Virksomhetsplan for Holum skole 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Virksomhetsplan for Holum skole 2012"

Transkript

1 Virksomhetsplan for Holum skole 2012

2 Side 1 Innholdsfortegnelse 1. Mandal kommunes visjon Virksomhetsplan Sammendrag Verdigrunnlag Presentasjon av enheten Basistjenester eksistensgrunnlag Organisasjonskart Elevgrunnlag Ansatte Brukere Status Elevundersøkelsen Foreldreundersøkelsen SFO-undersøkelsen Vurdering Enhetens vurdering av sterke sider i forhold til brukerperspektivet Enhetens vurderinger av svake sider i forhold til brukerperspektiv Enhetens største utfordringer innen brukerperspektivet i Målsetning/ambisjonsnivå Tiltak / handlingsplan Medarbeidere Status Nærvær/Fravær Medarbeidertilfredshet Kompetanse Vurdering Enhetens vurdering av sterke sider innen medarbeidere Enhetens vurdering av svake sider innen medarbeidere Enhetens største utfordringer innen medarbeidere i Målsetting / ambisjonsnivå Tiltak / handlingsplan Økonomi Status Vurdering Enhetens vurdering av sterke sider i forhold til økonomi Enhetens vurdering av svake sider i forhold til økonomi Enhetens største utfordringer innen økonomi i Målsetting og tiltak Resultatkvalitet Status Nasjonale prøver Vurdering Enhetens vurdering av sterke sider innen resultatkvalitet Enhetens vurdering av svake sider inne resultatkvalitet... 14

3 9.2.3 Enhetens største utfordringer i 2012 innen resultatkvalitet Målsetting / ambisjonsnivå Tiltak / handlingsplan Side 2

4 1. Mandal kommunes visjon I visjonen ligger: - Mandal har det som skal til - Mandal er det selvfølgelige valg - Mandal er stedet med flest soldager i året - det er (sole)klart! Mandal soleklart skal skape optimisme, tilhørighet og identitetsfølelse samtidig som det uttrykker at Mandal kommune har alt som skal til for at barn, unge, voksne og gamle trives og opplever kommunen som et godt sted å bo. Visjonen skal også være en merkevare som skal trekke flere turister til kommunen og sette Mandal på kartet nasjonalt og internasjonalt. Visjonen skal gi Mandal et positivt omdømme. Vi ønsker at flere vil flytte til byen. At flere ønsker Mandal som sin bo- og arbeidskommune samtidig som Mandal skal være det foretrukne valget ved næringsetablering. Visjonen Mandal soleklart har satt kursen for Mandal fram til Visjonen utfordrer oss til å skape en kommune som oppleves av alle våre innbyggere som den kommunen som har det som skal til. Vi har derfor ved denne planrevisjonen spesielt valgt å jobbe for: Gode oppvekstvilkår for barn og unge. Barn og unge skal bli tatt på alvor og hørt. Sikre en verdig og meningsfull hverdag også for innbyggere som av helsemessige, sosiale eller strukturelle årsaker ikke har lønnet arbeid. Utvikle kulturlivet i Mandal som trivselsfaktor og kulturell møteplass for innbyggere i hele regionen. Skape attraktive møteplasser og tilgjengelighet for folk i alle aldre med ulike behov. Eldre innbyggere i kommunen skal oppleve en god hverdag. Like muligheter og rettigheter i samfunnet for alle uansett hudfarge, etnisk bakgrunn, trosbekjennelse, kjønn og nasjonalitet. Medvirke til å opprettholde og videreutvikle et variert og bærekraftig næringsliv. Styrke bruker- og innbyggerperspektivet i tjenesteproduksjonen. Tilrettelegge for et attraktivt og godt botilbud. Forvaltning av strandsonen og utvikling i eksisterende og nye hytteområder Side 3

5 2. Virksomhetsplan Den årlige virksomhetsplanen skal være et aktivt arbeidsdokument for den enkelte enhet. Virksomhetsplanen skal inneholde status, satsingsområder og tiltak forbundet med perspektiver som brukere, medarbeidere, økonomi og resultatkvalitet. Det er viktig at virksomhetsplanen blir til som et resultat av prosesser i kollegiet der man har et felles syn på utfordringer og virkemidler for å oppnå god kvalitet i sine tjenester. 3. Sammendrag 2011 Brukere Brukerundersøkelsene er viktige for Holum skole. I 2011 gjennomførte vi elevundersøkelsen for alle elevene på og 7. trinn. Resultatene var meget gode, spesielt på trivsel, trivsel med lærere og lite mobbing. Skolens satsing på trivsel inneholder blant annet skoleutviklingsprogrammet RESPEKT, tiltak i friminutt med økt tilsyn og flere tilbud i skolegården. De svakeste områdene på undersøkelsen var motivasjon, mestring og faglig veiledning. Dette er områder skolen vil arbeide videre med i Skolens foreldreundersøkelse hadde en god forbedring i svarprosenten. Resultatene var gode når det gjaldt trivsel og mindre gode på fysisk arbeidsmiljø og håndtering av mobbesaker. Medarbeidere Skolen har i 2011 hatt et stort fokus på arbeidsmiljøet. Tiltak for å bedre skolens organisering, trivselsaktiviteter for de ansatte og forbedring av undervisningslokaler har blitt gjennomført. Medarbeiderundersøkelsen viser en god framgang fra å ligge under kommunegjennomsnittet til nå å ligge over. De ansattes trivsel og stolthet av arbeidsplassen utmerker seg positivt. Økonomi Budsjettet i 2011 har vært stramt. Skolen reduserte bemanningen i første halvår av Økning i budsjettet fra høsten 2011 gjorde at skolen kunne igjen øke antall pedagoger. Denne økningen er ikke videreført for 2012 og skolen vil måtte redusere antall pedagoger våren Det var en økning i antall elever med timer i spesialundervisning. Strømutgiftene økte i forbindelse med nytt undervisningslokale. Skolens SFO har ikke nok antall brukere til å få inntekter og utgifter i balanse. Det betyr at skolen har måttet dekke opp SFO sitt underskudd. Resultatkvalitet Årets resultater på nasjonale prøver for 5.trinn var meget gode. Resultatene var høyere enn landsgjennomsnittet og langt over de mål som er satt for Mandal kommune. Skolen igangsatte Side 4

6 tiltak i januar for å forbedre resultatene. Nasjonale prøver for 8.trinn var lavere enn gjennomsnittet for Mandal kommune. Skolens har hatt fokus på leseopplæring dette skoleåret. Side 5

7 4. Verdigrunnlag Mandal kommune er preget av et positivt menneskesyn basert på respekt, tillit og service som kjennetegnes ved: åpenhet og respekt gode relasjoner mellom innbyggere / ansatte / institusjoner der innbyggerne møtes med service og likeverd der ledelsen eksponerer kjerneverdiene har godt humør MANDAL KOMMUNE SKAL HA EN ORGANISASJON PREGET AV: Brukerorientering Aktiv innbygger- / brukerdialog valgfrihet fleksibilitet Offensiv / proaktiv holdning som gjenspeiler: initiativ stå på vilje frihet under ansvar kreativitet glede konkurransevilje Helhetstenking team smidighet fellesskapets interesser Side 6

8 5. Presentasjon av enheten 5.1. Basistjenester eksistensgrunnlag Holum skole gir opplæring for elever fra trinn. Holum skole gir opplæring i følge Lov : Lov om grunnskolen og den videregående opplæring (opplæringslova) m/forskrifter. Skolens opplæring følger Læreplanverket for den 10-årige grunnskolen Kunnskapsløftet, fra august Formålet med opplæringen: Grunnskolen skal i samarbeid og forståing med heimen hjelpe til med å gi elevane ei kristen og moralsk oppseding, utvikle evnene og føresetnadene deira, åndeleg og kroppsleg, og gi dei god allmennkunnskap, slik at dei kan bli ganglege og sjølvstendige menneske i heim og samfunn (Opplæringslova 1.2). Skolen tilbyr skolefritidsordning for elever fra trinn etter 13.7 i opplæringslova Organisasjonskart Rektor Preben Skogen Sekretær Gunhild Ø. Glesne Inspektør Hans Magne Pedersen Teamleder 1-4 Ole Bjørn Reinertsen Teamleder 5-7 Solbjørg M. Rørvik SFO-leder Torun R. Strømme 1.trinn 2.trinn 5.trinn 6.trinn Anne M. Glomsaker Reidun Eklund Gro Johannessen Astrid Osberg 3.trinn Ole Bjørn Reinertsen 4.trinn Marit Giverhaug Tone Johansson 7trinn Bente Tronstad Side 7

9 5.3. Elevgrunnlag ANTALL ELEVER FORVENTET ANTALL ELEVER Måleindikator 2009/ / / / / /2015 Totalt Tabell 1: Oversikt antall elever siste 3 år og forventet antall elever de neste 3 årene. Kilde GSI og Oppad + b.hg. ANTALL ELEVER MED SPESIALUNDERVISNING 5.1 Måle indikator 2009/ / /2012 Jenter Gutter ANTALL ELEVER MED SÆRSKILT SPRÅKOPPLÆRING 2.8 Måleindikator 2009/ / /2012 Totalt Tabell 2: Oversikt antall elever med spesialundervisning. Kilde: GSI Totalt Tabell 3: Oversikt antall elever med særskilt språkopplæring. Kilde: GSI Kommentarer: Elevantallet ligger stabilt mellom elever. Det har vært en økning i antall elever med spesialundervisning. ANTALL BARN VED SFO Måleindikator 2009/ / /12 3 dager dager dager Totalt Tabell 4: Oversikt antall barn fordelt på dager og totalt ved skolens SFO. ANTALL BARN VED SFO FORDELT PÅ TRINN Måleindikator 1trinn 2.trinn 3.trinn 4.trinn Antall barn Tabell 5: Oversikt antall barn ved SFO fordelt på trinn Kommentarer: Antall barn ved SFO er mellom Det er flest barn fra 1. og 2. trinn som bruker SFO. Tabellen viser at det er størst pågang etter 3 dagers tilbud. Side 8

10 5.4. Ansatte Enhet Mål- OVERSIKT ANSATTE indikator 2009/ / /12 Holum skole inkl. SFO Ansatte Antall årsverk 18,3 17,6 19,0 Antall kvinner Antall menn Ansatte heltid Ansatte deltid SFO Ansatte Antall årsverk Antall kvinner Antall menn Ansatte heltid Ansatte deltid Tabell 6: Oversikt over antall ansatte, kjønnsfordeling og stillingsstørrelse Kommentar: Holum skole har en stabil bemanning med lite utskiftninger. Det er lite ufrivillige deltid. Flere ansatte ved SFO har og stilling i skolen. Side 2

11 6. Brukere 6.1 Status Innenfor skolens virkeområde er det elevene som er de direkte brukerne av tjenestene. Samtidig vil foreldre være indirekte brukere av skolens tjenester. I denne delen av virksomhetsplanen blir det redegjort for hvilke verktøy skolen bruker for å måle brukernes opplevelse av tjenestene og resultatene av disse. Ved Holum skole måles brukertilfredsheten ved hjelp av følgende målinger: Elevundersøkelsen, foreldreundersøkelsen, SFO-undersøkelsen og skolens egen trivselsundersøkelse Elevundersøkelsen Elevundersøkelsen er Utdanningsdirektoratets årlige undersøkelse blant elever på 7. og 10. trinn i grunnskolen. Formålet med denne brukerundersøkelsen er at elevene skal få si sin mening om læring og trivsel på skolen. Undersøkelsen er nettbasert og svarene anonymiseres. Resultatene lagres forskriftsmessig og benyttes av skoler, skoleeiere og den statlige skoleadministrasjonen som en hjelp til å analysere og utvikle læringsmiljøet. RESULTATER ELEVUNDERSØKELSEN 7. trinn Mål Mandal Landet Sosial trivsel 4,3 4,5 4, ,3 4,5 4,5 4,4 Trivsel med 4,2 4,4 4,4 4,1 4,1 lærerne Mestring 3,5 3,7 3,9 3,9 Elevdemokrati 3,8 3,8 3,7 3,9 3,6 Fysisk læringsmiljø 3,6 2,8 4,0 3,5 3,2 Mobbing på skolen 1,4 1,5 1,2 1,4 1,2 1,4 1,4 Motivasjon 4,4 4,1 4,1 4,3 4,2 Faglig veiledning 3,6 3,2 3,0 3,4 3,4 Tabell 7: Viser resultater fra Utdanningsdirektoratets elevundersøkelse for 7.trinn. Svarskalaen er fra 1-5 der 5 er best og 1 er dårligst. For mobbing er det omvendt. Dermed tyder et resultat ned mot verdien 1 på lite mobbing i skolen. Mål er fastsatt i Plan for oppvekst og utvikling med særlig fokus på læringsutbytte og kvalitet i barnehage og skole. Kilde: Utdanningsdirektoratet Skoleporten Kommentar: Resultatene viser at elevene på syvende trinn har hatt en meget god trivsel ved skolen og mobbing har det vært mindre av enn tidligere år. Trivsel og mobbing ligger innenfor Side 3

12 kommunens mål for Det fysiske læringsmiljøet oppleves som bedre. Det er et stort forbedringspotensial når det gjelder elevenes motivasjon, mestring, og faglig veiledning Foreldreundersøkelsen Foreldreundersøkelsen gjennomføres årlig blant alle foresatte med barn i grunnskolen i Mandal kommune. Undersøkelsen har til hensikt å gi et innblikk i hvordan foresatte opplever barnets skolegang og virksomhetens kvalitet. Undersøkelsen gjennomføres elektronisk og anonymt via Mandal kommunes eget system for brukerundersøkelser. RESULTATER FORELDREUNDERSØKELSEN Mandal Resultat for brukeren 4,5 4,6 4,7 Trivsel 5,1 5,0 5,0 Brukermedvirkning 5 4,8 4,9 Tilgjengelighet 5,3 5,1 5,2 Informasjon 4,9 4,5 4,7 Fysisk læringsmiljø 3,8 3,6 4,1 Helhetlig, alt i alt 4,6 4,5 4,8 Svarprosent 37 % 59 % 51,3 % Tabell 8 : Viser resultatene av foreldreundersøkelsen de siste 2 år. Skala 1-6 (best) Kilde: Mandal kommune. Kommentar: Svarprosenten på undersøkelsen er forbedret. Trivsel har en høy skår, mens det fysiske læringsmijøet vurderes lavt. Gjennomsnittskåren er lavere enn kommunegjennomsnittet SFO-undersøkelsen SFO-undersøkelsen er en undersøkelse som gjennomføres cirka annethvert år blant alle foresatte med barn i Mandal kommunes skolefritidsordning. Den ble ikke gjennomført i Formålet er å få et innblikk i hvordan foresatte opplever tjenestetilbudet ved skolefritidsordningen. Undersøkelsen gjennomføres elektronisk og anonymt via kommunens eget system for brukerundersøkelser. Side 4

13 RESULTATER SFO-UNDERSØKELSEN Resultat for Mandal brukeren 5,2 5 5,1 Trivsel 4,9 4,8 4,8 Bruker medvirkning 4,6 4,8 4,7 Respektfull behandling 5,7 5,4 5,5 Tilgjengelighet 4 4,3 4,7 Informasjon 4,6 4,3 4,5 Fysisk læringsmiljø 5 4,6 4,6 Generelt 4,8 4,7 4,8 Svarprosent 71 % 48 % 59 % Tabell 9 : Viser resultatene av SFO-undersøkelsen 2007 og Skala 1-6 (best) Kilde: Mandal kommune og KS. Kommentar: Holum skole SFO har jevnt over et godt resultat på alle områder. 6.2 Vurdering Enhetens vurdering av sterke sider i forhold til brukerperspektivet Holum skole har det siste året jobbet mye med elevenes læringsmiljø, trivsel og antimobbearbeid. Skoleutviklingsprogrammet RESPEKT har bidratt til øke fokuset på disse områdene. Alle undersøkelsene viser at det er høy trivsel både på skole og SFO. Det er lite mobbing på skolen. Elevene trives med de ansatte på skolen. Foresatte opplever at skolen er tilgjengelig. SFO-undersøkelsen er tatt 2010 og viser at trivselen er meget god på SFO Holum skole. Respektfull behandling preger SFO. Side 5

14 6.2.2 Enhetens vurderinger av svake sider i forhold til brukerperspektiv Elevundersøkelsen gir skolen lav skår når det gjelder: faglig veiledning, mestringsopplevelse og motivasjon. Dette er tre svært viktige områder med tanke på elevenes læringsutbytte og det vil være nødvendig for skolen å sette inn tiltak for å bedre dette. Foreldreundersøkelsen har meget lav skår på fysisk læringsmiljø. FAU (Foreldrenes arbeidsutvalg) viser til bekymring med tanke på inneklima i 3 klasserom, bibliotek og mediatek i skolens Bygg 2. Samtidig viser de til store elevgrupper i små klasserom. Undersøkelsen gir Holum skole 0,5 poeng lavere enn kommunens gjennomsnitt på målområdet Fysisk læringsmiljø. Skolen har blitt oppgradert med blant annet nytt undervisningsbygg i Foreldreundersøkelsen gir skolen en lavere skår enn kommunens gjennomsnitt med tanke på informasjon Enhetens største utfordringer innen brukerperspektivet i 2012 Kunne ivareta og gi et godt tilbud til alle skolens elever slik at alle får en undervisning tilpasset sine evner og forutsetninger. Unngå at elevgruppene blir større enn 29 elever. Utarbeide kriterier for gode tilbakemeldingsrutiner på elevenes skoleprestasjoner. Kunne gi elevene et godt fysisk arbeidsmiljø slik at antall kvadratmeter pr. elev ikke blir mindre enn 2. Bedre luftkvaliteten i enkelte undervisningslokaler. 6.3 Målsetning/ambisjonsnivå Skolens målsetting er å øke elevens læringsutbytte. Det er derfor nødvendig for skolen å forbedre sine rutiner for vurdering og spesielt med tanke på underveisvurdering. Det er et mål å se en positiv endring i elevundersøkelsen med tanke på elevenes mestring, motivasjon og faglig veiledning. Det vil ta tid å etablere et gode vurderingsrutiner og se virkningene av disse, men skolen har som mål å se en endring allerede våren MÅLEKART BRUKER Måleindikator Resultat siste Ambisjonsnivå måling 2012 Motivasjon 4,1 4,2 Elevundersøkelsen Mestring 3,7 3,8 Faglig veiledning 3,0 3,2 Tabell 10: Holum skoles målesetning for Elevundersøkelsen Side 6

15 Det er et mål at foresatte skal oppleve Holum skole som et godt sted å ha sine barn, der foreldre ser at elevenes miljø er trygt og godt. Skolen ønsker derfor å gi foreldrene riktig informasjon av elevenes fysiske læringsmiljø. Det er et mål for skolen å ha et godt samarbeid med de foresatte. Skolen ønsker derfor å bli bedre på informasjon ut til foreldrene. Dette gjelder både felles informasjon ut fra skolen og informasjon om den enkeltes elevs faglige utvikling. MÅLEKART BRUKER Måleindikator Resultat siste måling Ambisjonsnivå 2012 Foreldreundersøkelsen Informasjon 4,5 4,7 Fysisk læringsmiljø 3,6 3,8 Tabell 11: Holum skoles målsetning for Foreldreundersøkelsen Målet for Holum skole SFO er å bedre informasjonen til foresatte knyttet til hvert enkelt barn. MÅLEKART BRUKER Målsetting Måleindikator Resultat siste måling Ambisjonsnivå 2012 SFO-undersøkelsen Informasjon 4,3 4,6 Tabell 12: Holum skoles målsetning for SFO-undersøkelsen Tiltak / handlingsplan Ved å arbeide med å utvikle gode rutiner for underveisvurdering, vil elevene få økt motivasjon, mestringsfølelse og bedre faglig veidledning. Faglig veiledning gis elevene fra lærer ved bruk av muntlig og skriftlig underveisvurdering. Underveisvurdering som gir elevene informasjon om hva de har oppnådd av læringsmål gir mestringsfølelse. Underveisvurdering skal vise elevene hvordan de kan forbedre seg for å nå neste læringsmål. Dette gir elevene motivasjon. Holum skole vil som tiltak bli med på Mandal kommunes felles satsing Vurdering for læring i regi av Utdanningsdirektoratet og Fylkesmannen i Vest-Agder. Vurdering for læring tar utgangspunkt i begrepet underveisvurdering og vil hjelpe skolen å innføre felles gode rutiner for vurdering. Ved å arbeide med underveisvurdering i Vurdering for læring, vil kvaliteten på informasjonen om hver enkelt elev bedres. Målet er å gi foresatte bedre informasjon om hvor eleven er i sin læring, hva som er neste læringsmål, og hvordan eleven vil kunne nå dette læringsmålet. Skolen har en aktiv hjemmeside i dag. Skolen vil vurdere andre tekniske hjelpemidler for å nå flere foreldre med informasjonen fra skolen. Dette gjelder både informasjon om skolens virke og informasjon som har til hensikt å inspirere og skape engasjement. Side 7

16 Holum skole SFO sitt mål vil være bedre informasjon og kommunikasjon om hvert enkelt barn. 7. Medarbeidere 7.1. Status Nærvær/Fravær Sykefraværet oppdateres månedlig i kommunens system for resultatstyring Fasett. Enheten har dermed god og jevnlig kontroll med utviklingen innenfor egen virksomhet. Tabellen under skiller mellom fravær til og med 16 dager og fravær over dette. SYKEFRAVÆR Måleindikator Mandal Målsetting 2012 Korttidsfravær 1-16 dager 3,0 % 1,4 % 1,2 % 1,1 % 1,9 % 2 Langtidsfravær over 16 dager 1,8 % 7 % 3,6 % 3,4 % 5,3 % 4 Totalt 4,8 % 8,4 % 4,8 % 4,6 % 6,9 % 5 Tabell 13: Oversikt over sykefraværet ved virksomheten fordelt på korttidsfravær og langtidsfravær. Kilde: Mandal kommune Kommentar: Sykefraværet var noe høyt i vintermånedene, men gikk betraktelig ned løpet av året. Side 8

17 7.1.2 Medarbeidertilfredshet Medarbeiderundersøkelsen gjennomføres årlig blant alle kommunens ansatte. Undersøkelsen gjennomføres elektronisk og er anonymisert. Medarbeiderundersøkelsen har til hensikt å synliggjøre enhetens kvaliteter og utfordringer slik at man kan innføre tiltak for heve kvaliteten i virksomheten for enhetens ansatte. MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN Måleindikator Mandal Mål 2012 Stolthet over egen arbeidsplass Helhetsvurdering trivsel Svarprosent 4,6 5 4,9 5,1 4,9 5,0 4,4 5 4,6 4,8 4,6 4,7 100 % 100 % 95 % 90 % 88 % 100 % Medarbeidersamtale % 95 % 95 % 95 % 95 % 89 % 100 % Kvaliteten på medarbeidersamtalen 4,9 4,9 4,5 5,1 4,9 4,9 Snitt totalt 4,6 4,6 4,4 4,8 4,6 4,8 Tabell 14: Resultatene av medarbeiderundersøkelsen siste 4 år. Skala 1-6 (best). Kilde: Mandal kommune Kommentar: Det har vært en positiv trend i resultatet det siste året Kompetanse Kompetanseutvikling er et kontinuerlig utviklingsarbeid for å heve medarbeidernes kompetanse på alle områder. Økt kompetanse gir bedre tjenester og mer fornøyde brukere, og det bidrar til stolte medarbeidere og bedre omdømme. Arbeidstakere søker seg til, og blir på arbeidssteder der de får bruke og utvikle sin kompetanse Vurdering Enhetens vurdering av sterke sider innen medarbeidere Sykefraværet var noe høyt i vintermånedene, men gikk ned betraktelig i løpet av året. Gjennomsnittsfraværet for 2011 er 4,6 %. Medarbeiderundersøkelsen: Det har hatt en positiv trend i resultatet det siste året. Side 9

18 Nytt for 2011 er bedring av i de fysiske forholdene ved skolen med et nytt undervisningsbygg. Ny ledelse ved skolen i Enhetens vurdering av svake sider innen medarbeidere Enkelte lærere har store elevgrupper. Enkelte store elevgrupper som har for lite kvadratmeter tilgjenglig. Dette fører til at inneklimaet forverres Enhetens største utfordringer innen medarbeidere i 2011 Holum skole har vil de neste årene ha et elevtall rundt 180. Tre elevtrinn har elevtall på 29 til 31. Arealkrav per. elev er beskrevet i Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehage og skoler m.v. utgitt av Helsedirektoratet. Den setter en norm på 2,0-2,5 kvadratmeter pr. elev i klasserom med fratrekk for annet utstyr, varmekilder, etc. Det kan se ut som at Holum skole vil ha problemer med å kunne imøtekomme disse kravene med dagens undervisningslokaler. Tettheten av elever innenfor et begrenset areal har stor betydning for luftkvalitet, støy og arbeidsmiljøet for den ansatte. Det vil derfor være utfordrende å imøtekomme medarbeidernes forventninger angående de fysiske arbeidsforholdene. Plassmangel vil kunne ha en direkte innvirkning på fysisk helse og sykefraværet. På grunn av reduksjon i årsverk for pedagoger, vil antall elever pr. pedagog øke og det vil kunne bli elevgrupper på 31 elever på småskoletrinnet Målsetting / ambisjonsnivå Det er et mål at medarbeidere skal trives på jobben og at resultatet på medarbeiderundersøkelsen skal ligge på eller over kommunegjennomsnittet. Det er et mål å ha et sykefravær som ikke er stigende, men ligger stabilt på 4,5 % Tiltak / handlingsplan Skolen vil arbeide videre med å bedre organiseringen av skolehverdagen, utviklingsarbeidet og arbeidet som gjøres i skolens ulike råd og utvalg. Tiltakene i virksomhetsplanen skal være styrende for skolens utviklingsarbeid og for tiden som brukes til annet enn undervisningsrelatert arbeid. Ledelsen ved skolen vil følge opp alle ansatte med "skolevandring" og gi tilbakemelding på arbeidet som blir utført. Tiltak som er bestemt skal ferdigstilles og evalueres. Skolen vil kontinuerlig vurdere tiltak for å oppnå flest mulig kvadratmeter pr. elev i undervisningslokalene. Side 10

19 8. Økonomi 8.1. Status Ledelsen gjennomfører månedlig gjennomgang av budsjett og regnskap. God ressursplanlegging ved skolestart i august er avgjørende for et godt resultatet. MÅLEKART ØKONOMI Måleindikator Budsjett Regnskap Avvik i kroner Avvik i % 100,66 103,63 100,59 100,53 Tabell 15: Oversikt over budsjett og regnskap med eventuelle budsjettavvik siste 3 år. Kilde. Mandal kommune 8.2. Vurdering Enhetens vurdering av sterke sider i forhold til økonomi Enheten har hatt god økonomistyring i Enheten har god kontroll på bruk av strøm. Lavt sykefravær Enhetens vurdering av svake sider i forhold til økonomi Økende antall timer til spesialundervisning. Økende antall timer til elever med behov for medisinsk hjelp. Få pedagogtimer til tilpasset opplæring for svake elever. SFO har en differanse mellom inntekter og utgifter på kr. Antall barn på SFO gir ikke tilsvarende brukerbetaling likt kostnadene for drift. Strømforbruket er høyt. Skolen har ikke midler til ENØK-tiltak Enhetens største utfordringer innen økonomi i 2012 Med tildelt budsjett for 2012 må skolens bemanning reduseres med ca. 1,3 årsverk Færre årsverk vil føre til at tidlig innsats på de laveste årstrinn reduseres til et minimum. Inntektsgrunnlaget for SFO er betydelig lavere enn kostnadene. Differansen er beregnet til kr. Skolen vil ha en økning i antall timer til spesialundervisning. Ressurser til spesialundervisning tas av timer til tilpasset undervisning på de forskjellige alderstrinnene. Dette fører til at færre Side 11

20 elever får tilpasset undervising i form av "kurs" eller undervisning i mindre elevgrupper. Dette kan igjen føre til at skolen kommer inn i en "ond sirkel", der elever som ikke får god nok tilpasset undervisning over flere år, ikke oppnår kompetansemålene og vil av den grunn få vedtak om spesialundervisning. 8.3 Målsetting og tiltak Holum skole skal holde tildelt budsjettramme samt gi et forsvarlig tilbud til alle elever innenfor gitte rammer. Vurdere endring av organisering av spesialundervisning. Redusere antall årsverk med 1,3. PRIORITERTE TILTAK VED ENDREDE RAMMEBETINGELSER 1. Øke tidlig innsats på 1-4.trinn 2 % større ramme 2. Innkjøp av digitale fremvisere i klasserom 3. Ventilasjon til Bygg 2 Tabell 16: Forslag til tiltakt ved økt økonomiske ramme. 9. Resultatkvalitet 9.1. Status Nasjonale prøver Formålet med nasjonale prøver er å vurdere i hvilken grad skolen lykkes med å utvikle elevenes ferdigheter i lesing, regning og engelsk. Nasjonale prøver skal primært gi styringsinformasjon til skolene og kommunene. Det er også forutsatt at prøvene skal komme til nytte for den enkelte elevs pedagogiske utvikling i samarbeid mellom lærer, elev og foresatte. Nasjonale prøver er ikke prøver i fag, men i grunnleggende ferdigheter i alle fag. Prøvene i lesing og regning tar derfor ikke bare utgangspunkt i kompetansemålene i norsk og matematikk, men også i andre fag der mål for lesing og regning er integrert. Prøvene i engelsk skiller seg fra de to andre prøvene ved at de tar utgangspunkt i kompetansemål i ett fag. De nasjonale prøvene for 5. trinn skiller elevene inn i tre mestringsnivåer. Det er gjennomsnittsnivået for hver ferdighet som er gjengitt i tabellen under: Side 12

21 RESULTATER NASJONALE PRØVER 5.trinn Måleindikator Målsettinger 2013 Mandal Landet Lesing 1,8 1,8 1,6 2,5 2,2 2,0 2,0 Regning 1,9 1,7 1,8 2,6 2,2 2,1 2,0 Engelsk 1,9 1,9 1,9-2,2 1,9 2,0 Tabell 17: Oversikt over gjennomsnittsverdien for de nasjonale prøvene på 5.trinn de fire siste årene. Skala 1-3 (best). Kilde: Skoleporten (Utdanningsdirektoratet). Kommentar: Holum skole har i 2011 en høy skår på Nasjonale prøver. Utdanningsdirektoratet gav ikke ut resultat for engelsk i RESULTATER NASJONALE PRØVER 8.trinn Måleindikator 2011 Mandal Landet Lesing 3,0 3,3 3,1 Regning 3,2 3,3 3,1 Engelsk 2,7 3,0 3,0 Tabell 18: Oversikt over gjennomsnittsverdien for de nasjonale prøvene på 8.trinn for tidligere elever fra Holum skole i 2008 og Skala 1-5 (best). Kilde: Mandal kommune. Side 13

22 Kommentar: Elevene fra Holum skole var under kommunens gjennomsnitt på Nasjonale prøver for 8. trinn. Fra 2010 har man innført en lokal digital kartleggingsprøve for både barnetrinnet og ungdomstrinnet. Denne prøven er tredelt og har til hensikt å kartlegge elevenes ferdigheter innenfor grunnleggende IKT, ferdigheter og kommunikasjon og kildekritikk/nettvett. Denne prøven blir gjennomført via læringsplattformen It s learning og består totalt av 50 spørsmål innenfor digital kompetanse. RESULTATER KARTLEGGINGSPRØVE - IKT Måleindikator Mandal Grunnleggende IKT 13,2 10,7 10,7 Multiple kilder og nettverk 10,9 12,7 11,1 Presentasjon og publisering 11,4 12,6 10,4 Total 35,5 36,0 32,2 Tabell 19: Oversikt over gjennomsnittet for antall riktige svar på kartleggingsprøve i digital kompetanse 2010 for alle elevene i 5. klasse ved Holum Skole. Kilde: Mandal kommune Kommentar: Holum skole er over snittet for Mandal skolene Vurdering Enhetens vurdering av sterke sider innen resultatkvalitet Svært gode resultater på Nasjonale prøver for 5.trinn i Gode resultater på IKT måling for 5.trinn. Økende fokus på læringsutbytte Enhetens vurdering av svake sider inne resultatkvalitet Det er behov for videre arbeid med kartleggingsrutinene og elevvurdering ved skolen. Svake resultater på Nasjonale prøver 8.trinn Enhetens største utfordringer i 2012 innen resultatkvalitet Opprettholde gode resultater på Nasjonale prøver 5.trinn. Side 14

23 Forbedre resultatene på Nasjonale prøver 8.trinn. Gi elever og foresatte gode tilbakemeldinger som gir bedre læring. Ingen timer til kurs eller ekstra til elever som sliter faglig Målsetting / ambisjonsnivå Holum skole skal ha resultater på kartlegging, Nasjonale prøver og IKT-prøve som er bedre enn Mandal og landsgjennomsnittet Tiltak / handlingsplan For å oppnå et bedre læringsutbytte hos elevene vil skolen gjennomføre følgende arbeid: Delta og gjennomføre utviklingsarbeidet Vurdering for læring. Arbeide med å innføre et felles vurderingssystem og rutiner for hvordan gi elevene grundige tilbakemeldinger på oppnådde læringsmål og veien videre til neste mål. Forsette å utvikle en helhetlig leseopplæringsplan for 1.-7.trinn Bedre rutinene for kartlegginsarbeidet ved skolen. Innføre kommunens felles kartleggingssystem høsten Side 15

Virksomhetsplan for Ime skole 2012

Virksomhetsplan for Ime skole 2012 Virksomhetsplan for Ime skole 2012 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 1 2. Mandal kommunes visjon... 2 3. Virksomhetsplan... 3 4. Sammendrag: Hva fikk vi til siste år:... 3 5. Verdigrunnlag...

Detaljer

Virksomhetsplan for Kvalifiserings - enheten 2010

Virksomhetsplan for Kvalifiserings - enheten 2010 Virksomhetsplan for Kvalifiserings - enheten 2010 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 1 2. Mandal kommunes visjon... 2 3. Verdigrunnlag... 3 4. Enhetens ansvarsområder og organisering... 4

Detaljer

Virksomhetsplan for Kvalifiserings - enheten 2012

Virksomhetsplan for Kvalifiserings - enheten 2012 Virksomhetsplan for Kvalifiserings - enheten 2012 Innholdsfortegnelse 1. Mandal kommunes visjon 2 2. Verdigrunnlag 3 3. Enhetens ansvarsområder og organisering 4 3.1. Basistjenester eksistensgrunnlag 4

Detaljer

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1. Antall elever og

Detaljer

Tilstandsrapport. Tilstandsrapport for Hammerfestskolen

Tilstandsrapport. Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Tilstandsrapport 2012 Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Innhold 1. Innledning...2 Definisjon av kvalitet...4 2. Hovedområder og indikatorer...6 2.1. Elever og undervisningspersonale...6 2.1.1. Antall

Detaljer

Kultur og oppvekstsektoren Tilstandsrapport for grunnskolen i Grimstad

Kultur og oppvekstsektoren Tilstandsrapport for grunnskolen i Grimstad Kultur og oppvekstsektoren Tilstandsrapport for grunnskolen i Grimstad 2011 Behandlet i kommunestyret 21.11.11 (K-sak 11/100) Mandag 24. oktober, 2011 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER SKOLER ÅS KOMMUNE

TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER SKOLER ÅS KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER OG SKOLER I ÅS KOMMUNE 2012 Innholdsfortegnelse 1 Tilstandsrapport 2012 for Ås kommune, kvalitet i barnehage og skole... 4 1.1 Innledning barnehage... 4 1.2 Innledning

Detaljer

Dønna kommune Tilstandsrapport

Dønna kommune Tilstandsrapport Dønna kommune Tilstandsrapport Fagdag for skole og barnehage oktober 2014 Grunnskolen i Dønna 2014 Dønna kommune februar 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. HJEMMEL... 3 2. SKOLE... 5 2.1 Skolens satsingsområder...

Detaljer

Tilstandsrapport for Hammerfestskolen

Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Tilstandsrapport 2013 Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Innhold 1. Innledning... 2 Definisjon av kvalitet... 4 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1.

Detaljer

Kvalitetsmelding 2011 Barnehage og skole

Kvalitetsmelding 2011 Barnehage og skole Kvalitetsmelding 2011 Barnehage og skole Behandlet i Mandal bystyre 26.5.2011 (j.nr.: 2010/731) Innhold Sammendrag... 3 Innledning... 4 Struktur og innhold... 4 Dokumentasjon og kilder... 5 Økonomi...

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013 Torsdag 3. april, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2011/12

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2011/12 Sak 12/90 Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 3. Målsettinger... 5 3.1. Nasjonale målsettinger... 5 3.2. Kommunens visjon og hovedmål... 6 3.3.

Detaljer

Tilstandsrapport for Randabergskolen 2014

Tilstandsrapport for Randabergskolen 2014 Tilstandsrapport for skolen 2014 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31 (2007-2008) fremgår

Detaljer

Tilstandsrapport Meløy 2011 - barnehager og skoler

Tilstandsrapport Meløy 2011 - barnehager og skoler Mai, 2012 Tilstandsrapport Meløy 2011 - barnehager og skoler Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Dato... 03.06.2015 Vår Ref... KÅB-6093/15 Arkiv... A20 Saksnr... 15/876 Deres Ref... Søndre Land kommune

Dato... 03.06.2015 Vår Ref... KÅB-6093/15 Arkiv... A20 Saksnr... 15/876 Deres Ref... Søndre Land kommune Dato... 03.06.2015 Vår Ref... KÅB-6093/15 Arkiv... A20 Saksnr... 15/876 Deres Ref... Søndre Land kommune Tilstandsrapport for grunnskolen 2014 Innhold 0. Sammendrag... 4 1. Innledning... 4 2. Elever, årsverk

Detaljer

Tilstandsrapport for Randabergskolen 2012

Tilstandsrapport for Randabergskolen 2012 Tilstandsrapport for Randabergskolen 2012 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31 (2007-2008)

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Melhus kommune 1 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/3606 VURDERING AV GRUNNSKOLEN I MELHUS 2012 Saksbehandler: Egil Johannes Hauge Arkiv: A20 Saksnr.: Utvalg Møtedato Behandling i Komite for liv og lære

Detaljer

Tilstandsrapport. for skolen. Høsten 2011. Herøy kommune et hav av muligheter

Tilstandsrapport. for skolen. Høsten 2011. Herøy kommune et hav av muligheter Tilstandsrapport for skolen Høsten 2011 kommune et hav av muligheter 2 Innhold 1. Hjemmel... 4 2. Sammendrag... 5 3. Skolens satsingsområder... 7 3.1 Mål... 7 3.2 Evaluering (Skolebasert vurdering)...

Detaljer

Sak 10/534. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2009/10

Sak 10/534. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2009/10 Sak 10/534 Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 3. Målsettinger... 5 3.1. Kommunens visjon og hovedmål... 6 3.2. Utviklingsmål... 6 3.3. Forslag

Detaljer

Resultatvurdering Sandnesskolen

Resultatvurdering Sandnesskolen 2013 Resultatvurdering Sandnesskolen Sandnes kommune Innhold Resultatvurdering Altona skole- og ressursenter 2013... 3 Resultatvurdering Aspervika skole 2013... 8 Resultatvurdering Austrått skole 2013...

Detaljer

Revisjonsrapport fra prosjektet

Revisjonsrapport fra prosjektet Innlandet Revisjon IKS Rapport nr 15-2009 Revisjonsrapport fra prosjektet Kvalitet i skolen. Hvordan arbeider kommunen og skolene i forhold til å oppnå gode læringsresultater? For kontrollutvalget i Nord-Fron

Detaljer

Tilstandsrapport 2010 for Bærum kommune, kvalitet i barnehage og skole

Tilstandsrapport 2010 for Bærum kommune, kvalitet i barnehage og skole Tilstandsrapport 2010 Bildene som ble brukt i Stortingsmelding 31, Kvalitet i skolen er laget av elever ved Løkeberg skole, Bærum Tilstandsrapport 2010 for Bærum kommune, kvalitet i barnehage og skole

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Mandag 20. oktober, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Et løft i Nes-skolen Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018 Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Kapt. 1: Innledning Innhold INNHOLD... 2 1. INNLEDNING... 3 1.1 FØRENDE PRINSIPPER FOR

Detaljer

Kan inneholde data under publiseringsgrense.

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Mandag 19. mai, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Modum - 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Budsjettdokument 2011

Budsjettdokument 2011 dokument 2011 Årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014 Ny badeplass for alle på Lillebanken Kulturhuset reiser seg på Malmø Rød løper for sykkelbyen Mandal Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 RÅDMANNENS

Detaljer

Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd. Resultatledelse og overordna målekart for Oppdal kommune

Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd. Resultatledelse og overordna målekart for Oppdal kommune Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd Resultatledelse og overordna målekart for Oppdal kommune Innhold Del 1 Introduksjon av resultatledelse... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Innfasing av resultatledelse...

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. VEDLEGGSHEFTE Levekårsutvalget. Dato: 17.10.2013 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 13/00024 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE. VEDLEGGSHEFTE Levekårsutvalget. Dato: 17.10.2013 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 13/00024 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE Levekårsutvalget Dato: 17.10.2013 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 13/00024 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

Kvalitet i skolen 2014 2016

Kvalitet i skolen 2014 2016 Kvalitet i skolen 2014 l 2016 2 Ett skritt fram Kvalitet i skolen 2011-13. Oppvekst og kulturkomiteen ba i februar 2010 rådmannen om å utvikle en plan for kvalitetsløft for alle skolene i kommune over

Detaljer

www.malvik.kommune.no Tilstandsrapport Grunnskole

www.malvik.kommune.no Tilstandsrapport Grunnskole www.malvik.kommune.no Tilstandsrapport Grunnskole M a l v i k k o m m u n e 2 0 1 0 2 0 1 1 2 Innhold Bakgrunn 4 1. Hovedområder og indikatorer 6 1.1.1. Lærertetthet 6 1.2. Læringsmiljø 7 1.2.1. Trivsel

Detaljer