HOVUDUTSKRIFT. År 2014, den 19. mars, hadde Fusa sokneråd møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter, Eikelandsosen.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HOVUDUTSKRIFT. År 2014, den 19. mars, hadde Fusa sokneråd møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter, Eikelandsosen."

Transkript

1 FUSA SOKNERÅD HOVUDUTSKRIFT År 2014, den 19. mars, hadde Fusa sokneråd møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter, Eikelandsosen. Møtet tok til kl og var slutt kl Innkallinga var sendt representantane og vararepresentantane den 10. mars Desse har meldt forfall til møtet: Hans Magne Kvåle Følgjande vararepr. møtte: Magnar Berge Kommunal representant Steinar Skår hadde røysterett i sakene 2014/ Dessutan møtte: kyrkjeverje Harald Geir Sæther. SAKSLISTE: Saksnr.: Sak Tekst: Arkivkode SKRIV/MELDINGAR S-SAKER SAK: 2014/014 S INNSAMLINGSAKSJON MISJON - MISJONS- PROSJEKT FRAMOVER - ORIENTERING /015 S NY LEIARSTRUKTUR - EVT ENDRINGAR I FAGUTVALA /016 S ÅRSMØTE 1. APRIL FØREBUING /017 S SUPPLERINGSVAL STRANDVIK KU /018 S SUPPLERINGSVAL SÆVAREID KU /019 S AKTUELLE SAKER 369 SKRIV/MELDINGAR A-SAKER 2014/020 A UTLYSING AV PROSTIPREST - SAMARBEID MED STRANDEBARM /021 A INNKJØP AV NY SALMEBOK /022 A OPPRUSTING STRANDVIK KYRKJE 411 Følgjande sak vart lagt fram i møtet: 2014/023 S SUPPLERINGSVAL FUSA KU Det var ikkje merknader til innkallinga.

2 Fusa sokneråd - side 2 - Utskrift frå møte 19.mars 2014 Kyrkjeverja opna med å lese ei andakt frå boka "Rasteplassen" som tok utgangspunkt i 2.Pet 3,9. Randi Hauge takka Bodil Samnøy og Ottar Midtrød for tenesta dei har gjort som leiar og nestleiar i 2012 og Soknepresten sin fem minutt: Det har vore gjennomført to temagudstenester (nytt i 2014), og det har vore eit veldig god deltaking. Siste gong 115 personar. Positive tilbakemeldingar. Det vert no arbeidd med gudstenesteplanlegging for 2. halvår Der er utfordringar og mange omsyn skal takast. Planlegginga skjer i samråd med prosten. Kyrkjeverja sine fem minutt: Det vart orientert kort om status for rekneskapen Det ser ut som om ein har greidd omstillinga på ein god måte, i alle fall økonomisk Straumstans sist helg. Det kan sjå ut som om det har blitt noko skade i Sundvor og Fusa kyrkje. Dette må følgjast opp. Rett utskrift, Fusa kyrkjekontor, 5649 EIKELANDSOSEN den 20. mars 2014 Harald Geir Sæther kyrkjeverje

3 SKRIV/MELDINGAR S-SAKER 19.MARS Referat frå møte i Sævareid KU Referat frå møte i Ungdomsutvalet E-post frå Bjørgvin BDR dat om framdrift tilsetjingsprosess prostipreststilling med hovudarbeidsområde Fusa og Strandebarm Det var ikkje merknader til skriv/meldingar. SKRIV/MELDINGAR A-SAKER 19. MARS Postjournal t.o.m. 18. mars utkast til årsmelding 2013 (sendt pr epost ) 3. Det Kongelige Kulturdepartement sitt vedtak om endringar i prostiinndelinga i Bjørgvin bispedøme - brev dat Kopi av innkalling av eigedomsutvalet - synfaring på bygg og anlegg Det var ikkje merknader til skriv/meldingar.

4 MØTEBOK Fusa sokneråd Møtedato: Sak: S INNSAMLINGSAKSJON MISJON - MISJONSPROSJEKT FRAMOVER - ORIENTERING Saksnr.: 2014/014 Ark.nr. 112 Sakshandsamar: HGS Fusa sokneråd gjorde følgjande vedtak: Oppsummeringa vert teken til orientering, og kyrkjeverja får i oppgåve å ta opp med aktuelle utval og andre for evt. vidare oppfølging. Framlegg til vedtak: Oppsummeringa vert teken til orientering, og kyrkjeverja får i oppgåve å ta opp med aktuelle utval og andre for evt. vidare oppfølging. VEDTAK I SOKNERÅDET: Framlegget samrøystes vedteke. Trykte saksdokument: Ikkje trykte saksdokument: SAKSUTGREIING: Saksutgreiinga vidare byggjer på ei oppsummering av innsamlingsaksjonen - og vegen vidare når det gjeld misjonsprosjektet i kyrkjelyden. Oppsummeringa er teken relativt kjapt og utan å drøfte med andre. Så her er det viktig å kome med innspel!

5 Fusa sokneråd si sak held fram - side 2 - Innsamlingsaksjon misjon FUSA SOKNERÅD SIN INNSAMLINGSAKSJON TIL TABOR 10. NOVEMBER FEBRUAR 2014 Mål: Samle inn kr ,- til undervisningsbygg og studentinternat. Bakgrunn for tiltaket: Hausten 2013 arrangerte ein kyrkjelydstur til Etiopia og m.a. til Tabor utdanningssenter i Hawasa i Sør-Etiopia. Her har Fusa sokneråd misjonsprosjekt der ein er med og gir stipend til elevar og studentar ved utdanningssenteret. På kyrkjelydsturen fekk reisegruppa mange sterke inntrykk og opplevingar. Når ein kom attende frå turen vart det ved ei oppsummering av kyrkjelydsturen gjort vedtak i soknerådet om at ein ønskjer å støtte eit byggjeprosjekt ved Tabor; eit undervisningsbygg og studentinternat. Ved Tabor har ein sett seg eit ambisiøst mål om å utvide utdanningskapasiteten av m.a. prestar frå i dag om lag 180 studentar til om lag 500 i Målet er nådd Fusa sokneråd sin innsamlingsaksjon til inntekt for bygging av utdanningsbygg og studentinternat hadde som mål å samle inn kr ,- innan 10. februar Allereie ein månad før hadde soknerådet nådd innsamlingsmålet. Pr 28. januar har ein samla inn om lag kr ,-. Soknerådet vedtok i sitt møte i januar i år å setje av kr.5.000,- til ein del av sine faktiske utgifter. Røynsler ved aksjonen - stikkord Røynsler vi har gjort oss ved innsamlingsaksjonen: - litt treig start før det tok skikkeleg av! Vi opplevde kanskje at ein del var "lunkne" i starten, at soknerådet hadde sett seg eit urealistisk mål, men her har det også tatt av i positiv lei - symbolgåvekortet som vi fekk laga var noko nytt og framand for mange - fleire enn vi trudde. Men så langt har 40 personar kjøpt om lag 170 kort! Dette har gitt gode inntekter, og vonleg også fått folk til å tenkje på at alternativ julegåve eller presang elles i året er ein god ide - gjerne til personar som har det meste frå før - eller folk som er opptekne av misjon eller nødhjelpsarbeid. Vi trur det har vore med å bevisstgjere fleire på at "alternative helsingar" er ein god ide! - det bør vere potensiale for nye slike aksjonar både i Fusa og andre stadar - om ikkje kvar veke, kvar månad eller kvart år, så er der potensiale. Kanskje vil ein ved å ha slike aksjonar ved jamne mellomrom kunne bevisstgjere folk på mykje av det positive som ligg i misjonsarbeidet??? - stort sett berre positive tilbakemeldingar på at vi samlar inn midlar til misjon! - marknadsføring gjennom kyrkjebladet er svært viktig - og elles i lokalpressa.

6 Fusa sokneråd si sak held fram - side 3 - Innsamlingsaksjon misjon Kor kom gåvene frå? Når det gjeld inntektene til denne innsamlingsaksjonen, så kan ein kortfatta seie at inntektene kom frå følgjande tiltak: - kyrkeoffer/kollekt ca kr ,- (6 gongar; ved oppstart av aksjonen, ein konsert/inspirasjonskveld og 4 på julaftan) - innsamlingsaksjon på Fjord'n senter ca kr.4.000,- - Sal av gåvekort ca kr ,- - Andre gåver innbetalt på konto ca kr ,- - Barn (alternativ kalender ca kr.1.000,-) Interessant er det også å sjå at nærmare kr ,- er innbetalt frå utanbygds folk til innsamlingsaksjonen! Her trur vi at både samarbeid med utanbygds enkeltpersonar, kyrkjebladet som også vert sendt til folk busett utanfor Fusa og bruk av jungeltelegrafen har hatt effekt. Refleksjonar kring innsamlingsaksjonen - og tankar å ha med seg både for oss sjølv og evt. andre: - ver frimodig! Ikkje alle aksjonar gav like store inntekter, men kanskje er dei med og bevisstgjere folk om kva misjon er! Det er viktig å nå ut til flest mogleg. T.d. ha "stand" på forretningssenteret. Misjon må ikkje vere for dei få! Og då må vi ut! - Jo fleire ein greier å engasjere, større breidde vert det i misjonsengasjementet, og betre resultat - Det er viktig å nå ut til alle generasjonar når det gjeld å skape engasjement - barn (t.d. alternativ kalender, misjonsdag; t.d. som trusopplæringstiltak - ungdom (bevisstgjering av kva misjon er, og tenk involvering) og vaksne (gå ut på "gater og streder".) - Har vi hatt ressursar, kunne kanskje etablering av misjonskontaktar vere ein god ide (i krinsane) - jfr. det som vart gjort for nokre år sidan ved ein større landsomfattande innsamlingsaksjon til ulike misjonsorganisasjonar! Der er misjonsinteresse blant folk som også ikkje er kyrkjelydsaktive! - Eit større prosjekt ved t.d. eit par-trå års mellomrom vil minne folk om kva misjon er for noko! Viktig at dette vert halde varmt i lokalmiljøet - at misjon er noko som høyrer "dagleglivet til" - Eldsjeler er viktige i misjonsarbeidet - som elles i andre frivillige oppgåver ein gjer i samfunnet. Tenk gjennom kven desse kan vere/bli! - å ha eit tydeleg bodskap om kva innsamlingsaksjonar går til (t.d. når vi sto på "stand" og kortfatta skulle fortelje kva vi samla inn pengar til) - eller forståelege innsamlingsformar (t.d. gåvekort var ukjent for mange). Dette er ikkje alltid enkelt! - tålmod når ein startar slike aksjonar - vi møter enkelte som ikkje er like positive - det må vi ha forståing for! - Det har så langt kome få negative kommentarar inn til kyrkjekontoret når det gjeld innsamlingsaksjonen. Ein fekk nokre innspel på at målet ein sette seg om kr ,- på 3 mndr virka å vere noko urealistisk! Men ein ser at mykje går an - om ein vil! - Tankar ein del av oss gjorde var at det faste misjonsprosjektet kunne kome i bakgrunn ved ein slik aksjon. Difor presiserte ein i starten av aksjonen at straks aksjonen var gjennomført

7 Fusa sokneråd si sak held fram - side 4 - Innsamlingsaksjon misjon (10. februar) er det tilbake til utdanningsstipend att! Vi får i tida framover sjå korleis dette vil gå, men kanskje vil det få ein motsett effekt ved at innsamlingsaksjonen har gått til same studiesenter som vi gir stipend til! Folk veit no meir kva Tabor er og arbeider for, og effekten kan bli at både det generelle misjonsengasjementet aukar og innsatsen kring misjonsprosjektet aukar! M.a. når vi synleggjer med bilete resultat frå innsamlingsaksjonen. - Bruk av media - kyrkjeblad og lokalavis hos oss - har vore med og skapt engasjement - Vi har ikkje lagt ved eigen giro i kyrkjebladet til dette. Har ein gjort det, ville kanskje resultatet blitt enno høgare. Hos oss har vi ikkje gjort det då vi allereie legg ved giro vårhalvåret (gåve til kyrkjebladet ) og hausthalvåret (barne- og ungdomsarbeidet). Vi må setje ei grense for kor ofte vi kan leggje ved giro, men trur det kan vere ein god ide å gjere for enkelte kyrkjelydar som vil setje fokus på misjon! Alternativt for oss eit år kan vere giro til misjon i staden for til t.d ungdomsarbeidet - om ein sett seg eit nytt visjonært mål. - Enkelte målgrupper kan gjere ulike tiltak - born ha basarar, lotteri m.m, Ungdom ha misjonsløp e.l. og vaksne ha innsamlingar i Bibelgrupper e.l. Vi kan vel oppsummere det slik at aksjonen har vore vellukka - men vi kunne vore enno meir kreative - enno meir offensiv i møte med enkeltmenneske og ikkje minst næringsliv og lag/organisasjonar - og bruk av fleire kontaktpersonar kring i bygdene - aktiv bruk av fleire barne- og ungdomsgrupper m.m. Men målet om kr ,- vart passert allereie den 10. januar, ein månad før planlagt! Vegen vidare: Kyrkjeverja vil rå til følgjande tiltak framover: 1. Vi må ut over våren ha fleire kyrkjeoffer til misjonsprosjektet for å bevisstgjere om at vi no er i gong med elev- og studentstipenda att. Følgjande datoar er planlagt: 16.mars i Eikelandsosen bedehus ved temagudstenesta, palmesundag i Sundvor kyrkje og 1.pinsedag i Fusa kyrkje. Då må vi informere om at byggjeprosjektet er fullført, og at no er det full innsats med elev- og studentstipend att. 2. Misjonsutvalet må oppmodast til å arbeide aktivt vidare for å følgje opp misjonsprosjektet vårt - og om ein skal gjennomføre konkrete tiltak; det kan vere innsamlingsformer, misjonskonsert, tiltak saman med barn og ungdom og anna, men ein må ha ressursane som trengs for å få det gjennomført 3. Gåvekorta som er kjøpt inn og som vart nytta til jul, er forma ut slik at dei framleis kan nyttast som gåvekort til elev- og studentstipend. Og det må marknadsførast i kyrkjelyden gjennom kyrkjeblad og på anna vis! 4. Aktivt bruk av kyrkjebladet når det gjeld informasjon om Tabor og elev- og studentlivet. 5.Vurdere om ein skal etablere misjonskontaktar i bygdene. Her kan evt AU ta ein diskusjon før evt. sak vert lagt fram for soknerådet. 6. Kyrkjeverja har bestilt fleire Roll-ups, m.a. ein om misjonsprosjektet i Fusa. Den kan nyttast både ved gudstenester når vi har misjon på dagsorden og ved andre høve. 7. Misjon må bli daglegdags i kyrkjelyden vår - utan at den vert påtrengjande!

8 MØTEBOK Fusa sokneråd Møtedato: Sak: S NY LEIARSTRUKTUR - EVT ENDRINGAR I FAGUTVALA Saksnr.: 2014/015 Ark.nr Sakshandsamar: HGS Fusa sokneråd gjorde følgjande vedtak: Desse er valde i utval: Administrasjonsutval og forhandlingsutval: Randi Hauge og Bodil Samnøy Ungdomsutval: Ottar Midtrød Trusopplæringsutval: Siriann Vestbø Framlegg til vedtak: Det ligg ikkje føre framlegg til vedtak. Det kom eit fellesframlegg frå soknerådet: Administrasjonsutval og forhandlingsutval: Randi Hauge og Bodil Samnøy Ungdomsutval: Ottar Midtrød Trusopplæringsutval: Siriann Vestbø VEDTAK I SOKNERÅDET: Fellesframlegget samrøystes vedteke. Trykte saksdokument: Ikkje trykte saksdokument: SAKSUTGREIING: I sist soknerådsmøte vart Randi Hauge vald som leiar og Bodil Samnøy som nestleiar. Ottar Midtrød var nestleiar t.o.m. sist møte. Dei to åra Ottar Midtrød satt som nestleiar var han med i både AU, administrasjonsutval og forhandlingsutval. Randi Hauge har fram til dags dato vore med i trusopplæringsutvalet. Saka er drøfta i AU og vert lagt fram for soknerådet utan framlegg til vedtak.

9 MØTEBOK Fusa sokneråd Møtedato: Sak: S ÅRSMØTE 1. APRIL FØREBUING Saksnr.: 2014/016 Ark.nr Sakshandsamar: HGS Fusa sokneråd gjorde følgjande vedtak: Soknerådet vedtek føringane i saka og ber AU planlegge detaljane kring gjennomføring av årsmøtet. Framlegg til vedtak: Soknerådet vedtek føringane i saka og ber AU planlegge detaljane kring gjennomføring av årsmøtet. VEDTAK I SOKNERÅDET: Framlegget samrøystes vedteke. Trykte saksdokument: Ikkje trykte saksdokument: SAKSUTGREIING: Fusa sokneråd skal gjennomføre sitt årsmøte den 1. april d.å. Årsmøtet er kl i Eikelandsosen bedehus. AU har drøfta kva ein skal ta opp på årsmøtet, og har kome fram til følgjande: Forutan tradisjonelle årsmøtesaker vil ein orientere om overgang til nytt prosti, status for trusopplæringsplanarbeidet, og handsame sak om evt kjøp av nye salmebøker. Ein vil prøve ut nokre salmar frå den nye salmeboka denne kvelden. Soknerådet må setje av 1. april til å hjelpe til denne kvelden med tilrettelegging, gjennomføring og etterarbeid

10 MØTEBOK Fusa sokneråd Møtedato: Sak: S SUPPLERINGSVAL STRANDVIK KU Saksnr.: 2014/017 Ark.nr Sakshandsamar: HGS Fusa sokneråd gjorde følgjande vedtak: Fusa sokneråd oppnemner Inga Sekse Håvik, Hanne Aakre og Bjørg Skåtun som medlemer i Strandvik KU for Framlegg til vedtak: Fusa sokneråd oppnemner Inga Sekse Håvik, Hanne Aakre og Bjørg Skåtun som medlemer i Strandvik KU for VEDTAK I SOKNERÅDET: Framlegget samrøystes vedteke. Trykte saksdokument: Ikkje trykte saksdokument: SAKSUTGREIING: Strandvik KU sine medlemer Inga Sekse Håvik, Hanne Aakre og Bjørg Skåtun står alle på val. Dei tek attval for eit nytt år. Ein rår til at desse vert valde for eit år. Elles ønskjer utvalet at det kjem inn minst eit medlem til. Dette vil dei arbeide vidare med.

11 MØTEBOK Fusa sokneråd Møtedato: Sak: S SUPPLERINGSVAL SÆVAREID KU Saksnr.: 2014/018 Ark.nr Sakshandsamar: HGS Fusa sokneråd gjorde følgjande vedtak: Fusa sokneråd oppnemner Heidi C Bergesen og Hartvig Haugen som medlemer i Sævareid KU for Framlegg til vedtak: Fusa sokneråd oppnemner Heidi C Bergesen og Hartvig Haugen som medlemer i Sævareid KU for VEDTAK I SOKNERÅDET: Framlegget samrøystes vedteke. Trykte saksdokument: Ikkje trykte saksdokument: SAKSUTGREIING: Sævareid KU sine medlemer Heidi C Bergesen og Hartvig Haugen står på val. Dei tek attval for to nye år. Ein rår til at desse vert valde.

12 MØTEBOK Fusa sokneråd Møtedato: Sak: S AKTUELLE SAKER Saksnr.: 2014/019 Ark.nr. 369 Sakshandsamar: HGS Fusa sokneråd gjorde følgjande vedtak: Saka vart teken til orientering med følgjande tillegg: Heidi C Bergesen spurde kva tid gudstenesteordninga skulle evaluerast. AU følgjer opp dette og legg fram ein plan for framdrift for soknerådet. Framlegg til vedtak: Det ligg ikkje føre framlegg til vedtak. Framlegg til vedtak frå Randi Hauge: Saka vart teken til orientering med følgjande tillegg: Heidi C Bergesen spurde kva tid gudstenesteordninga skulle evaluerast. AU følgjer opp dette og legg fram ein plan for framdrift for soknerådet. VEDTAK I SOKNERÅDET: Randi Hauge sitt framlegg vart samrøystes vedteke. Trykte saksdokument: Ikkje trykte saksdokument: SAKSUTGREIING: I denne saka kan alle ta opp aktuelle emne. Frå AU vil vi ta opp følgjande: - Gudsteneste 17. mai 2014 i Eikelandsosen - Endra prostigrenser frå 1. mars Avslutning for kapellan og prost - Framdrift trusopplæringsplan for Fusa sokn - kjem også opp i årsmøtet

13 MØTEBOK Fusa sokneråd Møtedato: Sak: A UTLYSING AV PROSTIPREST - SAMARBEID MED STRANDEBARM SOKN Saksnr.: 2014/020 Ark.nr. 211 Sakshandsamar: HGS Fusa sokneråd gjorde følgjande vedtak: 1. Fusa sokneråd har om nødvendig dialog med Strandebarm sokneråd for praktisk oppfølging i tilsetjingsprosessen. 2. Fusa sokneråd har dialog med Strandebarm sokneråd for å avtale evt samarbeidsmøte - bli kjende med kvarandre og tankar/idear kring samarbeid framover. 3. Det er viktig at evt samarbeid mellom Strandebarm og Fusa skjer i tett dialog med andre som er naturleg å involvere, t.d. soknepreste og kyrkjeverje i Kvam. Framlegg til vedtak: Fusa sokneråd tar kontakt med leiar i Strandebarm sokn for praktisk oppfølging vedr tilsetjingsprosess, for å høyre om det er interesse for å ha eit samarbeidsmøte i samband med tilsetjing av ny prest og evt samarbeid på tvers av sokna. Ein må også ha ein open dialog mot kyrkjeverja i Kvam og prosten om eit slikt samarbeid - slik at alle som må involverast blir det. Kyrkjeverja trakk dette framlegget, og kom med nytt framlegg i møtet; jfr. saksutgreiinga: 1. Fusa sokneråd har om nødvendig dialog med Strandebarm sokneråd for praktisk oppfølging i tilsetjingsprosessen. 2. Fusa sokneråd har dialog med Strandebarm sokneråd for å avtale evt samarbeidsmøte - bli kjende med kvarandre og tankar/idear kring samarbeid framover. 3. Det er viktig at evt samarbeid mellom Strandebarm og Fusa skjer i tett dialog med andre som er naturleg å involvere, t.d. sokneprest og kyrkjeverje i Kvam. VEDTAK I SOKNERÅDET: Kyrkjeverja sitt framlegg i møtet vart samrøystes vedteke.

14 Fusa sokneråd si sak held fram - side 2 - Utlysing av prostiprest - samarbeid med Strandebarm prosti Trykte saksdokument: Ikkje trykte saksdokument: SAKSUTGREIING: Bjørgvin bidspedømeråd har lyst ledig stilling som prostiprest med hovudarbeidsområde i Strandebarm og Fusa sokn. Det kan sjå ut som om Fusa får om lag same stillingsstorleik som før; ca 60%. Dei resterande ca 40% ser ut å bli lagt til Strandebarm sokn. Søknadsfrist er 17. mars. På møte den 19. mars vonar ein å vite om ein har ein eller fleire søkjarar til stillinga. Det er ønskje om at prostipresten skal bu i Strandebarm, men det er ikkje knyt buplikt til stillinga. Det er også uttrykt ynskje om at kontorstad vert i Eikelandsosen. Men her må fleire høve avklarast under vegs i tilsetjingsprosessen. Ein del moment å tenkje gjennom: - vanleg praksis er at ein representant frå soknerådet vert invitert med ved tilsetjingsprosessen/intervju på BDK. Ein er usikker på korleis dette vert når det er ein prostipreststilling. Kyrkjeverja har tatt spørsmålet om med bispedømekontoret, men venter på svar med det første. Ein reknar med å ha det avklara før soknerådsmøte. Ein frå soknerådet eller stab har vore med før ved tilsetjingsprosessane. - det ligg store utfordringar kring å få til eit eit godt og tenleg samarbeid mellom to sokn for at det skal fungere godt for alle partar; ny prest, to sokneråd, kyrkjelydar og stabar. Her er det viktig at alle legg godviljen til. Kyrkjeverja vil rå til at ein tar kontakt med leiar i Strandebarm sokneråd og kyrkjeverja i Kvam (og kanskje prost og andre) - for å avklare på kva område ein ønskjer å samarbeide på framover. Kyrkjeverja ser det som både utfordrande, spennande og store muligheiter i å utvikle eit samarbeid med Strandebarm sokn. Her kan det vere noko å hente for alle partar som kan vere med å fremje vekst i våre kyrkjelydar - ved å nytte kvarandre sine sterke sider. Eit samarbeid kan gå på alle plan innan soknerådet si verksemd som t.d. gudstenester, trusopplæringsarbeid, diakoni, kyrkjeblad m.v. Men ein må først bli kjende med kvarandre, finne ut kva både Strandebarm sokn og Fusa sokn er interessert i å samarbeide om. Ein kan seie at avstanden til Strandebarm ikkje er lenger enn dei avstandane vi i dag allereie har i Fusa sokn. Eit samarbeidsmøte kan gjennomførast både før og/eller etter sommaren. Det kan også vere nyttig å vente til ny prest er på plass før ein gjennomfører eit slikt møte. Men det må avklarast nærmare. Men ein føresetnad er at både Strandebarm og Fusa sokneråd/sokn ønskjer eit samarbeid - og at eit samarbeid må skje på like vilkår. kan tvinge kvarandre i slike spørsmål - det gir vanlegvis ikkje noko godt resultat!

15 Fusa sokneråd si sak held fram - side 3 - Utlysing av prostiprest - samarbeid med Strandebarm prosti Saksopplysningar i møte. Bjørgvin BDR har informert om at det truleg vert intervju torsdag 27. mars, og at både Strandebarm og Fusa sokneråd vert inviterte med. Her vil representantar frå desse sokneråda kunne møte søkjar(-ar) og evt samrå seg i etterkant. Med bakgrunn i dei nye saksopplysningane kjem kyrkjeverja med nytt framlegg til vedtak: 1. Fusa sokneråd har om nødvendig dialog med Strandebarm sokneråd for praktisk oppfølging i tilsetjingsprosessen. 2. Fusa sokneråd har dialog med Strandebarm sokneråd for å avtale evt samarbeidsmøte - bli kjende med kvarandre og tankar/idear kring samarbeid framover. 3. Det er viktig at evt samarbeid mellom Strandebarm og Fusa skjer i tett dialog med andre som er naturleg å involvere, t.d. sokneprest og kyrkjeverje i Kvam.

16 MØTEBOK Fusa sokneråd Møtedato: Sak: A INNKJØP AV NY SALMEBOK Saksnr.: 2014/021 Ark.nr. 112 Sakshandsamar: HGS Fusa sokneråd gjorde følgjande vedtak: 1. Fusa sokneråd rår årsmøte til følgjande: Årsmøte vedtek å kjøpe inn den nye salmeboka, og delegerer til AU/soknerådet å ta stilling til når den skal kjøpast inn. 2. Fusa sokneråd vedtek med atterhald om årsmøte si godkjenning å kjøpe den nye salmeboka - at det vert kjøpt inn 340 nye salmebøker. 40 av desse skal ha stor skrift. Det skal vere skrift på salmebøkene med følgjande tekst: "FUSA SOKN". Innkjøpet må skje innan budsjettramma på kr ,-. Framlegg til vedtak: 1. Fusa sokneråd rår årsmøte til følgjande: Årsmøte vedtek å kjøpe inn den nye salmeboka, og delegerer til AU/soknerådet å ta stilling til når den skal kjøpast inn. 2. Fusa sokneråd vedtek med atterhald om årsmøte si godkjenning å kjøpe den nye salmeboka - at det vert kjøpt inn 340 nye salmebøker. 40 av desse skal ha stor skrift. Det skal vere sølvskrift på salmebøkene med følgjande tekst: "FUSA SOKN". Innkjøpet må skje innan budsjettramma på kr ,-. Framlegg til vedtak frå Siriann Vestbø: Framlegget vert vedteke, men "sølv" går ut. VEDTAK I SOKNERÅDET: Siriann Vestbø sitt framlegg samrøystes vedteke.

17 Fusa sokneråd si sak 2014/021 held fram - side 2 - Innkjøp av ny salmebok Trykte saksdokument: Ikkje trykte saksdokument: SAKSUTGREIING: Innleiing I sak handsama soknerådet sak om innføring av evt ny salmebok. Det er gjort vedtak om at dette skal fremjast som eiga sak i årsmøte 1.april d.å. Det er eigne reglar for innføring av ny salmebok, og det har eit kostnadsaspekt. Kven bestemmer om ein skal innføre ny salmebok I kyrkjelova 11 står det følgjande: "Menighetsmøte avgjør saker om innføring av ny godkjent salmebok og...". Det vil seie at det er soknemøte som avgjer spørsmålet om ein skal innføre ny salmebok, eller om ein skal halde seg til dei ein har no. Årsmøte er eit soknemøte. Økonomi Kyrkjelova 15 seier kva kommunen har plikt til å yte midlar til. Det står m.a. i 15, 3. ledd: "Utgiftsdekningen skal gi grunnlag for at det i soknene kan holdes de gudstjenester biskopen forordner...". Med bakgrunn i dette har soknerådet i sitt budsjettvedtak for 2014 sett av kr ,- i investering av nye salmebøker. Kantor Iman de Zwarte har rekna ut pris for kjøp av tal salmebøker som vi har i kyrkjene i dag. Til saman har vi om lag 310 salmebøker, vi må ha nokre salmebøker med besifra utgåve og minst seks sett med Norsk Koralbok. Samla kostnad vil utgjere minimum kr ,-. Av dei 310 salmebøkene vi har er om lag 40 med stor skrift, med følgjande fordeling i kyrkjene. Kyrkje Vanleg skrift Stor skrift Strandvik kyrkje 65 5 Fusa kyrkje Hålandsdal kyrkje Sævareid kapell 22 5 Sundvor kyrkje 50 4 Vi må rekne med å betale kr.299,- pr salmebok og kr.30,- - kr.50,- om vi vil ha sølvskrift e.l. med "Fusa sokn" på kvar salmebok.

18 Fusa sokneråd si sak 2014/021 held fram - side 3 - Innkjøp av ny salmebok Dessutan må vi kjøpe inn nokre sett med besifra utgåver og seks sett med Norsk Koralbok (om lag kr ,-). Vi ser at der ved fleire gudstenester er for få salmebøker. Det kan vere nyttig t.d. å ha 30 eksemplar ekstra med salmebøker i ei veske - som prest eller kantor kan ha med seg når ein skal kring i Fusa å gjennomføre gudsteneste. Kyrkjeverja vil difor rå til at ein kjøper inn ein del ekstra eksemplar om det vert vedteke å kjøpe inn ny salmebok. Eit mogleg kostnadsoversikt vert difor som følgjande: 340 salmebøker (40 med stor skrift) a kr.299,- kr ,-. Sølvskrift: kr ,- Andre bøker: kr ,- Transport og uføresett kr ,- Til saman kr ,- Argument for og i mot kjøp av ny salmebok: Når det gjeld argument i mot, kan det vere følgjande: - økonomi - ein del av dei tidlegare salmane står ikkje lenger i salmeboka - der er framleis ein del feil og manglar i den nye salmeboka, men færre enn før Argument for: - vi får ei salmebok i staden for to salmebøker - slik vi har det no - dei fleste kyrkjelydane kjøper inn den nye salmeboka, og det er praktisk at vi har mest mogleg sams praksis - det er ei eingongsinvestering, og då vil ein ha "salmeboka vår" i mange år framover. Så er det for alle høve til å fylle på med argument for og i mot fram til årsmøtet, som skal ta stilling til spørsmålet om ny salmebok. Oppsummering Fusa sokneråd har sett av på budsjettet for 2014 inntil kr ,- til ny salmebok, så det er løyvd midlar til gjennomføringa - om ein vil investere i salmebok. Ein rår til at talet på salmebøker vert som før i kyrkjene, men at ein har ein reserve som kan takast med når ein ser at det er behov for det. Det er tilrådd 30 slike eksemplar. Når det gjeld sølvskrift, må ein ta stilling til det. Kyrkjeverja rår til at ein får sett på sølvskrift viss ein får det innan ei akseptabel kostnadsramme. Tekst "FUSA SOKN". Det er det som ein skreiv dei siste gongane ein har kjøpt salmebøker. Før sto gjerne namnet på kyrkja, men det hadde truleg samanheng med at ein då var fleire sokn i Fusa kommune. Nokre stadar er det ikkje skrive noko. Ein del har private salmebøker, og det kan fort skje at nokon ved eit uhell tar med seg ei salmebok heim - då ein kanskje trur det er si salmebok. Det vil ein unngå om namn står på framsida.

19 MØTEBOK Fusa sokneråd Møtedato: Sak: A OPPRUSTING STRANDVIK KYRKJE Saksnr.: 2014/022 Ark.nr. 411 Sakshandsamar: HGS Fusa sokneråd gjorde følgjande vedtak: 1. Fusa sokneråd vedtek å løyve inntil kr ,- til opprusting av Strandvik kyrkje. Dekning ved bruk av "Fond Strandvik kyrkje" kr ,- og resten over investeringa som er planlagt for Strandvik kyrkje i I sjølve kyrkjerommet må ein bruke same fargar som før. I våpenhuset kan ein bruke same fargar som tidlegare er nytta, evt. fargar som i dag går att i sjølve kyrkjerommet. Ønskjer ein å nytte andre fargar, må det søkjast om godkjenning for det hos Bjørgvin bispedømeråd. Framlegg til vedtak: Fusa sokneråd vedtek å løyve inntil kr ,- til opprusting av Strandvik kyrkje. Dekning ved bruk av "Fond Strandvik kyrkje" kr ,- og resten over investeringa som er planlagt for Strandvik kyrkje i Kyrkjeverja kom med nytt framlegg til vedtak i møtet, jfr. saksutgreiinga: Pkt.2 I sjølve kyrkjerommet må ein bruke same fargar som før. I våpenhuset kan ein bruke same fargar som tidlegare er nytta, evt. fargar som i dag går att i sjølve kyrkjerommet. Ønskjer ein å nytte andre fargar, må det søkjast om godkjenning for det hos Bjørgvin bispedømeråd. VEDTAK I SOKNERÅDET: Kyrkjeverja sitt nye framlegg vart samrøystes vedteke.

20 Fusa sokneråd si sak held fram - side 2 - Opprusting Strandvik kyrkje Trykte saksdokument: Ikkje trykte saksdokument: SAKSUTGREIING: Strandvik kyrkjeutval har teke initiativ til å ta tak i vidare opprusting av Strandvik kyrkje. Det er henta inn pristilbod på kva dei ønskjer å gå vidare med. Vedlagt følgjer oversikt over tiltak og innhenta priser: 2 brune søyler v/alteret- 3 farger. Kr. 5000,- eks.mva. -dobbeldør mot gang -3 farger(sliping,flikksparkling,maling) kr. 8000,- eks.mva. -19 benker på amfi a 1900,- (samme pris som sist) kr 36100,-eks.mva. -sider av orgel på amfi. Kr. 1000,- eks.mva. -teppe i inngang nytt 4 x 3 mtr FERDIG KANTET kr 5500,- eks.mva. -Inngang malerarbeid av tak, vegger,trapp, søyler m/utstyr kr ,- eks.mva. -3 stk vindu i innganng. 2 strøk + flikksparkling kr. 6000,- eks.mva. -Benker inne i storsal langs vegg( sete + 1 mtr opp på vegg) 1 strøk maling + 2 strøk lakk. Kr 10000,- eks.mva. Samla kostnad er kr mva.. På fond "Strandvik kyrkje" står det att kr ,-. Ei anna prioritert oppgåve som må gjerast er å ta stilling til opprusting av orgelet. Soknerådet har oppnemnd ei arbeidsgruppe til å sjå på evt finansiering av opprusting av orgelet, men ein er ikkje kome i gong med det enno. Kyrkjeverja er positiv til at ein kjem i møte delar av ønskje frå kyrkjeutvalet, men ein må så setje inn alle ressursar på orgelet - om ein skal få rusta opp det. Og dette må gjerast i samråd og samarbeid med kyrkjeutvalet og andre. For her må alle positive krefter setjast inn om ein skal kunne finansiere truleg meir enn kr ,- på opprusting av orgelet i Strandvik kyrkje; - på same måte som ein gjorde det i si tid då ein investerte i nytt orgel i Fusa kyrkje. Når rekneskapen ligg føre for 2013, vil kyrkjeverja rå til at ein ser om der er midlar sett av på fonds, - og evt andre midlar som kan nyttast som delvis dekning av utgifter til orgelet. Dette må i så fall fremjast som ei eiga sak.

HOVUDUTSKRIFT. År 2015, den 27. januar, hadde Fusa sokneråd møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter, Eikelandsosen.

HOVUDUTSKRIFT. År 2015, den 27. januar, hadde Fusa sokneråd møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter, Eikelandsosen. FUSA SOKNRÅD HOVUDUTSKRFT År 2015, den 27. januar, hadde Fusa sokneråd møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter, ikelandsosen. Møtet tok til kl.18.30 og var slutt kl.21.10. nnkallinga var sendt representantane

Detaljer

Møtebok for Formannskapet i Radøy

Møtebok for Formannskapet i Radøy Radøy kommune Møtedato: 16.04.2015 Møtested: Alver hotell Møtetid: 09:00 Møtebok for Formannskapet i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Ann Christin Hoen AP Varaordførar Frode Hervik

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2005 716

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2005 716 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Bjørnefjorden Gjestetun Møtedato: 21.06.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Austrheim kommune KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 3. mars 2014 Stad: Kommunehuset Møterom Børilden 3. etg Kl.: 12.00 18.50 Tilstades: Solveig Hopen - leiar, Arne Kästel nestleiar

Detaljer

Så er det høgsesong for konfirmasjonsgudstenester att. Det er fest i kyrkja

Så er det høgsesong for konfirmasjonsgudstenester att. Det er fest i kyrkja Kyrkjeblad for Sunnhordland - Nr. 2-2012 Frå sokneprest til prostiprest Side 4 Prostidag 27. september Side 5 Foto: Atle Helland Vårens vakraste eventyr Bispevisitas i Tysnes Side 6-7 Sommarens gudstenester

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.11.2003 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2009

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2009 MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: rådhuset Møtedato: 18.06.2009 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN

Detaljer

ORGANISASJONSHANDBOK FOR NORGES BYGDEKVINNELAG. Mjølkerampa EIN AV MANGE MØTEPLASSAR

ORGANISASJONSHANDBOK FOR NORGES BYGDEKVINNELAG. Mjølkerampa EIN AV MANGE MØTEPLASSAR ORGANISASJONSHANDBOK F O R N O R G E S B Y G D E K V I N N E L A G ORGANISASJONSHANDBOK FOR NORGES BYGDEKVINNELAG Mjølkerampa EIN AV MANGE MØTEPLASSAR Norges Bygdekvinnelag Postboks 9358 Grønland 0135

Detaljer

Indre Hordaland Revisjonsdistrikt Forvaltningsrevisjon Rekneskapskontroll Intern kontroll Rådgjeving og oppdrag

Indre Hordaland Revisjonsdistrikt Forvaltningsrevisjon Rekneskapskontroll Intern kontroll Rådgjeving og oppdrag Indre Hordaland Revisjonsdistrikt Forvaltningsrevisjon Rekneskapskontroll Intern kontroll Rådgjeving og oppdrag Selskapskontroll Eidfjord Utvikling AS Eigarskapskontroll/forvaltningsrevisjon i Eidfjord

Detaljer

Innkalling til møte i Opplærings- og helseutvalet

Innkalling til møte i Opplærings- og helseutvalet Opplærings- og helseutvalet Til medlemene i Opplærings- og helseutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 1. november 2012 201112128-9/015/OYDRYD Innkalling til møte i Opplærings-

Detaljer

Stiftsnytt. Miljø. www.kyrkja.no/bjorgvin INFORMASJONSBLAD FOR BJØRGVIN BISPEDØME NR 1 - JUNI 2007

Stiftsnytt. Miljø. www.kyrkja.no/bjorgvin INFORMASJONSBLAD FOR BJØRGVIN BISPEDØME NR 1 - JUNI 2007 Stiftsnytt www.kyrkja.no/bjorgvin INFORMASJONSBLAD FOR BJØRGVIN BISPEDØME NR 1 - JUNI 2007 Miljø Stiftsnytt nr 1 - juni 2007 Eit informasjonsblad frå Bjørgvin bispedøme Innhald Fem heile dagar... side

Detaljer

Innkalling til ekstra rådsmøte

Innkalling til ekstra rådsmøte Til ordførarane og rådmennene i kommunane: Fyresdal, Kviteseid, Nissedal, Seljord, Tokke og Vinje. 16. april 2015 Innkalling til ekstra rådsmøte Stad: Morgedal Hotell Dato: Fredag 24. april 2015 Kl. slett:

Detaljer

Omfattande vedlikehald av Vikebygd kyrkje må til før jubileet i 2012

Omfattande vedlikehald av Vikebygd kyrkje må til før jubileet i 2012 NR. 1 Februar 2011 ÅRGANG 53 Kyrkjeblad for Bjoa, Imsland, Sandeid, Skjold, Vats, Vikebygd, Vikedal og Ølen Orgelet i Skjold kjem på plass Side 8 Øvre Vats bedehus 50 år Side 6 Omfattande vedlikehald av

Detaljer

MØTEBOK. Framlegg til tilråding: Kommunestyret tek avkastningsrapport for september 2008 frå Grieg Investor AS som melding.

MØTEBOK. Framlegg til tilråding: Kommunestyret tek avkastningsrapport for september 2008 frå Grieg Investor AS som melding. Sak 108/08 MØTEBOK PORTEFØLJESTATUS PR SEPTEMBER 2008 Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 08/440 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 17/08 Os Formannskap PS 26.02.2008 25/08 Os Formannskap

Detaljer

BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN STORD KOMMUNE

BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN STORD KOMMUNE Stord kommune BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN STORD KOMMUNE 2011 2014 VEDTEKEN I RHO 29.9. 2011 Visjon: Alle skal bu godt og i eit trygt miljø. Boligen er et grunnleggende velferdsgode og boligpolitikken er

Detaljer

Møtebok for Formannskapet i Radøy. Forfall Parti Møtande varamedlem Silje Namtvedt

Møtebok for Formannskapet i Radøy. Forfall Parti Møtande varamedlem Silje Namtvedt Radøy kommune Møtedato: 26.03.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Møtebok for Formannskapet i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Ann Christin Hoen AP Varaordførar Frode

Detaljer

Ytre Sogn prost Prostinndelinga i Sogn gjennom historia

Ytre Sogn prost Prostinndelinga i Sogn gjennom historia Ytre Sogn prost Prostinndelinga i Sogn gjennom historia Prostinndelinga i Sogn har veksla gjennom tidene. Oversikt over prostiinndelinga i 1665, viser at då var heile Sogn eitt prosti som tilsvarer dagens

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 174/07 07/561 YMSE BUDSJETTJUSTERINGAR 1772

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 174/07 07/561 YMSE BUDSJETTJUSTERINGAR 1772 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.12.2007 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 174/07 07/561 YMSE BUDSJETTJUSTERINGAR

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Budsjett- og økonomistyring. Tysvær kommune

Forvaltningsrevisjon. Budsjett- og økonomistyring. Tysvær kommune Forvaltningsrevisjon Budsjett- og økonomistyring Tysvær kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis det vert jobba med budsjett- og økonomistyring i Tysvær kommune.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0107/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR JUNI 2005 843

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0107/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR JUNI 2005 843 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 30.08.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0107/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR JUNI

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/12 11/824 Elektronisk løysing for saker til politisk handsaming med nettbrett

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/12 11/824 Elektronisk løysing for saker til politisk handsaming med nettbrett MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.02.2012 Tid: 09.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/12 11/824 Elektronisk løysing

Detaljer

Tilstandsrapport. grunnskulen i Lindås

Tilstandsrapport. grunnskulen i Lindås Tilstandsrapport grunnskulen i Lindås Melding om kvalitet og tilstand 213214 Eidsvoll 1814 «Enig og tro til Dovre faller» «Broderlenka» på Eikanger skule Over heilelandet samla skuleelevar seg kl.12. den

Detaljer

Innkalling av Kraftfondsstyret

Innkalling av Kraftfondsstyret Masfjorden kommune Innkalling av Kraftfondsstyret Møtedato: 21.04.2015 Møtestad: Møtetid: 16:00 Eventuelle forfall må meldast til Maud Sleire Holmaas per tlf. 56166216, sms til 91572395 eller per epost

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 186/05 05/133 LYSEKLOSTER BARNEHAGE, TILLEGGSLØYVING 1695

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 186/05 05/133 LYSEKLOSTER BARNEHAGE, TILLEGGSLØYVING 1695 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 13.12.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 186/05 05/133 LYSEKLOSTER BARNEHAGE, TILLEGGSLØYVING

Detaljer

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1.

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1. MØTEINNKALLING Utval: Komite for oppvekst Møtestad: Møterom I Herøy rådhus Dato: 14.11.2013 Tid: 12:30 Melding om forfall til tlf. 70081300. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht.

Detaljer

Evaluering av etablerarverkemiddelet

Evaluering av etablerarverkemiddelet Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-notat 5/2004 Evaluering av etablerarverkemiddelet Alkymisten Dokumentasjonsrapport til VF-Notat 4/2004 Thor André

Detaljer

Tale ved prost Svein Arne Theodorsen ved Nyårsmottaking i Sunnhordland prosti 07.01.07:

Tale ved prost Svein Arne Theodorsen ved Nyårsmottaking i Sunnhordland prosti 07.01.07: Tale ved prost Svein Arne Theodorsen ved Nyårsmottaking i Sunnhordland prosti 07.01.07: Gode medarbeidarar, kjære gjester! Godt nytt år. Velkomen Nå har leiaren i det nye prostirådet, Jofrid Bjørkvik,

Detaljer

Møtestad: Hareid Rådhus KST sal Dato: Tysdag, 25.25.08.2015 Tid:14:00

Møtestad: Hareid Rådhus KST sal Dato: Tysdag, 25.25.08.2015 Tid:14:00 HAREID KOMMUNE Utvalsleiar MØTEINNKALLING Levekårsutvalet Møtestad: Hareid Rådhus KST sal Dato: Tysdag, 25.25.08.2015 Tid:14:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

1. MÅLOPPNÅING. 2 1.1 Tabellar folketalsvekst og nettoflytting 2. 1.2 Tilbakemelding på prosjektet frå Hardangerkommunane 4

1. MÅLOPPNÅING. 2 1.1 Tabellar folketalsvekst og nettoflytting 2. 1.2 Tilbakemelding på prosjektet frå Hardangerkommunane 4 INNHALD 1. MÅLOPPNÅING. 2 1.1 Tabellar folketalsvekst og nettoflytting 2 1.2 Tilbakemelding på prosjektet frå Hardangerkommunane 4 2. AVSLUTNING AV PROSJEKTET..6 3. PROSJEKTORGANISERING...7 4. VIKTIGE

Detaljer