066/12: KVAM HERAD - BUDSJETT ØKONOMIPLAN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "066/12: KVAM HERAD - BUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016"

Transkript

1 066/12: KVAM HERAD - BUDSJETT - ØKONOMIPLAN FSK-066/12 Tilråding frå formannskapet: Kvam heradsstyre vedtek følgjande: 1. Hovudstrategi for Kvam herad Kvam herad skal i tillegg til lovpålagte oppgåver og servicetenester til innbyggjarane arbeida for vekst i folketalet, auka sysselsetjing og verdiskaping. For å auka interessa for Kvam herad som etableringsstad med bustadbygging og næringsverksemd, er arealdisponering og eit godt vegnett internt og ut av heradet viktig. Kvam herad er i dag eit fleirkulturelt samfunn, som skal ha stort fokus på likestilling og integrering. Kvam herad skal ha ein sunn økonomi og oppnå eit årleg netto driftsresultat på 3% i økonomiplanperioden. Rådmannen skal arbeida for å minimera utgifter og maksimera inntekter for lovpålagde tenester og andre tenester som vert prioritert av Kvam heradsstyre. Servicenivået for ikkje lovpålagde tenester skal vurderast som innsparingstiltak. Eigedomsskatt på bustad og fritidsbustader skal reduserast til 2 promille i 2015 og fjernast så snart økonomien tillet det. Planarbeidet i skal utførast ihht vedteken planstrategi og program. 2. Anbod pensjonsleverandør Rådmannen får fullmakt til å gjennomføra anbodsrunde for pensjonsleverandørar i i samsvar med regelverk for offentlege anskaffelser. 3. Finansreglement Rådmannen får fullmakt til å utarbeida nytt finansreglement i løpet av. 4. Konkurranseutsetjing Rådmannen skal i løpet av utarbeida grunnlag for vurdering av konkurranseutsetjing for følgjande område: - Barnehage - Reinhald 5. Skatt på eige og inntekt Skatt på eige og inntekt vil verta utlikna med maksimalsatsane. 6. Skattemargin Avsetnad til skattemargin vert auka frå 9% til 10%.

2 7. Eigedomsskatt a) Med heimel for utskriving i medhald av Eigedomsskattelova 2 og 3, skal eigedomsskatten i gjelda heile heradet. b) Eigedomsskattesatsen i vert 7,0 promille i samsvar med eigedomsskattelova 11, fyrste ledd. c) Differensiering: I medhald av eigedomsskattelova 12 bokstav a, vert skattesatsen (skattøyre) for bustader og fritidshus sett til 3,5 promille. d) Botnfrådrag: Det vert ikkje gjeve botnfrådrag på bustaddelen i eigedomar/fritidseigedomar. e) Fritak for eigedomar etter eigedomsskattelova 7 vert gjeve for eigedomar som fell inn under 7 a (Eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke eller staten) og 7 b (bygning som har historisk verde). f) Nyoppført bygning som vert nytta til husvære vert etter søknad friteken for eigedomsskatt etter eigedomsskattelova i 7 i 5 år frå den tida bygningen vart ferdig eller heradsstyret endrar eller opphevar fritaket. g) Takstvedtekter for eigedomsskatt i Kvam herad vedteke i heradstyre skal gjelda for eigedomsskatteåret, jf. Eigedomsskattelova Låneopptak Rådmannen får fullmakt til å inngå avtalar om opptak av nye obligasjonslån, sertifikatlån eller andre lån til finansiering av prosjekt etter kvart som dei vert vedtekne, samt å avtala nærare lånetidspunkt og lånevilkår, og underteikne lånekontraktar. Lånebehovet for er på 168 mill.kr med fråtrekk av ubrukte lånemidlar pr Rådmannen får fullmakt til å inngå avtale med Husbanken om inntil 20,0 mill. kr. i lån til vidare utlån (Startlån). 9. Refinansiering Rådmannen får fullmakt til å inngå avtalar om refinansiering av eksisterande lån, til å inngå avtale om lånetidspunkt og lånevilkår, samt underteikne lånekontraktar. Refinansiering av eksisterande lån skal ikkje medføre endring i den reelle avdragsplanen. 10. Låneavdrag Det skal betalast 27,6 mill.kr i avdrag i. 11. Trekkrett I følgje vedteken plasseringsstrategi for Kvam herad vert det vedteke å oppretthalde trekkrett i kontosystemet til Kvam herad. Trekkretten for skal vera på inntil 40 mill.kr. 12. Godtgjersle til politikarar (jfr. Reglement for arbeidsvilkår) Ordføraren si godtgjersle skal til ei kvar tid tilsvara 100% av godtgjersla til stortingsrepresentane, for tida kr Satsane for møtegodtgjersle til folkevalde vert ihht. Reglement for arbeidsvilkår. Side 2 of 12

3 13. Delegeringsreglement Budsjettet for er definert gjennom obligatoriske hovudoversikter for drift og investering. Rådmannen får fullmakt til å fordela ramma i samsvar med underliggjande dokumentet og tabellar. Prosjekt vert vedtekne i særskilde tabellar. 14. Justering av prosjekt i tid. Rådmannen får fullmakt til å justera budsjetta for prosjekt i høve til endringar i tid. 15. Avgiftsbudsjett og gebyr Avgiftsbudsjett og kommunale gebyr vert vedteke i samsvar med føresetnader i eiga sak. 16. Økonomisk sosialhjelp Økonomisk stønad etter lov om sosiale tenester i arbeids og velferdsforvaltninga er ei skjønsmessig yting, jf. 18. Kvam herad nyttar satsar som er i samsvar med statlege rettleiande retningslinjer for utmåling av økonomisk stønad til livsopphald. Kvam herad set som vilkår for tildeling av økonomisk stønad, at mottakaren i stønadsperioden skal utføra passande arbeidsoppgåver i kommunen, jf Driftsbudsjett i 2016 Driftsbudsjettet vert vedteke i samsvar med tabellen nedanfor og underliggjande tabellar (tal i kr). Side 3 of 12

4 A. ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT, INKL. PROSJEKT DRIFTSINNTEKTER Bud 13 Bud 14 Bud 15 Bud 16 LN03 Brukarbetalingar LN04 Andre sals og leigeinntekter LN05 Overføringar med krav til motyting LN06 Rammetilskot frå staten LN07 Andre statlege overføringar LN08 Andre overføringar LN09 Skatt på inntekt og formue LN10 Eigedomsskatt LN11 Andre direkte og indirekte skattar LN12 Sum driftsinntekter B DRIFTSUTGIFTER Bud 13 Bud 14 Bud 15 Bud 16 LN14 Lønsutgifter LN15 Sosiale utgifter Kjøp av varer og tenester som inngår i LN16 kommunal tenesteproduksjon LN17 Kjøp av tenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon LN18 Overføringar LN19 Avskrivingar LN20 Fordelte utgifter LN21 Sum driftsutgifter C LN23 BRUTTO DRIFTSRESULTAT D=B C EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER Bud 13 Bud 14 Bud 15 Bud 16 LN24 Renteinntekter, utbytte og eigaruttak LN25 Gevinst finansielle instrumenter LN26 Mottekne avdrag på lån LN27 Sum eksterne finansinntekter E LN28 Renteutgifter, provisjon og andre finansutgifter LN29 Tap finansielle instrumenter LN30 Avdragsutgifter LN31 Utlån LN32 Sum eksterne finansutgifter F LN34 Resultat eksterne finansieringstransaksjoner G=E F LN35 Motpost avskrivingar LN36 NETTO DRIFTSRESULTAT I AVSETNINGAR Bud 13 Bud 14 Bud 15 Bud 16 LN38 Bruk av tidligare års regnskapsmessige mindreforbruk LN39 Bruk av disposisjonsfond LN40 Bruk av bundne fond LN42 Sum bruk av avsetningar J LN44 Overført til investeringsrekneskapet LN46 Avsetningar disposisjonsfond LN47 Avsetningar til bundne fond LN49 Sum avsetningar K LN51 Regnskapsmessig mindreforbruk L=I+J K Side 4 of 12

5 18. Rammeområde. Budsjettet fordelt på rammeområde, jfr. Økonomireglementet for Kvam herad (til i kr) Budsjett Tema (i 1000 kr) Brt. utg. Netto utg Endring 2012/ Politisk verksemd Adm. og fellesutgifter Barnehagar Grunnskule Kommunehelse Pleie og omsorgstenesta Sosialteneste og NAV Barnevern Bustader Plan Næringstøtte og komm. forretningsdrift Brann og ulykkesvern Samferdsle og grøntanlegg Vatn avløp og renovasjon/avfall Kultur Kyrkje Skatt og rammetilskot Finans Motpost avskrivingar Sum Side 5 of 12

6 19. Investeringsbudsjettet for 2016 Investeringsbudsjettet vert vedteke i samsvar med tabellen nedanfor og underliggjande tabellar. B. ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING (tusen kr) INVESTERINGSINNTEKTER Bud 13 Bud 14 Bud 15 Bud 16 LN03 Sal av driftsmidler og fast eiendom LN04 Andre salgsinntekter LN05 Refusjoner LN06 Statlige overføringer LN07 Andre overføringar LN08 Renteinntekter og utbytte LN09 Sum inntekter L INVESTERINGSUTGIFTER LN11 Lønnsutgifter LN12 Sosiale utgifter LN13 Varer og tenester i kommunal eigenproduksjon LN14 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon LN15 Overføringar LN16 Renteutgifter og omkostningar LN18 Sum utgifter M FINANSUTGIFTER LN19 Avdragsutgifter LN20 Utlån LN21 Kjøp av aksjer og andeler LN22 Avsatt til ubundne investeringsfond LN23 Avsetninger til bundne fond LN25 Sum finanstransaksjonar N LN26 Finanseringsbehov O=M+N L FINANSIERING LN28 Bruk av lån LN29 Motteke avdrag på utlån LN30 Salg av aksjer og andeler Bruk av tidlegare års overskot LN31 Overføringar fra driftsregnskapet LN32 Bruk av disposisjonsfond LN33 Bruk av ubundne investeringsfond LN34 Bruk av bundne fond LN36 Sum finansiering R LN38 Udekka/udisponert Kvam heradsstyre viser til vedtak i budsjett for 2012 vedr. serviceerklæringar og soneinndeling. Rådmannen må innarbeida dette i den varsla helse og omsorgplanen. 21. Kvam heradsstyre ber rådmannen leggja fram ei sak om Kvam familie- og læringssenter. Saka skal og omhandla totalkostnad ved å ta gamle Norheimsund ungdomsskule i bruk til dette formål. Side 6 of 12

7 22. Kvam heradsstyre vedtar at stillingsstoppen skal fortsetja. Økonomiutvalet skal ha ein grundig løypemelding på kvart møte. 23. Kvam heradsstyre ynskjer tidleg innsats i skulen for å få ned talet på spesialundervisning. Tilsette i PPT vert flytta ut i skular og barnehagar for tettare og raskare oppfylging. Side 7 of 12

8 24. Tabellen frå Sp vert innarbeidd i tabellane frå rådmannen Område Oppvekst Tiltak Sal av tenester / deler av årsverk Inn sparing Sum Sparing SUM Oppvekst Gjennomgang av saker der fleire tenester er inne for å sikre unødig overlapping av tenestetilbodet, og klargjering av ansvarsforhold Skule Ekstern skule og bh vurdering Skule Legge ned Sfo i Øystese, Idrettslaget har tilbod om sfo der Skule PPT PPT Barnehage Barnehage Barnehage Skule - grunnbemanning, naturleg endring som følgje av endra barnetal PPT - ei stilling over til skule, redusere skuleramma. Til arbeid med lese/skrivevanskar PPT sal av tenester/føredrag 4 veke ferie i barnehager 1 time lengre opningstid i alle BHG, innsparing tilskot til FUS Styrarressurs Oma og Fykse Side 8 of 12

9 Område Tiltak Inn sparing Sum Sparing SUM Barnehage Barnehage - redusere grunnbemanning og innføre 50% eller 100% plassar Barnehage Helse og omsorg Fus som følgje av barnehage innsparing Flytte Firkløveren sjukeheim ( 9 senger) til Øysteseheimen 1. etg, redusere med 3 senger Helse og omsorg Rammeinnsparing Helse og omsorg Kulturskulen Kulturskulen Ikkje tilbud til vaksne elever Kutta dirigentstøtte til 4 vaksne kor Kulturskulen Ventelister eller nedre aldersgrense på noen instrumenter Kulturskulen Kulturskulen Idrett Kultur Søknadsdato som endelig dato Auka elevbetaling med 25% Ta bort stilling som idrettskonsulent Diverse mindre innsparing Kultur Rammeinnsparing Plan Fjerna konsulenthonorar Næring Næring Redusera overføring til andre kommunar Leggja ned turistinformasjonen i Øystese Side 9 of 12

10 Område Næring Tiltak Redusera summen som er til disp for næringstilskot Inn sparing Sum Sparing SUM Administrasjon Reduksjon i stillinger Automatisera arbeidsprosessar som å få mindre arbeidskrevande portalløysing, sentralbord, elektroniske arkiv, informasjonsarbeid, utfakturering mm Systematisk arbeid med tilskotsordningar for å finna nye inntekter til å finansiera eksisterande tiltak, evt. omdisponering av arbeidsoppgåver Innsparing i varekjøp ved anbodskonkurransar og reforhandlinga av avtalar Auka purregebyr Post meir elektronisk, mindre papirutskrifter Gjennomgang av IKTlisensar, reduksjon antal program Bibliotek i Øystese - nedlegging eller flytting av bibliotek til kommunale lokale, innsparing husleige Side 10 of 12

11 Område Tiltak Inn sparing Sum Sparing SUM Bibliotek i Norheimsund - nedlegging eller flytting av bibliotek til kommunale lokale, innsparing husleige. Alt. flytting til rimelegare, privat lokale Innsparing 1 årsverk dersom nedlegging bibliotek Færre HST-møte Slå saman Eldrerådet og Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne Barnevern Barnevernsvakt Vaksenopplæring a Vaksenopplæringa har fått nye utfordringar knytt til lovpålagte tenester, mulig/planlagt innsparing på vaksenopplæringa kr må nyttast til denne tenesta Teknisk Teknisk Reforhandla avtale næringsavfall Reduksjon bemanning bygg(vakant) Teknisk Reduksjon brannvern Teknisk Reduksjon byggjesak/geodata/plan ar Side 11 of 12

12 Område Kommune helse Tiltak Inn sparing Sum Sparing SUM Rammeinnsparing SUM I Rådmannen økonomiplanframlegget Budsjettforslag Lønsutgifter Kjøp av varer og tenester Sum utgifter Inntekter Tilskotsmidlar Sum auke driftsinntekter Utanom innsparingslista: Auka eigedomsskatt Auka kraftinntekter Bruk av fondsmidlar Sum innsparingstiltak Saksordførar: Marie Fraas Aksnes, Sp Side 12 of 12