Da psbrosjyre ver nov :03:33

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Da psbrosjyre ver nov 2007 1 21-01-08 15:03:33"

Transkript

1 Da psbrosjyre ver nov :03:33

2 Jesus var svært moderne! Den gong tenkte folk flest at barna ikkje var verdfulle. Mange foreldre kjenner at Jesus gjorde det einaste rette. For han såg barna og tok seg tid til dei. (Mark 10, 13-16) Læresveinane var opptekne av saker, av det som skulle gjerast. Då var det ikkje plass for leikande, bråkande, eller hjelpelause barn. Barna kan korkje arbeide eller produsere noko. Men barna kan vise oss vaksne kva kristentrua handlar om. Barna greier seg ikkje sjølve, men må få det dei treng. Slik er det med alle. Ingen kan fortene noko av Gud. (Rom 3, 24 ) Slik ein fisk er fri når han er bunden til vatnet, slik høyrer menneska saman med Gud. Han som har skapt oss, ønskjer at vi skal leve livet vårt omslutta av Hans kjærleik og omsorg. Det er Gud som handlar med oss i dåpen. Gud knyter vårt liv saman med Jesus. Han døydde for at han kunne gje evig liv til dei som høyrer saman med han og trur på han. Vi skal få vere som greiner - der Jesus er treet som held alle greinene saman og gjev dei liv. Og då kan greinene bere frukt. (Joh 15) Dåpsbodet (eller Misjonsbodet, Matt 28, 18-20) syner oss kva som skjer i dåpen: vi får ein lovnad - Jesus vil vere med oss heile livet, vi blir læresveinar - det er ein livslang prosess. Vi får ei livsoppgåve - å gjere andre til læresveinar. Ein del foreldre tenkjer på å overlate til barna sjølve å avgjere om dei vil tru på Jesus eller ikkje. Dei spekulerer på om det er rett å «binde» barna medan dei er små ved å døype dei. Og om det kanskje er rettare å la barna sjølve velje når dei vert større? Slike tankar kan nok vere prega av omsorg, - men dei er misforståtte. Alle lærer barna sine å snakke så snart det er mogeleg. Dei utset det ikkje til barna kan velje om dei heller vil lære engelsk. Kvar dag tek foreldre val for barna. Det er foreldra sitt ansvar. Når dei vert store, må barna sjølve bestemme kva dei vil gjere og tru. Då kan dei seie ja eller nei til det dei har lært. Om dei då ikkje kjenner kristentrua, veit dei ikkje kva dei skal velje! Ring gjerne tidleg å avtale kva for gudsteneste som er best eigna til dåp, og når det høver med dåpssamtale. Dåpssamtalen er anten i heimen eller på prestekontoret, og presten vil gjerne møte begge foreldra. Kvart barn skal ha minst to og høgst seks fadrar. Foreldra kan ikkje vere fadrar. Fadrane må vere 15 år og medlemar av Den norske kyrkja, eller dei må vere kristne som ikkje forkastar barnedåpen. Fadrane har ei viktig oppgåve. Dei skal hjelpe foreldra med den kristne oppsedinga ved «å be for barnet, lære det sjølv å be, og hjelpe det til å bruke Guds ord og Herrens nattverd, for at barnet kan verte verande hjå Kristus når det veks opp.» (Frå dåpsliturgien). Å spørje nokon om å vere fadder, er å be dei om å ta på seg ei stor kristen oppgåve. Det er ikkje i første rekkje å gjere ære på dei. Fadrane må vedstå seg det kyrkja lærer. Dei er ikkje berre vitne, men dei næraste hjelparane for foreldra. Valet av fadrar er viktig! Vel fadrar som ber! Det er greitt å velje å ha dåpen på ein annan plass enn der familien bur for tida. Då er det vanleg å ha kontakt med kyrkjekontoret både der dåpen skal gå føre seg og der ein bur. På dåpsstaden vil det kunne avtalast kva for dag det passar med dåp. Det vil og vere naturleg med ei kort innføring i lokale skikkar i kyrkja. Dåpssamtalen er det rettast å ha i kyrkjelyden der ein bur. Dåp og namngjeving er to forskjellige ting. I dåpen tek Gud barnet inn i si kristne kyrkje. Namnet er noko foreldra avgjer anten barnet skal døypast eller ikkje. Difor får foreldre eit skjema for val av namn frå folkeregisteret. Vi bed om at dette skjemaet vert fylt ut i god tid før dåpssamtalen og sendt til folkeregisteret. Da psbrosjyre ver nov :03:34

3 Presten minner om kva Gud gir i dåpen. Presten les dåpsbodet (Matteus 28,18-20) og forteljinga om Jesus som velsignar barna. (Markus 10,13-16). Presten minner foreldre og fadrar om det ansvaret dei tek på seg for barnet saman med kyrkjelyden: «De som i dag ber dette barnet fram for Kristus, skal vere vitne om at det er døypt i namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande. Saman med denne kyrkjelyden og heile vår kyrkje får de del i eit heilagt ansvar: Å be for barnet, lære det sjølv å be og bruke Guds ord og Herrens nattverd, for at det kan verte verande hjå Kristus når det veks opp, liksom det ved dåpen vert sameint med han.» Alle er med. Forsakinga er vårt nei til all vondskap. Truvedkjenninga er vårt ja til Gud og alt han har gjort for oss. Bøna inneheld ei takk til Gud for det han gir i dåpen. Vi bed og for barnet som skal døypast. Dåpsfølgjet kjem fram til døypefonten. Presten spør etter fornamnet til barnet. Deretter kjem dette spørsmålet til foreldre og fadrar: «Vil de at...skal døypast til namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande, og oppsedast i den kristne forsaking og tru?» Den som ber barnet, svarar: «Ja». Så teiknar presten krossteiknet på barnet, og døyper det. Deretter går dåpsfølgjet tilbake til plassane sine. Foreldre kan ofte tenkje at dei har liten påverknad på barna sine, for det er så mange andre krefter i samfunnet som synest vere sterkare. Men psykologane understrekar at nettopp foreldre og den nære familien er den sterkaste påverknadsfaktoren av alle. Ikkje minst gjeld dette på det religiøse og moralske området. Foreldra er dei som vel kva for impulsar og påverknader utanfrå barna skal få, dei er som eit filter mot omverda for barnet. I neste omgang tek barnet over foreldra sine grunnhaldningar, og brukar desse som eit filter til å møte omverda med. Vi kan ikkje - og skal ikkje! - styre barnet til å tru. Men vi kan gå ved sida av barnet til Jesus, slik at dei kan lære han å kjenne og dermed få tillit til han. Her er fem konkrete råd om korleis de kan følgje opp dåpen: vortne stengde. Ord og tonar skaper ro i sinnet, jamvel hos dei minste. Sjølv om barnet ikkje forstår orda, formidlar kveldsbøna verdiar som det tek med seg inn i sitt vaksne liv. 2) Vi kan lese og syngje med barnet Vi kan lese for barnet frå ein barnebibel, vi kan fortelje om Jesus, og syngje for det og med det. Slike aktivitetar gir glede og fellesskap i familien. Dei formidlar kristen kunnskap, og gir barnet sjansen til å oppleve religiøst liv i funksjon. 3) Vi kan markere dåpsdagen Fødselsdagen feirar alle - men ikkje gløym dåpsdagen! Gjer det til ein annleis dag i heimen. Ta fram dåpslyset, viss de har fått det. Be fadrane heim, fortel om då barnet vart døypt. Kan hende har de bilete å vise fram? 1) Vi kan be med barnet Det er kveld og barnet skal i seng og roe seg. Det treng nærleik og merksemd. Difor et det viktig og setje seg ned med barnet før det sovnar og småprate, syngje og be kveldsbøn. Om vi berre tek oss tid om kvelden, blir det ofte opna vegar mellom barn og foreldre som elles ville Da psbrosjyre ver nov :03:34

4 4) Vi kan feire høgtidene Jula feirar vi alle skikkeleg - kva med påske og pinse? Eller fastelavn og advent? Lag pynt i lag til dei ulike høgtidene som de kan ta fram år etter år. Syng i lag og fortel om bakgrunnen for dei ulike høgtidsdagane. 5) Vi kan ta barnet med til kyrkja og søndagsskulen I alle kyrkjelydane våre er nokre gudstenester for året særskilt lagt opp for barn, som familiegudsteneste. Men til alle gudstenester er barn velkomne - sjølv om barna ikkje forstår alt, gjev det å vere i kyrkja ei oppleving av å vere i eit annleis hus, ein stad der Gud bur. Barna er og velkomne til nattverd saman med familien. Søndagsskule og anna barnearbeid er der nettopp for å hjelpe foreldra med å gje barna den kristne opplæringa som dåpen føreset. Kristen oppseding gjeld heile mennesket Den kristne trua gjeld ikkje berre ei spesiell religiøs side ved mennesket. Gud har skapt oss til heile menneske. Difor gjeld den kristne oppsedinga alle sider ved utviklinga til barnet. Gud har i Bibelen gitt oss bod og ordningar som skal hjelpe oss til å leve eit godt liv. Eit godt liv handlar ikkje berre om å ha det godt sjølv, men framfor alt å «gjere godt». Det høgaste bodet er å «elske vår neste som oss sjølve». Det er ei tillitserklæring å vere fadder. Foreldra vel deg fordi dei trur du kan vere nok særskilt for barnet deira. Det knyter heilt spesielle band mellom deg og familien til dåpsbarnet. Det døypte barnet er ditt fadderbarn, anten det er tre månader, to år eller fjorten år! Du får høve til å følgje eit barn gjennom oppveksten. Du skal få bry deg om det og syne det kjærleik og omtanke. Det gjer deg rikare -og det er spennande. Lukke til med fadderoppgåva! Som fadder er du eit vitne som kan fortelje at barnet er døypt til namnet åt Faderen, Sonen og Den Heilage Ande. Ved døypefonten får du del i eit ansvar. Du lovar å be for barnet og ta eit medansvar for at barnet får opplæring i den kristen trua. Som fadder har du fått eit langtidsoppdrag. Reint praktisk kan du følgje opp dette ved å gje fadderbarnet ditt ein barnebibel, figurar til ei julekrybbe eller kanskje du også kan vere med å gjere den årlege dåpsdagen til noko særskilt ved å besøke barnet eller sende ei helsing? Det finst eit stort utval bøker, kassettar og anna materiell som kan gje god hjelp i den kristne oppsedinga, m.a. medlemsskap i dåpsklubben «Tripp Trapp» (Sjå meir på Også Lunde forlag (www.lundeforlag. no), Verbum forlag og Bibelselskapet (www.bibelbok.no), har mykje å tilby. Kan hende kan noko vere ein ide som dåpsgåve frå fadrane? Kontakt gjerne kyrkjekontoret om de ynskjer råd eller tips! Utgjevar: Sokneråda i Hornindal, Innvik og Stryn prestegjeld. 2. utgåve Tekst: Øystein Frivold, Jon Ytrehorn og Jo Edvardsen Utforming og illustrasjon: Magne V. Kristiansen, Stryn Da psbrosjyre ver nov :03:35

5 Da psbrosjyre ver nov :03:35

Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane

Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane Innleiing Overskrifta for samlinga kjem frå Jesus si utfordring i Matteus 6,33: Søk fyrst Guds rike

Detaljer

Gå ut og gjer disiplar

Gå ut og gjer disiplar Gå ut og gjer disiplar - om å vekse til modne kristne Innleiing: Denne undervisninga er berre 35 minutt då resten av samlinga siste leiarskule skal vere saman med leiarskulen for forsamlingsarbeid. Vi

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

I dag er starten på resten av K15. www.t-dagen.no. Ei helsing til deg på konfirmasjonsdagen. - dagen. trus pplæringsdagen i Fjell

I dag er starten på resten av K15. www.t-dagen.no. Ei helsing til deg på konfirmasjonsdagen. - dagen. trus pplæringsdagen i Fjell K15 I dag er starten på resten av livet www.t-dagen.no Ei helsing til deg på konfirmasjonsdagen trus pplæringsdagen i Fjell Eg trur på Gud Fader... Velkomen heim! Innimellom kan foreldre vere ei utfordring!

Detaljer

uvanleg at ein deler nista og at alle smakar litt frå kvarandre.

uvanleg at ein deler nista og at alle smakar litt frå kvarandre. India er eit stort land. Legg ein kartet av India over Europakartet dekkjer det avstandar frå Noreg til Libya og Spania til Russland. Dei ulike statane i India har ulike kulturar, ulik mat og ulike språk.

Detaljer

Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015

Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015 Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015 Dette heftet skal brukast i Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Detaljer

Kyrkjeblad for Sunnhordland - Nr. 2-2008

Kyrkjeblad for Sunnhordland - Nr. 2-2008 Kyrkjeblad for Sunnhordland - Nr. 2-2008 Visitasforedrag i Fitjar kyrkje Side 4-5 Konfirmasjon i Sveio Side 8 Biskopen sin siste visitas gjekk til Fitjar Prestar på Aker Solutions Babel i revers Alfa Heilt

Detaljer

Korfor går skulegrensene på Radøy der dei går?

Korfor går skulegrensene på Radøy der dei går? Korfor går skulegrensene på Radøy der dei går? Innlevert av 5.trinn ved Austebygd skule (Radøy, Hordaland) Årets nysgjerrigper 2014 Eg har verdens beste jobb. Eg er nemlig kontaktlærar for ein superinspirerande

Detaljer

Foto: Britt K. Andersen

Foto: Britt K. Andersen Foto: Britt K. Andersen Bjørn Sortland er særleg kjend for barne- og ungdomsbøkene sine, men han skriv óg for vaksne. Han opptrer i ulike sjangrar, er blant dei mest omsette nolevande forfattarane i Noreg

Detaljer

KYRKJEBLAD. 1889. Dette var den fyrste kristne songen som fekk gjennomslag på nynorsk. Songen er litt omarbeidd av Bernt Støylen i 1906.

KYRKJEBLAD. 1889. Dette var den fyrste kristne songen som fekk gjennomslag på nynorsk. Songen er litt omarbeidd av Bernt Støylen i 1906. 16 SALME Tekst: Engelskmannen Edward P. Hammond, skreiv denne songen under ei vitjing i Getsemane-hagen i 1866. Songen vart omsett til bokmål (Hin time i Getsemane) i 1880-åra og til nynorsk av Johannes

Detaljer

Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum.

Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum. Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum.no Spørjeliste nr. 253 Fadderskap Den som svarar på lista er samd i at svaret

Detaljer

Kontakt 19. ÅRGANGEN Nr.1 MARS 2009

Kontakt 19. ÅRGANGEN Nr.1 MARS 2009 Fulldistribusjon Kyrkjebladet Kontakt 19. ÅRGANGEN Nr.1 MARS 2009 Meland kyrkjelyd MELAND KYRKJELYD Adresse: Meland kyrkjekontor, Rådhuset Boks 117 5906 Frekhaug Tlf. 56 17 14 80 - Fax 56 17 14 81 E-post:

Detaljer

Ett i apostlenes lære og samfunnet, brødsbrytelsen og bønnene

Ett i apostlenes lære og samfunnet, brødsbrytelsen og bønnene Materiale til BØNNEUKEN FOR KRISTEN ENHET og for resten av året 2011 Ett i apostlenes lære og samfunnet, brødsbrytelsen og bønnene Apg 2,42 Lagt til rette og publisert i fellesskap av Det pavelige råd

Detaljer

Dialogisk spiritualitet. Kan dialog springe ut av spiritualitet, fra fromhet eller praksis? Kan spiritualiteten hente noe fra dialogen?

Dialogisk spiritualitet. Kan dialog springe ut av spiritualitet, fra fromhet eller praksis? Kan spiritualiteten hente noe fra dialogen? 1 Dialogisk spiritualitet. Kan dialog springe ut av spiritualitet, fra fromhet eller praksis? Kan spiritualiteten hente noe fra dialogen? Innleiing Forum for Dialog i Paulus kirke 22.04.2008, Anne Anita

Detaljer

DEN HEILAGE MESSA MESSEORDNING FOR SKG. etter høyringsrunde 1998 og vegleiarkollegiets gjennomarbeiding 1998 og 1999.

DEN HEILAGE MESSA MESSEORDNING FOR SKG. etter høyringsrunde 1998 og vegleiarkollegiets gjennomarbeiding 1998 og 1999. DEN HEILAGE MESSA MESSEORDNING FOR SKG etter høyringsrunde 1998 og vegleiarkollegiets gjennomarbeiding 1998 og 1999. INNLEIING 1. Inntog med salme 2. Inngangsord P: + I namnet åt Faderen og Sonen og Den

Detaljer

VURDERINGSINNLEVERING

VURDERINGSINNLEVERING VURDERINGSINNLEVERING Emnekode: FN-BACH15 Emnenamn: Bacheloroppgåve i natur og friluft Vurderingsform: Bacheloroppgave: skriftleg rapport, individ. eller i smågrupper Kandidatnr: 810 Liv Anne Bortne Leveringsfrist:

Detaljer

ÅRGANG 68. Konfirmantane 2015 på tur til Dale kyrkje.

ÅRGANG 68. Konfirmantane 2015 på tur til Dale kyrkje. 1 ÅRGANG 68 NR. 02 AUGUST 2015 Konfirmantane 2015 på tur til Dale kyrkje. Ord til ettertanke Guds kjærleik er den samme «Ja, dette er kjærleiken, ikkje at vi har elska Gud, men at han har elska oss og

Detaljer

MER OM DÅPEN: Hvem skal være faddere? Gaven

MER OM DÅPEN: Hvem skal være faddere? Gaven MER OM DÅPEN: Hvem skal være faddere? Når et barn under 15 år skal døpes, velger foreldrene faddere. De fleste foreldre er nøye med hvem de velger. De vil gjerne ha faddere som kan bety noe positivt for

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når noen ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres hjem ved innflytting eller ved en annen anledning. Liturgien kan

Detaljer

LOKALSAMFUNNET SOM KREATIV ALLMENNING? Ein rettleiar av Dag Jørund Lønning

LOKALSAMFUNNET SOM KREATIV ALLMENNING? Ein rettleiar av Dag Jørund Lønning LOKALSAMFUNNET SOM KREATIV ALLMENNING? Ein rettleiar av Dag Jørund Lønning 1 INNLEIING OG BAKGRUNN Denne rettleiaren byggjer på eiga erfaring gjennom snart 20 år med forsking og utviklingsarbeid for å

Detaljer

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof.

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof. Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof.no Då er vi i gang igjen med eit nytt barnehage år og vi tilsette

Detaljer

Mini-skodespel om Lars Skrefsrud (1840-1910) SCENE II: I Tjuvhøla. SCENE lll: Dina og Anna.

Mini-skodespel om Lars Skrefsrud (1840-1910) SCENE II: I Tjuvhøla. SCENE lll: Dina og Anna. Mini-skodespel om Lars Skrefsrud (1840-1910) Kilde: Boka om Lars O. Skrefsrud (Kerap - Jungelfolkets høvding) av Olav Hodne. Innleiing: For 160 år sidan (i 2010, er det 170 år sidan) vart det født ein

Detaljer

nr.2 Kyrkjeblad for Gloppen mars 2015 Årgang 45 Han har stått opp!

nr.2 Kyrkjeblad for Gloppen mars 2015 Årgang 45 Han har stått opp! nr.2 Kyrkjeblad for Gloppen mars 2015 Årgang 45 Han har stått opp! Påske 2015 Vi serverer med dette eit fyldig påskenummer. Med temaet «Han har stått opp», kan det bli mange sider. Vi takkar flinke bidragsytarar!

Detaljer

INFORMASJON OM ÅRSHJULET

INFORMASJON OM ÅRSHJULET INFORMASJON OM ÅRSHJULET Figur 1 Grunnmodell med barneillustrasjonar gjennom året. BAKGRUNN OG OPPBYGNING AV ÅRSHJULET: Årshjulet er først og fremst utvikla med bakgrunn i vår utviklingshemma dotter sine

Detaljer

Trygg Havn. Arbeidermøtet 2014. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 2 2014 126. årgang. side 6 9

Trygg Havn. Arbeidermøtet 2014. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 2 2014 126. årgang. side 6 9 Trygg Havn Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 2 2014 126. årgang Arbeidermøtet 2014 side 6 9 Trygg Havn Den indre Sjømannsmisjon http://dism.no/ Den indre Sjømannsmisjon ble stiftet i 1880 for å

Detaljer

KYRKJE- BLAD FOR GLOPPEN. Les om: Kristina Ommedal Side 32. Kristen Kaale Side 14. Maria Bolseth Side 38. Inghild Bakketun Side 29

KYRKJE- BLAD FOR GLOPPEN. Les om: Kristina Ommedal Side 32. Kristen Kaale Side 14. Maria Bolseth Side 38. Inghild Bakketun Side 29 Nr. 8 JUL 2013 Årgang 43 KYRKJE- BLAD FOR GLOPPEN 1 Les om: Kristina Ommedal Side 32 Kristen Kaale Side 14 Maria Bolseth Side 38 Inghild Bakketun Side 29 Håvard Nordvik Side 38 Hugo van der Goes Side 36

Detaljer

DÅ EG FORFØRTE PÅ NYNORSK

DÅ EG FORFØRTE PÅ NYNORSK DÅ EG FORFØRTE PÅ NYNORSK For nokre år sidan var eg fast gjesteskribent i spalta "Dagens gjest" i Tønsbergs Blad. Det hende at eg fekk respons på tekstane mine, gjerne i form av vennlege og varsamt nedlatande

Detaljer