ORDNING FOR KONFIRMASJON

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ORDNING FOR KONFIRMASJON"

Transkript

1 ORDNING FOR KONFIRMASJON NYNORSK INNHALD KVA ER KONFIRMASJONEN?... 2 MÅLSETJING FOR KONFIRMASJONSTIDA... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGA... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovudstyret mai

2 ORDNING FOR KONFIRMASJON KVA ER KONFIRMASJONEN? Konfirmasjonen høyrer både teologisk og historisk saman med dåpen sitt nådemiddel. Den er ikkje eit sakrament. Dåpen gjev både frelse og Den Heilage Ande og treng inga supplering. Konfirmasjonen er forbønshandlinga som normalt avsluttar kyrkja si samanfattande og konsentrerte dåpsopplæring ved overgangen mellom barn og vaksen. Konfirmasjonen byggjer på den trusopplæring og trusoverlevering som heim og forsamling har øva overfor dei døypte borna. Ramma om konfirmasjonstida er den kristne, truande forsamling. Konfirmasjonen skal styrkje tilhøyrsla til det kristne fellesskapet ved invitasjon, inkludering og omsorg. Den har til føremål å vere disippelgjerande med aktivt trusliv og kristenliv som mål. MÅLSETJING FOR KONFIRMASJONSTIDA Kunnskap, fellesskap, teneste, tru Under konfirmasjonstida skal konfirmantane: Gjerast kjende med hovudpunkta i den kristne trua Ta del i kristent fellesskap Gjere erfaring med kristen teneste Kallast til eit liv i forsaking og tru KONFIRMASJONSHANDLINGA Konfirmasjonshandlinga består av: Forkynning med vekt på Guds frelse, omsorg og lovnader Forbøn for den einskilde konfirmant Velsigning 2

3 ORDNING FOR KONFIRMASJON Denne ordninga omfattar dei ledda som normalt bør høyre med i ei konfirmasjonshandling. Handlinga vert lagd til eit møte eller ei gudsteneste som vert tilpassa konfirmasjonshandlinga. Det vil vere naturleg at denne ordninga vert utfylt med andre innslag. Ikkje minst bør kristen song og musikk få ein sentral plass denne dagen. 1) OPNINGSORD OG BØN o Nådehelsing: L: Nåde vere med dykk, og fred frå Gud vår far og Herren Jesus Kristus o Opningsord: (Opningsorda kan formulerast fritt og kan forklare kva vi legg i konfirmasjonshandlinga. Opningsorda kan avsluttast med Joh 3,16): For så elska Gud verda at han gav Son sin, den einborne, så kvar den som trur på han, ikkje skal gå fortapt, men ha evig liv. o Bøn: L, ein konfirmant eller konfirmantleiar (Etter opningsorda fylgjer ei fritt formulert eller fylgjande bøn:): Himmelske Far, vi takkar deg fordi du har skapt oss, kjenner oss og elskar oss. Takk for konfirmasjonstida. Lat oss sjå kva du har gjort for oss og gjer oss opne for det du vil gje oss. Velsign denne dagen. Amen. 2) SKRIFTLESING OG FORKYNNING Forkynninga bør adresserast til konfirmantane. Nokre aktuelle tekstar som kan nyttast denne dagen: 5. Mos 6,4-9; Salme 121; Matt 7,24-29; Joh 6,66-69; Fil 3,12-14; Fil 4,4-9; 2. Tim 3, ) PÅMINNING OM DÅPEN o L: I dåpen gav Gud oss ei stor gåve: Vi fekk tilgjeving for syndene våre, Den Heilage Ande og vart lemer på Kristi kropp. I dåpen vart vårt gamle menneske gravlagt, vi vart frelst frå synda si skuld, frå djevelen og alt det vonde, og vart fødde på nytt til eit liv i Kristus. Vi vart Guds born og fekk del i Jesu oppstode og evig liv saman med han. Så lenge vi lever i trua på Jesus eig vi dette. o L: Grunnlaget for dåpen og opplæringa i trua finn vi i evangeliet etter Matteus i det 28. kapitlet: Men dei elleve læresveinane drog til Galilea, til fjellet der Jesus hadde sagt han ville møta dei. Og då dei fekk sjå han, fall dei ned og tilbad han. Men somme tvila. Og Jesus steig fram, tala til dei og sa: «Eg har fått all makt i himmelen og på jorda! Gå difor ut og gjer alle folkeslag til læresveinar, med di de døyper dei til namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande, og lærer dei å halda alt det som eg har bode dykk. Og sjå, eg er med dykk alle dagar så lenge verda står!» 3

4 4) VEDKJENNING AV TRUA o L: Kjære konfirmantar: De er døypte til Jesus Kristus. Gjennom konfirmasjonstida har de fått opplæring i den kristne trua. Lat oss saman vedkjenne kva vi vender oss bort frå og kva vi trur på: o Alternativ I (konfirmantane svarar saman med forsamlinga): A: Eg forsakar djevelen og alle hans gjerningar og alt hans vesen. Eg trur på Gud Fader, den allmektige, som skapte himmel og jord. Eg trur på Jesus Kristus, Guds einborne Son, vår Herre, som vart avla ved Den Heilage Ande, fødd av Maria møy, pint under Pontius Pilatus, vart krossfest, døydde og vart gravlagd, fór ned til dødsriket, stod opp frå dei døde tredje dagen, fór opp til himmelen, sit ved høgre handa åt Gud, den allmektige Fader, skal koma att derifrå og døma levande og døde. Eg trur på Den Heilage Ande, ei heilag, allmenn kyrkje, eit samfunn av dei heilage, forlating for syndene, oppstode av lekamen og evig liv. Amen. o Alternativ II (konfirmantane svarar saman med forsamlinga): L: Forsakar du djevelen og det vonde? A: Eg forsakar djevelen og alle hans gjerningar og alt hans vesen. L: Trur du på Gud Fader? A: Eg trur på Gud Fader, den allmektige, som skapte himmel og jord. L: Trur du på Jesus Kristus? A: Eg trur på Jesus Kristus, Guds einborne Son, vår Herre, som vart avla ved Den Heilage Ande, fødd av Maria møy, pint under Pontius Pilatus, krossfest, døydde og vart gravlagd, fór ned til dødsriket, stod opp frå dei døde tredje dagen, fór opp til himmelen, sit ved høgre handa åt Guds, den allmektige Fader, skal koma att derifrå og døma levande og døde. L: Trur du på Den Heilage Ande? A: Eg trur på Den Heilage Ande, ei heilag, allmenn kyrkje, eit samfunn av dei heilage, forlating for syndene, oppstode av lekamen og evig liv. Amen. 5) INNLEIANDE FORBØN (fylgjande eller fritt formulert bøn kan brukast): o Alternativ I: Evige Gud, himmelske Far, vi takkar deg fordi du i den heilage dåpen tek oss inn i ditt rike. Vi bed deg for konfirmantane: Før dei fram på trusvegen, så dei dagleg vender om til deg, og gjennom heile sitt liv lærer din Son, Jesus Kristus, betre å kjenna. o Alternativ II: Evige Gud, himmelske Far, vi takkar deg fordi du i den heilage dåpen tek oss inn i ditt rike. Vi bed deg for konfirmantane: Før dei fram på trusvegen, så dei dagleg vender om til deg, og gjennom heile sitt liv lærer din Son, Jesus Kristus, betre å kjenna. Styrk dei i freistingar og vanskar med di kraft, hjelp dei til å bruke bøna, ditt ord og den heilage nattverden. Lat dei 4

5 høyre heime i di kristne kyrkje, så dei saman med alle som trur på deg, kan vedkjennast ditt namn og i ord og gjerning, takke og tene deg. Amen. o Alternativ III: Kan gjerne vere veksellesing med fleire involverte L (eller andre,): Kjære Gud, vi takkar deg for konfirmantane. Takk for at du har skapt dei i ditt bilete og gjeve dei livet i gåve. Takk for dine lovnader i dåpen. Vi bed for konfirmantane: Vare dei frå det vonde og frels dei frå synd og evig død L: Opne hjarto deira ved Den Heilage Ande, styrk dei i trua og gjev dei ei evig von L: Lat dei søkje deg i ditt Ord, i bøna og nattverden L: Vare dei i trua og lat dei finne ein heim i det kristne fellesskapet L: Send dei til verda for å tene andre og vitne om deg og di frelse L: Lei dei fram til evig fellesskap med deg L: Vi legg konfirmantane i dine allmektige hender. Amen. 6) HERRENS BØN (Fritt å velje versjon) o L: Lat oss saman be Herrens bønn: A: Vår Far i himmelen! Lat namnet ditt helgast. Lat riket ditt koma. Lat viljen din råda på jorda slik som i himmelen. Gjev oss i dag vårt daglege brød, og tilgjev oss vår skuld, slik vi òg tilgjev våre skuldnarar. Og lat oss ikkje koma i freisting, men frels oss frå det vonde. For riket er ditt, og makta og æra i all æve. Amen. 7) FORBØN FOR DEN EINSKILDE KONFIRMANT/KONFIRMASJON o L: De er døypte og opplærde i den kristne trua. Kom fram så vi kan be for kvar einskild og de kan ta imot Guds velsigning til tru og eit liv saman med Jesus. Ein og ein konfirmant vert beden for medan leiaren legg handa på hovudet til konfirmanten. Der det ligg til rette for det kan knefall brukast for ein eller 5

6 fleire konfirmantar. Forbøn er samansett av eit innleiande bibelord og ei av fylgjande forbønsformuleringar (desse kan gjerne veljast av den einskilde konfirmant): Alternativ l (vel ein av disse): 1 Trufaste Gud. Vi bed deg for (namnet vert nemnt). Gjev han/henne styrke til å møte utfordringane i livet. Hald han/henne fast i trua på Jesus Kristus. Fred vere med deg. 2 Himmelske Far, vi bed deg for (namnet vert nemnt). Omgjev han/henne med di signing til eit liv med framtid og von. Fred vere med deg. 3 Gode Gud, vi bed deg for (namnet vert nemnt). Vare han/henne frå alt vondt og ver hans/hennar vaktar og hjelpar i dag og alle dagar. Fred vere med deg. 4 Evige Gud, vi bed deg for (namnet vert nemnt). Ver med han/henne gjennom livet, og hald han/henne fast i din fred. Fred vere med deg. 5 Herre vår Gud, vi bed deg for (namnet vert nemnt). Gjer han/henne trygg på at ingen ting kan skilje han/henne frå din kjærleik i Kristus Jesus. Fred vere med deg. 6 All nådes Gud, vi bed deg for (namnet vert nemnt). Du som har byrja den gode gjerninga i han/henne, fullfør den, heilt til Jesu Kristi dag. Fred vere med deg. 7 Herre, treeinige Gud, vi bed deg for (namnet vert nemnt). Ver nær han/henne med din nåde og styrk han/henne i trua, vona og kjærleiken. Fred vere med deg. 8 Miskunnsame Gud, vi bed deg for (namnet vert nemnt). Du har kalla han/henne til å leve i fellesskap med deg. Vis han/henne din kjærleik og den vona som han/ho eig i deg. Fred vere med deg. 9 Trufaste Gud, vi bed deg for (namnet vert nemnt). Signe framtida hans/hennar, så han/ho kan vekse i tru og tillit til deg. Fred vere med deg. 10 Livsens Gud, vi bed deg for (namnet vert nemnt). Hjelp han/henne til å leve til di ære og til glede og velsigning for andre. Fred vere med deg. 11 Allmektige Gud, vi bed deg for (namnet vert nemnt). Lat han/henne alltid sjå at Jesus er vegen, sanninga og livet. Fred vere med deg. 12 Evige uforanderlege Gud, vi bed deg for (namnet vert nemnt). Lat han/henne få kjenne din nærleik og alltid følgje den vegen som fører til frelse. Fred vere med deg. 13 Nådige, trufaste Gud, vi bed deg for (namnet vert nemnt). Styrk han/henne ved din Heilage Ande, til eit liv i tru og teneste. Fred vere med deg. 14 Barmhjertige skapar og Herre, vi bed deg for (namnet vert nemnt). Lat han/henne få vandre i ditt lys og leve sitt liv omgjeven av din kjærleik. Fred vere med deg. 6

7 Alternativ ll L legg handa på konfirmantens hovud og ber ei bøn som er vald eller utforma i løpet av konfirmasjonstida i eit samarbeid mellom leiar for konfirmantarbeidet og den einskilde konfirmanten. o Avslutning av forbøn (når alle konfirmantane er bedne for) Alternativ I L: Lova vere Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i si store miskunn har atterfødt oss til ei levande von ved Jesu Kristi oppstode frå dei døde! (1. Pet 1,3) Alternativ II L: Den allmektige Gud har i dåpen gjeve dykk sin Heilage Ande, gjort dykk til sine born og teke dykk inn i si truande forsamling. Han styrkje dykk med sin nåde til det evige liv. 8) VELSIGNING, HELSING OG UTSENDING VELSIGNINGA: L: Herren velsigne deg og vare deg. Herren late sitt andlet lyse over deg og vere deg nådig. Herren lyfte sitt åsyn på deg og gjeve deg fred. Amen AVLSUTTANDE HELSING, TIL DØMES FRÅ LEIAREN AV KONFIRMANTARBEIDET 1 1 Eksempel frå DnK 2002: Kristus har kalla oss til å leve i tru på hans oppstode og vere hans vitne i verda. Bli verande i hans kjærleik og i fellesskapet med alle som trur på han. Kristus har gjeve oss til kvarandre, han er nær oss i Ordet og bøna, dåpen og nattverden. Lat oss alltid be for kvarandre, og saman med Kristus gå framtida i møte. 7

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når noen ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres hjem ved innflytting eller ved en annen anledning. Liturgien kan

Detaljer

DEN HEILAGE MESSA MESSEORDNING FOR SKG. etter høyringsrunde 1998 og vegleiarkollegiets gjennomarbeiding 1998 og 1999.

DEN HEILAGE MESSA MESSEORDNING FOR SKG. etter høyringsrunde 1998 og vegleiarkollegiets gjennomarbeiding 1998 og 1999. DEN HEILAGE MESSA MESSEORDNING FOR SKG etter høyringsrunde 1998 og vegleiarkollegiets gjennomarbeiding 1998 og 1999. INNLEIING 1. Inntog med salme 2. Inngangsord P: + I namnet åt Faderen og Sonen og Den

Detaljer

Ett i apostlenes lære og samfunnet, brødsbrytelsen og bønnene

Ett i apostlenes lære og samfunnet, brødsbrytelsen og bønnene Materiale til BØNNEUKEN FOR KRISTEN ENHET og for resten av året 2011 Ett i apostlenes lære og samfunnet, brødsbrytelsen og bønnene Apg 2,42 Lagt til rette og publisert i fellesskap av Det pavelige råd

Detaljer

Liturgiske byggjeklossar

Liturgiske byggjeklossar Liturgiske byggjeklossar Her er ei samling liturgiske byggjeklossar til bruk i fastetida 2015. Dei vart samla til TVaksjonen 2014 "Vann forandrer alt". Vatn er og tema i fasteaksjonen 2015 og vi trur difor

Detaljer

Om ordning for dåp... 2. Om dåpen... 4. Dåp av barn... 6. Dåp ved neddykking... 9. Dåp uten forsamlingens nærvær... 10. Dåp av voksne...

Om ordning for dåp... 2. Om dåpen... 4. Dåp av barn... 6. Dåp ved neddykking... 9. Dåp uten forsamlingens nærvær... 10. Dåp av voksne... ORDNING FOR DÅP BOKMÅ INNHOD Om ordning for dåp... 2 Om dåpen... 4 Dåp av barn... 6 Dåp ved neddykking... 9 Dåp uten forsamlingens nærvær... 10 Dåp av voksne... 11 Dåp ved neddykking... 14 Dåp uten forsamlingens

Detaljer

Da psbrosjyre ver nov 2007 1 21-01-08 15:03:33

Da psbrosjyre ver nov 2007 1 21-01-08 15:03:33 Da psbrosjyre ver nov 2007 1 21-01-08 15:03:33 Jesus var svært moderne! Den gong tenkte folk flest at barna ikkje var verdfulle. Mange foreldre kjenner at Jesus gjorde det einaste rette. For han såg barna

Detaljer

I dag er starten på resten av K15. www.t-dagen.no. Ei helsing til deg på konfirmasjonsdagen. - dagen. trus pplæringsdagen i Fjell

I dag er starten på resten av K15. www.t-dagen.no. Ei helsing til deg på konfirmasjonsdagen. - dagen. trus pplæringsdagen i Fjell K15 I dag er starten på resten av livet www.t-dagen.no Ei helsing til deg på konfirmasjonsdagen trus pplæringsdagen i Fjell Eg trur på Gud Fader... Velkomen heim! Innimellom kan foreldre vere ei utfordring!

Detaljer

2. Utøvelsen av fadder- og forbederansvaret utføres i tråd med veiledningsbrosjyren: Fadder- og forbederansvar i Frikirken.

2. Utøvelsen av fadder- og forbederansvaret utføres i tråd med veiledningsbrosjyren: Fadder- og forbederansvar i Frikirken. ORDNING FOR Dåp Den Evangelisk Lutherske Frikirke Dåp 1. Dåpssamtale og dåp foretas i henhold til Forfatning for Den Evangelisk Lutherske Frikirke og Reglement for dåp og menighetens kristendomsopplæring,

Detaljer

04.04.2015. Martin Anstey - The Romance of Bible Chronology. Martin Anstey - The Romance of Bible Chronology

04.04.2015. Martin Anstey - The Romance of Bible Chronology. Martin Anstey - The Romance of Bible Chronology Lukas 24:44-48 44 Så sa han til dei: Dette er orda mine, som eg tala til dykk medan eg endå var hjå dykk, at det laut oppfyllast alt det som er skrive om meg i Moselova og profetane og salmane. 45 Då opna

Detaljer

Gå ut og gjer disiplar

Gå ut og gjer disiplar Gå ut og gjer disiplar - om å vekse til modne kristne Innleiing: Denne undervisninga er berre 35 minutt då resten av samlinga siste leiarskule skal vere saman med leiarskulen for forsamlingsarbeid. Vi

Detaljer

HÅP SOM DØYR HÅP SOM LIVNAR FREDS- OG MENNESKERETTSSØNDAGEN 2006 2. SØNDAG I ADVENT

HÅP SOM DØYR HÅP SOM LIVNAR FREDS- OG MENNESKERETTSSØNDAGEN 2006 2. SØNDAG I ADVENT HÅP SOM DØYR HÅP SOM LIVNAR FREDS- OG MENNESKERETTSSØNDAGEN 2006 2. SØNDAG I ADVENT INNHALD I Innleiing s. 1 II Forteljingar s. 3 III Fakta s. 7 IV Liturgiske byggjeklossar s. 11 V Annan informasjon s.

Detaljer

Så er det høgsesong for konfirmasjonsgudstenester att. Det er fest i kyrkja

Så er det høgsesong for konfirmasjonsgudstenester att. Det er fest i kyrkja Kyrkjeblad for Sunnhordland - Nr. 2-2012 Frå sokneprest til prostiprest Side 4 Prostidag 27. september Side 5 Foto: Atle Helland Vårens vakraste eventyr Bispevisitas i Tysnes Side 6-7 Sommarens gudstenester

Detaljer

KYRKJA INFORMERER Sokneprest em. Svenn Martinsen Under oppdatering.

KYRKJA INFORMERER Sokneprest em. Svenn Martinsen Under oppdatering. KYRKJA INFORMERER Sokneprest em. Svenn Martinsen Under oppdatering. PLANAR OM BRYLLAUP? Bryllaupet i Kana.(Joh ev.2,1-11) Ikon av Igor Stoyanov. http://www.christthesaviour.org Difor skal mannen skiljast

Detaljer

Jesus sier til henne: La meg få drikke.

Jesus sier til henne: La meg få drikke. Materiale til BØNNEUKEN FOR KRISTEN ENHET og for resten av året Jesus sier til henne: La meg få drikke. (Joh 4,7) Lagt til rette og publisert i fellesskap av Det pavelige råd til fremme av kristen enhet

Detaljer

Hva krever Gud av oss?

Hva krever Gud av oss? Materiale til BØNNEUKEN FOR KRISTEN ENHET og for resten av året 2013 Hva krever Gud av oss? Se Mika 6,6-8 Lagt til rette og publisert i fellesskap av Det pavelige råd til fremme av kristen enhet og Kommisjonen

Detaljer

Vår visjon: Å dele den fagre skatten

Vår visjon: Å dele den fagre skatten DEN NORSKE KYRKJA Balestrand Sokneråd VERKSEMDSPLAN FOR BALESTRAND KYRKJELYD Vår visjon: Å dele den fagre skatten Ta vare på den fagre skatten som er deg tiltrudd! Den Heilage Ande som bur i oss, skal

Detaljer

Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane

Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane Innleiing Overskrifta for samlinga kjem frå Jesus si utfordring i Matteus 6,33: Søk fyrst Guds rike

Detaljer

Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning).

Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning). Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning). A: Så seier Herren: Det folk som ferdast i mørkret, skal sjå eit stort ljos. Over dei som bur i skuggelandet skal ljoset stråla

Detaljer

Korleis bruke pilegrimsvandring i trusopplæringa pa Skaparverkets dag

Korleis bruke pilegrimsvandring i trusopplæringa pa Skaparverkets dag Korleis bruke pilegrimsvandring i trusopplæringa pa Skaparverkets dag I samband med Skaparverkets dag finn de her eit opplegg for ei vandring med element frå pilegrimstradisjonen. Denne er utvikla til

Detaljer

SAMMEN FOR GUDS ANSIKT Ordning for Hovedgudstjenestene i Østre Aker kirke

SAMMEN FOR GUDS ANSIKT Ordning for Hovedgudstjenestene i Østre Aker kirke SMMEN FOR GUDS NSIKT Ordning for Hovedgudstjenestene i Østre ker kirke Vedtatt av Menighetsrådet 6.10.2014 Ordningen bygger på og erstatter tidligere grunnordning vedtatt av Østre ker menighetsråd [dato

Detaljer

Kyrkjebladet. Dåp. nr.1. Kakepynt, tokt og bibelvers. Fire trivelege festsider i hagen. Korleis fer vi åt ved dåp?

Kyrkjebladet. Dåp. nr.1. Kakepynt, tokt og bibelvers. Fire trivelege festsider i hagen. Korleis fer vi åt ved dåp? FOR TANKE OG TRU Kakepynt, tokt og bibelvers. Dette var vi med på Fire trivelege festsider i hagen. FOR TANKE OG TRU Korleis fer vi åt ved dåp? Møte med menneske Konfirmantar og eldre har det kjekt. 9

Detaljer

KONTAKTINFORMASJON. Kyrkjelydsbladet for Balestrand Utgjeve av Balestrand sokneråd Nr.1-2012, 42.årgang. DEN NORSKE KYRKJA Balestrand sokneråd

KONTAKTINFORMASJON. Kyrkjelydsbladet for Balestrand Utgjeve av Balestrand sokneråd Nr.1-2012, 42.årgang. DEN NORSKE KYRKJA Balestrand sokneråd INNHALD Påskeandakt av prost Geir Sørebø s.3 Leiar "Barnevakt" s.4 Mi historie: Sjå, eg står for døra og bankar s.5 Nytt frå kyrkjetårnet s.7 Barnesider s.10 Intervju med Geir Apold s.12 Konfirmantsider

Detaljer

Kyrkjeblad for Sunnhordland - Nr. 2-2008

Kyrkjeblad for Sunnhordland - Nr. 2-2008 Kyrkjeblad for Sunnhordland - Nr. 2-2008 Visitasforedrag i Fitjar kyrkje Side 4-5 Konfirmasjon i Sveio Side 8 Biskopen sin siste visitas gjekk til Fitjar Prestar på Aker Solutions Babel i revers Alfa Heilt

Detaljer

Tale ved prost Svein Arne Theodorsen ved Nyårsmottaking i Sunnhordland prosti 07.01.07:

Tale ved prost Svein Arne Theodorsen ved Nyårsmottaking i Sunnhordland prosti 07.01.07: Tale ved prost Svein Arne Theodorsen ved Nyårsmottaking i Sunnhordland prosti 07.01.07: Gode medarbeidarar, kjære gjester! Godt nytt år. Velkomen Nå har leiaren i det nye prostirådet, Jofrid Bjørkvik,

Detaljer

Protokoll Kirkerådet (KR)

Protokoll Kirkerådet (KR) KR DEN NORSKE KIRKE N Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Klækken, 6.-8. februar 2011 Protokoll Kirkerådet (KR) Godkjent av rådet 02.03.2011. 06.-08.02.2011 Klækken Hotell, Jevnaker Til stede:

Detaljer

LYS OVER LAND. Fokus på India. Med evangeliet til muslimene. Se side 4-5 LYS OVER LAND NR. 2 MAI 2014 74. ÅRGANG

LYS OVER LAND. Fokus på India. Med evangeliet til muslimene. Se side 4-5 LYS OVER LAND NR. 2 MAI 2014 74. ÅRGANG LYS OVER LAND LYS OVER LAND NR. 2 MAI 2014 74. ÅRGANG Fokus på India Se side 4-5 Med evangeliet til muslimene Familieleir på Utsyn på Finnøy 3.-6. juli 2014 Kristen Muslimmisjon inviterer til familieleir

Detaljer

inn i Guds framtid Strategiplan for ImF 2013-2020

inn i Guds framtid Strategiplan for ImF 2013-2020 inn i Guds framtid Strategiplan for ImF 2013-2020 inn i Guds framtid KVA VIL VI SJÅ DEI NESTE 10 ÅRA? 1. Vi ser ei rørsle av unge og eldre som saman veks og modnast som Jesu disiplar, former nye fellesskap

Detaljer

Tid på konto SIDE 32 Kampen om barna SIDE 64 Menighetslivet hjemme SIDE 38

Tid på konto SIDE 32 Kampen om barna SIDE 64 Menighetslivet hjemme SIDE 38 FOLK / 2 / 2013 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI TEMA: Barna i fokus Tid på konto SIDE 32 Kampen om barna SIDE 64 Menighetslivet hjemme SIDE 38 2 Folk - Tidsskrift for hverdagsteologi Nr. 2, 2013. 28.

Detaljer

Kollektbønner. 1. søn. i advent.

Kollektbønner. 1. søn. i advent. Kollektbønner. 1. søn. i advent. Herre Gud, himmelske Far! Vi lover og priser deg fordi du i din Sønn har gitt oss en saktmodig og rettferdig konge, som har fridd oss fra syndens og djevelens makt ved

Detaljer

10. 12. april. Trusopplæring. Meistermøte. Kirkens Nødhjelp sin fasteaksjon. Kyrkjeblad for Hornindal, Innvik og Stryn prestegjeld

10. 12. april. Trusopplæring. Meistermøte. Kirkens Nødhjelp sin fasteaksjon. Kyrkjeblad for Hornindal, Innvik og Stryn prestegjeld Sider februar 2011_Layout 1 04.02.11 14.22 Side 1 Nr. 1-2011 Kyrkjeblad for Hornindal, Innvik og Stryn prestegjeld 75. årgang Tekstilkunstnaren i Blakset På midt-sidene kan du lese om Eli Johanne Berg,

Detaljer