NOTAT. Fondsoversikt med kommentarar per 26. september 2007

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NOTAT. Fondsoversikt med kommentarar per 26. september 2007"

Transkript

1 NOTAT KVAM HERAD STRATEGISK NIVÅ Til Harald Inge Anderssen Strategisk nivå Dato: Frå Kjell Helvik Vår ref: 07/801-8/N-102.1//KJHE Fondsoversikt med kommentarar per 26. september 2007 Samandrag: Kvam herad har per sept mill kr. i fondsavsetningar. Lånegjelda per innbyggjar var i 2006 kr ,-, mot i gjennomsnitt for landet. I 2011 vil gjelda vera ca. kr ,-. Det er viktig for Kvam herad å ha driftsfond som ein buffer mot uventa svingingar. I tabellane som er lagt ved dette notatet er det teke utgangspunkt i dagens, kor mykje som er bunde og dermed kor mykje som er frie. Det meste av midlane har ei eller anna form for binding. Fram til utgangen av 2010 er det rekna med at 18,2 mill kr. er frie. Samandrag fond. Fond, gruppering Bunde driftsfond (Ikkje fritt disp. testamentariske gåver, øyremerkte VARfond ol.) Fonds pr. 26. sept saldo pr..*, etter bindingar og tidl vedtak* Ubunde kapitalfond (Fritt disp. for heradsstyret til investering) Bunde kapitalfond (Investering, bestemte formål) Disposisjonsfond (Fritt disponible for heradsstyret til både drift og investering) Totalt *Grunnlag budsjett 2007 Merknad: Skilnaden mellom 2007 og 2010 er som er bunde opp i vedtak i Kvam heradsstyre

2 Det er fire fond som er viktig å tekja nøye gjennom disponering av: "Uttak Eigenkap. Kraftv." Oppretta i 1997, eige vedtak for disponering "Inv. fond Kvam Kraftverk" Oppretta i 1997, eige vedtak for disponering "Bustadfeltfond". På dette fondet er det eit visst spelerom for korleis midlane vert nytta. Dette er ordinært opplånte "Mva-komp frå investeringsprosjekt" Fondet er i dag på 22,2 mill kr. Det er trekt ut 3,0 mill kr. til opprusting av rådhuset og 1,5 mill kr. til næringsfondet (for å tilfredsstilla vedtektene) Fondet er difor stipulert til 17,7 mill kr. Det skal iflg. budsjett 2006 setjast av 20 mill kr. til næringsutvikling. Spesiell merknad. Konsekvens av budsjett 2008 og økonomiplan I driftsbudsjettet for 2007 og økonomiplanen var det ein premiss at det skulle setjast av 10 mill kr. årleg frå kraftinntektene til Kvammaskulen 2007 og Strandebarm nærings- og idrettspark, dette skulle gå over tre år, til saman 30 mill kr. På grunn av auka driftskostnader er ikkje dette følgt opp i forslag til budsjett for 2008 og økonomiplan Konsekvensen er at det må hentast midlane frå eksisterande fond. Mogelege fond er dei som er nemnde ovanfor (unnateke Bustadfeltfondet). Det er verd å merkja seg: - Deler av renteinntektene på fond vert nytta i drift og ikkje avsett fullt ut til fond. Det er ei skjult subsidiering av drift!

3 Detaljert oversikt over fond Vedlagte tabellar viser oversikt over alle fond i Kvam herad, estimert saldo per og frie, dvs. utan ei eller anna binding. Oversikt over fond per sept Fonds i øk.planperiode Øyremerka tilskot Gåver Øysteseheimen Gåver Strandeb.aldersheim Gåve Frå Gudrun Mohr Eldre enn Samlekonto for diverse øyremerka tilskot.alt disponert Gåver til bruk for personale og tilsette ved Øysteseheimen. Gåver til bruk for personale og tilsette ved Strandebarm aldersheim Spesielle tiltak, med spesiell klausul jfr Psykiatri "Tryggleik vårt ansvar" Bør avsluttast. Testamentarisk gåve, sak sak Gåve Sverre Soldal HST 015/02 arkiv Sjukdomsførebyggjande arbeid Bør avsluttast Gåve til Kalhagen Bufellesskap Liten sum, gåve i Må i samsvar med vedtekter tilførast ca 1,6 mill kr.frå andre fond. Skal vera 1,0 mill kr. I grunnkapital. Det er ei utfordring i driftsrekneskapen å frigjera tidl. årleg Næringsfond ( ) oppbundne Fiskefond Sak 126/00 ( ) Eigne vedtekter Næringsutvikling I Kvam Tilførselav 7,0 mill kr. til det opprinnlege næringsfond. Midlane gitt av NVE i samband med ny konsesjon for Bjølvoutbygginga i Tenkt brukt i Ålvik Fond tap på etableringslån Spesielle tiltak. Knytt til etableringslån Fond Viltforvaltning Vedtekter HST 52/02 ( VAR-fond (overskot) Spesielle tiltak. Skal gå til VAR-sektoret Sum 2.51 bunde driftsfond Kapitalfond Ingen spes. Bindingar ut over tidlegare vedtak Uttak Eigenkap.K.Kraftv ? Oppretta av HST i sak 97/89 ( )- 25,4 mill- lagt til rente - Formål øk. Lønsame prosjekt- 2/3 fleirtal i HST dersom ein vil endra reglar/ta i bruk fondet Inv.Fond Kvam Kraftverk ? Oppretta av HST i sak 97/89 ( )- 10,0 mill- lagt til rente - Mellombels uttak av, kan nyttast til ansvarleg lån eller auka aksjekapital. 2/3 fleirtal i HST dersom reglane endrast Fond Overf.Frå Bkk Ingen spes. Bindingar Flyktningefond - Dette er eit tidlegare lån som er gjort om til tilskot i juni seinare berre lagt til investering rente. Uklar status Det er rekna med sal av tomter på 1,0 mill kr. Kvar år i perioden, det kan vera usikkert. Midlane skal helst gå til Bustadfelt-Fond ? tilsvarande tiltak, dvs. infrastruktur.

4 Fonds i øk.planperiode Grønning Gard Innløyste Formidlingslån Sum 2.53 ubunde kapitalfond Testamente frå Bør bruka resten i samsbvar med testamentet Skal gå til nedbetaling av kommunale lån (jfr. KL 50 nr. 7 c) og GKRS (230903) Innbet. Husbanklån Jfr. Forskriftene må gå til same formål som låna er teke opp til Tilfluktsrom Fondet truleg opprettta i nov-94. Årleg lagt til renter. Status uklart Heis Ved Øysteheimen Fondet eldre enn Sanerast Gåve T.Breievne Str.Aldersh Fondet eldre enn Fondet bør sanerast i samsvar med vilkåra for gåva Vikøy Kyrkjegardsfond Fondet eldre enn Fondet bør sanerast. Uklart om det e knytt vilkår til fondet Tusenårsjubileum Dette er resten av midlane etter tusenårsjubileet. Sanerast Pumpestasjon Oppretta i På grl.lag av statstilskot til kolakk-pumpe som seinare er finansiert av heradet. Overførast til disp. fond kto Sum 2.55 bunde kapitalfond Normalt brukt til diverse uforutsette Disposisjonsfond dr.- og inv. oppgåver Trygdebust..Ex.Tilskot Vedteke brukt IT-prosjekt (politikar, skule, PLO) Personalpolitiske tiltak Vedteke brukt Kvammaskulen 0 ( ) Strategiske Planlagt brukt i samband med kjøp av nye PC-ar til politikarar i 2007 Gitt at kostnader og finansiering frå og med 2008 vert som planlagt manglar det1,7 mill pga. lite inntekt frå konsesjonskraft i Opprinnleg 2,32 mill kr. Frå årsavslutning 2003, Arkiv Kulturbasert næring Sett av 1,0 mill kr. I budsjetttet for Jfr. Pkt. 7 i kommentarane Mva.komp. frå investeringsprosjekt ? Dette fondet bør gå til å oppfylla vedtaket om 20 mill i eit fond/næringsutvikling (bud 2007 sak 127/06). Trekt frå 3,0 mill kr. til opprusting av Rådhuset, 1,6 mill kr. til Næringsfondet og 1,7 mill kr. til skuleprosjektet. Fondet vert difor berre på 16,0 mill kr Utviklingsprosjekt / næringstiltak Budsjett 2002, fritt til disposisjon Planarbeid Vedteke brukt Grafisk profil og bibliotek Vedteke brukt Næringsfond utlån flyktningar HST-82/ fondet har eigne retningsliner Flyktningar Dette er det gamle flyktningefondet. Fondet har ingen bindingar, ut over konkrete prosj./vedtak Inventar Øk.Kontoret Vedteke brukt Tidlegare Overskot Vedteke brukt Kulturhusfond Avsett til kulturhus, er mogeleg å omdisponera Barnehage Vedteke brukt

5 Fonds i øk.planperiode Skulebibliotek D Vedteke brukt Gåve Toloheimen T.Kjosås Testamentarisk gåve. Skulle vore eit bunde driftsfond. HST-007/ arkiv Gåve Ålvik Pensjonistheim Vedteke brukt Utekontakten (0) Vedteke brukt Statstilskot frå sept Fagråd/Steinsdalselva Bør avviklast Landskapsvern Berge Oppretta i 2000 ved årsavslutning. Bør avviklast Kartlegging av biologisk mangfald Statstilskot i juni Det ser ut som at Kvam herad har brukt midlane. Bør avsluttast Trivselsgrenda Oma Tilskot kr i Liten rest bør avsluttast Overf Bøker Vedteke brukt Tusenårsstaden (50 022) Pga. merking feil. Rett tal er at fondet står kr ,14 i minus (som saldo) Kino Mindre sum Ingebrigt Vik Museum Oppsamling av mange gamle fond. Gjeld kulursektoren Fritidstiltak Pu 1523/ Vedteke brukt Litauen Vedteke brukt "Onsdagsklubben" Avsett direkte frå drifta i Kan avsluttast Mva. til ØIL Vedteke brukt VAR-disposisjonsfond Gjerld tidlegare avsetning til bilfond. Slåast saman med kto Dagbøter Vedteke brukt Brannvern Oppretta i Kan overførast til kto Dekning Av Kap.Rekn Vedteke brukt Opprinnleg sett av frå generelt overskot i Kvam herad, Kan tilbakeførast til Kvam Vassverk Renseanlegg disp.fond Vedlikeh.komm.bygningar Vedteke brukt Idrettsbane Norheimsund Vedteke brukt Opprusting Botnen skul (0) Vedteke brukt Veglys Og Vedlikeh Vedteke brukt Dette fondet er det ordinære fondet som vert brukt i samband med avsetning til Bilfornyingsfond nye bilkjøp på Teknisk m.fl. Sum 2.56 disposisjonsfond *Grunnlag budsjett 2007 **30 mill kr. av desse fonda må gå til å dekka manglande eigenkapital til investeringar i planperioden (jfr. Bruk av kraftinntekter i bud -08) Kjell Helvik Seniorrådgjevar Mottakarar: Harald Inge Anderssen

Budsjett 2006 og Økonomiplan 2006-2009

Budsjett 2006 og Økonomiplan 2006-2009 Budsjett 2006 og Økonomiplan 2006-2009 www.kvam.no Kvam herad Budsjett og økonomiplan 2006-2009 Side 1 av 66 1 Rådmannen sitt framlegg til vedtak:... 3 2 Rådmannen sine kommentarar... 8 2.1 Hovudoversikt

Detaljer

Kvam herad Rekneskap 2004 Årsmelding 2004. 25-års jubilantane (foto: Magnar Johan Fiksen) www.kvam.no. Side 1 av 1

Kvam herad Rekneskap 2004 Årsmelding 2004. 25-års jubilantane (foto: Magnar Johan Fiksen) www.kvam.no. Side 1 av 1 Kvam herad Rekneskap 2004 Årsmelding 2004 25-års jubilantane (foto: Magnar Johan Fiksen) www.kvam.no Side 1 av 1 1 Rådmannen sine kommentarar... 3 Styringsmodell for Kvam herad... 4 2 Samfunn/næring...

Detaljer

Kvam herad. Framlegg til Årsmelding og rekneskap. Dato framlagt 13. mars 2001

Kvam herad. Framlegg til Årsmelding og rekneskap. Dato framlagt 13. mars 2001 Kvam herad 2000 Framlegg til Årsmelding og rekneskap Dato framlagt 13. mars 2001 1. GENERELLE KOMMENTARAR...4 1.1 Innleiing... 4 1.2 Driftsrekneskapen... 6 1.3 Kapitalrekneskapen...15 1.4 Balansen...19

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: 102.2 Objekt:

Kvam herad. Arkiv: 102.2 Objekt: Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 17.04.01 055/01 KJHE Kvam heradsstyre 17.04.01 036/01 KJHE Kvam formannskap 12.06.01 086/01 KJHE Kvam

Detaljer

Fulldistribusjon. T: 56553000 F: 56553001 E: postmottak@kvam.kommune.no. Kvam herad. Årsmelding 2006. www.kvam.no

Fulldistribusjon. T: 56553000 F: 56553001 E: postmottak@kvam.kommune.no. Kvam herad. Årsmelding 2006. www.kvam.no Fulldistribusjon T: 56553000 F: 56553001 E: postmottak@kvam.kommune.no Kvam herad Årsmelding 2006 www.kvam.no - INNHALDSLISTE 1 Kvam herad i 2006...3 1.1 Samfunn - Kommuneplan 2002-2014...3 Drift og prioriteringar...3

Detaljer

Den endelege årsmeldinga vil verta sendt ut etter at ho er trykt ferdig.

Den endelege årsmeldinga vil verta sendt ut etter at ho er trykt ferdig. Kvam herad Rekneskap 2006 Årsmelding 2006 Den endelege årsmeldinga vil verta sendt ut etter at ho er trykt ferdig. www.kvam.no Side 1 av 47 1 Kvam Herad i 2006... 3 1.1 Samfunn - Kommuneplan 2002-2014...

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport 2. kvartal 2010 Kvam herad Kvartalsrapport 2. kvartal www.kvam.no - 2. kvartal Innleiing Rapporten for 2. kvartal viser bl.a. ei oversikt over nye vedtak i som har økonomisk verknad, kommentarar til vedtaket frå desember

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 07/431-1 BUDSJETTRAMMER 2008. GRUNNLAG FOR ØKONOMIPLAN 2008-2011.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 07/431-1 BUDSJETTRAMMER 2008. GRUNNLAG FOR ØKONOMIPLAN 2008-2011. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 07/431-1 BUDSJETTRAMMER 2008. GRUNNLAG FOR ØKONOMIPLAN 2008-2011. TILRÅDING: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Saka vert

Detaljer

Notat. SOGNDAL KOMMUNE Støtteeining økonomi og personal. Formannskapet Tenesteleiarane. ØP-notat nr 3 Økonomiplan 2012-2015 - Årsbudsjett 2012

Notat. SOGNDAL KOMMUNE Støtteeining økonomi og personal. Formannskapet Tenesteleiarane. ØP-notat nr 3 Økonomiplan 2012-2015 - Årsbudsjett 2012 Notat Til: Kopi: Frå: Formannskapet Tenesteleiarane Rådmann Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 11/2145-23 13600/11 27.10.2011 ØP-notat nr 3 Økonomiplan 2012-2015 - Årsbudsjett 2012 Vi viser til ØP-notat

Detaljer

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Budsjett 2013 Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Kommunestyret sitt vedtekne budsjett i sak 084/12 Dato: 19.12.2012 Rådmannen sin kommentar Tryggleik, trivsel og livskvalitet for alle

Detaljer

Kvam herad Årsmelding 2003. Intern årsmelding. for einingane i Kvam herad. Vedlegg til ekstern årsmelding. www.kvam.no.

Kvam herad Årsmelding 2003. Intern årsmelding. for einingane i Kvam herad. Vedlegg til ekstern årsmelding. www.kvam.no. Årsmelding 2003 Intern årsmelding for einingane i Kvam herad 2004 Vedlegg til ekstern årsmelding www.kvam.no Side 1 av 71 1 OM DOKUMENTET...4 1.1 INNLEIING...4 1.2 DEN INTERNE ORGANISERINGA I KVAM HERAD...4

Detaljer

Kvam herad. Rekneskap og Årsmelding

Kvam herad. Rekneskap og Årsmelding Kvam herad 2002 Rekneskap og Årsmelding Utskrift: 28.05.03 kl 14:43. Side 1 av 98 A. INNLEIING... 4 1. Innleiing... 4 1.1 Rådmannen har ordet... 4 1.2 Hovudtrekk i årsmeldinga... 6 1.2.1 Oppsummering av

Detaljer

Internt Budsjett 2007 og økonomiplan 2007 2010

Internt Budsjett 2007 og økonomiplan 2007 2010 Internt Budsjett 2007 og økonomiplan 2007 2010 for einingane i Kvam herad Vedlegg til eksternt budsjett Side 1 av 99 Innhaldsregister 1 OM DOKUMENTET... 4 1.1 INNLEIING... 4 DEN INTERNE ORGANISERINGA I

Detaljer

Budsjett 2008/Økonomiplan 2008-11 - Arbeidsdokument 2/07--

Budsjett 2008/Økonomiplan 2008-11 - Arbeidsdokument 2/07-- Side 1 av 15 Fylkesrådmannen Finansutvalet, 14. juni etter fylkestinget. Rica Sunnfjord Hotell Sakshandsamar: Eli Nes Killingrød E-post: eli.nes.killingrod@sfj.no Tlf: 57 65 62 81 Vår ref. Sak nr.: 07/161-3

Detaljer

Volda Kommune Årsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017

Volda Kommune Årsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Volda Kommune Årsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Rådmannen sitt budsjettframlegg til Formannskapet FORORD... 2 1 INNLEIING... 5 2 ØKONOMISKE RAMMEVILKÅR... 12 2.1 FINANS... 12 2.2 FONDSMIDLAR... 22

Detaljer

Budsjett 2004/ Økonomiplan 2004-2007. Fylkeskommunen sitt budsjett for 2004 og økonomiplan for 2004-07 ligg med dette føre.

Budsjett 2004/ Økonomiplan 2004-2007. Fylkeskommunen sitt budsjett for 2004 og økonomiplan for 2004-07 ligg med dette føre. Budsjett 2004/ Økonomiplan 2004-2007 Føreord FØREORD Fylkeskommunen sitt budsjett for 2004 og økonomiplan for 2004-07 ligg med dette føre. Politisk prosess Fylkesutvalet (FU) la 20.november 2003 fram sitt

Detaljer

Kvam herad. Kvam heradsstyre 15.12.2009 125/09 LARVIK

Kvam herad. Kvam heradsstyre 15.12.2009 125/09 LARVIK Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam eldreråd 20.11.2009 038/09 LARVIK Kvam formannskap 24.11.2009 059/09 LARVIK Rådet for menneske med nedsatt 26.11.2009

Detaljer

Kvam herad Årsmelding 2003. Kvam herad. Årsmelding 2003. Side 1 av 132

Kvam herad Årsmelding 2003. Kvam herad. Årsmelding 2003. Side 1 av 132 Kvam herad Årsmelding 2003 Side 1 av 132 1 VEDTAK...5 2 KOMMENTARAR, OPPSUMMERING OG FORSLAG TIL DISPONERING AV RESULTAT...6 2.1 RÅDMANNEN SINE KOMMENTARAR...6 2.1.1 Eksterne rammevilkår...6 2.1.2 Interne

Detaljer

A. Investeringsprogram økonomiplanperioden 2014-2017

A. Investeringsprogram økonomiplanperioden 2014-2017 A. Investeringsprogram økonomiplanperioden 2014-2017 Investeringsprogram Tabell under viser berre dei prosjekt som er vedtekne i økonomiplanperioden 2013-2016. B. Finansiering av investeringar Lån Kommunen

Detaljer

Budsjett 2015 Økonomi- og handlingsplan 2015-2018

Budsjett 2015 Økonomi- og handlingsplan 2015-2018 ACOS 14/423/-43 Formannskapet sitt framlegg til Budsjett 2015 Økonomi- og handlingsplan 2015-2018 Høyringsdokument Innhald Lovgrunnlaget... 4 Økonomi- og finansreglement... 5 Økonomireglementet... 5 Finansreglementet...

Detaljer

AURLAND KOMMUNE. Budsjett 2014. Budsjett 2014 Vedteke i kommunestyret 19.12.2013 Sak 080/13

AURLAND KOMMUNE. Budsjett 2014. Budsjett 2014 Vedteke i kommunestyret 19.12.2013 Sak 080/13 AURLAND KOMMUNE Budsjett 2014 Budsjett 2014 Vedteke i kommunestyret 19.12.2013 Sak 080/13 Innhaldsliste Overordna kommentarar s. 3 Inntektsføresetnader s. 3-4 Oversikt renter og avdrag - låneportefølgje

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE

MØTEINNKALLING SAKLISTE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 01.04.03 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Kl. 17.00 møter lensmann Rasmus Dalen og orienterer om kriminalitetsutviklinga

Detaljer

Økonomireglement Kvam herad 2009

Økonomireglement Kvam herad 2009 1 Innhaldsliste: Generelt om økonomireglementet... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Føremål... 4 2 Budsjett og økonomiplan - utarbeiding... 5 2.1 Plan og økonomisystemet for Kvam herad... 5 2.2 Årsbudsjett og økonomiplan...

Detaljer

Budsjett 2015/ Handlingsplan 2015-2018

Budsjett 2015/ Handlingsplan 2015-2018 Budsjett 2015/ Handlingsplan 2015-2018 Kommunestyrets vedtak 15. desember 2014 Klepp kommune Innhald Innhald... 2 Målkart... 4 Makroøkonomiske føresetnader... 6 Folketal... 7 Bevilgningsoppsett drift...

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg Radøy kommune Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy Møtedato: 13.11.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Saksliste: Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen

Detaljer

Sak 11/14 Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 08.05.2014 Dykkar dato 04.04.2014 Vår referanse 2014/4572 331.1 Dykkar referanse Fedje kommune Adm.bygg 5947 Fedje Fedje

Detaljer

VEDLEGG 2. TERTIAL 2004

VEDLEGG 2. TERTIAL 2004 VEDLEGG 2. TERTIAL 2004 Side 1 av 77 Innhaldsregister 1 POLITISK NIVÅ... 4 1.1 UTFORDRINGAR... 4 1.1.1 Utfordringar i 2004... 4 1.1.2 Langsiktige utfordringar i høve til driftsnivå... 4 1.2 JUSTERINGAR

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2008-2011

ØKONOMIPLAN 2008-2011 Dato: 06.11.2007 Vår ref.: 2007/3392-23175/2007 Ark.kode: 100 ØKONOMIPLAN 2008-2011 FJELL KOMMUNE Førebels dokument 30. oktober 2007 Rådmannen DET ØKONOMISKE OPPLEGGET 2008 (2008-2011) FRAMLEGG STATSBUDSJETT

Detaljer