HOVUDUTSKRIFT. År 2014, den 19. mars, hadde Fusa sokneråd møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter, Eikelandsosen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HOVUDUTSKRIFT. År 2014, den 19. mars, hadde Fusa sokneråd møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter, Eikelandsosen."

Transkript

1 FUSA SOKNERÅD HOVUDUTSKRIFT År 2014, den 19. mars, hadde Fusa sokneråd møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter, Eikelandsosen. Møtet tok til kl og var slutt kl Innkallinga var sendt representantane og vararepresentantane den 10. mars Desse har meldt forfall til møtet: Hans Magne Kvåle Følgjande vararepr. møtte: Magnar Berge Kommunal representant Steinar Skår hadde røysterett i sakene 2014/ Dessutan møtte: kyrkjeverje Harald Geir Sæther. SAKSLISTE: Saksnr.: Sak Tekst: Arkivkode SKRIV/MELDINGAR S-SAKER SAK: 2014/014 S INNSAMLINGSAKSJON MISJON - MISJONS- PROSJEKT FRAMOVER - ORIENTERING /015 S NY LEIARSTRUKTUR - EVT ENDRINGAR I FAGUTVALA /016 S ÅRSMØTE 1. APRIL FØREBUING /017 S SUPPLERINGSVAL STRANDVIK KU /018 S SUPPLERINGSVAL SÆVAREID KU /019 S AKTUELLE SAKER 369 SKRIV/MELDINGAR A-SAKER 2014/020 A UTLYSING AV PROSTIPREST - SAMARBEID MED STRANDEBARM /021 A INNKJØP AV NY SALMEBOK /022 A OPPRUSTING STRANDVIK KYRKJE 411 Følgjande sak vart lagt fram i møtet: 2014/023 S SUPPLERINGSVAL FUSA KU Det var ikkje merknader til innkallinga.

2 Fusa sokneråd - side 2 - Utskrift frå møte 19.mars 2014 Kyrkjeverja opna med å lese ei andakt frå boka "Rasteplassen" som tok utgangspunkt i 2.Pet 3,9. Randi Hauge takka Bodil Samnøy og Ottar Midtrød for tenesta dei har gjort som leiar og nestleiar i 2012 og Soknepresten sin fem minutt: Det har vore gjennomført to temagudstenester (nytt i 2014), og det har vore eit veldig god deltaking. Siste gong 115 personar. Positive tilbakemeldingar. Det vert no arbeidd med gudstenesteplanlegging for 2. halvår Der er utfordringar og mange omsyn skal takast. Planlegginga skjer i samråd med prosten. Kyrkjeverja sine fem minutt: Det vart orientert kort om status for rekneskapen Det ser ut som om ein har greidd omstillinga på ein god måte, i alle fall økonomisk Straumstans sist helg. Det kan sjå ut som om det har blitt noko skade i Sundvor og Fusa kyrkje. Dette må følgjast opp. Rett utskrift, Fusa kyrkjekontor, 5649 EIKELANDSOSEN den 20. mars 2014 Harald Geir Sæther kyrkjeverje

3 SKRIV/MELDINGAR S-SAKER 19.MARS Referat frå møte i Sævareid KU Referat frå møte i Ungdomsutvalet E-post frå Bjørgvin BDR dat om framdrift tilsetjingsprosess prostipreststilling med hovudarbeidsområde Fusa og Strandebarm Det var ikkje merknader til skriv/meldingar. SKRIV/MELDINGAR A-SAKER 19. MARS Postjournal t.o.m. 18. mars utkast til årsmelding 2013 (sendt pr epost ) 3. Det Kongelige Kulturdepartement sitt vedtak om endringar i prostiinndelinga i Bjørgvin bispedøme - brev dat Kopi av innkalling av eigedomsutvalet - synfaring på bygg og anlegg Det var ikkje merknader til skriv/meldingar.

4 MØTEBOK Fusa sokneråd Møtedato: Sak: S INNSAMLINGSAKSJON MISJON - MISJONSPROSJEKT FRAMOVER - ORIENTERING Saksnr.: 2014/014 Ark.nr. 112 Sakshandsamar: HGS Fusa sokneråd gjorde følgjande vedtak: Oppsummeringa vert teken til orientering, og kyrkjeverja får i oppgåve å ta opp med aktuelle utval og andre for evt. vidare oppfølging. Framlegg til vedtak: Oppsummeringa vert teken til orientering, og kyrkjeverja får i oppgåve å ta opp med aktuelle utval og andre for evt. vidare oppfølging. VEDTAK I SOKNERÅDET: Framlegget samrøystes vedteke. Trykte saksdokument: Ikkje trykte saksdokument: SAKSUTGREIING: Saksutgreiinga vidare byggjer på ei oppsummering av innsamlingsaksjonen - og vegen vidare når det gjeld misjonsprosjektet i kyrkjelyden. Oppsummeringa er teken relativt kjapt og utan å drøfte med andre. Så her er det viktig å kome med innspel!

5 Fusa sokneråd si sak held fram - side 2 - Innsamlingsaksjon misjon FUSA SOKNERÅD SIN INNSAMLINGSAKSJON TIL TABOR 10. NOVEMBER FEBRUAR 2014 Mål: Samle inn kr ,- til undervisningsbygg og studentinternat. Bakgrunn for tiltaket: Hausten 2013 arrangerte ein kyrkjelydstur til Etiopia og m.a. til Tabor utdanningssenter i Hawasa i Sør-Etiopia. Her har Fusa sokneråd misjonsprosjekt der ein er med og gir stipend til elevar og studentar ved utdanningssenteret. På kyrkjelydsturen fekk reisegruppa mange sterke inntrykk og opplevingar. Når ein kom attende frå turen vart det ved ei oppsummering av kyrkjelydsturen gjort vedtak i soknerådet om at ein ønskjer å støtte eit byggjeprosjekt ved Tabor; eit undervisningsbygg og studentinternat. Ved Tabor har ein sett seg eit ambisiøst mål om å utvide utdanningskapasiteten av m.a. prestar frå i dag om lag 180 studentar til om lag 500 i Målet er nådd Fusa sokneråd sin innsamlingsaksjon til inntekt for bygging av utdanningsbygg og studentinternat hadde som mål å samle inn kr ,- innan 10. februar Allereie ein månad før hadde soknerådet nådd innsamlingsmålet. Pr 28. januar har ein samla inn om lag kr ,-. Soknerådet vedtok i sitt møte i januar i år å setje av kr.5.000,- til ein del av sine faktiske utgifter. Røynsler ved aksjonen - stikkord Røynsler vi har gjort oss ved innsamlingsaksjonen: - litt treig start før det tok skikkeleg av! Vi opplevde kanskje at ein del var "lunkne" i starten, at soknerådet hadde sett seg eit urealistisk mål, men her har det også tatt av i positiv lei - symbolgåvekortet som vi fekk laga var noko nytt og framand for mange - fleire enn vi trudde. Men så langt har 40 personar kjøpt om lag 170 kort! Dette har gitt gode inntekter, og vonleg også fått folk til å tenkje på at alternativ julegåve eller presang elles i året er ein god ide - gjerne til personar som har det meste frå før - eller folk som er opptekne av misjon eller nødhjelpsarbeid. Vi trur det har vore med å bevisstgjere fleire på at "alternative helsingar" er ein god ide! - det bør vere potensiale for nye slike aksjonar både i Fusa og andre stadar - om ikkje kvar veke, kvar månad eller kvart år, så er der potensiale. Kanskje vil ein ved å ha slike aksjonar ved jamne mellomrom kunne bevisstgjere folk på mykje av det positive som ligg i misjonsarbeidet??? - stort sett berre positive tilbakemeldingar på at vi samlar inn midlar til misjon! - marknadsføring gjennom kyrkjebladet er svært viktig - og elles i lokalpressa.

6 Fusa sokneråd si sak held fram - side 3 - Innsamlingsaksjon misjon Kor kom gåvene frå? Når det gjeld inntektene til denne innsamlingsaksjonen, så kan ein kortfatta seie at inntektene kom frå følgjande tiltak: - kyrkeoffer/kollekt ca kr ,- (6 gongar; ved oppstart av aksjonen, ein konsert/inspirasjonskveld og 4 på julaftan) - innsamlingsaksjon på Fjord'n senter ca kr.4.000,- - Sal av gåvekort ca kr ,- - Andre gåver innbetalt på konto ca kr ,- - Barn (alternativ kalender ca kr.1.000,-) Interessant er det også å sjå at nærmare kr ,- er innbetalt frå utanbygds folk til innsamlingsaksjonen! Her trur vi at både samarbeid med utanbygds enkeltpersonar, kyrkjebladet som også vert sendt til folk busett utanfor Fusa og bruk av jungeltelegrafen har hatt effekt. Refleksjonar kring innsamlingsaksjonen - og tankar å ha med seg både for oss sjølv og evt. andre: - ver frimodig! Ikkje alle aksjonar gav like store inntekter, men kanskje er dei med og bevisstgjere folk om kva misjon er! Det er viktig å nå ut til flest mogleg. T.d. ha "stand" på forretningssenteret. Misjon må ikkje vere for dei få! Og då må vi ut! - Jo fleire ein greier å engasjere, større breidde vert det i misjonsengasjementet, og betre resultat - Det er viktig å nå ut til alle generasjonar når det gjeld å skape engasjement - barn (t.d. alternativ kalender, misjonsdag; t.d. som trusopplæringstiltak - ungdom (bevisstgjering av kva misjon er, og tenk involvering) og vaksne (gå ut på "gater og streder".) - Har vi hatt ressursar, kunne kanskje etablering av misjonskontaktar vere ein god ide (i krinsane) - jfr. det som vart gjort for nokre år sidan ved ein større landsomfattande innsamlingsaksjon til ulike misjonsorganisasjonar! Der er misjonsinteresse blant folk som også ikkje er kyrkjelydsaktive! - Eit større prosjekt ved t.d. eit par-trå års mellomrom vil minne folk om kva misjon er for noko! Viktig at dette vert halde varmt i lokalmiljøet - at misjon er noko som høyrer "dagleglivet til" - Eldsjeler er viktige i misjonsarbeidet - som elles i andre frivillige oppgåver ein gjer i samfunnet. Tenk gjennom kven desse kan vere/bli! - å ha eit tydeleg bodskap om kva innsamlingsaksjonar går til (t.d. når vi sto på "stand" og kortfatta skulle fortelje kva vi samla inn pengar til) - eller forståelege innsamlingsformar (t.d. gåvekort var ukjent for mange). Dette er ikkje alltid enkelt! - tålmod når ein startar slike aksjonar - vi møter enkelte som ikkje er like positive - det må vi ha forståing for! - Det har så langt kome få negative kommentarar inn til kyrkjekontoret når det gjeld innsamlingsaksjonen. Ein fekk nokre innspel på at målet ein sette seg om kr ,- på 3 mndr virka å vere noko urealistisk! Men ein ser at mykje går an - om ein vil! - Tankar ein del av oss gjorde var at det faste misjonsprosjektet kunne kome i bakgrunn ved ein slik aksjon. Difor presiserte ein i starten av aksjonen at straks aksjonen var gjennomført

7 Fusa sokneråd si sak held fram - side 4 - Innsamlingsaksjon misjon (10. februar) er det tilbake til utdanningsstipend att! Vi får i tida framover sjå korleis dette vil gå, men kanskje vil det få ein motsett effekt ved at innsamlingsaksjonen har gått til same studiesenter som vi gir stipend til! Folk veit no meir kva Tabor er og arbeider for, og effekten kan bli at både det generelle misjonsengasjementet aukar og innsatsen kring misjonsprosjektet aukar! M.a. når vi synleggjer med bilete resultat frå innsamlingsaksjonen. - Bruk av media - kyrkjeblad og lokalavis hos oss - har vore med og skapt engasjement - Vi har ikkje lagt ved eigen giro i kyrkjebladet til dette. Har ein gjort det, ville kanskje resultatet blitt enno høgare. Hos oss har vi ikkje gjort det då vi allereie legg ved giro vårhalvåret (gåve til kyrkjebladet ) og hausthalvåret (barne- og ungdomsarbeidet). Vi må setje ei grense for kor ofte vi kan leggje ved giro, men trur det kan vere ein god ide å gjere for enkelte kyrkjelydar som vil setje fokus på misjon! Alternativt for oss eit år kan vere giro til misjon i staden for til t.d ungdomsarbeidet - om ein sett seg eit nytt visjonært mål. - Enkelte målgrupper kan gjere ulike tiltak - born ha basarar, lotteri m.m, Ungdom ha misjonsløp e.l. og vaksne ha innsamlingar i Bibelgrupper e.l. Vi kan vel oppsummere det slik at aksjonen har vore vellukka - men vi kunne vore enno meir kreative - enno meir offensiv i møte med enkeltmenneske og ikkje minst næringsliv og lag/organisasjonar - og bruk av fleire kontaktpersonar kring i bygdene - aktiv bruk av fleire barne- og ungdomsgrupper m.m. Men målet om kr ,- vart passert allereie den 10. januar, ein månad før planlagt! Vegen vidare: Kyrkjeverja vil rå til følgjande tiltak framover: 1. Vi må ut over våren ha fleire kyrkjeoffer til misjonsprosjektet for å bevisstgjere om at vi no er i gong med elev- og studentstipenda att. Følgjande datoar er planlagt: 16.mars i Eikelandsosen bedehus ved temagudstenesta, palmesundag i Sundvor kyrkje og 1.pinsedag i Fusa kyrkje. Då må vi informere om at byggjeprosjektet er fullført, og at no er det full innsats med elev- og studentstipend att. 2. Misjonsutvalet må oppmodast til å arbeide aktivt vidare for å følgje opp misjonsprosjektet vårt - og om ein skal gjennomføre konkrete tiltak; det kan vere innsamlingsformer, misjonskonsert, tiltak saman med barn og ungdom og anna, men ein må ha ressursane som trengs for å få det gjennomført 3. Gåvekorta som er kjøpt inn og som vart nytta til jul, er forma ut slik at dei framleis kan nyttast som gåvekort til elev- og studentstipend. Og det må marknadsførast i kyrkjelyden gjennom kyrkjeblad og på anna vis! 4. Aktivt bruk av kyrkjebladet når det gjeld informasjon om Tabor og elev- og studentlivet. 5.Vurdere om ein skal etablere misjonskontaktar i bygdene. Her kan evt AU ta ein diskusjon før evt. sak vert lagt fram for soknerådet. 6. Kyrkjeverja har bestilt fleire Roll-ups, m.a. ein om misjonsprosjektet i Fusa. Den kan nyttast både ved gudstenester når vi har misjon på dagsorden og ved andre høve. 7. Misjon må bli daglegdags i kyrkjelyden vår - utan at den vert påtrengjande!

8 MØTEBOK Fusa sokneråd Møtedato: Sak: S NY LEIARSTRUKTUR - EVT ENDRINGAR I FAGUTVALA Saksnr.: 2014/015 Ark.nr Sakshandsamar: HGS Fusa sokneråd gjorde følgjande vedtak: Desse er valde i utval: Administrasjonsutval og forhandlingsutval: Randi Hauge og Bodil Samnøy Ungdomsutval: Ottar Midtrød Trusopplæringsutval: Siriann Vestbø Framlegg til vedtak: Det ligg ikkje føre framlegg til vedtak. Det kom eit fellesframlegg frå soknerådet: Administrasjonsutval og forhandlingsutval: Randi Hauge og Bodil Samnøy Ungdomsutval: Ottar Midtrød Trusopplæringsutval: Siriann Vestbø VEDTAK I SOKNERÅDET: Fellesframlegget samrøystes vedteke. Trykte saksdokument: Ikkje trykte saksdokument: SAKSUTGREIING: I sist soknerådsmøte vart Randi Hauge vald som leiar og Bodil Samnøy som nestleiar. Ottar Midtrød var nestleiar t.o.m. sist møte. Dei to åra Ottar Midtrød satt som nestleiar var han med i både AU, administrasjonsutval og forhandlingsutval. Randi Hauge har fram til dags dato vore med i trusopplæringsutvalet. Saka er drøfta i AU og vert lagt fram for soknerådet utan framlegg til vedtak.

9 MØTEBOK Fusa sokneråd Møtedato: Sak: S ÅRSMØTE 1. APRIL FØREBUING Saksnr.: 2014/016 Ark.nr Sakshandsamar: HGS Fusa sokneråd gjorde følgjande vedtak: Soknerådet vedtek føringane i saka og ber AU planlegge detaljane kring gjennomføring av årsmøtet. Framlegg til vedtak: Soknerådet vedtek føringane i saka og ber AU planlegge detaljane kring gjennomføring av årsmøtet. VEDTAK I SOKNERÅDET: Framlegget samrøystes vedteke. Trykte saksdokument: Ikkje trykte saksdokument: SAKSUTGREIING: Fusa sokneråd skal gjennomføre sitt årsmøte den 1. april d.å. Årsmøtet er kl i Eikelandsosen bedehus. AU har drøfta kva ein skal ta opp på årsmøtet, og har kome fram til følgjande: Forutan tradisjonelle årsmøtesaker vil ein orientere om overgang til nytt prosti, status for trusopplæringsplanarbeidet, og handsame sak om evt kjøp av nye salmebøker. Ein vil prøve ut nokre salmar frå den nye salmeboka denne kvelden. Soknerådet må setje av 1. april til å hjelpe til denne kvelden med tilrettelegging, gjennomføring og etterarbeid

10 MØTEBOK Fusa sokneråd Møtedato: Sak: S SUPPLERINGSVAL STRANDVIK KU Saksnr.: 2014/017 Ark.nr Sakshandsamar: HGS Fusa sokneråd gjorde følgjande vedtak: Fusa sokneråd oppnemner Inga Sekse Håvik, Hanne Aakre og Bjørg Skåtun som medlemer i Strandvik KU for Framlegg til vedtak: Fusa sokneråd oppnemner Inga Sekse Håvik, Hanne Aakre og Bjørg Skåtun som medlemer i Strandvik KU for VEDTAK I SOKNERÅDET: Framlegget samrøystes vedteke. Trykte saksdokument: Ikkje trykte saksdokument: SAKSUTGREIING: Strandvik KU sine medlemer Inga Sekse Håvik, Hanne Aakre og Bjørg Skåtun står alle på val. Dei tek attval for eit nytt år. Ein rår til at desse vert valde for eit år. Elles ønskjer utvalet at det kjem inn minst eit medlem til. Dette vil dei arbeide vidare med.

11 MØTEBOK Fusa sokneråd Møtedato: Sak: S SUPPLERINGSVAL SÆVAREID KU Saksnr.: 2014/018 Ark.nr Sakshandsamar: HGS Fusa sokneråd gjorde følgjande vedtak: Fusa sokneråd oppnemner Heidi C Bergesen og Hartvig Haugen som medlemer i Sævareid KU for Framlegg til vedtak: Fusa sokneråd oppnemner Heidi C Bergesen og Hartvig Haugen som medlemer i Sævareid KU for VEDTAK I SOKNERÅDET: Framlegget samrøystes vedteke. Trykte saksdokument: Ikkje trykte saksdokument: SAKSUTGREIING: Sævareid KU sine medlemer Heidi C Bergesen og Hartvig Haugen står på val. Dei tek attval for to nye år. Ein rår til at desse vert valde.

12 MØTEBOK Fusa sokneråd Møtedato: Sak: S AKTUELLE SAKER Saksnr.: 2014/019 Ark.nr. 369 Sakshandsamar: HGS Fusa sokneråd gjorde følgjande vedtak: Saka vart teken til orientering med følgjande tillegg: Heidi C Bergesen spurde kva tid gudstenesteordninga skulle evaluerast. AU følgjer opp dette og legg fram ein plan for framdrift for soknerådet. Framlegg til vedtak: Det ligg ikkje føre framlegg til vedtak. Framlegg til vedtak frå Randi Hauge: Saka vart teken til orientering med følgjande tillegg: Heidi C Bergesen spurde kva tid gudstenesteordninga skulle evaluerast. AU følgjer opp dette og legg fram ein plan for framdrift for soknerådet. VEDTAK I SOKNERÅDET: Randi Hauge sitt framlegg vart samrøystes vedteke. Trykte saksdokument: Ikkje trykte saksdokument: SAKSUTGREIING: I denne saka kan alle ta opp aktuelle emne. Frå AU vil vi ta opp følgjande: - Gudsteneste 17. mai 2014 i Eikelandsosen - Endra prostigrenser frå 1. mars Avslutning for kapellan og prost - Framdrift trusopplæringsplan for Fusa sokn - kjem også opp i årsmøtet

13 MØTEBOK Fusa sokneråd Møtedato: Sak: A UTLYSING AV PROSTIPREST - SAMARBEID MED STRANDEBARM SOKN Saksnr.: 2014/020 Ark.nr. 211 Sakshandsamar: HGS Fusa sokneråd gjorde følgjande vedtak: 1. Fusa sokneråd har om nødvendig dialog med Strandebarm sokneråd for praktisk oppfølging i tilsetjingsprosessen. 2. Fusa sokneråd har dialog med Strandebarm sokneråd for å avtale evt samarbeidsmøte - bli kjende med kvarandre og tankar/idear kring samarbeid framover. 3. Det er viktig at evt samarbeid mellom Strandebarm og Fusa skjer i tett dialog med andre som er naturleg å involvere, t.d. soknepreste og kyrkjeverje i Kvam. Framlegg til vedtak: Fusa sokneråd tar kontakt med leiar i Strandebarm sokn for praktisk oppfølging vedr tilsetjingsprosess, for å høyre om det er interesse for å ha eit samarbeidsmøte i samband med tilsetjing av ny prest og evt samarbeid på tvers av sokna. Ein må også ha ein open dialog mot kyrkjeverja i Kvam og prosten om eit slikt samarbeid - slik at alle som må involverast blir det. Kyrkjeverja trakk dette framlegget, og kom med nytt framlegg i møtet; jfr. saksutgreiinga: 1. Fusa sokneråd har om nødvendig dialog med Strandebarm sokneråd for praktisk oppfølging i tilsetjingsprosessen. 2. Fusa sokneråd har dialog med Strandebarm sokneråd for å avtale evt samarbeidsmøte - bli kjende med kvarandre og tankar/idear kring samarbeid framover. 3. Det er viktig at evt samarbeid mellom Strandebarm og Fusa skjer i tett dialog med andre som er naturleg å involvere, t.d. sokneprest og kyrkjeverje i Kvam. VEDTAK I SOKNERÅDET: Kyrkjeverja sitt framlegg i møtet vart samrøystes vedteke.

14 Fusa sokneråd si sak held fram - side 2 - Utlysing av prostiprest - samarbeid med Strandebarm prosti Trykte saksdokument: Ikkje trykte saksdokument: SAKSUTGREIING: Bjørgvin bidspedømeråd har lyst ledig stilling som prostiprest med hovudarbeidsområde i Strandebarm og Fusa sokn. Det kan sjå ut som om Fusa får om lag same stillingsstorleik som før; ca 60%. Dei resterande ca 40% ser ut å bli lagt til Strandebarm sokn. Søknadsfrist er 17. mars. På møte den 19. mars vonar ein å vite om ein har ein eller fleire søkjarar til stillinga. Det er ønskje om at prostipresten skal bu i Strandebarm, men det er ikkje knyt buplikt til stillinga. Det er også uttrykt ynskje om at kontorstad vert i Eikelandsosen. Men her må fleire høve avklarast under vegs i tilsetjingsprosessen. Ein del moment å tenkje gjennom: - vanleg praksis er at ein representant frå soknerådet vert invitert med ved tilsetjingsprosessen/intervju på BDK. Ein er usikker på korleis dette vert når det er ein prostipreststilling. Kyrkjeverja har tatt spørsmålet om med bispedømekontoret, men venter på svar med det første. Ein reknar med å ha det avklara før soknerådsmøte. Ein frå soknerådet eller stab har vore med før ved tilsetjingsprosessane. - det ligg store utfordringar kring å få til eit eit godt og tenleg samarbeid mellom to sokn for at det skal fungere godt for alle partar; ny prest, to sokneråd, kyrkjelydar og stabar. Her er det viktig at alle legg godviljen til. Kyrkjeverja vil rå til at ein tar kontakt med leiar i Strandebarm sokneråd og kyrkjeverja i Kvam (og kanskje prost og andre) - for å avklare på kva område ein ønskjer å samarbeide på framover. Kyrkjeverja ser det som både utfordrande, spennande og store muligheiter i å utvikle eit samarbeid med Strandebarm sokn. Her kan det vere noko å hente for alle partar som kan vere med å fremje vekst i våre kyrkjelydar - ved å nytte kvarandre sine sterke sider. Eit samarbeid kan gå på alle plan innan soknerådet si verksemd som t.d. gudstenester, trusopplæringsarbeid, diakoni, kyrkjeblad m.v. Men ein må først bli kjende med kvarandre, finne ut kva både Strandebarm sokn og Fusa sokn er interessert i å samarbeide om. Ein kan seie at avstanden til Strandebarm ikkje er lenger enn dei avstandane vi i dag allereie har i Fusa sokn. Eit samarbeidsmøte kan gjennomførast både før og/eller etter sommaren. Det kan også vere nyttig å vente til ny prest er på plass før ein gjennomfører eit slikt møte. Men det må avklarast nærmare. Men ein føresetnad er at både Strandebarm og Fusa sokneråd/sokn ønskjer eit samarbeid - og at eit samarbeid må skje på like vilkår. kan tvinge kvarandre i slike spørsmål - det gir vanlegvis ikkje noko godt resultat!

15 Fusa sokneråd si sak held fram - side 3 - Utlysing av prostiprest - samarbeid med Strandebarm prosti Saksopplysningar i møte. Bjørgvin BDR har informert om at det truleg vert intervju torsdag 27. mars, og at både Strandebarm og Fusa sokneråd vert inviterte med. Her vil representantar frå desse sokneråda kunne møte søkjar(-ar) og evt samrå seg i etterkant. Med bakgrunn i dei nye saksopplysningane kjem kyrkjeverja med nytt framlegg til vedtak: 1. Fusa sokneråd har om nødvendig dialog med Strandebarm sokneråd for praktisk oppfølging i tilsetjingsprosessen. 2. Fusa sokneråd har dialog med Strandebarm sokneråd for å avtale evt samarbeidsmøte - bli kjende med kvarandre og tankar/idear kring samarbeid framover. 3. Det er viktig at evt samarbeid mellom Strandebarm og Fusa skjer i tett dialog med andre som er naturleg å involvere, t.d. sokneprest og kyrkjeverje i Kvam.

16 MØTEBOK Fusa sokneråd Møtedato: Sak: A INNKJØP AV NY SALMEBOK Saksnr.: 2014/021 Ark.nr. 112 Sakshandsamar: HGS Fusa sokneråd gjorde følgjande vedtak: 1. Fusa sokneråd rår årsmøte til følgjande: Årsmøte vedtek å kjøpe inn den nye salmeboka, og delegerer til AU/soknerådet å ta stilling til når den skal kjøpast inn. 2. Fusa sokneråd vedtek med atterhald om årsmøte si godkjenning å kjøpe den nye salmeboka - at det vert kjøpt inn 340 nye salmebøker. 40 av desse skal ha stor skrift. Det skal vere skrift på salmebøkene med følgjande tekst: "FUSA SOKN". Innkjøpet må skje innan budsjettramma på kr ,-. Framlegg til vedtak: 1. Fusa sokneråd rår årsmøte til følgjande: Årsmøte vedtek å kjøpe inn den nye salmeboka, og delegerer til AU/soknerådet å ta stilling til når den skal kjøpast inn. 2. Fusa sokneråd vedtek med atterhald om årsmøte si godkjenning å kjøpe den nye salmeboka - at det vert kjøpt inn 340 nye salmebøker. 40 av desse skal ha stor skrift. Det skal vere sølvskrift på salmebøkene med følgjande tekst: "FUSA SOKN". Innkjøpet må skje innan budsjettramma på kr ,-. Framlegg til vedtak frå Siriann Vestbø: Framlegget vert vedteke, men "sølv" går ut. VEDTAK I SOKNERÅDET: Siriann Vestbø sitt framlegg samrøystes vedteke.

17 Fusa sokneråd si sak 2014/021 held fram - side 2 - Innkjøp av ny salmebok Trykte saksdokument: Ikkje trykte saksdokument: SAKSUTGREIING: Innleiing I sak handsama soknerådet sak om innføring av evt ny salmebok. Det er gjort vedtak om at dette skal fremjast som eiga sak i årsmøte 1.april d.å. Det er eigne reglar for innføring av ny salmebok, og det har eit kostnadsaspekt. Kven bestemmer om ein skal innføre ny salmebok I kyrkjelova 11 står det følgjande: "Menighetsmøte avgjør saker om innføring av ny godkjent salmebok og...". Det vil seie at det er soknemøte som avgjer spørsmålet om ein skal innføre ny salmebok, eller om ein skal halde seg til dei ein har no. Årsmøte er eit soknemøte. Økonomi Kyrkjelova 15 seier kva kommunen har plikt til å yte midlar til. Det står m.a. i 15, 3. ledd: "Utgiftsdekningen skal gi grunnlag for at det i soknene kan holdes de gudstjenester biskopen forordner...". Med bakgrunn i dette har soknerådet i sitt budsjettvedtak for 2014 sett av kr ,- i investering av nye salmebøker. Kantor Iman de Zwarte har rekna ut pris for kjøp av tal salmebøker som vi har i kyrkjene i dag. Til saman har vi om lag 310 salmebøker, vi må ha nokre salmebøker med besifra utgåve og minst seks sett med Norsk Koralbok. Samla kostnad vil utgjere minimum kr ,-. Av dei 310 salmebøkene vi har er om lag 40 med stor skrift, med følgjande fordeling i kyrkjene. Kyrkje Vanleg skrift Stor skrift Strandvik kyrkje 65 5 Fusa kyrkje Hålandsdal kyrkje Sævareid kapell 22 5 Sundvor kyrkje 50 4 Vi må rekne med å betale kr.299,- pr salmebok og kr.30,- - kr.50,- om vi vil ha sølvskrift e.l. med "Fusa sokn" på kvar salmebok.

18 Fusa sokneråd si sak 2014/021 held fram - side 3 - Innkjøp av ny salmebok Dessutan må vi kjøpe inn nokre sett med besifra utgåver og seks sett med Norsk Koralbok (om lag kr ,-). Vi ser at der ved fleire gudstenester er for få salmebøker. Det kan vere nyttig t.d. å ha 30 eksemplar ekstra med salmebøker i ei veske - som prest eller kantor kan ha med seg når ein skal kring i Fusa å gjennomføre gudsteneste. Kyrkjeverja vil difor rå til at ein kjøper inn ein del ekstra eksemplar om det vert vedteke å kjøpe inn ny salmebok. Eit mogleg kostnadsoversikt vert difor som følgjande: 340 salmebøker (40 med stor skrift) a kr.299,- kr ,-. Sølvskrift: kr ,- Andre bøker: kr ,- Transport og uføresett kr ,- Til saman kr ,- Argument for og i mot kjøp av ny salmebok: Når det gjeld argument i mot, kan det vere følgjande: - økonomi - ein del av dei tidlegare salmane står ikkje lenger i salmeboka - der er framleis ein del feil og manglar i den nye salmeboka, men færre enn før Argument for: - vi får ei salmebok i staden for to salmebøker - slik vi har det no - dei fleste kyrkjelydane kjøper inn den nye salmeboka, og det er praktisk at vi har mest mogleg sams praksis - det er ei eingongsinvestering, og då vil ein ha "salmeboka vår" i mange år framover. Så er det for alle høve til å fylle på med argument for og i mot fram til årsmøtet, som skal ta stilling til spørsmålet om ny salmebok. Oppsummering Fusa sokneråd har sett av på budsjettet for 2014 inntil kr ,- til ny salmebok, så det er løyvd midlar til gjennomføringa - om ein vil investere i salmebok. Ein rår til at talet på salmebøker vert som før i kyrkjene, men at ein har ein reserve som kan takast med når ein ser at det er behov for det. Det er tilrådd 30 slike eksemplar. Når det gjeld sølvskrift, må ein ta stilling til det. Kyrkjeverja rår til at ein får sett på sølvskrift viss ein får det innan ei akseptabel kostnadsramme. Tekst "FUSA SOKN". Det er det som ein skreiv dei siste gongane ein har kjøpt salmebøker. Før sto gjerne namnet på kyrkja, men det hadde truleg samanheng med at ein då var fleire sokn i Fusa kommune. Nokre stadar er det ikkje skrive noko. Ein del har private salmebøker, og det kan fort skje at nokon ved eit uhell tar med seg ei salmebok heim - då ein kanskje trur det er si salmebok. Det vil ein unngå om namn står på framsida.

19 MØTEBOK Fusa sokneråd Møtedato: Sak: A OPPRUSTING STRANDVIK KYRKJE Saksnr.: 2014/022 Ark.nr. 411 Sakshandsamar: HGS Fusa sokneråd gjorde følgjande vedtak: 1. Fusa sokneråd vedtek å løyve inntil kr ,- til opprusting av Strandvik kyrkje. Dekning ved bruk av "Fond Strandvik kyrkje" kr ,- og resten over investeringa som er planlagt for Strandvik kyrkje i I sjølve kyrkjerommet må ein bruke same fargar som før. I våpenhuset kan ein bruke same fargar som tidlegare er nytta, evt. fargar som i dag går att i sjølve kyrkjerommet. Ønskjer ein å nytte andre fargar, må det søkjast om godkjenning for det hos Bjørgvin bispedømeråd. Framlegg til vedtak: Fusa sokneråd vedtek å løyve inntil kr ,- til opprusting av Strandvik kyrkje. Dekning ved bruk av "Fond Strandvik kyrkje" kr ,- og resten over investeringa som er planlagt for Strandvik kyrkje i Kyrkjeverja kom med nytt framlegg til vedtak i møtet, jfr. saksutgreiinga: Pkt.2 I sjølve kyrkjerommet må ein bruke same fargar som før. I våpenhuset kan ein bruke same fargar som tidlegare er nytta, evt. fargar som i dag går att i sjølve kyrkjerommet. Ønskjer ein å nytte andre fargar, må det søkjast om godkjenning for det hos Bjørgvin bispedømeråd. VEDTAK I SOKNERÅDET: Kyrkjeverja sitt nye framlegg vart samrøystes vedteke.

20 Fusa sokneråd si sak held fram - side 2 - Opprusting Strandvik kyrkje Trykte saksdokument: Ikkje trykte saksdokument: SAKSUTGREIING: Strandvik kyrkjeutval har teke initiativ til å ta tak i vidare opprusting av Strandvik kyrkje. Det er henta inn pristilbod på kva dei ønskjer å gå vidare med. Vedlagt følgjer oversikt over tiltak og innhenta priser: 2 brune søyler v/alteret- 3 farger. Kr. 5000,- eks.mva. -dobbeldør mot gang -3 farger(sliping,flikksparkling,maling) kr. 8000,- eks.mva. -19 benker på amfi a 1900,- (samme pris som sist) kr 36100,-eks.mva. -sider av orgel på amfi. Kr. 1000,- eks.mva. -teppe i inngang nytt 4 x 3 mtr FERDIG KANTET kr 5500,- eks.mva. -Inngang malerarbeid av tak, vegger,trapp, søyler m/utstyr kr ,- eks.mva. -3 stk vindu i innganng. 2 strøk + flikksparkling kr. 6000,- eks.mva. -Benker inne i storsal langs vegg( sete + 1 mtr opp på vegg) 1 strøk maling + 2 strøk lakk. Kr 10000,- eks.mva. Samla kostnad er kr mva.. På fond "Strandvik kyrkje" står det att kr ,-. Ei anna prioritert oppgåve som må gjerast er å ta stilling til opprusting av orgelet. Soknerådet har oppnemnd ei arbeidsgruppe til å sjå på evt finansiering av opprusting av orgelet, men ein er ikkje kome i gong med det enno. Kyrkjeverja er positiv til at ein kjem i møte delar av ønskje frå kyrkjeutvalet, men ein må så setje inn alle ressursar på orgelet - om ein skal få rusta opp det. Og dette må gjerast i samråd og samarbeid med kyrkjeutvalet og andre. For her må alle positive krefter setjast inn om ein skal kunne finansiere truleg meir enn kr ,- på opprusting av orgelet i Strandvik kyrkje; - på same måte som ein gjorde det i si tid då ein investerte i nytt orgel i Fusa kyrkje. Når rekneskapen ligg føre for 2013, vil kyrkjeverja rå til at ein ser om der er midlar sett av på fonds, - og evt andre midlar som kan nyttast som delvis dekning av utgifter til orgelet. Dette må i så fall fremjast som ei eiga sak.

HOVUDUTSKRIFT. År 2014, den 30. september, hadde Fusa sokneråd møte i Strandebarm kyrkjelydshus i Strandebarm.

HOVUDUTSKRIFT. År 2014, den 30. september, hadde Fusa sokneråd møte i Strandebarm kyrkjelydshus i Strandebarm. FUSA SOKNERÅD HOVUDUTSKRIFT År 2014, den 30. september, hadde Fusa sokneråd møte i Strandebarm kyrkjelydshus i Strandebarm. Møtet tok til kl.19.00 og var slutt kl.21.15. Innkallinga var sendt representantane

Detaljer

HOVUDUTSKRIFT. År 2014, den 5. juni, hadde Fusa sokneråd møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter, Eikelandsosen.

HOVUDUTSKRIFT. År 2014, den 5. juni, hadde Fusa sokneråd møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter, Eikelandsosen. FUSA SOKNERÅD HOVUDUTSKRIFT År 2014, den 5. juni, hadde møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter, Eikelandsosen. Møtet tok til kl.18.30 og var slutt kl.21.10. Innkallinga var sendt representantane og vararepresentantane

Detaljer

HOVUDUTSKRIFT. År 2013, den 4. april, hadde Fusa sokneråd møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter, Eikelandsosen.

HOVUDUTSKRIFT. År 2013, den 4. april, hadde Fusa sokneråd møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter, Eikelandsosen. FUSA SOKNERÅD HOVUDUTSKRIFT År 2013, den 4. april, hadde Fusa sokneråd møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter, Eikelandsosen. Møtet tok til kl.18.30 og var slutt kl.21.30. Innkallinga var sendt representantane

Detaljer

HOVUDUTSKRIFT. År 2014, den 29. oktober, hadde Fusa sokneråd møte på Fusa kyrkjekontor, Eikelandsosen

HOVUDUTSKRIFT. År 2014, den 29. oktober, hadde Fusa sokneråd møte på Fusa kyrkjekontor, Eikelandsosen FUSA SOKNERÅD HOVUDUTSKRIFT År 2014, den 29. oktober, hadde møte på Fusa kyrkjekontor, Eikelandsosen Møtet tok til kl.18.40 og var slutt kl.21.30. Innkallinga var sendt representantane og vararepresentantane

Detaljer

HOVUDUTSKRIFT. År 2013, den 7. november, hadde Fusa sokneråd møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter, Eikelandsosen.

HOVUDUTSKRIFT. År 2013, den 7. november, hadde Fusa sokneråd møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter, Eikelandsosen. FUSA SOKNERÅD HOVUDUTSKRIFT År 2013, den 7. november, hadde Fusa sokneråd møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter, Eikelandsosen. Møtet tok til kl.19.00 og var slutt kl.21.30. Innkallinga var sendt representantane

Detaljer

HOVUDUTSKRIFT. År 2015, den 18. mars, hadde Fusa sokneråd møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter, Eikelandsosen.

HOVUDUTSKRIFT. År 2015, den 18. mars, hadde Fusa sokneråd møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter, Eikelandsosen. FUSA SOKNERÅD HOVUDUTSKRIFT År 2015, den 18. mars, hadde Fusa sokneråd møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter, Eikelandsosen. Møtet tok til kl.18.30 og var slutt kl.20.45. Innkallinga var sendt representantane

Detaljer

HOVUDUTSKRIFT. År 2016, den 18. oktober, hadde Fusa sokneråd møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter, Eikelandsosen.

HOVUDUTSKRIFT. År 2016, den 18. oktober, hadde Fusa sokneråd møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter, Eikelandsosen. FUSA SOKNERÅD HOVUDUTSKRIFT År 2016, den 18. oktober, hadde møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter, Eikelandsosen. Møtet tok til kl.18.30 og var slutt kl.20.20. Innkallinga var sendt representantane og

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

HOVUDUTSKRIFT. År 2014, den 28. januar, hadde Fusa sokneråd møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter, Eikelandsosen.

HOVUDUTSKRIFT. År 2014, den 28. januar, hadde Fusa sokneråd møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter, Eikelandsosen. FUSA SOKNRÅD HOVUDUTSKRFT År 2014, den 28. januar, hadde Fusa sokneråd møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter, ikelandsosen. Møtet tok til kl.18.30 og var slutt kl.20.30. nnkallinga var sendt representantane

Detaljer

HOVUDUTSKRIFT. År 2015, den 27. januar, hadde Fusa sokneråd møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter, Eikelandsosen.

HOVUDUTSKRIFT. År 2015, den 27. januar, hadde Fusa sokneråd møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter, Eikelandsosen. FUSA SOKNRÅD HOVUDUTSKRFT År 2015, den 27. januar, hadde Fusa sokneråd møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter, ikelandsosen. Møtet tok til kl.18.30 og var slutt kl.21.10. nnkallinga var sendt representantane

Detaljer

Møteprotokoll for møte i

Møteprotokoll for møte i Møteprotokoll for møte i Masfjorden Kyrkjelege Fellesråd 27.01. 2015 kl. 1815 i kantina på kommunehuset. Desse møtte: Ragnhild Skuggedal Britt E. Nordland Åse Dyrkolbotn Øyvind Kristoffersen Egil Kvingedal

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 01.10.14

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 01.10.14 Side 1 av 5 Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 01.10.14 Frå saksnummer: 60/ 14 Møtestad: Kyrkjestova på Bore Til saksnummer: 67/ 14 Av soknerådet sine medlemmar/ varamedlemmar møtte Medlemmer

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat 5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat Mat: Ingunn AU Arbeidsutvalet for soknerådet. Møter kvar månad ca 1 veke før soknerådsmøtet. Tar unna saker av meir forretningsmessig karakter. SR Soknerådet FR Klepp

Detaljer

7. soknerådsmøte 2014, 3. juni: Referat

7. soknerådsmøte 2014, 3. juni: Referat 7. soknerådsmøte 2014, 3. juni: Referat Sokneråd FOK Tilstede : Merknader / Vararepresentant: Jon Lende Leiar av soknerådet Tor Arne Laland Sigve Klakegg Karl Inge Lygre Nestleiar Helen Hetland Mori 1.vara

Detaljer

MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD

MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD DEN NORSKE KYRKJA Bremnes sokneråd MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD Møtestad: Rådhuset Tid: Tysdag 26.11.2013 kl. 19.30-22.00 Desse møtte: Berit Hallaråker, Asbjørn Gundersen, Bjarte Aartun, Karl Mæland, Elin

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

Referat frå Soknerådsmøte 17.oktober 2013

Referat frå Soknerådsmøte 17.oktober 2013 Referat frå Soknerådsmøte 17.oktober 2013 Sokneråd FOK Tilstede: Merknader / Vararepresentant: Jon Lende Leiar av soknerådet Tor Arne Laland Sigve Klakegg Karl Inge Lygre Til stades siste del av møtet

Detaljer

Soknerådsmøte FOK 14. november 2013

Soknerådsmøte FOK 14. november 2013 Soknerådsmøte FOK 14. november 2013 Sokneråd FOK Tilstede: Merknader / Vararepresentant: Jon Lende Leiar av soknerådet Tor Arne Laland Sigve Klakegg Karl Inge Lygre Helen Hetland Mori Ragnhild Vaage Astrid

Detaljer

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling Møteinnkalling Utval: Yrkesopplæringsnemnda/Utdanningsutvalet Møtestad: 101 Fylkeshuset i Molde Dato: 23.10.2014 Tid: 10:30 Forfall skal meldast til utvalssekretær Ann Torill Vaksvik tlf 71 25 88 56 eller

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

DEN NORSKE KYRKJA Kyrkja i Lærdal

DEN NORSKE KYRKJA Kyrkja i Lærdal Møteinnkalling Møtedato: 12.01.2012 Møtestad: Kyrkjestova Møtetid: Kl. 08:30-11:30 Tilsette sine adminstrasjonsrepresentantar vert kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon

Detaljer

Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje

Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje Visjon: Å gjere Jesus synleg I perioden 2015-2017 skal visjonen synleggjerast gjennom fire utvalde satsingar. Gudstenester, offerdagar, misjonsmesse og andre

Detaljer

SOTRA BRANNVERN IKS - I arbeid for eit branntrygt lokalsamfunn!

SOTRA BRANNVERN IKS - I arbeid for eit branntrygt lokalsamfunn! SOTRA BRANNVERN IKS - I arbeid for eit branntrygt lokalsamfunn! Representantskapet Representantskapet for Medlemmer: Medlem: Eli Årdal Berland (forfall) Fjell kommune Medlem: Ove Bernt Trellevik Sund kommune

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 15. april 2015

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 15. april 2015 Side 1 av 5 Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 15. april 2015 Frå saksnummer: 20/ 15 Møtestad: Kyrkjestova på Bore Til saksnummer: 30/ 15 Av soknerådet sine medlemmar/ varamedlemmar møtte

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

SAKSUTGREIING. Sak: Felles sokneråd for Leveld, Torpo og Ål sokn. Sokneråda i Ål kallar inn til kyrkjelydsmøte etter gudstenesta:

SAKSUTGREIING. Sak: Felles sokneråd for Leveld, Torpo og Ål sokn. Sokneråda i Ål kallar inn til kyrkjelydsmøte etter gudstenesta: SAKSUTGREIING Sak: Felles sokneråd for Leveld, Torpo og Ål sokn Sokneråda i Ål kallar inn til kyrkjelydsmøte etter gudstenesta: Torpo kyrkje sundag 28. sept. kl. 11.00 Ål kyrkje sundag 5. okt. kl. 11.00

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN Lov for Jotun, skipa 30.03.1923. Vedteken den 10.06.1945, med seinare endringar seinast av 29.06.2000. Revidert etter årsmøte i 2007 og 2011. Godkjend av Idrettsstyret: 18.02.02

Detaljer

kjærleiken ein har til kyrkja. Denne arven er det som må førast vidare til neste generasjon.

kjærleiken ein har til kyrkja. Denne arven er det som må førast vidare til neste generasjon. Visitasforedrag i Vik 6. mars 2016 Kjære kyrkjelyd! Takk for flotte dagar her i Vik! Det er ei fantastisk vakker bygd. Og det handlar ikkje berre om naturen. Her har forfedrene dykkar bygd dei vakraste

Detaljer

2. Soknerådsmøte februar Referat

2. Soknerådsmøte februar Referat 2. Soknerådsmøte 2017 14. februar Referat Mat: Karl Inge AU Arbeidsutvalet for soknerådet. Møter kvar månad ca 1 veke før soknerådsmøtet. Tar unna saker av meir forretningsmessig karakter. SR Soknerådet

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

MASFJORDEN KOMMUNE. Arbeiderpartiet: Høgre: Senterpartiet: Bjørn Egil Nordland (vara) Karstein Totland, ordførar Lene Hansen Kvamsdal

MASFJORDEN KOMMUNE. Arbeiderpartiet: Høgre: Senterpartiet: Bjørn Egil Nordland (vara) Karstein Totland, ordførar Lene Hansen Kvamsdal Møte nr 3, den 03.12.2013 Side 1 av 7 MASFJORDEN KOMMUNE Vedtaksprotokoll for Den 03.12.2013 kl 09.40 11.00, heldt møte på Kommunehuset. Følgjande saksnummer vart handsama i møtet: 014/13-018/13 Innkalling

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS)

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS) Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2012/1597-12483/2013 Sakshandsamar: Unni Rygg Dato: 04.06.2013 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 30/13 Ungdommens kommunestyre 11.06.2013 72/13 Kommunestyret 20.06.2013

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK)

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) SAK 55/13 REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) Saksopplysning I sak 49/13, under eventuelt var eit punkt spørsmålet om ikkje Regionrådet for Hallingdal burde

Detaljer

Møteprotokoll for Radøy sokneråd

Møteprotokoll for Radøy sokneråd Møteprotokoll for Radøy sokneråd Tid: 02.02.2016 kl. 18:00-20:00 Stad: KYRKJEKONTORET, MØTEROMMET Frammøte: Gunnar Olav Kartveit Grethe Lunde Sølvi Helen Kvalheim Mjøs Silje Kristin Ellingsen Tore Morland

Detaljer

JØLSTER KOMMUNE TILSETJINGSREGLEMENT

JØLSTER KOMMUNE TILSETJINGSREGLEMENT Vedteke i k-sak 24/05 den 14.6.05 Ref: ARH 04/01451-004 Løpenr: 002499/05 Arkivnr: 410 JØLSTER KOMMUNE TILSETJINGSREGLEMENT I N N H A L D 1. OMFANG...1 1.1. Definisjon... 1 1.2. Tilhøve til lov, tariffavtale

Detaljer

Referat frå 1. soknerådsmøte 2014, 14. Januar

Referat frå 1. soknerådsmøte 2014, 14. Januar Referat frå 1. soknerådsmøte 2014, 14. Januar Sokneråd FOK Tilstede : Merknader / Vararepresentant: Jon Lende Leiar av soknerådet Tor Arne Laland Sigve Klakegg Karl Inge Lygre Helen Hetland Mori 1.vara

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Forfall og møtande varamedlemer: Atle Kvåle, Ap hadde forfall. For han møtte Gustav Folkestad, V, som vararepresentant.

MØTEPROTOKOLL. Forfall og møtande varamedlemer: Atle Kvåle, Ap hadde forfall. For han møtte Gustav Folkestad, V, som vararepresentant. FUSA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Arkivsak: Løpenummer: Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 09.04.2014 Tid: 16:00-17:35 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Saklista

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 25. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 19

Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 25. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 19 Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 25. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 19 Til stades på møtet: 15, alle med røysterett Sak 1 Opning av møtet 1.1 Godkjenning

Detaljer

Kontrollutvalet i Suldal kommune

Kontrollutvalet i Suldal kommune Kontrollutvalet i Suldal kommune KONTROLLUTVAL ET SI ÅRSMELDING FOR 2010 1. INNLEIING Kapittel 12 i kommunelova omtalar internt tilsyn og kontroll. Kommunestyret sjølv har det øvste tilsynet med den kommunale

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 OS KOMMUNE Personalavdelinga MØTEPROTOKOLL Personalutvalet Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 Innkalte: Funksjon Leiar Nestleiar Medlem Tilsette repr Tilsette repr Namn

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1 OS KOMMUNE Utval: OS ELDRERÅD Møtestad: Luranetunet - merk staden! Møtedato: 13.09.2004 Tid: 14.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I

Detaljer

Selje kommune MØTEBOK

Selje kommune MØTEBOK Selje kommune MØTEBOK MØTEBOK Kommune Styre, råd, utval o.a. Møtedato Møtestad Frå kl. Til kl. Selje Kontrollutvalet 18.06.2014 Kommunehuset 11.00 12.30 TILSTADES PÅ MØTET Per Egil Hellebust Medlemer Renate

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

INNKALLING TIL SOKNERÅDSMØTE. Du vert med dette kalla inn til soknerådsmøte tysdag 22.november 2016 kl på kyrkjelydshuset (møterom 2.etasje).

INNKALLING TIL SOKNERÅDSMØTE. Du vert med dette kalla inn til soknerådsmøte tysdag 22.november 2016 kl på kyrkjelydshuset (møterom 2.etasje). Austrheim sokn Kyrkjeverja Tlf: 56 16 72 90 kyrkjeverje@austrheim.sokn.no INNKALLING TIL SOKNERÅDSMØTE Du vert med dette kalla inn til soknerådsmøte tysdag 22.november 2016 kl 19.00 på kyrkjelydshuset

Detaljer

Årsmelding 2013 Fusa sokneråd (vedteken av Fusa sokneråd, 5. mai 2014)

Årsmelding 2013 Fusa sokneråd (vedteken av Fusa sokneråd, 5. mai 2014) Årsmelding 2013 Fusa sokneråd (vedteken av Fusa sokneråd, 5. mai 2014) A. Innleiing 2013 har vore eit år med stort engasjement gjennomføring av ny gudstenesteordning oppfølging etter bispevisitas stor

Detaljer

MØTEBOK Fusa sokneråd

MØTEBOK Fusa sokneråd MØTEBOK Fusa sokneråd Møtedato: 23.03.2017 Sak: S GODKJENNING AV ÅRSMELDING 2016 Saksnr.: 2017/014 Ark.nr. 046 Sakshandsamar: HGS Fusa sokneråd gjorde følgjande vedtak: Årsmeldinga for 2016 vert godkjent

Detaljer

SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 14.11.2008 Tid: 1200-1400

SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 14.11.2008 Tid: 1200-1400 Sogndal kommune Sogndal kommune Utval: Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 14.11.2008 Tid: 1200-1400 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 9/08 08/679 "Ungdom-kultur-helg" 10/08

Detaljer

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.00 Møtedato: 27.08.14

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.00 Møtedato: 27.08.14 Side 1 av 5 Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.00 Møtedato: 27.08.14 Frå saksnummer: 50/ 14 Møtestad: Høgaleitet 36, heime hos Nicolai Til saksnummer: 59/ 14 Av soknerådet sine medlemmar/ varamedlemmar

Detaljer

MØTEINNKALLING. Folkevalde, både medlemer og varamedlemer, plikter å møte jf. kommunelova 40 nr. 1, med mindre det ligg føre gyldig forfall.

MØTEINNKALLING. Folkevalde, både medlemer og varamedlemer, plikter å møte jf. kommunelova 40 nr. 1, med mindre det ligg føre gyldig forfall. Utvalg: Ungdomsrådet Møtestad: Møterom A, Rådhuset Dato: 16.11.2017 Tid: 16:00 MØTEINNKALLING Forfall skal snarast meldast til koordinator på e-post: mll@volda.kommune.no eller mobil nr. 480 09 814 som

Detaljer

Vedtekter for Fusa Kraftlag

Vedtekter for Fusa Kraftlag - 1 - Vedtekter for Fusa Kraftlag Gjeldane frå 01.01.2011 1 Namn Føretaket sitt namn er Fusa Kraftlag SA. 2 Føremål. Fusa Kraftlag SA er eit ålmennyttig samvirke med skiftande medlemstal og kapital. Føremålet

Detaljer

Møteprotokoll for Bjørgvin bispedømeråd

Møteprotokoll for Bjørgvin bispedømeråd Møteprotokoll for Bjørgvin bispedømeråd Møtedato: 27. 28. januar 2016 Møtestad: Bjørnefjorden gjestetun, Os Møtetid: 27. januar: 15:30 18:00 og 28. januar: 13:00 15:00 Møtedeltakarar Nora Sætre Baartvedt

Detaljer

HOVUDUTSKRIFT. År 2013, den 2. oktober, hadde Fusa sokneråd møte i Eikelandsosen bedehus.

HOVUDUTSKRIFT. År 2013, den 2. oktober, hadde Fusa sokneråd møte i Eikelandsosen bedehus. FUSA SOKNERÅD HOVUDUTSKRIFT År 2013, den 2. oktober, hadde Fusa sokneråd møte i Eikelandsosen bedehus. Møtet tok til kl.19.00 og var slutt kl.21.15. Innkallinga var sendt representantane og vararepresentantane

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Arkivsak: 11/1133 Løpenummer: 11/ Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 14:00 16.

MØTEPROTOKOLL. Arkivsak: 11/1133 Løpenummer: 11/ Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 14:00 16. FUSA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Arkivsak: 11/1133 Løpenummer: 11/6765-3 Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 04.10.2011 Tid: 14:00 16.30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova.

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I SAMNANGER SOKNERÅD / SAMNANGER KYRKJESTYRE Måndag 22. april 2013 kl. 18.30 i kyrkja på Haga.

INNKALLING TIL MØTE I SAMNANGER SOKNERÅD / SAMNANGER KYRKJESTYRE Måndag 22. april 2013 kl. 18.30 i kyrkja på Haga. INNKALLING TIL MØTE I SAMNANGER SOKNERÅD / SAMNANGER KYRKJESTYRE Måndag 22. april 2013 kl. 18.30 i kyrkja på Haga. SAKSLISTE: Sak 12/13 KS Sak 13/13 KS GODKJENNING AV INNKALLING/ MØTEBOK MELDINGAR OG RÅDET

Detaljer

Utviklingsplan for Ørsta frikyrkje 2015-2017

Utviklingsplan for Ørsta frikyrkje 2015-2017 Utviklingsplan for Ørsta frikyrkje 2015-2017 Visjon: Vi vil gjere Jesus synleg I perioden 2015-2017 skal visjonen synleggjerast gjennom fire utvalde satsingar. I tillegg vil vi vidareføre gudstenester,

Detaljer

MASFJORDEN KOMMUNE. Vedtaksprotokoll for Formannskapet

MASFJORDEN KOMMUNE. Vedtaksprotokoll for Formannskapet Vedtaksprotokoll Masfjorden formannskap Møte nr 7, den 22.10.2013 Side 1 av 14 MASFJORDEN KOMMUNE Vedtaksprotokoll for Formannskapet Den 22.10.2013 kl 114.30 ca. 18.00, heldt Formannskapet møte på Kommunehuset.

Detaljer

Finansiering av søknaden

Finansiering av søknaden Hei, Dei føreslegne endringane er i orden for oss. Mvh Bjarte Lofnes Hauge Den 3. jun. 2016 kl. 11.02 skrev Guro Høyvik : Hei igjen, og takk for nye vedlegg. Eg har gått gjennom den

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 18/08 08/60 KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN - SØRE ØYANE NATURBARNEHAGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 18/08 08/60 KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN - SØRE ØYANE NATURBARNEHAGE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 12.02.2008 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall: Ingrid Netland (Sp) Sigurd Laugen (Tvs) Eirik Neverdal (Tvs) Haldor

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2014/2350-21542/2014 Sakshandsamar: Grethe Bergsvik Dato: 09.10.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Drøftingssak - Eigarskapsmelding 2015 Samandrag

Detaljer

Dok.dato: 27.09.2011 Vår Ref: 2011001929-1 Arkiv: N-025 REGLEMENT FOR SUND KOMMUNESTYRE

Dok.dato: 27.09.2011 Vår Ref: 2011001929-1 Arkiv: N-025 REGLEMENT FOR SUND KOMMUNESTYRE Dok.dato: 27.09.2011 Vår Ref: 2011001929-1 Arkiv: N-025 REGLEMENT FOR SUND KOMMUNESTYRE 1 REGLEMENT FOR SUND KOMMUNESTYRE 1. SAKSFØREBUING TIL KOMMUNESTYRET Administrasjonssjefen skal sjå til at dei saker

Detaljer

MØTEINNKALLING. NB! Sak Destinasjon Ålesund og Sunnmøre oppløysing og medlemsskap i nytt selskap vil bli ettersendt.

MØTEINNKALLING. NB! Sak Destinasjon Ålesund og Sunnmøre oppløysing og medlemsskap i nytt selskap vil bli ettersendt. MØTEINNKALLING Utval: Formannskapet Møtedato: 26.03.2015 Møtestad: Kommunehuset, Brattvåg Møtetid: Kl. 14:00 NB! Sak Destinasjon Ålesund og Sunnmøre oppløysing og medlemsskap i nytt selskap vil bli ettersendt.

Detaljer

10. Soknerådsmøte november Referat

10. Soknerådsmøte november Referat 10. Soknerådsmøte 2016 15. november Referat Mat: Bjørg N. AU Arbeidsutvalet for soknerådet. Møter kvar månad ca 1 veke før soknerådsmøtet. Tar unna saker av meir forretningsmessig karakter. SR Soknerådet

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 03.09.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 16:00 Merk deg møtetidspunktet! Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 09.12.2013 Kl.: 12.00 14.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 36/13 43/13

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 09.12.2013 Kl.: 12.00 14.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 36/13 43/13 Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 09.12.2013 Kl.: 12.00 14.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 36/13 43/13 MØTELEIAR Johan Inge Særsten (Frp) DESSE MØTTE Wilhelm Engelsen (Ap) Jens Arne

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Forfall og møtande varamedlem: Hanne Solvang hadde forfall. For henne møtte Harald Hjartåker som vararepresentant.

MØTEPROTOKOLL. Forfall og møtande varamedlem: Hanne Solvang hadde forfall. For henne møtte Harald Hjartåker som vararepresentant. FUSA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Arkivsak:13/284-2 Løpenummer:13/3424 Utval: Råd for seniorar og menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 04.06.2013 Tid: 19:00-22.20 Innkalling til

Detaljer

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte:

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte: Vår ref. 15/537-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015 Tokke kommune - kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 11.05.2015 Tid: kl 10.00 12.00 Sted: Møterom Kultur,

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Kommunikasjonsplan Nordhordland ein 2020? Nordhordland Utviklingsselskap IKS Foto: NUI / Eivind Senneset Nordhordland

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Arkivsak:12/167 Løpenummer: 12/6303 Utval: Ungdomsrådet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 11:30 14:15

MØTEPROTOKOLL. Arkivsak:12/167 Løpenummer: 12/6303 Utval: Ungdomsrådet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 11:30 14:15 FUSA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Arkivsak:12/167 Løpenummer: 12/6303 Utval: Ungdomsrådet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 18.09.2012 Tid: 11:30 14:15 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova.

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2014 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: Tid:

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: Tid: MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 07.06.05 Tid: 15.00-18.00 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

MØTEPROTOKOLL SAKLISTE. 23/15 15/3253 Sak oversendt frå Fylkesrådet for eldre - Timebestilling for eldre hjå fastlege

MØTEPROTOKOLL SAKLISTE. 23/15 15/3253 Sak oversendt frå Fylkesrådet for eldre - Timebestilling for eldre hjå fastlege MØTEPROTOKOLL Utval Eldrerådet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 30.11.2015 Start kl.: 09.00 Slutt kl.: 14.25 Til stades på møtet Medl.: Forfall: Varamedl.: Frå adm. (evt. andre): Johannes Lad, Kåre Høyheim,

Detaljer

Protokoll frå møte i Bore sokneråd Tysdag 1. desember 2015

Protokoll frå møte i Bore sokneråd Tysdag 1. desember 2015 Side 1 av 6 Protokoll frå møte i Bore sokneråd Tysdag 1. desember 2015 Møtestad: Bore kyrkjekontor Frå saksnummer: 72/15 Til saksnummer: 83/15 Av soknerådet sine medlemmar/ varamedlemmar møtte: Nicolai

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Tema: Utskriving av pasientar frå sjukehus til kommune Samhandling mellom Stord sjukehus

Detaljer

Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo

Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 17. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 20.00 Til stades på møtet var 17 personar. 16 av desse hadde røysterett. Referent: Lisa

Detaljer

Austevoll kommune MØTEINNKALLING

Austevoll kommune MØTEINNKALLING Austevoll kommune MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR MENNESKE MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 03.06.2013 Kl. 15.00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utval Type Dato 005/15 Eldrerådet PS 27.04.2015. Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Norunn Malene Storebø 15/610

Saksframlegg. Saksnr Utval Type Dato 005/15 Eldrerådet PS 27.04.2015. Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Norunn Malene Storebø 15/610 Austevoll kommune Innkalling Eldrerådet Møtestad: Kommunestyersal Møtedato: 27.04.2015 Møtetid: 10:00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 5508 10 00 servicekontoret eller til postmottak@austevoll.kommune.no.

Detaljer

Side 2 av 6 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 001/13 13/91 Faste saker 002/13 09/635 Utbygging ved Samnangerh

Side 2 av 6 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 001/13 13/91 Faste saker 002/13 09/635 Utbygging ved Samnangerh SAMNANGER KOMMUNE Side 1 av 6 MØTEINNKALLING Utval: Kommunestyret Møtedato: 12.02.2013 Møtetid: 17:00 - Møtestad: Kommunehuset Varamedlem skal ikkje møta utan nærare innkalling Forfall til møtet eller

Detaljer

3. Soknerådsmøte 2016, 9. mars Referat

3. Soknerådsmøte 2016, 9. mars Referat 3. Soknerådsmøte 2016, 9. mars Referat Mat: Bjørg N. AU Arbeidsutvalet for soknerådet. Møter kvar månad ca 1 veke før soknerådsmøtet. Tar unna saker av meir forretningsmessig karakter. SR Soknerådet FR

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

Rettleiing for revisor sin særattestasjon

Rettleiing for revisor sin særattestasjon Rettleiing for revisor sin særattestasjon Om grunnstønad til nasjonalt arbeid til frivillige barne- og ungdomsorganisasjonar, statsbudsjettets kap. 857, post 70 (Jf. føresegn om tilskot til frivillige

Detaljer

Månadsbrev for ROSA mars 2015

Månadsbrev for ROSA mars 2015 Månadsbrev for ROSA mars 2015 Oppsummering/ evaluering av mars Mars har vore ein lunefull månad med tanke på veret, men vi gledar oss over mange fine dagar med sol og vårleg varme. Har vore mykje ute og

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utval Møtedato Sakshandsamar 140/11 KOMMUNESTYRE Steinar Hole. Arkiv: FE-030

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utval Møtedato Sakshandsamar 140/11 KOMMUNESTYRE Steinar Hole. Arkiv: FE-030 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utval Møtedato Sakshandsamar 140/11 KOMMUNESTYRE 08.11.2011 Steinar Hole Arkivsaknr. 11/313 Arkiv: FE-030 Rapport etter forvaltningsrevisjon vedk. internkontroll i Austevoll kommune

Detaljer

Kontrollutvalet i Hå INNKALLAST TIL MØTE 12. februar 2008 kl på Rådhuset, Varhaug

Kontrollutvalet i Hå INNKALLAST TIL MØTE 12. februar 2008 kl på Rådhuset, Varhaug ROGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 1 Kontrollutvalet i Hå INNKALLAST TIL MØTE 12. februar 2008 kl. 08.30 på Rådhuset, Varhaug SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av

Detaljer

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.04.2009 Tid: 15.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 4/09 09/254

Detaljer

Protokoll frå møte Frå kl til Møtedato: 4. mars 2015

Protokoll frå møte Frå kl til Møtedato: 4. mars 2015 Side 1 av 5 Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 4. mars 2015 Frå saksnummer: 8/15 Møtestad: Kyrkjestova på Bore Til saksnummer: 19/15 Av soknerådet sine medlemmar/ varamedlemmar møtte Medlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 18:00 19:10

MØTEPROTOKOLL Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 18:00 19:10 FUSA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 01.03.2016 Tid: 18:00 19:10 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer