Virksomhetsplan for Mandal sykehjem 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Virksomhetsplan for Mandal sykehjem 2012"

Transkript

1 Virksomhetsplan for Mandal sykehjem 2012

2 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse Mandal kommunes visjon Verdigrunnlag Enhetens ansvarsområder og organisering Basistjenester eksistensgrunnlag Organisasjonskart Brukere / innbyggere Status Vurdering Målsetting / ambisjonsnivå Tiltak / handlingsplan Medarbeidere Status Vurdering Kompetansekartlegging Målsetting / ambisjonsnivå Tiltak / handlingsplan Økonomi Status Vurdering Målsetting / ambisjonsnivå Tiltak / handlingsplan Kvalitet / arbeidsprosesser Status Vurdering Målsetting / ambisjonsnivå Tiltak / handlingsplan Samlet vurdering av enhetens fremtidige utfordringer Side 1

3 2. Mandal kommunes visjon I visjonen ligger: - Mandal har det som skal til - Mandal er det selvfølgelige valg - Mandal er stedet med flest soldager i året - det er (sole)klart! Mandal soleklart skal skape optimisme, tilhørighet og identitetsfølelse samtidig som det uttrykker at Mandal kommune har alt som skal til for at barn, unge, voksne og gamle trives og opplever kommunen som et godt sted å bo. Visjonen skal også være en merkevare som skal trekke flere turister til kommunen og sette Mandal på kartet nasjonalt og internasjonalt. Visjonen skal gi Mandal et positivt omdømme. Vi ønsker at flere vil flytte til byen. At flere ønsker Mandal som sin bo- og arbeidskommune samtidig som Mandal skal være det foretrukne valget ved næringsetablering. Visjonen Mandal soleklart har satt kursen for Mandal fram til Visjonen utfordrer oss til å skape en kommune som oppleves av alle våre innbyggere som den kommunen som har det som skal til. Vi har derfor ved denne planrevisjonen spesielt valgt å jobbe for: o Gode oppvekstvilkår for barn og unge. Barn og unge skal bli tatt på alvor og hørt. o Sikre en verdig og meningsfull hverdag også for innbyggere som av helsemessige, sosiale eller strukturelle årsaker ikke har lønnet arbeid. o Utvikle kulturlivet i Mandal som trivselsfaktor og kulturell møteplass for innbyggere i hele regionen. o Skape attraktive møteplasser og tilgjengelighet for folk i alle aldre med ulike behov. o Eldre innbyggere i kommunen skal oppleve en god hverdag. o Like muligheter og rettigheter i samfunnet for alle uansett hudfarge, etnisk bakgrunn, trosbekjennelse, kjønn og nasjonalitet. o Medvirke til å opprettholde og videreutvikle et variert og bærekraftig næringsliv. o Styrke bruker- og innbyggerperspektivet i tjenesteproduksjonen. o Tilrettelegge for et attraktivt og godt botilbud. o Forvaltning av strandsonen og utvikling i eksisterende og nye hytteområder Side 2

4 3. Verdigrunnlag Mandal kommune er preget av et positivt menneskesyn basert på respekt, tillit og service som kjennetegnes ved: åpenhet og respekt gode relasjoner mellom innbyggere / ansatte / institusjoner der innbyggerne møtes med service og likeverd der ledelsen eksponerer kjerneverdiene har godt humør MANDAL KOMMUNE SKAL HA EN ORGANISASJON PREGET AV: Brukerorientering Aktiv innbygger- / brukerdialog valgfrihet fleksibilitet Offensiv / proaktiv holdning som gjenspeiler: initiativ stå på vilje frihet under ansvar kreativitet glede konkurransevilje Helhetstenking team smidighet fellesskapets interesser Side 3

5 4. Enhetens ansvarsområder og organisering 4.1. Basistjenester eksistensgrunnlag Mandal sykehjem er Mandal kommunes sykehjem. De aller fleste tjenestene våre er lovfestede tjenester som er hjemlet i Helse- og omsorgstjenesteloven. Mandals sykehjem kan tilby et variert spenn av tjenester til kommunens innbyggere og har følgende avdelinger og ansvarsområder; Avdeling 1: Korttidsavdeling. 22 korttidsplasser, inkludert 4 plasser for lindrende behandling, 3 isolater, 4 rulleringsplasser og 2 rehabiliteringsplasser. Vanligvis er en stor andel av plassene besatt av pasienter som har fått fast plass. Avdeling 2: Langtidsavdeling. 24 plasser. Avdeling 3: Langtidsavdeling. 24 plasser. Avdeling 2, 3 og deler av Avdeling 5 er generalist avdelinger. Det vil si at avdelingene ikke er spesialiserte avdelinger med en enkelt pasientgruppe. Her bor det pasienter med ulike sykdommer, også demente pasienter. Avdeling 4: Langtidsavdeling for aldersdemente. 36 plasser. Avdeling 5: Langtidsavdeling, inklusiv forsterket skjermet enhet. 22 plasser. Totalt er det plass til 128 pasienter ved Mandal sykehjem. Som en følge av Samhandlingsreformen har sykehjemmet gått til anskaffelse av 4 ekstra senger, som muliggjør en økning på 4 plasser. Dersom det i fremtiden viser seg å være behov for disse ekstra sengene, vil det innebære at vi i kortere perioder kan operere med dobbeltrom på korttidsavdelingen. Avdeling for fysioterapi, ergoterapi og hjelpemidler: Avdelingen tilbyr hjelpemidler, fysikalsk behandling og ergoterapi samt syns- og hørselsoppfølging individuelt og i tverrfaglig team ved behov. Avdelingen yter rehabilitering og habilitering overfor hjemmeboende pasienter og rehabiliteringspasienter på Mandal sykehjem. Avdelingen samarbeider med Pleie- og omsorgsenhetene, Mandal sykehjem og privat praktiserende fysioterapeuter om rehabilitering og habilitering. Avdelingen har ansvar for oppfølging av fysioterapeuter med driftsavtale. Sentralkjøkken: Produksjon av mat til sykehjemmets beboere og hjemmeboende pasienter, samt utkjøring. Sentralkjøkkenet produserer også maten som selges i sykehjemmets kafe, Kafé hjerterom, samt catering ut av huset. Kafé hjerterom har åpent 5 dager i uken. Dagsenter: Tilbyr 20 plasser hver dag 5 dager i uken. Antall dager hver pasient får tildelt via vedtak, varierer fra 1 til 5 dager per uke. Side 4

6 Vaskeri: Vaskeriet vasker alt pasienttøyet til langtidspasienter. I tillegg til det ovennevnte, har sykehjemmet eget laboratorium, 2 tilsynsleger i til sammen 100% stilling, samt merkantile tjenester. Frisør og fotpleie tilbys av private. Dessuten vasker og leier Nor tekstil AS ut arbeidstøy, sengetøy og håndklær til sykehjemmet. Vaktmestertjenester til sykehjemmet leveres fra bygg og eiendomsenheten Organisasjonskart Enhetsleder Administrasjon Tilsynsleger Vaskeriet Dagsenteret Avdeling 1 Avdeling 2 Avdeling 3 Avdeling 4 Avdeling 5 Sentralkjøkken Avdeling for fysioterapi, ergoterapi og hjelpemidler Side 5

7 5. Brukere / innbyggere 5.1. Status Det er en jevn stor pågang på alle sykehjemmets tjenester, og spesielt stor er pågangen på langtidsplasser, ergoterapitjenester og hjelpemidler. Avdeling 1 er i utgangspunktet en korttidsavdelingen, men ofte er ca 50% av alle plassene ved avdelingen besatt med langtidspasienter. Med blant annet bakgrunn i skifte av enhetsleder, ble det i 2011 ikke avholdt brukerråd i enheten. Sykehjemmets avdelinger har i mange år hatt et godt samarbeid med pårørende og pårørendekontaktene, også i Målet er at alle langtidsavdelingene skal ha en pårørendekontakt per gruppe. Mandal sykehjem er helt avhengig av tilbakemeldinger og medvirkning fra både pasienter og pårørende for å kunne spisse tilbudet og tjenestene på en best mulig måte for å møte pasientenes behov. Når ny beboer flytter inn tilbys møte med beboer, pårørende og avdelingsleder/gruppeleder. Det tilbys også en årlig oppfølgingssamtale. Mandal sykehjem gjennomførte ikke brukerundersøkelse i Mandal sykehjem startet opp prosessen med å bli sertifisert som et Livsgledesykehjem i desember Å bli sertifisert som et Livsgledesykehjem innebærer blant annet et økt fokus på ulike aktivitetstilbud for pasientene. Noe som også inkluderer en systematisering av allerede iverksatte aktivitetstilbud på sykehjemmet. I 2011 arrangerte enheten sammen med Lindesnes kommune og frivilligsentralene i begge kommunene Pårørendeskole for pårørende til personer med demens. Dette har vært vellykket. Kurset var fullbooket og gode tilbakemeldinger ble gitt. Ny runde med Pårørendeskole er under planlegging Vurdering Samhandlingsreformen står nå for tur, og reformen vil trolig føre med seg et økt behov for korttidsplasser. En mulig måte å møte denne utfordringen på, er å øke omløpshastigheten på korttidsplassene. Konsekvensen av et slikt grep er at liggetiden blir kortere, samt at belegget hele uken gjennom vil bli høyere. Tidligere var det praksis at flere av korttidspasientene skulle skrives ut før helgen, og at nye skulle komme inn etter helgen. Dette førte da til at belegget var lavere i helgene enn ellers i uken. Side 6

8 For å imøtekomme beboernes sosiale behov, er vi avhengige av medspillere. De aller viktigste er pårørende. Men også frivillige organisasjoner, lag, foreninger og enkeltpersoner er svært viktige i denne sammenheng. Gjennom året er det en rekke større og mindre arrangementer som blir holdt på sykehjemmet og vi har et godt samarbeid med frivillige, diverse lag og organisasjoner, Mandal Frivilligsentral og enkeltpersoner. Gledelig er det også at sykehjemmet i større og større grad er blitt brukt som utstillingsområde hvor den kreative delen av Mandals befolkning har mulighet til å vise frem sine arbeider. Dette er noe vi ønsker å fortsette med og videreutvikle. Vi er helt avhengig av den frivillige innsatsen som Mandals befolkning yter overfor Mandal sykehjem, og det er av avgjørende betydning at vi ivaretar dette samarbeidet så godt som mulig. Innsatsen er uvurderlig, og den settes stor pris på. De siste årene har vi sett en kraftig økning i etterspørselen av hjelpemidler og ergoterapitjenester, noe som til tider har ført til lange ventelister og avvik på saksbehandlingen spesielt på ergoterapitjenestene. I løpet av 2011 har det blitt utarbeidet en prioriteringsliste over hvilke typer hjelpemidler og hvilke typer problemstillinger som skal prioriteres først. Det har vært helt nødvendig å gjennomføre dette arbeidet, da det var helt umulig å imøtekomme alle ønsker og behov uten en klart definert prioriteringliste. I tillegg førte dette arbeidet med seg en større forutsigbarhet for brukerne, da pasientene ved henvendelser tidlig fikk informasjon om hva de kunne forvente av ventetid og hjelp. Sett i lys av Samhandlingsreformen og dens fokus på forebygging vil det nok i fremtiden bli et større behov for denne typen tjenester. En eventuell forsterkning av ergoterapitjenestene vil muligens kunne gi en økonomisk gevinst i fremtiden, da kommunens medfinansiering av sykehusutgifter trolig vil bli mindre med større fokus på forebygging Målsetting / ambisjonsnivå Mandal sykehjem har satt seg følgende målsettinger for 2012 Brukerne av tjenestene Mandal sykehjem tilbyr, er tilfredse med det tilbudet de mottar. Pårørende til beboerne på sykehjemmet opplever å bli møtt og at de har tilgang på viktig informasjonen via de informasjonskanalene sykehjemmet bruker. Side 7

9 MÅLEKART BRUKERE Målsetting Tilfredse brukere Tilfredse pårørende Måleindikator Ambisjonsnivå 2011 Resultat 2011 Ambisjonsnivå 2012 Livsglede for eldre Etablere Oppstart Sertifisering Ikke gjennomført Kontinuerlig Brukerråd Videreføre brukerråd Brukerundersøkelse Generell tilfredshet med tjenesten. Pårørendeskole for pårørende til personer med demens Tilgjengelig Informasjon Planlegge og starte prosessen 3,56 (brukerundersøkelse i 2008) Gjennomført 3,39 (i 2008) 3,8 Gjennomført 3, Tiltak / handlingsplan Gjennomføring av pasient-, bruker- og pårørendeundersøkelse i løpet av våren Sertifisering som et Livsglede sykehjem. Leasing av en Livsglede bil. Tilby pasientene på sykehjemmet et variert aktivitetstilbud. Å utrede muligheten for å kunne tilby aktiviteter på Dagsenteret som er bedre tilpasset menn. Søke å finne løsninger som muliggjør en økning av ergoterapiressursene. Å utrede muligheten for en enda bedre utnyttelse av de totale fysioterapiressursene i kommunen, inklusiv de private fysioterapeutene. Sette opp Eldreplanen som et fast informasjonspunkt på personalmøter og ledermøter, samt sette ned arbeidsgrupper når tidsplanen for etablering av nye omsorgsplaner er lagt. At viktig informasjon blir gjort tilgjengelig via diverse informasjonskanaler, som for eksempel internettsiden til kommunen og oppslagstavler på hver avdeling. Å få på plass et bruker- og pårørenderåd, som kan fungere året rundt. Gjennomføre en ny runde med Pårørendeskole for pårørende til personer med demens. Opprettholde et godt samarbeid med frivillige, organsisasjoner og lag. Side 8

10 6. Medarbeidere 6.1. Status Mandal kommune har prosedyre for sykefraværsoppfølging. Disse finnes på intranettet sammen med dokumentasjonsskjema for oppfølging, opplisting av aktuelle virkemidler og samtaleskjema for oppfølging. Prosedyren for sykefravær er billedliggjort i laminerte plakater som finnes på alle arbeidssteder. Medarbeiderundersøkelse gjennomføres hvert år blant kommunens ansatte/vikarer på ett gitt tidspunkt (høsten). Undersøkelsen er elektronisk og anonymisert. Resultatene av medarbeiderundersøkelsen legges til grunn for tiltak i virksomhetsplanene for kommende år. Antall ansatte og årsverk i enheten, fordelt per avdeling Ansatte Mandal sykehjem Merkantil, dagsenter, vaskeri Avdeling Avdeling Avdeling Avdeling Avdeling Sentralkjøkken Avd. for fysio-, ergoterapi og hjelpemidler H/S H/S H/S 9 Årsverk Mandal sykehjem 138,19 130,95 131,63 150,4 Merkantil, dagsenter, vaskeri 8,28 8,65 8,65 8,95 Avdeling 1 23,62 23,61 23,62 24,9 Avdeling 2 19,02 19,05 19,05 20,16 Avdeling 3 18,98 19,05 19,04 19,9 Avdeling 4 32,89 32,9 32,9 36,78 Avdeling 5 26,19 20,98 21,66 27,3 Sentralkjøkken 6,21 6,71 6,71 6,61 Avd. for fysio-, ergoterapi og hjelpemidler H/S H/S H/S 5,8 Tallene viser en økning på ca. 19 årsverk fra 2010 til Avdeling for fysio-, ergoterapi og hjelpemidler har blitt flyttet organisatorisk til Mandal sykehjem. Dette innebærer en økning på cirka 6 årsverk. En økning på ca. 5 årsverk skyldes økt behov for personell for å kunne gi ekstra ressurskrevende pasienter et tilfredsstillende tilbud. De resterende 8 årsverkene, er ikke nye årsverk i Denne økningen av årsverk ble gjennomført for 3-4 år siden, men har ikke blitt rapportert under totalt antall årsverk tidligere. Dette er årsverk som blir finansiert av vikarmidler Side 9

11 og som har blitt fordelt på ansatte som har ønsket å øke sine stillingsbrøker. Dette både som et grep for å gjøre noe med ufrivillige deltid, men også for å minske konsekvensene ved fravær ikke for å øke grunnbemanningen. Den økte ressursen, er blitt fordelt på tidspunkter av døgnet, der det oppstår hyppigst fravær. Som tidligere nevnt er dette blitt finansiert av vikarmidler, og denne ressursen skal tæres på før man leier inn ekstra personell ved fravær. Vikarposten på budsjettet er blitt tilsvarende redusert. Resultater fra siste medarbeiderundersøkelse Stolthet over egen arbeidsplass 4,5 4,8 4,8 4,9 4,8 Helhetsvurdering trivsel 4,6 4,5 4,5 4,5 4,4 Snitt totalt 4,0 4,5 4,5 4,4 4,5 Medarbeiderundersøkelsen viser omtrent de samme resultat som de siste årene. Det har vært en liten nedgang på stolthet over egen arbeidsplass og helhetsvurdering trivsel. Snittet totalt har økt litt. Grep som kan øke trivsel og stolthet er satt i gang. Vi håper dette vil slå positivt ut på medarbeiderundersøkelsen i Enheten har blant annet satt i gang et prøveprosjekt i samarbeid med Quick Care for å øke fokuset på betydningen av fysisk aktivitet blant personale, i første omgang på 2 avdelinger. Sykefraværsstatistikk for hele enheten utvikling siste 2 år. Totalt jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov Des ,3 11,4 11,3 9,5 9,1 8,0 5,9 4,4 5,6 5,8 5,0 4,5 5, ,6 8,9 11,4 10,5 9,1 9,0 9,2 7,2 7,4 9,6 10,5 12,3 11,3 Sykefraværet viser en sterk positiv trend. Fra 2010 til 2011, er fraværet redusert med 2,3 % Vurdering Mandal sykehjem hadde et nærvær i 2011 på 92,7 %. Det var en økning i nærværet på 2,3 % fra Det er vanskelig å si noe sikkert om bakgrunnen for denne økningen, men fokus på Quick care i kommunen og gjennomførte miljøtiltak er nok medvirkende faktorer til det økte nærværet. Sykehjemmet inngikk et samarbeid med Qucik care om et prosjekt over 12 uker, der alle ansatte på 2 avdelinger ble invitert med. 60 ansatte meldte seg på prosjektet, og noe frafall har det vært det, men ikke mer enn man kunne forvente. Prosjektet skal evalueres utover våren 2012, men erfaringene så langt er veldig gode. Deltakerne er positive, og tilbakemeldingene vitner om en endret kultur, spesielt når det kommer til betydningen av fysisk aktivitet. Ansatte på andre avdelinger etterspør nå det samme tilbudet. Side 10

12 Mandal sykehjem sysselsetter mange personer. Per hadde sykehjemmet 250 ansatte fordelt på cirka 150 årsverk. Dette gir et gjennomsnitt på 0,6 årsverk per ansatt. Ideelt sett burde dette gjennomsnittet vært større. Dersom det hadde vært tilfelle, ville det gitt positive ringvirkninger ved at kontinuiteten på tilbudet trolig ville blitt bedre. I tillegg ville det lette rekrutteringen dersom vi hadde hatt flere store stillinger å tilby. Arbeidsmiljøet ville trolig også blitt påvirket i positiv retning dersom flere ansatte var ansatt i større stillinger. Med de ressurser som enheten per dags dato rår over og med bakgrunn i den praksis som er innarbeidet i forhold til turnusarbeid med arbeid hver 3. helg, er det ikke mulig å tilby større stillinger til ansatte. Minimumsbemanningen i en helg multiplisert med 3 (for 3. hver helg arbeid) gir antall ansatte som er påkrevd for at turnusen skal gå opp. De tildelte stillingsressursene skal deretter fordeles på dette antallet ansatte, noe som gir seg utslag i mange deltidsstillinger. Inklusiv mange små helgestillinger. Forskning viser at eneste løsning på denne problemstillingen, er å arbeide oftere helg. I Finland er det kun 10 % av de ansatte som arbeider deltid. Bakgrunnen for at dette er mulig i Finland, er fordi de ansatte arbeider 2. hver helg. De siste årene har Mandal sykehjem hatt problemer med å rekruttere spesielt sykepleiere, men også fagarbeidere. Til faste stillinger, har vi så langt stort sett klart å rekruttere ønsket personell, med unntak av små helgestillinger. Til små helgestillinger for fagarbeidere, sliter vi med å rekruttere personell med riktig kompetanse. Når det gjelder vikariater av ulik art, er det spesielt vanskelig å rekruttere sykepleiere. Dette er en en utfordring som er blitt forsøkt løst med å ansette sykepleiere i faste stillinger som fraværserstattere. Så langt har det vært en suksess. Utfordringen med å rekruttere nok fagpersoner, er størst om sommeren. Det er ikke vanskelig å rekruttere sommervikarer, men mange av dem som søker på sommerjobb har naturligvis ikke den fagkompetanse som etterspørres. På Mandal sykehjem er vi veldig fornøyd med sommervikarene. Dette er flotte ungdommer som i mange tilfeller kommer tilbake år etter år. På tross av dette er vi avhengig av en viss kontinuitet og et visst antall ansatte med riktig fagkompetanse. Vi ser at tiden snart er moden for å prøve ut et vikarbyrå for å takle sommeren på en bedre måte enn de siste somrene. Lagerfasilitetene til kommunens hjelpemiddellager, har vært en mye omdiskutert utfordring de senere årene. Hjelpemidlene må fraktes gjennom en garasje på sykehjemmet, forbi en stor søppelcontainer. Dette er ikke en ønsket løsning, og ulike løsninger har vært diskutert. Blant annet har det vært diskutert å bruke kjelleren på sykehuset som lager. Dette kunne vært en god løsning dersom resten av avdelingen også hadde flyttet til sykehuset, noe som ikke er mulig å få til på det nåværende tidspunkt. Å dele opp avdelingen, som denne løsningen ville innebære, er ingen god løsning, da alle ansatte i avdelingen er avhengig av kort vei til hjelpemidlene. Andre Side 11

13 alternativer må utredes, og en mulighet er å flytte søppelcontainerne ut utenfor garasjen. Et slikt alternativ vil kreve en liten investering Kompetansekartlegging Kompetanseutvikling er et kontinuerlig utviklingsarbeid for å heve medarbeidernes kompetanse på alle områder. Økt kompetanse gir bedre tjenester og mer fornøyde brukere, og det bidrar til stolte medarbeidere og bedre omdømme. Arbeidstakere søker seg til, og blir på arbeidssteder der de får bruke og utvikle sin kompetanse. Mandal sykehjem utarbeidet i 2009, sammen med Pleie- og omsorg Øst og Pleie- og omsorg Vest, en kompetanse- og rekrutteringsplan. Denne er styrende for enhetenes prioritering av kurs og etter- og videreutdanning. Høsten 2009 ble det gjennomført en kartlegging av ansattes kompetanse. Til tross for lav svarprosent ved sykehjemmet (cirka 33 %), viste svarene at de ansatte ved sykehjemmet har høy kompetanse. Å legge til rette for kompetanseutvikling er viktig når det gjelder å beholde kompetent personell. Kanskje spesielt viktig er det at lederne har lederutdannelse. 5 av sykehjemmets 7 avdelingsledere, har i løpet av 2011 startet opp med lederutdanningsprogrammer. I tillegg til dette har vi ansatte som holder på med forskjellige typer videreutdanninger, deriblant Eldreomsorgens ABC, Aldring og helse, Demens og psykisk helse og Lindrende omsorg Målsetting / ambisjonsnivå Flere ansatte får større stilling i løpet av Rekruttere riktig fagpersonell til riktig tid. Økt fokus på faktorer som påvirker arbeidsmiljøet. MÅLEKART MEDARBEIDERE Målsetting Måleindikator Resultat 2011 Ambisjonsnivå 2012 Ufrivillig deltid Øke stillingsstørrelsene 20 Personer får økt stillingsstørrelse Godt arbeidsmiljø Helhetsvurdering trivsel 4,4 4,7 Mobbing, diskriminisering og 4,6 4,8 varsling Medarbeidersamtale 85 % 100 % Nærvær 92,7 % 93 % Side 12

14 6.5. Tiltak / handlingsplan Utrede mulighetene for å få til et prosjekt som kan redusere omfanget av ufrivillig deltid, samt redusere antall små helgestillinger. Utrede muligheten for å benytte seg av vikarbyrå, spesielt ved sommeravvikling, men også ellers i året ved behov. Gi tilbud om medarbeidersamtale til alle ansatte i enheten. Tilrettelegge for felles sosiale aktiviteter i enheten. Sette ned en komite som kan ta initiativ til uformelle sosiale aktiviteter for alle ansatte. Utrede de økonomiske konsekvensene ved å flytte søppelcontainerne som står i garasjen som leder inn til kommunens hjelpemiddellager. Nytt leskur må eventuelt bygges til dette formålet. Søke om investeringsmidler til et slikt prosjekt. Fokusere på trivsel og positivitet i all aktivitet på sykehjemmet. Spesielt i diverse møter. Bevisstgjøring av betydningen av å omtale «vår» arbeidsplass med positivt fortegn. Bevisstgjøring av at alle ansatte har et ansvar for å skape et godt arbeidsmiljø. Fokus på fremsnakking unngå baksnakking. TMA-terapeutisk mestring av aggresjonsatferd, skal tilbys til utvalgte ansatte i Kompetanseheving jamfør kompetanse- og rekrutteringsplan. Gjennomføre mer felles internundervisning på tvers av avdelingene innen viktige områder som Gerica, IPLOS, og annet. Lage årshjul for diverse viktige kurs. Legge til rette for mer refleksjon i hverdagen både formelle og uformelle arenaer for refleksjon. Tilby tidsbegrenset gruppetrening under veiledning av fysioterapeut (Quick Care?), til de ansatte på Mandal sykehjem som ikke allerede har fått dette tilbudet. Søke midler hos NAV arbeidslivssenter til å dekke deler av utgiftene. Side 13

15 7. Økonomi 7.1. Status Budsjett /regnskapsresultat siste tre år. Regnskap Regnskap Rev. Budsjett Regnskap Avvik Kr Prosent Driftsutgifter , , , , ,- -2,3% Driftsinntekter , , , , ,- 16,3% Driftsresultat , , , , ,- 0,27% Regnskapet viser for 2011 et overskudd/mindreforbruk totalt på kr ,-. Det var en stor økning i rammen fra 2010 til Dette kan forklares ved to forhold. Avdeling for fysio-, ergoterapi og hjelpemidler ble organisatorisk flyttet fra Helse- og sosialenheten til Mandal sykehjem den 1/ Rammen ble i tillegg økt med 4 millioner kroner med bakgrunn i ekstra ressurskrevende brukere. Kommunen vil få tilsvarende beløp i refusjon fra staten Vurdering Størstedelen av Mandal sykehjems budsjett er knyttet opp til lønnsutgifter. Andre driftsutgifter blir stort sett dekket av inntekter sykehjemmet får i vederlag fra beboerne og andre brukerbetalinger. Bemanningen på sykehjemmet er lav, og det er lite rom for reduksjon i driften, uten å redusere å antall plasser. Noen deler av driften vil det likevel være mulig å effektivisere noe. Blant annet gjelder dette innføringen av digitalt medisinkabinett. Målet er at dette skal være i drift fra våren Tiltaket vil føre til en bedre medikamentlogistikk og dermed en kostnadsreduksjon. Likeledes vil leasing av en 9-seter til sykehjemmet kunne redusere utgiftene enheten har til transport av brukerne til og fra dagsenteret. Per i dag skjer transporten med Taxi Målsetting / ambisjonsnivå Å holde budsjettrammen. MÅLEKART ØKONOMI Målsetting Måleindikator Resultat 2011 Økonomisk balanse Budsjettavvik Overskudd på ,- Ambisjonsnivå 2012 Balanse Side 14

16 7.4. Tiltak / handlingsplan Ta i bruk digitalt medisinkabinett i løpet av våren Bestille en 9-seter til transport av dagsenter pasienter. Følge nøye med på regnskapet månedlig budsjettkontroll. Periodisering av budsjettet. Søke prosjektmidler. Bevisstgjøring rundt søppelhåndtering. Bevisstgjøring i forhold til bestilling av matvarer fra kjøkkenet. Bevisstgjøring i forhold til bruken av strøm. Være kritiske i forhold til innleie av vakter. I tilfeller der det er naturlig å innhente anbud på tjenester, er det viktig at vi fortsetter det gode samarbeide med OFA. Side 15

17 8. Kvalitet / arbeidsprosesser 8.1. Status Mandal sykehjem har følgende overordnede målsetting som ligger til grunn for all aktivitet ved sykehjemmet: Trygghet for et verdig liv der den enkeltes og nettverkets ressurser utnyttes aktivt. Trygghet for nødvendig pleie- og omsorg i institusjon når behov oppstår. I løpet av 2011 ble Kvalitetslosen tatt i bruk. Kvalitetslosen er et dataprogram som både er en elektronisk kvalitetshåndbok og et elektronisk avvikssystem. Per i dag er følgende enheter i tillegg til sykehjemmet tilknyttet Kvalitetslosen: Pleie- og omsorg Vest, Pleie- og omsorg Øst, Helse- og sosialenheten og Barnevernet. Enhetene samarbeider tett om innholdet i kvalitetslosen, og i den grad det er mulig lages det flest mulig felles rutiner. Kvalitetsarbeidet bygger på forskriften «Kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene». Antall avvik i 2011 Som oversikten viser, ble det rapportert 247 avvik på enheten i Avviksrapportering er et viktig verktøy for å sikre god kvalitet på tjenesten, samt ivareta HMS Vurdering Mandal sykehjem leverer tjenester av god kvalitet, og det ønsker vi å fortsette med også i For å kunne få det til, er vi avhengig av en god dialog med brukerne av våre tjenester, samt pårørende. Vi er helt avhengig av tilbakemeldinger fra pårørende for å kunne utvikle våre tjenester. De økonomiske rammene setter klare begrensninger i forhold til kvaliteten på tjenestene, men målet må være at vi klarer å gi en best mulig tjeneste innefor de rammer vi rår Side 16

18 over. I løpet av 2012 skal Mandal sykehjem sertifiseres som et livsgledesykehjem. Dette vil hjelpe oss til å sette allerede gode tiltak i system. For å kunne yte tjenester av god kvalitet er vi også avhengig av at personale til enhver tid har den kompetansen som er nødvendig. For å sikre dette, må vi til enhver tid vurdere ulike tiltak som for eksempel kompetansehevende tiltak, internundervisning og rekrutteringstiltak. Kontinuitet i arbeidet er også en viktig faktor i et kvalitetsperspektiv. For å bedre kontinuiteten, er det viktig at vi arbeider videre med ulike tiltak for å redusere ufrivillig deltid. For å kunne yte tjenester av god kvalitet, er vi avhengig av at Norsk Helsenett er på plass så fort som mulig. I tiden fremover, er det lagt opp til at mesteparten av informasjonen mellom SSHF, legene og kommunen skal utveksles via Norsk Helsenett. Det er inngått avtale med Health Tech om digitalisering av medisinrom på Mandal sykehjem. Levering av utstyr og installasjon vil skje i løpet av våren Digitaliseringen av medisinrommet vil etter planen gi flere positive effekter. Det er ventet at antall feil ved dosering/legging av dosetter vil bli langt færre. Kontrollen over lagerbeholdningen og bestilling av medisiner vil bli langt mer effektiv, og færre medikamenter vil bli kassert Målsetting / ambisjonsnivå Norsk Helsenett er på plass i løpet av Ansatte har tilstrekkelig med kompetanse til å kunne utføre tjenester av god kvalitet. Digitalt medisinkabinett er på plass i løpet av våren MÅLEKART KVALITET / INTERNE PROSESSER Målsetting Måleindikator Resultat 2011 Ambisjonsnivå 2012 Tjenester av god kvalitet God tilgjengelighet på tjenestene Andel avvik som er fulgt opp 100% Fornøydhet med tilgjengelighet 3,27 (i 2008) 3,5 Tilgjengelig informasjon 3,39 (i 2008) 3,6 Side 17

19 8.4. Tiltak / handlingsplan Utvikle et årshjul for internundervisning for å kvalitetssikre at alle ansatte har nødvendig kompetanse for å kunne yte en god tjeneste. Eksempler på tema som bør være rullerende kan være; Gerica-kurs (fagprogram), dokumentasjon, Normen, taushetsplikt, osv. Noen rullerende kurs er allerede på plass, som; Brannvernkurs og Medikamentopplæringskurs. Videreutvikle Kvalitetslosen som kvalitetssystem. Kontinuerlig arbeid med rutiner og revurdering av disse. Aktiv oppfølging av avviksmedlinger. Utarbeide en mal for alle personalmøter, der blant annet kvalitetsarbeid, etikk og holdninger skal være gjennomgangstema. Motivere ansatte til å bruke de elektroniske verktøy vi har; Gerica, Kvalitetslosen, PPS, etc. Implementere Norsk Helsenett. Implementering av digitalt medisinkabinett. Side 18

20 9. Samlet vurdering av enhetens fremtidige utfordringer. Hva fikk vi til siste år Budsjett i overskudd. Etablering av skjermet enhet, ved å endre målgruppe for en allerede eksisterende gruppe. Oppstart sertifiseringsprosess Livsglede for eldre, med Kick-off dag i august. Gjennomføring av Pårørendeskole for pårørende til personer med demens. Enheten hadde en målsetting om et nærvær på 92 % i Nærværet var på 92,7 %. Innføring av Kvalitetslosen som kvalitetssystem. Hva fikk vi ikke til Gjennomføring av Brukerråd. Enheten hadde en målsetting om å tilby alle sine ansatte medarbeidersamtale i Det har vi ikke klart. 85 % fikk tilbud om dette. Det er ikke funnet en bedre løsning på plassering av hjelpemiddellageret. Hjelpemiddellageret er i dag plassert slik at man må passere en søppelsjakt for å få inn/ut hjelpemiddelene. Utfordringer fremover Å imøtekomme et stadig økende behov for ergoterapitjenester. Alle ansatte har den nødvendige kompetansen de behøver for å yte en god tjeneste. Samhandlingsreformen. Implementering av Norsk Helsenett. Knappe ressurser. Ufrivillig deltid. Rekruttering av fagpersoner. Stort kontrollspenn for lederne mange ansatte per leder. Iverksettelse av eldreplanen. Stadig økende krav til ansatte om dokumentasjon. Rune Myrmell Enhetsleder Mandal sykehjem Side 19

1 Virksomhetsplan 2016. Virksomhetsplan 2016. Institusjons- og forebyggende tjenester område Helse og omsorg

1 Virksomhetsplan 2016. Virksomhetsplan 2016. Institusjons- og forebyggende tjenester område Helse og omsorg 1 Institusjons- og forebyggende tjenester område Helse og omsorg 2 Innhold Om enheten... 3 Kort beskrivelse av enheten... 3 Rammebetingelser... 4 Gjennomgående målekort... 5 Målekort for enheten... 7 Beskrivelse

Detaljer

Virksomhetsplan 2011 Mandal Sykehjem

Virksomhetsplan 2011 Mandal Sykehjem Virksomhetsplan 2010 for Mandal Sykehjem Virksomhetsplan 2011 Mandal Sykehjem Side 1 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 1 2. Mandal kommunes visjon... 2 3. Verdigrunnlag... 3 4. Enhetens

Detaljer

Årsplan Hjemmebasert omsorg. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten.

Årsplan Hjemmebasert omsorg. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplan 2016 Hjemmebasert omsorg Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2016. Årsplanen

Detaljer

Prosjektplan Kvæfjordheimen "Sammen om en bedre arbeidsplass" 2013-2014

Prosjektplan Kvæfjordheimen Sammen om en bedre arbeidsplass 2013-2014 Kvæfjord kommune Helse- og omsorgsavdelinga Prosjektplan Kvæfjordheimen "Sammen om en bedre arbeidsplass" 2013-2014 Innhold: Prosjektplan Kvæfjordheimen...1 "Sammen om en bedre arbeidsplass"...1 1.0 Bakgrunn...1

Detaljer

Høy kvalitet og god ivaretakelse av beboernes behov for omsorg, pleie og behandling.

Høy kvalitet og god ivaretakelse av beboernes behov for omsorg, pleie og behandling. Høy kvalitet og god ivaretakelse av beboernes behov for omsorg, pleie og behandling. Tjenestetilbud med god kvalitet gir fornøyde beboere og pårørende Kvalitetsforskriftens 3 Ivareta myndighetskrav i kvalitetsforskriften

Detaljer

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE PLEIE OG OMSORG Data fra enhetens styringskort for 2010-2012 Fokusområde Suksessfaktor Indikator Økonomi Ansatte Interne prosesser Brukere God økonomistyring Relevant

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 28.04.2010 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: Formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Ane Nordskar Dato: 18.12.2014 Endre turnus / tilsettinger for å redusere fraværet på sykehjemmene Dagens situasjon Institusjoner

Detaljer

1 Virksomhetsplan Virksomhetsplan Enhet for hjemmebaserte tjenester Område Helse og omsorg

1 Virksomhetsplan Virksomhetsplan Enhet for hjemmebaserte tjenester Område Helse og omsorg 1 Enhet for hjemmebaserte tjenester Område Helse og omsorg 2 Innhold Om enheten... 3 Rammebetingelser... 4 Gjennomgående målekort... 5 Målekort for enheten... 7 Beskrivelse av tiltak... 9 3 Om enheten

Detaljer

«Hva skjer med kvaliteten og kontinuiteten i tjenestetilbudet når en lykkes med å skape heltidskultur?»

«Hva skjer med kvaliteten og kontinuiteten i tjenestetilbudet når en lykkes med å skape heltidskultur?» Sammendrag av presentasjon. Erfaringer v/bjørg Røstbø «Hva skjer med kvaliteten og kontinuiteten i tjenestetilbudet når en lykkes med å skape heltidskultur?» Kontaktinformasjon: Bjørg Røstbø E-post: bjorg.rostbo@haugnett.no

Detaljer

Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet

Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet Forvaltningsrevisjon av Nordreisa kommune Vi skaper trygghet for fellesskapets verdier Problemstillinger og konklusjoner i revisjonens undersøkelser Problemstillinger

Detaljer

TANA KOMMUNES ARBEIDSGIVERPOLITIKK

TANA KOMMUNES ARBEIDSGIVERPOLITIKK Deanu gielda - Tana kommune TANA KOMMUNES ARBEIDSGIVERPOLITIKK Et solidarisk fellesskap av frie, selvstendige mennesker der rettferdighet, trygghet og likeverd er bærende prinsipper. ARBEIDSGIVERPOLITISK

Detaljer

Rapport publisert Et levende hus. - En sosial arena for aktivitet og nettverksbygging

Rapport publisert Et levende hus. - En sosial arena for aktivitet og nettverksbygging Rapport publisert 01.03.2017 Et levende hus - En sosial arena for aktivitet og nettverksbygging 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Forord 3 1.0 Bakgrunn.4 1.1 Møteplass for folkehelse...4 1.2 Frivillighet og sosiale

Detaljer

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE PLEIE OG OMSORG Data fra enhetens styringskort for 2011-2013 Fokusområde Suksessfaktor Indikator Økonomi Ansatte Interne prosesser Brukere God økonomistyring Relevant

Detaljer

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE 12/1733-7 053 &14 PLEIE OG OMSORG Data fra enhetens styringskort for 2009-2011 Fokusområde Suksessfaktor Indikator 2011 2010 2009 Økonomi Ansatte Interne prosesser

Detaljer

Informasjon til pasient og pårørende. ved Mandal Sykehjem

Informasjon til pasient og pårørende. ved Mandal Sykehjem Informasjon til pasient og pårørende ved Mandal Sykehjem Velkommen Vi ønsker deg velkommen til Mandal sykehjem, og håper du vil trives her. Sykehjemmets hovedmålsetting er å gi tilpasset tilbud, når det

Detaljer

Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 15/

Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 15/ Ås kommune Hverdagsrehabilitering i Ås kommune Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 15/00556-2 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for helse og sosial Rådmannens innstilling: 1. Prosjektrapporten:

Detaljer

Årsplan Helse og omsorg felles. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017.

Årsplan Helse og omsorg felles. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017. Årsplan 2017 Helse og omsorg felles Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017.

Detaljer

ARBEIDSGIVERPOLITIKK I STRAND KOMMUNE

ARBEIDSGIVERPOLITIKK I STRAND KOMMUNE STRAND KOMMUNE ArkivsakID: JournalpostID: Arkivkode: Dato: 06/2099-9 11/7635 410 05.04.2011 ARBEIDSGIVERPOLITIKK I STRAND KOMMUNE SAMMEN OM TRIVSEL! Generell del Mål Arbeidsgiverpolitikk Medbestemmelse

Detaljer

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering Hverdagsrehabilitering HUHS 30.august 2016 Bakgrunn Økende andel eldre innbyggere For lite antall døgnbemannete omsorgsboliger Pasientene skrives tidligere ut fra sykehus etter Samhandlingsreformen, og

Detaljer

TEMA: UØNSKET DELTID REDUKSJON AV DELTIDSSTILLINGER Verdal bo og helsetun 2 etg Øra Omsorg og velferdsdistrikt. Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak

TEMA: UØNSKET DELTID REDUKSJON AV DELTIDSSTILLINGER Verdal bo og helsetun 2 etg Øra Omsorg og velferdsdistrikt. Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak PROSJEKTPLAN TEMA: UØNSKET DELTID REDUKSJON AV DELTIDSSTILLINGER Verdal bo og helsetun 2 etg Øra Omsorg og velferdsdistrikt Linje - organisasjon Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak Prosjektorganisasjon Forstudie

Detaljer

ARBEIDSGIVERRAPPORT 2013 HEMNE KOMMUNE

ARBEIDSGIVERRAPPORT 2013 HEMNE KOMMUNE ARBEIDSGIVERRAPPORT 2013 HEMNE KOMMUNE ARBEIDSGIVER AML HMS FORHANDLING TARIFF MEDARBEIDER NÆRVÆR IA RAPPORT TIL AMU OG FORMANNSKAP Medarbeiderundersøkelsen 2013 122 kommuner i snittet for 2013. 72 kommuner

Detaljer

ENHETSVISE STYRINGSKORT ÅPEN OMSORG/HELSE 2013

ENHETSVISE STYRINGSKORT ÅPEN OMSORG/HELSE 2013 ENHETSVISE STYRINGSKORT ÅPEN OMSORG/HELSE 20 Perspektiv Mål 20 Suksesskriterier Måleparameter og resultatmål Tid Ønsket oppnådd innen Resultat SAMFUNN Enheten skal bidra til at kommunens omdømme opprettholdes

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

Enhet for Støttefunksjoner

Enhet for Støttefunksjoner VIRKSOMHETSPLAN 2012 Enhet for Støttefunksjoner Sist revidert: 8. feb. 2012 RISØR KOMMUNE INNHOLD 1 Risør kommunes hovedmålsetting... 3 2 Risør kommunes verdier... 4 3 Ansvarsområde og organisering...

Detaljer

I. FORORD. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008.

I. FORORD. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008. Ledelsen trakk fram noen særlig viktige faktorer som kjennetegner organisasjonskulturen

Detaljer

Nærværsarbeid. Etisk refleksjon som lederverktøy

Nærværsarbeid. Etisk refleksjon som lederverktøy Nærværsarbeid Etisk refleksjon som lederverktøy Ørland livsgledesykehjem Organisasjonskart Enhetsleder Ørland Sykehjem Karen Rasch Lund Aune Korttidsavdeling BLÅ (12 plasser) Fagleder Anne Lise Grebstad

Detaljer

Hovedprosjekt heltid/deltid Helene Nilsen

Hovedprosjekt heltid/deltid Helene Nilsen Hovedprosjekt heltid/deltid Helene Nilsen 1 Visjon for ledelse i Arendal kommune. Å tørre er å gjøre - Handling skaper vekst 2 Uønsket deltid må ses i sammenheng med arbeidsgiverpolitikken. Brukerorientering

Detaljer

1 Virksomhetsplan Virksomhetsplan Enhet for miljøterapeutiske tjenester Helse og omsorg

1 Virksomhetsplan Virksomhetsplan Enhet for miljøterapeutiske tjenester Helse og omsorg 1 Enhet for miljøterapeutiske tjenester Helse og omsorg 2 Innhold Om enheten... 3 Kort beskrivelse av enheten... 3 Rammebetingelser... 3 Gjennomgående målekort... 4 Målekort for enheten... 6 Beskrivelse

Detaljer

Kompetanseplan for Forvaltningsetaten i Bergen kommune 2014

Kompetanseplan for Forvaltningsetaten i Bergen kommune 2014 1 Kompetanseplan for Forvaltningsetaten i Bergen kommune 2014 2 1. Sammendrag... 3 2. Hvem er vi og hva skal vi drive med?... 3 3. Kompetansebehov... 3 3.1. Hva trenger vi av kompetanse i 2014?... 4 3.2.

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

Alternativ arbeidstid Gir bedre tjenester..

Alternativ arbeidstid Gir bedre tjenester.. Alternativ arbeidstid Gir bedre tjenester.. 2 langvakter på 4 uker reduserer deltid med 35% Påvirker dette kvaliteten på tjenestene? Styringkort Visjon: Selvbestemmelse, utvikling og mestring Virksomhetsidè:

Detaljer

Kompetanseutvikling. Omsorgsenheten i Risør Per Christian Andersen Kragerø RISØR KOMMUNE. Vi skal vokse

Kompetanseutvikling. Omsorgsenheten i Risør Per Christian Andersen Kragerø RISØR KOMMUNE. Vi skal vokse Kompetanseutvikling Omsorgsenheten i Risør Per Christian Andersen Kragerø 04.12.14 Organisasjonskart Enhetsleder 122,5 årsverk Avd. for hjemmetjenester 42 årsverk Avd. for psykisk helse, rehabilitering

Detaljer

Årsplan Lyngdal bo- og servicesenter. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten.

Årsplan Lyngdal bo- og servicesenter. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplan 2016 Lyngdal bo- og servicesenter Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i

Detaljer

Årsrapport 2012. Bistand og omsorg

Årsrapport 2012. Bistand og omsorg Årsrapport 2012 Bistand og omsorg Inderøy kommune Årsrapport 2012 1. Om resultatenheten Bistand og omsorg Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Per Arne Olsen Institusjon Heidi

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN Sist revidert: 1. nov RISØR KOMMUNE

VIRKSOMHETSPLAN Sist revidert: 1. nov RISØR KOMMUNE VIRKSOMHETSPLAN 2011 Enhet for Støttefunksjoner Sist revidert: 1. nov. 2010 RISØR KOMMUNE INNHOLD 1 Risør kommunes hovedmålsetting... 3 2 Risør kommunes verdier... 4 3 Enhetens ansvarsområde og organisering...

Detaljer

Verran kommune. Saksframlegg. Justert driftskonsept enhet omsorg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet. Rådmannens forslag til vedtak

Verran kommune. Saksframlegg. Justert driftskonsept enhet omsorg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet. Rådmannens forslag til vedtak Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2014/555-68 Saksbehandler: Anita Hopstad Vanebo, Driftsleder enhet for Ansvarlig leder: Anita Hopstad Vanebo, Driftsleder enhet for Godkjent av: Jacob Br. Almlid, Rådmann

Detaljer

Virksomhetsplan for Holum skole 2012

Virksomhetsplan for Holum skole 2012 Virksomhetsplan for Holum skole 2012 Side 1 Innholdsfortegnelse 1. Mandal kommunes visjon... 3 2. Virksomhetsplan... 4 3. Sammendrag 2011... 4 4. Verdigrunnlag... 6 5. Presentasjon av enheten... 7 5.1.

Detaljer

Harstad kommune Dok.id.: V Side: Målekart. 1.1 Felles målekart for alle enheter

Harstad kommune Dok.id.: V Side: Målekart. 1.1 Felles målekart for alle enheter Harstad kommune Dok.id.: V.10-20 Side: 1 1. Målekart 1.1 Felles målekart for alle enheter Felles målekart utrykker resultatmål (hva skal oppnås), suksessfaktorer (hva må vi lykkes med) og indikatorer (hva

Detaljer

ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Lebesby kommune

ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Lebesby kommune ARBEIDSGIVERPOLITIKK Lebesby kommune Vedtatt i Lebesby kommunestyre den 12.juni 2007 i sak 07/484 PSSAK 22/07 Ansvarlig: Kontorleder Arbeidsgiverpolitikk. 1. Innledning... 3 3 Våre grunnverdier... 5 4

Detaljer

STRATEGIPLAN 2014-2017

STRATEGIPLAN 2014-2017 STRATEGIPLAN 2014-2017 Innhold Strategiplan Aktiv på Dagtid 2014-2017...3 Aktiv på Dagtid - strategisk sammenheng...5 Verdier...6 Strategiske prioriteringer...7 Strategisk hovedområde...9 - Aktiviteten...9

Detaljer

Årsplan Lyngdal bo- og servicesenter

Årsplan Lyngdal bo- og servicesenter Årsplan 2017 Lyngdal bo- og servicesenter Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i

Detaljer

Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 INNLEDNING 3 ORGANISASJONSKART 4 ØKONOMI 4 MEDARBEIDER 5 BRUKER 6

Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 INNLEDNING 3 ORGANISASJONSKART 4 ØKONOMI 4 MEDARBEIDER 5 BRUKER 6 1 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 INNLEDNING 3 ORGANISASJONSKART 4 ØKONOMI 4 MEDARBEIDER 5 BRUKER 6 STATISTIKK 6 BELEGGSPROSENT SENGENE: 6 ANTALL HENVENDELSER LEGEVAKTEN 2010 2015 6 KVALITET

Detaljer

Drammen Kjøkken KF 2008. Eiermøte 15. september 2009 Status og videre fremdrift

Drammen Kjøkken KF 2008. Eiermøte 15. september 2009 Status og videre fremdrift Drammen Kjøkken KF 2008 Eiermøte 15. september 2009 Status og videre fremdrift Hovedstrukturen i leveranser for Drammen Kjøkken KF Leveranse til institusjoner i Drammen kommune (kjernen i virksomheten)

Detaljer

Årsmelding interkommunal barneverntjeneste. Virksomhetsleder Familie og Velferd: Kristin Kalbakk. Avdelingsleder barnevern: Karen Haverstad

Årsmelding interkommunal barneverntjeneste. Virksomhetsleder Familie og Velferd: Kristin Kalbakk. Avdelingsleder barnevern: Karen Haverstad Årsmelding interkommunal barneverntjeneste Virksomhetsleder Familie og Velferd: Kristin Kalbakk Avdelingsleder barnevern: Karen Haverstad 1 Litt om virksomheten Sel og Vågå kommuner har hatt interkommunal

Detaljer

Prosjekt ufrivillig deltid

Prosjekt ufrivillig deltid Prosjekt ufrivillig deltid Statusrapport apport desember 2013 1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET Søgne kommune fikk i november 2011 tildelt prosjektmidler fra Arbeids- og velferdsdirektoratet og VOX, midler som

Detaljer

HELSE OG OMSORG S TAT U S, E VA L U E R I N G O G U T V I K L I N G

HELSE OG OMSORG S TAT U S, E VA L U E R I N G O G U T V I K L I N G HELSE OG OMSORG S TAT U S, E VA L U E R I N G O G U T V I K L I N G Måltabell MÅLTABELL - HELSE OG OMSORG FOKUSOMRÅDER: Status Mål MÅL 2016 / 2016-2019: 2014 2015 2016 2016 2019 ØKONOMI: Budsjettavvik

Detaljer

STRATEGIPLAN 2010-2015

STRATEGIPLAN 2010-2015 STRATEGIPLAN 2010-2015 Sámi našuvnnalaš gealboguovddáš - psykalaš dearvvasvuođasuddjen, SÁNAG Samisk nasjonalt kompetansesenter - psykisk helsevern, SANKS Forord Samisk nasjonalt kompetansesenter - psykisk

Detaljer

Demensplan Måsøy Kommune

Demensplan Måsøy Kommune Demensplan Måsøy Kommune 2017-2020 Kommunenes plan tar utgangspunkt i Demensplan 2015 og Demensplan 2020 fra helsedirektoratet og er knyttet til utfordringer Måsøy kommune står overfor i årene fremover.

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 08.04.2014. Formålet med rapporten er å analysere kostnadsutviklingen i enhet bistand og omsorg.

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 08.04.2014. Formålet med rapporten er å analysere kostnadsutviklingen i enhet bistand og omsorg. Arkivsak. Nr.: 2013/988-16 Saksbehandler: Per Arne Olsen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 08.04.2014 Økonomi Bistand og omsorg - orienteringssak Rådmannens forslag til vedtak Saken

Detaljer

Velkommen til Venneslaheimen

Velkommen til Venneslaheimen Velkommen til Venneslaheimen Vi vil med dette ønske deg velkommen som beboer på Venneslaheimen! Vi håper at du og dine pårørende gjennom denne brosjyren vil få informasjon som kan være nyttig. Venneslaheimen

Detaljer

Balansert målstyring. Edith Høgmoen. Henie Onstad Bo og Rehab

Balansert målstyring. Edith Høgmoen. Henie Onstad Bo og Rehab Balansert målstyring Edith Høgmoen Henie Onstad Seniorsenter og bo og rehab Vi utvikler og får til det vi vil med engasjement, fleksibilitet og humor Består av: Bolig med service (Omsorgsboliger) 0 boliger

Detaljer

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014 Prosjektet Frisklivsdosetten Statusrapport 01.07.2014 Innholdsfortegnelse Statusrapport... 1 Erfaringer og vurderinger fra pilotrunde:... 2 Prosjektgruppa... 2 Metoden... 2 Prosjektmedarbeidere... 2 Kickoff...

Detaljer

Trivsel i hverdagen HMS-PLAN 2010-2013

Trivsel i hverdagen HMS-PLAN 2010-2013 Trivsel i hverdagen HMS-PLAN 2010-2013 1. Innledning HMS-plan er et redskap for å systematisere og prioritere innsatsene innenfor HMS-arbeidet. Planen baserer seg på de vedtatte styrende målene for HMS-arbeidet

Detaljer

Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune

Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune Februar 2016 26.02.2016 Skedsmo Kommune, Helse- og sosialsektoren 1 ORGANISASJONSKART HELSE- OG SEKTOREN 26.02.2016 Skedsmo Kommune,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: G00 Arkivsaksnr.: 15/729. Status vedrørende kreftomsorgen i Modum tas til orientering.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: G00 Arkivsaksnr.: 15/729. Status vedrørende kreftomsorgen i Modum tas til orientering. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: G00 Arkivsaksnr.: 15/729 KREFTOMSORG 2015 Rådmannens innstilling: Status vedrørende kreftomsorgen i Modum tas til orientering. Saksopplysninger: I mars

Detaljer

Forebygging og alternativ til tvang og makt under BPA-kontrakten. Bjørg Røstbø, BPA-konsulent JAG Assistanse AS

Forebygging og alternativ til tvang og makt under BPA-kontrakten. Bjørg Røstbø, BPA-konsulent JAG Assistanse AS Forebygging og alternativ til tvang og makt under BPA-kontrakten Bjørg Røstbø, BPA-konsulent JAG Assistanse AS JAG Assistanse AS BPA-ordninger i JAG Assistanse innbyggere med kognitiv funksjonsnedsettelse

Detaljer

Glemsk, men ikke glemt. Om dagens situasjon og framtidens utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens

Glemsk, men ikke glemt. Om dagens situasjon og framtidens utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens Glemsk, men ikke glemt Om dagens situasjon og framtidens utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens Omsorgsplan 2015 St. melding nr. 25 (2005 2006) Mening, mestring og muligheter

Detaljer

Undervisningssykehjemmet i Nord-Trøndelag (USH), Verdal bo og helsetun, Omsorg og velferd, Verdal kommune

Undervisningssykehjemmet i Nord-Trøndelag (USH), Verdal bo og helsetun, Omsorg og velferd, Verdal kommune HANDLINGSPLAN 2010 Undervisningssykehjemmet i Nord-Trøndelag (USH), Verdal bo og helsetun, Omsorg og velferd, Verdal kommune Satsningsområde Mål Tiltak Etisk kompetanseheving Hovedmål: Styrke den etiske

Detaljer

ENHET FOR STØTTEFUNKSJONER

ENHET FOR STØTTEFUNKSJONER RISØR KOMMUNE Virksomhetsplan 2015 ENHET FOR STØTTEFUNKSJONER Versjon 1.1 Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Virksomhetsplan - Enhet for støttefunksjoner 2015 side 2

Detaljer

Dimensjonering av pleie- og omsorgstilbudet

Dimensjonering av pleie- og omsorgstilbudet Dimensjonering av pleie- og omsorgstilbudet Søndre Land Mandatet Dimensjonering av tilbudet som skal gis i pleieog omsorgstjenesten i institusjon og i hjemmebaserte tjenester som tar opp i seg de utfordringer

Detaljer

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014.

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014. Vedlegg 7 d til Kommunedelplan for helse og omsorg 2015 2026, i Lindesnes kommune FORVALTNING Bakgrunnsdokument Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen,

Detaljer

STATUS OG FORBEDRINGSTILTAK I HJEMMETJENESTEN ETTER BRUKERUNDERSØKELSEN 2011 OG 2012

STATUS OG FORBEDRINGSTILTAK I HJEMMETJENESTEN ETTER BRUKERUNDERSØKELSEN 2011 OG 2012 STATUS OG FORBEDRINGSTILTAK I HJEMMETJENESTEN ETTER BRUKERUNDERSØKELSEN 2011 OG 2012 I resultatkolonnen angis fornøydhet s prosenten på de ulike spørsmålene tilbake til 2010. Tallene som står i parentes

Detaljer

Felles strategidokument for skole og barnehage i Bamble kommune

Felles strategidokument for skole og barnehage i Bamble kommune Enhet for skole og barnehage åpner dører mot verden og framtida Felles strategidokument for skole og barnehage i Bamble kommune Gyldig fra 01.01.2012 til 31.07.2016 Forord: Enhet for skole og barnehage

Detaljer

Prosjekt: Redusert ufrivillig deltid i Søgne kommune.

Prosjekt: Redusert ufrivillig deltid i Søgne kommune. Prosjekt: Redusert ufrivillig deltid i Søgne kommune. Prosjektet er finansiert av midler fra Arbeidsdepartementet. Bakgrunn for prosjektet Søgne kommune fikk i november 2011 tildelt prosjektmidler fra

Detaljer

Foredrag 6.juni 2013

Foredrag 6.juni 2013 Foredrag 6.juni 2013 Kommunal rehabilitering i institusjon. Dokumentasjon av virksomheten. Kriterier for vellykket kommunal institusjonsrehabilitering Helgeland Rehabilitering Bodø rehabiliterings senter

Detaljer

ARBEIDSGRUPPE HELSE, INSTITUSJON

ARBEIDSGRUPPE HELSE, INSTITUSJON Kommunereformen Dovre - Lesja 2015 ARBEIDSGRUPPE HELSE, INSTITUSJON nærhet tilgjengelighet tilhørighet tillit trivsel - trygghet Dagens løsning: Dagens organisasjon og struktur Se vedlagte organisasjonskart

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 20. juni 2017 kl. 13.45 PDF-versjon 24. juli 2017 18.05.2017 nr. 793 Forskrift med kriterier

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk. fra ord til handling

Arbeidsgiverpolitikk. fra ord til handling Arbeidsgiverpolitikk fra ord til handling Vedtatt i Bamble kommunestyre 21. juni 2012 Arbeidsgiverpolitikk Arbeidsgiverpolitikk er de verdier, holdninger og den praksis som arbeidsgiver står for og praktiserer

Detaljer

Det store heltidsvalget

Det store heltidsvalget Det store heltidsvalget Hovedfunn Når ikke heltidsmål gjennom vedtak alene. Gjennomgripende endringer i organisering av tjenestene og i den enkeltes liv. Store krav til endringsledelse i en sterk og motstridende

Detaljer

Resultater Medarbeiderundersøkelsen Vanylven kommune Desember 2014

Resultater Medarbeiderundersøkelsen Vanylven kommune Desember 2014 Resultater Medarbeiderundersøkelsen Vanylven kommune Desember 2014 6 Indikatorer 5 4 4,5 4,6 5,0 5,0 4,4 4,2 5,1 5,0 5,0 5,0 4,6 4,7 3,8 4,1 4,4 4,2 4,3 4,1 4,8 4,8 4,6 4,6 3 2 1 Organisering av arbeidet

Detaljer

Velkommen til Midtbygda sjukeheim

Velkommen til Midtbygda sjukeheim Velkommen til Midtbygda sjukeheim Personalet ved Midtbygda sjukeheim ønsker å gjøre sitt aller beste for at alle beboere, pasienter, brukere og pårørende skal føle seg godt ivaretatt. Vi ønsker å være

Detaljer

Heltid Deltid Frihet til å velge

Heltid Deltid Frihet til å velge Saman om ein betre kommune. Comfort Hotell Runway, Gardermoen 17.september 2013 Presentasjon av Arbeidstidmodellen i Hurum kommune Heltid Deltid Frihet til å velge v/prosjektleder Grethe Reinhardtsen Arbeidstidmodellen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Administrasjonsutvalget 16.12.15 AMU 10.02.16. Forslag til vedtak: Saken tas til orientering.

SAKSFRAMLEGG. Administrasjonsutvalget 16.12.15 AMU 10.02.16. Forslag til vedtak: Saken tas til orientering. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Melhus Wik Arkiv: 431 &32 Arkivsaksnr.: 12/363 Sign: Dato: 04.12.15 Utvalg: Administrasjonsutvalget 16.12.15 AMU 10.02.16 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN Forslag til vedtak:

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Hovedutvalg for helse og omsorg i Rissa Møtested: Storsalen, Rissa rådhus Dato: 21.04.2015 Tid: 08:00

Møteprotokoll. Utvalg: Hovedutvalg for helse og omsorg i Rissa Møtested: Storsalen, Rissa rådhus Dato: 21.04.2015 Tid: 08:00 Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg for helse og omsorg i Rissa Møtested: Storsalen, Rissa rådhus Dato: 21.04.2015 Tid: 08:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Torun Skjærvø Bakken Leder

Detaljer

Strategi 1: Videreutvikle samarbeid mellom tjenester og virksomheter som jobber med forhold i sentrum og nær sentrum

Strategi 1: Videreutvikle samarbeid mellom tjenester og virksomheter som jobber med forhold i sentrum og nær sentrum Hovedutfordring 1 - Bydelens særskilte ansvar for sentrum I forbindelse med bydelsreformen fikk bydelen 1. januar 2004 ansvar for Oslo sentrum. Dette innebærer forvaltningsansvar og tilsynsvirksomhet for

Detaljer

Omsorgstjenestene - Bruker og pårørendeundersøkelsen 2011

Omsorgstjenestene - Bruker og pårørendeundersøkelsen 2011 Lier kommune MELDING Saksmappe nr: 2012/208 Saksbehandler: Hege Askestad Omsorgstjenestene - Bruker og pårørendeundersøkelsen Bakgrunn Kommunestyret vedtok ved behandlingen av Omsorgsplan 2018, (sak 3/2009)

Detaljer

Åpent informasjonsmøte om fremtidens eldreomsorg. 5. november 2014

Åpent informasjonsmøte om fremtidens eldreomsorg. 5. november 2014 Åpent informasjonsmøte om fremtidens eldreomsorg 5. november 2014 Fremtidens eldreomsorg er i endring. I omsorgsplanen vår har vi et mål om å vri våre tjenester fra å være institusjonstunge til å styrke

Detaljer

Overordnet målkart 2011 med kommentarer

Overordnet målkart 2011 med kommentarer Overordnet målkart 2011 med kommentarer Kommunestyret 30.09.2010 MÅLKART 2011 Kommentarer til målene i overordnet målkart for 2011: SAMFUNN 1 a) Det tilrettelegges for boligtomter i kommunen Tilrettelegging

Detaljer

SAMHANDLINGSREFORMEN I FAUSKE KOMMUNE

SAMHANDLINGSREFORMEN I FAUSKE KOMMUNE SAMHANDLINGSREFORMEN I FAUSKE KOMMUNE 1 Samhandlingsreformen Ønsket situasjon: Helse & Omsorg mot 2020 Fauske Kommune 2 FAKTA! -HVA ER SAMHANDLINGSREFORMEN? VISER VEI FRAMOVER. GIR HELSETJENESTEN NY RETNING.

Detaljer

DYRØY KOMMUNE. 2015: innbyggere 72 ansatte i PLO

DYRØY KOMMUNE. 2015: innbyggere 72 ansatte i PLO DYRØY KOMMUNE 2015: 1. 079 innbyggere 72 ansatte i PLO 2014-2015 Vi strekker oss for å bli enda bedre! Kommunens visjon: Faglig dyktighet Imøtekommende Nytenkning ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Strategi 2012-2015. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder

Strategi 2012-2015. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder Strategi 2012-2015 Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder 1 Innholdsfortegnelse Historikk... 3 Mandat og målsetting... 3 Organisering... 4 Fag- og samarbeidsrådet... 4 Referansegruppen...

Detaljer

ENHET FOR STØTTEFUNKSJONER

ENHET FOR STØTTEFUNKSJONER RISØR KOMMUNE Virksomhetsplan 2016 ENHET FOR STØTTEFUNKSJONER Versjon 12.11.15 Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Virksomhetsplan - Enhet for støttefunksjoner 2016 side

Detaljer

Institusjonstjenesten består av beboere på sykehjem og i korttids/ rehabiliteringsavdelingen

Institusjonstjenesten består av beboere på sykehjem og i korttids/ rehabiliteringsavdelingen Hva saken gjelder Rådmannen legger i denne saken fram resultatene fra en kartlegging av pårørendes tilfredshet med institusjonstjenesten i Rennesøy kommune. Det gis en kort oppsummering av undersøkelsesopplegg,

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 60/13 Kommunestyret

Saksnr. Utvalg Møtedato 60/13 Kommunestyret Side 1 av 5 Rendalen kommune SÆRUTSKRIFT Arkivsak: 13/1210-3 Saksbehandler: Mari Holien BEDRE RESSURSUTNYTTELSE INNEN HELSE- OG OMSORGSSEKTOREN Saksnr. Utvalg Møtedato 60/13 Kommunestyret 28.11.2013 Vedlegg:

Detaljer

Å bo hjemme lengst mulig: Hvilke behov, planer og strategier har man i kommunene? Hvor er kommunene om fem år?

Å bo hjemme lengst mulig: Hvilke behov, planer og strategier har man i kommunene? Hvor er kommunene om fem år? Å bo hjemme lengst mulig: Hvilke behov, planer og strategier har man i kommunene? Hvor er kommunene om fem år? Å møte fremtida med velferdsteknologi 28.10.2010 Ingvild Røe, pleie- og omsorgsrådgiver Inger

Detaljer

Lederavtale for 2013

Lederavtale for 2013 Lederavtale for 2013 mellom enhetsleder og avd. sjef Ledersamtaler gjennomføres for alle ledernivå i SI: Administrerende direktør stiller krav om at divisjonsdirektør har tilsvarende lederavtaler med sine

Detaljer

Statusrapport TRUST. Tiltak for Regional Utvikling av SamhandlingsTjenester

Statusrapport TRUST. Tiltak for Regional Utvikling av SamhandlingsTjenester Statusrapport TRUST Tiltak for Regional Utvikling av SamhandlingsTjenester 1. juni 2011 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 2 INNLEDNING... 2 3 STATUS... 2 3.1 KOM-UT SENGENE... 2 3.2 FELLES

Detaljer

Strategisk kompetanse- og rekrutteringsplan for helse og velferd

Strategisk kompetanse- og rekrutteringsplan for helse og velferd Strategisk kompetanse- og rekrutteringsplan for helse og velferd 2018-2021 Innledning For å oppfylle kravene stilt til våre tjenester må vi være i stand til å beholde og rekruttere ansatte med riktig kompetanse.

Detaljer

Virksomhetsstatus pr

Virksomhetsstatus pr Styret i Sunnaas sykehus HF Saksbehandler: Hilde Westlie Dato: 24.10. Virksomhetsstatus pr 30.9. Sammendrag og konklusjoner: Foretaket har pr september et positivt budsjettavvik på ca 4,5 mill og likviditeten

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068. Forslag til innstilling:

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068. Forslag til innstilling: Saksframlegg PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068 Forslag til innstilling: Bystyret vedtar følgende: A. Mål: 1) Alle 75-åringer tilbys råd og veiledning for å fremme helse og

Detaljer

Vurderingskriterier og kjennetegn på måloppnåelse Helsearbeiderfaget

Vurderingskriterier og kjennetegn på måloppnåelse Helsearbeiderfaget Vurderingskriterier og kjennetegn på måloppnåelse Helsearbeiderfaget «Alle kompetansemålene i læreplanen for faget skal kunne prøves» Grunnleggende ferdigheter: - Å uttrykke seg muntlig og skriftlig -

Detaljer

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune 2012 Utarbeidet av Tove-Merethe Birkelund Dato Godkjent av Dato 2 Forord Notodden kommune hadde et nærvær på 88,9 % i 2009, det vil si en fraværsprosent på

Detaljer

Deanu gielda-tana kommune

Deanu gielda-tana kommune Deanu gielda-tana kommune ARBEIDSGIVERPOLITIKK KST 15/6-17 2 Visjon: Visjonen i kommuneplanens samfunnsdel utgjør grunnlaget for kommunens arbeidsgiverpolitikk: Et samfunn hvor alle kan leve det «gode

Detaljer

NOTAT BRUK AV 24 NYE PLASSER - MODUMHEIMEN

NOTAT BRUK AV 24 NYE PLASSER - MODUMHEIMEN NOTAT BRUK AV 24 NYE PLASSER - MODUMHEIMEN I hovedutvalg for helse- og sosialsektoren 14.11.2017, ble sak 44/17 - BRUK AV 24 NYE PLASSER ETTER OMBYGGING PÅ MODUMHEIMEN Følgende ble innstilt «1. Det igangsettes

Detaljer

Vedlegg 1. Kravspesifikasjon - kvalitetsevaluering

Vedlegg 1. Kravspesifikasjon - kvalitetsevaluering Vedlegg 1 Kravspesifikasjon - kvalitetsevaluering For drift av Gullhaug bo- og behandlingshjem Arkivsak: 2012003164 Innholdsfortegnelse 1. OPPSETT FOR TILBUDET... 3 2. EVALUERING AV KVALITET... 3 3. KVALITETSPARAMETER...

Detaljer

Molde kommunestyre 19.03.15 Status, pleie- og omsorgsområdet

Molde kommunestyre 19.03.15 Status, pleie- og omsorgsområdet Molde kommunestyre 19.03.15 Status, pleie- og omsorgsområdet Rådmann Arne Sverre Dahl Helse og omsorgsplan Status Gjennomføring av tiltakene skjer i hht oppsatt framdriftsplan: September 2014: Oppstart

Detaljer

RESULTATVURDERING 2009

RESULTATVURDERING 2009 Utvalg for helse- og sosialtjenester 10.03.10 sak 3/10 vedlegg RESULTATVURDERING INNLEDNING Resultatenhet Fysio- og ergoterapi skal bidra til å fremme helse, forebygge helseproblemer og gi innbyggere med

Detaljer

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Sørlandet sykehus HF. Deltid. Arbeidet med reduksjon av deltid presenteres i saken.

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Sørlandet sykehus HF. Deltid. Arbeidet med reduksjon av deltid presenteres i saken. Arkivsak Dato 15.02.2012 Saksbehandler Nina Føreland Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 23.02.2012 Sak nr 022-2012 Sakstype Orienteringssak Sakstittel Deltid Ingress Arbeidet med reduksjon

Detaljer

STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring

STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring UTVIKLINGSMÅL 2012-2015 Forpliktende og regelmessig samarbeid om den enkelte elevs faglige og personlige utvikling gjennom hele opplæringsløpet bygd på systematisk

Detaljer