Rekneskapsrapport Funksjonar og tenester

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rekneskapsrapport - 2008 - Funksjonar og tenester"

Transkript

1 1:22 Politisk verksemd Funksjon 11 Politiske organ Kommune- og stortingsval Kontroll, tilsyn og revisjon 1 Politisk styring og kontrollorgan Kontroll, tilsyn og revisjon Kontroll og revisjon Politisk verksemd

2 2:22 Adm. og fellesutgifter 121 Administrativ leiing Politisk sekreteriat Informasjonsteneste Drift og investering fellessystem Drift og investering felles IKT-system Drift av kantine Økonomiforvaltning Organisasjons- og personalutvikling Planarbeid Administrative tenester - flyktningar 6 12 Administrasjon Vedlikehald av adm. lokale Forvaltningsutgifter i 121 eiendomsforvaltningen Drift og tilsyn av 13 administrasjonslokale Vedlikehald av adm. lokale Nybygg og utvikling av eksisterande 133 adm.lokale Reinhald av adm.lokale Administrasjonslokale Premieavvik Storebrand Premieavvik KLP Premieavvik Statens Pensjonskasse Premieavvik Politi og rettspleie Overformynderiet Forliksråd Andre råd og utval Beredskapsplanleggjing Forsikring, AFP og felleskontingentar Diverse fellesutgifter Fakturaavdeling Interne serviceeiningar Adm. og fellesutgifter

3 3:22 Barnehagar 21 Kommunale barnehagar Private barnehagar m/kommunal 211 støtte Førskule Undervisning (styrka tilbod føreskule) PPT - førskule Styrka tilbod til førskule - flyktningar Styrka tilbod til førskuleborn Drift og tilsyn av barnehagar Vedlikehald av barnehagar Nybygg og utvikling av barnehagar Reinhald av barnehagar Førskulelokale og skyss Barnehagar

4 4:22 Grunnskule 22 Undervisning grunnskule PPT - grunnskule Grunnskule Vaksenopplæring - Spes.ped.avd Vaksenopplæring, grunnopplæring Vaksenopplæring framandspråklege PPT - vaksenopplæring Drift og tilsyn av lokale til 2135 vaksenopplæring Vedlikehald - vaksenopplæring Reinhald av lokale til vaksenopplæring Vaksenopplæring Spesialskular 215 Skulefritidstilbod (SFO) Skulefritidstilbod Drift og tilsyn av skolelokale Vedlikehald og ombygging av 2222 skolelokale Nybygg og utvikling av eksisterande 2223 skulelokale Reinhald av skulelokale Skuleskyss Skulelokaler Skuleskyss Skuleskyss Kvam kulturskule Musikk- og kulturskular Grunnskule

5 5:22 Kommunehelse Førebyggjande helsestasjon og 232 skulehelseteneste Førebyggjande psykiatri for barn og 2321 unge Helsestasjon for flyktningar Førebyggjande fysioterapi for barn og 2323 unge Drift og tilsyn av lokale helsestasjon Reinhald av lokale helsestasjon Førebyggjing - skule og 232 helsestasjonsteneste Miljøretta helsevern, smittevern, 233 beredskap m.m Næringsmiddeltilsynet Sals- og skjenkekontroll Rusførebyggjande arbeid Utekontakt Tilskot til interesseorganisasjonar Reinhald - næringsmiddeltilsynet Anna førebyggande helsearbeid Kurativ legeteneste Tilsynslege institusjonar -4 4 Fysio-, ergoterapi og rehab, diagnose 2411 og behandl Fysio-, ergoterapi og rehab, psykiatri Legevakt Drift og tilsyn - legekontor Vedlikehald og ombyggjing legekontor Reinhald - legekontor Diagnose, behandling, 241 rehabilitering Kvalifiseringsprogram Kvalifiseringsordning Intekommunalt samarbeid Kvalifiseringsordning Kommunehelse

6 6:22 Pleie- og omsorgstenesta 234 Dagsenter eldre Dagsenter psykisk utviklingshemma Aktivitetstilbod Holmsund Støttekontaktar Støttekontaktar psykatri Transport av funksjonshemma Fritidsaktivitetar for funksjonshemma Aktivisering eldre og 234 funskjonshemma Pleie og omsorg i sjukeheim Fysio-, ergoterapi og rehab. i 2531 institusjon Avlastning for psykisk 2532 utviklingshemma Sjukeheim, psykiatri Tilsynslege institusjonar Pleie, omsorg, hjelp i institusjon Heimetenester generelt Brukarstyrt personleg assistent Heimetenester psykisk 2542 utviklingshemma Rehabilitering utanfor institusjon Heimetenester psykiatri Formidling av hjelpemiddel og 2545 ambulerande vaktmeis Pleie, omsorg, hjelp i heimen Drift og tilsyn av institusjonslokaler Vedlikehald av institusjonslokaler Nybygg og utvikling av 2613 institusjonslokaler Reinhald av institusjonslokaler Institusjonslokaler Pleie- og omsorgstenesta

7 7:22 Sosialteneste og NAV 242 Sosialkontorteneste Koordinering av arbeidet med 2421 flyktningar Rådgjeving, rettleiing og sosialt 242 føreb. arbeid Behandlingstiltak for personar med 243 rusproblem Tilbod til personar med rusproblem Kommunale sysselsetjingstiltak - PU Komm.sysselsetj.tiltak - psyk. lidelser Komm. sysselsetj.tiltak - ungdom Kommunale syssesetjingstiltak Introduksjonsordning Introduksjonsordning Økonomisk sosialhjelp Økonomisk sosialhjelp for flyktningar Økonomisk sosialhjelp Leirskule Tilskot og vedlikehald - riks- og fylkesveg Drift av flyktningemottak Tenester utanfor kommunalt 285 ansvarsområde Sosialteneste og NAV

8 8:22 Barnevern 244 Barnevernteneste Barnevernteneste for flyktningar Barnevernteneste Barnevernstiltak i familien Barnevernstiltak i familen - flyktningar Barneverntiltak i familien Barnevernstiltak utanfor familien Barnevernstiltak utanfor familien flyktningar Barneverntiltak utanfor familien Barnevern

9 9:22 Bustader Drift og tilsyn av trygde- og 265 omsorgsbustader Vedlikehald av trygde- og 2652 omsorgsbustader Nybygg og utvikling av trygde omsorgsbustader Reinhald av omsorgsbustader Drift av utleigebustader Vedlikehald av utleigebustader Nybygg og utvikling - utleigebustader Reinhald av utleigebustader Drift og tilsyn - flyktningebustader Vedlikehald - flyktningebustader Nybygg og utvikling flyktningebustader Reinhald - flyktningebustader Bustadkontor - plan og tilrettelegging Kommunalt disponerte bustader Lån og tilskot - Husbanken Bistand til etabl. av eigen bustad Tilretteleggjing og opparbeiding av 315 bustadfelt Vern av busetnad Bustadbyggjing og fysiske 315 bumiljøtiltak Bustader

10 1:22 Plan 34 Utvikling og vedlikehald av geodata 31 Plansaksbehandling Plansaksbehandling - offentlege 311 planer Plansaksbehandling Byggje-, delings- og 32 seksjoneringssaker Byggje-, delings- og 32 seksjoneringssaker Kart og delingsforretning Kart og delingsforretning Utvikling og vedlikehald av geodata Kart og oppmåling Plan

11 11:22 Næringstøtte og komm. forretningsdrift 321 Heimfallsinntekter Konsesjonskraft Kommunale føretak Alarmsentral Kommunal næringsverksemd Landbrukskontoret Landbruksvikar Skogkultur Faste næringstilskot Andre næringstilskot Drift av næringsavdeling Næringsprosjekter Konsesjonsavgift Tilrettelegging og opparbeidelse av 3259 industrifelt Tilretteleggjing og stønad for 325 næringslivet Veterinærvakt Landbrukskontoet Landbruksvikar Skogkultur Landbruksforvaltning og 329 landbruksbasert næringsutv Utmark og reiseliv Naturforvaltning Viltforvaltning Drift og tilsyn av friluftsområder Vedlikehald av friluftsområder Nybygg og utvikling av friluftsområder Reinhald av friluftsområder Naturforvaltning og friluftsliv Næringstøtte og komm. forretningsdrift

12 12:22 Brann og ulykkesvern 3381 Branntilsyn Informasjonsarbeid Feiing Førebyggjing av brannar og andre 338 ulukker Brannvern Beredskap akutt forureining Drift og tilsyn av brannstasjonar Vedlikehald av brannstasjonar Reinhald av brannstasjonar Beredskap mot brannar og andre 339 ulukker Brann og ulykkesvern

13 13:22 Samferdsle og grøntanlegg 33 Samferdselverksemder/transporttiltak Samferdsleverksemder / 33 transporttiltak Kommunale vegar - generellt Vegar - fast dekke Vegar - grusdekke Vegar - sikringskantar, murar og 3333 autovern Vegar - sandfang, stikkrenner Vegar - rensking av grøfter Vegar - klipping av vegkanter Vegar - reinhald Vegar - skilt og ferister Drift og vedlikehald av kommunale 3339 bruer og kaiar Snøbrøyting kommunale vegar Strøing av kommunale vegar Kommunale vegar Drift og vedlikehold av veglys Inv. og planlegging av 3341 trafikksikkerhetstiltak Kommunale vegar, miljø og 334 trafikksikringstiltak Vedlikehald av grøntanlegg Opparbeiding av grøntanlegg Drift og tilsyn av offentlege toalett Vedlikehald av offentlege toalett Reinhald av offentlege toalett xx Rekreasjon i tettstad Samferdsle og grøntanlegg

14 14:22 Vatn avløp og renovasjon/avfall (eks. kalk. Renter) 34 Drift og tilsyn vassverk Inv. og vedlikehald av vassverk Produksjon av vatn Drift og tilsyn av røyr og pumper vatn Inv. og vedlikehald av røyr og pumper vatn Distribusjon av vatn Drift og tilsyn av renseanlegg Investering og vedlikehald av 351 renseanlegg Avlaupsreinsing Drift og tilsyn av røyr og pumper avlaup Inv. og vedlikehald av røyr og 3531 pumper - avlaup Avlaupsnett / innsamling av 353 avlaupsvatn Innsamling av slam Sluttbehandling av slam Tømming av slamavskillere Innsamling av avfall Innsamling av avfall Gjennvinning og sluttbehandling av 357 avfall Attvinning og slutthandsaming av 357 avfall Vatn avløp og renovasjon/avfall (eks. kalk Renter)

15 15:22 Kultur 2311 Aktivitetstilbod barn og unge Ferieklubben Aktivitetstilbod born og unge Kulturminnevern Kulturminnevern Bibliotek Bokbuss Drift og tilsyn lokaler - bibliotek Vedlikehald - bibliotek Nybygg og utvikling - bibliotek Reinhald av bibliotek Bibliotek Drift av Kino Drift og tilsyn lokaler - kino Vedlikehald lokaler - kino Nybygg og utvikling lokaler - kino Reinhald lokaler - kino Kino Musèer Drift og tilsyn lokale - musèum Vedlikehald - musèum Museèum Kunstformidling Kunstformidling Drift og tilsyn eigne idrettsanlegg Vedlikehald eigne idrettsanlegg 253 Nybygging og utvikling av 383 idrettsanlegg Reinhald idrettsanlegg Drifts og anleggsstøtte idrett Anna støtte idrett Drift av idrettskontor Idrett og tilskot til andres 38 idrettsanlegg Drift og tilsyn kommunale idretts-bygg 381 og -anlegg Vedlikehald kommunale idretts-bygg 3811 og anlegg Nybygg og rehab. kommunale idrettsbygg og -anlegg 3812 Reinhald kommunale idretts-bygg og 3813 anlegg

16 16:22 Kommunale idrettsbygg og 381 idrettsanlegg

17 17: Adminstrasjon av kulturtiltak Bygdebøker Andre tilskot til kulturtiltak Vaksenopplæring utanfor skuleverket Drift og tilsyn kulturhus Vedlikehald kulturhus Nybygg og rehabilitering - kulturhus Reinhald - kulturhus -85 Andre kulturaktivitetar, tilskot 385 andres kulturbygg Drift og tilsyn kulturbygg Vedlikehald kulturbygg 3862 Nybygg og rehabilitering kulturbygg Reinhald kulturbygg Kommunale kulturbygg Kultur

18 18:22 Kyrkje 39 Kyrkjeleg fellesråd Den norske kyrkja Kyrkjer 392 Andre religiøse føremål Andre religiøse føremål Kyrkjegardar Kyrkjegardar, gravlundar, 393 krematorium Kyrkje

19 19:22 Skatt og tilskot 8 Skatt på inntekt og formue Skatt på inntekt og formue Statlege tilskot og andre gen. 84 statstilskot Statlege tilskot og øvrige 84 generelle statstti Generelle statstilskot vedrørande 85 flyktningar Generelt statstilskot vedk. 85 flyktningar m.v Skatt og tilskot

20 2:22 Motpost avskrivingar 86 Avskrivningar Motpost avskrivingar Motpost avskrivingar

21 21:22 Finans 87 Renter, utbyte og lån Renter / utbyte og lån Interne finansieringstransaksjoner Interne finansieringstransaksjonar Finans

22 22:22 Totalt 899 Årets rekneskapsmessige resultat Totalt

Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015

Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 FJELL KOMMUNE Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 Vedteke KS 15.12.2011 1 Bakgrunn Budsjettet for 2011 var opphavleg gjort opp med eit underskot på 14,2 mill. I budsjettrevisjonen pr 1. tertial vart underskotet

Detaljer

KOMREV3 IKS PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PERIODEN 2007-2008 GISKE KOMMUNE

KOMREV3 IKS PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PERIODEN 2007-2008 GISKE KOMMUNE KOMREV3 IKS PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PERIODEN 2007-2008 GISKE KOMMUNE 14. november 2006 BAKGRUNN I samanheng med endringane i kommunelova knytt til internt tilsyn og kontroll, 74-81, vart det laga

Detaljer

Fitjar kommune Møteinnkalling

Fitjar kommune Møteinnkalling Fitjar kommune Møteinnkalling Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 13.05.2015 Tidspunkt: 10:00 Dersom nokon av medlemmene ikkje kan møte og må melde forfall, vert dei

Detaljer

Budsjett 2013. Rådmannens utkast 12. november 2012

Budsjett 2013. Rådmannens utkast 12. november 2012 Budsjett 2013 Rådmannens utkast 12. november 2012 Budsjett 2013 Oversikt for drift og investering... 2 Investeringsbudsjett... 7 Driftsbudsjett... 9 Betalingssatser... 44 Skattesatser... 45 Statstilskudd

Detaljer

Årsregnskap 2014. Tromsø kommune

Årsregnskap 2014. Tromsø kommune Årsregnskap 2014 Tromsø kommune versjon 13. februar 2015 Sammendrag Tromsø kommunes årsregnskap for 2014 legges herved frem i henhold til bestemmelsene i kommuneloven av 25. september 1992 nr. 107, forskrift

Detaljer

Fjell. kommune. - tryggleik og trivsel mellom by og hav -

Fjell. kommune. - tryggleik og trivsel mellom by og hav - Fjell kommune - tryggleik og trivsel mellom by og hav - 1 Innhald Litt om Fjell kommune 3 Helsing frå ordføraren 4 Vi er her for deg. Servicetorget 5 Barn og unge i Fjell 6 Førebyggjande helsetenester

Detaljer

Håndbok for KOSTRArapportering

Håndbok for KOSTRArapportering 70 Statistisk sentralbyrås håndbøker Håndbok for KOSTRArapportering 2006 Oppslagshefte til hjelp ved filuttrekk for KOSTRArapportering, regnskap Oktober 2006 Forord KOSTRA prosjektet (KOmmune-STat-RApportering)

Detaljer

Håndbok for KOSTRArapportering

Håndbok for KOSTRArapportering 70 Statistisk sentralbyrås håndbøker Håndbok for KOSTRArapportering 2007 Oppslagshefte til hjelp ved filuttrekk for KOSTRA-rapportering, regnskap. Oktober 2007 Forord KOSTRA prosjektet (KOmmune-STat-RApportering)

Detaljer

Kvam herad Rekneskap 2004 Årsmelding 2004. 25-års jubilantane (foto: Magnar Johan Fiksen) www.kvam.no. Side 1 av 1

Kvam herad Rekneskap 2004 Årsmelding 2004. 25-års jubilantane (foto: Magnar Johan Fiksen) www.kvam.no. Side 1 av 1 Kvam herad Rekneskap 2004 Årsmelding 2004 25-års jubilantane (foto: Magnar Johan Fiksen) www.kvam.no Side 1 av 1 1 Rådmannen sine kommentarar... 3 Styringsmodell for Kvam herad... 4 2 Samfunn/næring...

Detaljer

REGNSKAPSOPPSETT KOSTRA FORSKRIFTENE

REGNSKAPSOPPSETT KOSTRA FORSKRIFTENE REGNSKAPSOPPSETT REGNSKAPSOPPSETT ETTER KOSTRA FORSKRIFTENEREGNSKAPSOPPSETT ETTER KOSTRA FORSKRIFTENE ETTER KOSTRA FORSKRIFTENE Loppa Kommune Revidert pr 01.01.2012. 1 INNLEDNING... 3 Driftsregnskapet...

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg Radøy kommune Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy Møtedato: 13.11.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Saksliste: Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen

Detaljer

Budsjett 2015 Økonomi- og handlingsplan 2015-2018

Budsjett 2015 Økonomi- og handlingsplan 2015-2018 ACOS 14/423/-43 Formannskapet sitt framlegg til Budsjett 2015 Økonomi- og handlingsplan 2015-2018 Høyringsdokument Innhald Lovgrunnlaget... 4 Økonomi- og finansreglement... 5 Økonomireglementet... 5 Finansreglementet...

Detaljer

Årsmelding 2007 Styring, engasjement, tillit og service

Årsmelding 2007 Styring, engasjement, tillit og service Fjell kommune Årsmelding 2007 Styring, engasjement, tillit og service 2007 1. halvår Viktige hendingar Januar: Plan for nykartlegging av Fjell kommune vedteken. Bassenget på Bildøyna vert klar til bruk

Detaljer

REGNSKAP 2013 2012 ALTA KOMMUNE. 1. HOVEDOVERSIKTER... 2 Driftsregnskapet 2 Investeringsregnskapet 3 Balansen 4 Anskaffelse og anvendelse 5

REGNSKAP 2013 2012 ALTA KOMMUNE. 1. HOVEDOVERSIKTER... 2 Driftsregnskapet 2 Investeringsregnskapet 3 Balansen 4 Anskaffelse og anvendelse 5 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. HOVEDOVERSIKTER... 2 Driftsregnskapet 2 Investeringsregnskapet 3 Balansen 4 Anskaffelse og anvendelse 5 2. INVESTERINGSREGNSKAPET... 6 Skjema 2A 6 Skjema 2B - Investeringer i anleggsmidler

Detaljer

- perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017. Balestrand kommunestyre

- perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017. Balestrand kommunestyre - perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017 Balestrand kommunestyre 05.09.2013 Innleiing Dette dokumentet inneheld eit samla arbeidsgrunnlag frå administrasjonen

Detaljer

VEDLEGG 2. TERTIAL 2004

VEDLEGG 2. TERTIAL 2004 VEDLEGG 2. TERTIAL 2004 Side 1 av 77 Innhaldsregister 1 POLITISK NIVÅ... 4 1.1 UTFORDRINGAR... 4 1.1.1 Utfordringar i 2004... 4 1.1.2 Langsiktige utfordringar i høve til driftsnivå... 4 1.2 JUSTERINGAR

Detaljer

Budsjett 2009 / Økonomiplan 2009-2012

Budsjett 2009 / Økonomiplan 2009-2012 Kvam herad sjett 2009 / Økonomiplan 2009-2012 www.kvam.no Side 2 av 58 FORORD Økonomien i Kvam er god, men pressa. Dei siste åra er det sett i verk store investeringar og fleire er undervegs. Om nokre

Detaljer

Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016

Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 2013 Økonomiplan 2013-2016 Formannskapets budsjettgrunnlag Froland kommune Innhold Rådmannens kommentar...3 Driftsbudsjett og investeringsbudsjett...4 Rammetilskudd og skatt...4 Skatteinntekter/rammetilskudd...5

Detaljer

Budsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013

Budsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013 Budsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013 TALHEFTE Vedteke av fylkestinget 8. desember 2009 Merknader til talbudsjettet Budsjettheftet gjev oversyn over rammene som vart vedtekne av fylkestinget den 8. desember

Detaljer

Handlingsprogram 2015 2018

Handlingsprogram 2015 2018 Handlingsprogram 2015 2018 Del 1 Bærum kommunestyrets vedtak 10. desember 2014 (blå del) A Tekstvedtak 4 B Særskilte vedtak i handlingsprogrammet 2015-2018 5 C Hovedoversikter 6 C.1 Handlingsprogram 2014

Detaljer

Årsmelding 2013. Modalen kommune

Årsmelding 2013. Modalen kommune Årsmelding 2013 Modalen kommune Innhald Rådmannen side 3 Økonomi og rekneskap side 14 IKT side 21 Kulturkontoret side 22 Modalen folkebibliotek side 23 Sosialtenesta side 24 Pleie- og omsorgstenesta side

Detaljer

k i Handbok for KOSTRArapportering 2001 O pslagsiéfte tilbjpp\ ved filuttrekk for ',,,, rapport ^ .N. t! RevIc utgave --\ Kil: tika-\ \ 2 -,(10- \

k i Handbok for KOSTRArapportering 2001 O pslagsiéfte tilbjpp\ ved filuttrekk for ',,,, rapport ^ .N. t! RevIc utgave --\ Kil: tika-\ \ 2 -,(10- \ Statistisk sentralbyrås håndbøker Handbok for KOSTRArapportering 2001 O pslagsiéfte tilbjpp\ ved filuttrekk for ',,,, rapport ^ k i.^ G.N. \t t! RevIc utgave --\ Kil: tika-\ \ 2 -,(10- \,i 70 Statistisk

Detaljer

ÅRSMELDING 2008 FOR BOKN KOMMUNE

ÅRSMELDING 2008 FOR BOKN KOMMUNE ÅRSMELDING 2008 FOR BOKN KOMMUNE 1 2 ÅRSMELDING 2008 1 RÅDMANNENS KOMMENTARAR: Generelt 6 Investeringar 7 Driftsresultat/rekneskapsmessig mindreforbruk 7 Lånegjeld og fond 7 Inntekter 8 Sjukefråveret 8

Detaljer

Rådmannens forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2012 Økonomiplan for planperioden 2012-2015

Rådmannens forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2012 Økonomiplan for planperioden 2012-2015 Rådmannens forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2012 Økonomiplan for planperioden 2012-2015 Fremmet for politisk behandling den 8.11.2011 Utfordringer og status Verran kommune står foran oppgaver

Detaljer

Kommuneplan for Voss 2007 2018

Kommuneplan for Voss 2007 2018 Kommuneplan for Voss 2007 2018 Vedteken av Voss kommunestyre 29.03.2007 Voss - ein god stad for alle INNHALD 1. PLANGRUNNLAG OG PLANARBEID... 5 1.1. JURIDISK PLANGRUNNLAG... 5 1.2. PLANPERIODE... 5 1.3.

Detaljer

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Budsjett 2013 Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Kommunestyret sitt vedtekne budsjett i sak 084/12 Dato: 19.12.2012 Rådmannen sin kommentar Tryggleik, trivsel og livskvalitet for alle

Detaljer

Kvam herad Årsmelding 2003. Intern årsmelding. for einingane i Kvam herad. Vedlegg til ekstern årsmelding. www.kvam.no.

Kvam herad Årsmelding 2003. Intern årsmelding. for einingane i Kvam herad. Vedlegg til ekstern årsmelding. www.kvam.no. Årsmelding 2003 Intern årsmelding for einingane i Kvam herad 2004 Vedlegg til ekstern årsmelding www.kvam.no Side 1 av 71 1 OM DOKUMENTET...4 1.1 INNLEIING...4 1.2 DEN INTERNE ORGANISERINGA I KVAM HERAD...4

Detaljer

F_. pps_^agshe#te t hjel p. vd.4 Iuttrek k^#o r OST rrapportetng ~^-- so V.,^ ^--, KOSTRA-regnskap 1999-\?? y ^. Statistisk sentralbyrås håndbøker

F_. pps_^agshe#te t hjel p. vd.4 Iuttrek k^#o r OST rrapportetng ~^-- so V.,^ ^--, KOSTRA-regnskap 1999-\?? y ^. Statistisk sentralbyrås håndbøker Statistisk sentralbyrås håndbøker Ra pp orterin gshåndb KOSTRA-regnskap 1999-\?? y ^. ~^--,,,' ' '' o Ÿ so V.,^ ^--, pps_^agshe#te t hjel p ~, vd.4 Iuttrek k^#o r OST rrapportetng F_. "^ ib ^ 7 \ - '''''S'

Detaljer

Bokn kommune Rådmannen sitt forslag til drift- og investeringsbudsjett 2009 og Økonomiplan 2009 2012

Bokn kommune Rådmannen sitt forslag til drift- og investeringsbudsjett 2009 og Økonomiplan 2009 2012 Bokn kommune Rådmannen sitt forslag til drift- og investeringsbudsjett 2009 og Økonomiplan 2009 2012 Rådmannens generelle kommentarar til budsjett og økonomiplan 2009 2012 Reglement for økonomiplan og

Detaljer

Luster kommune. Rådmannen sitt framlegg. Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet)

Luster kommune. Rådmannen sitt framlegg. Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet) Luster kommune Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet) Rådmannen sitt framlegg Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no

Detaljer