Årsmelding 2013 Fusa sokneråd (vedteken av Fusa sokneråd, 5. mai 2014)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2013 Fusa sokneråd (vedteken av Fusa sokneråd, 5. mai 2014)"

Transkript

1 Årsmelding 2013 Fusa sokneråd (vedteken av Fusa sokneråd, 5. mai 2014) A. Innleiing 2013 har vore eit år med stort engasjement gjennomføring av ny gudstenesteordning oppfølging etter bispevisitas stor utvendig opprusting av Hålandsdal kyrkje og omstilling pga nedskjeringar på fleire område. I løpet av 2012 og 2013 er presteressursane redusert med om lag ein halv stilling, reduksjon i løyvingar til trusopplæringsarbeidet og reduksjon i talet på forordna gudstenester. Frå kommunalt hald fekk vi redusert løyvingar til soknerådet med om lag 8% (om lag kr ,-). Dette har resultert i m.a. reduksjon i administrativ stilling, mindre organisttenester og dårlegare vedlikehald på kyrkjer og kyrkjegardar. Til tross for store nedskjeringar har ein hatt eit aktivt år - og mykje positivt har skjedd i kyrkjelyden vår. B. Gudstenester Gudstenestene er pulsslaget i kyrkjelyden! I 2013 samlast vi 105 gongar (2012:110) til gudstenestefeiring. Av desse var 89 på søn- og helgedagar. 19 var familiegudstenester. Mange av desse var knytte til trusopplæringa. I alt var det 7889 (2012: 8015) gudstenestedeltakarar. Talet på gudstenester og gudstenestedeltakarar er såleis litt lågare enn i Totalt var det 1536 nattverdfeirande. Trenden over tid synest å vere at talet på gudstenester går noko ned, utan at dette slår vesentleg ut på talet på gudstenestedeltakarar. Hausten 2013 fekk vi godkjent ny gudstenesteforordning, som vart verksam frå Etter denne vert gudstenestefordelinga slik, med tala frå tidlegare ordning (1999) i parentes: Totalt i soknet 94 (104), Fusa 28 (27), Strandvik 12 (20), Hålandsdal 18 (20), Eikelandsosen 8 (4), Holmefjord 2 (5), Sundvor18 (21), Sævareid 8 (11). Talet på gudstenester vert altså noko redusert, men ikkje i Fusa og Eikelandsosen. Nokre fleire gudstenester var på ettermiddagstid (16.30) siste året, for å ha tilgjengeleg prest og organist. Dei aller fleste av desse var i Sundvor, Strandvik og Hålandsdalen. Når vi skal dele prest med Strandebarm, må det truleg bli fleire av desse ettermiddags-gudstenestene. Vi må såleis vurdere om dei skal leggjast til berre nokre av kyrkjene, eller fordelast på alle. C. Trusopplæring Trusopplæring har vore eit satsingsområde gjennom mange år og aldersspekteret er 0-18 år! Det er viktig å skilje mellom kontinuerlege tiltak som er t.d. søndagsskule, kor m.m og breiddetiltak. Kontinuerlege tiltak vert ikkje rekna som trusopplæringstiltak. Dei fleste trusopplæringstiltaka ender ut i ei gudsteneste. Vi hadde 34 dåp i 2013 (44 i 2012). Av dåpsborna var 31 busett i Fusa (34). Vi har stor oppslutning om trusopplæringsarbeidet; kring 90% på nokre av tiltaka. Av arbeid kan nemnast m.a.: 1

2 Musikk ved livets begynnelse tilbod for born 0-1 år (+ nokre 2-åringar) med føresette. 36 deltakarar. Tiltaket skjer i samarbeid med Fusa kommune, men soknerådet har det daglege ansvaret for gjennomføringa. Foreldrefest tilbod til dei som har fått barnet sitt døypt det siste året. Ca 21 babyar. Om lag 70 personar inkl born og vaksne 3 år - Familiemix der 3-åringane vert inviterte - eit tilbod til alle døypte treåringar, knytt til advent og førebuing til jul (16 av 35 born deltok) 4 år eit tilbod til alle døypte 4-åringar. Fellessamling og utdeling av Barne-Bibel i lokalkyrkja - 15 av 22 born deltok. 5 år - Hausttakkefest med fireåringar - hausttakegudsteneste (23 av 40 born deltok). Nytt tiltak i år - Dåpsskule eit tilbod som er under utvikling kring i soknet. Gjev 6-åringane grunnleggjande kunnskap og oppleving av kristen tru gjennom ulike aktivitetar. (19 av 43 born deltok) 7 år - Bok og bolle - lesestund. 20 av 47 born deltok. Nytt tilak i år - Tårnagenthelg eit helgetilbod til alle døypte 8-åringar, som gjev grunnleggjande kyrkjekunnskap. 17 av 45 born deltok år - Misjonstivoli og MAF annakvart år. Misjon er eit viktig tema i trusopplæringa. 20 av 75 born deltok. 11 år - Utdeling av "Bibelen - ei vandring gjennom den store forteljinga". 34 av 48 born deltok. Konfirmantåret eit omfattande tilbod til alle 14-åringane. I 2012/2013 om lag 95% oppslutning! 39 vart konfirmerte i 2012 (46). 15 år - Ungdomsgudsteneste - fjorårskonfirmantar vart spesielt inviterte, og nokre av dei bidrog i gudstenesta. Nytt tiltak i Ny trusopplæringsplan er under utarbeiding, og skal vedtakast i soknerådet og godkjennast av Bjørgvin bispedømeråd i løpet av Kyrkjelyden driv sundagsskule i Fusa kyrkje når der er høgmesse. Dette vert definert som kontinuerleg tiltak. Ungdomsarbeid her har ein ungdomsklubb i Eikelandsosen og ein på Fusa. Klubbane er eit lavterskeltilbod for ungdomane i soknet, som skapar fellesskap og gjev grunnleggjande trusopplevingar. Annakvar veke har ein òg eit eige opplegg som heiter Basic for ungdomar som ønskjer meir djupnetilbod om den kristne trua. Ungdomsklubben samla i 2013 gj.sn. 42 deltakarar, dvs. om lag 1/4 av målgruppa. 2

3 D. Diakoni Diakoni handlar om fellesskap og omsorg, rettferd og solidaritet, og eit kyrkjeleg nærver i dei store vegkryssa i livet. Det har vore lite aktitivet i regi av diakoniutvalet det siste året. I tillegg til dei kyrkjelege handlingane (vigsel og gravferd) skjer det meste av diakonien såleis uorganisert gjennom einskildmenneske som stiller opp for andre, eller i regi av frivilligsentralen og gjennom barne- og ungdomsarbeidet. Vigsel. Det var uvanleg få vigslar i 2013, med to kyrkjelege vigslar og ei velsigning av kyrkjeleg inngått ekteskap. Gravferd. Det var 48 kyrkjelege gravferder i Gravferdene er såleis ein vesentleg del dei kyrkjeleg tilsette si teneste. Kyrkjeutval og andre uløna medarbeidarar hjelpte til ved fleire gravferder som var særleg tunge og samla ekstra mange. Denne hjelpa er svært verdfull. Besøksteneste - I samarbeid med frivilligsentralen har ein tilbod om besøksteneste, som også nokre konfirmantar er med på. Dette er ei svært viktig teneste. Lokalt er truleg einsemd mellom gamle og sjuke den største diakonale utfordinga vi har. Nødhjelp Det mest kjende er den årlege fasteaksjonen til Kirkens Nødhjelp, som i 2013 gav kr. Grøn kyrkjelyd Fusa er grøn kyrkjelyd og er bevisst på bruk av fairtradevarer. Institusjonstenester Det vart gjennomført 58 institusjonsandaktar og mange besøk til enkeltpersonar på institusjonane Rusførebyggjande arbeid Det rusførebyggjande arbeidet skjer særleg på ungdomsnivå gjennom soknerådet sine vekefaste ungdomstilbod. E. Misjon Frå 2012 har vi hatt eitt, samla misjonsprosjekt elevstipend til studentar ved Tabor utdanningssenter i Hawassa i Etiopia. Dette gir ungdom som elles ikkje vil hatt høve til det eit Bibelskule- og utdanningstilbod. Dette arbeidet fekk eit vesentleg løft i 2013 gjennom kyrkjelydsturen til Etiopia. Turen gjorde sterkt inntrykk på deltakarane og ringverknadane i soknet har vore tydelege. Turen er blitt fylgd opp med m.a. misjonsgudsteneste. I november vart det sett i gang ein stor innsamlingsaksjon i soknet for å finansiere eit nytt undervisningsbygg og studentinternat på Tabor. Aksjonen gav godt resultat alt innan utgangen av året. Innan trusopplæringa vart det gjennmført misjonsdag for 4. og 5. klasse, knytt til Mission Aviation Fellowship (MAF) med bra oppslutning. F. Anna kyrkjelydsarbeid 3

4 Forbønsteneste Fusa sokn har eigen bønekontakt som enkeltmenneske kan ta direkte kontakt med for forbøn. Sjølvsagt kan ein også ta kontakt med prest eller andre i kyrkjelyden som ein har tillit til om det er ønskje om forbøn. Bibel, bøn og lovsongskveldar ca 4 gongar i året har ein samlingar der det vert set ekstra fokus på bøn og lovsong. Her kan ein vere deltakande på ulikt vis, og folk kan kome for å få forbøn. Bibel og samtalegrupper der er fleire bøne- og samtalegrupper nokre av desse er kome i gong etter intitiativ frå soknerådet. Ta kontakt med soknepresten om du ønskjer å vere med i ei slik gruppe. Felleskyrkjeleg arbeid Soknet har godt samarbeid med kristne lokale lag og organisasjonar; m.a. bedehus, søndagskular, barne/ungdomsklubbar og kor. Det vart også skipa til ei gudstenesta i samarbeid med Den nordisk-katolske kyrkja på oskeonsdag. Kyrkjemusikk Det vart gjennomført 5 konsertar m.m. i kyrkjelyden sin regi. Der var til saman 525 til stades på dessea. Kyrkjekoret har få medlemmer, men er ein viktig ressurs i gudstenestefeiringa. Informasjon Fusa kyrkjeblad vart gitt ut 6 gongar i Dessutan er ein bevisst bruken av lokalmedia med annonsering og informasjon. Ein har også bygd opp ein base der ein sender ut SMS med jamne mellomrom. Fusa sokneråd har ei eiga ressursside på internett: Og ungdomsklubben har nettstaden G. Samarbeid skule, barnehage og kyrkje Der er eigen plan for samarbeidet skule barnehage kyrkje som er vedteken av både kommune og sokneråd. Av tiltak her kan nemnast julevandring, påskevandring og pinsevandring; Sjekk kyrkja, "Vandring gjennom Bibelen eller anna tilbod for 11- åringane, diverse skule- og barnehagebesøk, skulegudstenester i adventstida m.m. Planen skulle vore rullert før skuleåret 2013/2014. Det er eit mål å få det gjort i H. Medarbeidarskap Tal tilsette og tal uløna medarbeiarar har vore stabilt i Det har vore lite endringar blant tilsette i staben og blant kyrkjetenarane, men kapellanstillingen har framleis vore redusert med inntil 40%. Pga strammare økonomi er ressursar til administrasjon og kyrkjemusikk redusert med om lag 30% stilling. Talet på uløna medarbeidarar er stabilt, ca 140. Desse saman med dugnadsfolk utførte meir enn to årsverk i Dei største utfordringane er å få frivillige medarbeidarar som kan gå inn å ta leiaransvar, òg å binde seg over tid! Medarbeidarskap har over tid vore eit av satsingsområda til soknerådet. I 2013 var det registrert 53 frivillige medarbeidarar som på rundgang tok del i førebuing og gjennomføring av gudstenester i soknet. 85 frivillige var med i trusopplæringsarbeidet (0-18/25 år). I tillegg kjem dei som tok del i det diakonbale arbeidet, familie-mix, komite- og utvalsarbeid, og anna arbeid som t.d. kyrkjeskyss. Soknerådet har vedteke rullerande tiltaksplan for dei uløna medarbeidarane våre. I 2013 vart det arrangert ulike tiltak som til dømes: 4

5 To inspirasjonssamlingar (februar og desember) der til saman 120 prs møtte. Ei forbønsgudsteneste (75 prs). Sosialt samvær utvalsvis/fleire utval saman Utdeling av bibelleseplan med helsingsskriv (innkjøpt 120 stk bibelleseplanar). Utval Soknerådet har i drift 7 fagutval, 5 kyrkjeutval og 1 gudstenesteutval. Alt utvalsarbeid er frivillige tenester. I har ein dessutan hatt eit utval som har arbeid med ny gudstenesteliturgi. Det er ( sjølv -)oppnemnt utval til å arbeide med BBL-kveldane, og soknerådet har oppnemnt ulike kontaktpersonar, m.a. til forbønsteneste og Kirkens Nødhjelp. I. Nytt prosti Bispedømet sette i 2013 i gang ein prosess for å få lagt ned Midhordland prosti. Framlegget deira var å legge Fusa til Hardanger og Voss prosti, og at kapellanstillinga i Fusa vart gjort om til ei prostipreststilling med tyngda av tenesta i Fusa og Strandebarm. Soknerådet ynskte primært å halde på Midhordland prosti, men gjekk sekundært inn for framlegget til bispedømet, for å behalde mest mogeleg av presteressursane. Prosessen kring omreguleringa var krevjande og tok mykje tid og krefter hos leiinga i soknet. J. Eigedomar Dugnadsarbeid Det har vore utført mykje dugnadsarbeid på fleire av anlegga våre, både kyrkjer og kyrkjegardar. Hålandsdal kyrkje opprusting Hålandsdal kyrkje vart mala utvendig i 2013, og det vart skifta ein del vindauge. Gravferdsverksemd Det vart i Fusa gjennomført 51 gravleggingar (43 i 2012). Av desse var 5 (2) utanbygds kister, 1 (4) utanbygds urner og 2 (2) urner frå Fusa. K. Soknerådet sin økonomi Kommunale overføringar I 2012 fekk Fusa sokneråd overført kr ,- (kr ,- i 2012), altså ein reduksjon frå 2012 til Det vart løyvd kr ,- til opprustingstiltak/investeringar i 2013 (kr.0,- i 2012). Statleg tilskot Fusa sokneråd fekk utbetalt til trusopplæringsarbeidet kr ,- mot ,- i Fusa sokneråd fekk for lite utbetalt i 2012, og fekk difor tilbakebetalt om lag kr ,- i Det statlege tilskotet til trusopplæring vert redusert i åra som kjem samanlikna med kva vi har fått utbetalt tidlegare år. Andre inntekter: Fusa sokneråd har hatt mange innsamlingsaksjonar m.m. i 2013, og fått inn til saman kr ,- (kr ,- i 2012). Eit normalår har ein samla inn om lag kr ,-. Det 5

6 i seg sjølv er eit svært godt resultat og blant dei beste resultata i bispedømet. Nokre innsamlingar i 2013: Baldersheim kapell: kr ,- (14.000,-) Kyrkjeoffer: kr ,- ( ,-) Misjonsprosjekt: kr ,-* (55.700,-) Fasteaksjonen: kr ,- (46.000,-) Kalenderaksjonen: (66.200,-) Gjevarteneste: kr ,- (78.500,-) Kyrkjeblad: kr ,- (85.600,-) * kr ,- er samla inn til misjonsprosjektet på Tabor; kr ,- til nytt undervisningsbygg og studentinternat og kr ,- til elevstipend. I tillegg har ein tatt med i den samla oversikten sal ved Bruktbuo då det er soknerådet som eig Frivilligsentralen, ein del andre gåver og tilskot. Fusa sokneråd har hatt tradisjon for å vere blant dei kyrkjelydane i Noreg som har samla inn mest midlar til både eksterne og interne føremål, truleg også i Her vil kyrkjestatistikken seinare i år vise statistikken! L. Utfordringar framover Biskopen avslutta visitasforedraget sitt den 2.september 2012 med følgjande utfordringar til kyrkjelyden: Gå til gudsteneste regelmessig for Guds skuld og dykkar eiga skuld sjølv om de må kryssa ei gamal grense Fullfør arbeidet med gudstenestefordelinga og gudstenesteordninga Fortsett med kreativ pengeinnsamling og slutt opp om gjevartenesta Ta vare på alle medarbeidarane ved å prioritera 25 % stilling til koordinator Styrk soknefellesskapet ved å ha kyrkjelydshelg kvart år Av dette har vi lagt mest arbeid i gudstenestearbeidet, med ny gudstenestefordeling og innarbeiding av nye liturgiar. Her er det meste kome på plass, men må vurderast vidare, ikkje minst i lys av endringa i presteressursen. Å ha kyrkjelydshelg kvart år ser vi ikkje at vi har ressursar til. Men det er likevel å håpe at soknefellesskapet kan styrkast gjennom fleire sams samlingar, m.a. dei nye temagudstenestene. Gjennomgåande har det gått med mykje tid og krefter til å følgje opp reformer som er vedtekne på sentralkyrkjeleg hald, og handtere dei endringane i rammevilkåra våre som bispedømet og kommunen har fastsett. Det er såleis å vone at vi får ein meir stabil situasjon frametter, der det er råd å arbeide meir i samsvar med våre eigne prioriteringar, slik dei går fram av strategiplanen vår fram t.o.m. 2015, der satsingsområda er: Gudstenesteliv Barn og unge Soknefellesskap Medarbeidarskap 6

Årsmelding 2012 Fusa sokneråd

Årsmelding 2012 Fusa sokneråd Årsmelding 2012 Fusa sokneråd A. Innleiing 2012 har vore eit år med stort engasjement arbeid med ny gudstenesteordning bispevisitas stor opprusting av Fusa kyrkje, Strandvik kyrkje og Visitasgudsteneste

Detaljer

HOVUDUTSKRIFT. År 2014, den 5. juni, hadde Fusa sokneråd møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter, Eikelandsosen.

HOVUDUTSKRIFT. År 2014, den 5. juni, hadde Fusa sokneråd møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter, Eikelandsosen. FUSA SOKNERÅD HOVUDUTSKRIFT År 2014, den 5. juni, hadde møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter, Eikelandsosen. Møtet tok til kl.18.30 og var slutt kl.21.10. Innkallinga var sendt representantane og vararepresentantane

Detaljer

kjærleiken ein har til kyrkja. Denne arven er det som må førast vidare til neste generasjon.

kjærleiken ein har til kyrkja. Denne arven er det som må førast vidare til neste generasjon. Visitasforedrag i Vik 6. mars 2016 Kjære kyrkjelyd! Takk for flotte dagar her i Vik! Det er ei fantastisk vakker bygd. Og det handlar ikkje berre om naturen. Her har forfedrene dykkar bygd dei vakraste

Detaljer

Fusa sokneråd Forslag til årsmelding 2011 (vedteken av Fusa sokneråd, 29.mai 2012)

Fusa sokneråd Forslag til årsmelding 2011 (vedteken av Fusa sokneråd, 29.mai 2012) Fusa sokneråd Forslag til årsmelding 2011 (vedteken av Fusa sokneråd, 29.mai 2012) KVA HAR GUD PÅ GONG I FUSA? Kva har Gud på gong i Fusa? Slik har vi spurd ved årsmøta dei siste åra, og slik må vi spørje

Detaljer

Årsmelding Fusa sokn

Årsmelding Fusa sokn Årsmelding 2015 - Fusa sokn Nærmare femten fusingar var på besøk i Etiopia hausten 2015. Her er nokre av desse i møte med ungdom som er elevar ved Tabor Utdanningssenter. Fusa sokneråd samlar inn midlar

Detaljer

VISITASFOREDRAG VED BISPEVISITAS I BALESTRAND OKTOBER OG 3. NOVEMBER 2013

VISITASFOREDRAG VED BISPEVISITAS I BALESTRAND OKTOBER OG 3. NOVEMBER 2013 1 VISITASFOREDRAG VED BISPEVISITAS I BALESTRAND 29. 31. OKTOBER OG 3. NOVEMBER 2013 Kjære kyrkjelyd! Gratulerer med kyrkja, gratulerer med jubileet. Det er flott å merka at dette ikkje berre er jubileum

Detaljer

VISITASMELDING. Fusa sokn ved bispevisitasen 28.08.-02.09.12. Fusa kyrkje 50 år

VISITASMELDING. Fusa sokn ved bispevisitasen 28.08.-02.09.12. Fusa kyrkje 50 år VISITASMELDING Fusa sokn ved bispevisitasen 28.08.-02.09.12 Fusa kyrkje 50 år 1. PROGRAM FOR VISITASEN TID STAD PROGRAMPOST INNHALD DELTAKARAR Tysdag 08.30 Hålandsdalen kyrkje Morgonbøn Felles bøn for

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

Årsmelding for Kaupanger sokneråd 2013

Årsmelding for Kaupanger sokneråd 2013 Årsmelding for Kaupanger sokneråd 2013 Årsmelding for Kaupanger sokneråd 2013 Innleiing Soknerådet ønskjer med denne årsmeldinga å gje innsyn i det arbeidet som er gjort i soknet gjennom året. Soknerådet,som

Detaljer

HOVUDUTSKRIFT. År 2013, den 29. januar, hadde Fusa sokneråd møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter, Eikelandsosen.

HOVUDUTSKRIFT. År 2013, den 29. januar, hadde Fusa sokneråd møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter, Eikelandsosen. FUSA SOKNRÅD HOVUDUTSKRFT År 2013, den 29. januar, hadde Fusa sokneråd møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter, ikelandsosen. Møtet tok til kl.18.30 og var slutt kl.20.40. nnkallinga var sendt representantane

Detaljer

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat 5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat Mat: Ingunn AU Arbeidsutvalet for soknerådet. Møter kvar månad ca 1 veke før soknerådsmøtet. Tar unna saker av meir forretningsmessig karakter. SR Soknerådet FR Klepp

Detaljer

Velkomen til soknerådskurs

Velkomen til soknerådskurs Velkomen til soknerådskurs 1 Rop det ut med hjertets jubel, gledesbudet fra ham selv: Livet kan bli nytt fra nå av, slettet ut er synd og gjeld! Ordet vitner høyt og hellig om hans kjærlighet og makt.

Detaljer

HOVUDUTSKRIFT. År 2014, den 28. januar, hadde Fusa sokneråd møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter, Eikelandsosen.

HOVUDUTSKRIFT. År 2014, den 28. januar, hadde Fusa sokneråd møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter, Eikelandsosen. FUSA SOKNRÅD HOVUDUTSKRFT År 2014, den 28. januar, hadde Fusa sokneråd møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter, ikelandsosen. Møtet tok til kl.18.30 og var slutt kl.20.30. nnkallinga var sendt representantane

Detaljer

ÅRSMELDING 2006 FOR MIDSUND SOKNERÅD / FELLESRÅD

ÅRSMELDING 2006 FOR MIDSUND SOKNERÅD / FELLESRÅD ÅRSMELDING 2006 FOR MIDSUND SOKNERÅD / FELLESRÅD 1. PLANOMRÅDER Kyrkja har følgjande fire områder: 1.1 1. Kyrkjeadministrasjon 1.2 2. Kyrkja 1.3 3. Gravplassar 1.4 4. Andre kyrkjelege formål 2. MÅL FOR

Detaljer

MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD

MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD DEN NORSKE KYRKJA Bremnes sokneråd MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD Møtestad: Rådhuset Tid: Tysdag 26.11.2013 kl. 19.30-22.00 Desse møtte: Berit Hallaråker, Asbjørn Gundersen, Bjarte Aartun, Karl Mæland, Elin

Detaljer

HOVUDUTSKRIFT. År 2013, den 2. oktober, hadde Fusa sokneråd møte i Eikelandsosen bedehus.

HOVUDUTSKRIFT. År 2013, den 2. oktober, hadde Fusa sokneråd møte i Eikelandsosen bedehus. FUSA SOKNERÅD HOVUDUTSKRIFT År 2013, den 2. oktober, hadde Fusa sokneråd møte i Eikelandsosen bedehus. Møtet tok til kl.19.00 og var slutt kl.21.15. Innkallinga var sendt representantane og vararepresentantane

Detaljer

BARNEHAGE/SKULE - KYRKJA I FUSA

BARNEHAGE/SKULE - KYRKJA I FUSA PLAN FOR SAMARBEID MELLOM BARNEHAGE/SKULE - KYRKJA I FUSA SKULEÅRA 2013/14-2016/17 Bakgrunn for planarbeidet I Fusa har ein i mange år hatt samarbeid mellom barnehage/skule og kyrkje. Liknande samarbeid

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

PLAN FOR TRUSOPPLÆRING i ÅSSKARD SOKN. Kyrkjelydens hovudmål for trusopplæring: Kyrkjelydens grunnlag og særpreg

PLAN FOR TRUSOPPLÆRING i ÅSSKARD SOKN. Kyrkjelydens hovudmål for trusopplæring: Kyrkjelydens grunnlag og særpreg Åsskard sokneråd Referat frå møte 30. mai 2013 Til stades: Leiar Turid S. Eggen, sokneprest Bernt Venås, Knut Sæterbø, Grete S. Settemsdal, Bernt G. Bøe Sak 09/13 TRUSOPPLÆRINGSPLAN Vedtak: «Lokal plan:

Detaljer

ÅRSMELDING FOR VANGSNES SOKNERÅD

ÅRSMELDING FOR VANGSNES SOKNERÅD ÅRSMELDING FOR VANGSNES SOKNERÅD 2014 Årsmelding for Vangsnes Sokneråd 2014. Medlemar: Oddveig Kristine Fimreite ( leiar) Gro Heimdal ( nestleiar og trusopplæring) Leif Audun Sætre ( medlem i fellesrådet)

Detaljer

Fusa sokneråd Årsmelding 2010

Fusa sokneråd Årsmelding 2010 Fusa sokneråd Årsmelding 2010 (vedteken av Fusa sokneråd 8. juni 2011, sak 2011/037) Friluftsgudsteneste på Vinnesholmen 1.pinsedag Velkomen til ein gjennomgang av Fusa kyrkjelyd sitt liv i 2010 der vi

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 MIDSUND SOKNERÅD / FELLESRÅD

ÅRSMELDING 2014 MIDSUND SOKNERÅD / FELLESRÅD ÅRSMELDING FOR MIDSUND SOKNERÅD / FELLESRÅD Julekrybbe laga av speidarane i. Fotograf: Stein Barlaup . PLANOMRÅDE Kyrkja har følgjande fire områder:.... Kyrkjeadministrasjon Kyrkja Gravplassar Andre kyrkjelege

Detaljer

Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje

Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje Visjon: Å gjere Jesus synleg I perioden 2015-2017 skal visjonen synleggjerast gjennom fire utvalde satsingar. Gudstenester, offerdagar, misjonsmesse og andre

Detaljer

Forfall meldt frå følgjande medl.: Parti Følgjande varamedl. møtte Parti Gunnbjørg Ågotnes Chris. Aksnes Birger Kaland. H Frp

Forfall meldt frå følgjande medl.: Parti Følgjande varamedl. møtte Parti Gunnbjørg Ågotnes Chris. Aksnes Birger Kaland. H Frp KVAM HERAD KVAM ELDRERÅD MØTEPROTOKOLL Dato: 25.04.03 Kl.: 10.00-13.00 Stad: Jondal nye aldersheim Saknr.: 004/03-007/03 Forfall meldt frå følgjande medl.: Parti Følgjande varamedl. møtte Parti Gunnbjørg

Detaljer

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.00 Møtedato: 27.08.14

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.00 Møtedato: 27.08.14 Side 1 av 5 Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.00 Møtedato: 27.08.14 Frå saksnummer: 50/ 14 Møtestad: Høgaleitet 36, heime hos Nicolai Til saksnummer: 59/ 14 Av soknerådet sine medlemmar/ varamedlemmar

Detaljer

Kviteseid kommune. Møteinnkalling. Utval: Hovudutvalet for oppvekst og omsorg Møtestad: Brunkeberg, Kommunehuset Dato: 10.04.2014 Tidspunkt: 09:30

Kviteseid kommune. Møteinnkalling. Utval: Hovudutvalet for oppvekst og omsorg Møtestad: Brunkeberg, Kommunehuset Dato: 10.04.2014 Tidspunkt: 09:30 Kviteseid kommune Møteinnkalling Utval: Hovudutvalet for oppvekst og omsorg Møtestad: Brunkeberg, Kommunehuset Dato: 10.04.2014 Tidspunkt: 09:30 Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til

Detaljer

ARBEIDSVILKÅR FOR FOLKEVALDE

ARBEIDSVILKÅR FOR FOLKEVALDE VOSS KOMMUNE ARBEIDSVILKÅR FOR FOLKEVALDE Vedtekne i kommunestyret 30. november 1995, sak 93. Endra i kommunestyret 26. august 1999, sak 49 20. juni 2001, sak 53 27. november 2007, sak 78 (kursiv) og 29.

Detaljer

Forslag til høyringssvar til «Veival for framtidig kyrkjeordning» frå Giske kyrkjelege fellesråd.

Forslag til høyringssvar til «Veival for framtidig kyrkjeordning» frå Giske kyrkjelege fellesråd. Forslag til høyringssvar til «Veival for framtidig kyrkjeordning» frå Giske kyrkjelege fellesråd. Spørsmål 1. Bør det gjøres endringer i fordelingen av oppgaver og myndighet mellom lokalt, regionalt og

Detaljer

Stavanger bispedømme. Årsrapport 2012

Stavanger bispedømme. Årsrapport 2012 Stavanger bispedømme Årsrapport 2012 Innhald Innhald... 2 A.Tilstanden i bispedømmet... 4 1. Kyrkjelege handlingar og gudstenesteliv i 2012... 4 2. Gudstenestereform... 23 Haldning til reforma... 24 Tilrettelegging

Detaljer

FORBØN. Forbøn ORDNING FOR. for borgarleg inngått ekteskap. 1 Preludium/Inngang. 2 Inngangsord. Anten A

FORBØN. Forbøn ORDNING FOR. for borgarleg inngått ekteskap. 1 Preludium/Inngang. 2 Inngangsord. Anten A FORBØN ORDNING FOR Forbøn for borgarleg inngått ekteskap Under handlinga kan det gjevast rom for medverknad av ulike slag. Det kan vera medverknad frå festfølgjet ved einskilde av dei liturgiske ledda,

Detaljer

Møteprotokoll for møte i

Møteprotokoll for møte i Møteprotokoll for møte i Masfjorden Kyrkjelege Fellesråd 27.01. 2015 kl. 1815 i kantina på kommunehuset. Desse møtte: Ragnhild Skuggedal Britt E. Nordland Åse Dyrkolbotn Øyvind Kristoffersen Egil Kvingedal

Detaljer

modell for vedtak om lokal grunnordning

modell for vedtak om lokal grunnordning modell for vedtak om lokal grunnordning elektronisk versjon: www.gudsteneste.no Sjå forklaringa til dei enkelte elementa i avsnitta A K nedanfor i kapittelet «Kva avgjersler skal soknerådet ta?», side

Detaljer

Vår grøne. kyrkjelyd

Vår grøne. kyrkjelyd Vår grøne kyrkjelyd Vår grøne kyrkjelyd ønskjer å medverke til glede, takksemd og undring i kyrkjelydane over å vere ein del av skaparverket, og å forløyse engasjement og kreativitet til å ta vare på den

Detaljer

Samnanger sokneråd / Samnanger kyrkjestyre NOTAR TIL REKNESKAPEN FOR 2012 1. Rekneskapsprinsipp og vurderingsreglar Samnanger sokneråd sin rekneskap er ført i samsvar med Forskrift om økonomiforvaltning

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS)

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS) Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2012/1597-12483/2013 Sakshandsamar: Unni Rygg Dato: 04.06.2013 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 30/13 Ungdommens kommunestyre 11.06.2013 72/13 Kommunestyret 20.06.2013

Detaljer

HOVUDUTSKRIFT. År 2014, den 19. mars, hadde Fusa sokneråd møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter, Eikelandsosen.

HOVUDUTSKRIFT. År 2014, den 19. mars, hadde Fusa sokneråd møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter, Eikelandsosen. FUSA SOKNERÅD HOVUDUTSKRIFT År 2014, den 19. mars, hadde Fusa sokneråd møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter, Eikelandsosen. Møtet tok til kl.18.30 og var slutt kl.20.30. Innkallinga var sendt representantane

Detaljer

17. Trus- og livssynssamfunn og Den norske kyrkja

17. Trus- og livssynssamfunn og Den norske kyrkja Statistiske analysar Kulturstatistikk 2009 7. Trus- og livssynssamfunn og Den norske kyrkja Over 430 000 i trus- og livssynssamfunn 7.. Nokre resultat Trus- og livssynssamfunn utanfor Den norske kyrkja

Detaljer

MØTEBOK FOR SAMNANGER SOKNERÅD / SAMNANGER KYRKJESTYRE Onsdag 5. juni

MØTEBOK FOR SAMNANGER SOKNERÅD / SAMNANGER KYRKJESTYRE Onsdag 5. juni MØTEBOK FOR SAMNANGER SOKNERÅD / SAMNANGER KYRKJESTYRE Onsdag 5. juni Desse møtte: Frå soknerådet: Kommunal representant: Frå kyrkjebladnemnda: Skrivar: Forfall: Fungerande leiar Anlaug Røen Hauge, Solvor

Detaljer

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Oppsummering/ evaluering av mars/april Mål og innhald april I mars har me hatt fokus på språk. Me har hatt språksamlingar saman med Rosa kvar veke, der har me sett på

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0039/03 03/00292 SKATEANLEGG, KUVENTRÆ 298

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0039/03 03/00292 SKATEANLEGG, KUVENTRÆ 298 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 18.03.03 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0039/03 03/00292 SKATEANLEGG, KUVENTRÆ

Detaljer

k o n f i r mant 2013

k o n f i r mant 2013 V e l k o m e n s o m k o n f i r mant 2013 VOSS OG RAUNDALEN KYRKJELYDAR - 2 - Innhald Kontaktinformasjon... s. 2 Inntroduksjon... s. 3 Konfirmantlærarane... s. 3 Innformasjonsmøte for foreldre/føresette...

Detaljer

Vedtak om lokal grunnordning

Vedtak om lokal grunnordning Vedtak om lokal grunnordning Sjå elektronisk versjon: www.gudsteneste.no Lokal grunnordning førebels vedteken av sokneråda Imsland, Vikedal og Sandeid i møte 5. juni 2012. Dei fire ulike strukturane for

Detaljer

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 INTERNT NOTAT MASFJORDEN KOMMUNE «SSE_NAVN» Til: Kommunestyret Frå: Alf Strand Dok. ref. Dato: 10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 Vedtekter for barnehagane i Masfjorden Vedlagt følgjer reviderte vedtekter

Detaljer

KRAFTFÔR - TRUSOPPLÆRINGSPLAN FOR BORE KYRKJELYD 15. juni 2015 INNHALD

KRAFTFÔR - TRUSOPPLÆRINGSPLAN FOR BORE KYRKJELYD 15. juni 2015 INNHALD INNHALD Del 1 Hovudmål for trusopplæringa s. 2 Del 2 Grunnlag og særpreg s. 4 Del 3 Organisering, rammer og ansvar s. 6 Del 4 11 sentrale dimensjonar s. 8 Del 5 Tiltak 0 18 år s. 18 0 år: Dåp s. 18 0 år:

Detaljer

Tertialrapport 1-2015

Tertialrapport 1-2015 Tertialrapport 1-2015 1. tertial (januar-april 2015) Denne rapporten viser skatteinngangen, lønnsrekneskapen, status for disposisjonsfondet, hovudtala for kvart budsjettområde og sjukefråværet den fire

Detaljer

HOVUDUTSKRIFT. År 2015, den 27. januar, hadde Fusa sokneråd møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter, Eikelandsosen.

HOVUDUTSKRIFT. År 2015, den 27. januar, hadde Fusa sokneråd møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter, Eikelandsosen. FUSA SOKNRÅD HOVUDUTSKRFT År 2015, den 27. januar, hadde Fusa sokneråd møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter, ikelandsosen. Møtet tok til kl.18.30 og var slutt kl.21.10. nnkallinga var sendt representantane

Detaljer

UKM 05/16 «Det er jo derfor vi plar gjere det

UKM 05/16 «Det er jo derfor vi plar gjere det UKM 05/16 «Det er jo derfor vi plar gjere det slik» Om plan for kjønn og likestilling Bakgrunn Strategiplan for likestilling mellom kjønn i Den norske kyrkja i perioden 2015 2023 vart vedteken av Kyrkjerådet

Detaljer

Ei kyrkje for alle og alle for Kristus! Kyrkjeplan for Hjelmeland 2015-2027

Ei kyrkje for alle og alle for Kristus! Kyrkjeplan for Hjelmeland 2015-2027 Ei kyrkje for alle og alle for Kristus! Kyrkjeplan for Hjelmeland 2015-2027 Vedtak i sokneråda 15.11.2010 og i kyrkjeleg fellesråd 30.11.2010 Revidert okt. 2014. Innhald 1. Innleiing.. s. 03 2. Visjon,

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 FOR MIDSUND SOKNERÅD / FELLESRÅD

ÅRSMELDING 2012 FOR MIDSUND SOKNERÅD / FELLESRÅD ÅRSMELDING 2012 FOR MIDSUND SOKNERÅD / FELLESRÅD 251658240 Fotograf: Per Steinar Aasheim 1 1. PLANOMRÅDE Kyrkja har følgjande fire områder: 1.1 Kyrkjeadministrasjon 1.2 Kyrkja 1.3 Gravplassar 1.4 Andre

Detaljer

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 1. FØREMÅL Det skal vere ein SFO i kommunen. Skulefritidsordninga skal leggja til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar

Detaljer

Fra prosjekt til drift - eksempel på politisk vedtak i Stord

Fra prosjekt til drift - eksempel på politisk vedtak i Stord Fra prosjekt til drift - eksempel på politisk vedtak i Stord Sak til komité for levekår 05.10.04 1.0 Bakgrunn Komité for levekår vedtok 09.04.02 i sak 0008/02 å opprette eit prosjekt retta mot unge langtidsmottakarar

Detaljer

DEN ORTODOKSE KYRKJA. Kap. 2

DEN ORTODOKSE KYRKJA. Kap. 2 DEN ORTODOKSE KYRKJA Kap. 2 s. 44-45 «Ortodoks»: frå gresk, tyder å halde seg til den rette trua og læra. Halde seg til den rette lovprisinga og tilbedinga av Gud. - Ortodokse kristne meiner at dei har

Detaljer

Soknerådsmøte FOK 14. november 2013

Soknerådsmøte FOK 14. november 2013 Soknerådsmøte FOK 14. november 2013 Sokneråd FOK Tilstede: Merknader / Vararepresentant: Jon Lende Leiar av soknerådet Tor Arne Laland Sigve Klakegg Karl Inge Lygre Helen Hetland Mori Ragnhild Vaage Astrid

Detaljer

Vedtekter for Fusa Kraftlag

Vedtekter for Fusa Kraftlag - 1 - Vedtekter for Fusa Kraftlag Gjeldane frå 01.01.2011 1 Namn Føretaket sitt namn er Fusa Kraftlag SA. 2 Føremål. Fusa Kraftlag SA er eit ålmennyttig samvirke med skiftande medlemstal og kapital. Føremålet

Detaljer

1. Stillingsstruktur og kompetansekrav for kirkelige undervisningsmedarbeidere

1. Stillingsstruktur og kompetansekrav for kirkelige undervisningsmedarbeidere UNDERVISNINGSTJENESTEN I DEN NORSKE KIRKE HØYRINGSUTTALING FRÅ DET TEOLOGISKE FAKULTET, UNIVERSITETET I OSLO. 1. Stillingsstruktur og kompetansekrav for kirkelige undervisningsmedarbeidere. a) Ivaretar

Detaljer

«Veivalg for fremtidig kirkeordning»

«Veivalg for fremtidig kirkeordning» «Veivalg for fremtidig kirkeordning» Høyringssvar frå Samnanger sokn mai 2015 Saka var handsama i Samnanger sokneråd/ fellesråd sak 27/15 i møte 7.5. 2015 15.05.15 For Samnanger sokneråd Soknerådsleiar

Detaljer

Velkommen til menighetsrådskurs

Velkommen til menighetsrådskurs Velkommen til menighetsrådskurs 1 Flammene er mange T: 1972, 1986 Anders Frostenson O: før 1996 Trygve Bjerkrheim M: 1974 Olle Widestrand 2 1 Flammene er mange, lyset er eitt. Lyset Jesus Kristus. Flammene

Detaljer

HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD

HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD Utgangspunktet for saka er budsjettvedtak i KOM 21.12.2011 der innsparing ved nedlegging av Helstad skule ligg som føresetnad for balanse i framlagt budsjett.

Detaljer

Møteinnkalling for Administrasjonsutval

Møteinnkalling for Administrasjonsutval Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Administrasjonsutval Møtedato: 02.09.2009 Møtestad: Formannskapssalen, kommunehuset Møtetid: Kl. 12:00 (merk tida)!! Utvalsmedlemene blir med dette kalla

Detaljer

ÅRSMELDING 2015 FOR MIDSUND SOKNERÅD / FELLESRÅD

ÅRSMELDING 2015 FOR MIDSUND SOKNERÅD / FELLESRÅD ÅRSMELDING 5 FOR MIDSUND SOKNERÅD / FELLESRÅD . PLANOMRÅDE Kyrkja har følgjande fire områder:.... Kyrkjeadministrasjon Kyrkja Gravplassar Andre kyrkjelege formål. MÅL FOR VERKSEMDA Oppfylle intensjonane

Detaljer

Strategidokument Varhaug Misjonshus

Strategidokument Varhaug Misjonshus Strategidokument Varhaug Misjonshus 2011-2013 Strategidokument_Varhaug_Misjonshus_2011-2013_v1-0.doc Side 1 Strategidokument Varhaug Misjonshus 2010-2015 Innhold 1.Om Varhaug Misjonshus...3 1.1.Visjon...3

Detaljer

Eit godt tips er å ta deg tid til å lese om alle gruppene før du bestemmer deg for kva gruppe du velger. Her er det mykje kjekt å være med på!

Eit godt tips er å ta deg tid til å lese om alle gruppene før du bestemmer deg for kva gruppe du velger. Her er det mykje kjekt å være med på! Fjellkonfirmant 2016 Interessegrupper I tillegg til undervisningsgruppa du er tildelt skal du og få ønskje deg ei interessegruppe som du får delta i. Vi har mange grupper å velge i, og i dette heftet er

Detaljer

Tertialrapport 2 tertial 2015

Tertialrapport 2 tertial 2015 Tertialrapport 2 tertial 2015 for Balestrand kommune Rådmannen TERTIALRAPPORT 2. tertial 2015, periode 8/2015 1. Innleiing Det skal leggast fram rapport om rekneskapen i høve til budsjett og den kommunale

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Tilskot til rekruttering, likestilling og kompetanseheving i landbruket - 2. utlysing 2015

Tilskot til rekruttering, likestilling og kompetanseheving i landbruket - 2. utlysing 2015 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 30.09.2015 62957/2015 Eivind Vartdal Ryste Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 20.10.2015 Tilskot til rekruttering, likestilling og kompetanseheving

Detaljer

HOVUDUTSKRIFT. År 2015, den 14. november, hadde Fusa sokneråd møte på Tønnegarden, Bogøy.

HOVUDUTSKRIFT. År 2015, den 14. november, hadde Fusa sokneråd møte på Tønnegarden, Bogøy. FUSA SOKNERÅD HOVUDUTSKRIFT År 2015, den 14. november, hadde Fusa sokneråd møte på Tønnegarden, Bogøy. Møtet tok til kl.10.00 og var slutt kl.14.20. Innkallinga var sendt representantane og vararepresentantane

Detaljer

Diakoniplan for Tveit menighet

Diakoniplan for Tveit menighet Diakoniplan for Tveit menighet Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet"

Detaljer

Årsstatistikk for Den norske kirke

Årsstatistikk for Den norske kirke 1. Kirkelig årsstatistikk for 2008 Skjemanummer 28 Skjemanavn Årsstatistikk for Den norske kirke Skjemaet omfatter virksomhet i soknet kalenderåret 2008. Skjemaet sendes direkte til SSB. Kopi skal sendes

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

Møtebok for Sauherad og Nes sokneråd

Møtebok for Sauherad og Nes sokneråd Møtebok for Sauherad og Nes sokneråd Møtedato: 23.04.2014 Møtetid: kl. 18:00 Møtestad: Nes menighetshus Til stades: Tom Arne Møllerbråten, Anlaug Jorunn Bergan, Torunn Hesthag, Arne Torgeir Ripegutu, Dag

Detaljer

DIAKONIPLAN 2014-2018 Revisjon av plan 2009-2013

DIAKONIPLAN 2014-2018 Revisjon av plan 2009-2013 1 DIAKONIPLAN 2014-2018 Revisjon av plan 2009-2013 INNLEDNING I 2007 vedtok Kirkerådet ny Plan for diakoni. Planen trådte i kraft 01.01.08. Definisjonen i planen gir uttrykk for ønsket retning i det diakonale

Detaljer

Strategiplan for Nordhordland Indremisjon 2011-2020

Strategiplan for Nordhordland Indremisjon 2011-2020 Strategiplan for Nordhordland Indremisjon 2011-2020 Vi vil DISIPPELGJERE ved å vinne, utruste og sende! Denne strategiplanen er vorten til for at vi saman skal verte inspirerte og utfordra til å gå vidare

Detaljer

Generell Årsplan 2012-2015. Barnehageeininga Samnanger kommune. Saman om ein god start

Generell Årsplan 2012-2015. Barnehageeininga Samnanger kommune. Saman om ein god start Generell Årsplan 2012-2015 Barnehageeininga Samnanger kommune Saman om ein god start 1 Organisering. Barnehageeininga har ein felles einingsleiar og styrar på kvar barnehage. Opptakskrins og plassering.

Detaljer

Utviklingsplan for Ørsta frikyrkje 2015-2017

Utviklingsplan for Ørsta frikyrkje 2015-2017 Utviklingsplan for Ørsta frikyrkje 2015-2017 Visjon: Vi vil gjere Jesus synleg I perioden 2015-2017 skal visjonen synleggjerast gjennom fire utvalde satsingar. I tillegg vil vi vidareføre gudstenester,

Detaljer

HOVUDUTSKRIFT. År 2013, den 4. april, hadde Fusa sokneråd møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter, Eikelandsosen.

HOVUDUTSKRIFT. År 2013, den 4. april, hadde Fusa sokneråd møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter, Eikelandsosen. FUSA SOKNERÅD HOVUDUTSKRIFT År 2013, den 4. april, hadde Fusa sokneråd møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter, Eikelandsosen. Møtet tok til kl.18.30 og var slutt kl.21.30. Innkallinga var sendt representantane

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Kvalitetsplan mot mobbing

Kvalitetsplan mot mobbing Kvalitetsplan mot mobbing Bryne ungdomsskule Januar 2016 Kvalitetsplan for Bryne ungdomsskule 1 Introduksjon av verksemda Bryne ungdomsskule ligg i Bryne sentrum i Time kommune. Me har om lag 450 elevar

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Planprogram. Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021. Sund kommune

Planprogram. Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021. Sund kommune Planprogram Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021 Sund kommune Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Rammer... 4 1.2.1 Nasjonale føringar... 4 1.2.2 Regional plan... 5 2. Formål...

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010

BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010 Arkiv: K1-070, K3-&3232 Vår ref (saksnr.): 10/51717-666 Journalpostid.: 10/1629494 Saksbeh.: Helge Herigstadad BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010 Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Senior- og Brukarrådet

Detaljer

ii. Utbyggingskostnad ca mill. kroner iii. Investeringskostnader 1,2 1,5 mill kr pr år.

ii. Utbyggingskostnad ca mill. kroner iii. Investeringskostnader 1,2 1,5 mill kr pr år. NOTAT TIL FORMANNSKAPET vedlegg til budsjettsaka Førespurnad frå Heidal på vegne av fleire partigrupper Innsparingar ved : 1. Samla til 4 barnehagar: Å samla barnehagetilbodet i 4 barnehagar i Nore Fusa,

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

1. EIGAR Hemsedal kommune er eigar av barnehagane og ansvarleg for drifta.

1. EIGAR Hemsedal kommune er eigar av barnehagane og ansvarleg for drifta. 1. EIGAR Hemsedal kommune er eigar av barnehagane og ansvarleg for drifta. 2. FORVALTNING Barnehagane skal drivast i samsvar med Lov om barnehagar med forskrifter og retningslinjer departementet til ei

Detaljer

INNHOLD. Innleiing. Foreldresamarbeid. Pedagogikken i SFO. Målsetting for SFO. Aktiviteter inne/ute. Oversikt over aktivitetar hausten 2014.

INNHOLD. Innleiing. Foreldresamarbeid. Pedagogikken i SFO. Målsetting for SFO. Aktiviteter inne/ute. Oversikt over aktivitetar hausten 2014. ÅRSPLAN SFO Fusa oppvekstsenter INNHOLD Innleiing Foreldresamarbeid Pedagogikken i SFO Målsetting for SFO Aktiviteter inne/ute Oversikt over aktivitetar hausten 2014 Dagsrytme Info Innleiing Årsplan skal

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 21.03.2013 Tid: 09.00

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 21.03.2013 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset : 21.03.2013 Tid: 09.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/13 13/241 OPPFØLGING AV TIDLEGARE

Detaljer

HØYRINGSSVAR frå prosten i Sogn prosti. Veivalg for fremtidig kirkeordning

HØYRINGSSVAR frå prosten i Sogn prosti. Veivalg for fremtidig kirkeordning HØYRINGSSVAR frå prosten i Sogn prosti. Veivalg for fremtidig kirkeordning Høring februar mai 2015 Det vises til Kirkerådets høringsnotat Veivalg for fremtidig kirkeordning. I høringsnotatet presenteres

Detaljer

VISITASFOREDRAG VED BISPEVISITAS I SVEIO 30. NOVEMBER 5. DESEMBER 2010

VISITASFOREDRAG VED BISPEVISITAS I SVEIO 30. NOVEMBER 5. DESEMBER 2010 VISITASFOREDRAG VED BISPEVISITAS I SVEIO 30. NOVEMBER 5. DESEMBER 2010 Kjære kyrkjelyd! Takk for flotte dagar her i Sveio. Eg er imponert over det eg har sett, og det varmar ein biskop når ordføraren fortel

Detaljer

Organisering av kyrkja.

Organisering av kyrkja. Organisering av kyrkja. Av: Gunnar Mindestrømmen Leiar i Den norske kirkes presteforening. Debatten går om korleis kyrkja skal organiserast i framtida. På kort sikt er det spørsmål om endringar som tek

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-070, K3-&32 Vår ref (saksnr.): 08/1355-6 JournalpostID: 08/14810 Saksbeh.: Helge Herigstad BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

Endringar i studentreglementet for Fagskolane i Hordaland

Endringar i studentreglementet for Fagskolane i Hordaland OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2014/2-69 Saksbehandlar: Adeline Berntsen Landro Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Hordaland fagskulestyre 27.01.2015 Endringar i studentreglementet for Fagskolane

Detaljer

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt val! Vidaregåande opplæring 2007 2008 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medium og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Arkiv A10, Barnehagane skal drivast som heildagsbarnehagar og er opne for barn i alderen 0-6 år.

Arkiv A10, Barnehagane skal drivast som heildagsbarnehagar og er opne for barn i alderen 0-6 år. Notat Vår ref LITO 14/382-1 Arkiv A10, Dato 15.04.2014 Vedtekter for barnehage 1. EIGARTILHØVE Jølster kommune eig og driv følgjande barnehagar: Langhaugane barnehage, 0-6 år. 144 plassar. Skei barnehage,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Luranetunet Møtedato: 26.10.2004 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Vidar Roseth Arkivsaksnr.: 09/809

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Vidar Roseth Arkivsaksnr.: 09/809 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Vidar Roseth Arkivsaksnr.: 09/809 Arkiv: F31 MOTTAK OG BUSETTING AV FLYKTNINGAR Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: SAKSOPPLYSNINGAR Behovet for busetting av flyktningar i Norge Det

Detaljer

Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo)

Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo) rundskriv nr 5/09 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane Dato: Ref: 16.03.2009 MR 9146/2009/040 Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo) Fylkesutdanningsdirektøren meiner

Detaljer

Vår ref. 2014/1235-78. Høyringsuttale til tannhelsetenesta sin klinikkstrukturplan

Vår ref. 2014/1235-78. Høyringsuttale til tannhelsetenesta sin klinikkstrukturplan Fellestenester Politisk sekretariat HFK Tannhelseavdelinga Postboks 7900 Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Sandeid skule SFO Årsplan

Sandeid skule SFO Årsplan SFO Årsplan Telefon: 48891441 PRESENTASJON AV SANDEID SKULE SIN SFO SFO er eit tilbod til elevar som går på i 1. til 4. klasse. Rektor er leiar av tilbodet. Ansvaret for den daglege drifta er delegert

Detaljer

FAGSKOLETILBOD PÅ STORD - FJERNUNDERVISNING INNAN MASKINTEKNIKK OG ELKRAFT

FAGSKOLETILBOD PÅ STORD - FJERNUNDERVISNING INNAN MASKINTEKNIKK OG ELKRAFT HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Arkivsak 201112362-44 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Hordaland fagskulestyre Fylkesutvalet Møtedato 05.06.2012 21.06.2012 FAGSKOLETILBOD PÅ STORD -

Detaljer

Les for livet - del 2 (Ref #1318522676368)

Les for livet - del 2 (Ref #1318522676368) Les for livet - del 2 (Ref #1318522676368) Søknadssum: 299000 Kategori: Leseløftet Varighet: Treårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Osterøy bibliotek / 974774682 senter 5282 http://osteroy.bibliotekivest.no/

Detaljer

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019 PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019 BARNEHAGANE OG BARNEHAGESEKTOREN i KLEPP KOMMUNE 1 Klepp kommune Del 1: Grunnlaget Del 2: Område for kvalitetsarbeid Del 3: Satsingsområda Del 4: Implementering Del

Detaljer