2 Økonomisk oversikt - drift

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2 Økonomisk oversikt - drift"

Transkript

1 3. 1 Innleiing Økonomisk oversikt - drift Budsjett justert Rammeområda samla Politisk verksemd Administrasjon, styring og fellesutgifter Barnehagar Grunnskuleopplæring Kommunehelse Pleie- og omsorg Sosialteneste og NAV Barnevern Bustader Plan Næringstøtte og kommunal forretningsdrift Brann og ulukkesvern Samferdsle og grøntanlegg Vatn, avlaup og renovasjon/avfall Kultur Kyrkje Skatt og rammetilskot Finans Økonomisk oversikt - investeringar Prosjekt Nye prosjekt Øk.plan Vedtekne prosjekt Driftsprosjekt Investeringsprosjekt Aktive VA prosjekt Avslutta prosjekt Kommentar til vedteke

2 1 Innleiing Rapporten for 3. viser ein reduksjon av netto driftsresultat på 10,5 millionar til 5,6 millionar. Det er spesielt to faktorar som kan forklara denne negative utviklinga; pensjon og momskompensasjon. Sosiale kostnader syner ei auke på 5 mill i høve til 2. og det mesta av dette skuldast pensjon. I opphavleg vart administrasjonskostnader på 2,8 mill ved ei feil ikkje ert inn. Dette vart ikkje oppdaga før no. I tillegg har netto pensjonskostnad auka med 1 mill ihht ny aktuarberekning. I tillegg kjem det 14,1 % arbeidsgjevaravgift på desse beløpa. I et har det vore ert med for høg innbetalt premie og for låg netto pensjonskostnad og dermed for høgt positivt premieavvik. Når dette no er retta i 3 er pensjonskostnadane på rammeområda redusert med om lag 9,3 mill og positivt premieavvik redusert med om lag 14 mill. Den oppmerksame lesar vil merka dette ved at alle rammeområde tilsynelatande er redusert, samtidig som premieavviket, i rammeområde administrasjon, aukar. Momskompensasjonsinntektene vert 5,8 millionar lågare i enn tidlegare antatt og dette skuldast at framdrifta i mange prosjekt er forskyvd fram i tid. Kapittelet om prosjekt inneheld ein grundig gjennomgang av kvart prosjekt. Kapittelet er identisk med det som står i Budsjett Det er elles gjort få endringar på kvart rammeområde. I tillegg til nemnde rettingar på pensjon er det fordeling av lønsjusteringspotten, fordeling av kursmidlar som gjer utslag på tala på kvart rammeområda.

3 2 Økonomisk oversikt - drift 2.1 Budsjett justert 3. Tabellen nedanfor viser justert for endringar i 3.. A. ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT, INKL. PROSJEKT DRIFTSINNTEKTER Opph.bud Justert Endring siste LN03 Brukarbetalingar LN04 Andre sals- og leigeinntekter LN05 Overføringar med krav til motyting LN06 Rammetilskot frå staten LN07 Andre statlege overføringar LN08 Andre overføringar LN09 Skatt på inntekt og formue LN10 Eigendomsskatt LN11 Andre direkte og indirekte skattar LN12 Sum driftsinntekter DRIFTSUTGIFTER Opph.bud Justert Endring siste LN14 Lønsutgifter LN15 Sosiale utgifter LN16 Kjøp av varer og tenester som inngår i kommunal tenesteproduksjon LN17 Kjøp av tenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon LN18 Overføringar LN19 Avskrivingar LN20 Fordelte utgifter LN21 Sum driftsutgifter LN23 BRUTTO DRIFTSRESULTAT EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER Opph.bud Justert Endring siste LN25 Renteinntekter, utbytte og eigaruttak LN26 Mottekne avdrag på lån LN27 Sum eksterne finansinntekter LN29 Renteutgifter, provisjon og andre finansutgifter LN30 Avdragsutgifter LN31 Utlån LN32 Sum eksterne finansutgifter LN34 Resultat eksterne finansieringstransaksjoner LN35 Motpost avskrivingar LN36 NETTO DRIFTSRESULTAT AVSETNINGAR Opph.bud Justert Endring siste LN39 Bruk av disposisjonsfond LN40 Bruk av bundne fond LN42 Sum bruk av avsetningar LN44 Overført til investeringsrekneskapet LN46 Avsetningar disposisjonsfond LN47 Avsetningar til bundne fond LN49 Sum avsetningar LN51 Regnskapsmessig meirforbruk/mindreforbruk

4 Driftsinntektene syner ein reduksjon på 6,6 mill: LN04 Andre sals og leigeinntekter redusert med 1,25 mill. kr. o Reduserte inntekter plan og kart, 1 mill o Budsjetterte inntekter frå samarbeidskommunar for folkehelsetenester har uteblitt og vert såleis trekt ut med 0,25 mill kr. LN05 Overføringar med krav til motyting er netto redusert med 5,8 mill. kr o Auke på 0,45 mill på grunn av øyremerka tilskot frå staten (kompetanseheving i grunnskulen). o Reduksjon på 5,0 mill. kr i mva kompensasjon skuldast tidsforskyving av prosjekt (sjå gjennomgang av prosjekt for detaljar). o Refusjon frå fylket 1 mill (kompensasjonsmidlar veg) er tidsforskyvd til LN07 Andre statlege overføringar aukar netto med 1,2 mill. o Auka overføringar til barnehagar LN08 Andre overføringar o Overføring frå fylket, 1 mill, til tettstadplan Ålvik, tidsforskyvd til 2011 Driftsutgiftene syner ei netto auke på 3,7 mill LN15 Sosiale utgifter er aukar med netto 5 mill. o Premieavvik pensjon (viser til kommentar i Budsjett 2011) LN16 Kjøp av varer og tenester som inngår i kommunal tenesteproduksjon redusert 1,8 mill o Oppussing bibliotek Ålvik utsett til 2011, 0,3 mill o Klima og energiplan (P71102) utsett til 2011, 0,2 mill o Tettstadutvikling Ålvik (P71091) utsett til 2011, 1,0 mill LN17 Kjøp av varer og tenester som erstattar kommunal tenesteproduksjon auka 1,2 mill o Overføring til Kvam Bustad- og Tomteselskap ikkje tidlegare ert LN18 Overføringar redusert med 0,6 mill o Auka overføring til private barnehagar 0,5 mill o Kompensasjonsmidlar veg utsett til 2011, 1 mill (sjå også LN5) o Redusert momskompensasjon grunna tidsforskyving Tettstadutvikling Ålvik, 0,2 mill Brutto driftsresultat vert etter ovannemnde endringar negativt med 14,2 mill som er ei forverring med 10,5 mill i høve til 2.. Netto driftsresultat vert 5,5 mill., ei forverring med 10,5 mill. i høve til 2.. Bruk av avsetningar er auka med 2 mill. LN40 Bruk av bundne fond. o Pensjonsfond vert tømt med kr 1,5 mill for å dekka deler av auken på premieavvik pensjon o Dei andre endringane skuldast saldering VAR

5 Avsetningar til fond er netto redusert med 3,9 mill LN44 Overført til investeringsrekneskapet reduksjon 1,0 mill o Tidsforskyvingar på prosjekt fører til redusert momskompensasjon i og dermed også reduksjon i avsetning til investeringsrekneskapet. Fram til og med 2009 var det frivillig å avsetja til fond, men frå er det ei pliktig overføring med 20 % av mva kompensasjon på investeringar. Til neste år aukar denne til 40 % og i løpet av 5 år skal all mva kompensasjon frå investeringar avsetjast til investering. LN46 Avsetningar disposisjonsfond reduksjon 4 mill o Tidsforskyvingar på prosjekt fører til redusert momskompensasjon i og dermed også reduksjon i avsetning disposisjonsfond. LN47 Avsetningar til bundne fond auka med 1,0 mill o Heradet er pliktig å setja av renter på ein del av midlane som står på fond, til dømes VAR-fond. Dette var ikkje gjort i opphavleg. Rekneskapsmessig mindreforbruk vert etter ovannemnde endringar 3,1 mill. Dette er ei forverring med 4,6 mill i høve til 2..

6 3 Rammeområda samla Tabellen under viser hovudoversikt drift fordelt på vedteke KOSTRA tema for Kvam herad: Hovudoversikt drift. Fordelt på Kostra tema Opphaveleg Sum endring 3. Tema (i 1000 kr) Brt. utg. Netto utg Brt. utg. Netto utg Brt. utg. Netto utg Brt. utg. Netto utg Netto utg Politisk verksemd (33) Adm. og fellesutgifter Barnehagar (1 926) Grunnskule (1 596) Kommunehelse (89) Pleie og omsorgstenesta (4 627) Sosialteneste og NAV (199) Barnevern (175) Bustader Plan (43) Næringstøtte og komm. forretningsdrift (19) Brann og ulykkesvern Samferdsle og grøntanlegg (131) Vatn avløp og renovasjon/avfall Kultur (381) Kyrkje (17) Skatt og rammetilskot Finans Motpost avskrivingar Sum

7 3.1 Politisk verksemd Politisk verksemd Funksjon og rammer Rek 09 (netto) 3. kv Opphav. Bud 3. kv. i % Endring Politisk styring og kontrollorgan % Kontroll og revisjon % 0 Politisk verksemd % -33 Forklaring til endringar i 3. (netto reduksjon med 0,03 mill. kr): Funksjon 100 Politisk styring og kontrollorgan netto reduksjon på 0,033 mill. kr som følgje av retta pensjonskostnadar iht aktuarberekningane. Andre opplysningar: Normalforbruket for perioden januar-september er 72,4-75%, avhengig av kor mykje som er løn. Forbruket ved 3. ligg på 56%. Underforbruket har samanheng med etterslep på utbetalingar til dei folkevalde. 3.2 Administrasjon, styring og fellesutgifter Adm. og fellesutgifter Funksjon og rammer Rek 09 (netto) 3. kv Opphav. Bud 3. kv. i % Endring Administrasjon % Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen % Administrasjonslokale % Premieavvik % Diverse fellesutgifter % Interne serviceeiningar % -41 Adm. og fellesutgifter % Forklaring til endringar i 3. ( netto auke på 11,6 mill. kr): Funksjon 120 Administrasjon er samla sett redusert med 1,13 mill. kr som følgje av rettingar på aktuarberekningar på pensjon med , fordeling av kursmidlar med og lønsjusteringar på Funksjon 170 Premieavvik er samla sett auka med 14,2 mill. kr som følgje av retta pensjon iht aktuarberekningar. Funksjon 180 Diverse fellesutgifter - reduksjon på 1,33 mill. kr grunna fordeling av lønsjusteringspotten.

8 3.3 Barnehagar Barnehagar Funksjon og rammer Rek 09 (netto) 3. kv Opphav. Bud 3. kv. i % Endring Førskule % Styrka tilbod til førskuleborn % Førskulelokale og skyss % 318 Barnehagar % Forklaring til endringar i for 3. (netto reduksjon på 1,9 mill. kr): Funksjon 201- Førskule redusert med 2 mill. kr som følgje av auka tildeling skjønnsmidlar på 0,8 mill kr og retta pensjon ihht aktuarberekningar med 1,2 mill. kr Funksjon 211 Styrka tilbod til førskuleborn redusert med 0,16 mill. kr som følgje av aktuarberekningar. Andre opplysningar: Normalforbruket for perioden januar til september er mellom 72,4-75% avhengig av kor mykje som er løn. Samla forbruk på 59% skuldast at mykje av inntektene kjem tidleg på året. 3.4 Grunnskuleopplæring Grunnskule Funksjon og rammer Rek 09 (netto) 3. kv Opphav. Bud 3. kv. i % Endring Grunnskule % Vaksenopplæring % Spesialskular % Skulefritidstilbod % Skulelokaler % Skuleskyss % Musikk- og kulturskular % -328 Grunnskule % Forklaringar til endringar i 3. (netto reduksjon på 1,6 mill. kr): Funksjon 202 redusert med 0,62 mill. kr som følgje av retta pensjon ihht aktuarberekning. Funksjon 215 redusert med 0,033 mill. kr som følgje av reduksjon i bemanning på SFO skuleåret /2011 pga redusert antal barn. Funksjon 222 redusert med 0,32 mill. kr som følgje av retta pensjon ihht aktuarberekning. Funksjon 383 redusert med 0,33 mill. kr som følgje av reduksjon i antal årsverk frå skuleåret 2009/ til /2011 og retta pensjon ihht aktuarberekning.

9 3.5 Kommunehelse Kommunehelse Funksjon og rammer Rek 09 (netto) 3. kv Opphav. Bud 3. kv. i % Endring Førebyggjing - skule og helsestasjonsteneste % Anna førebyggande helsearbeid % Diagnose, behandling, rehabilitering % -130 Kommunehelse % -89 Forklaring til endringar i 3. (netto reduksjon på 0,09 mill. kr): Funksjon 232 Førebygging - skule og helsestasjonsteneste- reduksjon på 0,17 mill. kr som følgje av retta pensjon iht aktuarberekningar. Funksjon 233- Anna førebyggande arbeid auke samla sett på 0,2 mill. kr som følgje av at erte inntekter frå samarbeidskommunar for folkehelsetenester vert trekt ut med 0,25 mill kr, overføringar av folkehelsemidlar til private vert auka med 0,09 mill. kr i tråd med overføringar frå staten. Pensjonen er redusert med 0,13 mill. kr iht aktuarberekningar. Andre opplysningar: Forbruket per 2. er 71% og er såleis i tråd med eit normalforbruk på 72,4-75%. 3.6 Pleie- og omsorg Pleie- og omsorgstenesta Funksjon og rammer Rek 09 (netto) 3. kv Opphav. Bud 3. kv. i % Endring Aktivisering eldre og funskjonshemma % Pleie, omsorg, hjelp i institusjon % Pleie, omsorg, hjelp i heimen % Institusjonslokaler % -107 Pleie- og omsorgstenesta % Forklaringar til endringar i 3. : Netto reduksjon -4,6 mill som følgje av løns- og pensjonsjusteringar

10 3.7 Sosialteneste og NAV Sosialteneste og NAV Funksjon og rammer Rek 09 (netto) 3. kv Opphav. Bud 3. kv. i % Endring Rådgjeving, rettleiing og sosialt føreb. arbeid % Tilbod til personar med rusproblem % Kommunale syssesetjingstiltak % Introduksjonsordning % Kvalifiseringsordning % Økonomisk sosialhjelp % 0 Sosialteneste og NAV % -199 Forklaring til endringar i 3. (netto reduksjon på 0,2 mill. kr): Netto reduksjon på 0,2 mill kr som følgje av rettingar på pensjonskostnad i tråd med aktuarberekningar. Andre opplysningar: Forbruket ligg på 74% og er såleis innanfor normalen på 72,4-75%. 3.8 Barnevern Barnevern Funksjon og rammer Rek 09 (netto) 3. kv Opphav. Bud 3. kv. i % Endring Barnevernteneste % Barneverntiltak i familien % Barneverntiltak utanfor familien % 7 Barnevern % -175 Forklaring til endringar i 3. (netto reduksjon på 0,18 mill. kr) : Netto reduksjon på 0,18 mill. kr som fylgje av rettingar på pensjon i tråd med aktuarberekningane. Andre opplysningar: Forbruket er samla sett 66% og ligg såleis under normalen for januar-september på 71,4-75%. Det skuldast at det til no i år er behov for mindre hjelp frå staten i form av barnevernsplassar.

11 3.9 Bustader Bustader Funksjon og rammer Rek 09 (netto) 3. kv Opphav. Bud 3. kv. i % Endring Kommunalt disponerte bustader % Bistand til etabl. av eigen bustad % Bustadbyggjing / utleige / finansiering #DIV/0! Bustadbyggjing og fysiske bumiljøtiltak % 790 Bustader % 733 Forklaringar til endringar i 3. : Funksjon 265 Kommunalt disponerte bustader - løns- og pensjonsjusteringar Funksjon 315 Bustadbyggjing og fysiske bumiljøtiltak - oppretta KBTS Andre opplysningar: Funksjon 315 har eit tilsynelatande overforbruk på 147%. Dette knyter seg til førebels manglande refusjonar P71094 skredsikringstiltak Gartveit (HST-070/09), i tillegg til at finansieringa til dette prosjektet vert ført på slutten av året Plan Plan Funksjon og rammer Rek 09 (netto) 3. kv Opphav. Bud 3. kv. i % Endring Plansaksbehandling % Byggje-, delings- og seksjoneringssaker % Kart og oppmåling % 467 Plan % -43 Forklaringar til endringar i 3. (netto reduksjon på 0,043 mill. kr): Funksjon Fordeling av kursmidlar, reduksjon gebyrinntekter etter prognose, løns- og pensjonsjusteringar Funksjon Innsparing stillingsheimel som stod tom til 1. november, løns og pensjonsjusteringar Funksjon reduksjon gebyrinntekter etter prognose, mindre pensjonsjusteringar

12 3.11 Næringstøtte og kommunal forretningsdrift Næringstøtte og komm. forretningsdrift Funksjon og rammer Rek 09 (netto) 3. kv Opphav. Bud 3. kv. i % Endring Kommunal næringsverksemd % Tilretteleggjing og stønad for næringslivet % Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsu % Naturforvaltning og friluftsliv % 0 Næringstøtte og komm. forretningsdrift % -19 Forklaringar til endringar i 3. (netto reduksjon på 0,019 mill. kr): Funksjon 325 Tilretteleggjing og stønad for næringslivet - Pensjonsjustering 3.12 Brann og ulukkesvern Funksjon og rammer Rek 09 (netto) Brann og ulykkesvern 3. kv Opphav. Bud 3. kv. i % Endring Førebyggjing av brannar og andre ulukker % Beredskap mot brannar og andre ulukker % 546 Brann og ulykkesvern % 532 Forklaring til endringar i 3. (netto auke på 0,53 mill. kr): Funksjon 339 Beredskap mot brannar og andre ulukker - Auke 0,55 mill gjeld lønsjustering av fasttillegg

13 3.13 Samferdsle og grøntanlegg Samferdsle og grøntanlegg Funksjon og rammer Rek 09 (netto) 3. kv Opphav. Bud 3. kv. i % Endring Samferdsleverksemder / transporttiltak 333 Kommunale vegar % Kommunale vegar, miljø og trafikksikringstiltak % Rekreasjon i tettstad % -33 Samferdsle og grøntanlegg % -131 Forklaringar til endringar i 3. (netto reduksjon på 0,13 mill. kr): Funksjon 330 Samferdsleverksemder i transporttiltak - Pensjonsjusteringar 3.14 Vatn, avlaup og renovasjon/avfall Vatn avløp og renovasjon/avfall (eks. kalk. Renter) Funksjon og rammer Rek 09 (netto) 3. kv Opphav. Bud 3. kv. i % Endring Produksjon av vatn #DIV/0! Distribusjon av vatn % Avlaupsreinsing #DIV/0! Avlaupsnett / innsamling av avlaupsvatn % Tømming av slamavskillere #DIV/0! Innsamling av avfall #DIV/0! Attvinning og slutthandsaming av avfall % 0 Vatn avløp og renovasjon/avfall (eks. kalk. Renter) % 0 Ingen endringar på VAR-området i 3..

14 3.15 Kultur Kultur Funksjon og rammer Rek 09 (netto) 3. kv Opphav. Bud 3. kv. i % Endring Aktivitetstilbod born og unge % Kulturminnevern #DIV/0! Bibliotek % Kino % Museèum % Kunstformidling % Idrett og tilskot til andres idrettsanlegg % Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg % Andre kulturaktivitetar, tilskot andres kulturbygg % Kommunale kulturbygg % 0 Kultur % -381 Forklaringar til endringar i 3. (netto reduksjon på 0,38 mill. kr): Funksjon 370 midlar til oppussing av bibliotek Ålvik er overført til Kyrkje Kyrkje Funksjon og rammer Rek 09 (netto) 3. kv Opphav. Bud 3. kv. i % Endring Den norske kyrkja % Kyrkjer #DIV/0! Andre religiøse føremål % Kyrkjegardar, gravlundar, krematorium % -17 Kyrkje % -17 Forklaring til endringar i 3. : Ingen vesentleg endringar Andre opplysningar: Forbruket ligg på 75% og er såleis innanfor normalen.

15 3.17 Skatt og rammetilskot Skatt og rammetilskot Funksjon og rammer Rek 09 (netto) 3. kv Opphav. Bud 3. kv. i % Endring Skatt på inntekt og formue % Statlege rammetilskot og øvrige generelle statstti % Generelt statstilskot vedk. flyktningar m.v % 0 Skatt og rammetilskot % 0 Forklaring til endringar i 3. : Ingen endringar Andre opplysningar: Skatteinngangen var pr på 83,4 % av et. Dette er 1,0 % lågare enn på same tid i fjor Finans Finans Funksjon og rammer Rek 09 (netto) 3. kv Opphav. Bud 3. kv. i % Endring Renter / utbyte og lån % Interne finansieringstransaksjonar % Finans % Forklaring til endringar i 3. (netto reduksjon på 3,6 mill. kr): Funksjon 870 Renter/utbytte og lån Auke 1,0 mill skuldast at det i opphavleg ikkje var teke høgd for at det må setjast av renter for nokon av fonda, m.a. VAR-fond. Funksjon 880 Interne finansieringstransaksjonar Rekneskapsmessig mindreforbruk er redusert med 4,6 mill i høve til 2..

16 4 Økonomisk oversikt - investeringar Investeringar Kvam herad Økonomisk hovudoversikt investerings, endringar i 3. INVESTERINGSINNTEKTER Opphavleg bud Bud etter 1Kv Bud etter 2Kv Bud etter 3Kv Endring 3Kv LN03 Sal av driftsmidler og fast eiendom LN05 Refusjonar LN07 Andre overføringar LN09 Sum inntekter L INVESTERINGSUTGIFTER LN11 Lønsutgifter LN12 Sosiale utgifter LN13 Varer og tenester i kommunal eigenproduksjon LN15 Overføringar LN18 Sum utgifter M FINANSUTGIFTER LN19 Avdragsutgifter LN20 Utlån LN21 Kjøp av aksjer og andeler LN22 Avsetningar til ubundne investeringsfond LN23 Avsetningar til bundne fond LN25 Sum finanstransaksjonar N LN26 Finanseringsbehov O=M+N-L FINANSIERING LN28 Bruk av lån LN29 Motteke avdrag på utlån LN31 Overføringar frå driftsrekneskapet LN32 Bruk av disposisjonsfond LN33 Bruk av ubundne investeringsfond LN34 Bruk av bundne fond LN36 Sum finansiering R LN38 Udekka/udisponert Kommentar til investeringsrekneskapen: Finansieringsbehovet i 2011 er redusert med 28,6 mill. Syner til prosjektoversikt for detaljar.

17 5 Prosjekt I dette avsnittet om drifts og investeringsprosjekt omtalar vi nye prosjekt (1), vedtekne prosjekt (2) og vedtekne prosjekt som vert avslutta i (3). Arbeidet med justeringar av prosjekt for 3. og 2011 er gjort under eitt og endringar vert lagt fram i Nye prosjekt P72110 Kjøp av tomt til næringsformål Kjøp av næringstomt i Steinsdalen vert finansiert ved bruk av næringsfond. Inntekter frå framtidig sal av desse eigedomane skal tilbakeførast til næringsfondet. Kontonr Næringsfond kr Øk.plan D71110 Kommunedelplan for industriområde i Steinsdalen Ihht vedtak for pkt. 14 d. er det oppretta prosjekt for kommunedelplan for industriområde i Steinsdalen. Kvam heradstyre ber rådmannen fremja sak med eit illustrerande forprosjekt for eit regionalt industriområde i Steinsdalen. Anbod på konsulent vert sendt ut innan Kontonr Mva. komp. frå investeringar kr P19040 Rehabilitering heradstyresal Det er ikkje tilstrekkeleg midlar igjen på P19081 Oppussing rådhus til utbetring av heradstyresalen. Det er sett av kr i 2014 til rehabilitering av heradstyresalen. Lån kr Overført frå drift (mva-kompensasjon) kr P60111 Bustad Vikøy gnr. 7 bnr. 181 Til gebyr og oppussing av bustad. konto bustadfeltfondet kr P60110 Asfaltering 2011 Det er behov for asfaltering av driftskrevjande grusvegar. Torvik/Tveiten er mest aktuell. Vidare ynskjer ein å reasfaltera eindel strekningar med stor slitasje/hjulspor som medfører store ekstrakostnader i vinterdrift. Lån kr Kontonr Mva. komp. frå investeringar kr Overført frå drift (mva-kompensasjon) kr

18 P61110 VA ledning Kvammapakken: Gjeld VA- ledningar i trasear som inngår i Kvammapakken (Tunnel Børve, Kaldestad-Vikøy, Øystese-Lauspa, Nes-Tolo), og tilslutnad til eksisterande nett i tilknyting til desse. Samla kostnader er vurdert til 7, 5 mill, fordelt med 4,2 i 2011, 2,3 i 2012 og 1,0 i Sjølvfinansierande lån kr P61111-oppgradering Hovudrensanlegg Avløp: I samsvar med forskriftskrav må RA Tolo (Norheimsund) og Notanes (Øystese) oppgraderast, jfr. og gjeldande Kommunedelplan Avløp. Kor omfattande krava blir er ikkje endeleg avklart ein ventar at det vil bli handsama hjå Fylkesmannen i slutten av året. Kostnadene med desse tiltaka er såleis usikre, og må oppdaterast i løpet av Førebels er ert 2 mill. pr.år Sjølvfinansierande lån kr P61112-Rehabilitering VA-anlegg: Rehabilitering av gamle/dårlege ledningsanlegg og separering av overvatn/spillvatn må prioriterast- Jfr.førre prosjekt og behovet for rett dimensjonering av det. Budsjettert med 1,5 mill i 2011 og Sjølvfinansierande lån kr Vedtekne prosjekt Driftsprosjekt P11010 Næringsutvikling i Ålvik Prosjektet har ei totalramme på 4,6 mill. kr. Primo november var det brukt. 3,5 mill. Det er vedteke å bruka resten av midlane til Veg til fjells som no er under regulering og kafé i Ålvik som også er under arbeid og skal avsluttast i Det vert ikkje lagt inn ramme i og 2011, men det vil verta brukt av tidlegare vedteken ramme som ikkje er nytta. Prosjektet er finansiert over fond nr Næringsutvikling i Kvam, restbeløp kr og resten med overføringar frå staten og private. P15062 Turistveg Hardanger, ny oppstart Prosjektet har ei totalramme på 3,3 mill. kr. Det har vore liten aktivitet i prosjektet dei siste åra. Det er planlagt å gjennomføra noko sikringsarbeid på stien opp til og rundt Steinsdalsfossen i. Rest på totalramma er kr. 1.1 mill. kr. Turistveg Hardanger har no lagt fram planar for utbygging rundt Steinsdalsfossen. Prosjektet har ein totalkostnad på om lag 40 mill og turistvegen har avsett kr 25 mill. Resten må finansierast på anna vis og kommunen og fylkeskommunen vil nok verta utfordra. Prosjektet er finansiert over fond nr Næringsutvikling i Kvam

19 P15081 Økolyft Prosjektet kom ikkje skikkeleg i gang før i 2009 og vil halda fram i og Samla ramma for prosjektet er om lag 1,5 mill. Det er ingen endring i opphavleg finansieringsplan. Kvam herad sin del av prosjektet er finansiert over fond nr.. Andre statlege overføringar kr Overføringar frå private kr Konto Næringsfond kr Sum finansiering kr P19071 Jondalstunnelen Jondalstunnelen er no vedteken og starta opp. Det er difor stor truleg at Kvam herad må betala inn sin del av investeringa i eller Utbyte frå Kvam kraftverk AS kr ,- P19091 E-takst auke 0,75 mill Opprinneleg ramme på 5 mill, prosjektet hadde eit overforbruk på 0,6 mill då alle i Kvam hadde fått ein eigedomsskattetakst. I 1.srapport vart ramma auka med 2 mill for å dekka overforbruket samt dekka kostnadane til handsaming av dei om lag 700 klagene. Arbeidet med klagene er godt i gang men vil halda fram i Det vert gjort framlegg om å auka ramma med kr i Midlane skal nyttast til løn til tilsette, nemndene, takstfolk og juridisk hjelp. konto nr Mva.kompensasjon frå investeringsprosjekt kr P60093 Kompensasjonsmidlar veg Alle midlane for vert ikkje nytta og det vert gjort framlegg om å overføra 1,0 mill. kr. Til Kompensasjonsmidlar for arbeidsgivaravgift frå Hordaland fylkeskommune. P71091 Tettstadplan for Ålvik Det er ikkje nytta midlar til dette prosjektet i så det vert gjort framlegg om å overføra 1,25 mill av ramma til Planen har vore på høyring, ynskje lokalt om å endra planen, slik at det ikkje gjort omfattande inngrep i private hagar. Kompensasjonsmidlar for arbeidsgivaravgift frå Hordaland fylkeskommune. P71101 Straumen Båthamna Nhs. aust (HST-173/08) Vedtaket i heradsstyret er slik: Heradsstyret gjev komiteen for moglegheitsstudien Straumen Båthamna Norheimsund aust, fullmakt til å inngå avtale og godkjenna pris for gjennomføring av reguleringsplan for området. Tiltaket vert finansiert med lån frå bustadfeltfondet med tilbakebetaling til fondet i Etter ny vurdering vert det no gjort framlegg om å fordela ramma for 2012 med kr i og kr i Tilbakebetaling til konto Bustadfeltfond i Planen er godt i gang, med Geoplan som prosjektleiar. Konto Bustadfeltfond (lån) kr Mva kompensasjon drift kr Sum finansiering kr

20 P71102 Klima- og energiplan, jfr. HST sak 114/07, nr. 31 Midlane vert ikkje nytta i og ramma på kr er overført til Det er motteke tilsagn frå Enova på kr Planarbeidet vil starta opp i januar/februar Tilskot frå Enova kr Konto Mva. komp. frå investeringar kr Sum finansiering kr Investeringsprosjekt P13094 Web-sak sakshandsamarsystem oppgredering Prosjektet har ramme frå 2009, det gjenstår kr på ramma. Denne vil i og 2011 verta nytta til søknadsmodul. Det vert ikkje gjort framlegg om tidsforskyving i ramma, men løyvd ramme for 2009 vert nytta. Konto Kapitalfond kr P13121 IT investeringar 2012 Dette har vore eit årleg prosjekt for å dekka behovet for nytt evt. skifta utstyr innanfor nettverk, PC-ar, programvare og servarar. Lån kr Konto Mva. komp. frå investeringar kr Overført frå drift (mva kompensasjon) kr Sum finansiering kr P13131 IT investeringar 2013 Dette har vore eit årleg prosjekt for å dekka behovet for nytt evt. skifta utstyr innanfor nettverk, PC-ar, programvare og servarar. Lån kr Konto Mva. komp. frå investeringar kr Overført frå drift (mva kompensasjon) kr Sum finansiering kr P19092 Øystese Kraft AS red. 0,15 mill Prosjektet vart fremja i samband med HST sak 059/09. Det vart sett av 0,3 mill. kr. til kostnader i første fase. Primo november er det nytta kr ,-. Det vert lagt fram forslag om å redusere toltalramma til kr og flytta resten av ramma (kr ) til Konto nr Uttak Eigenkapital Kvam Kraftverk kr P19101 Inventar rettslokale Kvam herad har teke i bruk nye rettslokale ved Norheimsund Industrier AS. Dei gamle møblane er ikkje tilpassa ny rettssal og bør oppgraderast. Midlane vert ikkje nytta i og ramma på kr er overført til 2011.

21 Konto Kapitalfond kr P31091 Tilbygg/ombygging Toloheimen (HST 057/09) I samsvar med HST 057/09 er prosjektet starta opp, med planlegging i. Det er vidare ert med det vert gjort framlegg om endring i tidsplan med ramme på 8,3 mill i 2011 og 8,1 i Lån kr Overføringar frå fylket kr Kontonr Mva. komp. frå investeringar kr Overført frå drift (mva kompensasjon) kr Sum finansiering kr P50021 Regionalt kulturhus Alle midlane vert ikkje brukt i og det vert gjort framlegg om å overføra kr til Lån kr Tilskot/gåve (motteke) kr Sum finansiering kr P60071 Tørvikbygd barnehage, utviding Tørvikbygd barnehage er flytta inn i mellombelse lokale i bedehuset fram til ny barnehage er ferdig. I samband med dette er det investert i utstyr i bedehuset for kr Dette utstyret skal takast med over i den nye barnehagen når den står ferdig. Resten av ramma er fordelt på i 2011 til planlegging og byggestart er utsett til 2014 grunna den samla investeringsbelastninga til heradet. Det er ingen endring i ramma på noverande tidspunkt. Lån kr Investeringstilskot kr Konto Kapitalfond kr Konto Mva. komp. frå investeringar kr Overført frå drift (mva kompensasjon) kr Sum finansiering kr P60081 Investering i Trafikksikringsplan Arbeidet med investering i Trafikksikringsplanen er ikkje kome skikkeleg i gang. Det vert difor gjort framlegg om å flytta kr av ramma for til 2013 og at ramma for 2011og 2012 vert oppretthalde. Lån kr ,- P60091 Ny barnehage - Bjørketeigen Arbeidet er i gang, men det vert nytta om lag 1 mill mindre av ramma i og det vert dermed gjort framlegg om å overføra 1 mill av ramma frå til Lån kr Konto Mva. komp frå investeringsprosjekt kr Overført frå drift (mva kompensasjon) kr Sal tomt Busdalen, min. kr Sal Sjydnahaugen, min. kr Investeringstilskot, min. kr Sum finansiering kr

22 P60092 Fornyingsplan bilar/utstyr teknisk Ny brannbil i Norheimsund er bestilt men vert ikkje levert før i 2011, det vert difor gjort framlegg om å flytta 1,4 mill av ramma for til Resten av investeringa skal i skal nyttast til ny bil for parkvesenet. Opphavleg ramme for 2011 skal nyttast innanfor VA området. Lån kr Sjølvfinansierande lån Kr Sum finansiering kr P60101-Ålvik barnehage, tilbygg: Arbeida er lyst ut på tilbod, av totalramme på 7 mill. attstår 6,5 mill. Eindel av dette blir nytta resten av, og det vert gjort framlegg om å overføra 5,5 mill til Lån kr Konto Mva. komp frå investeringsprosjekt kr Overført frå drift (mva kompensasjon) kr Sum finansiering kr P60102 Sjøfront ved Øysteseparken Investeringa vert ikkje gjennomført i og det vert gjort framlegg om å flytta kr av ramma over til Konto nr Kapitalfond kr Tilskot frå Øystese grendeutval kr Kontonr Mva. komp. frå investeringar kr Overført frå drift (mva kompensasjon) kr Sum finansiering kr P62081 Tiltak Sandven, lagerbygg Tiltaket omfattar HMS - utbetringar og tilretteleggingar elles. Primo november er det nytta 0,1 mill. kr. Ramma er på 0,5 mill. kr., der 0,4 mill. kr. vert føreslege nytta i Lån kr Sjølvfinansierande lån kr Sum finansiering kr P71092 Strandvegen (HST 048/09) Prosjektering og grunn undersøkingar for byggjetrinn 2 er under arbeid og det vil verta lagt fram eige sak for byggetrinn 2. Konto Kapitalfond kr Overført frå drift (mva kompensasjon) kr Sum finansiering kr P71093 Oppgradering Mundheim sentrum Dette arbeidet er ikkje kome i gang og det vert gjort framlegg om å overføre kr av ramma til Konto nr Bustadfeltfond kr Overført frå drift (mva kompensasjon) kr Sum finansiering kr

23 P90074 Norheimsund barneskule Gjennomføringa har svært stram tidsplan, men planlanlagt ferdigstilling juni 2012 / innflytting august Overflytting til mellombels lokale i Norheimsund u.skule blir våren Detaljplanlegging er under arbeid, tilbod på byggearbeida kjem inn våren Evt. avvik på kostnadskalkyle blir teke opp då. Det vert gjort framlegg om å overføra 15. mill av ramma frå til Grunna manglande midlar på fond vert det gjort framlegg om auka bruk av lån. Lån kr Konto Mva. komp frå investeringsprosjekt kr Overført frå drift (mva kompensasjon) kr Sum finansiering kr P90121 Symjebasseng i Norheimsund Det er ikkje endringar på dette prosjektet som ligg inne med ramme i 1013 Lån kr Overført frå drift (mva kompensasjon) kr Sum finansiering kr Aktive VA prosjekt Dei fleste prosjekta i denne gruppa er forklart i detalj i Kommunedelplanen for avløp P60062 Veg og VA Norheimsund sentrum/vest auke 5 mill Det har ved gjennomføring av dette prosjektet vist seg å bli nødvendig med relativt store justeringar og framdrift har då òg blitt seinka. Samansying med rundkjøringa i Fv7 er også ein faktor i dette. Prosjektet var ert med 12,9 mill. i 2009, etter innkome tilbod. Det har ved gjennomføring vist seg å bli betydeleg justeringar av massar (meirkostnad 1,4 mill), og nødvendige tilleggsarbeid (kostnad 1,7 mill). Innløysing av hus/grunn er underert 2 mill og kostnad nær 3 mill. Lønskostnader og konsulentkostnader er underert - samla lønskostnader pr.nov. 0,7 mill og nytta konsulenttenester er 0,4 mill. Det står att i dag om lag 0,5 mill. i restarbeid, og det er uteståande refusjonar for same sum. Budsjettet blir difor føreslege justert opp med 5 mill. inkl. mva., Lån kr Sjølvfinansierande lån kr P61073 Ny pumpestasjon P5, Tolo Det er ikkje nytta ramma for og det vert gjort framlegg om å overføra kr frå til Sjølvfinansierande lån kr ,- P61074 Separering og vatn Sundsvik og Norheim Det er primo november nytta 0,5 mill kr. av ramma på 3,2 mill. kr. Det vert tilrådd å overføra kr av ramma for til i tråd med forventa framdrift. Sjølvfinansierande lån kr

24 P61081 Utsleppssanering Evjo, Øystese Det er ikkje nytta ramma for og det vert gjort framlegg om å overføra kr frå til Sjølvfinansierande lån kr P61082-VA-anlegg mot Eikedalen Dette er ert med tilsaman 20 mill., der berre små summar er nytta så langt. Det er lagt opp til planlegging (2 mill) i 2011 og bygging 2012/2013. Det vert gjort framlegg om endring av rammene i samsvar med tidsplan. Prosjektet vil vera eit samarbeidsprosjekt med Samnanger,- grunna liten kapasitet er ikkje avklaringar med Samnanger ferdige,- fullføring av desse og utlysing av planleggingsoppdrag bør vera ferdige jan Sjølvfinansierande lån kr P61083 Oppgradering vassverk Kvamskogen Dette heng saman med førre prosjekt, - det må ved utlysing/planlegging og seinare og bygging vera tett kontakt mellom desse prosjekta. Tiltaket har grunnlag i krav frå Mattilsynet, i tillegg til nødvendig driftsmessig forbetring/utvikling. Kostnad er rel.usikker førebels ert med totalramma på 8,0 mill. Det vert gjort framlegg om å forskyva prosjektet 1 år i tid, slik at ramma vert fordelt med 0,05 mill i 2009, 0 mill i, 4 mill. i 2011 og 3,95 mill i Sjølvfinansierande lån kr ,- P61091 Felles slamavskiljar Vikøy Prosjektet var planlagt utført i 2009, men er no utsett til Ramma på 0,7 mill. kr. vert difor føreslege flytta til Sjølvfinansierande lån kr ,- P61092 Sanering VA NHS sentrum Sanering av leidningar frå Haldeplassen mot Kaldestad. Prosjektet var planlagt gjennomført i 2009 og. Prosjektet er føreslege utsett til 2011 og Det vert gjort framlegg om å flytta ramma for til 2012 Sjølvfinansierande lån kr ,- P61101 kloakksanering Kvam Prosjektet skulle vore sluttført i 2020 men arbeidet held fram i 2011 og det vert gjort framlegg om å overføra 2,5 mill av ramma frå til Sjølvfinansierande lån kr ,- P61102 Vassleidning Torpe, vidareføring Ny vassforsyning til Torpe til erstatning for noverande, dårlege forsyningsløysing er no sett opp for gjennomføring i 2011 og 2012, med 2 mill. pr. år. Prosjektet vil også ta med avløpsløysingar der dette er naturleg. Det vert gjort framlegg om å flytta ramma for til Sjølvfinansierande lån kr ,-

25

26 5.3 Avslutta prosjekt P13062 Breiband, fase 2 Prosjektet er sluttført og det vert gjort framlegg om å overføra resten av ramma (kr ) til P13101 IT-investeringar i. P13092 Agresso økonomisystem - oppgradering Prosjektet vert avslutta i med eit overforbruk på kr P13093 KomTek - forvaltningssystem - teknisk Prosjektet vert avslutta innanfor ramma i. P13101 IT-investeringar Det er årlege IT - prosjekt for å dekka behovet for nytt evt. utskifting av utstyr innanfor nettverk, PC-ar, programvare og serverar. Det er eit overforbruk på vel kr Det vert gjort framlegg om å overføra kr frå P13062 Breiband, fase 2. P15061 Utgreiing sjøkabel Det har ikkje vore aktivitet på prosjektet i og det vert avslutta. P19081 Oppussing rådhus Det er ikkje tilstrekkelege midlar igjen på prosjektet til utbetring av heradstyresalen. Det vert gjort framlegg om å avslutta prosjektet i. P21101 IT i skulen Prosjektet vert avslutta innanfor ramma i. P50101 Digitalisering av kino Arbeidet med digitalisering av Kvam kino vert gjennomført i slutten av november og prosjektet vert avslutta i. P60022 Bustadfelt Norheimsund Det har ikkje vore aktivitet på prosjektet i og det vert avslutta. P60051 Skytebane Norheimsund / Øystese Prosjektet vert avslutta innanfor ramma i Planen vert lagt ut på høyring i november Ny skytebane er så langt kostnadsrekna til 27 mill. P60072 Holmsund sanitæranlegg og utforming Prosjektet vert avslutta innanfor ramma i. P60074 Vegplan Det har ikkje vore aktivitet på prosjektet i og det vert avslutta. P60103 Asfaltering Prosjektet vert avslutta innanfor ramma i.

27 P61011 Kloakkledning Lid Det har ikkje vore aktivitet på prosjektet i og det vert avslutta. P61071 Reservevassforsyning Prosjektet vert avslutta i med eit overforbruk på kr P61076 Overvåkingsanlegg Prosjektet vert avslutta innanfor ramma i. P61103 VA - GPS utstyr Prosjektet vert avslutta innanfor ramma i. P71094 Skredsikringstiltak Gartveit (HST-070/09) Prosjektet vert avslutta innanfor ramma i. P80090 P80099 Prosjekt knytt til tiltakspakken 2009 Alle prosjekta knytt til Tiltakspakken vert finansiert av avsette statlege midlar frå 2009 og avslutta i. Skuleprosjekt Alle skuleprosjekta bortsett frå P90074 Norheimsund barneskule vert avslutta og aktivert i.

28 Status aktive prosjekt Totalramme fordelt på år Tekst Forbruk (r ekneskap) Forbruk T.o.m 2009 Bud Bud 2011 Bud 2012 Bud 2013 Bud 2014 Rest på total ramme Sum Prosjektr amme D71110 Kommundelplan for industrområde i Steinsdalen P19140 Rehabilitering heradstyresal P60110 Asfaltering P60111 Bustad vikøy - gnr 7 bnr P61110 VA-leding kvammapakken P61111 Oppgradering hovud renseanlegg avløp P61112 Rehabilitering va anlegg P72110 Kjøp av tomt til Næringsformål Sum nye prosjekt P11010 Næringsutvikling i Ålvik P15062 Turistveg Hardanger, ny opps tart P15081 Økoløft P19071 Jondalstunnelen P19091 E-takst P60093 Kompensasjonsmidlar veg P71091 Tettstadplan for Ålvik P71101 Straumen - Båthamna Nhs. aust (HST-173/08) P71102 Klima- og energiplan, jfr. HST - sak 114/07 nr Sum aktive driftsprosjekt P13094 Web-sak - sakshandsamarsystem - oppgradering P13111 IT-investeringar P13121 IT-investeringar P13131 IT-investeringar P19092 Øystese Kraft AS P19101 Inventar rettslokale P31091 Tilbygg/ombygging Toloheimen (HST 057/09) P50021 Regionalt kulturhus P60071 Tørvikbygd barnehage, utviding P60072 Holmsund - sanitæranlegg og utforming P60081 Investeringar i Trafikksikringsplan P60091 Ny barnehage Bjørketeigen P60092 Fornyingsplan bilar/ut styr Tenis k P60101 Ålvik barnehage, tilbygg P60102 Sjøfront ved Øysteseparken P62081 Tiltak Sandven lagerbygg P71092 Strandvegen (HST 048/09) P71093 Oppgradering Mundheim sentrum P90121 Symjebas seng i Norheimsund Sum aktive investeringsprosjekt P90074 Norheimsund barneskule Sum aktive skuleprosjekt P60062 Veg og VA Norheimsund sentrum/vest (76) P61073 Ny pumpestasjon P5, Tolo P61074 Separering og vatn Sundsvik og Norheim P61081 Utsleppsanering Evjo, Øystese P61082 VA-anlegg mot Eikedalen P61083 Oppgradering vassverk Kvamskogen P61091 Felles slamavskiljar Vikøy P61092 Sanering VA NHS sentrum P61101 Kloakksanering Kvam P61102 Vasssleidning Torpe, vidareføring Sum aktive VA-prosjekt Sum aktive prosjekt

29 6 Kommentar til vedteke 2013 Under er alle punkta i et for refererte (i kursiv). Ein del av desse vert kommenterte. 1. Skatt på eige og inntekt Skatt på eige og inntekt vil verta utlikna med maksimalsatsane. 2. Skattemargin Avsetnad til skattemargin er 9 %. 3. Eigedomsskatt a) Med heimel for utskriving i medhald av Eigedomsskattelova 2 og 3 vert eigedomsskatten i utvida til å gjelda heile heradet. b) Eigedomsskattesatsen i vert 7,0 promille i samsvar med eigedomsskattelova 13. c) Differensiering: I medhald av eigedomsskattelova 12 a vert skattesatsen (skattøyre) for bustader og fritidshus sett til 2,5 promille. d) Fritak for eigedomar etter eigedomsskattelova 7 vert gjeve for eigedomar som fell inn under 7a (Eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke eller staten) og 7 b (Bygning som har historisk verde). e) Administrasjonen vil leggja fram for heradsstyret lister med forslag til kva konkrete eigedomar som skal ha fritak for eigedomsskatt med heimel i eskl. 7. Lista vert lagt fram etter at det er gjort eit prinsipielt vedtak om at Kvam herad skal ha unntak med heimel i 7 bokstav a og b. f) Nyoppført bygning som vert nytta til husvære vert etter søknad friteken for eigedomsskatt etter eigedomsskattelova 7 i 5 år frå den tida bygningen vart ferdig eller heradsstyret endrar eller opphevar fritaket. Pkt. d) og e) vart det gjort vedtak om i sak 010/10 den Pkt. f) fekk justert tekst i sak 025/10 den slik at det ikkje er naudsynt å søkja om fritak for eigedomsskatt så lenge bygningen er 5 år eller yngre. 4. Refinansiering Rådmannen får fullmakt til å inngå avtalar om refinansiering av eksisterande lån, til å inngå avtale om lånetidspunkt og lånevilkår, samt underteikne lånekontraktar. Refinansiering av eksisterande lån skal ikkje medføre endring i den reelle avdragsplanen. 2 lån i KLP Kommunekreditt og 1 lån i Kommunalbanken vart refinansiert til 1 lån i Kommunalbanken på om lag 54,9 mill. kr. Vilkåra er fastrente i 3 år til 3,51 % effektiv rente. Samla avdragtid er 21 år og ikkje endra i høve til reel avdragsplan. I oktober vart eit lån på kr 100 mill refinansiert til fastrentelån i 5 år med 3,85 % effektiv rente. Lånet er avdragsfritt i 5 år. 5. Låneavdrag Det skal betalast 20,3 mill.kr i avdrag i.

KVAM HERAD - BUDSJETT 2012

KVAM HERAD - BUDSJETT 2012 KVAM HERAD - BUDSJETT 2012 Framlegg til budsjett 2012/ økonomiplan 2012-2015 frå Kvam formannskap: Kvam heradsstyre vedtek følgjande: 1. Skatt på eige og inntekt Skatt på eige og inntekt vil verta utlikna

Detaljer

1. Skatt på eige og inntekt Skatt på eige og inntekt vil verta utlikna med maksimalsatsane.

1. Skatt på eige og inntekt Skatt på eige og inntekt vil verta utlikna med maksimalsatsane. HST-116/05 Vedtak: 1. Skatt på eige og inntekt Skatt på eige og inntekt vil verta utlikna med maksimalsatsane. 2. Skattemargin Avsetnad til skattemargin er 9 % 3. Eigedomsskatt Eigedomsskatt for 2006 vert

Detaljer

Økonomistatus for Kvam herad pr 1. kvartal 2011

Økonomistatus for Kvam herad pr 1. kvartal 2011 Økonomistatus for Kvam herad pr 1. 1 Innleiing Rapporten for 1. gjer ein oversikt over korleis rådmannen har fordelt det generelle innsparingskravet på 6 mill, nye utfordringar og inntekter som har dukka

Detaljer

Rekneskapsrapport - 2008 - Funksjonar og tenester

Rekneskapsrapport - 2008 - Funksjonar og tenester 1:22 Politisk verksemd Funksjon 11 Politiske organ 3 72-62 3 1 3 685-674 111 Kommune- og stortingsval 9 9 6 3 12 Kontroll, tilsyn og revisjon 1 Politisk styring og kontrollorgan 3 35 3 81-62 3 2 3 691-671

Detaljer

061/13: KVAM HERAD - BUDSJETT 2014 OG ØKONOMIPLAN 2014-2017

061/13: KVAM HERAD - BUDSJETT 2014 OG ØKONOMIPLAN 2014-2017 061/13: KVAM HERAD - BUDSJETT 2014 OG ØKONOMIPLAN 2014-2017 FSK-061/13 Tilråding: Kvam heradsstyre vedtek følgjande: 1. Hovudstrategi for Kvam herad a. Kvam herad skal i tillegg til lovpålagte oppgåver

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

8. Hardinghuset må vurderast som reiselivsfyrtårn og tilpassast ny plassering som fylgje av ny reguleringsplan for området.

8. Hardinghuset må vurderast som reiselivsfyrtårn og tilpassast ny plassering som fylgje av ny reguleringsplan for området. Konsesjonskrafta: Kvam heradsstyre ber rådmannen leggja fram ei sak vedkommande salg av konsesjonskrafta til Kvam herad. Saka må innehalde kva strategiske prissikringsrammer som bør nyttast. Saka må føreleggja

Detaljer

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank.

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank. MODALEN KOMMUNE Rådmannen Rådmannen er den øvste administrative leiaren i kommunen og skal førebu saker og sette i verk det som politikarane bestemmer. Alle saker og dokument som vert lagt fram til politisk

Detaljer

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 Budsjettskjema 1A, 2A, 1B drift, hovudoversikt drift, hovudoversikt investering og detaljar investering KSvedtak 65/15, driftsbudsjett

Detaljer

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten.

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. Saksframlegg Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkivsaksnr.: 14/231-17 Arkiv: 2. tertialrapport 214 Formannskapet si tilråding: 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. 2. Kommunestyret

Detaljer

066/12: KVAM HERAD - BUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016

066/12: KVAM HERAD - BUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 066/12: KVAM HERAD - BUDSJETT - ØKONOMIPLAN - 2016 FSK-066/12 Tilråding frå formannskapet: Kvam heradsstyre vedtek følgjande: 1. Hovudstrategi for Kvam herad Kvam herad skal i tillegg til lovpålagte oppgåver

Detaljer

Tabellen under viser hovudoversikt drift fordelt på vedteke KOSTRA tema for Kvam herad: Hovudoversikt drift 2009. Fordelt på Kostra-tema

Tabellen under viser hovudoversikt drift fordelt på vedteke KOSTRA tema for Kvam herad: Hovudoversikt drift 2009. Fordelt på Kostra-tema 2. Tertial Innleiing I rapporten for 2. tertial vert endringane for kvart rammeområde kommentert. Rammeområda samsvarer med rammeområda som vart vedteke i økonomireglementet for Kvam herad. Det har i 2.

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 - perla ved Sognefjorden - Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 Arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rådmannen Oversyn over økonomiplanperioden Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rekneskap Budsj(end) Budsjett

Detaljer

Tertialrapport 2 tertial 2015

Tertialrapport 2 tertial 2015 Tertialrapport 2 tertial 2015 for Balestrand kommune Rådmannen TERTIALRAPPORT 2. tertial 2015, periode 8/2015 1. Innleiing Det skal leggast fram rapport om rekneskapen i høve til budsjett og den kommunale

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.03.2015 Dykkar dato 07.01.2015 Vår referanse 2015/285 331.1 Dykkar referanse Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2016/25-18 Grethe Lassemo, 35067109 200 22.03.2016 Kostra tal 2015 - vedlegg til årsmeldinga KOSTRA - KOmmune STat

Detaljer

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 REKNESKAP Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 Økonomiske oversikter - drift Oppr.budsj. 2012 Driftsinntekter Brukarbetalingar 20801187 19428000 19336000 4709 Andre sals- og leieinntekter 29365143

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014 Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Rådmannen 15.11.2011 Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 29.10.11 Økonomiplan

Detaljer

Oppgave mangler 11.874 9.327 37.102 2.042 852 106,7. Administrasjon 23.806 20.872 41.799 420 522 120,2 1,6

Oppgave mangler 11.874 9.327 37.102 2.042 852 106,7. Administrasjon 23.806 20.872 41.799 420 522 120,2 1,6 og slønn pr.. Vekst i fra 1.12.2012 til 1.12.. pr. 1.12.. gruppe svekst Oppgave mangler 11.874 9.327 37.102 2.042 852 106,7. Administrasjon 23.806 20.872 41.799 420 522 120,2 1,6 100 Politisk styring 179

Detaljer

Kvam herad. Kvam heradsstyre 15.12.2009 125/09 LARVIK

Kvam herad. Kvam heradsstyre 15.12.2009 125/09 LARVIK Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam eldreråd 20.11.2009 038/09 LARVIK Kvam formannskap 24.11.2009 059/09 LARVIK Rådet for menneske med nedsatt 26.11.2009

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 31.03.2014 Dykkar dato 10.01.2014 Vår referanse 2014/539 331.1 Dykkar referanse 13/1038 Bømlo kommune Kommunehuset 5430 Bremnes Bømlo

Detaljer

Kvam herad. Samandrag: Rådmannen legg fram rapport om økonomien i heradet etter første tertial. Rapporten viser ei utfordring på vel kr 4 mill.

Kvam herad. Samandrag: Rådmannen legg fram rapport om økonomien i heradet etter første tertial. Rapporten viser ei utfordring på vel kr 4 mill. Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam eldreråd 25.05.2007 026/07 ANHE Kvam formannskap 29.05.2007 069/07 ANHE Kvam heradsstyre 12.06.2007 049/07 ANHE Avgjerd

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport 2. kvartal 2010 Kvam herad Kvartalsrapport 2. kvartal www.kvam.no - 2. kvartal Innleiing Rapporten for 2. kvartal viser bl.a. ei oversikt over nye vedtak i som har økonomisk verknad, kommentarar til vedtaket frå desember

Detaljer

Budsjettjusteringer desember 2014

Budsjettjusteringer desember 2014 Budsjettjusteringer desember 2014 Pensjonsutgifter; I budsjettet er det på konto 10902.9000.1804 sett av kr. 10.505.000 til kompensasjon lønsauke og til dekking av utgifter til Klp (kommunal landspensjonskasse)

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 07.02.2012 Dykkar dato 16.01.2012 Vår referanse 2012/1088 331.1 Dykkar referanse Ullensvang herad Heradshuset 5780 Kinsarvik ULLENSVANG HERAD

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 20.05.2015 8/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2008 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 18.12. 2007.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2008 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 18.12. 2007. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 55 57 21 43 Vår dato Dykkar dato 29.01.2008 Vår referanse 2008/1396 331.1 Dykkar referanse Kvam herad Grovagjelet 16 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT OG

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 11.02.2015 Dykkar dato 06.02.2015 Vår referanse 2015/1128 331.1 Dykkar referanse Voss kommune, Postboks 145, 5701 Voss VOSS KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 03.04.2014 Dykkar dato 07.03.2014 Vår referanse 2014/3228 331.1 Dykkar referanse Fjell kommune, Postboks 184, 5342 Straume FJELL KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Kostra funksjonskode Kostrafunksjon Ansatte Årsverk Grunnølnn. Oppgave mangler 000 Oppgave mangler 19.877 14.907 36.993 2.

Kostra funksjonskode Kostrafunksjon Ansatte Årsverk Grunnølnn. Oppgave mangler 000 Oppgave mangler 19.877 14.907 36.993 2. Ansatte, årsverk, lønn og svekst per kostra funksjonskode Oppgave mangler 000 Oppgave mangler 19.877 14.907 36.993 2.814 843 102,1-1,0 Administrasjon. Totalt i sektoren 27.661 24.107 41.342 551 595 114,1

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Budsjett 2011. Rådmannen sitt framlegg

Budsjett 2011. Rådmannen sitt framlegg Budsjett 2011 Rådmannen sitt framlegg Utgangspunktet - stoda Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per innbyggar 2006 2007 2008 2009 Lærdal 58 033 64 257 71 297 79 632 KG 03 56 145 59 658 64 485 69

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 07/350-4

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 07/350-4 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 07/350-4 Rekneskapsrapport pr. TILRÅDING: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Saka vert framlagd utan tilråding. ::: Sett

Detaljer

Kommunen er under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 11.04.2014 Dykkar dato 31.01.2014 Vår referanse 2013/16208 331.1 Dykkar referanse 14/399 Meland kommune, Postboks 79, 5906 Frekhaug MELAND KOMMUNE

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Dato: 06.03.2012 kl. 9:00 Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00008. 23/12 12/00294-3 Godkjenning av protokoll for formannskapet 06.03.

Dato: 06.03.2012 kl. 9:00 Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00008. 23/12 12/00294-3 Godkjenning av protokoll for formannskapet 06.03. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 06.03.2012 kl. 9:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00008 Tilstades: Oddvar Grøthe Helene Sagabråten Marthe Thorset Steimler Jan Egil Halbjørhus Olav Støyten Andre:

Detaljer

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -31 195 332-32 454 000-32 988 000. Skatt -31 195 332-32 454 000-32 988 000

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -31 195 332-32 454 000-32 988 000. Skatt -31 195 332-32 454 000-32 988 000 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000

Detaljer

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -30 486 606-32 988 000-34 690 000. Skatt -30 486 606-32 988 000-34 690 000

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -30 486 606-32 988 000-34 690 000. Skatt -30 486 606-32 988 000-34 690 000 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 30 486 606 32 988 000 34 690 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 30 486 606 32 988 000 34 690 000

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 13.4.2015 9/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Vedlegg 1-Årsrekneskap 2014 investering

Vedlegg 1-Årsrekneskap 2014 investering Bruker: 18SVEFEI Klokken: 21:59 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 1 Prosjekt: 100 IKT INVESTERINGAR Ansvar: 120 RÅDMANN/FELLESTENESTER Teneste: 12011 ADMINISTRATIV LEIING 31950 DATAPROGRAM 157.138,80 750.000-21.741,80

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Andrea Fivelstad Arkivsak: 2014/558 Løpenr.: 9934/2014. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap Ørsta kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Andrea Fivelstad Arkivsak: 2014/558 Løpenr.: 9934/2014. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap Ørsta kommunestyre ØRSTA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Andrea Fivelstad Arkivsak: 2014/558 Løpenr.: 9934/2014 Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap Ørsta kommunestyre Saka gjeld: ENDRINGAR DRIFTSBUDSJETT OG

Detaljer

Økonomisk driftsoversikt på LN-nivå 2008

Økonomisk driftsoversikt på LN-nivå 2008 HOVUDOVERSIKT PÅ KONTONIVÅ 2008 Tabellen viser på kontonivå kva som ligg i kvart LN-nummer i hovudoversikta i årsrekneskapen. Økonomisk driftsoversikt på LN-nivå 2008 LN03 Brukarbetalingar 16000 Brukarbetaling

Detaljer

Tiltaks- og endringsliste B-15, ØP 2015-18. KOSTRAFUNKSJON - Netto driftsutgifter pr funksjon

Tiltaks- og endringsliste B-15, ØP 2015-18. KOSTRAFUNKSJON - Netto driftsutgifter pr funksjon Tiltaks- og endringsliste B-15, ØP 2015-18. KOSTRAFUNKSJON - Netto driftsutgifter pr funksjon Opphaveleg Budsjett BUDSJETTVERSJON Tiltak Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015/V:540 2015 2016 2017 2018 100

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012, økonomiplan 20122015 Framlagt formannskapet 9.11.2011 Endring i rådmannen sitt framlegg til budsjett av 12.10.2011 nr.1 Side 1 av 8 INNLEIING: Dette dokumentet tek utgangspunkt i rådmannen

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 17.03.2015 Dykkar dato 09.01.2015 Vår referanse 2015/454 331.1 Dykkar referanse 14/865 Etne kommune Postboks 54 5591 ETNE Etne kommune

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 13.desember 2012.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 13.desember 2012. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 14.06.2013 Dykkar dato 18.12.2012 Vår referanse 2012/16386 331.1 Dykkar referanse 12/2669 Askøy kommune Postboks 323 5323 Kleppestø ASKØY KOMMUNE

Detaljer

Fræna kommune. Saksframlegg. Økonomiplan 2010-2013 og budsjett 2010

Fræna kommune. Saksframlegg. Økonomiplan 2010-2013 og budsjett 2010 Fræna kommune Arkiv: 145 Arkivsaksnr: 2009/1286-11 Sakshandsamar: Oddbjørg Hellen Nesheim Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet i Fræna kommune 13/2009 23.11.2009 Formannskapet i Fræna kommune

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

Sak 11/14 Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 08.05.2014 Dykkar dato 04.04.2014 Vår referanse 2014/4572 331.1 Dykkar referanse Fedje kommune Adm.bygg 5947 Fedje Fedje

Detaljer

Følgjande bruksareal og vassforbruk skal leggjast til grunn for stipulert forbruk:

Følgjande bruksareal og vassforbruk skal leggjast til grunn for stipulert forbruk: HST-133/03 Vedtak: Med heimel i lov om kommunale vass-og kloakkavgifter 3, og forskrift om kommunale vass-og avlaupsgebyr av 10.januar 1995,sist endra 13.juli 2000, blir for Kvam herad vedteke slik forskrift:

Detaljer

Bremanger kommune kontroll av budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017

Bremanger kommune kontroll av budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017 Sakshandsamar: Kåre Træen Vår dato Vår referanse Telefon: 57643004 05.03.2014 2014/30-331.1 E-post: fmsfktr@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse 03.01.2014 Bremanger kommune Postboks 104 6721 Svelgen

Detaljer

BUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 TALDEL INVESTERING

BUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 TALDEL INVESTERING BUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 TALDEL INVESTERING Prosjekt: 50001 GRUNNINNLØYSING UTBYGGING AREAL Teneste: 3150 BUSTADOMRÅDE 32701 KJØP AV ADVOKATTJENESTER 1.875 0 0 0 0 0 34290 MVA. PÅ KJØP I INVESTERINGSREKN.

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Offentleg møteprotokoll

Offentleg møteprotokoll Offentleg møteprotokoll Utval : FORMANNSKAPET Møtedato: 13.12.11 Sakliste Utvalsaktype/nr. Arkivsaknr. Tittel PS 84/11 11/948 GEBYR- OG BETALINSSATSAR 2012 - LANDBRUK- OG TEKNISK PS 85/11 11/949 FORELDREBETALING

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 Kommunale utleigebustader - Status Gaupne og bygging Indre Hafslo og Veitastrond. Rådmannen si tilråding: 1)Kommunestyret har ikkje

Detaljer

Budsjett 2009 Økonomiplan 2010-2012. Rådmannen sitt framlegg Måndag 17.11.2008

Budsjett 2009 Økonomiplan 2010-2012. Rådmannen sitt framlegg Måndag 17.11.2008 Budsjett 2009 Økonomiplan 2010-2012 Rådmannen sitt framlegg Måndag 17.11.2008 Strandebarm skule Strandebarm skule Strandebarm skule Strandebarm skule Tørvikbygd skule Tørvikbygd skule Kvam ungdomsskule

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

NOTAT. Fondsoversikt med kommentarar per 26. september 2007

NOTAT. Fondsoversikt med kommentarar per 26. september 2007 NOTAT KVAM HERAD STRATEGISK NIVÅ Til Harald Inge Anderssen Strategisk nivå Dato: 30.10.2007 Frå Kjell Helvik Vår ref: 07/801-8/N-102.1//KJHE Fondsoversikt med kommentarar per 26. september 2007 Samandrag:

Detaljer

Konto Konto (T) 2008 Rev. 2009 2010 14709 Andre tilskot 20 400 20 400 22 100

Konto Konto (T) 2008 Rev. 2009 2010 14709 Andre tilskot 20 400 20 400 22 100 1000 Politisk leiing 1000 Folkevalde,politisk komitè/utval 10107 Lønsavsetjing (11 522) 10803 Møtegodtgjersle 476 362 394 000 480 000 10804 Tapt arbeidsforteneste 71 574 70 700 70 000 10908 Gruppeliv/ulukkesforsikring

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.04.2009 Tid: 15.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 4/09 09/254

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Regionrådet Nordhordland IKS

Regionrådet Nordhordland IKS Økonomisk oversikt 2010 Driftsinntekter: Note Rekneskap 2010 Regnskap 2009 Honorar og andre driftsinntekter 11 664 230 10 898 759 Merverdiavgiftskompensasjon og refusjon sykelønn 916 482 687 698 SUM DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

Utv.saksnr Utval Møtedato PLAN OG ØKONOMIUTVALET KOMMUNESTYRET

Utv.saksnr Utval Møtedato PLAN OG ØKONOMIUTVALET KOMMUNESTYRET Aukra kommune Økonomiavdelinga Arkivsak: 2006/1323-25 Arkiv: 212 Saksbeh: Anne Thorsrud Dato: 05.03.2007 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato PLAN OG ØKONOMIUTVALET KOMMUNESTYRET REKNESKAP 2006 Rådmannen

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SAKLISTE: 72/12 12/1226 Endring av selskapsavtale for Alarmsentralen Sogn og Fjordane IKS

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SAKLISTE: 72/12 12/1226 Endring av selskapsavtale for Alarmsentralen Sogn og Fjordane IKS Møtestad: Sognefjord Hotel Møtedato: 12.12.2012 Tid: 12.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 72/12 12/1226 Endring av selskapsavtale for Alarmsentralen Sogn og Fjordane

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2014 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2012 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 14.desember 2011.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2012 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 14.desember 2011. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 27.02.2012 Dykkar dato 03.01.2012 Vår referanse 2012/219 331.1 Dykkar referanse 11/1134 Osterøy kommune Rådhuset 5282 Lonevåg OSTERØY KOMMUNE

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 09/2798

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 09/2798 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 09/2798 Rekneskapsrapport pr 2.tertial 2009/budsjettendringar Rådmannen si tilråding: 1. Kommunestyret har ingen merknader til framlagt

Detaljer

Heradet er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Heradet er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 21.03.2014 Dykkar dato 18.12.2013 Vår referanse 2013/16534 331.1 Dykkar referanse 13/347 Ulvik herad Skeiesvegen 3 5730 Ulvik Ulvik herad

Detaljer

FYLKESVEGAR - PLAN- OG BYGGEPROGRAM FOR 2012

FYLKESVEGAR - PLAN- OG BYGGEPROGRAM FOR 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201200095-2 Arkivnr. 8 Saksh. Støle, Øivind Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 15.02.2012 22.02.2012-23.02.2012 13.03.2012-14.03.2012

Detaljer

NOTAT. Til skilnad frå andre skatteinntekter går eigedomsskatt direkte til Kvam herad, og er ikkje samordna med rammetilskotet.

NOTAT. Til skilnad frå andre skatteinntekter går eigedomsskatt direkte til Kvam herad, og er ikkje samordna med rammetilskotet. NOTAT KVAM HERAD STRATEGISK NIVÅ Til Harald Inge Anderssen Strategisk nivå Dato: 19.11.2007 Frå Kjell Helvik Vår ref: 07/801-15/N-102.1//KJHE Eigedomsskatt i Kvam - innføring i heile kommunen Inntektene

Detaljer

Åste Råmundalen Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Knut Kristian Vadder Medlem SP Kjetil Fulsås Leiar AP

Åste Råmundalen Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Knut Kristian Vadder Medlem SP Kjetil Fulsås Leiar AP Tokke kommune Møteprotokoll Helse- og sosialutvalet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 05.11.2015 Møtetid: 09:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014

BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 INNHALD INNHALD... 1 DRIFTSREKNESKAP... 2 INVESTERINGSREKNESKAP... 2 BALANSEREKNESKAP... 4 NOTER... 5 SIGNATURAR... 8 BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 DRIFTSREKNESKAP

Detaljer

2. Kommunestyret vedtek følgjande prinsipp for drifta i Volda kommune:

2. Kommunestyret vedtek følgjande prinsipp for drifta i Volda kommune: PS 187/15 Årsbudsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019 Administrasjonen si tilråding: 1. Skatt på inntekt og formue for 2016 skal skrivast ut i samsvar med maksimalsatsane som Stortinget vedtek. 2. Kommunestyret

Detaljer

Tverrpolitisk valliste, TVØ, sitt forslag til budsjett for 2014 økonomiplan 2014-2017

Tverrpolitisk valliste, TVØ, sitt forslag til budsjett for 2014 økonomiplan 2014-2017 Tverrpolitisk valliste, TVØ, sitt forslag til budsjett for 2014 økonomiplan 2014-2017 TVØ sitt budsjettframlegg tek utgangspunkt i rådmannen sitt budsjettframlegg. TVØ sluttar seg til ein del av tiltaka

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 09/1968

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 09/1968 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 09/1968 Luster kommune - budsjett 2010, økonomiplan 2010-13 og planleggingsprogram 2010-13 Rådmannen si tilråding: 1. Kommunestyret

Detaljer

FjellVAR AS ber i notatet om at kommunestyret gjer følgjande vedtak når gebyrsatsane for 2015 skal fastsetjast:

FjellVAR AS ber i notatet om at kommunestyret gjer følgjande vedtak når gebyrsatsane for 2015 skal fastsetjast: Internt notat. Frå: Til: FjellVAR AS, v/ dagleg leiar Bjarne Ulvestad Fjell kommune, v/ rådmann Steinar Nesse Dato: 06.10.2014 Notat vedkommande fastsetjing av VAR-gebyr for 2015. Saksopplysningar: FjellVAR

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Os Sjukeheim, gamal del Møtedato: 30.05.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2014 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2013 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2014 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2013 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 9/2014 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2013 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 7.4.2014 9/2014 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SAKLISTE: 139/09 09/661 Sluttrekneskap fleirbrukshall og del av fellesareal Saften AS

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SAKLISTE: 139/09 09/661 Sluttrekneskap fleirbrukshall og del av fellesareal Saften AS Møtestad: Sognefjord Hotell Møtedato: 15.12.2009 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 138/09 09/49 Eigedomsskatt - 2010 139/09 09/661 Sluttrekneskap fleirbrukshall

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2015 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 16.02.2011 Tid: 08.30

MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 16.02.2011 Tid: 08.30 Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen : 16.02.2011 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING Event. forfall må meldast til tlf. 57 65 56 00. Varamedlemer møter etter nærare varsel. Saksdokumenta er utlagde

Detaljer

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

PS 66/13 - ÅRSBUDSJETT 2014, ØKONOMIPLAN 2014-2047

PS 66/13 - ÅRSBUDSJETT 2014, ØKONOMIPLAN 2014-2047 Saksprotokoll i Formannskapet - 12.11.2013 PS 66/13 - ÅRSBUDSJETT 2014, ØKONOMIPLAN 2014-2047 Innstilling: 1. Kommunestyret vedtek budsjett og økonomiplan for åra 2014-2017 med desse endringane: - Kommunestyret

Detaljer

Notat. SOGNDAL KOMMUNE Støtteeining økonomi og personal. Formannskapet Tenesteleiarane. ØP-notat nr 3 Økonomiplan 2012-2015 - Årsbudsjett 2012

Notat. SOGNDAL KOMMUNE Støtteeining økonomi og personal. Formannskapet Tenesteleiarane. ØP-notat nr 3 Økonomiplan 2012-2015 - Årsbudsjett 2012 Notat Til: Kopi: Frå: Formannskapet Tenesteleiarane Rådmann Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 11/2145-23 13600/11 27.10.2011 ØP-notat nr 3 Økonomiplan 2012-2015 - Årsbudsjett 2012 Vi viser til ØP-notat

Detaljer

Handlingsplan 2014 2017. EKSTERN TENESTE Gol kyrkjelege fellesråd

Handlingsplan 2014 2017. EKSTERN TENESTE Gol kyrkjelege fellesråd Handlingsplan 2014 2017 EKSTERN TENESTE Gol kyrkjelege fellesråd Budsjettforslag 2014 Kontonavn: 41,krk.admin 42,kyrkjer 43, kyrkjegard 44,andre krk.f Totalt pr. kto.2013 Budsjett 2013 inkl red 16000 Brukarbet.

Detaljer

Budsjett 2013. Økonomiplan 2013-2016. Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2012

Budsjett 2013. Økonomiplan 2013-2016. Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2012 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2012 Innleiing Fylkesrådmannen la fram Budsjettgrunnlaget for 2013 og økonomiplan for perioden 2013 2016 den 5. oktober 2012. Statsbudsjettet

Detaljer

Økonomiutvalet vert sett med 11 medlemmer. Pål Rørby møtte som nestleiar i Hovudutval for Livsløp

Økonomiutvalet vert sett med 11 medlemmer. Pål Rørby møtte som nestleiar i Hovudutval for Livsløp MØTEPROTOKOLL Økonomiutvalet Dato: 01.12.2015 kl. 8:00-09:40 Stad: Skogshorn Arkivsak: 15/01272 Tilstades: Møtande varamedlemer: Forfall: Andre: Protokollførar: Oddvar Grøthe (Sp), Kjell Erik Skølt (Ap),

Detaljer