1.1 Rundskrivets omfang Dette rundskrivet gir retningslinjer og økonomiske rammer for administrasjonens arbeid med følgende dokumenter;

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1.1 Rundskrivets omfang Dette rundskrivet gir retningslinjer og økonomiske rammer for administrasjonens arbeid med følgende dokumenter;"

Transkript

1 RÅDMANNENS PLAN- OG BUDSJETTRUNDSKRIV FOR Innledning 1.1 Rundskrivets omfang Dette rundskrivet gir retningslinjer og økonomiske rammer for administrasjonens arbeid med følgende dokumenter; Kommunens plan- og budsjettdokument for hvorav årsbudsjettet for 2008 er første år i økonomiplanperioden Målkart, virksomhetsplan og årsbudsjett 2008 for virksomheten 1.2 Rammer og økonomiske hovedforutsetninger Bystyret vedtok i møtet , sak 53/07, en foreløpig driftsramme på 414,9 mill. kr for budsjettåret Rammen var basert på en antatt lønns- og prisvekst i kommunal sektor (kommunal deflator) på 4 %. En ny gjennomgang av de frie inntektene viser at det er grunnlag for å oppjustere totalrammen til 418,0 mill. kr. Sammenhengen mellom vedtatt driftsramme for 2007 og foreløpig ramme for 2008 kan fremstilles slik: Foreløpig ramme 2008 Alle tall i mill. kroner Vedtatt driftsramme for ,4 + 4,0 % lønns- og prisvekst 15,9 Utgiftsbehov 2008 etter lønns- og prisjustering 413,3 Til disposisjon i 2008 (frie inntekter - finansielle poster) 1) 418,0 Reel vekst fra 2007 til 2008 (1,2 %) 4,7 1) Eksklusiv 8,0 mill. kr avsatt til investeringsformål i tråd med gjeldende økonomiplan. En beregning av frie inntekter og netto finansposter viser en foreløpig realvekst i totalrammen til fordeling på virksomhetene på 1,2 %. Til sammenligning ble virksomhetenes driftsrammer for 2007 økt med reelt 4,8 %. Det økte handlingsrommet gjorde det mulig å styrke virksomhetenes driftsrammer med 15,9 mill. kr i Veksten i totalrammen på 1,2 % skal fange opp følgende: Nye driftstiltak i 2007 med helårsvirkning i 2008 Ny driftstiltak vedtatt i 2007, men som først får økonomiske konsekvenser i 2008 Prioriteringene fra dialogseminaret i bystyret Innmeldte behov fra virksomhetene i forbindelse med 2008-budsjettet Økte finanskostnader som følge av stigende rente og økt lånegjeld Det overordnede økonomiske bildet tilser at det i 2008 vil være nødvendig å gjøre relativt tøffe prioriteringer for at totalrammen skal holde. Totalrammen på 418,0 mill. kr er foreløpig. Rådmannen er gitt fullmakt til å innarbeide endringer i budsjettforutsetningene frem mot endelig budsjettbehandling i formannskapet. 20,8 mill. kroner i beregnet momskompensasjon inngår i totalrammen. En oversikt over beregningen av totalrammen for 2008 fremgår av vedlegg 1 til rundskrivet. Utgangspunkt for rammeberegningen er vedtatt økonomiplan for justert for senere budsjettendringer og beregninger basert på statlige forutsetninger og lokale forhold.

2 Kommuneloven oppstiller to krav til de kommunale budsjettene: At økonomiplanen viser balanse mellom inntekter og utgifter for hvert enkelt år i økonomiplanperioden. At budsjettet er realistisk. Kommunaldepartementet har uttalt at kravet om balanse ikke kan fravikes. Virksomhetene skal legge frem et budsjett i balanse innenfor tildelt ramme. Konsekvenser for tjenesteproduksjonen skal beregnes og dokumenteres gjennom målkart og budsjett. Følgende økonomiske hovedforutsetninger legges til grunn for budsjettarbeidet for 2008: Stortingets vedtak om kommuneproposisjonen for 2008 er lagt til grunn for beregning av skattinntekter og rammetilskudd samt øremerkede tilskudd. Forutsetningene i statsbudsjettet legges til grunn for de endelige beregningene når dette er kjent. Askim kommune meldes ut av ROBEK (Register om betinget godkjenning og kontroll høsten 2007). Eiendomsskatten på verk og bruk videreføres med 7 promille. Prisveksten er anslått til 3,0%, som er 0,5 % høyere enn Norges Banks inflasjonsmål på 2,5 %. Lånerenten forventes å øke til mellom 5 og 6 % i løpet av året som følge av gradvis heving av Norges Banks styringsrente overfor bankene. Lønnsveksten tiltar på grunn av mangel på arbeidskraft. 8,0 mill. kr er avsatt over til drift som egenkapital i investeringer i tråd med gjeldende økonomiplan. Askim kommune har begrensede fondsreserver som kan brukes til å styrke driften ved behov eller inngå som egenkapital ved nyinvesteringer. Vi er derfor avhengig av å videreføre en streng budsjettdisiplin og i størst mulig grad unngå å bli eksponert for stor økonomisk risiko gjennom vår tjenesteproduksjon, investeringer og avtaler med andre. Investeringene øker og det registreres en markert vekst i byggekostnadene. Det er et mål at samlet lånegjeld til investeringsformål holdes på sitt nåværende nivå målt i forhold til brutto driftsinntekter i økonomiplanperioden. Investeringer som kan bidra til effektivisering, ivaretakelse av verdier og viktige politiske satsingsområder vil bli prioritert. 1.3 Rammetildelingen til virksomhetene Driftsrammene på virksomhetene er beregnet ut ifra følgende forutsetninger: Vedtatte driftsrammer for 2007 er justert med antatt lønnsvekst på 4,5 % og prisvekst på 3,0 %. Det er justert for politiske vedtak og andre kjente aktivitetsendringer på inntekts- og utgiftssiden der hvor de økonomiske konsekvensene er tilfredsstillende dokumentert. Tiltak hvor de økonomiske konsekvensene ennå ikke er tilstrekkelig utredet er ikke lagt inne i virksomhetsrammene. Det er foretatt tekniske justeringer av rammene der hvor oppgaver og ansvar er overført fra en virksomhet til en annen. Det er justert for eventuelle endringer i øremerkede tilskudd. De som mister øremerkede tilskudd får i prinsippet økt nettoramme når tilskuddet bortfaller. De økonomiske konsekvensene som følge av avvikling av Parkveien barnehage og oppstart av driften i den nye barnehagen i Prestenggata er foreløpig ikke innarbeidet i rammene. Det forutsettes at samarbeidet på tvers av virksomhetene fortsetter og at det gjøres løpende vurdering av behov og muligheter for ytterligere interkommunale løsninger.

3 Rammene for skole og barnehage gis som samlet ramme for de to virksomhetsområdene. Rammen for skole fordeles på den enkelte skole ut fra den kriteriemodellen som ble benyttet for første gang i Ressursenheten vil bli opprettholdt som fellesressurs til omstillings- og atføringsarbeid. Konsekvensene av de foreløpige rammene må utredes av den enkelte virksomhet og drøftes med rådmannsteamet før rådmannens budsjettforslag legges frem til politisk behandling. 1.4 Referansedokumenter De viktigste referansedokumentene for plan- og budsjettarbeidet er: Bystyrets vedtak av , sak. 53/07, om foreløpige rammer og innspill til budsjettet for Innspill fra dialogmøter og resultater fra bystyrets dialogseminar Kommunens plan- og budsjettdokument for Bystyrets vedtak av , sak 4/06, om visjonsplan for Askim kommune. Årsrapport 2006 for Askim kommune. KOSTRA- og GSI-tall for Målkart, virksomhetsplaner og detaljbudsjetter for virksomhetene for Tertialrapporter fra virksomhetene per Tertialrapporter fra virksomhetene per når disse foreligger. Utarbeidede maler for målkart. 2. Plan- og styringssystemet Det vedtatte plan- og styringssystemet tar utgangspunkt i tre styrings- og ledelsesverktøy: Etiske Prosesser (dialogmøter og dialogseminar), Balansert Målstyring og lederavtaler (inkludert årlig resultat- og utviklingsplan). Hensikten med plan- og styringssystemet er å få en gjennomgående bevissthet om hva det skal fokuseres på; samlet for hele kommunen, på tvers av virksomhetene og innenfor hver enkelt virksomhet. Balansert Målstyring tar utgangspunkt i fokusområder. Bystyret vedtok , sak 53/07, følgende 5 fokusområder med gjennomgående mål for 2008: Fokusområde Gjennomgående mål 2008 Samfunn Utvikle Askimsamfunnet i samarbeid med andre samfunnsaktører Brukere God kvalitet og tilgjengelighet for tjenestene Medarbeidere Godt arbeidsmiljø Myndiggjorte medarbeidere Attraktiv arbeidsgiver Økonomi Sunn kommuneøkonomi som sikrer kommunen handlingsrom Læring og fornyelse Kultur for læring og fornyelse med økt fokus på refleksjon Modernisering og effektivisering ved bruk av IKT

4 Med bakgrunn i Bystyrets vedtak om Visjonsplan og gjennomgående mål skal det utarbeides indikatorer for de ulike målene som skal inngå i alle virksomhetenes målkart. Det er tre nye gjennomgående mål for 2008; Myndiggjorte medarbeidere, Attraktiv arbeidsgiver og Kultur for læring og fornyelse med økt fokus på refleksjon. Rådmannen vil komme tilbake til spørsmålet om utforming av indikatorer for de nye målene på bakgrunn av drøfting med virksomhetslederkollegiet De gjennomgående målene skal gjøre det mulig for oss å dokumentere og sammenligne resultater på tvers av virksomhetene. I tillegg viser akkumulerte resultater status totalt for Askim kommune med mulighet for å se utvikling over tid. Virksomhetenes forslag til målkart skal legges inn på fastsatt mal. Malen inneholder tabell for netto budsjettramme og antall årsverk for årene , plass for bilde, felt for kort beskrivelse av virksomheten, felt for virksomhetens visjon og mål, tabell for alle fem fokusområdene med de gjennomgående målene og tilhørende indikatorer og plass til å beskrive konsekvensene av tildelt ramme for virksomheten for De endelige målkartene som skal legges fram til politisk behandling og vedtak vil bli fremstilt i et dokument. Beskrivelser av konsekvensene av tildelte rammer for virksomhetene for 2008 skal benyttes i rådmannsteamets arbeid med budsjettet. Denne delen av virksomhetenes forslag blir ikke tatt med i dokumentet til politisk behandling. Balansert målstyring med målkart og rapporteringsrutiner er implementert i Corporater. På grunn av de arbeidsmessige utfordringene med å registrere alle virksomhetens mål og indikatorer i Corporater, vil kun overordnede mål og indikatorer bli synliggjort i systemet. Målkart for 2008 vil bli lagt inn innen Rådmannen forutsetter at Corporater i økende grad skal brukes til virksomhetsstyring og rapportering. Fra 2007 ble det derfor besluttet at alle virksomhetsplaner legges inn som handlingsplaner i Corporater. Barnehager og skoler kan i tillegg ha egne handlingsplaner/årsplaner på samme måte som i dag. Øvrige virksomheter skal kun benytte Corporater. Opplæring i registrering av handlingsplaner i Corporater vil bli gitt etter nærmere avtale. Resultater på gjennomgående mål legges ut på kommunens hjemmesider når de er klare. Utviklingsenheten/Økonomienheten kan bistå virksomhetene i arbeidet med målkartene; i virksomhetsledermøter, i nettverk på tvers av virksomheter, i fagnettverk og i hver enkelt virksomhet. Mal for målkart er lagt ut på K:\Samarbeid\budsjett\2008\maler. Målkart under arbeid lagres på K:\Samarbeid/budsjett\2008\målkart\målkart under arbeid. Ferdig målkart lagres på mappen ferdige målkart. 3. Nærmere om budsjettarbeidet 3.1 Fullstendige og realistiske budsjetter Budsjettet skal være fullstendig og realistisk både når det gjelder brutto inntekter og utgifter. Med fullstendig menes at inntekter og utgifter skal vises hver for seg og ikke som et nettobeløp der inntekter er fratrukket budsjetterte utgifter. Anslag over inntekter og utgifter skal dessuten være mest mulig realistisk. Budsjettet skal settes opp innenfor tildelt ramme. Konsekvenser av tildelt ramme omtales i målkart og virksomhetsplaner. Budsjetteringen skal foregå i budsjettsystemet Arena. Budsjetterte poster skal avrundes til nærmeste hele kroner.

5 3.2 Ramme for virksomhetene for 2008 Konsekvensjustert ramme inkludert nye tiltak (volumendringer og effektivisering) med beregnet økonomisk konsekvens på virksomhetsnivå fremkommer i Arena budsjettsystem. Skoler og barnehager er hver tildelt en totalramme. Virksomheter innen hver av gruppene må gjennom et samarbeid internt og med rådmannen bli enig om hvordan rammen skal fordeles videre. Spørsmål om beregning av rammene kan rettes til økonomisjefen eller økonomikonsulent Marit B. Wilson. 3.3 Budsjettering i Arena Budsjettet for 2008 skal settes opp ved bruk av Arena budsjettsystem. Nytt av året er at lønnsberegningen skal foregå i Arena basert på lønnsdata overført fra kommunens lønningssystem. Samtidig er det gjort forbedringer i programvaren som krever opplæring. Det er derfor satt av følgende dager til opplæring i Arena: DATO TIDSROM Onsdag 5. september og Torsdag 6. september og Undervisningen foregår i dataundervisningsrommet (DUR) på rådhuset. Påmelding skjer etter prinsippet først til mølla på fastlagt skjema lagt ut på K:\Samarbeid\budsjett\2008\diverse, filnavn; Påmelding - Arenaopplæring. Arena har integrasjon mot kommunens økonomisystem Mastepiece med overveltning av alle budsjettall. Konsekvensene av tildelt budsjettramme skal være omtalt i virksomhetens målkart og gjennomgått med rådmannen innen Frist for endelig detaljbudsjett og virksomhetsplaner (handlingsplaner i Corporater) er Budsjetteringsnivå og periodisering Innføringen av Corporater skal over tid gi bedre og mer tilgjengelig informasjon for styring av kommunens virksomhet. For å utnytte de muligheter som ligger i Corporater skal laveste nivå i budsjettet være KOSTRA-funksjon. Endringen ble innført fra Tidligere var laveste nivå i virksomhetenes budsjetter utgifts-/inntektsart. I tillegg skal budsjettet periodiseres. Å periodisere et budsjett vil si å fordele de ulike budsjettposter i tid etter hvordan det forventes at utgifter og inntekter fordeler seg over årets 12 måneder. Periodiseringen vil bli foretatt av Økonomienheten i samarbeid med den enkelte virksomhet. 3.5 Lønns- og prisvekst for 2008 Ved konsekvensjustering av virksomhetenes rammer for 2008 i Arena, er det lagt til grunn en lønns- og prisvekst på 4,0 % (kommunal deflator), hvorav lønnsveksten er anslått til 4,5 % og prisveksten til 3,0 %. Beregningen er foreløpig og vil kunne bli justert frem mot endelig budsjettvedtak i bystyret i november. Ved budsjetteringen må virksomhetene selv ta stilling til om dette er tilstrekkelig for å fange opp forventet utgiftsvekst innenfor de ulike artene. Budsjettet for 2008 skal settes opp i 2008-priser.

6 3.6 Beregning av lønn og pensjon Årslønnsveksten fra 2007 til 2008 er i gjennomsnitt for alle yrkesgrupper anslått til 4,5 %. Overhenget for 2008 som resultat av lønnsforhandlingene i 2007 er beregnet til 1,5 %. Gjeldende lønn (per ) tillagt 3,0 % lønnsvekst skal benyttes ved beregning av lønn og sosiale kostnader. Det skal budsjetteres med brutto lønnskostnad og sykelønnsrefusjon i de tilfeller dette er kjent på budsjetteringstidspunktet. Lønnsbudsjetteringen skal fra og med 2008 foregå i Arena budsjettsystem. 3.7 Ansvarsdimensjon og artskontoplan Budsjettet skal settes opp etter gjeldende KOSTRA artskontoplan for Askim kommune. Det er vesentlig for rapportering og budsjettoppfølging at det benyttes riktige arter i virksomhetens budsjett. For opplysninger om budsjettets inndeling i ansvar og arter vises til sist revidert kontoplan datert juni Ved behov for nye ansvar eller arter kontaktes Økonomienheten. Kontoplan oppdateres reglemessig og er tilgjengelig for virksomhetene på kommunens intranett under Håndbøker. 3.8 Utgifter til pensjon (KLP/SPK) og gruppeliv Alle ansatte meldes automatisk inn i pensjonskassen fra lønningskontoret såfremt de arbeider 14 timer eller mer per uke i gjennomsnitt over en 3 måneders periode og uavhengig av ansettelsesforhold. Satsene som foreløpig skal benyttes for 2007 er: Kommunal Landspensjonskasse (KLP): 14,5 % Statens Pensjonskasse (SPK): 12,9 % Pensjonsberegningen skjer automatisk ved lønnsbudsjetteringen i Arena. Det beregnes pensjon for alle ansatte som føres opp på skjemaet uavhengig av stillingsstørrelse. De fleste lønnsarter inngår i pensjonsgrunnlaget. Avtalefestet pensjon (AFP) budsjetteres sentralt under ansvar Kollektiv ulykkes- og gruppelivsforsikring og yrkesskadeforsikring budsjetteres samlet for kommunens ansatte under Administrasjonsenheten. 3.9 Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgiften utgjør 14,1 % av alle avgiftspliktige lønns- og pensjonsytelser. Enkelte typer godtgjørelse som for eksempel samlingsstyrerhonorar og politikergodtgjørelse er arbeidsgiveravgiftspliktig og skal inngå i beregningen av arbeidsgiveravgift i budsjettet Egenbetalinger, salgsinntekter, overføringer m.m. Det legges til grunn at alle gebyrer, avgifter, egenbetalinger og andre inntekter øker med 4,0 %. Ved konsekvensjustering av rammene i Arena er alle inntektsposter oppjustert tilsvarende. Ubenyttede inntektsmuligheter, herunder både nye inntektsmuligheter og økning i satsene utover 4,0 %, skal vurderes. Det er opp til bystyret å fastsette de kommunale gebyrene, avgiftene og egenbetalingene for De endelige satsene vil derfor kunne avvike fra det prosentvise påslaget på 4,0 %. Øvrige inntektsposter justeres også med 4,0 % så fremt det ikke er sikkert grunnlag eller tungtveiende grunner for å bruke en avvikende prosentsats.

7 3.11 Interne overføringer Interne overføringer i budsjettet skal avtales skriftlig. Den som budsjetterer med inntekten er ansvarlig for å inngå de nødvendige avtaler. Interne overføringer budsjetteres på 290- og 790-poster. Et eget avtaleskjema er utarbeidet til formålet. Skjemaet kan hentes ned fra K:\Samarbeid\budsjett\2008\maler, filnavn Interne overføringer. Ferdig utfylt skjema sendes Økonomienheten innen Tap på krav Virksomheten må sette av midler over eget budsjett til å dekke eventuelle tap på utestående fordringer. Budsjettert beløp føres opp på art Bruk/inndekning av tidligere års mindreforbruk/merforbruk Kommunen har eget reglement for overføring av over- og underskudd på virksomhetsnivå (bystyresak 40/05). Inntil kommunen er ute av ROBEK og har bygget opp tilstrekkelig fondsreserver vil reglementet ikke kunne praktiseres fullt ut. Som en tilpasning til reglementet har virksomhetene fra og med 2004 fått overført 20 % av sitt over-/underskudd for bruk/inndekning i påfølgende budsjettår. Rådmannen legger foreløpig opp til at denne praksisen videreføres i Virksomheter som viser underskudd må regne med å dekke inn deler av dette over ett eller flere påfølgende budsjettår. Inndekning skjer etter avtale med rådmannen i tråd med reglementet for overføring av over- og underskudd Avgrensning mellom vedlikehold og påkostning Foreningen for god kommunal regnskapsskikk (GKRS) har utarbeidet en foreløpig standard for avgrensning mellom vedlikehold og påkostninger. Løpende vedlikehold av varige driftsmidler skal utgiftsføres i driftsregnskapet, mens påkostninger (standardheving) skal utgiftsføres i investeringsregnskapet. Dette gjelder i første rekke bygg og anlegg. Finansieringsformen har ikke innvirkning på grensedragningen mellom vedlikehold og påkostning. Klassifiseringen vil derimot være avgjørende for hvordan utgiften kan finansieres. Kommunen har for eksempel ikke anledning til å lånefinansiere utgifter til drift. For nærmere omtalt av skillet mellom investering og drift, samt påkostninger og vedlikehold vises til Foreløpig regnskapsstandard nr. 4 utarbeidet av Foreningen for god kommunal regnskapsskikk. Standarden finnes på under menyen Regnskapsstandarder Investeringer Virksomhetene fremmer forslag til investeringer for perioden Det er planlagt et nytt møte om investeringer i 2008 med berørte virksomheter Leasingavtaler En leasingkontrakt er formelt en leieavtale for en bestemt periode. Kommunen kan i utgangspunktet ha to typer leasingavtaler - operasjonell eller finansiell leasing. Operasjonell leasingavtale Operasjonell leasing er reell leie av et driftsmiddel og skal behandles som ordinær driftsutgift. Slike avtaler er vanlige i Askim kommune når det gjelder for eksempel kopimaskiner. Operasjonell leasing krever ikke godkjenning som for opptak av lån. Finansiell leasingavtale Finansiell leasing derimot vil ha stor likhet med avbetalingssalg hvor kreditten ytes av en annen enn selger, vanligvis et finansieringsselskap som kjøper inn gjenstanden fra leverandør etter avtale med sin kunde. Selskapet leier så tingen ut til kunden. Leien

8 fastsettes oftest slik at leietaker etter et visst antall år har betalt tingens kostpris med tillegg av renter, forsikring osv. Når tingen er nedbetalt blir kunden ikke eier, men har rett til å fortsette leieforholdet mot en sterkt nedsatt leie eller kjøpe ut gjenstanden til en avtalt pris. Kommunal- og regionaldepartementet har i rundskriv H-17/96 av presisert at finansiell leasing må betraktes som lån i kommunelovens forstand. Det innebærer at forslag til finansiell leasing må presiseres i budsjettet og vedtas av bystyret i forbindelse med behandling av budsjettet. Så lenge kommunen står oppført i ROBEK må all finansiell leasing, på lik linje med ordinære låneopptak, godkjennes av Fylkesmannen for å være gyldig.

9 4. Kontaktpersoner Økonomienhetene, Administrasjonsenheten og Utviklingsenheten vil yte økonomifaglig støtte og veiledning til virksomhetene i forbindelse med budsjettarbeidet som følger: TEMA ANSVARLIG Spørsmål om rammefordelingen Toril Lahnstein, Rune Antonsen, Marit B. Wilson Økonomifaglig veiledning og spørsmål om Marit B. Wilson, Kirsti Nebbenes, Rune bruk av Arena budsjettsystem Antonsen Spørsmål om lønnsgrunnlaget Anne Lise Borgersrud Bistand med utarbeidelse av målkart (mål og Grete Elvenes, Kirsti Nebbenes indikatorer) og virksomhetsplaner (handlingsplaner i Corporater) 5.

10 6. Aktivitets- og fremdriftsplan DATO/FRIST AKTIVITET Oppstart investeringer kartlegging av behov Budsjettmøter rådmann/økonomisjef m.f. Fordeling av totalrammen, målkart og utarbeidelse av budsjettrundskriv Virksomhetsledermøte med presentasjon av foreløpig totalramme for 2008 og budsjettrundskrivet, utforming av målkart og handlingsplaner Budsjettsamtaler rådmannsteamet og virksomhetsledere Utarbeidelse av endelig maler for målkart Opplæring for virksomhetene på Arena budsjettsystem Møte om investeringsbudsjettet med berørte virksomheter Virksomhetsledermøte status for budsjettarbeidet Virksomhetsledermøte status for budsjettarbeidet Målkart for virksomhetene med konsekvenser av tildelt budsjettramme leveres rådmannen Budsjettsamtaler rådmannsteamet og virksomhetsledere. Ca Statsbudsjettet for 2008 offentliggjøres Presentasjon av rådmannens budsjettforsalg for formannskapet og pressen Budsjettseminar formannskapet og gruppeledere Formannskapet behandler plan- og budsjettdokumentet for Budsjettet til offentlig ettersyn Plan- og budsjettdokumentet med årsbudsjett 2008 og økonomiplan vedtas av bystyret. November/desember Økonomienhetene/Utviklingsenheten bistår med utarbeidelse av virksomhetenes handlingsplaner i Corporater Detaljbudsjett og virksomhetsplaner (handlingsplaner i Corporater) for virksomhetene sluttføres.

11 Vedlegg 1 Tabell I Driftsbudsjett Askim kommune Anslag for lønns- og prisvekst: 4,0 % Alle tall i mill. kroner og faste priser Regnsk Bud Bud Bud Bud Bud Skatteinntekter -272,8-280,2-280,2-280,2-280,2 Eiendomsskatt - verk og bruk -36,2-37,5-37,5-37,5-37,5 Eiendomsskatt - bolig og næring Rammetilskudd -102,9-118,7-117,5-117,5-117,6 Konsesjonskraft -5,2-2,0-2,0-2,0-2,0 Statstilskudd flyktninger -12,0-10,0-10,0-10,0-10,0 Kompensasjonstilsk. pleie/omsorg og skole -5,6-8,1-7,8-7,6-7,3 Sum frie disponible inntekter 0,0-434,7-456,5-455,0-454,8-454,6 Renteinntekter -9,5-16,8-16,8-16,8-16,8 Aksjeutbytte m.m. -4,0-4,0-3,0-3,0-3,0 Renteutgifter - lånegjeld 24,0 33,3 36,3 35,5 35,8 Avdrag - lånegjeld 16,5 18,0 18,5 19,0 19,5 Sum netto finansinntekter og -utgifter 0,0 27,0 30,5 35,0 34,7 35,5 Dekning av tidl. års underskudd Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere års overskudd Bruk av ubundne avsetninger Bruk av budne avsetninger Sum netto avsetninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Overført til investeringsbudsjettet 0,0 10,3 8,0 5,0 5,0 5,0 Til fordeling drift 0,0-397,4-418,0-415,0-415,1-414,1 Fordelt på virksomhetene 397,4 418,0 415,0 415,1 414,1 Merforbruk/mindreforbruk 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12 Vedlegg 2 Gruppearbeide dialogseminar 21. mai 2007 Driftstemaene Prioriter 2 tema i denne gruppen Generelle driftstema Fokus på innhold i skolen i form av læremiddelløft og kompetanseheving av ansatte. Politisk prioritering 7 Administrativ prioritering Styrke hjemmetjenesten 6 Økte økonomiske rammer til fornyelse og opprustning av veier, gater og parkeringsanlegg. 1 Bemanning i botilbudene for psykisk utviklingshemmede må stå i samsvar med brukernes behov for tjenester. Bemanning på dagsenter for psykisk utviklingshemmende må styrkes fordi brukergruppen har større behov for tjenester. Etablere flere sykehjemsplasser for demente og personer med alderspsykiatriske diagnoser. Opprettholde dagens nivå i forhold til kvalitet, bemanning og ressurser i barnehagene. Opprustning av uteområdene i barnehagene Styrking av vedlikehold av skoler og barnehager Uteområdene for skolen må opprustes slik at det gis større mulighet for fysisk utfoldelse i henhold til Kunnskapsløftet og Pedagogisk plan for grunnskolen i Askim. Økte økonomiske rammer til vedlikehold av idrettsanlegg, parker, grøntanlegg, friluftsområder og turveier.

13 Prioriter 2 tema i denne gruppen Driftstema antatt under Politisk prioritering kr ,- Behov for å utvide tilbudet fra 3 til 5 dager pr. uke ved 6 dagsenter på Løkentunet Øke logopedstilling med 50 % slik at barn som trenger 5 det får bistand. Utvidelse av åpningstidene på Paviljongen inkludert 2 mekkegarasjen. Økte ressurser til tilsyn og kontroll i byggesaker. 1 Ny stilling lagt til Fysio- og ergoterapitjenesten for å 1 sikre det kommunale tilbudet Økt stilling for helsesøster i forhold til spebarns- og småbarnskontroller/åpen helsestasjon. Økt behov for ressurser til drift av aktivitetssenter, psykiatri. Virksomhet Sosiale tjenester ønsker etablert 100 % stilling for å kunne opprettholde tjenestetilbudet spesielt i forhold til avlastning/omsorg for funksjonshemmede. Ny stilling som kan følge opp unge voksne med psykiske problemer slik at de mestrer å utføre meningsfylt arbeid på dagtid. Lengre åpningstid og økning av tilbudet med en dag pr uke i Åpen barnehage. Administrativ prioritering Prioriter 2 tema i denne gruppen Driftstema som forutsetter utredning Politisk prioritering Sikre Askim kulturhuset framtidige drift. 6 Evaluering og styrking av vaktmestertjenesten ved skolene. Nytt aktivitetssenter psykiatri. 3 Barnekoordinator som samordner og følger opp barn/familier med sammensatte tjenestetilbud. 4 2 Administrativ Skolens hjelpetjenester må i større grad inn på skolens area for å være mer tilgjengelig når skolen har behov. Prosjektering av utbygging/omgjøring av Eid skole iverksettes omgående. IKT planen for grunnskolen må revideres og eventuelle tiltak ses i sammenheng med budsjettprosessen. Gjennomføre tiltak for å sikre vannforsyningen, og at avløpsvann blir transportert og renset i henhold til miljøkrav.

14 Videreføring av utviklingsarbeidet innenfor IKT området Undersøke muligheten for å legge undervisning av forberedende prøver i filosofi til biblioteket. Samspill mellom Servicetorget og NAV om 1.linjetjenester er helt nødvendig. Politikerne kan finne areaer med Askim som pådriver. Vurdere organisering og drift av Askim Rådhus AS og Eiendomsselskapet Askim AS. Nye felleslokaler for Eiendom og Internservice Investeringstemaene - skal ikke vurderes og prioriteres i dialogseminaret. Disse temaene blir tatt med og vurdert i saken om hovedutfordringer og rammer til politisk behandling i juni. Investeringsstema Oppgradering av uteområdet i Henstad barnehage. Det er behov for solavskjerming/ skygge og generell beplantning av tomten. Nytt gjerde rundt Rom barnehage av sikkerhetsmessige grunner. Separat brannvarslingssystem og merkede rømningsveier på Rom barnehage. Anskaffelse av ny mannskapsbil ved Brann og Redning. Noe ombygging av Torggata 5 slik at det blir en dør inn i Familiens Hus. Belysning på Solbergfosslinna fra sentrum til brua i bunnen av Kolstadveien.

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2014/4035-15 Vår ref.: 2014/5606 331.1 BOV Vår dato: 09.02.2015 Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Detaljer

Kommuneøkonomi STOKKE KOMMUNE 1

Kommuneøkonomi STOKKE KOMMUNE 1 Kommuneøkonomi Sentrale økonomiske begreper Styringsdokumentene hvordan henger disse sammen? Arbeidet med Økonomiplan og Budsjett 2012 Noen økonomiske størrelser 1 Drift eller investering?: Sentrale begreper

Detaljer

Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan

Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan Råde kommune 1640 RÅDE Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 13/976-FE-151/PGWE Vår ref.: 2014/78 331.1 BOV Vår dato: 26.03.2014 Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 Årsbudsjettet

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 Folkevalgte Administrasjonsenheten Kulturskolen HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 BUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 20102013 Formannskapets innstilling: 1.

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12.

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. 1. Årsbudsjett og økonomiplan 1.1 Hjemmel Behandling av økonomiplanen og årsbudsjettet skal skje i henhold til Kommunelovens

Detaljer

Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet

Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet Lovverk og årshjulet Sentrale lovbestemmelser Kommunelovens økonomibestemmelser Kapittel 8 Økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og rapportering.

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

Økonomi Plan og utvikling Budsjet Økonomi-drift Anska k f a e f l e se SK-Regnskap Kemner Stein Ivar Rødland

Økonomi Plan og utvikling Budsjet Økonomi-drift Anska k f a e f l e se SK-Regnskap Kemner Stein Ivar Rødland Økonomiavdelingen 1 Dagens tema: Budsjett og økonomistyring 1. Økonomistyring 2. Budsjett 3. Handlings- og økonomiplanprosessen 4. Budsjettrammen til virksomhetsområdene og hver virksomhet 5. Budsjettoppfølgingen

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet 131/ Kommunestyret. FS. Årsbudsjett 2017 og økonomiplan/handlingsprogram

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet 131/ Kommunestyret. FS. Årsbudsjett 2017 og økonomiplan/handlingsprogram TYDAL KOMMUNE Arkiv: 145 Arkivsaksnr: 2016/340-16 Saksbehandler: Marthe Rønning Græsli Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 131/16 28.11.2016 Kommunestyret FS. Årsbudsjett 2017 og økonomiplan/handlingsprogram

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 19.11.2009 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 26.11.2009 95/09 Kommunestyret 15.12.2009

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 14.11.2010 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 23.11.2010 115/10 Kommunestyret 14.12.2010 77/10

Detaljer

Marker kommune årsbudsjett 2016 og økonomiplan

Marker kommune årsbudsjett 2016 og økonomiplan Marker kommune Postboks 114 1871 ØRJE Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 15/446 Vår ref.: 2015/7679 331.1 BOV Vår dato: 5.4.2016 Marker kommune årsbudsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019 Marker

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Budsjettreglement for Drammen kommune

Budsjettreglement for Drammen kommune Budsjettreglement for Drammen kommune Vedtatt av Drammen bystyre xx.xx.2015 1. Budsjettreglement omfang og formål 1.1. Hensikten med reglementet Budsjettreglementet fastlegger de overordnede prinsippene

Detaljer

BUDSJETTREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE

BUDSJETTREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE BUDSJETTREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE: Kapittel Benevnelse Side 1 Budsjettreglement 1.1 Hjemmel og formål 1.2 Prosedyre i budsjettarbeidet 1.3 Spesifikasjon av budsjett og regnskap

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Hvaler kommune Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens presentasjon 23. nov 2011 1 Tema for gjennomgangen Bakgrunn for møtet i dag Budsjett og økonomiplanprosessen Frie inntekter og disponible midler

Detaljer

Hva kan gå galt ved budsjettering

Hva kan gå galt ved budsjettering Hva kan gå galt ved budsjettering Noen erfaringer fra revisor Økonomiforum Troms 25.-26. september 2013 1 Årsbudsjettskjema, Noter, Redegjørelser eller Økonomisk oversikt mangler eller er ikke i samsvar

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner:

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: 2 KONTOPLAN 2.1 Oppbygging Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: - - (- ) art ansvar tjeneste prosjekt artskonto kostnadssted funksjonsområde

Detaljer

Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014

Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2013/4257-56 Vår ref.: 2013/4812 331.1 BOV Vår dato: 13.06.2014 Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014 Halden

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008 Saksfremlegg Saksnr.: 07/1743-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008 Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under

Detaljer

Folkevalgtopplæring 16. januar 2012. Økonomien i Drammen kommune. v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen

Folkevalgtopplæring 16. januar 2012. Økonomien i Drammen kommune. v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen Folkevalgtopplæring 16. januar 2012 Økonomien i Drammen kommune v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen Agenda 1. Budsjettering og rapportering. 2. Kommunens inntekter 3. Utgifter og resursbruk 4. Investeringer

Detaljer

NORD-ODAL KOMMUNE NORD-ODAL KOMMUNES BUDSJETT 2014

NORD-ODAL KOMMUNE NORD-ODAL KOMMUNES BUDSJETT 2014 NORD-ODAL KOMMUNE Saksnr.: Utvalg Møtedato Kommunestyret Utvalg for næring Utvalg for helse og omsorg 007/13 Administrasjonsutvalget 19.11.2013 078/13 Formannskapet 19.11.2013 027/13 Utvalg for oppvekst

Detaljer

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN Økonomiplan for Halden kommune 2013-2016 Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne Forord Halden kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon,

Detaljer

3. Stortinget fastsatte maksimalsatser for formues- og inntektsskatt skal legges til grunn for innkreving av skatt i budsjettåret 2017.

3. Stortinget fastsatte maksimalsatser for formues- og inntektsskatt skal legges til grunn for innkreving av skatt i budsjettåret 2017. PS 131/16 Årsbudsjett 2017. Økonomiplan 2017-20 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Kommunestyret vedtar økonomiplan for 2017-2020. Driftsrammer og investeringsbudsjett for 2017 i økonomiplanen 2017-2020

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Vår dato 02.02.2016 2015/7184/SIHO/331.1 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. seniorrådgivar Sissel Hol, 71 25 84 49 Vår ref. Rauma kommune Vollan 8

Detaljer

Økonomiplanlegging grunnlag for god økonomistyring. Økonominettverket i Loen 3. juni 2014

Økonomiplanlegging grunnlag for god økonomistyring. Økonominettverket i Loen 3. juni 2014 Økonomiplanlegging grunnlag for god økonomistyring Økonominettverket i Loen 3. juni 2014 ØKONOMIAVDELINGEN Grunnmuren Korrekt ført regnskap som informasjonsgrunnlag. Korrekt budsjett som styringsverktøy.

Detaljer

Espen Larsen, Rådgiver kommuneøkonomi Fylkesmannen i Finnmark Innlegg på fagkonferansen til Norges kommunerevisorforbund i Alta 31.5.

Espen Larsen, Rådgiver kommuneøkonomi Fylkesmannen i Finnmark Innlegg på fagkonferansen til Norges kommunerevisorforbund i Alta 31.5. Fylkesmannen og kommunale budsjett og regnskap Espen Larsen, Rådgiver kommuneøkonomi Fylkesmannen i Finnmark Innlegg på fagkonferansen til Norges kommunerevisorforbund i Alta 31.5.2011 Hva er min bakgrunn?

Detaljer

Formannskapet 19. oktober 2010

Formannskapet 19. oktober 2010 2010 Orientering økonomiplan 2010-2014 Tilbakemeldinger/status i arbeidet Disposisjon 1. Formannskapets budsjettseminar 6.-7. september 2. Statsbudsjettet 2011 forslag fremlagt 5. oktober 3. Budsjettdrøftinger

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012 Formannskapet 23.02.2012 Kontrollutvalget 24.02.2012 Regnskap 2011 Regnskapsenheten Regnskapsavleggelsen 8 dager forsinket Skyldes Øk volum på bilag Uforutsette hendelser i løpet av 2011 (turnover m.v.

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2008/10258-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Tertialrapport 2. tertial 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/08 02.12.2008

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2010 Tid: 10:00 Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for kultur og næring Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Jenny Marie Rasmussen SV Medlem Tommy

Detaljer

Drift + Investeringer

Drift + Investeringer Budsjett og økonomi v/budsjettsjef Øystein Hagerup, 30 oktober 2011 2 547 698 000 63 400 0 Drift + Investeringer Kommunen har to budsjetter og to regnskaper. Utgifter i driftsbudsjettet 2011: 2235,8 mill.

Detaljer

Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2009

Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2009 Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 26. februar 2008 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2009 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Rådmannens forslag 13 Budsjettreglement

Rådmannens forslag 13 Budsjettreglement Handlings- og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag 13 Budsjettreglement 349 Budsjett- og økonomireglement gjeldende fra 01.01.2016 Forslag Budsjett- og økonomireglementet for Stavanger kommune redegjør

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

For-sak 19/08 HØRING : Midlertidig endring i balansekravet - endret regnskapsføring av merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer

For-sak 19/08 HØRING : Midlertidig endring i balansekravet - endret regnskapsføring av merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer For-sak 19/08 HØRING : Midlertidig endring i balansekravet - endret regnskapsføring av merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer Vedlegg 1. Deres ref. Vår ref. Dato 07/1555-2 EVV 03.12.2007 Kommunal-

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

Ansvarsdimensjon for Askim kommune

Ansvarsdimensjon for Askim kommune Ansvarsdimensjon for Askim kommune SNR. 11 POLITISK VIRKSOMHET 11000 BYSTYRET 11010 KOMITEER OG UTVALG 11020 UNGDOMMENS BYSTYRE 11030 VENNSKAPSKOMITE 11040 ELDRERÅDET 11050 OVERFORMYNDERIET 11060 FORLIKSRÅD

Detaljer

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål Prosessen Kommunestyrets vedtak 06.09.12 om innføring av eiendomsskatt, i kombinasjon med fortsatt reduksjon av netto utgifter Utgangspunktet i videreføring av nivået fra 2012, men øket med 3.2 %, tilsvarende

Detaljer

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013 Formannskapet 15.02.2013 Kontrollutvalget 19.02.2013 Regnskap 2012 Harstad kommune Regnskapsresultat 2012 Driftsregnskapet: 0 Investeringsregnskapet: 0 Regnskapsavleggelsen Regnskapet avlagt innen fristen;

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 16.11.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 51 17. Anser noen at de er ugilde i en sak,

Detaljer

Noter til årsbudsjettet driftsbudsjettet

Noter til årsbudsjettet driftsbudsjettet Noter til årsbudsjettet driftsbudsjettet Note nr 1 Inntekter; Grunnlag for skatteanslag og rammetilskudd med inntektsutjamning Skatteanslag og rammetilskudd tar utgangspunkt i KS`s prognosemodell, basert

Detaljer

Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009

Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009 Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009 Framdrift Handlingsplan 2009 2012 og budsjett 2009 Orientering og drøfting i utvalgene om rådmannens forslag til revidert Handlingsplan/budsjett - siste del av september

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11. Annet forslag vedtatt. Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11. Annet forslag vedtatt. Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015 Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015 Kommunestyrets behandling: Behandling: Følgende

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2011/ Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2011/ Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2011/1653-16 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 10.11.2011 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 22.11.2011 101/11 Kommunestyret 13.12.2011

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Avgjøres av: Kommunestyret Journal-ID: 14/19051 Saksbehandler:

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 16.desember 2015.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 16.desember 2015. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 14.04.2016 Deres dato 12.01.2016 Vår referanse 2016/582 331.1 Deres referanse 14/33470 Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 1 2. mars 2015 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2016 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 3. mars 2014 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2014 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

Saknr. 03/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 14/1482 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 13/02-2014

Saknr. 03/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 14/1482 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 13/02-2014 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 03/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 14/1482 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 13/02-2014 SAK 03/14: TILDELINGSBREV 2014 Innstilling til: Styret i Drammen

Detaljer

Budsjettjustering 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Budsjettjustering 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2014/8656-1 Saksbehandler: Sonja Høkholm Budsjettjustering 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens innstilling

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Rådmannen. Budsjett 2013 - Handlingsprogram 2013-2016. Vedlegg: Budsjett 2013 Handlingsprogram 2013 2016

HITRA KOMMUNE. Rådmannen. Budsjett 2013 - Handlingsprogram 2013-2016. Vedlegg: Budsjett 2013 Handlingsprogram 2013 2016 HITRA KOMMUNE Rådmannen Arkiv: Saksmappe: 2012/2204-3 Saksbehandler: Edel Øyen Myhren Dato: 03.11.2012 Budsjett 2013 - Handlingsprogram 2013-2016 Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Helse- og omsorgskomiteen

Detaljer

Handlingsplan med økonomiplan

Handlingsplan med økonomiplan Saksframlegg Arkivnr. 151 Saksnr. 2008/2208-7 Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldres råd Utvalg for helse og omsorg Utvalg for næring, plan og miljø Utvalg for oppvekst og kultur Arbeidsmiljøutvalget Formannskapet

Detaljer

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.06.05 Tid: 10.30 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Justeringer til vedtatt økonomiplan

Justeringer til vedtatt økonomiplan Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan

Detaljer

Budsjett 2013 og økonomiplan for perioden 2013-2016

Budsjett 2013 og økonomiplan for perioden 2013-2016 Sel kommune Utskrift av møtebok Arkivsak: 2012/532-58 Arkiv: 151 Saksbehandler: Solveig Nymoen Dato: 18.11.2012 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 117/12 Formannskapet 27.11.2012 Råd for mennesker med nedsatt

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015 Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan - 19, økonomiplan -19 og budsjett 29. oktober 2015 Befolkningsutvikling Klæbu 9000 350 8000 300 7000 6000 250 5000 4000 3000 2000 1000 200 150 100 50

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Bjerkreim kommune. Budsjett for 2017 og økonomiplan Rådmannen sitt forslag til vedtak: Saksbehandlar ArkivsakID: 16/421 Arkivkode: FE - 150

Bjerkreim kommune. Budsjett for 2017 og økonomiplan Rådmannen sitt forslag til vedtak: Saksbehandlar ArkivsakID: 16/421 Arkivkode: FE - 150 Bjerkreim kommune Saksbehandlar ArkivsakID: 16/421 Arkivkode: FE - 150 Tore Spangen økonomisjef Budsjett for 2017 og økonomiplan 2017-2020 Saksnummer Utval Møtedato 013/16 Felles råd for eldre og funksjonshemma

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak Inderøy kommune Arkivsak. Nr.: 2010/1504-5 Saksbehandler: Jon Arve Hollekim Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldres Råd 14/10 11.11.2010 Rådet for funksjonshemmede 5/10 11.11.2010 Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

Oppsummering av budsjettundersøkelsen for 2015 - fylkeskommunene.

Oppsummering av budsjettundersøkelsen for 2015 - fylkeskommunene. Oppsummering av budsjettundersøkelsen for 2015 - fylkeskommunene. 1. Budsjettdokumentene Budsjett- og økonomiplandokumentene for alle fylkeskommunene ekskl. Oslo er gjennomgått. Gjennomgangen av budsjettforslagene

Detaljer

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner:

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: 2 KONTOPLAN 2.1 Oppbygging Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: - - (- ) (- ) Konto Ansvar Tjeneste Prosjekt Lånenummer Lånenummer brukes

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15 Resultat: Innstilling m/ tillegg vedtat Arkiv: 150 Arkivsak: 15/5138-6 Titel: SP - BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: *

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 18.10.2012 Sak: 12/1925 Arkivnr : 151 2. TERTIALRAPPORT 2012 OPPFØLGING FRA MØTET I FORMANNSKAPET Innledning Ved behandling av 2. tertial

Detaljer

Strategiplanen Gausdal kommune

Strategiplanen Gausdal kommune Strategiplanen Gausdal kommune Fylkesmannens økonomisamling 5. Mars 2014 Marit Bråten Homb Økonomisjef Beskriver hva som skal skje når og hvordan. Er under revisjon - Gjennomgås administrativt og politisk

Detaljer

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Rådmannens budsjettforslag for 2015 1. Innledning Budsjettundersøkelsen er gjennomført ved at det er sendt ut spørreskjema til rådmenn i et utvalg av kommuner.

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Saksframlegg. Budsjett Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Budsjett Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Arkiv: Arkivsaksnr: 2012/3277-3 Saksbehandler: Roar Størset Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Budsjett 2013 Vedlegg: Budsjettdokument 2013 Malvik kirkelig fellesråd Økonomiplan

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/2898 BUDSJETTPROSESSEN OG RAMMER FOR BUDSJETTARBEIDET

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/2898 BUDSJETTPROSESSEN OG RAMMER FOR BUDSJETTARBEIDET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/2898 BUDSJETTPROSESSEN OG RAMMER FOR BUDSJETTARBEIDET Rådmannens innstilling: Rammer for budsjettarbeidet tas til orientering.

Detaljer

Fra: Avd. kommuneøkonomi

Fra: Avd. kommuneøkonomi Fra: Avd. kommuneøkonomi 7.12.2016 Budsjettforslag for 2017 - fylkeskommunene 1. Innledning Budsjettundersøkelsen til fylkeskommunene er gjennomført ved at det er sendt ut spørreskjema til økonomisjefene

Detaljer

Økonomiplan 2016-2019 Budsjett 2016

Økonomiplan 2016-2019 Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Budsjett 2016 Informasjon (les innstillingen slik): Punkt 1-12 er rådmannens opprinnelige innstilling. Punkt 13-23 er endringer som formannskapet foreslår. Eksempel: Rådmannens forslag

Detaljer

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30 MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30 Funksjon Navn Forfall Møtt for Stein Erik Lauvås Roy Sverre Hagen Kirsten Hofseth Kjersti

Detaljer

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal Økonomisk status - Bedre og billigere Kostra What we do is important, so doing it well is really important Budsjettprosessen er i gang Hvordan få puslespillet til å gå

Detaljer

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Oppvekst, skole- og kulturutvalg Dato: 03.11.2015 kl. 12.00 Sted: Nes kommunehus, Veslesalen Arkivsak: 15/01244 Arkivkode: 033 SAKSKART Side 28/15 Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet

Saksprotokoll i Formannskapet Saksprotokoll i Formannskapet - 03.12.2012 Doris T. Håland foreslo: Vaskeridriften opprettholdes. Det ses på annen lokalisering av fysioterapi og treningsrom Administrasjonen bes se på mulighet for reduksjon

Detaljer

SAKSFRAMLEGG SAK: BUDSJETT ØKONOMIPLAN RAMMER, PROSESSER MV. Notat vedr. noen vesentlige elementer i Kommuneproposisjonen.

SAKSFRAMLEGG SAK: BUDSJETT ØKONOMIPLAN RAMMER, PROSESSER MV. Notat vedr. noen vesentlige elementer i Kommuneproposisjonen. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag 05.11.13 BUDSJETTSAKEN PÅ NETT Saksframlegg m/vedlegg: Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014. m/vedlegg: Tjenestebeskrivelser

Detaljer

Økonomisk rapport pr , Drift. Saksnr. 16/4407 Journalnr /16 Arkiv 153 Dato:

Økonomisk rapport pr , Drift. Saksnr. 16/4407 Journalnr /16 Arkiv 153 Dato: Økonomisk rapport pr. 31.10.2016, Drift Saksnr. 16/4407 Journalnr. 17730/16 Arkiv 153 Dato: 07.12.2016 Innledende Rådmannen legger «Økonomisk rapport pr. 31.10.2016 - Drift» fram for vedtak i formannskap

Detaljer

Økonomireglement for Mandal kommune

Økonomireglement for Mandal kommune Vedtatt av Mandal bystyre : 13.12.2012, justert av Bystyret 22.05.2014 sak 83/14 Innhold 1. Generelt om økonomireglementet... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Formål... 2 1.3 Inndeling... 2 1.4 Oppdateringer...

Detaljer