Velkomen som konfirmant

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velkomen som konfirmant"

Transkript

1 Velkomen som konfirmant Velkomen som konfirmant i kyrkjelydane våre. Velkomen til eit år litt utanom det vanlege. Anten du trur, tvilar eller berre er nyfiken, er du velkomen til konfirmasjon i kyrkja. Vi ynskjer å gje deg eit år der du kan få kunnskap. Du skal få lære meir om deg sjølv, trua, kyrkja og livet. Du får høve til å utforske nokre av dei mange spørsmåla i livet saman med andre. Vi snakkar om livet på godt og vondt. Det er òg eit år der du vil få mange opplevingar og nye erfaringar. Vi ynskjer at du skal få erfare kva det er å vere kristen, og å vere ein del av kyrkjelyden. Vi er glade for at vi får lov å vere saman med deg dette året. Helsing dei frivillige og tilsette i Førde, Holsen og Haukedalen kyrkjelydar. Førde kyrkje Haukedalen kyrkje Holsen kyrkje 2

2 Felles for alle konfirmantgruppene All undervisning skjer etter skuletid. Noko skjer rett etter skuletid, medan noko skjer seinare på kvelden og/eller helg. All undervisning er obligatorisk. Konfirmantane føl ikkje lenger skuleklassane i konfirmantundervisninga, men vel konfirmantgruppe ut i frå interesse. Konfirmantundervisninga vil skje i konfirmantgruppa. Ein vil framleis bli konfirmert klassevis (Skuleklasse). GUDSTENESTER Alle konfirmantane skal gå på 10 gudstenester i løpet av konfirmasjonstida. Du får ei kyrkjedagbok som du noterer i under gudstenesta. Du kan gå på gudsteneste i kyrkja kvar som helst i landet. Hugs å få stempel frå klokkar/prest, og ta godt vare på boka di. HELGESAMLING I 28. eller 29. AUGUST Konfirmantane møter på kyrkjetunet anten fredagen eller laurdagen. Her vert det undervisning og eit varmt måltid mat. PRESENTASJONSGUDSTENESTE 30. AUGUST (Haukedalen 13. sept.) Alle konfirmantane vert presenterte for sin kyrkjelyd på gudsteneste. I Førde og Holsen er det sundagen den første konfirmanthelga. Denne gudstenesta er obligatorisk for alle! Klokka Gudsteneste for alle konfirmantar frå Halbrend skule Klokka Gudsteneste for alle konfirmantar frå Førde ungdomsskule. Holsen kyrkje sundag 30.august kl Haukedalen kyrkje sundag 13. sept. kl NESHOLMEN 19. eller 20. SEPTEMBER Vi deler konfirmantkullet i to og reiser til Nesholmen leirstad i Hyen. Der er vi saman ein heil dag og har aktivitetar inne og ute. NB! Merk at dette IKKJE er den same turen som Hausttreff! Denne turen (september) skal alle konfirmantane vere med på. 3

3 NATTCUP 23. OKTOBER Nattcupen i Førdehuset er ein årleg happening for konfirmantane i Sunnfjord, som har fått lange og gode tradisjonar. Arrangementet er bygt opp rundt ein fotballcup, men det skjer mykje meir: bading, kino, konsert, heiagjeng, playstation, mm. LYSMESSE 29. NOVEMBER Dette er ei stemningsfull gudsteneste der konfirmantane deltek, og der foreldre, fadrar og familie er med. Denne gudstenesta er obligatorisk for alle! Førde 29. november kl Holsen 6. desember kl adventsgudsteneste Haukedalen 6.desember kl TEMAGUDSTENESTE 2. MARS kl 18:00 Dette er ei gudsteneste der Kirkens Nødhjelp sin fasteaksjon står i fokus, og konfirmantane inviterer foreldre, fadrar og andre til å være med for å få ein smakebit på kva vi har vore gjennom i konfirmantåret. Denne gudstenesta er obligatorisk for alle Førdekonfirmantane! HELGESAMLING II 11. eller 12 mars Konfirmantane møter på kyrkjetunet anten fredagen eller laurdagen. Her vert det undervisning og eit varmt måltid mat. FASTEAKSJONEN TIL KIRKENS NØDHJELP 15. MARS Kvart år samlar konfirmantane inn pengar til ulike prosjekt i Kirkens Nødhjelp. I 2015 samla konfirmantane i Førde kommune inn kr,- Dette er ein dag der både konfirmanten og foreldra er med, så sett av dagen tidleg! 4

4 TENESTEOPPGÅVER Gjennom å delta i ei tenesteoppgåve vil konfirmantane sjølv erfare at dei er en del av kyrkjelyden. Difor skal alle konfirmantane delta på ei tenesteoppgåve i løpet av konfirmantåret. Tenesteoppgåva vil vere uavhengig av konfirmantgruppa. Konfirmanten må sette opp to val, og vil få oppgåve og dato ut frå valet så langt det er mogleg. A) GUDSTENESTE Ei av tenesteoppgåvene vil vere å delta på ei gudsteneste (Du får sjølvsagt stempel på den )Du må møte før gudstenesta startar og vere med på førebuingane, du vil få oppgåver undervegs (det kan vere å gå i evangelieprosesjon, tenne lys i lysgloben, lese tekst, samle inn takkoffer etc), og du vil vere med på oppryddinga i etterkant av gudstenesta. B) DIAKONI Diakoni er kyrkja si omsorgsteneste. Med denne tenesteoppgåva kan du vere med å gjere noko for andre. Du kan vere med på ei KIA-samling (Kristent Interkulturelt Arbeid), besøke nokon som bur på Helsetunet eller anna. C) MILJØ Førde kyrkjelyd er «grøn kyrkjelyd». Det vil seie at vi er oppteken av miljøet vårt. Denne tenesteoppgåva vil ha ei samling med fokus på miljøet og rettferdig handel. D) MUSIKK Om du speler eit instrument, eller likar å synge, kan di tenesteoppgåve vere for eksempel å spele på ei gudsteneste, vere forsongar på gudsteneste, det kan vere å spele på helsetunet eller anna. 5

5 KONFIRMANTGRUPPER På dei fleste gruppene er det eit max tal konfirmantar. Det vil seie at ikkje alle konfirmantane kan få fyrste valet sitt. På påmeldinga må du difor setje opp tre ynskje i prioritert rekkefølgje, så skal alle konfirmantane få eit av sine tre val. Det er viktig at ein vel konfirmantgruppe ut i frå interesse då vil ein få best utbytte av året. Om nokon treng økonomisk støtte, bed vi dykk om å nemne det på innskrivingssamtalen i juni, evt ta kontakt med kyrkjekontoret. A: Kreativ konfirmant Desse konfirmantane vil i tillegg til dei samlingane som er felles for alle konfirmantane ha 8 samlingar tysdagar kl 15:00 på kyrkjetunet. Dei vil ha konfirmantundervisning knytt opp mot ulike kreative aktivitetar. Eksempel kan vere: blomsterbinding, foto, strikking etc. Konfirmantane vil få enkel mat på samlingane. Pris: 1290,- dekker: Mat på samlingane, tur til Nesholmen i september, nattcup, leige av konfirmantkappe og materiell til aktivitetane. 6

6 Leir / Deciding konfirmant Leir konfirmantane og Deciding-konfirmantane har i tillegg til det alle konfirmantane skal vere med på 5 samlingar onsdagar eller torsdagar på kyrkjetunet i løpet av september til påske. Samlingane startar kl 15:00 og varer fram til kl 19:00. Alle samlingane inneheld eit varmt måltid. I tillegg til samlingane skal konfirmantane velje ein av følgjande aktivitetar som dei skal vere med på i løpet av konfirmantåret: B) Deciding Førde Ten Sing Dette er ei Ten Sing gruppe for alle mellom år, som har samling kvar tysdag. I Deciding driv ein hovudsakleg med kor og band, men ein tysdag i månaden er det dans, drama, multimedia og teknikk. Deciding har eigne turar og konsertar, og rundt 40 medlemar kvart år. Pris: 1750,- C) SMS- leir på Alværa misjonssenter 30.oktober - 1.november Dette er ein leir i regi av Det Norske Misjonsselskap med valfrie aktivitetar som f.eks: dans, klatring, ballspill, minigolf mm. Her er det deltakarar frå Sogn og Fjordane og Hordaland. Max tal konfirmantar: 25 Pris: 1890,- 7

7 D) Hausttreff på Nesholmen oktober Dette er ein leir i regi av KFUK-KFUM for åringar frå heile fylket. Her er det musikk, kor og band, friluft og aktivitet. Det blir leik, moro og konkurransar både inne og ute heile helga. (NB: Dette er ikkje den same Nesholmenturen som alle konfirmantane skal på) Max tal konfirmantar: 25 Pris: 1890,- E) Skileir til Strandafjellet februar (NB! Første helga i vinterferien!) På denne leiren vert det meste av tida brukt i bakkane: alpint, telemark, snowboard, slalåm Max tal konfirmantar: 35 Pris: 2250,- Prisen dekker: Varm mat på alle samlingar på kyrkjetunet, tur til Nesholmen i september, nattcup, deltakaravgift på leir + reise/medlemsskap i Deciding og leige av konfirmantkappe. 8

8 F: Konfirmant-Ludus Konfirmantludus vil i tillegg til dei samlingane som er felles for alle konfirmantane ha 9 samlingar i gymsal og i sandhallen. Det vil bli ulike gymsal-aktivitetar og konfirmantundervisning. Vi prøver og å få til ein kanotur. Det vert enkel mat på alle samlingane. Max tal på konfirmantar: 20 Pris: 1290,- Dekker mat på samlingane, tur til Nesholmen i september, nattcup, leige av konfirmantkappe og medlemsskap på KFUK-KFUM. 9

9 G: Friluftkonfirmant Friluftkonfirmantane vil i tillegg til dei samlingane som er felles for alle konfirmantane ha 8 samlingar ute i friluft. Her er konfirmantundervisninga ute, så hugs kle etter veret. På våren vert det i tillegg ein overnattingstur på ei hytte eit døgn. Det vert enkel mat på alle samlingane. Max tal på konfirmantar: 20. Pris: 1290,- dekker mat på samlingane, tur til Nesholmen i september, nattcup, leige av konfirmantkappe og overnatting på hytte. 10

10 Foreldre/ Føresette Vi vil ynske dykk velkomne som konfirmantforeldre i kyrkjelydane våre! Som foreldre/ føresette har de ansvar for å: følgje opp konfirmanten gje melding om fråvær. vere med på to foreldreoppgåver i løpet av året Vi ynskjer og at de er med konfirmanten på gudstenester, og særleg på dei gudstenestene der konfirmantane deltek. Foreldremøte 14. eller 15. oktober De vil i haust og vinter få invitasjon til foreldremøte. Her set vi fokus på korleis vi saman kan vere gode støttespelarar for ungdomane dette året. Her får foreldra informasjon om og smakebitar frå konfirmantåret. Det er og ein stad for foreldra til å møte kvarandre og dei tilsette i kyrkja. Onsdag 14.oktober klokka For foreldre med konfirmantar frå Førde ungdomsskule. (Det gjeld og konfirmantforeldre frå Holsen og Haukedalen) Torsdag 15.oktober klokka For foreldre med konfirmantar frå Halbrend skule Foreldremøte torsdag 28. januar klokka Det vert eit felles møte for alle konfirmantforeldra. Vi får besøk av Andreas Gravdal som skal snakke om ungdom og sjølvbilde. Meir informasjon kjem når det nærmar seg. 11

11 Foreldreoppgåver For at vi skal kunne gjennomføre konfirmantåret, er vi avhengige av de foreldre. Difor må de foreldre velje minst to oppgåver som de kan hjelpe til med. Hugs å sette opp tre val, men du får berre to oppgåver. 1) Hjelpe til på undervisningsdagane (Helge- og temasamlingar) Helgesamlingane for alle konfirmantane og temadagane for leir/decidingkonfirmantane skal ha eit varmt måltid. Til det treng vi foreldre som kan hjelpe til og lage maten, servere og rydde opp i etterkant. Her er det eit stort behov for hjelp! Frå ca kl på vekedagane 2) Vakt på nattcup Vi treng foreldre til å vere vakt på nattcupen i Førdehuset 23. oktober. Her har vi bruk for foreldre med fyrstehjelp- og livredningskompetanse. (Meld frå om det i påmeldinga.) Men vi treng og «vanlege» vakter. 3) Tur til Nesholmen 19. og 20. september Vi treng foreldre som kan vere med bussane ut til Nesholmen og hjelpe til med ulike praktiske oppgåver der ute. Om det er nokon som kan køyre buss til Nesholmen ein av desse dagane, er det flott! (Meld frå om det på påmeldinga) 4) Køyring til Kirkens Nødhjelp sin fasteaksjon 15. mars Vi treng sjåførar til å køyre konfirmantane rundt til dei ulike stadane der dei skal samle inn pengar. 12

12 5) Vere med på / i ei konfirmantgruppe.vi treng foreldre som kan vere med som leiar på leir eller på nokon av dei andre aktivitetane som for eksempel friluft, ludus, kreativkonfirmantar osb Spesifiser i påmeldinga kva de ynskjer å vere med på. 6) Praktisk hjelpar på konfirmasjonsdagen Vi treng foreldre som kan vere med å hjelpe til m.a. med konfirmantkappane(ikkje stryking) på konfirmasjonsdagen ein dag de sjølv ikkje har konfirmant. I tillegg til desse, kjem vi til å spørja dykk i løpet av året til å bake ca 30 bollar anten til turen til Nesholmen i september eller til KNaksjonen i mars. På førehand: Takk for hjelpa! 13

13 Påmelding til konfirmantåret. Vi ynskjer at de melder dykk på til konfirmasjon elektronisk på denne påmeldingssida: https://minkirkeside.no/forde Du finn også link til påmeldingssida, på heimesida vår: Dersom de ikkje har høve til å melde dykk på via internett, må de fylle ut vedlagte skjema, og ta det med på innskrivinga i juni. Påmelding steg - for - steg 1. Registrer mobilnummer anten til konfirmant eller konfirmantforelder. Du får då tilsendt ein kode du må bruke for å logge inn og starte registreringa. 2. Trykk på registrer ny konfirmant. 3. Velg sokn (Førde eller Holsen og Haukedalen) 4. Fyll ut skjemaet. Det er viktig at du fyller ut all etterspurt informasjon. Bruk kommentarfelta dersom du har tilleggsinformasjon. Du treng ikkje fylle ut noko på fana «Ønsket tid og sted» ettersom vi allereie har sett opp konfirmasjon for dei ulike klassane. Du treng heller ikkje legge ved bilde, då vi tek bilete av konfirmanten på innskrivinga. 5. Trykk Send inn 6. Du er no påmeldt til konfirmantåret. Du får automatisk tilsendt ein e-post som syner påmeldinga di. 14

14 Innskriving Det vert eit felles informasjonsmøte for konfirmantar og foreldre/føresette i juni på Førde kyrkjetun. Etter informasjonen vert det ein kort samtale med kvar konfirmant og foreldre/føresette. Om konfirmanten har spesielle behov, er det viktig at vi får informasjon om det i den samtalen. Hugs å ta med avtalen som ligg ved brosjyra ferdig utfylt på innskrivinga. Vi tek og eit bilde av konfirmanten på innskrivinga til internt bruk (Klassekart for konfirmantlæraren) Dersom dag/tid ikkje høver kan de byte til ein annan klasse, evt ringe kyrkjekontoret for å avtale tid om ikkje nokon av datoane passar. Tysdag 2. juni kl 16:30 9A Fusk. Kl 18:00 9B Fusk Onsdag 3. juni kl 16:30 9C Fusk. Kl 18:00 9D Fusk. Torsdag 4. juni kl 16:30 9A Halbrend. Kl 18:00 9B Halbrend. Kl 19:30 9C Halbrend KONFIRMASJONAR april kl 10:00 9A FUSK (NB: Laurdag) 30.april kl 12:00 9B FUSK (NB: Laurdag) 5. mai kl 10:00 9C FUSK 5. mai kl 12:00 9D FUSK 8. mai kl 10:00 9A Halbrend 8. mai kl 12:00 9B Halbrend 15. mai kl 10:00 9C Halbrend Holsen: 8. mai kl 11:00 Haukedalen: 22. mai kl 11:00 15

Informasjon frå Sula kyrkjelyd. Kven er eg? www.sula.kyrkja.no

Informasjon frå Sula kyrkjelyd. Kven er eg? www.sula.kyrkja.no Informasjon frå Sula kyrkjelyd Kven er eg? www.sula.kyrkja.no Enten du trur, tvilar eller berre er nysgjerrig, er du velkomen til konfirmasjon i kyrkja. I konfirmasjonstida får du lære meir om deg sjølv

Detaljer

Da psbrosjyre ver nov 2007 1 21-01-08 15:03:33

Da psbrosjyre ver nov 2007 1 21-01-08 15:03:33 Da psbrosjyre ver nov 2007 1 21-01-08 15:03:33 Jesus var svært moderne! Den gong tenkte folk flest at barna ikkje var verdfulle. Mange foreldre kjenner at Jesus gjorde det einaste rette. For han såg barna

Detaljer

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof.

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof. Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof.no Då er vi i gang igjen med eit nytt barnehage år og vi tilsette

Detaljer

Radar 2011 nr. 1 Kyrkjeblad for Radøy sokn 27.årgang

Radar 2011 nr. 1 Kyrkjeblad for Radøy sokn 27.årgang Radar 2011 nr. 1 Kyrkjeblad for Radøy sokn 27.årgang rkje, ditt val Sett preg på di kyrkje Vil du vere med i soknerådet? Radøy sokn DEN NORSKE KYRKJA Det aktuelle soknerådet/kyrkjelege fellesrådet Radøy

Detaljer

Tale ved prost Svein Arne Theodorsen ved Nyårsmottaking i Sunnhordland prosti 07.01.07:

Tale ved prost Svein Arne Theodorsen ved Nyårsmottaking i Sunnhordland prosti 07.01.07: Tale ved prost Svein Arne Theodorsen ved Nyårsmottaking i Sunnhordland prosti 07.01.07: Gode medarbeidarar, kjære gjester! Godt nytt år. Velkomen Nå har leiaren i det nye prostirådet, Jofrid Bjørkvik,

Detaljer

Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015

Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015 Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015 Dette heftet skal brukast i Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Detaljer

KONFIRMANT - JEG??? Informasjon om konfirmantåret 2011-2012 i Tananger menighet

KONFIRMANT - JEG??? Informasjon om konfirmantåret 2011-2012 i Tananger menighet KONFIRMANT - JEG??? Informasjon om konfirmantåret 2011-2012 i Tananger menighet Vil med denne brosjyren invitere deg til å bli med på vårt konfirmantopplegg neste år. Vi kan tilby et spennende og lærerikt

Detaljer

Lyngmo-Glytten 23. årgang - September 2014 Medlemsblad GLYTTEN STATUS NYBYGG. - sjå side 3!! TID FOR HAUSTLEIRAR. - sjå baksida for informasjon!!

Lyngmo-Glytten 23. årgang - September 2014 Medlemsblad GLYTTEN STATUS NYBYGG. - sjå side 3!! TID FOR HAUSTLEIRAR. - sjå baksida for informasjon!! Lyngmo-Glytten 23. årgang - September 2014 Medlemsblad GLYTTEN STATUS NYBYGG - sjå side 3!! TID FOR HAUSTLEIRAR - sjå baksida for informasjon!! Lyngmo - Glytten 23. årgang September 2014 Helsing frå Lyngmo

Detaljer

KYRKJEBLAD. 1889. Dette var den fyrste kristne songen som fekk gjennomslag på nynorsk. Songen er litt omarbeidd av Bernt Støylen i 1906.

KYRKJEBLAD. 1889. Dette var den fyrste kristne songen som fekk gjennomslag på nynorsk. Songen er litt omarbeidd av Bernt Støylen i 1906. 16 SALME Tekst: Engelskmannen Edward P. Hammond, skreiv denne songen under ei vitjing i Getsemane-hagen i 1866. Songen vart omsett til bokmål (Hin time i Getsemane) i 1880-åra og til nynorsk av Johannes

Detaljer

Til deg som skal gå på

Til deg som skal gå på Til deg som skal gå på Velkomen til eit nytt og annleis skuleår! Søndag 24. august er vi klare for eit nytt folkehøgskuleår. Programmet startar kl 1800, men vi tek imot deg frå kl 1000. Kl 1600 blir det

Detaljer

Velkomen til eit nytt og annleis skuleår sundag 23. august!

Velkomen til eit nytt og annleis skuleår sundag 23. august! Velkomen til eit nytt og annleis skuleår sundag 23. august! Vi opnar skulen og tek imot deg frå kl 1000. Kom i god tid, gjerne tidleg på dagen, for å installere deg på internatet. Vi ynskjer å møte foreldre

Detaljer

Til deg som er ny i GAMLESTOVA BARNEHAGE 2014-2015. LUSTER KOMMUNE www.oppvekst.luster.no/gamlestova

Til deg som er ny i GAMLESTOVA BARNEHAGE 2014-2015. LUSTER KOMMUNE www.oppvekst.luster.no/gamlestova Til deg som er ny i GAMLESTOVA BARNEHAGE 2014-2015 LUSTER KOMMUNE www.oppvekst.luster.no/gamlestova 1 VEL MØTT SOM FORELDRE I GAMLESTOVA BARNEHAGE! Fredag 15. august byrjar eit nytt barnehageår, og det

Detaljer

Møt Inger Lavik Side 7. Tårnagentar i Vaksdal kyrkje Side 4. Andakt Side 3 Slekters gang Side 15 Gudstenesteliste Side 16. www.vaksdal.kyrkja.

Møt Inger Lavik Side 7. Tårnagentar i Vaksdal kyrkje Side 4. Andakt Side 3 Slekters gang Side 15 Gudstenesteliste Side 16. www.vaksdal.kyrkja. INFORMASJON T ET 65. årg. FOR VAKSDAL Nr. 1/2011 Andakt Side 3 Slekters gang Side 15 Gudstenesteliste Side 16 Tårnagentar i Vaksdal kyrkje Side 4 Møt Inger Lavik Side 7 www.vaksdal.kyrkja.no 2 Kyrkjebladet

Detaljer

10. 12. april. Trusopplæring. Meistermøte. Kirkens Nødhjelp sin fasteaksjon. Kyrkjeblad for Hornindal, Innvik og Stryn prestegjeld

10. 12. april. Trusopplæring. Meistermøte. Kirkens Nødhjelp sin fasteaksjon. Kyrkjeblad for Hornindal, Innvik og Stryn prestegjeld Sider februar 2011_Layout 1 04.02.11 14.22 Side 1 Nr. 1-2011 Kyrkjeblad for Hornindal, Innvik og Stryn prestegjeld 75. årgang Tekstilkunstnaren i Blakset På midt-sidene kan du lese om Eli Johanne Berg,

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

INFORMASJON SUNDE BARNEHAGE

INFORMASJON SUNDE BARNEHAGE INFORMASJON SUNDE BARNEHAGE EIN DEL PRAKTISKE OPPLYSNINGAR OM SUNDE BARNEHAGE. TILVENNING / DEN FØRSTE TIDA I BARNEHAGEN: Det er viktig at barn og foreldre får ein god start i barnehagen. Barnet må få

Detaljer

Skuleinformasjon frå

Skuleinformasjon frå Skuleinformasjon frå Læring, arbeid og trivsel Skuleåret 2013/2014 Velkommen til nytt skuleår! 107 elevar! Det er verkeleg eit stor glede og eit stort ansvar å starta eit nytt år med denne store elevgruppa.

Detaljer

Korfor går skulegrensene på Radøy der dei går?

Korfor går skulegrensene på Radøy der dei går? Korfor går skulegrensene på Radøy der dei går? Innlevert av 5.trinn ved Austebygd skule (Radøy, Hordaland) Årets nysgjerrigper 2014 Eg har verdens beste jobb. Eg er nemlig kontaktlærar for ein superinspirerande

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

Skule- informasjon. Framtid og håp Læring, arbeid og trivsel

Skule- informasjon. Framtid og håp Læring, arbeid og trivsel Skule- informasjon Framtid og håp Læring, arbeid og trivsel Skuleåret 2015/2016 Velkommen til nytt skuleår! «Lær den unge den vegen han skal gå! Så vik han ikkje frå han når han vert gammal». Ord 22,6

Detaljer

Kyrkjeblad for Sunnhordland - Nr. 2-2008

Kyrkjeblad for Sunnhordland - Nr. 2-2008 Kyrkjeblad for Sunnhordland - Nr. 2-2008 Visitasforedrag i Fitjar kyrkje Side 4-5 Konfirmasjon i Sveio Side 8 Biskopen sin siste visitas gjekk til Fitjar Prestar på Aker Solutions Babel i revers Alfa Heilt

Detaljer

Skuleinformasjon. frå

Skuleinformasjon. frå Skuleinformasjon frå Skuleåret 2009/2010 Forord Velkommen til endå eit nytt skuleår ved Jærtun Lutherske Friskule! Me startar med 95 elevar. Det er alltid spanande med eit nytt skuleår. Særleg dei 9 førsteklassingane

Detaljer

NMS Bjørgvin. det norske misjonsselskap nr 1 mars 2012. Lederhelg på Alværa i januar! Les mer om den side 10! Foto: Ingvald A.

NMS Bjørgvin. det norske misjonsselskap nr 1 mars 2012. Lederhelg på Alværa i januar! Les mer om den side 10! Foto: Ingvald A. NMS Bjørgvin det norske misjonsselskap nr 1 mars 2012 Lederhelg på Alværa i januar! Les mer om den side 10! Foto: Ingvald A. Frøyen Adresser og telefoner Det Norske Misjonsselskap NMS Vest Region Bjørgvin

Detaljer

Kyrkjeposten. n Tårnagentar side 4-5 n Misjonsjubileum side 7 n Om Nattverden side 8-9 n Fasteaksjonen side 10-11

Kyrkjeposten. n Tårnagentar side 4-5 n Misjonsjubileum side 7 n Om Nattverden side 8-9 n Fasteaksjonen side 10-11 Kyrkjeposten Årgang 10 Informasjonsblad for Etne og Skånevik sokn Nummer 1 mars 2011 n Tårnagentar side 4-5 n Misjonsjubileum side 7 n Om Nattverden side 8-9 n Fasteaksjonen side 10-11 1 Kyrkjeposten Hei,

Detaljer

O-INFO 2014 STORD ORIENTERING

O-INFO 2014 STORD ORIENTERING O-INFO 2014 STORD ORIENTERING Glade rekruttar og trenarar frå Stord og Solid på Bergen Sprintcamp i februar. Informasjonshefte om o-gruppa sine tilbod til aktivitet med kart og kompass i Sunnhordland;

Detaljer

INNHALD. Skuleåret 2014/2015

INNHALD. Skuleåret 2014/2015 INNHALD 1. Visjon, pedagogisk plattform og satsingsområde... 3 2. Organisering... 5 3. Samarbeid skule og heim... 7 4. Skuleruta og Gaupne skule sitt årshjul... 11 5. Elevane sitt skulemiljø... 14 5. Anna

Detaljer

Årsplan 2014-2017 Generell del

Årsplan 2014-2017 Generell del Årsplan 2014-2017 Generell del Gjerdane barnehage sin årsplan har to delar: Generell del (som gjeld 2014-2017) Spesiell del (ny plan for kvart barnehageår) Kontaktinfo: Gjerdane barnehage Fossevegen 2

Detaljer

OSTERØY KOMMUNE HAUGE BARNEHAGE VELKOMSTSKRIV 2014-2015. Kontaktinformasjon:

OSTERØY KOMMUNE HAUGE BARNEHAGE VELKOMSTSKRIV 2014-2015. Kontaktinformasjon: OSTERØY KOMMUNE HAUGE BARNEHAGE VELKOMSTSKRIV 2014-2015 Kontaktinformasjon: Telefon kontor/styrar: 56 19 27 65 Telefon Seljehaugen/Humlehagen: 945 08 708 Telefon Eikebakken/Bjørkehatten: 409 12 071 INNHALD

Detaljer

9 890 overnattingar i 2014

9 890 overnattingar i 2014 ØY Nummer 2 NYTT Kyrkjeblad for Øygarden April 2015 9 890 overnattingar i 2014 12 Heidrar Alexander 3 Liten, men god som gull avduking av minnesmerke ved Kystmuseet, 28. mai. 8 Leir som trusopplæring 5

Detaljer