Størrelse: px
Begynne med side:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 Samnanger sokneråd / Samnanger kyrkjestyre NOTAR TIL REKNESKAPEN FOR Rekneskapsprinsipp og vurderingsreglar Samnanger sokneråd sin rekneskap er ført i samsvar med Forskrift om økonomiforvaltning fastsett av kultur- og kyrkjedepartementet 25. september 2003, og god kommunal regnskapsskikk. Dei kommunale regnskapsprinsippa inneber mellom anna at inntekter og utgifter er ført etter bruttoprinsippet og utgifter/inntekter er ført etter det såkalla anordningsprinsippet som betyr at alle kjente inntekter og utgifter er teke med i drifts- eller investeringsregnskapen. I balanseregnskapen er omløpsmidlane vurderte etter lågaste verdis prinsipp. Anleggsmidlar er vurdert til anskaffelseskost. Anleggsmidlar som har avgrensa økonomisk levetid er skrive av med like store årlege beløp over levetida til anleggsmiddelet. Samnanger sokn sitt rekneskap er delt i ein kyrkjestyredel, og ein soknerådsdel. Kyrkjestyret (soknerådet med kommunal representant) forvaltar dei kommunale midlane (pkt.2) og soknerådet dei innsamla midlane og trusopplærings-midlane (pkt.3) 2. Tilskot frå kommunen Drift Kommunen sitt tilskot dekkar drift av den lokale kyrkja og kyrkjegarden i kommunen. Frå 1. mars 2012 overtok kommunen det praktiske ansvaret for drifta og vedlikehald av kyrkjegardane uteområda som høyrer til kyrkja på Ådland. Vedlikehald av bygningane på kyrkjegarden, har framleis kyrkja ansvar for. Det vart budsjettert med kr frå Samnanger kommune til drift i Dette inkluderer løyvingar kr. til innleige av vaktmeistartenester. (Desse tenestene kjem ikkje fram som ein eigen post i rekneskapen, men er betalt ut frå ekstrahjelp og vedlikehalds-kontoane.) På grunn av overføring av kyrkjegardsdrifta, vart seinare kr. trekt ut av råma. Me fekk etter lønsforhandlingane auka råma med kr. til lønsauke. Faktisk råme for 2012 vart då: kr. I tillegg har kyrkja fått overført: kr til brannalarmanlegg i kyrkja på Ådland, ekstraløyving i installert jan kr. til vedlikehald av kyrkja på Ådland, dekka av fondsmidlar ( frå rentekompensasjons-lån) kr. til vedlikehald av kyrkja på Haga, dekka av fondsmidlar (frå rentekompensasjons-lån) Soknet har også ei avtale om tenesteyting med Samnanger kommune. Avtalen dekker følgjande driftsoppgåver, som er verdsett til: Merkantile oppgåver Rekneskap og lønn: kr Drift Brøyting kr * Til saman kr * Ført under Administrasjon for å forenkla. Utgiftene gjeld både Samnanger kyrkje, gravplassen og Haga kyrkje. Summen vart ikkje justert då kommunen overtok drift av gravplassen, sjølv om tenestene som gjeld uteområdet på Ådland, no ligg til kommunen. Sidan summen ikkje har vore justert for lønns og prisstigning dei siste åra, er det ikkje ynskjeleg å skjera ned på den no. Investering Det har ikkje vore gjort investeringar i 2012.

12 3. Andre inntekter Tilskot frå staten kr til trusopplæring fordelt frå prostiet. Frå og med 2. halvår 2012 vart heile prostiet vårt innfasa i det statlege trusopplæringsopplegget. Me har tidlegare fått statlege prosjektmidlar til trusopplæring, i underkant av kr. årleg. Det var ikkje gjeve nok midlar totalt til prostiet, til at me kunne få behalda denne summen. For 2012 vart difor tilskotet redusert med kr i høve til budsjettet. Soknerådet auka offertalet til trusopplæringa, og spara inn ein del på ekstrahjelp for å kompensera for dei tapte inntektene. Gåver 2012 Soknet har fleire gjevartenester og får også gåver gjennom offer i kyrkjene og gjennom ulike aksjonar. I julenummeret av kyrkjebladet, er det ein gåveblankett der det og kjem inn gåver til kyrkjelydsarbeid. Faste gjevartenester Til trusopplæring Til Haga kyrkje Til prosjekt i Zambia kr kr kr. Kyrkjeoffer Til trusopplæring kr. Til ungdomsarbeid kr. Til lokalt diakoniprosjekt kr. Til kyrkjelydsarbeid kr. Til Haga kyrkje kr. Til Ådland kyrkje kr. Til saman kr til lokalt arbeid Til prosjekt i Zambia kr. Til Andre organisasjonar kr. Til saman kr. til utanbygds arbeid Andre gåver Konfirmantaksjon til Zambia Gåver til kyrkjelydsarbeid kr kr 4. Lønn /personale Lønn og personalutgifter Gjeld desse postane: Lønn og honorar Arbeidsgjevaravgift Pensjon Andre lønnsutgifter Sum lønns- og personalutgifter Gjennomsnittleg tal tilsette 8 7 som utfører gjennomsnittleg årsverk 4,2 3, NotarRekneskap_Samnanger-KS-SR 2

13 5. Pensjonsforpliktingar Alle tilsette er knytt til Felles kommunal pensjonsordning i samsvar med tariffavtalen for KA sitt tariffområde. Arbeidsgjevaren sin del av premien er utgiftsført med kr. Dei tilsette betaler 2 % av premien.av premien i 2012, er kr. reguleringspremie. 6. Oversikt over investeringar og andre større innkjøp/kostnader: Eigenkapitaltilskot til KLP på kr. vart ført som investering. Det har ikkje vore gjort andre tiltak som vart ført i investeringsrekneskapen i Det har tidlegare vore løyvd til saman kr. til vedlikehald av kyrkjene, isolering, måling, enøk-tiltak og tetting av lekkasjar. Det var også rekna med at det skulle installerast varmepumper i begge kyrkjene. Me har ikkje fått endeleg godkjend løysing for varmepumper på Ådland, så det har ikkje vore sett i verk enno. Midlane var knytt til rentekompensasjon i Husbanken, og var sett på fond. Då fonda var skipa var installering av varmepumper rekna som investering. Dette var ei feilvurdering, og restmidlane frå dette fondet er difor gjort om til driftsfond. I 2012 har me for slike fondsmidlar: På Ådland: Pussa opp sakristia, (ma. lagt nye golv, bytt og flytta varmvasstank og fått nye skap), bytt takrenner, laga loftstrapp med luke til tårnet, sett opp pleksiglas mellom galleri og ringjeloft og gjort nokre reparasjonar på taket. På Haga: Installert varmepumpe, bytt vindauga i fondveggen, diverse snikkararbeid og beslag utvendig og forbetringar på taket for å fjerna lekkasjar. Bruk av fond til vedlikehald av kyrkjene Vedlikehaldsfond Fond for vedlikehald, varmepumpe mm Til saman Brukt Rest fond Andre større tiltak som ikkje vert dekka av vedlikehaldsfonda Utbetring av el-anlegg på Ådland Installert brannalarmanlegg innvendig på Ådland kr (frå eige fond, løyvd 2011) Gjort ferdig grupperom i kyrkja på Haga/ kjøpt utstyr kr. (innsamla midlar og fond, soknerådet.) 2012 NotarRekneskap_Samnanger-KS-SR 3

14 7. Anlegg og driftsmidlar Verdi Musikkanlegg i kyrkja Dataanlegg Soknerådet 1 Ådland kyrkje, bårehus,orgel Haga kyrkje Ny gravplass Reiskapshus Ådland kyrkje, isolering Parkeringsplass, asfalt Haga Parkeringsplass, asfalt Årland Sum soknerådet Sum kyrkjestyret Vesentlige forpliktingar Samnanger kyrkjestyre/samnanger sokneråd har ingen vesentlege forpliktingar. 9. Avsetningar og bruk av avsetningar OVERSIKT OVER SAMNANGER KYRKJESTYRE SINE MIDLAR VED ÅRSAVSLUTNINGA Bundne driftsfond Bruk/avsett Fond vedlikehald Fond Brannalarm Ådland Prestebustadfond Overskot rekneskap Ubundne investeringsfond Fond vedlikehald Sum fond kyrkjestyret OVERSIKT OVER SAMNANGER SOKNERÅD SINE MIDLAR VED ÅRSAVSLUTNINGA Bundne driftsfond Bruk/avsett Fond kyrkjelydsarbeid Fond Prosjektinnsamling Haga kyrkje Fond Prosjektinnsamling Ådland kyrkje Fond ungdomsarbeid Fond Misjonsprosjekt Fond stemnelaget, Nordviksæter Fond kulturmidlar Sum bundne driftsfond Soknerådet: NotarRekneskap_Samnanger-KS-SR 4

15 Ubundne investeringsfond Soknerådet har ikkje hatt investeringsfond dei siste tre åra Bruk/avsett Sum fond soknerådet Sum fond for kyrkjestyre og sokneråd Meirforbruk / mindreforbruk i rekneskapen Kyrkjestyredelen av driftsrekneskapen var for 2012 gjort opp med overskot på kr som vart sett av på fond Tidligare opparbeidd mindreforbruk / overskot Overskot i rekneskapsåret Meirforbruk i rekneskapsåret -445 Totalt mindreforbruk / overskot Kapitalkonto DEBET KREDIT Balanse (Underskot i kapital) Balanse (kapital) ,63 DEBETPOSTAR I ÅRET KREDITPOSTAR I ÅRET Avskriving Haga kyrkje ,00 Aktivering : 0,00 Avskriving Å.kyrkje, bårehus m.m ,00 Aktivering 0,00 Avskriving inventar/utstyr ,00 Avdrag eksterne lån 0,00 Avskriving gravplass ,00 Aktivert inventar/utstyr 0,00 Avskriving Ådland kyrkje ,00 Eigenkapitalinnskot KLP ,00 Avskriving reiskapsshus ,00 Avskriving parkeringsplass 8 194,00 Avskriving parkeringsplass 5 975, Balanse (kapital) , Balanse (underskot i kapital) SUM DEBET ,63 SUM KREDIT , NotarRekneskap_Samnanger-KS-SR 5

16

Tilleggsinnkalling av Kommunestyret

Tilleggsinnkalling av Kommunestyret Masfjorden kommune Tilleggsinnkalling av Kommunestyret Møtedato: 30.04.2015 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 11:45 Formannskapet kl. 09.00 Valstyret kl. 11.00 Kommunestyret kl. 11.45 Kl. 13 kjem Museumsdirektør

Detaljer

Utv.saksnr Utval Møtedato PLAN OG ØKONOMIUTVALET KOMMUNESTYRET

Utv.saksnr Utval Møtedato PLAN OG ØKONOMIUTVALET KOMMUNESTYRET Aukra kommune Økonomiavdelinga Arkivsak: 2006/1323-25 Arkiv: 212 Saksbeh: Anne Thorsrud Dato: 05.03.2007 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato PLAN OG ØKONOMIUTVALET KOMMUNESTYRET REKNESKAP 2006 Rådmannen

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I SAMNANGER SOKNERÅD / SAMNANGER KYRKJESTYRE Måndag 22. april 2013 kl. 18.30 i kyrkja på Haga.

INNKALLING TIL MØTE I SAMNANGER SOKNERÅD / SAMNANGER KYRKJESTYRE Måndag 22. april 2013 kl. 18.30 i kyrkja på Haga. INNKALLING TIL MØTE I SAMNANGER SOKNERÅD / SAMNANGER KYRKJESTYRE Måndag 22. april 2013 kl. 18.30 i kyrkja på Haga. SAKSLISTE: Sak 12/13 KS Sak 13/13 KS GODKJENNING AV INNKALLING/ MØTEBOK MELDINGAR OG RÅDET

Detaljer

Notater. Randi Strand

Notater. Randi Strand 2009/60 Notater Randi Strand Notater Kyrkjeleg rapportering 2009 Fellesråd Oppslagshefte til hjelp ved filuttrekk og for elektronisk rapportering, via skjema for rekneskap Desember 2009 Avdeling for nasjonalregnskap

Detaljer

Fem kommunar med svakaste driftsresultat på Sunnmøre i 2002

Fem kommunar med svakaste driftsresultat på Sunnmøre i 2002 Notat 8/2003 Inge Dyrhol Fem kommunar med svakaste driftsresultat på Sunnmøre i 2002 Ekstern analyse med vekt på rekneskapsprinsipp Inge Dyrhol Fem kommunar med svakaste driftsresultat på Sunnmøre i 2002

Detaljer

KYRKJELEG FELLESRÅD. Innkalling til møte i Fellesrådet KYRKJEVERJA I KVAM VEL M Ø T T! Til medlemene i Kyrkjeleg fellesråd i Kvam

KYRKJELEG FELLESRÅD. Innkalling til møte i Fellesrådet KYRKJEVERJA I KVAM VEL M Ø T T! Til medlemene i Kyrkjeleg fellesråd i Kvam KYRKJELEG FELLESRÅD KYRKJEVERJA I KVAM Til medlemene i Kyrkjeleg fellesråd i Kvam Postadresse: Norheimsund kyrkje, Postboks 39, 5601 NORHEIMSUND E-mail: kyrkjeverje@kvam.kyrkjer.net Telefon: 56 55 17 45

Detaljer

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Budsjett 2013 Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Kommunestyret sitt vedtekne budsjett i sak 084/12 Dato: 19.12.2012 Rådmannen sin kommentar Tryggleik, trivsel og livskvalitet for alle

Detaljer

Rekneskap 2013. 1 Modalen kommune - 2013-26.03.2014 MODALEN KOMMUNE

Rekneskap 2013. 1 Modalen kommune - 2013-26.03.2014 MODALEN KOMMUNE MODALEN KOMMUNE REKNESKAP 2013 1 INNHALD: Hovudoversyn til rekneskapen 2013: Side 3-7 Rekneskapsskjema 1A Driftsrekneskapen Side 3 Rekneskapsskjema 1B Driftsrekneskapen Side 3 Rekneskapsskjema 2A Investeringsrekneskapen

Detaljer

MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE ÅRSREKNESKAP 2012

MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE ÅRSREKNESKAP 2012 Årsrekneskap 2012 MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE ÅRSREKNESKAP 2012 INNHALD SIDE SKJEMA 1A - DRIFT - FRIE INNTEKTER TIL FORDELING... 1 SKJEMA 1B - DRIFT - FYLKESTINGSRAMMER... 2 SKJEMA 2A - INVESTERINGAR,

Detaljer

HOVUDUTSKRIFT. År 2015, den 27. januar, hadde Fusa sokneråd møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter, Eikelandsosen.

HOVUDUTSKRIFT. År 2015, den 27. januar, hadde Fusa sokneråd møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter, Eikelandsosen. FUSA SOKNRÅD HOVUDUTSKRFT År 2015, den 27. januar, hadde Fusa sokneråd møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter, ikelandsosen. Møtet tok til kl.18.30 og var slutt kl.21.10. nnkallinga var sendt representantane

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 07/431-1 BUDSJETTRAMMER 2008. GRUNNLAG FOR ØKONOMIPLAN 2008-2011.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 07/431-1 BUDSJETTRAMMER 2008. GRUNNLAG FOR ØKONOMIPLAN 2008-2011. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 07/431-1 BUDSJETTRAMMER 2008. GRUNNLAG FOR ØKONOMIPLAN 2008-2011. TILRÅDING: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Saka vert

Detaljer

NOTER TIL REGNSKAP 2014

NOTER TIL REGNSKAP 2014 NOTER TIL REGNSKAP 2014 Gjerdrum og Heni sokn 1. Regnskapsprinsipper og vurderingsregler Fellesrådets regnskap er ført i samsvar med Forskrift om økonomiforvaltning fastsatt av kultur- og kirkedepartementet

Detaljer

Volda Kommune Årsmelding 2013

Volda Kommune Årsmelding 2013 Volda Kommune Årsmelding 2013 Innhold 1 RÅDMANNEN SINE KOMMENTARAR... 3 2 VURDERING AV VOLDA KOMMUNE SIN ØKONOMISKE SITUASJON... 5 2.1 RESULTAT 2013... 5 2.2 FRIE INNTEKTER... 8 2.3 GENERELLE STATSTILSKOTT...

Detaljer

Balestrand kommune. Framlegg av 27.01.2014

Balestrand kommune. Framlegg av 27.01.2014 Balestrand kommune 1 Framlegg av 27.01.2014 INNHALD Generelt om økonomireglementet... 4 Bakgrunn... 4 Føremål... 4 Ajourhald... 4 Andre vedtekne dokument... 4 Plan- og økonomisystem... 4 Årsbudsjett og

Detaljer

Utv.saksnr Utval Møtedato PLAN OG ØKONOMIUTVALET KOMMUNESTYRET

Utv.saksnr Utval Møtedato PLAN OG ØKONOMIUTVALET KOMMUNESTYRET Aukra kommune Økonomiavdelinga Arkivsak: 2006/62-1 Arkiv: 210 Saksbeh: Anne Thorsrud Dato: 12.05.2006 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato PLAN OG ØKONOMIUTVALET KOMMUNESTYRET A-212 Rekneskap 2005 Rådmannen

Detaljer

Utv.saksnr Utval Møtedato FORMANNSKAPET KOMMUNESTYRET. Rådmannen si tilråding: Rekneskapen viser eit mindreforbruk (overskott) på kr 47 363 696.

Utv.saksnr Utval Møtedato FORMANNSKAPET KOMMUNESTYRET. Rådmannen si tilråding: Rekneskapen viser eit mindreforbruk (overskott) på kr 47 363 696. Aukra kommune Økonomiavdelinga Arkivsak: 2007/651-7 Arkiv: 212 Saksbeh: Anne Thorsrud Dato: 04.02.2008 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato FORMANNSKAPET KOMMUNESTYRET A- 212 Rekneskap 2007 Rådmannen

Detaljer

MODALEN KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2013 2016 ÅRSBUDSJETT 2013. Vedteke i kommunestyret KS 070/12-06.12.2012

MODALEN KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2013 2016 ÅRSBUDSJETT 2013. Vedteke i kommunestyret KS 070/12-06.12.2012 MODALEN KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2013 2016 OG ÅRSBUDSJETT 2013 Vedteke i kommunestyret KS 070/12-06.12.2012 1 GENERELLE RAMMER OG FØRESETNADER FOR BUDSJETT- OG ØKONOMIPLANARBEIDET... 3 1.1. Lovreglar... 3 1.2.

Detaljer

Resultatrekneskap. Helse Vest RHF

Resultatrekneskap. Helse Vest RHF Resultatrekneskap Helse Vest 1000 NOK Helse Vest RHF Føretaksgruppa 2010 2011 Tekst Note 2011 2010 13 220 215 14 974 925 Basisramme 2 14 974 925 13 220 215 4 432 517 4 634 887 Aktivitetsbasert inntekt

Detaljer

Notat. SOGNDAL KOMMUNE Støtteeining økonomi og personal. Formannskapet Tenesteleiarane. ØP-notat nr 3 Økonomiplan 2012-2015 - Årsbudsjett 2012

Notat. SOGNDAL KOMMUNE Støtteeining økonomi og personal. Formannskapet Tenesteleiarane. ØP-notat nr 3 Økonomiplan 2012-2015 - Årsbudsjett 2012 Notat Til: Kopi: Frå: Formannskapet Tenesteleiarane Rådmann Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 11/2145-23 13600/11 27.10.2011 ØP-notat nr 3 Økonomiplan 2012-2015 - Årsbudsjett 2012 Vi viser til ØP-notat

Detaljer

Kvam herad. Framlegg til Årsmelding og rekneskap. Dato framlagt 13. mars 2001

Kvam herad. Framlegg til Årsmelding og rekneskap. Dato framlagt 13. mars 2001 Kvam herad 2000 Framlegg til Årsmelding og rekneskap Dato framlagt 13. mars 2001 1. GENERELLE KOMMENTARAR...4 1.1 Innleiing... 4 1.2 Driftsrekneskapen... 6 1.3 Kapitalrekneskapen...15 1.4 Balansen...19

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2008-2011

ØKONOMIPLAN 2008-2011 Dato: 06.11.2007 Vår ref.: 2007/3392-23175/2007 Ark.kode: 100 ØKONOMIPLAN 2008-2011 FJELL KOMMUNE Førebels dokument 30. oktober 2007 Rådmannen DET ØKONOMISKE OPPLEGGET 2008 (2008-2011) FRAMLEGG STATSBUDSJETT

Detaljer

Budsjett 2015/ Handlingsplan 2015-2018

Budsjett 2015/ Handlingsplan 2015-2018 Budsjett 2015/ Handlingsplan 2015-2018 Kommunestyrets vedtak 15. desember 2014 Klepp kommune Innhald Innhald... 2 Målkart... 4 Makroøkonomiske føresetnader... 6 Folketal... 7 Bevilgningsoppsett drift...

Detaljer

"Din lokale energileverandør!"

Din lokale energileverandør! 1 HARDANGER ENERGI AS Årsmelding og rekneskap 2012 12. driftsåret "Din lokale energileverandør!" 2 ÅRET 2012 2012 har vore eit år med stor aktivitet til liks med dei siste åra. Folkedal kraftverk er under

Detaljer

A. Investeringsprogram økonomiplanperioden 2014-2017

A. Investeringsprogram økonomiplanperioden 2014-2017 A. Investeringsprogram økonomiplanperioden 2014-2017 Investeringsprogram Tabell under viser berre dei prosjekt som er vedtekne i økonomiplanperioden 2013-2016. B. Finansiering av investeringar Lån Kommunen

Detaljer

Styret i Fitjar Kraftlag

Styret i Fitjar Kraftlag Å R S R A P P O R T 2 0 1 1 Styret i Fitjar Kraftlag Johannes Koløen styreleiar Agnar Aarskog Monika Hatlevik Trond Gerhardsen Ranveig Flatråker Ottestad nestleiar 2 F i t j a r K r a f t l a g S A - Å

Detaljer

Fitjar kommune Møteinnkalling

Fitjar kommune Møteinnkalling Fitjar kommune Møteinnkalling Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 13.05.2015 Tidspunkt: 10:00 Dersom nokon av medlemmene ikkje kan møte og må melde forfall, vert dei

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 03.04.2014 Dykkar dato 07.03.2014 Vår referanse 2014/3228 331.1 Dykkar referanse Fjell kommune, Postboks 184, 5342 Straume FJELL KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT 2014 AUKRA KOMMUNE

ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT 2014 AUKRA KOMMUNE Aukra kommune 1814-2014 Aukra var opphavleg ein kommune som omfatta Gossa, Otrøya, ein del av Midøya, øyane i Sandøy, samt Julsundet og Mordal på Romsdalshalvøya. Namnet Aukra, som er unikt i Noreg, kjem

Detaljer

DEN NORSKE KYRKJA Askvoll sokneråd

DEN NORSKE KYRKJA Askvoll sokneråd DEN NORSKE KYRKJA Askvoll sokneråd Innkalling til møte i Askvoll sokneråd Tid: 20.10.2014 kl. 15:15 Stad: ASKVOLL, Møterom kyrkjekontoret Desse er kalla inn: Ole Andreas Myrstad Anne Grethe Lien Stein

Detaljer