Virksomhetsplan for Holum skole 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Virksomhetsplan for Holum skole 2012"

Transkript

1 Virksomhetsplan for Holum skole 2012

2 Side 1 Innholdsfortegnelse 1. Mandal kommunes visjon Virksomhetsplan Sammendrag Verdigrunnlag Presentasjon av enheten Basistjenester eksistensgrunnlag Organisasjonskart Elevgrunnlag Ansatte Brukere Status Elevundersøkelsen Foreldreundersøkelsen SFO-undersøkelsen Vurdering Enhetens vurdering av sterke sider i forhold til brukerperspektivet Enhetens vurderinger av svake sider i forhold til brukerperspektiv Enhetens største utfordringer innen brukerperspektivet i Målsetning/ambisjonsnivå Tiltak / handlingsplan Medarbeidere Status Nærvær/Fravær Medarbeidertilfredshet Kompetanse Vurdering Enhetens vurdering av sterke sider innen medarbeidere Enhetens vurdering av svake sider innen medarbeidere Enhetens største utfordringer innen medarbeidere i Målsetting / ambisjonsnivå Tiltak / handlingsplan Økonomi Status Vurdering Enhetens vurdering av sterke sider i forhold til økonomi Enhetens vurdering av svake sider i forhold til økonomi Enhetens største utfordringer innen økonomi i Målsetting og tiltak Resultatkvalitet Status Nasjonale prøver Vurdering Enhetens vurdering av sterke sider innen resultatkvalitet Enhetens vurdering av svake sider inne resultatkvalitet... 14

3 9.2.3 Enhetens største utfordringer i 2012 innen resultatkvalitet Målsetting / ambisjonsnivå Tiltak / handlingsplan Side 2

4 1. Mandal kommunes visjon I visjonen ligger: - Mandal har det som skal til - Mandal er det selvfølgelige valg - Mandal er stedet med flest soldager i året - det er (sole)klart! Mandal soleklart skal skape optimisme, tilhørighet og identitetsfølelse samtidig som det uttrykker at Mandal kommune har alt som skal til for at barn, unge, voksne og gamle trives og opplever kommunen som et godt sted å bo. Visjonen skal også være en merkevare som skal trekke flere turister til kommunen og sette Mandal på kartet nasjonalt og internasjonalt. Visjonen skal gi Mandal et positivt omdømme. Vi ønsker at flere vil flytte til byen. At flere ønsker Mandal som sin bo- og arbeidskommune samtidig som Mandal skal være det foretrukne valget ved næringsetablering. Visjonen Mandal soleklart har satt kursen for Mandal fram til Visjonen utfordrer oss til å skape en kommune som oppleves av alle våre innbyggere som den kommunen som har det som skal til. Vi har derfor ved denne planrevisjonen spesielt valgt å jobbe for: Gode oppvekstvilkår for barn og unge. Barn og unge skal bli tatt på alvor og hørt. Sikre en verdig og meningsfull hverdag også for innbyggere som av helsemessige, sosiale eller strukturelle årsaker ikke har lønnet arbeid. Utvikle kulturlivet i Mandal som trivselsfaktor og kulturell møteplass for innbyggere i hele regionen. Skape attraktive møteplasser og tilgjengelighet for folk i alle aldre med ulike behov. Eldre innbyggere i kommunen skal oppleve en god hverdag. Like muligheter og rettigheter i samfunnet for alle uansett hudfarge, etnisk bakgrunn, trosbekjennelse, kjønn og nasjonalitet. Medvirke til å opprettholde og videreutvikle et variert og bærekraftig næringsliv. Styrke bruker- og innbyggerperspektivet i tjenesteproduksjonen. Tilrettelegge for et attraktivt og godt botilbud. Forvaltning av strandsonen og utvikling i eksisterende og nye hytteområder Side 3

5 2. Virksomhetsplan Den årlige virksomhetsplanen skal være et aktivt arbeidsdokument for den enkelte enhet. Virksomhetsplanen skal inneholde status, satsingsområder og tiltak forbundet med perspektiver som brukere, medarbeidere, økonomi og resultatkvalitet. Det er viktig at virksomhetsplanen blir til som et resultat av prosesser i kollegiet der man har et felles syn på utfordringer og virkemidler for å oppnå god kvalitet i sine tjenester. 3. Sammendrag 2011 Brukere Brukerundersøkelsene er viktige for Holum skole. I 2011 gjennomførte vi elevundersøkelsen for alle elevene på og 7. trinn. Resultatene var meget gode, spesielt på trivsel, trivsel med lærere og lite mobbing. Skolens satsing på trivsel inneholder blant annet skoleutviklingsprogrammet RESPEKT, tiltak i friminutt med økt tilsyn og flere tilbud i skolegården. De svakeste områdene på undersøkelsen var motivasjon, mestring og faglig veiledning. Dette er områder skolen vil arbeide videre med i Skolens foreldreundersøkelse hadde en god forbedring i svarprosenten. Resultatene var gode når det gjaldt trivsel og mindre gode på fysisk arbeidsmiljø og håndtering av mobbesaker. Medarbeidere Skolen har i 2011 hatt et stort fokus på arbeidsmiljøet. Tiltak for å bedre skolens organisering, trivselsaktiviteter for de ansatte og forbedring av undervisningslokaler har blitt gjennomført. Medarbeiderundersøkelsen viser en god framgang fra å ligge under kommunegjennomsnittet til nå å ligge over. De ansattes trivsel og stolthet av arbeidsplassen utmerker seg positivt. Økonomi Budsjettet i 2011 har vært stramt. Skolen reduserte bemanningen i første halvår av Økning i budsjettet fra høsten 2011 gjorde at skolen kunne igjen øke antall pedagoger. Denne økningen er ikke videreført for 2012 og skolen vil måtte redusere antall pedagoger våren Det var en økning i antall elever med timer i spesialundervisning. Strømutgiftene økte i forbindelse med nytt undervisningslokale. Skolens SFO har ikke nok antall brukere til å få inntekter og utgifter i balanse. Det betyr at skolen har måttet dekke opp SFO sitt underskudd. Resultatkvalitet Årets resultater på nasjonale prøver for 5.trinn var meget gode. Resultatene var høyere enn landsgjennomsnittet og langt over de mål som er satt for Mandal kommune. Skolen igangsatte Side 4

6 tiltak i januar for å forbedre resultatene. Nasjonale prøver for 8.trinn var lavere enn gjennomsnittet for Mandal kommune. Skolens har hatt fokus på leseopplæring dette skoleåret. Side 5

7 4. Verdigrunnlag Mandal kommune er preget av et positivt menneskesyn basert på respekt, tillit og service som kjennetegnes ved: åpenhet og respekt gode relasjoner mellom innbyggere / ansatte / institusjoner der innbyggerne møtes med service og likeverd der ledelsen eksponerer kjerneverdiene har godt humør MANDAL KOMMUNE SKAL HA EN ORGANISASJON PREGET AV: Brukerorientering Aktiv innbygger- / brukerdialog valgfrihet fleksibilitet Offensiv / proaktiv holdning som gjenspeiler: initiativ stå på vilje frihet under ansvar kreativitet glede konkurransevilje Helhetstenking team smidighet fellesskapets interesser Side 6

8 5. Presentasjon av enheten 5.1. Basistjenester eksistensgrunnlag Holum skole gir opplæring for elever fra trinn. Holum skole gir opplæring i følge Lov : Lov om grunnskolen og den videregående opplæring (opplæringslova) m/forskrifter. Skolens opplæring følger Læreplanverket for den 10-årige grunnskolen Kunnskapsløftet, fra august Formålet med opplæringen: Grunnskolen skal i samarbeid og forståing med heimen hjelpe til med å gi elevane ei kristen og moralsk oppseding, utvikle evnene og føresetnadene deira, åndeleg og kroppsleg, og gi dei god allmennkunnskap, slik at dei kan bli ganglege og sjølvstendige menneske i heim og samfunn (Opplæringslova 1.2). Skolen tilbyr skolefritidsordning for elever fra trinn etter 13.7 i opplæringslova Organisasjonskart Rektor Preben Skogen Sekretær Gunhild Ø. Glesne Inspektør Hans Magne Pedersen Teamleder 1-4 Ole Bjørn Reinertsen Teamleder 5-7 Solbjørg M. Rørvik SFO-leder Torun R. Strømme 1.trinn 2.trinn 5.trinn 6.trinn Anne M. Glomsaker Reidun Eklund Gro Johannessen Astrid Osberg 3.trinn Ole Bjørn Reinertsen 4.trinn Marit Giverhaug Tone Johansson 7trinn Bente Tronstad Side 7

9 5.3. Elevgrunnlag ANTALL ELEVER FORVENTET ANTALL ELEVER Måleindikator 2009/ / / / / /2015 Totalt Tabell 1: Oversikt antall elever siste 3 år og forventet antall elever de neste 3 årene. Kilde GSI og Oppad + b.hg. ANTALL ELEVER MED SPESIALUNDERVISNING 5.1 Måle indikator 2009/ / /2012 Jenter Gutter ANTALL ELEVER MED SÆRSKILT SPRÅKOPPLÆRING 2.8 Måleindikator 2009/ / /2012 Totalt Tabell 2: Oversikt antall elever med spesialundervisning. Kilde: GSI Totalt Tabell 3: Oversikt antall elever med særskilt språkopplæring. Kilde: GSI Kommentarer: Elevantallet ligger stabilt mellom elever. Det har vært en økning i antall elever med spesialundervisning. ANTALL BARN VED SFO Måleindikator 2009/ / /12 3 dager dager dager Totalt Tabell 4: Oversikt antall barn fordelt på dager og totalt ved skolens SFO. ANTALL BARN VED SFO FORDELT PÅ TRINN Måleindikator 1trinn 2.trinn 3.trinn 4.trinn Antall barn Tabell 5: Oversikt antall barn ved SFO fordelt på trinn Kommentarer: Antall barn ved SFO er mellom Det er flest barn fra 1. og 2. trinn som bruker SFO. Tabellen viser at det er størst pågang etter 3 dagers tilbud. Side 8

10 5.4. Ansatte Enhet Mål- OVERSIKT ANSATTE indikator 2009/ / /12 Holum skole inkl. SFO Ansatte Antall årsverk 18,3 17,6 19,0 Antall kvinner Antall menn Ansatte heltid Ansatte deltid SFO Ansatte Antall årsverk Antall kvinner Antall menn Ansatte heltid Ansatte deltid Tabell 6: Oversikt over antall ansatte, kjønnsfordeling og stillingsstørrelse Kommentar: Holum skole har en stabil bemanning med lite utskiftninger. Det er lite ufrivillige deltid. Flere ansatte ved SFO har og stilling i skolen. Side 2

11 6. Brukere 6.1 Status Innenfor skolens virkeområde er det elevene som er de direkte brukerne av tjenestene. Samtidig vil foreldre være indirekte brukere av skolens tjenester. I denne delen av virksomhetsplanen blir det redegjort for hvilke verktøy skolen bruker for å måle brukernes opplevelse av tjenestene og resultatene av disse. Ved Holum skole måles brukertilfredsheten ved hjelp av følgende målinger: Elevundersøkelsen, foreldreundersøkelsen, SFO-undersøkelsen og skolens egen trivselsundersøkelse Elevundersøkelsen Elevundersøkelsen er Utdanningsdirektoratets årlige undersøkelse blant elever på 7. og 10. trinn i grunnskolen. Formålet med denne brukerundersøkelsen er at elevene skal få si sin mening om læring og trivsel på skolen. Undersøkelsen er nettbasert og svarene anonymiseres. Resultatene lagres forskriftsmessig og benyttes av skoler, skoleeiere og den statlige skoleadministrasjonen som en hjelp til å analysere og utvikle læringsmiljøet. RESULTATER ELEVUNDERSØKELSEN 7. trinn Mål Mandal Landet Sosial trivsel 4,3 4,5 4, ,3 4,5 4,5 4,4 Trivsel med 4,2 4,4 4,4 4,1 4,1 lærerne Mestring 3,5 3,7 3,9 3,9 Elevdemokrati 3,8 3,8 3,7 3,9 3,6 Fysisk læringsmiljø 3,6 2,8 4,0 3,5 3,2 Mobbing på skolen 1,4 1,5 1,2 1,4 1,2 1,4 1,4 Motivasjon 4,4 4,1 4,1 4,3 4,2 Faglig veiledning 3,6 3,2 3,0 3,4 3,4 Tabell 7: Viser resultater fra Utdanningsdirektoratets elevundersøkelse for 7.trinn. Svarskalaen er fra 1-5 der 5 er best og 1 er dårligst. For mobbing er det omvendt. Dermed tyder et resultat ned mot verdien 1 på lite mobbing i skolen. Mål er fastsatt i Plan for oppvekst og utvikling med særlig fokus på læringsutbytte og kvalitet i barnehage og skole. Kilde: Utdanningsdirektoratet Skoleporten Kommentar: Resultatene viser at elevene på syvende trinn har hatt en meget god trivsel ved skolen og mobbing har det vært mindre av enn tidligere år. Trivsel og mobbing ligger innenfor Side 3

12 kommunens mål for Det fysiske læringsmiljøet oppleves som bedre. Det er et stort forbedringspotensial når det gjelder elevenes motivasjon, mestring, og faglig veiledning Foreldreundersøkelsen Foreldreundersøkelsen gjennomføres årlig blant alle foresatte med barn i grunnskolen i Mandal kommune. Undersøkelsen har til hensikt å gi et innblikk i hvordan foresatte opplever barnets skolegang og virksomhetens kvalitet. Undersøkelsen gjennomføres elektronisk og anonymt via Mandal kommunes eget system for brukerundersøkelser. RESULTATER FORELDREUNDERSØKELSEN Mandal Resultat for brukeren 4,5 4,6 4,7 Trivsel 5,1 5,0 5,0 Brukermedvirkning 5 4,8 4,9 Tilgjengelighet 5,3 5,1 5,2 Informasjon 4,9 4,5 4,7 Fysisk læringsmiljø 3,8 3,6 4,1 Helhetlig, alt i alt 4,6 4,5 4,8 Svarprosent 37 % 59 % 51,3 % Tabell 8 : Viser resultatene av foreldreundersøkelsen de siste 2 år. Skala 1-6 (best) Kilde: Mandal kommune. Kommentar: Svarprosenten på undersøkelsen er forbedret. Trivsel har en høy skår, mens det fysiske læringsmijøet vurderes lavt. Gjennomsnittskåren er lavere enn kommunegjennomsnittet SFO-undersøkelsen SFO-undersøkelsen er en undersøkelse som gjennomføres cirka annethvert år blant alle foresatte med barn i Mandal kommunes skolefritidsordning. Den ble ikke gjennomført i Formålet er å få et innblikk i hvordan foresatte opplever tjenestetilbudet ved skolefritidsordningen. Undersøkelsen gjennomføres elektronisk og anonymt via kommunens eget system for brukerundersøkelser. Side 4

13 RESULTATER SFO-UNDERSØKELSEN Resultat for Mandal brukeren 5,2 5 5,1 Trivsel 4,9 4,8 4,8 Bruker medvirkning 4,6 4,8 4,7 Respektfull behandling 5,7 5,4 5,5 Tilgjengelighet 4 4,3 4,7 Informasjon 4,6 4,3 4,5 Fysisk læringsmiljø 5 4,6 4,6 Generelt 4,8 4,7 4,8 Svarprosent 71 % 48 % 59 % Tabell 9 : Viser resultatene av SFO-undersøkelsen 2007 og Skala 1-6 (best) Kilde: Mandal kommune og KS. Kommentar: Holum skole SFO har jevnt over et godt resultat på alle områder. 6.2 Vurdering Enhetens vurdering av sterke sider i forhold til brukerperspektivet Holum skole har det siste året jobbet mye med elevenes læringsmiljø, trivsel og antimobbearbeid. Skoleutviklingsprogrammet RESPEKT har bidratt til øke fokuset på disse områdene. Alle undersøkelsene viser at det er høy trivsel både på skole og SFO. Det er lite mobbing på skolen. Elevene trives med de ansatte på skolen. Foresatte opplever at skolen er tilgjengelig. SFO-undersøkelsen er tatt 2010 og viser at trivselen er meget god på SFO Holum skole. Respektfull behandling preger SFO. Side 5

14 6.2.2 Enhetens vurderinger av svake sider i forhold til brukerperspektiv Elevundersøkelsen gir skolen lav skår når det gjelder: faglig veiledning, mestringsopplevelse og motivasjon. Dette er tre svært viktige områder med tanke på elevenes læringsutbytte og det vil være nødvendig for skolen å sette inn tiltak for å bedre dette. Foreldreundersøkelsen har meget lav skår på fysisk læringsmiljø. FAU (Foreldrenes arbeidsutvalg) viser til bekymring med tanke på inneklima i 3 klasserom, bibliotek og mediatek i skolens Bygg 2. Samtidig viser de til store elevgrupper i små klasserom. Undersøkelsen gir Holum skole 0,5 poeng lavere enn kommunens gjennomsnitt på målområdet Fysisk læringsmiljø. Skolen har blitt oppgradert med blant annet nytt undervisningsbygg i Foreldreundersøkelsen gir skolen en lavere skår enn kommunens gjennomsnitt med tanke på informasjon Enhetens største utfordringer innen brukerperspektivet i 2012 Kunne ivareta og gi et godt tilbud til alle skolens elever slik at alle får en undervisning tilpasset sine evner og forutsetninger. Unngå at elevgruppene blir større enn 29 elever. Utarbeide kriterier for gode tilbakemeldingsrutiner på elevenes skoleprestasjoner. Kunne gi elevene et godt fysisk arbeidsmiljø slik at antall kvadratmeter pr. elev ikke blir mindre enn 2. Bedre luftkvaliteten i enkelte undervisningslokaler. 6.3 Målsetning/ambisjonsnivå Skolens målsetting er å øke elevens læringsutbytte. Det er derfor nødvendig for skolen å forbedre sine rutiner for vurdering og spesielt med tanke på underveisvurdering. Det er et mål å se en positiv endring i elevundersøkelsen med tanke på elevenes mestring, motivasjon og faglig veiledning. Det vil ta tid å etablere et gode vurderingsrutiner og se virkningene av disse, men skolen har som mål å se en endring allerede våren MÅLEKART BRUKER Måleindikator Resultat siste Ambisjonsnivå måling 2012 Motivasjon 4,1 4,2 Elevundersøkelsen Mestring 3,7 3,8 Faglig veiledning 3,0 3,2 Tabell 10: Holum skoles målesetning for Elevundersøkelsen Side 6

15 Det er et mål at foresatte skal oppleve Holum skole som et godt sted å ha sine barn, der foreldre ser at elevenes miljø er trygt og godt. Skolen ønsker derfor å gi foreldrene riktig informasjon av elevenes fysiske læringsmiljø. Det er et mål for skolen å ha et godt samarbeid med de foresatte. Skolen ønsker derfor å bli bedre på informasjon ut til foreldrene. Dette gjelder både felles informasjon ut fra skolen og informasjon om den enkeltes elevs faglige utvikling. MÅLEKART BRUKER Måleindikator Resultat siste måling Ambisjonsnivå 2012 Foreldreundersøkelsen Informasjon 4,5 4,7 Fysisk læringsmiljø 3,6 3,8 Tabell 11: Holum skoles målsetning for Foreldreundersøkelsen Målet for Holum skole SFO er å bedre informasjonen til foresatte knyttet til hvert enkelt barn. MÅLEKART BRUKER Målsetting Måleindikator Resultat siste måling Ambisjonsnivå 2012 SFO-undersøkelsen Informasjon 4,3 4,6 Tabell 12: Holum skoles målsetning for SFO-undersøkelsen Tiltak / handlingsplan Ved å arbeide med å utvikle gode rutiner for underveisvurdering, vil elevene få økt motivasjon, mestringsfølelse og bedre faglig veidledning. Faglig veiledning gis elevene fra lærer ved bruk av muntlig og skriftlig underveisvurdering. Underveisvurdering som gir elevene informasjon om hva de har oppnådd av læringsmål gir mestringsfølelse. Underveisvurdering skal vise elevene hvordan de kan forbedre seg for å nå neste læringsmål. Dette gir elevene motivasjon. Holum skole vil som tiltak bli med på Mandal kommunes felles satsing Vurdering for læring i regi av Utdanningsdirektoratet og Fylkesmannen i Vest-Agder. Vurdering for læring tar utgangspunkt i begrepet underveisvurdering og vil hjelpe skolen å innføre felles gode rutiner for vurdering. Ved å arbeide med underveisvurdering i Vurdering for læring, vil kvaliteten på informasjonen om hver enkelt elev bedres. Målet er å gi foresatte bedre informasjon om hvor eleven er i sin læring, hva som er neste læringsmål, og hvordan eleven vil kunne nå dette læringsmålet. Skolen har en aktiv hjemmeside i dag. Skolen vil vurdere andre tekniske hjelpemidler for å nå flere foreldre med informasjonen fra skolen. Dette gjelder både informasjon om skolens virke og informasjon som har til hensikt å inspirere og skape engasjement. Side 7

16 Holum skole SFO sitt mål vil være bedre informasjon og kommunikasjon om hvert enkelt barn. 7. Medarbeidere 7.1. Status Nærvær/Fravær Sykefraværet oppdateres månedlig i kommunens system for resultatstyring Fasett. Enheten har dermed god og jevnlig kontroll med utviklingen innenfor egen virksomhet. Tabellen under skiller mellom fravær til og med 16 dager og fravær over dette. SYKEFRAVÆR Måleindikator Mandal Målsetting 2012 Korttidsfravær 1-16 dager 3,0 % 1,4 % 1,2 % 1,1 % 1,9 % 2 Langtidsfravær over 16 dager 1,8 % 7 % 3,6 % 3,4 % 5,3 % 4 Totalt 4,8 % 8,4 % 4,8 % 4,6 % 6,9 % 5 Tabell 13: Oversikt over sykefraværet ved virksomheten fordelt på korttidsfravær og langtidsfravær. Kilde: Mandal kommune Kommentar: Sykefraværet var noe høyt i vintermånedene, men gikk betraktelig ned løpet av året. Side 8

17 7.1.2 Medarbeidertilfredshet Medarbeiderundersøkelsen gjennomføres årlig blant alle kommunens ansatte. Undersøkelsen gjennomføres elektronisk og er anonymisert. Medarbeiderundersøkelsen har til hensikt å synliggjøre enhetens kvaliteter og utfordringer slik at man kan innføre tiltak for heve kvaliteten i virksomheten for enhetens ansatte. MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN Måleindikator Mandal Mål 2012 Stolthet over egen arbeidsplass Helhetsvurdering trivsel Svarprosent 4,6 5 4,9 5,1 4,9 5,0 4,4 5 4,6 4,8 4,6 4,7 100 % 100 % 95 % 90 % 88 % 100 % Medarbeidersamtale % 95 % 95 % 95 % 95 % 89 % 100 % Kvaliteten på medarbeidersamtalen 4,9 4,9 4,5 5,1 4,9 4,9 Snitt totalt 4,6 4,6 4,4 4,8 4,6 4,8 Tabell 14: Resultatene av medarbeiderundersøkelsen siste 4 år. Skala 1-6 (best). Kilde: Mandal kommune Kommentar: Det har vært en positiv trend i resultatet det siste året Kompetanse Kompetanseutvikling er et kontinuerlig utviklingsarbeid for å heve medarbeidernes kompetanse på alle områder. Økt kompetanse gir bedre tjenester og mer fornøyde brukere, og det bidrar til stolte medarbeidere og bedre omdømme. Arbeidstakere søker seg til, og blir på arbeidssteder der de får bruke og utvikle sin kompetanse Vurdering Enhetens vurdering av sterke sider innen medarbeidere Sykefraværet var noe høyt i vintermånedene, men gikk ned betraktelig i løpet av året. Gjennomsnittsfraværet for 2011 er 4,6 %. Medarbeiderundersøkelsen: Det har hatt en positiv trend i resultatet det siste året. Side 9

18 Nytt for 2011 er bedring av i de fysiske forholdene ved skolen med et nytt undervisningsbygg. Ny ledelse ved skolen i Enhetens vurdering av svake sider innen medarbeidere Enkelte lærere har store elevgrupper. Enkelte store elevgrupper som har for lite kvadratmeter tilgjenglig. Dette fører til at inneklimaet forverres Enhetens største utfordringer innen medarbeidere i 2011 Holum skole har vil de neste årene ha et elevtall rundt 180. Tre elevtrinn har elevtall på 29 til 31. Arealkrav per. elev er beskrevet i Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehage og skoler m.v. utgitt av Helsedirektoratet. Den setter en norm på 2,0-2,5 kvadratmeter pr. elev i klasserom med fratrekk for annet utstyr, varmekilder, etc. Det kan se ut som at Holum skole vil ha problemer med å kunne imøtekomme disse kravene med dagens undervisningslokaler. Tettheten av elever innenfor et begrenset areal har stor betydning for luftkvalitet, støy og arbeidsmiljøet for den ansatte. Det vil derfor være utfordrende å imøtekomme medarbeidernes forventninger angående de fysiske arbeidsforholdene. Plassmangel vil kunne ha en direkte innvirkning på fysisk helse og sykefraværet. På grunn av reduksjon i årsverk for pedagoger, vil antall elever pr. pedagog øke og det vil kunne bli elevgrupper på 31 elever på småskoletrinnet Målsetting / ambisjonsnivå Det er et mål at medarbeidere skal trives på jobben og at resultatet på medarbeiderundersøkelsen skal ligge på eller over kommunegjennomsnittet. Det er et mål å ha et sykefravær som ikke er stigende, men ligger stabilt på 4,5 % Tiltak / handlingsplan Skolen vil arbeide videre med å bedre organiseringen av skolehverdagen, utviklingsarbeidet og arbeidet som gjøres i skolens ulike råd og utvalg. Tiltakene i virksomhetsplanen skal være styrende for skolens utviklingsarbeid og for tiden som brukes til annet enn undervisningsrelatert arbeid. Ledelsen ved skolen vil følge opp alle ansatte med "skolevandring" og gi tilbakemelding på arbeidet som blir utført. Tiltak som er bestemt skal ferdigstilles og evalueres. Skolen vil kontinuerlig vurdere tiltak for å oppnå flest mulig kvadratmeter pr. elev i undervisningslokalene. Side 10

19 8. Økonomi 8.1. Status Ledelsen gjennomfører månedlig gjennomgang av budsjett og regnskap. God ressursplanlegging ved skolestart i august er avgjørende for et godt resultatet. MÅLEKART ØKONOMI Måleindikator Budsjett Regnskap Avvik i kroner Avvik i % 100,66 103,63 100,59 100,53 Tabell 15: Oversikt over budsjett og regnskap med eventuelle budsjettavvik siste 3 år. Kilde. Mandal kommune 8.2. Vurdering Enhetens vurdering av sterke sider i forhold til økonomi Enheten har hatt god økonomistyring i Enheten har god kontroll på bruk av strøm. Lavt sykefravær Enhetens vurdering av svake sider i forhold til økonomi Økende antall timer til spesialundervisning. Økende antall timer til elever med behov for medisinsk hjelp. Få pedagogtimer til tilpasset opplæring for svake elever. SFO har en differanse mellom inntekter og utgifter på kr. Antall barn på SFO gir ikke tilsvarende brukerbetaling likt kostnadene for drift. Strømforbruket er høyt. Skolen har ikke midler til ENØK-tiltak Enhetens største utfordringer innen økonomi i 2012 Med tildelt budsjett for 2012 må skolens bemanning reduseres med ca. 1,3 årsverk Færre årsverk vil føre til at tidlig innsats på de laveste årstrinn reduseres til et minimum. Inntektsgrunnlaget for SFO er betydelig lavere enn kostnadene. Differansen er beregnet til kr. Skolen vil ha en økning i antall timer til spesialundervisning. Ressurser til spesialundervisning tas av timer til tilpasset undervisning på de forskjellige alderstrinnene. Dette fører til at færre Side 11

20 elever får tilpasset undervising i form av "kurs" eller undervisning i mindre elevgrupper. Dette kan igjen føre til at skolen kommer inn i en "ond sirkel", der elever som ikke får god nok tilpasset undervisning over flere år, ikke oppnår kompetansemålene og vil av den grunn få vedtak om spesialundervisning. 8.3 Målsetting og tiltak Holum skole skal holde tildelt budsjettramme samt gi et forsvarlig tilbud til alle elever innenfor gitte rammer. Vurdere endring av organisering av spesialundervisning. Redusere antall årsverk med 1,3. PRIORITERTE TILTAK VED ENDREDE RAMMEBETINGELSER 1. Øke tidlig innsats på 1-4.trinn 2 % større ramme 2. Innkjøp av digitale fremvisere i klasserom 3. Ventilasjon til Bygg 2 Tabell 16: Forslag til tiltakt ved økt økonomiske ramme. 9. Resultatkvalitet 9.1. Status Nasjonale prøver Formålet med nasjonale prøver er å vurdere i hvilken grad skolen lykkes med å utvikle elevenes ferdigheter i lesing, regning og engelsk. Nasjonale prøver skal primært gi styringsinformasjon til skolene og kommunene. Det er også forutsatt at prøvene skal komme til nytte for den enkelte elevs pedagogiske utvikling i samarbeid mellom lærer, elev og foresatte. Nasjonale prøver er ikke prøver i fag, men i grunnleggende ferdigheter i alle fag. Prøvene i lesing og regning tar derfor ikke bare utgangspunkt i kompetansemålene i norsk og matematikk, men også i andre fag der mål for lesing og regning er integrert. Prøvene i engelsk skiller seg fra de to andre prøvene ved at de tar utgangspunkt i kompetansemål i ett fag. De nasjonale prøvene for 5. trinn skiller elevene inn i tre mestringsnivåer. Det er gjennomsnittsnivået for hver ferdighet som er gjengitt i tabellen under: Side 12

21 RESULTATER NASJONALE PRØVER 5.trinn Måleindikator Målsettinger 2013 Mandal Landet Lesing 1,8 1,8 1,6 2,5 2,2 2,0 2,0 Regning 1,9 1,7 1,8 2,6 2,2 2,1 2,0 Engelsk 1,9 1,9 1,9-2,2 1,9 2,0 Tabell 17: Oversikt over gjennomsnittsverdien for de nasjonale prøvene på 5.trinn de fire siste årene. Skala 1-3 (best). Kilde: Skoleporten (Utdanningsdirektoratet). Kommentar: Holum skole har i 2011 en høy skår på Nasjonale prøver. Utdanningsdirektoratet gav ikke ut resultat for engelsk i RESULTATER NASJONALE PRØVER 8.trinn Måleindikator 2011 Mandal Landet Lesing 3,0 3,3 3,1 Regning 3,2 3,3 3,1 Engelsk 2,7 3,0 3,0 Tabell 18: Oversikt over gjennomsnittsverdien for de nasjonale prøvene på 8.trinn for tidligere elever fra Holum skole i 2008 og Skala 1-5 (best). Kilde: Mandal kommune. Side 13

22 Kommentar: Elevene fra Holum skole var under kommunens gjennomsnitt på Nasjonale prøver for 8. trinn. Fra 2010 har man innført en lokal digital kartleggingsprøve for både barnetrinnet og ungdomstrinnet. Denne prøven er tredelt og har til hensikt å kartlegge elevenes ferdigheter innenfor grunnleggende IKT, ferdigheter og kommunikasjon og kildekritikk/nettvett. Denne prøven blir gjennomført via læringsplattformen It s learning og består totalt av 50 spørsmål innenfor digital kompetanse. RESULTATER KARTLEGGINGSPRØVE - IKT Måleindikator Mandal Grunnleggende IKT 13,2 10,7 10,7 Multiple kilder og nettverk 10,9 12,7 11,1 Presentasjon og publisering 11,4 12,6 10,4 Total 35,5 36,0 32,2 Tabell 19: Oversikt over gjennomsnittet for antall riktige svar på kartleggingsprøve i digital kompetanse 2010 for alle elevene i 5. klasse ved Holum Skole. Kilde: Mandal kommune Kommentar: Holum skole er over snittet for Mandal skolene Vurdering Enhetens vurdering av sterke sider innen resultatkvalitet Svært gode resultater på Nasjonale prøver for 5.trinn i Gode resultater på IKT måling for 5.trinn. Økende fokus på læringsutbytte Enhetens vurdering av svake sider inne resultatkvalitet Det er behov for videre arbeid med kartleggingsrutinene og elevvurdering ved skolen. Svake resultater på Nasjonale prøver 8.trinn Enhetens største utfordringer i 2012 innen resultatkvalitet Opprettholde gode resultater på Nasjonale prøver 5.trinn. Side 14

23 Forbedre resultatene på Nasjonale prøver 8.trinn. Gi elever og foresatte gode tilbakemeldinger som gir bedre læring. Ingen timer til kurs eller ekstra til elever som sliter faglig Målsetting / ambisjonsnivå Holum skole skal ha resultater på kartlegging, Nasjonale prøver og IKT-prøve som er bedre enn Mandal og landsgjennomsnittet Tiltak / handlingsplan For å oppnå et bedre læringsutbytte hos elevene vil skolen gjennomføre følgende arbeid: Delta og gjennomføre utviklingsarbeidet Vurdering for læring. Arbeide med å innføre et felles vurderingssystem og rutiner for hvordan gi elevene grundige tilbakemeldinger på oppnådde læringsmål og veien videre til neste mål. Forsette å utvikle en helhetlig leseopplæringsplan for 1.-7.trinn Bedre rutinene for kartlegginsarbeidet ved skolen. Innføre kommunens felles kartleggingssystem høsten Side 15

Virksomhetsplan for Vassmyra skole 2011

Virksomhetsplan for Vassmyra skole 2011 Virksomhetsplan for Vassmyra skole 2011 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 2 2. Mandal kommunes visjon... 3 3. Virksomhetsplan... 4 4. Sammendrag... 4 5. Verdigrunnlag... 6 6. Presentasjon

Detaljer

Vedlegg 2: Mal virksomhetsplan. Skolens visjon! VIRKSOMHETSPLAN FOR XXX SKOLE. Bilde PERIODE XXXX-XXXX

Vedlegg 2: Mal virksomhetsplan. Skolens visjon! VIRKSOMHETSPLAN FOR XXX SKOLE. Bilde PERIODE XXXX-XXXX Vedlegg 2: Mal virksomhetsplan Skolens visjon! VIRKSOMHETSPLAN FOR XXX SKOLE Bilde PERIODE XXXX-XXXX Denne må oppdateres etter at planen er ferdigskrevet Innhold 1 INNLEDNING...3 1.1 Presentasjon av skolen...3

Detaljer

OM KVALITETSRAPPORTEN...2 FAKTA OM KJØKKELVIK SKOLE...2 LÆRINGSMILJØ ELEVUNDERSØKELSEN...3 RESULTATER KARAKTERER 10. TRINN...29 GRUNNSKOLEPOENG...

OM KVALITETSRAPPORTEN...2 FAKTA OM KJØKKELVIK SKOLE...2 LÆRINGSMILJØ ELEVUNDERSØKELSEN...3 RESULTATER KARAKTERER 10. TRINN...29 GRUNNSKOLEPOENG... Kvalitetsrapport Kjøkkelvik skole 2017 Innholdsfortegnelse OM KVALITETSRAPPORTEN...2 FAKTA OM KJØKKELVIK SKOLE...2 LÆRINGSMILJØ ELEVUNDERSØKELSEN...3 SKALAFORKLARING...3 PUBLISERINGSREGLER...3 TRIVSEL...4

Detaljer

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Sandgotna skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Sandgotna skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Kvalitetsrapport Sandgotna skole 2016 Innholdsfortegnelse Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Sandgotna skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Skalaforklaring...3 Publiseringsregler...3 Trivsel...4

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2016

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2016 TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2016 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Fakta om skolen... 3 2.1 Elever og ansatte... 3 2.2 Elevenes forutsetninger... 4 2.3 Spesialundervisning... 4

Detaljer

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Hellen skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Hellen skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Kvalitetsrapport Hellen skole 2016 Innholdsfortegnelse Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Hellen skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Skalaforklaring...3 Publiseringsregler...3 Trivsel...4 Støtte

Detaljer

Resultatvurdering Austrått skole

Resultatvurdering Austrått skole Resultatvurdering Austrått skole SKOLEFAKTA: Rektor: Kirsti Sævik Klassetrinn: 1-7 2016-2017 2015-2016 Antall elever 288 309 Antall barn i SFO 74 99 Årsverk lærere 17,76 19,06 Årsverk andre ansatte skole

Detaljer

Li skoles strategiske plan 2012/ /16

Li skoles strategiske plan 2012/ /16 Li skoles strategiske plan 2012/13-2015/16 Innledning Den strategiske planen for Li skole er en 4-årig plan i samsvar med Plan for kvalitetsutvikling i Bergen kommune. Den bygger på nasjonale og kommunale

Detaljer

Virksomhetsplan 2015 Hovinhøgda skole

Virksomhetsplan 2015 Hovinhøgda skole Virksomhetsplan 015 Hovinhøgda skole Innholdsfortegnelse 1 Overordnede kommunale mål... Oppfølging av overordnede kommunale mål... 3 Kommunalt vedtatte utviklingsmål...4 4 Oppfølging av kommunalt vedtatte

Detaljer

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Varden skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Varden skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Kvalitetsrapport Varden skole 2015 Innholdsfortegnelse Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Varden skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Skalaforklaring...3 Publiseringsregler...3 Trivsel...4 Støtte

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR CHRISTI KRYBBE SKOLER

STRATEGISK PLAN FOR CHRISTI KRYBBE SKOLER 2012-2016 STRATEGISK PLAN FOR CHRISTI KRYBBE SKOLER Christi Krybbe skoler 2012-2016 Strategisk plan Christi Krybbe skoler 2012-2016 1. Skolens verdigrunnlag Visjon: En levende skole i sentrum av Bergen!

Detaljer

ØRMELEN SKOLE, handlingsplan skoleåret

ØRMELEN SKOLE, handlingsplan skoleåret ØRMELEN SKOLE, handlingsplan skoleåret 2016-2017 Visjon og pedagogisk plattform: Vår visjon: Alle skal med et trivelig sted Våre verdier bygger på RESPEKT o Vi følger trivselsreglene o Vi er høflige mot

Detaljer

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE SODIN SKOLE

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE SODIN SKOLE TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE SODIN SKOLE Data fra enhetens styringskort for 2011-2013. Mål Nasjon Fokusområde Suksessfaktor Indikator 2013 2012 2011 2013 Andel elever med enkeltvedtak 8,6

Detaljer

Halmstad barne- og ungdomsskole. Dette er HBUS. Skoleåret 2014/15

Halmstad barne- og ungdomsskole. Dette er HBUS. Skoleåret 2014/15 Halmstad barne- og ungdomsskole Dette er HBUS Skoleåret 2014/15 Innledning Dokumentet er utarbeidet ved Halmstad barne- og ungdomsskole. Dokumentet er et forpliktende dokument og styringsredskap for skolens

Detaljer

Årsplan Berge barneskole. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017.

Årsplan Berge barneskole. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017. Årsplan 2017 Berge barneskole Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017. Årsplanen

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR SKARPNES SKOLE (kortversjon)

VIRKSOMHETSPLAN FOR SKARPNES SKOLE (kortversjon) Framtidsrettet skole for framtidsrettede elever! Skarpnes skole er en framtidsrettet skole der alle får opplæring etter sine forutsetninger i et trygt og utviklende miljø! Skolens verdigrunnlag bygger

Detaljer

Virksomhetsplan, Prestrud skole

Virksomhetsplan, Prestrud skole Virksomhetsplan, Prestrud skole 2010 2012 Vår visjon er: Gripe gleden møte mennesket - speile skjønnheten utvikle undringen Med denne visjonen vil vi at alle på Prestrud skole skal ta et felles ansvar

Detaljer

Årsplan Å barneskole. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten.

Årsplan Å barneskole. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplan 2016 Å barneskole Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2016. Årsplanen

Detaljer

A Faktaopplysninger om skolen

A Faktaopplysninger om skolen Ståstedsanalyse barne- og ungdomsskoler, 1-10 skoler Innledning Ståstedsanalysen er et prosessverktøy som kan benyttes ved gjennomføring av skolebasert vurdering innenfor Kunnskapsløftet. Hele personalet

Detaljer

Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016

Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016 Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016 Grunnleggende ferdigheter Elevvurdering Klasseledelse Elevaktiv læring Foreldresamarbeid Innhold Visjon for Bodøskolene 2012-2016... 3 Utviklingsområde 1: GRUNNLEGGENDE

Detaljer

Oppdatert utgave: Skolens verdigrunnlag. Visjon for vår skole: Vår skoles læringssyn: Vårt læringsmiljø:

Oppdatert utgave: Skolens verdigrunnlag. Visjon for vår skole: Vår skoles læringssyn: Vårt læringsmiljø: Strategisk plan for Hordvik skole 2012-2016. 1. Skolens verdigrunnlag Visjon for vår skole: En inkluderende skole med vekt på faglig og personlig utvikling, hvor trygghet, tillit og trivsel er sentralt.

Detaljer

Virksomhetsplan 2015

Virksomhetsplan 2015 Virksomhetsplan 2015 Innholdsfortegnelse 1 Overordnede kommunale mål...2 2 Oppfølging av overordnede kommunale mål...2 3 Kommunalt vedtatte utviklingsmål...3 4 Oppfølging av kommunalt vedtatte utviklingsmål...5

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen Heidi Holmen

Tilstandsrapport for grunnskolen Heidi Holmen Tilstandsrapport for grunnskolen 2011 Heidi Holmen Om tilstandsrapporten Fastsatt i opplæringsloven St.meld. Nr. 31 (2007 2008): Viktig at styringsorganene i kommunen har et bevisst og kunnskapsbasert

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sandvollan skole og barnehage

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sandvollan skole og barnehage VIRKSOMHETSPLAN 2014 Sandvollan skole og barnehage 1. Om resultatenheten Sandvollan skole og barnehage Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Thomas Herstad Barnehage Bodil Myhr

Detaljer

Eltonåsen skole Virksomhetsplan for. Skolen i skogen gir: Kunnskap Omsorg Glede. Satsningsområder : REGNING I ALLE FAG LESING I ALLE FAG

Eltonåsen skole Virksomhetsplan for. Skolen i skogen gir: Kunnskap Omsorg Glede. Satsningsområder : REGNING I ALLE FAG LESING I ALLE FAG Virksomhetsplan for Skolen i skogen gir: Kunnskap Omsorg Glede Satsningsområder - 2017: REGNING I ALLE FAG LESING I ALLE FAG HJEM- SKOLESAMARBEID KLASSELEDELSE 1 Eltonåsen skoles plattform Ved Eltonåsen

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR KROER SKOLE Kroer skole Foto: Ivar Ola Opheim

TILSTANDSRAPPORT FOR KROER SKOLE Kroer skole Foto: Ivar Ola Opheim TILSTANDSRAPPORT FOR KROER SKOLE 2016 Kroer skole Foto: Ivar Ola Opheim 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Fakta om skolen... 4 2.1 Elever og ansatte... 4 2.2 Elevenes forutsetninger... 4 2.3 Spesialundervisning...

Detaljer

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE SVANEM SKOLE Data fra enhetens styringskort for 2010-2012 Fokusområde Suksessfaktor Indikator Mål 2012 2012 2011 2010 1. Andel elever med enkeltvedtak spesialundervisning

Detaljer

Virksomhetsplan for Vassmyra skole 2012

Virksomhetsplan for Vassmyra skole 2012 Virksomhetsplan for Vassmyra skole 2012 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 2 2. Mandal kommunes visjon... 3 3. Virksomhetsplan... 4 4. Sammendrag... 4 5. Verdigrunnlag... 6 6. Presentasjon

Detaljer

Selsbakk skole Satsingsområder Foto: Carl-Erik Eriksson

Selsbakk skole Satsingsområder Foto: Carl-Erik Eriksson Selsbakk skole Satsingsområder 2015-2018 Foto: Carl-Erik Eriksson 1 Mål i enhetsavtalen = satsingsområder på skolen Enhetsavtalen er Selsbakk skoles overordnede styringsdokument, og bestemmer hvordan Selsbakk

Detaljer

Resultatvurdering 2007 Ganddal Skole

Resultatvurdering 2007 Ganddal Skole Resultatvurdering 2007 Ganddal Skole SKOLEFAKTA Telefonveien 1, 4322 Sandnes Rektor: Mary Bomann Klassetrinn: 1-7 www.minskole.no/ganddal Skolen i skoleporten 2007-08 2006-07 Antall elever 364 373 Antall

Detaljer

Miljø og kompetansebyen Drammen - en tett, mangfoldig og levende by i et vakkert landskap"

Miljø og kompetansebyen Drammen - en tett, mangfoldig og levende by i et vakkert landskap VEDLEGG 19 Gjennomgående målekart 2011 Miljø og kompetansebyen Drammen - en tett, mangfoldig og levende by i et vakkert landskap" Fokusområde Kritiske suksessfaktorer Styrings-indikator Målemetode Frekvens

Detaljer

Dato. Sigdal kommune. Den gode skole. Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal. Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal

Dato. Sigdal kommune. Den gode skole. Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal. Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal Sigdal kommune Dato Den gode skole Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal 2012 2016 Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal 22.03.2012 Sigdal kommune har som skoleeier gjennomført en prosess for å fastsette

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN Sakshaug skole Behandles i samarbeidsutvalget

VIRKSOMHETSPLAN Sakshaug skole Behandles i samarbeidsutvalget VIRKSOMHETSPLAN 2017 Sakshaug skole 16.09.2016 Behandles i samarbeidsutvalget 17.11.16 1. Om resultatenheten 210 Sakshaug skole Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Ingrid Stai

Detaljer

Vedlegg 3: Mal tilstandsrapport skole. Skolens visjon! TILSTANDSRAPPORT FOR XXX SKOLE. Bilde SKOLEÅRET XXXX-XXXX

Vedlegg 3: Mal tilstandsrapport skole. Skolens visjon! TILSTANDSRAPPORT FOR XXX SKOLE. Bilde SKOLEÅRET XXXX-XXXX Vedlegg 3: Mal tilstandsrapport skole Skolens visjon! TILSTANDSRAPPORT FOR XXX SKOLE Bilde SKOLEÅRET XXXX-XXXX Innhold 1. Sammendrag... 4 2. Hovedområder og indikatorer... 5 2.1. Elever og undervisningspersonale...

Detaljer

Skolebilde for Fredheim skole skoleåret

Skolebilde for Fredheim skole skoleåret Del I Side 1 Skolebilde for Fredheim skole skoleåret 2014 2015 Del I (Fylles ut av skolen før skolevurderingsbesøket.) Elever 2012 123 2013 121 2014 117 Årsverk undervisningspersonale med godkjent utdanning.

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN Læringsutbytte. Ansvarlig Kritisk suksessfaktor Strategisk initiativ Konkrete tiltak

VIRKSOMHETSPLAN Læringsutbytte. Ansvarlig Kritisk suksessfaktor Strategisk initiativ Konkrete tiltak VIRKSOMHETSPLAN 2014 Læringsutbytte Ansvarlig Kritisk suksessfaktor Strategisk initiativ Konkrete tiltak Alle Tilpasset opplæring Tidlig innsats: - Prioritere ressurser på 1.-4.trinn - Aktivt ressursteam

Detaljer

Pedagogisk utviklingsplan 2010 2013

Pedagogisk utviklingsplan 2010 2013 Pedagogisk utviklingsplan 2010 2013 Grunnskolen i Søgne kommune Revidert mars 2012 Kommunens visjon Handling og utvikling gjennom nærhet og trivsel Visjon for Søgne skolen Tett på! Overordna satsingsområder

Detaljer

SPANGEREID SKOLE 2011/2012

SPANGEREID SKOLE 2011/2012 LINDESNES KOMMUNE - et fyrtårn for helse og trivsel Virksomhetsplan for SPANGEREID SKOLE 2011/2012-1 - Innhold: 1. Bakgrunn 2. Kommuneplanens mål og verdier 3. Avdelingens ansvarsområde 4. Kommune- og

Detaljer

Kvalitetsutviklingsplan. for. Alle på Raumyr skole skal arbeide sammen for å bli trygge, ansvarlige og kunnskapsrike!

Kvalitetsutviklingsplan. for. Alle på Raumyr skole skal arbeide sammen for å bli trygge, ansvarlige og kunnskapsrike! Kvalitetsutviklingsplan for 2011 2013 Alle på Raumyr skole skal arbeide sammen for å bli trygge, ansvarlige og kunnskapsrike! Grunnleggende ferdigheter Kongsbergskolen: Elevene skal gjennom hele grunnskoleløpet

Detaljer

Godeset skole KVALITETSPLAN

Godeset skole KVALITETSPLAN Godeset skole KVALITETSPLAN 2011-2015 1 ! Innledning Godeset skole har våren 2010 utarbeidet denne kvalitetsplanen. Planen skal være et forpliktende dokument, og et styringsredskap for skolens driftsstyre,

Detaljer

Virksomhetsplan, Prestrud skole

Virksomhetsplan, Prestrud skole Virksomhetsplan, Prestrud skole 2010 2012 Vår visjon er: Gripe gleden møte mennesket - speile skjønnheten utvikle undringen Med denne visjonen vil vi at alle på Prestrud skole skal ta et felles ansvar

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Nordstrand skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Nordstrand skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Nordstrand skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig

Detaljer

PEDAGOGISK UTVIKLINGSPLAN

PEDAGOGISK UTVIKLINGSPLAN PEDAGOGISK UTVIKLINGSPLAN 2017 2018 SAMARBEID OMSORG LÆRING VERDIER ANSVAR NYTENKNING GLEDE Innledning På Solvang skole skal alle elever oppleve et godt og inkluderende læringsmiljø. Dette sikres gjennom

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2015. Sakshaug skole. Behandles i Samarbeidsutvalget 16. mars

VIRKSOMHETSPLAN 2015. Sakshaug skole. Behandles i Samarbeidsutvalget 16. mars VIRKSOMHETSPLAN 2015 Sakshaug skole Behandles i Samarbeidsutvalget 16. mars 1. Om resultatenheten «Enhetens navn» Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Ingrid Stai Skjesol Sakshaug

Detaljer

Vedlegg til Virksomhetsplan for skolene Haga skole 2010. HANDLINGSPLAN Haga skole

Vedlegg til Virksomhetsplan for skolene Haga skole 2010. HANDLINGSPLAN Haga skole HANDLINGSPLAN Haga skole 2010 VISJON - OVERORDNET MÅL - HAGA SKOLE Visjon: En skole med læring, trivsel og glede Overordnet mål: 1. Gi elevene et trygt og forutsigbart læringsmiljø med tilpasset undervisning

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN Mosvik barnehage og skole

VIRKSOMHETSPLAN Mosvik barnehage og skole VIRKSOMHETSPLAN 2013 Mosvik barnehage og skole 1. Om resultatenheten Mosvik barnehage og skole Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Mosvik barnehage Toril Alstad Damås Rita

Detaljer

SOLVANG SKOLES PEDAGOGISKE UTVIKLINGSPLAN 2014/2015

SOLVANG SKOLES PEDAGOGISKE UTVIKLINGSPLAN 2014/2015 SOLVANG SKOLES PEDAGOGISKE UTVIKLINGSPLAN 2014/2015 Vår visjon: Nasjonale satsingsområder: Kommunale satsingsområder: Hamarskolen som merkevare Kunnskap til styrke Økt læringsutbytte og grunnleggende ferdigheter

Detaljer

Utdanningssektoren. Virksomhetsplan 2015 Stav skole 11.01.15

Utdanningssektoren. Virksomhetsplan 2015 Stav skole 11.01.15 Utdanningssektoren Virksomhetsplan 2015 Stav skole 11.01.15 G. Musikk- og kulturskolen Programområd e F. Skolefritidsordningen E. Barnehage H. Voksenopplæring Utdanningssektoren D. Spesial- og sosialpedagogisk

Detaljer

Handlingsplan for Varden skole

Handlingsplan for Varden skole Handlingsplan for Varden skole Visjon Kompetanse for alle i mulighetenes skole Handlingsplan for Varden skole 2010-2011 Rektor Magne Blom - 25.11 10 Styringsdokument Opplæringsloven Kunnskapsløft for bergensskolen

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011 FOR SAKSHAUG SKOLE INDERØY KOMMUNE

ÅRSRAPPORT 2011 FOR SAKSHAUG SKOLE INDERØY KOMMUNE ÅRSRAPPORT FOR SAKSHAUG SKOLE INDERØY KOMMUNE Årsrapport Resultatenheter Om resultatenheten Navn på resultatenhet: Sakshaug skole Enhetsleder: Stig Ove Skjelstad Kort om tjenester og oppgaver: Sakshaug

Detaljer

Bakke skole STRATEGISKE MÅL TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2018

Bakke skole STRATEGISKE MÅL TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2018 Bakke skole STRATEGISKE MÅL 2018-2021 TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2018 Visjon/slagord Ullensakerskolen står «RAK» - Rettvendt, Ambisiøs, Kompetent Virksomhetsplan 2018 og strategisk plan 2018-2021 ENHETSLEDER

Detaljer

STRATEGISK PLAN BØNES SKOLE

STRATEGISK PLAN BØNES SKOLE STRATEGISK PLAN BØNES SKOLE 2012-2016 1 1. Skolens verdigrunnlag Bergen kommunes visjon for skole er: «Kompetanse for alle i mulighetenes skole» Våre verdier: Likeverd Respekt Utfordring Mestring Stikkord

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Nordstrand skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Nordstrand skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk Plan 2016 Nordstrand Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle skal lære mer - Elevenes grunnleggende ferdigheter og kunnskaper i basisfag

Detaljer

Resultatvurdering 2007 Iglemyr skole

Resultatvurdering 2007 Iglemyr skole Resultatvurdering 2007 Iglemyr skole SKOLEFAKTA Myrullveien 1, 4326 Sandnes Rektor: Berit Jaatun Klassetrinn: 1-7 www.iglemyr-skole.no Skolen i skoleporten 2007-08 2006-07 Antall elever 360 365 Antall

Detaljer

ARBEIDSGIVERRAPPORT 2013 HEMNE KOMMUNE

ARBEIDSGIVERRAPPORT 2013 HEMNE KOMMUNE ARBEIDSGIVERRAPPORT 2013 HEMNE KOMMUNE ARBEIDSGIVER AML HMS FORHANDLING TARIFF MEDARBEIDER NÆRVÆR IA RAPPORT TIL AMU OG FORMANNSKAP Medarbeiderundersøkelsen 2013 122 kommuner i snittet for 2013. 72 kommuner

Detaljer

Virksomhetsplan. Ringebu skole

Virksomhetsplan. Ringebu skole Virksomhetsplan Ringebu skole Dette kjennetegner Ringebu skole Elevene Opplever trygghet, struktur, grenser og arbeidsro. Er motiverte Har lyst til å lære og opplever mestring. Personalet er tydelige er

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Nordseter skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Nordseter skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk Plan 2016 Nordseter skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Osloskolen har bedre kvalitetssikring av undervisningen og den enkelte elevs

Detaljer

Fjellsdalen skole. Strategisk plan 2012/ /2016. Fjellsdalen skole sin visjon: Læring

Fjellsdalen skole. Strategisk plan 2012/ /2016. Fjellsdalen skole sin visjon: Læring Fjellsdalen skole Strategisk plan 2012/2013-2015/2016 Fjellsdalen skole sin visjon: mestring trygghet Læring motivasjon samspill 1 Motivasjon: Vi ønsker å motivere hvert enkelt barn til faglig og sosial

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/513 Tilstandsrapporten for grunnskolen i Marker kommune. Saksbehandler: Ragnar Olsen Arkiv: Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 20/14 Oppvekst og omsorgsutvalget

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010 1 Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010 Opplæringsloven: Skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. Tilstandsrapporten skal omhandle læringsresultater,

Detaljer

Handlingsplan for Vassøy skole «LÆRING MED MENING»

Handlingsplan for Vassøy skole «LÆRING MED MENING» Handlingsplan for Vassøy skole «LÆRING MED MENING» 2013-2015 FORORD Vassøy skoles handlingsplan bygger på Kunnskapsløftet og Stavanger kommunes kvalitetsutviklingsplan God, bedre, best. Handlingsplanen

Detaljer

Kvalitetsutvikling og implementering av standard for vurdering for læring

Kvalitetsutvikling og implementering av standard for vurdering for læring Kvalitetsutvikling og implementering av standard for vurdering for læring Jo Fiske og Torgunn Skaaland Asker kommune i Utdanningsdirektoratet 26. januar 2015 Asker kommune i tall > Ca 58 000 innbyggere

Detaljer

Analyseverktøy for status for språk, lesing og/eller skriving i kommunen/fylkeskommunen Dette analyseverktøyet skal fylles ut og legges ved søknaden.

Analyseverktøy for status for språk, lesing og/eller skriving i kommunen/fylkeskommunen Dette analyseverktøyet skal fylles ut og legges ved søknaden. Analyseverktøy for status for språk, lesing og/eller skriving i kommunen/fylkeskommunen Dette analyseverktøyet skal fylles ut og legges ved søknaden. Innledning Språkkommuner er en del av Språkløyper,

Detaljer

12/ &14 TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE

12/ &14 TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE 12/1733-8 053 &14 TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE SODIN SKOLE 2011 Data fra enhetens styringskort for 2009-2011. Tall for nasjon er oppført der slike tall er tilgjengelig. Fokusområde Suksessfaktor

Detaljer

Skolens strategiske plan

Skolens strategiske plan Skolens strategiske plan Innledning Skolens strategiske plan er en langsiktig plan som bygger på Bergen kommunes Plan for kvalitetsutvikling. Skolens strategiske plan skal vise hvordan Varden skole jobber

Detaljer

Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal

Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal.03.01 Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal 01-016 gode skole i sigdal den gode skole i sigdal den gode skole i sigdal den gode skole i sigdal den gode sko Utviklingsmål

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2017 2020 Vedtatt av kommunestyret i Gran 13.10.16 sak 114/16 INNHOLD INNLEDNING... 3 KVALITETSPLANEN: ET DOKUMENT FOR KOMMUNENS AMBISJONER OG MÅLSETTINGER FOR ELEVENES LÆRING

Detaljer

Årsplan Kvås skole. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2016.

Årsplan Kvås skole. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2016. Årsplan 2016 Kvås skole Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2016. Årsplanen viser

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sakshaug skole

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sakshaug skole VIRKSOMHETSPLAN 2014 Sakshaug skole 1. Om resultatenheten Sakshaug skole Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Ingrid Stai Skjesol Sakshaug skole, 1.-7. trinn Ingrid Stai Skjesol

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Nordstrand skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Nordstrand skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk Plan 2017 Nordstrand Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig i

Detaljer

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen Lunner kommune Medarbeidertilfredshet i kommuneorganisasjonen RESULTATER 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Oppbygging av undersøkelsen... 3 1.3 Gjennomføring, utvalg og

Detaljer

Resultater Medarbeiderundersøkelsen Vanylven kommune Desember 2014

Resultater Medarbeiderundersøkelsen Vanylven kommune Desember 2014 Resultater Medarbeiderundersøkelsen Vanylven kommune Desember 2014 6 Indikatorer 5 4 4,5 4,6 5,0 5,0 4,4 4,2 5,1 5,0 5,0 5,0 4,6 4,7 3,8 4,1 4,4 4,2 4,3 4,1 4,8 4,8 4,6 4,6 3 2 1 Organisering av arbeidet

Detaljer

KVALITETSMELDING FOR SOLBERG SKOLE 2015

KVALITETSMELDING FOR SOLBERG SKOLE 2015 KVALITETSMELDING FOR SOLBERG SKOLE 2015 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Fakta om skolen... 4 2.1 Elever og ansatte... 4 2.2 Elevenes forutsetninger... 4 2.3 Spesialundervisning... 4 3 Læringsmiljø...

Detaljer

Handlingsplan for skoleåret 2012-2013

Handlingsplan for skoleåret 2012-2013 Handlingsplan for skoleåret 2012-201 Harestad skole «Vi ønsker å bli distriktets beste skole når det gjelder elevmiljø, grunnleggende ferdigheter og trivsel for både voksne og barn.» Skolens visjon og

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2015

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2015 TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2015 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Fakta om skolen... 4 2.1 Elever og ansatte... 4 2.2 Elevenes forutsetninger... 4 2.3 Spesialundervisning... 5

Detaljer

Den gode skole - en skole for framtida

Den gode skole - en skole for framtida Sigdal kommune Den gode skole - en skole for framtida Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal 2017-2021 Tilbakemelding fra lærerne på Sigdal ungdomsskole. Strykninger er grånet og endringer/tilføyelser

Detaljer

Analyseverktøy for status for språk, lesing og/eller skriving i kommunen

Analyseverktøy for status for språk, lesing og/eller skriving i kommunen Analyseverktøy for status for språk, lesing og/eller skriving i kommunen Navn på kommune: Ørland kommune Innledning Språkkommuner er en del av Språkløyper, den nye nasjonale strategien språk, lesing og

Detaljer

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport for kåfjordskolen. våren 2012

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport for kåfjordskolen. våren 2012 Tilstandsrapport for kåfjordskolen våren Innhold 1. Sammendrag...3 2. Hovedområder og indikatorer...4 2.1. Elever og undervisningspersonale...4 2.1.1. Lærertetthet...4 2.1.2. Antall elever og lærerårsverk...5

Detaljer

2007-08 2006-07 Antall elever 320 337 Antall lærere 26 27 Antall barn i SFO 92 102 Kilde: GSI Grunnskolens informasjonssystem www.wis.

2007-08 2006-07 Antall elever 320 337 Antall lærere 26 27 Antall barn i SFO 92 102 Kilde: GSI Grunnskolens informasjonssystem www.wis. Resultatvurdering 2007 SKOLEFAKTA Porsmyrveien 33, 4314 Sandnes Rektor: Turid Askevold Klassetrinn: 1 7 http://www.porsholen-skole.no http://skoleporten.utdanningsdirektoratet.no 2007-08 2006-07 Antall

Detaljer

Ståstedsanalyse for [Skolenavn] skole

Ståstedsanalyse for [Skolenavn] skole Ståstedsanalyse for Grunn Ståstedsanalysen er et refleksjons- og prosessverktøy og et hjelpemiddel til bruk ved gjennomføring av basert vurdering jf. 2-1 i forskriften til opplæringsloven og 2-1 i forskriften

Detaljer

Årsplan Å barneskole. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017.

Årsplan Å barneskole. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017. Årsplan 2017 Å barneskole Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017. Årsplanen

Detaljer

Kunnskapsløftet. For hvem? Barnehage, grunnskole og videregående skole for synshemmede?

Kunnskapsløftet. For hvem? Barnehage, grunnskole og videregående skole for synshemmede? Kunnskapsløftet. For hvem? Barnehage, grunnskole og videregående skole for synshemmede? Innledning/Dronning Sonjas skolepris Kunnskapsløftet Kunnskapsløftet og synshemmede St.melding nr. 16 (2006-2007)

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2016. 210 Sakshaug skole. pr. 15.10.2015

VIRKSOMHETSPLAN 2016. 210 Sakshaug skole. pr. 15.10.2015 VIRKSOMHETSPLAN 2016 210 Sakshaug skole pr. 15.10.2015 1. Om resultatenheten 210 Sakshaug skole Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Ingrid Stai Skjesol Sakshaug skole Ingrid

Detaljer

Virksomhetsplan 2016 Garderåsen skole

Virksomhetsplan 2016 Garderåsen skole Virksomhetsplan 2016 Garderåsen skole Innholdsfortegnelse 1 Overordnede kommunale mål for Fet kommune... 2 2 Overordnede kommunale mål for Fet kommune enhetenes tiltak om ambisjonsnivå... 3 3 Oppfølging

Detaljer

Kvalitetsplan

Kvalitetsplan Kvalitetsplan 2011-2015 Kvalitetsplan 2011-15 1 Kvalitetsplan 2011-15! Innledning Denne kvalitetsplanen er utarbeidet for, og den skal være et forpliktende dokument og styringsredskap for hele n, det vil

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Morellbakken skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Morellbakken skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk Plan 2016 Morellbakken Strategisk Plan- Morellbakken - 2016 Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle skal lære mer - Elevenes grunnleggende

Detaljer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Oslo kommune Strategisk plan 2015-2018 Huseby skole 2015 Oslo kommune Status ved inngangen til ny planperiode Huseby skole skiftet to tredjedeler av ved skoleårets start. Dette preger naturlig nok arbeidet.

Detaljer

Kvalitetsplan SFO i Skaun kommune. God på SFO. Vedtatt i kommunestyret 02.06.15 - ESA sak 15/1010

Kvalitetsplan SFO i Skaun kommune. God på SFO. Vedtatt i kommunestyret 02.06.15 - ESA sak 15/1010 Kvalitetsplan SFO i Skaun kommune 2015 2018 God på SFO Vedtatt i kommunestyret 02.06.15 - ESA sak 15/1010 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Fokusområder... 5 2.1 Leik... 6 2.2 Nærmiljøet... 7 2.3

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Godlia skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Godlia skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Godlia skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 28.04.2010 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/607 Tilstandsrapport for Marker skole 2011-2012 ksbehandler: Ragnar Olsen Arkiv: A00 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 54/12 Oppvekst og omsorgsutvalget 13.11.2012 PS

Detaljer

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE 12/1733-10 053 &14 TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE SVANEM SKOLE Data fra enhetens styringskort for 2009-2011 Fokusområde Suksessfaktor Indikator 1. Andel elever med enkeltvedtak spesialundervisning

Detaljer

Den gode skole - en skole for framtida

Den gode skole - en skole for framtida Sigdal kommune o Den gode skole - en skole for framtida Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal 2017-2021 Sigdal kommune har som skoleeier gjennomført en prosess for å fastsette utviklingsmål for skolene

Detaljer

Årsplan Berge barneskole. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten.

Årsplan Berge barneskole. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplan 2016 Berge barneskole Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2016. Årsplanen

Detaljer

Årsrapport Lyngstad skole og barnehage

Årsrapport Lyngstad skole og barnehage Årsrapport 2013 Lyngstad skole og barnehage 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Lyngstad skole og barnehage Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder*

Detaljer

Overordna virksomhetsplan for grunnskolen i Vennesla 2012-2018

Overordna virksomhetsplan for grunnskolen i Vennesla 2012-2018 Overordna virksomhetsplan for grunnskolen i Vennesla 2012-2018 Vennesla kommune Vennesla er en innlandskommune i Vest-Agder med ca. 13 000 innbyggere. Vennesla har en sentral posisjon i Kristiansandsregionen

Detaljer

Vi har hatt en fantastisk fin høst med elevene på Herre skole. Det er så mye positivt og bra som skjer hos oss.

Vi har hatt en fantastisk fin høst med elevene på Herre skole. Det er så mye positivt og bra som skjer hos oss. Herre skole Dato: 11.12.17 Foreldreinfo Herre skole nr. 04 2017-18 Til foreldre og foresatte Vi har hatt en fantastisk fin høst med elevene på Herre skole. Det er så mye positivt og bra som skjer hos oss.

Detaljer

Døli skole STRATEGISKE MÅL TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN Visjon/slagord: Sammen for trivsel og læring!

Døli skole STRATEGISKE MÅL TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN Visjon/slagord: Sammen for trivsel og læring! Døli skole STRATEGISKE MÅL -2020 TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN Visjon/slagord: Sammen for trivsel og læring! Ullensakerskolen står «RAK» - Rettvendt, Ambisiøs, Kompetent virksomhetsplan og strategisk plan

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR ÅSTVEIT SKOLE

STRATEGISK PLAN FOR ÅSTVEIT SKOLE STRATEGISK PLAN FOR ÅSTVEIT SKOLE 2012 2016 1. SKOLENS VERDIGRUNNLAG 1.1 Visjon for Åstveit skole Bergen kommunes visjon: "Kompetanse for alle i mulighetenes skole." "Rom for alle-blikk for den enkelte."

Detaljer