HOVUDUTSKRIFT. År 2015, den 27. januar, hadde Fusa sokneråd møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter, Eikelandsosen.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HOVUDUTSKRIFT. År 2015, den 27. januar, hadde Fusa sokneråd møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter, Eikelandsosen."

Transkript

1 FUSA SOKNRÅD HOVUDUTSKRFT År 2015, den 27. januar, hadde Fusa sokneråd møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter, ikelandsosen. Møtet tok til kl og var slutt kl nnkallinga var sendt representantane og vararepresentantane den 19. januar Desse har meldt forfall til møtet: Randi Hauge 1. vara. Magnar Berge Følgjande vararepr. møtte: ngen Kommunal representant Steinar Skår hadde røysterett i sakene 2015/ Dessutan møtte: kyrkjeverje Harald Geir Sæther. SAKSLST: Saksnr.: Sak Tekst: Arkivkode 2015/001 S KYRKJOFFR FUSA SOKN /002 S MSJONSPROSJKT - BYGGNG AV KYRKJ SØR-TOPA - STATUS /003 S TMA TL ÅRSMØT /004 S STATUS PRSTSTLLNGAR /005 S VAL STYR FUSA FRVLLGSNTRAL /006 S AKTULL SAKR /007 A ORGL STRANDVK KYRKJ - RSTAURRNG /008 A AKTULL BYGG OG ANLGGSSAKR Det var ikkje merknader til innkalling og sakliste. Det var ikkje skriv/meldingar. Bodil Samnøy opna med å lese stykke frå bøkene "Møje løge frå Han nnante" og "Løpet er aldri kjørt".

2 Fusa sokneråd - side 2 - Utskrift frå møte 27. januar 2015 Soknepresten sine fem minutt: - orienterte om oppslutning om trusopplæringsarbeidet - vekslande oppslutning Kyrkjeverja sine fem minutt: - orienterte om personalsituasjonen, om dugnad etter stormen og om planlagt dugnad i alle kyrkjer onsdag 25. mars. Møtet vart avslutta med å syngje salma "Jeg løfter mine øyne" og bøna "Fader Vår". Rett utskrift, Fusa kyrkjekontor, 5649 KLANDSOSN den 28. januar 2015 Harald Geir Sæther kyrkjeverje

3 MØTBOK Fusa sokneråd Møtedato: Sak: S KYRKJOFFR FUSA SOKN 2015 Saksnr.: 2015/001 Ark.nr.:317 Sakshandsamar: HGS Fusa sokneråd gjorde følgjande vedtak: 1. Fusa sokneråd gjer vedtak om følgjande offertildeling i 2015 Strandvik kyrkje: Kyrkjelydsarbeidet, to offer (=internt) Trusopplæring (barn/ungdom), tre offer Diakonalt arbeid lokalt Utsmykking Konfirmantarbeid Misjonsprosjekt, eit offer (=eksternt) Kirkens Bymisjon i Bergen Ungdom i oppdrag Sjelesorgsenteret, Haraldsplasst Fusa kyrkje: Kyrkjelydsarbeidet, tre offer Trusopplæring, ni offer Diakonalt arbeid lokalt Utsmykking av kyrkja, eit offer Konfirmantarbeidet, to offer Misjonsprosjektet, tre offer Menighetsfakultetet Det norske misjonsselskap Strømmestiftelsen NLA Stefanusalliansen Haraldsplass Samtalesenter

4 Fusa sokneråd si sak 2015/001 forts Kyrkjeoffer 2015 Søndagsskulen Bergen Krets Kongshaug Musikkgymnas Holmefjord: Helga og Rod Lobough Ungdom i Oppdrag ikelandsosen: Kyrkjelydsarbeidet, to offer Trusopplæring, fire offer Misjonsprosjektet Norges Kristelige Student- og skoleungdomslag Hålandsdal kyrkje: Kyrkjelydsarbeidet, tre offer Trusopplæring, fire offer Diakonalt arbeid lokalt Konfirmantarbeidet Utstyr og utsmykking Misjonsprosjektet, to offer Kirkens Bymisjon KRK Bergen Søndagsskulekrets Kirkens SOS Den norsk kyrkja i utlandet Sætervika ungdomssenter Sundvor kyrkje: Trusopplæring, fire offer Diakonalt arbeid lokalt Konfirmantarbeidet Kyrkjelydsarbeidet, tre offer Utstyr og utsmykking, eit offer Misjonsprosjektet, to offer ndremisjonssamskipnaden Familier og Medier Bergen søndagsskulekrins Den norske sraelsmisjon Bibelskulen Bildøy

5 Fusa sokneråd si sak 2015/001 forts Kyrkjeoffer 2015 Sævareid kapell: Trusopplæring, to offer Diakonalt arbeid lokalt Kyrkjelydsarbeid Utstyr og utsmykking Misjonsprosjektet Det norske Misjonsselskap 2.Soknerådet vedtek at soknepresten får mynde til å ta stilling til kva tidspunkt offera skal gjennomførast, men at det skal leggjast vekt på lokale tradisjonar. 3.Soknerådet vedtek at soknerådsleiaren får mynde til å vedta andre offer når det gjeld m.a. spontane aksjoner. Framlegg til vedtak: 1. Fusa sokneråd gjer vedtak om følgjande offertildeling i 2015 Strandvik kyrkje: Kyrkjelydsarbeidet, to offer (=internt) Trusopplæring (barn/ungdom), tre offer Diakonalt arbeid lokalt Utsmykking Konfirmantarbeid Misjonsprosjekt, eit offer (=eksternt) Kirkens Bymisjon i Bergen Ungdom i oppdrag Sjelesorgsenteret, Haraldsplasst Fusa kyrkje: Kyrkjelydsarbeidet, tre offer Trusopplæring, ni offer Diakonalt arbeid lokalt Utsmykking av kyrkja, eit offer Konfirmantarbeidet, to offer Misjonsprosjektet, tre offer Menighetsfakultetet Det norske misjonsselskap Strømmestiftelsen NLA Stefanusalliansen

6 Haraldsplass Samtalesenter Fusa sokneråd si sak 2015/001 forts Kyrkjeoffer 2015 Søndagsskulen Bergen Krets Kongshaug Musikkgymnas Holmefjord: Helga og Rod Lobough Ungdom i Oppdrag ikelandsosen: Kyrkjelydsarbeidet, to offer Trusopplæring, fire offer Misjonsprosjektet Norges Kristelige Student- og skoleungdomslag Hålandsdal kyrkje: Kyrkjelydsarbeidet, tre offer Trusopplæring, fire offer Diakonalt arbeid lokalt Konfirmantarbeidet Utstyr og utsmykking Misjonsprosjektet, to offer Kirkens Bymisjon KRK Bergen Søndagsskulekrets Kirkens SOS Den norsk kyrkja i utlandet Sætervika ungdomssenter Sundvor kyrkje: Trusopplæring, fire offer Diakonalt arbeid lokalt Konfirmantarbeidet Kyrkjelydsarbeidet, tre offer Utstyr og utsmykking, eit offer Misjonsprosjektet, to offer ndremisjonssamskipnaden Familier og Medier Bergen søndagsskulekrins Den norske sraelsmisjon Bibelskulen Bildøy

7 Fusa sokneråd si sak 2015/001 forts Kyrkjeoffer 2015 Sævareid kapell: Trusopplæring, to offer Diakonalt arbeid lokalt Kyrkjelydsarbeid Utstyr og utsmykking Misjonsprosjektet Det norske Misjonsselskap 2.Soknerådet vedtek at soknepresten får mynde til å ta stilling til kva tidspunkt offera skal gjennomførast, men at det skal leggjast vekt på lokale tradisjonar. 3.Soknerådet vedtek at soknerådsleiaren får mynde til å vedta andre offer når det gjeld m.a. spontane aksjoner. VDTAK SOKNRÅDT: Framlegget samrøystes vedteke. kkje trykte saksdokument: 1. Brev til kyrkjelydsutvala og uttale frå dei SAKSUTGRNG: NNLNG: Fusa sokneråd vedtok i sitt møte den 22.april 1998 generelle retningsliner for fastsetjing av kyrkjeoffer. Desse retningslinene samt tilrådinga frå kyrkjeutvala er lagt til grunn når kyrkjeverja gjer sitt framlegg til tildeling av kyrkjeoffer Dessutan vart det i sak om etablering av trusopplæringsprosjektet i 2005 omtala at talet på kyrkjeoffer til lokale tiltak bør aukast, dette for å kunne møte den auka lokale aktiviteten i soknet. Både sokneråd og AU har presisert at det er viktig å prioritere ytremisjon og nødhjelpsarbeid. Det ligg føre framlegg frå kyrkjeutvala/gudstenesteutvala i Fusa, Sundvor og Strandvik. Sævareid KU ber soknerådet ta stilling til kva kyrkjeoffera skal gå til der. For dei andre krinsane har ein lagt til grunn liknande tildeling som i 2014, men justert noko ut frå endring i planlagt tal for gudstenester desse stadane

8 Fusa sokneråd si sak 2015/001 forts Kyrkjeoffer 2015 Generelt kan ein seie at om lag halvparten av kyrkjeoffera har gått til føremål i Fusa og om lag halvparten til misjonsorganisasjonar, nødhjelpsføremål m.m. dei seinare åra. Men talet er auka noko til lokale kyrkjeoffer som følgje av konsekvensar ved lågare overføringar frå kyrkjeråd/bispedøme til trusopplæringsarbeidet og at talet på gudstenester går ned pga mindre faste presteressursar lokalt i Fusa. No ligg det føre framlegg om lag 62,5% til interne kyrkjeoffer (61% i 2014) og 37,5% til eksterne. Kyrkjeverja liker ikkje denne utviklinga, men har peika på at det er utanforliggande grunnar for dette. framlegget frå kyrkjeverja er det tilrådd 88 kyrkjeoffer for 2015 (92 i 2014). Det bør vere rom for ekstra offertildeling i løpet av kalenderåret om der t.d. er aksjonar soknerådet ønskjer å støtte opp om. Dei siste åra har ein ved nokre høve endra på tildelinga når det har vore store nødhjelpsaksjonar. Dessutan er der einskilde dagar ein ikkje har kyrkjeoffer. dei generelle retningslinene som soknerådet vedtok for nokre år sidan er det sagt konkret kva ein del av offera skal gå til, totalt dreier det seg om 55 bundne kyrkjeoffer (til lokale tiltak). in skal også ha med seg som ein del av heilskapen at Fusa sokneråd samla inn totalt om lag kr.401,- pr innb til lokalt arbeid eller eksterne føremål i Det var meir enn det dobbelte av kva kommune nr.2 gjorde det i Hordaland (SSB sine tal). Tala på forordna gudstenester f.o.m.2014 er som følgjande. parantes er sett opp dei gamle tala for interne offer som skal vere lokalt i kyrkjene: Fusa 27 (16 interne k.offer) Strandvik 12 (8 interne k.offer) Hålandsdal 16 (10 interne k.offer) ikelandsosen 8 (6 interne k.offer) Holmefjord 1 (0 interne k.offer) Sundvor 17 (10 interne k.offer) Sævareid 7 (5 interne offer) Til saman 88 (55 interne offer) fjor la ein til grunn 94 gudstenester. Tala på forordna gudstenester har gått ned dei seinare åra, og ein må vere førebudd på at det held fram. Kyrkjeverja har tilrådd å oppretthalde det samla talet på interne k.offer då der i all hovudsak er utanforliggande grunnar til at talet på gudstenester er gått ned samstundes som dei sentrale overføringane til trusopplæringsarbeidet er gått ned For at ein del av kyrkjekrinsane skulle få noko større handlefridom, vedtok ein sist år at talet på interne kyrkjeoffer gjekk ned med tre i Strandvik og to i Sævareid, og at talet auka med fem i Fusa kyrkje. Nokon har i si tilråding rådd til Kirkens Nødhjelp. Kyrkjeverja rår til at ein følgjer same praksis som før at det vert kollekt ved julekonsertane til KN sitt arbeid. tillegg deltek Fusa i fasteaksjonen.

9 in bør også ha med seg at ein både i 2013, 2014 og 2015 har hatt gåande større innsamlingsaksjonar til misjonsføremål i tillegg til kyrkjeoffer. Fusa sokneråd si sak 2015/001 forts Kyrkjeoffer 2015 Strandvik: Kyrkjeverja tilrår det som kyrkjeutvalet har kome med, men at Kirkens Nødhjelp går ut. Fusa: Det er tilrådd 13 offer frå kyrkjeutvalet til eksterne føremål, men kyrkjeverja har rådd til 11. it er flytta frå Fusa til ikelandsosen bedehus ((NKSS). Ungdom i oppdrag går ut då dei er tilrådd i Strandvik kyrkje. Hålandsdal: Det er tilrådd 9 offer frå kyrkjeutvalet. Kyrkjeverja har tilrådd reduksjon på ein. Redd Barna går ut, men ein gjer vedtak om to til misjonsprosjektet i staden for eit. ikelandsosen: Kyrkjeverja tilrår offer til lokale tiltak i år 2014 på same måte som tidlegare år (seks) og to offer til eksterne føremål, eit til misjonsprosjektet og eit til NKSS. Sundvor: Det er tilrådd 8 offer frå kyrkjeutvalet til eksterne føremål. Kyrkjeverja har tilrådd reduksjon på eit offer. Haraldsplass Samtalesenter går ut då det er tilrådd offer til dei både i Strandvik og Fusa. Sævareid: Det er ikkje tilrådd offer frå kyrkjeutvalet. Kyrkjeverja rår til to offer; misjonsprosjektet og Det norske Misjonsselskap. Viss der vert fleire gudstenester, kan ein overføre kyrkjeoffer frå andre kyrkjer. Holmefjord: Det blir truleg ei gudsteneste med kyrkjeoffer i Holmefjord. Kyrkjeverja rår til at det går til dei lokale misjonærane Helga og Rod Lobough sitt arbeid med stasjon i Australia (Ungdom i oppdrag). Når det gjeld julekonsertane i 2015, er ikkje noko bestemt om det enno. Men ein rår til at på desse konsertane vert kyrkjeoffer tildelt Kirkens Nødhjelp. GNRLT OM FRAMLGGT TL KYRKJOFFR 2015 nndelinga av kyrkjeoffer kan også delast opp etter følgjande kriterium(år 2014 i parantes): Kyrkjeoffer til lokale tiltak som vert inntektsført på h.k.1.4 i soknerådet sitt rekneskap: 50 (51) Andre lokale kyrkjeoffer (vert inntektsført på fond) 5 ( 5) ndremisjonsarbeid: 16 (17) Ytremisjonen: 17(19) Av dei sytten offera til ytremisjon, går ti til misjonsprosjektet. Går ein i meir detalj over tildelinga i 2015 når det gjeld interne kyrkjeoffer, får ein følgjande oversikt:

10 Fusa sokneråd si sak 2015/001 forts Kyrkjeoffer 2015 Kyrkjeoffer til lokale tiltak: Kyrkjelydsarbeid: 14 (14) Trusopplæring: 26 (27) Konfirmantarbeid: 5 ( 5) Diakoni: 5 ( 5) Utstyr/utsmykking: 5 (5) LOKAL OFFR HØV FORVNTA NNTKT SOKNRÅDT S DRFT. 50 av kyrkjeoffera er tenkt til lokale tiltak til drift av kyrkjelydsarbeidet og 5 offer til fondsavsettingar (utsmykking). Tek ein utgangspunkt i offera til lokale tiltak dei siste åra, er det stor variasjon i kor mykje som kjem inn kvart år kom det inn om lag kr ,- i kyrkjeoffer (kr ,- i 2013) der om lag 44% gjekk til interne føremål (50% i fjor). Kyrkjeoffera har stor variasjon, men gj.sn er om lag kr.3.200,- (kr.3.000,- i 2013). Soknerådet må vere bevisst eigne inntekter også i sin heilskapsvurdering av kva ein ønskjer at kyrkjeoffer skal gå til om ein ønskjer ei aktiv satsing både på trusopplæring og medarbeidarskap. OPPFØLGNG AV OFFR - KORLS SKJR DT? Kyrkjetenar saman med ein frå kyrkjelyden tel opp offeret. Det følgjer ved tre bilag. it blir verande i kyrkja. Prest (ved einskilde høve andre) tek offeret saman med to bilag med til kyrkjekontoret. Medarbeidarkoordinator sett offeret i banken. Bankbilaget tek koordinatoren med seg tilbake til kontoret, sum og føremål blir registrert på DB. Kvart kvartal lager koordinatoren oversikt over kva organisasjon som skal ha dei innsamla midlane (namn på organisasjon, adresse, bankkonto, og sum). Førstesekretær attesterar og kyrkjeverja tilviser utgiftene over soknerådet sitt rekneskap. in forventar mellom 80 og 90 slike offer som skal registrerast i 2015.

11 Fusa sokneråd si sak 2015/001 forts Kyrkjeoffer 2015 KOMMNTARAR TL FRAMLGG TL VDTAK: Framlegg til vedtak er delt i tre punkt. Pkt.1 gjeld sjølve offertildelinga. Der tek ein med offertildelinga for heile Når det gjeld pkt.2, går det på kven som skal ha ansvar for å avgjere tidspunkt offera skal gjennomførast. Det har vore praksis at soknepresten har lagt desse inn i gudstenestelista/planen, og at ein har sett på føringar gjort av soknerådet og evt. andre lokale tradisjonar, og kva sundag det er i kyrkjeåret. Det er vanskeleg heilt til punkt å prikke å følgje vedtaket då der er tradisjonar som må tilpassast lokalt, og der er søndagar som det vil vere naturleg å ha bestemte offerføremål til. Pkt. 3 er tilrådd då kyrkjeverja meiner det er viktig at ein har opning for meir spontane aksjonar. Her bør soknerådsleiaren ha høve til å gjere beslutning etter samråd med sokneprest og evt. kyrkjeverje. SÆRUTSKRFT TL: Soknepresten og medarbeidarkoordinator

12 MØTBOK Fusa sokneråd Møtedato: Sak: S MSJONSPROSJKT - BYGGNG AV KYRKJ SØR-TOPA- STATUS Saksnr.: 2015/002 Ark.nr. 362 Sakshandsamar: HGS Fusa sokneråd gjorde følgjande vedtak: 1. Fusa sokneråd er imponert over oppslutninga om innsamlingsaksjonen til ny kyrkje i Awada i Sør-tiopia. Soknerådet ber om å få sluttrapport lagt fram i komande soknerådsmøte. 2. Fusa sokneråd støtter initiativet om ny kyrkjelydstur til tiopia i Framlegg til vedtak: Fusa sokneråd er imponert over oppslutninga om innsamlingsaksjonen til ny kyrkje i Awada i Sør-tiopia. Soknerådet ber om å få sluttrapport lagt fram i komande soknerådsmøte. Framlegg til vedtak frå Bodil Samnøy: Som framlegget, men med nytt punkt 2: Fusa sokneråd støtter initiativet om ny kyrkjelydstur til tiopia i VDTAK SOKNRÅDT: Bodil Samnøy sitt framlegg samrøystes vedteke. Trykte saksdokument: ngen kkje trykte saksdokument: ngen SAKSUTGRNG: nnsamlingsaksjonen Pr. 10.januar har Fusa NLM og Fusa sokneråd samla inn kr ,- til bygging av ny kyrkje i Awada i Sør-tiopia. nnsamlinga held fram til 15. februar, då ein avsluttar innsamlinga ved den gudstenesta. Det skal også gjennomførast misjonskonsert onsdag 28. januar. in ser ikkje bort i frå at ein totalt vil kunne samle inn om lag kr ,-. Målsetjinga var kr ,-.

13 Fusa sokneråd si sak held fram - side 2 - Misjonsprosjekt - Bygging av kyrkje i Sør-tiopia - status Saka vert denne gongen lagt fram som ei kort orientering. Når aksjonen er over, vil ein i samarbeid med Osvald Hindenes overføre midlane til kyrkjelyden i tiopia slik at ein skal vere sikker på at dei kjem fram til rette instans der. Kyrkjeverja planlegg ein sluttrapport som skal presenterast for soknerådet i komande møte. Det vert også vist til kyrkjebladet som kjem ut om lag 5. februar. Ny tiopiatur? Nokre personar i kyrkjelyden som var med på tiopiaturen i 2013 skal møte Osvald Hindenes før soknerådsmøte - m.a. for å drøfte evt. ny reise i Dette vil ein evt orientere meir om i soknerådsmøte. r det aktuelt å ha ein ny kyrkjelydstur til tiopia? Fusa sokneråd har manke linkar til tiopia, og her kan nemnast: Bidrag til å byggje kyrkje i Awada. Blir sendt i Soknerådet har bygd eit undervisnings- og internatbygg på Tabor utdanningssenter. Vi har ikkje sett det ferdigstilt Soknerådet har elev- og studentstipend ved Tabor som sitt misjonsprosjekt Soknerådet har gitt diverse gåver til andre tiltak i Hawassa og Addis. Bruktbuo gjer følgjande arbeid: gir årlege tilskot til Childrens Burn Care Foundation (dr inar riksen) strikker tepper til same organisasjon Der er også privatpersonar som støtter enkelttiltak i området. Det kan difor ha interesse for fleire aktørar å vere med på evt tur.

14 MØTBOK Fusa sokneråd Møtedato: Sak: S TMA TL ÅRSMØT Saksnr.: 2015/003 Ark.nr Sakshandsamar: HGS Fusa sokneråd gjorde følgjande vedtak: AU/Soknerådet følgjer opp saka. Framlegg til vedtak: Det ligg ikkje føre framlegg til vedtak. VDTAK SOKNRÅDT: AU/Soknerådet følgjer opp saka. Trykte saksdokument: ngen kkje trykte saksdokument: ngen SAKSUTGRNG: Fusa sokneråd har planlagt sitt årsmøte til tysdag 21. april. Det er ikkje bestemt noko tema enno. AU-møte den 13. januar drøfta vi mogleg emne til møtet. Det skjer stadig endringar når det gjeld presteressursar og kven Fusa skal "samarbeide" med. Bjørgvin bispedømeråd har vedteke at enno ei stilling skal reduserast i Hardanger og Voss prosti, og det kan sjå ut som om prostipreststillingen som har hatt Fusa og Strandebarm som arbeidsområde etter eit halvt år i funksjon skal fjernast! Difor bør gjerne det som går på prosti, presteressursar, samarbeidsområde, gudstenester m.v. kunne vere aktuelt tema å ta tak i. in ide kan difor vere å la AU arbeide vidare med utforming av tema fram mot årsmøte.

15 MØTBOK Fusa sokneråd Møtedato: Sak: S STATUS PRSTSTLLNGAR Saksnr.: 2015/004 Ark.nr. 210 Sakshandsamar: HGS Fusa sokneråd gjorde følgjande vedtak: Soknerådet delegerer til AU å gi høyringssvar - som tar utganngspunkt i brev lagt fram i møtet og synspunkt som kom fram i møtet. Roald Samnøy vert supplert AU. Framlegg til vedtak: Det ligg ikkje føre framlegg til vedtak. Framlegg til vedtak frå Anders Holmefjord: Soknerådet delegerer til AU å gi høyringssvar - som tar utganngspunkt i brev lagt fram i møtet og synspunkt som kom fram i møtet. Roald Samnøy vert supplert AU. VDTAK SOKNRÅDT: Anders Holmefjord sitt framlegg samrøystes vedteke. Trykte saksdokument: ngen kkje trykte saksdokument: ngen SAKSUTGRNG: Det skjer stadig endringar når det gjeld prestestillingane våre. Pr i dag er Roar Strømme sokneprest i Fusa. Prostipresten vår, llen Nordtun, som har hatt om lag 50% tenestetid i Fusa, har sagt opp stillinga si etter kort tid i teneste. Kyrkjeverja har vore i kontakt med llen Nordtun, om der er tilhøve i Fusa kyrkjelyd som gjer at ho sluttar. Det har ho uttrykt at det ikkje er.

16 Fusa sokneråd si sak held fram - side 2 - Status prestestillingar Både stab og AU har hatt møte med prosten for kva som skjer vidare når det gjeld presteressursane våre. Det vert arbeidd med å finne ei hurtigløysing med vikar i 50% stilling for å kome i møte det umiddelbare behovet. Både status for dette og andre tilhøve som gjeld prestestillingane vert det orientert om i møtet. Vidare er vi kjent med at Bjørgvin bispedømeråd har vedteke å fjerne enno ei stilling i Hardanger og Voss prosti. Prostipreststillingen som har hatt Strandebarm og Fusa som arbeidsfelt dei siste månadane vert vurdert å fjerne etter å ha fungert i nokre månader. Meir informasjon vert lagt fram i møtet.

17 MØTBOK Fusa sokneråd Møtedato: Sak: S VAL AV TO STYRMDLMR TL FUSA FRVLLGSNTRAL Saksnr.: 2015/005 Ark.nr. 016 Sakshandsamar: HGS Fusa sokneråd gjorde følgjande vedtak: Anders Holmefjord og Randi Hauge vert valde som nominasjonsnemnd. Fellesframlegg til vedtak: Anders Holmefjord og Randi Hauge vert valde som nominasjonsnemnd. VDTAK SOKNRÅDT: Fellesframlegget vart samrøystes vedteke. Trykte saksdokument: ngen kkje trykte saksdokument: ngen SAKSUTGRNG: Fusa sokneråd har som eigar av sentralen fire av sju representantar i styret. To av desse står på val. Også styreleiaren (ein av dei to) står på val. Det er soknerådet som arbeider vidare med dette. in rår til at to av representantane i soknerådet tar tak i dette. Bodil Samnøy er dagleg leiar og kan ikkje velgjast til dette arbeidet då styret er dagleg leiar sin politiske arbeidsgjevar.

18 MØTBOK Fusa sokneråd Møtedato: Sak: S AKTULL SAKR Saksnr.: 2015/006 Ark.nr Sakshandsamar: HGS Fusa sokneråd gjorde følgjande vedtak: Fusa sokneråd oppmodar Sævareid og Sundvor KU om å drøfte om ein ønskjer å samarbeide, og evt. på kva måte ein ønskjer dette i framtida. Fellesframlegg til vedtak: Fusa sokneråd oppmodar Sævareid og Sundvor KU om å drøfte om ein ønskjer å samarbeide, og evt. på kva måte ein ønskjer dette i framtida. VDTAK SOKNRÅDT: Fellesframlegget samrøystes vedteke. Trykte saksdokument: ngen kkje trykte saksdokument: ngen SAKSUTGRNG: Kyrkjeverja vil ta opp eit emne under denne saka, til førebels drøfting. ndra gudstenestemønster - endra lokal kyrkjeleg organisering? Der er stadig endringar som gjeld presteressursar og andre ressursar som får innverknad på m.a. talet gudstenester. Det er særleg Sævareid og Strandvik som har fått redusert talet på gudstenester dei siste par åra. Men i Sævareid er det så få gudstenester att at ein ikkje kan snakke om regelmessige gudstenester, noko biskopen skriv i sitt visitasforedrag i Fusa kyrkje 2. september noko som er viktig for å få gode gudstenestevaner... Difor tar ein opp eit moment som soknerådet kanskje bør ta tak i. Det har vore drøfta i stab og kanskje nokre andre stadar, men lite i soknerådet. Bør ein vurdere tettare samarbeid mellom t.d. Sævareid og Sundvor KU for å sjå kva ein kan få til av samordning? Kyrkjeverja rår til at ein drøfter dette punktet, og at soknerådet gjer vedtak om ein ønskjer ei eiga sak om dette i eit seinare møte, - om dette er aktuelt å ta tak i..

19 MØTBOK Fusa sokneråd Møtedato: Sak: A ORGL STRANDVK KYRKJ - RSTAURRNG Saksnr.: 2015/007 Ark.nr. 411 Sakshandsamar: HGS Fusa sokneråd gjorde følgjande vedtak: 1. Fusa sokneråd vedtek å løyve inntil kr ,- (eks. mva) til restaurering av orgelet i Strandvik kyrkje. Ramma skal dekke utgifter til orgelkonsulent. 2. Finansiering skjer med gåver frå næringsliv kr ,- og kommunal løyving i 2015 kr ,-. Restbeløpet skal Fusa sokneråd finansiere gjennom gåver og bruk av fonds. 3. Fusa sokneråd vedtek å dekke utgiftene til orgelkonsulent - både til anbodsinnhenting, val av orgelbyggjar, og til oppfølging av arbeidet. 4. Soknerådet skal bli orientert under vegs i prosessen, og m.a. med fokus på den totale økonomiske ramma. 5. Det er eit mål at arbeidet skal gjennomførast i 2015/ Det skal arbeidast for om mogleg å skaffe fleire gåver til restaureringsarbeidet, og dette arbeidet ligg til sokneråd og kyrkjeverje å følgje opp 7. Kyrkjeverja får delegert mynde til å følgje opp det vidare arbeidet. Framlegg til vedtak: 1. Fusa sokneråd vedtek å løyve inntil kr ,- (eks. mva) til restaurering av orgelet i Strandvik kyrkje. Ramma skal dekke utgifter til orgelkonsulent. 2. Finansiering skjer med gåver frå næringsliv kr ,- og kommunal løyving i 2015 kr ,-. Restbeløpet skal Fusa sokneråd finansiere gjennom gåver og bruk av fonds. 3. Fusa sokneråd vedtek å dekke utgiftene til orgelkonsulent - både til anbodsinnhenting, val av orgelbyggjar, og til oppfølging av arbeidet. 4. Soknerådet skal bli orientert under vegs i prosessen, og m.a. med fokus på den totale økonomiske ramma. 5. Det er eit mål at arbeidet skal gjennomførast i 2015/ Det skal arbeidast for om mogleg å skaffe fleire gåver til restaureringsarbeidet, og dette arbeidet ligg til sokneråd og kyrkjeverje å følgje opp 7. Kyrkjeverja får delegert mynde til å følgje opp det vidare arbeidet.

20 Fusa sokneråd si sak held fram - side 2 - Orgel i Strandvik kyrkje - restaurering VDTAK SOKNRÅDT: Framlegget samrøystes vedteke. Trykte saksdokument: ngen kkje trykte saksdokument: 1. Status for orgelet - rapport av kantor man de Zwarte 2. Fusa sokneråd si sak om orgel i Strandvik kyrkje SAKSUTGRNG: Bakgrunn: Orgelet i Strandvik kyrkje treng restaurerast. Fusa sokneråd har handsama sak om evt restaurering av orgelet i Strandvik kyrkje ved fleire høve. møte den 2. desember 2014, sak , gjorde soknerådet følgjande vedtak: 1. Fusa sokneråd takkar dei verksemdene som til saman har gitt kr ,- over to år til restaurering av orgelet i Strandvik kyrkje. Kr ,- reknar ein med utgjer om lag 1/3 av dei samla utgiftene. 2. Fusa sokneråd oppmodar Fusa kommunestyre om å løyve kr ,-, gjennom investeringsbudsjettet for Fusa sokneråd har som mål sjølv å finansiere kr ,- av den samla kostnaden. 4. in må knyte til seg ein orgelkonsulent i arbeidet. Status for dette vedtaket er pr dato at næringslivet har gitt kr ,- og Fusa kommunestyre løyvde kr ,- i sitt møte i desember månad. Det er med takksemd at ein har motteke desse beløpa frå næringsliv og kommune. Forutan kr ,- må ein rekne med om lag kr ,- som soknerådet må skaffe sjølve. Vegen vidare til full finansiering: Det er framleis uvisst kor mykje den samla kostnaden vert for restaureringsarbeidet. in skal nytte orgelkonsulent for det vidare arbeidet med innhenting av anbod og oppfølging av arbeid. Det vert arbeidd med å få orgelkonsulent på plass, primært til soknerådsmøte den 27. januar. Samla finansiering som er lagt til grunn er kr ,-. Moms kjem i tillegg. Fusa sokneråd får momskompensasjon.

21 Fusa sokneråd si sak held fram - side 3 - Orgel i Strandvik kyrkje - restaurering Soknerådet manglar framleis kr ,- til totalfinansieringa, men samstundes har ein fond som kan nyttast om det er trong for bruk av dei. Følgjande fond kan vere aktuelle: - Kyrkjefond - Kyrkjegardsfond - dei fleste gravferder skjer med utgangspunkt i kyrkjeleg handling - Disposisjonsfond - eit fond som m.a. skal kunne nyttast til stimuleringstiltak for medarbeidarar, tenkjer her særleg på kantor. Men det må vere eit mål å samle inn noko meir midlar sjølve. Tidlegare har det vore nemnt lokal innsamlingsaksjon i Vinnes- og Strandvikområdet. Dessutan er der nokre næringslivsaktørar som ein framleis kan ta kontakt med. Kyrkjeverja rår til at ein gjer vedtak i soknerådsmøte om å løyve inntil kr ,- til restaurering av orgelet i Strandvik kyrkje. Summen skal dekke utgifter til orgelkonsulenten Arbeidet skal skje stegvis: 1. Skaffe orgelkonsulent. 2. Hente inn anbod. Soknerådet dekker utgiftene så langt - fram til at det er henta inn pristilbod og at ein ser om tilbodet er innan den økonomiske ramma som ein har til rådvelde. 3. Velgjer entreprenør og set i verk arbeidet med innhenting av prisar innan den økonomiske ramma soknerådet har fastset. 4. Kyrkjeverja har ansvar for oppfølging av arbeidet. 5. Parallelt med dette skal ein arbeide for den vidare finansieringa av den samla forventa kostnaden. Soknerådet skal ha eiga sak seinare om den endelege finansieringa av prosjektet.

22 MØTBOK Fusa sokneråd Møtedato: Sak: A AKTULL BYGG- OG ANLGGSSAKR 2015 Saksnr.: 2015/008 Ark.nr. 411 Sakshandsamar: HGS Fusa sokneråd gjorde følgjande vedtak: Soknerådet tek saka til etterretning, og delegerer til eigedomsutvalet å følgje opp eigedomssakene i tråd med budsjettet for Framlegg til vedtak: Soknerådet tek saka til etterretning, og delegerer til eigedomsutvalet å følgje opp eigedomssakene i tråd med budsjettet for VDTAK SOKNRÅDT: Framlegget vart samrøystes vedteke. Trykte saksdokument: ngen kkje trykte saksdokument: ngen SAKSUTGRNG: igedomsutvalet har ikkje hatt møte enno i 2015, men planlegg å ha det med det første har vore eit år der svært masse arbeid har skjedd i kyrkjer og på kyrkjegardar/gravplassar. Det vil bli presentert ei form for årsmelding om dette seinare. Av større arbeidsoppgåver som ligg føre i 2015 (og 2016) kan nemnast: Orgel i Strandvik kyrkje Utviding Baldersheim gravplass Førebu utviding av Hålandsdal kyrkjegard (ide) Vurdere utskifting av massar på delar av kyrkjegarden i Hålandsdalen (ide) - nytt Ny hovudtilkomst til Aakre gravplass

23 Fusa sokneråd si sak held fram - side 2 - Aktuelle bygg- og anleggssaker i 2015 Alle desse arbeidsoppgåvene er arbeidstidskrevjande! Andre oppgåver som kan nemnast: - felles dugnadsdag i alle fem kyrkjene onsdag 25. mars kl Reingjering til påske! - dugnad på flest mogleg kyrkjegardar. Treng organiserast! - eigedomsutvalet si årlege synfaring (til vanleg i april) legg til grunn arbeidsoppgåver i løpet av året. - fjerne ein del tre ved Strandvik kyrkje/kyrkjegard - skifte av ein del flomlys og meir miljøvennlege pærer på ein del av dei.. - problem med termostat i Fusa kyrkje Dette er ikkje ei uttømmande liste. Der er mange mindre oppgåver som ligg på vent, og dessutan oppstår det stadig konkrete feil/utfordringar som vi må ta tak i. Av mindre oppgåver på vent kan nemnast glasplater på alle alter (må bestillast på mål), overgang til meir moderne lyspærer (rett sokkel, estetisk fine m.m.). Uverskade Konkrete utfordringar som vi nettopp hadde var stormen "Nina". Her fekk ein på veldig kort varsel organisert dugnad med åtte personar slik at ein fekk rydda opp i dei umiddelbare skadane på den gamle kyrkjegarden på Fusa. Dessutan er/vil bli med det første to av dei høge og gamle trea nede mot sjøen på same kyrkjegard bli felte då desse har rotskade; også dette arbeidet på dugnad. Kyrkjeverja må få nemne at responsen på dugnaden var så god at det ikkje var nødvendig at alle møtte. Det er flott å oppleve eit slikt engasjement, og mykje å takke for! Der har også vore anna skade ved uveret. Port og lampe ved Fusa kyrkje er reparert på dugnad. Dessutan har eit større tre velta over vegen opp til Sundvor kyrkje. Dette er fjerna, men ikkje på dugnad. Vi har hatt tilsyn ved alle kyrkjer og dei fleste kyrkjegardar, anten av kyrkjetenarar, kyrkjeverja eller frivillige. Vi har ikkje heilt oversikt over evt skade på bygg, men vil særleg følgje med på Strandvik kyrkje framover med omsyn til evt lekkasjar. Har funn nokre mindre delar som kan tyde på takskade, men vi kan ikkje sjå kor det evt. er. Saka vert lagt fram for soknerådet - til orientering - og med høve for soknerådsmedlemmene å kome med innspel.

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2009

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2009 MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: rådhuset Møtedato: 18.06.2009 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN

Detaljer

Ytre Sogn prost Prostinndelinga i Sogn gjennom historia

Ytre Sogn prost Prostinndelinga i Sogn gjennom historia Ytre Sogn prost Prostinndelinga i Sogn gjennom historia Prostinndelinga i Sogn har veksla gjennom tidene. Oversikt over prostiinndelinga i 1665, viser at då var heile Sogn eitt prosti som tilsvarer dagens

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2005 716

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2005 716 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Bjørnefjorden Gjestetun Møtedato: 21.06.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.11.2003 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP

Detaljer

Møteprotokoll for Askvoll sokneråd

Møteprotokoll for Askvoll sokneråd DEN NORSKE KYRKJA Askvoll sokneråd Møteprotokoll for Askvoll sokneråd Tid: 20.10.2014 kl. 15:15 Stad: ASKVOLL Frammøtte: Ole Andreas Myrstad Leiar Anne Grethe Lien Nestleiar Stein Hugo Fykse Medlem Jostein

Detaljer

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Side 1 av 11 Saksframlegg Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Sogn jord- og hagebruksskule Fylkesrådmannen rår hovudutvalet for opplæring til å gje slik tilråding:

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Austrheim kommune KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 3. mars 2014 Stad: Kommunehuset Møterom Børilden 3. etg Kl.: 12.00 18.50 Tilstades: Solveig Hopen - leiar, Arne Kästel nestleiar

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003 315

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003 315 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 29.04.03 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Budsjett- og økonomistyring. Tysvær kommune

Forvaltningsrevisjon. Budsjett- og økonomistyring. Tysvær kommune Forvaltningsrevisjon Budsjett- og økonomistyring Tysvær kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis det vert jobba med budsjett- og økonomistyring i Tysvær kommune.

Detaljer

DEN NORSKE KYRKJA Askvoll sokneråd

DEN NORSKE KYRKJA Askvoll sokneråd DEN NORSKE KYRKJA Askvoll sokneråd Innkalling til møte i Askvoll sokneråd Tid: 20.10.2014 kl. 15:15 Stad: ASKVOLL, Møterom kyrkjekontoret Desse er kalla inn: Ole Andreas Myrstad Anne Grethe Lien Stein

Detaljer

UTBYGGING AV HYTTEOMRÅDE I ÅSERAL - FRAMTIDIG ORGANISERING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.:

UTBYGGING AV HYTTEOMRÅDE I ÅSERAL - FRAMTIDIG ORGANISERING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: Åseral kommune UTBYGGING AV HYTTEOMRÅDE I ÅSERAL - FRAMTIDIG ORGANISERING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: L89 2010/406 Rune Stokke UTV.SAKSNR.: UTVAL: MØTEDATO: 11/54 Kommunalutvalet 28.06.2011

Detaljer

Møtebok for Kommunestyret i Radøy

Møtebok for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedato: 06.02.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 17:00 Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Ann Christin Hoen AP Varaordførar Morgan

Detaljer

HÅNDBOK FOR MENIGHETSRÅD OG KIRKELIG FELLESRÅD HANDBOK FOR SOKNERÅD OG KYRKJELEG FELLESRÅD

HÅNDBOK FOR MENIGHETSRÅD OG KIRKELIG FELLESRÅD HANDBOK FOR SOKNERÅD OG KYRKJELEG FELLESRÅD 2011 2015 Trygghet i lederrollen 2011 2015 Håndbok for menighetsråd og kirkelig fellesråd er en grunnbok som skal gi rådsmedlemmene innføring i hva det innebærer å sitte i menighetsråd og kirkelig fellesråd.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 32/12 11/936 Protokoll: ÅRSREKNESKAPEN 2011 BALESTRAND KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 32/12 11/936 Protokoll: ÅRSREKNESKAPEN 2011 BALESTRAND KOMMUNE Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 14.06.2012 Tid: 12.00 MØTEINNKALLING Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling Generalforsamling Balestrand Industrier 10:00-11:00 Generalforsamling

Detaljer

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014 Eigedomsforvalting Vinje kommune 2014 :: 734 014 Innhald Samandrag... iii Tilrådingar... v 1 Innleiing... 1 1.1 Bestillinga frå kontrollutvalet...1 1.2 Problemstillingar og revisjonskriterium...1 1.3 Nokre

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 166/06 06/127 REKNESKAPSRAPPORT PR SEPTEMBER 2006 2399

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 166/06 06/127 REKNESKAPSRAPPORT PR SEPTEMBER 2006 2399 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Rådhuset, formannskapsalen Møtedato: 31.10.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Møtet tek til med eit fellesmøte kl. 09.00 med Os Sokneråd. SAKLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0107/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR JUNI 2005 843

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0107/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR JUNI 2005 843 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 30.08.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0107/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR JUNI

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 27/10 09/706 SAMHANDLINGSREFORMA OG BALESTRAND KOMMUNE - ORGANISERING AV KOMMUNEN SITT ARBEID

MØTEINNKALLING SAKLISTE 27/10 09/706 SAMHANDLINGSREFORMA OG BALESTRAND KOMMUNE - ORGANISERING AV KOMMUNEN SITT ARBEID MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 30.11.2010 Tid: 12.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 25/10 10/376

Detaljer

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Budsjett 2013 Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Kommunestyret sitt vedtekne budsjett i sak 084/12 Dato: 19.12.2012 Rådmannen sin kommentar Tryggleik, trivsel og livskvalitet for alle

Detaljer

Innkalling Kommunestyret

Innkalling Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Innkalling Kommunestyret Møtedato: 24.06.2014 Møtested: Austrheim samfunnshus Møtetid: 18:00 Forfall skal meldast til Servicekontoret t. 56162000/post@austrheim.kommune.no Varamedlem

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Konkurranseutsetjing av revisjonstenester for Fjell kommune

SAKSDOKUMENT. Konkurranseutsetjing av revisjonstenester for Fjell kommune Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2007/428-2545/2007 Sakshandsamar: Tore Solvang og Svein Fjelland Dato: 07.02.2007 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato Komité for finans og forvaltning Kontrollutvalet

Detaljer

KYRKJEBLAD. 1889. Dette var den fyrste kristne songen som fekk gjennomslag på nynorsk. Songen er litt omarbeidd av Bernt Støylen i 1906.

KYRKJEBLAD. 1889. Dette var den fyrste kristne songen som fekk gjennomslag på nynorsk. Songen er litt omarbeidd av Bernt Støylen i 1906. 16 SALME Tekst: Engelskmannen Edward P. Hammond, skreiv denne songen under ei vitjing i Getsemane-hagen i 1866. Songen vart omsett til bokmål (Hin time i Getsemane) i 1880-åra og til nynorsk av Johannes

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall kan meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall kan meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sogndal kommune MØTEINNKALLING Utval: Møtestad: Møtedato: KOMMUNESTYRET Kommunestyresalen - dialog 23.04.08: Kommunestyreseminar 24.04.08: Kommunestyremøte Tid: frå kl.09:00 begge dagar Eventuelt forfall

Detaljer

Møtebok for Kommunestyret i Radøy

Møtebok for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Møtedato: 12.06.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Morgan Taule AP Medlem Kirsti Gjetle

Detaljer

Indre Hordaland Revisjonsdistrikt Forvaltningsrevisjon Rekneskapskontroll Intern kontroll Rådgjeving og oppdrag

Indre Hordaland Revisjonsdistrikt Forvaltningsrevisjon Rekneskapskontroll Intern kontroll Rådgjeving og oppdrag Indre Hordaland Revisjonsdistrikt Forvaltningsrevisjon Rekneskapskontroll Intern kontroll Rådgjeving og oppdrag Selskapskontroll Eidfjord Utvikling AS Eigarskapskontroll/forvaltningsrevisjon i Eidfjord

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 77/14 14/479 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018. 78/14 14/755 Fastsetjing av festeavgift ved kyrkjegardane i Balestrand

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 77/14 14/479 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018. 78/14 14/755 Fastsetjing av festeavgift ved kyrkjegardane i Balestrand MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 30.10.2014 Tid: 12.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 77/14 14/479 Budsjett 2015,

Detaljer

Kvam herad. Framlegg til Årsmelding og rekneskap. Dato framlagt 13. mars 2001

Kvam herad. Framlegg til Årsmelding og rekneskap. Dato framlagt 13. mars 2001 Kvam herad 2000 Framlegg til Årsmelding og rekneskap Dato framlagt 13. mars 2001 1. GENERELLE KOMMENTARAR...4 1.1 Innleiing... 4 1.2 Driftsrekneskapen... 6 1.3 Kapitalrekneskapen...15 1.4 Balansen...19

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0079/04 04/00579 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2004 864

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0079/04 04/00579 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2004 864 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 19.10.2004 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall Sigve Thuen (FrP) Vara som møter: Erling Bruarøy SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Merknadar / innspel til

Merknadar / innspel til Merknadar / innspel til Budsjett og økonomiplan 2015-2018 STORD KOMMUNE - - Innspel etter høyringane i komiteane Uttalar frå Eldrerådet og Rådet for funksjonshemma Andre innkomne innspel Uttalar under

Detaljer