Virksomhetsplan for Mandal sykehjem 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Virksomhetsplan for Mandal sykehjem 2012"

Transkript

1 Virksomhetsplan for Mandal sykehjem 2012

2 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse Mandal kommunes visjon Verdigrunnlag Enhetens ansvarsområder og organisering Basistjenester eksistensgrunnlag Organisasjonskart Brukere / innbyggere Status Vurdering Målsetting / ambisjonsnivå Tiltak / handlingsplan Medarbeidere Status Vurdering Kompetansekartlegging Målsetting / ambisjonsnivå Tiltak / handlingsplan Økonomi Status Vurdering Målsetting / ambisjonsnivå Tiltak / handlingsplan Kvalitet / arbeidsprosesser Status Vurdering Målsetting / ambisjonsnivå Tiltak / handlingsplan Samlet vurdering av enhetens fremtidige utfordringer Side 1

3 2. Mandal kommunes visjon I visjonen ligger: - Mandal har det som skal til - Mandal er det selvfølgelige valg - Mandal er stedet med flest soldager i året - det er (sole)klart! Mandal soleklart skal skape optimisme, tilhørighet og identitetsfølelse samtidig som det uttrykker at Mandal kommune har alt som skal til for at barn, unge, voksne og gamle trives og opplever kommunen som et godt sted å bo. Visjonen skal også være en merkevare som skal trekke flere turister til kommunen og sette Mandal på kartet nasjonalt og internasjonalt. Visjonen skal gi Mandal et positivt omdømme. Vi ønsker at flere vil flytte til byen. At flere ønsker Mandal som sin bo- og arbeidskommune samtidig som Mandal skal være det foretrukne valget ved næringsetablering. Visjonen Mandal soleklart har satt kursen for Mandal fram til Visjonen utfordrer oss til å skape en kommune som oppleves av alle våre innbyggere som den kommunen som har det som skal til. Vi har derfor ved denne planrevisjonen spesielt valgt å jobbe for: o Gode oppvekstvilkår for barn og unge. Barn og unge skal bli tatt på alvor og hørt. o Sikre en verdig og meningsfull hverdag også for innbyggere som av helsemessige, sosiale eller strukturelle årsaker ikke har lønnet arbeid. o Utvikle kulturlivet i Mandal som trivselsfaktor og kulturell møteplass for innbyggere i hele regionen. o Skape attraktive møteplasser og tilgjengelighet for folk i alle aldre med ulike behov. o Eldre innbyggere i kommunen skal oppleve en god hverdag. o Like muligheter og rettigheter i samfunnet for alle uansett hudfarge, etnisk bakgrunn, trosbekjennelse, kjønn og nasjonalitet. o Medvirke til å opprettholde og videreutvikle et variert og bærekraftig næringsliv. o Styrke bruker- og innbyggerperspektivet i tjenesteproduksjonen. o Tilrettelegge for et attraktivt og godt botilbud. o Forvaltning av strandsonen og utvikling i eksisterende og nye hytteområder Side 2

4 3. Verdigrunnlag Mandal kommune er preget av et positivt menneskesyn basert på respekt, tillit og service som kjennetegnes ved: åpenhet og respekt gode relasjoner mellom innbyggere / ansatte / institusjoner der innbyggerne møtes med service og likeverd der ledelsen eksponerer kjerneverdiene har godt humør MANDAL KOMMUNE SKAL HA EN ORGANISASJON PREGET AV: Brukerorientering Aktiv innbygger- / brukerdialog valgfrihet fleksibilitet Offensiv / proaktiv holdning som gjenspeiler: initiativ stå på vilje frihet under ansvar kreativitet glede konkurransevilje Helhetstenking team smidighet fellesskapets interesser Side 3

5 4. Enhetens ansvarsområder og organisering 4.1. Basistjenester eksistensgrunnlag Mandal sykehjem er Mandal kommunes sykehjem. De aller fleste tjenestene våre er lovfestede tjenester som er hjemlet i Helse- og omsorgstjenesteloven. Mandals sykehjem kan tilby et variert spenn av tjenester til kommunens innbyggere og har følgende avdelinger og ansvarsområder; Avdeling 1: Korttidsavdeling. 22 korttidsplasser, inkludert 4 plasser for lindrende behandling, 3 isolater, 4 rulleringsplasser og 2 rehabiliteringsplasser. Vanligvis er en stor andel av plassene besatt av pasienter som har fått fast plass. Avdeling 2: Langtidsavdeling. 24 plasser. Avdeling 3: Langtidsavdeling. 24 plasser. Avdeling 2, 3 og deler av Avdeling 5 er generalist avdelinger. Det vil si at avdelingene ikke er spesialiserte avdelinger med en enkelt pasientgruppe. Her bor det pasienter med ulike sykdommer, også demente pasienter. Avdeling 4: Langtidsavdeling for aldersdemente. 36 plasser. Avdeling 5: Langtidsavdeling, inklusiv forsterket skjermet enhet. 22 plasser. Totalt er det plass til 128 pasienter ved Mandal sykehjem. Som en følge av Samhandlingsreformen har sykehjemmet gått til anskaffelse av 4 ekstra senger, som muliggjør en økning på 4 plasser. Dersom det i fremtiden viser seg å være behov for disse ekstra sengene, vil det innebære at vi i kortere perioder kan operere med dobbeltrom på korttidsavdelingen. Avdeling for fysioterapi, ergoterapi og hjelpemidler: Avdelingen tilbyr hjelpemidler, fysikalsk behandling og ergoterapi samt syns- og hørselsoppfølging individuelt og i tverrfaglig team ved behov. Avdelingen yter rehabilitering og habilitering overfor hjemmeboende pasienter og rehabiliteringspasienter på Mandal sykehjem. Avdelingen samarbeider med Pleie- og omsorgsenhetene, Mandal sykehjem og privat praktiserende fysioterapeuter om rehabilitering og habilitering. Avdelingen har ansvar for oppfølging av fysioterapeuter med driftsavtale. Sentralkjøkken: Produksjon av mat til sykehjemmets beboere og hjemmeboende pasienter, samt utkjøring. Sentralkjøkkenet produserer også maten som selges i sykehjemmets kafe, Kafé hjerterom, samt catering ut av huset. Kafé hjerterom har åpent 5 dager i uken. Dagsenter: Tilbyr 20 plasser hver dag 5 dager i uken. Antall dager hver pasient får tildelt via vedtak, varierer fra 1 til 5 dager per uke. Side 4

6 Vaskeri: Vaskeriet vasker alt pasienttøyet til langtidspasienter. I tillegg til det ovennevnte, har sykehjemmet eget laboratorium, 2 tilsynsleger i til sammen 100% stilling, samt merkantile tjenester. Frisør og fotpleie tilbys av private. Dessuten vasker og leier Nor tekstil AS ut arbeidstøy, sengetøy og håndklær til sykehjemmet. Vaktmestertjenester til sykehjemmet leveres fra bygg og eiendomsenheten Organisasjonskart Enhetsleder Administrasjon Tilsynsleger Vaskeriet Dagsenteret Avdeling 1 Avdeling 2 Avdeling 3 Avdeling 4 Avdeling 5 Sentralkjøkken Avdeling for fysioterapi, ergoterapi og hjelpemidler Side 5

7 5. Brukere / innbyggere 5.1. Status Det er en jevn stor pågang på alle sykehjemmets tjenester, og spesielt stor er pågangen på langtidsplasser, ergoterapitjenester og hjelpemidler. Avdeling 1 er i utgangspunktet en korttidsavdelingen, men ofte er ca 50% av alle plassene ved avdelingen besatt med langtidspasienter. Med blant annet bakgrunn i skifte av enhetsleder, ble det i 2011 ikke avholdt brukerråd i enheten. Sykehjemmets avdelinger har i mange år hatt et godt samarbeid med pårørende og pårørendekontaktene, også i Målet er at alle langtidsavdelingene skal ha en pårørendekontakt per gruppe. Mandal sykehjem er helt avhengig av tilbakemeldinger og medvirkning fra både pasienter og pårørende for å kunne spisse tilbudet og tjenestene på en best mulig måte for å møte pasientenes behov. Når ny beboer flytter inn tilbys møte med beboer, pårørende og avdelingsleder/gruppeleder. Det tilbys også en årlig oppfølgingssamtale. Mandal sykehjem gjennomførte ikke brukerundersøkelse i Mandal sykehjem startet opp prosessen med å bli sertifisert som et Livsgledesykehjem i desember Å bli sertifisert som et Livsgledesykehjem innebærer blant annet et økt fokus på ulike aktivitetstilbud for pasientene. Noe som også inkluderer en systematisering av allerede iverksatte aktivitetstilbud på sykehjemmet. I 2011 arrangerte enheten sammen med Lindesnes kommune og frivilligsentralene i begge kommunene Pårørendeskole for pårørende til personer med demens. Dette har vært vellykket. Kurset var fullbooket og gode tilbakemeldinger ble gitt. Ny runde med Pårørendeskole er under planlegging Vurdering Samhandlingsreformen står nå for tur, og reformen vil trolig føre med seg et økt behov for korttidsplasser. En mulig måte å møte denne utfordringen på, er å øke omløpshastigheten på korttidsplassene. Konsekvensen av et slikt grep er at liggetiden blir kortere, samt at belegget hele uken gjennom vil bli høyere. Tidligere var det praksis at flere av korttidspasientene skulle skrives ut før helgen, og at nye skulle komme inn etter helgen. Dette førte da til at belegget var lavere i helgene enn ellers i uken. Side 6

8 For å imøtekomme beboernes sosiale behov, er vi avhengige av medspillere. De aller viktigste er pårørende. Men også frivillige organisasjoner, lag, foreninger og enkeltpersoner er svært viktige i denne sammenheng. Gjennom året er det en rekke større og mindre arrangementer som blir holdt på sykehjemmet og vi har et godt samarbeid med frivillige, diverse lag og organisasjoner, Mandal Frivilligsentral og enkeltpersoner. Gledelig er det også at sykehjemmet i større og større grad er blitt brukt som utstillingsområde hvor den kreative delen av Mandals befolkning har mulighet til å vise frem sine arbeider. Dette er noe vi ønsker å fortsette med og videreutvikle. Vi er helt avhengig av den frivillige innsatsen som Mandals befolkning yter overfor Mandal sykehjem, og det er av avgjørende betydning at vi ivaretar dette samarbeidet så godt som mulig. Innsatsen er uvurderlig, og den settes stor pris på. De siste årene har vi sett en kraftig økning i etterspørselen av hjelpemidler og ergoterapitjenester, noe som til tider har ført til lange ventelister og avvik på saksbehandlingen spesielt på ergoterapitjenestene. I løpet av 2011 har det blitt utarbeidet en prioriteringsliste over hvilke typer hjelpemidler og hvilke typer problemstillinger som skal prioriteres først. Det har vært helt nødvendig å gjennomføre dette arbeidet, da det var helt umulig å imøtekomme alle ønsker og behov uten en klart definert prioriteringliste. I tillegg førte dette arbeidet med seg en større forutsigbarhet for brukerne, da pasientene ved henvendelser tidlig fikk informasjon om hva de kunne forvente av ventetid og hjelp. Sett i lys av Samhandlingsreformen og dens fokus på forebygging vil det nok i fremtiden bli et større behov for denne typen tjenester. En eventuell forsterkning av ergoterapitjenestene vil muligens kunne gi en økonomisk gevinst i fremtiden, da kommunens medfinansiering av sykehusutgifter trolig vil bli mindre med større fokus på forebygging Målsetting / ambisjonsnivå Mandal sykehjem har satt seg følgende målsettinger for 2012 Brukerne av tjenestene Mandal sykehjem tilbyr, er tilfredse med det tilbudet de mottar. Pårørende til beboerne på sykehjemmet opplever å bli møtt og at de har tilgang på viktig informasjonen via de informasjonskanalene sykehjemmet bruker. Side 7

9 MÅLEKART BRUKERE Målsetting Tilfredse brukere Tilfredse pårørende Måleindikator Ambisjonsnivå 2011 Resultat 2011 Ambisjonsnivå 2012 Livsglede for eldre Etablere Oppstart Sertifisering Ikke gjennomført Kontinuerlig Brukerråd Videreføre brukerråd Brukerundersøkelse Generell tilfredshet med tjenesten. Pårørendeskole for pårørende til personer med demens Tilgjengelig Informasjon Planlegge og starte prosessen 3,56 (brukerundersøkelse i 2008) Gjennomført 3,39 (i 2008) 3,8 Gjennomført 3, Tiltak / handlingsplan Gjennomføring av pasient-, bruker- og pårørendeundersøkelse i løpet av våren Sertifisering som et Livsglede sykehjem. Leasing av en Livsglede bil. Tilby pasientene på sykehjemmet et variert aktivitetstilbud. Å utrede muligheten for å kunne tilby aktiviteter på Dagsenteret som er bedre tilpasset menn. Søke å finne løsninger som muliggjør en økning av ergoterapiressursene. Å utrede muligheten for en enda bedre utnyttelse av de totale fysioterapiressursene i kommunen, inklusiv de private fysioterapeutene. Sette opp Eldreplanen som et fast informasjonspunkt på personalmøter og ledermøter, samt sette ned arbeidsgrupper når tidsplanen for etablering av nye omsorgsplaner er lagt. At viktig informasjon blir gjort tilgjengelig via diverse informasjonskanaler, som for eksempel internettsiden til kommunen og oppslagstavler på hver avdeling. Å få på plass et bruker- og pårørenderåd, som kan fungere året rundt. Gjennomføre en ny runde med Pårørendeskole for pårørende til personer med demens. Opprettholde et godt samarbeid med frivillige, organsisasjoner og lag. Side 8

10 6. Medarbeidere 6.1. Status Mandal kommune har prosedyre for sykefraværsoppfølging. Disse finnes på intranettet sammen med dokumentasjonsskjema for oppfølging, opplisting av aktuelle virkemidler og samtaleskjema for oppfølging. Prosedyren for sykefravær er billedliggjort i laminerte plakater som finnes på alle arbeidssteder. Medarbeiderundersøkelse gjennomføres hvert år blant kommunens ansatte/vikarer på ett gitt tidspunkt (høsten). Undersøkelsen er elektronisk og anonymisert. Resultatene av medarbeiderundersøkelsen legges til grunn for tiltak i virksomhetsplanene for kommende år. Antall ansatte og årsverk i enheten, fordelt per avdeling Ansatte Mandal sykehjem Merkantil, dagsenter, vaskeri Avdeling Avdeling Avdeling Avdeling Avdeling Sentralkjøkken Avd. for fysio-, ergoterapi og hjelpemidler H/S H/S H/S 9 Årsverk Mandal sykehjem 138,19 130,95 131,63 150,4 Merkantil, dagsenter, vaskeri 8,28 8,65 8,65 8,95 Avdeling 1 23,62 23,61 23,62 24,9 Avdeling 2 19,02 19,05 19,05 20,16 Avdeling 3 18,98 19,05 19,04 19,9 Avdeling 4 32,89 32,9 32,9 36,78 Avdeling 5 26,19 20,98 21,66 27,3 Sentralkjøkken 6,21 6,71 6,71 6,61 Avd. for fysio-, ergoterapi og hjelpemidler H/S H/S H/S 5,8 Tallene viser en økning på ca. 19 årsverk fra 2010 til Avdeling for fysio-, ergoterapi og hjelpemidler har blitt flyttet organisatorisk til Mandal sykehjem. Dette innebærer en økning på cirka 6 årsverk. En økning på ca. 5 årsverk skyldes økt behov for personell for å kunne gi ekstra ressurskrevende pasienter et tilfredsstillende tilbud. De resterende 8 årsverkene, er ikke nye årsverk i Denne økningen av årsverk ble gjennomført for 3-4 år siden, men har ikke blitt rapportert under totalt antall årsverk tidligere. Dette er årsverk som blir finansiert av vikarmidler Side 9

11 og som har blitt fordelt på ansatte som har ønsket å øke sine stillingsbrøker. Dette både som et grep for å gjøre noe med ufrivillige deltid, men også for å minske konsekvensene ved fravær ikke for å øke grunnbemanningen. Den økte ressursen, er blitt fordelt på tidspunkter av døgnet, der det oppstår hyppigst fravær. Som tidligere nevnt er dette blitt finansiert av vikarmidler, og denne ressursen skal tæres på før man leier inn ekstra personell ved fravær. Vikarposten på budsjettet er blitt tilsvarende redusert. Resultater fra siste medarbeiderundersøkelse Stolthet over egen arbeidsplass 4,5 4,8 4,8 4,9 4,8 Helhetsvurdering trivsel 4,6 4,5 4,5 4,5 4,4 Snitt totalt 4,0 4,5 4,5 4,4 4,5 Medarbeiderundersøkelsen viser omtrent de samme resultat som de siste årene. Det har vært en liten nedgang på stolthet over egen arbeidsplass og helhetsvurdering trivsel. Snittet totalt har økt litt. Grep som kan øke trivsel og stolthet er satt i gang. Vi håper dette vil slå positivt ut på medarbeiderundersøkelsen i Enheten har blant annet satt i gang et prøveprosjekt i samarbeid med Quick Care for å øke fokuset på betydningen av fysisk aktivitet blant personale, i første omgang på 2 avdelinger. Sykefraværsstatistikk for hele enheten utvikling siste 2 år. Totalt jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov Des ,3 11,4 11,3 9,5 9,1 8,0 5,9 4,4 5,6 5,8 5,0 4,5 5, ,6 8,9 11,4 10,5 9,1 9,0 9,2 7,2 7,4 9,6 10,5 12,3 11,3 Sykefraværet viser en sterk positiv trend. Fra 2010 til 2011, er fraværet redusert med 2,3 % Vurdering Mandal sykehjem hadde et nærvær i 2011 på 92,7 %. Det var en økning i nærværet på 2,3 % fra Det er vanskelig å si noe sikkert om bakgrunnen for denne økningen, men fokus på Quick care i kommunen og gjennomførte miljøtiltak er nok medvirkende faktorer til det økte nærværet. Sykehjemmet inngikk et samarbeid med Qucik care om et prosjekt over 12 uker, der alle ansatte på 2 avdelinger ble invitert med. 60 ansatte meldte seg på prosjektet, og noe frafall har det vært det, men ikke mer enn man kunne forvente. Prosjektet skal evalueres utover våren 2012, men erfaringene så langt er veldig gode. Deltakerne er positive, og tilbakemeldingene vitner om en endret kultur, spesielt når det kommer til betydningen av fysisk aktivitet. Ansatte på andre avdelinger etterspør nå det samme tilbudet. Side 10

12 Mandal sykehjem sysselsetter mange personer. Per hadde sykehjemmet 250 ansatte fordelt på cirka 150 årsverk. Dette gir et gjennomsnitt på 0,6 årsverk per ansatt. Ideelt sett burde dette gjennomsnittet vært større. Dersom det hadde vært tilfelle, ville det gitt positive ringvirkninger ved at kontinuiteten på tilbudet trolig ville blitt bedre. I tillegg ville det lette rekrutteringen dersom vi hadde hatt flere store stillinger å tilby. Arbeidsmiljøet ville trolig også blitt påvirket i positiv retning dersom flere ansatte var ansatt i større stillinger. Med de ressurser som enheten per dags dato rår over og med bakgrunn i den praksis som er innarbeidet i forhold til turnusarbeid med arbeid hver 3. helg, er det ikke mulig å tilby større stillinger til ansatte. Minimumsbemanningen i en helg multiplisert med 3 (for 3. hver helg arbeid) gir antall ansatte som er påkrevd for at turnusen skal gå opp. De tildelte stillingsressursene skal deretter fordeles på dette antallet ansatte, noe som gir seg utslag i mange deltidsstillinger. Inklusiv mange små helgestillinger. Forskning viser at eneste løsning på denne problemstillingen, er å arbeide oftere helg. I Finland er det kun 10 % av de ansatte som arbeider deltid. Bakgrunnen for at dette er mulig i Finland, er fordi de ansatte arbeider 2. hver helg. De siste årene har Mandal sykehjem hatt problemer med å rekruttere spesielt sykepleiere, men også fagarbeidere. Til faste stillinger, har vi så langt stort sett klart å rekruttere ønsket personell, med unntak av små helgestillinger. Til små helgestillinger for fagarbeidere, sliter vi med å rekruttere personell med riktig kompetanse. Når det gjelder vikariater av ulik art, er det spesielt vanskelig å rekruttere sykepleiere. Dette er en en utfordring som er blitt forsøkt løst med å ansette sykepleiere i faste stillinger som fraværserstattere. Så langt har det vært en suksess. Utfordringen med å rekruttere nok fagpersoner, er størst om sommeren. Det er ikke vanskelig å rekruttere sommervikarer, men mange av dem som søker på sommerjobb har naturligvis ikke den fagkompetanse som etterspørres. På Mandal sykehjem er vi veldig fornøyd med sommervikarene. Dette er flotte ungdommer som i mange tilfeller kommer tilbake år etter år. På tross av dette er vi avhengig av en viss kontinuitet og et visst antall ansatte med riktig fagkompetanse. Vi ser at tiden snart er moden for å prøve ut et vikarbyrå for å takle sommeren på en bedre måte enn de siste somrene. Lagerfasilitetene til kommunens hjelpemiddellager, har vært en mye omdiskutert utfordring de senere årene. Hjelpemidlene må fraktes gjennom en garasje på sykehjemmet, forbi en stor søppelcontainer. Dette er ikke en ønsket løsning, og ulike løsninger har vært diskutert. Blant annet har det vært diskutert å bruke kjelleren på sykehuset som lager. Dette kunne vært en god løsning dersom resten av avdelingen også hadde flyttet til sykehuset, noe som ikke er mulig å få til på det nåværende tidspunkt. Å dele opp avdelingen, som denne løsningen ville innebære, er ingen god løsning, da alle ansatte i avdelingen er avhengig av kort vei til hjelpemidlene. Andre Side 11

13 alternativer må utredes, og en mulighet er å flytte søppelcontainerne ut utenfor garasjen. Et slikt alternativ vil kreve en liten investering Kompetansekartlegging Kompetanseutvikling er et kontinuerlig utviklingsarbeid for å heve medarbeidernes kompetanse på alle områder. Økt kompetanse gir bedre tjenester og mer fornøyde brukere, og det bidrar til stolte medarbeidere og bedre omdømme. Arbeidstakere søker seg til, og blir på arbeidssteder der de får bruke og utvikle sin kompetanse. Mandal sykehjem utarbeidet i 2009, sammen med Pleie- og omsorg Øst og Pleie- og omsorg Vest, en kompetanse- og rekrutteringsplan. Denne er styrende for enhetenes prioritering av kurs og etter- og videreutdanning. Høsten 2009 ble det gjennomført en kartlegging av ansattes kompetanse. Til tross for lav svarprosent ved sykehjemmet (cirka 33 %), viste svarene at de ansatte ved sykehjemmet har høy kompetanse. Å legge til rette for kompetanseutvikling er viktig når det gjelder å beholde kompetent personell. Kanskje spesielt viktig er det at lederne har lederutdannelse. 5 av sykehjemmets 7 avdelingsledere, har i løpet av 2011 startet opp med lederutdanningsprogrammer. I tillegg til dette har vi ansatte som holder på med forskjellige typer videreutdanninger, deriblant Eldreomsorgens ABC, Aldring og helse, Demens og psykisk helse og Lindrende omsorg Målsetting / ambisjonsnivå Flere ansatte får større stilling i løpet av Rekruttere riktig fagpersonell til riktig tid. Økt fokus på faktorer som påvirker arbeidsmiljøet. MÅLEKART MEDARBEIDERE Målsetting Måleindikator Resultat 2011 Ambisjonsnivå 2012 Ufrivillig deltid Øke stillingsstørrelsene 20 Personer får økt stillingsstørrelse Godt arbeidsmiljø Helhetsvurdering trivsel 4,4 4,7 Mobbing, diskriminisering og 4,6 4,8 varsling Medarbeidersamtale 85 % 100 % Nærvær 92,7 % 93 % Side 12

14 6.5. Tiltak / handlingsplan Utrede mulighetene for å få til et prosjekt som kan redusere omfanget av ufrivillig deltid, samt redusere antall små helgestillinger. Utrede muligheten for å benytte seg av vikarbyrå, spesielt ved sommeravvikling, men også ellers i året ved behov. Gi tilbud om medarbeidersamtale til alle ansatte i enheten. Tilrettelegge for felles sosiale aktiviteter i enheten. Sette ned en komite som kan ta initiativ til uformelle sosiale aktiviteter for alle ansatte. Utrede de økonomiske konsekvensene ved å flytte søppelcontainerne som står i garasjen som leder inn til kommunens hjelpemiddellager. Nytt leskur må eventuelt bygges til dette formålet. Søke om investeringsmidler til et slikt prosjekt. Fokusere på trivsel og positivitet i all aktivitet på sykehjemmet. Spesielt i diverse møter. Bevisstgjøring av betydningen av å omtale «vår» arbeidsplass med positivt fortegn. Bevisstgjøring av at alle ansatte har et ansvar for å skape et godt arbeidsmiljø. Fokus på fremsnakking unngå baksnakking. TMA-terapeutisk mestring av aggresjonsatferd, skal tilbys til utvalgte ansatte i Kompetanseheving jamfør kompetanse- og rekrutteringsplan. Gjennomføre mer felles internundervisning på tvers av avdelingene innen viktige områder som Gerica, IPLOS, og annet. Lage årshjul for diverse viktige kurs. Legge til rette for mer refleksjon i hverdagen både formelle og uformelle arenaer for refleksjon. Tilby tidsbegrenset gruppetrening under veiledning av fysioterapeut (Quick Care?), til de ansatte på Mandal sykehjem som ikke allerede har fått dette tilbudet. Søke midler hos NAV arbeidslivssenter til å dekke deler av utgiftene. Side 13

15 7. Økonomi 7.1. Status Budsjett /regnskapsresultat siste tre år. Regnskap Regnskap Rev. Budsjett Regnskap Avvik Kr Prosent Driftsutgifter , , , , ,- -2,3% Driftsinntekter , , , , ,- 16,3% Driftsresultat , , , , ,- 0,27% Regnskapet viser for 2011 et overskudd/mindreforbruk totalt på kr ,-. Det var en stor økning i rammen fra 2010 til Dette kan forklares ved to forhold. Avdeling for fysio-, ergoterapi og hjelpemidler ble organisatorisk flyttet fra Helse- og sosialenheten til Mandal sykehjem den 1/ Rammen ble i tillegg økt med 4 millioner kroner med bakgrunn i ekstra ressurskrevende brukere. Kommunen vil få tilsvarende beløp i refusjon fra staten Vurdering Størstedelen av Mandal sykehjems budsjett er knyttet opp til lønnsutgifter. Andre driftsutgifter blir stort sett dekket av inntekter sykehjemmet får i vederlag fra beboerne og andre brukerbetalinger. Bemanningen på sykehjemmet er lav, og det er lite rom for reduksjon i driften, uten å redusere å antall plasser. Noen deler av driften vil det likevel være mulig å effektivisere noe. Blant annet gjelder dette innføringen av digitalt medisinkabinett. Målet er at dette skal være i drift fra våren Tiltaket vil føre til en bedre medikamentlogistikk og dermed en kostnadsreduksjon. Likeledes vil leasing av en 9-seter til sykehjemmet kunne redusere utgiftene enheten har til transport av brukerne til og fra dagsenteret. Per i dag skjer transporten med Taxi Målsetting / ambisjonsnivå Å holde budsjettrammen. MÅLEKART ØKONOMI Målsetting Måleindikator Resultat 2011 Økonomisk balanse Budsjettavvik Overskudd på ,- Ambisjonsnivå 2012 Balanse Side 14

16 7.4. Tiltak / handlingsplan Ta i bruk digitalt medisinkabinett i løpet av våren Bestille en 9-seter til transport av dagsenter pasienter. Følge nøye med på regnskapet månedlig budsjettkontroll. Periodisering av budsjettet. Søke prosjektmidler. Bevisstgjøring rundt søppelhåndtering. Bevisstgjøring i forhold til bestilling av matvarer fra kjøkkenet. Bevisstgjøring i forhold til bruken av strøm. Være kritiske i forhold til innleie av vakter. I tilfeller der det er naturlig å innhente anbud på tjenester, er det viktig at vi fortsetter det gode samarbeide med OFA. Side 15

17 8. Kvalitet / arbeidsprosesser 8.1. Status Mandal sykehjem har følgende overordnede målsetting som ligger til grunn for all aktivitet ved sykehjemmet: Trygghet for et verdig liv der den enkeltes og nettverkets ressurser utnyttes aktivt. Trygghet for nødvendig pleie- og omsorg i institusjon når behov oppstår. I løpet av 2011 ble Kvalitetslosen tatt i bruk. Kvalitetslosen er et dataprogram som både er en elektronisk kvalitetshåndbok og et elektronisk avvikssystem. Per i dag er følgende enheter i tillegg til sykehjemmet tilknyttet Kvalitetslosen: Pleie- og omsorg Vest, Pleie- og omsorg Øst, Helse- og sosialenheten og Barnevernet. Enhetene samarbeider tett om innholdet i kvalitetslosen, og i den grad det er mulig lages det flest mulig felles rutiner. Kvalitetsarbeidet bygger på forskriften «Kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene». Antall avvik i 2011 Som oversikten viser, ble det rapportert 247 avvik på enheten i Avviksrapportering er et viktig verktøy for å sikre god kvalitet på tjenesten, samt ivareta HMS Vurdering Mandal sykehjem leverer tjenester av god kvalitet, og det ønsker vi å fortsette med også i For å kunne få det til, er vi avhengig av en god dialog med brukerne av våre tjenester, samt pårørende. Vi er helt avhengig av tilbakemeldinger fra pårørende for å kunne utvikle våre tjenester. De økonomiske rammene setter klare begrensninger i forhold til kvaliteten på tjenestene, men målet må være at vi klarer å gi en best mulig tjeneste innefor de rammer vi rår Side 16

18 over. I løpet av 2012 skal Mandal sykehjem sertifiseres som et livsgledesykehjem. Dette vil hjelpe oss til å sette allerede gode tiltak i system. For å kunne yte tjenester av god kvalitet er vi også avhengig av at personale til enhver tid har den kompetansen som er nødvendig. For å sikre dette, må vi til enhver tid vurdere ulike tiltak som for eksempel kompetansehevende tiltak, internundervisning og rekrutteringstiltak. Kontinuitet i arbeidet er også en viktig faktor i et kvalitetsperspektiv. For å bedre kontinuiteten, er det viktig at vi arbeider videre med ulike tiltak for å redusere ufrivillig deltid. For å kunne yte tjenester av god kvalitet, er vi avhengig av at Norsk Helsenett er på plass så fort som mulig. I tiden fremover, er det lagt opp til at mesteparten av informasjonen mellom SSHF, legene og kommunen skal utveksles via Norsk Helsenett. Det er inngått avtale med Health Tech om digitalisering av medisinrom på Mandal sykehjem. Levering av utstyr og installasjon vil skje i løpet av våren Digitaliseringen av medisinrommet vil etter planen gi flere positive effekter. Det er ventet at antall feil ved dosering/legging av dosetter vil bli langt færre. Kontrollen over lagerbeholdningen og bestilling av medisiner vil bli langt mer effektiv, og færre medikamenter vil bli kassert Målsetting / ambisjonsnivå Norsk Helsenett er på plass i løpet av Ansatte har tilstrekkelig med kompetanse til å kunne utføre tjenester av god kvalitet. Digitalt medisinkabinett er på plass i løpet av våren MÅLEKART KVALITET / INTERNE PROSESSER Målsetting Måleindikator Resultat 2011 Ambisjonsnivå 2012 Tjenester av god kvalitet God tilgjengelighet på tjenestene Andel avvik som er fulgt opp 100% Fornøydhet med tilgjengelighet 3,27 (i 2008) 3,5 Tilgjengelig informasjon 3,39 (i 2008) 3,6 Side 17

19 8.4. Tiltak / handlingsplan Utvikle et årshjul for internundervisning for å kvalitetssikre at alle ansatte har nødvendig kompetanse for å kunne yte en god tjeneste. Eksempler på tema som bør være rullerende kan være; Gerica-kurs (fagprogram), dokumentasjon, Normen, taushetsplikt, osv. Noen rullerende kurs er allerede på plass, som; Brannvernkurs og Medikamentopplæringskurs. Videreutvikle Kvalitetslosen som kvalitetssystem. Kontinuerlig arbeid med rutiner og revurdering av disse. Aktiv oppfølging av avviksmedlinger. Utarbeide en mal for alle personalmøter, der blant annet kvalitetsarbeid, etikk og holdninger skal være gjennomgangstema. Motivere ansatte til å bruke de elektroniske verktøy vi har; Gerica, Kvalitetslosen, PPS, etc. Implementere Norsk Helsenett. Implementering av digitalt medisinkabinett. Side 18

20 9. Samlet vurdering av enhetens fremtidige utfordringer. Hva fikk vi til siste år Budsjett i overskudd. Etablering av skjermet enhet, ved å endre målgruppe for en allerede eksisterende gruppe. Oppstart sertifiseringsprosess Livsglede for eldre, med Kick-off dag i august. Gjennomføring av Pårørendeskole for pårørende til personer med demens. Enheten hadde en målsetting om et nærvær på 92 % i Nærværet var på 92,7 %. Innføring av Kvalitetslosen som kvalitetssystem. Hva fikk vi ikke til Gjennomføring av Brukerråd. Enheten hadde en målsetting om å tilby alle sine ansatte medarbeidersamtale i Det har vi ikke klart. 85 % fikk tilbud om dette. Det er ikke funnet en bedre løsning på plassering av hjelpemiddellageret. Hjelpemiddellageret er i dag plassert slik at man må passere en søppelsjakt for å få inn/ut hjelpemiddelene. Utfordringer fremover Å imøtekomme et stadig økende behov for ergoterapitjenester. Alle ansatte har den nødvendige kompetansen de behøver for å yte en god tjeneste. Samhandlingsreformen. Implementering av Norsk Helsenett. Knappe ressurser. Ufrivillig deltid. Rekruttering av fagpersoner. Stort kontrollspenn for lederne mange ansatte per leder. Iverksettelse av eldreplanen. Stadig økende krav til ansatte om dokumentasjon. Rune Myrmell Enhetsleder Mandal sykehjem Side 19

Virksomhetsplan for Holum skole 2012

Virksomhetsplan for Holum skole 2012 Virksomhetsplan for Holum skole 2012 Side 1 Innholdsfortegnelse 1. Mandal kommunes visjon... 3 2. Virksomhetsplan... 4 3. Sammendrag 2011... 4 4. Verdigrunnlag... 6 5. Presentasjon av enheten... 7 5.1.

Detaljer

Virksomhetsplan for Kvalifiserings - enheten 2010

Virksomhetsplan for Kvalifiserings - enheten 2010 Virksomhetsplan for Kvalifiserings - enheten 2010 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 1 2. Mandal kommunes visjon... 2 3. Verdigrunnlag... 3 4. Enhetens ansvarsområder og organisering... 4

Detaljer

Virksomhetsplan for Kvalifiserings - enheten 2012

Virksomhetsplan for Kvalifiserings - enheten 2012 Virksomhetsplan for Kvalifiserings - enheten 2012 Innholdsfortegnelse 1. Mandal kommunes visjon 2 2. Verdigrunnlag 3 3. Enhetens ansvarsområder og organisering 4 3.1. Basistjenester eksistensgrunnlag 4

Detaljer

Virksomhetsplan for Ime skole 2012

Virksomhetsplan for Ime skole 2012 Virksomhetsplan for Ime skole 2012 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 1 2. Mandal kommunes visjon... 2 3. Virksomhetsplan... 3 4. Sammendrag: Hva fikk vi til siste år:... 3 5. Verdigrunnlag...

Detaljer

Sektorplan Helse og omsorg

Sektorplan Helse og omsorg Båtsfjord kommune Sektorplan Helse og omsorg Gode tjenester og fornøyde brukere felles ansvar Helse og omsorg 2012 Saksnr11/393 1.utkast, mai 2012 Hovedmål: Sektorens hovedmål er å gi innbyggerne gode

Detaljer

6.2.7 Helse og omsorg... 48 6.2.4 Plan og samfunn... 49 6.2.5 Ansvar 170 overordnet økonomi... 50 6.3 Finans... 50 6.3.1 Nøkkeltall for finansiell

6.2.7 Helse og omsorg... 48 6.2.4 Plan og samfunn... 49 6.2.5 Ansvar 170 overordnet økonomi... 50 6.3 Finans... 50 6.3.1 Nøkkeltall for finansiell ÅRSMELDING 2013 Innhold 1 Rådmannens innledning... 4 2 Mål og resultater... 7 2.1 Kommentar til måloppnåelsen... 14 3 Kommunen som organisasjon... 18 4 Områdene... 22 4.1 Sentral stab... 22 4.2 Oppvekst

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV PLEIE OG OMSORG

FORVALTNINGSREVISJON AV PLEIE OG OMSORG FORVALTNINGSREVISJON AV PLEIE OG OMSORG FORSAND KOMMUNE AUGUST 2014 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Kostnader og kvalitet på tjenester ved Bamble sykehjem

Kostnader og kvalitet på tjenester ved Bamble sykehjem Kostnader og kvalitet på tjenester ved Bamble sykehjem - Bamble kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 714017 2009 Innholdsfortegnelse Sammendrag...iii 1 Innledning...1 1.1 Avgrensing...1 2 Metode

Detaljer

SOLLIHEIMEN SYKEHJEM VIRKSOMHETSPLAN 2012 2015

SOLLIHEIMEN SYKEHJEM VIRKSOMHETSPLAN 2012 2015 SOLLIHEIMEN SYKEHJEM VIRKSOMHETSPLAN 2012 2015 1 FREDRIKSTAD KOMMUNE SOLLIHEIMEN SYKEHJEM INNHOLD Sammendrag s. 3 Kjerneoppgaver s. 4 Organisering s. 4 Endrede styringssignaler s. 5 Prioriterte oppgaver

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV PLEIE OG OMSORG

FORVALTNINGSREVISJON AV PLEIE OG OMSORG FORVALTNINGSREVISJON AV PLEIE OG OMSORG RANDABERG KOMMUNE AUGUST 2011 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Årsrapport 2010. Hammerfest kommune. Helse og omsorg. Vedtatt av Hammerfest kommunestyre **.**.2011

Årsrapport 2010. Hammerfest kommune. Helse og omsorg. Vedtatt av Hammerfest kommunestyre **.**.2011 Årsrapport 2010 Hammerfest kommune Helse og omsorg Vedtatt av Hammerfest kommunestyre **.**.2011 Årsrapport 2012 2 ÅRSRAPPORT 2012 HELSE OG OMSORG INNHOLD 3 INNHOLD INNHOLD... 3 HELSE OG OMSORG... 4 LEGETJENESTEN...10

Detaljer

HELSE- OG OMSORGSPLAN 2020

HELSE- OG OMSORGSPLAN 2020 HELSE- OG OMSORGSPLAN 2020 Egenmestring Samspill Trivsel Innhold Plangrunnlaget... 3 Hvorfor skal vi ha en plan?... 3 Planprosessen... 4 Nasjonale føringer og verdigrunnlag... 5 Våre utfordringer... 6

Detaljer

Tjenesteanalyse for pleie- og omsorgstjenestene i Marker kommune

Tjenesteanalyse for pleie- og omsorgstjenestene i Marker kommune Tjenesteanalyse for pleie- og omsorgstjenestene i Marker kommune RAUS GLEDE UTVIKLING Tre ord som symboliserer Marker bo- og servisesenter, som viser hva vi som jobber der står for. Innholdsfortegnelse

Detaljer

Pleie- og omsorgssektoren i Nord-Aurdal kommune

Pleie- og omsorgssektoren i Nord-Aurdal kommune Forvaltningsrevisjonsrapport fra Pleie- og omsorgssektoren i Nord-Aurdal kommune Område: Pleie- og omsorgssektoren Kommune: Nord-Aurdal Utført i perioden: Juni-September 2006 Revisor: Dagny Thon Hovrud

Detaljer

VEDLEGG - 3. KVARTALSRAPPORT 2012 DRIFTSENHETENE. Grimstad kommune

VEDLEGG - 3. KVARTALSRAPPORT 2012 DRIFTSENHETENE. Grimstad kommune VEDLEGG - 3. KVARTALSRAPPORT 2012 DRIFTSENHETENE Grimstad kommune 0 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 1 2. Enhet: HR-avdelingen... 3 3. Enhet: Økonomiavdelingen... 5 4. Enhet: Adm- og kommunikasjonsavdelingen...

Detaljer

Driftsenhetenes tertialrapporter 1. tertial 2015

Driftsenhetenes tertialrapporter 1. tertial 2015 Driftsenhetenes tertialrapporter 1. tertial 2015 Grimstad kommune Postadresse: Postboks 123 4891 Grimstad Besøksadresse: Arendalsveien 23 Telefon 37 25 03 00 www.grimstad.kommune.no Utarbeidet av Grimstad

Detaljer

UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER

UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER Lunner kommune UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER Desember 2010 mars 2012 Arkivsaksnr. 12/965-7 1 Innholdsfortegnelse: 1 Innledning... 3 1.1 Mandat... 4 1.2

Detaljer

Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd. Resultatledelse og overordna målekart for Oppdal kommune

Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd. Resultatledelse og overordna målekart for Oppdal kommune Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd Resultatledelse og overordna målekart for Oppdal kommune Innhold Del 1 Introduksjon av resultatledelse... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Innfasing av resultatledelse...

Detaljer

Kreftkoordinatorsatsingen

Kreftkoordinatorsatsingen Kreftforeningen Kreftkoordinatorsatsingen Hovedrapport 2014 Espen Ottesen Vattekar 18.3.2015 Innhold 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 2.1 Hvorfor kreftkoordinatorsatsingen?... 2 2.2 Om kreftkoordinatorsatsningen...

Detaljer

Budsjettdokument 2011

Budsjettdokument 2011 dokument 2011 Årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014 Ny badeplass for alle på Lillebanken Kulturhuset reiser seg på Malmø Rød løper for sykkelbyen Mandal Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 RÅDMANNENS

Detaljer

MÅLSELV KOMMUNE ÅRSMELDING 2013

MÅLSELV KOMMUNE ÅRSMELDING 2013 MÅLSELV KOMMUNE ÅRSMELDING 2013 INNHOLD RÅDMANNENS FORORD... 2 MEDARBEIDERE OG ORGANISASJON... 3 ANTALL ÅRSVERK I 2012 OG 2013... 3 SYKEFRAVÆRSUTVIKLING... 3 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) OG IA... 4

Detaljer

Tjenesteanalyse for pleie- og omsorgstjenestene i Modum kommune 2011

Tjenesteanalyse for pleie- og omsorgstjenestene i Modum kommune 2011 Tjenesteanalyse for pleie- og omsorgstjenestene i Modum kommune 2011 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Ressursanalyse... 4 2.1 Prioritering... 4 2.2 Dekningsgrad... 4 2.3 Produktivitet... 5 2.4

Detaljer

F E L L E S F U N K S J O N E R - 2012

F E L L E S F U N K S J O N E R - 2012 VIRKSOMHETENES ÅRSMELDINGER 2012 INNHOLD FELLESFUNKSJONER - 2012... 3 STRATEGIENHETEN - 2012... 6 ASKIMBARNEHAGEN - 2012... 9 ASKIMSKOLEN - 2012... 13 FAMILIENS HUS - 2012... 17 NAV - 2012... 22 ÅPEN OMSORG

Detaljer

handlingsplan for eldre

handlingsplan for eldre ispigger pensjon bingo gamle venner TT-k o`stol sydentur fritid kamferdrops vafler tannglass kryssord barnebarn busstur bridge gullbryllup alt var bedre før Aurskog-Høland kommune den romslige kommunen

Detaljer

Strategisk helse- og omsorgsplan 2015-2025

Strategisk helse- og omsorgsplan 2015-2025 2015-2025 Sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Side 2 Strategisk helse- og omsorgsplan Forord Strategisk helse og omsorgs plan med delplaner for 2015-2025 erstatter omsorgsplan 2010-2019 og er den

Detaljer

Plan for fysioterapi- og ergoterapitilbudet i Stavanger kommune

Plan for fysioterapi- og ergoterapitilbudet i Stavanger kommune Plan for fysioterapi- og ergoterapitilbudet i Stavanger kommune Sammendrag Plan for fysioterapi og ergoterapitilbudet i Stavanger kommune handler om tiltak for å sikre at de innbyggerne som trenger det

Detaljer

Gjerdrum kommune Rådmannens forslag til Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 2021

Gjerdrum kommune Rådmannens forslag til Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 2021 Gjerdrum kommune Rådmannens forslag til Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 2021 Innholdsfortegnelse Gjerdrum kommune 1 Budsjett 2015 1 Rådmannens kommentarer 1 2. Overordnet del 3 2.1Gjerdrum kommunes organisering

Detaljer

Omsorgsplan for Sandnes kommune 2012-2030

Omsorgsplan for Sandnes kommune 2012-2030 MODIG ROMSLIG SUNN Den gode og aktive omsorg Omsorgsplan for Sandnes kommune 2012-2030 Sandnes - i sentrum for fremtiden Innhold 1 Innledning... 3 2 Statlige mål og styringssignal... 4 2.1 Lovgrunnlag...

Detaljer

Selbu kommune. Sak 06/01087-53 / STES Dok:12312/07. Helse- og sosialplan. Selbu kommune. Foto: Debbie Spets

Selbu kommune. Sak 06/01087-53 / STES Dok:12312/07. Helse- og sosialplan. Selbu kommune. Foto: Debbie Spets Selbu kommune Sak 06/01087-53 / STES Dok:12312/07 Helse- og sosialplan Selbu kommune Foto: Debbie Spets INNHOLD: FORORD side 3 SAMMENDRAG side 3 1. INNLEDNING side 6 1.1. Lovgrunnlag side 6 1.2. Resultatvurdering

Detaljer

1. Rådmannens innledning... 4 2. Mål og resultater... 6 2.1 Kommentarer til måloppnåelsen:... 10

1. Rådmannens innledning... 4 2. Mål og resultater... 6 2.1 Kommentarer til måloppnåelsen:... 10 Årsmelding 2012 1 Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens innledning... 4 2. Mål og resultater... 6 2.1 Kommentarer til måloppnåelsen:... 10 3. Kommunen som organisasjon... 15 4. Områdene... 20 4.1 Sentral stab...

Detaljer