HOVUDUTSKRIFT. År 2013, den 2. oktober, hadde Fusa sokneråd møte i Eikelandsosen bedehus.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HOVUDUTSKRIFT. År 2013, den 2. oktober, hadde Fusa sokneråd møte i Eikelandsosen bedehus."

Transkript

1 FUSA SOKNERÅD HOVUDUTSKRIFT År 2013, den 2. oktober, hadde Fusa sokneråd møte i Eikelandsosen bedehus. Møtet tok til kl og var slutt kl Innkallinga var sendt representantane og vararepresentantane den 25. september Desse har meldt forfall til møtet: Hans Magne Kvåle Bodil Samnøy Randi Hauge Siriann Vestbø Roald Samnøy Følgjande vararepr. møtte: Endre Samnøy Toralv Huse. Dessutan møtte: kyrkjeverje Harald Geir Sæther. SAKSLISTE: Soknerådet hadde kalla inn til kyrkjelydsmøte med følgjande tema: "Nye utfordringar - nye mogelegheiter", med m.a. følgjande emne: - Nytt gudstenestemønster vert innført i Fusa frå Stengjer vi kyrkjer til vinteren? - Temagudstenester med "barnetrua på service"? - Diakoni i praksis hos oss - Trusopplæring for nye alderssteg Det var 26 personar til stades på møtet. Ottar Midtrød leia møtet. Innlegga som vart presenterte med power point følgjer som eige vedlegg. Det same gjeld innkomne svar frå gruppearbeid Oppsummering av møtet: Ei gruppe med 6 ungdomar opna møte med å spele og synge Vamp si vise "Ein liten fuggel".

2 Fusa sokneråd - side 2 - Diverse innleiingar: Nytt gudstenestemønster v./sokneprest Roar Strømme Den godkjende gudstenesteforordninga ser slik ut: Sævareid kapell 8 gudstenester Sundvor kyrkje 18 gudstenester Holmefjord 2 gudstenester Eikelandsosen bedehus 8 gudstenester Hålandsdal kyrkje 18 gudstenester Strandvik kyrkje 12 gudstenester Fusa kyrkje 28 gudstenester Til saman 94 gudstenester Soknepresten sette fokus på gudstenester generelt, men også: Temagudstenester - "Barnetrua på service?" - Frimod til å invitere "nye" med både i teneste og til gudsteneste? Korleis rekruttere breiare til gudsteneste-medarbeidarskap? Er det trong for "barnetru på service"? Dette vert ein oppmoda om å drøfte i gruppearbeid etterpå. Kva skjer med kyrkjene våre? v./kyrkjeverje Harald Geir Sæther Ingen kyrkjer vert stengde i Det skuldast at soknerådet fekk kompensasjon for pensjon, kr ,- frå kommunestyret. Det er også lokalt i Strandvik samla inn noko midlar. Det er iverksett fleire tiltak for å redusere soknerådet sine utgifter med om lag kr ,-. Må sjå verknaden med det. (bosstømming, mindre vikarer, reduksjon i administrativ ressurs, auka inntekter v./avgifter, Hålandsdal kyrkje har fått utvendig maling i Skifta vinduskarmer i tårn, skifta ein del vindauge. Overbygg Strandvik kyrkje er finansiert i Neste anlegg utvendig maling 2014 Strandvik kyrkje. Avhengig av budsjett, men ligg inn i Fusa kommune sitt langtidsbudsjett for året Statistikktal samanlikna med andre liknande sokn synleggjer god oppslutning kring det meste av det vi driv som kyrkjelyd - ikkje minst takka vere alle oss som er samla her og andre medarbeidarar!

3 Fusa sokneråd - side 3 - Diakoni v./sokneprest Roar P Strømme og medarbeidarkoordinator Hartvig Haugen Vi gler oss over at einskildpersonar og utval tek spontant ansvar i lokalmiljøet. Soknepresten synte til røynsler ein har lokalt her i Fusa om at den lokale kyrkjelyden går inn og tar praktisk diakonalt ansvar når behovet er der. Det betyr mykje for dei det gjeld og lokalmiljøet Fusa kommune tar kanskje i mot nye flyktningar. Kva kan vi gjere hos oss i kyrkjelyden - for desse våre medsysken? Kan vi satse meir på kyrkjeskyss? Medarbeidakoordinatoren fortalde korleis dette er bygd opp hos oss i Fusa, og tankar om vegen vidare. Gruppene vert oppmoda om å ta tak i dette i gruppearbeid etterpå. Trusopplæring - Trusopplæringsplan - status og framdrift v./kyrkjelydspedagog Norunn R Markhus Trusopplæring gjeld 0-18 år Kva er dei største utfordringane og moglegheitene i dette? Trusopplæringsplan i Fusa - skal erstatta 315 timar med kristendom som er tatt ut av grunnskulen år: 50 timar år: 145 timar år: 120 timar (60 t knytt til konfirmasjonstida) - skal vera ferdig 15. juni utkast skal vera ferdig 1. nov - mentor heiter Ørnulf Elseth - plangruppe er referansegruppe. Består av Ella Marie Brekke Vangsnes, Ingebjørg Sundfjord Gjøn, Roar Strømme og kyrkjelydspedagog. - planen skal innehelde

4 Fusa sokneråd - side 4 - ein generell del med mål, grunnlag og særpreg i Fusa, organisering for ei fornya trusopplæring. ein del med sentrale dimensjonar i trusopplæringa (11 stk) medverknad av born og unge, familien, gudsteneste, oppfylgjing av ulønna medarbeidarar, tverrfagleg samarbeid, samarbeid med barne og ungdomsorganisasjonane, kommunikasjon, inkludering og tilrettelegging, diakoni, musikk og kultur, misjon) ein del med tiltak 0-18 år - i tillegg skal me utarbeide eit årshjul, bibeltekstplan, salmeplan, plan for kontinuerlege tiltak skal leggjast ved, barnehage- skule - kyrkjeplan skal leggjast ved. Trusopplæring i Fusa 0 år Dåp. Utdeling av Dåpsperm for Fusa. 0-2 år Musikk fra livets begynnelse. (MFLB) Song, musikk, rim, regler, dans og sosial møteplass for barn og foreldre. To kurs i året, vår og haust. Samarbeid med Fusa Kulturskule. Foreldrefest Diplomfest for dei som har vore med på MFLB, invitasjon til alle dåpsfamiliar siste året. Vår. 3 år Invitasjon til Familie-mix 1. søndag i advent. Utdeling av julekalenderbok. 4 år Stor fellessamling i september med samlingsstund, aktivitetar med meir. Utdeling av barnebibel i den lokale kyrkja. 5 år Invitasjon til hausttakkefest (4 årsgudstenesta i krinsen). Utdeling av korssmykke. NYTT TILTAK år Dåpsskule. Bibelforteljingar, song, leik, gudstenesteførebuing fram mot påskefest i Strandvik eller familiemix på bedehuset. Krinsvis innrullering. Vår.

5 Fusa sokneråd - side 5-7 år Bok og bolle. Lesestund med tøffe bibeltypar på marknadsdagen til Fjordn senter. Haust. NYTT TILTAK år Tårnagenthelg. Laurdagssamling med tur til kyrkjene i Fusa og Hålandsdalen, Bibelhistorie, song, snikring, leik og mat. Familie-mix på søndag. Fastelavn år 1: Misjonsdag. Info om misjonsprosjektet i kyrkjelyden, forming, arrangere ope misjonstivoli. 2: MAF- dag og familiemix. Bli kjend med flymisjonen og forteljinga om den varmhjarta samaritan.nytt TILTAK 2013 Annakvart år. Haust. 11 år Utdeling av Bibelbok i den lokale kyrkja i januar/februar. Deltaking på gudstenesta. 12 år? 13 år? 14 år Konfirmasjon: Leir, undervisning, tenesteoppgåver, kalenderaksjon, gudstenester, fasteaksjon, konfirmantfest. 15 år Ungdomsgudsteneste. Invitasjon til fjorårskonfirmantar. November. 16 år? 17 år? 18 år? Nye tiltak?? 12 år Lys våken?? Overnatting i Sævareid kapell, tema: Det levande vatnet. Jesus er lyset for verda. Lysstøyping. 2. helga i advent. fredag- laurdag. 13 år Prekonf?? Bålsamling i juni.

6 Fusa sokneråd - side 6-16 år Ta sjansen- på trua og livet. På skjelbreid- poireehytta. juni år Julemiddag/ nyttårsfeiring??? Kyrkjelydspedagogen oppmoda gruppene om å kome innspel til vidare utvikling av trusopplæringsarbeidet hos oss. Gruppearbeid Deltakarane vart delt i tre grupper der kvar gruppe skulle ha hovudfokus på kvar sitt tema. Diakoni Er det aktuelt med kyrkjeskyss alle stadar? Korleis få i gong kyrkjeskyss lokalt? Korleis nå ut med informasjon og få folk til å prøve ut dette? Vennegrupper - aktuelt? Invitere andre med og dra saman til kyrkje? Kanskje nye??? Andre diakonale oppgåver som de ser kunne vere tenlege? Tema på temagudstenester Temagudstenester ( 4 kvart år i Eikelandsosen) er tenkt gjennomført m.a. med at der er søndagsskule samstundes med gudstenesta. Er det aktuelt med tema som tar utgangspunkt i t.d. "Barnetru på service"? Kan det vere interessant? Evt. kva tema? Er dette noko du evt. kan tenkje å engasjere deg i? Trusopplæringsplan Soknerådet er ute etter enkle grep for å få på plass nye trusopplæringstiltak. Har du/de idear der ein på enkle måtar kan knyte opp lokale eksisterande ressursar inn mot trusopplæringsarbeidet -utan å slite oss ut? Kva interesserer du deg for? Kan noko nyttast inn mot trusopplæring? Kjenner du andre som kan involverast inn mot trusopplæring???

7 Fusa sokneråd - side 7 - Oppsummeringa frå gruppene tar utgangspunkt i ideduganden kring borda, og ikkje evt. motforestillingar. Ein må etter kvart sjå kva som er realistisk å få til Oppsummering frå gruppearbeid Diakoni og kyrkjeskyss - stikkord frå gruppearbeidet: Det er trong for kyrkjeskyss alle stadar Lite informasjon om kven ein kan ta kontakt med Få info ut til omsorgsbustadane og sjukeheimen (oppslag) Eit felles nummer til "kyrkjeskyssen" Ein lokalperson i kvar kyrkjekrins som har ansvar for kyrkjeskyss Få meir informasjon ut om kven ein kan ta kontakt med lokalt, t.d. gjer kyrkjeutvala meir kjend i lokalmiljøet gjennom t.d. kyrkjebladet oppslag om kyrkjeskyss på "Bruktbuo" Opplyse i kyrkjene om kyrkjeskyss - trykke lapper Vennegrupper Småbarnsforeldre tar kontakt med andre småbarnsforeldre Vennegrupper særleg aktuelt når ein skal køyre eit stykke - kjenner kanskje få eller ingen Ikkje gløyme dei einslege invitere folk direkte - bygge relasjonar Andre moment: Godhetsfestival! Temagudstenester m.m. Skal vi invitere folk med til gudsteneste, er det viktig å vite kva vi inviterer til! Viktig at det er enkelt, men at det er ekte... Ha primært temagudstenester/samlingar på dagtid. Der er ikkje fleire kveldar ledig. Kven skal vere målgruppa på ""Barnetru på service"? tema kan vere å lære om slitesterke salmar og/eller visse bibeltekster tema kan vere ut frå ei bok, t.d. boka "Jeg vet på hvem jeg tror". tema må vere forståeleg og ha djupne tema kan vere "lære å tilgi kvarandre", "barmhjertig", om nattverden, "frå konfirmant til familiestifting", "Jesus er vegen, sanninga og livet". Kva betyr det å være Guds barn? å vere medmenneske i kontakt med våre nye landsmenn/kvinner bra å ha barneopplegg under temagudstenestene.

8 Fusa sokneråd - side 8 - Trusopplæringsplan m.v. Dette gjeld oss sjølv - kvar og ein i kyrkjelyden!. "Geir Inge bidra med seljefløyter, Aashild kan bake, Margunn kan ha andakt, Magnhild kan bake, Terje kan ta med ungdom til fjells!" Praktiske tenester; nokon kan spikre fuglekasser, nokon kan bake bollar Barneforeining? Koble inn frivilligsentralen, når ein har bruk for folk Barnegrupper på senteret slik som "bok og bolle", også ved julemesse og liknande Tur til stranda og lage båtar, strandliv. Fadrar som ressurs! Bruke distrikta/krinsene som ressurs der det er naturleg Bruke naturen som tema. Ofte lokale eldsjeler som kan bidra. Stillhet er eksotisk - gå inn i det nye året i bøn, meditasjon Møteleiaren takka avslutningsvis for deltaking og engasjement og mange spennande innspel. Stab, AU, andre utval og sokneråd tar dette med seg i det vidare arbeidet. Kvelden vart avslutta med å synge "Guds meninghet er jordens største under", og så ba vi saman "Fader vår" og velsigninga. Rett utskrift, Fusa kyrkjekontor, 5649 EIKELANDSOSEN den 6. oktobrt 2013 Harald Geir Sæther kyrkjeverje

HOVUDUTSKRIFT. År 2014, den 19. mars, hadde Fusa sokneråd møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter, Eikelandsosen.

HOVUDUTSKRIFT. År 2014, den 19. mars, hadde Fusa sokneråd møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter, Eikelandsosen. FUSA SOKNERÅD HOVUDUTSKRIFT År 2014, den 19. mars, hadde Fusa sokneråd møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter, Eikelandsosen. Møtet tok til kl.18.30 og var slutt kl.20.30. Innkallinga var sendt representantane

Detaljer

Årsmelding 2012 Fusa sokneråd

Årsmelding 2012 Fusa sokneråd Årsmelding 2012 Fusa sokneråd A. Innleiing 2012 har vore eit år med stort engasjement arbeid med ny gudstenesteordning bispevisitas stor opprusting av Fusa kyrkje, Strandvik kyrkje og Visitasgudsteneste

Detaljer

Førde, 2013. Else Osmundnes Kvamsås Leiar for Trusopplæringa

Førde, 2013. Else Osmundnes Kvamsås Leiar for Trusopplæringa 1 2 "Plan for trusopplæring i Den norske kyrkja har som føremål å medverke til ei systematisk og samanhengande trusopplæring som vekkjer og styrkjer kristen tru gjev kjennskap til den treeinige Gud medverkar

Detaljer

HOVUDUTSKRIFT. År 2015, den 27. januar, hadde Fusa sokneråd møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter, Eikelandsosen.

HOVUDUTSKRIFT. År 2015, den 27. januar, hadde Fusa sokneråd møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter, Eikelandsosen. FUSA SOKNRÅD HOVUDUTSKRFT År 2015, den 27. januar, hadde Fusa sokneråd møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter, ikelandsosen. Møtet tok til kl.18.30 og var slutt kl.21.10. nnkallinga var sendt representantane

Detaljer

HOVUDUTSKRIFT. År 2013, den 4. april, hadde Fusa sokneråd møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter, Eikelandsosen.

HOVUDUTSKRIFT. År 2013, den 4. april, hadde Fusa sokneråd møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter, Eikelandsosen. FUSA SOKNERÅD HOVUDUTSKRIFT År 2013, den 4. april, hadde Fusa sokneråd møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter, Eikelandsosen. Møtet tok til kl.18.30 og var slutt kl.21.30. Innkallinga var sendt representantane

Detaljer

VELKOMEN SOM KONFIRMANT 2016

VELKOMEN SOM KONFIRMANT 2016 VELKOMEN SOM KONFIRMANT 2016 HYEN, BREIM, GIMMESTAD OG VEREIDE SOKN/GLOPPEN INNHALD InnhAld...3 KONTAKTINFORMASJON...3 INTRODUKSJON...4 PÅMELDING...4 Nettbasert påmelding...4 Underskrift...4 INNHALDET

Detaljer

Så er det høgsesong for konfirmasjonsgudstenester att. Det er fest i kyrkja

Så er det høgsesong for konfirmasjonsgudstenester att. Det er fest i kyrkja Kyrkjeblad for Sunnhordland - Nr. 2-2012 Frå sokneprest til prostiprest Side 4 Prostidag 27. september Side 5 Foto: Atle Helland Vårens vakraste eventyr Bispevisitas i Tysnes Side 6-7 Sommarens gudstenester

Detaljer

Vår visjon: Å dele den fagre skatten

Vår visjon: Å dele den fagre skatten DEN NORSKE KYRKJA Balestrand Sokneråd VERKSEMDSPLAN FOR BALESTRAND KYRKJELYD Vår visjon: Å dele den fagre skatten Ta vare på den fagre skatten som er deg tiltrudd! Den Heilage Ande som bur i oss, skal

Detaljer

Tale ved prost Svein Arne Theodorsen ved Nyårsmottaking i Sunnhordland prosti 07.01.07:

Tale ved prost Svein Arne Theodorsen ved Nyårsmottaking i Sunnhordland prosti 07.01.07: Tale ved prost Svein Arne Theodorsen ved Nyårsmottaking i Sunnhordland prosti 07.01.07: Gode medarbeidarar, kjære gjester! Godt nytt år. Velkomen Nå har leiaren i det nye prostirådet, Jofrid Bjørkvik,

Detaljer

KYRKJEBLAD. 1889. Dette var den fyrste kristne songen som fekk gjennomslag på nynorsk. Songen er litt omarbeidd av Bernt Støylen i 1906.

KYRKJEBLAD. 1889. Dette var den fyrste kristne songen som fekk gjennomslag på nynorsk. Songen er litt omarbeidd av Bernt Støylen i 1906. 16 SALME Tekst: Engelskmannen Edward P. Hammond, skreiv denne songen under ei vitjing i Getsemane-hagen i 1866. Songen vart omsett til bokmål (Hin time i Getsemane) i 1880-åra og til nynorsk av Johannes

Detaljer

Ny kyrkjeverje er på plass

Ny kyrkjeverje er på plass INFORMASJON T ET 68. årg. FOR VAKSDAL Nr. 1/2014 3/2014 4 Andakt Side 3 Slekters gang Side 15 19 Gudstenesteliste Side 16 19 Ny kyrkjeverje er på plass Side 6 Svein Tøsse takkar for seg Visitasen Side

Detaljer

Velkomen som konfirmant

Velkomen som konfirmant Velkomen som konfirmant Velkomen som konfirmant i kyrkjelydane våre. Velkomen til eit år litt utanom det vanlege. Anten du trur, tvilar eller berre er nyfiken, er du velkomen til konfirmasjon i kyrkja.

Detaljer

ÅRSMELDING FOR KLEPP SOKN

ÅRSMELDING FOR KLEPP SOKN ÅRSMELDING FOR KLEPP SOKN 2014 Årsfest for Klepp kyrkjelyd, søndag den 15. mars kl. 18.00 på Kleppe bedehus side 1 ÅRSMELDING FOR KLEPP SOKN ARBEIDSÅRET 2014 Visjon Klepp kyrkjelyd sin visjon er; Kristus

Detaljer

Meldingsblad for Masfjorden kommune og Frøyset, Sandnes og Solheim sokn. Julesalme

Meldingsblad for Masfjorden kommune og Frøyset, Sandnes og Solheim sokn. Julesalme Masfjordingen Masfjordingen Nr.3-2014 Desember Meldingsblad for Masfjorden kommune og Frøyset, Sandnes og Solheim sokn Julesalme av Eyvind Skeie Til jul for eit år sidan, kunne vi fortelje at vi var i

Detaljer

9 890 overnattingar i 2014

9 890 overnattingar i 2014 ØY Nummer 2 NYTT Kyrkjeblad for Øygarden April 2015 9 890 overnattingar i 2014 12 Heidrar Alexander 3 Liten, men god som gull avduking av minnesmerke ved Kystmuseet, 28. mai. 8 Leir som trusopplæring 5

Detaljer

KYRKJEBLAD FOR SAMNANGER

KYRKJEBLAD FOR SAMNANGER INFORMASJON Jula 2013 KYRKJEBLAD FOR SAMNANGER 65. årgang Kyrkja på Ådland Foto: Fred Morten Ervik Frå biskopen s.2 30-årsjubilantar s.4 og 5 Frazer Siansengo s.6 og 7 Grøne sider s. 8 og 9 Trusopplæring

Detaljer

Korleis bruke pilegrimsvandring i trusopplæringa pa Skaparverkets dag

Korleis bruke pilegrimsvandring i trusopplæringa pa Skaparverkets dag Korleis bruke pilegrimsvandring i trusopplæringa pa Skaparverkets dag I samband med Skaparverkets dag finn de her eit opplegg for ei vandring med element frå pilegrimstradisjonen. Denne er utvikla til

Detaljer

Kyrkjeblad for Sunnhordland - Nr. 2-2008

Kyrkjeblad for Sunnhordland - Nr. 2-2008 Kyrkjeblad for Sunnhordland - Nr. 2-2008 Visitasforedrag i Fitjar kyrkje Side 4-5 Konfirmasjon i Sveio Side 8 Biskopen sin siste visitas gjekk til Fitjar Prestar på Aker Solutions Babel i revers Alfa Heilt

Detaljer

Stiftsnytt. Miljø. www.kyrkja.no/bjorgvin INFORMASJONSBLAD FOR BJØRGVIN BISPEDØME NR 1 - JUNI 2007

Stiftsnytt. Miljø. www.kyrkja.no/bjorgvin INFORMASJONSBLAD FOR BJØRGVIN BISPEDØME NR 1 - JUNI 2007 Stiftsnytt www.kyrkja.no/bjorgvin INFORMASJONSBLAD FOR BJØRGVIN BISPEDØME NR 1 - JUNI 2007 Miljø Stiftsnytt nr 1 - juni 2007 Eit informasjonsblad frå Bjørgvin bispedøme Innhald Fem heile dagar... side

Detaljer

Kyrkjeposten. Sprudlande 4-åringar

Kyrkjeposten. Sprudlande 4-åringar Kyrkjeposten Årgang 8 Informasjonsblad for Etne og Skånevik sokn Nummer 1 januar 2009 «Kyrkjeboka» til: Sprudlande 4-åringar Ein stor flokk med spente 4-åringar var midtpunktet i gudstenesta i Gjerde kyrkje

Detaljer

Nytt team er i gong. Karstein Pahr. Kyrkjeblad for Øygarden. Andakt ved prest Lars Arne Vik. Populær eldretur. -er forstandar i pinsemenigheten

Nytt team er i gong. Karstein Pahr. Kyrkjeblad for Øygarden. Andakt ved prest Lars Arne Vik. Populær eldretur. -er forstandar i pinsemenigheten ØY Nummer 4 Kyrkjeblad for Øygarden NYTT September 2014 41. årgang Nytt team er i gong 10 16 Karstein Pahr -er forstandar i pinsemenigheten Sion, som driv omsorgssenter på Tjeldstø. 3 4 5 8 Andakt ved

Detaljer

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof.

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof. Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof.no Då er vi i gang igjen med eit nytt barnehage år og vi tilsette

Detaljer

Nr. 4 I desember 2012 I 40. årgang. God Jul!

Nr. 4 I desember 2012 I 40. årgang. God Jul! Nr. 4 I desember 2012 I 40. årgang God Jul! Utgjeve av Sogndal og Leikanger Kyrkjelege fellesråd Redaktør: Magny Ugulsvik Bukholm Kasserar: Arne Flatland Bankgiro: 3720 30 15063 Postgiro: 0806 341 1915

Detaljer

Da psbrosjyre ver nov 2007 1 21-01-08 15:03:33

Da psbrosjyre ver nov 2007 1 21-01-08 15:03:33 Da psbrosjyre ver nov 2007 1 21-01-08 15:03:33 Jesus var svært moderne! Den gong tenkte folk flest at barna ikkje var verdfulle. Mange foreldre kjenner at Jesus gjorde det einaste rette. For han såg barna

Detaljer

Rettleiing om ulike sider ved gudstenesta Viktige omsyn i utforming av gudstenesta. Utarbeidd av sekretariatet i Kyrkjerådet.

Rettleiing om ulike sider ved gudstenesta Viktige omsyn i utforming av gudstenesta. Utarbeidd av sekretariatet i Kyrkjerådet. Frå Gudstenesteboka 2011 Rettleiing om ulike sider ved gudstenesta Viktige omsyn i utforming av gudstenesta. Utarbeidd av sekretariatet i Kyrkjerådet. Innhald: Nokre hovudomgrep i ordninga s. 02 Ei gudsteneste

Detaljer

BARNEHAGE/SKULE - KYRKJA I FUSA

BARNEHAGE/SKULE - KYRKJA I FUSA PLAN FOR SAMARBEID MELLOM BARNEHAGE/SKULE - KYRKJA I FUSA SKULEÅRA 2013/14-2016/17 Bakgrunn for planarbeidet I Fusa har ein i mange år hatt samarbeid mellom barnehage/skule og kyrkje. Liknande samarbeid

Detaljer

Nr 1-2014 Kyrkjeblad for Hornindal, Innvik og Stryn prestegjeld 78. årgang

Nr 1-2014 Kyrkjeblad for Hornindal, Innvik og Stryn prestegjeld 78. årgang Nr 1-2014 Kyrkjeblad for Hornindal, Innvik og Stryn prestegjeld 78. årgang Ung Messe før påske og Medarbeidarfest i regi av Trusopplæringa Torsdag 3. april i Nordsida kyrkje og fredag 4. april i Olden

Detaljer

Kyrkjeposten. n Tårnagentar side 4-5 n Misjonsjubileum side 7 n Om Nattverden side 8-9 n Fasteaksjonen side 10-11

Kyrkjeposten. n Tårnagentar side 4-5 n Misjonsjubileum side 7 n Om Nattverden side 8-9 n Fasteaksjonen side 10-11 Kyrkjeposten Årgang 10 Informasjonsblad for Etne og Skånevik sokn Nummer 1 mars 2011 n Tårnagentar side 4-5 n Misjonsjubileum side 7 n Om Nattverden side 8-9 n Fasteaksjonen side 10-11 1 Kyrkjeposten Hei,

Detaljer

Til ettertanke: Det verste og det beste Salme: Eit under hender i verda Intervju: Avtroppande soknerådsleiar Aktuelt: Ny liturgi

Til ettertanke: Det verste og det beste Salme: Eit under hender i verda Intervju: Avtroppande soknerådsleiar Aktuelt: Ny liturgi Nr. 2-2011 Årgang 65 Leikanger sokn Til ettertanke: Det verste og det beste Salme: Eit under hender i verda Intervju: Avtroppande soknerådsleiar Aktuelt: Ny liturgi Oversikt over tilsette, kontaktadresser

Detaljer