Kvartalsrapport 2. kvartal 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kvartalsrapport 2. kvartal 2010"

Transkript

1 Kvam herad Kvartalsrapport 2. kvartal -

2 2. kvartal Innleiing Rapporten for 2. kvartal viser bl.a. ei oversikt over nye vedtak i som har økonomisk verknad, kommentarar til vedtaket frå desember 2009 (HST sak 125/09) og den vidare utviklinga av punkta i rådmannen si innleiing. Kvartalsrapporten vil vidare kommentera endringane i høve til 1.kvartal for kvart rammeområde. Det har i 2. kvartal ikkje vore gjennomført full gjennomgang av alle rammeområda med tanke på avvik, men alle meldte avvik og endringar i organisasjonen som påverkar rammeområda, er tekne med. Vidare vil kvartalsrapporten visa den økonomiske driftsoversikta med endringar, investeringsrekneskapen med endringar og oversikt over endringar på prosjekt. Budsjettvedtak i heradsstyret i perioden januar juni. Kvam heradsstyre - økonomivedtak som vedkjem driftsrekneskapen Sak nr. Arkivsak Sakstittel Vedtak i kr. Budsjett justert i kr. 011/10 09/144 Arbeidsavtale for rådmannen /10 10/ /10 10/225 Aksjon Haiti - Økonomisk støtte frå Kvam herad Utegruppe/naturavdeling ved Tolomarka barnehage og Sjydnahaugen barnehage /10 09/696 Kommunal turistinformasjon /10 08/ /10 08/ /10 08/ /10 10/663 Kvammaskulen Forvaltningsrevisjon - Framdriftsplan for utarbeiding av prosjektstyringssystem Framnes barnehage - kostnad ved avvikling 2009 Helsereforma - felles saksutgreiing frå rådmannsforum i Hardangerrådet Inn på tunet løftet - søknad frå Kvam herad Finansiering Nytta avsette midlar til lønsjustering i et. Rammeauke - kontostreng Rammeauke - teneste 0 Kommunale barnehagar Auke i tilskot til lokalt reiseliv. Rammeauke - kontostreng N Vedteke å utarbeida prosjektstyringssystem. Rammeauke - kontostreng FSK - tilråding - dekka underskot, men ikkje lån. Vedtak: Kvam herad løyver sin del, kr finansiert over konto 10* Vedtak: Den kommunale eigendelen kr ,- vert finansier over næringsfondet, konto Rapport 1. kv. 1.kv 1. kv. 1. kv. 1. kv. 2. kv. 2. kv. 2. kv. Vedtak: HST er positiv til 071/10 10/637 Finansiering av flaumsonekart for Kvamskogen/Eikedalen flaumsonekartlegging og løyver inntil kr til arbeidet. Kontostreng 2. kv Sum vedtak/justeringar Tabellen over viser vedtak gjort av Kvam heradsstyre i perioden januar juni, som verkar inn på driftsrekneskapen. Effekten av vedtaka er justert for i tabellane for 2. kvartal. Budsjettet er ikkje justert for sak. nr 070/10, pga avslag på søknad til Innovasjon Noreg. 1

3 Kvam heradsstyre - økonomivedtak som vedkjem investeringsrekneskapen Budsjett Sak nr. Arkivsak Sakstittel Vedtak i kr. Finansiering justert i kr. 012/10 09/ /10 09/390 Finansiering av byggetrinn 1 - Rammeauke, finansiert over konto Strandvegen i Norheimsund Kapitalfond. Budsjettvedtak - punkt P60091 Ny barnehage Bjørketeigen - 5 og 6. Barnehageutbygginga - - endra oppstart til i staden for i Kvam /10 06/782 Prosjekt Norheimsund barneskule - godkjenning av ny investeringsramme Rammeauke med 25,0 mill. kr. til 75,0 mill. kr. Finansiert med utbyte frå BKK (konto ) og auka låneopptak/utak frå Kvam kraftverk. 024/10 10/ /10 08/ /10 10/532 Bustadeigedom, gnr. 7 bnr. 181, Vikøy Behov for IKT - investeringar i Kvammaskulen Norheimsund Industrier AS - aksjeemisjon mai /10 08/122 Hardinghuset - vidare arbeid Øystesevassdraget - 068/10 09/ /10 10/532 arbeidsdeling Kvam herad og Kvam kraftverk AS og stifting av Øystese Kraft AS Norheimsund Industrier AS søknad om likviditetslån Sum vedtak/justeringar Til gebyr og oppussing av bustad. Finansiering over bustadfeltfondet, konto P21101 IT i skulen - midlar innvilga i opphavleg. Finansiering over Kapitalfond, konto aksjer frå DnB vederlagsfritt. Løyvd inntil kr i aksjekapital/overkurs. Finansiering over konto Fond overføring frå BKK. Vedtak: Det vert nytta inntil kr til konsulentbruk og reiser. Merknad: Det er dekning innanfor vedteken ramme. Vedtak: Kostnadane ved stiftinga, inntil kr ,-, vert dekka ved bruk av midlar frå fondet "Uttak eigenkapital Kvam Kraftverk" konto Vedtak: Finansiering ved bruk av lånemidlar. Tilbakebetaling innan Rentesats 5,0 %. Tabellen over viser vedtak gjort av Kvam heradsstyre i perioden januar juni, som verkar inn på investeringsrekneskapen. Effekten av vedtaka er justert for i tabellane for 2. kvartal. 2

4 Samla inntrykk Rådmannen er samla sett nøgd med utviklinga. Prognosane syner eit overskot i tråd med vedtaket i desember. Det er dels resultat av langsiktig nedbemanning og innsparing, dels auka øyremerka inntekter frå staten og dels at fleire stillingar står mellombels ledige. Om prognosane slår til vil avhenge mellom anna av kor stor eigedomsskatten vert. Dette er usikkert av di mange klagar enno ikkje er handsama. Utover det er ikkje rådmannen uroleg over utviklinga, men ser at det er naudsynt med ei grundigare gjennomgang av pleie- og omsorg, spesialundervisning og brann- og redningstenesta. Gjennomgangen av pleie- og omsorg vert, i første omgong presentert for heradsstyret i eit seminar tidleg i november. Her er tre utgreiingar på gang, to av dei vil bringe ny kunnskap til heradsstyret alt denne hausten. Oppgåva med å gjennomgå utgiftene til spesialpedagogikk har vore ute på anbod. Eit firma har svart, men svaret gjev ikkje utan vidare von om at rådmannen får svar på alle dei spørsmåla han vil ha svar på. Rådmannen vil derfor, i samråd med nytilsett skulesjef, gå ut med eit nytt anbod, og dertil kontakte forskingsmiljø for å høyre om det er råd å oppdrive verksemder som i si tilnærming til spesialpedagogikken kan kombinere pedagogikk og økonomi. Rådmannen gjennomgår brann- og redningstenesta ved hjelp av eigen stab. Rådmannen vil til sist tilrå heradsstyret å lese kvartalsrapporten kritisk. Dels for å finne feil og manglar, og dels (ja, kanskje primært) for å finne om heradsstyret på dette tidspunkt av året kan vedta at noko bør gjerast annleis i heradet kort sagt reflektere over rommet for å nytte kvartalsrapporten som styringsdokument. Heradsstyret kan til dømes starte med å svare på spørsmål som: - Tilrår rådmannen at for mykje pengar vert lagt til fond? - Bør nokre investeringar skundast fram? - Bør midlar overførast frå ein sektor til ein annan (av di naudstilte innbyggjarar har klaga over ulukka på felt dei er spesielt opptekne av?)? Om svaret er at kvartalsrapporten verkar grei, og det er god grunn til å ta han til vitande, er det sjølvsagt ikkje noko rådmannen har noko i mot. Men, om så skulle skje at dette svaret gjentek seg frå det eine kvartalet til det neste, kan ein jo etter kvart undra seg over kva tilleggsverdi styringssystemet i heradet er tilført ved å auke takta i den skriftlege rapporteringa frå tertial til kvartal. Spørsmålet vert endå meir relevant når den nye modulen i økonomisystemet opnar for å auke takta ytterlegare; frå kvartal til månad dei siste rapportane rett nok berre munnlege (støtta av presentasjonar på lysark), men likevel. 3

5 Budsjett 2013 vedteke i HST - sak 125/09 Under er alle punkta i et for refererte (i kursiv). Ein del av desse vert kommenterte. 1. Skatt på eige og inntekt Skatt på eige og inntekt vil verta utlikna med maksimalsatsane. 2. Skattemargin Avsetnad til skattemargin er 9 %. 3. Eigedomsskatt a) Med heimel for utskriving i medhald av Eigedomsskattelova 2 og 3 vert eigedomsskatten i utvida til å gjelda heile heradet. b) Eigedomsskattesatsen i vert 7,0 promille i samsvar med eigedomsskattelova 13. c) Differensiering: I medhald av eigedomsskattelova 12 a vert skattesatsen (skattøyre) for bustader og fritidshus sett til 2,5 promille. d) Fritak for eigedomar etter eigedomsskattelova 7 vert gjeve for eigedomar som fell inn under 7 a (Eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke eller staten) og 7 b (Bygning som har historisk verde). e) Administrasjonen vil leggja fram for heradsstyret lister med forslag til kva konkrete eigedomar som skal ha fritak for eigedomsskatt med heimel i eskl. 7. Lista vert lagt fram etter at det er gjort eit prinsipielt vedtak om at Kvam herad skal ha unntak med heimel i 7 bokstav a og b. f) Nyoppført bygning som vert nytta til husvære vert etter søknad friteken for eigedomsskatt etter eigedomsskattelova 7 i 5 år frå den tida bygningen vart ferdig eller heradsstyret endrar eller opphevar fritaket. Kommentar: Pkt. d) og e) vart det gjort vedtak om i sak 010/10 den Pkt. f) fekk justert tekst i sak 025/10 den slik at det ikkje er naudsynt å søkja om fritak for eigedomsskatt så lenge bygningen er 5 år eller yngre. 4. Refinansiering Rådmannen får fullmakt til å inngå avtalar om refinansiering av eksisterande lån, til å inngå avtale om lånetidspunkt og lånevilkår, samt underteikne lånekontraktar. Refinansiering av eksisterande lån skal ikkje medføre endring i den reelle avdragsplanen. Kommentar: 2 lån i KLP Kommunekreditt og 1 lån i Kommunalbanken er refinansiert til 1 lån i Kommunalbanken på om lag 54,9 mill. kr. Vilkåra er fastrente i 3 år til 3,51 % effektiv rente. Samla avdragtid er 21 år og ikkje endra i høve til reel avdragsplan. 5. Låneavdrag Det skal betalast 20,3 mill.kr i avdrag i. Kommentar: Det vedtekne avdragsbeløpet er noko lågare enn normal avdragsplan. Det må søkjast om avdragsfritak tilsvarande vedteke avdragsbeløp. Dette er ikkje gjennomført pr. medio august. 4

6 6. Trekkrett I følgje vedteken plasseringsstrategi for Kvam herad vert det vedteke oppretthalde trekkrett i kontosystemet til Kvam herad. Trekkretten for skal vera på inntil 15 mill.kr. Kommentar: Trekkretten på 15 mill. kr. er oppretta i DnB NOR som er hovudbanksambandet til Kvam herad. 7. Låneopptak Rådmannen får fullmakt til å inngå avtale med Husbanken om inntil 10,0 mill. kr. i lån til vidare utlån (Startlån). Kommentar: Det er ikkje teke opp nytt lån i Husbanken medio august. 8. Godtgjersle til politikarar (jfr. Reglement for arbeidsvilkår) Ordføraren si godtgjersle for vert kr ,-. Satsane for møtegodtgjersle til folkevalde vert som i Delegeringsreglement Budsjettet for er definert gjennom obligatoriske hovudoversikter for drift og investering. Rådmannen får fullmakt til å fordela ramma i samsvar med underliggjande dokument og tabellar. Prosjekt vert vedtekne i særskilde tabellar. 10. Justering av prosjekt i tid. Rådmannen får fullmakt til å justera a for prosjekt i høve til endringar i tid. 11. Avgifts og gebyr Avgifts og kommunale gebyr vert vedteke i samsvar med føresetnader i eiga sak. 12. Sosialhjelpssatsar Satsar for økonomisk sosialhjelp er i samsvar med statlege rettleiande retningslinjer for utmåling til livsopphald etter sosialtenestelova si 5-1 tredje ledd mv. 13. Hovudstrategi for Kvam herad: a) Kvam herad skal i tillegg til lovpålagde oppgåver og servicetilbod til innbyggjarane, arbeida for å oppretthalda folketalet, auka sysselsetning og verdiskaping i næringslivet. For å auka interessa for Kvam herad som etableringsstad med bustadbygging og næringsverksemd, er arealdisponering og eit godt vegnett internt og ut av heradet viktig. b) Kvam heradstyre viser til auke i samla drift og lønnskostnader i Kvam herad, som med tillegg av kapitalutgifter ikkje er i samsvar med inntektsutviklinga. Samla auke i behov for nye inntekter etter reduserte kostnader er i størrelse 30 mil. pr. år for driftset, for å oppnå målsetjinga i økonomiplanperioden om eit årleg netto driftsresultat på 3 %. c) Kvam heradstyre viser til vedteke for 2009: Kvam heradstyre ber rådmannen og økonomiutvalet i året 2009 leggja særleg vekt på økonomisk drift og organisering av heile verksemda, for å oppnå årleg netto driftsresultat på 3 % i økonomiperioden ( ). 5

7 14. Konkrete endringar a) Kvam heradstyre ber rådmannen utarbeida ein oversikt kva dei auka kostnadane er inklusive renteutgifter, med snarleg ferdigstilling av barnehageutbygginga i Øystese og Tørvikbygd. Kommentar: Det vart lagt fram sak om dette i heradstyret den 9.2. (HST sak 009/10) og 9.3. (HST sak 021/10). Vedtak om bl.a. å starta opp ombygging av Bjørketeigen snarast råd og justera et for dette. Prosjekttabellen for P60091 Ny barnehage Bjørketeigen er justert fram med 1 år, dvs. oppstart ombygging i i staden for Bjørketeigen barnehage: Ombygginga vart påbyrja juni. Budsjettet vart auka frå 10 til 16 mill. kroner. Korleis auken skal finansierast, er tidlegare vist (sal av tomt i Busdalen 2 mill.kr., sal av Sjydnahaugen 2 mill.kr. og investeringstilskot 2 mill.kr.) Byggjelånsrenta i vert ført på prosjektet og får ingen verknad for driftset i. Når ombygginga er ferdig i 2011 vert drifta for Kvam herad belasta med renter og avskriving, ca 6-8% av investeringa alt etter rentenivået, men prosjektet er planlagt innspara ved effektivisering av barnehagedrifta til Sjydnahaugen barnehage ( som i dag driv i 4 bygg). Tørvikbygd barnehage: Ny reguleringsplan kan godkjennast i HST 5. okt. etter at Direktoratet for naturforvaltning i brev 15. juli har godkjent søknaden mot tinglyst avtale og forvaltningsplan. Deretter treng vi heile 2011 til planlegging og godkjenning før bygging kan starta opp i 2012, som er i samsvar med det året prosjektet står i investeringset. Vi betalar frå og med aug. er årleg husleige kr b) Kvam heradstyre ber rådmannen i januar leggja fram ein oversikt for eit alternativ med privat/offentleg driven barnehage i Øystese, med utbygging for heile behovet i Øystese. Oversikta skal også innehalda driftsplan for dei øvrige attverande kommunale barnehagane i Kvam. Kommentar: Det vart lagt fram sak om dette i heradstyret den 9.2. (HST sak 009/10) og 9.3. (HST sak 021/10). Vedtak om bl.a. Kvam herad sjølv skal driva barnehagane i Øystese, leiga bedehuset i Tørvikbygd fram til ny barnehage er på plass, byggja tilbygg til Ålvik barnehage i tråd med tidlegare vedtak, oppgradera Tolomarka barnehage, Norheimsund barnehage og Strandebarm barnehage i samsvar med vedlikehaldsbehovet i , vurdera barnehagedrifta i Strandebarm og Oma ut frå 3 alternativ. c) Kvam heradstyre set av kr. 10 mil. av framtidige salsinntekter ved sal av eigedomar til kapitalfond, som skal nyttast til utviklingstiltak disponert av heradstyre. Kommentar: Det er seld to industritomter i Ålvik for til saman kr d) Kvam heradstyre ber rådmannen fremja sak med eit illustrerande forprosjekt for eit regionalt industriområde i Steinsdalen. Kommunedelplan for området skal startast i, finansiert med kapitalfond. Kommentar: 6

8 Det vart gjennomført ein presentasjon med illustrasjonar i NBP i Så langt i har ikkje det vore kapasitet til å arbeida med dette prosjektet, men ein vonar å ta fatt på det hausten. e) Kvam heradstyre ber rådmannen prosjektera og leggja fram sak om ferdigstilling av strandvegen Haldeplassen Fartøyvernsenteret. Avtaler med grunneigarane må føreliggja. Oppstart av anleggsarbeid. Tidligare ramme kr. 1. mill. Restløyving finansiert kapitalfond. Kommentar: Det vart lagt fram sak om dette i heradstyret den 9.2. (HST sak 012/10) og gjort vedtak om å auka ramma for prosjektet P71092 Strandevegen med 1,5 mill. kr. til kr. 2,5 mill. kr. til 1. byggjetrinn (Norheimsund sentrum Hardanger brygge). Auken er finansiert med kapitalfond, konto Multiconsult AS gjennomfører grunnundersøkingar i veke 36. Kostnaden inkludert juridisk bistand for byggjetrinn 2 (Hardanger brygge Fartøyvernsenteret), vil verta om lag 0,65 mill. kr. inkl. mva. Totalramma vart i 1. kvartal auka til 3,15 mill. kr. f) Kvam heradstyre ber rådmannen leggja fram sak om behov for IT Investeringar i skulen i Kvam. Det vert finansiert 1,2 mil. frå kapitalfond til tiltaket. Kommentar: Det vart etter vedtak i opphavleg (HST sak 125/09) oppretta eige prosjekt, P21101 IT i skulen, med ei ramme på 1,5 mill. kr. inkl. mva. finansiert med kapitalfond og mva kompensasjonsfond. Sak om IT i skulen vart lagt fram for Kvam heradsstyre i sak 033/10 som viste at behovet stemte med opphavleg vedtak. Utstyret er innkjøpt og gjort klar til bruk. g) Kvam heradstyre med bakgrunn i vedlikehaldsmangel på kommunale vegar løyver 1. mill. kr til asfaltering, finansiert av kapitalfondet. Kommentar: Det er oppretta eit eige prosjekt, P60103 Asfaltering, med ei ramme på 1,25 mill. kr. inkl. mva. Finansiering over kapitalfond og mva kompensasjonsfond. h) Kvam heradstyre viser til tidligare vedtak vedr. oppstart av reguleringsplan på strekkja Straumbrua Tolo i Norheimsund. Dette er eit av dei mest attraktive områda for bustadutvikling i Kvam. Kvam heradstyre ber om at nødvendige ressursar vert sett inn med prosjektleiar og reguleringskompetanse i. Det same gjeld arealet ved sjø i Øystese som kjem fram som eit resultat av vegutbetring Øystese Skarpasvingen, Finansiering bustadfeltfondet. Kommentar: Det er oppretta eige prosjekt, P71101 Straumen Båthamna Norheimsund aust, med ei ramme på 1,875 mill. kr. inkl. mva. Det er innhenta prisar på konsulentarbeid/- prosjektleiing for regulering av området, og Geoplan v/solveig Valland er engasjert som prosjektleiar. Det vart gjennomført informasjonsmøte med grunneigarar og andre i kinoen i Norheimsund den 1.juni. Planen har vore ute på høyring, med frist Det vert gjennomført grunnundersøkingar i veke 32 og 33. I Øystese har Norconsulet gjennomført tettstadsanalyse for det aktuelle bustadområdet i kommuneplanen. Arbeidet med reguleringsplan er også godt i gang, som ein del av arbeidet med Kvammapakken. Planen vert lagt ut på høyring hausten. 7

9 i) Kvam heradstyre ber rådmannen leggja fram sak om helsetilbodet i Strandebarmstunet, der ein forutset nye forhandlingar med lækjarane om noverande avtale og driftsform. Kommunane Kvinnherad og Fusa skal kontaktast for mogeleg interesse for samordning av legetilbodet i Strandebarmstunet. Kommentar: Heradsstyret gjorde vedtak i møte , sak 067/10: Heradstyret vidarefører kommunal drift ved legekontoret i Strandebarm. Kontoret vert drive vidare som utekontor med uendra avtale med legane. j) Kvam heradstyre ber rådmannen fremja eit notat om tilhøvet mellom Ica tomta og Hardanger Fartøyvernsenter, jmf. innspel fremja i brev frå Kvam Næringsråd, datert 30. nov Kommentar: Det vart lagt fram referat frå møte mellom Kvam herad og Kvam Holding AS i formannskapet den Konklusjonen frå referatet er at det vert forhandla fram avtale om overtaking om 5 evt. 10 år. Prisen skal bestemmast ved skjøn som skal haldast i september. Det er forhandla fram avtale der Kvam herad får tilgang til sjøfronten av eigedomen og at interessene til Hardanger Fartøyvernsenter, Strandvegen og ICA vert ivaretekne. Endeleg avtale vert lagt fram for Kvam heradsstyre for godkjenning. k) I avgifts gebyr etter plan og bygningslova er det lagt opp til ein høgare prisauke enn std. 4,2 %. Gebyra som har denne auken skal ha ein prisauke i tråd med hovudmalen i avgiftset 4,2 %. Kommentar: Avgiftset er justert i tråd med vedtaket og avgiftshefte er lagt ut på under kapittelet Avgifter. l) Kvam heradstyre viser til vedtak i heradstyre desember 2008 Kvam Heradstyre ber rådmannen treffa tiltak i organisasjonen som fører til eit godt omdøme av heradet når det gjeld arbeidet med framføring av reguleringsplanar og sakshandsaming vedr. plan og bygningslova. Kvam Herad skal ha som mål å vera ein servicevenleg organisasjon. Kvam heradstyre ber rådmannen rapportera til heradstyre tidleg i om kva tiltak som er gjort og skal gjennomførast for å oppnå målet i vedtaket frå Kommentar: Rådmannen legg fram eiga sak om dette for heradsstyret hausten. m) Kvam heradstyre ber administrasjonen og NPB utvalet i arbeida vidare med å avdekka arealbehov til bustadtomter i hovudbygdene i Kvam, i samsvar med tidligare vedtak og notat frå Jon Nedkvitne datert Kommentar: Dette arbeidet er ikkje starta opp enno. n) Auka inntekter utover for skal ikkje nyttast utan politisk godkjenning. Kommentar: 8

10 Rådmannen vil her vise til oversynet over ekstraordinære inntekter til heradet så langt i, utarbeidd etter same mal som for Rammeområde Tema Inntekter Merknad Administrasjon Etterbetaling konsesjonsavgift Bjølvo Brev frå NVE kraftverk Administrasjon Tilskot til kurs leiing av Frå KS ( OU-midlar) bufellesskap Sosialteneste Statstilskot til innsats mot Epost frå FM 19.mars barnefattigdom sendt søknad Barnehage Ekstra statstilskot pga. fleire Sandven FUS barn i barnehage Barnehage Ekstra statstilskot pga. fleire Øystese barnehage barn i barnehage. Red. innt frå med kr Barnehage Tilskot frå staten til kurs Finans Ordinært utbyte BKK utover Kommunehelse Tilskot trafikkunderv. i Fylkesmannen 6.mai klasse v.g. og kampanje ungdom og refleks Kommunehelse Idrettsskule for Ungdom Fylkesmannen 27. Kommunehelse Kommunehelse Kommunehelse Tilleggstilskot til lokalt folkehelsearbeid (ert ) Samhandlingsreforma, tilskot til prosjekt Lokalmed.senter m.m. Tilskot til utprøving av modell psykologar i kommuneh.tenesta april Fylkesmannen 27. april Helsedirektoratet Helsedirektoratet Barnevern Tilskot til videreutdanning Sosialtenesta Refusjon for oppdrag som kompetanserettleiar i kvalifiseringspr Fylkesmannen 18.mai Pleie- og omsorg Pleie- og omsorg Pleie- og omsorg Pleie- og omsorg Kompetanseløftet i sjukeheim Kompetanseløftet heimetenester generelt, ut over kr Brukarstyrt assistanse, ut over kr Ressurskrevjande brukarar, ut over kr Sum Fylkesmannen Fylkesmannen Helsedirektoratet Helsedirektoratet Alle inntektene utanom kraftinntekter/utbyte er øyremerka, og har ein tilsvarande utgiftspost. 9

11 o) Kvam heradstyre ber administrasjonen leggja fram ei sak til nærings-, plan- og bygningsutvalet om oppjustering av eldre kommunale reguleringsplanar i bustadfelt. Oppjustering gjeld vedtektene. Arealet bør vurderast gjennomført med eksternt innkjøp. Arealet skal finansierast med kapitalfond. Kommentar: Dette arbeidet er ikkje starta opp enno. p) Kvam heradstyre ber styret i Kvam kraftverk gjennomføra ei vurdering om auka resultat i økonomisk drift og årsresultat. q) Kvam heradstyre ber styret i Kvam kraftverk vurdera auke i eigarutbytte frå Kvam kraftverk i Kommentar til pkt. p) og q): Kvam herad fekk i brev datert den 21. april ei tilbakemelding frå Kvam kraftverk AS der styret har konkludert med at dei ikkje vil tilrå å auka utbytet for Dette etter ei analyse gjennomført av Deloitte. Brevet og analysen fylgjer som vedlegg til kvartalsrapporten. Dokumenta er også å finna på under Innsyn. DokumentID er 10/9100. Styret i Kvam Kraftverk AS har føreslege eit utbyte for 2009 på 8,6 mill. kr. Dette er 1,4 mill. kr. mindre enn heradsstyret erte med i desember I saka HST-019/10; Kommunale selskap og føretak - oversikt og oppstart gjennomgang av eigarmelding og eigarstrategiar vedtok Kvam heradsstyre å; 1. Gå gjennom gjeldande eigarstrategi for. Kvam Kraftverk AS Norheimsund Industrier AS Storholmen ASVO Kvam Bustad- og Tomteselskap 2. Gå gjennom gjeldande retningslinjer for eigarskap for evt. å justera dei. Det kjem opp som eigne saker i løpet av hausten. 15. Justerte tabellar i samsvar med vedtak I høve til rådmannens framlegg til, vart det vedteke endringar i høve til tabellen under. Budsjettframlegg 2013 Fellesframlegg Definering av inntektsbehov: Netto driftsres. i rådmannens framlegg E-skatt i rådmannens framlegg til (15 000) Korrigert netto driftsres. ekskl. ny e-skatt (10 600) (10 600) (10 600) (10 600) sframlegg: Legesenter Strandebarm (600) (1 200) (1 200) (1 200) Utekontakt (150) (300) (300) (300) 1 årsverk skule halvårsverknad (250) (500) (500) (500) 10

12 Kompetanseheving spes. Ped (500) Auke i skulemateriell (1 000) (1 000) (1 000) (1 000) SFO - ingen auke i betalinga (150) (150) (150) (150) Reguleringsplan/arkeologi Sjusete (200) Ny stilling plan (ekskl. gebyr - gebyra skal auka med 4,2 %) (600) (600) (600) (600) Underskotsdekning Kyrkjeleg fellesråd (200) Kulturskule (1 000) (1 000) (1 000) (1 000) Inntektsbehov/kutt i drift for å oppnå god drift (15 250) (15 350) (15 350) (15 350) Finansiering: Auke i e- skatt på verk og bruk (pga nye takstar) Reduksjon i drift Auka inntekter frå eigarskap, kraft, salsinntekter E-skatt i heile kommunen 2,5 promille Sum nye inntekter Netto driftsresultat i fellesframlegget Krav til netto driftsresultat (3 %) iflg vedtak Differanse i høve kravet (6 050) (4 150) (2 150) (150) Desse endringane vart det korrigert for og lagt inn i opphavleg vedteke. Det vil seia at endringane er inkludert i det som i denne og framtidige rapportar vert kalla opphavleg. Kommentar: Utgiftsdelen av endringane over er lagt inn i det respektive rammeet. Pr , er det fakturert eigedomsskatt for 15,2 mill. kr. Det utgjer ei årleg inntekt på 30,4 mill.kr. Pga usikkert utfall av ankebehandlinga, vert ikkje et justert for den moglege meirinntekta. Det er dermed medio august framleis grunn til å tru at auken i eigedomsskatt vil verta om lag 1,7 mill. kr. lågare enn vedteke. Det hefter også usikkerheit ved punktet auka inntekter frå eigarskap, kraft og salsinntekter. Ordinært utbyte frå BKK vart 3,6 mill. kr. høgare enn ert, medan utbytet frå Kvam kraftverk vart 1,4 mill. lågare. I tillegg har vi fått melding om ei etterbetaling frå Statkraft vedkomande Bjølvo Kraftverk på vel 0,6 mill. kr. Dette vil seia at medio juli har vi fått 2,8 mill. kr. i netto auka inntekter mot ert 5,5 mill. kr. Oversendingsforslag til administrasjonen: DU har i formannskapet støtta forslag til endring i et for 2009 frå SP og KRF, med enkelte merknader. I dette forslaget er oppført innsparing på administrasjon på 1 mill. I fellesframlegget er det lagt inn innsparingar på drift med 2 mill. frå 2011, aukande til 6 mill i

13 Rådmannen har i november i Ulvik hatt møte om interkommunalt samarbeid i Hardanger, der kvar kommune skulle koma med eit framlegg på kva område som kunne vera aktuelt. Dette er positivt. Samarbeidstanken bør likevel også kunna gjelda alle våre nabokommunar, på område ein ser kan vera mogeleg og naturleg- t.d innan viltforvaltning, landbruk, helse m.m. Vi kjenner til at Kvam alt samarbeider på IT- området, på innkjøpssida, med ein barnehagekoordinator. I denne samanheng ber me administrasjonen greia ut korleis eit samarbeid med nabokommunar på kommunelegetenesta kan utformast, og kva det kan gje av økonomiske innsparingar. Dette med bakgrunn i at eit ev. lokalmedisinsk sjukehus i Kvam, under alle omstende vil gjelda for eit større område enn berre vår eigen kommune. Dersom eit slikt samarbeid ikkje let seg oppretta, skal rådmannen utreda om Kvam treng ein 100% kommunal legestilling, eller om stillinga kan delast mellom ein administrativ del og ein legedel retta direkte mot pasientgrupper/institusjonar. Utgreiinga blir å leggja fram så snart det er mogeleg. Kommentar: Rådmannen har denne våren arbeidd målretta for å utvide det interkommunale samarbeidet i Hardanger. 11 områder for tenesteutveksling er under utgreiing. Desse vil bli presentert for formannskapa på det såkalla Hardingtinget i Øystese i juni og for heradsstyret i september. Rådmannens innleiing til I rådmannen si innleiing til var det mange framlegg til endringar, kutt i årsverk og andre tiltak. Resultat og utvikling av desse vert kommentert her. Pkt. 1.3 Andre prinsipp: Strategiske grep for vekst Finansiera nytt årsverk ved Plan og byggesaksavdelinga med auka gebyr. Status: Stillinga vart vedteke av HST, men ikkje finansiert med auka gebyr. Det er pr dags dato ikkje tilsett nokon i stillinga. Pkt Stillingskutt i : Utekontakten redusert med 0,7 årsverk. Status: Ikkje vedteke av HST. 1 stillingsheimel ved sosialtenesta lagt på is. Status: Inndrege. Avventar verknader. Analyse av driftsavdelinga. Status: Eitt årsverk inndratt, i tråd med vedteke. Sak til heradsstyret i september. Gjennomgang timetildeling og klassestruktur for å spara 4 årsverk i skulen frå hausten redusert til 1 årsverk av HST. Status: HST har redusert innsparinga til 1 årsverk. Redusera tilbodet i kulturskulen. Status: Rådmannen tilrådde å kutta kulturskulen sitt med 1,35 mill. kr. i forhold til HST la inn att 1 mill. kr. Vinteren vedtok heradsstyret ny serviceerklæring samt nye retningsliner for drifta av kulturskulen. Kulturskulen skal klare å halde seg innan et med dei nye retningslinene med dagens elevtal. Det kan likevel bety at elevar må avvisast. 12

14 Avvikla Strandebarm legekontor. Status: Heradsstyret gjorde vedtak i møte , sak 067/10: Heradstyret vidarefører kommunal drift ved legekontoret i Strandebarm. Kontoret vert drive vidare som utekontor med uendra avtale med legane. Pkt Utgreiing av pleie og omsorg: Heradsstyret vart orientert om saka i HST Vedtak i sak HST-076/10: Heradstyret tek orienteringa frå rådmann til vitande. Pkt Utgreiing av utgifter til spesialundervisning Rådmannen viser her til orienteringa som formannskapet og tenesteutvalet fekk av PPT-leiar om stoda på feltet. Løypemelding til heradsstyret hausten. Pkt. 4 Arealeffektivisering: Det er per i dag ikkje nok ledige kontor på rådhuset, til å kunna flytta tilbake tenester frå private bygg. Dermed ingen innsparing så langt. Pkt. 6 Eigedomsskatt: Vedteke innført frå i heile kommunen. Om lag objekt takserte eigedomar har fått takst og om lag eigedomar vil få tilsendt krav om eigedomsskatt. 7,0 promille er normal skattesats. Unntak: 2,5 promille på bustader og fritidshus. Det er pr fakturer eigedomsskatt for 15,2 mill.kr. Ankebehandlinga er ikkje ferdig. Årleg inntekt på eigedomsskatt er dermed usikker. Ca 400 klager sendt til sakkunnig ankenemnd som starta arbeidet sitt i mai. Pkt Lite attraktive stillingar: Heradet har framleis urovekkjande låg søking til fleire stillingar. Det gjelder både stillingar i fyrste line (så som lærarar og førskulelærarar og byggesakshandsamarar) og leiarstillingar (så som økonomisjef og skulesjef). Rådmannen vil likevel understreke at kvaliteten på søkjarane jamt over er god. 13

Kvam herad. Kvam heradsstyre 15.12.2009 125/09 LARVIK

Kvam herad. Kvam heradsstyre 15.12.2009 125/09 LARVIK Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam eldreråd 20.11.2009 038/09 LARVIK Kvam formannskap 24.11.2009 059/09 LARVIK Rådet for menneske med nedsatt 26.11.2009

Detaljer

KVAM HERAD - BUDSJETT 2012

KVAM HERAD - BUDSJETT 2012 KVAM HERAD - BUDSJETT 2012 Framlegg til budsjett 2012/ økonomiplan 2012-2015 frå Kvam formannskap: Kvam heradsstyre vedtek følgjande: 1. Skatt på eige og inntekt Skatt på eige og inntekt vil verta utlikna

Detaljer

Budsjett 2006 og Økonomiplan 2006-2009

Budsjett 2006 og Økonomiplan 2006-2009 Budsjett 2006 og Økonomiplan 2006-2009 www.kvam.no Kvam herad Budsjett og økonomiplan 2006-2009 Side 1 av 66 1 Rådmannen sitt framlegg til vedtak:... 3 2 Rådmannen sine kommentarar... 8 2.1 Hovudoversikt

Detaljer

066/12: KVAM HERAD - BUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016

066/12: KVAM HERAD - BUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 066/12: KVAM HERAD - BUDSJETT - ØKONOMIPLAN - 2016 FSK-066/12 Tilråding frå formannskapet: Kvam heradsstyre vedtek følgjande: 1. Hovudstrategi for Kvam herad Kvam herad skal i tillegg til lovpålagte oppgåver

Detaljer

Den endelege årsmeldinga vil verta sendt ut etter at ho er trykt ferdig.

Den endelege årsmeldinga vil verta sendt ut etter at ho er trykt ferdig. Kvam herad Rekneskap 2006 Årsmelding 2006 Den endelege årsmeldinga vil verta sendt ut etter at ho er trykt ferdig. www.kvam.no Side 1 av 47 1 Kvam Herad i 2006... 3 1.1 Samfunn - Kommuneplan 2002-2014...

Detaljer

Fulldistribusjon. T: 56553000 F: 56553001 E: postmottak@kvam.kommune.no. Kvam herad. Årsmelding 2006. www.kvam.no

Fulldistribusjon. T: 56553000 F: 56553001 E: postmottak@kvam.kommune.no. Kvam herad. Årsmelding 2006. www.kvam.no Fulldistribusjon T: 56553000 F: 56553001 E: postmottak@kvam.kommune.no Kvam herad Årsmelding 2006 www.kvam.no - INNHALDSLISTE 1 Kvam herad i 2006...3 1.1 Samfunn - Kommuneplan 2002-2014...3 Drift og prioriteringar...3

Detaljer

Kvam herad Rekneskap 2004 Årsmelding 2004. 25-års jubilantane (foto: Magnar Johan Fiksen) www.kvam.no. Side 1 av 1

Kvam herad Rekneskap 2004 Årsmelding 2004. 25-års jubilantane (foto: Magnar Johan Fiksen) www.kvam.no. Side 1 av 1 Kvam herad Rekneskap 2004 Årsmelding 2004 25-års jubilantane (foto: Magnar Johan Fiksen) www.kvam.no Side 1 av 1 1 Rådmannen sine kommentarar... 3 Styringsmodell for Kvam herad... 4 2 Samfunn/næring...

Detaljer

Budsjett 2009 / Økonomiplan 2009-2012

Budsjett 2009 / Økonomiplan 2009-2012 Kvam herad sjett 2009 / Økonomiplan 2009-2012 www.kvam.no Side 2 av 58 FORORD Økonomien i Kvam er god, men pressa. Dei siste åra er det sett i verk store investeringar og fleire er undervegs. Om nokre

Detaljer

Kvam herad. Framlegg til Årsmelding og rekneskap. Dato framlagt 13. mars 2001

Kvam herad. Framlegg til Årsmelding og rekneskap. Dato framlagt 13. mars 2001 Kvam herad 2000 Framlegg til Årsmelding og rekneskap Dato framlagt 13. mars 2001 1. GENERELLE KOMMENTARAR...4 1.1 Innleiing... 4 1.2 Driftsrekneskapen... 6 1.3 Kapitalrekneskapen...15 1.4 Balansen...19

Detaljer

Kvam herad Årsmelding 2003. Kvam herad. Årsmelding 2003. Side 1 av 132

Kvam herad Årsmelding 2003. Kvam herad. Årsmelding 2003. Side 1 av 132 Kvam herad Årsmelding 2003 Side 1 av 132 1 VEDTAK...5 2 KOMMENTARAR, OPPSUMMERING OG FORSLAG TIL DISPONERING AV RESULTAT...6 2.1 RÅDMANNEN SINE KOMMENTARAR...6 2.1.1 Eksterne rammevilkår...6 2.1.2 Interne

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE

MØTEINNKALLING SAKLISTE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 01.04.03 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Kl. 17.00 møter lensmann Rasmus Dalen og orienterer om kriminalitetsutviklinga

Detaljer

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Budsjett 2013 Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Kommunestyret sitt vedtekne budsjett i sak 084/12 Dato: 19.12.2012 Rådmannen sin kommentar Tryggleik, trivsel og livskvalitet for alle

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet

Møteinnkalling. Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Møtetid: 08.06.2011 kl 12:00 Møtestad: Kommunestyresalen Medlemer som ikkje kan møta, må melda frå til Kundetorget tlf 5349 6645 eller e-post: post@stord.kommune.no Varamedlemer

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg Radøy kommune Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy Møtedato: 13.11.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Saksliste: Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Frå kl. 09.30 11.30 vert det konklusjonskonferanse om bustadsosial handlingsplan. SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Frå kl. 09.30 11.30 vert det konklusjonskonferanse om bustadsosial handlingsplan. SAKLISTE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 18.03.03 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING Frå kl. 09.30 11.30 vert det konklusjonskonferanse om bustadsosial handlingsplan. SAKLISTE

Detaljer

Internt Budsjett 2007 og økonomiplan 2007 2010

Internt Budsjett 2007 og økonomiplan 2007 2010 Internt Budsjett 2007 og økonomiplan 2007 2010 for einingane i Kvam herad Vedlegg til eksternt budsjett Side 1 av 99 Innhaldsregister 1 OM DOKUMENTET... 4 1.1 INNLEIING... 4 DEN INTERNE ORGANISERINGA I

Detaljer

Økonomireglement Kvam herad 2009

Økonomireglement Kvam herad 2009 1 Innhaldsliste: Generelt om økonomireglementet... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Føremål... 4 2 Budsjett og økonomiplan - utarbeiding... 5 2.1 Plan og økonomisystemet for Kvam herad... 5 2.2 Årsbudsjett og økonomiplan...

Detaljer

Rådmannen skal leggja fram budsjett og økonomiplan utan eigedomskatt til 14.11.2011.

Rådmannen skal leggja fram budsjett og økonomiplan utan eigedomskatt til 14.11.2011. Stord kommune Notat Dato: 07.11.2011 Ref: 2011/1945-15756/2011 / 150 Til: Formannskapet ALTERNATIVT BUDSJETT, UTEN EIGEDOMSSKATT 1. Innleiing, bakgrunn Rådmannen la fram sitt framlegg til budsjett og økonomiplan

Detaljer

VEDLEGG 2. TERTIAL 2004

VEDLEGG 2. TERTIAL 2004 VEDLEGG 2. TERTIAL 2004 Side 1 av 77 Innhaldsregister 1 POLITISK NIVÅ... 4 1.1 UTFORDRINGAR... 4 1.1.1 Utfordringar i 2004... 4 1.1.2 Langsiktige utfordringar i høve til driftsnivå... 4 1.2 JUSTERINGAR

Detaljer

Luster kommune. Rådmannen sitt framlegg. Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet)

Luster kommune. Rådmannen sitt framlegg. Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet) Luster kommune Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet) Rådmannen sitt framlegg Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no

Detaljer

Kvam herad Årsmelding 2003. Intern årsmelding. for einingane i Kvam herad. Vedlegg til ekstern årsmelding. www.kvam.no.

Kvam herad Årsmelding 2003. Intern årsmelding. for einingane i Kvam herad. Vedlegg til ekstern årsmelding. www.kvam.no. Årsmelding 2003 Intern årsmelding for einingane i Kvam herad 2004 Vedlegg til ekstern årsmelding www.kvam.no Side 1 av 71 1 OM DOKUMENTET...4 1.1 INNLEIING...4 1.2 DEN INTERNE ORGANISERINGA I KVAM HERAD...4

Detaljer

Fulldistribusjon. T: 56553000 F: 56553001 E: postmottak@kvam.kommune.no. Kvam herad. Årsmelding 2007. www.kvam.no

Fulldistribusjon. T: 56553000 F: 56553001 E: postmottak@kvam.kommune.no. Kvam herad. Årsmelding 2007. www.kvam.no Fulldistribusjon T: 56553000 F: 56553001 E: postmottak@kvam.kommune.no Kvam herad Årsmelding www.kvam.no Innleiing Denne årsmeldinga tek for seg store og små hendingar i heradet i. Rådmannen har von om

Detaljer

Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-15 Planleggingsprogram

Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-15 Planleggingsprogram Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-15 Planleggingsprogram 2012-15 Vedteke av Luster kommunestyre 15.12.2011, sak 94/11 Årshjulet 2012 Luster kommune Overordna planlegging (raud strek), Overordna rapportering

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: 102.2 Objekt:

Kvam herad. Arkiv: 102.2 Objekt: Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 17.04.01 055/01 KJHE Kvam heradsstyre 17.04.01 036/01 KJHE Kvam formannskap 12.06.01 086/01 KJHE Kvam

Detaljer

Aukra kommune. Budsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015

Aukra kommune. Budsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015 Aukra kommune Budsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015 Vedteke i K-sak: 132/11 og 11/12 Dato: 15.12.2011 og 09.02.2012 Innhald: Side nr. : Rådmannen sine generelle kommentarar.. 2 Kommentarar frå kommunalsjefane..

Detaljer

OSTERØY KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2014. Vedteke i heradsstyret HS-sak 050/13 11.12.13

OSTERØY KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2014. Vedteke i heradsstyret HS-sak 050/13 11.12.13 OSTERØY KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2014 Vedteke i heradsstyret HS-sak 050/13 11.12.13 1 Innhald Innhald... 2 Rådmannen sitt føreord... 4 Generelle føresetnader for budsjettarbeidet... 7 Organisatoriske verkemidlar

Detaljer

Luster kommune. Handsama: (frå forprosjektet) Beheim 2. (frå forprosjek. tet) Hafslo barne- og ungdomsskule. Rådhuset

Luster kommune. Handsama: (frå forprosjektet) Beheim 2. (frå forprosjek. tet) Hafslo barne- og ungdomsskule. Rådhuset Luster kommune Handsama: Beheim 2 (frå forprosjek tet) Hafslo barne- og ungdomsskule Rådhuset (frå forprosjektet) Vedteke av Luster kommunestyre 18.12.14, sak 75/14. Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700.

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700. VOLDA KOMMUNE Utvalg: Formannskapet Møtestad: Møterom A, Volda rådhus Dato: 02.12.2014 Tid: 14:00 MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan bli

Detaljer

VEDLEGG TIL BUDSJETT 2005 OG ØKONOMIPLAN 2005-2008

VEDLEGG TIL BUDSJETT 2005 OG ØKONOMIPLAN 2005-2008 VEDLEGG TIL BUDSJETT 2005 OG ØKONOMIPLAN 2005-2008 Side 1 av 80 Innhaldsregister 1 INFORMASJON OG POLITISK NIVÅ...5 1.1 SAMFUNN... 5 1.2 BRUKARAR... 5 1.2.1 Endring i høve til 2004... 5 1.2.2 Tenesteproduksjon

Detaljer

Møtebok for Kommunestyret i Radøy

Møtebok for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Møtedato: 12.06.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Morgan Taule AP Medlem Kirsti Gjetle

Detaljer