Hva kan gå galt ved budsjettering

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hva kan gå galt ved budsjettering"

Transkript

1 Hva kan gå galt ved budsjettering Noen erfaringer fra revisor Økonomiforum Troms september

2 Årsbudsjettskjema, Noter, Redegjørelser eller Økonomisk oversikt mangler eller er ikke i samsvar med forskrift: Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet (BF Vedlegg 1) Budsjettskjema 1B Driftsbudsjettet - Til fordeling drift (BF Vedlegg 1 og kommunestyrets vedtak) Budsjettskjema 2A Investeringsbudsjettet (BF Vedlegg 2) Budsjettskjema 2B Investeringsbudsjettet - Til investering i anleggsmidler (BF Vedlegg 2 og kommunestyrets vedtak) Alle Budsjettskjema skal ha kolonner for: Budsjett (år t), Budsjett (år t-1) og Regnskap (år t-2) 5 Noter til Budsjettskjema 1A (BF Vedlegg 1) 3 typer Redegjørelser til årsbudsjettet (BF 6, 1-3.ledd) Økonomisk oversikt drift (BF Vedlegg 3) Økonomisk oversikt investering (BF Vedlegg 4) 2

3 Linjer i Budsjettskjemaene 1A, 1B, 2A og 2B er ulik linjer i Regnskapsskjemaene 1A, 1B, 2A og 2B Eksempel: Budsjett Budsjettskjema 1B Ramme Helse og Sosial Netto D 200 Regnskapsskjema 1B Ramme Helse Netto D 100 Regnskapsskjema 1B Ramme Sosial Netto D 100 Alle linjene skal være lik, mens kolonnene er ulike med unntak av kolonne Budsjett (år t) i budsjettskjema som er lik Opprinnelig budsjett (år t) i regnskapsskjema 3

4 Avvik mellom kontoplan (art, driftsramme (ansvar) og investeringsprosjekt) i budsjettsystemet og regnskapssystemet, når budsjettsystemet ikke er integrert i regnskapssystemet (Lenking) Eksempel: Utfordringer med å overføre/lenke budsjett til regnskap: Budsjett Budsjettskjema 1B Ramme 1 Netto (Ans 11+12) D 110 Budsjettskjema 1B Ramme 2 Netto (Ans 13) D 100 Regnskapsskjema 1B Ramme 1 Netto (Ans 11) D 100 Regnskapsskjema 1B Ramme 2 Netto (Ans 12+13) D 110 4

5 Ikke samsvar mellom Sum i Budsjettskjema 1A og 1B eller Budsjettskjema 2A og 2B Eksempel: Drift Budsjettskjema 1A Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) (Linje 22) D 900 Budsjettskjema 1B Sum fordeling spesifisert i henhold til kommunestyrets vedtak D 990 Investering Budsjettskjema 2A Investeringer i anleggsmidler (Linje 1) D 100 Budsjettskjema 2B Sum fordeling av investeringer i anleggsmidler på de ulike investeringsrammene/prosjektene spesifisert i henhold til kommunestyrets vedtak D 110 5

6 Budsjett for påfølgende år utarbeides ut fra budsjettog regnskapsregler og/eller oppstillingsplan for inneværende år (Utgåtte regler): Eksempel: Budsjett 2012 Budsjettskjema 2A 2011-regler (Linje 4) Avsetninger D Regnskapsskjema 2A 2012-regler (Linje 4) Dekning av tidligere års udekket D Regnskapsskjema 2A 2012-regler (Linje 5) Avsetninger D 100 Løsning: Før utarbeidelse av endelig budsjett må en sette seg inn i eventuelle endringer i forskriftsbestemt budsjett- og regnskapsregler samt oppstillingsplan for Budsjett- og Regnskapsskjema KOSTRA endringer for påfølgende år 6

7 Regnskapsprinsipp i Budsjettskjema 1B avviker fra regnskapsprinsipp i Regnskapsskjema 1B Eksempel: Arter for momskompensasjon: Nettoprinsipp i Budsjettskjema 1B Bruttoprinsipp i Regnskapsskjema 1B Budsjett Art 429 Mva som gir rett til momskompensasjon D 25 Art 729 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet K 25 Budsjettskjema 1B Ramme 1 Inntekter (Ingen) K 0 Budsjettskjema 1B Ramme 1 Utgifter (D 100+D 25+K 25) D 100 Regnskapsskjema 1B Ramme 1 Inntekter (K 25) K 25 Regnskapsskjema 1B Ramme 1 Utgifter (D 100+D 25) D 125 7

8 Regnskapsprinsipp i Budsjettskjema 1B avviker fra regnskapsprinsipp i Regnskapsskjema 1B Eksempel: Betinget tilskudd Budsjetteres i henhold til transaksjonstidspunktet som er når tilskuddet forventes utbetalt (50% av utgifter påløpt året før) 2013 Budsjettskjema 1B Ramme 1 Inntekter K 200 Regnskapsføres (fremskutt regnskapsføring) i takt med utgifter til tilskuddsberettiget aktivitet, i henhold til God Kommunal Regnskapsskikk 2012 Regnskapsskjema 1B Ramme 1 Inntekter K Regnskapsskjema 1B Ramme 1 Inntekter K 100 Følge de anbefalinger som er gitt i God Kommunal Regnskapsskikk, jf merknader BF 6 8

9 Samme regnskapspost inngår både i Budsjettskjema 1A og Budsjettskjema 1B ( Dobbel oppføring ) Eksempel: Art 810 Andre statlige overføringer, som ikke er Frie disponible inntekter: Budsjettskjema 1A Andre generelle statstilskudd (linje 5) K 100 Budsjettskjema 1B Inngår i ramme 1 (linje X) K 100 Budsjettskjema 1B Inngår i reguleringspost (linje Z) D 100 Løsning (eksempel): Art Andre statlige overføringer 1A (frie) Art Andre statlige overføringer 1B (Ikke frie) Korreksjon av standardrapport Budsjettskjema 1A (i Excel) 9

10 Regulert budsjett i Regnskapet samsvarer ikke med sum Opprinnelig budsjett + Vedtatt Budsjettregulering Eksempel Budsjett Budsjettskjema 1B Ramme 1 Netto Budsjett D 800 Budsjettregulering Budsjettskjema 1B Ramme 1 Netto D 100 Regnskapsskjema 1B Ramme 1 Netto Regulert budsjett D 800 Løsning: Bruk av skjema Vedtatte budsjettendringer fra Regnskapsmappe 1 for kommuner, av NKRF Opprinnelig budsjett + Budsjettregulering 1 (Sak X) + Budsjettregulering 2 (Sak Y) osv = Sum Beregnet regulert budsjett Sum Beregnet regulert budsjett avstemmes mot Regulert budsjett i regnskapet (Regnskapsskjema 1A, 1B, 2A og 2B) 10

11 Setter ikke opp alle forskriftsbestemte Noter til Budsjettskjema 1A (BF vedlegg 1): Eksempel: Ikke redegjort i Note nærmere for Skatt på inntekt og formue (Budsjettskjema 1A linje 1) + Ordinært rammetilskudd (linje 2) Note 1 Grunnlag for skatteanslaget og anslått beløp for inntektsutjevningen Andre dirkete eller indirekte skatter (linje 4) Note 2 Andre forventede fiskale inntekter, f.eks. konsesjonsavgifter Andre generelle statstilskudd (linje 5) Note 3 Forventede generelle statstilskudd Renteinntekter og utbytte (linje 7) Note 4 Forventet utbytte fra kommunalt eide selskaper Til bundne avsetninger (linje 15) + Bruk av bundne avsetninger (linje 18) Note 5 Bundne avsetninger og bruk av slike avsetninger 11

12 De forskriftsbestemte Redegjørelser til Årsbudsjettet (BF ledd m/merknad) er mangelfull (eller slått sammen med de 5 pliktige Notene til Budsjettskjema 1A): 6 1. ledd: Grunnleggende prinsipper og organiseringen av arbeidet I tilknytning til årsbudsjettet skal det gjøres rede for de grunnleggende prinsipper kommunen har nyttet ved framstilling av årsbudsjettet (følge GKRS, prinsipp for mål- og resultatstyring) En beskrivelse av organiseringen av arbeidet med årsbudsjettet skal inngå i redegjørelsen (fullstendig forslag til formannskap, økonomireglement) 6 2. ledd: Mål og premisser bevilgninger Den enkelte bevilgning skal føres opp med beløp og en tekst som angir hva bevilgningen gjelder I tilknytning til bevilgningen skal kommunestyret angi mål og premisser knyttet til bruken av bevilgningen (Eks.: behandlingsplasser, undervisningstimer) Slik angivelse kan likevel utelates dersom anvendelsen åpenbart følger av bevilgningens tekst og beløp 6 3.ledd: Redegjørelse inntekter/innbetalinger De anslag over inntekter og innbetalinger som er ført opp i årsbudsjettet skal angis med beløp og en tekst som angir hva inntekten eller innbetalingen gjelder Når dette må anses nødvendig av hensyn til at årsbudsjettet skal være fullstendig og oversiktlig, skal anslaget ledsages av en nærmere redegjørelse (Grunnlag for inntekts-, formues- og eiendomsskatt, hvilke satser som benyttes osv) 12

13 Utarbeider ikke, innen 1.mars; Økonomisk oversikt drift Økonomisk oversikt investering = Oppstilling over kommunenes samlede forventede inntekter og utgifter i budsjettåret, jf BF 12 m/merkn. Økonomisk oversikt bygger ikke på de samme forutsetningene som det vedtatte Årsbudsjettet (Budsjettskjema 1A, 1B, 2A og 2B), jf BF 12 13

14 Når regnskapet ikke er à jour i løpet av året vil dette få konsekvens for budsjettstyringen, jf KL 47, jf BF 10 og BF 11. Eksempel: KL 47 nr 1. Kommunestyrets bevilgninger i årsbudsjettet er bindende for underordnede organer En vet ikke hvor mye en har igjen av/om en har overskredet den bindende bevilgningen KL 47 nr 2. Skjer det endringer i løpet av budsjettåret som kan få betydning for de inntekter og utgifter som årsbudsjettet bygger på, skal administrasjonssjefen gi melding til kommunestyret Det rapporteres feile endringer (budsjettavvik) i løpet av året, med påfølgende feile eller mangelfulle meldinger til kommunestyret KL 47 nr 3. Får kommunestyret melding etter nr. 2 foran, skal det foreta nødvendige endringer i budsjettet.*) Det samme gjelder når det på annen måte gjøres kjent med forhold som kan bety vesentlig svikt i inntektene eller en vesentlig økning i utgiftene i forhold til budsjettet. Det foretas: ikke, feile eller for sene endringer i budsjettet *) Endring inntekt, bevilgning eller innenfor budsjettramme (eks tjenesteinnhold) 14

15 Administrasjonssjefen skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende (intern) kontroll.(kl 23 nr 2) Mangler ved Budsjetteringen får konsekvenser for den Interne kontrollen Eks: Mangler ved budsjetteringen av en inntektspost (eks uoversiktlig) gjør at budsjettet ikke er egnet til intern kontroll av inntektspostens fullstendighet (NB: Andre internkontroll handlinger må anvendes for å fange opp om en skulle ha hatt mer inntekter enn det som er budsjettert) Mangler ved den Interne kontrollen får konsekvenser for Budsjetteringen Eksempel: Budsjettet utarbeides bl.a. på bakgrunn av regnskap hittil i år. Hvis regnskapet ikke er ført á jour og avstemt vil de budsjettposter som bygger på feil budsjettgrunnlag også bli feil. 15

16 Oppsummering: Budsjett kontra regnskap Årsbudsjettet skal være i balanse Årsbudsjettet er det økonomiske styringsinstrument Enhver utbetaling må ha hjemmel i årsbudsjettet Årsbudsjettet er bindende; Utgangspunktet og hovedregelen er at verken administrasjonen eller folkevalgte organer kan foreta utbetalinger eller pådra utgifter som ikke er innarbeidet i årsbudsjettet. (Gjelder ikke for utbetalinger en rettslig forpliktet til å foreta) Dette gjelder også kommunestyret. (Kommentar til KL 47 nr 1 ²) Takk for oppmerksomheten 16

Planen skal være satt opp etter oppstillinger i vedlegg 1. I tillegg kan kommunestyret vedta føringer/forutsetninger for de vedtatte rammene.

Planen skal være satt opp etter oppstillinger i vedlegg 1. I tillegg kan kommunestyret vedta føringer/forutsetninger for de vedtatte rammene. Vedtatt av kommunestyret 04.02.13 i sak 6/13. ØKONOMIREGLEMENT FOR MODUM KOMMUNE Som grunnlag for den økonomiske styringen i Modum kommune utarbeides: - økonomiplan - årsbudsjett - årsregnskap og årsmelding

Detaljer

Veileder. Budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet

Veileder. Budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet Veileder Budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet Forord (KRD) Formålet med denne veilederen er å gi rettledning til kommuner og fylkeskommuner om budsjettering av investeringer

Detaljer

Økonomireglement. Vedtatt av kommunestyret 20.12.2007, sak 155/07.

Økonomireglement. Vedtatt av kommunestyret 20.12.2007, sak 155/07. Økonomireglement Vedtatt av kommunestyret 20.12.2007, sak 155/07. INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 GENERELT OM ØKONOMIREGLEMENTET 3 2 UTARBEIDELSE, BEHANDLING, DISPONERING OG OPPFØLGING AV BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN

Detaljer

Espen Larsen, Rådgiver kommuneøkonomi Fylkesmannen i Finnmark Innlegg på fagkonferansen til Norges kommunerevisorforbund i Alta 31.5.

Espen Larsen, Rådgiver kommuneøkonomi Fylkesmannen i Finnmark Innlegg på fagkonferansen til Norges kommunerevisorforbund i Alta 31.5. Fylkesmannen og kommunale budsjett og regnskap Espen Larsen, Rådgiver kommuneøkonomi Fylkesmannen i Finnmark Innlegg på fagkonferansen til Norges kommunerevisorforbund i Alta 31.5.2011 Hva er min bakgrunn?

Detaljer

RAPPORT ØKONOMI- OG BUDSJETTSTYRING I HOF KOMMUNE

RAPPORT ØKONOMI- OG BUDSJETTSTYRING I HOF KOMMUNE RAPPORT ØKONOMI- OG BUDSJETTSTYRING I HOF KOMMUNE Utarbeidet av Vestfold Kommunerevisjon 2005 0. SAMMENDRAG...4 HVORDAN ER BUDSJETTPROSESSEN I HOF KOMMUNE?...4 HVORDAN ER BUDSJETTOPPFØLGINGEN I HOF KOMMUNE?...4

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR OPPDAL KOMMUNE

ØKONOMIREGLEMENT FOR OPPDAL KOMMUNE ØKONOMIREGLEMENT FOR OPPDAL KOMMUNE 1. GENERELT OM ØKONOMIREGLEMENTET 5 1.1 BAKGRUNN 5 1.2 FORMÅL 5 2. KOMMUNENS PLANDOKUMENT 6 2.1. HANDLINGSPROGRAM 6 2.1.1 UTARBEIDELSE 7 2.1.2 TIDSPLAN 7 2.1.3 INNHOLD

Detaljer

Agdenes kommune ØKONOMIREGLEMENT. K-sak 08/220 den 12.03.08

Agdenes kommune ØKONOMIREGLEMENT. K-sak 08/220 den 12.03.08 Agdenes kommune ØKONOMIREGLEMENT K-sak 08/220 den 12.03.08 1. GENERELT OM ØKONOMIREGLEMENTET... 5 1.1 Bakgrunn 5 1.2 Formål 5 2. UTARBEIDELSE, FORDELING, BEHANDLING, DISPONERING OG OPPFØLGING AV BUDSJETT

Detaljer

Møteinnkalling. Storfjord formannskap. Utvalg: Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 12.02.2015 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Storfjord formannskap. Utvalg: Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 12.02.2015 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Storfjord formannskap Utvalg: Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 12.02.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00, eller pr. e-post til post@storfjord.kommune.no

Detaljer

Økonomireglement for Herøy kommune

Økonomireglement for Herøy kommune Økonomireglement for Herøy kommune Vedtatt av kommunestyret 10. mars 2009. Sak nr: 4/09 Revidert 03.02.09 Side 2 av 38 Revidert 03.02.09 Side 3 av 38 INNHOLD 1. GENERELT OM ØKONOMIREGLEMENTET...5 1.1 BAKGRUNN...5

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE - 0538 2870 DOKKA

NORDRE LAND KOMMUNE - 0538 2870 DOKKA NORDRE LAND KOMMUNE - 0538 2870 DOKKA Vedtatt av Nordre Land kommunestyre den 11.12.01 Revidert 05.09.07, K-sak 048/07 1. GENERELT OM ØKONOMIREGLEMENTET... 5 1.1 BAKGRUNN 5 1.2 FORMÅL 5 2. UTARBEIDELSE,

Detaljer

Økonomireglement. for. Steinkjer kommune

Økonomireglement. for. Steinkjer kommune Økonomireglement sammenfattet versjon 14.01.11 Økonomireglement for Steinkjer kommune Behandling: Sist revidert 16.06.10 0 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT OM ØKONOMIREGLEMENTET s. 2 2. REGLEMENT FOR ÅRSBUDSJETT

Detaljer

Årsbudsjett 2011 og økonomiplan 2011-2014, hoveddel IV RINGSAKER KOMMUNE ØKONOMIREGLEMENT. Side 47

Årsbudsjett 2011 og økonomiplan 2011-2014, hoveddel IV RINGSAKER KOMMUNE ØKONOMIREGLEMENT. Side 47 RINGSAKER KOMMUNE ØKONOMIREGLEMENT Side 47 INNHOLDSFORTEGNELSE: KAPITTEL 1 GENERELT... 50 1.1 Bakgrunn... 50 1.2 Formål og hovedelementer... 50 1.3 Utfyllende bestemmelser og delegering... 50 1.4 Ikrafttreden...

Detaljer

LEKA KOMMUNE ØKONOMIREGLEMENT FOR LEKA KOMMUNE >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

LEKA KOMMUNE ØKONOMIREGLEMENT FOR LEKA KOMMUNE >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< LEKA KOMMUNE 08.07.2011 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ØKONOMIREGLEMENT FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016, hoveddel IV RINGSAKER KOMMUNE ØKONOMIREGLEMENT. Side 45

Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016, hoveddel IV RINGSAKER KOMMUNE ØKONOMIREGLEMENT. Side 45 RINGSAKER KOMMUNE ØKONOMIREGLEMENT Side 45 INNHOLDSFORTEGNELSE: KAPITTEL 1 GENERELT... 49 1.1 Bakgrunn... 49 1.2 Formål og hovedelementer... 49 1.3 Utfyllende bestemmelser og delegering... 49 1.4 Ikrafttreden...

Detaljer

Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018, hoveddel IV RINGSAKER KOMMUNE ØKONOMIREGLEMENT. Side 59

Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018, hoveddel IV RINGSAKER KOMMUNE ØKONOMIREGLEMENT. Side 59 RINGSAKER KOMMUNE ØKONOMIREGLEMENT Side 59 INNHOLDSFORTEGNELSE: KAPITTEL 1 GENERELT... 63 1.1 Bakgrunn... 63 1.2 Formål og hovedelementer... 63 1.3 Utfyllende bestemmelser og delegering... 63 1.4 Ikrafttreden...

Detaljer

1. GENERELT OM ØKONOMIREGLEMENTET 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Formål 3 2. UTARBEIDELSE AV BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 4 2.1 Kommunens plan- og økonomisystem 4

1. GENERELT OM ØKONOMIREGLEMENTET 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Formål 3 2. UTARBEIDELSE AV BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 4 2.1 Kommunens plan- og økonomisystem 4 1. GENERELT OM ØKONOMIREGLEMENTET 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Formål 3 2. UTARBEIDELSE AV BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 4 2.1 Kommunens plan- og økonomisystem 4 2.2. Årsbudsjett og økonomiplan 5 2.3 Utarbeidelse av

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR LØTEN KOMMUNE

ØKONOMIREGLEMENT FOR LØTEN KOMMUNE ØKONOMIREGLEMENT FOR LØTEN KOMMUNE VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 29.09.2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 4 1.1 Innledning... 4 1.2 Formål... 4 1.3 Utfyllende bestemmelser og delegering... 4 1.4 Ikrafttreden...

Detaljer

HATTFJELLDAL KOMMUNE. 2.utgave. Økonomireglement, vedtatt 20.12.2006.

HATTFJELLDAL KOMMUNE. 2.utgave. Økonomireglement, vedtatt 20.12.2006. HATTFJELLDAL KOMMUNE 2.utgave. Økonomireglement, vedtatt 20.12.2006. Innhold: Økonomireglement for Hattfjelldal kommune 1 GENERELT OM ØKONOMIREGLEMENTET... 5 1.1 Bakgrunn... 5 1.2 Formål... 5 2 KOMMUNENS

Detaljer

ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011 - HELSE OG OMSORGSKOMITEENS UTTALELSE

ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011 - HELSE OG OMSORGSKOMITEENS UTTALELSE Arkivsaksnr.: 12/325-12 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: Fagleder, Jenny Eide Hemstad ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011 - HELSE OG OMSORGSKOMITEENS UTTALELSE Hjemmel: Kommuneloven Rådmannens innstilling: :::

Detaljer

Rana Kommune, Økonomireglement. Økonomireglement. Side 1 av 42

Rana Kommune, Økonomireglement. Økonomireglement. Side 1 av 42 Økonomireglement Side 1 av 42 1. MÅLSETNINGER... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Formål... 3 2. SYSTEMBESKRIVELSER... 4 2.1 Kommunens plansystem... 4 2.2 Økonomimodell... 7 2.3 Regnskapsprinsipper... 9 2.4 Økonomiorganisasjonen...

Detaljer

Økonomireglement for Tinn kommune

Økonomireglement for Tinn kommune Økonomireglement for Tinn kommune Vedtatt av kommunestyret 9.06.203, sak 9.06.203 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning 3. Reglement for delegering av budsjettmyndighet 4 2. Reglement for økonomiplan med kommuneplanens

Detaljer

Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2010, sak xx/xx

Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2010, sak xx/xx KLÆBU KOMMUNE Økonomireglement Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2010, sak xx/xx side 2 av 46 1. GENERELT OM ØKONOMIREGLEMENTET Bakgrunn Lov om kommuner og fylkeskommuner av 25.09.92 med tilhørende forskrifter

Detaljer

RAPPORT ØKONOMI- OG BUDSJETTSTYRING I HORTEN KOMMUNE

RAPPORT ØKONOMI- OG BUDSJETTSTYRING I HORTEN KOMMUNE RAPPORT ØKONOMI- OG BUDSJETTSTYRING I HORTEN KOMMUNE Utarbeidet av Vestfold Kommunerevisjon 25 . SAMMENDRAG... 4.1 HVORDAN ER BUDSJETTPROSESSEN I HORTEN KOMMUNE?... 4.2 HVORDAN ER BUDSJETTOPPFØLGINGEN

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR GRIMSTAD KOMMUNE

ØKONOMIREGLEMENT FOR GRIMSTAD KOMMUNE Innholdsfortegnelse Økonomireglement... 2 1. Overordnede rammer... 2 2. Formål... 3 3. Handlingsprogram med årsbudsjett.... 3 3.1 Handlingsprogram med årsbudsjett... 3 3.2 Rådmannens ansvar... 3 3.3 Kommunestyrets

Detaljer

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering Rådmanns innstilling 3. november 2014 Side 2 INNHOLD 1. Innledning... 4 2. Hvordan lese budsjettdokumentet... 7 3. Budsjettskjema 1A og 1B - før tiltak....

Detaljer

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering KS-sak 14/64 16. desember 2014 Side 2 INNHOLD 1. Innledning... 4 2. Hvordan lese budsjettdokumentet... 7 3. Budsjettskjema 1A og 1B - før tiltak.... 9 3.1

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 13/15 Formannskapet 18.02.2015 11/15 Kommunestyret 19.02.2015

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 13/15 Formannskapet 18.02.2015 11/15 Kommunestyret 19.02.2015 Søgne kommune Arkiv: 200 Saksmappe: 2014/3535-38099/2014 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 21.11.2014 Saksframlegg Nytt økonomireglement for Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 13/15 Formannskapet

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR GRAN KOMMUNE

ØKONOMIREGLEMENT FOR GRAN KOMMUNE ØKONOMIREGLEMENT FOR GRAN KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret i Gran den 14.06.2012 Ksak 67/12 Innholdsfortegnelse: 1. INNLEDNING... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Formål... 4 1.3 Ansvar... 5 1.4 Opplæring/informasjon

Detaljer

1 GENERELT OM ØKONOMIREGLEMENTET 5 2 KOMMUNENS PLAN- OG ØKONOMISYSTEM 6

1 GENERELT OM ØKONOMIREGLEMENTET 5 2 KOMMUNENS PLAN- OG ØKONOMISYSTEM 6 1 GENERELT OM ØKONOMIREGLEMENTET 5 1.1 BAKGRUNN 5 1.2 FORMÅL 5 2 KOMMUNENS PLAN- OG ØKONOMISYSTEM 6 2.1 INNLEDNING 6 2.2. ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 8 2.2.1 UTARBEIDELSE 8 2.2.1.1 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT DYRØY KOMMUNE

ØKONOMIREGLEMENT DYRØY KOMMUNE Dyrøy kommune Den lærende kommune ØKONOMIREGLEMENT DYRØY KOMMUNE Arkiv: 2011/48 Vedtatt Dyrøy kommunestyre sak 10/11 Innholdsfortegnelse 1 GENERELT OM ØKONOMIREGLEMENTET... 3 1.1 Hjemmel... 3 1.2 Formål...

Detaljer