Kvam herad. Samandrag: Rådmannen legg fram rapport om økonomien i heradet etter første tertial. Rapporten viser ei utfordring på vel kr 4 mill.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kvam herad. Samandrag: Rådmannen legg fram rapport om økonomien i heradet etter første tertial. Rapporten viser ei utfordring på vel kr 4 mill."

Transkript

1 Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam eldreråd /07 ANHE Kvam formannskap /07 ANHE Kvam heradsstyre /07 ANHE Avgjerd av: Saksh.: Anita Hesthamar 1. tertialrapport 2007 Arkiv: N Objekt: Arkivsaknr 07/799 Samandrag: Rådmannen legg fram rapport om økonomien i heradet etter første tertial. Rapporten viser ei utfordring på vel kr 4 mill. I tiltru til at det er råd å realisere innsparingar i drifta, gjer rådmannen framlegg om ein svak vekst på felt rådmannen meiner har eit potensial til å gje vekst utover dei kommunale budsjettene. Rådmannen peiker i saka på fleire tiltak som på sikt kan gje vekst, og varslar ei utvida gjennomgang av desse i sitt framlegg til budsjett for Harald Inge Anderssen - rådmann -

2 Rådmannen sitt framlegg til vedtak: 1. Tertialrapporten for 1. tertial vert teken til vitande. 2. Driftsbudsjettet vert justert i samsvar med hovudoversikt for drift under: DRIFTSINNTEKTER Ny ramme 07 Endring1T LN03 Brukarbetalingar LN04 Andre sals- og leigeinntekter LN05 Overføringar med krav til motyting LN06 Rammetilskot frå staten LN07 Andre statlege overføringar LN08 Andre overføringar LN09 Skatt på inntekt og formue LN10 Eigendomsskatt LN11 Andre direkte og indirekte skattar LN12 Sum driftsinntekter B DRIFTSUTGIFTER LN14 Lønsutgifter LN15 Sosiale utgifter LN16 Kjøp av varer og tenester som inngår i kommunal tenesteproduksjon LN17 Kjøp av tenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon LN18 Overføringar LN19 Avskrivingar LN20 Fordelte utgifter LN21 Sum driftsutgifter C LN23 BRUTTO DRIFTSRESULTAT D=B-C EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER LN25 Renteinntekter, utbytte og eigaruttak LN26 Mottekne avdrag på lån LN27 Sum eksterne finansinntekter E LN29 Renteutgifter, provisjon og andre finansutgifter LN30 Avdragsutgifter LN31 Utlån LN32 Sum eksterne finansutgifter F LN34 Resultat eksterne finansieringstransaksjoner G=E-F LN35 Motpost avskrivingar LN36 NETTO DRIFTSRESULTAT I AVSETNINGAR LN38 Bruk av tidligare års regnskapsmessige mindreforbruk LN39 Bruk av disposisjonsfond LN40 Bruk av bundne fond LN42 Sum bruk av avsetningar J LN44 Overført til investeringsrekneskapet 10 0 LN46 Avsetningar disposisjonsfond LN47 Avsetningar til bundne fond LN49 Sum avsetningar K LN51 Regnskapsmessig meirforbruk/mindreforbruk L=I+J-K 0 0

3 3. Investeringsbudsjettet vert justert i samsvar med hovudoversikta under, og underliggjande tabellar. INVESTERINGSINNTEKTER Ny ramme 07 Endring 1T LN03 Sal av driftsmidler og fast eiendom LN05 Refusjonar LN09 Sum inntekter L INVESTERINGSUTGIFTER LN11 Lønsutgifter LN12 Sosiale utgifter LN13 Varer og tenester i kommunal eigenproduksjon LN15 Overføringar LN16 Renteutgifter og omkostningar LN18 Sum utgifter M FINANSUTGIFTER LN19 Avdragsutgifter LN20 Utlån LN21 Kjøp av aksjer og andeler LN22 Avsetningar til ubundne investeringsfond LN23 Avsetningar til bundne fond LN25 Sum finanstransaksjonar N LN26 Finanseringsbehov O=M+N-L FINANSIERING LN28 Bruk av lån LN29 Motteke avdrag på utlån LN31 Overføringar frå driftsrekneskapet 10 0 LN32 Bruk av disposisjonsfond LN33 Bruk av ubundne investeringsfond LN34 Bruk av bundne fond LN36 Sum finansiering R LN38 Udekka/udisponert For å auka tilbodet av barnehageplassar, opprettar Kvam herad plassar i Tørvikbygd barnehage. Nettoutgift kr , vert finansiert av disposisjonsfond, konto Tiltaket vert innarbeidd i tabellen i 2. tertial. 5. Rådhuset vert pussa opp med ei ramme på 3 mill.kr. Investerngsdel vert finansiert av kapitalfond (konto ) og vedlikehaldsdel av disposisjonsfond, konto Tiltaket vert innarbeidd i tabellen i 2. tertial.

4 1 Rapporten for 1. tertial 2007 Saksutgreiing Det er alltid det vonde som først og tydeligst står for meg. Jeg vedgår det villig. Cora Sandel (Bare Alberte) 1. Inntekter 1.1 Frie inntekter Da heradsstyret i desember 2006 vedtok budsjettet for 2007 la til grunn ein skatteinngang på 153,1 mill og eit rammetilskot frå staten på 128,9 mill. Samla vert dei frie inntektene (skatt + rammetilskot) dermed kr 282 mill. Som del av målsetjinga om å fordele inntektene nokolunde likt mellom kommunane, for slik å jamne ut bu- og levekåra i landet, omfordeler staten dei kommunale inntektene. Kommunar med høge skatteinntekter må gje noko til dei som har låge inntekter. Kvam har relativt låge inntekter, normalt ca. ti prosentpoeng under gjennomsnittskommunen. Skatteinngangen til heradet verkar å bli høgare enn budsjettert. Då vert rammetilskotet frå staten redusert. Rådmannen ser for seg ein netto gevinst på kr Øyremerka tilskot frå staten Basert på dokumenterte utgifter frå 2006 aukar staten tilskotet til særleg ressurskrevjande brukarar med kr 1,4 mill. Vaksenopplæringa får auka tilskot med kr 400. Tilskotet til opptrappingsplan for psykisk helse vert auka med kr 200. Rådmannen ventar at tal busette flyktningar når opp på planlagt nivå 30 nye. Dermed aukar tilskotet til integrering med kr Kraftinntekter Utbytte frå Kvam kraftverk og BKK vert kr 600` høgare enn budsjettert, inntektene frå sal av konsesjonskraft kr 2,3 mill lågare. I sum vert kraftinntektene kr 1,7 mill lågare. Heradsstyret har vedteke å setje ein del av kraftinntektene av på eit fond for å finansiere framtidige investeringar i skulen. Fordi inntektene vert mindre, reduserer rådmannen denne avsetjinga. Finansieringsutfordringa dette utløyser, kjem rådmannen attende til i budsjettet for For andre inntekter er det små eller ingen endringar. 1.4 Sum inntekter I desember vedtok heradsstyret eit budsjett for 2007 med eit brutto inntektsanslag på kr 474 mill. Oppdateringa etter første tertial gjev eit nytt anslag på kr 475,6 mill. Ei auke på 1,6 mill. 2. Utgifter 2.1 Lønnsutgifter Auke som resultat av lønnsoppgjeret Lønnsutgiftene aukar med kr 6,3 mill. Dei sentrale tillegga vart 1,4 prosent høgare enn budsjettert, dermed vert lønnspotten kr 2,4 mill større enn budsjettert.

5 2.1.2 Auke som resultat av vedteken aktivitetsvekst Lønnsutgiftene aukar òg fordi aktiviteten veks, heradet sysselset stadig fleire. Auka innsats for særleg ressurskrevjande brukarar krev 1,1 mill meir enn budsjettert. Heradsstyret vedtok å opprette ein stilling som HMS-koordinator tenkt finansiert ved reduserte utgifter til sjukevikar. HMS-koordinatoren vil tiltre til hausten. Resultat av slikt arbeid kjem ikkje over natta, det første året lyt heradsstyret difor finansiere stillinga over driftsbudsjettet. Netto kostnadsauke for 2007 blir kr Auke som resultat av rådmannen sine nye framlegg til aktivitetsvekst Til hausten aukar elevtalet i kulturskulen med 69. Da vert det godt over 500 elever ved skulen. Skal alle få plass, lyt heradet auke sine utgifter til skulen i 2007 med kr 200. Rådmannen tilrår å opprette eit halvt årsverk som kulturkonsulent for å fornye og forsterke ungdomsarbeidet spesielt for dei som ikkje finn sin plass i dei etablerte organisasjonane. I første omgang skal konsulenten utarbeide ein plan for kommunalt ungdomsarbeid. Planen vert lagt fram som del av budsjett Netto kostnadsauke for 2007 blir kr 160. Vidare tilrår rådmannen å engasjere over to år eit halvt årsverk som kulturkonsulent med oppgave å puste liv i prosjekta Hardanger kunstskule og Hardinghuset. Begge prosjekta har eit vekstpotensial som forsvarer utgiftene til stillinga. Netto kostnadsauke for 2007 blir kr 120. Rådmannen tilrår at det i samarbeid med Helse Bergen vert etablert ei utvida pleie- og omsorgsteneste i Kvam, såkalla halvannalineteneste. Det er to argument for dette. For det første får pasienter eit betre opplegg i heradet, mange vil sleppe å reise til behandling på Voss eller i Bergen. For det andre får tilsette større utfordringar. Det kan styrkje heradet sine odds i konkurransen om knapp arbeidskraft. For å byggje opp tenesta tilrår rådmannen at det vert tilsett ein geriater, delvis finansiert av Helse Bergen. Tilsettinga vil ikkje resultere i utgiftsauke for heradet i Rådmannen tilrår å engasjere over tre år eit heilt årsverk som idrettskonsulent for å stimulere til bruk av anlegga. Spesielt er det viktig å etablere god kontakt med krinsar og forbund for å få regional og nasjonal merksemd. I 2007 vil engasjementet auke utgiftene med Sosiale utgifter Når lønningane aukar vert til vanleg utgiftene til pensjon òg høgare. Men ikkje i tertialen. Snarare vert heradet sine utgifter til pensjon kr 3,1 million lågare. Årsaka er komplisert. Pensjonspremiane er venta å auke med kr 7,3 mill. Premieavviket for pensjonspremiar vert ein frådragspost på kr 13,7 mill.. Utgiftsføring i 2007 av premieavvik 2006 er kr 1,4 mill. 1 1 Premieavviket oppstår fordi skilnaden mellom betalt pensjonspremie og berekna pensjonskostnad vert stor. Pensjonspremien vert sett av pensjonsleverandøren, medan den berekna vert kalkulert ut frå statlege parameter, netto skilnad i 07 er estimert til 13,7 mill.kr. Det uventa lønstillegget på 1,4% medfører auke i pensjonspremien. I tillegg er det ei etterbetaling på nesten 4 mill.kr for 06 og estimert korreksjon i pensjonsgrunnlaget til Kvam på 2 mill.kr. Totalt utgjer det ein auke i pensjonspremie på 7,3 mill.kr.

6 2.3 Auka kjøp av varer og tenester som inngår i kommunal tenesteproduksjon Vedteken auke Samla auke er kr 2 mill. Årsaka er større innkjøp av planteneste enn først tenkt frå konsulentar til oppdrag på Kvamskogen, i Hansvågen og Norheimsund aust. Dertil kjem finansieringa av kulturtiltaket Kvammalokk. Felles for planinnsatsen og kulturtiltaket er eit potensial til å bidra til vekst, eller i det minste bremse stagnasjon Auke initiert av rådmannen Rådmannen har i samarbeid med Folkeuniversitetet og Norsk Lærarakademi initiert eit kurs over fire år for trettifem leiarar i heradet. Formålet er dels å tilføre leiarane relevant kompetanse og dels gje dei ein kveik i kvardagen for slik å auke sjansane for at dei vert kvar i heradet. Kurset gjer at heradet sine utgifter aukar med kr 250 i Tiltaket er finansiert med tidlegare avsette fondsmidlar til opplæring Flyktningguide - i tråd med plan Det er starta opp eit samarbeid mellom Kvam herad, Grannehjelpa og Røde Kors for å få etablert ordninga med flyktningguide (jfr pkt 4 i Handlingsplan for flyktningar i Kvam ). Tiltaket er innarbeidd med kr 100 i tertialen Tørvikbygd barnehage eige vedtak Inntil ny barnehage er ferdig i Tørvikbygd, ynskjer rådmannen å opprette midlertidige plasser i leigde lokaler i Tørvikbygd Indremisjon sitt bygg på Dragehaugen. Netto kostnad 07 : ca 290 (inventar/lønn/driftsutgifter/statlege tilskot/foreldrebetaling). Barnehagen er tenkt åpna august 2007, med totalt 3,3 stillingar. Tiltaket er ikkje innarbeid i tabellane, og krev eige vedtak (ref pkt 4 i framlegg til vedtak) Oppussing rådhus eige vedtak Rådmannen vil tilrå at det vert sett av kr 3 millioner til oppussing av rådhuset i 2007 (ref pkt 5 i framlegg til vedtak). Utgifta vert finansiert over disposisjonsfond og kapitalfond. 2.4 Sum utgifter Alt i alt aukar utgiftene i heradet med kr 6 mill. 3. Utfordringar 3.1 Kvam må vekse Utgiftene veks raskare enn inntektene. Da lyt heradet enten auke inntektene eller redusere utgiftene. På kort sikt er det nær uråd å auke inntektene. 3 Da lyt ein gå laus på utgiftene. Kvam er ein kommune med: Gode, fleksible og desentraliserte tenester Relativt dyre tenester Relativt låg skatteinngang Relativt høge kraftinntekter Nedgang i folketalet Uheldig demografisk utvikling 2 Folkeuniversitetet vil til hausten starte opp eit tilsvarande kurs i Kvam meint for mellom anna næringsdrivande i heradet og leiarar i andre kommunar og offentlege verksemder. 3 Eigedomsskatt er rett nok råd å innføre i løpet av eit år eller to. Rådmannen legg fram sak om dette til hausten, etter vedtak i heradsstyret.

7 At tenestene er desentraliserte er ikkje til å undre seg over i ein langstrakt kommune. Heller ikkje at tenestene er relativt dyre, for det er dyrt å drive i relativt små einingar. Forstår rådmannen kvemmingane rett er det slik dei vil ha det. Rådmannen vil difor ikkje som første tilnærming til ei større innsparing, utfordre den desentraliserte tenestestrukturen. Men rådmannen må kunne argumentere for ein varsam senking av kvaliteten. Noko meir enn varsam kan ikkje senkinga bli, for heradet er som kjent ikkje berre ei sjølvstendig politisk eining, det er òg det lågaste tenestenivået i ei velferdsstat som vert styrt med strenge og konforme krav til innhald og kvalitet. Noko er nok råd å spare ved å redusere kvaliteten og effektivisere drifta så ein får meir for pengane. Og nokre gonger er det ikkje så mykje så skal til, ikkje om ein måler kutta i prosent i alle fall. Men lite er verre enn innsparingar utan von om ny vekst. Innsparingane må nyttast med vet. Midlane må gå til vekst. Det er rådmannen si rettesnor, fundert på kommuneplanen som har mål om vekst over heile framsida. 3.2 Dei næraste åra vert heradet dyrare å drive Dei neste åra vert det dyrare å drive Kvam herad. Det er i alle fall tre årsaker til det. Staten legg stadig større byrder på kommunane Ved å la pleie- og omsorg ta hand om stadig dårlegare pasientar 4 Ved å la det kommunale barnevernet ta hand om ein god del av det fylkeskommununen tok hand om før Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) vart etablert Staten set stadig strengare krav til minstestandard Held ikkje fristane i byggjesaker lyt kommunane betale bøter Lang utdanning, tidleg uførepensjon, låge fødselstal, større jobbmobilitet, sentralisering og stor etterspurnad etter arbeidskraft, gjer at lønningane vil stige. 5 Det mange vil kalle ekstremt er ikkje langt i frå oss. Sitatet under er fullt ut representativt for plan- og byggjesak for tida. Kraftig byggeaktivitet og mangel på kvalifisert arbeidskraft har skapt krisestemning i Hol kommune i Buskerud. Det siste året har en fjerdedel av de ansatte i Plan- og bygningsetaten flyktet til næringslivet. Til tross for at det er brukt kr på hodejegere har ikke en eneste søknad nådd kommunens postkasse. Og verre skal det bli. Plansjefen slutter om to uker. Og rett etter sommeren går også teknisk sjef av. For å bøte på problemene har kommunen vært nødt til å leie inn konsulenter. - Det er altfor dyrt. Det er nesten dobbelt så dyrt som fast ansatte saksbehandlere. Men det er ikke mulig å unngå. Samme problem har de hatt i Bærum kommune. Staben er halvert det siste året. Dagens Næringsliv, tirsdag 15. mai Overskrift: Kø og kaos i byggesaker. 3.3 Strategiar dei neste 4-5 åra Alt i dag er det tungt å rekruttere økonomar, ingeniørar, planleggjarar og sjukepleiarar til Kvam, som til mange andre kommunar. Heradet har ikkje pengar til å bli med på denne rundansen særleg lenge. For å bøte på misforholdet vil rådmannen tilrå to strategier: 4 Rådmannen viser for øvrig til vedlagt notat om bemanningssituasjonen i pleie- og omsorg 5 Alternativt kan utgiftene til ein generøs seniorpolitikk auke

8 3.3.1 Varsam endring av utgiftsprofilen A) Varmsamt endre heradet sin utgiftsprofil slik at det aukar innsatsen på tenester som a) har eit potensial som kan bidra til vekst utover dei kommunale budsjett eller b) har særlege problem ved å rekruttere kvalifisert arbeidskraft. B) Varsamt endre heradet sin utgiftsprofil slik at ved å nytte relativt mindre på tenester som ikkje har eit potensial til å bidra til vekst utover heradet sine budsjett og b) ikkje har særlege problem ved å skaffe seg kvalifisert arbeidskraft. Endringane må sjølvsagt ikkje verta større enn at heradet held seg innanfor gjeldande lovverk. Dette er ingen enkel oppgåve, berre inndelinga vil skape mykje strid både fagleg og politisk. Dei vert heller ikkje enkle å hanskast med dei som har tent stridsgnisten og er klare til å forsvare låglønsprofilen mot rådmannen sitt bodskap om i større grad å innrette lønspolitikken etter arbeidsmarknaden. Men for å skape vekst ser ikkje rådmannen nokon annan veg (men han er open for reflekterte motforslag!). Skal heradet sikre sin velferd på sikt lyt det satse på dei felt som på kort sikt er kritiske og kome sterkare attende på dei andre Utvikle ein konkurransepolitikk Varsam endring av heradet sin utgiftsprofil er likevel ikkje det viktigaste for å stimulere til vekst. Slik rådmannen ser det er det viktigaste å investere slik at heradet for alvor utfordrar dei ulempene det har i den kommunale konkurransen om nye innbyggjarar. Ei slik ulempe er mangelen på rimelege bustader ( startbustader ). Der er fleire. Rådmannen kjem attende til heradet sin konkurransekraft i sitt framlegg til budsjett for Innsparingar i 2007 og 2008 Rådmannen har i avsnitt tilrådd ein varsam utgiftsauke i hovudsak basert på kriteriet om å stimulere vekst. Rimelegvis må auken finansierast. Det vil skje ved at rådmannen i løpet av hausten vil analysere følgjande tenester for å avdekkje eit mogleg potensial til å effektivisere: Helse- og velferd Skule Forvaltning, drift og vedlikehald av bygg Brannvern Staben rundt rådmannen Ei slik gjennomgang er alt undervegs i pleie- og omsorg, støtta av Ressurssenteret for omsorgstjenester i Stjørdal. Resultat av analysene vil bli framlagt snarast råd, fleire resultat bør vere klare til budsjett Sluttord På same tid i fjor var det òg dystre tal i frå rådmannen. Det gjekk godt til sist, både rådmann og heradsstyre kunne finne fram saldosmilet i desember. Og så usikker er verda rundt oss, det kan gå godt i år òg. Men på sikt er situasjonen alt anna enn ljos, difor har rådmannen i denne rapporten skreve like mykje om det langsiktige som det kortsiktige. Dei trendane rådmannen meiner å spore verkar å vere så stabile at det er god grunn til å bu seg på verknadene av dei. Snarast råd, vil rådmannen meine, kanskje allereie i år.

9 2 Andre tema 2.1 SJUKEFRÅVÆR Sjukefråværet i heradet er på landsgjennomsnittet for kommunane, både samla sett og for pleie- og omsorgsfeltet, som til vanleg har det høgaste fråværet. Sjukefråværet i heradet gjekk noko ned i første tertial. 2.2 KONSESJONSKRAFT I fylgje HSTvedtak-016/07 skal Kvam Kraftverk AS skal ein gong kvar månad melda tilbake til administrasjonen i Kvam herad ei oversikt over kraftporteføljen. Administrasjonen skal melda dette vidare til Kvam heradsstyre i samband med tertial-rapportar. Prognose pr. 9.mai 2007 frå kvam Kraftverk AS for sal konssjonskraft 2007: Prognose 2007 : Finansielt oppgjer : Prog. utbet. 07 : Prognosen for utbetaling til Kvam herad er 2,3 millionar lågare enn i opphavleg budsjett. Krafta seld i perioden jan-april 2004 var prissikra til ein høgare pris enn det som vart oppnådd i spotprismarknaden. Samla gevinst var kr ,- Prognosen samla for 2007 viser eit lite tap (kr ,-) i høve til om ein hadde selt krafta i spotmarknaden utan prissikring. 67 % av omsetninga i 2007 av Kvam herad sin konsesjonskraft er prissikra. Tilsvarande tal er 34 % for OBLIGASJONAR OG LÅN Kvam herad hadde pr disponible bankinnskot på nesten 4 mill.kr. Aksjane er klassifisert som anleggsmiddel, og portefølgjen er på 63,4 mill.kr. Pr hadde kommunen obligasjonar til pålydande verdi 225 mill.kr og bokført verdi 225,4 mill.kr. Marknadsverdien var 224,3 mill.kr. Totalt for obligasjonane var det estimert avkastning med 1,3% for dei fire fyrste månadene (3,9% p.a.). Budsjettert låneopptak på 99,5 mill.kr i 07 er enno ikkje gjennomført og heradet har ein lånemasse på kr 467,3 mill. Det er lagt inn auka renteutgifter på 2,5 mill.kr etter ei vurdring av likviditetssituasjon og renteauke. Renta vil verta vurdert på ny i samband med 2. tertial. Det er mogeleg det er marginar.

10 3 Økonomisk oversikt Drift DRIFTSINNTEKTER Bud 07 Oppr.bud 07 Endring1T Herav driftsprosjekt B07 Herav endring prosjekt 1T LN03 Brukarbetalingar LN04 Andre sals- og leigeinntekter LN05 Overføringar med krav til motyting LN06 Rammetilskot frå staten LN07 Andre statlege overføringar LN08 Andre overføringar LN09 Skatt på inntekt og formue LN10 Eigendomsskatt LN11 Andre direkte og indirekte skattar LN12 Sum driftsinntekter B DRIFTSUTGIFTER LN14 Lønsutgifter LN15 Sosiale utgifter LN16 Kjøp av varer og tenester som inngår i kommunal tenesteproduksjon LN17 Kjøp av tenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon LN18 Overføringar LN19 Avskrivingar LN20 Fordelte utgifter LN21 Sum driftsutgifter C LN23 BRUTTO DRIFTSRESULTAT D=B-C EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER LN25 Renteinntekter, utbytte og eigaruttak LN26 Mottekne avdrag på lån LN27 Sum eksterne finansinntekter E LN29 Renteutgifter, provisjon og andre finansutgifter LN30 Avdragsutgifter LN31 Utlån LN32 Sum eksterne finansutgifter F LN34 Resultat eksterne finansieringstransaksjoner G=E-F LN35 Motpost avskrivingar LN36 NETTO DRIFTSRESULTAT I AVSETNINGAR LN38 Bruk av tidligare års regnskapsmessige mindreforbruk LN39 Bruk av disposisjonsfond LN40 Bruk av bundne fond LN42 Sum bruk av avsetningar J LN44 Overført til investeringsrekneskapet LN46 Avsetningar disposisjonsfond LN47 Avsetningar til bundne fond LN49 Sum avsetningar K LN51 Regnskapsmessig meirforbruk/mindreforbruk L=I+J-K

11 KOMMENTAR TIL ENDRINGAR HOVUDOVERSIKT DRIFT (LN23) Brutto driftsresultat er forverra med 4,5 mill.kr. Driftsinntektene er auka med 1,6 mill.kr i tertialen. Auken kjem frå ulike tilskot, men vert trekt ned av redusert salsinntekt for konsesjonskraft på 2,3 mill.kr. Driftsutgiftene stig med 6,1 mill.kr (LN21). Dei største endringane er knytt til løn og pensjonskostnad/premieavvik pensjon. Driftsinntekter (LN03-LN12). (LN03) Brukarbetaling: Ingen vesentlege endringar. (LN04) Andre sals- og leigeinntekter: Ingen vesentlege endringar. (LN05) Overføring med krav til motyting : Inntektene er auka med 3 mill.kr Når det gjeld den ordinære drifta, aukar mva.kompensasjon med 0,3 mill.kr for drift og 0,8 mill.kr for investeringsprosjekt. Tilskotet til ressurskrevande brukarar ser ut til å verta 1,4 mill.kr høgare. I tillegg er det ein auke på 0,4 i tilskot til vaksenopplæringa, og 0,2 til psykiatri. Til frådrag kjem mindre endringar på 0,1 mill.kr. (LN06) Rammetilskot frå staten er redusert med 7,1 mill.kr. Det er ein relativt stor endring i rammetilskotet i 07. Kvam herad brukar KS sin generelle prognosemodell, og den viser at nedgangen i hovudsak er knytta til redusert inntektsutjevning. Kvam har vore ein minsteinntektskommune i mange år, dvs. at skatteinngangen er under 100% i høve til landsgjennomsnittet. Kommunar med over 100% betalar inn til ein pott som vert fordelt ut som rammetilskot etter eit regeloppsett. Minsteinntektskommunar får såleis tilført midlar som vert kalla inntektsutjevning og er ein del av rammetilskotet. I 05 hadde Kvam ein skatteinngang på 88% i høve til landsgjennomsnittet. I 06 steig den til 92,7%. Prognosen i budsjettarbeidet for 07 var 89,7%, men er no endra til 93,4%. Me får såleis mindre tilført i inntektsutjevning fordi skatteinngangen ser ut til å stiga meir enn gjennomsnittet i landet. (LN07) Andre statlege overføringar : er auka med 0,7 mill.kr. Estimatet for introduksjonsstønad er auka med 0,9 mill.kr og vertskommunetilskotet vert 0,2 mill.kr lågare. (LN08) Andre overføringar. Inntekta er redusert med 2,3 mill.kr. Reduksjonen kjem frå nedgang i salsinntektene frå konsesjonskraft. (LN09) Skatt på inntekt- og formue. Auka skatteinntekter med 7,3 mill.kr. Kommunen sin andel av skatteinngangen er redusert med 2,5% og naturressursskatten vert utbetalt tidlegare. Nedgangen i skatteøren på 2,5% gjer at estimatet for 07 er lågare enn inngangen i 06, men skatteinntektene til Kvam er likevel ut til å auka med 7,3 mill.kr i høve til opprinneleg budsjett på 153,1 mill.kr. I høve til KS sin prognosemodell etter revidert nasjonalbudsjett, ligg det inne 0,7 mill.kr meir i tertialen enn i prognosen, då det kan sjå ut som at skatteinngangen vert høgare. Det er imidlertid noko usikket endå, då det er gjort ein del endringar i skattetilgangen til kommunane i høve til 06 som gjer det vanskelegare å estimera den lokale skatteinntekta. I tillegg har ein forholdet mellom skatteinngang og inntektsutjevning. I tertialen vert veksten i skatteinntekter utjevna av nedgang i rammetilskotet, ref LN06.

12 (LN10) Eigedomsskatt. Ingen endring. (LN11) Andre direkte og indirekte skattar: Ingen endring Driftsutgifter (LN14-LN23) (LN14) Lønsutgifter Auka med 6,3 mill.kr Det er ei rekkje endringar som utgjer den relativt store lønsendringa i tertialen. Den største gjeld auke i lønspotten på 2,4 mill.kr. Auken skuldast eit uventa sentralt lønstillegg på 1,4% og høgare lokale forhandlingar. Ein annan stor auke, gjeld engasjement i samband med ressurskrevande brukarar (1,1 mill.kr). Administrasjonen vil sjå på organisering av brannvern og FDV i samband med budsjett Virkningar i 2007 : Auke lønspott 2,40 Engasjement ressurskrevande brukarar PLO 1,10 Manglande effekt av HMS-koordinator i 07 0,20 Beredskap IKT 0,27 Avslutta prosjektstilling til ordinær drift 0,30 Auke kulturskule 0,15 SFO-oppstart på fleire skular 0,15 Idrettskonsulent 0,15 Utmarkskonsulent 0,15 Auka satsing på kultur, 2x0,5 stilling 0,28 Sekretær NAV-prosjekt 0,08 Tillegg brannvern 0,50 Høgare utgifter FDV 0,60 Sum lønsuake 6,33 (LN15) Sosiale utgifter er redusert med 3,1 mill.kr. Normalt skulle dei sosiale utgiftene auka med 1,9 mil.kr, i høve til auken i lønsutgifter (LN14), men istadenfor er det ein reduksjon på 3,1 mill.kr. Årsaka er at premieavviket vert ein frådragspost på 12,3 mill.kr og ein auke i pensjonspremien på 7,3 mill.kr. Premieavviket oppstår fordi skilnaden mellom beltalt pensjonspremie og berekna pensjonskostnad vert så stor. Pensjonspremien vert sett av pensjonsleverandøren, medan den berekna vert kalkulert ut frå statlege parameter, netto skilnad i 07 er estimert til 12,3 mill.kr. Det uventa lønstillegget på 1,4% medfører auke i pensjonspremien. I tillegg er det ei etterbetaling på nesten 4 mill.kr for 06 og estimert korreksjon i pensjonsgrunnlaget til Kvam på 2 mill.kr. Totalt utgjer det ein auke i pensjonspremie på 7,3 mill.kr. (LN16) Kjøp av varer og tenester som inngår i produksjonen. Utgiftene aukar med 2 mill.kr. Vel 1 mill.kr av dei auka utgiftene er knytt til prosjekt; Konsulentkjøp til P15063 (Hansvågen) står for den største auken, 0,5 mill.kr. I tillegg er det kjøp til P15072 (Kommunedelplan Kvamskogen) på 0,3 mil.kr, 0,1 til P19061 (NAV) og 0,1 til P15071 (Hauge/Tveitt). Den resterande millionen gjeld fylgjande:

13 0,3 mill.kr til leiarkurs, finansiert med fondsmidlar frå 06. 0,3 mill.kr. i andre oppstartsutgifter til rådmann. 0,4 mill.kr gjeld tettstadutvikling i Norheimsund (0,15 mill.kr tidlegare finansiert av midlar i 06, foreslått auke 0,25 mill.kr). 0,3 mill.kr gjeld tidlegare vedtak vedr. Kvammalokk, og 0,3 mill.kr gjeld kulturbaserte næringstiltak, finansiert med fondsmidlar. På den andre sida er utgiftene til elektrisitet redusert med 0,6 mill.kr. (LN17) Kjøp av varer og teneste som erstattar kommunal tenesteproduksjon. Mindre endringar. (LN18) Overføringar: Auka utgifter med 0,9 mill.kr Overføring til Ålvik Vekst medfører ein auke i posten på 1 mill.kr. På den andre sida er utgiftene til gjesteelevar for skulesektoren redusert med 0,4 mill.kr. 0,25 mill.kr gjeld auka utgift til mva.kompensasjon (motpost LN05). 0,15 gjeld P15063 (Hansvågen). Elles er det mindre endringar (0,1 mill.kr). (LN19) Avskrivingar: Ingen endring. (LN20) Fordelte utgifter: Ingen endring Finans (LN25-LN34) (LN25) Renteinntekter, utbytte og eigaruttak. Auka med 3,1 mill.kr Kvam herad får 0,3 mill.kr meir i utbytte både frå BKK og Kvam kraftverk. I tillegg er renteinntektene auka med 2,5 mill.kr. som må sjåast i samanheng med LN29, renteutgifter. Årsaka er at det ser ut til å verta noko høgare avkastning enn budsjettert, og låneopptak til bl.a. skulefinansiering kjem seinare enn lagt opp til opprinneleg likviditetsbudsjett. (LN26) Motteke avdrag på lån. Ingen endring. (LN29) Renteutgifter, provisjon og andre finansutgifter. Auka med 2,5 mill.kr Budsjettert låneopptak på 99,5 mill.kr i 07 er enno ikkje gjennomført, men administrasjonen har lagt inn auka renteutgifter på 2,5 mill.kr etter ei vurdring av likviditetssituasjon og renteauke, og sett i samanheng med obligasjonane. Renta vil verta vurdert på ny i samband med 2. tertial. Det er mogeleg det er marginar. (LN30) Avdragsutgifter. Ingen endring. (LN31) Utlån: Auka utlån med 0,5 mill.kr Auken gjeld lån til Hardanger Fiskeforedling AS sine aksjonærar. Lånet er finansiert med næringsfond. (LN34) Resultat eksterne finansieringstransaksjonar (sum LN25-LN32). Resultatet er forbetra med 0,1 mill.kr. (LN35) Motpost avskrivingar. Ingen endring. (LN36) Netto driftsresultat Netto driftsresultat viser eit redusert resultat på ca. 4,5 mill.kr. Hovudårsaka til resultatforverringa lønsveksten. I tillegg er vedtak tekne inn (Ålvik Vekst, Kvammlokk og lignende, LN16).

14 (LN38) Bruk av tidlegare års rekneskapsmessige mindreforbruk. Bruk auka med 13,5 mill.kr. Bruken har auka i samband med vedtak gjort for bruk av mindreforbruket i (LN39) Bruk av disposisjonsfond. Auka bruk av fond på 1,8 mill.kr. 0,6 mill.kr i auke er knytt til finansiering av prosjekt; NAV (0,25), kommunedelplan (0,3) og Hauge/Tveitt (0,07). Dei restarande 1,2 mill.kr gjeld finansiering av tettstadutvikling i Norheimsund (0,4), kulturbasert næring (0,3), rullestolrampe til kino i Norheimsund (0,1), leiarkurs (0,3) og bruk av salsvinst for lastebil (0,1). (LN40) Bruk av bundne fond. Bruk av er auka med 1,7 mill kr. 0,65 mill.kr gjeld finansiering av auka utlegg P15063, Hansvågen. I tillegg aukar bruken for finansiering av lån til HAFI (0,5), Kvammlokk (0,3) og VA (0,2). (LN 44) Overføring til investeringsrekneskapet. Ingen endring. (LN46) Avsetningar til disposisjonsfond. Auka med 12,5 mill.kr: Det er ein auke i avsetning på 0,8 mill.kr som gjeld mva.kompensjonsavsetning til fond. I tillegg kjem avsetning av overskotet i 06 på 13,5 mill.kr inn her. Til frådrag kjem 1,7 mill.kr i redusert avsetning til finansiering av skuleprosjektet som fylgje av reduserte kraftinntekter. (LN47) Avsetningar til bundne fond. Ingen endring. (LN 51) Konklusjon: Det er i tertialrapporten ikkje rekna endringar i rekneskapsmessig meirforbruk/mindreforbruk. Dvs at auka kostnader er finansiert.

15 4 Økonomisk oversikt investeringar INVESTERINGSINNTEKTER B07 Oppr. bud 07 Endring 1T Herav prosjekt B07 Herav prosjektendring 1T LN03 Sal av driftsmidler og fast eiendom LN05 Refusjonar LN09 Sum inntekter L INVESTERINGSUTGIFTER LN11 Lønsutgifter LN12 Sosiale utgifter LN13 Varer og tenester i kommunal eigenproduksjon LN15 Overføringar LN16 Renteutgifter og omkostningar LN18 Sum utgifter M FINANSUTGIFTER LN19 Avdragsutgifter LN20 Utlån LN21 Kjøp av aksjer og andeler LN22 Avsetningar til ubundne investeringsfond LN23 Avsetningar til bundne fond LN25 Sum finanstransaksjonar N LN26 Finanseringsbehov O=M+N- L FINANSIERING LN28 Bruk av lån LN29 Motteke avdrag på utlån LN31 Overføringar frå driftsrekneskapet LN32 Bruk av disposisjonsfond LN33 Bruk av ubundne investeringsfond LN34 Bruk av bundne fond LN36 Sum finansiering R LN38 Udekka/udisponert LN03 Sal av dritsmidlar og fast eiendom Inntekta er auka med 0,2 mill.kr for sal av lastebil, knytt til P60058 (Bilfornying) LN04 Andre salsinntekter Ingen endring LN05 - Refusjonar. Inntekta er auka med 0,2 mill.kr for refusjon frå private til Torpevegen (P60075). LN07 Andre overføringar. Ingen endring LN11 Lønsutgifter og LN12 Sosiale utgifter. Auke 0,9 mill.kr. 0,35 mill.kr gjeld rammeauke på P90053 (IKT-skule) og 0,55 mill.kr i overføring frå P90078 i 2010 til P90070 (Forprosjekt skule). LN13 Varer og tenester i kommunal eigenproduksjon. Kjøpet er auka med 10,4 mill.kr.

16 P60073 (Vegutbetring) er redusert med 1,1 mill.kr og 10,6 mill.kr for prosjekt P90071 (KU) er flytta til 08. Når det gjeld auken, er 9,3 mill.kr knytt til P90073 (Strandebarm idrett- og næringspark) som resultat av vedteken rammeutviding. I tillegg er arbeidet med skulane i Tørvikbygd og Norheimsund (P90075/4) flytt til 07 med 2,4 mill.kr. Torpevegen er justert opp med 2,8 mill.kr og VA-prosjekt (P61043 og P61963) utvida med 5,6 mill.kr. For kjøp av bilar er 1,7 flytt frå til 07. Kursutgifter vedr. Kvammaskulen er auka med 0,3 mill.kr. LN15 Overføringar. er auka med 0,8 mill.kr i mva.kompensasjon som fylgje av høgare kjøpsutgifter i 07. LN16 Renteutgifter og omkostningar Det er gjort ein mindre endring i byggjelånsrente. LN28 Bruk av lån. Bruk av lån er auka med 2,7 mill.kr. Dei største endringane er knytt til tidforskyvningar i skuleprosjekta, og auka lån til P90073 og P90053 (netto reduksjon 3,4 mill.kr). Elles er rammene for P60058 auka med 0,5 mill.kr og 5,6 mill.kr til VA-prosjekt. LN32 Bruk av disposisjonsfond. Bruken er auka med 1,4 mill.kr til finansiering av bilfornying (tidsforskyvd). LN33 Bruk av ubunde investringfond. Auken på 1,5 mill.kr gjeld finansiering av Torpevegen. LN34 Bruk av bunde driftsfond. Auken i bruk på 6 mill.kr gjeld finansiering av P90073, Strandebarm idretts- og næringspark.

17 5 Vedlegg - prosjektoversikt Prosjekta strekkjer seg over mange år, frå historisk kostnader tilbake til starten av tusenåret, til fleire år fram i tid. Berre ein del av budsjettet og rammene ligg i 2007.Dei totale rammene for prosjekta kjem fram i dei to tabellane nedanfor. I dei to siste tabellane, er endringane i prosjektdelen i driftsrekneskapen og investeringsrekneskapen for 2007 presentert. 5.1 PROSJEKTTABELLAR Føreslegne endringar i ramme og finansiering i tertialrapport P15063 KU og plan for Hansvågen rammeutviding Ramma er auka med 0,65 mill.kr som fylgje av meirarbeidet med utgreiinga. Midlane går i hovudsak til auka konsulentkjøp. Rammeutvidinga er foreslått finansiert med næringsfond, konto P15071 Hauge/Tveitt-jubileum nytt prosjekt Det er foreslått å oppretta eit prosjekt som i fyrste omgang har ein kostnad på kr som kjøp av konsulenttenester. Prosjektet er foreslått finansiert med disposisjonsfond, konto P15072 Kommunedelplan Kvamskogen, behandling nytt prosjekt Tidlegare driftsprosjekt for kommunedelplan på Kvamskogen er avslutta, men planen er ikkje ferdig og ordinære driftsmidlar dekkar ikkje dette. Det er difor foreslått å oppretta eit nytt prosjekt med ei ramme på 0,3 mill.kr til konsulentkjøp. Prosjektet er foreslått finansiert med disposisjonsfond, konto P19061 NAV for-og etableringsprosjekt rammeutviding Prosjektet er utvida med 0,25 mill.kr til inndekning av prosjektsekretær, husleige, oppstartslisensar for IKT og inventar. Prosjektet er foreslått finansiert med med disposisjonsfond, konto P60056 Barnehage Øystese rammeutviding Det er ikkje henta inn anbud på bygging av barnehage endå, men ut frå dei forutsetningane som er lagt til grunn, estimerar prosjektansvarleg at rammene må aukast med 8 mill.kr + mva 2 mill.kr i Rammeutvidinga er foreslått finansiert med auka låneopptak, men prosjektet vil verta teke opp at i samband med budsjett P60058 Fornyingsplan bilar/utstyr Teknisk tidsforskyvning Innkjøpa i 06 er utvida med 1,7 mill.kr og henta frå innkjøp i P60073 Utbetring vegar ovf til P ,1 mill.kr er overført til P60075, i tråd med HST-128/06. P60075 Utbetring Torpevegen tidlegare vedtak HST-128/06 Vedtak: For å utbetra Torpevegen nedafor Kjerringkleiv blir det oppretta prosjekt P Prosjektramme er 2,75 mill., fordelt på Prosjektet blir finansiert ved overføring frå P (1,1 mill.), tilskot frå privat 0,2 mill. og bruk av BKK fond 1,45 mill. I prosjektet inngår innløysing av eigedomen 44/23 m.fl. Til innløysing av erstatningsbustad for 44/23

18 blir nytta 1,5 mill. Kvam heradsstyre bed planutvalet vurdera regulering av avlastingsveg frå Laupsa til Torpe. Samstundes vert regulering av næringsareal i Laupsadalen vurdert. P61012 VA-utbygging i Kvam ovf. frå P61101 og tidsforskyvning: Det er foreslått å flytta 0,67 mil.kr frå rammene til P61101 i 2010 til P61101 i 08, i tillegg til 1,3 mill.kr internt i prosjektet frå 09 til 08. P61043 Vidareutbygging VA på Kvamskogen rammeutviding Prosjektet omfattar parsellen fram til Jonshøgdi (ferdig) og parsellen Jonshøgdi Kleven. For sistnemnde var budsjettet sett til 3,5 mill.kr. Ifylgje inkomne tilbod vert kostnaden på 7,5 mill.kr. Årsaka er justeringar i trasèval, noko forseinking og prisauke. Avgiftsområdet Kvamskogen er no godt etablert og det er sett av betydelege fondsmidlar. Det er òg stor interesse for tilknyting i området og risikoen med å gjennomføra parsellen er liten. Då dette er eit VA-prosjekt, er den auka kostnaden på 4 mill.kr finansiert med sjølvfinansierande lån. P61063 Avløp Vikøy og sanitæranlegg tidlegare vedtak Melding om vedtak i sak 022/07/HST - Avløpsanlegg Vikøy budsjettjustering. Heradsstyret tek til vitande at kostnaden med avløpsanlegg Vikøy kjem på om lag 3,9. Det er føresetnaden at nye kostnadstal blir innarbeidd ved 1.tertialrapport 2007, og at samla utbyggingskostnader for VA-området blir justert i samsvar med nye kostnadstal. mill. mot budsjettert 2,3 mill. Prosjektet er utvida med 1,6 mill.kr etter anbud er henta inn. Utvidinga er finansert med sjølvfinansierande lån. P61101 Kloakksanering Kvam ovf. til P ,67 mill.kr frå 2010 er foreslått overført til P61012 i P90053 Kvammskulen 2007 IKT-løysingar rammeutviding Prosjektet er snart avslutta, men vert truleg overskride med 0,7 mill.kr i høve til ramme. Dette er det justert for i tertialen. Overskridinga skuldast høgare utgifter til opplæring og integrasjon mellom nye skulesysem og andre administrative system. Auken er foreslått finansiert med auka låneopptak. P90070 Kvammaskulen 2007 Forprosjekt ovf. frå P90078 Prosjektet vart avslutta i april med eir overskriding på 0,6 mill.kr. Overskridinga er foreslått dekka inn av P P90071 Kvam ungdomsskule tidsforskyvning Utgifter på 13,3 mill.kr er flytta frå 07 til 08. P90073 Strandebarm nærings-og idrettspark tidlegare vedtak. Prosjektet er justert for tidlegare vedtak om utviding av ramma på 18,2 mill.kr. P90074 Norheimsund barneskule tidsforskyvning Utgifter på 2 mill.kr for prosjektering er flytta frå 08 til 07. P90075 Tørvikbygd skule tidsforskyvning Utgifter på 1 mill.kr er flytta frå 09 til 07. P90078 Kvammaskulen reserve ovf. til P ,6 mill.kr frå 2010 er overført til P90070 til 2007.

19 5.1.2 Prosjektrammer og forbruk Tekst Forbruk (rekneskap) Totalramme (inkl. fondsavsetning) Rest på totalramme P11010 Næringsutvikling i Ålvik P11031 Næringsprosjekt i samband med kommuneplan P11041 Me vil jobba i Hardanger P15050 Reguleringplan næringsareal Sandven P15055 Småskala næringsutvikling P15061 Utgreiing sjøkabel P15062 Turistveg Hardanger, ny oppstart P15063 KU og plan for Hansvågen P15065 Næringshage P15071 Hauge/Tveitt-jubileum P15072 Kommunedelplan Kvamskogen, behandling P19061 NAV - for- og etableringsprosjekt P19071 Jondalstunnelen P27001 Opprusting av uteområde bhg P30031 Bustadutbygging NHS/Øystese - høg utnytting P60051 Skytebane Norheimsund / Øystese P60074 Vegplan Sum aktive driftsprosjekt K15062 Tomt, Hardanger Fartøyvernsenter K15071 Kjøp Geodata-utstyr K15101 Tomteareal Hardanger Fartøyvern K37071 Kjøp sykesignal Strandebarm K60052 Kjøp tomt (Busdalen) K60061 Kjøp bustad til kapellan P13052 IT-prosjekt PLO P13062 Breiband, fase P13071 IT-investeringar P13081 IT-investeringar P13091 IT-investeringar P15054 Grustak Øystese tilrettelegging P50012 Tusenårsstaden P50021 Regionalt kulturhus P60011 Trafikksikring tiltak P60022 Bustadfelt Norheimsund P60055 Bårehus Øystese P60056 Ny barnehage i Øystese P60057 Strandebarm idrettspark P60058 Fornyingsplan bilar/utstyr Teknisk P60061 Kunstgras og utendørsanlegg i Øystese (410) P60064 Kryss Vikøy/Hegrehaugen P60071 Utviding Tørvikbygd barnehage P60072 Holmsund - sanitæranlegg og utforming P60073 Utbetring vegar P60081 Investeringar i Trafikksikringsplan P61030 Nhs. Idrettsbane -Tilskot til NIL og kjøp av grunn P61065 Asfaltering av vegar, rest P62061 Bryggja og sanitæranlegg i Botnen (23) P90053 Kvammaskulen IKT-løysingar Sum aktive investeringsprosjekt P90070 Kvammaskulen Forprosjekt P90071 Kvam ungdomsskule P90072 Strandebarm skule P90073 Strandebarm nærings- og idrettspark P90074 Norheimsund barneskule P90075 Tørvikbygd skule P90076 Øystese barneskule P90077 Ålvik skule P90078 Kvammaskulen reserve Sum aktive skuleprosjekt

20 Tekst Forbruk (rekneskap) Totalramme (inkl. fondsavsetning) Rest på totalramme P60062 Veg og VA Straumen Sandven Nord P60063 Veg og VA-anlegg til g.nr.11/b.nr P61011 Kloakkledning Lid P61012 VA-utbygging i Kvam P61043 Vidareutbygging VA på kvamskogen P61061 Vassverk Oma P61063 Avløp Vikøy og sanitæranlegg P61064 Ringleidning Sandven (951) P61071 Reservevassforsyning P61072 Vassleidning Torpe P61073 Ny pumpestasjon P5, Tolo P61074 Separering og vatn Sundsvik og Norheim P61075 Digitale teikn VA P61076 Overvåkingsanlegg P61081 Utsleppsanering Evjo, Øystese P61082 VA-anlegg mot Eikedalen P61083 Oppgradering vassverk Kvamskogen P61084 Høgdebasseng og trykkaukestasjon Torpe P61091 Felles slamavskiljar Vikøy P61092 Sanering VA NHS sentrum P61101 Kloakksanering Kvam Sum aktive VA-prosjekt Sum aktive prosjekt Prosjektfinansiering Tekst Innt./Tilskot /Ovf. Lån Sjølvfin. Lån Fondsdisp. Ovf. frå drift Sum Prosjektr amme P11010 Næringsutvikling i Ålvik P11031 Næringsprosjekt i samband med kommuneplan 2003 P11041 Me vil jobba i Hardanger P15050 Reguleringplan næringsareal Sandven P15055 Småskala næringsutvikling P15061 Utgreiing sjøkabel P15062 Turistveg Hardanger, ny oppstart P15063 KU og plan for Hansvågen P15065 Næringshage P15071 Hauge/Tveitt-jubileum P15072 Kommunedelplan Kvamskogen, behandling P19061 NAV for- og etableringsprosjekt P19071 Jondalstunnelen P27001 Opprusting av uteområde bhg P30031 Bustadutbygging NHS/Øystese - høg utnytting P60051 Skytebane Norheimsund / Øystese P60074 Vegplan Sum aktive driftsprosjekt

21 Tekst Innt./Tilskot /Ovf. Lån Sjølvfin. Lån Fondsdisp. Ovf. frå drift Sum Prosjektr amme K15062 Tomt, Hardanger Fartøyvernsenter K15071 Kjøp Geodata-utstyr K15101 Tomteareal Hardanger Fartøyvern K37071 Kjøp sykesignal Strandebarm K60052 Kjøp tomt (Busdalen) K60061 Kjøp bustad til kapellan P13052 IT-prosjekt PLO P13062 Breiband, fase P13071 IT-investeringar P13081 IT-investeringar P13091 IT-investeringar P15054 Grustak Øystese tilrettelegging P50012 Tusenårsstaden P50021 Regionalt kulturhus P60011 Trafikksikring tiltak P60022 Bustadfelt Norheimsund P60055 Bårehus Øystese P60056 Ny barnehage i Øystese P60057 Strandebarm idrettspark P60058 Fornyingsplan bilar/utstyr Teknisk P60061 Kunstgras og utendørsanlegg i Øystese P60064 Kryss Vikøy/Hegrehaugen P60071 Utviding Tørvikbygd barnehage P60072 Holmsund - sanitæranlegg og utforming P60073 Utbetring vegar P60081 Investeringar i Trafikksikringsplan P61030 Nhs. Idrettsbane -Tilskot til NIL og kjøp av grunn P61065 Asfaltering av vegar, rest P62061 Bryggja og sanitæranlegg i Botnen P90053 Kvammaskulen IKT-løysingar Sum aktive investeringsprosjekt P90070 Kvammaskulen Forprosjekt P90071 Kvam ungdomsskule P90072 Strandebarm skule P90073 Strandebarm nærings- og idrettspark P90074 Norheimsund barneskule P90075 Tørvikbygd skule P90076 Øystese barneskule P90077 Ålvik skule P90078 Kvammaskulen reserve Sum aktive skuleprosjekt P60062 Veg og VA Straumen Sandven Nord P60063 Veg og VA-anlegg til g.nr.11/b.nr P61011 Kloakkledning Lid P61012 VA-utbygging i Kvam P61043 Vidareutbygging VA på kvamskogen P61061 Vassverk Oma P61063 Avløp Vikøy og sanitæranlegg P61064 Ringleidning Sandven P61071 Reservevassforsyning P61072 Vassleidning Torpe P61073 Ny pumpestasjon P5, Tolo P61074 Separering og vatn Sundsvik og Norheim P61075 Digitale teikn VA P61076 Overvåkingsanlegg P61081 Utsleppsanering Evjo, Øystese P61082 VA-anlegg mot Eikedalen P61083 Oppgradering vassverk Kvamskogen P61084 Høgdebasseng og trykkaukestasjon Torpe P61091 Felles slamavskiljar Vikøy P61092 Sanering VA NHS sentrum P61101 Kloakksanering Kvam Sum aktive VA-prosjekt Sum aktive prosjekt

22 Lista inneheld sentrale dokument som det er referert til eller sitert frå i saksframstillinga: JournalID Journaldato Tittel Avsendar 07/ Bemanningssituasjonen i pleie og omsorg pr. mai 2007 Harald Inge Anderssen For å opne dokument det er referert til i tabellen må du klikke på lenka under her. Skriv så inn JournalID i søkefeltet DokumentID og utfør søket.

FORMANNSKAPET

FORMANNSKAPET Saknr. 065/12 ØKONOMIPLAN 2013-2016 06.11.2012 FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: Økonomisjefen gjekk igjennom Budsjettskjema A1, A2 og drifts- og investeringsoversikten for økonomiplanperioden 2013-2016.

Detaljer

1. Skatt på eige og inntekt Skatt på eige og inntekt vil verta utlikna med maksimalsatsane.

1. Skatt på eige og inntekt Skatt på eige og inntekt vil verta utlikna med maksimalsatsane. HST-116/05 Vedtak: 1. Skatt på eige og inntekt Skatt på eige og inntekt vil verta utlikna med maksimalsatsane. 2. Skattemargin Avsetnad til skattemargin er 9 % 3. Eigedomsskatt Eigedomsskatt for 2006 vert

Detaljer

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 REKNESKAP Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 Økonomiske oversikter - drift Oppr.budsj. 2012 Driftsinntekter Brukarbetalingar 20801187 19428000 19336000 4709 Andre sals- og leieinntekter 29365143

Detaljer

3. tertial Arkiv: N Objekt: Avgjerd av: Saksh.: Lars Kristian Vikøy. Arkivsaknr 09/389

3. tertial Arkiv: N Objekt: Avgjerd av: Saksh.: Lars Kristian Vikøy. Arkivsaknr 09/389 Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam eldreråd 20.11. 036/09 LARVIK Kvam formannskap 24.11. 056/09 LARVIK Kvam heradsstyre 15.12. 122/09 LARVIK Avgjerd

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

SAKNR. 064/12 BUDSJETT FORMANNSKAPET Handsaming i møtet:

SAKNR. 064/12 BUDSJETT FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: SAKNR. 064/12 BUDSJETT 2013 06.11.2012 FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: Utvalet handsama budsjettet 2013 over to dagar. Utvalet gjekk igjennom rådmannen sitt framlegg til budsjett for 2013. Utvalet ønskja

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 20.05.2015 8/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2016/25-18 Grethe Lassemo, 35067109 200 22.03.2016 Kostra tal 2015 - vedlegg til årsmeldinga KOSTRA - KOmmune STat

Detaljer

Bremanger kommune kontroll av budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017

Bremanger kommune kontroll av budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017 Sakshandsamar: Kåre Træen Vår dato Vår referanse Telefon: 57643004 05.03.2014 2014/30-331.1 E-post: fmsfktr@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse 03.01.2014 Bremanger kommune Postboks 104 6721 Svelgen

Detaljer

Tertialrapport 2 tertial 2015

Tertialrapport 2 tertial 2015 Tertialrapport 2 tertial 2015 for Balestrand kommune Rådmannen TERTIALRAPPORT 2. tertial 2015, periode 8/2015 1. Innleiing Det skal leggast fram rapport om rekneskapen i høve til budsjett og den kommunale

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 - perla ved Sognefjorden - Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 Arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rådmannen Oversyn over økonomiplanperioden Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rekneskap Budsj(end) Budsjett

Detaljer

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 Budsjettskjema 1A, 2A, 1B drift, hovudoversikt drift, hovudoversikt investering og detaljar investering KSvedtak 65/15, driftsbudsjett

Detaljer

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank.

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank. MODALEN KOMMUNE Rådmannen Rådmannen er den øvste administrative leiaren i kommunen og skal førebu saker og sette i verk det som politikarane bestemmer. Alle saker og dokument som vert lagt fram til politisk

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-132 Objekt:

Kvam herad. Arkiv: N-132 Objekt: Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Tenesteutvalet 26.10.2009 022/09 MGAK Kvam formannskap 27.10.2009 051/09 MGAK Kvam heradsstyre 10.11.2009 096/09 MGAK

Detaljer

SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1

SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1 Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret BUDSJETTENDRING/TERTIALRAPPORT 2-2016 Vurdering: Oppsummering Samla venter

Detaljer

8. Hardinghuset må vurderast som reiselivsfyrtårn og tilpassast ny plassering som fylgje av ny reguleringsplan for området.

8. Hardinghuset må vurderast som reiselivsfyrtårn og tilpassast ny plassering som fylgje av ny reguleringsplan for området. Konsesjonskrafta: Kvam heradsstyre ber rådmannen leggja fram ei sak vedkommande salg av konsesjonskrafta til Kvam herad. Saka må innehalde kva strategiske prissikringsrammer som bør nyttast. Saka må føreleggja

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 31.03.2014 Dykkar dato 10.01.2014 Vår referanse 2014/539 331.1 Dykkar referanse 13/1038 Bømlo kommune Kommunehuset 5430 Bremnes Bømlo

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 10.03.2009 012/09 HIAN

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 10.03.2009 012/09 HIAN Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 10.03.2009 012/09 HIAN Avgjerd av: Kvam heradsstyre Saksh.: Sigrid Laupsa Arkiv: N-210 Objekt: Arkivsaknr

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 17.03.2015 Dykkar dato 09.01.2015 Vår referanse 2015/454 331.1 Dykkar referanse 14/865 Etne kommune Postboks 54 5591 ETNE Etne kommune

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 13.4.2015 9/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Budsjett 2011. Økonomiplan 2011-2014

Budsjett 2011. Økonomiplan 2011-2014 Budsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014 Salderingsutfordringa For å få budsjettet i balanse er salderingsutfordringa 11,5 millionar For å få et budsjett med 3 % i overskot er utfordringa 29 millionar. Kvifor

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014 Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Rådmannen 15.11.2011 Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 29.10.11 Økonomiplan

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 11.02.2015 Dykkar dato 06.02.2015 Vår referanse 2015/1128 331.1 Dykkar referanse Voss kommune, Postboks 145, 5701 Voss VOSS KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014

BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 INNHALD INNHALD... 1 DRIFTSREKNESKAP... 2 INVESTERINGSREKNESKAP... 2 BALANSEREKNESKAP... 4 NOTER... 5 SIGNATURAR... 8 BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 DRIFTSREKNESKAP

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre JONE Avgjerd av: Saksh.: Jon Nedkvitne Arkiv: Objekt: N-101.1 Arkivsaknr 2004002075 Fylkesplanen for

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Andrea Fivelstad Arkivsak: 2014/558 Løpenr.: 9934/2014. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap Ørsta kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Andrea Fivelstad Arkivsak: 2014/558 Løpenr.: 9934/2014. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap Ørsta kommunestyre ØRSTA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Andrea Fivelstad Arkivsak: 2014/558 Løpenr.: 9934/2014 Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap Ørsta kommunestyre Saka gjeld: ENDRINGAR DRIFTSBUDSJETT OG

Detaljer

Kvam herad KVAM HERADSSTYRE. Møteinnkalling

Kvam herad KVAM HERADSSTYRE. Møteinnkalling Kvam herad KVAM HERADSSTYRE Møteinnkalling Møtedato: 15.12. Møtestad: Kvam rådhus Møtetid: Kl. 10:00 Det blir ikkje open time! Handsaming av politiske saker startar kl 10:00 Lunch kl. 13:00 Varamedlemmer

Detaljer

Kvam herad. Objekt: Søknad om tilskot og lån til idrettsanlegg i Kvam - kunstgrasbanen på Sandven og Strandebarm Idrettspark

Kvam herad. Objekt: Søknad om tilskot og lån til idrettsanlegg i Kvam - kunstgrasbanen på Sandven og Strandebarm Idrettspark Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 11.01.2005 003/05 KJHE Kvam formannskap 18.01.2005 029/05 KJHE Kvam heradsstyre 01.02.2005 004/05 KJHE

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 13.desember 2012.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 13.desember 2012. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 14.06.2013 Dykkar dato 18.12.2012 Vår referanse 2012/16386 331.1 Dykkar referanse 12/2669 Askøy kommune Postboks 323 5323 Kleppestø ASKØY KOMMUNE

Detaljer

Kvam herad KVAM UNGDOMSRÅD. Møteinnkalling

Kvam herad KVAM UNGDOMSRÅD. Møteinnkalling Kvam herad KVAM UNGDOMSRÅD Møteinnkalling Møtedato: 03.11.2010 Møtestad: Ungdomsbasen Møtetid: Kl. 09:00 Varamedlemmer møter etter nærare innkalling. Forfall skal meldast til Birte Brakestad på tlf. :

Detaljer

Sparetiltak. Reduserte kostnader. Stipulert

Sparetiltak. Reduserte kostnader. Stipulert Sparetiltak Tiltak Stipulert sparesum Reduserte kostnader 1 Frukt og grønt i skulen, budsjettert med kr 4,-pr elev/dag 300 000 Dette er i tråd med sentrale føringar. Samla utgjer det kr 610 000,- Alternativt

Detaljer

2. gongs handsaming av framlegg til reguleringsplan for gang- og sykkelveg - Ungdomsheimen - NAF

2. gongs handsaming av framlegg til reguleringsplan for gang- og sykkelveg - Ungdomsheimen - NAF Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Nærings-, plan- og bygningsutvalet 09.02.2015 019/15 LEIKAA Kvam heradsstyre 17.02.2015 011/15 LEIKAA Avgjerd av: Saksh.:

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-016 Objekt: Tilråding frå Hardangerrådet om vidareføring av Prosjekt Samhandlingsreforma i Hardanger

Kvam herad. Arkiv: N-016 Objekt: Tilråding frå Hardangerrådet om vidareføring av Prosjekt Samhandlingsreforma i Hardanger Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 14.06.2011 039/11 HASO Kvam heradsstyre 20.06.2011 065/11 HASO Avgjerd av: Saksh.: Hans Atle Soldal Arkiv:

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 03.09.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 16:00 Merk deg møtetidspunktet! Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå

Detaljer

Bustadområde i sentrum. Vurdering

Bustadområde i sentrum. Vurdering Bustadområde i sentrum Vurdering Balestrand 10.10.2009 Gode bustadområde i Balestrand sentrum Kommuneplan, arealdelen Status I. Sentrumsnære buformer For Balestrand sentrum er det gjeldande reguleringsplanar

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 19.09.2006 138/06 RUVI

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 19.09.2006 138/06 RUVI Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 19.09.2006 138/06 RUVI Avgjerd av: Saksh.: Rune Vik Arkiv: N-511, GBNR-J019/0436 Objekt: Arkivsaknr 06/337

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

Tertialrapport 1-2015

Tertialrapport 1-2015 Tertialrapport 1-2015 1. tertial (januar-april 2015) Denne rapporten viser skatteinngangen, lønnsrekneskapen, status for disposisjonsfondet, hovudtala for kvart budsjettområde og sjukefråværet den fire

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 2012/2025 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 03.09.2012 Budsjettrammer 2013 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Administrasjonssjefen si innstilling

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret. Forvalting av særavtalekraft og konsesjonskraft

Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret. Forvalting av særavtalekraft og konsesjonskraft Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2015/2106 Løpenr.: 18241/2015 Arkivkode: 150 Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret Sakshandsamar: Gry Åsne Aksvik Forvalting av særavtalekraft

Detaljer

Kvam herad. Endra drift resulterer ikkje i auka driftskostnadar for Kvam kulturskule. Sjå vedlegg for fullstendig tekst i den nye serviceerklæringa.

Kvam herad. Endra drift resulterer ikkje i auka driftskostnadar for Kvam kulturskule. Sjå vedlegg for fullstendig tekst i den nye serviceerklæringa. Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Tenesteutvalet 25.01.2010 002/10 SOLTVE Kvam arbeidsmiljøutval 25.01.2010 003/10 SOLTVE Kvam eldreråd 29.01.2010 003/10

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten.

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. Saksframlegg Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkivsaksnr.: 14/231-17 Arkiv: 2. tertialrapport 214 Formannskapet si tilråding: 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. 2. Kommunestyret

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4. Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4. Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4 Arkiv: Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus * Tilråding: Sogndal Kulturhus AS vert vidareførd som eit heileigd kommunalt aksjeselskap.

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2015/24-21 Grethe Lassemo,35067109 200 17.03.2015 Kostratal - vedlegg til årsmelding 2014 KOSTRA - KOmmune STat RApportering.

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Status og utfordringar. Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen

Status og utfordringar. Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen Status og utfordringar Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen Tertialrapporten viser Eit forventa driftsunderskot på 7 millionar i 2009, om drifta held fram som i dag. Dette kjem på

Detaljer

Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012, økonomiplan 20122015 Framlagt formannskapet 9.11.2011 Endring i rådmannen sitt framlegg til budsjett av 12.10.2011 nr.1 Side 1 av 8 INNLEIING: Dette dokumentet tek utgangspunkt i rådmannen

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 26.06.2007 100/07 BJVI

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 26.06.2007 100/07 BJVI Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 26.06.2007 100/07 BJVI Avgjerd av: Saksh.: Bjørn Vik Arkiv: N-504 Objekt: Arkivsaknr 07/634 Oppstart

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-031 Objekt: SATS- prosjekt i Kvam - Samordning A-etat, Trygd- og Sosialkontor - P19031

Kvam herad. Arkiv: N-031 Objekt: SATS- prosjekt i Kvam - Samordning A-etat, Trygd- og Sosialkontor - P19031 Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam eldreråd 03.09.04 013/04 SILA Kvam formannskap 07.09.04 178/04 SILA Kvam heradsstyre 21.09.04 100/04 SILA Avgjerd

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Notat Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2017/275-14 Grethe Lassemo,35067109 200 05.04.2017 Kostra tal - vedlegg til årsmelding 2016 KOSTRA - KOmmune

Detaljer

NOTAT. Fondsoversikt med kommentarar per 26. september 2007

NOTAT. Fondsoversikt med kommentarar per 26. september 2007 NOTAT KVAM HERAD STRATEGISK NIVÅ Til Harald Inge Anderssen Strategisk nivå Dato: 30.10.2007 Frå Kjell Helvik Vår ref: 07/801-8/N-102.1//KJHE Fondsoversikt med kommentarar per 26. september 2007 Samandrag:

Detaljer

Personal- og økonomiutvalet drøfta moglege framtidige inntekter for å sjå kva evt. handlingsrom kommunen har utover i perioden.

Personal- og økonomiutvalet drøfta moglege framtidige inntekter for å sjå kva evt. handlingsrom kommunen har utover i perioden. 08.11.2010 PERSONAL OG ØKONOMIUTVALET Handsaming i møtet: Utgangspunktet for arbeidet er ei justering av gjeldande plan 2014 som vart vedteken i juni 2010. Fleire store investeringstiltak vert dyrare enn

Detaljer

173/08: BUDSJETT ØKONOMIPLAN

173/08: BUDSJETT ØKONOMIPLAN 173/08: BUDSJETT 2009 - ØKONOMIPLAN 2009-2012 Heradsstyret sitt budsjettvedtak 2009 er følgjande: (Pkt 15. treng truleg litt tolking ) HST-173/08 Vedtak: 1. Skatt på eige og inntekt Skatt på eige og inntekt

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 26.06.2007 097/07 ASFL

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 26.06.2007 097/07 ASFL Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 26.06.2007 097/07 ASFL Avgjerd av: Saksh.: Asbjørn Flatebø Arkiv: N-511, GBNR-A055/0003 Objekt: Arkivsaknr

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Notat Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2013/198-12 Grethe Lassemo,35067109 200 18.03.2013 Kostra tal 2012 - vedlegg til årsmelding KOSTRA - KOmmune

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2011/277-12 Grethe Lassemo,35067109 004 21.03.2011 Kostra tal - vedlegg til årsmeldinga 2010 KOSTRA - KOmmune STat

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Notat Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2012/294-16 Grethe Lassemo,35067109 200 03.07.2012 Kostra tal, vedlegg til årsmeldinga - retta utgåve KOSTRA

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Marie Evjestad Arkivsaksnr.: 07/1229. IT-arbeidsplassar for ungdomsskuleelevar i Luster. Rådmannen si tilråding:

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Marie Evjestad Arkivsaksnr.: 07/1229. IT-arbeidsplassar for ungdomsskuleelevar i Luster. Rådmannen si tilråding: SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Inger Marie Evjestad Arkivsaksnr.: 07/1229 Arkiv: 631 A2 IT-arbeidsplassar for ungdomsskuleelevar i Luster Rådmannen si tilråding: 1. Luster kommunestyre vedtek, med tilvising

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte:

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte: Vår ref. 15/537-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015 Tokke kommune - kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 11.05.2015 Tid: kl 10.00 12.00 Sted: Møterom Kultur,

Detaljer

Forfall skal meldast til telefon 53 48 31 00 eller e-post: post@kvinnherad.kommune.no Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale.

Forfall skal meldast til telefon 53 48 31 00 eller e-post: post@kvinnherad.kommune.no Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale. MØTEINNKALLING Utval Komite for helse, omsorg, miljø Møtedato 04.12.2012 Møtestad Kommunestyresalen, Rådhuset Møtetid 10:00 - Orienteringar: Barnevern Samhandlingsavdelinga Forfall skal meldast til telefon

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Bremanger kommune kontroll av revidert budsjett og økonomiplan 2015 2018

Bremanger kommune kontroll av revidert budsjett og økonomiplan 2015 2018 Sakshandsamar: Kåre Træen Vår dato Vår referanse Telefon: 57643004 04.11.2015 2014/4737-331.1 E-post: fmsfktr@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse 09.09.2015 Bremanger kommune Postboks 104 6721

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 09/2798

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 09/2798 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 09/2798 Rekneskapsrapport pr 2.tertial 2009/budsjettendringar Rådmannen si tilråding: 1. Kommunestyret har ingen merknader til framlagt

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2008 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 18.12. 2007.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2008 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 18.12. 2007. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 55 57 21 43 Vår dato Dykkar dato 29.01.2008 Vår referanse 2008/1396 331.1 Dykkar referanse Kvam herad Grovagjelet 16 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT OG

Detaljer

Kvam herad. Søknad om løyve til tiltak på gnr. 136 bnr. 7, Dysvik. Flytebryggjer. Søknad om disp. frå LNF-føremålet og pbl. 17-2

Kvam herad. Søknad om løyve til tiltak på gnr. 136 bnr. 7, Dysvik. Flytebryggjer. Søknad om disp. frå LNF-føremålet og pbl. 17-2 Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 30.11.2004 237/04 RUVI Kvam formannskap 15.02.2005 036/05 RUVI Kvam formannskap 15.03.2005 048/05 RUVI

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam arbeidsmiljøutval 25.02.2008 002/08 ELMO

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam arbeidsmiljøutval 25.02.2008 002/08 ELMO Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam arbeidsmiljøutval 25.02.2008 002/08 ELMO Avgjerd av: Saksh.: Elin Molven Arkiv: N- Objekt: Arkivsaknr 08/380 Inndeling

Detaljer

Handlingsplan 2014 2017. EKSTERN TENESTE Gol kyrkjelege fellesråd

Handlingsplan 2014 2017. EKSTERN TENESTE Gol kyrkjelege fellesråd Handlingsplan 2014 2017 EKSTERN TENESTE Gol kyrkjelege fellesråd Budsjettforslag 2014 Kontonavn: 41,krk.admin 42,kyrkjer 43, kyrkjegard 44,andre krk.f Totalt pr. kto.2013 Budsjett 2013 inkl red 16000 Brukarbet.

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-102 Objekt:

Kvam herad. Arkiv: N-102 Objekt: Kvam herad Ikkje offentleg Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 28.04.2009 026/09 LARVIK Kvam heradsstyre 11.05.2009 048/09 LARVIK Avgjerd av: Saksh.:

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

STIMULERINGSMIDLAR FOR 2013

STIMULERINGSMIDLAR FOR 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201206348-10 Arkivnr. 545 Saksh. Isdal, Sigrid Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Møtedato 09.04.2013

Detaljer

Fræna kommune. Saksframlegg. Økonomiplan 2010-2013 og budsjett 2010

Fræna kommune. Saksframlegg. Økonomiplan 2010-2013 og budsjett 2010 Fræna kommune Arkiv: 145 Arkivsaksnr: 2009/1286-11 Sakshandsamar: Oddbjørg Hellen Nesheim Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet i Fræna kommune 13/2009 23.11.2009 Formannskapet i Fræna kommune

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Notat Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2013/1520-5 Grethe Lassemo,35067109 200 17.02.2014 Kostra tal - vedlegg til årsmelding KOSTRA - KOmmune STat

Detaljer

Innkalling av Kraftfondsstyret

Innkalling av Kraftfondsstyret Masfjorden kommune Innkalling av Kraftfondsstyret Møtedato: 02.12.2014 Møtestad: Matre Møtetid: 15:00 Eventuelle forfall må meldast til Aina Isdal Haugland per tlf. 56166222, sms til 90717615 eller per

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-391 Objekt:

Kvam herad. Arkiv: N-391 Objekt: Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam eldreråd 15.04.2005 009/05 INGR Kvam formannskap 19.04.2005 085/05 INGR Kvam heradsstyre 03.05.2005 041/05 INGR Avgjerd

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Henrik Skovly Arkivsak nr.: 2014/2240 Arkivkode: 250 Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet NIVÅ PÅ RENTESIKRING Administrasjonen si tilråding: Formannskapet

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Nærings-, plan- og bygningsutvalet 24.03.

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Nærings-, plan- og bygningsutvalet 24.03. Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Nærings-, plan- og bygningsutvalet 24.03.2010 031/10 RUVI Avgjerd av: Saksh.: Rune Vik Arkiv: N-511, GBNR-A083/0026 Objekt:

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 12.12.2006 120/06 SILA

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 12.12.2006 120/06 SILA Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 12.12.2006 120/06 SILA Avgjerd av: Kvam heradsstyre Saksh.: Sigrid Laupsa Arkiv: N-016 Objekt: Arkivsaknr

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 01.06.2016 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 27.06.2016 Fylkestinget 12.10.2015

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 01.06.2016 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 27.06.2016 Fylkestinget 12.10.2015 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 18.05.2016 35308/2016 Åge Ødegård Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 01.06.2016 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 27.06.2016 Fylkestinget 12.10.2015

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 15.02.2005 037/05 RUVI

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 15.02.2005 037/05 RUVI Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 15.02.2005 037/05 RUVI Avgjerd av: Saksh.: Rune Vik Arkiv: N-511, GBNR-J114/0092 Objekt: Arkivsaknr 2004002002

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Tore Eriksen Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 08/2538. 2. Kommunestyret vedtek slike endringar i driftsbudsjettet for 2008:

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Tore Eriksen Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 08/2538. 2. Kommunestyret vedtek slike endringar i driftsbudsjettet for 2008: SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Tore Eriksen Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 08/2538 Rekneskapsrapport og budsjettregulering pr 2.tertial 2008 Rådmannen si tilråding: 1. Kommunestyret har ikkje merknader til utarbeidd

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Forfall meldt frå følgjande medl.: Parti Følgjande varamedl. møtte Parti Gunnbjørg Ågotnes Chris. Aksnes Birger Kaland. H Frp

Forfall meldt frå følgjande medl.: Parti Følgjande varamedl. møtte Parti Gunnbjørg Ågotnes Chris. Aksnes Birger Kaland. H Frp KVAM HERAD KVAM ELDRERÅD MØTEPROTOKOLL Dato: 25.04.03 Kl.: 10.00-13.00 Stad: Jondal nye aldersheim Saknr.: 004/03-007/03 Forfall meldt frå følgjande medl.: Parti Følgjande varamedl. møtte Parti Gunnbjørg

Detaljer

Forsand kommune Saksframlegg

Forsand kommune Saksframlegg Rådmannen Forsand kommune Saksframlegg SAKSGANG Saksnr Utval Dato 045/16 Formannskapet 02.11.2016 051/16 Formannskapet 23.11.2016 Kommunestyret Arkivkode Saksbehandlar Arkivsak/j.post K1-150 Søren Jensen

Detaljer

Økonomisk driftsoversikt på LN-nivå 2008

Økonomisk driftsoversikt på LN-nivå 2008 HOVUDOVERSIKT PÅ KONTONIVÅ 2008 Tabellen viser på kontonivå kva som ligg i kvart LN-nummer i hovudoversikta i årsrekneskapen. Økonomisk driftsoversikt på LN-nivå 2008 LN03 Brukarbetalingar 16000 Brukarbetaling

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1

Detaljer

HORNINDAL KOMMUNE ÅRSMELDING 2008. Kommunestyret 18.06.09 Arkivsak 09/94

HORNINDAL KOMMUNE ÅRSMELDING 2008. Kommunestyret 18.06.09 Arkivsak 09/94 HORNINDAL KOMMUNE ÅRSMELDING 2008 Kommunestyret 18.06.09 Arkivsak 09/94 RÅDMANNEN SINE KOMMENTARAR FOR 2008 side 3 ØKONOMISK STILLING OG RESULTAT side 4 ØKONOMISK UTVIKLING FRAM TIL I DAG side 6 STATLEGE

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering V3-5 skjema 1 B - Drift

Detaljer

Folketalet har gått noko opp sidan årsskiftet, men er framleis noko under målsettinga.

Folketalet har gått noko opp sidan årsskiftet, men er framleis noko under målsettinga. STATUSRAPPORT PR 01.05.2017 INNLEIING Rådmannen legg med dette fram 1. statusrapport for 2017. Rådmannen meiner at rapporten viser at den økonomiske situasjonen er krevjande. Hovudårsaka til dette er meirkostnaden

Detaljer

SKODJE KOMMUNE Perioderekneskap September 2009

SKODJE KOMMUNE Perioderekneskap September 2009 SKODJE KOMMUNE Perioderekneskap September 2009 2 PERIODISERT REKNESKAP PR. 30.09.09 Utvikling av rapporteringssystem Skodje kommune skal utarbeide månadlege rekneskapsrapportar samanlikna med periodisert

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 07/350-4

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 07/350-4 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 07/350-4 Rekneskapsrapport pr. TILRÅDING: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Saka vert framlagd utan tilråding. ::: Sett

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

ÅRSREKNESKAP 2015 KOSTRA-TAL I tabellane under er vist eit utval av KOSTRA-tal for Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Sør-Trøndelag og gjennomsnitt alle fylkeskommunane utanom Oslo. Tal for åra 2012-2014

Detaljer