Virksomhetsplan for Holum skole 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Virksomhetsplan for Holum skole 2012"

Transkript

1 Virksomhetsplan for Holum skole 2012

2 Side 1 Innholdsfortegnelse 1. Mandal kommunes visjon Virksomhetsplan Sammendrag Verdigrunnlag Presentasjon av enheten Basistjenester eksistensgrunnlag Organisasjonskart Elevgrunnlag Ansatte Brukere Status Elevundersøkelsen Foreldreundersøkelsen SFO-undersøkelsen Vurdering Enhetens vurdering av sterke sider i forhold til brukerperspektivet Enhetens vurderinger av svake sider i forhold til brukerperspektiv Enhetens største utfordringer innen brukerperspektivet i Målsetning/ambisjonsnivå Tiltak / handlingsplan Medarbeidere Status Nærvær/Fravær Medarbeidertilfredshet Kompetanse Vurdering Enhetens vurdering av sterke sider innen medarbeidere Enhetens vurdering av svake sider innen medarbeidere Enhetens største utfordringer innen medarbeidere i Målsetting / ambisjonsnivå Tiltak / handlingsplan Økonomi Status Vurdering Enhetens vurdering av sterke sider i forhold til økonomi Enhetens vurdering av svake sider i forhold til økonomi Enhetens største utfordringer innen økonomi i Målsetting og tiltak Resultatkvalitet Status Nasjonale prøver Vurdering Enhetens vurdering av sterke sider innen resultatkvalitet Enhetens vurdering av svake sider inne resultatkvalitet... 14

3 9.2.3 Enhetens største utfordringer i 2012 innen resultatkvalitet Målsetting / ambisjonsnivå Tiltak / handlingsplan Side 2

4 1. Mandal kommunes visjon I visjonen ligger: - Mandal har det som skal til - Mandal er det selvfølgelige valg - Mandal er stedet med flest soldager i året - det er (sole)klart! Mandal soleklart skal skape optimisme, tilhørighet og identitetsfølelse samtidig som det uttrykker at Mandal kommune har alt som skal til for at barn, unge, voksne og gamle trives og opplever kommunen som et godt sted å bo. Visjonen skal også være en merkevare som skal trekke flere turister til kommunen og sette Mandal på kartet nasjonalt og internasjonalt. Visjonen skal gi Mandal et positivt omdømme. Vi ønsker at flere vil flytte til byen. At flere ønsker Mandal som sin bo- og arbeidskommune samtidig som Mandal skal være det foretrukne valget ved næringsetablering. Visjonen Mandal soleklart har satt kursen for Mandal fram til Visjonen utfordrer oss til å skape en kommune som oppleves av alle våre innbyggere som den kommunen som har det som skal til. Vi har derfor ved denne planrevisjonen spesielt valgt å jobbe for: Gode oppvekstvilkår for barn og unge. Barn og unge skal bli tatt på alvor og hørt. Sikre en verdig og meningsfull hverdag også for innbyggere som av helsemessige, sosiale eller strukturelle årsaker ikke har lønnet arbeid. Utvikle kulturlivet i Mandal som trivselsfaktor og kulturell møteplass for innbyggere i hele regionen. Skape attraktive møteplasser og tilgjengelighet for folk i alle aldre med ulike behov. Eldre innbyggere i kommunen skal oppleve en god hverdag. Like muligheter og rettigheter i samfunnet for alle uansett hudfarge, etnisk bakgrunn, trosbekjennelse, kjønn og nasjonalitet. Medvirke til å opprettholde og videreutvikle et variert og bærekraftig næringsliv. Styrke bruker- og innbyggerperspektivet i tjenesteproduksjonen. Tilrettelegge for et attraktivt og godt botilbud. Forvaltning av strandsonen og utvikling i eksisterende og nye hytteområder Side 3

5 2. Virksomhetsplan Den årlige virksomhetsplanen skal være et aktivt arbeidsdokument for den enkelte enhet. Virksomhetsplanen skal inneholde status, satsingsområder og tiltak forbundet med perspektiver som brukere, medarbeidere, økonomi og resultatkvalitet. Det er viktig at virksomhetsplanen blir til som et resultat av prosesser i kollegiet der man har et felles syn på utfordringer og virkemidler for å oppnå god kvalitet i sine tjenester. 3. Sammendrag 2011 Brukere Brukerundersøkelsene er viktige for Holum skole. I 2011 gjennomførte vi elevundersøkelsen for alle elevene på og 7. trinn. Resultatene var meget gode, spesielt på trivsel, trivsel med lærere og lite mobbing. Skolens satsing på trivsel inneholder blant annet skoleutviklingsprogrammet RESPEKT, tiltak i friminutt med økt tilsyn og flere tilbud i skolegården. De svakeste områdene på undersøkelsen var motivasjon, mestring og faglig veiledning. Dette er områder skolen vil arbeide videre med i Skolens foreldreundersøkelse hadde en god forbedring i svarprosenten. Resultatene var gode når det gjaldt trivsel og mindre gode på fysisk arbeidsmiljø og håndtering av mobbesaker. Medarbeidere Skolen har i 2011 hatt et stort fokus på arbeidsmiljøet. Tiltak for å bedre skolens organisering, trivselsaktiviteter for de ansatte og forbedring av undervisningslokaler har blitt gjennomført. Medarbeiderundersøkelsen viser en god framgang fra å ligge under kommunegjennomsnittet til nå å ligge over. De ansattes trivsel og stolthet av arbeidsplassen utmerker seg positivt. Økonomi Budsjettet i 2011 har vært stramt. Skolen reduserte bemanningen i første halvår av Økning i budsjettet fra høsten 2011 gjorde at skolen kunne igjen øke antall pedagoger. Denne økningen er ikke videreført for 2012 og skolen vil måtte redusere antall pedagoger våren Det var en økning i antall elever med timer i spesialundervisning. Strømutgiftene økte i forbindelse med nytt undervisningslokale. Skolens SFO har ikke nok antall brukere til å få inntekter og utgifter i balanse. Det betyr at skolen har måttet dekke opp SFO sitt underskudd. Resultatkvalitet Årets resultater på nasjonale prøver for 5.trinn var meget gode. Resultatene var høyere enn landsgjennomsnittet og langt over de mål som er satt for Mandal kommune. Skolen igangsatte Side 4

6 tiltak i januar for å forbedre resultatene. Nasjonale prøver for 8.trinn var lavere enn gjennomsnittet for Mandal kommune. Skolens har hatt fokus på leseopplæring dette skoleåret. Side 5

7 4. Verdigrunnlag Mandal kommune er preget av et positivt menneskesyn basert på respekt, tillit og service som kjennetegnes ved: åpenhet og respekt gode relasjoner mellom innbyggere / ansatte / institusjoner der innbyggerne møtes med service og likeverd der ledelsen eksponerer kjerneverdiene har godt humør MANDAL KOMMUNE SKAL HA EN ORGANISASJON PREGET AV: Brukerorientering Aktiv innbygger- / brukerdialog valgfrihet fleksibilitet Offensiv / proaktiv holdning som gjenspeiler: initiativ stå på vilje frihet under ansvar kreativitet glede konkurransevilje Helhetstenking team smidighet fellesskapets interesser Side 6

8 5. Presentasjon av enheten 5.1. Basistjenester eksistensgrunnlag Holum skole gir opplæring for elever fra trinn. Holum skole gir opplæring i følge Lov : Lov om grunnskolen og den videregående opplæring (opplæringslova) m/forskrifter. Skolens opplæring følger Læreplanverket for den 10-årige grunnskolen Kunnskapsløftet, fra august Formålet med opplæringen: Grunnskolen skal i samarbeid og forståing med heimen hjelpe til med å gi elevane ei kristen og moralsk oppseding, utvikle evnene og føresetnadene deira, åndeleg og kroppsleg, og gi dei god allmennkunnskap, slik at dei kan bli ganglege og sjølvstendige menneske i heim og samfunn (Opplæringslova 1.2). Skolen tilbyr skolefritidsordning for elever fra trinn etter 13.7 i opplæringslova Organisasjonskart Rektor Preben Skogen Sekretær Gunhild Ø. Glesne Inspektør Hans Magne Pedersen Teamleder 1-4 Ole Bjørn Reinertsen Teamleder 5-7 Solbjørg M. Rørvik SFO-leder Torun R. Strømme 1.trinn 2.trinn 5.trinn 6.trinn Anne M. Glomsaker Reidun Eklund Gro Johannessen Astrid Osberg 3.trinn Ole Bjørn Reinertsen 4.trinn Marit Giverhaug Tone Johansson 7trinn Bente Tronstad Side 7

9 5.3. Elevgrunnlag ANTALL ELEVER FORVENTET ANTALL ELEVER Måleindikator 2009/ / / / / /2015 Totalt Tabell 1: Oversikt antall elever siste 3 år og forventet antall elever de neste 3 årene. Kilde GSI og Oppad + b.hg. ANTALL ELEVER MED SPESIALUNDERVISNING 5.1 Måle indikator 2009/ / /2012 Jenter Gutter ANTALL ELEVER MED SÆRSKILT SPRÅKOPPLÆRING 2.8 Måleindikator 2009/ / /2012 Totalt Tabell 2: Oversikt antall elever med spesialundervisning. Kilde: GSI Totalt Tabell 3: Oversikt antall elever med særskilt språkopplæring. Kilde: GSI Kommentarer: Elevantallet ligger stabilt mellom elever. Det har vært en økning i antall elever med spesialundervisning. ANTALL BARN VED SFO Måleindikator 2009/ / /12 3 dager dager dager Totalt Tabell 4: Oversikt antall barn fordelt på dager og totalt ved skolens SFO. ANTALL BARN VED SFO FORDELT PÅ TRINN Måleindikator 1trinn 2.trinn 3.trinn 4.trinn Antall barn Tabell 5: Oversikt antall barn ved SFO fordelt på trinn Kommentarer: Antall barn ved SFO er mellom Det er flest barn fra 1. og 2. trinn som bruker SFO. Tabellen viser at det er størst pågang etter 3 dagers tilbud. Side 8

10 5.4. Ansatte Enhet Mål- OVERSIKT ANSATTE indikator 2009/ / /12 Holum skole inkl. SFO Ansatte Antall årsverk 18,3 17,6 19,0 Antall kvinner Antall menn Ansatte heltid Ansatte deltid SFO Ansatte Antall årsverk Antall kvinner Antall menn Ansatte heltid Ansatte deltid Tabell 6: Oversikt over antall ansatte, kjønnsfordeling og stillingsstørrelse Kommentar: Holum skole har en stabil bemanning med lite utskiftninger. Det er lite ufrivillige deltid. Flere ansatte ved SFO har og stilling i skolen. Side 2

11 6. Brukere 6.1 Status Innenfor skolens virkeområde er det elevene som er de direkte brukerne av tjenestene. Samtidig vil foreldre være indirekte brukere av skolens tjenester. I denne delen av virksomhetsplanen blir det redegjort for hvilke verktøy skolen bruker for å måle brukernes opplevelse av tjenestene og resultatene av disse. Ved Holum skole måles brukertilfredsheten ved hjelp av følgende målinger: Elevundersøkelsen, foreldreundersøkelsen, SFO-undersøkelsen og skolens egen trivselsundersøkelse Elevundersøkelsen Elevundersøkelsen er Utdanningsdirektoratets årlige undersøkelse blant elever på 7. og 10. trinn i grunnskolen. Formålet med denne brukerundersøkelsen er at elevene skal få si sin mening om læring og trivsel på skolen. Undersøkelsen er nettbasert og svarene anonymiseres. Resultatene lagres forskriftsmessig og benyttes av skoler, skoleeiere og den statlige skoleadministrasjonen som en hjelp til å analysere og utvikle læringsmiljøet. RESULTATER ELEVUNDERSØKELSEN 7. trinn Mål Mandal Landet Sosial trivsel 4,3 4,5 4, ,3 4,5 4,5 4,4 Trivsel med 4,2 4,4 4,4 4,1 4,1 lærerne Mestring 3,5 3,7 3,9 3,9 Elevdemokrati 3,8 3,8 3,7 3,9 3,6 Fysisk læringsmiljø 3,6 2,8 4,0 3,5 3,2 Mobbing på skolen 1,4 1,5 1,2 1,4 1,2 1,4 1,4 Motivasjon 4,4 4,1 4,1 4,3 4,2 Faglig veiledning 3,6 3,2 3,0 3,4 3,4 Tabell 7: Viser resultater fra Utdanningsdirektoratets elevundersøkelse for 7.trinn. Svarskalaen er fra 1-5 der 5 er best og 1 er dårligst. For mobbing er det omvendt. Dermed tyder et resultat ned mot verdien 1 på lite mobbing i skolen. Mål er fastsatt i Plan for oppvekst og utvikling med særlig fokus på læringsutbytte og kvalitet i barnehage og skole. Kilde: Utdanningsdirektoratet Skoleporten Kommentar: Resultatene viser at elevene på syvende trinn har hatt en meget god trivsel ved skolen og mobbing har det vært mindre av enn tidligere år. Trivsel og mobbing ligger innenfor Side 3

12 kommunens mål for Det fysiske læringsmiljøet oppleves som bedre. Det er et stort forbedringspotensial når det gjelder elevenes motivasjon, mestring, og faglig veiledning Foreldreundersøkelsen Foreldreundersøkelsen gjennomføres årlig blant alle foresatte med barn i grunnskolen i Mandal kommune. Undersøkelsen har til hensikt å gi et innblikk i hvordan foresatte opplever barnets skolegang og virksomhetens kvalitet. Undersøkelsen gjennomføres elektronisk og anonymt via Mandal kommunes eget system for brukerundersøkelser. RESULTATER FORELDREUNDERSØKELSEN Mandal Resultat for brukeren 4,5 4,6 4,7 Trivsel 5,1 5,0 5,0 Brukermedvirkning 5 4,8 4,9 Tilgjengelighet 5,3 5,1 5,2 Informasjon 4,9 4,5 4,7 Fysisk læringsmiljø 3,8 3,6 4,1 Helhetlig, alt i alt 4,6 4,5 4,8 Svarprosent 37 % 59 % 51,3 % Tabell 8 : Viser resultatene av foreldreundersøkelsen de siste 2 år. Skala 1-6 (best) Kilde: Mandal kommune. Kommentar: Svarprosenten på undersøkelsen er forbedret. Trivsel har en høy skår, mens det fysiske læringsmijøet vurderes lavt. Gjennomsnittskåren er lavere enn kommunegjennomsnittet SFO-undersøkelsen SFO-undersøkelsen er en undersøkelse som gjennomføres cirka annethvert år blant alle foresatte med barn i Mandal kommunes skolefritidsordning. Den ble ikke gjennomført i Formålet er å få et innblikk i hvordan foresatte opplever tjenestetilbudet ved skolefritidsordningen. Undersøkelsen gjennomføres elektronisk og anonymt via kommunens eget system for brukerundersøkelser. Side 4

13 RESULTATER SFO-UNDERSØKELSEN Resultat for Mandal brukeren 5,2 5 5,1 Trivsel 4,9 4,8 4,8 Bruker medvirkning 4,6 4,8 4,7 Respektfull behandling 5,7 5,4 5,5 Tilgjengelighet 4 4,3 4,7 Informasjon 4,6 4,3 4,5 Fysisk læringsmiljø 5 4,6 4,6 Generelt 4,8 4,7 4,8 Svarprosent 71 % 48 % 59 % Tabell 9 : Viser resultatene av SFO-undersøkelsen 2007 og Skala 1-6 (best) Kilde: Mandal kommune og KS. Kommentar: Holum skole SFO har jevnt over et godt resultat på alle områder. 6.2 Vurdering Enhetens vurdering av sterke sider i forhold til brukerperspektivet Holum skole har det siste året jobbet mye med elevenes læringsmiljø, trivsel og antimobbearbeid. Skoleutviklingsprogrammet RESPEKT har bidratt til øke fokuset på disse områdene. Alle undersøkelsene viser at det er høy trivsel både på skole og SFO. Det er lite mobbing på skolen. Elevene trives med de ansatte på skolen. Foresatte opplever at skolen er tilgjengelig. SFO-undersøkelsen er tatt 2010 og viser at trivselen er meget god på SFO Holum skole. Respektfull behandling preger SFO. Side 5

14 6.2.2 Enhetens vurderinger av svake sider i forhold til brukerperspektiv Elevundersøkelsen gir skolen lav skår når det gjelder: faglig veiledning, mestringsopplevelse og motivasjon. Dette er tre svært viktige områder med tanke på elevenes læringsutbytte og det vil være nødvendig for skolen å sette inn tiltak for å bedre dette. Foreldreundersøkelsen har meget lav skår på fysisk læringsmiljø. FAU (Foreldrenes arbeidsutvalg) viser til bekymring med tanke på inneklima i 3 klasserom, bibliotek og mediatek i skolens Bygg 2. Samtidig viser de til store elevgrupper i små klasserom. Undersøkelsen gir Holum skole 0,5 poeng lavere enn kommunens gjennomsnitt på målområdet Fysisk læringsmiljø. Skolen har blitt oppgradert med blant annet nytt undervisningsbygg i Foreldreundersøkelsen gir skolen en lavere skår enn kommunens gjennomsnitt med tanke på informasjon Enhetens største utfordringer innen brukerperspektivet i 2012 Kunne ivareta og gi et godt tilbud til alle skolens elever slik at alle får en undervisning tilpasset sine evner og forutsetninger. Unngå at elevgruppene blir større enn 29 elever. Utarbeide kriterier for gode tilbakemeldingsrutiner på elevenes skoleprestasjoner. Kunne gi elevene et godt fysisk arbeidsmiljø slik at antall kvadratmeter pr. elev ikke blir mindre enn 2. Bedre luftkvaliteten i enkelte undervisningslokaler. 6.3 Målsetning/ambisjonsnivå Skolens målsetting er å øke elevens læringsutbytte. Det er derfor nødvendig for skolen å forbedre sine rutiner for vurdering og spesielt med tanke på underveisvurdering. Det er et mål å se en positiv endring i elevundersøkelsen med tanke på elevenes mestring, motivasjon og faglig veiledning. Det vil ta tid å etablere et gode vurderingsrutiner og se virkningene av disse, men skolen har som mål å se en endring allerede våren MÅLEKART BRUKER Måleindikator Resultat siste Ambisjonsnivå måling 2012 Motivasjon 4,1 4,2 Elevundersøkelsen Mestring 3,7 3,8 Faglig veiledning 3,0 3,2 Tabell 10: Holum skoles målesetning for Elevundersøkelsen Side 6

15 Det er et mål at foresatte skal oppleve Holum skole som et godt sted å ha sine barn, der foreldre ser at elevenes miljø er trygt og godt. Skolen ønsker derfor å gi foreldrene riktig informasjon av elevenes fysiske læringsmiljø. Det er et mål for skolen å ha et godt samarbeid med de foresatte. Skolen ønsker derfor å bli bedre på informasjon ut til foreldrene. Dette gjelder både felles informasjon ut fra skolen og informasjon om den enkeltes elevs faglige utvikling. MÅLEKART BRUKER Måleindikator Resultat siste måling Ambisjonsnivå 2012 Foreldreundersøkelsen Informasjon 4,5 4,7 Fysisk læringsmiljø 3,6 3,8 Tabell 11: Holum skoles målsetning for Foreldreundersøkelsen Målet for Holum skole SFO er å bedre informasjonen til foresatte knyttet til hvert enkelt barn. MÅLEKART BRUKER Målsetting Måleindikator Resultat siste måling Ambisjonsnivå 2012 SFO-undersøkelsen Informasjon 4,3 4,6 Tabell 12: Holum skoles målsetning for SFO-undersøkelsen Tiltak / handlingsplan Ved å arbeide med å utvikle gode rutiner for underveisvurdering, vil elevene få økt motivasjon, mestringsfølelse og bedre faglig veidledning. Faglig veiledning gis elevene fra lærer ved bruk av muntlig og skriftlig underveisvurdering. Underveisvurdering som gir elevene informasjon om hva de har oppnådd av læringsmål gir mestringsfølelse. Underveisvurdering skal vise elevene hvordan de kan forbedre seg for å nå neste læringsmål. Dette gir elevene motivasjon. Holum skole vil som tiltak bli med på Mandal kommunes felles satsing Vurdering for læring i regi av Utdanningsdirektoratet og Fylkesmannen i Vest-Agder. Vurdering for læring tar utgangspunkt i begrepet underveisvurdering og vil hjelpe skolen å innføre felles gode rutiner for vurdering. Ved å arbeide med underveisvurdering i Vurdering for læring, vil kvaliteten på informasjonen om hver enkelt elev bedres. Målet er å gi foresatte bedre informasjon om hvor eleven er i sin læring, hva som er neste læringsmål, og hvordan eleven vil kunne nå dette læringsmålet. Skolen har en aktiv hjemmeside i dag. Skolen vil vurdere andre tekniske hjelpemidler for å nå flere foreldre med informasjonen fra skolen. Dette gjelder både informasjon om skolens virke og informasjon som har til hensikt å inspirere og skape engasjement. Side 7

16 Holum skole SFO sitt mål vil være bedre informasjon og kommunikasjon om hvert enkelt barn. 7. Medarbeidere 7.1. Status Nærvær/Fravær Sykefraværet oppdateres månedlig i kommunens system for resultatstyring Fasett. Enheten har dermed god og jevnlig kontroll med utviklingen innenfor egen virksomhet. Tabellen under skiller mellom fravær til og med 16 dager og fravær over dette. SYKEFRAVÆR Måleindikator Mandal Målsetting 2012 Korttidsfravær 1-16 dager 3,0 % 1,4 % 1,2 % 1,1 % 1,9 % 2 Langtidsfravær over 16 dager 1,8 % 7 % 3,6 % 3,4 % 5,3 % 4 Totalt 4,8 % 8,4 % 4,8 % 4,6 % 6,9 % 5 Tabell 13: Oversikt over sykefraværet ved virksomheten fordelt på korttidsfravær og langtidsfravær. Kilde: Mandal kommune Kommentar: Sykefraværet var noe høyt i vintermånedene, men gikk betraktelig ned løpet av året. Side 8

17 7.1.2 Medarbeidertilfredshet Medarbeiderundersøkelsen gjennomføres årlig blant alle kommunens ansatte. Undersøkelsen gjennomføres elektronisk og er anonymisert. Medarbeiderundersøkelsen har til hensikt å synliggjøre enhetens kvaliteter og utfordringer slik at man kan innføre tiltak for heve kvaliteten i virksomheten for enhetens ansatte. MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN Måleindikator Mandal Mål 2012 Stolthet over egen arbeidsplass Helhetsvurdering trivsel Svarprosent 4,6 5 4,9 5,1 4,9 5,0 4,4 5 4,6 4,8 4,6 4,7 100 % 100 % 95 % 90 % 88 % 100 % Medarbeidersamtale % 95 % 95 % 95 % 95 % 89 % 100 % Kvaliteten på medarbeidersamtalen 4,9 4,9 4,5 5,1 4,9 4,9 Snitt totalt 4,6 4,6 4,4 4,8 4,6 4,8 Tabell 14: Resultatene av medarbeiderundersøkelsen siste 4 år. Skala 1-6 (best). Kilde: Mandal kommune Kommentar: Det har vært en positiv trend i resultatet det siste året Kompetanse Kompetanseutvikling er et kontinuerlig utviklingsarbeid for å heve medarbeidernes kompetanse på alle områder. Økt kompetanse gir bedre tjenester og mer fornøyde brukere, og det bidrar til stolte medarbeidere og bedre omdømme. Arbeidstakere søker seg til, og blir på arbeidssteder der de får bruke og utvikle sin kompetanse Vurdering Enhetens vurdering av sterke sider innen medarbeidere Sykefraværet var noe høyt i vintermånedene, men gikk ned betraktelig i løpet av året. Gjennomsnittsfraværet for 2011 er 4,6 %. Medarbeiderundersøkelsen: Det har hatt en positiv trend i resultatet det siste året. Side 9

18 Nytt for 2011 er bedring av i de fysiske forholdene ved skolen med et nytt undervisningsbygg. Ny ledelse ved skolen i Enhetens vurdering av svake sider innen medarbeidere Enkelte lærere har store elevgrupper. Enkelte store elevgrupper som har for lite kvadratmeter tilgjenglig. Dette fører til at inneklimaet forverres Enhetens største utfordringer innen medarbeidere i 2011 Holum skole har vil de neste årene ha et elevtall rundt 180. Tre elevtrinn har elevtall på 29 til 31. Arealkrav per. elev er beskrevet i Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehage og skoler m.v. utgitt av Helsedirektoratet. Den setter en norm på 2,0-2,5 kvadratmeter pr. elev i klasserom med fratrekk for annet utstyr, varmekilder, etc. Det kan se ut som at Holum skole vil ha problemer med å kunne imøtekomme disse kravene med dagens undervisningslokaler. Tettheten av elever innenfor et begrenset areal har stor betydning for luftkvalitet, støy og arbeidsmiljøet for den ansatte. Det vil derfor være utfordrende å imøtekomme medarbeidernes forventninger angående de fysiske arbeidsforholdene. Plassmangel vil kunne ha en direkte innvirkning på fysisk helse og sykefraværet. På grunn av reduksjon i årsverk for pedagoger, vil antall elever pr. pedagog øke og det vil kunne bli elevgrupper på 31 elever på småskoletrinnet Målsetting / ambisjonsnivå Det er et mål at medarbeidere skal trives på jobben og at resultatet på medarbeiderundersøkelsen skal ligge på eller over kommunegjennomsnittet. Det er et mål å ha et sykefravær som ikke er stigende, men ligger stabilt på 4,5 % Tiltak / handlingsplan Skolen vil arbeide videre med å bedre organiseringen av skolehverdagen, utviklingsarbeidet og arbeidet som gjøres i skolens ulike råd og utvalg. Tiltakene i virksomhetsplanen skal være styrende for skolens utviklingsarbeid og for tiden som brukes til annet enn undervisningsrelatert arbeid. Ledelsen ved skolen vil følge opp alle ansatte med "skolevandring" og gi tilbakemelding på arbeidet som blir utført. Tiltak som er bestemt skal ferdigstilles og evalueres. Skolen vil kontinuerlig vurdere tiltak for å oppnå flest mulig kvadratmeter pr. elev i undervisningslokalene. Side 10

19 8. Økonomi 8.1. Status Ledelsen gjennomfører månedlig gjennomgang av budsjett og regnskap. God ressursplanlegging ved skolestart i august er avgjørende for et godt resultatet. MÅLEKART ØKONOMI Måleindikator Budsjett Regnskap Avvik i kroner Avvik i % 100,66 103,63 100,59 100,53 Tabell 15: Oversikt over budsjett og regnskap med eventuelle budsjettavvik siste 3 år. Kilde. Mandal kommune 8.2. Vurdering Enhetens vurdering av sterke sider i forhold til økonomi Enheten har hatt god økonomistyring i Enheten har god kontroll på bruk av strøm. Lavt sykefravær Enhetens vurdering av svake sider i forhold til økonomi Økende antall timer til spesialundervisning. Økende antall timer til elever med behov for medisinsk hjelp. Få pedagogtimer til tilpasset opplæring for svake elever. SFO har en differanse mellom inntekter og utgifter på kr. Antall barn på SFO gir ikke tilsvarende brukerbetaling likt kostnadene for drift. Strømforbruket er høyt. Skolen har ikke midler til ENØK-tiltak Enhetens største utfordringer innen økonomi i 2012 Med tildelt budsjett for 2012 må skolens bemanning reduseres med ca. 1,3 årsverk Færre årsverk vil føre til at tidlig innsats på de laveste årstrinn reduseres til et minimum. Inntektsgrunnlaget for SFO er betydelig lavere enn kostnadene. Differansen er beregnet til kr. Skolen vil ha en økning i antall timer til spesialundervisning. Ressurser til spesialundervisning tas av timer til tilpasset undervisning på de forskjellige alderstrinnene. Dette fører til at færre Side 11

20 elever får tilpasset undervising i form av "kurs" eller undervisning i mindre elevgrupper. Dette kan igjen føre til at skolen kommer inn i en "ond sirkel", der elever som ikke får god nok tilpasset undervisning over flere år, ikke oppnår kompetansemålene og vil av den grunn få vedtak om spesialundervisning. 8.3 Målsetting og tiltak Holum skole skal holde tildelt budsjettramme samt gi et forsvarlig tilbud til alle elever innenfor gitte rammer. Vurdere endring av organisering av spesialundervisning. Redusere antall årsverk med 1,3. PRIORITERTE TILTAK VED ENDREDE RAMMEBETINGELSER 1. Øke tidlig innsats på 1-4.trinn 2 % større ramme 2. Innkjøp av digitale fremvisere i klasserom 3. Ventilasjon til Bygg 2 Tabell 16: Forslag til tiltakt ved økt økonomiske ramme. 9. Resultatkvalitet 9.1. Status Nasjonale prøver Formålet med nasjonale prøver er å vurdere i hvilken grad skolen lykkes med å utvikle elevenes ferdigheter i lesing, regning og engelsk. Nasjonale prøver skal primært gi styringsinformasjon til skolene og kommunene. Det er også forutsatt at prøvene skal komme til nytte for den enkelte elevs pedagogiske utvikling i samarbeid mellom lærer, elev og foresatte. Nasjonale prøver er ikke prøver i fag, men i grunnleggende ferdigheter i alle fag. Prøvene i lesing og regning tar derfor ikke bare utgangspunkt i kompetansemålene i norsk og matematikk, men også i andre fag der mål for lesing og regning er integrert. Prøvene i engelsk skiller seg fra de to andre prøvene ved at de tar utgangspunkt i kompetansemål i ett fag. De nasjonale prøvene for 5. trinn skiller elevene inn i tre mestringsnivåer. Det er gjennomsnittsnivået for hver ferdighet som er gjengitt i tabellen under: Side 12

21 RESULTATER NASJONALE PRØVER 5.trinn Måleindikator Målsettinger 2013 Mandal Landet Lesing 1,8 1,8 1,6 2,5 2,2 2,0 2,0 Regning 1,9 1,7 1,8 2,6 2,2 2,1 2,0 Engelsk 1,9 1,9 1,9-2,2 1,9 2,0 Tabell 17: Oversikt over gjennomsnittsverdien for de nasjonale prøvene på 5.trinn de fire siste årene. Skala 1-3 (best). Kilde: Skoleporten (Utdanningsdirektoratet). Kommentar: Holum skole har i 2011 en høy skår på Nasjonale prøver. Utdanningsdirektoratet gav ikke ut resultat for engelsk i RESULTATER NASJONALE PRØVER 8.trinn Måleindikator 2011 Mandal Landet Lesing 3,0 3,3 3,1 Regning 3,2 3,3 3,1 Engelsk 2,7 3,0 3,0 Tabell 18: Oversikt over gjennomsnittsverdien for de nasjonale prøvene på 8.trinn for tidligere elever fra Holum skole i 2008 og Skala 1-5 (best). Kilde: Mandal kommune. Side 13

22 Kommentar: Elevene fra Holum skole var under kommunens gjennomsnitt på Nasjonale prøver for 8. trinn. Fra 2010 har man innført en lokal digital kartleggingsprøve for både barnetrinnet og ungdomstrinnet. Denne prøven er tredelt og har til hensikt å kartlegge elevenes ferdigheter innenfor grunnleggende IKT, ferdigheter og kommunikasjon og kildekritikk/nettvett. Denne prøven blir gjennomført via læringsplattformen It s learning og består totalt av 50 spørsmål innenfor digital kompetanse. RESULTATER KARTLEGGINGSPRØVE - IKT Måleindikator Mandal Grunnleggende IKT 13,2 10,7 10,7 Multiple kilder og nettverk 10,9 12,7 11,1 Presentasjon og publisering 11,4 12,6 10,4 Total 35,5 36,0 32,2 Tabell 19: Oversikt over gjennomsnittet for antall riktige svar på kartleggingsprøve i digital kompetanse 2010 for alle elevene i 5. klasse ved Holum Skole. Kilde: Mandal kommune Kommentar: Holum skole er over snittet for Mandal skolene Vurdering Enhetens vurdering av sterke sider innen resultatkvalitet Svært gode resultater på Nasjonale prøver for 5.trinn i Gode resultater på IKT måling for 5.trinn. Økende fokus på læringsutbytte Enhetens vurdering av svake sider inne resultatkvalitet Det er behov for videre arbeid med kartleggingsrutinene og elevvurdering ved skolen. Svake resultater på Nasjonale prøver 8.trinn Enhetens største utfordringer i 2012 innen resultatkvalitet Opprettholde gode resultater på Nasjonale prøver 5.trinn. Side 14

23 Forbedre resultatene på Nasjonale prøver 8.trinn. Gi elever og foresatte gode tilbakemeldinger som gir bedre læring. Ingen timer til kurs eller ekstra til elever som sliter faglig Målsetting / ambisjonsnivå Holum skole skal ha resultater på kartlegging, Nasjonale prøver og IKT-prøve som er bedre enn Mandal og landsgjennomsnittet Tiltak / handlingsplan For å oppnå et bedre læringsutbytte hos elevene vil skolen gjennomføre følgende arbeid: Delta og gjennomføre utviklingsarbeidet Vurdering for læring. Arbeide med å innføre et felles vurderingssystem og rutiner for hvordan gi elevene grundige tilbakemeldinger på oppnådde læringsmål og veien videre til neste mål. Forsette å utvikle en helhetlig leseopplæringsplan for 1.-7.trinn Bedre rutinene for kartlegginsarbeidet ved skolen. Innføre kommunens felles kartleggingssystem høsten Side 15

Virksomhetsplan for Vassmyra skole 2011

Virksomhetsplan for Vassmyra skole 2011 Virksomhetsplan for Vassmyra skole 2011 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 2 2. Mandal kommunes visjon... 3 3. Virksomhetsplan... 4 4. Sammendrag... 4 5. Verdigrunnlag... 6 6. Presentasjon

Detaljer

Vedlegg 2: Mal virksomhetsplan. Skolens visjon! VIRKSOMHETSPLAN FOR XXX SKOLE. Bilde PERIODE XXXX-XXXX

Vedlegg 2: Mal virksomhetsplan. Skolens visjon! VIRKSOMHETSPLAN FOR XXX SKOLE. Bilde PERIODE XXXX-XXXX Vedlegg 2: Mal virksomhetsplan Skolens visjon! VIRKSOMHETSPLAN FOR XXX SKOLE Bilde PERIODE XXXX-XXXX Denne må oppdateres etter at planen er ferdigskrevet Innhold 1 INNLEDNING...3 1.1 Presentasjon av skolen...3

Detaljer

SPANGEREID SKOLE 2011/2012

SPANGEREID SKOLE 2011/2012 LINDESNES KOMMUNE - et fyrtårn for helse og trivsel Virksomhetsplan for SPANGEREID SKOLE 2011/2012-1 - Innhold: 1. Bakgrunn 2. Kommuneplanens mål og verdier 3. Avdelingens ansvarsområde 4. Kommune- og

Detaljer

Virksomhetsplan 2015 Hovinhøgda skole

Virksomhetsplan 2015 Hovinhøgda skole Virksomhetsplan 015 Hovinhøgda skole Innholdsfortegnelse 1 Overordnede kommunale mål... Oppfølging av overordnede kommunale mål... 3 Kommunalt vedtatte utviklingsmål...4 4 Oppfølging av kommunalt vedtatte

Detaljer

Virksomhetsplan for Vassmyra skole 2012

Virksomhetsplan for Vassmyra skole 2012 Virksomhetsplan for Vassmyra skole 2012 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 2 2. Mandal kommunes visjon... 3 3. Virksomhetsplan... 4 4. Sammendrag... 4 5. Verdigrunnlag... 6 6. Presentasjon

Detaljer

Halmstad barne- og ungdomsskole. Dette er HBUS. Skoleåret 2014/15

Halmstad barne- og ungdomsskole. Dette er HBUS. Skoleåret 2014/15 Halmstad barne- og ungdomsskole Dette er HBUS Skoleåret 2014/15 Innledning Dokumentet er utarbeidet ved Halmstad barne- og ungdomsskole. Dokumentet er et forpliktende dokument og styringsredskap for skolens

Detaljer

Vedlegg 3: Mal tilstandsrapport skole. Skolens visjon! TILSTANDSRAPPORT FOR XXX SKOLE. Bilde SKOLEÅRET XXXX-XXXX

Vedlegg 3: Mal tilstandsrapport skole. Skolens visjon! TILSTANDSRAPPORT FOR XXX SKOLE. Bilde SKOLEÅRET XXXX-XXXX Vedlegg 3: Mal tilstandsrapport skole Skolens visjon! TILSTANDSRAPPORT FOR XXX SKOLE Bilde SKOLEÅRET XXXX-XXXX Innhold 1. Sammendrag... 4 2. Hovedområder og indikatorer... 5 2.1. Elever og undervisningspersonale...

Detaljer

Pedagogisk utviklingsplan 2010 2013

Pedagogisk utviklingsplan 2010 2013 Pedagogisk utviklingsplan 2010 2013 Grunnskolen i Søgne kommune Revidert mars 2012 Kommunens visjon Handling og utvikling gjennom nærhet og trivsel Visjon for Søgne skolen Tett på! Overordna satsingsområder

Detaljer

Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016

Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016 Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016 Grunnleggende ferdigheter Elevvurdering Klasseledelse Elevaktiv læring Foreldresamarbeid Innhold Visjon for Bodøskolene 2012-2016... 3 Utviklingsområde 1: GRUNNLEGGENDE

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sandvollan skole og barnehage

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sandvollan skole og barnehage VIRKSOMHETSPLAN 2014 Sandvollan skole og barnehage 1. Om resultatenheten Sandvollan skole og barnehage Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Thomas Herstad Barnehage Bodil Myhr

Detaljer

SOLVANG SKOLES PEDAGOGISKE UTVIKLINGSPLAN 2014/2015

SOLVANG SKOLES PEDAGOGISKE UTVIKLINGSPLAN 2014/2015 SOLVANG SKOLES PEDAGOGISKE UTVIKLINGSPLAN 2014/2015 Vår visjon: Nasjonale satsingsområder: Kommunale satsingsområder: Hamarskolen som merkevare Kunnskap til styrke Økt læringsutbytte og grunnleggende ferdigheter

Detaljer

Virksomhetsplan 2015

Virksomhetsplan 2015 Virksomhetsplan 2015 Innholdsfortegnelse 1 Overordnede kommunale mål...2 2 Oppfølging av overordnede kommunale mål...2 3 Kommunalt vedtatte utviklingsmål...3 4 Oppfølging av kommunalt vedtatte utviklingsmål...5

Detaljer

Kvalitetsutviklingsplan. for. Alle på Raumyr skole skal arbeide sammen for å bli trygge, ansvarlige og kunnskapsrike!

Kvalitetsutviklingsplan. for. Alle på Raumyr skole skal arbeide sammen for å bli trygge, ansvarlige og kunnskapsrike! Kvalitetsutviklingsplan for 2011 2013 Alle på Raumyr skole skal arbeide sammen for å bli trygge, ansvarlige og kunnskapsrike! Grunnleggende ferdigheter Kongsbergskolen: Elevene skal gjennom hele grunnskoleløpet

Detaljer

Kvalitetsutvikling og implementering av standard for vurdering for læring

Kvalitetsutvikling og implementering av standard for vurdering for læring Kvalitetsutvikling og implementering av standard for vurdering for læring Jo Fiske og Torgunn Skaaland Asker kommune i Utdanningsdirektoratet 26. januar 2015 Asker kommune i tall > Ca 58 000 innbyggere

Detaljer

Utdanningssektoren. Virksomhetsplan 2015 Stav skole 11.01.15

Utdanningssektoren. Virksomhetsplan 2015 Stav skole 11.01.15 Utdanningssektoren Virksomhetsplan 2015 Stav skole 11.01.15 G. Musikk- og kulturskolen Programområd e F. Skolefritidsordningen E. Barnehage H. Voksenopplæring Utdanningssektoren D. Spesial- og sosialpedagogisk

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011 FOR SAKSHAUG SKOLE INDERØY KOMMUNE

ÅRSRAPPORT 2011 FOR SAKSHAUG SKOLE INDERØY KOMMUNE ÅRSRAPPORT FOR SAKSHAUG SKOLE INDERØY KOMMUNE Årsrapport Resultatenheter Om resultatenheten Navn på resultatenhet: Sakshaug skole Enhetsleder: Stig Ove Skjelstad Kort om tjenester og oppgaver: Sakshaug

Detaljer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Oslo kommune Strategisk plan 2015-2018 Huseby skole 2015 Oslo kommune Status ved inngangen til ny planperiode Huseby skole skiftet to tredjedeler av ved skoleårets start. Dette preger naturlig nok arbeidet.

Detaljer

Vedlegg til Virksomhetsplan for skolene Haga skole 2010. HANDLINGSPLAN Haga skole

Vedlegg til Virksomhetsplan for skolene Haga skole 2010. HANDLINGSPLAN Haga skole HANDLINGSPLAN Haga skole 2010 VISJON - OVERORDNET MÅL - HAGA SKOLE Visjon: En skole med læring, trivsel og glede Overordnet mål: 1. Gi elevene et trygt og forutsigbart læringsmiljø med tilpasset undervisning

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2015. Sakshaug skole. Behandles i Samarbeidsutvalget 16. mars

VIRKSOMHETSPLAN 2015. Sakshaug skole. Behandles i Samarbeidsutvalget 16. mars VIRKSOMHETSPLAN 2015 Sakshaug skole Behandles i Samarbeidsutvalget 16. mars 1. Om resultatenheten «Enhetens navn» Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Ingrid Stai Skjesol Sakshaug

Detaljer

Kvalitetsplan SFO i Skaun kommune. God på SFO. Vedtatt i kommunestyret 02.06.15 - ESA sak 15/1010

Kvalitetsplan SFO i Skaun kommune. God på SFO. Vedtatt i kommunestyret 02.06.15 - ESA sak 15/1010 Kvalitetsplan SFO i Skaun kommune 2015 2018 God på SFO Vedtatt i kommunestyret 02.06.15 - ESA sak 15/1010 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Fokusområder... 5 2.1 Leik... 6 2.2 Nærmiljøet... 7 2.3

Detaljer

Handlingsplan for skoleåret 2012-2013

Handlingsplan for skoleåret 2012-2013 Handlingsplan for skoleåret 2012-201 Harestad skole «Vi ønsker å bli distriktets beste skole når det gjelder elevmiljø, grunnleggende ferdigheter og trivsel for både voksne og barn.» Skolens visjon og

Detaljer

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport for kåfjordskolen. våren 2012

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport for kåfjordskolen. våren 2012 Tilstandsrapport for kåfjordskolen våren Innhold 1. Sammendrag...3 2. Hovedområder og indikatorer...4 2.1. Elever og undervisningspersonale...4 2.1.1. Lærertetthet...4 2.1.2. Antall elever og lærerårsverk...5

Detaljer

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen Lunner kommune Medarbeidertilfredshet i kommuneorganisasjonen RESULTATER 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Oppbygging av undersøkelsen... 3 1.3 Gjennomføring, utvalg og

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/513 Tilstandsrapporten for grunnskolen i Marker kommune. Saksbehandler: Ragnar Olsen Arkiv: Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 20/14 Oppvekst og omsorgsutvalget

Detaljer

God læring for alle!

God læring for alle! Pedagogisk utviklingsplan for Eidsbergskolen 2012 2016 God læring for alle! 19.09.2012 Innholdsfortegnelse: Pedagogisk utviklingsplan... 1 Innledning:... 2 Forankring i kommuneplanen for Eidsberg:... 3

Detaljer

2007-08 2006-07 Antall elever 320 337 Antall lærere 26 27 Antall barn i SFO 92 102 Kilde: GSI Grunnskolens informasjonssystem www.wis.

2007-08 2006-07 Antall elever 320 337 Antall lærere 26 27 Antall barn i SFO 92 102 Kilde: GSI Grunnskolens informasjonssystem www.wis. Resultatvurdering 2007 SKOLEFAKTA Porsmyrveien 33, 4314 Sandnes Rektor: Turid Askevold Klassetrinn: 1 7 http://www.porsholen-skole.no http://skoleporten.utdanningsdirektoratet.no 2007-08 2006-07 Antall

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 28.04.2010 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

Detaljer

STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring

STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring UTVIKLINGSMÅL 2012-2015 Forpliktende og regelmessig samarbeid om den enkelte elevs faglige og personlige utvikling gjennom hele opplæringsløpet bygd på systematisk

Detaljer

Kunnskapsløftet. For hvem? Barnehage, grunnskole og videregående skole for synshemmede?

Kunnskapsløftet. For hvem? Barnehage, grunnskole og videregående skole for synshemmede? Kunnskapsløftet. For hvem? Barnehage, grunnskole og videregående skole for synshemmede? Innledning/Dronning Sonjas skolepris Kunnskapsløftet Kunnskapsløftet og synshemmede St.melding nr. 16 (2006-2007)

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sakshaug skole

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sakshaug skole VIRKSOMHETSPLAN 2014 Sakshaug skole 1. Om resultatenheten Sakshaug skole Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Ingrid Stai Skjesol Sakshaug skole, 1.-7. trinn Ingrid Stai Skjesol

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

Overordna virksomhetsplan for grunnskolen i Vennesla 2012-2018

Overordna virksomhetsplan for grunnskolen i Vennesla 2012-2018 Overordna virksomhetsplan for grunnskolen i Vennesla 2012-2018 Vennesla kommune Vennesla er en innlandskommune i Vest-Agder med ca. 13 000 innbyggere. Vennesla har en sentral posisjon i Kristiansandsregionen

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2009. Presentasjon for Verdal kommunestyre 30.08.2010

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2009. Presentasjon for Verdal kommunestyre 30.08.2010 Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2009 Presentasjon for Verdal kommunestyre 30.08.2010 1 Endring i opplæringslova aug 2009 - skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Administrasjonsutvalget 16.12.15 AMU 10.02.16. Forslag til vedtak: Saken tas til orientering.

SAKSFRAMLEGG. Administrasjonsutvalget 16.12.15 AMU 10.02.16. Forslag til vedtak: Saken tas til orientering. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Melhus Wik Arkiv: 431 &32 Arkivsaksnr.: 12/363 Sign: Dato: 04.12.15 Utvalg: Administrasjonsutvalget 16.12.15 AMU 10.02.16 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN Forslag til vedtak:

Detaljer

Drammen kommune. Skoleeiers bruk av ulike data for kvalitetsutvikling

Drammen kommune. Skoleeiers bruk av ulike data for kvalitetsutvikling Drammen kommune Skoleeiers bruk av ulike data for kvalitetsutvikling Skoleeier (rådmann) Skole (rektor) Presentasjonen Del 1: Gi en oversikt over systematikken for oppfølgningen av skolene Del 2: Innføring

Detaljer

RAPPORTOPPFØLGING MARKER SKOLE

RAPPORTOPPFØLGING MARKER SKOLE RAPPORTOPPFØLGING MARKER SKOLE TILSTANDSRAPPORTEN Ragnar Olsen Marnet 02.04. Innhold ANALYSE AV OPPFØLGING AV MARKAR SKOLE HØSTEN... 2 ELEVER OG UNDERVISNINGSPERSONALE.... 2 TRIVSEL MED LÆRERNE.... 3 MOBBING

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/607 Tilstandsrapport for Marker skole 2011-2012 ksbehandler: Ragnar Olsen Arkiv: A00 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 54/12 Oppvekst og omsorgsutvalget 13.11.2012 PS

Detaljer

Innhold Innledning... 2 Årsverk, lærere... 3 Antall elever... 3 1. Læringsmiljø... 4 2. Motivasjon... 4 3. Klasseledelse... 6 4.

Innhold Innledning... 2 Årsverk, lærere... 3 Antall elever... 3 1. Læringsmiljø... 4 2. Motivasjon... 4 3. Klasseledelse... 6 4. Innhold Innledning... 2 Årsverk, lærere... 3 Antall elever... 3 1. Læringsmiljø... 4 2. Motivasjon... 4 3. Klasseledelse... 6 4. Kartlegging og vurdering... 8 Nasjonale prøver 2014/2015: Ny skala og utvikling

Detaljer

Tiltaksplan for Oppdalungdomsskole 2009

Tiltaksplan for Oppdalungdomsskole 2009 6.1 Oppvekstmiljø Barns totale oppvekstmiljø skal ses i en helhet slik at det er sammenheng mellom heim, barnehage/skole og fritid. Det skal utvikles gode lokale lærings-, kultur- og oppvekstmiljø knyttet

Detaljer

Læring og sunn utvikling i et trygt fellesskap

Læring og sunn utvikling i et trygt fellesskap Læring og sunn utvikling i et trygt fellesskap Strategisk plan for Ytteren skole 2014-2017 Innhold 1. Innledning 2. Forankring og faglige begrunnelser for valg av prioriterte områder 3. Framdriftsplan

Detaljer

Lokal tilstandsrapport for Kråkstad- og Mørk skoler 2011 / 2012

Lokal tilstandsrapport for Kråkstad- og Mørk skoler 2011 / 2012 Lokal tilstandsrapport for Kråkstad- og Mørk skoler 2011 / 2012 1. Elever og undervisningspersonale Antall elever på Kråkstad: År 2007-08 Antall elever 321 323 301 304 300 Antall lærere på Kråkstad: År

Detaljer

Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010

Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010 Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010 Kompetanseplan for lærere og skoleledere i grunnskolen skal ivareta nasjonale og kommunale satsingsområder i den hensikt

Detaljer

Virksomhetsplan for Ime skole 2012

Virksomhetsplan for Ime skole 2012 Virksomhetsplan for Ime skole 2012 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 1 2. Mandal kommunes visjon... 2 3. Virksomhetsplan... 3 4. Sammendrag: Hva fikk vi til siste år:... 3 5. Verdigrunnlag...

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/2656-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/2656-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2656-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Administrasjonens innstilling: 1. Hovedutvalg

Detaljer

INFORMASJON TIL VIRKSOMHETSPLANEN 2013 ÅSKOLLEN SKOLE Med kunnskap strekker vi oss inn i fremtiden og gjør hverandre gode!

INFORMASJON TIL VIRKSOMHETSPLANEN 2013 ÅSKOLLEN SKOLE Med kunnskap strekker vi oss inn i fremtiden og gjør hverandre gode! INFORMASJON TIL VIRKSOMHETSPLANEN 2013 ÅSKOLLEN SKOLE Med kunnskap strekker vi oss inn i fremtiden og gjør hverandre gode! Åskollen skole- Tverrliggeren 10-3038 Drammen - Tlf. 32 04 53 30 - askollen.skole@drmk.no

Detaljer

Årsrapport 2013. Sandvollan skole og barnehage

Årsrapport 2013. Sandvollan skole og barnehage Årsrapport 2013 Sandvollan skole og barnehage 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn: Sandvollan skole og barnhage. Enhetsleder Tjenester Tjenesteleder Brukere

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen i Grimstad kommune 2013.

Medarbeiderundersøkelsen i Grimstad kommune 2013. Medarbeiderundersøkelsen i. Kommunerapport Resultater på - og sektornivå 15. mars Om Medarbeiderundersøkelsen og Kommunerapport. Medarbeiderundersøkelsen ble gjennomført i januar/februar og omfattet alle

Detaljer

Møteinnkalling for Arbeidsmiljøutvalget. Saksliste

Møteinnkalling for Arbeidsmiljøutvalget. Saksliste Trøgstad kommune Møtedato: 28.10.2014 Møtested: Møterom Havnås Møtetid: 14:00 Møteinnkalling for Arbeidsmiljøutvalget Forfall meldes til telefon 69681616. Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling.

Detaljer

STRATEGI- OG ÅRSPLAN 2015 NORDSTRAND SKOLE. Dato: 6. januar 2015. Oslo kommune Utdanningsetaten Nordstrand skole

STRATEGI- OG ÅRSPLAN 2015 NORDSTRAND SKOLE. Dato: 6. januar 2015. Oslo kommune Utdanningsetaten Nordstrand skole Oslo kommune Utdanningsetaten Nordstrand skole STRATEGI- OG ÅRSPLAN NORDSTRAND SKOLE Dato: 6. januar Utdanningsetaten Besøksadresse: Telefon: 23 38 40 00 Org.nr.: 974590069 Nordstrand skole Nordstrandveien

Detaljer

Utdanningssektoren. Virksomhetsplan 2014 17.01.2014

Utdanningssektoren. Virksomhetsplan 2014 17.01.2014 Utdanningssektoren Virksomhetsplan 2014 17.01.2014 G. Musikk- og kulturskolen Programområd e F. Skolefritidsordningen E. Barnehage H. Voksenopplæring Utdanningssektoren D. Spesial- og sosialpedagogisk

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4250-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSE - BARN OG UNGE SEKTOREN

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4250-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSE - BARN OG UNGE SEKTOREN Saksfremlegg Saksnr.: 09/4250-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSE - BARN OG UNGE SEKTOREN Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2016. 210 Sakshaug skole. pr. 15.10.2015

VIRKSOMHETSPLAN 2016. 210 Sakshaug skole. pr. 15.10.2015 VIRKSOMHETSPLAN 2016 210 Sakshaug skole pr. 15.10.2015 1. Om resultatenheten 210 Sakshaug skole Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Ingrid Stai Skjesol Sakshaug skole Ingrid

Detaljer

Tilstandsrapport Oppdalsskolen - 2012

Tilstandsrapport Oppdalsskolen - 2012 Tilstandsrapport Oppdalsskolen - 2012 Opplæringsloven 13-10 INNHOLD Innledning... 3 TJENESTEOMRÅDE OPPVEKST OG KVALIFISERING... 3 Visjon for oppdalsskolen... 4 Satsingsområder i Oppdalsskolen.... 5 Oppdalsskolen...

Detaljer

Haugesundskolen. Strategiplan 2014-18

Haugesundskolen. Strategiplan 2014-18 Haugesundskolen Strategiplan 2014-18 STRATEGIPLAN 2014-18 Innhold Innledning side 3 Overordnet målsetting side 4 Satsingsområder, resultatmål og effektmål side 6 Strategier side 8 Kvalitetsårshjul side

Detaljer

Strategisk plan 2015 18. I morgen begynner nå

Strategisk plan 2015 18. I morgen begynner nå Strategisk plan 2015 18 I morgen begynner nå Oslo kommune Utdanningsetaten Bogstad skole BOGSTAD SKOLE STRATEGISKE MÅL Strategisk plan 2015-18 er utviklet på grunnlag av resultater og undersøkelser i 2014

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Melhus kommune 1 SAMLET SAKSFRAMSTILLING VURDERING AV GRUNNSKOLEN I MELHUS 2010 PS sak: Utvalg Møtedato 27/11 Komite for liv og lære 04.05.2011 Arkivsak: 11/1991 Saksbehandler: Egil Johannes Hauge Rådmannens

Detaljer

Årsrapport 2013. Inderøy ungdomsskole og voksenopplæring

Årsrapport 2013. Inderøy ungdomsskole og voksenopplæring Årsrapport 2013 Inderøy ungdomsskole og voksenopplæring 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enheten Tjenesteenhetsleder*

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2011-2012

Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2011-2012 Onsdag 12. september, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2011-2012 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer

Handlingsplan for grunnskolen 2011-2013

Handlingsplan for grunnskolen 2011-2013 [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] RINGERIKE KOMMUNE Oppvekst og kultur Handlingsplan for grunnskolen 2011-2013 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag K-Sak 71/2011 Innhold

Detaljer

Samlet saksfremstilling Arkivsak 2527/15 VURDERING AV GRUNNSKOLEN I MELHUS 2014

Samlet saksfremstilling Arkivsak 2527/15 VURDERING AV GRUNNSKOLEN I MELHUS 2014 Samlet saksfremstilling Arkivsak 2527/15 VURDERING AV GRUNNSKOLEN I MELHUS 2014 Saksansvarlig Egil Johannes Hauge Utvalg Møtedato Politisk saksnummer Komite for liv og lære 27.05.2015 PS 24/15 Innstilling

Detaljer

Årsrapport 2014. Lyngstad skole og barnehage

Årsrapport 2014. Lyngstad skole og barnehage Årsrapport 2014 Lyngstad skole og barnehage 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Lyngstad skole og barnehage Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder*

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2012-2015. Lyngstad skole og barnehage

VIRKSOMHETSPLAN 2012-2015. Lyngstad skole og barnehage VIRKSOMHETSPLAN 2012-2015 Lyngstad skole og barnehage 1. Om resultatenheten Lyngstad skole og barnehage ansvar 215 Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Olaug Vang (inntil K.

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2013 2016 Høringsutkast INNLEDNING BAKGRUNN Grunnskolen i Gran har siden 2001 hatt sin egen kvalitetsplan for grunnskolen. Kvalitetsplanen for grunnskolen er en plan hvor

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2010. Resultater for Lillehammer kommune sett under ett

Medarbeiderundersøkelsen 2010. Resultater for Lillehammer kommune sett under ett Medarbeiderundersøkelsen 2010 Resultater for Lillehammer kommune sett under ett Endringer i forhold til tidligere år Tatt i bruk ny undersøkelse og nytt verktøy (bedrekommune.no fra KS/KF) Ikke grunnlag

Detaljer

Revisjon av mal for tilstandsrapport Fagsamling Møre og Romsdal 25. november 2014. Guro Karstensen, Utdanningsdirektoratet

Revisjon av mal for tilstandsrapport Fagsamling Møre og Romsdal 25. november 2014. Guro Karstensen, Utdanningsdirektoratet Revisjon av mal for tilstandsrapport Fagsamling Møre og Romsdal 25. november 2014 Guro Karstensen, Utdanningsdirektoratet Mal for tilstandsrapport I 2009 ble 13-10 i Opplæringsloven endret slik at det

Detaljer

Årsmelding for Kjeldås skole skoleåret 2014-15

Årsmelding for Kjeldås skole skoleåret 2014-15 Årsmelding for Kjeldås skole skoleåret 2014-15 Kjeldås skole; et godt sted å væreet godt sted å lære. Sandeskolen har følgende visjon: «Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag.» Årsmeldingen

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 7 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 15/481 Tilstandsrapport 2014/2015 Saksbehandler: Ragnar Olsen Arkiv: A20 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 29/15 Oppvekst og omsorgsutvalget 06.10.2015 PS 71/15

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten Rommen skole. Strategisk plan Rommen skole 2015-2018

Oslo kommune Utdanningsetaten Rommen skole. Strategisk plan Rommen skole 2015-2018 Oslo kommune Utdanningsetaten Rommen skole Strategisk plan Rommen skole - Utdanningsetatens strategiske kart Kilde: Byrådets budsjettforslag, del 1 Visjon. Osloskolen skal gi elever mulighet til å realisere

Detaljer

Virksomhetsplan for Haga skole 1. VIRKSOMHETSPLAN Haga skole

Virksomhetsplan for Haga skole 1. VIRKSOMHETSPLAN Haga skole Virksomhetsplan for Haga skole 1 VIRKSOMHETSPLAN Haga skole 2011 Virksomhetsplan for Haga skole 2 I N N H O L D Side 1. Visjon og strategiske mål for virksomheten (med utgangspunkt i kommunens visjon og

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010 1 Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010 Opplæringsloven: Skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. Tilstandsrapporten skal omhandle læringsresultater,

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/3901-1 Arkiv: 434 A2 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: KVALITET I ALTA SKOLEN

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/3901-1 Arkiv: 434 A2 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: KVALITET I ALTA SKOLEN Saksfremlegg Saksnr.: 09/3901-1 Arkiv: 434 A2 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: KVALITET I ALTA SKOLEN Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&&

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran 15.11.12 sak 117/12

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran 15.11.12 sak 117/12 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2013 2016 Vedtatt av kommunestyret i Gran 15.11.12 sak 117/12 GRAN KOMMUNE 2 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2013 2016 INNLEDNING BAKGRUNN Grunnskolen i Gran har siden 2001

Detaljer

Utviklingsplan for Hordvik skole 2011-2012

Utviklingsplan for Hordvik skole 2011-2012 Utviklingsplan for Hordvik skole 2011-2012 - Sammen for en god skole - En inkluderende skole med vekt på faglig og personlig utvikling Satsingsområder for skoleåret 2011-2012 Skape et godt sosialt miljø

Detaljer

Handlingsplan for grunnskolen 2013-2015

Handlingsplan for grunnskolen 2013-2015 [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] RINGERIKE KOMMUNE Oppvekst og kultur Handlingsplan for grunnskolen 2013-2015 Alle skal oppleve mestring hver dag Ringerike kommune: «Best for barn!»

Detaljer

Elevenes skolemiljø. Ergonomidagen 2008

Elevenes skolemiljø. Ergonomidagen 2008 Elevenes skolemiljø Ergonomidagen 2008 Ergonomi Tilrettelegge arbeidsmiljøet ut fra menneskets biologiske forutsetninger slik at mennesket kan gis muligheter til å nytte sine evner og kapasitet best mulig,

Detaljer

Vår visjon: Om skolen. Skonseng skole. Plan for kvalitetsutvikling 2014-2017. Læring, trivsel og respekt i et positivt fellesskap.

Vår visjon: Om skolen. Skonseng skole. Plan for kvalitetsutvikling 2014-2017. Læring, trivsel og respekt i et positivt fellesskap. Skonseng skole Plan for kvalitetsutvikling 2014-2017 Vår visjon: Læring, trivsel og respekt i et positivt fellesskap. Et trygt og aktivt læringsmiljø der vi anerkjenner, samarbeider og respekterer hverandre.

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN 2012 2016

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN 2012 2016 STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN 2012 2016 DEL A: SKOLEEIERS STRATEGIPLAN INNLEDNING Bakgrunn Kommunestyret er Jfr. Opplæringsloven 13-10 den formelle skoleeieren og ansvarlig for at kravene i opplæringsloven

Detaljer

Læringsløp Drammen å lykkes i hele læringsløpet

Læringsløp Drammen å lykkes i hele læringsløpet Læringsløp Drammen å lykkes i hele læringsløpet Versjon 2.0 av Norges Beste Barnehage og Norges Beste Skole orientering for oppvekst- og utdanningskomiteen 10. november 15 12.11.2015 1 Konsolidere og justere

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund Arkiv: A20 &34 Arkivsaksnr.: 14/3885

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund Arkiv: A20 &34 Arkivsaksnr.: 14/3885 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund Arkiv: A20 &34 Arkivsaksnr.: 14/3885 KVALITETSSYSTEM FOR SKOLENE I MODUM Rådmannens innstilling: Saken tas til orientering Saksopplysninger: Rådmannen viser

Detaljer

Meld. St. 22 Motivasjon-Mestring-Muligheter. Strategiplanen for ungdomsskolen

Meld. St. 22 Motivasjon-Mestring-Muligheter. Strategiplanen for ungdomsskolen Meld. St. 22 Motivasjon-Mestring-Muligheter Strategiplanen for ungdomsskolen Hvorfor fornye ungdomstrinnet? Elevenes motivasjon i grunnskolen faller med alderen, og er lavest på 10. trinn Elever lærer

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2012-2015. Sandvollan skole og barnehage

VIRKSOMHETSPLAN 2012-2015. Sandvollan skole og barnehage VIRKSOMHETSPLAN -2015 Sandvollan skole og barnehage 1. Om resultatenheten Sandvollan skole og barnehage ansvar 216 Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Thomas Herstad Skole Thomas Herstad

Detaljer

På lag med framtida. Virksomhetsplan. for. Lindesnes ungdomsskole LINDESNES KOMMUNE

På lag med framtida. Virksomhetsplan. for. Lindesnes ungdomsskole LINDESNES KOMMUNE Virksomhetsplan for Lindesnes ungdomsskole 2015 2019 LINDESNES KOMMUNE Innhold: 1. Bakgrunn 2. Kommuneplanens mål og verdier 3. Etatsplanens føringer 4. Enhetens fokusområder 5. Handlingsprogram 2 1. Bakgrunn

Detaljer

En skole der hver enkelt elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og selvstendig menneske.

En skole der hver enkelt elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og selvstendig menneske. Programområde: Skole Virksomhetens navn: Frydenhaug skole Ansvarlig kommunaldirektør: Tore Isaksen Virksomhetsleder: Else Kristin Tobiassen 1. Visjoner Drammenssamfunnet: Miljø- og kompetansebyen Drammen.

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Nyheter høsten 2014: Høsten 2014 tar vi i bruk nye spørsmål rettet mot elever på yrkesfag. De er lagt inn som

Detaljer

Felles strategidokument for skole og barnehage i Bamble kommune

Felles strategidokument for skole og barnehage i Bamble kommune Enhet for skole og barnehage åpner dører mot verden og framtida Felles strategidokument for skole og barnehage i Bamble kommune Gyldig fra 01.01.2012 til 31.07.2016 Forord: Enhet for skole og barnehage

Detaljer

Tilstands- og utviklingsrapport for grunnskolene i Overhalla 2015 Mål og måloppnåelse basert på tilstands og utviklingsrapporten i 2014.

Tilstands- og utviklingsrapport for grunnskolene i Overhalla 2015 Mål og måloppnåelse basert på tilstands og utviklingsrapporten i 2014. Tilstands- og utviklingsrapport for grunnskolene i Overhalla 2015 Mål og måloppnåelse basert på tilstands og utviklingsrapporten i 2014. I tillegg er det laget en fullversjon med for de som ønsker å fordype

Detaljer

Kjeller skole. Virksomhetsplan 2014. utkast pr 29.11.11 25.11.13

Kjeller skole. Virksomhetsplan 2014. utkast pr 29.11.11 25.11.13 Kjeller skole Virksomhetsplan 2014 utkast pr 29.11.11 25.11.13 G. Musikk- og kulturskolen Programområd e F. Skolefritidsordningen E. Barnehage H. Voksenopplæring Utdanningssektoren D. Spesial- og sosialpedagogisk

Detaljer

Skolebilde skoleåret 2013 2014

Skolebilde skoleåret 2013 2014 Skolebilde skoleåret 2013 2014 Del I Side 1 Del I (Fylles ut av skolen før skolevurderingsbesøket.) Skole: Fagerlund Elever 2011 75 2012 85 2013 79 Årsverk undervisningspersonale med godkjent utdanning.

Detaljer

Årsmelding for Selvik skole skoleåret 2013-14

Årsmelding for Selvik skole skoleåret 2013-14 Årsmelding for Selvik skole skoleåret 2013-14 Selvik skole; ET STED HVOR ALLE ER TRYGGE OG TRIVES, SÅ DET SKAPES GROBUNN FOR PERSONLIG OG FAGLIG VEKST Sandeskolen har følgende visjon: «Alle skal ha minst

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN ÅSGÅRD SKOLE 2012

VIRKSOMHETSPLAN ÅSGÅRD SKOLE 2012 1 VIRKSOMHETSPLAN ÅSGÅRD SKOLE 2012 Tema: God faglig og sosial utvikling for alle elevene. Strategisk mål: Gi alle elever like muligheter til å utvikle sine evner og talenter individuelt og i samarbeid

Detaljer

Samlet saksfremstilling Arkivsak 2913/14 VURDERING AV GRUNNSKOLEN I MELHUS 2013

Samlet saksfremstilling Arkivsak 2913/14 VURDERING AV GRUNNSKOLEN I MELHUS 2013 Samlet saksfremstilling Arkivsak 2913/14 VURDERING AV GRUNNSKOLEN I MELHUS 2013 Saksansvarlig Egil Johannes Hauge Utvalg Møtedato Politisk saksnummer Komite for liv og lære 07.05.2014 PS 17/14 Innstilling

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: 30.05.2012 kl. 09.15 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2.ETG. RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Kvalitetsutvikling 2010. Handlingsplan 2010

Kvalitetsutvikling 2010. Handlingsplan 2010 Skole: Spjelkavik barneskole Kvalitetsutvikling 2010 Handlingsplan 2010 Satsingsområde 1: Elevvurdering for tilpasset opplæring Målsetting: I Utvikle vurderingssystem som fremmer tilpasset opplæring II

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Båtsfjord kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen i Båtsfjord kommune Tilstandsrapport for grunnskolen i Båtsfjord kommune Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31

Detaljer

Harstad kommune. Kommune i Troms med. 24.500 innbyggere. Vel 2800 elever. 333 lærerårsverk. 13 skoler

Harstad kommune. Kommune i Troms med. 24.500 innbyggere. Vel 2800 elever. 333 lærerårsverk. 13 skoler Harstad kommune Kommune i Troms med 24.500 innbyggere Vel 2800 elever 333 lærerårsverk 13 skoler Hva nå? Strategisk plan for oppvekst skal revideres. Ny plan skal utarbeides og fremmes til k- styrebehandling

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. Leseprosjekt Mosvik skole og barnehage

Prosjektbeskrivelse. Leseprosjekt Mosvik skole og barnehage Prosjektbeskrivelse Leseprosjekt Mosvik skole og barnehage Prosjektbeskrivelsen inneholder en oversikt over hva som er målet med prosjektet, og hvordan en har tenkt å nå målet. Dette er et toårig prosjekt

Detaljer

Skolebilde skoleåret 2013 2014

Skolebilde skoleåret 2013 2014 Skolebilde skoleåret 2013 2014 Del I Side 1 Del I (Fylles ut av skolen før skolevurderingsbesøket.) Skole: Trintom Elever 2011 202 2012 215 2013 216 Årsverk undervisningspersonale med godkjent utdanning.

Detaljer

Virksomhetsplan for Vettre skole. Dato: 28. januar 2011 Revidert dato:

Virksomhetsplan for Vettre skole. Dato: 28. januar 2011 Revidert dato: Virksomhetsplan for Dato: 28. januar 2011 Revidert dato: 2011 1. Kort beskrivelse av virksomheten er en 1-7 skole. Skolen har 270 elever og 40 ansatte inkl. lærere, assistenter og andre ansatte. Skolen

Detaljer

Skolebilde skoleåret 2013 2014

Skolebilde skoleåret 2013 2014 Skolebilde skoleåret 2013 2014 Del I Side 1 Del I (Fylles ut av skolen før skolevurderingsbesøket.) Skole: Moen Elever 2011 143 2012 131 2013 141 Årsverk undervisningspersonale med godkjent utdanning.

Detaljer