Etiske utfordringer ved avansert hjemmerespiratorbehandling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Etiske utfordringer ved avansert hjemmerespiratorbehandling"

Transkript

1 Etiske utfordringer ved avansert hjemmerespiratorbehandling Knut Dybwik Intensivsykepleier, Intensivavd. Nordlandssykehuset Bodø 1.amanuensis/dr.philos, Universitetet i Nordland Nov

2 Daglig dilemma i moderne intensivmedisin, i verdens rikeste land: Det som er teknologisk mulig er ikke nødvendigvis etisk riktig. Om medisinsk teknologi Teknologien er ikke verdifri, den er gjennomsyret av verdier. Alle avgjørelser angående om, når og hvordan ny teknologi skal tas i bruk, er derfor i høy grad et verdivalg. Dette en kime til konflikt. Olaug S. Lian. Institutt for samfunnsmedisin, Universitetet i Tromsø Lian OS, og Skolbekken JA. Etiske utfordringer ved innføring av ny medisinsk teknologi. Tidsskr Nor Laegeforen. 2003, Feb 20;123(4):

3 Avansert hjemmerespirator: trakeostomi + respirator Ca. 10% av alle hjemmeresp-pasienter i Norge Respiratoravhengig store deler eller hele døgnet De fleste svært ressurskrevende. Avhengig av pleie og tilsyn hele døgnet (1:1). Kostnad 4-5 (8) mill/år Kan leve med HMV i mange år og kan ha god livskvalitet HMV i Norge per 2010 Kilde: Nasjonal kompetansesenter for hjemmerespiratorbehandling 3

4 Involverte parter i avansert LTMV Sykehus: Ansvar for etablering, track og respirator og kontroll: Anestesi/intensiv Lungeavd/ØNH Nevrolog Barneavdeling Med.tek Hjemmerespiratorpasienten Familien: Ofte involvert i den praktiske omsorgen Utfører intensivprosedyrer Lærer opp teamet Noen ansatt i teamene Kommunehelsetjenesten: Ansvar for daglig pleie og omsorg Mange faggrupper involvert Doktorgradsprosjekt : Utforske konsekvensene av å gi intensivbehandling i hjemmet, det vil si når man tar i bruk høyteknologi, avansert og omfattende omsorg og store økonomiske ressurser ved livstruende respirasjonssvikt. 4 delstudier med kvalitativt design: 1. Årsaker til store geografiske ulikheter i hjemmerespiratortilbudet 2. Utforske kommunehelsetjenestens utfordringer 3. Utforske pårørendes erfaringer 4. Etiske problemstillinger ved avansert HMV 4

5 Medisinsk etiske prinsipper/plikter Autonomi/paternalisme: Plikten til å respektere andre menneskers autonome valg versus legen synes det ikke er rett/ legen vet best? Verdighet/uverdighet: Respekten for livet inkluderer respekten for en verdig død, da døden forstås som en naturlig del av livet versus uverdighet teknifisering og forlengelse av en lidelsesfull dødsprosess, f.eks med avansert LTMV? Velgjørenhet-ikke skade/skade: Plikten til å gjøre andre godt, til pas beste, og framfor alt ikke skade versus nytten oppveier ikke ulempene/lidelsene med behandlingen, også for familien? Rettferdighet/urettferdighet: Rettferdig fordelingen av helsegodene er et viktig samfunnshensyn, jamfør etiske regler for leger og spl versus like tilfeller ikke behandles likt eller at høy ressursbruk til et lite antall mennesker kan gå ut over andre Dagens tema: På hvilken måte angår de fire prinsippers etikk mennesker som er (eller skal bli) avhengig av avansert livsforlengende respiratorbehandling for å leve/utsette døden? Og, hvilke konsekvenser får dette for de valg og prioriteringer vi som klinikere må utføre? 5

6 Pasientautonomi/paternalisme Takket være respiratoren og datamaskinen min føler jeg at jeg har en fullverdig livskvalitet. Jeg er fanget i en lammet kropp, men forøvrig er jeg frisk, og jeg har ingen smerter. Likevel får jeg følelsen av at noen mener at jeg ikke har livets rett fordi jeg er avhengig av respiratoren. Aftenposten 2011: Knut Moskvil, lege, ALS, trakeostomi, hjemmerespirator. Hvem bestemmer? Pasienten, familien, nevrologen, lungelegen, politikerne? I sykehus: Opptatt av å ta hensyn til pasientens ønsker og dette var selvsagt vanskelig når pasienten var et barn Opplevde at sterke pårørende påvirket pasienten til å velge behandling Pårørende tar kommandoen. Jeg har vært med i situasjoner der du egentlig vet hva pasienten selv ønsker og hvor det ikke blir tatt hensyn til. Pasienten tør ikke å stå imot pårørende og familie for de er så sterke. Så de tar alle avgjørelser. Når du da sitter i samtale med pasienten på egen hånd, og du vet egentlig hva den pasienten står for..jeg må si du gjør deg noen tanker (sykepleier, fokusgruppe 2, studie 1 6

7 Hva skal bestemmes? I sykehus: Å ta beslutninger når pasientene led av amyotrofisk lateral sclerose (ALS), eller barn med spinal muskelatrofi type 1 (SMA type 1), ble framhevet som de vanskeligste og mest kontroversielle: Man har vel vært kritisk til omfanget av hjelp som skal til og hvilke ressurser som skal brukes for å få dette til å fungere.man har vært kritisk til å sette dette i gang på en sykdom som i alle fall er dødelig til syvende og sist. Se for deg et senario hvor du ikke lenger kan bevege øynene, hvor de er inkontinente, hvor de er demente.når skal de da si at vi skal slutte behandling (lege, fokusgruppe 6, studie 1) Hva skal bestemmes? Hvor skal pasienten bo? Pasienter og familiene ønsker at behandlingen skal foregå i deres private hjem. At pasienten bor hjemme er derimot den største utfordringen for kommunehelsetjenesten (ensomt, hvem bestemmer, konflikter). Derfor ønsket noen kommuner at pasienten skal bo i tilrettelagte omsorgsboliger Jeg svelger en del kameler. Det er deres hjem, det er de som bestemmer selv om jeg er uenig, enten om det er grensesetting eller hva det nå er. Det er de som er foreldre og så lenge det ikke går ut over liv og helse så får det bare ture og gå. Det er bedre det enn å komme i en skikkelig krasj og ødelegge et samarbeid (sykepleier, fokusgruppe 5, studie 3) 7

8 Rådet for kvalitet og prioritering Invasiv langtidsmekanisk ventilasjon (LTMV) ved ALS oppfyller ikke prioriteringsforskriftens krav og bør kun vurderes til enkelte særlig motiverte pasienter etter en grundig beslutningsprosess i spesialisthelsetjenesten. Rådet understreker at det er kommunen som tar den endelige beslutningen om hvor og hvordan bo- og behandlingsopplegget kan gis på en forsvarlig måte. Pasientens og pårørendes ønske skal vurderes før beslutning gjøres. Å tilby livsforlengende respiratorbehandling skaper etiske dilemmaer som det ikke er enkle svar på. Når vurderingene er individuelle og i stor grad skjønnsbasert, vil det kunne føre til enkelte ulikheter i tilbudet. Velgjørenhet-ikke skade/skade I sykehus: Er et liv med respirator til det beste for pasienten eller er døden et bedre alternativ? Velgjørenhet handlet ikke bare om pasienten, men også hensynet til pasientens friske familiemedlemmer. HMV vil dominere livene til hele familien og dette var viktige å ta hensyn i avgjørelser om den videre behandling Familiemedlemmer: Følte at hjemmet var invadert av fremmede som tok seg til rette og blandet seg inn i dagliglivets beslutninger. De følte seg også overkjørt av et enormt kommunalt byråkrati som tok avgjørelser som de mente ikke var til pasientens eller familiens beste: Jeg slet meg ut fordi kommunen ikke hadde nok folk. Men kommunen forstår ikke dette. De følger lover og paragrafer og de ser ikke mennesker midt opp i dette. Jeg har så lyst til å gå ut på TV og prate om det (mor, intervju 5, studie 2) 8

9 Velgjørenhet-ikke skade/skade Familiemedlemmer: Etterpåklokskap: Var deres aktive påvirkning på avgjørelsen om å starte behandling rett overfor det ventilatoravhengige familiemedlemmet, spesielt hvis pasienten var et barn? Har jeg vært for egoistisk? Er det egoisme som har ført oss dit vi er i dag. At jeg ikke klarer å miste henne (datter). At det er derfor hun er i live i dag (mor, intervju 2, studie 2) Felles for alle respondentene: På bakgrunn av sine erfaringer ga et flertall av dem uttrykk for at de ikke ville ha valgt HMV hvis de selv, eller noen av sine nærmeste, ble syke: Jeg ville ikke hatt et hull på halsen og ikke en respirator. Jeg vet hvordan det griper inn i familien. Familien blir lei seg for at jeg døde før jeg skulle, men ferdig med det. Det ville ødelegge familien og det ville ødelegge for oss alle andre. Og det ville være en kontinuerlig sorg hele tiden i stedet for at du på en måte tar den sorgen der og da, du er trist, men du er i større grad ferdig med det og så kan du gå videre (lungelege, fokusgruppe 6, studie 1) 9

10 Rettferdighet/urettferdighet Store fylkesvise forskjeller i HMV-prevalens (2010) St.Olav: De er avhengig av hjelp 24 timer i døgnet. Det er ikke pengene det står på. Avgjørelsen om å ikke la Freddy få respirator er tatt fordi legene mener det er til det beste for Freddy. Etikken her er det når tid forlenger man livet og livskvaliteten og når tid forlenger man plagene og dødsprosessen. 10

11 Kommunehelsetjenesten Hvor store ressurser de kunne bruke på en eller noen få svært ressurskrevende pasienter i en kommune med trang økonomi uten at det fikk konsekvenser for andre pasientgrupper: I vår kommune forbruker disse 3 pasientene 30% av ressursene til hjemmetjenesten mens vi har nesten 800 pasienter. Nok personale er den store utfordringen. Det blir en prioritering ifht hvem får hjelp. Hvis mange trenger 24-timers behandling så går det ut over de som trenger mindre hjelp. Så det blir en prioritering som vi må gjøre i kommunen (spl/kommunaldir., fokusgruppe 3, studie 3). I sykehus: Å legge til grunn økonomiske argumenter i beslutningstakingen, og samtidig ta hensyn til sterke pasientrettigheter og hva som er det beste valget for pasienten, ble av enkelte beslutningstagende leger på sykehus oppfattet som etisk problematisk og noe de ikke ville gjøre 11

12 Leger er først og fremst pasientens advokat: Dersom det finst eit behov og ei effektiv behandling, og dersom denne behandlinga er svært kostbar, må det ligge på et nivå over klinikken å eventuelt ta en avgjørelse om at en slik behandling ikke kan tilbys. Dersom behandlingen er effektiv, skal legen tale pasientens sak. Det er helsepolitikarane som må ta ansvar for at samfunnet ikkje har råd til å tilby ei slik behandling Reidun Førde Oppsummering av de viktigste etiske momentene: Teknologien i seg selv er ikke den største utfordringen, men de praktiske og etiske konsekvensene av at den tas i i bruk? Avansert hjemmeresp til barn og ALS mest kontroversiell Hvilken rolle skal familien spille i den praktiske omsorgen? Hvem bestemmer? Skal familien ansettes som en del av teamet? Skal de sykeste pasientene og deres familier bestemme at de skal bo hjemme? Og hvis nei, skal disse pasientene innlegges i sykehjem? Hvor mye skal vi vektlegge samfunnets ressursbruk når vi beslutter hvilken behandling pasienten skal få? Skal hensynet til familien ha større betydning for beslutningen om å sette i gang avansert HMV? Eller skal verdien av livsforlengelse uansett være første prioritet? 12

13 NLSH strategi/erfaring/anbefaling: Pasienter/familier bør forholde seg til kompetente sykepleiere og leger som har avansert HMV som daglig ansvarsområde Vurdering, oppstart og oppfølging av avansert HMV bør utføres ved noen få norske sykehus med lang erfaring, store pasientvolum og bred tverrfaglighet Ikke start avansert HMV hvis voksne pasienter ikke er i stand til å ta en autonom beslutning (innen rimelig/avtalt tid). Er en pas med lufthunger beslutningskompetent? Til tross for omfattende informasjon kan ingen pasienter eller familie på forhånd forestille seg hva et liv med avansert HMV vil innebære muligheter og av problemer, byrder og forsakelser Vurder, beslutt og informer sammen med andre, ikke alene, ring en venn, bruk KEK og second opinion NLSH strategi/erfaring/anbefaling forts: Sykehusene skal ikke bare være pasientens advokat, men også vise stor omtanke for familie og kommune. Slik omtanke kan innebære at avansert HMV ikke etableres: Før etablering kontakter vi kommunen Familiemedlemmer ansettes ikke i team En dag må det ta slutt, før livet med avansert HMV blir uutholdelig, meningsløst og absurd. Pasient og familie må aksteptere dette og forberedes i god tid. En stor utfordring for oss, men noen må gjøre jobben. 13

Hjemmerespiratorbehandling

Hjemmerespiratorbehandling Hjemmerespiratorbehandling Mellom barken og veden En kvalitativ studie av intensivbehandling i hjemmet Knut Dybwik Avhandling for graden doctor philosophiae (Dr.philos) Universitetet i Tromsø Det helsevitenskapelige

Detaljer

Du blir frisk av tuberkulose

Du blir frisk av tuberkulose Veileder for bruk av brosjyren Du blir frisk av tuberkulose For helsepersonell 1 Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Brosjyren Du blir frisk av tuberkulose fins på flere språk. Papirutgaver kan bestilles

Detaljer

Beslutningsprosesser ved begrensning av livsforlengende behandling

Beslutningsprosesser ved begrensning av livsforlengende behandling Veileder IS-2091 Beslutningsprosesser ved begrensning av livsforlengende behandling Heftets tittel: Beslutningsprosesser ved begrensning av livsforlengende behandling Utgitt: 04/2009, rev 07/2013 Bestillingsnummer:

Detaljer

Veileder i likemannsarbeid for tuberkulosepasienter

Veileder i likemannsarbeid for tuberkulosepasienter Veileder i likemannsarbeid for tuberkulosepasienter Inkluderer veiledning for bruk av brosjyren Du blir frisk av tuberkulose i likemannsarbeidet Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Innhold Hva er

Detaljer

Hun nærmet seg pensjonsalder og vi hadde behov for å frigjøre en leilighet

Hun nærmet seg pensjonsalder og vi hadde behov for å frigjøre en leilighet Hun nærmet seg pensjonsalder og vi hadde behov for å frigjøre en leilighet Mennesker med psykisk utviklingshemning på sykehjem Hans Berger er vernepleier og har jobbet som fagkonsulent i habiliteringstjenesten

Detaljer

Kommunikasjonssvikt og arroganse i norsk helsevesen

Kommunikasjonssvikt og arroganse i norsk helsevesen Anne-Margrethe Nyhus Kommunikasjonssvikt og arroganse i norsk helsevesen Michael 2008;8: 388 95. Jeg har et ønske og en drøm om at flere leger tar seg bedre tid i sitt møte med meg som pasient. Jeg vil

Detaljer

Til deg som er pårørende

Til deg som er pårørende Til deg som er pårørende familie, venn eller kollega kreftforeningen.no > < Innledning Innhold 3 Innledning 4 Å være pårørende hva innebærer det? 8 I møte med helsepersonell 10 Samspillet mellom deg og

Detaljer

Mitt liv med en psykisk lidelse

Mitt liv med en psykisk lidelse Mitt liv med en psykisk lidelse I boken Utenpå meg selv skriver jeg om hvordan det var å være pasient, hvordan jeg etter hvert ble frisk. Tekst Petter Nilsen, forfatter av boken Utenpå meg selv Boken Utenpå

Detaljer

Årsmelding 2014 Finnmark. Norsk og samisk versjon

Årsmelding 2014 Finnmark. Norsk og samisk versjon Årsmelding 2014 Finnmark Norsk og samisk versjon Årsmelding 2014 Forord Pasient- og brukerombudet i Finnmark hjelper daglig pasienter og brukere med spørsmål og klagesaker når de opplever at helsetjenesten

Detaljer

SD2 3 2 0 1 1. Ikke skriv i felt merket: 7 X KODE. Utdanning etter avsluttet vernepleierutdanning

SD2 3 2 0 1 1. Ikke skriv i felt merket: 7 X KODE. Utdanning etter avsluttet vernepleierutdanning SD2 3 2 0 1 1 ID-NUMMER Dette skjemaet skal leses maskinelt, det må derfor ikke brettes. Bruk blå / svart penn. Tallene skal se slik ut: 6 7 8 9 0 Sett kryss slik: Ikke slik: Eliminere feil avkryssing

Detaljer

HINDERLØyPE. Foreldre, barn og funksjonshemming. Lars Grue. NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring

HINDERLØyPE. Foreldre, barn og funksjonshemming. Lars Grue. NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring HINDERLØyPE Foreldre, barn og funksjonshemming Lars Grue NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring HINDERLØYPE Foreldre, barn og funksjonshemming LARS GRUE Norsk institutt for

Detaljer

Forord. NIBR-rapport 2007:2

Forord. NIBR-rapport 2007:2 1 Forord Dette prosjektet er utført på oppdrag fra Norges forskningsråd. Prosjektet inngår i evalueringen av Opptrappingsplanen for psykisk helse. Det ble startet i overgangen mellom 2003/2004 og er sluttført

Detaljer

Introduksjon til menneskerettigheter innen psykisk helsefeltet

Introduksjon til menneskerettigheter innen psykisk helsefeltet Nasjonalt senter for erfarings kompetanse innen psykisk helse Introduksjon til menneskerettigheter innen psykisk helsefeltet erfarings kompetanse.no 2010:4 1 Gro Hillestad Thune Siri Blesvik erfarings

Detaljer

NÆRE OMSORGSPERSONER

NÆRE OMSORGSPERSONER INNHOLD Å være en nær omsorgsperson... 3 Kort om Parkinsons sykdom... 4 Godta følelser... 6 Bekymringstanker... 6 Ta vare på deg selv... 8 Opplevelse av krise og sorg... 10 Ta imot hjelp når du trenger

Detaljer

Til deg som er pårørende

Til deg som er pårørende Til deg som er pårørende familie, venn eller kollega kreftforeningen.no > < Innledning Innhold 3 Innledning 4 Å være pårørende hva innebærer det? 8 I møte med helsepersonell 10 Samspillet mellom deg og

Detaljer

Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid: idealer og realiteter

Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid: idealer og realiteter Sidsel Sverdrup, Trine M. Myrvold og Lars B. Kristofersen Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid: idealer og realiteter Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid: idealer og realiteter Andre publikasjoner

Detaljer

Å fremme håp hos pårørende

Å fremme håp hos pårørende Å fremme håp hos pårørende Hvordan kan sykepleier bidra til å fremme håp hos pårørende til pasienter som har pådratt seg traumatisk hodeskade etter en trafikkulykke? Bacheloroppgave i Sykepleie Avdeling

Detaljer

Er det barnet eller den voksne som skal behandles

Er det barnet eller den voksne som skal behandles Er det barnet eller den voksne som skal behandles Refleksjoner knyttet til kriterier for inkludering av barn av alkoholikere i behandling Av Fagsjef FRID A. HANSEN Borgestadklinikken Skien ISBN 82-90354-20-7

Detaljer

REPORTASJE FAMILIEN INN I FENGSEL. En fange i Trondheim snakker med familien på en måte som aldri er gjort i et norsk fengsel tidligere.

REPORTASJE FAMILIEN INN I FENGSEL. En fange i Trondheim snakker med familien på en måte som aldri er gjort i et norsk fengsel tidligere. REPORTASJE FAMILIEN INN I FENGSEL En fange i Trondheim snakker med familien på en måte som aldri er gjort i et norsk fengsel tidligere. Tekst: Øystein Helmikstøl Foto: Marius Tvinnereim Han har fått dommen

Detaljer

Terrorangrepet 22. juli 2011. Opplevelser og reaksjoner hos de som var på Utøya

Terrorangrepet 22. juli 2011. Opplevelser og reaksjoner hos de som var på Utøya Terrorangrepet 22. juli 20. Opplevelser og reaksjoner hos de som var på Utøya Instruks til intervjuer Først skal SAMTYKKE ERKLÆRINGEN underskrives av informanten. Ha alltid den med til intervjuene sammen

Detaljer

Jeg vil drømme gode drømmer

Jeg vil drømme gode drømmer Jeg vil drømme gode drømmer Barnehøring om krenkelser i skolen Innspill til djupedalutvalget fra barn og unge som har opplevd mobbing i skolen 2014 innhold Innledning... 3 Hva har barna opplevd?... 4 Ikke

Detaljer

Arbeidsbok helse- og omsorgsmodul

Arbeidsbok helse- og omsorgsmodul Arbeidsbok helse- og omsorgsmodul 1 INTRODUKSJON DEL 1 1 Individuell pleie i en flerkulturell sammenheng DEL 2 Kulturelle normer og tradisjoner DEL 3 Mat, måltider og kulturelle tradisjoner DEL 4 Helsetilstander

Detaljer

Møtet hevet kl. 09.50. 3. Referat

Møtet hevet kl. 09.50. 3. Referat 2006 Møte for lukkede dører fredag den 20. oktober 2006 kl. 09.45 President: E i r i n F a l d e t Presidenten: Representantene Espen Johnsen, Finn Martin Vallersnes og Ingrid Heggø, som har vært permittert,

Detaljer

Om brosjyren. Håper brosjyren gir deg de svarene du søker og at det vedlagte hefte er et nyttig redskap for deg. Magne Wang Fredriksen Generalsekretær

Om brosjyren. Håper brosjyren gir deg de svarene du søker og at det vedlagte hefte er et nyttig redskap for deg. Magne Wang Fredriksen Generalsekretær Om brosjyren Denne brosjyren er et hjelpemiddel for nære omsorgspersoner som vurder om partneren trenger sykehjemsplass eller som har en partner på sykehjem. Brosjyren er delt inn i fire hovedkapitler.

Detaljer

Sammen er vi dynamitt!

Sammen er vi dynamitt! Sammen er vi dynamitt! Hvordan fungerer samarbeidet mellom de ulike profesjonene ved en institusjon? I hvilken grad er det preget av tverrfaglighet eller flerfaglighet? SA 205S 000 / SA 203S 000 Bacheloroppgave

Detaljer

Fosterbarns samvær med sine biologiske foreldre

Fosterbarns samvær med sine biologiske foreldre Fosterbarns samvær med sine biologiske foreldre EKSAMEN BACHELOROPPGAVE I SOSIALT ARBEID VÅREN 2010 Dato for innlevering 10. mai 2010 Kandidatnummer - 2252 Kull SOS 07 Antall ord 8028 Innholdsfortegnelse

Detaljer

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på barns premisser Takk til alle barn og unge som har bidratt i arbeidet med rapporten! Design: Provinsen Foto: Sidsel Hommersand Trykk: Møklegaards Trykkeri AS Opplag:

Detaljer

Hvordan står det til med barns rettigheter i Norge? Hva FNs barnekomité mener Norge bør gjøre for å oppfylle barns rettigheter

Hvordan står det til med barns rettigheter i Norge? Hva FNs barnekomité mener Norge bør gjøre for å oppfylle barns rettigheter Hvordan står det til med barns rettigheter i Norge? Hva FNs barnekomité mener Norge bør gjøre for å oppfylle barns rettigheter Utgiver: Redd Barna 2011 Prosjektleder: Lone Singstad Pålshaugen Grafisk design:

Detaljer

Barneombudets fagrapport 2015 GRENSELØS OMSORG. Om bruk av tvang mot barn i barnevern og psykisk helsevern

Barneombudets fagrapport 2015 GRENSELØS OMSORG. Om bruk av tvang mot barn i barnevern og psykisk helsevern Barneombudets fagrapport 2015 GRENSELØS OMSORG Om bruk av tvang mot barn i barnevern og psykisk helsevern 1 Takk til alle som har bidratt! Forord Grenseløs omsorg Det er ikke lov å bruke tvang hvis man

Detaljer

INFORMASJONSBREV FRA NSF S FORUM. Våren 2013

INFORMASJONSBREV FRA NSF S FORUM. Våren 2013 INFORMASJONSBREV FRA NSF S FORUM FOR KREFTSYKEPLEIE I VESTFOLD Våren 2013 INNHOLD: Barn som pårørende Nytt fra kreftforeningen LCP - Omsorg for døende og deres pårørende Helhetlig plan for omsorg til døende

Detaljer