfall må meldast til Aina Isdal Haugland per tlf. 56166222, sms til 90717615 eller per

Detaljer

kjærleiken ein har til kyrkja. Denne arven er det som må førast vidare til neste generasjon.

kjærleiken ein har til kyrkja. Denne arven er det som må førast vidare til neste generasjon. Visitasforedrag i Vik 6. mars 2016 Kjære kyrkjelyd! Takk for flotte dagar her i Vik! Det er ei fantastisk vakker bygd. Og det handlar ikkje berre om naturen. Her har forfedrene dykkar bygd dei vakraste

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå august 2015 1. BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barn med nedsett funksjonsevne kan ha trong for særleg tilrettelegging av fysiske og personalmessige

Detaljer