Førde, Else Osmundnes Kvamsås Leiar for Trusopplæringa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Førde, 2013. Else Osmundnes Kvamsås Leiar for Trusopplæringa"

Transkript

1 1

2 2

3 "Plan for trusopplæring i Den norske kyrkja har som føremål å medverke til ei systematisk og samanhengande trusopplæring som vekkjer og styrkjer kristen tru gjev kjennskap til den treeinige Gud medverkar til kristen livstolking og livsmeistring utfordrar til engasjement og deltaking i kyrkje og samfunnsliv for alle døypte i alderen 0-18år, uavhengig av funksjonsevne." Med bakgrunn i dette føremålet for Trusopplæringa, har det blitt utarbeidd lokale planar for Trusopplæringa i Førde, Holsen og Haukedalen. Det er blitt utarbeidd ein plan for Trusopplæringa i Førde og ein plan for Trusopplæringa i Holsen og Haukedalen. Staben ved kyrkjekontoret, Trusopplæringsutvalet og Sokneråda i Førde, Holsen og Haukedalen har arbeidd med planane over tid, og planane vart godkjent av Biskop Halvor Nordhaug 11.januar 2013 Dei to planane er redigert saman til eit dokument; Plan for Trusopplæringa i Førde, Holsen og Haukedalen. Dette er ein plan som både syner korleis arbeidet i kyrkjelydane er drive og korleis vi ser for oss at arbeidet skal drivast i framtida. Planen startar med mål og visjon, ei skildring av dei sentrale dimensjonane i begge sokn før det er ei detaljert skildring av alle planlagde breiddetiltak i Trusopplæringa. Planen skal vere eit styringsverkty for alle som jobbar med Trusopplæring i Førde, Holsen og Haukedalen. Dei detaljerte planane for breiddetiltak syner oversikt over kva tema og innhald born og ungdom skal møte på dei ulike tiltaka, og sikrar at ein gjennom å delta på tiltak i Trusopplæringa frå 0-18 år får del i ei heilskapleg Trusopplæring. Sjølv om planen er eit styringsverkty er det også viktig at planen er dynamisk. Ein gjer seg erfaringar om kva som fungerer og kva som ikkje fungerer, og ein gjer endringar ut frå det. Planen skal reviderast ein gong kvar soknerådsperiode. Førde, 2013 Else Osmundnes Kvamsås Leiar for Trusopplæringa 3

4 Foto Framsida: Olve Fitje s. 23: Olve Fitje s. 28: Trusopplæringa s. 32: Else Osmundnes Kvamsås s. 51: Trusopplæringa s. 69: Else Osmundnes Kvamsås s. 71: Marte Kristine Flaten s. 79: Olve Fitje s. 86: Olve Fitje 4

5 Innhaldsliste 1. Visjon og mål 8 2. Grunnlag, særpreg og sentrale dimensjonar: Førde Grunnlag og særpreg Utforming av ei systematisk trusopplæring Sentrale dimensjonar Medverknad frå born og unge Samarbeid med heimen og familien Gudsteneste Oppfylging av uløna medarbeidarar Tverrfagleg samarbeid Samarbeid med barne- og ungdomsorganisasjonar Kommunikasjonsarbeid Inkludering og tilrettelegging Diakoni Musikk og kultur Misjon Grunnlag, særpreg og sentrale dimensjonar: Holsen og Haukedalen Grunnlag og særpreg Utforming av ei systematisk trusopplæring Sentrale dimensjonar Medverknad frå born og unge Samarbeid med heimen og familien Gudsteneste Oppfylging av uløna medarbeidarar Tverrfagleg samarbeid Samarbeid med barne- og ungdomsorganisasjonar Kommunikasjonsarbeid Inkludering og tilrettelegging Diakoni Musikk og kultur Misjon Breiddetiltak med vedlegg Dåp og dåpsinformasjonskveld Dåpshelsing 1,2,3 år etter dåp Spiren 0-1 år Vedlegg 1: Rammefaktorplan Vedlegg 2: Plan for formidling Vedlegg 3: Døme på program Spiren 0-6 år Vedlegg 1: Rammefaktorplan Vedlegg 2: Plan for formidling Vedlegg 3: Døme på program årssamling Skattejakt: Førde Vedlegg 1: Rammefaktorplan årssamling Mi Kyrkjebok 4: Holsen og Haukedalen Vedlegg 1: Rammefaktorplan 34 5

6 Vedlegg 2: Temaoversikt Sprell Levande: Førde Vedlegg 1: Rammefaktorplan årssamling: Holsen og Haukedalen Vedlegg 1: Rammefaktorplan Vedlegg 2: Temaoversikt årssamling Gledesperla: Førde Vedlegg 1: Rammefaktorplan årssamling Mi Kyrkjebok 6: Holsen og Haukedalen Vedlegg 1: Rammefaktorplan Vedlegg 2: Temaoversikt Det utrulege! Vedlegg 1: Rammefaktorplan årssamling: Holsen og Haukedalen Vedlegg 1: Rammefaktorplan Vedlegg 2: Temaoversikt Dåpsklubb: Holsen og Haukedalen Vedlegg 1: Plan for formidling Vedlegg 2: Songar som vert nytta Vakuumveka Vedlegg 1: Rammefaktorplan Vedlegg 2: Innhald og tema Vedlegg 3: Oversikt over korleis Vakuumveka ser ut Tårnagent: Førde Vedlegg 1: Rammefaktorplan Tårnagent: Holsen og Haukedalen Vedlegg 1: Rammefaktorplan Skaparverkets dag: Førde Vedlegg 1: Rammefaktorplan På leit etter salmeskatten: Førde Vedlegg 1: Rammefaktorplan Vandring gjennom Bibelen leir Vedlegg 1: Rammefaktorplan Lys Vaken: Førde Vedlegg 1: Rammefaktorplan Vedlegg 2: Programskisse Lys Vaken: Holsen og Haukedalen Vedlegg 1: Rammefaktorplan Vedlegg 2: Rulleringsplan for tema Kode B: Førde Vedlegg 1: Rammefaktorplan Det store gjestebodet: Førde Vedlegg 1: Rammefaktorplan Du verda! Vedlegg 1: Rammefaktorplan Konfirmasjon Vedlegg 1: Rammefaktorplan Vedlegg 2: Innhaldsplan Fjorårskonfirmanthappening Vedlegg 1: Rammefaktorplan Fjorårskonfirmanthappening

7 Vedlegg 1: Rammefaktorplan Fjorårskonfirmanthappening Vedlegg 1: Rammefaktorplan Skileir på Strandafjellet Vedlegg 1: Rammefaktorplan Huskonsert Vedlegg 1: Rammefaktorplan Misjonstur til Estland Vedlegg 1: Rammefaktorplan Pilegrimstur Vedlegg 1: Rammefaktorplan Kontinuerlege tiltak Søndagsskule på Solvang Knøttekor Minigospel Førde Kyrkjes Jentekor Onsdagsklubben KFUK-KFUM speidar Tween Sing Deciding Førde Ten Sing Mini-tabu Ludus Vedlegg Oversikt over breiddetiltak i Trusopplæringa i Førde, med opptrapping til Oversikt over breiddetiltak i Trusopplæringa i Holsen og Haukedalen, med opptrapping til Oversikt over felles breiddetiltak i Trusopplæringa i Førde, Holsen og Haukedalen Kjernetekstar for Trusopplæringa i Førde, Holsen og Haukedalen Kjernesongar og salmar for Trusopplæringa i Førde, Holsen og Haukedalen Årshjul for gudstenester i Førde Årshjul for gudstenester i Holsen og Haukedalen Årshjul for trusopplæringsaktivitetar i Førde Årshjul for trusopplæringsaktivitetar i Holsen og Haukedalen Barnehage skule kyrkjesamarbeid: Førde Barnehage skule kyrkjesamarbeid: Holsen og Haukedalen Materiell som vert utdelt: Førde Materiell som vert utdelt: Holsen og Haukedalen Oversikt over eigenbetaling Plan for integrering og tilrettelegging Diakoniplan Kyrkja i Byen 115 7

8 1. Visjon og mål Visjon for Trusopplæringa: Vi vil skape TRU, HÅP og KJÆRLEIK Mål for Trusopplæringa: TRU - Gje born og unge kunnskap og kjennskap til kristen tru og tradisjon. - Skape rom for deltaking i kristen praksis HÅP - Hjelpe born og unge til kristen identitet, og gje hjelp til livsmeistring og livstolking i alle fasar i livet. - Gje born og unge oppleving av at dei høyrer til i den kristne fellesskapen KJÆRLEIK - Hjelpe born og unge til å forstå at dei er elska og verdsett av Gud - Rettleie born og unge til etisk refleksjon og diakonal handling 8

9 2. Grunnlag, særpreg og sentrale dimensjonar: Førde 2.1. Grunnlag og særpreg Førde sokn er eit av to sokn i Førde kommune. Førde er ein bygdeby i vekst, med rundt innbyggjarar. Rundt 85 % av innbyggjarane i kommunen er medlem av Den Norske Kyrkja, og frå 0-18 år har vi rundt 3000 medlemmer. Det er rundt 150 døypte born/ungdomar på kvart årstrinn, noko som gjer det utfordrande å nå alle. Kapasitet i forhold til lokale og bemanning, er ei anna utfordring, som følgjer med, ved så store kull. I Førde er det ei ung befolkning, noko som også blir spegla att på aktivitetar og gudstenester. Mange unge/barnefamiliar bur i Førde i nokre år, før dei flyttar vidare, dette skapar utfordringar i forhold til å få leiarar som engasjerer seg over tid. Førde sokn har ei kyrkje, som ligg sentrumsnært. Kyrkja var 125 år i 2010, og er eit bygg med mykje tradisjon og kunst. Altertavla er frå 1643, medan preikestolen er frå I kyrkja er det også nyare kunst i form av ein bildevev med alle kyrkjeårsdagane. Kunsten i kyrkja vert nytta i ulike trusopplæringsaktivitetar, og er med på å sette sitt særpreg på arbeidet. Kristuskransen går att på ein del tiltak i Trusopplæringa. Borna blir kjende med nokre av perlene på ulike tiltak, før dei som konfirmantar møter heile Kristuskransen. Ein møter også Kristuskransen att etter konfirmanttida. Vi vel å ikkje bruke Kristuskransen på alle tiltak, for at konfirmantane skal kunne møte nokre nye perler i konfirmanttida. I tillegg kan ein bli litt bunden, om ein skal ha Kristuskransen med på alt. Ein del av trusopplæringstiltaka er fellestiltak for både Førde sokn og Holsen og Haukedalen sokn. Særleg gjeld dette frå 13 år, ettersom ungdomane i Holsen og Haukedalen går på ungdomsskule i Førde. Nokre tiltak vert gjennomført med tre ulike opplegg, tilpassa kva kyrkjelyd det er i. Det er 7 barneskular og 2 ungdomsskular til saman i kommunen. Vi har eit svært godt samarbeid både med barnehagane og skulane i kommunen. Før jul, påske og pinse vert alle barnehagane invitert til julespel, påskevandring og gudsteneste. I adventstida og påsketida kjem alle skulane til skulegudsteneste. Det er også samarbeid med skulen i forhold til oppdagingsferd i kyrkja for 4.klassingar, og Vandring Gjennom Bibelen med utdeling av Bibel i skulen for 5.klassingar. Førde er ein kommune med svært mange tilbod til born og unge, noko som gjer at vi har stor konkurranse når det gjeld å få born og ungdom med på aktivitetar. Vi må bygge Trusopplæring nedanfrå, gjere alle medvitne om at det vil vere aktivitetar i regi av kyrkja dei kan vere med på kvart år, frå dei er 0-18 år. Noko av barne- og ungdomsarbeidet er drive av eller i samarbeid med dei kristne barne- og ungdomsorganisasjonane. I størst grad er dette Førde KFUK-KFUM som har lang tradisjon med arbeid knytt opp mot arbeid i kyrkjelyden, og har 3 ulike kortilbod til alle frå 1.klasse og oppover. Kvart av kora deltek på minst ei gudsteneste i semesteret. Det er også noko samarbeid med Søndagsskulen, NMS og Normisjon. Både Førde KFUK-KFUM og Søndagsskulen har representant i Trusopplæringsutvalet. Vi er i startgropa med eit diakonalt prosjekt; «Kyrkja i Byen». Tanken er å nå ungdom som «driv» rundt i sentrum, og skape relasjonar til desse, som igjen kan føre til at dei blir engasjerte i aktivitetar vi tilbyr Utforming av ei systematisk Trusopplæring Store delar av trusopplæringsarbeidet vert drive av dei tilsette ved kyrkjekontoret, men ein har med seg nokre uløna medarbeidarar på dei fleste tiltaka. Vi har ei målsetting om at vi skal få med fleire uløna medarbeidarar, og at det skal vere uløna medarbeidarar på alle tiltak. Vi er heilt avhengig av uløna medarbeidarar, for at vi skal kunne tilby trusopplæring til alle 0-18 åringar i kyrkjelyden. Ei utfordring for oss er å tenke korleis vi kan engasjere fleire uløna medarbeidarar, slik at trusopplæringsarbeidet ikkje er så avhengig av tilsette. Ein del av breiddetiltaka er helgesamlingar med samling laurdag og gudsteneste søndag. Det er Trusopplærar, Diakoniarbeidar, Kateket, Leiar for Trusopplæringa, Kantor og Prestane som er ansvarlege for trusopplæringsaktivitetane. I tillegg til dei fast tilsette, har vi også nokre ungdomar som er tilsett på timebasis, som jobbar med trusopplæring. På nokre breiddetiltak samarbeider vi med 9

10 fleire barne og ungdomsorganisasjonar, og nokre tiltak er nesten i heilskap drive av dei. Dette er viktig for oss, i form av at vi ikkje har kapasitet til å drive all trusopplæring sjølv, og desse tiltaka blir ein viktig rekrutteringsarena for organisasjonane. Det er også noko samarbeid med Naustdal kyrkje, om gjennomføring av breiddetiltak. Til dømes er Vakuumveka eit tiltak som vert gjennomført i samarbeid med Sogn og Fjordane KFUK-KFUM og Naustdal kyrkje. På gudstenestene er det også ein del samarbeid med dei barne og ungdomsorganisasjonane som driv arbeid i kyrkjelydane. For å sikre stabilitet både i samarbeid med organisasjonar, men også med uløna medarbeidarar, lagar vi samarbeidsavtalar/arbeidsplanar, som seier noko om kva som er forventa av dei vi samarbeider med. Det er eit rikt trusopplæringsarbeid i Førde. Vi har mange aktivitetar, som vi ynskjer å halde fram med, samtidig som vi ser at vi for nokre aldersgrupper bør tilby fleire aktivitetar. Vi har som mål at vi innan 2015 skal tilby minst eit breiddetiltak i året, for alle alderstrinn Sentrale dimensjonar Medverknad frå born og unge Born og unge medverkar på mange gudstenester, og vi har eit årshjul som seier noko om kven som er med på dei ulike gudstenestene. Årshjulet gjer at ein del ting ligg fast, men born og unge får påverke innhald i ein del tiltak. Til dømes kjem borna på Spiren med ynskje om kva songar vi syng der. I samband med utarbeiding av ny liturgi i gudstenesta, vil vi legge til rette for meir medverknad for born og unge. Dei kan ha oppgåve som medliturg, og vere med på å sette sitt preg på gudstenestearbeidet. Oppgåvene som medliturg kan variere ut frå alder og gudsteneste, men ei konkret medliturgoppgåve er å delta med å bere kors og lys i evangelieprosesjonen. Å lese tekst, samlingsbøn og forbøn er også fine oppgåver for medliturgar. Vi har fokus på leiartreningskurs, og alle åringar får tilbod om å delta på anten MIniLeiarKurs (MILK) eller Leiar i Vekst (LiV-kurs). I tillegg har vi ungdomar som er tilsette i kyrkjelyden. Vi ser på ungdomar som svært viktige i trusopplæringsarbeidet, og har stor tru på at dei har mykje å bidra med, og at dei også kan lære mykje av å vere med på ulike tiltak. Vakuumveka er eit av tiltaka der vi har svært mange ungdomar med som leiarar. Ungdomane får rettleiing av dei vaksne som er med på tiltaka, gjennom at ein jobbar saman, og «Learning by doing» er noko vi jobbar ut frå. Både Spiren og konfirmantarbeidet har hatt brukarundersøkingar, der alle brukarar har blitt oppfordra til å delta. Her har vi fått nyttige tilbakemeldingar både frå born, unge og foreldre. I tillegg til desse brukarundersøkingane får vi mange konstruktive tilbakemeldingar munnleg. Mål: - Ungdomane skal få opplæring i Kyrkjedemokrati, bli utfordra til å ta på seg tillitsverv, og til å nytte stemmeretten sin ved kyrkjeval. (Frå 2013) - Gjennomføre brukarundersøkingar på 2 tiltak i året, og legge meir til rette for tilbakemelding frå born, unge og foreldre i etterkant av alle tiltak. (Frå 2013) - Skape ein arena der born og unge som ikkje ynskjer leiaroppgåver, kan vere med å påverke trusopplæringsarbeidet. (Frå 2014) Samarbeid med heimen og familien Aktiv deltaking av foreldre og fadrar er ein føresetnad for å lukkast med trusopplæring, og vi har difor satsa på stor grad av foreldreinvolvering i fasen 0-6 år. Alle foreldre vert invitert til Dåpsinformasjonskveld, og vi har laga ein eigen foldar til foreldre og fadrar, som seier noko om kva dei kan bidra med, og korleis dei kan drive trusopplæring i heimen, på dei ulike fasane, frå 0-18 år. På dåpssamtalen og på dåpsinformasjonskvelden samtaler ein med foreldra om korleis ein kan drive trusopplæring i heimen, blant anna ved bruk av boka Arvegull (IKO, 2001), som vert utdelt til alle dåpsforeldre. Kvart år, frå borna er 0-6 år, får borna, anten tilsendt i posten, eller utdelt i gudsteneste/på breiddetiltak, materiell som kan vere til nytte for trusopplæring i heimen. Til dømes 4 årsbok, CD og dåpshelsingskort. 10

11 Det er viktig at ein ikkje gløymer foreldra når borna vert eldre, og "klarer seg sjølv", difor har vi ei auka satsing på konfirmantforeldre, og har to konfirmantforeldremøter i året. Konfirmantforeldre vert utfordra til å vere medvandrarar for konfirmantane sine, og ikkje berre tilskodarar. Når ungdomane skriv seg inn som konfirmantar, den våren dei er 14 år, har vi innskrivingssamtale med kvar konfirmant, saman med ein eller begge foreldre. Dette er ein viktig samtale i forhold til konfirmantåret som ligg føre. Foreldre vert også utforda til å vere med på ulike tiltak, som til dømes Tårnagent og Lys Vaken. Her er foreldre med både i prosjektgrupper på førehand, og i gjennomføring. Familiane vert oppmoda til å feire gudsteneste saman, både gudstenester i tilknyting til breiddetiltak og «vanlege» gudstenester. Mål: - Tilbod om samling for foreldre, i tilknyting til 6 årssamling. (Frå 2013) - Utvike eit breiddetiltak for 7 åringar, der heile familien vert invitert. (Frå 2013) - Gje foreldre vi møter på Vakuumveka, tips til Trusopplæring i heimen, gjennom samtale og/eller utdeling av materiell. (Frå 2013) Gudsteneste Gudstenesta har ein sentral plass i Trusopplæringa, under heile løpet frå 0-18 år, og mange av breiddetiltaka er knytt opp til gudstenester. Å førebu gudstenesta er ein del av innhaldet i fleire av tiltaka. I gudstenesta vert born og unge synlege for resten av kyrkjelyden, og vi inviterer og utfordrar heile familien til å vere med til gudstenestene. Vi ser det som viktig at born og unge får delta i gudstenesta, slik at dei vert kjende med kva ei gudsteneste er, og får eigarskap både til kyrkja og til gudstenesta. Ein kan delta på ei gudsteneste på mange ulike måtar. Nokre gongar er ein med å lese tekst, synge eller ha andre konkrete oppgåver i gudstenesta, medan ein andre gonger "berre" er tilhøyrar fordi ein er i ei målgruppe som er spesielt invitert til gudstenesta. Både på Vakuumveka, Tårnagent og Lys Vaken er deltakarane med å forme innhaldet i gudstenesta, gjennom gudstenesteverkstad. Dei som deltek på MILK er også med på å planlegge og gjennomføre ei gudsteneste. Barne- og ungdomsorganisasjonane som er knytt opp til kyrkjelyden, er involverte i nokre gudstenester i året. Vi har eit årshjul for gudstenesta som synleggjer kven som er deltakande på dei ulike gudstenestene. Om lag halvparten av breiddetiltaka er knytt opp mot gudsteneste, der borna/ungdomane på eit eller anna vis er deltakande i gudstenesta. I tillegg er alle kora som er knytt til kyrkjelyden og Førde KFUK- KFUM aktørar på to gudstenester kvar i løpet av året. Når eit breiddetiltak er knytt opp mot ei gudsteneste, må vi avgrense kor mange dåp det er plass til i gudstenesta. I Førde er det store årskull, og omlag 150 dåp som skal gjennomførast kvart år. For å ha moglegheit til å gjennomføre alle desse, utan å måtte ha veldig mange reine dåpsgudstenester, kan vi ikkje knytte fleire breiddetiltak til gudstenesteter. Mål: - Meir involvering av born og unge i gudstenesta, blant anna ved at born kan vere medliturgar i gudstenesta, og at alle konfirmantane skal ha ei oppgåve i ei gudsteneste i løpet av konfirmanttida. (Frå 2013) - Ha grupper med born eller familiar som er med på å planlegge og gjennomføre gudstenester, som ikkje er knytt opp til spesielle breiddetiltak eller gudsteneste der nokre av kora deltek. (Frå 2014) Oppfylging av uløna medarbeidarar Vi har uløna medarbeidarar i ulike roller. Nokre er fast med år etter år, medan andre er med på eitt tiltak, som barnet/ungdomen deira er med på. Uløna medarbeidar over tid: På Spiren, Dåpsinformasjonskveld og 4 årssamling er det medarbeidarar som er med over lang tid, nokre av desse har kontrakt/arbeidsplan, og det er eit mål at alle som er med som uløna medarbeidarar på lang sikt skal få ei slik kontrakt/arbeidsplan, som seier noko om kva oppgåver det er forventa at medarbeidaren skal utføre. Dette gjer arbeidet forutsigbart og trygt. 11

12 Uløna medarbeidarar på einskildtiltak: Ved Lys Vaken, Konfirmantåret og Skileir for fjorårskonfirmantar er det foreldre som er med som uløna medarbeidarar. Dei har ei eller fleire oppgåver som er knytt opp mot tiltaket barnet/ungdomen deira er med på. Vi kan bli flinkare til å konkret utfordre folk til å vere med som uløna medarbeidarar. For at foreldre skal vite om at det er behov for uløna medarbeidarar, informerer vi på dåpsinformasjonskvelden om at det kjem tiltak når borna vert større, der ein treng uløna medarbeidarar, og at det er moglegheit for å vere med som medarbeidar, utan at ein har born med på eit tiltak. Vi må også bli meir medvitne på kva oppgåver vi utfordrar dei uløna medarbeidarane på. Mange sit med mykje god kompetanse som vi kan ha nytte av, og dei vil truleg ha meir glede av å vere med, dersom dei får bidra på eit felt dei er gode på, ikkje berre ha praktiske oppgåver knytt til organisering. I tillegg til foreldre er det mange fadrar, besteforeldre og andre som kan utfordrast på å vere uløna medarbeidarar, dette er viktig å hugse. Vi må bli meir frimodige på å opplyse om at uløna medarbeidarar er noko vi treng, for eksempel opplyse om dette i gudsteneste. Samtidig som vi jobbar med å knyte til oss fleire uløna medarbeidarar, må vi òg jobbe med at dei skal få eit eigarforhold til trusopplæringsarbeidet og arbeidet i kyrkjelyden. Mål: - Det skal vere uløna medarbeidarar på alle breiddetiltak. (Frå 2013) - Alle som er uløna medarbeidarar over tid, skal få kontrakt/arbeidsplan. - Det skal opprettast eit register over dei uløna medarbeidarane som er med over tid, og desse skal få julehelsing. (Frå 2013) - Lage samling for uløna medarbeidarar i kyrkjelyden, der dei blir møtt, sett og får anerkjenning for den jobben dei gjer. (Frå 2013) - Skape ein arena for gjensidig tilbakemelding, og sikre at dei som har vore med får høve til å gje tilbakemelding både på opplegget og om dei ynskjer å vere med fleire gongar. (Frå 2014) Tverrfagleg samarbeid Vi har eit godt tverrfagleg samarbeid, og trusopplæringsarbeidet er godt integrert i gudstenestearbeidet. Både kantorar, kateket, diakoniarbeidar, trusopplærar, kyrkjelydspedagog/leiar for Trusopplæringa og prestar er med å planlegge og gjennomføre arbeidet i Trusopplæringa, og har ansvar innanfor sitt fagfelt. På nokre tiltak, som til dømes konfirmantleir og julespel for barnehagane er kyrkjetenar og/eller kyrkjeverje med. Samarbeid på tvers av dei ulike faggruppene er viktig i Trusopplæringa, og vi jobbar mykje på tvers av faggruppene både før, under og etter gjennomføring. Gode planleggings- og evalueringsmøter er viktig for nyskaping og utvikling. Det tverrfaglege samarbeidet med dei uløna medarbeidarane er også viktig. Vi har ulike faggrupper representert i Trusopplæringsutvalet, og utfordrar medarbeidarar/foreldre om å bidra inn i Trusopplæringa innanfor deira fagfelt. Til dømes har vi handverkarar med på hobbyverkstad på Vakuumveka. Mål: - Engasjere fleire, og nytte fleire faggrupper inn mot tiltak i Trusopplæringa. Vere medvitne på kva ressursar det er å hente i nærmiljøet Samarbeid med barne- og ungdomsorganisasjonar Samarbeid med barne- og ungdomsorganisasjonane er svært viktig og naudsynt i trusopplæringsarbeidet. Vi har samarbeida med Sogn og Fjordane KFUK-KFUM om Vakuumveka sidan den starta i 2007, og har ei formell, langsiktig avtale om samarbeid og kjøp av teneste av dei. KFUK- KFUM driv mykje arbeid for born og ungdom, og er den organisasjonen vi har mest samarbeid med, både på gudstenester og i kontinuerleg arbeid. Søndagsskulen har ansvar for 5 årssamlinga Sprell Levande, som er eit årleg breiddetiltak. Det er både NSF og KFUK-KFUM Speidargruppe i Førde, desse gruppene samarbeider om å vere med på gudstenesta fyrste søndag i advent. Det er samarbeid med både NMSU og KFUK-KFUM om leirtilbod til konfirmantane. I tilknyting til det nye tiltaket for 9 åringar, Skaparverkets dag, som skal gjennomførast fyrste gong i 2013, har vi inngått ein avtale om samarbeid med Naturvernforbundet. 12

13 Dei barne- og ungdomsorganisasjonane som har arbeid av eit visst omfang i kyrkjelyden, har representantar i Trusopplæringsutvalet, for tida er det Førde KFUK-KFUM og Søndagsskulen. Etter kvart som nye breiddetiltak vert oppretta, vil det vere meir samarbeid med NMS, og ein må då sjå på ei rullering i forhold til representantar i Trusopplæringsutvalet. Normisjon og NLM driv også arbeid i Førde, men det er ikkje så mykje samarbeid mellom kyrkja og desse organisasjonane. Organisasjonane sit på mykje kompetanse både i form av medarbeidarar og materiell som vi kan ha stor nytte av, og som er viktig, i trusopplæringsarbeidet. Blant anna har vi representantar frå NMS som er med når vi har om misjon på Vakuumveka og i konfirmantundervisinga. I ein stor kyrkjelyd ser vi det som heilt naudsynt å samarbeide med organisasjonane for å greie å gjennomføre trusopplæring for alle born frå 0-18 år. Nokre gongar er det aktuelt å kjøpe tenester av organisasjonane, slik vi gjer med Vakuumveka som er eit omfattande tiltak. Mål: - Etablere avtalar med fleire av barne- og ungdomsorganisasjonane, om å vere med å drive breiddetiltak, som igjen kan føre til at det blir rekruttert born og ungdom til det kontinuerlege arbeidet Kommunikasjonsarbeid Vi har laga ein informasjonsfaldar om tiltak i Trusopplæringa, som foreldre får utdelt på dåpsinformasjonskveld, og som også vert utdelt på andre tiltak. Alle born og unge får skriftleg invitasjon i posten, når dei vert inviterte til eit breiddetiltak. Invitasjonen vert sendt ut ca 2 veker før tiltaket, og dersom det er eit tiltak med påmelding, vert den sendt ut 2 veker før påmeldingsfristen. I tillegg informerer vi både i kyrkjebladet og på heimesida i forkant og etterkant av arrangement. For nokre tiltak, som til dømes Spiren, nyttar ein lokalavisa til informasjon og kunngjering. Facebook har også blitt ein informasjonskanal, i forhold til ungdom, særleg konfirmantar og fjorårskonfirmantar. Direkte kontakt er den beste måten å sikre at informasjonen når fram på. Vi nyttar kontinuerlege tiltak til å informere om og invitere til breiddetiltak. Her når vi ofte både deltakarar og foreldre. Mål: - Lage ein grafisk profil, som skaper attkjenning. (Ferdig til januar 2013) - Mediestrategi: Få minst 4 positive oppslag i lokale media i året. (Frå 2013) - Utvikle heimesida slik at den også kan nyttast til påmelding. (Frå 2013) - Opprette eit kommunikasjons/informasjonsutval. (Frå 2014) - Alltid informere om neste breiddetiltak deltakarane kan vere med på, når ein er på eit tiltak Inkludering og tilrettelegging Ofte er det dei med synleg spesielle behov, ein tenker på, når det gjeld inkludering og tilrettelegging. Vi har som mål å legge til rette for alle som treng noko ekstra, ikkje berre synlege behov. Spesielle behov definerer vi som alle behov som krev litt ekstra, anten det er i form av mikrofon pga. hørselshemming, rullestolrampe ved bruk av rullestol eller nokon å lese saman med, fordi ein har lesevanskar. I alle invitasjonar vert det informert om at tiltaket vil bli tilrettelagt, slik at alle har moglegheit til å delta. Vi ber om informasjon ved påmelding, og inviterer foreldre til samtale i forkant, dersom dei ynskjer det, slik at vi på best mogleg måte kan legge til rette for det einskilde barnet. Det er viktig å bygge eit tett og godt nettverk med foreldra, og gjere dei trygge på at dei kan be om hjelp/seie frå om dei behova barnet har. Vi har ein plan for integrering og tilrettelegging i Trusopplæringa, som seier noko om korleis vi vil informere og legge til rette. Diakoniarbeidar har eit særleg ansvar for born og ungdom som treng tilrettelegging. I konfirmantundervisinga er dette godt integrert, og vi har blant anna ungdomar som er støttekontakt/medhjelpar for konfirmantar som treng det. Vi opplever at dei fleste konfirmantar som har behov for tilrettelagt undervising i skulen, ikkje treng tilrettelagt konfirmantundervising, men får mykje ut av det opplegget vi har. Vi har moglegheit til å auke opp bemanninga på alle tiltak, dersom vi får vite at det er deltakarar som treng ekstra tilrettelegging. Opplegget vert også differensiert og tilrettelagt, slik at alle kan kjenne meistring og glede ved å vere med. 13

14 Etter kvart som vi får breiddetiltak for alle aldersgrupper, vil det bli meir forutsigbart kven som treng ekstra tilrettelegging. Er det for eksempel ein på 5 årssamling som treng tilrettelegging eit år, veit ein at det er behov for den same tilrettelegginga på 6 årssamling året etter. Kyrkja har rullestolrampe både inn til kyrkja og opp i koret, og vi har tolketeneste slik at dei fleste gudstenester vert tolka til engelsk. Kyrkjetunet er tilrettelagt med handicaptoalett og heis. Mål: - Alle, både born, unge og foreldre, skal kjenne seg velkommen. - Alle invitasjonar som vert sendt ut, skal vere tydelege på at vi har trusopplæring for alle. - Opprette kontakt med interesseorganisasjonane; Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFO), Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO), og vere tilstade når dei har store samlingar, for å komme i kontakt med foreldre, og bygge eit godt nettverk. (Frå 2013) Diakoni Vi satsar på auka medvit om at vi er til for kvarandre, og ynskjer at diakoni skal vere integrert i alle tiltak, ikkje berre enkeltståande tiltak. Det er viktig at alle born og unge kjenner seg sett, og for å få dette til, er det viktig med mange leiarar. Dei fleste tiltak har måltidsfellesskap, noko som er eit symbol på å høyre til og at ein er akseptert. Konfirmantane deltek kvart år på Kirkens Nødhjelp sin fasteaksjon, og fasteaksjonen er tema på Spiren i fastetida. Knøttekoret syng på helsetunet 2 gongar i året. Det er viktig at born og ungdom vert utfordra til diakonal handling, og vi har difor ein plan om å utvikle eit diakonalt breiddetiltak, kalla «Det store gjestebodet», der ein får delta, og gjere noko for andre. Mange av breiddetiltaka er aktivitetsbaserte tiltak, og vi har difor både i konfirmantundervising, Lys Vaken og Vakuumveka lagt inn rom for å vere stille. Vi ynskjer å legge til rette for stillheit og ettertanke i fleire av tiltaka, og på den måten representere ein motkultur til resten av samfunnet. Det er ikkje utan grunn at det er 6 stilleperler i Kristuskransen. Trusopplæring skal i utgangspunktet vere gratis, men det er knytt eigenbetaling til nokre av breiddetiltaka, dette for å til dømes å dekke materiell som vert utdelt. På dei fleste tiltaka er det snakk om små summar, men på nokre tiltak kan det vere så store summar at det kan hindre nokon i å delta, til dømes konfirmantavgift på kr 950,-. I den generelle informasjonsbrosjyra for Trusopplæringa, vil det stå noko om at vi kan gje økonomisk støtte til breiddetiltak som kostar kr 500 eller meir. Oversikt over breiddetiltak det er knytt kostnader til, er lagt ved. Førde har sidan 2009 vore «Grøn Kyrkjelyd» og har i diakoniplanen eit eige kapittel «vern om skaparverket» Dette seier blant anna at vi skal feire skaparverket sin dag og integrere forbruk- og rettferdsperspektiv i undervisinga. Skaparverket sin dag vert feira som ein del av eit breiddetiltak for 9 åringar, og i tillegg har vi fokus på det forvaltaransvaret vi har fått, når skapinga er tema. Diakoniarbeidar har et særleg ansvar for å få diakonien synleg i Trusopplæringa, og at alle med spesielle behov får den tilrettelegginga dei treng. Mål: - Gjere kyrkja meir synleg og nærværande, gjennom det diakonale prosjektet «Kyrkja i byen», som har ungdom som målgruppe (Frå 2013) - Born og unge skal bli utfordra til diakonal handling i alle fasar; 0-5år, 6-12år og år. Døme: 12år: Det store gjestebodet. - Det diakonale aspektet i Trusopplæringa skal bidra til at born og ungdom møter kvarandre med respekt, omsorg og omtanke i kvardagen Musikk og kultur Musikk er ein viktig del av Trusopplæringa, og song er ein del av dei fleste tiltak. Vi har ein eigen plan på kva songar/salmar ein skal nytte i dei ulike fasane, og kva tid ein skal lære ulike liturgiske ledd. Kantor er med på mange av tiltaka. Eit tiltak, På leit etter salmeskatten, er retta spesielt mot 14

15 kyrkjemusikk, der ein ser på salmetradisjon og musikk som eit uttrykk for trua. Tiltaket Huskonsert, som skal gjennomførast frå 2015, vil vere eit tiltak der ungdomane kan få presentere sin eigen musikk og lage sine eigne musikalske uttrykk. Det er oppretta eit kyrkjemusikalsk utval med kantor og uløna medarbeidarar. Både gjennom Førde Kyrkje og Førde KFUK-KFUM får born og unge tilbod om å delta i kor. Førde Kyrkje har 3 kor, frå 4 år og oppover, medan Førde KFUK-KFUM har 3 kortilbod frå 1.klasse og opp til og med vidaregåande skule. Alle kora i Førde Kyrkje er knytt til Ung Kirkesang. I løpet av året har ein 7-8 konsertar av og for born og unge i kyrkjelyden. Det er eit samarbeid med kulturskulen sine orgelelevar og gutekor som begge øver i kyrkja. Ein har eit tett og godt samarbeid med barnehagane og skulane i soknet, særleg knytt til jul, påske og pinse. Dette er viktig for å få formidla kyrkja som tradisjon og kultur. Med altartavle og preikestol frå 1600-talet er kyrkja rik på kulturskattar, og vi nyttar symbola i kyrkja, altertavla og preikestolen som utgangspunkt for aktivitetar og undring på fleire tiltak. Symbolvandring i kyrkja, er aktivitet blant anna på Tårnagent og Vakuumveka. Vi nyttar også andre estetiske uttrykksformer som drama og film, til dømes i konfirmantarbeidet. Dramagruppa Covenant Players er med på konfirmanttur til Nesholmen, der dei både syner drama/teater for konfirmantane, og konfirmantane vert utfordra på å delta i drama. Elles nyttar vi både drama og film som metode for læring på fleire tiltak. Når det kjem tilbod om dramaoppsettingar, som til dømes Kirkerottene, vurderer vi det fortløpande, og nyttar oss kanskje av dette enkelte år, men ikkje som fast breiddetiltak. Dette er i tilfelle noko vi kan samarbeide med andre kyrkjelydar om, slik vi gjer i Fjorårskonfirmanthappening 2, der vi har besøk av ein illusjonist. Mål: - Fornye det musikalske uttrykket i gudstenestene, gjennom den nye gudstenestereforma. (Frå 2013) - Skape arenaer der born og ungdom kan uttrykke trua si gjennom fleire estetiske uttrykk enn song. (Frå 2014) Misjon Misjon handlar om å dele og gje vidare, og forstå at vi har del i noko som er alle sitt. Misjon handlar ikkje berre om å forkynne for og om menneske i andre land, men det er også behov for kontinuerleg misjon i eigen kyrkjelyd. «Utan overlevering, overlever vi ikkje.» Misjon er fast tema på Vakuumveka og i konfirmasjonsundervisinga, og vi vil innan 2015 opprette to nye breiddetiltak med misjon som hovudtema. Kyrkjelyden har misjonsavtale både i Mali og Estland, og ein nyttar desse landa og det arbeidet som vert gjort der, som utgangspunkt når ein snakkar om misjon. Familien som nett har byrja som misjonærar i Estland har bakgrunn frå Førde og det er eit ynskje å få til utveksling, slik at grupper frå kyrkjelyden her, kan besøke dei i Estland. Misjonsprosjekta våre i Estland og Mali er fast bønneemne i gudstenestene. Mål: - Det skal vere to misjonsgudstenester i kyrkjelyden i året, og Trusopplæringa skal vere delaktig i minst ei av dei. (Frå 2014) - Opprette eit misjonsprosjekt som Trusopplæringa kan jobbe med over tid, og som borna/ungdomane kan møte att på fleire tiltak. (Frå 2014) - Utvikle eit samarbeid med misjonsprosjektet i Estland, slik at ein kan ha utveksling. (Frå 2015) 15

16 3. Grunnlag, særpreg og sentrale dimensjonar: Holsen og Haukedalen 3.1. Grunnlag og særpreg Holsen og Haukedalen sokn er eit av to sokn i Førde kommune. Det er to bygder på kvar si side av Rørvikfjellet. Dei har felles sokneråd, men kvar sine kyrkjer. Sjølv om begge bygdene er i vekst når det gjeld småbarnsfamiliar, er det relativt høg alderssamansetting på gudstenestene. Det er rundt 250 innbyggjarar i Holsen og 130 innbyggjarar i Haukedalen, og omtrent alle er medlem av Den Norske Kyrkja. I Holsen er det 3-6 born per alderstrinn, og i Haukedalen 1-4, noko som gjer at det på fleire breiddetiltak er mest teneleg å slå saman fleire alderstrinn. I Haukedalen er det omtrent alltid 100 % oppslutnad om trusopplæringsaktivitetane, medan det er store utfordringar med å få borna i Holsen med på aktivitetar. Holsen ligg ca 20 minutt køyring unna Førde sentrum. I Førde er det mange aktivitetar for born og ungdom, noko som fører til konkurranse. Dette kan vere ei av årsakene til at det er lite oppslutnad om dei kyrkjelege aktivitetane i Holsen. I Holsen er det gudsteneste kvar 3.veke og i Haukedalen kvar 4.veke. I tillegg er det nokre ekstra gudstenester i samband med høgtidene. Haukedalen kyrkje feira 125 års jubileum i 2010, og Holsen kyrkje 150 år i Både i Holsen og Haukedalen har skulane eit tett samarbeid med kantor, som har skulekor begge stader. Skulekoret i kvart av bygdene deltek på tre gudstenester kvar i året, og er ei viktig rekruttering til gudstenestelivet. Det er stor oppslutnad om skulegudstenestene, som er opne for alle, og det er eit godt samarbeid med skulen. I Holsen er også barnehagen med på skulegudstenestene. Etter at ein fekk skulekor, har ein fått ny driv i gudstenesta i Holsen 17.mai Utforming av ei systematisk Trusopplæring Deler av trusopplæringsarbeidet er drive av uløna medarbeidarar i bygdene, medan samlingar som inneheld gudstenester og dei tiltaka som er felles med Førde, vert drive av dei tilsette ved kyrkjekontoret; Trusopplærar, Diakoniarbeidar, Kateket, Leiar for Trusopplæringa, Kantor og Prestar. I tillegg til dei fast tilsette, har vi også nokre ungdomar som er tilsett på timebasis, som jobbar med trusopplæring. Vi har ei målsetting om å få med oss fleire uløna medarbeidarar. Det er eit relativt rikt trusopplæringsarbeid i Holsen og Haukedalen. Vi har mange aktivitetar, som vi ynskjer å halde fram med, samtidig som vi ser at vi for nokre aldersgrupper bør tilby fleire aktivitetar. Ein del av trusopplæringstiltaka er fellestiltak for både Førde sokn og Holsen og Haukedalen sokn. Særleg gjeld dette frå 13 år, ettersom ungdomane i Holsen og Haukedalen går på ungdomsskule i Førde. Nokre tiltak vert gjennomført med tre ulike opplegg, tilpassa kva kyrkjelyd det er i. Eit av tiltaka, Vakuumveka, er eit samarbeidsprosjekt med Sogn og Fjordane KFUK-KFUM og Naustdal kyrkje. Det er også samarbeid med Førde KFUK-KFUM og NMS i Sogn og Fjordane, på nokre av tiltaka. Dette gjeld tiltak som er felles for begge sokn Sentrale dimensjonar Medverknad for born og unge Born og unge er deltakande på fleire gudstenester, og vi har eit årshjul som seier noko om kven som er med på dei ulike gudstenestene. Konfirmantane er fast med som tekstlesarar på alle familiegudstenester. Born er med som forsongarar og medhjelparar i familiegudstenestene, og det er eit mål at Dåpsklubben skal vere med å lage ei gudsteneste i året. Dette kan føre til vidare engasjement og auka gudstenestedeltaking. Vi har fokus på leiartreningskurs, og alle åringar får tilbod om å delta på anten MIniLeiarKurs (MILK) eller Leiar i Vekst (LiV-kurs) I tillegg har vi ungdomar som er tilsette i kyrkjelyden. Vi ser på ungdomar som svært viktige i trusopplæringsarbeidet, og har stor tru på at dei har mykje å bidra med, og at dei også kan lære mykje av å vere med på ulike tiltak. Vakuumveka er eit av tiltaka der vi har svært mange ungdomar med som leiarar. Ungdomane får rettleiing av dei vaksne som er med på tiltaka, gjennom at ein jobbar saman, og «Learning by doing» er noko vi jobbar ut frå. 16

17 Både Spiren og konfirmantarbeidet har hatt brukarundersøkingar, der alle brukarar har blitt oppmoda til å delta. Her har vi fått nyttige tilbakemeldingar både frå born, unge og foreldre. I tillegg til desse brukarundersøkingane har vi får vi mange konstruktive tilbakemeldingar munnleg. Mål: - Dåpsklubben skal vere med å lage ei gudsteneste i året. (Frå 2013) - Ungdomane skal få opplæring i Kyrkjedemokrati, bli utfordra til å ta på seg tillitsverv, og til å nytte stemmeretten sin ved kyrkjeval. (Frå 2013) - Gjennomføre brukarundersøkingar på 2 tiltak i året, og legge meir til rette for tilbakemelding frå born, unge og foreldre i etterkant av alle tiltak. (Frå 2013) - Skape ein arena der born og unge som ikkje ynskjer leiaroppgåver, kan vere med å påverke trusopplæringsarbeidet. (Frå 2014) Samarbeid med heimen og familien Aktiv deltaking av foreldre og fadrar er ein føresetnad for å lukkast med trusopplæring, og vi har difor satsa på stor grad av foreldreinvolvering i fasen 0-6 år. Blant anna vert alle foreldre inviterte til Dåpsinformasjonskveld, og vi har laga ein eigen foldar til foreldre og fadrar, som seier noko om kva dei kan bidra med, og korleis dei kan drive trusopplæring i heimen, på dei ulike fasane, frå 0-18 år. På dåpssamtalen og på dåpsinformasjonskvelden samtaler ein også med foreldra om korleis ein kan drive trusopplæring i heimen, blant anna ved bruk av boka Arvegull (IKO, 2001), som vert utdelt til alle dåpsforeldre. Kvart år, frå borna er 0-7 år, får borna, anten tilsendt i posten, eller utdelt i gudsteneste, materiell som kan vere til nytte for trusopplæring i heimen, til dømes 4 årsbok, CD og dåpshelsingskort. Det er viktig at ein ikkje gløymer foreldra når borna vert eldre, og "klarer seg sjølv", difor har vi ei auka satsing på konfirmantforeldre, og har to konfirmantforeldremøter i året. Konfirmantforeldre vert utfordra til å vere medvandrarar for konfirmantane sine, og ikkje berre tilskodarar. Når ungdomane skriv seg inn som konfirmantar, den våren dei er 14 år, har vi innskrivingssamtale med kvar konfirmant, saman med ein eller begge foreldre. Dette er ein viktig samtale i forhold til konfirmantåret som ligg føre. Nokre foreldre er med på Dåpsklubben, og foreldre vil verte utfordra på å vere med på fleire tiltak, til dømes Tårnagent og Lys Vaken. Her kan foreldre vere med både i prosjektgrupper på førehand, og i gjennomføring. Familiane vert oppmoda til å feire gudsteneste saman, både gudstenester i tilknyting til breiddetiltak og «vanlege» gudstenester. Ein vurderer å få til ei samling for foreldre, som har barn i Dåpsklubben, der ein kan ta opp tema som «Når borna spør om Gud» og «Korleis bruke Bibelen med borna?» Mål: - Utvike eit breiddetiltak for 7 åringar, der heile familien vert invitert. (Frå 2013) - Gje foreldre vi møter på Vakuumveka, tips til Trusopplæring i heimen, gjennom samtale og/eller utdeling av materiell. (Frå 2013) Gudsteneste Gudstenesta har ein sentral plass i Trusopplæringa, under heile løpet frå 0-18 år, og mange av breiddetiltaka er knytt opp til gudstenester. Å førebu gudstenesta er ein del av innhaldet i fleire av tiltaka. Til dømes gjeld dette samling for 5- og 7 åringar. I gudstenesta vert born og unge synlege for resten av kyrkjelyden, og vi inviterer og utfordrar heile familien til å vere med til gudstenestene. Vi ser det som viktig at born og unge får delta i gudstenesta, slik at dei vert kjende med kva ei gudsteneste er, og får kjenne eigarskap både til kyrkja og til gudstenesta. Sjølv om det både i Holsen og Haukedalen er mange småbarnsfamiliar, er det høg gjennomsnittsalder på gudstenestene. På dei gudstenestene der skulekoret er med, eller det er gudstenester som er knytt opp til breiddetiltak, er det mange born og unge tilstade. Det er eit mål å få med born og unge også på dei «vanlege» gudstenestene, og ein må sjå kva endringar som må til, for å få til dette. 17

18 Ein kan delta på ei gudsteneste på mange ulike måtar. Nokre gongar er ein med å lese tekst, synge eller ha andre konkrete oppgåver i gudstenesta, medan ein andre gonger "berre" er tilhøyrar fordi ein er i ei målgruppe som er spesielt invitert til gudstenesta. Både på Vakuumveka og Lys Vaken er deltakarane med å forme innhaldet i gudstenesta, gjennom gudstenesteverkstad. Konfirmantane deltek på familiegudstenestene i løpet av konfirmanttida, og dei som er med på leiartreningskurset MILK, deltek i planelegging og gjennomføring av gudsteneste. Vi har eit årshjul for gudstenesta som synleggjer kven som er deltakande på dei ulike gudstenestene. Mål: - Meir involvering av born og unge i gudstenesta, for eksempel som medliturgar i gudstenester som ikkje er knytt opp til eit breiddetiltak. (Frå 2013) Oppfylging av uløna medarbeidarar Vi har uløna medarbeidarar i ulike roller. Nokre er fast med år etter år, medan andre er med på eitt tiltak, som barnet/ungdomen deira er med på. Uløna medarbeidar over tid: På Spiren, Dåpsinformasjonskveld og Dåpsklubb er det medarbeidarar som er med over lang tid, nokre av desse har kontrakt/arbeidsplan, og det er eit mål at alle som er med som uløna medarbeidarar på lang sikt skal få ei slik kontrakt/arbeidsplan, som seier noko om kva oppgåver det er forventa at medarbeidaren skal utføre. Dette gjer arbeidet forutsigbart og trygt. Uløna medarbeidarar på kort sikt: Konfirmantåret og Skileir for fjorårskonfirmantar er det foreldre som er med som uløna medarbeidarar. Dei har ei eller fleire oppgåver som er knytt opp mot tiltaket barnet/ungdomen deira er med på. Vi kan bli flinkare til å konkret utfordre folk til å vere med som uløna medarbeidarar. For at foreldre skal vite om at det er behov for uløna medarbeidarar, informerer vi på dåpsinformasjonskvelden om at det kjem tiltak når borna vert større, der ein treng uløna medarbeidarar, og at det er moglegheit for å vere med som medarbeidar, utan at ein har born med på eit tiltak. Vi må også bli meir medvitne på kva oppgåver vi utfordrar dei uløna medarbeidarane på. Mange sit med mykje god kompetanse som vi kan ha nytte av, og dei vil truleg har meir glede av å vere med, dersom dei får bidra på eit felt dei er gode på, ikkje berre ha praktiske oppgåver knytt til organisering. Mål: - Det skal vere uløna medarbeidarar på alle breiddetiltak. (Frå 2013) - Alle som er uløna medarbeidarar over tid, skal få kontrakt/arbeidsplan. (Frå 2013) - Det skal opprettast eit register over dei uløna medarbeidarane, som er med over tid, og desse skal få julehelsing. (Frå 2013) - Lage samling for uløna medarbeidarar i kyrkjelyden, der dei blir møtt, sett og får anerkjenning for den jobben dei gjer. (Frå 2013) - Skape ein arena for gjensidig tilbakemelding, og sikre at dei som har vore med får høve til å gje tilbakemelding både på opplegget og om dei ynskjer å vere med fleire gongar. (Frå 2014) Tverrfagleg samarbeid Vi har eit godt tverrfagleg samarbeid og trusopplæringsarbeidet er godt integrert i gudstenestearbeidet. Både kantorar, kateket, diakoniarbeidar, trusopplærar, kyrkjelydspedagog/leiar for Trusopplæringa og prestar er med å planlegge og gjennomføre arbeidet i Trusopplæringa, og har ansvar innanfor sitt fagfelt. På nokre tiltak, som til dømes konfirmantleir er kyrkjetenar og/eller kyrkjeverje med. Samarbeid på tvers av dei ulike faggruppene er viktig i Trusopplæringa, og vi jobbar mykje på tvers av faggruppene både før, under og etter gjennomføring. Gode planleggings- og evalueringsmøter er viktig for nyskaping og utvikling. Det tverrfaglege samarbeidet med dei uløna medarbeidarane er også viktig. Vi har ulike faggrupper representert i Trusopplæringsutvalet, og utfordrar medarbeidarar/foreldre om å bidra inn i Trusopplæringa innanfor deira fagfelt. Til dømes har vi handverkarar med på hobbyverkstad på Vakuumveka. 18

19 Mål: - Engasjere fleire, og nytte fleire faggrupper inn mot tiltak i Trusopplæringa. Vere medvitne på kva ressursar det er å hente i nærmiljøet Samarbeid med barne- og ungdomsorganisasjonar Samarbeid med barne- og ungdomsorganisasjonane er svært viktig og naudsynt i trusopplæringsarbeidet. Vi har samarbeida med Sogn og Fjordane KFUK-KFUM om Vakuumveka sidan den starta i 2007, og har ei formell, langsiktig avtale om samarbeid og kjøp av teneste av dei. Det er samarbeid med både NMSU og KFUK-KFUM om leirtilbod til konfirmantane. Dei barne- og ungdomsorganisasjonane som har arbeid av eit visst omfang i kyrkjelyden, har representantar i Trusopplæringsutvalet, for tida er det Førde KFUK-KFUM og Søndagsskulen. Etter kvart som nye breiddetiltak vert oppretta, vil det vere meir samarbeid med NMS, og ein må då sjå på ei rullering i forhold til representantar i Trusopplæringsutvalet Organisasjonane sit på mykje kompetanse både i form av medarbeidarar og materiell, som vi kan ha stor nytte av, og som er viktig, i trusopplæringsarbeidet. Blant anna har vi representantar frå NMS som er med når vi har om misjon på Vakuumveka og i konfirmantundervisinga. Nokre gongar er det aktuelt å kjøpe tenester av organisasjonane, slik vi gjer med Vakuumveka som er eit omfattande tiltak. Det kan også vere aktuelt å samarbeide med lokale idrettslag eller 4H-grupper om tiltak. Mål: - Etablere avtalar med fleire av barne- og ungdomsorganisasjonane, om å vere med å drive breiddetiltak, som igjen kan føre til at det blir rekruttert born og ungdom til det kontinuerlege arbeidet Kommunikasjonsarbeid Vi har laga ein informasjonsfaldar om tiltak i Trusopplæringa, som foreldre får utdelt på dåpsinformasjonskveld, og som også vert utdelt på andre tiltak. Alle born og unge får skriftleg invitasjon i posten, når dei vert inviterte til eit breiddetiltak. Invitasjonen vert sendt ut ca 2 veker før tiltaket, og dersom det er eit tiltak med påmelding, vert den sendt ut 2 veker før påmeldingsfristen. I tillegg informerer vi både i kyrkjebladet og på heimesida i forkant og etterkant av arrangement. For nokre tiltak, som til dømes Spiren, nyttar ein lokalavisa til informasjon og kunngjering, og ein har eit mål om å auke bruken av Origo/Fjordaglimt. Facebook har også blitt ein informasjonskanal, i forhold til ungdom, særleg konfirmantar og fjorårskonfirmantar. Direkte kontakt er den beste måten å sikre at informasjonen når fram på. Vi nyttar kontinuerlege tiltak til å informere om og invitere til breiddetiltak. Her når vi ofte både deltakarar og foreldre. Mål: - Lage ein grafisk profil, som skaper attkjenning. (Ferdig til januar 2013) - Mediestrategi: Få minst 1 positivt oppslag i lokale media i året. (Frå 2013) - Reportasje frå barne og ungdomsarbeidet i Helg og Heim, ein gong i året. (Frå 2013) - Utvikle heimesida slik at den også kan nyttast til påmelding. (Frå 2013) - Alltid informere om neste breiddetiltak deltakarane kan vere med på, når ein er på eit tiltak Inkludering og tilrettelegging Ofte er det dei med synleg spesielle behov, ein tenker på, når det gjeld inkludering og tilrettelegging. Vi har som mål å legge til rette for alle som treng noko ekstra, ikkje berre synlege behov. Spesielle behov definerer vi som alle behov som krev litt ekstra, anten det er i form av mikrofon pga. hørselshemming, rullestolrampe ved bruk av rullestol eller nokon å lese saman med, fordi ein har lesevanskar. I alle invitasjonar vert det informert om at tiltaket vil bli tilrettelagt, slik at alle har moglegheit til å delta. Vi ber om informasjon ved påmelding, og inviterer foreldre til samtale i forkant, dersom dei ynskjer det, slik at vi på best mogleg måte kan legge til rette for det einskilde barnet. Det er viktig å bygge eit tett og godt nettverk med foreldra, og gjere dei trygge på at dei kan be om hjelp/seie frå 19

20 om dei behova barnet har. Vi har ein plan for integrering og tilrettelegging i Trusopplæringa, som seier noko om korleis vi vil informere og legge tilrette. Diakoniarbeidar har eit særleg ansvar for born og ungdom som treng tilrettelegging. I konfirmantundervisinga er dette godt integrert, og vi har blant anna ungdomar som er støttekontakt/medhjelpar for konfirmantar som treng det. Vi opplever at dei fleste konfirmantar som har behov for tilrettelagt undervising i skulen, ikkje treng tilrettelagt konfirmantundervising, men får mykje ut av det opplegget vi har. Vi har høve til å auke opp bemanninga på alle tiltak, dersom vi får vite at det er deltakara som treng ekstra tilrettelegging. Opplegget vert også differensiert og tilrettelagt, slik at alle kan kjenne meistring og glede ved å vere med. Etter kvart som vi får breiddetiltak for alle aldersgrupper, vil det bli meir forutsigbart kven som treng ekstra tilrettelegging. Er det for eksempel ein på 5 årssamling som treng tilrettelegging eit år, veit ein at det er behov for den same tilrettelegginga på 6 årssamling året etter. Begge kyrkjene er tilrettelagt for rullestolbrukarar og har lydanlegg. Mål: - Alle, både born, unge og foreldre, skal kjenne seg velkommen. - Alle invitasjonar som vert sendt ut, skal vere tydelege på at vi har trusopplæring for alle. - Opprette kontakt med interesseorganisasjonane; Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU), Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO), og vere tilstade når dei har store samlingar, for å komme i kontakt med foreldre, og bygge eit godt nettverk. (Frå 2013) Diakoni Vi satsar på auka medvit om at vi er til for kvarandre, og ynskjer at diakoni skal vere integrert i alle tiltak, ikkje berre enkeltståande tiltak. Det er viktig at alle born og unge kjenner seg sett, og for å få dette til, er det viktig med mange leiarar. Dei fleste tiltak har måltidsfellesskap, noko som er eit symbol på å høyre til og at ein er akseptert. Konfirmantane deltek kvart år på Kirkens Nødhjelp sin fasteaksjon, og fasteaksjonen er tema på Spiren i fastetida. Knøttekoret syng på helsetunet 2 gongar i året. Det er viktig at born og ungdom vert utfordra til diakonal handling, og vi tenker at diakoni må knytast opp til fleire breiddetiltak. Mange av breiddetiltaka er aktivitetsbasserte tiltak, og vi har difor både i konfirmantundervising, Lys Vaken og Vakuumveka lagt inn rom for å vere stille. Vi ynskjer å legge til rette for stilleheit og ettertanke i fleire av tiltaka, og på den måten representere ein motkultur til resten av samfunnet. Det er ikkje utan grunn at det er 6 stilleperler i Kristuskransen. Trusopplæring skal i utgangspunktet vere gratis, men det er knytt eigenbetaling til nokre av breiddetiltaka, dette for å til dømes å dekke materiell som vert utdelt. På dei fleste tiltaka er det snakk om små summar, men på nokre tiltak kan det vere så store summar at det kan hindre nokon i å delta, til dømes konfirmantavgift på kr 950,-. I den generelle informasjonsbrosjyra for Trusopplæringa, vil det stå noko om at vi kan gje økonomisk støtte til breiddetiltak som kostar kr 500 eller meir. Oversikt over breiddetiltak det er knytt kostnader til, er lagt ved. Diakoniarbeidar har eit særleg ansvar for å få diakonien synleg i Trusopplæringa, og at alle med spesielle behov får den tilrettelegginga dei treng. Mål: - Det diakonale aspektet i Trusopplæringa skal bidra til at born og ungdom møter kvarandre med respekt, omsorg og omtanke i kvardagen Musikk og kultur Ein har eit tett og godt samarbeid skulane i soknet, knytt mot jul, påske, Mikkelsmesse og 17.mai, og kantor har skulekor på skulane annakvar veke. Samarbeidet med skulane er viktig i form av å formidle kyrkja som tradisjon og kultur. 20

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje

Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje Visjon: Å gjere Jesus synleg I perioden 2015-2017 skal visjonen synleggjerast gjennom fire utvalde satsingar. Gudstenester, offerdagar, misjonsmesse og andre

Detaljer

Utviklingsplan for Ørsta frikyrkje 2015-2017

Utviklingsplan for Ørsta frikyrkje 2015-2017 Utviklingsplan for Ørsta frikyrkje 2015-2017 Visjon: Vi vil gjere Jesus synleg I perioden 2015-2017 skal visjonen synleggjerast gjennom fire utvalde satsingar. I tillegg vil vi vidareføre gudstenester,

Detaljer

kjærleiken ein har til kyrkja. Denne arven er det som må førast vidare til neste generasjon.

kjærleiken ein har til kyrkja. Denne arven er det som må førast vidare til neste generasjon. Visitasforedrag i Vik 6. mars 2016 Kjære kyrkjelyd! Takk for flotte dagar her i Vik! Det er ei fantastisk vakker bygd. Og det handlar ikkje berre om naturen. Her har forfedrene dykkar bygd dei vakraste

Detaljer

Plan for undervisning

Plan for undervisning Side 2 av 12 Vi er ansvarlege for konfirmasjonstida på Osterøy vil gjerne gje deg ynskjer å vera konfirmant, og dykk konfirmantforeldre/ -føresette informasjon om konfirmantopplegget vårt. Konfirmasjon

Detaljer

Velkomen som konfirmant

Velkomen som konfirmant Velkomen som konfirmant Velkomen som konfirmant i kyrkjelydane våre. Velkomen til eit år litt utanom det vanlege. Anten du trur, tvilar eller berre er nyfiken, er du velkomen til konfirmasjon i kyrkja.

Detaljer

Visitasforedrag ved bispevisitas i Samnanger november og 3. desember 2017

Visitasforedrag ved bispevisitas i Samnanger november og 3. desember 2017 1 Visitasforedrag ved bispevisitas i Samnanger 28. 30. november og 3. desember 2017 Kjære kyrkjelyd! Dette har vore fine dagar med mange spennande møtepunkt. Eg fekk blant anna vera sjefshyrde saman med

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Visitasforedrag ved bispevisitas i Stord og Nysæter og 20. nov 2016

Visitasforedrag ved bispevisitas i Stord og Nysæter og 20. nov 2016 Visitasforedrag ved bispevisitas i Stord og Nysæter 15. 17. og 20. nov 2016 Kjære kyrkjelyd! Takk for flotte dagar under visitasen her i Stord! Eg vert stolt når eg ser så mykje godt arbeid i mitt bispedøme.

Detaljer

k o n f i r mant 2013

k o n f i r mant 2013 V e l k o m e n s o m k o n f i r mant 2013 VOSS OG RAUNDALEN KYRKJELYDAR - 2 - Innhald Kontaktinformasjon... s. 2 Inntroduksjon... s. 3 Konfirmantlærarane... s. 3 Innformasjonsmøte for foreldre/føresette...

Detaljer

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019 PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019 BARNEHAGANE OG BARNEHAGESEKTOREN i KLEPP KOMMUNE 1 Klepp kommune Del 1: Grunnlaget Del 2: Område for kvalitetsarbeid Del 3: Satsingsområda Del 4: Implementering Del

Detaljer

Informasjon frå Sula kyrkjelyd. Kven er eg? www.sula.kyrkja.no

Informasjon frå Sula kyrkjelyd. Kven er eg? www.sula.kyrkja.no Informasjon frå Sula kyrkjelyd Kven er eg? www.sula.kyrkja.no Enten du trur, tvilar eller berre er nysgjerrig, er du velkomen til konfirmasjon i kyrkja. I konfirmasjonstida får du lære meir om deg sjølv

Detaljer

VI DELER Trusopplæring i Den norske kyrkja

VI DELER Trusopplæring i Den norske kyrkja VI DELER Trusopplæring i Den norske kyrkja Vi deler tru og undring Vi deler kristne tradisjonar og verdiar Vi deler opplevingar og fellesskap Vi deler håp og kjærleik 2 Gjennom eit år skjer det om lag

Detaljer

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv.

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv. HANDLINGSPLAN 2014 Forord Planen byggjer på Mental Helse sine mål og visjonar, og visar kva oss som organisasjon skal jobbe med i 2014. Landstyret har vedteke at tema for heile organisasjonen i 2014 skal

Detaljer

Strategidokument Varhaug Misjonshus

Strategidokument Varhaug Misjonshus Strategidokument Varhaug Misjonshus 2011-2013 Strategidokument_Varhaug_Misjonshus_2011-2013_v1-0.doc Side 1 Strategidokument Varhaug Misjonshus 2010-2015 Innhold 1.Om Varhaug Misjonshus...3 1.1.Visjon...3

Detaljer

Årsmelding for Kaupanger sokneråd 2013

Årsmelding for Kaupanger sokneråd 2013 Årsmelding for Kaupanger sokneråd 2013 Årsmelding for Kaupanger sokneråd 2013 Innleiing Soknerådet ønskjer med denne årsmeldinga å gje innsyn i det arbeidet som er gjort i soknet gjennom året. Soknerådet,som

Detaljer

Strategidokument 2016-2018

Strategidokument 2016-2018 Strategidokument 2016-2018 Årsmøtet Varhaug Misjonshus 2015 12. Mars 2015 www.varhaug-misjonshus.no 1. Om Varhaug Misjonshus Varhaug Misjonshus er eit flott anlegg midt i Varhaug sentrum. Misjonshuset

Detaljer

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09 TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE Sist redigert 15.06.09 VISJON TILTAK Stord kulturskule skal vera eit synleg og aktivt kunstfagleg ressurssenter for Stord kommune, og ein føregangsskule for kunstfagleg

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD

MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD DEN NORSKE KYRKJA Bremnes sokneråd MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD Møtestad: Rådhuset Tid: Tysdag 26.11.2013 kl. 19.30-22.00 Desse møtte: Berit Hallaråker, Asbjørn Gundersen, Bjarte Aartun, Karl Mæland, Elin

Detaljer

Strategidokument Varhaug Misjonshus

Strategidokument Varhaug Misjonshus Strategidokument Varhaug Misjonshus 2016-2018 Strategidokument Varhaug Misjonshus 2016-2018 v0.2.docx2 under arbeid Side 1 Strategidokument Varhaug Misjonshus 2015-2018 Innhald 1. Om Varhaug Misjonshus...

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Visitasforedrag ved bispevisitas i Jølster og 24. september 2017

Visitasforedrag ved bispevisitas i Jølster og 24. september 2017 Visitasforedrag ved bispevisitas i Jølster 19. 21. og 24. september 2017 Kjære kyrkjelyd! Takk for flotte visitasdagar her i Jølster! Frå før har eg opplevd Jølster i sol og med snø på toppane som det

Detaljer

Informasjon frå Sula kyrkjelyd

Informasjon frå Sula kyrkjelyd Enten du trur, tvilar eller berre er nysgjerrig, er du velkomen til konfirmasjon i kyrkja. I konfirmasjonstida kan du lære meir om deg sjølv og Gud. Du får høve til å utforske nokre av dei mange spørsmåla

Detaljer

Vedtatt av Loppa menighetsråd.. Innhold

Vedtatt av Loppa menighetsråd.. Innhold Vedtatt av Loppa menighetsråd.. Innhold 1. Hovedmål for trosopplæringen 2. Grunnlag og særpreg 3. Organisering, rammer og ansvar 4. Sentrale dimensjoner i en helhetlig trosopplæring Samarbeid med hjem

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

KRAFTFÔR - TRUSOPPLÆRINGSPLAN FOR BORE KYRKJELYD 15. juni 2015 INNHALD

KRAFTFÔR - TRUSOPPLÆRINGSPLAN FOR BORE KYRKJELYD 15. juni 2015 INNHALD INNHALD Del 1 Hovudmål for trusopplæringa s. 2 Del 2 Grunnlag og særpreg s. 4 Del 3 Organisering, rammer og ansvar s. 6 Del 4 11 sentrale dimensjonar s. 8 Del 5 Tiltak 0 18 år s. 18 0 år: Dåp s. 18 0 år:

Detaljer

Referat frå Soknerådsmøte 17.oktober 2013

Referat frå Soknerådsmøte 17.oktober 2013 Referat frå Soknerådsmøte 17.oktober 2013 Sokneråd FOK Tilstede: Merknader / Vararepresentant: Jon Lende Leiar av soknerådet Tor Arne Laland Sigve Klakegg Karl Inge Lygre Til stades siste del av møtet

Detaljer

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat 5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat Mat: Ingunn AU Arbeidsutvalet for soknerådet. Møter kvar månad ca 1 veke før soknerådsmøtet. Tar unna saker av meir forretningsmessig karakter. SR Soknerådet FR Klepp

Detaljer

Velkomen til soknerådskurs

Velkomen til soknerådskurs Velkomen til soknerådskurs 1 Rop det ut med hjertets jubel, gledesbudet fra ham selv: Livet kan bli nytt fra nå av, slettet ut er synd og gjeld! Ordet vitner høyt og hellig om hans kjærlighet og makt.

Detaljer

ROSENDAL BARNEHAGESENTER SIN VISJON :

ROSENDAL BARNEHAGESENTER SIN VISJON : Årsplan 2007 2008 ROSENDAL BARNEHAGESENTER SIN VISJON : Vi vardar vegen Varde er nemninga på ein haug med steinar som vert lødd opp som vegmerking. På veg til den store varden der målet er, passerer vi

Detaljer

modell for vedtak om lokal grunnordning

modell for vedtak om lokal grunnordning modell for vedtak om lokal grunnordning elektronisk versjon: www.gudsteneste.no Sjå forklaringa til dei enkelte elementa i avsnitta A K nedanfor i kapittelet «Kva avgjersler skal soknerådet ta?», side

Detaljer

Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012

Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012 Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012 Onsdag 28 mars inviterer vi entreprenørskapsungdom, lokale bedrifter og andre lag og organisasjonar til årets entreprenørskapsmesse i Naustdalshallen. Her

Detaljer

Kyrkjerådet, Mellomkyrkjeleg råd, Samisk kyrkjeråd

Kyrkjerådet, Mellomkyrkjeleg råd, Samisk kyrkjeråd DEN NORSKE KYRKJA KR 29/12 Kyrkjerådet, Mellomkyrkjeleg råd, Samisk kyrkjeråd Oslo, 27.-28. sept 2012 Referansar: KR 42/11 Nynorsken sin plass i trusopplæringa Samandrag I Kyrkjerådet sitt møte i september

Detaljer

Generell Årsplan 2012-2015. Barnehageeininga Samnanger kommune. Saman om ein god start

Generell Årsplan 2012-2015. Barnehageeininga Samnanger kommune. Saman om ein god start Generell Årsplan 2012-2015 Barnehageeininga Samnanger kommune Saman om ein god start 1 Organisering. Barnehageeininga har ein felles einingsleiar og styrar på kvar barnehage. Opptakskrins og plassering.

Detaljer

Vår grøne. kyrkjelyd

Vår grøne. kyrkjelyd Vår grøne kyrkjelyd Vår grøne kyrkjelyd ønskjer å medverke til glede, takksemd og undring i kyrkjelydane over å vere ein del av skaparverket, og å forløyse engasjement og kreativitet til å ta vare på den

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

Seljord kommune PLAN FOR SAMARBEID OM OVERGANG FRÅ BARNEHAGE TIL SKULE / SFO BARNESKULE - UNGDOMSSKULE I SELJORD KOMMUNE 18.12.14

Seljord kommune PLAN FOR SAMARBEID OM OVERGANG FRÅ BARNEHAGE TIL SKULE / SFO BARNESKULE - UNGDOMSSKULE I SELJORD KOMMUNE 18.12.14 Seljord kommune PLAN FOR SAMARBEID OM OVERGANG FRÅ BARNEHAGE TIL SKULE / SFO BARNESKULE - UNGDOMSSKULE I SELJORD KOMMUNE 18.12.14 1 Innhold 1. Forord..3 2. Plan for overgang mellom barnehage og skule årshjul....4

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

Gudstenesteliv. OVF 2015 Bispedøme: Bjørgvin Samlet søknadssum: 1 703 125

Gudstenesteliv. OVF 2015 Bispedøme: Bjørgvin Samlet søknadssum: 1 703 125 OVF 2015 Bispedøme: Bjørgvin Samlet søknadssum: 1 703 125 Tildeling frå OVF 2015: 915 625 Fordelt: Total frå OVF 2015 (minus til misjonskonsulent): 815 625 815 625 Gudstenesteliv 1 Tro og Lys Norge Felles

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Kommunikasjonsplan Nordhordland ein 2020? Nordhordland Utviklingsselskap IKS Foto: NUI / Eivind Senneset Nordhordland

Detaljer

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M Elevvurdering Opplæringslova Forskrift til Opplæringslova Kunnskapsløftet 06 læreplanen Desse dokumenta bestemmer korleis me skal drive skulen

Detaljer

Informasjon frå Sula kyrkjelyd

Informasjon frå Sula kyrkjelyd Enten du trur, tvilar eller berre er nysgjerrig, er du velkomen til konfirmasjon i kyrkja. I konfirmasjonstida får du lære meir om deg sjølv og Gud. Du får høve til å utforske nokre av dei mange spørsmåla

Detaljer

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Eit undervisningsopplegg om Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Aktivitetsark med oppgåveidear og tips til lærarane Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginalar DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

Informasjon til pasientar og pårørande

Informasjon til pasientar og pårørande HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus Informasjon til pasientar og pårørande ReHabiliteringsklinikken Haukeland universitetssjukehus Avdeling fysikalsk medisin og rehabilitering Innhold Velkommen

Detaljer

Konfirmant 2016. Informasjonshefte om konfirmasjon i Fjell, Foldnes og Landro kyrkje. Tema for året: "Loved"

Konfirmant 2016. Informasjonshefte om konfirmasjon i Fjell, Foldnes og Landro kyrkje. Tema for året: Loved Konfirmant 2016 Informasjonshefte om konfirmasjon i Fjell, Foldnes og Landro kyrkje Tema for året: "Loved" Velkommen til konfirmasjonstida i Fjell 2016! Det nærmar seg konfirmasjonstid for dykk som er

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

Da psbrosjyre ver nov 2007 1 21-01-08 15:03:33

Da psbrosjyre ver nov 2007 1 21-01-08 15:03:33 Da psbrosjyre ver nov 2007 1 21-01-08 15:03:33 Jesus var svært moderne! Den gong tenkte folk flest at barna ikkje var verdfulle. Mange foreldre kjenner at Jesus gjorde det einaste rette. For han såg barna

Detaljer

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva:

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva: Prosjektplan: Mål for skuleutvikling i Lærdal kommune 1. Bakgrunn og føringar Lærdal kommune har delteke i organisasjonsutviklingsprogramma SKUP 1 og 2, som Utdanningsdirektoratet inviterte kommunar med

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke av kommunestyret 19. juni 2014 Postadr.: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Organisasjonsnr.: 5981 MASFJORDNES 56 16 62 00 56 16 62 01 3201 48 54958 945627913 E-post:post@masfjorden.kommune.no

Detaljer

Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015

Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015 Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015 I denne rapporten vil eg ta føre meg dei 7 fagområda i rammeplanen. Eg vil skrive litt om kva rammeplanen seier og deretter gjere greie for korleis me har arbeida

Detaljer

BARNEHAGE/SKULE - KYRKJA I FUSA

BARNEHAGE/SKULE - KYRKJA I FUSA PLAN FOR SAMARBEID MELLOM BARNEHAGE/SKULE - KYRKJA I FUSA SKULEÅRA 2013/14-2016/17 Bakgrunn for planarbeidet I Fusa har ein i mange år hatt samarbeid mellom barnehage/skule og kyrkje. Liknande samarbeid

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke i kommunestyret 19 juni 2014 FORORD Hovudoppdraget for alle som arbeider i Masfjorden kommune er å yte kommunale tenester av beste kvalitet. Den einskilde sin

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

Overordna mål for Varaldsøy barnehage: «Skapa eit miljø som er prega av trivsel, varme og omsorg. Ein kvardag med gode vilkår for leik og læring.

Overordna mål for Varaldsøy barnehage: «Skapa eit miljø som er prega av trivsel, varme og omsorg. Ein kvardag med gode vilkår for leik og læring. ÅRSPLAN 2006-2007 Overordna mål for Varaldsøy barnehage: «Skapa eit miljø som er prega av trivsel, varme og omsorg. Ein kvardag med gode vilkår for leik og læring.» Velkommen til barnehageåret 2006-2007!

Detaljer

Velkomen som konfirmant

Velkomen som konfirmant Velkomen som konfirmant Velkomen som konfirmant i kyrkjelydane våre. Velkomen til eit år litt utanom det vanlege. Anten du trur, tvilar eller berre er nyfiken, er du velkomen til konfirmasjon i kyrkja.

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD Vedtatt av Seljord formannskap i sak 20/12, 9.2.2012. Administrativt revidert 1.september 2014 1. Eigar- og driftsforhold. Seljord kommune eig og driv barnehagane i

Detaljer

Året 2014-2015. Kva vi jobbar spesielt med i år

Året 2014-2015. Kva vi jobbar spesielt med i år Året 2014-2015 Kva vi jobbar spesielt med i år 1 Innhald Satsingsområde 2014-2015 3 Bli synlig duå barnehage 3 Leiken 5 Fellessamlinger, Miniprosjekter 6 Gymsal, Barn sin medverknad Førskulegruppa 7 Vurdering

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for kultur og oppvekst

Fyresdal kommune Sektor for kultur og oppvekst Fyresdal kommune Sektor for kultur og oppvekst PLAN- OG VURDERINGSARBEID I FYRESDAL BARNEHAGE 2017-2018 Vedlegg til årsplanen. August 2017 Formål "ehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta

Detaljer

BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER PÅ SJUKEHUS

BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER PÅ SJUKEHUS BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER PÅ SJUKEHUS BARN OG UNGDOM SINE REAKSJONAR I denne brosjyra finn du nyttige tips for deg som er innlagt, og har barn under 18 år. Når ein i familien vert alvorleg

Detaljer

Rekruttering av arbeidsplasstillitsvalde. Eit oppdrag for heile organisasjonen

Rekruttering av arbeidsplasstillitsvalde. Eit oppdrag for heile organisasjonen Rekruttering av arbeidsplasstillitsvalde Eit oppdrag for heile organisasjonen Innhald Det er viktig å rekruttere ATV-ar 3 Arbeidsoppgåver på alle nivå 4 5 Konkrete tips i arbeidet 5 6 10 gode grunnar til

Detaljer

Vedtak om lokal grunnordning

Vedtak om lokal grunnordning Vedtak om lokal grunnordning Sjå elektronisk versjon: www.gudsteneste.no Lokal grunnordning førebels vedteken av sokneråda Imsland, Vikedal og Sandeid i møte 5. juni 2012. Dei fire ulike strukturane for

Detaljer

Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn

Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn Når det gjeld barn som vert utsett for vald eller som er vitne til vald, vert dei ofte utrygge. Ved å førebygge og oppdage vald, kan me gje barna

Detaljer

V e l k o m e n s o m. konfirm ant. Foto: Rune Sævig, Bergens Tidende VOSS EVANGER RAUNDALEN KYRKJELYDAR

V e l k o m e n s o m. konfirm ant. Foto: Rune Sævig, Bergens Tidende VOSS EVANGER RAUNDALEN KYRKJELYDAR V e l k o m e n s o m konfirm ant Foto: Rune Sævig, Bergens Tidende 2015 VOSS EVANGER RAUNDALEN KYRKJELYDAR - 2 - Innhald Kontaktinformasjon... s. 2 Inntroduksjon... s. 3 Konfirmantlærarane... s. 3 Påmelding/

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

Årsmelding 2012 Fusa sokneråd

Årsmelding 2012 Fusa sokneråd Årsmelding 2012 Fusa sokneråd A. Innleiing 2012 har vore eit år med stort engasjement arbeid med ny gudstenesteordning bispevisitas stor opprusting av Fusa kyrkje, Strandvik kyrkje og Visitasgudsteneste

Detaljer

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 01.10.14

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 01.10.14 Side 1 av 5 Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 01.10.14 Frå saksnummer: 60/ 14 Møtestad: Kyrkjestova på Bore Til saksnummer: 67/ 14 Av soknerådet sine medlemmar/ varamedlemmar møtte Medlemmer

Detaljer

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 1. FØREMÅL Det skal vere ein SFO i kommunen. Skulefritidsordninga skal leggja til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar

Detaljer

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO HAFSLO - INFORMASJON SFO er eit friviljug omsorgs- og fritidstilbod før og etter skuletid for borna på 1. 4. steg. Sentralt i tilbodet er omsorg, tryggleik,

Detaljer

ÅRSMELDING FOR VANGSNES SOKNERÅD

ÅRSMELDING FOR VANGSNES SOKNERÅD ÅRSMELDING FOR VANGSNES SOKNERÅD 2014 Årsmelding for Vangsnes Sokneråd 2014. Medlemar: Oddveig Kristine Fimreite ( leiar) Gro Heimdal ( nestleiar og trusopplæring) Leif Audun Sætre ( medlem i fellesrådet)

Detaljer

Møteprotokoll for Radøy sokneråd

Møteprotokoll for Radøy sokneråd Møteprotokoll for Radøy sokneråd Tid: 02.02.2016 kl. 18:00-20:00 Stad: KYRKJEKONTORET, MØTEROMMET Frammøte: Gunnar Olav Kartveit Grethe Lunde Sølvi Helen Kvalheim Mjøs Silje Kristin Ellingsen Tore Morland

Detaljer

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet.

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Dette notatet skisserer innhald og kan brukast som eit utgangspunkt for drøftingar og innspel. Me ynskjer særleg

Detaljer

Psykologisk førstehjelp i skulen

Psykologisk førstehjelp i skulen Psykologisk førstehjelp i skulen Fagnettverk for psykisk helse Sogndal 21. mars 2014 Solrun Samnøy, prosjekt leiar Psykologisk førstehjelp Sjølvhjelpsmateriell laga av Solfrid Raknes Barneversjon og ungdomsversjon

Detaljer

Melding om sjukefråvær Den tilsette skal gje melding om sjukefråvær til arbeidsgjevar så tidleg som mogleg.

Melding om sjukefråvær Den tilsette skal gje melding om sjukefråvær til arbeidsgjevar så tidleg som mogleg. Interkontrollhandbok Side: 1 av 5 1. FORMÅL Føremålet med dette kapitlet er å kvalitetssikra oppfølginga av tilsette som vert sjukmelde. Kapitlet gjev derfor oversikt over kva rutinar som skal følgjast

Detaljer

Telemedisin Sogn og Fjordane Retningsliner for bruk av videokonferanse

Telemedisin Sogn og Fjordane Retningsliner for bruk av videokonferanse Telemedisin Sogn og Fjordane Retningsliner for bruk av videokonferanse ------------------------------------------------------------------------------- Innhald 1 Innleiing... 3 1.1 Videokonferanse... 3

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage Seljord kommune Adresse: Flatdalsvegen 1139, 3841 Flatdal Telefon: 350 51365 E-post: heddeli.barnehage@seljord.kommune.no Styrar: Kristin Gaarder Opningstid: Måndag

Detaljer

Dokument nr. Omb 1 Dato: 14.07.2011(oppdatering av tidlegare dokument) Skrive av. ÅSN. Ved di side eit lys på vegen mot arbeid.

Dokument nr. Omb 1 Dato: 14.07.2011(oppdatering av tidlegare dokument) Skrive av. ÅSN. Ved di side eit lys på vegen mot arbeid. Visjon og formål Visjon: Ved di side eit lys på vegen mot arbeid. Formål: Telemark Lys AS er ei attføringsbedrift som, gjennom framifrå resultat, skal medverke til å oppfylle Stortingets målsetting om

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

Olweusarbeid i Luster kommune Felles årshjul 2015 2016

Olweusarbeid i Luster kommune Felles årshjul 2015 2016 Olweusarbeid i Luster kommune Felles årshjul 2015 2016 Systemarbeid ligg i botnen. Arbeid mot mobbing med gode system og god struktur, vert gjennomført der vaksne er i posisjon inn mot elevane, og har

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ UNGDOMSTINGET BJØRGVIN BISPEDØME, ST JAKOK KYRKJE, BERGEN 17-19 april 2015:

PROTOKOLL FRÅ UNGDOMSTINGET BJØRGVIN BISPEDØME, ST JAKOK KYRKJE, BERGEN 17-19 april 2015: PROTOKOLL FRÅ UNGDOMSTINGET BJØRGVIN BISPEDØME, ST JAKOK KYRKJE, BERGEN 17-19 april 2015: UT 01/15: Konstituering og godkjenning Val av dirigentar, referentar og tellekorps Dirigentar: Nora Baartvedt og

Detaljer

Samfunnstryggleik eit felles ansvar ei historie frå dei kommunale tenestene

Samfunnstryggleik eit felles ansvar ei historie frå dei kommunale tenestene Kva når hjelpa ikkje helper? Samfunnstryggleik eit felles ansvar ei historie frå dei kommunale tenestene Ansvar! Eit ansvar for samfunnstryggleiken Der er vi kvar dag! Vi kjenner på ansvar, vi har ansvar

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR SKULEFRITIDSORDNINGA I TIME

KVALITETSPLAN FOR SKULEFRITIDSORDNINGA I TIME KVALITETSPLAN FOR SKULEFRITIDSORDNINGA I TIME Kvalitetsplanen er eit overordna styringsdokument. Det vert utarbeidd lokale handlingsplanar og årshjul på skulane som konkretiserer innhald og form. Organisering

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE GRUNNSKULELÆRARUTDANNINGANE HØGSKULEN I VOLDA STUDIEA RET 2015 2016. www.hivolda.no/glu

INFORMASJONSHEFTE GRUNNSKULELÆRARUTDANNINGANE HØGSKULEN I VOLDA STUDIEA RET 2015 2016. www.hivolda.no/glu INFORMASJONSHEFTE GRUNNSKULELÆRARUTDANNINGANE HØGSKULEN I VOLDA STUDIEA RET 2015 2016 www.hivolda.no/glu 1 2 Innhald Tid til studiar og undervising... 4 Frammøte... 4 Arbeidskrav, eksamen og progresjon

Detaljer

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa Ungdom i klubb Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa CASE - FORGUBBING SSFK hadde i lengre tid merka ei «forgubbing» i trenar, leiar og dommarstanden i SFFK. Etter fleire rundar

Detaljer

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist Telenor Xtra Hødd Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Telenor Xtra FFO er eit samarbeid mellom Telenor og Norges Fotballforbund. Tilbodet gjeld

Detaljer

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Hovudutval for plan og næring Side 1 av 5 Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Fylkesdirektøren rår Hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: 1 Fylkeskommunen vil ikkje engasjere

Detaljer

Granvin barne- og ungdomsskule 5733 GRANVIN Rektor mobil: Assisterande rektor mobil:

Granvin barne- og ungdomsskule 5733 GRANVIN Rektor mobil: Assisterande rektor mobil: Granvin barne- og ungdomsskule 5733 GRANVIN rigmor.hanssen@granvin.kommune.no Rektor mobil: 40403885 Assisterande rektor mobil: 40403884 Informasjon til heimane, november 2017 Hausten er på hell, og det

Detaljer

Stemnehandboka for NKSF

Stemnehandboka for NKSF Stemnehandboka for NKSF I 2003 vart det bestemt å ha ei rulleringsliste for songarstemne 3 plassar kvart år, eit i Nordfjord, eit i Sunnfjord og eit i Sogn alle kor kan arrangere sjølv om dei er store

Detaljer

Alle barn har rett til å seie meininga si, og meininga deira skal bli tatt på alvor

Alle barn har rett til å seie meininga si, og meininga deira skal bli tatt på alvor Eit undervisningsopplegg om BARNERETTANE MÅL frå læreplanen DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING Artikkel 2: Alle barn har rett til vern mot diskriminering PRIVATLIV Artikkel 16: Alle barn har rett til

Detaljer

Med spent forventning... Sjekkliste for ein god barnehageslutt og ein god skulestart

Med spent forventning... Sjekkliste for ein god barnehageslutt og ein god skulestart Med spent forventning... Sjekkliste for ein god barnehageslutt og ein god skulestart Med spent forventning... Skulestart er ei stor hending for alle barn. Dei aller fleste barn og foreldre ser fram til

Detaljer

Plan for overgangar. for barn og unge

Plan for overgangar. for barn og unge Plan for overgangar for barn og unge Os 2011 Frå Kvalitetsplan oppvekst og kultur Mål Alle born og unge skal oppleva gode overgangar der ein sikrar kontinuitet og heilskap i opplæringa og oppfølginga.

Detaljer

TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE

TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE I pasient- og pårørandeopplæringa som vert gjennomført av avdelingane i sjukehusa i Helse Møre

Detaljer

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1 Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 1 Gaular, ein flott kommune i vakre Sogn og Fjordane. 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 2 Gaular, med dei tre ruteområda (2.923 innbyggjarar

Detaljer

KOMPETANSE I BARNEHAGEN

KOMPETANSE I BARNEHAGEN Side 1 Rådmannen Vår ref: 2010/2296 Dato: 29.06.2010 KOMPETANSE I BARNEHAGEN PLAN FOR KVINNHERAD KOMMUNE 2010 2011 Side 2 BAKGRUNN FOR PLANEN: Kompetanseplanen byggjer på Kunnskapsdepartementet sin strategiplan

Detaljer

Retningsliner for lokalt gitt munnleg eksamen og munnleg-praktisk eksamen i Møre og Romsdal fylkeskommune

Retningsliner for lokalt gitt munnleg eksamen og munnleg-praktisk eksamen i Møre og Romsdal fylkeskommune rundskriv nr. 5/15 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dei private vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dato: Ref: 29.01.2015 6082/2015/062 - Retningsliner for lokalt

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKULEFRITIDSORDNINGANE I FØRDE KOMMUNE

VEDTEKTER FOR SKULEFRITIDSORDNINGANE I FØRDE KOMMUNE VEDTEKTER FOR SKULEFRITIDSORDNINGANE I FØRDE KOMMUNE Heimel: Skulefritidsordninga er heimla i Opplæringslova i 13-7, 9a-8, og 10-9, og i Forskrift til opplæringslova i 12-1e og 15 Vedteke i Førde bystyre

Detaljer

Plan for rettleiing av nytilsette nyutdanna pedagogar i barnehage

Plan for rettleiing av nytilsette nyutdanna pedagogar i barnehage Plan for rettleiing av nytilsette nyutdanna pedagogar i barnehage Planen er administrativt godkjent og gjeld frå september 2013. Foto: Kari Aas Spor Du går inn i ditt landskap. Møter mennesker som går

Detaljer