Årsmøte 2012 Oppland Ap vedtatte uttalelser.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøte 2012 Oppland Ap vedtatte uttalelser."

Transkript

1 1 Årsmøte 2012 Oppland Ap vedtatte uttalelser. 1: NÆRING OG ARBEID Oppland arbeiderparti har startet arbeid for å få til en Innlandsoffensiv, som vil konkretisere et løft for innlandsnæringene. Arbeidet vil være ferdig i løpet av Jordbruk og skogbruk Nylig fremlagte landbruksmelding setter krevende, men viktige målet i å øke matproduksjonen med 20 %. Oppland har et variert jordbruk med store ubrukte arealressurser. Denne økningen må derfor i hovedsak genereres på nasjonale ressurser, fortrinnsvis utmarksbeite og produksjon av grovfor Import av kraftfôr fra land der befolkningen lever på sultegrensen er ikke veien å gå for å øke produksjonen. Tilskudd til storfe, sau og geit på beite må økes. Kulturlandskapet blir dermed vedlikeholdt til glede for fastboende, hyttefolk og turistnæringen i distriktene. Uten et levende og velpleiet kulturlandskap, kan man oppleve synkende interesse fra turister og reiselivet vil stagnere. Oppland har store muligheter til å hjelpe storsamfunnet i å nå denne målsetningen. Det blir avgjørende at meldinga blir fulgt opp gjennom jordbruksforhandlingene og at mulighetene bygdenæringene kan gi, blir konkretisert. Landbruket er en av hovednæringene i vårt fylke. Økt tilskudd til landbruket er den beste garanti for å utvikle distriktene fordi det gir positive ringvirkninger til store deler av lokalt næringsliv. Oppland Arbeiderparti ser med bekymring på den sterke sentralisering som foregår i næringsmiddelindustrien, der naturressurser blir fraktet mot mer sentrale strøk for videreforedling. Distriktsarbeidsplasser som sentraliseres er svært viktige for de lokale bygdene de forsvinner fra, ikke minst fjellandbruket som er omtalt i landbruksmeldingen. De er også viktig for legitimiteten til en så politisk næring som norsk landbruk er. Gjennom fylkesvalgprogrammet eget landbruksmanifest vedtatt 2010, peker Oppland arbeiderparti på forslag og virkemidler som skal bidra til et levedyktig landbruk for Oppland og innlandet. Oppland arbeiderparti er skeptisk til forslaget om å legge veterinær- ordningen ut på anbud. Resultatet kan bli dyrere tjeneste, større vaktdistrikter med lange utrykningsavstander og dyrleger med mindre lokalkunnskap. En god beredskapsvakt er viktig også med tanke på å håndtere utbrudd av smittsomme sykdommer og større dyretragedier. Skognæringen er en av de næringene som har størst potensial for vekst i Oppland. Store ressurser er knyttet til skogen og disse må utnyttes langt bedre. Den varslede nedleggelsen av Norske skog Follum fører til både tap av arbeidsplasser og tap av fylkets avsetningsmuligheter for skogsvirke. Næringsministeren har varslet tiltakspakke for norsk treindustri. Innlands- fylkene har alle forutsetninger for å ha et levende skogindustrimiljø med et sterkt miljø for trebearbeiding. Det blir også viktig for denne næringa at tømmerterminaler gjør det mulig å sende tømmeret på bane.

2 2 Reiseliv Reiselivet er en viktig næring for fylket som tilfører regionene positive ringvirkninger. Samtidig viser bransjen nedgang i omsetning. Oppland Arbeiderparti ser med bekymring på denne utviklingen. Oppland som hyttefylke kan utløse større ringvirkninger i verdiskaping enn det vi ser i dag og må derfor være en viktig del av denne satsingen. Opplevelsesbaserte næringer er i sterk vekst og potensialet er stort for å utvikle dette i felleskap med det tradisjonelle reiselivet og fritidsboliger. For å ta del i veksten næringen opplever internasjonalt, må man være synlig i kampen om internasjonale markedsandeler. Dette gjøres best gjennom å samarbeide om de få spydspissene i markedsføringen, og i samarbeid med det offentlige, samle mest mulig ressurser og større områder om noen få budskap. FjellNorge kan være en slik plattform. Industri Det er sterke industrimiljøer i Oppland med Raufoss-miljøet og bl.a. Hapro i Gran som spydspisser. Fornyelse og videreutvikling av denne type industri, kreves gode rammebetingelser og forutsigbar praktisering av eksportregelverket. Skal norsk industri være konkurransedyktig internasjonalt må den være effektiv og ledende på produksjonsteknologi. Fokuset på de ledende miljøene innenfor sine produksjoner må økes og det må skapes miljøer for innovasjon. Klynger og innovasjon All næringsutvikling er avhengig av å ha tilgang til forsknings- og utdanningsmiljøer som kan levere næringens behov av kompetanse. En av våres største utfordringer fremover blir å sikre nok kompetent arbeidskraft. Vi må ha sterke utdanningsinstitusjoner som i større grad gir tilgang på den kompetanse næringslivet etterspør. Det må utvikles sterke næringsklynger og kompetansemiljøer opp mot kompetente virksomheter som Forsvaret for kommando kontroll og informasjonssystemer på Jørstadmoen (FKKIS), NCE Raufoss, Hil og Hig og på den måten bidra til å sikre fremveksten av nye kompetente arbeidsplasser og bedriftsetableringer. Infrastruktur Infrastruktur er viktig for å nå ut til markedene. Det er viktig at næringslivet ikke innehar en uakseptabel avstandsulempe i forhold til næringsliv mer sentralt i landet. For å kunne lokalisere kompetansearbeidsplasser ut i distriktene er det viktig at det finnes bredbånd i hele landet. Konkurranseevne og global økonomi. Det beste tegnet på at regjeringens politikk lykkes, er flere i arbeid. Ledigheten i Norge er på om lag 3 %. Dette er langt under nivå i de fleste industriland. Regjeringen styrer etter sunne økonomiske prinsipper som forebygger at vi påfører oss selv kriser. Finansuroen og gjeldskrisen som preger store deler av Europa er bekymringsfull. Industri som er konkurranseutsatt er sårbar og rammes verst i økonomiske nedgangstider. Sist gang krisen rammet norsk næringsliv, satte regjeringen inn økonomiske virkemidler, og endret permitteringsreglene, slik at norsk næringsliv ble langt mindre rammet enn andre land i Europa. Særlig for grupper med begrensede alternative jobbmuligheter er det viktig at tilknytning til arbeidsplass beholdes og brukes til kompetanseutvikling. Statlige arbeidsplasser. En god distriktspolitikk skal bidra til å rygge arbeidsplasser og bidra til nyskaping og utvikling. Statlige arbeidsplasser er viktig redskap for å nå distriktspolitiske mål.

3 3 Oppland arbeideparti vil: At regjeringen følger opp intensjonen om at landbruksressursene må tas i bruk der de finnes gjennom et landbruk over hele landet og med økt vekt på grovfor og beite. At landbruket blir gitt økonomi for å oppfylle økt produksjon med et sterkt importregelverk og markedsreguleringer. At det legges til rette rammebetingelser for enklere etablering og investering for lokal matproduksjon. At det etableres egne stimuleringsmidler til unge brukere som favner pleie av kulturlandskap og seterdrift. At dagens veterinær- ordning opprettholdes og sier nei til anbudsutlysning. At innlandet skal ha en betydelig del av lokalisering av eventuell ny skogindustri i Norge. At satsningen inn mot reiseliv styrkes ved bedre samhandling mellom det tradisjonelle reiselivet, fritidsboliger og opplevelsesbasert næring. At reiseliv og offentlige myndigheter sammen utvikler felles spydspisser for internasjonal markedsføring. Ha gode rammebetingelser og økt satsning for kraftkrevende produksjon og industri. At Innovasjon Norge, SIVA og fylkeskommunene må få bedre rammebetingelser til å utvikle næringslivets ideer og satsninger til å bli livskraftig. At nye statlige arbeidsplasser bør etableres utenfor Oslo området. 2: Vikarbyrådirektivet Målet til arbeiderpartiet og fagbevegelsen er den samme, nemlig et godt arbeidsliv. Det har alltid vært en tydelig skillelinje mellom den arbeidslivspolitikk som arbeiderpartiet fører og regjeringens tiltak for å hindre sosial dumping, sammenlignet med den liberaliserte arbeidslivspolitikk som blir ført fra høyresiden. Det er en borgerlig regjering i 2013 som er den største trusselen mot arbeidstakernes rettigheter. Bruken av vikarer har økt kraftig i omfang over tid. Store deler av økningen har kommet i en del av bransjen som kan betraktes som useriøs. Markedet for de om lag som jobber i bemanningsbransjen har fram til i dag vært nærmest uregulert. Flere aktører har dermed kunnet utkonkurrere andre på bekostning av vikarenes lønns- og arbeidsvilkår. Dette ser vi innenfor omsorgssektoren, renhold, hotell- og restaurant og byggebransjen. Oppland Arbeiderparti er bekymret for utviklingen innen bemanningsbransjen. I større grad enn i arbeidslivet ellers er det en bransje hvor det forekommer lovbrudd og sosial dumping. Hovedregelen i norsk arbeidsliv skal være faste ansettelser med trygge jobber å ha en lønn å leve av. Oppland Arbeiderparti aksepterer ikke at norsk arbeidskraft erstattes med underbetalt arbeidskraft og uanstendige arbeidsforhold. Dette er å undergrave det seriøse arbeidsliv og vår velferdsmodell. Vi ønsker så få vikarer som mulig og de som jobber i bemanningsbyråene skal ha like lønns- og arbeidsvilkår som de faste ansatte i innleiebedriften. Direktivet har vært på høring to ganger. LO stilte betingelser i første runde, som regjeringen har imøtekommet med en tiltakspakke som også har vært på høring. I disse rundene har det vært uttrykt bekymring for at dagens strenge regelverk på begrensinger i bruk av innleid arbeidskraft i arbeidsmiljøloven. Oppland Arbeiderparti forutsetter at arbeidsmiljøloven ikke svekkes.

4 4 Regjeringen har nå vedtatt implementering av direktivet. Derfor krever Oppland Arbeiderparti en ny handlingsplan 3 mot sosial dumping rettet mot useriøs inn og utleievirksomhet, som kan bidra til å sikre et mer seriøst marked for vikarer. Oppland Arbeiderparti krever: At det innføres solidaransvar. Innleier har solidarisk ansvar for vikarbyråets plikt til å betale lik lønn. At det lovfestes for at også innleier skal ha ansvar for den innleides arbeidstid. At det innføres drøftingsplikt for innleievirksomheten med de tillitsvalgte om innleie. At tillitsvalgte både i innleiebedrift og vikarbyrå sikres innsynsrett. At det lovfestes opplysningsplikt om lønns- og arbeidsvilkår mellom innleier og vikarbyrå og vikarbyråansatte for å sikre etterlevelse av likebehandlingsprinsippet. At det sikres søksmålsadgang for tillitsvalgte. 3: SAMFERDSEL Oppland Arbeiderparti ønsker å skape en positiv utvikling i hele fylket med en offensiv satsning på samferdsel. God infrastruktur i form av vei, bane og telenett har stor betydning for bosetting og næringsliv i hele fylket. Store deler av fylket er helt avhengig av en enkelt vegstrekning med dårlig standard både når det gjelder trafikksikkerhet og framkommelighet. Når det i NTP sammenheng satses på utbygging av de store gjennomgangsårene, må det samtidig sikres midler til et kontinuerlig arbeid med å utbedre øvrige veier med strekningsvise tiltak. En forsert oppgradering av vei og bane, ved økt bruk av statlige midler, vil ikke være i konflikt med målet om trygg økonomisk styring. Dette vil føre til en effektivisert transportsektor og bedre lønnsomhet, styrket konkurransekraft og bedrede utviklingsmuligheter i næringslivet. Oppland fylke kommer svært dårlig ut ved tildeling av statlige midler til fylkesveier. I forbindelse med forvaltningsreformen har fylkene overtatt store deler av riksvegnettet. Fordelingen av statlige midler til fylkene er basert på veistandard, veilengde, befolkning og bindinger. I fylkesfordelingen er det lagt vekt på at bindinger knyttet til igangsatte prosjekter i all hovedsak skal håndteres innenfor perioden Pga disse bindingene, kommer Oppland dårlig ut i fordelingen. I forbindelse med behandlingen av Nasjonal Transportplan sa Stortinget følgende: Flertallet vil peke på at en etter hvert må komme over til en mer rettferdig fordelingsnøkkel til fylkene. I det videre arbeidet med kriterier bør fortsatt veistandard, veilengde og befolkning vektlegges. Ut i fra en rimelighetsbetrakting bør de fylkene som kommer dårlig ut de første årene pga. at bindinger inngår i kriteriene, etter hvert få en kompensasjon for dette. Det er viktig at dette blir fulgt opp og OAP ber om at Oppland får en kompensasjon i neste NTP periode. Oppland Arbeiderparti påpeker overfor Storting og regjering: Arbeidet med å redusere ulykker i trafikken må intensiveres. Trafikkulykker fører til lidelse, men er også en sløsing med samfunnets ressurser. Utbygging av midtdelere, gang/sykkelveier, planfri kryssing for forgjengere og veilys må forseres. Klimautviklingen de siste årene har gitt stor slitasje på infrastrukturen. Dagens standard er ofte ikke dimensjonert for å tåle mer og kraftigere nedbør. Både vei og bane må rustes opp til å tåle endret klima. Oppland Arbeiderparti krever at samlete ressurser til samferdselsformål må økes nødvendig i den kommende NTP-perioden.

5 5 Vei Årsmøtet i OAP er bekymret for den økonomiske belastningen deler av befolkningen i distriktene vil bli påført som følge av et høyt bompengenivå. I mange områder skal en dyr utbygging fordeles på liten trafikk. Når den statlige finansieringsandelen også er lav og synkende blir det i enkelte områder urimelig dyrt for både privatbilistene og næringslivet. Der lokalsamfunn splittes av bompengeinnkreving må det åpnes for rabattordninger for i lokalsamfunnet. Det må være slik at den statlige finansieringsandelen er større ved utbygging av veier med lav årsdøgnstrafikk enn på veier med høy årsdøgnstrafikk. Stortinget må ta hensyn til bompengenivået når den statlige finansieringsandelen fastsettes. Innen 20 år vil folketallet i hovedstadsområdet øke med om lag en halv million mennesker. For å minske presset må det stimuleres til en mer balansert utvikling hvor også Oppland og Hedmark kan ta en el av denne veksten. Vi er opptatt av og at tidligere vedtatte prioriteringer i Oppland og Hedmark den såkalte lottorekka (Rv 2, Rv 4, E6, E16, Rv 3 og Rv 35) skal stå fast, og utbygging gjennomført innen OAP presiserer at Rv4 ikke er ferdigbygget før den også er bygget ut i Nittedal i Akershus og Oslo (Fossumdiagonalen). OAP forutsetter at utbygging av etappe 1 av E6 Ringebu - Otta starter sent i 2012/tidlig 2013 i tråd med gjeldende NTP og statsbudsjettet for Videre forutsettes det at etappe 2 prioriteres i programperioden OAP vil samarbeide med Akershus AP og Oslo AP for og finneløsninger på Rv4 og Fv33 Fylkeskommunen må få økte ressurser til å forvalte og utvikle fylkesveinettet slik at forfallet kan stoppes og vegnettet bygges tilstrekkelig robust til å tåle framtidens klima. Fylkeskommunens program for fylkesveier med lav årsdøgnstrafikk må videreføres i Plan for fylkesveier Rasutsatte områder viser seg mange ganger å være mer utfordrende og kostnadskrevende en først antatt. Midler til rassikring må videreføres og økes. OAP krever at det blir en forenkling av plansystemet, slik at planlegging og utbygging kan bli mer effektiv. Innkrevingssystemet av bompenger må også effektiviseres slik at mindre andel av bompengene administreres bort. Ulykkestallene i Innlandet må reduseres ytterligere. Dette krever flere 4-feltsveger, flere strekninger med midtdelere og økte ressurser til gang- og sykkelveier. Satsinga på gang- og sykkelveier må også ses i et folkehelseperspektiv. De store satsingene på hovedårene Rv4, E6 og E16 må ikke føre til at ressurser til strekningsvise utbedringer på øvrige riksvegene reduseres. Det må være et politisk mål at disse veiene gis økte bevilgninger. Rv 15 og E136 har høyere prioritet på Vestlandet enn i Oppland. Særlig Rv 15 forventes å få økt trafikk i årene framover. Dette må møtes med strekningsvise tiltak på begge disse veiene og bygging av gang- og sykkelveier langs Rv 15. Det utarbeides kriterier for trygge skoleveier for gående og syklende. Kollektiv

6 6 En effektiv, fleksibel og rimelig kollektivtrafikk er vårt mål. Dette vil gi ringvirkninger for blant annet miljøet og trafikksikkerheten. I kommende fylkesveiprogram må satsning på kollektivtrafikk være et sentralt tema. Fylkeskommunene må få økte ressurser til kollektivsatsing. Mjøsbyen med innbyggere må bli en del av den statlige belønningsordningen. Jernbane På lang sikt er det ønskelig med utbygging av høyhastighetsbaner mellom landsdelene i Norge. Forutsetning må være at høyhastighetsbaner tar med mellomliggende trafikk, binder landsdeler sammen og samtidig vil bedre framføring av gods og tømmer. Vedtar Stortinget å bygge høyhastighetsbane Oslo- Trondheim, vil Oppland Arbeiderparti arbeide for at denne skal gå gjennom Gudbrandsdalen og følge vestsiden av Mjøsa fram til Moelv. På kort og mellomlang sikt må det satses på utbygging av Inter-city-området. Dobbeltspor Oslo-Lillehammer må være ferdigstilt innen Utbygging av IC-området for øvrig med Gjøvikbanen og Kongsvingerbanen. Reisetiden Oslo-Gjøvik må innen 2025 være på maksimum 1 time 30 minutter. Fram til neste revisjon av NTP i 2017 må Jernbaneverket ha utredet ferdig den 18 kilometer lange Mjøsbanen Moelv Gjøvik som vil knytte sammen Dovrebanen med Gjøvikbanen, slik at Mjøsbanen kan vurderes tatt med ved denne revisjonen. I høringsuttalelsen til NTP må OAP be om og argumentere for at det i planen formuleres nødvendig sammenknytning av Gjøvikbanen med Dovrebanen, samt ny trase ut av Oslo for Gjøvikbanen. Det må bygges en tømmerterminal ved Otta, eventuelt en kombinert tømmer- og godsterminal. Lufthavn Oppland Arbeiderparti må arbeide for fortsatt drift på Fagernes lufthavn Leirin, og arbeide for å få ruta inn på fastrutenettet. Dette gir i tillegg til flyplassen adgang til å ta med chartertrafikk. Dette er viktig for reiselivet og næringslivet i fjellregionen Valdres og Jotunheimen. Telenettet De statlige midlene til utbygging av telenettet og bredbånd i områder med få abonnenter må videreføres og økes. På vei er den samla lottorekka for Oppland og Hedmark prioritert På vane er Inter City til Lillehammer på nr 1 og på sammenkobling av Gjøvik og Kongsvinger i Inter City området som prioritet nr 2.

7 7 4: Tannhelse Gjennom samhandlingsreformen vektlegges den enkeltes ansvar for egen helse. Tannhelse bør derfor bli håndtert som en del av det offentliges ansvar. Det trengs solid innsats på tannhelsetjenester overfor befolkningen. Dårlig tannhelse er en helserisiko, og rammer i større grad dem som er dårligst stilt i samfunnet. For mange sliter med høye utgifter til tannhelsebehandling og lav inntekt. Tannhelsetjenester må bli lettere tilgjengelig, sosiale forskjeller må reduseres, og det må opprettes et tak på hvor mye hver enkelt skal måtte betale for tannhelsetjenester. Dårlig tannhelse er en viktig årsak til negativ utvikling av mange lidelser for den eldre del av befolkningen. Økt medisinering gir økte utfordringer for å ivareta egen tannhelse. Det offentlige ansvaret for tannbehandling til eldre over 75 år bør økes. Vi må sikre at framtidas løsninger kommer både sårbare grupper og folk flest til gode. Det er viktig å starte med de som trenger det mest. Derfor har flere særskilt sårbare grupper fått gratis tannbehandling. Ved og tredoblet støtten til tannbehandling for rusmiddelavhengige, å innføre gratis tannhelsekontroll for eldre over 75 år, ivaretar vi flere pasientgrupper. Det er også viktig at kompetansen hos tannhelsepersonell må økes for å møte behov til behandling i befolkningen i hele landet. Kompetanseheving for tannhelsepersonell er også god distriktspolitikk. Arbeiderpartiets Landsmøtet i 2009 vedtok i partiprogrammet for perioden at Målet om et likeverdig helsetilbud gjelder også for tannhelsefeltet. Innsatsen på tannhelsefeltet skal ivareta Soria Moria erklæringen og følge opp Stortingsmelding nr 35 ( ) om framtidas tannhelsetjenester. Oppland Arbeiderparti ser at regjeringa har iverksatt flere tiltak, men vil likevel utrykke utålmodighet når det gjelder oppfølginga av landsmøtevedtaket. 5: GOD REFORM KREVER STYRKET KOMMUNEØKONOMI Oppland Arbeiderparti er sterkt opptatt av at vi lykkes med samhandlingsreformen, og at vi får en best mulig start. Samhandlingsreformen innebærer en viktig dreining av helsevesenet med økt satsing på de kommunale tjenestene og det forebyggende helsearbeidet. Reformen er god og helt nødvendig for å møte dagens og framtidas utfordringer, med mer livsstilsrelaterte sykdommer, knapphet på personellressurser, behov for bedre samhandling på alle plan for å sikre mer helhetlige pasientforløp osv. Vi må bruke ressursene, ikke minst personellet og deres kompetanse, på en best mulig måte - og vi må bygge opp mer kompetanse, i hele landet. Gjennom samhandlingsreformen er det en klar målsetting at flere helsetjenester skal komme nærmere der folk bor, gjennom mer desentraliserte tjenester, samtidig som det vil være aktuelt å samle mer av den høyspesialiserte behandlingen for å sikre høy nok kvalitet og trygghet. Samhandlingsreformen stiller nye krav til kommunene når det gjelder å ivareta innbyggerne sine på en trygg og god måte. Tilbudene i kommunene vil variere ut ifra lokale forhold, ikke minst avstand til sykehus. Mange kommuner har allerede på plass eller planlegger interkommunalt samarbeid om ulike tjenester - og etablering av lokalmedisinske sentra der det er aktuelt. Det er positivt at det fortsatt er en ordning der kommunene kan søke om statlige prosjektmidler, vel 80 millioner i år.

8 8 Oppland Arbeiderparti synes det utstrakte kommunesamarbeidet det legges opp til, lover godt med hensyn til å sikre robuste fagmiljøer, som må til for å oppnå de helsemessige og samfunnsmessige gevinstene ved reformen - og sikre gode helse- og omsorgstjenester i hele fylket vårt. Oppland Arbeiderparti vil også understreke viktigheten av nært og godt samarbeid mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Her må samhandlingen være god - fra første stund, og alle endringer i prioritering og praksis må være avtalt mellom likeverdige samarbeidspartnere. Regjeringen må følge nøye med på hvordan staten, gjennom spesialisthelsetjenesten, agerer som partner overfor kommunene. Gjennom medfinansieringsansvaret knyttet til medisinske innleggelser, ansvaret for utskrivningsklare pasienter og etter hvert døgnplasser for øyeblikkelig hjelp, er det for 2012 flyttet nærmere 6 milliarder kroner fra spesialisthelsetjenesten til primærkommunene. Midlene synes å være noenlunde rettferdig fordelt. Likevel er det mye usikkerhet om hvordan det nye systemet vil slå ut i de enkelte kommunene. Oppland Arbeiderparti mener det er helt nødvendig at sentrale myndigheter ved innfasingen av en så stor reform kan gjøre justeringer, også i økonomien, dersom kommuner skulle komme åpenbart urimelig ut. De første årene er det ikke forventet at kommunene vil klare å hente ut store økonomiske gevinster av de nye incentivordningene. Samtidig er det svært viktig å bruke nettopp de første åra til å bygge ut tilbudene og kapasiteten, styrke kompetansen og få på plass viktige investeringer. Folkehelsearbeid i tråd med reformens ambisjoner, krever økonomisk innsats som det ikke lar seg gjøre og "tjene inn igjen" raskt. En kraftfull generell styrking av kommuneøkonomien er derfor, og også av andre grunner, helt nødvendig i Mer midler til kommunene gjennom revidert nasjonalbudsjett i år, ville også komme svært godt med og bedre mulighetene for å bygge opp reformen. Styrking av kommuneøkonomien må innebære frie og øremerkede inntekter utover det de demografiske utfordringene vil kreve, for å gi rom for nødvendige satsinger i tråd med samhandlingsreformen. Samtidig stiller Oppland Arbeiderparti spørsmålstegn ved om dagens tilskuddsordninger til heldøgns omsorgsplasser og sykehjem er gode nok for å sikre nødvendig utbyggingstakt. Det må også vurderes ordninger utover dette med tanke på etablering av lokalmedisinske sentre/helsehus o.l. Kompetansehevende tiltak må ha høy prioritering, og også her trenger kommunene god nasjonal drahjelp. Rus og psykisk helse, som rehabiliteringsfeltet, er, i alle fall ikke i denne omgang, omfattet av det nye finansieringssystemet i forbindelse med samhandlingsreformen. Like fullt er disse viktige helsetjenesten absolutt en del av samhandlingsreformen, og kommunens økte framtidige ansvar. Disse områdene er svært sentrale med hensyn til mest mulig helhetlige helsetjenester og pasientforløp, gode tilbud nære brukerne/pasientene og mer fokus på forebygging. Oppland Arbeiderparti viser for øvrig til de sterke nasjonale føringene om satsing som i flere år er gitt med hensyn til rus og psykiatri, og mener dette må vektlegges i de lokale og regionale prioriteringene.

9 9 6: Forbud mot omskjæring av mindreårige gutter OAP vil ikke tillate ikke-medisinsk begrunnede kirurgiske inngrep mot barn. Det betyr mennesker under 18 år. Bakgrunnen for dette er praksisen i enkelte kulturer som går ut på fjerne forhuden på penis til små guttebarn. Barns rettsvern, religionsfrihet og respekt for enkeltmennesket er av vesentlige grunner til å forby religiøst og kulturelt begrunnet omskjæring av mindreårige gutter. OAP ser på dette som et overgrep, alle mennesker har rett til selvbestemmelse over egen kropp. Vi mener at det ikke er akseptabelt at noen kan gjennomføre irreversible kirurgiske inngrep på kjønnsorgan til barn som ikke har mulighet til å motsette seg dette. Det er risiko forbundet med alle kirurgiske inngrep. Det kan oppstå komplikasjoner som kan skade for livet, og seksuallivet til de som ikke blir skadet kan bli påvirket i større eller mindre grad. 7: SI HF Strategisk fokus 2005 Årsmøtet gir fullmakt til ekstraordinært representantskapsmøte 22. april til å gjøre vedtak, på vegne av Oppland AP, på framtidig sykehusstruktur, gjennom et høringssvar på Strategisk fokus 2005, uavhengig av tidligere årsmøtevedtak. 8: En enda bedre fellesskole Oppland Arbeiderparti mener at kunnskap er helt avgjørende for at vi skal kunne løse morgendagens oppgaver. I den offentlige fellesskolen forberedes barn og unge til aktiv og solidarisk deltakelse i et moderne, demokratisk og mangfoldig samfunn. Oppland Arbeiderparti vil fortsette arbeidet med å styrke kvaliteten i fellesskolen slik at flere elever lærer mer, fullfører og består. For å komme dit må vi gjennomføre de tiltakene som vi vet at fungerer, og ta konsekvensen av at kvalitet koster penger. Vi har utfordringer, som handler om at mange elever ikke mestrer grunnleggende ferdigheter. Skal vi møte utfordringer som gjør seg gjeldende i siste del av ungdomsskolen og overgangen til videregående, må det satses på tidligere intervensjon. Oppland Arbeiderparti vil arbeide aktivt for at skolene garanterer for tilstrekkelig gode nok kunnskaper i lesing, skriving og matematikk før de går ut av tredje klasse i barneskolen. Det er for sent å lære de grunnleggende ferdighetene i siste del av ungdomsskolen. For å sikre at flere gjennomfører videregående skole i region Innlandet er det viktig å sette inn tiltak som gjør overgangen fra ungdomsskole til videregående lettere. Slik kan det være med å hindre frafall fra videregående. Fylkestinget har vedtatt tiltaket NY GIV. Dette tiltaket er ment å omfatte elever som sliter med å klare seg gjennom siste del av ungdomsskolen, slik at de styrkes til å mestre overgangen til videregående. For øvrig viser en til at årsmøte i 2010 vedtok et kompetansepolitisk manifest der frafall ble omtalt. Oppland Arbeiderparti mener det er viktig å styrke rådgivingstjenesten i skolen. Dette bør også gjøres ved at det rekrutteres andre yrkesgrupper inn i skolen, for økt tverrfaglighet og en bredere rådgivning. Dette gjelder rådgivningstjenesten både på ungdomsskolen og på videregående.

10 10 Oppland Arbeiderparti mener det er viktig å fortsette arbeidet med gratis videregående skole for alle. Inntil vi når dette målet er det viktig at vi jobber videre med å få til en mer rettferdig stipendordning. Fordeling mellom de forskjellige studieretningene må jevnes ut og at utstyrsstipendet må økes for alle studieretningene og borteboerstipendet bør økes. Det vises for øvrig til kompetansepolitisk manifest fra Oppland Arbeiderpartiet har som mål at vi skal ha en god norsk fellesskole, og omfang av private skoler må derfor begrenses. Etablering av private skoler griper inn i forhold til mange av lokaldemokratiets prioriteringer. Derfor må kommunene få langt større innflytelse enn i dag i slike prosesser. Miljøet på en skole bør være av en viss størrelse for å gi elevene gode tilbud pedagogisk og sosialt. Et større pedagogisk miljø gir fagpersonell muligheter til å utvikle kompetanse i team, være lærende organisasjoner, og blir ikke så sårbart med hensyn til kompetansehevingstiltak og fravær. Elevene har nytte av å finne venner i et variert og mangfoldig miljø 9: Innlandsuniversitetet Oppland Arbeiderparti støtter arbeidet med å skape et Innlandsuniversitet. Høgskolene i Lillehammer og Gjøvik har gjennom mange år bygd opp en hhv. samfunns- og mediefaglig og helse- og teknologisk profil med høy kompetanse, omfattende forskning og stor studentsøking. Hovedfundamentet for videre planlegging av Innlandsuniversitetet må baseres på de faglige resultater, som de to høgskolene har oppnådd 10: Kommunesektor for framtida Kommunene er en viktig leverandør av velferdstjenester til landets innbyggere. I dette arbeidet må vi foreta en vurdering av kommunestrukturen Det er i kommunene folk bor og lever sine liv. Derfor er det viktig at kommunene har nødvendige ressurser til å løse de oppgavene de står overfor på en god måte. Å sikre tilstrekkelig med kompetent arbeidskraft til gode offentlige tjenester i årene framover blir avgjørende for. Spesielt utfordrende blir dette innen helse og omsorgssektoren. Det er derfor svært viktig å utvikle de offentlige tjenestene i tråd med utvikling på andre samfunnsområder. OAP vil arbeide for å få til samhandling mellom kommunesektoren næringsliv - forskningsmiljøer - høgskole/universitet for å utvikle bedre offentlige tjenester. Oppland Ap mener at overføringene til kommunesektoren fortsatt skal økes for å møte framtidige utfordringer. Nye oppgaver som pålegges kommunesektoren skal fullfinansieres. Kommunenes inntektssystem må oppleves som rettferdig, samtidig som det må legge til rette for å løse nye oppgaver kommunene får. Storting og regjering må være villig til å justere inntektssystemet når urimeligheter avdekkes. Klimaendringer gir kommunene nye utfordringer blant annet ift. vann, avløp og drenering av overflatevann. Vann/avløp skal være selvfinansierende, men mange kommuner opplever nå at de utfordringene man står overfor ikke kan løses med brukerbetaling alene. Oppland Ap mener at et statlig løft for å møte framtidige klimautfordringer er nødvendig og at utgifter som følge av naturskader, som skred og flom, må kompenseres fullt ut fra staten.

11 11 11: Kommunal- og regionaldepartementet med helhetlig planansvar Miljøverndepartementet (MD) ble opprettet 8. mai Målet til dette departementet var den gang "å arbeide for en best mulig balanse mellom utnytting av våre ressurser for økonomisk vekst, og vern om naturressursene til beste for menneskelig trivsel og helse." Siden opprettelsen har også MD hatt planansvar og vært øverste planmyndighet for kommuner og fylkeskommuner. Kommunal- og Regionaldepartementet (KRD) innehar oppgaven med fordeling av ressurser og virkemidler som fremmer utvikling av kommunesektoren. KRD er den viktigste aktøren i forhold til kommunale saker. Oppland Arbeiderparti mener det skal være en sammenheng mellom verktøy, rammebetingelser og planlegging. I den kommunale hverdagen blir en deling av disse ansvarsområdene oppfattet urasjonelt og lite helhetlig. Det er viktig å understreke at ulike deler av landet vil ha behov for ulike planer og bestemmelser. Disse vurderingene gjøres best når det ses i sammenheng med øvrige virkemidler for kommunalsektoren. Oppland Arbeiderparti mener at det øverste planansvaret skal overføres fra MD til KRD. 12: Husbanken Både lokale og sentrale myndigheter har som mål at flest mulig skal eie egen bolig, at boligprisene skal ned, og at det skal bli lettere for førstegangsetablerere å komme inn i boligmarkedet. Men utviklingen går i en annen retning. Finansmarkedet tilsier innstramminger i vilkårene for boligfinansiering. Dette er ment som et virkemiddel for å oppnå redusert etterspørsel og dermed presse prisene ned. På lang sikt vil dette forhåpentlig slå til, men totalkostnadene ved boligfinansiering påvirkes i betydelig grad av rentenivået. Dagens rekordlave rente vil kunne oppfattes som en motvekt mot pris- og kostnadsøkning, men utgjør også en viss risiko, fordi det i et langsiktig perspektiv er stor sannsynlighet for at renteøkninger kan bli svært ødeleggende for mange. En redusert grad av lånefinansiering vi dessuten redusere risikoen for både kredittgiver og låntaker. Samtidig ser vi en økning i både boligpriser og byggekostnader. Når det så samtidig innføres økt krav til egenkapital vil den naturlige konsekvensen være at unge nyetablerere i stadig større grad vil bli fratatt muligheten til å skaffe egen bolig. Dette er en faktor som bidrar til å opprettholde eller også øke de sosiale ulikhetene i samfunnet. Husbankens ordning med startlån og tilskudd til etablering er behovsprøvd, og skal være det. Ordningen er ment som en kompensasjon for manglende egenkapital og er hittil ikke omfattet av kravet til økt egenkapital. Det vil likevel være slik at boligkjøpere uten egenkapital må låne denne, og dermed opprettholdes graden av lånefinansiering og risiko. Tilskudd utgjør en svært beskjeden del av finansieringsmidlene fra Husbanken. I svært mange tilfeller vil tilskudd derfor ha liten betydning for totalfinansieringen. Både sentralt og lokalt fattes politiske vedtak om bosetting av et større eller mindre antall flyktninger, der kommunen må tilby gjennomgangsboliger på utleiebasis. Dette gjør at mange kommuner sliter med å skaffe nok boliger, både til flyktninger og til andre som har behov for det. Dette er risikogrupper som dermed rammes både økonomisk og sosialt. Det bør foretas en revurdering av hele ordningen, enten ved at forholdet mellom lån og tilskudd balanseres slik at tilskuddsrammene økes og lånerammene reduseres, eller, og fortrinnsvis, bør mulighetene til å benytte tilskudd økes vesentlig samtidig som at lånerammene opprettholdes.

12 12 Det må utarbeides nye retningslinjer for startlån- og tilskuddsordninger med henblikk på en betydelig økning av tilskuddsrammene. Tilskuddet fra Husbanken må utgjøre minst 15 % av tildelt lån til videreformidling slik at det harmonerer med egenkapitalkravet i det ordinære markedet. Det skal fortsatt være en streng behovsprøving. Ordningen evalueres fortløpende i forhold til utviklingen i finansmarkedet. 13: Sterkere menneskelige hensyn i asylpolitikken Alle skal med. Det er vår visjon, vårt mål og selve grunnmuren i vår politikk. I en globalisert verden med mange kontraster mellom fattig og rik, sulten og mett, nord og sør, og øst og vest, har Norge trukket det lengste strået. Med vår samfunnsmodell tufta på rause sosialdemokratiske verdier, velferdsstaten og det man kanskje kan kalle verdens beste demokrati, kan vi være stolte av landet vi bor i. Norge vil nok aldri bli landet som veier mest på kjøttvekta, men allikevel er vi en nasjon med armer som strekker seg over hele verden. Vår rolle i verden gir oss et betydelig ansvar. Et område dette ansvaret hviler på er flyktning- og asylpolitikken vår. Vurdering på individuelt grunnlag I 2009 foretok regjeringen innstrammingstiltak i asylpolitikken. Det har igjen ført til at de som kommer til Norge hvert år som ikke har krav på beskyttelse, blir vurdert på individuelt grunnlag, ikke under ett som gruppe. Det gir mulighet til å foreta individuelle, menneskelige hensyn i sterkere grad. De som har krav på beskyttelse, får det. Men Oppland Arbeiderparti etterlyser en sterkere vektlegging av de menneskelige hensyn i vurdering av de som skal få bli på humanitært grunnlag. Det betyr en nedtoning av de innvandringsregulerende hensyn i slike saker. Barns beste Da ny utlendingslov ble behandlet i Stortinget, var det en klar forutsetning at barns beste skulle tillegges vekt og at de menneskelige hensyn skulle bety mer i saker som kvalifiserer til avslag. Det må bli lettere for barnefamilier å få sin sak behandlet innen en kort tidsfrist og få innvilget opphold dersom tidsfristen overskrides slik at de ikke bor på asylmottak i årevis. Familiegjenforening Krava til familiegjenforening må lempes på, vi kjenner til at det er i gang en vurdering av inntektskravet fordi det har hatt utilsiktede virkninger. Det er også viktig med rask retur dersom avslaget er et faktum. Vi ser heldigvis at flere, også barnefamilier, velger frivillig retur. Kvoteflyktninger fra FN En kvoteflyktning er et menneske på flukt som er administrert gjennom en godkjenningsordning hos FNs høykommissær for flyktninger. Disse er flyktninger med rettelig grunn til å forlate sitt hjemland og et dokumentert behov for hjelp. Ofte forfølges disse av regjeringen i hjemlandet. Med andre ord er disse de aller mest utsatte flyktningene. Antallet asylsøkere har sunket kraftig siden Fra i 2009, i 2010 og til 9053 i Dette gir oss mulighet til å hjelpe fler av verdens mest sårbare flyktninger. Soria Moria sier at antall kvoteflyktninger kan økes når antallet asylsøkere går ned. Oppland Arbeiderparti mener derfor at tiden nå er inne for at Norge i skal ta i mot 1500 kvoteflyktninger årlig.

13 13 Norske myndigheter skal ha en lojal praksis i forhold til FNs anbefalinger når det gjelder flyktningers behov for beskyttelse. Homofile asylsøkere Oppland Arbeiderparti er opptatt av å hjelpe mennesker på flukt og behandle medmennesker med respekt. UDI har foreslått en praksisendring som innebærer at det i større grad skal legges vekt på homofile asylsøkeres rett til å leve fritt og åpent. Forslaget går ut på å tilpasse UDIs praksis til en høyesterettsdom fra Storbritannia som fastslår at Flyktningkonvensjonen beskytter retten til å leve fritt og åpent som homofil uten frykt for forfølgelse. Forslaget er i tråd med utviklingen i flere andre land. UDIs forslag betyr ikke at alle asylsøkere som sier at de er homofile vil få innvilget asyl. For å ha grunnlag for beskyttelse, må man ha en velbegrunnet frykt for forfølgelse. Reaksjonene asylsøkeren kan vente seg å få i hjemlandet må derfor være alvorlige nok til å anses som forfølgelse. UDI må alltid vurdere om søkernes opplysninger er troverdige. OAP mener forslaget er et viktig bidrag til å sikre homofile retten til å leve åpent og trygt. Det er Justisdepartementet som skal vurdere om praksisendringen skal gjennomføres. Vi oppfordrer departementet til å følge rådet fra UDI. 14: Reaksjoner på utviklingen i Ungarn Fra 1. januar 2012 har Ungarn gjennomført en omfattende reform av grunnloven, som innebærer en vesentlig svekkelse av demokratiet. Endringer i valgreglementet og reduksjon av antallet parlamentsmedlemmer fra 386 til 200 vil gjøre det mye vanskeligere for andre enn dagens regjeringsparti å vinne tilbake makten. I tillegg er et etablert sterkere politisk kontroll over dommerne, og det er etablert et nytt medieråd som kan overvåke og bøtelegge medier som publiserer støtende artikler og reportasjer, som ledes av en regjeringsoppnevnt person for en periode på 9 år(mens den ordinære valgperioden i Ungarn er 4 år). Rådet kan også inndra kringkastingslisenser. Sentralbanken mister også sin selvstendighet og skal bli styrt av et politisk oppnevnt råd, som også skal sitte lenge etter at inneværende valgperiode er utløpet, og kun kan fjernes med to tredjedelers flertall i nasjonalforsamlingen. Både EU, USA og andre enkeltstater har kommet med kraftige reaksjoner på og reist til om demokratiet, rettsstatligheten og ytringsfriheten i det nye Ungarn. For øvrig avventes EUkommisjonens gjennomgang, som skal ta stilling til om reformene bryter med EUs lovverk. Fra norsk side har utenriksministeren gitt uttrykk for kritikk overfor den ungarske utenriksministeren. OAP mener uavhengige medier er et viktig premiss for ytringsfriheten, og at uavhengige domstoler er viktig for et lands rettsstatlighet og sunn maktfordeling i samfunnet. OAP stiller seg derfor, i solidaritet med det ungarske folket, sterkt kritiske til svekkelsen av demokratiet i Ungarn. Vi frykter at demokratiets stilling i flere andre europeiske land, i skyggen av den økonomiske krisen i euro-sonen kan svekkes ytterligere, dersom ikke andre demokratiske stater og det internasjonale samfunn som helhet reagerer kraftig på denne utviklingen. Uavhengig av EU-kommisjonens gjennomgang, som kun gir svar på om endringene er i strid med EUs lovverk, mener OAP at den norske regjeringen må reagere enda tydeligere, og jobbe for internasjonale sanksjoner.

14 14 15: Maksimalt samlet innskudd i BSU-ordningen må økes betraktelig Ved dagens BSU-ordning kan det spares maksimalt i løpet av spareperioden. Finanstilsynet nye retningslinjer for lån til boligformål sier kravet til egenkapital ved boliglån skal være 15 prosent. De stadig økende boligprisene gjør at mange unge som skal etablere seg ofte ikke tilfredsstiller de nye kravene. Dette gjør det vanskelig å få lån uten tilleggsfinansiering og ikke alle har foreldre eller andre som kan stille sikkerhet eller kausjonere for seg. Det er derfor viktig at det legges opp til attraktive ordninger som oppfordrer unge til sparing med tanke på anskaffelse av bolig. 16: Sluttbrukererklæring Væpnet vold og konflikt utgjør en betydelig humanitær og sikkerhetsmessig risiko. Norge arbeider internasjonalt blant annet gjennom FN, for å regulere internasjonal våpenhandel med sikte på åpenhet, redusert væpnet vold og å hindre at flere sivile rammes. Norge har en betydelig produksjon og eksport av forsvarsmateriell. 90 % av denne eksporten går til andre NATO-land. Våpen og ammunisjon selges ikke til områder hvor det er krig eller hvor krig truer, hvor det er borgerkrig, risiko for bruk av materiellet til intern undertrykking, MR-brudd eller væpnet vold mot egen eller andres befolkning. Det er regjeringens politikk å opprettholde og videreutvikle et strengt regelverk for norsk våpeneksport. OAP mener Regjeringen aktivt må arbeide for å innføre sluttbrukererklæring fra alle land, og arbeide for at dette blir norm i NATO. 17: Hvem rammes av krisen i Europa? OAP mener det er på høy tid at søkelyset rettes mot dem som virkelig rammes av det økonomiske uføret EU har havnet i. EUs kuttpolitikk raserer velferdsstaten, forsterker resesjonen og går særlig hardt utover grupper som havner utenfor arbeidsmarkedet. Hver femte ungdom i EU er nå arbeidsledig. For befolkningen som helhet ligger snittet på ca. 10 prosent. I enkelte land er ungdomsledigheten ekstrem, med 45 prosent i Spania og 42 prosent i Hellas. Mangel på arbeid forplanter seg og gjør at ungdommer heller ikke kommer seg inn på boligmarkedet. Dette medfører en svært ustabil livssituasjon. Den dystre situasjonen har fått ungdom til å ta initiativ til demonstrasjoner mot EUs kuttpolitikk. Men vi ser også hvordan frustrasjonen blant unge mennesker som faller utenfor, kan komme til uttrykk i form av voldelige opptøyer som i London, eller i blodige sammenstøt mellom unge demonstranter og politi i Hellas. Det er heller ikke bare i Sør-Europa ungdom får merke problemene særlig. I Danmark og Tyskland føler ungdom og nyutdannede seg presset til å ta underbetalte eller ulønnede praktikantstillinger uten sikkerhet og rettigheter, for å få en fot innenfor arbeidsmarkedet.

15 15 Unge arbeidstagere rammes hardere enn andre aldersgrupper i krisetider, og jo lengre tid ungdom står utenfor arbeidsmarkedet, jo større er sjansen for at de blir varig arbeidsledige. Derfor må det iverksettes ekstra tiltak som prioriterer ungdom innenfor arbeidsformidling, opplæring og utdanning.. Til tross for krav fra fagforeninger om en egen ungdomsgaranti, har EU sviktet på dette punktet. EUs fleksible arbeidsmarked gjør at ungdom blir presset inn i en usikker hverdag eller tvinges ut i langtidsledighet. OAP ytrer derfor vår solidaritet med de unge i Europa, og mener alt må gjøres for å gi denne gruppa bedre levekår. Det trengs reell sosialdemokratisk økonomisk politikk i EU og dets medlemsland som tilsvar på den rådende kulturpolitikken fra europeisk høyreside 18: Straffeprosesslova og straffelova treng ein gjennomgang Stortinget vedtok i 2009 en ny straffelov, der bl.a. maksimalstraffen for alvorlige terrorhandlinger økes fra 21 til 30 års fengsel. Justis- og beredskapsdepartementet arbeider med oppfølging av straffeloven og straffeprosessloven, bl.a. med et høringsnotat som tar opp spørsmålet om en ytterligere kriminalisering av handlinger som kan være forberedelser til terrorhandlinger (soloterrorisme). Planen er at dette skal sendes på høring i løpet av våren. Stortingets særskilte komité (22. juli-komiteen) har videre enstemmig bedt regjeringen vurderer å sette ned et offentlig utvalg som gjennomgår straffelovens regler om tilregnelighet. Årsmøtet er tilfreds med arbeidet som pågår sentralt i denne sammenheng, og mener forslagets hensikt således er godt ivaretatt. 19: Betre tryggleik med videoovervåkning 22. mars behandler Stortinget forslag til endringer i regelverket for kameraovervåking (personopplysningsloven). Det skal være en lavere terskel for kameraovervåking som antas å ha vesentlig betydning for forebygging og oppklaring av straffbare handlinger. Foreligger det konkrete holdepunkter for at overvåkingen kan bidra til forebygging og oppklaring av straffbare handlinger, vil det eksempelvis ikke være nødvendig å innhente konsesjon. Dette kan eksempelvis være kriminalitetsanalyse fra politiet. Videre likestilles falske kameraløsninger med ordinære overvåkningskameraer, ettersom det personvernmessige inngrep normalt vil oppleves like stort uavhengig av om overvåking reelt sett finner sted eller ikke. I tillegg innføres en ny bestemmelse som innebærer at enkelte rekreasjonsområder undergis strengere regler for overvåking enn det som følger av dagens regler for kameraovervåking. Forslaget understøtter de nasjonale tiltak som er på gang, men oversendes styret.

16 16 20: Lokaldemokrati Et sterkt lokaldemokrati er nødvendig og viktig for legitimiteten til de beslutninger som tas. Da må hele folket være representert. De muligheter for endringer av valglistene som i dag eksisterer, kan få uheldige konsekvenser. Partienes nøysommelige nominasjonsarbeid blir ofte omkalfatret av få endringer gjort på valglistene ved kommunevalg. Ved fylkestingsvalg må det til 8 % endring før disse får utslag på resultatet. Endringer som gjøres går ofte ut over både kjønnsbalanse og aldersbalanse. Oppland Ap mener det må vurderes om dagens regelverk er godt nok. Utredningen Ungdom, makt og medvirkning fremmer mange viktige forslag for å øke ungdoms påvirkning. Oppland Ap er opptatt av at disse forslagene må bli fulgt opp. Ungdom og eldre er en gruppe som ofte er underrepresentert i ulke beslutningsfora. Derfor er det viktig å legge til rette for økt deltakelse fra disse. Oppland Ap er spesielt glade for at utvalget foreslår lovfastsatte nasjonale retningslinjer for lokale ungdomsråd. 21: Et tilstedeværende politi Oppland Arbeiderparti er bekymra over stadig flere meldinger om at politiet er for lite til stede og kommer sent, og at det ofte er distriktene som rammes. Politiets tjenestestruktur må sikre forsvarlig responstid også der en har geografiske utfordringer og lange avstander. Synlig tilstedeværelse er avgjørende for et godt nærpoliti. Forebygging av rus og kriminalitet er viktig for trygghet, livskvalitet og samfunnsøkonomi. Derfor må dette få større fokus i polititjenesten. Ressursers tildeling til det enkelte politidistrikt må ta hensyn til areal og reiseavstander. Politiet skal være tilgjengelige i lokalsamfunnet, både i de større byene og i mindre landkommuner. Vi vil ha et synlig operativt politi, der innbyggerne skal sikres service, gjennom god bemanning og beredskap over hele landet. Nærpolitiet kjenner lokalmiljøet best, og kan bidra med å løse konflikter raskt. Omorganiseringen i politiet, har ført til situasjoner der det er blitt mindre synlig politi, færre polititjenestemenn som dekker større geografiske områder og der politiet må prioritere saker strengt etter ordinær kontortid og i helger på grunn av ressurssituasjon. Oppland Arbeiderparti krever Politiet må tilføres mer ressurser. Tildelte ressurser må anvendes optimalt, for å sikre nærpolitiet og forsvarlig respons tid. Politiets forebyggende arbeid må tillegges stor vekt

17 17 22: OL 2022 Et nytt OL vil gi Norge store muligheter og et godt renommé i god tradisjon fra OL 94. Ringvirkningene for næringslivet, infrastrukturen og idretten sjøl vil styrkes, noe som har stor betydning for Innlandet. Godt samarbeid på tvers i Innlandet er nødvendig for å være aktuell som medarrangør til Oslo. Innlandet har allerede et fruktbart samarbeid der vi er enige om de store samferdselsprioriteringene. En norsk søknad kan inneholde to søkerlandsbyer. Lillehammer er den opplagte byen i tillegg til Oslo. Likevel vil et nytt OL utløse mulighetene for vekst i hele vår region. Det er nødvendig og viktig at ressursene brukes kostnadseffektivt for både staten og norsk idrett og at Oslo derfor må søke samarbeid med Lillehammer og andre deler av Innlandet der anlegg allerede finnes i dag, klare til oppgradering og gjenbruk. Oppland Arbeiderparti ber regjeringen sammen med NIF legge til rette for at Oslo som søkerby samarbeider med Lillehammer og Innlandet i den videre prosessen. 23: Rassikring og utfordring med tanke på Plan- og bygningslov I fjellkommunene i Nord Gudbrandsdalen og andre regioner i Oppland er bosettinga konsentrert i dalfører mellom bratte fjell. Nesten alt aktuelt utbyggingsareal er vist på kart som potensielle fareområder. Situasjonen er lammende for de som vil bygge og bo i disse kommunene og kostnadene til geolog, dokumentasjon og faglige utredninger er store. Oppland AP krever at det blir fortgang i utarbeidelse av detaljerte rassonekart. I tillegg må det på generell basis tilføres mer ressurser til styrking av fagkompetansen i kommunesektoren for bedre å kunne vurdere ras og flomområder ved framtidige byggeprosjekt. I fjellkommunene i Nord-Gudbrandsdalen (Lom, Skjåk, Vågå, Sel, Dovre og Lesja), der bosettingen er konsentrert i dalfører mellom bratte fjell er det slik at nesten alt aktuelt utbyggingsareal er vist på kart som potensielle fareområder. Situasjonen er lammende for de som vil bygge og bo i disse kommunene og kostnadene til geolog, dokumentasjon og faglige utredninger er store. Oppland AP krever at det blir fortgang i utarbeidelse av detaljerte rassonekart. I tillegg må det på generell basis tilføres mer ressurser til styrking av fagkompetansen i kommunesektoren for bedre å kunne vurdere ras og flomområder ved framtidige byggeprosjekt. 24: Flomskadeerstatning Mange kommuner og fylker opplevde store skader på vesentlig infrastruktur under flommen i Kostnader til gjennombygging er ikke dekket inn. Oppland fylkeskommune alene har kostnader på nær 40 millioner som ikke blir dekket av staten. Dette fører til at planlagte veiprosjekter blir forskyvet ut i tid, bl.a. vil viktig satsning på gang og sykkelveier bli berørt av dette. Oppland Arbeiderparti krever at kostnader etter naturskader dekkes av staten med en mindre lokal/regional egenandel.

18 18 25: Alternativ til fri bruk av fyrverkeri. Forbudet mot bruk av fyrverkeri med styrepinne har ført til økt bruk av fyrverkeri med store støyeffekter. Dette skremmer dyr og oppleves ubehagelig og skremmende for flere. Oppland Arbeiderparti mener det offentlige i større grad må ta initiativ til felles, kontrollert fyrverkeri ved nyttår. 26: Nei til bruk av tropisk skog. Nedhogging av trua tropisk skog er en trussel mot menneskene som bor der og det biologiske mangfoldet. Regnskogen er i tillegg en viktig faktor i bedring av klimaregnskapet. Oppland Arbeiderparti vurderer det som positivt at andre land kjøper norske varer, slik som for eksempel laks. På samme måte er det positivt at Norge kjøper varer fra andre land, slik som for eksempel klær eller skog. En god del av det tropiske skog er ikke trua, det er lovlig importert, for eksempel bambus og dyrkes som en kulturplante Oppland AP vil: At det skal etableres klare kriterier for handel med tropisk skog med sertifiseringsordninger som sikrer forbruker trygg informasjon om varen. At trua tropisk skog ikke skal brukes i offentlige bygg At staten gir mer til bevaring av regnskogen og foretar en sterkere oppfølging av bruken av disse betydelige beløp. 27: Regional plan for Rondane og Sølnkletten Oppland AP vil arbeide mot ei samla regjering for at Regional plan for Rondane og Sølnkletten blir stadfesta i tråd med vedtak i Oppland og Hedmark fylkesting høsten Regional plan for Rondane og Sølnkletten ble vedtatt av felles fylkesting Oppland og Hedmark i september 2011, etter en omfattende planprosess med svært mange involverte og stort engasjement. Den vedtatte planen var et kompromiss mellom synspunktene til de ulike berørte partene i planområdet, der hensynet til den unike villreinstamma var ivaretatt, og der bruk og vernprinsippet var lagt til grunn. Vedtaket hadde brei tilslutning i de fleste folkevalgte organer. Likevel har fylkesmennene i Oppland og Hedmark fremma innsigelse mot planen, og den er derfor oversendt Regjeringa ved MD til sluttbehandling. Oppland AP mener det er en provokasjon fra statens egne regionale representanter i fylkene å fremme innsigelse mot denne planen, og vi frykter det vil svekke betydningen av det omfattende planarbeidet som er gjennomført i tråd med bestillingen fra MD. Hvis fylkesmennenes innsigelse får medhold i regjeringa, vil det også svært negative signaler til de mange som har lagt ned et stort engasjement i planprosessen.

UTTALELSER VEDTATT ÅRSMØTE I OPPLAND ARBEIDERPARTI

UTTALELSER VEDTATT ÅRSMØTE I OPPLAND ARBEIDERPARTI 1 UTTALELSER VEDTATT ÅRSMØTE I OPPLAND ARBEIDERPARTI 2012 2 ORGANISASJONSUTTALELSE Vi bygger framtida Oppland Arbeiderparti opplevde som de andre fylkespartiene i Ap i 2011 en sterk medlemsvekst. Totalt

Detaljer

Modellen vår. Jens Stoltenberg

Modellen vår. Jens Stoltenberg Modellen vår Sterke fellesskap og rettferdig fordeling har gjort Norge til et godt land å bo i. Derfor er vi bedre rustet enn de fleste andre til å håndtere den internasjonale økonomiske krisen vi er inne

Detaljer

Muligheter og utfordringer

Muligheter og utfordringer Fortsatt egen kommune (0-alt.) Muligheter og utfordringer 1 : Agenda Hvorfor kommunesammenslåinger? Demografisk utvikling Økonomi Ekspertutvalgets kriterier Nye oppgaver for kommunene Interkommunale løsninger

Detaljer

Valget 2015 er et retningsvalg

Valget 2015 er et retningsvalg Valget 2015 er et retningsvalg FOTO: JAN INGE HAGA Sammen har LO og Arbeiderpartiet kjempet for at norsk arbeidsliv skal være trygt og godt for alle som jobber her i landet. Vårt arbeidsliv skal være tuftet

Detaljer

Velkommen til Oppland

Velkommen til Oppland Velkommen til Oppland Fylkesordfører Gro Lundby Fakta Areal: Ca 25 000 km 2 25% verna, 80% over 600 moh Innbyggere: ca 187 000 Kommuner: 26 Regioner: 6 Hadeland, Gjøvik, Lillehammer, Valdres, Midt-Gudbrandsdal,

Detaljer

ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012

ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 HOVEDBUDSKAP Arbeid til alle er jobb nummer 1 Aldri har så mange av oss levd av eget arbeid. Arbeid gir individuell frihet,

Detaljer

Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI?

Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI? Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI? 2015 Kvalitet, kunnskap og evne til fornyelse har i mer enn 100 år kjennetegnet industrien i Norge, og gjør det fremdeles. Disse ordene skal kjennetegne

Detaljer

Høringsuttalelse fra Regionrådet i Gjøvikregionen om NOU 2013:9

Høringsuttalelse fra Regionrådet i Gjøvikregionen om NOU 2013:9 Til : Justis- og beredskapsdepartementet 20. 9. 13 Høringsuttalelse fra Regionrådet i Gjøvikregionen om NOU 2013:9 Trygghet er en av bærebjelkene for bosetting og vekst i hele landet. Det er derfor riktig

Detaljer

St. meld nr 47 Samhandlingsreformen - bygger videre på Omsorgsplan 2015. Statssekretær Tone Toften Eldrerådskonferanse i Bodø 28.04.

St. meld nr 47 Samhandlingsreformen - bygger videre på Omsorgsplan 2015. Statssekretær Tone Toften Eldrerådskonferanse i Bodø 28.04. St. meld nr 47 Samhandlingsreformen - bygger videre på Omsorgsplan 2015 Statssekretær Tone Toften Eldrerådskonferanse i Bodø 28.04.2010 Disposisjon Fremtidens helse- og omsorgsutfordringer Omsorgsplan

Detaljer

Høringssvar «Plan for psykisk helse »

Høringssvar «Plan for psykisk helse » Til Bergen Kommune Byrådsavdeling for Helse og Omsorg Bergen, 28.06.16 Høringssvar «Plan for psykisk helse 2016-2020» Bergen kommune har lagt frem en omfattende plan som skal dekke en stor bredde av tilbud

Detaljer

REVISJON AV KOMMUNEPLAN TYSFJORD KOMMUNE Arbeidsgrunnlag - samfunnsdelen

REVISJON AV KOMMUNEPLAN TYSFJORD KOMMUNE Arbeidsgrunnlag - samfunnsdelen REVISJON AV KOMMUNEPLAN TYSFJORD KOMMUNE Arbeidsgrunnlag - samfunnsdelen Koblingen mellom mål og strategier, jf. planutkast/disposisjon fra Asplan Viak AS Revidering av plan - Tysfjord Visjon - mål strategier

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - HØRING AV IDEFASERAPPORT - FREMTIDIG SYKEHUSSTRUKTUR FOR SYKEHUSET INNLANDET HF

SAKSPROTOKOLL - HØRING AV IDEFASERAPPORT - FREMTIDIG SYKEHUSSTRUKTUR FOR SYKEHUSET INNLANDET HF SAKSPROTOKOLL - HØRING AV IDEFASERAPPORT - FREMTIDIG SYKEHUSSTRUKTUR FOR SYKEHUSET INNLANDET HF Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 25/17 den 27.04.2017. Behandling: Anette Musdalslien, Sp, satte fram

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027 Kommuneplanens samfunnsdel for Eidskog 2014-2027 Innholdsfortegnelse Hilsen fra ordføreren...5 Innledning...6 Levekår...9 Barn og ungdom...13 Folkehelse... 17 Samfunnssikkerhet og beredskap...21 Arbeidsliv

Detaljer

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Side 1 av 6 Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Attraktive regioner gjennom økt samspill mellom forskning og næringsliv Takk for invitasjonen til Kommunal-

Detaljer

Dialogmøter regionene samferdsel Anne Karin Torp Adolfsen fylkesråd

Dialogmøter regionene samferdsel Anne Karin Torp Adolfsen fylkesråd Dialogmøter regionene samferdsel 2014 Anne Karin Torp Adolfsen fylkesråd Nasjonale signaler om samferdselens betydning for regional utvikling Attraktivitet, vekst og infrastruktur Fylkeskommunens mål og

Detaljer

Programmet består av sju temaområder:

Programmet består av sju temaområder: Program 2015-20192019 Gjerdrum Arbeiderparti Programmet består av sju temaområder: 1) Gjerdrum en god kommune å vokse opp i! 2) Gjerdrum gode helsetjenester når du trenger det! 3) Gjerdrum rik på kultur,

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 15/2093 Saksprotokoll - Nasjonal Transportplan Innspill fra Hedmark og Oppland etter analyse- og strategifasen

Saksprotokoll. Arkivsak: 15/2093 Saksprotokoll - Nasjonal Transportplan Innspill fra Hedmark og Oppland etter analyse- og strategifasen Saksprotokoll Utvalg: Fylkestinget Møtedato: 21., 22. og 23.04.2015 Sak: 28/15 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 15/2093 Tittel: Saksprotokoll - Nasjonal Transportplan 2018-2027 - Innspill fra

Detaljer

Saksprotokoll. sykehus, forhindre at innlandets innbyggere i en lang periode opplever et dårligere tilbud og at sykehusene forfaller.

Saksprotokoll. sykehus, forhindre at innlandets innbyggere i en lang periode opplever et dårligere tilbud og at sykehusene forfaller. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 26.04.12 Saksprotokoll Sak: 55/12 SYKEHUSET INNLANDET HF: STRATEGISK FOKUS 2025 - HØRINGSUTTALELSE Behandling: Ordfører fremmet forslag om ny innledning på uttalelsen: Til

Detaljer

Svar på spørsmål fra LO Valg 2013

Svar på spørsmål fra LO Valg 2013 Svar på spørsmål fra LO Valg 2013 1. Høyre vil styrke arbeidsmarkedspolitikken gjennom økt satsning på lønnstilskudd og klarere resultatkrav i tiltakssektoren. 2. Høyre mener dagpengesatsen er på et rimelig

Detaljer

POLITISK PLATTFORM HADSEL ARBEIDERPARTI, SENTERPARTI OG SOSIALISTISK VENSTREPARTI

POLITISK PLATTFORM HADSEL ARBEIDERPARTI, SENTERPARTI OG SOSIALISTISK VENSTREPARTI POLITISK PLATTFORM HADSEL ARBEIDERPARTI, SENTERPARTI OG SOSIALISTISK VENSTREPARTI Innledning Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk venstreparti er enige om å samarbeide om den politiske styringen

Detaljer

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 FRIHET RETTFERDIGHET FELLESSKAP VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 DETTE HAR VI OPPNÅDD I PERIODEN 2011-2015: Fortsatt full barnehagedekning Oppvekstsenter på Hægeland Flere korttidsplasser

Detaljer

Hva vil vi med det regionale Norge?

Hva vil vi med det regionale Norge? Hva vil vi med det regionale Norge? Fagdirektør Hans Henrik Bull Molde 21. november 2013 Disposisjon Regjeringens regionalpolitikk Tilleggsbudsjettet første signaler Infrastruktur og regional utvikling

Detaljer

Nasjonale perspektiver på og strategier for det lokale folkehelsearbeidet fremover

Nasjonale perspektiver på og strategier for det lokale folkehelsearbeidet fremover Nasjonale perspektiver på og strategier for det lokale folkehelsearbeidet fremover Gardermoen, tirsdag 6. desember 2005 Politisk rådgiver Arvid Libak Overordnede mål Flere leveår med god helse i befolkningen

Detaljer

Sunndal kommune ved oppvekst- og omsorgsutvalget avgir slik høringsuttale til høringsdokumentet "Forslag til ny folkehelselov":

Sunndal kommune ved oppvekst- og omsorgsutvalget avgir slik høringsuttale til høringsdokumentet Forslag til ny folkehelselov: Sunndal kommune Arkiv: 113 Arkivsaksnr: 2009/988-13 Saksbehandler: Kari Thesen Korsnes Saksframlegg Utval Oppvekst- og omsorgsutvalget Utval ssak Møtedato Forslag til ny folkehelselov - høringsuttale Rådmannens

Detaljer

NTP-høring Stortinget 7. mai 2013

NTP-høring Stortinget 7. mai 2013 Per-Gunnar Sveen, fylkesrådsleder Hedmark Anne Karin Torp Adolfsen, fylkesråd Hedmark Hanne Varhaug Søberg, fylkesdirektør Hedmark Gro Lundby, fylkesordfører Oppland Ivar Odnes, fylkesvaraordfører Oppland

Detaljer

Strategi Fremragende helsetjeneste Helse Midt-Norge RHF

Strategi Fremragende helsetjeneste Helse Midt-Norge RHF Strategi 2030 -Fremragende helsetjeneste Helse Midt-Norge RHF Sakens bakgrunn: Høringsbrev og notat fra HM-N dat. 20. juni 2016 I høringsbrevet, ber Helse Midt-Norge om synspunkter fra kommunene på vedlagte

Detaljer

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012 1 Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012 BILDE 1 Først vi jeg takke for at jeg er invitert til å snakke for dere i dag. Jeg vil starte med å si at Vefsn

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 16/11317 Saksprotokoll - Nasjonal transportplan Transportetatenes forslag - Høring

Saksprotokoll. Arkivsak: 16/11317 Saksprotokoll - Nasjonal transportplan Transportetatenes forslag - Høring Saksprotokoll Utvalg: Fylkestinget, komitebehandling Møtedato: 07.06.2016 Sak: 41/16 Resultat: Innstilling m/endring vedtatt Arkivsak: 16/11317 Tittel: Saksprotokoll - Nasjonal transportplan 2018-2029

Detaljer

Senterpartiets verdiplattform for reformer i kommunesektoren.

Senterpartiets verdiplattform for reformer i kommunesektoren. 1 Senterpartiets verdiplattform for reformer i kommunesektoren. Senterpartiet vil være en pådriver for reformer i kommunesektoren som bidrar til å forbedre tjenestetilbudet og til å fremme folkestyret.

Detaljer

Grunnlag for å fortsette som egen kommune. (0-alternativet)

Grunnlag for å fortsette som egen kommune. (0-alternativet) Grunnlag for å fortsette som egen kommune (0-alternativet) Innledning Denne utredningen skal forsøke å gi et bilde av hvordan Ørland kommune vil utvikle seg i fremtiden, hvis kommunen består som i dag.

Detaljer

Illustrasjonsfoto: nordicphotos.no. Barnevernsløftet. - til det beste for barn og unge

Illustrasjonsfoto: nordicphotos.no. Barnevernsløftet. - til det beste for barn og unge Illustrasjonsfoto: nordicphotos.no Barnevernsløftet - til det beste for barn og unge Barn og unge som er utsatt for omsorgssvikt er en av samfunnets mest sårbare grupper. Regjeringens jobb er å sikre at

Detaljer

Velkommen! Presentasjon av budsjettet for 2017 og ny målstruktur Spørsmål

Velkommen! Presentasjon av budsjettet for 2017 og ny målstruktur Spørsmål Kommunal- og moderniseringsdepartementet Velkommen! Dagsorden Presentasjon av budsjettet for og ny målstruktur Spørsmål Pause Rapportering, videre arbeid høsten 2016, samarbeid med fylkeskommunene Spørsmål

Detaljer

Presselansering 10. oktober 2012. Felles vilje for felles mål Mål og krav fra initiativet for Stor-Oslo Nord

Presselansering 10. oktober 2012. Felles vilje for felles mål Mål og krav fra initiativet for Stor-Oslo Nord Presselansering 10. oktober 2012 Felles vilje for felles mål Mål og krav fra initiativet for Stor-Oslo Nord Velkommen til presselansering av Stor-Oslo Nord v/ Hans Seierstad, leder i regionrådet for Gjøvikregionen

Detaljer

Kronen på verket tannhelsetjenesten som del av den kommunale helsetjenesten

Kronen på verket tannhelsetjenesten som del av den kommunale helsetjenesten Kronen på verket tannhelsetjenesten som del av den kommunale helsetjenesten Wenche P. Dehli, helse- og sosial direktør 16.06.2015 Hva vil møte dere i den kommunale verden? Kunnskap om utviklingen hva blir

Detaljer

Arbeiderpartiets alternative budsjett Desember 2012

Arbeiderpartiets alternative budsjett Desember 2012 Arbeiderpartiets alternative budsjett Desember 2012 Budsjetterklæring Prinsippet om å skape og dele er grunnlaget for Arbeiderpartiets politikk. På tross av høy arbeidsledighet og urolig økonomi i mange

Detaljer

FORELØPIG VURDERING. Kommunereformen i Oppland fylkesmann Sigurd Tremoen

FORELØPIG VURDERING. Kommunereformen i Oppland fylkesmann Sigurd Tremoen FORELØPIG VURDERING Kommunereformen i Oppland fylkesmann Sigurd Tremoen FRAMTIDAS KOMMUNE Sterke velferdskommuner Aktive samfunnsutviklere Medspillere for verdiskaping FRAMTIDAS KOMMUNE Makta reelt hos

Detaljer

STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FJELLREGIONEN 2009-2016

STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FJELLREGIONEN 2009-2016 STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FJELLREGIONEN 2009-2016 Rullerende plan utarbeidet i samarbeid mellom Regionrådet for Fjellregionen, kommunene og Næringsforum i Fjellregionen vedtatt november 2012 Visjon 25000

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 9200/16 Arkivsaksnr.: 16/ HØRING AV POLITIMESTERENS FORELØPIGE FORSLAG TIL LOKAL STRUKTUR I INNLANDET POLITIDISTRIKT

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 9200/16 Arkivsaksnr.: 16/ HØRING AV POLITIMESTERENS FORELØPIGE FORSLAG TIL LOKAL STRUKTUR I INNLANDET POLITIDISTRIKT Saksframlegg Ark.: Lnr.: 9200/16 Arkivsaksnr.: 16/1730-1 Saksbehandler: Rannveig Mogren HØRING AV POLITIMESTERENS FORELØPIGE FORSLAG TIL LOKAL STRUKTUR I INNLANDET POLITIDISTRIKT Vedlegg: Høringsbrev fra

Detaljer

Politisk samarbeid i Innlandet

Politisk samarbeid i Innlandet Saknr. 12/717-23 Saksbehandler: Bjarne H. Christiansen Politisk samarbeid i Innlandet Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesordfører (Oppland) og fylkesrådsleder

Detaljer

Samhandlingsreformen - sett opp mot kommunene. Rusforum 12.april 2011

Samhandlingsreformen - sett opp mot kommunene. Rusforum 12.april 2011 Samhandlingsreformen - sett opp mot kommunene Rusforum 12.april 2011 Samhandlingsreformen St.medl.nr.47. (2008 2009) Vedtatt i stortinget 27.04.2010 Fakta Vi blir stadig eldre Norge får en dobling av antall

Detaljer

Kulturskolen I Måsøy.

Kulturskolen I Måsøy. HØRINGSUTTALELSE FRA MÅSØY KOMMUNE: I Kulturløftet II som er regjeringens felles prioriteringer for norsk kulturpolitikk heter det bl.a.: 2. Kulturskole for alle barn som ønsker det Det skal gjennomføres

Detaljer

Hvor går du, Kommune-Norge?

Hvor går du, Kommune-Norge? Hvor går du, Kommune-Norge? Helge Eide, KS Akershus høstkonferanse 26.10.2017 «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» «Der man tidligere har kunnet imøtekomme etterspørsel på flere områder samtidig,

Detaljer

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti VALGPROGRAM 2015 2019 Kristiansund Arbeiderparti VI ER KLARE FOR FIRE NYE ÅR Kjære velger: Vi er stolte av Kristiansund. Midt i den flotte og kontrastfylte naturen vi omgir oss med her ute ved havet, har

Detaljer

REGION VALDRES. Sak nr.50:17. Høring, planprogram Regional plan for verdiskaping, Regional Plan for kompetanse og Regional plan for samferdsel

REGION VALDRES. Sak nr.50:17. Høring, planprogram Regional plan for verdiskaping, Regional Plan for kompetanse og Regional plan for samferdsel REGION VALDRES Sak nr.50:17 Høring, planprogram Regional plan for verdiskaping, Regional Plan for kompetanse og Regional plan for samferdsel Jørand Ødegård Lunde 0 MØTEBOK Side 1 av 6 Sak nr: 50-/-17 Høring,

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Orkdal kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Orkdal kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Orkdal kommune Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den 17.12.14. 1 Om forvaltningsrevisjon I henhold til kommuneloven 77 er kontrollutvalget ansvarlig for å påse

Detaljer

Retningsvalget. Valget i 2013 blir et historisk retningsvalg for Norge. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle vår viktigste sak.

Retningsvalget. Valget i 2013 blir et historisk retningsvalg for Norge. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle vår viktigste sak. Retningsvalget Statsminister Jens Stoltenberg og LO-leder Gerd Kristiansen. FOTO: Bjørn A. Grimstad, LO-Aktuelt Valget i 2013 blir et historisk retningsvalg for Norge. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

Høringssvar til forslag om ny kommunal helse- og omsorgslov

Høringssvar til forslag om ny kommunal helse- og omsorgslov Til HOD Pb. 8036 dep. 0030 Oslo 17.01.2011, Oslo Ref: 6.4/MW Høringssvar til forslag om ny kommunal helse- og omsorgslov er paraplyorganisasjonen for organisasjoner av, med og for unge med funksjonsnedsettelser

Detaljer

Innlandet motor for Norges omstilling? Mjøskonferansen 2015 Sverre Narvesen Innlandsutvalget

Innlandet motor for Norges omstilling? Mjøskonferansen 2015 Sverre Narvesen Innlandsutvalget Innlandet motor for Norges omstilling? Mjøskonferansen 2015 Sverre Narvesen Innlandsutvalget Utvalgets mandat Beskrive og vurdere næringsrelevante forhold for næringslivet i Innlandet. Kartlegge behov

Detaljer

ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Lebesby kommune

ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Lebesby kommune ARBEIDSGIVERPOLITIKK Lebesby kommune Vedtatt i Lebesby kommunestyre den 12.juni 2007 i sak 07/484 PSSAK 22/07 Ansvarlig: Kontorleder Arbeidsgiverpolitikk. 1. Innledning... 3 3 Våre grunnverdier... 5 4

Detaljer

Arkivnr. Saksnr. 2010/ Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret Saksbehandler: Målfrid Bogen

Arkivnr. Saksnr. 2010/ Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret Saksbehandler: Målfrid Bogen Saksframlegg Arkivnr. Saksnr. 2010/2919-1 Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret Saksbehandler: Målfrid Bogen Interkommunalt samarbeid og samhandlingsreformen Dokumenter i saken: 1 S Interkommunalt samarbeid

Detaljer

Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid ( )

Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid ( ) Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Disposisjon Hvorfor strategi og hvilke aktører er med er i strategien Bakgrunn tidligere strategier og utfordringsbilde sett fra

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2016 PS 84/15 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT 2016 PS 84/15 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT PS 84/15 - vedtatt i kommunestyret 08.09.15 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2. Rask og sikker

Detaljer

Tannhelsetjenesten og kommunereformen hva skjer?

Tannhelsetjenesten og kommunereformen hva skjer? Tannhelsetjenesten og kommunereformen hva skjer? Camilla Hansen Steinum, President i Bakgrunn: Kommunereformen Et betydelig flertall på Stortinget har samlet seg om behovet for en reform av kommunestrukturen.

Detaljer

LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11.september Partiet Rødt har disse svarene til LO sine faglige spørsmål:

LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11.september Partiet Rødt har disse svarene til LO sine faglige spørsmål: LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11.september 2017 Partiet Rødt har disse svarene til LO sine faglige spørsmål: Arbeid til alle: 1. Gjenreise nivået på arbeidsløshetstrygden

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014

STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014 STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN SANDEFJORD KOMMMUNE 1 HANDLINGSPLAN Hovedmål: Sandefjord kommunes helse- og omsorgstilbud skal være tilpasset

Detaljer

Full InterCity-utbygging til Lillehammer, Halden og Skien innen 2030

Full InterCity-utbygging til Lillehammer, Halden og Skien innen 2030 Full InterCity-utbygging til Lillehammer, Halden og Skien innen 2030 Dato xx/xx 2016 Navn,.. Tittel,.. Østlandssamarbeidet InterCity er vår tids Bergensbane Befolkningen øker raskest og mest på Østlandet

Detaljer

Kjære kamerater, gratulerer med dagen!

Kjære kamerater, gratulerer med dagen! LISE SELNES TALE PÅ SKOGVANG 1. MAI 1015 Kjære kamerater, gratulerer med dagen! Jeg er veldig glad for at jeg får lov til å være akkurat her i dag, sammen med dere. Jeg vil takke for det og jeg vil ikke

Detaljer

Høringssvar vedr NOU 2005:18 Fordeling, forenkling, forbedring - Inntektssystemet for kommuner og fylkeskommuner

Høringssvar vedr NOU 2005:18 Fordeling, forenkling, forbedring - Inntektssystemet for kommuner og fylkeskommuner Fra: Berli, Maya Twedt Sendt: 14.02.2006 22:04:32 Til: Postmottak KRD Kopi: kommune, Vegårshei Emne: høringsuttalelse NOU 2005 18 oversendes i hht. avtale For Kommunestyret Maya Twedt Berli - ordfører

Detaljer

NTLs tiltak mot svart økonomi. Ragnar Bøe Elgsaas, forbundssekretær

NTLs tiltak mot svart økonomi. Ragnar Bøe Elgsaas, forbundssekretær NTLs tiltak mot svart økonomi Ragnar Bøe Elgsaas, forbundssekretær NTLs forslag til tiltak mot arbeidsmarkedskriminalitet og svart økonomi 2 1. Bedre samarbeid mellom kontrolletatene Skatteetaten, Arbeidstilsynet,

Detaljer

EØS-avtalen på 1-2-3. Arbeiderpartiet.no

EØS-avtalen på 1-2-3. Arbeiderpartiet.no EØS-avtalen på 1-2-3 Arbeiderpartiet.no EØS-avtalen har tjent oss godt i over 20 år. Verdiskaping, kjøpekraft og sysselsetting har økt i denne perioden. Mer enn i andre land i Europa. Norges forhold til

Detaljer

Strategi for et mer anstendig arbeidsliv. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle jobb nummer 1, og arbeidslivet skal ha plass til alle.

Strategi for et mer anstendig arbeidsliv. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle jobb nummer 1, og arbeidslivet skal ha plass til alle. Strategi for et mer anstendig arbeidsliv For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle jobb nummer 1, og arbeidslivet skal ha plass til alle. De siste årene har vi tatt nye og viktige skritt når det gjelder

Detaljer

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Innholdsfortegnelse Program for Birkenes Arbeiderparti Kommunestyreperioden 2015 2019 Vår politikk bygger på Det norske Arbeiderpartis

Detaljer

Høring - nye oppgaver til større kommuner

Høring - nye oppgaver til større kommuner Saknr. 16/15810-1 Saksbehandler: Randi Sletnes Bjørlo Høring - nye oppgaver til større kommuner Innstilling til vedtak: Fylkesrådet vil fraråde en overføring av kollektivtransport fra regionalt folkevalgt

Detaljer

FORORD... 3. 2. POSITIV BEFOLKNINGSUTVIKLING... 7 Mål - Næringsutvikling... 7

FORORD... 3. 2. POSITIV BEFOLKNINGSUTVIKLING... 7 Mål - Næringsutvikling... 7 Pr. juni 2005 Sel kommune INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 VISJON OG HOVEDMÅL... 4 VISJON... 4 HOVEDMÅL... 4 HOVEDUTFORDRINGER... 5 1. VIDEREUTVIKLE OTTA SOM BY, KOMMUNE- OG REGIONSENTER... 5 Mål - Næringsutvikling...

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2015 PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT 2015 PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret 09.09.14 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2. Rask og sikker

Detaljer

Signaler i Prop.1 S ( ), pågående arbeid og satsninger

Signaler i Prop.1 S ( ), pågående arbeid og satsninger Signaler i Prop.1 S (2012-2013), pågående arbeid og satsninger Anette Mjelde avdelingsdirektør avdeling psykisk helse og rus 17.12.2012 Fra St. Olavsplass til Alta 1 Disposisjon Samhandlingsreformen i

Detaljer

Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019.

Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019. Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019. Demografiske utfordringer Natur- og friluftskommune Befolkningsutvikling Kjære Karlsøyvelger! Det er spennende år foran

Detaljer

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe!

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Programutkast perioden 2011-2015 Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Tysvær Høyre sitt mål: Vi vil bygge samfunnet nedenfra og opp og være en pådriver for et godt, sterkt og levende lokalsamfunn.

Detaljer

Høring - NOU 2014:12 Åpent og rettferdig - prioriteringer i helsetjenesten

Høring - NOU 2014:12 Åpent og rettferdig - prioriteringer i helsetjenesten ARBEIDSGIVERFORENINGEN Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Oslo, 17.02.2015 Vår ref. 55894/HS57 Høring - NOU 2014:12 Åpent og rettferdig - prioriteringer i helsetjenesten Det vises

Detaljer

Helseledersamling Trøndelag 21. november Hva skjer innen helse- og velferdsområdet «de store linjene»

Helseledersamling Trøndelag 21. november Hva skjer innen helse- og velferdsområdet «de store linjene» Helseledersamling Trøndelag 21. november 2017 Hva skjer innen helse- og velferdsområdet «de store linjene» Åse L. Snåre, KS Avdelingsdirektør Helse og Velferd «En selvstendig og nyskapende kommunesektor»

Detaljer

Stortingsmelding 29- Morgendagens Omsorg. En mulighetsmelding for omsorgsfeltet

Stortingsmelding 29- Morgendagens Omsorg. En mulighetsmelding for omsorgsfeltet Stortingsmelding 29- Morgendagens Omsorg En mulighetsmelding for omsorgsfeltet Innledning Brukerne skal gis mulighet til å klare seg selv (hverdagsrehabilitering) Nyskaping og fornyelse i omsorgssektoren

Detaljer

Status for flagg: Vi viser til sak: 15/5279-4 og oversender vedlagte dokument. Med vennlig hilsen Hedmark fylkeskommune

Status for flagg: Vi viser til sak: 15/5279-4 og oversender vedlagte dokument. Med vennlig hilsen Hedmark fylkeskommune Fra: postmottak@hedmark.org Sendt: 15. desember 2015 10:18 Til: Postmottak STFK Emne: Svar - Høringssvar til felles regional planstrategi for Trøndelagsfylkene 2016-2020 Vedlegg: SAKSFREMLEGG.PDF; SAKSPROTOKOLL.PDF;

Detaljer

Valg 2011. Lokalprogram for Meløy FrP

Valg 2011. Lokalprogram for Meløy FrP Valg 2011 FrP er et liberalistisk parti som bygger på norsk grunnlov, norsk og vestlig tradisjon og kulturarv med basis i det kristne livssyn. FrP's politikk bygger på folkestyre med desentralisert politisk

Detaljer

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN GRATANGEN KOMMUNE KOMMUNEPLANEN 2017-2029 SAMFUNNSDELEN Gratangen, 06.juni 2017 Forord Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel startet med vedtak om planprogram i Planutvalget møte den 07.10.2013. Planprogrammet

Detaljer

Valgprogram Aremark Høyre

Valgprogram Aremark Høyre k r a ra em Valgprogram Aremark Høyre 2015-2019 Valgprogram Aremark Høyre 2015-2019 Aremark Høyre vil arbeide for at Aremark kommune skal være en god bostedskommune hvor et godt utbygd tjenestetilbud for

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Edvin Straume Arkiv: 120 Arkivsaksnr.: 07/01977-001

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Edvin Straume Arkiv: 120 Arkivsaksnr.: 07/01977-001 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Edvin Straume Arkiv: 120 Arkivsaksnr.: 07/01977-001 Saken sluttbehandles i regionrådet REGIONALT HANDLINGSPROGRAM 2008 - HØRING. Rådmannens innstilling: Regionrådets administrasjon

Detaljer

Landbruks- og matpolitikken Velkommen til bords

Landbruks- og matpolitikken Velkommen til bords Landbruks- og matpolitikken Velkommen til bords Ekspedisjonssjef Frøydis Vold Oppland Sau og Geit, Gjøvik 18.2. Meld. St. 9 (2011-2012) Matsikkerhet Befolkningsvekst (2011: 7 mrd, 2050: 9 mrd) Prisvekst

Detaljer

Partiprogram for perioden 2015 2019

Partiprogram for perioden 2015 2019 Partiprogram for perioden 2015 2019 Skape og dele Framtidas lokalsamfunn Nærmiljøet og lokalsamfunnene er rammene for livene våre. Arbeiderpartiet tror på sterke fellesskapsløsninger, fordi vi får til

Detaljer

Tenketanken. Lillehammerregionen Fylkesmann Kristin Hille Valla

Tenketanken. Lillehammerregionen Fylkesmann Kristin Hille Valla Tenketanken Lillehammerregionen 11.4.2014 Fylkesmann Kristin Hille Valla «KS ute i fylkene skal, sammen med Fylkesmannen, legge til rette for lokale prosesser.» Initiativ fra fylkesmannen Ledes av KS-leder

Detaljer

Arbeidsgiverforeningen Spekter viser til høringsbrev av der vi er invitert til å avgi et høringssvar.

Arbeidsgiverforeningen Spekter viser til høringsbrev av der vi er invitert til å avgi et høringssvar. ARBEIDSGIVERFORENINGEN Arbeidsdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo MOTTATT 13 DES 2010 ARBEIDSDEPARTEMENTET Oslo, 09.12.2010 Vår ref. 32928/HS24 Deres ref. 200900242-/AVDH Høringssvar - vikarbyrådirektivet

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE- RITUELL OMSKJÆRING AV GUTTER

HØRINGSUTTALELSE- RITUELL OMSKJÆRING AV GUTTER Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 dep 0030 Oslo postmottak@hod.dep.no Vår ref. Deres ref. Dato: 11/887-15-HW 200800877-/KJJ 03.10.2011 HØRINGSUTTALELSE- RITUELL OMSKJÆRING AV GUTTER Likestillings-

Detaljer

Forslag til statsbudsjett for 2016

Forslag til statsbudsjett for 2016 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Forslag til statsbudsjett for 2016 Jardar Jensen Arbeid, aktivitet og omstilling Urolig økonomi med oljeprisfall og lavere inntekter til staten Omstillingen kommer

Detaljer

INNSPILL TIL NY STORTINGSMELDING OM BÆREKRAFTIGE BYER OG STERKE DISTRIKTER

INNSPILL TIL NY STORTINGSMELDING OM BÆREKRAFTIGE BYER OG STERKE DISTRIKTER 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 22.08.2016 2015/4383-28500/2016 / L02 Saksbehandler: Kari Huvestad Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget 13.09.2016 INNSPILL TIL NY STORTINGSMELDING OM BÆREKRAFTIGE BYER

Detaljer

Hva er god planlegging?

Hva er god planlegging? Hva er god planlegging? Tim Moseng Mo i Rana 22. april 2013 Foto: Bjørn Erik Olsen Temaer Kommuneplanlegging Planstatus for Indre Helgeland Planstrategi og kommuneplan Kommuneplanens samfunnsdel Lokal

Detaljer

Momentliste knyttet til sykehusstruktur

Momentliste knyttet til sykehusstruktur Momentliste knyttet til sykehusstruktur Utgangspunkt: Utarbeidet for: Sykehuset Innlandet HF (SI) har sendt ut Strategisk fokus på høring med frist for uttalelser til 14. mai 2012. Hensikten med dokumentet

Detaljer

Etter Toven Tre scenarier for Ytre og Midtre Helgeland. Klikk her anledning, sted, dato Klikk her for navn, stilling

Etter Toven Tre scenarier for Ytre og Midtre Helgeland. Klikk her anledning, sted, dato Klikk her for navn, stilling Etter Toven Tre scenarier for Ytre og Midtre Helgeland Klikk her anledning, sted, dato Klikk her for navn, stilling Petroleum trumfer Drivkrefter Utviklinga i petroleumsnæringa Befolkningsutviklinga Mobilitet

Detaljer

HØRING - FRAMTIDIG SYKEHUSSTRUKTUR I HEDMARK OG OPPLAND. Saksnr. Utvalg Møtedato 28/12 Kommunestyret 03.05.2012

HØRING - FRAMTIDIG SYKEHUSSTRUKTUR I HEDMARK OG OPPLAND. Saksnr. Utvalg Møtedato 28/12 Kommunestyret 03.05.2012 Side 1 av 7 Rendalen kommune Arkivsak: 12/32-6 Saksbehandler: Mari Holien SÆRUTSKRIFT HØRING - FRAMTIDIG SYKEHUSSTRUKTUR I HEDMARK OG OPPLAND Saksnr. Utvalg Møtedato 28/12 Kommunestyret 03.05.2012 Vedlegg:

Detaljer

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13 MULIGHETER OG PROGNOSER Hva er Bergen Næringsråd 3000 medlemmer Representerer over 125.000 ansatte Over 200 deltar i ressursgrupper og styrer / utvalg Chamber of Commerce Næringsalliansen 2500 berifter

Detaljer

KREATIV OG RAUS KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

KREATIV OG RAUS KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL KREATIV OG RAUS KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2014-2030 Barn og unge har også en formening om hvordan Midtre Gauldal skal utvikle seg og se ut i framtida. Tegningene i dette heftet er bidrag til en konkurranse

Detaljer

Sammen skaper vi trivsel og aktive lokalsamfunn

Sammen skaper vi trivsel og aktive lokalsamfunn Meldal kommune Arbeidsgiverpolitikk 2016-2019 Sammen skaper vi trivsel og aktive lokalsamfunn Vedtatt i kommunestyret 17.03.2016 - sak 015/16 Om arbeidsgiverpolitikken En del av plansystemet Meldal kommunes

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 14/13 Fylkesutvalget

Saksnr. Utvalg Møtedato 14/13 Fylkesutvalget 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 17.01.2014 2013/5150-1736/2014 / M74 Saksbehandler: Torleiv Momrak Saksnr. Utvalg Møtedato 14/13 Fylkesutvalget 11.02.2014 HØRING - RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE SOM HAR VURDERT

Detaljer

Høring - Tilrådning tjenestestedsstruktur - Trøndelag politidistrikt. Uttalelse fra Midtre Gauldal kommune

Høring - Tilrådning tjenestestedsstruktur - Trøndelag politidistrikt. Uttalelse fra Midtre Gauldal kommune Saksframlegg Arkivnr. X31 Saksnr. 2016/3184-2 Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret Saksbehandler: Ordfører Høring - Tilrådning tjenestestedsstruktur - Trøndelag politidistrikt. Uttalelse fra Midtre

Detaljer

Akuttutvalgets rapport - høring

Akuttutvalgets rapport - høring Saknr. 14/11095-2 Saksbehandler: Øyvind Hartvedt Akuttutvalgets rapport - høring Innstilling til vedtak: Fylkesrådet slutter seg til hovedtrekkene i Akuttutvalgets delrapport og understreker følgende:

Detaljer

Klinikkstrukturplan Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF

Klinikkstrukturplan Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF - en del av din hverdag Klinikkstrukturplan Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF Info til regionrådet for Midt-Buskerud 23.11.12 Fylkestannlege Berit Binde Oppdrag fra Tannhelseforetakets styre: Lage en plan

Detaljer

INNSPILL TIL FYLKESMANN

INNSPILL TIL FYLKESMANN INNSPILL TIL FYLKESMANN GJØVIKREGIONEN Gjøvikregionen består av kommunene Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten, Nordre Land og Søndre Land. Regionen er hjemsted for nesten 70.000 mennesker, og er den mest

Detaljer

Nærmere informasjon om anmodningen

Nærmere informasjon om anmodningen Nærmere informasjon om anmodningen Permanent kommunal oppgave Bosetting av flyktninger er en permanent kommunal oppgave på lik linje med andre kommunale oppgaver. Bosettingsarbeidet må i likhet med andre

Detaljer

For å oppnå budsjettbalanse i 2013 for Akershus universitetssykehus er det omstillingsbehov på 130 mill kr sammenlignet med budsjett 2012.

For å oppnå budsjettbalanse i 2013 for Akershus universitetssykehus er det omstillingsbehov på 130 mill kr sammenlignet med budsjett 2012. Budskap og QA - styresak om nedleggelse av Stensby Foreslår å legge ned Stensby sykehus - Pasientsikkerheten er viktigste årsak Sammendrag: 1. Ledelsen ved Akershus universitetssykehus (Ahus) foreslår

Detaljer

Arbeiderpartiets svar på LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11. september 2017

Arbeiderpartiets svar på LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11. september 2017 Til LO Oslo 12.juni Arbeiderpartiets svar på LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11. september 2017 Arbeid til alle 1. Gjenreise nivået på arbeidsløshetstrygden fra 2013?

Detaljer

Høringsuttalelse. om kirurgisk akuttberedskap ved Odda sjukehus

Høringsuttalelse. om kirurgisk akuttberedskap ved Odda sjukehus 0 Høringsuttalelse om kirurgisk akuttberedskap ved Odda sjukehus 1 KIL er en interesseforening for kommuner som arbeider for å styrke og videreutvikle sine lokalsykehus ut fra lokale forhold. Vi har tro

Detaljer