Kvartalsrapport 2. kvartal 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kvartalsrapport 2. kvartal 2010"

Transkript

1 Kvam herad Kvartalsrapport 2. kvartal -

2 2. kvartal Innleiing Rapporten for 2. kvartal viser bl.a. ei oversikt over nye vedtak i som har økonomisk verknad, kommentarar til vedtaket frå desember 2009 (HST sak 125/09) og den vidare utviklinga av punkta i rådmannen si innleiing. Kvartalsrapporten vil vidare kommentera endringane i høve til 1.kvartal for kvart rammeområde. Det har i 2. kvartal ikkje vore gjennomført full gjennomgang av alle rammeområda med tanke på avvik, men alle meldte avvik og endringar i organisasjonen som påverkar rammeområda, er tekne med. Vidare vil kvartalsrapporten visa den økonomiske driftsoversikta med endringar, investeringsrekneskapen med endringar og oversikt over endringar på prosjekt. Budsjettvedtak i heradsstyret i perioden januar juni. Kvam heradsstyre - økonomivedtak som vedkjem driftsrekneskapen Sak nr. Arkivsak Sakstittel Vedtak i kr. Budsjett justert i kr. 011/10 09/144 Arbeidsavtale for rådmannen /10 10/ /10 10/225 Aksjon Haiti - Økonomisk støtte frå Kvam herad Utegruppe/naturavdeling ved Tolomarka barnehage og Sjydnahaugen barnehage /10 09/696 Kommunal turistinformasjon /10 08/ /10 08/ /10 08/ /10 10/663 Kvammaskulen Forvaltningsrevisjon - Framdriftsplan for utarbeiding av prosjektstyringssystem Framnes barnehage - kostnad ved avvikling 2009 Helsereforma - felles saksutgreiing frå rådmannsforum i Hardangerrådet Inn på tunet løftet - søknad frå Kvam herad Finansiering Nytta avsette midlar til lønsjustering i et. Rammeauke - kontostreng Rammeauke - teneste 0 Kommunale barnehagar Auke i tilskot til lokalt reiseliv. Rammeauke - kontostreng N Vedteke å utarbeida prosjektstyringssystem. Rammeauke - kontostreng FSK - tilråding - dekka underskot, men ikkje lån. Vedtak: Kvam herad løyver sin del, kr finansiert over konto 10* Vedtak: Den kommunale eigendelen kr ,- vert finansier over næringsfondet, konto Rapport 1. kv. 1.kv 1. kv. 1. kv. 1. kv. 2. kv. 2. kv. 2. kv. Vedtak: HST er positiv til 071/10 10/637 Finansiering av flaumsonekart for Kvamskogen/Eikedalen flaumsonekartlegging og løyver inntil kr til arbeidet. Kontostreng 2. kv Sum vedtak/justeringar Tabellen over viser vedtak gjort av Kvam heradsstyre i perioden januar juni, som verkar inn på driftsrekneskapen. Effekten av vedtaka er justert for i tabellane for 2. kvartal. Budsjettet er ikkje justert for sak. nr 070/10, pga avslag på søknad til Innovasjon Noreg. 1

3 Kvam heradsstyre - økonomivedtak som vedkjem investeringsrekneskapen Budsjett Sak nr. Arkivsak Sakstittel Vedtak i kr. Finansiering justert i kr. 012/10 09/ /10 09/390 Finansiering av byggetrinn 1 - Rammeauke, finansiert over konto Strandvegen i Norheimsund Kapitalfond. Budsjettvedtak - punkt P60091 Ny barnehage Bjørketeigen - 5 og 6. Barnehageutbygginga - - endra oppstart til i staden for i Kvam /10 06/782 Prosjekt Norheimsund barneskule - godkjenning av ny investeringsramme Rammeauke med 25,0 mill. kr. til 75,0 mill. kr. Finansiert med utbyte frå BKK (konto ) og auka låneopptak/utak frå Kvam kraftverk. 024/10 10/ /10 08/ /10 10/532 Bustadeigedom, gnr. 7 bnr. 181, Vikøy Behov for IKT - investeringar i Kvammaskulen Norheimsund Industrier AS - aksjeemisjon mai /10 08/122 Hardinghuset - vidare arbeid Øystesevassdraget - 068/10 09/ /10 10/532 arbeidsdeling Kvam herad og Kvam kraftverk AS og stifting av Øystese Kraft AS Norheimsund Industrier AS søknad om likviditetslån Sum vedtak/justeringar Til gebyr og oppussing av bustad. Finansiering over bustadfeltfondet, konto P21101 IT i skulen - midlar innvilga i opphavleg. Finansiering over Kapitalfond, konto aksjer frå DnB vederlagsfritt. Løyvd inntil kr i aksjekapital/overkurs. Finansiering over konto Fond overføring frå BKK. Vedtak: Det vert nytta inntil kr til konsulentbruk og reiser. Merknad: Det er dekning innanfor vedteken ramme. Vedtak: Kostnadane ved stiftinga, inntil kr ,-, vert dekka ved bruk av midlar frå fondet "Uttak eigenkapital Kvam Kraftverk" konto Vedtak: Finansiering ved bruk av lånemidlar. Tilbakebetaling innan Rentesats 5,0 %. Tabellen over viser vedtak gjort av Kvam heradsstyre i perioden januar juni, som verkar inn på investeringsrekneskapen. Effekten av vedtaka er justert for i tabellane for 2. kvartal. 2

4 Samla inntrykk Rådmannen er samla sett nøgd med utviklinga. Prognosane syner eit overskot i tråd med vedtaket i desember. Det er dels resultat av langsiktig nedbemanning og innsparing, dels auka øyremerka inntekter frå staten og dels at fleire stillingar står mellombels ledige. Om prognosane slår til vil avhenge mellom anna av kor stor eigedomsskatten vert. Dette er usikkert av di mange klagar enno ikkje er handsama. Utover det er ikkje rådmannen uroleg over utviklinga, men ser at det er naudsynt med ei grundigare gjennomgang av pleie- og omsorg, spesialundervisning og brann- og redningstenesta. Gjennomgangen av pleie- og omsorg vert, i første omgong presentert for heradsstyret i eit seminar tidleg i november. Her er tre utgreiingar på gang, to av dei vil bringe ny kunnskap til heradsstyret alt denne hausten. Oppgåva med å gjennomgå utgiftene til spesialpedagogikk har vore ute på anbod. Eit firma har svart, men svaret gjev ikkje utan vidare von om at rådmannen får svar på alle dei spørsmåla han vil ha svar på. Rådmannen vil derfor, i samråd med nytilsett skulesjef, gå ut med eit nytt anbod, og dertil kontakte forskingsmiljø for å høyre om det er råd å oppdrive verksemder som i si tilnærming til spesialpedagogikken kan kombinere pedagogikk og økonomi. Rådmannen gjennomgår brann- og redningstenesta ved hjelp av eigen stab. Rådmannen vil til sist tilrå heradsstyret å lese kvartalsrapporten kritisk. Dels for å finne feil og manglar, og dels (ja, kanskje primært) for å finne om heradsstyret på dette tidspunkt av året kan vedta at noko bør gjerast annleis i heradet kort sagt reflektere over rommet for å nytte kvartalsrapporten som styringsdokument. Heradsstyret kan til dømes starte med å svare på spørsmål som: - Tilrår rådmannen at for mykje pengar vert lagt til fond? - Bør nokre investeringar skundast fram? - Bør midlar overførast frå ein sektor til ein annan (av di naudstilte innbyggjarar har klaga over ulukka på felt dei er spesielt opptekne av?)? Om svaret er at kvartalsrapporten verkar grei, og det er god grunn til å ta han til vitande, er det sjølvsagt ikkje noko rådmannen har noko i mot. Men, om så skulle skje at dette svaret gjentek seg frå det eine kvartalet til det neste, kan ein jo etter kvart undra seg over kva tilleggsverdi styringssystemet i heradet er tilført ved å auke takta i den skriftlege rapporteringa frå tertial til kvartal. Spørsmålet vert endå meir relevant når den nye modulen i økonomisystemet opnar for å auke takta ytterlegare; frå kvartal til månad dei siste rapportane rett nok berre munnlege (støtta av presentasjonar på lysark), men likevel. 3

5 Budsjett 2013 vedteke i HST - sak 125/09 Under er alle punkta i et for refererte (i kursiv). Ein del av desse vert kommenterte. 1. Skatt på eige og inntekt Skatt på eige og inntekt vil verta utlikna med maksimalsatsane. 2. Skattemargin Avsetnad til skattemargin er 9 %. 3. Eigedomsskatt a) Med heimel for utskriving i medhald av Eigedomsskattelova 2 og 3 vert eigedomsskatten i utvida til å gjelda heile heradet. b) Eigedomsskattesatsen i vert 7,0 promille i samsvar med eigedomsskattelova 13. c) Differensiering: I medhald av eigedomsskattelova 12 a vert skattesatsen (skattøyre) for bustader og fritidshus sett til 2,5 promille. d) Fritak for eigedomar etter eigedomsskattelova 7 vert gjeve for eigedomar som fell inn under 7 a (Eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke eller staten) og 7 b (Bygning som har historisk verde). e) Administrasjonen vil leggja fram for heradsstyret lister med forslag til kva konkrete eigedomar som skal ha fritak for eigedomsskatt med heimel i eskl. 7. Lista vert lagt fram etter at det er gjort eit prinsipielt vedtak om at Kvam herad skal ha unntak med heimel i 7 bokstav a og b. f) Nyoppført bygning som vert nytta til husvære vert etter søknad friteken for eigedomsskatt etter eigedomsskattelova 7 i 5 år frå den tida bygningen vart ferdig eller heradsstyret endrar eller opphevar fritaket. Kommentar: Pkt. d) og e) vart det gjort vedtak om i sak 010/10 den Pkt. f) fekk justert tekst i sak 025/10 den slik at det ikkje er naudsynt å søkja om fritak for eigedomsskatt så lenge bygningen er 5 år eller yngre. 4. Refinansiering Rådmannen får fullmakt til å inngå avtalar om refinansiering av eksisterande lån, til å inngå avtale om lånetidspunkt og lånevilkår, samt underteikne lånekontraktar. Refinansiering av eksisterande lån skal ikkje medføre endring i den reelle avdragsplanen. Kommentar: 2 lån i KLP Kommunekreditt og 1 lån i Kommunalbanken er refinansiert til 1 lån i Kommunalbanken på om lag 54,9 mill. kr. Vilkåra er fastrente i 3 år til 3,51 % effektiv rente. Samla avdragtid er 21 år og ikkje endra i høve til reel avdragsplan. 5. Låneavdrag Det skal betalast 20,3 mill.kr i avdrag i. Kommentar: Det vedtekne avdragsbeløpet er noko lågare enn normal avdragsplan. Det må søkjast om avdragsfritak tilsvarande vedteke avdragsbeløp. Dette er ikkje gjennomført pr. medio august. 4

6 6. Trekkrett I følgje vedteken plasseringsstrategi for Kvam herad vert det vedteke oppretthalde trekkrett i kontosystemet til Kvam herad. Trekkretten for skal vera på inntil 15 mill.kr. Kommentar: Trekkretten på 15 mill. kr. er oppretta i DnB NOR som er hovudbanksambandet til Kvam herad. 7. Låneopptak Rådmannen får fullmakt til å inngå avtale med Husbanken om inntil 10,0 mill. kr. i lån til vidare utlån (Startlån). Kommentar: Det er ikkje teke opp nytt lån i Husbanken medio august. 8. Godtgjersle til politikarar (jfr. Reglement for arbeidsvilkår) Ordføraren si godtgjersle for vert kr ,-. Satsane for møtegodtgjersle til folkevalde vert som i Delegeringsreglement Budsjettet for er definert gjennom obligatoriske hovudoversikter for drift og investering. Rådmannen får fullmakt til å fordela ramma i samsvar med underliggjande dokument og tabellar. Prosjekt vert vedtekne i særskilde tabellar. 10. Justering av prosjekt i tid. Rådmannen får fullmakt til å justera a for prosjekt i høve til endringar i tid. 11. Avgifts og gebyr Avgifts og kommunale gebyr vert vedteke i samsvar med føresetnader i eiga sak. 12. Sosialhjelpssatsar Satsar for økonomisk sosialhjelp er i samsvar med statlege rettleiande retningslinjer for utmåling til livsopphald etter sosialtenestelova si 5-1 tredje ledd mv. 13. Hovudstrategi for Kvam herad: a) Kvam herad skal i tillegg til lovpålagde oppgåver og servicetilbod til innbyggjarane, arbeida for å oppretthalda folketalet, auka sysselsetning og verdiskaping i næringslivet. For å auka interessa for Kvam herad som etableringsstad med bustadbygging og næringsverksemd, er arealdisponering og eit godt vegnett internt og ut av heradet viktig. b) Kvam heradstyre viser til auke i samla drift og lønnskostnader i Kvam herad, som med tillegg av kapitalutgifter ikkje er i samsvar med inntektsutviklinga. Samla auke i behov for nye inntekter etter reduserte kostnader er i størrelse 30 mil. pr. år for driftset, for å oppnå målsetjinga i økonomiplanperioden om eit årleg netto driftsresultat på 3 %. c) Kvam heradstyre viser til vedteke for 2009: Kvam heradstyre ber rådmannen og økonomiutvalet i året 2009 leggja særleg vekt på økonomisk drift og organisering av heile verksemda, for å oppnå årleg netto driftsresultat på 3 % i økonomiperioden ( ). 5

7 14. Konkrete endringar a) Kvam heradstyre ber rådmannen utarbeida ein oversikt kva dei auka kostnadane er inklusive renteutgifter, med snarleg ferdigstilling av barnehageutbygginga i Øystese og Tørvikbygd. Kommentar: Det vart lagt fram sak om dette i heradstyret den 9.2. (HST sak 009/10) og 9.3. (HST sak 021/10). Vedtak om bl.a. å starta opp ombygging av Bjørketeigen snarast råd og justera et for dette. Prosjekttabellen for P60091 Ny barnehage Bjørketeigen er justert fram med 1 år, dvs. oppstart ombygging i i staden for Bjørketeigen barnehage: Ombygginga vart påbyrja juni. Budsjettet vart auka frå 10 til 16 mill. kroner. Korleis auken skal finansierast, er tidlegare vist (sal av tomt i Busdalen 2 mill.kr., sal av Sjydnahaugen 2 mill.kr. og investeringstilskot 2 mill.kr.) Byggjelånsrenta i vert ført på prosjektet og får ingen verknad for driftset i. Når ombygginga er ferdig i 2011 vert drifta for Kvam herad belasta med renter og avskriving, ca 6-8% av investeringa alt etter rentenivået, men prosjektet er planlagt innspara ved effektivisering av barnehagedrifta til Sjydnahaugen barnehage ( som i dag driv i 4 bygg). Tørvikbygd barnehage: Ny reguleringsplan kan godkjennast i HST 5. okt. etter at Direktoratet for naturforvaltning i brev 15. juli har godkjent søknaden mot tinglyst avtale og forvaltningsplan. Deretter treng vi heile 2011 til planlegging og godkjenning før bygging kan starta opp i 2012, som er i samsvar med det året prosjektet står i investeringset. Vi betalar frå og med aug. er årleg husleige kr b) Kvam heradstyre ber rådmannen i januar leggja fram ein oversikt for eit alternativ med privat/offentleg driven barnehage i Øystese, med utbygging for heile behovet i Øystese. Oversikta skal også innehalda driftsplan for dei øvrige attverande kommunale barnehagane i Kvam. Kommentar: Det vart lagt fram sak om dette i heradstyret den 9.2. (HST sak 009/10) og 9.3. (HST sak 021/10). Vedtak om bl.a. Kvam herad sjølv skal driva barnehagane i Øystese, leiga bedehuset i Tørvikbygd fram til ny barnehage er på plass, byggja tilbygg til Ålvik barnehage i tråd med tidlegare vedtak, oppgradera Tolomarka barnehage, Norheimsund barnehage og Strandebarm barnehage i samsvar med vedlikehaldsbehovet i , vurdera barnehagedrifta i Strandebarm og Oma ut frå 3 alternativ. c) Kvam heradstyre set av kr. 10 mil. av framtidige salsinntekter ved sal av eigedomar til kapitalfond, som skal nyttast til utviklingstiltak disponert av heradstyre. Kommentar: Det er seld to industritomter i Ålvik for til saman kr d) Kvam heradstyre ber rådmannen fremja sak med eit illustrerande forprosjekt for eit regionalt industriområde i Steinsdalen. Kommunedelplan for området skal startast i, finansiert med kapitalfond. Kommentar: 6

8 Det vart gjennomført ein presentasjon med illustrasjonar i NBP i Så langt i har ikkje det vore kapasitet til å arbeida med dette prosjektet, men ein vonar å ta fatt på det hausten. e) Kvam heradstyre ber rådmannen prosjektera og leggja fram sak om ferdigstilling av strandvegen Haldeplassen Fartøyvernsenteret. Avtaler med grunneigarane må føreliggja. Oppstart av anleggsarbeid. Tidligare ramme kr. 1. mill. Restløyving finansiert kapitalfond. Kommentar: Det vart lagt fram sak om dette i heradstyret den 9.2. (HST sak 012/10) og gjort vedtak om å auka ramma for prosjektet P71092 Strandevegen med 1,5 mill. kr. til kr. 2,5 mill. kr. til 1. byggjetrinn (Norheimsund sentrum Hardanger brygge). Auken er finansiert med kapitalfond, konto Multiconsult AS gjennomfører grunnundersøkingar i veke 36. Kostnaden inkludert juridisk bistand for byggjetrinn 2 (Hardanger brygge Fartøyvernsenteret), vil verta om lag 0,65 mill. kr. inkl. mva. Totalramma vart i 1. kvartal auka til 3,15 mill. kr. f) Kvam heradstyre ber rådmannen leggja fram sak om behov for IT Investeringar i skulen i Kvam. Det vert finansiert 1,2 mil. frå kapitalfond til tiltaket. Kommentar: Det vart etter vedtak i opphavleg (HST sak 125/09) oppretta eige prosjekt, P21101 IT i skulen, med ei ramme på 1,5 mill. kr. inkl. mva. finansiert med kapitalfond og mva kompensasjonsfond. Sak om IT i skulen vart lagt fram for Kvam heradsstyre i sak 033/10 som viste at behovet stemte med opphavleg vedtak. Utstyret er innkjøpt og gjort klar til bruk. g) Kvam heradstyre med bakgrunn i vedlikehaldsmangel på kommunale vegar løyver 1. mill. kr til asfaltering, finansiert av kapitalfondet. Kommentar: Det er oppretta eit eige prosjekt, P60103 Asfaltering, med ei ramme på 1,25 mill. kr. inkl. mva. Finansiering over kapitalfond og mva kompensasjonsfond. h) Kvam heradstyre viser til tidligare vedtak vedr. oppstart av reguleringsplan på strekkja Straumbrua Tolo i Norheimsund. Dette er eit av dei mest attraktive områda for bustadutvikling i Kvam. Kvam heradstyre ber om at nødvendige ressursar vert sett inn med prosjektleiar og reguleringskompetanse i. Det same gjeld arealet ved sjø i Øystese som kjem fram som eit resultat av vegutbetring Øystese Skarpasvingen, Finansiering bustadfeltfondet. Kommentar: Det er oppretta eige prosjekt, P71101 Straumen Båthamna Norheimsund aust, med ei ramme på 1,875 mill. kr. inkl. mva. Det er innhenta prisar på konsulentarbeid/- prosjektleiing for regulering av området, og Geoplan v/solveig Valland er engasjert som prosjektleiar. Det vart gjennomført informasjonsmøte med grunneigarar og andre i kinoen i Norheimsund den 1.juni. Planen har vore ute på høyring, med frist Det vert gjennomført grunnundersøkingar i veke 32 og 33. I Øystese har Norconsulet gjennomført tettstadsanalyse for det aktuelle bustadområdet i kommuneplanen. Arbeidet med reguleringsplan er også godt i gang, som ein del av arbeidet med Kvammapakken. Planen vert lagt ut på høyring hausten. 7

9 i) Kvam heradstyre ber rådmannen leggja fram sak om helsetilbodet i Strandebarmstunet, der ein forutset nye forhandlingar med lækjarane om noverande avtale og driftsform. Kommunane Kvinnherad og Fusa skal kontaktast for mogeleg interesse for samordning av legetilbodet i Strandebarmstunet. Kommentar: Heradsstyret gjorde vedtak i møte , sak 067/10: Heradstyret vidarefører kommunal drift ved legekontoret i Strandebarm. Kontoret vert drive vidare som utekontor med uendra avtale med legane. j) Kvam heradstyre ber rådmannen fremja eit notat om tilhøvet mellom Ica tomta og Hardanger Fartøyvernsenter, jmf. innspel fremja i brev frå Kvam Næringsråd, datert 30. nov Kommentar: Det vart lagt fram referat frå møte mellom Kvam herad og Kvam Holding AS i formannskapet den Konklusjonen frå referatet er at det vert forhandla fram avtale om overtaking om 5 evt. 10 år. Prisen skal bestemmast ved skjøn som skal haldast i september. Det er forhandla fram avtale der Kvam herad får tilgang til sjøfronten av eigedomen og at interessene til Hardanger Fartøyvernsenter, Strandvegen og ICA vert ivaretekne. Endeleg avtale vert lagt fram for Kvam heradsstyre for godkjenning. k) I avgifts gebyr etter plan og bygningslova er det lagt opp til ein høgare prisauke enn std. 4,2 %. Gebyra som har denne auken skal ha ein prisauke i tråd med hovudmalen i avgiftset 4,2 %. Kommentar: Avgiftset er justert i tråd med vedtaket og avgiftshefte er lagt ut på under kapittelet Avgifter. l) Kvam heradstyre viser til vedtak i heradstyre desember 2008 Kvam Heradstyre ber rådmannen treffa tiltak i organisasjonen som fører til eit godt omdøme av heradet når det gjeld arbeidet med framføring av reguleringsplanar og sakshandsaming vedr. plan og bygningslova. Kvam Herad skal ha som mål å vera ein servicevenleg organisasjon. Kvam heradstyre ber rådmannen rapportera til heradstyre tidleg i om kva tiltak som er gjort og skal gjennomførast for å oppnå målet i vedtaket frå Kommentar: Rådmannen legg fram eiga sak om dette for heradsstyret hausten. m) Kvam heradstyre ber administrasjonen og NPB utvalet i arbeida vidare med å avdekka arealbehov til bustadtomter i hovudbygdene i Kvam, i samsvar med tidligare vedtak og notat frå Jon Nedkvitne datert Kommentar: Dette arbeidet er ikkje starta opp enno. n) Auka inntekter utover for skal ikkje nyttast utan politisk godkjenning. Kommentar: 8

10 Rådmannen vil her vise til oversynet over ekstraordinære inntekter til heradet så langt i, utarbeidd etter same mal som for Rammeområde Tema Inntekter Merknad Administrasjon Etterbetaling konsesjonsavgift Bjølvo Brev frå NVE kraftverk Administrasjon Tilskot til kurs leiing av Frå KS ( OU-midlar) bufellesskap Sosialteneste Statstilskot til innsats mot Epost frå FM 19.mars barnefattigdom sendt søknad Barnehage Ekstra statstilskot pga. fleire Sandven FUS barn i barnehage Barnehage Ekstra statstilskot pga. fleire Øystese barnehage barn i barnehage. Red. innt frå med kr Barnehage Tilskot frå staten til kurs Finans Ordinært utbyte BKK utover Kommunehelse Tilskot trafikkunderv. i Fylkesmannen 6.mai klasse v.g. og kampanje ungdom og refleks Kommunehelse Idrettsskule for Ungdom Fylkesmannen 27. Kommunehelse Kommunehelse Kommunehelse Tilleggstilskot til lokalt folkehelsearbeid (ert ) Samhandlingsreforma, tilskot til prosjekt Lokalmed.senter m.m. Tilskot til utprøving av modell psykologar i kommuneh.tenesta april Fylkesmannen 27. april Helsedirektoratet Helsedirektoratet Barnevern Tilskot til videreutdanning Sosialtenesta Refusjon for oppdrag som kompetanserettleiar i kvalifiseringspr Fylkesmannen 18.mai Pleie- og omsorg Pleie- og omsorg Pleie- og omsorg Pleie- og omsorg Kompetanseløftet i sjukeheim Kompetanseløftet heimetenester generelt, ut over kr Brukarstyrt assistanse, ut over kr Ressurskrevjande brukarar, ut over kr Sum Fylkesmannen Fylkesmannen Helsedirektoratet Helsedirektoratet Alle inntektene utanom kraftinntekter/utbyte er øyremerka, og har ein tilsvarande utgiftspost. 9

11 o) Kvam heradstyre ber administrasjonen leggja fram ei sak til nærings-, plan- og bygningsutvalet om oppjustering av eldre kommunale reguleringsplanar i bustadfelt. Oppjustering gjeld vedtektene. Arealet bør vurderast gjennomført med eksternt innkjøp. Arealet skal finansierast med kapitalfond. Kommentar: Dette arbeidet er ikkje starta opp enno. p) Kvam heradstyre ber styret i Kvam kraftverk gjennomføra ei vurdering om auka resultat i økonomisk drift og årsresultat. q) Kvam heradstyre ber styret i Kvam kraftverk vurdera auke i eigarutbytte frå Kvam kraftverk i Kommentar til pkt. p) og q): Kvam herad fekk i brev datert den 21. april ei tilbakemelding frå Kvam kraftverk AS der styret har konkludert med at dei ikkje vil tilrå å auka utbytet for Dette etter ei analyse gjennomført av Deloitte. Brevet og analysen fylgjer som vedlegg til kvartalsrapporten. Dokumenta er også å finna på under Innsyn. DokumentID er 10/9100. Styret i Kvam Kraftverk AS har føreslege eit utbyte for 2009 på 8,6 mill. kr. Dette er 1,4 mill. kr. mindre enn heradsstyret erte med i desember I saka HST-019/10; Kommunale selskap og føretak - oversikt og oppstart gjennomgang av eigarmelding og eigarstrategiar vedtok Kvam heradsstyre å; 1. Gå gjennom gjeldande eigarstrategi for. Kvam Kraftverk AS Norheimsund Industrier AS Storholmen ASVO Kvam Bustad- og Tomteselskap 2. Gå gjennom gjeldande retningslinjer for eigarskap for evt. å justera dei. Det kjem opp som eigne saker i løpet av hausten. 15. Justerte tabellar i samsvar med vedtak I høve til rådmannens framlegg til, vart det vedteke endringar i høve til tabellen under. Budsjettframlegg 2013 Fellesframlegg Definering av inntektsbehov: Netto driftsres. i rådmannens framlegg E-skatt i rådmannens framlegg til (15 000) Korrigert netto driftsres. ekskl. ny e-skatt (10 600) (10 600) (10 600) (10 600) sframlegg: Legesenter Strandebarm (600) (1 200) (1 200) (1 200) Utekontakt (150) (300) (300) (300) 1 årsverk skule halvårsverknad (250) (500) (500) (500) 10

12 Kompetanseheving spes. Ped (500) Auke i skulemateriell (1 000) (1 000) (1 000) (1 000) SFO - ingen auke i betalinga (150) (150) (150) (150) Reguleringsplan/arkeologi Sjusete (200) Ny stilling plan (ekskl. gebyr - gebyra skal auka med 4,2 %) (600) (600) (600) (600) Underskotsdekning Kyrkjeleg fellesråd (200) Kulturskule (1 000) (1 000) (1 000) (1 000) Inntektsbehov/kutt i drift for å oppnå god drift (15 250) (15 350) (15 350) (15 350) Finansiering: Auke i e- skatt på verk og bruk (pga nye takstar) Reduksjon i drift Auka inntekter frå eigarskap, kraft, salsinntekter E-skatt i heile kommunen 2,5 promille Sum nye inntekter Netto driftsresultat i fellesframlegget Krav til netto driftsresultat (3 %) iflg vedtak Differanse i høve kravet (6 050) (4 150) (2 150) (150) Desse endringane vart det korrigert for og lagt inn i opphavleg vedteke. Det vil seia at endringane er inkludert i det som i denne og framtidige rapportar vert kalla opphavleg. Kommentar: Utgiftsdelen av endringane over er lagt inn i det respektive rammeet. Pr , er det fakturert eigedomsskatt for 15,2 mill. kr. Det utgjer ei årleg inntekt på 30,4 mill.kr. Pga usikkert utfall av ankebehandlinga, vert ikkje et justert for den moglege meirinntekta. Det er dermed medio august framleis grunn til å tru at auken i eigedomsskatt vil verta om lag 1,7 mill. kr. lågare enn vedteke. Det hefter også usikkerheit ved punktet auka inntekter frå eigarskap, kraft og salsinntekter. Ordinært utbyte frå BKK vart 3,6 mill. kr. høgare enn ert, medan utbytet frå Kvam kraftverk vart 1,4 mill. lågare. I tillegg har vi fått melding om ei etterbetaling frå Statkraft vedkomande Bjølvo Kraftverk på vel 0,6 mill. kr. Dette vil seia at medio juli har vi fått 2,8 mill. kr. i netto auka inntekter mot ert 5,5 mill. kr. Oversendingsforslag til administrasjonen: DU har i formannskapet støtta forslag til endring i et for 2009 frå SP og KRF, med enkelte merknader. I dette forslaget er oppført innsparing på administrasjon på 1 mill. I fellesframlegget er det lagt inn innsparingar på drift med 2 mill. frå 2011, aukande til 6 mill i

13 Rådmannen har i november i Ulvik hatt møte om interkommunalt samarbeid i Hardanger, der kvar kommune skulle koma med eit framlegg på kva område som kunne vera aktuelt. Dette er positivt. Samarbeidstanken bør likevel også kunna gjelda alle våre nabokommunar, på område ein ser kan vera mogeleg og naturleg- t.d innan viltforvaltning, landbruk, helse m.m. Vi kjenner til at Kvam alt samarbeider på IT- området, på innkjøpssida, med ein barnehagekoordinator. I denne samanheng ber me administrasjonen greia ut korleis eit samarbeid med nabokommunar på kommunelegetenesta kan utformast, og kva det kan gje av økonomiske innsparingar. Dette med bakgrunn i at eit ev. lokalmedisinsk sjukehus i Kvam, under alle omstende vil gjelda for eit større område enn berre vår eigen kommune. Dersom eit slikt samarbeid ikkje let seg oppretta, skal rådmannen utreda om Kvam treng ein 100% kommunal legestilling, eller om stillinga kan delast mellom ein administrativ del og ein legedel retta direkte mot pasientgrupper/institusjonar. Utgreiinga blir å leggja fram så snart det er mogeleg. Kommentar: Rådmannen har denne våren arbeidd målretta for å utvide det interkommunale samarbeidet i Hardanger. 11 områder for tenesteutveksling er under utgreiing. Desse vil bli presentert for formannskapa på det såkalla Hardingtinget i Øystese i juni og for heradsstyret i september. Rådmannens innleiing til I rådmannen si innleiing til var det mange framlegg til endringar, kutt i årsverk og andre tiltak. Resultat og utvikling av desse vert kommentert her. Pkt. 1.3 Andre prinsipp: Strategiske grep for vekst Finansiera nytt årsverk ved Plan og byggesaksavdelinga med auka gebyr. Status: Stillinga vart vedteke av HST, men ikkje finansiert med auka gebyr. Det er pr dags dato ikkje tilsett nokon i stillinga. Pkt Stillingskutt i : Utekontakten redusert med 0,7 årsverk. Status: Ikkje vedteke av HST. 1 stillingsheimel ved sosialtenesta lagt på is. Status: Inndrege. Avventar verknader. Analyse av driftsavdelinga. Status: Eitt årsverk inndratt, i tråd med vedteke. Sak til heradsstyret i september. Gjennomgang timetildeling og klassestruktur for å spara 4 årsverk i skulen frå hausten redusert til 1 årsverk av HST. Status: HST har redusert innsparinga til 1 årsverk. Redusera tilbodet i kulturskulen. Status: Rådmannen tilrådde å kutta kulturskulen sitt med 1,35 mill. kr. i forhold til HST la inn att 1 mill. kr. Vinteren vedtok heradsstyret ny serviceerklæring samt nye retningsliner for drifta av kulturskulen. Kulturskulen skal klare å halde seg innan et med dei nye retningslinene med dagens elevtal. Det kan likevel bety at elevar må avvisast. 12

14 Avvikla Strandebarm legekontor. Status: Heradsstyret gjorde vedtak i møte , sak 067/10: Heradstyret vidarefører kommunal drift ved legekontoret i Strandebarm. Kontoret vert drive vidare som utekontor med uendra avtale med legane. Pkt Utgreiing av pleie og omsorg: Heradsstyret vart orientert om saka i HST Vedtak i sak HST-076/10: Heradstyret tek orienteringa frå rådmann til vitande. Pkt Utgreiing av utgifter til spesialundervisning Rådmannen viser her til orienteringa som formannskapet og tenesteutvalet fekk av PPT-leiar om stoda på feltet. Løypemelding til heradsstyret hausten. Pkt. 4 Arealeffektivisering: Det er per i dag ikkje nok ledige kontor på rådhuset, til å kunna flytta tilbake tenester frå private bygg. Dermed ingen innsparing så langt. Pkt. 6 Eigedomsskatt: Vedteke innført frå i heile kommunen. Om lag objekt takserte eigedomar har fått takst og om lag eigedomar vil få tilsendt krav om eigedomsskatt. 7,0 promille er normal skattesats. Unntak: 2,5 promille på bustader og fritidshus. Det er pr fakturer eigedomsskatt for 15,2 mill.kr. Ankebehandlinga er ikkje ferdig. Årleg inntekt på eigedomsskatt er dermed usikker. Ca 400 klager sendt til sakkunnig ankenemnd som starta arbeidet sitt i mai. Pkt Lite attraktive stillingar: Heradet har framleis urovekkjande låg søking til fleire stillingar. Det gjelder både stillingar i fyrste line (så som lærarar og førskulelærarar og byggesakshandsamarar) og leiarstillingar (så som økonomisjef og skulesjef). Rådmannen vil likevel understreke at kvaliteten på søkjarane jamt over er god. 13

15 Rammeområda samla Tabellen under viser hovudoversikt drift fordelt på vedteke KOSTRA tema for Kvam herad: Hovudoversikt drift. Fordelt på Kostra-tema Opphavleg 1. kvartal 2. kvartal Sum endring 2. kvartal Tema (i 1000 kr) Brutto utgift Inntekt Netto finans Motpost avskr. Netto fond Netto utgift Brutto utgift Netto utgift Brutto utgift Inntekt Netto finans Motpost avskr. Netto fond Netto utgift Netto utgift Politisk verksemd (180) Adm. og fellesutgifter (59) Barnehagar (2 602) Grunnskule (982) Kommunehelse (243) Pleie- og omsorgstenesta (424) Sosialteneste og NAV (2 650) Barnevern (116) Bustader (591) Plan Næringstøtte og komm. forretningsdrift (95) Brann og ulykkesvern Samferdsle og grøntanlegg (249) Vatn avløp og renovasjon/avfall Kultur Kyrkje Skatt og rammetilskot Finans Motpost avskrivingar Sum kvartal viser nytt etter endringar i perioden januar juni. Opphavleg viser vedteke i HST - sak 125/09 inkludert justeringar vedteke i møtet. Tabellen viser at brutto utgifter, frå 1. kvartal til 2. kvartal, vert redusert med 7,6 mill. kr. til 594,6. Inntektene vert redusert frå 591,7 mill. kr. til 590,9 mill. kr., som er ein reduksjon på 0,8 mill.kr. Netto avsett til fond vert redusert med 1,1 mill. kr. til 8,4 mill.kr. Samla netto endring i perioden er -6,7 mill. kr. Dette betyr ei forbetring, og at driftsresultatet er nesten tilbake på nivå med opphavleg. Differansen mellom opphavleg og 2. kvartal, er 0,3 mill. kr. Blant hovudårsakene til endringane er: Reduksjon i introduksjonsordninga med 2 mill. kr Reduksjon på varer og tenester på 0,4 mill. kr som fylgje av diverse innsparingar Reduksjon på sosial og flyktning 0,6 mill. kr. Reduksjon med 0,32 mill. kr. på mat i pleie- og omsorgstenesta Reduksjon i lønn og sosiale utgifter med 2,3 mill.kr Reduksjon i tilskot frå staten med 0,4 mill. kr. Auka husleigeinntekter med 0,5 mill. kr. På dei neste sidene vert endringane for dei enkelte rammeområda kommentert. 14

16 1.1 Politisk verksemd Politisk verksemd Funksjon og rammer Rek 09 (netto) t.o.m. 2. kvartal 2. kvartal - 1. kvartal - Opphav. Bud t.o.m. 2. kv. i % ramme 2. kv. 100 Politisk styring og kontrollorgan ,0 % Kontroll og revisjon ,0 % 0 Politisk verksemd ,3 % -180 Forklaring til endringar i 2. kvartal (netto reduksjon med 0,18 mill.kr.): Funksjon 100 Politisk styring og kontrollorgan - er samla sett redusert som følgje av ei forventning om at den politiske aktiviteten vert redusert utover hausten: Godtgjersle til folkevalde er redusert med kr i samsvar med forventa aktivitet. Frikjøp politikarar redusert med kr Servering av mat ved møter og intern opplæring vert redusert med kr Andre opplysningar: Normalforbruket for perioden januar juni er 44,8-50 %, avhengig av kor mykje som er løn. et ved 2.kvartal ligg på 38,3%, dette har samanheng med etterslep på utbetalingar til dei folkevalde. 15

17 1.2 Administrasjon, styring og fellesutgifter Adm. og fellesutgifter Funksjon og rammer Rek 09 (netto) t.o.m. 2. kvartal 2. kvartal - 1. kvartal - Opphav. Bud t.o.m. 2. kv. i % ramme 2. kv. 120 Administrasjon ,7 % Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen ,4 % Administrasjonslokale ,5 % Premieavvik ,0 % Diverse fellesutgifter ,2 % Interne serviceeiningar ,8 % -67 Adm. og fellesutgifter ,6 % -59 Forklaring til endringar i 2. kvartal (netto reduksjon med 0,06 mill. kr.): Funksjon 120 Administrasjon er samla sett redusert som følgje av: Auka netto utgifter med ,- til NAV, avtalen er fornya og Kvam herad skal refundera 50% av NAV leiar si løn og 67,8% av driftsutgiftene. I distriktsmeldinga 2009 vart det varsla om midlar til stillingar som skulle stimulera kommunane til å søkja statlege støtteordningar. Det vart lagt inn ei inntekt som delvis skulle finansiera stillinga til kommunalsjefen. Denne inntekta på kr er no teken ut av et då det ikkje er kome ytterlegare meldingar om tilskot frå regjeringa. Innsparing lønsmidlar på grunn av streik på IKT avdelinga kr Redusert utgifter grunna overføring av konsulentmidlar med kr frå funksjon 120 til 180, for å dekka honorar til forsikringsmeklar. Utgiftene til seniorpolitikk er redusert med kr på bakgrunn av dobbeltering. Funksjon 180 Diverse fellesutgifter auka med kr og gjeld overføring av konsulentmidlar frå funksjon 120, midlane vart overført for å dekka utgifter til forsikringsmeklar WACO AS. Funksjon 190 Fakturaavdeling er redusert med kr på grunn av permisjon i 20% stilling på fakturaavdelinga i perioden Andre opplysningar: Samla forbruk pr. 2. kvartal er 86,6 % mot eit normalforbruk på 44,8-50%. Dette kan dels forklarast med at fakturering av ein del refusjonar ikkje er gjennomførte, dels at ein del inntekter ikkje er fordelt, dels at premieavviket på pensjon ikkje er periodisert og til dels at ein del utgifter er forskotsbetalte, t.d. IKT lisensar. Funksjon 130 Administrasjonslokale- har samla sett eit forbruk på 79,5%, som i hovudsak skuldast periodisering av tilskot vedrørande Tiltakspakken. Tiltakspakken er prosjektfinansiert gjennom øyremerka midlar og vert fordelt på dei ulike prosjekta ved slutten av året 16

18 1.3 Barnehagar Funksjon og rammer Barnehagar Rek 09 (netto) t.o.m. 2. kvartal 2. kvartal - 1. kvartal - Opphav. Bud t.o.m. 2. kv. i % ramme 2. kv. 201 Førskule ,6 % Styrka tilbod til førskuleborn ,7 % Førskulelokale og skyss ,8 % Barnehagar ,3 % Forklaring til endringar i for 2. kvartal (netto reduksjon med 2,6 mill. kr.): Funksjon 201 Førskule netto reduksjon med 1,1 mill. kr. Dette kan forklarast slik: Lønsutgiftene er redusert med 1,05 mill. kr. Dette som følgje av færre born og omorganisering av avdelingar frå og med august, endringane vil samla sett frigjera 4,8 årsverk. Dei statlege overføringane vert redusert med kr som følgje av reduksjon i tal born i kommunale barnehagar. Overføringane til private barnehagar vert netto redusert med kr som følgje av endeleg berekning av kommunalt tilskot til Sandven FUS AS barnehage og dekking av underskot for 2009 i Framnes barnehage, jf HST vedtak 065/10. Funksjon 211 Styrka tilbod til førskuleborn - netto auke i inntektene med kr skuldast i hovudsak auka statleg tilskot til born med nedsett funksjonsevne med kr Overføring av 20% årsverk frå skule teneste 202, utgjer kr i auka lønsutgifter som følgje av dobbeltoverføring frå 211 til 202 i 1. kvartal. Funksjon 221 Førskulelokale og skyss netto reduksjon med 1,48 mill. kr. Årsakene til dette er: Avskrivingane er justert ned i forhold til opphavleg med 1,2 mill. kr. Ledig stillingar på FDV reduserer lønskostnadane ved tilsyn av barnehage med kr Kr i reduksjon på løn pga midlertidig ledig stilling på reinhald. Husleiga er redusert med kr som følgje av at ny og utvida avtale med Tørvikbygd Indremisjon for leige av Tørvikbygd barnehage, ikkje gjeld heile året som først ert. Andre opplysningar: F.o.m. august vil minimumskravet for det offentlege tilskotet til den ikkjekommunale barnehagar auka frå 85 til 88 %. Dette er første steg i opptrappingsplanen frå Regjeringa mot likeverdig handsaming mellom kommunale og ikkje-kommunale barnehagar. I samband med forslag til rammefinansiering for 2011 vil det koma ny forskrift om likeverdig handsaming av barnehagar i høve til offentleg tilskot. Departementet vil koma nærmare tilbake til høyringa av den nye forskrifta. Normalforbruket for perioden januar-juni er 44,8-50%, avhengig av kor mykje som er løn. Samla forbruk på -38,3% skuldast at mykje av inntektene kjem tidleg på året. (Driftsutgiftene sett aleine viser eit forbruk på 40,3%, medan lønsutgiftene utgjer 44,6%. Begge er såleis innanfor normalen.) 17

19 1.4 Grunnskuleopplæring Funksjon og rammer Grunnskule Rek 09 (netto) t.o.m. 2. kvartal 2. kvartal - 1. kvartal - Opphav. Bud t.o.m. 2. kv. i % ramme 2. kv. 202 Grunnskule ,7 % Vaksenopplæring ,0 % Spesialskular ,0 % Skulefritidstilbod ,5 % Skulelokaler ,1 % Skuleskyss ,0 % Musikk- og kulturskular ,0 % 0 Grunnskule ,4 % -982 Forklaringar til endringar i 2. kvartal (netto reduksjon på 1,0 mill.kr.): Funksjon 202 Grunnskule (netto reduksjon kr ) Innsparing løn grunna 1 månad ledig psykologstilling august, kr Innsparingstiltak grunnskule kr som følgje av kutt i lærebøker, kostnadar mat- og drikkevarer og telefonabonnement. Overføring 20% årsverk til barnehagesektoren teneste 21100, kr som følgje av feiloverføring 1. kvartal. Funksjon 222 Skulelokale (netto reduksjon kr ) Innsparing totalt kr grunna ledige stillingar i FDV-sektoren. Andre opplysningar: Funksjon 213 Vaksenopplæring 27% på 27,0% skuldast periodiseringseffekt på inntekter. Funksjon 215 Skulefritidstilbod 20,5% Noko låg prosent grunna inntekter har hatt ei høgare utvikling enn kostnadar. Det kan vera grunn til å era inntektene noko høgare i Funksjon 222 Skulelokale 35,1% Det er ikkje ert lønskostnadar på 22202, difor vert det eit overforbruk på denne tenesta når FDV-kostnadane vert fordelt gjennom året. Tiltakspakken er prosjektfinansiert gjennom øyremerka midlar, og vert fordelt på dei ulike prosjekta ved slutten av året. Funksjon 223 Skuleskyss 82,0% Denne tenesta er monaleg høgare grunna endra skulestruktur. Etter avtale med skulesjef avventar ein med eventuelle tiltak til 3. kvartal. 18

20 1.5 Kommunehelse Funksjon og rammer Kommunehelse Rek 09 (netto) t.o.m. 2. kvartal 2. kvartal - 1. kvartal - Opphav. Bud t.o.m. 2. kv. i % ramme 2. kv. 232 Førebyggjing - skule og helsestasjonsteneste ,3 % Anna førebyggande helsearbeid ,8 % Diagnose, behandling, rehabilitering ,8 % Interkommunalt samarbeid #DIV/0! 0 Kommunehelse ,7 % -243 Forklaring til endringar i 2. kvartal (netto reduksjon med 0,24 mill. kr. ): Funksjon 232 Førebygging skule- og helsestasjonsteneste reduksjon med kr hovudsakleg pga 40% ledig stilling som helsesøster i perioden , og 10% ledig stilling som fysioterapeut i perioden Funksjon 233 Anna førebyggjande helsearbeid - reduksjon med kr ,- Dette har samanheng med innsparingar i drifta og betre innkjøpsavtalar. Det høge forbruket her skuldast at det ikkje er gjennomført fakturering for tenestene skjenkekontrollen utfører for andre kommunar. Funksjon 241 Diagnose, behandling, rehabilitering reduksjon med kr som følgje av nye innkjøpsavtalar og innsparing på løn pga midlertidig ledige stillingar. Andre opplysningar: et pr. 2. kvartal er 45,7% og ligg såleis innanfor normalforbruket på 44,8-50%. Funksjon 233 Anna førebyggjande helsearbeid - Det høge forbruket her skuldast at det ikkje er gjennomført fakturering for tenestene skjenkekontrollen utfører for andre kommunar. 19

KVAM HERAD - BUDSJETT 2012

KVAM HERAD - BUDSJETT 2012 KVAM HERAD - BUDSJETT 2012 Framlegg til budsjett 2012/ økonomiplan 2012-2015 frå Kvam formannskap: Kvam heradsstyre vedtek følgjande: 1. Skatt på eige og inntekt Skatt på eige og inntekt vil verta utlikna

Detaljer

066/12: KVAM HERAD - BUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016

066/12: KVAM HERAD - BUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 066/12: KVAM HERAD - BUDSJETT - ØKONOMIPLAN - 2016 FSK-066/12 Tilråding frå formannskapet: Kvam heradsstyre vedtek følgjande: 1. Hovudstrategi for Kvam herad Kvam herad skal i tillegg til lovpålagte oppgåver

Detaljer

061/13: KVAM HERAD - BUDSJETT 2014 OG ØKONOMIPLAN 2014-2017

061/13: KVAM HERAD - BUDSJETT 2014 OG ØKONOMIPLAN 2014-2017 061/13: KVAM HERAD - BUDSJETT 2014 OG ØKONOMIPLAN 2014-2017 FSK-061/13 Tilråding: Kvam heradsstyre vedtek følgjande: 1. Hovudstrategi for Kvam herad a. Kvam herad skal i tillegg til lovpålagte oppgåver

Detaljer

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank.

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank. MODALEN KOMMUNE Rådmannen Rådmannen er den øvste administrative leiaren i kommunen og skal førebu saker og sette i verk det som politikarane bestemmer. Alle saker og dokument som vert lagt fram til politisk

Detaljer

Rekneskapsrapport - 2008 - Funksjonar og tenester

Rekneskapsrapport - 2008 - Funksjonar og tenester 1:22 Politisk verksemd Funksjon 11 Politiske organ 3 72-62 3 1 3 685-674 111 Kommune- og stortingsval 9 9 6 3 12 Kontroll, tilsyn og revisjon 1 Politisk styring og kontrollorgan 3 35 3 81-62 3 2 3 691-671

Detaljer

Tertialrapport 2 tertial 2015

Tertialrapport 2 tertial 2015 Tertialrapport 2 tertial 2015 for Balestrand kommune Rådmannen TERTIALRAPPORT 2. tertial 2015, periode 8/2015 1. Innleiing Det skal leggast fram rapport om rekneskapen i høve til budsjett og den kommunale

Detaljer

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten.

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. Saksframlegg Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkivsaksnr.: 14/231-17 Arkiv: 2. tertialrapport 214 Formannskapet si tilråding: 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. 2. Kommunestyret

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 - perla ved Sognefjorden - Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 Arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rådmannen Oversyn over økonomiplanperioden Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rekneskap Budsj(end) Budsjett

Detaljer

Budsjett 2011. Rådmannen sitt framlegg

Budsjett 2011. Rådmannen sitt framlegg Budsjett 2011 Rådmannen sitt framlegg Utgangspunktet - stoda Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per innbyggar 2006 2007 2008 2009 Lærdal 58 033 64 257 71 297 79 632 KG 03 56 145 59 658 64 485 69

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.03.2015 Dykkar dato 07.01.2015 Vår referanse 2015/285 331.1 Dykkar referanse Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT

Detaljer

1. Skatt på eige og inntekt Skatt på eige og inntekt vil verta utlikna med maksimalsatsane.

1. Skatt på eige og inntekt Skatt på eige og inntekt vil verta utlikna med maksimalsatsane. HST-116/05 Vedtak: 1. Skatt på eige og inntekt Skatt på eige og inntekt vil verta utlikna med maksimalsatsane. 2. Skattemargin Avsetnad til skattemargin er 9 % 3. Eigedomsskatt Eigedomsskatt for 2006 vert

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014 Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Rådmannen 15.11.2011 Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 29.10.11 Økonomiplan

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 31.03.2014 Dykkar dato 10.01.2014 Vår referanse 2014/539 331.1 Dykkar referanse 13/1038 Bømlo kommune Kommunehuset 5430 Bremnes Bømlo

Detaljer

2 Økonomisk oversikt - drift

2 Økonomisk oversikt - drift 3. 1 Innleiing... 3 2 Økonomisk oversikt - drift... 4 2.1 Budsjett justert 3.... 4 3 Rammeområda samla... 7 3.1 Politisk verksemd... 8 3.2 Administrasjon, styring og fellesutgifter... 8 3.3 Barnehagar...

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 13.4.2015 9/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Status og utfordringar. Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen

Status og utfordringar. Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen Status og utfordringar Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen Tertialrapporten viser Eit forventa driftsunderskot på 7 millionar i 2009, om drifta held fram som i dag. Dette kjem på

Detaljer

Økonomisk driftsoversikt på LN-nivå 2008

Økonomisk driftsoversikt på LN-nivå 2008 HOVUDOVERSIKT PÅ KONTONIVÅ 2008 Tabellen viser på kontonivå kva som ligg i kvart LN-nummer i hovudoversikta i årsrekneskapen. Økonomisk driftsoversikt på LN-nivå 2008 LN03 Brukarbetalingar 16000 Brukarbetaling

Detaljer

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 Budsjettskjema 1A, 2A, 1B drift, hovudoversikt drift, hovudoversikt investering og detaljar investering KSvedtak 65/15, driftsbudsjett

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 17.03.2015 Dykkar dato 09.01.2015 Vår referanse 2015/454 331.1 Dykkar referanse 14/865 Etne kommune Postboks 54 5591 ETNE Etne kommune

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2008 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 18.12. 2007.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2008 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 18.12. 2007. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 55 57 21 43 Vår dato Dykkar dato 29.01.2008 Vår referanse 2008/1396 331.1 Dykkar referanse Kvam herad Grovagjelet 16 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT OG

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

Budsjettjusteringer desember 2014

Budsjettjusteringer desember 2014 Budsjettjusteringer desember 2014 Pensjonsutgifter; I budsjettet er det på konto 10902.9000.1804 sett av kr. 10.505.000 til kompensasjon lønsauke og til dekking av utgifter til Klp (kommunal landspensjonskasse)

Detaljer

Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012, økonomiplan 20122015 Framlagt formannskapet 9.11.2011 Endring i rådmannen sitt framlegg til budsjett av 12.10.2011 nr.1 Side 1 av 8 INNLEIING: Dette dokumentet tek utgangspunkt i rådmannen

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2016/25-18 Grethe Lassemo, 35067109 200 22.03.2016 Kostra tal 2015 - vedlegg til årsmeldinga KOSTRA - KOmmune STat

Detaljer

Oppgave mangler 11.874 9.327 37.102 2.042 852 106,7. Administrasjon 23.806 20.872 41.799 420 522 120,2 1,6

Oppgave mangler 11.874 9.327 37.102 2.042 852 106,7. Administrasjon 23.806 20.872 41.799 420 522 120,2 1,6 og slønn pr.. Vekst i fra 1.12.2012 til 1.12.. pr. 1.12.. gruppe svekst Oppgave mangler 11.874 9.327 37.102 2.042 852 106,7. Administrasjon 23.806 20.872 41.799 420 522 120,2 1,6 100 Politisk styring 179

Detaljer

Budsjett 2009 Økonomiplan 2010-2012. Rådmannen sitt framlegg Måndag 17.11.2008

Budsjett 2009 Økonomiplan 2010-2012. Rådmannen sitt framlegg Måndag 17.11.2008 Budsjett 2009 Økonomiplan 2010-2012 Rådmannen sitt framlegg Måndag 17.11.2008 Strandebarm skule Strandebarm skule Strandebarm skule Strandebarm skule Tørvikbygd skule Tørvikbygd skule Kvam ungdomsskule

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 03.04.2014 Dykkar dato 07.03.2014 Vår referanse 2014/3228 331.1 Dykkar referanse Fjell kommune, Postboks 184, 5342 Straume FJELL KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-016 Objekt: Tilråding frå Hardangerrådet om vidareføring av Prosjekt Samhandlingsreforma i Hardanger

Kvam herad. Arkiv: N-016 Objekt: Tilråding frå Hardangerrådet om vidareføring av Prosjekt Samhandlingsreforma i Hardanger Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 14.06.2011 039/11 HASO Kvam heradsstyre 20.06.2011 065/11 HASO Avgjerd av: Saksh.: Hans Atle Soldal Arkiv:

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SAKLISTE: 139/09 09/661 Sluttrekneskap fleirbrukshall og del av fellesareal Saften AS

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SAKLISTE: 139/09 09/661 Sluttrekneskap fleirbrukshall og del av fellesareal Saften AS Møtestad: Sognefjord Hotell Møtedato: 15.12.2009 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 138/09 09/49 Eigedomsskatt - 2010 139/09 09/661 Sluttrekneskap fleirbrukshall

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 11.02.2015 Dykkar dato 06.02.2015 Vår referanse 2015/1128 331.1 Dykkar referanse Voss kommune, Postboks 145, 5701 Voss VOSS KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 20.05.2015 8/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Offentleg møteprotokoll

Offentleg møteprotokoll Offentleg møteprotokoll Utval : FORMANNSKAPET Møtedato: 13.12.11 Sakliste Utvalsaktype/nr. Arkivsaknr. Tittel PS 84/11 11/948 GEBYR- OG BETALINSSATSAR 2012 - LANDBRUK- OG TEKNISK PS 85/11 11/949 FORELDREBETALING

Detaljer

Kostra funksjonskode Kostrafunksjon Ansatte Årsverk Grunnølnn. Oppgave mangler 000 Oppgave mangler 19.877 14.907 36.993 2.

Kostra funksjonskode Kostrafunksjon Ansatte Årsverk Grunnølnn. Oppgave mangler 000 Oppgave mangler 19.877 14.907 36.993 2. Ansatte, årsverk, lønn og svekst per kostra funksjonskode Oppgave mangler 000 Oppgave mangler 19.877 14.907 36.993 2.814 843 102,1-1,0 Administrasjon. Totalt i sektoren 27.661 24.107 41.342 551 595 114,1

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 Kommunale utleigebustader - Status Gaupne og bygging Indre Hafslo og Veitastrond. Rådmannen si tilråding: 1)Kommunestyret har ikkje

Detaljer

Tabellen under viser hovudoversikt drift fordelt på vedteke KOSTRA tema for Kvam herad: Hovudoversikt drift 2009. Fordelt på Kostra-tema

Tabellen under viser hovudoversikt drift fordelt på vedteke KOSTRA tema for Kvam herad: Hovudoversikt drift 2009. Fordelt på Kostra-tema 2. Tertial Innleiing I rapporten for 2. tertial vert endringane for kvart rammeområde kommentert. Rammeområda samsvarer med rammeområda som vart vedteke i økonomireglementet for Kvam herad. Det har i 2.

Detaljer

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Bystyret 02.10.2012 Sakshandsamar: Terje Heggheim Arkiv: K1-614, K3-&50 Objekt: Arkivsaknr 09/1411 KJØP AV FLORØ SJUKEHUS Kva saka gjeld: Flora kommune må ta stilling

Detaljer

VATN OG AVLØP I KOVSTULHEIA-RUSSMARKEN

VATN OG AVLØP I KOVSTULHEIA-RUSSMARKEN VATN OG AVLØP I KOVSTULHEIA-RUSSMARKEN Informasjonsskriv til hytteeigarar og utbyggarar innafor Kovstulheia-Russmarken Reinsedistrikt Foto: Oddgeir Kasin. Hjartdal kommune og Russmarken VA AS har som målsetting

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 09/2798

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 09/2798 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 09/2798 Rekneskapsrapport pr 2.tertial 2009/budsjettendringar Rådmannen si tilråding: 1. Kommunestyret har ingen merknader til framlagt

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2014 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

Tertialrapport 1-2015

Tertialrapport 1-2015 Tertialrapport 1-2015 1. tertial (januar-april 2015) Denne rapporten viser skatteinngangen, lønnsrekneskapen, status for disposisjonsfondet, hovudtala for kvart budsjettområde og sjukefråværet den fire

Detaljer

Bremanger kommune kontroll av budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017

Bremanger kommune kontroll av budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017 Sakshandsamar: Kåre Træen Vår dato Vår referanse Telefon: 57643004 05.03.2014 2014/30-331.1 E-post: fmsfktr@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse 03.01.2014 Bremanger kommune Postboks 104 6721 Svelgen

Detaljer

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-21 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 26.09.2012-27.09.2012 16.10.2012-17.10.2012 FINANSRAPPORT 2.

Detaljer

Tiltaks- og endringsliste B-15, ØP 2015-18. KOSTRAFUNKSJON - Netto driftsutgifter pr funksjon

Tiltaks- og endringsliste B-15, ØP 2015-18. KOSTRAFUNKSJON - Netto driftsutgifter pr funksjon Tiltaks- og endringsliste B-15, ØP 2015-18. KOSTRAFUNKSJON - Netto driftsutgifter pr funksjon Opphaveleg Budsjett BUDSJETTVERSJON Tiltak Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015/V:540 2015 2016 2017 2018 100

Detaljer

Forskrift om bustøtte

Forskrift om bustøtte Forskrift om bustøtte DATO: FOR-2012-11-29-1283 DEPARTEMENT: KRD (Kommunal- og regionaldepartementet) PUBLISERT: I 2012 hefte 14 s 2412 IKRAFTTREDELSE: 2013-01-01 ENDRER: FOR-2009-06-19-699 GJELDER FOR:

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 07.02.2012 Dykkar dato 16.01.2012 Vår referanse 2012/1088 331.1 Dykkar referanse Ullensvang herad Heradshuset 5780 Kinsarvik ULLENSVANG HERAD

Detaljer

2. Kommunestyret vedtek følgjande prinsipp for drifta i Volda kommune:

2. Kommunestyret vedtek følgjande prinsipp for drifta i Volda kommune: PS 187/15 Årsbudsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019 Administrasjonen si tilråding: 1. Skatt på inntekt og formue for 2016 skal skrivast ut i samsvar med maksimalsatsane som Stortinget vedtek. 2. Kommunestyret

Detaljer

Handlingsplan 2014 2017. EKSTERN TENESTE Gol kyrkjelege fellesråd

Handlingsplan 2014 2017. EKSTERN TENESTE Gol kyrkjelege fellesråd Handlingsplan 2014 2017 EKSTERN TENESTE Gol kyrkjelege fellesråd Budsjettforslag 2014 Kontonavn: 41,krk.admin 42,kyrkjer 43, kyrkjegard 44,andre krk.f Totalt pr. kto.2013 Budsjett 2013 inkl red 16000 Brukarbet.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 07/350-4

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 07/350-4 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 07/350-4 Rekneskapsrapport pr. TILRÅDING: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Saka vert framlagd utan tilråding. ::: Sett

Detaljer

Heradet er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Heradet er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 21.03.2014 Dykkar dato 18.12.2013 Vår referanse 2013/16534 331.1 Dykkar referanse 13/347 Ulvik herad Skeiesvegen 3 5730 Ulvik Ulvik herad

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Os Sjukeheim, gamal del Møtedato: 30.05.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD

Detaljer

NOTAT. Til skilnad frå andre skatteinntekter går eigedomsskatt direkte til Kvam herad, og er ikkje samordna med rammetilskotet.

NOTAT. Til skilnad frå andre skatteinntekter går eigedomsskatt direkte til Kvam herad, og er ikkje samordna med rammetilskotet. NOTAT KVAM HERAD STRATEGISK NIVÅ Til Harald Inge Anderssen Strategisk nivå Dato: 19.11.2007 Frå Kjell Helvik Vår ref: 07/801-15/N-102.1//KJHE Eigedomsskatt i Kvam - innføring i heile kommunen Inntektene

Detaljer

Fræna kommune. Saksframlegg. Økonomiplan 2010-2013 og budsjett 2010

Fræna kommune. Saksframlegg. Økonomiplan 2010-2013 og budsjett 2010 Fræna kommune Arkiv: 145 Arkivsaksnr: 2009/1286-11 Sakshandsamar: Oddbjørg Hellen Nesheim Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet i Fræna kommune 13/2009 23.11.2009 Formannskapet i Fræna kommune

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 13.desember 2012.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 13.desember 2012. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 14.06.2013 Dykkar dato 18.12.2012 Vår referanse 2012/16386 331.1 Dykkar referanse 12/2669 Askøy kommune Postboks 323 5323 Kleppestø ASKØY KOMMUNE

Detaljer

Konto Konto (T) 2008 Rev. 2009 2010 14709 Andre tilskot 20 400 20 400 22 100

Konto Konto (T) 2008 Rev. 2009 2010 14709 Andre tilskot 20 400 20 400 22 100 1000 Politisk leiing 1000 Folkevalde,politisk komitè/utval 10107 Lønsavsetjing (11 522) 10803 Møtegodtgjersle 476 362 394 000 480 000 10804 Tapt arbeidsforteneste 71 574 70 700 70 000 10908 Gruppeliv/ulukkesforsikring

Detaljer

Åste Råmundalen Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Knut Kristian Vadder Medlem SP Kjetil Fulsås Leiar AP

Åste Råmundalen Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Knut Kristian Vadder Medlem SP Kjetil Fulsås Leiar AP Tokke kommune Møteprotokoll Helse- og sosialutvalet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 05.11.2015 Møtetid: 09:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Kommunen er under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 11.04.2014 Dykkar dato 31.01.2014 Vår referanse 2013/16208 331.1 Dykkar referanse 14/399 Meland kommune, Postboks 79, 5906 Frekhaug MELAND KOMMUNE

Detaljer

MØTEBOK Tysnes kommune

MØTEBOK Tysnes kommune MØTEBOK Tysnes kommune Utval Møtedato KOMMUNESTYRET 16.12.08 Arkivsak : Arkivkode: 08/453 111 - Sakshandsamar: Audun Hovland/Helge Drange Handsamingar: Utval Møtedato Saksnummer FORMANNSKAPET 02.12.08

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Andrea Fivelstad Arkivsak: 2014/558 Løpenr.: 9934/2014. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap Ørsta kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Andrea Fivelstad Arkivsak: 2014/558 Løpenr.: 9934/2014. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap Ørsta kommunestyre ØRSTA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Andrea Fivelstad Arkivsak: 2014/558 Løpenr.: 9934/2014 Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap Ørsta kommunestyre Saka gjeld: ENDRINGAR DRIFTSBUDSJETT OG

Detaljer

Dato: 06.03.2012 kl. 9:00 Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00008. 23/12 12/00294-3 Godkjenning av protokoll for formannskapet 06.03.

Dato: 06.03.2012 kl. 9:00 Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00008. 23/12 12/00294-3 Godkjenning av protokoll for formannskapet 06.03. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 06.03.2012 kl. 9:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00008 Tilstades: Oddvar Grøthe Helene Sagabråten Marthe Thorset Steimler Jan Egil Halbjørhus Olav Støyten Andre:

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 14/1952-32

Saksframlegg. Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 14/1952-32 Saksframlegg Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 14/1952-32 Økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 Tilrådingar: Tilråding, med 8 røyster (4 Ap, Sp, Sv, KrF, V): 1. Kommunestyret godkjenner

Detaljer

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.04.2009 Tid: 15.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 4/09 09/254

Detaljer

Kvam herad. Kvam heradsstyre 15.12.2009 125/09 LARVIK

Kvam herad. Kvam heradsstyre 15.12.2009 125/09 LARVIK Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam eldreråd 20.11.2009 038/09 LARVIK Kvam formannskap 24.11.2009 059/09 LARVIK Rådet for menneske med nedsatt 26.11.2009

Detaljer

SKATTEINNTEKTER 12/129-3 2012 K-

SKATTEINNTEKTER 12/129-3 2012 K- Saksframlegg Arkivsak: 12/129-3 Sakstittel: SKATTEINNTEKTER 2012 Saken skal behandles av: Formannskapet Rådmannens tilråding til vedtak: K-kode: 232 Saka blir tatt til orientering Grunnlagsdokumenter:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

Någå om Vågå! -ei førebels KOSTRA-analyse for 2012, pr mars -13

Någå om Vågå! -ei førebels KOSTRA-analyse for 2012, pr mars -13 Någå om! -ei førebels KOSTRA-analyse for 212, pr mars -13 Innleiing Det er valt å lage ei utdjupande KOSTRA-oppstilling som eit supplement til årsmeldinga. Årsaka til dette er at årsmeldinga gir eit totalt

Detaljer

Kvam herad. Budsjettvedtak 2010 - punkt 5 og 6. Barnehageutbygginga i Kvam

Kvam herad. Budsjettvedtak 2010 - punkt 5 og 6. Barnehageutbygginga i Kvam Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam arbeidsmiljøutval 25.01.2010 002/10 LARVIK Kvam formannskap 26.01.2010 004/10 LARVIK Kvam heradsstyre 09.02.2010

Detaljer

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap 2012-2013

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap 2012-2013 NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap - Sentralforvaltningen Til denne saka ligg desse dokumenta føre: Årsregnskap for (resultatregnskap, balanse og noter) Revisjonsberetning

Detaljer

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 REKNESKAP Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 Økonomiske oversikter - drift Oppr.budsj. 2012 Driftsinntekter Brukarbetalingar 20801187 19428000 19336000 4709 Andre sals- og leieinntekter 29365143

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: rådhuset Møtedato: 19.05.2010 Kl: 12.30 15.30 Medlemar: Forfall: Varamedlemar: Frå adm. (evt. andre): Anne Margrethe Kråvik (KrF), leiar, Leif Grinde

Detaljer

Økonomistatus for Kvam herad pr 1. kvartal 2011

Økonomistatus for Kvam herad pr 1. kvartal 2011 Økonomistatus for Kvam herad pr 1. 1 Innleiing Rapporten for 1. gjer ein oversikt over korleis rådmannen har fordelt det generelle innsparingskravet på 6 mill, nye utfordringar og inntekter som har dukka

Detaljer

Sak 11/14 Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 08.05.2014 Dykkar dato 04.04.2014 Vår referanse 2014/4572 331.1 Dykkar referanse Fedje kommune Adm.bygg 5947 Fedje Fedje

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 16.02.2011 Tid: 08.30

MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 16.02.2011 Tid: 08.30 Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen : 16.02.2011 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING Event. forfall må meldast til tlf. 57 65 56 00. Varamedlemer møter etter nærare varsel. Saksdokumenta er utlagde

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2014 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2013 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2014 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2013 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 9/2014 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2013 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 7.4.2014 9/2014 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SAKLISTE: 72/12 12/1226 Endring av selskapsavtale for Alarmsentralen Sogn og Fjordane IKS

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SAKLISTE: 72/12 12/1226 Endring av selskapsavtale for Alarmsentralen Sogn og Fjordane IKS Møtestad: Sognefjord Hotel Møtedato: 12.12.2012 Tid: 12.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 72/12 12/1226 Endring av selskapsavtale for Alarmsentralen Sogn og Fjordane

Detaljer

Saksframlegg. Skattesatsar/ marginavsetning: Skatten for 2015 på formue og inntekt vert å fastsette til dei maksimalsatsar som Stortinget vedtek.

Saksframlegg. Skattesatsar/ marginavsetning: Skatten for 2015 på formue og inntekt vert å fastsette til dei maksimalsatsar som Stortinget vedtek. Bygland kommune Arkiv: 151 Saksmappe: 2014/680 Sakshandsamar: Frantz Are Nilsen Dato: 05.11.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/14 Vilt- og fiskenemnd 11.11.2014 17/14 Rådet for eldre og funksjonshemma

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 08/768-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 08/768-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 08/768-1 Kraftfondet - alternativ plassering TILRÅDING: Kommunestyret vedtek å la kapitalen til kraftfondet stå i ro inntil vidare

Detaljer

REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE.

REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE. REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE. 1. GENERELT 1.1 Føremål Møre og Romsdal fylke har som mål å yte god service og vere tilgjengeleg for innbyggarane i fylke og for

Detaljer

Forfall meldt frå følgjande medl.: Parti Følgjande varamedl. møtte Parti Gunnbjørg Ågotnes Chris. Aksnes Birger Kaland. H Frp

Forfall meldt frå følgjande medl.: Parti Følgjande varamedl. møtte Parti Gunnbjørg Ågotnes Chris. Aksnes Birger Kaland. H Frp KVAM HERAD KVAM ELDRERÅD MØTEPROTOKOLL Dato: 25.04.03 Kl.: 10.00-13.00 Stad: Jondal nye aldersheim Saknr.: 004/03-007/03 Forfall meldt frå følgjande medl.: Parti Følgjande varamedl. møtte Parti Gunnbjørg

Detaljer

PS 66/13 - ÅRSBUDSJETT 2014, ØKONOMIPLAN 2014-2047

PS 66/13 - ÅRSBUDSJETT 2014, ØKONOMIPLAN 2014-2047 Saksprotokoll i Formannskapet - 12.11.2013 PS 66/13 - ÅRSBUDSJETT 2014, ØKONOMIPLAN 2014-2047 Innstilling: 1. Kommunestyret vedtek budsjett og økonomiplan for åra 2014-2017 med desse endringane: - Kommunestyret

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 7/11 10/582 PROTOKOLL: SØKNAD OM FRITAK FOR EIGEDOMSSKATT - DE HEIBERGSKE SAMLINGER - SOGN FOLKEMUSEUM

MØTEINNKALLING SAKLISTE 7/11 10/582 PROTOKOLL: SØKNAD OM FRITAK FOR EIGEDOMSSKATT - DE HEIBERGSKE SAMLINGER - SOGN FOLKEMUSEUM MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 05.05.2011 Tid: 16.30 17.10 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 7/11 10/582 PROTOKOLL:

Detaljer

8. Hardinghuset må vurderast som reiselivsfyrtårn og tilpassast ny plassering som fylgje av ny reguleringsplan for området.

8. Hardinghuset må vurderast som reiselivsfyrtårn og tilpassast ny plassering som fylgje av ny reguleringsplan for området. Konsesjonskrafta: Kvam heradsstyre ber rådmannen leggja fram ei sak vedkommande salg av konsesjonskrafta til Kvam herad. Saka må innehalde kva strategiske prissikringsrammer som bør nyttast. Saka må føreleggja

Detaljer

Vedlegg 1-Årsrekneskap 2014 investering

Vedlegg 1-Årsrekneskap 2014 investering Bruker: 18SVEFEI Klokken: 21:59 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 1 Prosjekt: 100 IKT INVESTERINGAR Ansvar: 120 RÅDMANN/FELLESTENESTER Teneste: 12011 ADMINISTRATIV LEIING 31950 DATAPROGRAM 157.138,80 750.000-21.741,80

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret. Forvalting av særavtalekraft og konsesjonskraft

Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret. Forvalting av særavtalekraft og konsesjonskraft Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2015/2106 Løpenr.: 18241/2015 Arkivkode: 150 Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret Sakshandsamar: Gry Åsne Aksvik Forvalting av særavtalekraft

Detaljer

Dato: 02.03.2015 Fredriksen/Økonomiavdelinga Fra: Ingebjørg By Teigen Referanse: 15/00632-6 Kopi:

Dato: 02.03.2015 Fredriksen/Økonomiavdelinga Fra: Ingebjørg By Teigen Referanse: 15/00632-6 Kopi: Gol kommune Internt notat Til: Hege Mørk/Rådmannen; Arne Dato: 02.03.2015 Fredriksen/Økonomiavdelinga Fra: Ingebjørg By Teigen Referanse: 15/00632-6 Kopi: Årsmelding Gol skule med avd. storskulen, Glitrehaug,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL SAMNANGER KOMMUNE. Utval: Formannskapet Møtedato: 08.02.2012 Møtetid: 15:00-17:30 Møtestad: Kommunehuset

MØTEPROTOKOLL SAMNANGER KOMMUNE. Utval: Formannskapet Møtedato: 08.02.2012 Møtetid: 15:00-17:30 Møtestad: Kommunehuset SAMNANGER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtedato: 08.02.2012 Møtetid: 15:00-17:30 Møtestad: Kommunehuset Av7 medlemmer møtte 7, inkludert varamedlemmer. Desse medlemene møtte ikkje: I staden

Detaljer

FJELL KOMMUNE Rådmannen Dato: 08.07.2013 Vår ref.: 2013/1832-15537/2013 Ark.kode:

FJELL KOMMUNE Rådmannen Dato: 08.07.2013 Vår ref.: 2013/1832-15537/2013 Ark.kode: FJELL KOMMUNE Rådmannen Dato: 08.07.2013 Vår ref.: 2013/1832-15537/2013 Ark.kode: Notat Til: Kommunestyret Frå: Rådmannen Saksbehandlar: Lillian Torsvik Gjeld: Oversyn over ikkje pålagte kommunale oppgåver

Detaljer

Bustadområde i sentrum. Vurdering

Bustadområde i sentrum. Vurdering Bustadområde i sentrum Vurdering Balestrand 10.10.2009 Gode bustadområde i Balestrand sentrum Kommuneplan, arealdelen Status I. Sentrumsnære buformer For Balestrand sentrum er det gjeldande reguleringsplanar

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2015 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2014/2350-21542/2014 Sakshandsamar: Grethe Bergsvik Dato: 09.10.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Drøftingssak - Eigarskapsmelding 2015 Samandrag

Detaljer

Økonomiutvalet vert sett med 11 medlemmer. Pål Rørby møtte som nestleiar i Hovudutval for Livsløp

Økonomiutvalet vert sett med 11 medlemmer. Pål Rørby møtte som nestleiar i Hovudutval for Livsløp MØTEPROTOKOLL Økonomiutvalet Dato: 01.12.2015 kl. 8:00-09:40 Stad: Skogshorn Arkivsak: 15/01272 Tilstades: Møtande varamedlemer: Forfall: Andre: Protokollførar: Oddvar Grøthe (Sp), Kjell Erik Skølt (Ap),

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18:

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18: KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Handlingsplan for 2014 18: Utifrå det som er utarbeidd i kommunedelplanen for Helse, omsorg og sosial er det laga følgjande handlingsplan. Handlingsplanen

Detaljer

BARNEHAGETILBODET 2015/2016

BARNEHAGETILBODET 2015/2016 Kvinnherad kommune Vår ref: 2014/996 Dato: 1.07.2015 Kvinnherad kommune BARNEHAGETILBODET 2015/2016 RETNINGSLINJER OG INFORMASJON Retningslinjer og informasjon OM FALDAREN Faldaren vert sendt til alle

Detaljer

Endringar i den differensierte arbeidsgjevaravgifta Konsekvensar for næringslivet i Sogn og Fjordane

Endringar i den differensierte arbeidsgjevaravgifta Konsekvensar for næringslivet i Sogn og Fjordane Endringar i den differensierte arbeidsgjevaravgifta Konsekvensar for næringslivet i Sogn og Fjordane Frå 1. juli i år vert det innført eit nytt regelverk for regionalstøtte i EØS-området, noko som krev

Detaljer

Saksprotokoll. Kommunestyret 13.12.2012 Sak: 106/12. Tittel: :: Kommunale avgifter og betalingssatsar 2013 Arkivsak: 12/3133

Saksprotokoll. Kommunestyret 13.12.2012 Sak: 106/12. Tittel: :: Kommunale avgifter og betalingssatsar 2013 Arkivsak: 12/3133 Saksprotokoll Kommunestyret 13.12.2012 Sak: 106/12 Tittel: :: Kommunale avgifter og betalingssatsar 2013 Arkivsak: 12/3133 Behandling: Informasjon frå rådmannen og skriv om matrikkelgebyr vart lagt fram

Detaljer

Budsjett 2011, økonomiplan 2011-14 og planleggingsprogram 2011-14

Budsjett 2011, økonomiplan 2011-14 og planleggingsprogram 2011-14 Budsjett 2011, økonomiplan 2011-14 og planleggingsprogram 2011-14 Rådmannen si tilråding: 1. Kommunestyret vedtek rådmannen sitt framlegg til driftsbudsjett for 2011 av 28.10.2010 med slike endringar og

Detaljer

Arkivsak Arkivkode Dato 09/988 614/A2/ 01.10.2009. Drøftingsnotat vedk. tidlegare Fortun skule

Arkivsak Arkivkode Dato 09/988 614/A2/ 01.10.2009. Drøftingsnotat vedk. tidlegare Fortun skule - Luster kommune Drøftingsnotat Til: Frå: Formannskapet Rådmannen Arkivsak Arkivkode Dato 09/988 614/A2/ 01.10.2009 Sak: Drøftingsnotat vedk. tidlegare Fortun skule Rådmannen ønskjer på dette området å

Detaljer