HOVUDUTSKRIFT. År 2013, den 4. april, hadde Fusa sokneråd møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter, Eikelandsosen.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HOVUDUTSKRIFT. År 2013, den 4. april, hadde Fusa sokneråd møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter, Eikelandsosen."

Transkript

1 FUSA SOKNERÅD HOVUDUTSKRIFT År 2013, den 4. april, hadde Fusa sokneråd møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter, Eikelandsosen. Møtet tok til kl og var slutt kl Innkallinga var sendt representantane og vararepresentantane den 21. mars Desse har meldt forfall til møtet: Anders Holmefjord 1.vara Magnar Berge sokneprest Roar P Strømme Følgjande vararepr. møtte: Endre Samnøy Kapellan Knut Ivar Askeland møtte i alle saker med unnatak av sak 2013/016. Kommunal representant Steinar Skår møtte kl og hadde røysterett i sakene 2013/ Dessutan møtte: kyrkjeverje Harald Geir Sæther. SAKSLISTE: Saksnr.: Sak Tekst: SKRIV/MELDINGAR S-SAKER SAK: ARKIV 2013/015 S TEMA SOKNERÅDET VIL PRIORITERE FRAMOVER /016 S PLANLEGGING AV ÅRSMØTE /017 S GUDSTENESTEPLAN FOR 2. HALVÅR /018 S AKTUELLE SAKER 309 SKRIV/MELDINGAR A-SAKER 2013/019 A ORIENTERING OM ØKONOMISK STATUS FUSA SOKNERÅD /020 A NYE NØDLYS VED RØMMINGSVEGAR I FUSA OG STRANDVIK KYRKJE /021 A SPØRSMÅL OM HABILITET - SOKNERÅDSLEIAR /022 A ÅRSMELDING 2012 UTKAST /023 A NETTBASERT INNKALLING OG UTSKRIFT VEDK. SOKNERÅDSMØTA Saker som kan kome til.

2 Fusa sokneråd - side 2 - Utskrift frå møte 4.april 2013 Bodil Samnøy opna møtet med å lese diktet Demning av Haldis Reigstad. Det var ikkje merknader til innkalling og sakliste. Kyrkjeverja orienterte om følgjande i sine fem minutt: Dugnadsarbeid er i gong på fleire av kyrkjegardane Maling av Hålandsdal kyrkje budsjettramme virker å halde. Ramme kr ,-. Heidi C Bergesen hadde funne song, og vi avlutta kvelden med å synge salma : Dine hender er fulle av blomster. Rett utskrift, Fusa kyrkjekontor, 5649 EIKELANDSOSEN den 5. april 2013 Harald Geir Sæther Kyrkjeverje SKRIV/MELDINGAR A-SAKER 4. april Postjournal t.o.m. 20. mars 2013 Det var ikkje merknader til skriv/meldingar.

3 MØTEBOK Fusa sokneråd Møtedato: Sak: S TEMA SOKNERÅDET VIL PRIORITERE FRAMOVER Saksnr.: 2013/015 Ark.nr. 369 Sakshandsamar: HGS Fusa sokneråd gjorde følgjande vedtak: Soknerådet vil på årsmøtet setje fokus på Kva skal få meg kva skal få deg til å gå til gudsteneste? Fokus på involvering i gudstenesta. Framlegg til vedtak: Det ligg ikkje føre framlegg til vedtak. Soknerådet vil på årsmøtet setje fokus på Kva skal få meg kva skal få deg til å gå til gudsteneste? Fokus på involvering i gudstenesta. Trykte saksdokument: 1. Framlegg til årsmelding 2012 med strategiplakaten (i tillegg til e-post vert framlegg til årsmelding utlevert i møtet) Ikkje trykte saksdokument: 2. Årsbudsjett Visitasmelding og visitasforedrag 4. Vedteken gudstenesteordning SAKSUTGREIING: Soknerådet har no vore i virke i nærmare to år. AU inviterer no soknerådet til å drøfte kva oppgåver soknerådet vil prioritere framover. Ein ser føre seg samtale og evt. gruppearbeid. Følgjande dokument som er nemnt over kan vere til tips. Ved oppsummeringa av årsmeldinga står eit kapittel om utfordringar framover det er utfordringar som både biskopen kom med under visitasen, men også utfordringar vi gjerne ser hos oss og som ingen andre har teke tak i eller vil ta tak i.

4 Fusa sokneråd si sak 2013/015 held fram - side 2 Tema soknerådet vil prioritere framover Ein ser føre seg at årsmeldinga saman med strategiplakaten kan gi eit bra grunnlag for drøftingar og samtale. Samstundes må ikkje årsmeldinga eller t.d. oppsummeringa i den avgrense det som evt. soknerådet ønskjer å ta spesielt tak i i tida som kjem. Saka vert lagt fram for soknerådet til drøfting og evt. vedtak.

5 MØTEBOK Fusa sokneråd Møtedato: Sak: S PLANLEGGING AV ÅRSMØTE 2013 Saksnr.: 2013/016 Ark.nr Sakshandsamar: HGS Fusa sokneråd gjorde følgjande vedtak: Soknerådet vedtok plan og fordeling av arbeidsoppgåver. Framlegg til vedtak: Det ligg ikkje føre framlegg til vedtak. Soknerådet vedtok plan og fordeling av arbeidsoppgåver. Trykte saksdokument: Ikkje trykte saksdokument: SAKSUTGREIING: I AU sit møte den 7.mars drøfta ein tema m.m. som gjeld årsmøte. Så langt har ein følgjande disposisjon/program:

6 Fusa sokneråd si sak held fram - side 2 Planlegging av årsmøte 2013 Årsmøte: 16. april 2013 kl Opning med ungdomsband??????????????????? TEMA: A. Gudstenestefordelinga i Fusa B. Røynsler med ny gudstenesteliturgi Årsmøtet vert leia av Bodil. 1. Velkomen og opning ved.. 2. Årsmøte er kunngjort i Os- og Fusaposten og i kyrkjebladet. Dessutan ved kunngjeringar i kyrkjene. Merknader til innkalling og sakliste? 3. To til å skrive under protokollen Årsmeldinga leia ved nestleiar Ottar Midtrød Dokument i botn: Biletårsmelding. Visitasforedraget. Biletkavalkade. Fotoalbum frå visitasen. 4. Rekneskap 2011 v. /kyrkjeverja. Kort gjennomgang av status 5. Gjennomgang av temaene v./soknepresten 6. Evt. gruppearbeid! To frå soknerådet tek ansvar for å skaffe og ordne med frukt og drikke.

7 MØTEBOK Fusa sokneråd Møtedato: Sak: S GUDSTENESTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2013 Saksnr.: 2013/017 Ark.nr. 311 Sakshandsamar: HGS Fusa sokneråd gjorde følgjande vedtak: 1. Soknepresten sitt framlegg til gudstenesteplan vert vedteken. Fusa sokneråd tar atterhald om at økonomien kan gi grunnlag for stenging av ein eller fleire kyrkjer ved slutten av året. 2. Julaftansgudsteneste i Sævareid kvart år må vurderast, og sjåast i samanheng med plassering av julekonsert i søre delen av kommunen. Det er også eit innsparingspotensiale. Framlegg til vedtak: Soknepresten sitt framlegg til gudstenesteplan vert vedteken. Fusa sokneråd tar atterhald om at økonomien kan gi grunnlag for stenging av ein eller fleire kyrkjer ved slutten av året. Framlegg frå Heidi C Bergesen: Framlegget vert vedteke, men med følgjande tillegg: Julaftansgudsteneste i Sævareid kvart år må vurderast, og sjåast i samanheng med plassering av julekonsert i søre delen av kommunen. Det er også eit innsparingspotensiale. Framlegget frå Heidi C Bergesen samrøystes vedteke. Trykte saksdokument: 1. Framlegg til gudstenesteplan for 2. halvår Ikkje trykte saksdokument:

8 Fusa sokneråd si sak 2013/017 held fram - side 2 Gudstenesteplan for 2. halvår 2013 SAKSUTGREIING: Gudstenesteplanen for 2. halvår er i all hovudsak som i 2012, men ein er på veg å tilpasse soknerådet sitt vedtak om gudstenestefordeling. Av andre endringar som er tilrådd er at gudstenesta i Sævareid kapell 1. juledag går ut og at ein har ei felles juledagsgudsteneste i soknet plassert til Fusa kyrkje. Røynslene er at det har vore lite folk i Sævareid kapell 1. juledag. Dette er også eit innsparingstiltak! Saka vert lagt fram for soknerådet for avgjerd.

9 MØTEBOK Fusa sokneråd Møtedato: Sak: S AKTUELLE SAKER Saksnr.: 2013/018 Ark.nr. 309 Sakshandsamar: HGS Fusa sokneråd gjorde følgjande vedtak: Det vart ikkje gjort vedtak i saka, men følgjande moment vart tatt opp: 1. Minneboka frå bispevisitasen vert tatt med til årsmøtet, og ein vurderer bestilling av fleire eksemplar av den etter årsmøtet. 2. Kapellanen takka for gåva som soknerådet gav han til sin 60-årsdag. Framlegg til vedtak: Det ligg ikkje føre framlegg til vedtak. Det vart ikkje gjort vedtak i saka, men følgjande moment vart tatt opp: 1. Minneboka frå bispevisitasen vert tatt med til årsmøtet, og ein vurderer bestilling av fleire eksemplar av den etter årsmøtet. 2. Kapellanen takka for gåva som soknerådet gav han til sin 60-årsdag. Trykte saksdokument: Ikkje trykte saksdokument: SAKSUTGREIING: Her kan alle i soknerådet ta opp aktuelle saker/tema.

10 MØTEBOK Fusa sokneråd Møtedato: Sak: A ORIENTERING OM ØKONOMISK STATUS FOR FUSA SOKNERÅD Saksnr.: 2013/019 Ark.nr. 112 Sakshandsamar: HGS Fusa sokneråd gjorde følgjande vedtak: 1. Fusa sokneråd er orientert om den økonomiske stoda for Fusa sokneråd vedtek at dei usikra gravminna som soknerådet har ansvar for på Hålandsdal kyrkjegard, Holdhus kyrkjegard og Fusa Gamle kyrkjegard skal fjernast frå kyrkjegardane om soknerådet ikkje får løyvd kr ,- frå Fusa kommunestyre, jfr. soknerådet si sak 2013/012. Fjerning av gravminna skal skje innan 1. august. Framlegg til vedtak: 1. Fusa sokneråd er orientert om den økonomiske stoda for Fusa sokneråd vedtek at dei usikra gravminna som soknerådet har ansvar for på Hålandsdal kyrkjegard, Holdhus kyrkjegard og Fusa Gamle kyrkjegard skal fjernast frå kyrkjegardane om soknerådet ikkje får løyvd kr ,- frå Fusa kommunestyre, jfr. soknerådet si sak 2013/012. Fjerning av gravminna skal skje innan 1. august. Framlegget vart samrøystes vedteke. Trykte saksdokument: 1. Skriv frå Fusa sokneråd dat til Fusa kommunestyre med søknad om ekstraløyving pålydande kr ,- for 2013 Ikkje trykte saksdokument:

11 Fusa sokneråd si sak 2013/019 held fram - side 2 Orientering om økonomisk status for Fusa sokneråd SAKSUTGREIING: Iverksette tiltak så langt i 2013: Kyrkjeverja har sidan sist soknerådsmøte iverksett følgjande tiltak: - soknerådet sitt vedtak om søknad om ekstraløyving til dekking av auka pensjonsutgifter, auka forsikring på kyrkjebygg og sikring av gravminne, totalt kr ,-, er sendt Fusa kommune. Det er kome tilbakemelding om at søknaden vert handsama av formannskap og kommunestyre saman med tertialrapporten pr. 1.mai - i juni månad. - Det er kome på plass termostat i Fusa kyrkje i von om å redusere straumforbruket - Talet på gudstenester er noko redusert i tillegg til at færre gudstenester vert parallelle jfr. gudstenesteplan (sak ). Det betyr at ein m.a. reduserer organistutgifter og straumforbruk. - Bosstømming er redusert med 50% - og dermed også utgiftene. Fare for bossproblem vår og sommar. - Det er gitt beskjed til den som steller kyrkjegardane at stell på kyrkjegardane i 2013 skal reduserast innsparing i tråd med vedtak. Fusa sokneråd betaler for klipp av kyrkjegardane ti gongar pr sesong. - Auka utgift for reservasjon av grav og feste av grav er iverksett frå 1.januar Det er gitt informasjon gjennom kyrkjeblad og lokalpressa at ein startar iverksetjing av stenging av kyrkjer ved slutten av 2013 med full verknad frå 1. januar Gjeld i 1.omgang Strandvik kyrkje (vert stengd 6 mndr pr år). Informasjon også gitt om dårlegare vedlikehald på kyrkjegardane - Vedlikehaldsbudsjettet på kyrkjene for 2013 er i praksis allereie oppbrukt! Fusa sokneråd løyvde kr ,- av oppsparte midlar for å kunne dekke reelle utgifter i Dette kan ikkje halde fram år etter år. Korleis lette på trykket om ein får ekstra løyving for 2013 Fusa sokneråd løyvde kr ,- av sine sparepengar til å dekke driftsutgifter på budsjettet for Får soknerådet løyvd ke ,- som omsøkt, vil ein kunne lette noko på trykket. Vi bør innføre oftare bosstømming i løpet av vår og sommar, det kan lette litt på trykket på vedlikehald på kyrkjegardar og kyrkjer - og kanskje sjå på Strandvik kyrkje på nytt att om og kor lenge kyrkja skal vere stengd. Utan noko løyving frå Fusa kommune må ein fjerne gravminne som soknerådet har ansvar for og som må sikrast. Sjå eige avsnitt under. Nye moment som er kome inn sidan budsjettmøte i januar 2013 som gjeld økonomi: - talet på gravferder er i budsjettet lagt inn med 42. Så langt har vi hatt 17 dødsfall i Ein skal ha von om at det ikkje vert like mange dødsfall resten av året. Ei gravferd i Fusa får for soknerådet om lag kr.7.500,- i ekstra utgift på budsjettet. Det vil i så fall gi ei meirutgift på om lag kr ,- i 2013 om vi får gravferder dette året. Kyrkjeverja orienterer om dette no slik at ein er førebudd på at ein kanskje også må ta dette opp som sak med Fusa kommune. - Kald vinter med høgare straumkostnader enn kalkulert.

12 Fusa sokneråd si sak 2013/019 held fram - side 3 Orientering om økonomisk status for Fusa sokneråd Fusa sokneråd er i ein økonomisk situasjon som dei politisk folkevalde må bevisstgjerast på! Kyrkjeverja meiner at ein må nytte meir tid på dette om ein ikkje vert høyrd av dei folkevalde gjennom dei vedtak og den reelle situasjonen ein synest å vere på veg inn i. Kyrkjeverja vil presisere at soknerådet har innarbeidd reduksjonen på om lag kr i 2013 som kommunestyret bad om. No snakkar vi om uføresette utgifter som er kome i tillegg. Gravminne som soknerådet har ansvar for og som må sikrast i 2013 Av dei 57 gravminna som må sikrast i løpet av 2013, har soknerådet ansvar for om lag 20. Desse gravminna har soknerådet tatt ansvar for av kulturelle omsyn pga alder, synleggjere gamle kommunikasjonsmønster, slektsnamn som er gått ut eller gravminnet sin art. Dette er kulturminne som det er sterkt ønskje om å ta vare på. Utan at soknerådet får eit økonomisk grunnlag som kan ivareta eit minimum av drift kan ikkje kyrkjeverja rå til at ein sikrar desse gravminna. Det vil seie at ein set gravminna til side og at dei evt. på sikt vert tilintetgjort. Kostnaden først å fjerne dei for lagring for så å setje deg tilbake att vert enno høgare! Det vert vist til soknerådet si sak (januarmøtet) om Søknad om løyving til diverse tiltak i Soknerådet har søkt Fusa kommunestyre om kr ,- til gjennomføring av dette arbeidet. Kyrkjeverja rår til at gravminna vert fjerna innan 1. august slik at det vert same tidsfrist for soknerådet som for privatpersonar som har fått pålegg om å ordne sine gravminne.

13 MØTEBOK Fusa sokneråd Møtedato: Sak: A NYE NØDLYS VED RØMMINGSVEGAR I FUSA KYRKE OG STRANDVIK KYRKJE Saksnr.: 2013/020 Ark.nr. 411 Sakshandsamar: HGS Fusa sokneråd gjorde følgjande vedtak: Fusa sokneråd løyver kr ,- til utskifting av markeringslys over dører i Fusa og Strandvik kyrkje. Dekking over Fusa sokneråd sitt driftsbudsjett for Framlegg til vedtak: Fusa sokneråd løyver kr ,- til utskifting av markeringslys over dører i Fusa og Strandvik kyrkje. Dekking over Fusa sokneråd sitt driftsbudsjett for Framlegget samrøystes vedteke. Trykte saksdokument: Ikkje trykte saksdokument: 1. Pristilbod på utskifting av markeringslys SAKSUTGREIING: Tilstanden for markeringslysa i Fusa og Strandvik kyrkje er svært dårleg, og dei må skiftast. Det er innhenta pristilbod for arbeidet, og samla kostnad er om lag kr ,-. Der er 18 stk markeringslys som må skiftast. Dei som er der no lyser når straumen er på, men dei fleste sloknar når lyset går! Det vil i praksis seie at dei ikkje virker i ein nødsituasjon der t.d. straumen går. Ved feil i el-anlegg fungerer dei ikkje. Skal vi i framtida nyttte kyrkjene etter at det er blitt mørkt, må noko gjerast. Fusa sokneråd har pr dato ikkje økonomi gjennom det ordinære driftsbudsjettet då der er kr.4.000,- pr kyrkje på årsbasis til vedlikehald. Soknerådet løvyde kr ,- av sine sparemidlar til vedlikehald for å prøve å møte uføresette situasjonar, og kyrkjeverja rår til at det vert kjøpt inn markeringslys til desse to kyrkjene. Alternativt vert stenging også av Fusa kyrkje på ettermiddag/kveld om ein ikkje iverksett tiltaket.

14 MØTEBOK Fusa sokneråd Møtedato: Sak: A SPØRSMÅL OM INHABILITET - SOKNERÅDSLEIAR Saksnr.: 2013/021 Ark.nr. 227 Sakshandsamar: HGS Fusa sokneråd gjorde følgjande vedtak: Soknerådet finn ikkje grunnlag for at Bodil Samnøy er inhabil som soknerådsleiar som følgje av at ho er tilsett som dagleg leiar ved Fusa Frivilligsentral. Evt. inhabilitet må vurderast frå sak til sak Framlegg til vedtak: Soknerådet finn ikkje grunnlag for at Bodil Samnøy er inhabil som soknerådsleiar som følgje av at ho er tilsett som dagleg leiar ved Fusa Frivilligsentral. Evt. inhabilitet må vurderast frå sak til sak. Framlegget vart vedteke med ni mot ei røyst. Trykte saksdokument: Ikkje trykte saksdokument:

15 Fusa sokneråd si sak 2013/021 held fram - side 2 Spørsmål om inhabilitet - soknerådsleiar SAKSUTGREIING: Bodil Samnøy har bede om å få vurdert om ho er inhabil som soknerådsleiar når ho er tilsett som dagleg leiar ved Fusa Frivilligsentral. Kyrkjeverja har drøfta saka med Kirkens Interesseog Arbeidsgiverforening der vi m.a. har lagt vekt på følgjande: - styret for frivilligsentralen har det daglege overordna ansvaret for dagleg leiar ved sentralen også fastsetting av løn - styret for sentralen vedtek budsjettet for sentralen - der er minimalt med saker som soknerådet gjer vedtak om som gjeld frivilligsentralen. Det er soknerådet som oppnemnar fire av dei sju representantane i styret for sentralen. Her vil soknerådsleiaren vere inhabil. Konklusjonen er difor at ein ikkje kan sjå på Bodil Samnøy som automatisk inhabil som soknerådsleiar, men det må vurderast ut frå sak til sak.

16 MØTEBOK Fusa sokneråd Møtedato: Sak: A ÅRSMELDING UTKAST Saksnr.: 2013/022 Ark.nr. 046 Sakshandsamar: HGS Fusa sokneråd gjorde følgjande vedtak: Fusa sokneråd legg årsmeldinga fram for årsmøte for innspel. Framlegg til vedtak: Fusa sokneråd legg årsmeldinga fram for årsmøte for innspel. Framlegget vart samrøystes vedteke. Trykte saksdokument: 1. Utkast til årsmelding Ikkje trykte saksdokument: SAKSUTGREIING: Vi drøfta oppsett av årsmelding i AU sitt møte, og har gjort den annleis for 2012 enn tidlegare år. Der er mindre tekst og meir bilete og meldinga er meir faktabasert. Ein vonar at årsmelding kan gi eit betre inntrykk for alle å få oversikt over alt det som vert utført av oppgåver og tenester av ein liten organisasjon med mange dugande frivillige medarbeidarar! Meldinga vert lagt fram for soknerådet for drøfting og innspel.

17 MØTEBOK Fusa sokneråd Møtedato: Sak: A NETTBASERT INNKALLING OG UTSKRIFT VEDK. SOKNERÅDSMØTA Saksnr.: 2013/023 Ark.nr Sakshandsamar: HGS Fusa sokneråd gjorde følgjande vedtak: Saka vart tatt til etterretning. Framlegg til vedtak: Det låg ikkje føre framlegg til vedtak. Saka vart tatt til etterretning. Trykte saksdokument: Ikkje trykte saksdokument: SAKSUTGREIING: Frå soknerådsmøte i januar sendte ein ut elektronisk utskrift frå møte, og til dette møte vert det innkalla pr e-post. Soknerådet kan vurdere korleis ein ser på denne måten for innkalling og utskrift, og så drøfte det i soknerådsmøte. Det vert send ut papirversjon til dei som ikkje har e-post eller ønskjer papirversjon.

18

HOVUDUTSKRIFT. År 2014, den 19. mars, hadde Fusa sokneråd møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter, Eikelandsosen.

HOVUDUTSKRIFT. År 2014, den 19. mars, hadde Fusa sokneråd møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter, Eikelandsosen. FUSA SOKNERÅD HOVUDUTSKRIFT År 2014, den 19. mars, hadde Fusa sokneråd møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter, Eikelandsosen. Møtet tok til kl.18.30 og var slutt kl.20.30. Innkallinga var sendt representantane

Detaljer

HOVUDUTSKRIFT. År 2015, den 27. januar, hadde Fusa sokneråd møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter, Eikelandsosen.

HOVUDUTSKRIFT. År 2015, den 27. januar, hadde Fusa sokneråd møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter, Eikelandsosen. FUSA SOKNRÅD HOVUDUTSKRFT År 2015, den 27. januar, hadde Fusa sokneråd møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter, ikelandsosen. Møtet tok til kl.18.30 og var slutt kl.21.10. nnkallinga var sendt representantane

Detaljer

Mandag 18. mars 2013 kl. 14.00. Møtet vert å avvikla som telefonmøte. Det vert sendt ut eigen prosedyre for korleis telefonmøtet skal gjennomførast.

Mandag 18. mars 2013 kl. 14.00. Møtet vert å avvikla som telefonmøte. Det vert sendt ut eigen prosedyre for korleis telefonmøtet skal gjennomførast. 1 Kvinnherad kommune Sekretariat for kontrollutvalet Kontrollutvalet Bergen, 14. mars 2013 Innkalling til møte i kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte i kontrollutvalet Mandag 18. mars

Detaljer

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014 Eigedomsforvalting Vinje kommune 2014 :: 734 014 Innhald Samandrag... iii Tilrådingar... v 1 Innleiing... 1 1.1 Bestillinga frå kontrollutvalet...1 1.2 Problemstillingar og revisjonskriterium...1 1.3 Nokre

Detaljer

GJENNOMGANG AV ØKONOMISTYRING BUDSJETTKONTROLL OG ØKONOMIRAPPORTERING I SYKKYLVEN KOMMUNE 2008

GJENNOMGANG AV ØKONOMISTYRING BUDSJETTKONTROLL OG ØKONOMIRAPPORTERING I SYKKYLVEN KOMMUNE 2008 GJENNOMGANG AV ØKONOMISTYRING BUDSJETTKONTROLL OG ØKONOMIRAPPORTERING I SYKKYLVEN KOMMUNE 2008 Rapport frå kontrollutvalet i Sykkylven kommune 15. juni 2009 Innhald BAKGRUNN FOR SAKA... 1 REGLEMENT M.M....

Detaljer

Ytre Sogn prost Prostinndelinga i Sogn gjennom historia

Ytre Sogn prost Prostinndelinga i Sogn gjennom historia Ytre Sogn prost Prostinndelinga i Sogn gjennom historia Prostinndelinga i Sogn har veksla gjennom tidene. Oversikt over prostiinndelinga i 1665, viser at då var heile Sogn eitt prosti som tilsvarer dagens

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Austrheim kommune KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 3. mars 2014 Stad: Kommunehuset Møterom Børilden 3. etg Kl.: 12.00 18.50 Tilstades: Solveig Hopen - leiar, Arne Kästel nestleiar

Detaljer

Måndag 27.08.12 kl. 10.00. i Formannskapssalen

Måndag 27.08.12 kl. 10.00. i Formannskapssalen 1 Stord kommune Sekretariat for kontrollutvalet OBS at nokre saker kan vera U. off. Det er avmerka øverst til høgre på dei sakene det gjeld Kontrollutvalet Bergen, 20. aug. 2012 Innkalling til møte i kontrollutvalet

Detaljer

MØTEBOK 3. TERTIALRAPPORT 2009 - ÅRSREKNESKAP OG ÅRSMELDING FOR 2009

MØTEBOK 3. TERTIALRAPPORT 2009 - ÅRSREKNESKAP OG ÅRSMELDING FOR 2009 Sak 13/10 MØTEBOK 3. TERTIALRAPPORT 2009 - ÅRSREKNESKAP OG ÅRSMELDING FOR 2009 Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 09/1105 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 39/09 Os Formannskap PS

Detaljer

Styremøte 23-24. mai i Bergen

Styremøte 23-24. mai i Bergen Styremøte 23-24. mai i Bergen Sak 23/07 Godkjenning av referat frå sist styremøte. Ingen merknader Sak 24/07 Presentasjon - arbeidsmåtar i styret. Arbeidsmåter i styret vart gjennomgått. Normalt så er

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003 315

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003 315 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 29.04.03 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I SAMNANGER SOKNERÅD / SAMNANGER KYRKJESTYRE Måndag 22. april 2013 kl. 18.30 i kyrkja på Haga.

INNKALLING TIL MØTE I SAMNANGER SOKNERÅD / SAMNANGER KYRKJESTYRE Måndag 22. april 2013 kl. 18.30 i kyrkja på Haga. INNKALLING TIL MØTE I SAMNANGER SOKNERÅD / SAMNANGER KYRKJESTYRE Måndag 22. april 2013 kl. 18.30 i kyrkja på Haga. SAKSLISTE: Sak 12/13 KS Sak 13/13 KS GODKJENNING AV INNKALLING/ MØTEBOK MELDINGAR OG RÅDET

Detaljer

Oppdragsansvarleg revisor finansiell revisjon

Oppdragsansvarleg revisor finansiell revisjon VANYLVEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Rådhuset- møterom 1, 1.etg. Dato: 05.05.2015 Møtet tok til: 09.00 Møtet slutta: 10.45 August Vonheim leia møte. Faste medlemar som møtte:

Detaljer

[Skriv inn tekst] Eigedomsforvalting. - Seljord kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 728014

[Skriv inn tekst] Eigedomsforvalting. - Seljord kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 728014 [Skriv inn tekst] Eigedomsforvalting - Seljord kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 728014 2013 Innhald Samandrag... ii Tilrådingar... iv 1 Innleiing... 1 1.1 Bakgrunn og rammer... 1 1.2 Problemstillingar

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Budsjett- og økonomistyring. Tysvær kommune

Forvaltningsrevisjon. Budsjett- og økonomistyring. Tysvær kommune Forvaltningsrevisjon Budsjett- og økonomistyring Tysvær kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis det vert jobba med budsjett- og økonomistyring i Tysvær kommune.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 27/10 09/706 SAMHANDLINGSREFORMA OG BALESTRAND KOMMUNE - ORGANISERING AV KOMMUNEN SITT ARBEID

MØTEINNKALLING SAKLISTE 27/10 09/706 SAMHANDLINGSREFORMA OG BALESTRAND KOMMUNE - ORGANISERING AV KOMMUNEN SITT ARBEID MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 30.11.2010 Tid: 12.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 25/10 10/376

Detaljer

Møtebok for Kommunestyret i Radøy

Møtebok for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedato: 06.02.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 17:00 Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Ann Christin Hoen AP Varaordførar Morgan

Detaljer

Indre Hordaland Revisjonsdistrikt Forvaltningsrevisjon Rekneskapskontroll Intern kontroll Rådgjeving og oppdrag

Indre Hordaland Revisjonsdistrikt Forvaltningsrevisjon Rekneskapskontroll Intern kontroll Rådgjeving og oppdrag Indre Hordaland Revisjonsdistrikt Forvaltningsrevisjon Rekneskapskontroll Intern kontroll Rådgjeving og oppdrag Selskapskontroll Eidfjord Utvikling AS Eigarskapskontroll/forvaltningsrevisjon i Eidfjord

Detaljer

Legetenester. Kviteseid kommune 2015 :: 729 015

Legetenester. Kviteseid kommune 2015 :: 729 015 Legetenester Kviteseid kommune 2015 :: 729 015 Innhald Samandrag... ii 1 Innleiing... 1 1.1 Bestillinga frå kontrollutvalet...1 1.2 Bakgrunn...1 1.3 Problemstillingar og revisjonskriterium...2 1.4 Avgrensing...3

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 109/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT PR OKTOBER 2007 1766

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 109/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT PR OKTOBER 2007 1766 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 04.12.2007 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 109/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: mådag,10.11.2014 Tid:12:00

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: mådag,10.11.2014 Tid:12:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: mådag,10.11.2014 Tid:12:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 22/08 08/262 SKULEBRUKSPLAN 2008-2020, HØYRING 217

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 22/08 08/262 SKULEBRUKSPLAN 2008-2020, HØYRING 217 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Solstrand Hotell & Bad Møtedato: 26.02.2008 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Forfall: Josein Bondevik (Krf) Vara som møter: Arne Bjørndal (Krf) Tillegg

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2009

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2009 MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: rådhuset Møtedato: 18.06.2009 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN

Detaljer

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling.

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling. Fitjar kommune Møteinnkalling Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 12.06.2013 Tid: 15:00 Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 29/07 07/469 ÅRSMELDING 2006 527 30/07 07/790 ÅRSREKNESKAPEN 2006 529

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 29/07 07/469 ÅRSMELDING 2006 527 30/07 07/790 ÅRSREKNESKAPEN 2006 529 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 08.05.2007 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall Egil Lekven (Sp) Sigve Thuen (FrP) Vara som møter Liv Rønning Sveinung

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.11.2003 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Samarbeidsavtale om felles barnevernteneste

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE: 11/12 11/893 Søknad om bygging av landbruksveg - Baukasengvegen

MØTEINNKALLING SAKLISTE: 11/12 11/893 Søknad om bygging av landbruksveg - Baukasengvegen Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.02.2012 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING Event. forfall må meldast til tlf. 57 65 56 00. Varamedlemer møter etter nærare varsel. Saksdokumenta er

Detaljer

Møtebok for Formannskapet i Radøy. Forfall Parti Møtande varamedlem Silje Namtvedt

Møtebok for Formannskapet i Radøy. Forfall Parti Møtande varamedlem Silje Namtvedt Radøy kommune Møtedato: 26.03.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Møtebok for Formannskapet i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Ann Christin Hoen AP Varaordførar Frode

Detaljer