Økonomisk sosialhjelp

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Økonomisk sosialhjelp"

Transkript

1 Økonomisk sosialhjelp Selbu kommune Juni 2008

2

3 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Selbu kommunes kontrollutvalg i perioden mars juni Undersøkelsen er utført i henhold til NKRFs standard for forvaltningsrevisjon, RSK 001. Revisjon Midt- Norge IKS vil takke alle som har bidratt konstruktivt med informasjon i undersøkelsen. Orkanger, Arve Gausen /s/ Ansvarlig forvaltningsrevisor Torbjørn Berglann /s/ Prosjektmedarbeider - ØKONOMISK SOSIALHJELP I SELBU KOMMUNE - 3

4 Sammendrag I plan for forvaltningsrevisjon som ble vedtatt i kommunestyrets møte den ble gjennomgang av sosialtjenesten prioritert. Revisjon Midt-Norge IKS fikk i brev av bestilling av forvaltningsrevisjonen. Sosialtjenestens formål er å fremme økonomisk og sosial trygghet, bedre levekårene for vanskeligstilte, bidra til økt likeverd og forebygge sosiale problemer, bidra til at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre. Det er derfor viktig at sosialtjenesten yter sosialhjelp i samsvar med lovgivningen og at nivået på stønaden er i samsvar med veiledende satser. Problemstillinger i undersøkelsen har vært: 1. Yter sosialtjenesten økonomisk sosialhjelp til brukerne i henhold til sosiallovgivningen? Problemstillingen utledes nærmere i følgende tema: De som ikke kan sørge for sitt livsopphold gjennom arbeid eller ved å gjøre gjeldende økonomiske rettigheter, har krav på økonomisk stønad. Sosialtjenesten kan i særlige tilfeller, selv om vilkårene i 5-1 ikke er til stede, yte økonomisk hjelp til personer som trenger det for å kunne overvinne eller tilpasse seg en vanskelig livssituasjon. Sosialtjenesten skal arbeide slik at brukerne på sikt skal klare seg selv. Sosialtjenestens saksbehandling av økonomisk stønad er i samsvar med lov og regelverk. 2. Hvordan er utviklingen av økonomisk sosialhjelp? Problemstillingen utledes nærmere i følgende tema: Sosial stønad ligger på samme nivå som departementets veileder for økonomiske satser. Utvikling av økonomisk sosialhjelp og sosialtjenesten sammenlignet med tilsvarende tjeneste i andre kommuner og snittgrupperinger. Kriteriene som revisor har brukt i undersøkelsen er hentet fra sosialtjenestelovens bestemmelser samt veiledere til disse, forvaltningslovens saksbehandlingsregler samt tallmateriale fra Statistisk Sentralbyrås KOSTRA - tall. Revisor har intervjuet og hatt møter med rådmannen, tjenesteleder sosial og helse og to sosialkonsulenter i sosialtjenesten. Intervjuer er verifisert. Det er gjennomført dokument- og regnskapsanalyse av regnskap og fra KOSTRA i prosjektet. Det er og gjennomført en gjennomgang av 19 enkeltvedtak som omhandler økonomisk stønad. Revisors konklusjoner i rapporten: Konklusjon på tema 1 er at sosialtjenesten yter økonomisk stønad til brukere som ikke kan sørge for sitt livsopphold. Kommunene Selbu, Rennebu, Frosta, og Tydal har lik oppfatning av utgifter som inkluderes i økonomisk stønad til livsopphold, deres oppfatning er og i samsvar med veiledende sats fra staten. Konklusjon på tema 2 er at kommunen gir økonomisk stønad til de som har behov for å overvinne eller tilpasse seg en vanskelig livssituasjon. Konklusjon på tema 3 er at sosialtjenesten samarbeider med andre forvaltningsorgan og i noen tilfeller setter vilkår som på sikt medfører at klienter skal klare seg selv - ØKONOMISK SOSIALHJELP I SELBU KOMMUNE - 4

5 Kommunen har bevilget egne tiltaksmidler for økonomisk stønad i 2007 og 2008, sosialtjenesten mangler retningslinjer for tildeling av midlene til brukerne. Retningslinjer hadde vært retningsgivende for bruken av midlene til økonomisk stønad etter revisors vurdering. Konklusjon på tema 4 er at sosialtjenesten oppfyller kravene til saksbehandling av økonomisk stønad i sosialtjenesteloven og forvaltningsloven. Sosialtjenesten har saksbehandlingsrutiner men mangler å skriftliggjøre rutinene. En skriftliggjøring av disse hadde vært med å sikre at saksbehandlingen gjennomføres i samsvar med forvaltningslovens og sosialtjenestelovens saksbehandlingsregler ved fravær av nøkkelpersoner, samt å legge til rette for nyansattes/vikarers saksbehandling i en oppstartsfase og redusere risikoen for feil i saksbehandlingen. Konklusjon på tema 5 er at kommunen legger statlige veiledende retningslinjer til grunn for utmåling av økonomisk stønad til livsopphold noe som sikrer prisjustering av stønaden og at anbefalt nivå benyttes. Utvikling av økonomisk sosialhjelp i kommunen viser at: Regnskapstallene for samlet stønad økonomisk sosialhjelp har steget fra 2002 til 2006, men er noe redusert i 2007 og utgjør 1,64 mill. Statistikk fra SSB viser at antall sosialhjelpsmottakere har økt fra 2002 til 2006, men er redusert til 64 i Årsverk i sosialtjenesten har vært stabilt i perioden Gjennomsnittlig stønadssum per måned har ligget på kr i 2006 til klientene. I 2002 var økonomisk stønad lik dagens nivå mens det var lavere i perioden 2003 til Sosialtjenesten har redusert samlet stønad og antall brukere fra 2006 til Sosialtjenesten sammenlignet med tilsvarende tjeneste i andre kommuner og snittgrupperinger viser at: Kommunen har et lavt antall sosialhjelpsmottakere i forhold til innbyggere. Kommunen har og lavest antall årsverk til sosialtjenesten per 1000 innbyggere. Kommunen utbetaler høyest gjennomsnittlig stønadssum per mottaker. Klientene har en gjennomsnittlig stønadslengde for de mellom 18 og 24 år på 3,8 mnd. Dette er likt med snittgrupperingene med unntak av gjennomsnittet for landet som er høyere. Klientene har og en gjennomsnittelig stønadslengde for de mellom år på 3,9 mnd. Dette er likt med snittgrupperingene med unntak av gjennomsnittet for landet som er høyere. Revisor anbefaler kommunen å: Utarbeide retningslinjer for bruk av tiltaksmidler til økonomisk stønad Utarbeide skriftelige saksbehandlingsrutiner for sosialtjenesten Vurdere om kommunens utvikling av sosialtjenesten og økonomisk stønad er i samsvar med ønsket nivå - ØKONOMISK SOSIALHJELP I SELBU KOMMUNE - 5

6 SAMMENDRAG BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN Om sosialtjenesten i kommunen NAV organisering og kvalifiseringsprogrammet PROBLEMSTILLINGER, REVISJONSKRITERIER, AVGRENSNINGER OG METODE Problemstillinger og revisjonskriterier Avgrensning Metode YTER SOSIALTJENESTEN ØKONOMISK SOSIALHJELP TIL BRUKERNE I HENHOLD TIL SOSIALLOVGIVNINGEN? Økonomisk stønad til livsopphold Økonomisk sosialhjelp i særlige tilfeller Sosialtjenesten skal arbeide slik at brukerne på sikt skal klare seg selv Sosialtjenestens saksbehandling av økonomisk stønad Revisors vurderinger HVORDAN ER UTVIKLINGEN AV ØKONOMISK SOSIALHJELP? Nærmere om revisjonskriteriene Resultat av datainnsamling Revisors vurdering og oppsummering HØRING KONKLUSJON OG ANBEFALINGER Konklusjon Anbefalinger VEDLEGG VEDLEGG ØKONOMISK SOSIALHJELP I SELBU KOMMUNE - 6

7 1. Bakgrunn for undersøkelsen Kontrollutvalget har i møte den , sak 31/2007, bestilt en forvaltningsrevisjon med fokus på sosialtjenesten i Selbu kommune. I plan for forvaltningsrevisjon er prosjektet omtalt som Økonomisk sosialhjelp. Kontrollutvalget ønsket at prosjektet skal ha et brukerfokus. Det var også ønskelig å få belyst satsene for økonomisk sosialhjelp i kommunen. Avgrensingene i prosjektet er gjort etter avtale med Kontrollutvalgetssekretariat IKS - KonSek. 1.1 Om sosialtjenesten i kommunen I dette kapitlet vil revisor gi en beskrivelse av sosialtjenesten; om ansvarsdeling, sosialtjenestens oppgaver, saksgang og hvordan tjenesten er organisert i Selbu kommune. Administrativ organisering Kommunens administrasjon er delt opp i 3 sektorer, som hver ledes av en sektorsjef. Disse er sektor oppvekst, sektor bygdautvikling og sektor helse og sosial. Sosialtjenesten er underlagt helse og sosial. Figur 1 viser administrativt organisasjonskart - helse og sosial Kilde: Kommunens hjemmeside Helse- og sosialetaten består av flere avdelinger. Etaten har som hovedoppgave å ivareta befolkningens behov for tjenester innenfor områdene helse, pleie, omsorg, sosial og barnevern. Kommunen har et eget klientutvalg (politisk utvalg) som blant annet er klageinstans hvis sosialtjenesten har avslått en søknad. Klientutvalget kan omgjøre sosialtjenestens vedtak. Opprettholdes avslaget, oversendes det til Fylkesmannen for endelig avgjørelse. Sosialtjenesten 1 Hovedformålet for sosialtjenesten er å fremme økonomisk og sosial trygghet, bedre levekårene for vanskeligstilte, bidra til økt likeverd og forebygge sosiale problemer, samt bidra til at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre. Sosialtjenesten ledes av en tjenesteleder helse og sosial og har 2 saksbehandlere. På kommunens hjemmeside har sosialtjenesten gitt en orientering og oversikt over områder de kan tilby bistand. Her kan nevnes: 1 Informasjonen er hentet fra kommunens hjemmeside og kommunens høringsuttalelse - ØKONOMISK SOSIALHJELP I SELBU KOMMUNE - 7

8 Råd og veiledning som omhandler økonomiske problemer, trygdespørsmål, rusproblemer, utdanning, arbeidsledighet, sosiale problemer og familieproblematikk. Økonomisk sosialhjelp ytes til personer over 18 år som ikke er i stand til å følge sitt livsopphold (lov om sosiale tjenester 5-1) eller i særlige tilfeller, som trenger hjelp til å overvinne eller tilpasse seg en vanskelig livssituasjon. Formålet med stønaden er at den skal være hjelp til selvhjelp og midlertidig. Søker plikter selv å arbeide for å bli økonomisk selvhjulpen. Det fremgår videre at hvis man er i en vanskelig økonomisk situasjon og lurer på om man har krav på stønad, bør man ta kontakt med sosialtjenesten for ytterligere informasjon og eventuelt bistand til utfylling av søknadsskjema. All stønad er behovsprøvd, og som utgangspunkt for beregning av stønad er det gitt ut statlige veiledende normer. Disse er kun retningsgivende, og kan reduseres og økes. Dette betyr at stønadsnivået vil kunne variere fra person til person. Sosialtjenesten administrerer og tjenester innen: Bostøtte, startlån og tilskudd: Sosialtjenesten administrerer denne ordningen på vegne av Husbanken Støttekontaktordningen og privat avlastning Rus: Sosialtjenesten kan bistå personer i forhold til rusproblematikk Tabell 1 viser sosialhjelpstilfeller etter utbetalt stønad per år i perioden kr kr kr kr Antall tilfeller Kilde: Sosialtjenestens fagsystem Det er en tendens i tabellen at sosialhjelpstilfeller som mottar mindre enn kr reduseres i perioden , og at de over kr øker. Tabellen viser at det er 28 personer som fikk utbetalt mellom kr i 2007, antall personer ble redusert fra 2002 til Det var 26 personer som mottok mellom kr og i 2007, i 2002 var det 19, mens det var flere tilfeller i 2003, 2005 og Det var 6 tilfeller som mottok mellom kr og i 2007, antall tilfeller har variert i perioden Totalt var det 64 som mottok sosialhjelp i 2007, antallet var likt med 2002 og har vært høyere i perioden Tabell 2 viser sosialhjelp etter alder per år i perioden år år år år Kilde: Sosialtjenestens fagsystem Det er en tendens i tabellen at søkere mellom 18 og 24 år øker, de som er over 25 år er noenlunde stabil og de over 67 år er redusert i perioden Tabellen viser at det var 19 tilfeller mellom år som fikk sosialhjelp i 2007, antall tilfeller har økt fra 2002, 2003 og 2005 og har blitt redusert fra 2004 og Det var 30 mellom år som fikk sosialhjelp i 2007, antallet er noe redusert fra 2003, i 2002 var det færre tilfeller. Det var 15 mellom år, som fikk sosialhjelp i 2007, antallet er som noenlunde stabilt fra 2004 og redusert fra 2002 og Det var ingen over 67 år som fikk sosialhjelp i 2007, antallet er redusert fra ØKONOMISK SOSIALHJELP I SELBU KOMMUNE - 8

9 Tabell 3 viser sosialhjelp etter stønadstid i mnd. per år mnd mnd mnd mnd mnd mnd Kilde: Sosialtjenestens fagsystem Det er en tendens i tabellen at søkere som har bare 1 mnd. stønadstid reduseres, de som har fra 4 til 9 mnd. øker, mens de resterende er stabil i perioden Tabellen viser at det var 18 tilfeller som fikk sosialhjelp i 1 mnd i 2007, antallet er redusert fra Det var 23 som fikk sosialhjelp fra 2-3 mnd i 2007, 11 som fikk sosialhjelp fra 4-6 mnd i 2007 og 2 som fikk sosialhjelp fra mnd. For disse gruppene har antallet variert fra Det var 1 som fikk sosialhjelp i over 12 måneder i 2007, antall tilfeller har variert fra 0-2 fra NAV organisering og kvalifiseringsprogrammet NAV - organisering: Innen 2010 skal alle norske kommuner ha etablert et lokalt Nav-kontor. Ved disse kontorene skal brukerne optimalt møte et integrert kontor, der ansatte i Arbeids- og velferdsetaten og kommunens sosialtjeneste jobber sammen om å finne gode løsninger for brukerne. Tjenesteleder helse og sosial informerer om at sosialtjenesten er i en omorganiseringsprosess våren 2008, og deler av sosiale tjenester skal organiseres under NAV-kontoret i kommunen. Sosialtjenesten blir fortsatt et kommunalt ansvar, men ledes av leder for NAV. Fra statens side er det kun krav om at den økonomiske sosialhjelpen skal inn i NAV, utover dette står det kommunen fritt til å velge hvilke tjenester som skal inn. Formålet med NAV - reformen er: - Få flere i arbeid og aktivitet samt færre på stønad. - Gjøre det enklere for brukerne, og tilpasse forvaltningen til brukernes behov. - Få en helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning. NAV kontoret i Selbu etableres i løpet av 2. kvartal Formannskapet har i sak 046/06 og sak 172/07 vedtatt hvilke kommunale tjenester som skal overføres til NAV kontoret. Det ble fattet vedtak om at oppgaver som sosialkontoret i dag har ansvar for/arbeider med overføres til nye NAV-kontoret, med unntak av støttekontakt, privat avlastning, alkoholloven, parkeringstillatelse for forflytningshemmede, transportordning for funksjonshemmede og ledsagerbevis. Kvalifiseringsprogrammet Formålet med kvalifiseringsprogrammet å bidra til at flere i målgruppen kommer i arbeid. Tilbudet er ment for personer som vurderes å ha en mulighet for å komme i arbeid gjennom en tettere og mer forpliktende bistand og oppfølging jfr. Ot.prp. nr. 70 ( ) Om lov om endringer i sosialtjenesteloven. Dokumentet beskriver blant annet følgende: Målgruppen omfatter personer i yrkesaktiv alder med vesentlig nedsatt arbeidsevne og ingen eller svært begrensede ytelser i folketrygden eller arbeidsmarkedsloven og som er i, eller står i fare for å komme i, en passiv situasjon preget av inntektsfattigdom. Personer i målgruppen vil også ofte ha andre levekårsproblemer av helsemessig og/eller sosial karakter. Dette handler i stor utstrekning, men ikke utelukkende, om personer som i dagens system er avhengige av økonomisk sosialhjelp som hovedinntektskilde over lengre perioder. Kvalifiseringsprogrammet er ment for personer som vurderes å ha en mulighet for å komme i arbeid gjennom å få tettere og mer forpliktende bistand og oppfølging, også i tilfeller der veien fram kan være relativt lang og usikker. Ungdom som i dag følger ordinære utdanningsløp, vil ikke tilhøre målgruppen for ordningen. Målgruppen omfatter heller ikke - ØKONOMISK SOSIALHJELP I SELBU KOMMUNE - 9

10 nyankomne innvandrere som har rett og plikt til å delta i introduksjonsprogram etter introduksjonsloven, eller nyankomne innvandrere som etter introduksjonsloven 3 tredje ledd har fått tilbud om å delta, eller er deltakere i dette programmet. Sosialtjenestelovens Kapitel 5A regulerer kvalifiseringsprogrammet og kvalifiseringsstønaden som ble gjeldende fra 1. november Problemstillinger, revisjonskriterier, avgrensninger og metode I kapitlet vil problemstillinger og revisjonskriterier beskrives, samt de avgrensninger og metodiske valg som er gjort i rapporten. 2.1 Problemstillinger og revisjonskriterier Problemstillinger i prosjektet er: 1. Yter sosialtjenesten økonomisk sosialhjelp til brukerne i henhold til sosiallovgivningen? Problemstillingen utledes nærmere i følgende tema: De som ikke kan sørge for sitt livsopphold gjennom arbeid eller ved å gjøre gjeldende økonomiske rettigheter, har krav på økonomisk stønad Sosialtjenesten kan i særlige tilfeller, selv om vilkårene i 5-1 ikke er til stede, yte økonomisk hjelp til personer som trenger det for å kunne overvinne eller tilpasse seg en vanskelig livssituasjon Sosialtjenesten skal arbeide slik at brukerne på sikt skal klare seg selv Sosialtjenestens saksbehandling av økonomisk stønad er i samsvar med lov og regelverk 2. Hvordan er utviklingen av økonomisk sosialhjelp? Problemstillingen utledes nærmere i følgende tema: Sosial stønad ligger på samme nivå som departementets veileder for økonomiske satser Utvikling av økonomisk sosialhjelp og sosialtjenesten sammenlignet med tilsvarende tjeneste i andre kommuner og snittgrupperinger Revisjonskriterier er målestokken som benyttes for å vurdere problemstillingene i forvaltningsrevisjonen. Revisjonskriteriene hentes fra såkalte autoritative kilder. I prosjektet benyttes kriterier fra lover, rundskriv og retningslinjer, odelstingsproposisjoner og vedtak i kommunestyret. I problemstilling 1 og 2 benyttes sosialtjenestelovens bestemmelser samt statens veileder til disse. Formålet med sosialtjenesteloven er å fremme økonomisk og sosial trygghet, å bedre levevilkårene for vanskeligstilte, å bidra til økt likeverd og likestilling samt forebygge sosiale problemer. De skal også bidra til at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre. Loven regulerer i dette økonomiskstønad som sikrer at alle har tilstrekkelig midler til livsopphold i landet. Sosialtjenesten i kommunen skal utrede hjelpebehovet i nært samarbeid med søker. For noen er det for eksempel mulig å komme i arbeid, eventuelt etter en kortere tid i et arbeidsmarkedstiltak. Andre trenger lengre tid i et kvalifiserings- eller rehabiliteringstiltak før de kan komme i arbeid. Derfor bør kommunene i egen regi eller i samarbeid med andre etater ha virkemidler til rådighet i form av aktive, arbeidsrettede tiltak, som bidrar til kvalifisering, attføring eller rehabilitering av den enkelte. Avgjørelser om tildeling av sosiale tjenester skal regnes som enkeltvedtak. Dette medfører at det skapes en rekke viktige rettsfølger som er med på å trygge enkeltindividets rettsikkerhet. Enkeltvedtak uløser forvaltningslovens saksbehandlingsregler med de særregler for saksbehandling som er fastsatt i sosialtjenesteloven. Dette medfører at forvaltningen har blant annet plikt til å påse at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes, at partene har adgang til å gjøre seg kjent med sakens dokumenter, vedtak skal grunngis og kan påklages. - ØKONOMISK SOSIALHJELP I SELBU KOMMUNE - 10

11 I problemstilling 2 benyttes tallmateriale fra Statistisk sentralbyrås (SSB) KOSTRA-tall. Sammenligningen mellom de ulike kommunene vil kunne påvirkes av en rekke geografiske og demografiske forskjeller. For å kunne sammenligne talldata fra ulike kommuner har revisor i utvelgelsen av kommuner vektlagt SSBs gruppering av kommunene hvor Selbu er lagt til kommunegruppe 2 2. I tillegg har revisor valgt ut enkelt kommuner i gruppe 2 som tilhører Sør- og Nord - Trøndelag i sammenligningen. 2.2 Avgrensning Fylkesmannen er tilsynsmyndighet på øvrige deler av sosialtjenesteloven, herunder krav til internkontroll. Tilsynet er nærmere regulert i sosialtjenestelovens 2-6 og Tilsynet omfatter kommunenes sosiale tjenester, de særlige tiltakene overfor rusmiddelmisbrukere, kommunenes boliger med heldøgns omsorgstjenester, herunder aldershjem, barneboliger og privat forpleining og private rusinstitusjoner som ikke er innpasset i kommunenes eller helseforetakenes planer. I tillegg omfatter tilsynet kommunenes ivaretakelse av rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemming. Slik kontroll skal blant annet skje gjennom stedlig tilsyn. Statens helsetilsyn har fra hatt det overordnede faglige ansvaret for tilsynet med sosialtjenesten. Med bakgrunn i kommunens plan for forvaltningsrevisjon, kontrollutvalgets bestilling, tildelte ressurser, og det forhold at fylkesmannen ikke er tilsynsmyndighet etter sosialtjenestelovens kapittel 5, begrenses prosjektet til å omfatte sosialtjenestelovens kapittel 5 økonomisk stønad. Revisor vil også ha fokus på hvordan kommunen jobber mot unge brukere. Blant annet skal kommunen samarbeide med andre deler av forvaltningen, jfr. sosialtjenesteloven Metode Revisor har i forvaltningsrevisjonen gjennomført oppstartsmøte med rådmannen og tjenesteleder helse og sosial. I tillegg er det gjennomført intervju med tjenesteleder helse og sosial og to sosialkonsulenter i sosialtjenesten. Intervjuer er verifisert. Det er gjennomført dokument- og regnskapsanalyse av regnskap og informasjon hentet fra KOSTRA i prosjektet. Det er og gjennomført en gjennomgang av 19 enkeltvedtak om økonomisk stønad i sosialtjenesten for å se om disse er i samsvar med sosialtjenestelovens - og forvaltningslovens saksbehandlingsregler. Revisor har vagt ut et tilfeldig utvalg av enkeltvedtak i fagsystemet i denne gjennomgangen. I bestillingen er det bedt om å ha et spesielt søkelys på unge brukere i prosjektet. Det er hentet ut informasjon om dette fra kildene der dette er relevant, utover dette gjelder ikke annet regelverk for denne gruppen. Revisor har ikke intervjuet brukere eller samarbeidspartnere til sosialtjenesten, men har isteden valgt å fokusere på en gjennomgang av enkeltvedtak og informere om fylkesmannens gjennomgang av klagesaker for å ivareta brukerfokuset i prosjektet. SSB publiserer ureviderte tall for kommunene 15. mars, og opprettede tall 15. juni. I nøkkeltallene sammenstilles data som rapporteres direkte fra kommunene til SSB og tall hentet fra nasjonale registre utenfor SSB. Før publiseringen 15. juni har kommunene hatt anledning til å rette feil og mangler i sine data, og SSB har gjennomført kvalitetskontroller og revisjon av datamaterialet. De ureviderte nøkkeltallene pr. 15. mars kan være beheftet med feil. Dette gjør at revisor ikke benytter tall for 2007 fra KOSTRA i rapporten da rapporten oversendes KonSek 4. juni. Revisor tar og et forbehold om feil i kommunens rapportering i KOSTRA i perioden Som er små kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, middels frie disponible inntekter. - ØKONOMISK SOSIALHJELP I SELBU KOMMUNE - 11

12 3. Yter sosialtjenesten økonomisk sosialhjelp til brukerne i henhold til sosiallovgivningen? I dette kapitlet presenteres kriterier, data og vurderinger i forbindelse med om kommunen gir økonomisk stønad til de som har behov for å sørge for sitt livsopphold og om dette er i samsvar med lov og retningslinjer. 3.1 Økonomisk stønad til livsopphold Nærmere om revisjonskriteriene I kriteriet legges det vekt på sosialtjenestelovens 5-1 om stønad til livsopphold samt juridisk litteratur og rundskriv for å belyse lovteksten. I Sosialtjenestelovens 5-1 om stønad til livsopphold De som ikke kan sørge for sitt livsopphold gjennom arbeid eller ved å gjøre gjeldende økonomiske rettigheter, har krav på økonomisk stønad. Stønaden bør ta sikte på å gjøre vedkommende selvhjulpen. I juridisk litteratur som omhandler klage over tildelingsvedtak etter sosialtjenesteloven 5-1 (Aslak Syse 1997) beskrives følgende: Ut fra ordlyden er dette en rettighetsbestemmelse. En person som er i den situasjon som fastsatt i vilkårene, har krav på økonomisk stønad. Bestemmelsen er på den annen side upresis ved at det ikke framgår hvilke utgifter sosialhjelpen skal dekke, og bestemmelsen inneholder ord og uttrykk uten et klart avgrenset innhold, jf. "livsopphold" og "økonomiske rettigheter". Rundskriv til sosialtjenestelovens kapitel 5 - økonomisk stønad gir en beskrivelse av området og beskriver at Sosialtjenesteloven 5-1 gir bestemmelser om betingelsene for stønad til livsopphold. Det følger av bestemmelsen at den som ikke kan sørge for sitt livsopphold gjennom arbeid eller ved å gjøre gjeldende økonomisk rettigheter, har krav på økonomisk stønad. Bestemmelsens primære mål er å sikre alle som oppholder seg i Norge forsvarlig livsopphold. Utgangspunktet er imidlertid at hver enkelt først skal utnytte egne muligheter eller hjelpeordninger for å kunne forsørge seg selv. Når alle aktuelle muligheter er utnyttet fullt ut, men ikke strekker til, har den som ikke kan sørge for sitt livsopphold krav på økonomisk stønad til livsopphold uansett årsaken til hjelpebehovet. Rundskrivet beskriver og at livsopphold er ikke et entydig begrep. Det er ikke nærmere presisert i loven hvilke utgifter som omfattes av begrepet. Loven gir heller ingen veiledning om nivået på den økonomiske hjelpen som gis, men det er forutsatt at alle skal sikres et forsvarlig livsopphold. Flere hensyn må balanseres ved vurdering av søknader om økonomisk stønad til livsopphold: For det første hensynet til at stønaden skal utmåles etter en konkret vurdering av den enkeltes faktiske behov For det andre hensynet til likebehandling i den forstand at grunnlaget for vurdering bør være det samme uavhengig av hvor i landet søknaden behandles Rundskrivet beskriver at økonomisk stønad etter sosialtjenesteloven er en skjønnsmessig ytelse. Sosialtjenesten har både rett og plikt til å utøve skjønn ved vurderingen av om det skal ytes stønad, og ved utmåling av stønaden. Stønaden skal utmåles på grunnlag av en konkret vurdering av den enkeltes faktiske behov. Som et ledd i vurderingen av stønadsbehovet, skal det foretas en konkret vurdering av hvilke utgifter som er nødvendig for å sikre søkeren et forsvarlig livsopphold. I rundskriv A-36/ Statlige veiledende retningslinjer for utmåling av økonomisk stønad beskrives det at statens satser omfatter utgifter til det løpende, daglige livsoppholdet som mat og drikke, klær og sko, husholdningsartikler og hygiene med mer, TV-lisens, avis og telefon, fritidsaktiviteter, fritidsutstyr til barn og reiseutgifter (bruk av offentlig kommunikasjon i forbindelse med daglige gjøremål). - ØKONOMISK SOSIALHJELP I SELBU KOMMUNE - 12

13 I samme rundskriv beskrives det og at boutgifter, strøm og oppvarming, bolig- og innboforsikring og innbo og utstyr inngår i kjerneområdet i livsoppholdet, men er ikke inkludert i beregningsgrunnlaget for de veiledende retningslinjene. Spørsmålet om stønad til dekning av denne typen utgifter må vurderes særskilt i hvert enkelt tilfelle. Dette gjelder også dersom stønad utmåles på grunnlag av de veiledende retningslinjene Resultat av datainnsamling Tjenesteleder helse og sosial sier at kommunen kartlegger om søkeren oppfyller lovens kriterier til bistand gjennom samtale. Søker må også dokumentere eventuelle inntekter. Det er en samtykkeerklæring på søknadsskjemaene, der søkerne gir sosialtjenesten tillatelse til å innhente data blant annet fra trygdeetaten. Statens satser ligger til grunn, men sosialtjenesten utøver skjønn. Det er og noen søkere som mener at de har krav på økonomisk stønad, men som faktisk ikke har det. Tjenesteleder helse og sosial sier og at hvis kommunen avdekker at søker har langvarige og koordinerte tjenester, tar kommunen i bruk individuell plan (IP). Det er ikke det første som gjøres, for sosialtjenesten må kartlegge og utrede behovet først. De fleste søkere sier at de ønsker seg jobb, men leder ser at det ikke alltid er slik. Kommunen må jobbe med å bygge relasjoner for å løse dette. Sosialkonsulentene sier at søkerne må dokumentere at de oppfyller vilkårene etter lov om sosiale tjenester 5-1. I tillegg vurderes og muntlige opplysninger fra søkeren. Sosialkonsulentene bruker bevisst sosialtjenesteloven og dens rundskriv i vurderingene av søknadene, og ser om de oppfyller vilkårene. Alle fra 18 år og oppover kan søke økonomisk stønad. I realiteten omfattes også hele familien der det er familie. Revisors gjennomgang av 19 saker bekrefter det inntrykket tjenesteleder og sosialkonsulenter gir av kommunens saksbehandling for økonomisk sosialhjelp. 7 av sakene i utvalget gjelder økonomisk sosialhjelp etter 5-1 og 4 saker gjelder både 5-1 og 5-2. Tabell 4 viser utgifter som inngår i stønadssatsen for livsopphold for enslige i 2006 Selbu Rennebu Frosta Tydal Veiledende retningslinjer Mat/drikke ja ja ja ja ja Klær/sko ja ja ja ja ja Innbo og utstyr nei ja ja ja nei Reiseutgifter ja ja nei ja ja Telefon-/avisabonnement/TV-lisens ja ja ja ja ja Fritidsaktiviteter ja ja ja ja ja Husleie/ boutgifter nei nei nei nei nei Kilde: Statistisk sentralbyrå Tabellen viser hvilke utgifter kommunene legger inn i økonomisk stønad basert på statens veiledende satser og hvilke ugifter som gis i tillegg til normen. De veiledende retningslinjene beskriver hvilke utgifter som staten legger inn i økonomisk stønad som for enslige er på kr i Tabellen viser at Selbu kommune beregner utgifter som inngår i beregningsgrunnlaget i samsvar med statens veiledende retningslinjer. Tabellen viser at alle fire kommunene inkluderer mat, drikke, klær, sko, reiseutgifter, telefon og avvis, fritidsaktiviteter inn i stønadssatsen. Dette er i samsvar med veiledende norm. Boutgifter og innbo og utstyr inkluderes ikke i den økonomiske stønaden for Selbu kommune noe som er i samsvar med normen fra staten. 3.2 Økonomisk sosialhjelp i særlige tilfeller I dette kapitlet presenteres kriterier, data og vurderinger i forbindelse om kommunen gir økonomisk stønad til de som har behov for å overvinne eller tilpasse seg en vanskelig livssituasjon og om dette er i samsvar med lov og retningslinjer. - ØKONOMISK SOSIALHJELP I SELBU KOMMUNE - 13

14 3.2.1 Nærmere om revisjonskriteriene Revisor har vektlagt sosialtjenestelovens 5-2 stønad i særlig tilfeller samt rundskriv til sosialtjenesteloven for å belyser lovparagrafen. Sosialtjenestelovens 5-2 viser til at sosialtjenesten kan i særlige tilfeller, selv om vilkårene i 5-1 ikke er til stede, yte økonomisk hjelp til personer som trenger det for å kunne overvinne eller tilpasse seg en vanskelig livssituasjon. Rundskriv til sosialtjenestelovens kapitel 5 - økonomisk stønad beskriver at formålet med bestemmelsen er å fange opp ulike behov for hjelp som ikke dekkes gjennom stønad til livsopphold etter 5-1. Bestemmelsen skal bidra til å øke muligheten for å realisere lovens målsetting om at alle skal være i stand til å sørge for seg selv. 5-2 er en utpreget skjønnsmessig bestemmelse. Den gir vide rammer for når hjelp kan gis, men ingen nærmere veiledning for når hjelp skal gis. Selv om hjelp etter 5-2 ikke er en pliktmessig ytelse, kan det i det konkrete tilfellet være åpenbart urimelig ikke å yte hjelp, slik at vedtaket kan omgjøres av klageinstansen i medhold av 8-7. Rundskrivet beskriver videre at det for det første kan gjelde utgifter som i det konkrete tilfellet faller utenfor rammen for 5-1, og med andre ord ikke er nødvendige for søkerens livsopphold. For det andre kan situasjonen være at ikke alle andre muligheter til selvforsørgelse er forsøkt. Hjelp etter 5-2 vil kunne gis i svært forskjellige situasjoner, og til ulike persongrupper. Bestemmelsen er særlig aktuell i situasjoner der søkerens livssituasjon er blitt, eller står i fare for å bli, så vanskelig at vedkommende ikke kommer videre uten hjelp. Rundskriver viser og til at bestemmelsen gir sosialtjenesten mulighet til å gi økonomisk stønad dersom det er særlig ønskelig å stimulere visse tiltak, eller å komme i gang med bestemte aktiviteter. Rundskrivet beskriver også at ved vurderinger etter denne bestemmelsen kan sosialtjenesten legge mindre vekt på de økonomiske forholdene, og mer på andre hensyn, enn ved en vurdering etter 5-1. Eksempelvis kan hensynet til barn, søkerens fysiske og psykiske helse, muligheten for å få en meningsfylt hverdag og lignende tillegges avgjørende vekt. 5-2 kan for eksempel være hjemmel for å yte stønad til at nødvendig ledsager kan være med en funksjonshemmet på ferie. Bestemmelsen vil også være hjemmel for å yte stønad til ferie- og fritidsaktiviteter for barn, som ferieleir, besøk hos besteforeldre og lignende Resultat av datainnsamling Tjenesteleder helse og sosial opplyser at kommunen alltid gjør en vurdering etter 5-2 hvis det gis avslag etter 5-1. Da kan sosialtjenesten legge vekt på svært ulike forhold med det formålet å hjelpe vedkommende på sikt. Politisk er det sagt at det skal legges vekt på brukere med barn, og sosialleder sier at det gjøres; de kan få innvilget stønad til klær og fritidsaktiviteter. Ansatte i sosialtjenesten samarbeider om ulike saker. Tjenesteleder helse og sosial sier: Vi har ikke noe veiledning for denne paragrafen, bortsett fra at vi bruker rundskrivene aktivt. Vi kan også ta en telefon til andre kommuner. Det har også hendt at jeg har brukt fylkesmannen på vanskelige saker. Tjenesteleder sier at i tillegg til ungdommene er det folk med lave trygdytelser som får stønad etter 5-2. En del av dem har psykiatriske diagnoser og problematikk. Det er ikke realistisk at alle disse skal komme i jobb igjen. I tillegg har kommunen noen som faller litt mellom, som ikke har opparbeidet noen rettigheter, og som er litt til og fra. Kommunen støtter og foreldre som skal ha samvær med egne barn etter strenge individuelle vurderinger i hver enkelt sak. Sosialkonsulentene sier at lov om sosiale tjenester anvendes i særlige tilfeller hvor vilkårene i 5-1 ikke er tilstede. Dette gjelder personer som trenger hjelp for å kunne overvinne, eller tilpasse seg en vanskelig livssituasjon. Eksempel på bruk av skjønn i forhold til lov om sosiale tjenester 5-2 er for - ØKONOMISK SOSIALHJELP I SELBU KOMMUNE - 14

15 eksempel at det har vært bevilget støtte til deler av eks. undervisning for at klientene skal kunne få jobb. Ansatte må ta hensyn til geografi og lokale forhold i saksbehandlingen. Sosialkonsulentene sier og at sosialtjenesten forvalter inntektene til 3 personer. Det spares en del økonomisk sosialhjelp på dette. Å forvalte en persons inntekt er en veldig inngripen i personens liv. Dette er en frivillig ordning og det skrives avtale med klienten med 1 mnd. gjensidig oppsigelsestid. Dette har ført til at disse har fått en ryddig økonomi og er i stand til å klare seg selv uten økonomisk sosialhjelp fra kommunen. Hjelpen består i å forvalte økonomien. Sosialkonsulentene sier de bruker mye skjønn i saksbehandlingen. For eksempel kan sosialtjenesten ta hensyn til både renter og avdrag på boliglån dersom terminbeløpet er tilsvarende/under det som kan forventes at en må betale på leiemarkedet. Sosialtjenesten plikter ikke å dekke gjeld. Revisors gjennomgang av 19 saker til økonomisk bistand viser at i 5 saker er det gitt bidrag etter 5-2. Bidragene omhandler reiseutgifter, motivasjonspenger, dekning av barnehage utgifter og strøm, husleie, tann- og legebehandling. Gjennomgangen bekrefter tjenesteleder og sosialkonsulentenes beskrivelse av saksgangen. 3.3 Sosialtjenesten skal arbeide slik at brukerne på sikt skal klare seg selv I dette kapitlet presenteres kriterier, data og vurderinger i forbindelse med om kommunen arbeider slik at brukerne på sikt skal klare seg selv. Revisor vil i problemstillingen legge vekt på at sosialtjenesten samarbeider med andre forvaltningsorganer for å få dette til, samt at det stilles vilkår og krav til klientene slik at de på sikt skal klare seg selv Nærmere om revisjonskriteriene Revisor har vektlagt sosialtjenestelovens 3-2 stønad hvor samarbeid med andre er viktig og 5-3 bruk av vilkår samt rundskriv til sosialtjenesteloven for å belyser lovparagrafene. Sosialtjenestelovens 3-2 viser til at sosialtjenesten skal medvirke til at sosiale hensyn blir ivaretatt av andre offentlige organer som har betydning for sosialtjenestens arbeid. Sosialtjenesten skal samarbeide med andre sektorer og forvaltningsnivåer når dette kan bidra til å løse de oppgaver som den er pålagt etter denne loven. Som ledd i disse oppgavene skal sosialtjenesten gi uttalelser og råd og delta i den kommunale og fylkeskommunale planleggingsvirksomhet og i de samarbeidsorganer som blir opprettet. Blir det påvist mangler ved de tjenester som andre deler av forvaltningen skal yte til personer med et særlig hjelpebehov, skal sosialtjenesten om nødvendig ta opp saken med rette vedkommende. Er det uklarhet eller uenighet om hvor ansvaret ligger, skal sosialtjenesten søke å klargjøre forholdet. Det gis følgende kommentarer til 3-2 i Ot.prp.nr.29 ( ) - Sosiale tjenester m.v Første ledd omhandler også samarbeidet i enkeltsaker. I de tilfeller klienten har behov for bistand fra flere sektorer samtidig, bør det opprettes et samarbeid mellom disse. Også i slike tilfeller bør samarbeidsformen fastsettes etter en vurdering av den enkelte samarbeidsoppgave. Intensjonen med sosialtjenestelovens 5-1 og 5-2 er å legger til rette for at den økonomiske stønaden skal gjøre den enkelte selvhjulpen. Sosialtjenestelovens 5-3 viser til at det kan settes vilkår for tildeling av økonomisk stønad. Vilkårene må ha nær sammenheng med vedtaket, og ikke urimelig begrense stønadsmottakerens handle- eller valgfrihet. Det kan stilles vilkår om at mottakeren skal utføre passende arbeidsoppgaver i bostedskommunen så lenge stønaden oppebæres. - ØKONOMISK SOSIALHJELP I SELBU KOMMUNE - 15

16 I Rundskriv til sosialtjenestelovens kapitel 5 - økonomisk stønad for 5-3 gir kommunen adgang til å sette vilkår for tildeling av økonomisk stønad. Dersom det settes vilkår, må det gå uttrykkelig fram av vedtaket at det er satt vilkår, og hva vilkåret går ut på. Vilkårssetting må ses i sammenheng med formålet om hjelp til selvhjelp i den forstand at bruken av vilkår bør bidra til å gjøre stønadsmottakeren i stand til å sørge for sitt livsopphold på annen måte enn ved økonomisk stønad etter sosialtjenesteloven. I rundskrivet beskrives eksempler på vilkår å være tilmeldt Aetat, delta i kvalifiserings- eller kompetansegivende tiltak, arbeidsplikt, bytte til rimeligere bolig, møte til veiledningssamtaler, la seg vurdere av yrkesveileder og innlede forhandlinger med fordringshavere for å oppnå gunstigere nedbetalingsordninger. Opplistingen av vilkår er ikke uttømmende Resultat av datainnsamling Samarbeid Tjenesteleder helse og sosial sier at kommunen har lagt mye vekt på tett oppfølging og tiltak. Sosialtjenesten har skaffet noen verktøy for å gjøre dette. Disse er: Kommunen har inngått et samarbeid, med KAT som er et kommunalt arbeidstreningstiltak drevet av Stjørdal kommune. Kommunen kjøper plasser. Kommunen har og tett kontakt med NAV arbeid, som var lokalisert i Trondheim tidligere. Stjørdal Personal er et selskap som tilbyr bl.a. avklaringskurs og ulike tiltaksplasser. Det er viktig å understreke at både kommunen og NAV arbeid kan kjøpe tjenester. Tjenesteleder sier og at sosialtjenesten samarbeider med kommunens psykiatriske sykepleier og fastlegene. På aktivitetssenteret har kommunen en psykisk helsearbeider som jobber med motivasjon og "å få opp brukerne om morgenen". I tillegg samarbeides det med andrelinjetjenesten for psykiatriog habiliteringstjenesten Tjenesteleder sier at SLT-koordinator 3 ble ansatt og er rettet mot de unge brukerne. Kommunen har mange tiltak, og det er mange ulike fagpersoner inne, men den ene vet ikke hva de andre gjør. SLT-koordinatoren skal samordne dette i samarbeid med lensmannen. I omorganiseringen blir SLT-koordinatoren igjen i sektoren, trolig under sektorsjef. For å kunne bistå ungdom som kan møte vanskeligheter vil kommunen videreføre SLT- arbeidet. Sosialkonsulentene sier at sosialtjenesten har et godt samarbeid med NAV Arbeid. Klienter har som regel sammensatte problemer, for eksempel fysisk og psykisk helse, gjeld, manglende sosialt nettverk osv. I forhold til disse klientene opprettes det ansvarsgrupper med tverrfaglig sammensetning, hvis klienten ønsker det. Vilkår Tjenesteleder helse og sosial sier at kommunen fokuserer på å formidle hva som forventes av brukerne, med å stille krav til dem. Kommunen har ikke nedfelt dette skriftlig, men ønsker ikke at folk skal gå passivt på stønad. For enkelte kan det være nok å stille til samtale en gang i uka. Sosialtjenesten har fått plasser på KAT (kommunal arbeidstrening), og Stjørdal Personal og følger dem opp tett. Dersom noen detter ut prøver kommunen å ta tak i dem umiddelbart. Ansatte opplever at det brukes vilkår jf. lov om sosiale tjenester 5-3 i større grad enn det er gjort før, som for eksempel vilkår om tiltak via NAV arbeid og arbeid for sosialhjelp. Tjenesteleder sier at vilkår benyttes for å gjøre klientene selvhjulpen på sikt. Sosialkonsulentene sier at de siste årene har det vært mer fokus på å få klienter på tiltak. Det har dermed blitt satt vilkår i vedtakene jf. lov om sosiale tjenester 5-3. Tiltakene omhandler å delta på tiltak gjennom NAV Arbeid, delta på tiltak ved den kommunale arbeidstreningsbedriften i Stjørdal kommune, arbeid for sosialhjelp i kommunen, for eksempel med klipping av plener, osv. 3 (samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak) Intensjonen med en SLT-koordinator er å samordne innsatsen blant barn og unge som er i risikosonen for uønsket atferd. - ØKONOMISK SOSIALHJELP I SELBU KOMMUNE - 16

17 Sosialkonsulentene sier og at kommunen i 2007 bevilget kr for å få flere ut i arbeid, med det formål å få redusert utbetalingene av økonomisk sosialhjelp. Sosialtjenesten brukte ikke opp midlene i De sier videre at det er tidkrevende å få til aktivitetstilbud og tiltaksplasser. Det opplevdes som om midlene kom "over natta" og ansatte mener det burde vært et prosjekt på dette for å få til et bedre tilbud til brukerne. Midlene er benyttet til kjøp av tjenester som for eksempelvis transport og Stjørdal Personal, samt til motivasjonspenger til klientene. I 2008 er det nye som er bevilget av politikerne. Sosialkonsulentene opplyser om at det ikke er utarbeidet en plan for hvordan midlene skal benyttes i Sosialtjenesten har prøvd ut ulike tiltak i forhold til klientene, og har kommet til et punkt hvor man ser at enkelte klienters helsesituasjon må utredes. Videre kan det leses som om alle klientene har atferdsproblemer som stopper for at de skal kunne utnytte sine ressurser. Dette gjelder kun enkelte klienter. Sosialkonsulentene sier det er for lite differensierte tiltak i Selbu. Årsaken er blant annet at det ikke fins tilbud i kommunen eller at tilbud er utprøvd. De arbeidsrelaterte tilbudene som fins er som regel utenfor bygda. Tiltak som sosialkontoret benytter er tidligere beskrevet under 1. avsnitt etter vilkår på side 16: KAT Stjørdal (Sosialkontoret har ikke hatt klienter på KAT på slutten av 2007 og ingen i de tre første månedene i 2008) Stjørdal Personal (Kartlegging av arbeidsressurser) Motivasjonspenger benyttes for at klienten skal ha noe å strekke seg etter Sosialkonsulentene sier og at det kan være veldig komplekse saker å arbeide med brukerne. Ansatte forsøker å få frem ressurser til den enkelte. Det er her aktivisering kommer inn som vilkår. De starter i det små og prøver seg frem. Hvis brukerne har behov for bistand for å ta kontakt med for eksempel NAV Trygd, bank osv, kan sosialkontoret være med dem. Oppfølgingsarbeid tar tid og det virkelige problemet trenger ikke å komme frem i førstegangssamtalen p.g.a. for eksempel at brukeren føler at problemet deres er vanskelig å ta opp (tabu). I forhold til unge brukere så opplever sosialkonsulentene at det mangler personellressurser for å kunne følge opp disse (for eksempel vekking, transportere brukerne til arbeidsrelatert aktivitet osv.) Revisors gjennomgang av 19 saker viser at i hovedsak bekreftes det inntykket tjenesteleder og sosialkonsulenter gir for samarbeid. Vilkår var benyttet i 3 av sakene i gjennomgangen hvor det var beskrevet hva som kreves avl mottaker for å motta økonomisk stønad. Det var satt vilkår som blant annet gikk på at mottaker måtte kontakte NAV, sende meldekart og søke arbeid aktivt. I 3 saker var vilkår vurdert, men ikke beskrevet nærmere. 3.4 Sosialtjenestens saksbehandling av økonomisk stønad I dette kapitlet presenteres kriterier og data i forbindelse med om saksbehandlingen av økonomisk stønad er i samsvar med regelverket Nærmere om revisjonskriteriene Under revisjonskriterier legges det vekt på sosialtjenestelovens - og forvaltningslovens saksbehandlingsregler som omhandler om vedtak fattes som enkeltvedtak, sosialtjenestens plikt til å rådføre seg med klient, innhente opplysninger fra klient, klage på vedtak, saksbehandlingstid og at enkeltvedtak skal grunngis. Sosialtjenesteloven Anvendelse av forvaltningsloven Sosialtjenestens avgjørelser om tildeling av økonomisk stønad skal regnes som enkeltvedtak jfr. sosialtjenestelovens saksbehandlingsregler. Dette utløser og forvaltningslovens saksbehandlingsregler jfr ØKONOMISK SOSIALHJELP I SELBU KOMMUNE - 17

18 Plikt til å rådføre seg med klienten Saksbehandler i sosialtjenesten skal så langt som mulig utforme tjenestetilbudet i samarbeid med klienten. Det skal legges stor vekt på hva klienten mener jfr Innhenting av opplysninger Saksbehandler i sosialtjenesten skal så langt som mulig innhente opplysninger i samarbeid med klienten eller slik at klienten har kjennskap til innhentingen jfr Klage over sosialtjenestens vedtak Enkeltvedtak som sosialtjenesten har truffet for økonomisk stønad kan påklages til fylkesmannen Jfr Forvaltningsloven Saksbehandlingstid og foreløpig svar Sosialtjenesten skal forberede og avgjøre saken uten ugrunnet opphold. Dersom det må ventes at det vil ta uforholdsmessig lang tid før en henvendelse kan besvares, skal saksbehandler som mottok søknaden om økonomisk stønad, snarest mulig gi et foreløpig svar jfr. 11a. Enkeltvedtak skal grunngis Enkeltvedtak om økonomisk stønad skal grunngis. Saksbehandler skal gi begrunnelsen samtidig med at vedtaket treffes jfr Resultat av datainnsamling Tjenesteleder helse og sosial sier at sosialtjenesten ikke har skriftlige saksbehandlingsrutiner. Når det kommer en ny bruker har ansatte en rutine på at søker skal inn til samtale, det skal og foreligge dokumentasjon på opplysninger. I sosialtjenestens fagsystem - OSCAR foreligger det vedtaksmaler. Alt som skrives i fagsystemet skrives ut og legges i klientmappene. På kommunens hjemmeside er følgende beskrevet for dokumentasjonskrav for tildeling av sosiale tjenester: I forbindelse med søknad stilles det strenge krav til dokumentasjon, sosialtjenesten skal ha oversikt over alle inntekter og utgifter, formue i form av bankinnskudd, eiendeler med mer. Sosialtjenesten kan etter fullmakt innhente disse opplysningene, men ser gjerne at søkeren skaffer dokumentasjonen selv. Sosialkonsulentene sier at søknadsskjema ofte fylles ut ved oppmøte og samtale. Søknader kommer også pr. post i brevs form. Av og til fremmes søknaden muntlig per telefon. Dette er helst klienter som er inne i systemet fra før og som sosialtjenesten kjenner til og har opplysninger om. Saksbehandlerne fyller da ut søknaden. Det forekommer og at noen henter søknadsskjema fra nettet som de fyller ut og leverer. Sosialkonsulentene sier og at når klienter søker om sosialhjelp for første gang, har ansatte alltid samtale med søker før sosialtjenesten vurderer søknaden. Klientene må fremlegge dokumentasjon på sin økonomiske situasjon. Ved enkelte søknader om økonomisk hjelp, eksempelvis hjelp til strømutgifter, kan det forekomme at det gis muntlig tilsagn før vedtak skrives. Sosialkonsulentene opplyser og om at det ikke fins skriftlige saksbehandlingsrutiner på hvordan søknader skal behandles. Sosialkonsulentene har for egen del selv laget en sjekkliste over hvilke opplysninger som må foreligge og hva saksbehandler må huske på før vedtak fattes. Som nyansatt har saksbehandlingsrutiner vært savnet. Det hender at sosialkonsulentene mangler beslutningsgrunnlag fordi det mangler dokumentasjon. Klientene kan være sene med å fremskaffe den dokumentasjonen som etterspørres. Det hender også at det muntlig innvilges vedtak og skrives skriftlig etterpå. Et eksempel er at e-verket er muntlig informert om at strøm vil bli betalt, slik at strømmen kan påkobles. Når det gjelder søknader om livsopphold/husleie er det ikke lang saksbehandlingstid. Klientene har tradisjonelt vært vant til kort saksbehandlingstid. - ØKONOMISK SOSIALHJELP I SELBU KOMMUNE - 18

19 Tjenesteleder helse og sosial sier at i forhold til sosialtjenesten har klientutvalget (politisk organ) følgende oppgaver: Klageinstans hvis sosialtjenesten har avslått en søknad. Klientutvalget kan omgjøre sosialtjenestens vedtak. Opprettholdes avslaget, oversendes det til Fylkesmannen for endelig avgjørelse. Klientutvalget fatter og vedtak ved tildeling av startlån og tilskudd. Sosialtjenesten er saksbehandler til klientutvalget og kommer med innstilling. Tabell 5 viser klagesaker i Selbu kommune i perioden : År Antall saker Kilde: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Tabellen viser at fra 2002 til 2006 har fylkesmannen behandlet fra 0-6 saker hvert år. Sosialtjenestens vedtak i de 17 saker ble stadfestet og ingen vedtak ble underkjent. Revisors gjennomgang av saksbehandlingen i 19 saker bekrefter det inntrykket tjenesteleder og sosialkonsulenter gir av saksbehandlingen for økonomisk sosialhjelp. 7 av sakene i utvalget gjelder økonomisk sosialhjelp etter 5-1 og 4 saker gjelder både 5-1 og 5-2 og 7 saker gjelder økonomisk sosialhjelp etter av sakene gjelder ungdom mellom 18 og 25 år, de resterende er over 25 år. 3.5 Revisors vurderinger Økonomisk stønad til livsopphold Basert på de intervju og den dokumentanalyse som er gjennomført yter kommunen økonomisk sosialhjelp til brukere i henhold til sosiallovgivningens 5-1 ut fra revisors vurdering. Det bekreftes at samtale med søker gjennomføres, og dokumentasjon innhentes som bekrefter søkers økonomiske stilling før det gis økonomisk stønad. Kommunene Selbu, Rennebu, Frosta, og Tydal har lik oppfatning av utgifter som inkluderes i økonomisk stønad til livsopphold, deres oppfatning er og i samsvar med veiledende sats fra staten. Økonomisk stønad i særlige tilfeller Kommunen gir økonomisk stønad til de som har behov for å overvinne eller tilpasse seg en vanskelig livssituasjon jfr. 5-2 og som ikke oppfyller kravet til økonomisk stønad etter 5-1. Kommunens praksis på området er etter revisors vurdering i samsvar med lov og regelverk. Samarbeid og vilkår Sosialtjenesten samarbeider med andre offentlige organer med det formål å få brukerne til å klare seg selv. Det er og opprettet en SLT-koordinator som skal rettes inn mot unge brukere og vil styrke kommunens samarbeid internt og med andre. Dette samarbeidet er i samsvar med kravene i sosialtjenestelovens 3-2 etter revisors vurdering. Tjenesteleder og sosialkonsulentene beskriver at de stiller vilkår til søkere av økonomisk bistand i dag. Revisors gjennomgang av 19 saker viser at det var 6 saker hvor vilkår enten var beskrevet eller vurdert. Revisor mener det er viktig at kommunen beskriver/vurderer vilkår i saksbehandling av økonomisk stønad. Det ser ut til at sosialtjenesten benytter seg av gjeldende veileder ved bruk av vilkår noe som er i samsvar med regelverket. Kommunen har i 2007 og 2008 bevilget tiltaksmidler på kr hvert år til sosialtjenesten. Midlene er brukt til kjøp av transporttjenester, kartlegging av arbeidsressurser og motivasjonspenger. Sosialtjenesten savner en plan for hva pengene skal brukes til. Revisor er enig med sosialtjenesten i at det mangler en plan eller retningslinjer som styrer bruken av tiltaksmidlene, noe som hadde vært retningsgivende for hva pengene skal brukes til. - ØKONOMISK SOSIALHJELP I SELBU KOMMUNE - 19

20 Sosialtjenestens saksbehandling av økonomisk stønad Sosialtjenetesten oppfyller etter revisors vurdering kravene til saksbehandling i sosialtjenesteloven og forvaltningsloven. Sosialtjenesten fatter enkeltvedtak for tildeling av økonomisk stønad noe som utløser sosialtjeneste- og forvaltningslovens saksbehandlingsregler, de rådfører seg med klienten og innhenter data før vedtak fattes, opplyser om klageadgang, saksbehandlingstid er innenfor kravet og vedtak grunngis. Revisors gjennomgang av 19 saker viser at sosialtjenestens saksbehandling er i samsvar med kravene i lov og regelverk. Fylkesmannens gjennomgang av 17 klagesaker i perioden stadfester sosialtjenestens vedtak og saksbehandling. Sosialtjenesten mangler skriftelige saksbehandlingsrutiner. Rutinebeskrivelsene hadde kvalitetssikret saksbehandlingen og medført at saksbehandlingen blir mindre sårbar ved sykdom av nøkkelpersoner. Dette hadde og forenklet nyansatte/vikarers arbeid med å sette seg inn i kravene til saksbehandlingen etter revisors vurdering. 4. Hvordan er utviklingen av økonomisk sosialhjelp? I dette kapitlet presenteres kriterier, data og vurderinger i forbindelse med om kommunen forholder seg til de statlige retningslinjer og om hvordan økonomisk sosialhjelp utvikler seg i kommunen sammenlignet med andre. 4.1 Nærmere om revisjonskriteriene I kriteriet vektlegges statens veiledende retningslinjer for utmåling av økonomisk stønad samt rundskriv til sosialtjenestelovens kapitel 5 - økonomisk stønad. Rundskriv A-36/2007 Statlige veiledende retningslinjer for utmåling av økonomisk stønad Sosial- og helsedepartementet ga 13. februar 2001 veiledende retningslinjer for utmåling av stønad til livsopphold etter sosialtjenesteloven. Det vises til rundskriv I-34/2001, hvor de veiledende retningslinjene er omtalt. De veiledende retningslinjene ble prisjustert i 2002, 2004, 2006 og Satsene for barns livsopphold ble i 2002 hevet utover prisstigningen. Videre ble alle satser i 2007 hevet med 5 prosent utover prisstigningen. Tabell 6 viser statens veiledende satser for 2007 og januar januar 2008 Enslige kr kr Ektepar/samboere kr kr Person i bofellesskap kr kr Barn 0-5 år kr kr Barn 6-10 år kr kr Barn år kr kr Kilde: Rundskriv A-36/2007 Statlige veiledende retningslinjer for utmåling av økonomisk stønad til livsopphold. Satsene i de veiledende retningslinjene prisjusteres i 2008 i tråd med anslaget for vekst i konsumprisene i nasjonalbudsjettet for 2008 (2,5 pst.). I Rundskriv til sosialtjenestelovens kapitel 5 - økonomisk stønad belyses hva som ligger i beregning av satsene noe nærmere. Der er det beskrevet at loven har ingen bestemmelser om selve stønadsnivået. I utgangspunktet står kommunene fritt til å fastsette nivået på sine sosialhjelpsytelser. Det er imidlertid et krav at stønaden i den enkelte saken sikrer søkeren et forsvarlig livsopphold. De fleste kommuner har utarbeidet egne satser eller normer for økonomisk stønad etter sosialtjenesteloven. Disse er kun veiledende, og kan ikke erstatte den individuelle vurderingen. Normer er et praktisk og nyttig redskap som et utgangspunkt for beregninger, og kan bidra til å sikre lik behandling i den enkelte kommune. Sosial- og helsedepartementet har gitt veiledende retningslinjer for utmålingen av stønad til livsopphold. Heller ikke disse kan erstatte det konkrete skjønn. Statlige retningslinjer kan bidra til å redusere forskjeller i stønadsnivået mellom kommuner, når forskjellene ikke har sammenheng med den enkelte søkers individuelle behov, eller reelle kostnadsforskjeller mellom kommunene. - ØKONOMISK SOSIALHJELP I SELBU KOMMUNE - 20

Økonomisk sosialhjelp

Økonomisk sosialhjelp Økonomisk sosialhjelp Selbu kommune Juni 2008 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Selbu kommunes kontrollutvalg i perioden mars 2008 - juni 2008. Undersøkelsen er utført i

Detaljer

NAV GULEN. Når har du rett til å få økonomisk sosialhjelp?

NAV GULEN. Når har du rett til å få økonomisk sosialhjelp? NAV GULEN Når har du rett til å få økonomisk sosialhjelp? Bestemmelsens primære mål er å sikre alle som oppholder seg i Norge forsvarlig livsopphold. Du har krav på økonomisk sosialhjelp når du ikke har

Detaljer

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Formannskapet støtter rådmannens kommentarer og forslag til høringsuttalelse

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Formannskapet støtter rådmannens kommentarer og forslag til høringsuttalelse Saksframlegg HØRING OM LOV OM SOSIALE TJENESTER I ARBEIDS- OG VELFERDSFORVALTNINGEN Arkivsaksnr.: 09/5676 Forslag til vedtak: Formannskapet støtter rådmannens kommentarer og forslag til høringsuttalelse

Detaljer

Lov om sosiale tjenester i NAV

Lov om sosiale tjenester i NAV Boligsosial konferanse, Langesund 25. oktober 2012 Lov om sosiale tjenester i NAV Boliger til vanskeligstilte Midlertidig botilbud v/ Beate Fisknes, Arbeids- og velferdsdirektoratet Lov om sosiale tjenester

Detaljer

Fagdag Vilkår om aktivitet for de under 30 år

Fagdag Vilkår om aktivitet for de under 30 år Fagdag Vilkår om aktivitet for de under 30 år Ny 20 a i sosialtjenesteloven 7. og 14. mars 2017 Torunn Salte og Gunn Idland Plan for dagen Om bestemmelsen Når skal det stilles vilkår om aktivitet Om tungtveiende

Detaljer

Henvendelse til Sivilombudsmannen vedrørende statlige og kommunale veiledende satser for stønad til livsopphold etter sosialtjenesteloven

Henvendelse til Sivilombudsmannen vedrørende statlige og kommunale veiledende satser for stønad til livsopphold etter sosialtjenesteloven Henvendelse til Sivilombudsmannen vedrørende statlige og kommunale veiledende satser for stønad til livsopphold etter sosialtjenesteloven Fra Foreningen Fattignorge, Juss-Buss og Fagforbundet 9. mai 2007

Detaljer

HØRING OM AKTIVITETSPLIKT FOR SOSIALHJELPSMOTTAKERE

HØRING OM AKTIVITETSPLIKT FOR SOSIALHJELPSMOTTAKERE HØRING OM AKTIVITETSPLIKT FOR SOSIALHJELPSMOTTAKERE RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: Larvik kommune støtter innføring av aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere. Kommunen forutsetter at den tilføres tilstrekkelige

Detaljer

Opplæring i rundskriv til lov om sosiale tjenester i NAV. KVALIFISERINGSPROGRAMMET med tilhørende stønad 29 40

Opplæring i rundskriv til lov om sosiale tjenester i NAV. KVALIFISERINGSPROGRAMMET med tilhørende stønad 29 40 Opplæring i rundskriv til lov om sosiale tjenester i NAV KVALIFISERINGSPROGRAMMET med tilhørende stønad 29 40 Dette skal vi snakke om Kort repetisjon av lovgrunnlag - og litt om opplæringa Kvalifiseringsprogrammet

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Endring av veiledende satser for økonomisk sosialhjelp Saksbehandler: E-post: Tlf.: Joar Aksnes joar.aksnes@innherred-samkommune.no Arkivref: 2009/4483 - / Saksordfører: (Ingen)

Detaljer

Sosiale tjenester. Det siste sikkerhetsnettet i samfunnet

Sosiale tjenester. Det siste sikkerhetsnettet i samfunnet Sosiale tjenester Det siste sikkerhetsnettet i samfunnet Nav Ivaretar statlige oppgaver: Arbeidsmarkedsloven «Lovens formål er å bidra til å oppnå et inkluderende arbeidsliv gjennom et velfungerende arbeidsmarked

Detaljer

Oppfølging av vedtak i BEBY - sak 59-07: Forvaltningsrevisjonsrapport "Utviklingen i økonomisk sosialhjelp i Bergen kommune ".

Oppfølging av vedtak i BEBY - sak 59-07: Forvaltningsrevisjonsrapport Utviklingen i økonomisk sosialhjelp i Bergen kommune . Oppfølging av vedtak i BEBY - sak 59-07: Forvaltningsrevisjonsrapport "Utviklingen i økonomisk sosialhjelp i Bergen kommune 2001-2005". 1. Innledning En vedtaksoppfølging følger opp enkelte av bystyrets

Detaljer

BASISKURS ØKONOMISK RÅDGIVNING

BASISKURS ØKONOMISK RÅDGIVNING BASISKURS ØKONOMISK RÅDGIVNING. 14.02.17 LOV OM SOSIALE TJENESTER I ARBEIDS- OG VELFERDSFORVALTNINGEN SOSIALTJENESTELOVEN - STL www.lovdata.no 17. Opplysning, råd og veiledning. FORMÅL MED SOSIALTJENESTELOVEN

Detaljer

Sosialtjenesten - endring av delegasjonsreglement

Sosialtjenesten - endring av delegasjonsreglement Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.09.2009 51507/2009 2009/6045 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/9 Ruspolitisk råd 29.09.2009 09/15 Komite for helse og sosial 01.10.2009

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Endring av veiledende satser for økonomisk sosialhjelp Saksbehandler: E-post: Tlf.: Joar Aksnes joar.aksnes@innherred-samkommune.no Arkivref: 2009/4483 - / Saksordfører: (Ingen)

Detaljer

Kommunale rettigheter og tjenester

Kommunale rettigheter og tjenester Kommunale rettigheter og tjenester Fylkesmannen/Helsetilsynets oppgaver Kurs HABU 25.11.2009 Seniorrådgiver Håkon Kiledal Aktuelle lover Sosialtjenesteloven Kommunehelsetjenesteloven Pasientrettighetsloven

Detaljer

Ressursanalyse av sosialadministrasjonen i NAV. - Sauherad kommune -

Ressursanalyse av sosialadministrasjonen i NAV. - Sauherad kommune - Ressursanalyse av sosialadministrasjonen i NAV - Sauherad kommune - Forprosjekt nr: 722012 2013 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 1 1.1 Bakgrunn og rammer... 1 1.2 KOSTRA... 1 1.3 Kommunegrupper i KOSTRA...

Detaljer

Advokat Leif Oscar Olsen: «LOV OM SOSIAL TJENESTER I NAV INDIVIDUELL VURDERING» Advokatfirma Tofte DA

Advokat Leif Oscar Olsen: «LOV OM SOSIAL TJENESTER I NAV INDIVIDUELL VURDERING» Advokatfirma Tofte DA Advokat Leif Oscar Olsen: «LOV OM SOSIAL TJENESTER I NAV INDIVIDUELL VURDERING» Velferdslovgivningen Helse - Sosial - Trygd Helse - Sosial - Trygd Skjønnsbaserte? Lovbaserte avgjørelser avgjørelser Profesjons-?

Detaljer

Aktivitetsplikt for hvem?

Aktivitetsplikt for hvem? Foto: Grethe Lindseth Aktivitetsplikt for hvem? Daniel Bergamelli, juridisk rådgiver Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 04.04.2017 Kort historikk 05.06.2014 05.12.2014 01.07.2015 04.11.2016 12.12.2016 01.01.2017

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo. Høringsuttalelse - forslag til ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo. Høringsuttalelse - forslag til ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode 17.01.2011 2010/5686-7 720 Nils Aadnesen 77 64 20 64 Deres dato Deres ref. 18.10.2010 200903950-/ATG Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030

Detaljer

Professor Kirsten Sandberg. FORELESNINGER I VELFERDSRETT: Retten til økonomisk sosialhjelp Høsten 2012

Professor Kirsten Sandberg. FORELESNINGER I VELFERDSRETT: Retten til økonomisk sosialhjelp Høsten 2012 Professor Kirsten Sandberg FORELESNINGER I VELFERDSRETT: Retten til økonomisk sosialhjelp Høsten 2012 Hvor står reglene Reglene om økonomisk sosialhjelp ble fra 01.01.2010 flyttet til lov nr. 131/2006

Detaljer

Status klagesaker hittil i 2016:

Status klagesaker hittil i 2016: Status klagesaker hittil i 2016: Behandlet 70 rettighetsklager 86 % er stadfestet 7 % endret helt eller delvis 7 % opphevet Alle sakene har blitt behandlet innen fristen på tre måneder I 2015 behandlet

Detaljer

Fylkesmannen i Østfold

Fylkesmannen i Østfold Fylkesmannen i Østfold Rapport fra tilsyn med sosiale tjenester ved NAV Halden Virksomhetens adresse: Storgata 8, 1771 Halden Tidsrom for tilsynet: 23.6.14 18.9.14 Kontaktperson i virksomheten: Ullriche

Detaljer

Sosialtjenesteloven - NAVs ansvar for for barn og unge

Sosialtjenesteloven - NAVs ansvar for for barn og unge Sosialtjenesteloven - NAVs ansvar for for barn og unge Fagsamling barneperspektivet i NAV Førde // 12.12.17 // Stine Glosli, Arbeids- og velferdsdirektoratet Barnekonvensjonen Gjelder som norsk lov Barnets

Detaljer

Vilkår om aktivitet. Ny 20 og 20 a sosialtjenesteloven

Vilkår om aktivitet. Ny 20 og 20 a sosialtjenesteloven Vilkår om aktivitet Ny 20 og 20 a sosialtjenesteloven 20 a. Bruk av vilkår for personer under 30 år Det skal stilles vilkår om aktivitet for tildeling av økonomisk stønad til personer under 30 år med mindre

Detaljer

Dato: 23. februar Høringsuttalelse: Høring om lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen

Dato: 23. februar Høringsuttalelse: Høring om lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen Dato: 23. februar 2009 Byrådssak 82/09 Byrådet Høringsuttalelse: Høring om lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen KJMD SARK-03-200900912-21 Hva saken gjelder: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Detaljer

Professor Kirsten Sandberg. FORELESNINGER I VELFERDSRETT: Retten til økonomisk sosialhjelp Våren 2012

Professor Kirsten Sandberg. FORELESNINGER I VELFERDSRETT: Retten til økonomisk sosialhjelp Våren 2012 Professor Kirsten Sandberg FORELESNINGER I VELFERDSRETT: Retten til økonomisk sosialhjelp Våren 2012 Oversikt Reglene er fra 01.01.2010 flyttet til lov nr. 131/2006 om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen

Detaljer

Saksframlegg. Enslige personer under 25 år uten barn Akseptert boutgift,

Saksframlegg. Enslige personer under 25 år uten barn Akseptert boutgift, Saksframlegg ØKONOMISK SOSIALHJELP - SATSER FOR 2008 Arkivsaksnr.: 08/6127 Forslag til innstilling: 1. Satser for økonomisk sosialhjelp per 1 april 2008. Sats per 01.04. 2008 Enslige kr 4 720 Ektepar /

Detaljer

2 Folketrygdloven 11-6

2 Folketrygdloven 11-6 Høringsnotat om forslag til endring i regelverket til arbeidsavklaringspenger i folketrygdloven 11-6 som en oppfølging av Sivilombudsmannens uttalelse i sak nr. 2014/1275 av 19. desember 2014 1 Innledning

Detaljer

NAV Rana. Oppsummering fra landsomfattende tilsyn med utgangspunkt i barns livssituasjon. Helse og omsorgsutvalget mai 2013

NAV Rana. Oppsummering fra landsomfattende tilsyn med utgangspunkt i barns livssituasjon. Helse og omsorgsutvalget mai 2013 NAV Rana Oppsummering fra landsomfattende tilsyn med utgangspunkt i barns livssituasjon Helse og omsorgsutvalget mai 2013 Tilsyn i NAV kontorene Tilsyn med sosiale tjenester i NAV og kommunens behandling

Detaljer

Erfaringer fra klage- og tilsyn i 2015

Erfaringer fra klage- og tilsyn i 2015 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Erfaringer fra klage- og tilsyn i 2015 Seniorrådgiver Grethe Lindseth Juridisk rådgiver Daniel Bergamelli Fylkesmannens møte med NAV-ledere og rådmenn 4.mars 2016 Erfaringer

Detaljer

SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 05.04.2011 037/11 TØS Kommunestyret 14.04.2011 031/11 TØS

SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 05.04.2011 037/11 TØS Kommunestyret 14.04.2011 031/11 TØS KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 05.04.2011 037/11 TØS Kommunestyret 14.04.2011 031/11 TØS Saksansv.: Tom Østhagen Arkiv:K2-F06 : Arkivsaknr.: 11/4008

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark. 29 Kvalifiseringsprogram

Fylkesmannen i Telemark. 29 Kvalifiseringsprogram 29 Kvalifiseringsprogram 1 Kvalifiseringsprogram gjelder for personer i yrkesaktiv alder med vesentlig nedsatt arbeids- og inntektsevne og ingen eller svært begrensede ytelser til livsopphold etter folketrygdloven

Detaljer

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 39/14 Helse- og omsorgskomitéen 13.11.2014 137/14 Bystyret 20.11.2014 144/14 Bystyret 04.12.2014

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 39/14 Helse- og omsorgskomitéen 13.11.2014 137/14 Bystyret 20.11.2014 144/14 Bystyret 04.12.2014 RISØR KOMMUNE NAV Arkivsak: 2013/1867-2 Arkiv: F01 Saksbeh: Hege Kristin Kirkhusmo Dato: 05.11.2014 Økonomisk sosialhjelp Utv.saksnr Utvalg Møtedato 39/14 Helse- og omsorgskomitéen 13.11.2014 137/14 Bystyret

Detaljer

Ny Giv Hvordan jobbe godt med Ungdom på NAV-kontor?

Ny Giv Hvordan jobbe godt med Ungdom på NAV-kontor? Ny Giv Hvordan jobbe godt med Ungdom på NAV-kontor? Disposisjon Sosialtjenestens plass i Ny Giv Hvem ungdommen er Presentasjon av utviklingsarbeidet i NAV Gjennomgang av noen sentrale paragrafer i sosialtjenesteloven

Detaljer

Deres ref: 14/2105 Vår ref: 14/3832 Vår dato: Saksbeh: Beate Fisknes

Deres ref: 14/2105 Vår ref: 14/3832 Vår dato: Saksbeh: Beate Fisknes Arbeids- og sosialdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo Deres ref: 14/2105 Vår ref: 14/3832 Vår dato: 27.8.2014 Saksbeh: Beate Fisknes Høringsuttalelse - Plikt til å stille vilkår om aktivitet ved

Detaljer

tjenesten opplysning, råd og veiledning?

tjenesten opplysning, råd og veiledning? Nettverkssamling økonomisk rådgivning 28. oktober 2014 Veileder til sosialtjenesteloven 17 Hvordan fatte vedtak på tjenesten opplysning, råd og veiledning? v/ Beate Fisknes i Arbeids- og velferdsdirektoratet

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: NORM FOR SOSIALHJELP 2008 SAKSP APIR

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: NORM FOR SOSIALHJELP 2008 SAKSP APIR SAKSP APIR FAUSKE KOMMUNE 2007011304 I I Arkiv JouralpostID: sakid.: 2007003248 I Saksbehandler: Jan-Âke Storjord Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr. 033/08 DRIFTSUTV ALG Dato: 21.11.2007

Detaljer

jkk FORVALTNINGSREVISJON TILTAK FOR PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE Kvænangen kommune K O M R E V NORD Vi skaper trygghet Rapport 2008

jkk FORVALTNINGSREVISJON TILTAK FOR PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE Kvænangen kommune K O M R E V NORD Vi skaper trygghet Rapport 2008 jkk FORVALTNINGSREVISJON TILTAK FOR PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE Kvænangen kommune 18 Vi skaper trygghet K O M R E V NORD Rapport 2008 Forord Kontrollutvalget i Kvænangen kommune har gjennom en bestilling

Detaljer

Da jeg endelig fikk den rette saksbehandleren

Da jeg endelig fikk den rette saksbehandleren Da jeg endelig fikk den rette saksbehandleren Fylkesmannen i Aust-Agder områdeovervåkning 2012 Fylkesmannen i Aust-Agder har i 2012 undersøkt hvordan NAV Grimstad og NAV Gjerstad arbeider med oppfølging

Detaljer

Avlastningstilbud i Agdenes kommune

Avlastningstilbud i Agdenes kommune i kommune I medhold av Plan for forvaltningsrevisjon bestilte Kontrollutvalget i kommune (KU), i sak 06/17, en forvaltningsrevisjon med fokus på avlastningstilbud i kommune. I bestillingen ble følgende

Detaljer

Aktivitetsplikten - sett fra Helsetilsynets ståsted

Aktivitetsplikten - sett fra Helsetilsynets ståsted Aktivitetsplikten - sett fra Helsetilsynets ståsted Beate Fisknes, Statens helsetilsyn Foredrag av Statens helsetilsyn 1 Klage- og tilsynserfaringer Klager på sosiale tjenester gjelder i hovedsak 18. Få

Detaljer

Rapport fra dokumenttilsyn med saksbehandling ved Agdenes kommune 2016

Rapport fra dokumenttilsyn med saksbehandling ved Agdenes kommune 2016 Rapport fra dokumenttilsyn med saksbehandling ved Agdenes kommune 2016 Virksomhetens adresse: Agdenes kommune 7316 LENSVIK Tidsrom for tilsynet: 05.07.2016 31.01.2017 06.02.2017 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Detaljer

Økonomisk sosialhjelp

Økonomisk sosialhjelp Forvaltningsrevisjonsrapport Januar 2011 Økonomisk sosialhjelp Sande kommune Postadresse: Postboks 4197, 3005 DRAMMEN Besøksadresse: Øvre Eiker vei 14, 3048 Drammen Telefon: 32 20 15 00 Telefaks: 32 20

Detaljer

NAV Bodø - organisering av sosialhjelpsordningen i Bodø kommune

NAV Bodø - organisering av sosialhjelpsordningen i Bodø kommune Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.02.2012 11026/2012 2012/1442 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/4 Eldrerådet 05.03.2012 Ruspolitisk råd 06.03.2012 Råd for funksjonshemmede

Detaljer

Kvalifiseringsprogrammet

Kvalifiseringsprogrammet Kvalifiseringsprogrammet Inn på tunet konferanse Ta meg på alvor fordi jeg fortjener det! Honne, 25. mars 2009 Anne Helene Toft Rådgiver, Fylkesmannen i Oppland Prosjektmedarbeider KVP NAV Oppland Kvalifiseringsprogrammet

Detaljer

Arbeids- og sosialdepartementet juni 2014. Høringsnotat

Arbeids- og sosialdepartementet juni 2014. Høringsnotat Arbeids- og sosialdepartementet juni 2014 Høringsnotat Forslag om innføring av plikt til å stille vilkår om deltakelse i aktivitet ved tildeling av økonomisk stønad til livsopphold med hjemmel i lov om

Detaljer

Nødhjelp. v/marianne Hovde, seniorrådgiver

Nødhjelp. v/marianne Hovde, seniorrådgiver Nødhjelp v/marianne Hovde, seniorrådgiver NØDHJELP Rett til midlertidig botilbud Rett til økonomisk stønad hjelp i en nødssituasjon «Nød» og nødhjelp 1. RETT TIL MIDLERTIDIG BOTILBUD 1. STL 27 27. Midlertidig

Detaljer

MØTEINNKALLING Utvalg for helse og omsorg

MØTEINNKALLING Utvalg for helse og omsorg Klæbu kommune MØTEINNKALLING Utvalg for helse og omsorg Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 05.03.2015 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post)

Detaljer

Vertskommuneavtale. NAV Værnes

Vertskommuneavtale. NAV Værnes Vertskommuneavtale (KL s 28-1 b. Administrativt vertskommunesamarbeid) om NAV Værnes mellom Tydal kommune Selbu kommune Meråker kommune Frosta Kommune og Stjørdal kommune (vertskommune) Vedtatt i: Tydal

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: PLIKT TIL Å STILLE VILKÅR OM AKTIVITET VED TILDELING AV ØKONOMISK STØNAD

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: PLIKT TIL Å STILLE VILKÅR OM AKTIVITET VED TILDELING AV ØKONOMISK STØNAD Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO BMO-14/12347-2 66790/14 10.07.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 02.09.2014 Stavanger

Detaljer

Helhetlig tjenestetilbud

Helhetlig tjenestetilbud tilbud BAKGRUNN I kontrollutvalgets møte den 15.2.2017, sak 3/17, ble det vedtatt å bestille en forvaltningsrevisjon av kommunens helhetlige tjenestetilbud. Den viste for øvrig til nærmere beskrivelse

Detaljer

til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Velkomen til fagdag om sosialtenestelova 20 a

til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Velkomen til fagdag om sosialtenestelova 20 a Velkomen til fagdag 21.06.2017 om sosialtenestelova 20 a Program Kl. 10.00 Velkomen v/ Hanne Kl. 10.15 Gjennomgang av rundskrivet om aktivitetskravet m/ summeoppgåver v/ Turid og Siren Kl. 12. 00 Lunsj

Detaljer

Saksbehandler: Torhild Frøiland Arkivsaksnr.: 11/3274-1 Dato: * STØTTE TIL HABILITERING FOR HJEMMEBOENDE BARN MED SPESIELLE BEHOV

Saksbehandler: Torhild Frøiland Arkivsaksnr.: 11/3274-1 Dato: * STØTTE TIL HABILITERING FOR HJEMMEBOENDE BARN MED SPESIELLE BEHOV SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torhild Frøiland Arkiv: Arkivsaksnr.: 11/3274-1 Dato: * STØTTE TIL HABILITERING FOR HJEMMEBOENDE BARN MED SPESIELLE BEHOV INNSTILLING TIL: Bystyrekomite for oppvekst og utdanning

Detaljer

Årsmelding NAV Gildeskål kommune

Årsmelding NAV Gildeskål kommune Årsmelding NAV Gildeskål kommune 2016 Årsmelding for NAV (kommunal del) 2016 Hovedmål NAV s hovedmål er å gjøre veien inn i arbeidslivet bredest mulig, og veien ut trangest mulig. NAV skal hjelpe folk

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Foreløpig rapport fra tilsyn med sosiale tjenester i Nav til personer mellom 17 og 23 år ved Skaun kommune Virksomhetens adresse: 7353 Børsa Tidsrom for tilsynet: 01.09.15

Detaljer

Økonomisk sosialhjelp Sosiale tjenester

Økonomisk sosialhjelp Sosiale tjenester Forvaltningsrevisjonsrapport November 2015 Økonomisk sosialhjelp Sosiale tjenester Drammen kommune Postadresse: Postboks 4197, 3005 DRAMMEN Besøksadresse: Øvre Eiker vei 14, 3048 Drammen Telefon: 32 20

Detaljer

Helhetlig tjenestetilbud

Helhetlig tjenestetilbud Helhetlig tjenestetilbud BAKGRUNN I kontrollutvalgets møte den 15.2.2017, sak 3/17, ble det vedtatt å bestille en forvaltningsrevisjon av kommunens arbeid med å gi et helhetlig tjenestetilbud til innbyggerne.

Detaljer

Fordypning: KVALIFISERINGSPROGRAMMET med tilhørende stønad 29 40

Fordypning: KVALIFISERINGSPROGRAMMET med tilhørende stønad 29 40 Opplæring i rundskriv til lov om sosiale tjenester i NAV Fordypning: KVALIFISERINGSPROGRAMMET med tilhørende stønad 29 40 Opplæring lov og rundskriv Trinn 1 Innføring, ansvar og generelle oppgaver (gjennomført

Detaljer

Råd og veiledningstjenesten Lov om sosiale tjenester i NAV 17

Råd og veiledningstjenesten Lov om sosiale tjenester i NAV 17 Fylkesmannen i Sør Trøndelag Råd og veiledningstjenesten Lov om sosiale tjenester i NAV 17 Quality Airport hotel Stjørdal, 5. Juni 2014 June Iversen, seniorrådgiver 17. Opplysning, råd og veiledning Vedtaksfatting

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark

Fylkesmannen i Telemark Fylkesmannen i Telemark Foreløpig rapport fra tilsyn med sosiale tjenester til personer mellom 17 og 23 år ved Notodden kommune, NAV Notodden Virksomhetens adresse: Heddalsveien 28 B, 3674 Notodden Tidsrom

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Levekårsutvalget

VENNESLA KOMMUNE. Levekårsutvalget VENNESLA KOMMUNE Levekårsutvalget Dato: 13.09.2012 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 12/00010 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern tlf.

Detaljer

Refleksjon rundt tema fra tilsyn med sosiale tjenester i NAV 18, 19 og 20

Refleksjon rundt tema fra tilsyn med sosiale tjenester i NAV 18, 19 og 20 Fagsamling STL, Laholmen, 20.6.2017 Refleksjon rundt tema fra tilsyn med sosiale tjenester i NAV 18, 19 og 20 ved Anne Eilen Temte Rådgiver Fylkesmannen i Østfold Refleksjonsspørsmål Hva gjør jeg i tilsvarende

Detaljer

-- behandler: ERJ/TEI KR INKLUDERINGSDEKRTERIEW ef.: 09/701 MOTTATT 17 MAR2009

-- behandler: ERJ/TEI KR INKLUDERINGSDEKRTERIEW ef.: 09/701 MOTTATT 17 MAR2009 Helsedirektoratet Arbeids- og inkluderingsdepartementet Postboks 8019 Dep ARBEIDS- OG 0030 OSLO Deres ref.: Z u 15' J 6 :;:'1 -.)/Ami -- behandler: ERJ/TEI KR INKLUDERINGSDEKRTERIEW ef.: 09/701 Dat 11.03.2009

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Rapport fra oppfølgingstilsyn med sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen - økonomisk sosialhjelp ved Vestby kommune Virksomhetens adresse: Postboks 144, 1540

Detaljer

2 Introduksjon til virksomheten og hovedtall

2 Introduksjon til virksomheten og hovedtall 2 Introduksjon til virksomheten og hovedtall 2.1 NAVs oppgaver Arbeids- og velferdsetaten har ansvaret for gjennomføringen av arbeidsmarkeds-, trygde- og pensjonspolitikken. Etaten skal forvalte arbeidsmarkedsloven,

Detaljer

Kriterier for tildeling av bolig

Kriterier for tildeling av bolig Kriterier for tildeling av bolig Kriteriene er administrativt vedtatt av rådmannen 6. juni 2014 og gjelder fra 1. september 2014. Dokumentet er sist redigert 12. juni 2014. Dokumentets virkeområde og formål

Detaljer

Barnefattigdom Irene E. Anibrika Arbeids- og velferdsdirektoratet

Barnefattigdom Irene E. Anibrika Arbeids- og velferdsdirektoratet Tilskuddskonferanse 14. januar 2015 - Stavanger Barnefattigdom Irene E. Anibrika Arbeids- og velferdsdirektoratet Tiskuddsordningen Barnefattigdom tilskuddsordningen som Arbeids- og velferdsdirektoratet

Detaljer

VELKOMMEN TIL OPPLÆRING!

VELKOMMEN TIL OPPLÆRING! VELKOMMEN TIL OPPLÆRING! Om opplæringen Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (lov om sosiale tjenester i NAV) trådte i kraft 1.1.2010. Loven er utarbeidet av Arbeidsdepartementet

Detaljer

Samvær med barn 0-5 år 6-10 år 11-14 år 14-18 år

Samvær med barn 0-5 år 6-10 år 11-14 år 14-18 år Livsoppholdssatser som brukes av Innkrevingssentralen Satser Livsoppholdssatser som brukes av NAV Innkreving Livsoppholdssatsene som blir brukt av NAV Innkreving, inkluderer mat, klær, helse, media og

Detaljer

Fylkesmannen i Rogaland

Fylkesmannen i Rogaland Fylkesmannen i Rogaland Rapport fra tilsyn med Eigersund kommune ved Nav Eigersund Virksomhetens adresse: Bøckmansgt. 2, 4370 Eigersund Tidsrom for tilsynet: 11.01. - 21.03. 2013 Kontaktperson i virksomheten:

Detaljer

Økonomisk stønad. 18 og 19

Økonomisk stønad. 18 og 19 Økonomisk stønad 18 og 19 18. Stønad til livsopphold De som ikke kan sørge for sitt eget livsopphold gjennom arbeid eller ved å gjøre gjeldende økonomiske rettigheter, har krav på økonomisk stønad. Stønaden

Detaljer

Opplysning, råd og veiledning. Lov om sosiale tjenester i NAV 17

Opplysning, råd og veiledning. Lov om sosiale tjenester i NAV 17 Opplysning, råd og veiledning Lov om sosiale tjenester i NAV 17 17. Opplysning, råd og veiledning «Kommunen skal gi opplysning, råd og veiledning som kan bidra til å løse eller forebygge sosiale problemer.

Detaljer

Rapport Forvaltningsrevisjon 2006. Loppa kommune. Rutiner ved saksbehandling av økonomisk sosialhjelp

Rapport Forvaltningsrevisjon 2006. Loppa kommune. Rutiner ved saksbehandling av økonomisk sosialhjelp Rapport Forvaltningsrevisjon 26 Loppa kommune Rutiner ved saksbehandling av økonomisk sosialhjelp Forord Bakgrunnen for denne rapporten er Plan for forvaltningsrevisjon 25 27, vedtatt av kommunestyret

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/1055-1 Arkiv: 223 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: FERIEREISER FOR UTVIKLINGSHEMMEDE/FUNKSJONSHEMMEDE

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/1055-1 Arkiv: 223 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: FERIEREISER FOR UTVIKLINGSHEMMEDE/FUNKSJONSHEMMEDE Saksfremlegg Saksnr.: 12/1055-1 Arkiv: 223 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: FERIEREISER FOR UTVIKLINGSHEMMEDE/FUNKSJONSHEMMEDE Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Rådmannens innstilling:

Detaljer

Hvordan utfordrer kanalstrategien de sosiale tjenestene i NAV?

Hvordan utfordrer kanalstrategien de sosiale tjenestene i NAV? Hvordan utfordrer kanalstrategien de sosiale tjenestene i NAV? - sett fra Helsetilsynets ståsted Beate Fisknes, Statens helsetilsyn Foredrag av Statens helsetilsyn 1 Helsetilsynet uttaler seg med bakgrunn

Detaljer

SAKSBEHANDLING. Lov om sosiale tjenester i NAV. Jannicke Evjen Olsen, jurist June Iversen, jurist Grethe Lindseth, sosionom

SAKSBEHANDLING. Lov om sosiale tjenester i NAV. Jannicke Evjen Olsen, jurist June Iversen, jurist Grethe Lindseth, sosionom SAKSBEHANDLING Lov om sosiale tjenester i NAV Jannicke Evjen Olsen, jurist June Iversen, jurist Grethe Lindseth, sosionom Helhetlig opplæring 2012-13 Trinn 1 høsten 2012 Generell innføring i lov, forskrift

Detaljer

Trondheim kommune. s Saksframlegg. EVALUERING AV KLIENTUTVALGET Arkivsaksnr.: 09/ ::: Sett inn innstillingen under denne linja

Trondheim kommune. s Saksframlegg. EVALUERING AV KLIENTUTVALGET Arkivsaksnr.: 09/ ::: Sett inn innstillingen under denne linja s Saksframlegg EVALUERING AV KLIENTUTVALGET Arkivsaksnr.: 09/18212 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til bystyrets vedtak: 1. Klientutvalget som klageorgan avvikles. 2. Klager etter

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune

Saksframlegg. Trondheim kommune Saksframlegg EVALUERING AV TILRETTELAGT FRITID FOR VOKSNE Arkivsaksnr.: 10/8895 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Formannskapet tar saken til etterretning. ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Økonomisk sosialhjelp

Økonomisk sosialhjelp Økonomisk sosialhjelp Generelt Beskrivelse Lov om sosiale tjenester 5-1 De som ikke kan sørge for sitt livsopphold gjennom arbeid eller ved å gjøre gjeldende økonomiske rettigheter, har krav på økonomisk

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT. Kommunalt tilskudd til godkjente ikke-kommunale barnehager. Askøy kommune

ENDELIG TILSYNSRAPPORT. Kommunalt tilskudd til godkjente ikke-kommunale barnehager. Askøy kommune ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunalt tilskudd til godkjente ikke-kommunale barnehager Askøy kommune 1. Innledning Rapporten er utarbeidet etter tilsyn med Askøy kommune. Rapporten gir ingen fullstendig tilstandsvurdering

Detaljer

Endringer i tilskuddsordninger - Barnefattigdom og boligsosialt arbeid i 2017

Endringer i tilskuddsordninger - Barnefattigdom og boligsosialt arbeid i 2017 Endringer i tilskuddsordninger - Barnefattigdom og boligsosialt arbeid i 2017 11.01.2017 Seniorrådgiver Irene Evelyn Anibrika Arbeids- og velferdsdirektoratet Fattigdom og levekår i Norge Tilstand og utviklingstrekk

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: F00 &13 Arkivsaksnr.: 14/ Dato:

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: F00 &13 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: F00 &13 Arkivsaksnr.: 14/8674-2 Dato: 24.10.2014 HØRING - FORSLAG TIL ENDRING AV LOV OM SOSIALE TJENESTER, 18, STØNAD TIL LIVSOPPHOLD INNSTILLING TIL BYSTYREKOMITÉ

Detaljer

Gjennomgang av sosialtjenesten; Forebygging, samarbeid og økonomisk stønad

Gjennomgang av sosialtjenesten; Forebygging, samarbeid og økonomisk stønad Gjennomgang av sosialtjenesten; Forebygging, samarbeid og økonomisk stønad Tydal kommune Mai 2008 1 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Tydal kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Byrådssak 121/14. Aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere ESARK-45-201200046-50

Byrådssak 121/14. Aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere ESARK-45-201200046-50 Byrådssak 121/14 Aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere KJMD ESARK-45-201200046-50 Hva saken gjelder: Utredning vedrørende muligheter for økte krav om aktivisering av mottakere av økonomisk sosialhjelp.

Detaljer

Kvalitet i eldreomsorg Orkdal helsetun

Kvalitet i eldreomsorg Orkdal helsetun Kvalitet i eldreomsorg helsetun BAKGRUNN 1 Revisjon Midt-Norge har fått i oppdrag å gjennomføre en forvaltningsrevisjon av kvalitet i eldreomsorg og hjemmetjenesten. I Plan for forvaltningsrevisjon er

Detaljer

Arbeidsdepartementet juli 2013 Høringsnotat

Arbeidsdepartementet juli 2013 Høringsnotat Arbeidsdepartementet juli 2013 Høringsnotat Forslag om at 4 andre ledd i forskrift om sosiale tjenester for personer uten fast bopel i Norge presiseres eller oppheves. 1 Forslag om at 4 andre ledd i forskrift

Detaljer

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser. Kapittel 2. Plikter og rettigheter. Kapittel 3. Kriterier og vurderinger ved søknad

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser. Kapittel 2. Plikter og rettigheter. Kapittel 3. Kriterier og vurderinger ved søknad Utkast til Forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Birkenes kommune Hjemmel: Fastsatt av Birkenes Kommunestyre

Detaljer

Veiledning Oslo kommune - tolkning av barnehageloven 14 og 14a

Veiledning Oslo kommune - tolkning av barnehageloven 14 og 14a Barnehage- og utdanningsavdelingen Byrådet i Oslo kommune Rådhuset 0037 OSLO Tordenskiolds gate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer

Detaljer

Regelverk for tilskudd til utviklings- og samhandlingsprosjekter i barnevernet

Regelverk for tilskudd til utviklings- og samhandlingsprosjekter i barnevernet POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 12 / 2017 Regelverk for tilskudd til utviklings- og samhandlingsprosjekter i barnevernet Innhold Innledning... 3 1.

Detaljer

Nasjonale mål, hovedprioriteringer og tilskudd innenfor de sosiale tjenestene i arbeids- og velferdsforvaltningen 2014

Nasjonale mål, hovedprioriteringer og tilskudd innenfor de sosiale tjenestene i arbeids- og velferdsforvaltningen 2014 / / il q1145 bni,) Landets kommuner Deres ref: Vår ref:08/18250 Vår dato: 16.1.2014 Nasjonale mål, hovedprioriteringer og tilskudd innenfor de sosiale tjenestene i arbeids- og velferdsforvaltningen 2014

Detaljer

AKTIVITETS- OG TRYGDETÅKE

AKTIVITETS- OG TRYGDETÅKE LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 8/14 AKTIVITETS- OG TRYGDETÅKE - Kort om aktivitetsplikt ved trygdeordninger I. De enkelte ordningene Sykepenger Arbeidsavklaringspenger

Detaljer

Forskrift for tildeling av opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, i Grimstad kommune

Forskrift for tildeling av opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, i Grimstad kommune Forskrift for tildeling av opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, i Grimstad kommune Vedtatt i kommunestyret 19.06.2017 Hjemmel: Forskriften er vedtatt

Detaljer

Forslag til forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig i Midtre Gauldal kommune - høring

Forslag til forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig i Midtre Gauldal kommune - høring Saksframlegg Arkivnr. F00 Saksnr. 2016/2178-2 Utvalg Utvalgssak Møtedato Rådet for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne 6/17 03.04.2017 Utvalg for helse og omsorg 10/17 03.04.2017 Kommunestyret

Detaljer

Oppgaver og virksomhet

Oppgaver og virksomhet Oppgaver og virksomhet 3 Om Sivilombudsmannen Stortinget har oppnevnt sivilombudsmannen for å ta vare på den enkeltes rettigheter i møte med forvaltningen. Ombudsmannen arbeider for å gjøre offentlige

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland. Endelig rapport fra tilsyn med behandling av søknader om økonomisk stønad fra personer med forsørgeransvar for barn

Fylkesmannen i Oppland. Endelig rapport fra tilsyn med behandling av søknader om økonomisk stønad fra personer med forsørgeransvar for barn Fylkesmannen i Oppland Endelig rapport fra tilsyn med behandling av søknader om økonomisk stønad fra personer med forsørgeransvar for barn i Nordre Land Kommune Virksomhetens adresse: Nordre Land kommune,

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla kommunestyre 46/ Overhalla formannskap

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla kommunestyre 46/ Overhalla formannskap Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2016/3457-4 Saksbehandler: Bente Eidesmo Saksframlegg Høringsuttalelse Sosialpolitisk plan 2016-2019 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

SØKNAD INDIVIDUELL PLAN

SØKNAD INDIVIDUELL PLAN SØKNAD INDIVIDUELL PLAN -en` port inn Informasjon om individuell plan Prosedyre for søknad Søknadsskjema Samtykke erklæring HVA ER EN INDIVIDUELL PLAN? er et samarbeidsdokument. Alle som har behov for

Detaljer

Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009

Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009 Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009 Vi lever ikke for å bo. Vi bor for å leve. Det viktige med å bo er hvordan det lar oss leve, hvordan det påvirker rekken av hverdager

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJONN Selbu kommune. Vedtatt i kommunestyrets møte , sak 68/14.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJONN Selbu kommune. Vedtatt i kommunestyrets møte , sak 68/14. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJONN 2015-2016 Selbu kommune Vedtatt i kommunestyrets møte 17.11.2014, sak 68/14. 1 Om forvaltningsrevisjon I henhold til kommuneloven 77 er kontrollutvalget ansvarlig for å påse

Detaljer

NOTAT uten oppfølging

NOTAT uten oppfølging Levanger kommune NOTAT uten oppfølging Deres ref: Vår ref: Dato: 31.03.2011 Vedlegg 5: FORSLAG RETNINGSLINJER FOR SØKNADSBEHANDLING OG TILDELING AV KOMMUNALT DISPONERTE BOLIGER 1. Virkeområde Retningslinjene

Detaljer