VENNESLA KOMMUNE. Levekårsutvalget

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VENNESLA KOMMUNE. Levekårsutvalget"

Transkript

1 VENNESLA KOMMUNE Levekårsutvalget Dato: kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 12/00010 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til eller til Hilde Grundetjern tlf / Saksdokumenter sendes også til varamedlemmer, men disse møter bare etter nærmere beskjed. Jürgen Orf gir orientering om diverse av kommunens idrettsbaner, i møtet. Det blir befaring til Smååsane barnehage etter lunsj. SAKSKART Side 28/12 11/ /12 12/ Saker til behandling Saksfremlegg - Unge brukere av NAV kontoret i aktive tiltak Vennesla kommunes kulturpris Unntatt etter offentlighetsloven Offl Vennesla, Torhild Bransdal ordfører 1

2 Saker til behandling 28/12 Saksfremlegg - Unge brukere av NAV kontoret i aktive tiltak Arkivsak-dok. 11/ Arkivkode. --- Saksbehandler Rolf Velle Saksgang Møtedato Saknr 1 Levekårsutvalget /12 SAMMENDRAG: Vennesla kommune har behov for et tiltak, som handler om aktivitet fra første dag for personer som melder seg arbeidsledige og søker om økonomisk sosialhjelp (på grunn av manglende rettigheter til andre stønader). Det er derfor ønskelig at det etableres et kommunalt tiltak, som både gir kommunen mulighet til å få utført forefallende arbeid av enkel karakter, og som gir unge arbeidssøkere muligheten til å bidra for felleskapet gjennom egen arbeidskraft. Det er ønskelig at dette etableres som en aktivitetsbase i regi av NAV Vennesla. Det vil være behov for arbeidskraft/ bemanning knyttet til basen, for å sørge for kontinuiteten i arbeidet. Dette kan midlertidig løses gjennom omfordeling av ressurser innenfor enheten, men på sikt er det nødvendig med tilførsel av ressurser for å kunne drifte dette. Tilførsel av ressurser kan enten løses gjennom omfordeling mellom enheter, omfordeling fra stønad til drift i NAV Vennesla eller gjennom tilførsel av friske midler. Rådmannens forslag til vedtak: 1 Vennesla kommune vil gjennom høsten 2012 forsøke å etablere et forsøk med aktivitet som vilkår for økonomisk sosialhjelp 2 Administrasjonen vil gjennom høsten 2012 arbeide for å avklare hvorvidt det er ønskelig at forsøket etableres som en fast ordning, samt hvordan dette bør finansieres. 2

3 Bakgrunn for saken: Vennesla kommune har over mange år hatt en utfordring i forhold til levekårsproblematikk. Dette viser seg statistisk på ulike vis, og det arbeides bredt i kommunen med å løse utfordringene over tid. For NAV Venneslas del, vises levekårsutfordringene gjennom sammenlignbare tall på stønadsmottakere i kommunen, som tydeliggjør at Vennesla kommune har betydelige utfordringer både i forhold til voksne personer utenfor et ordinært arbeidsliv og unge personer som av ulike årsaker er utenfor det ordinære arbeidslivet. Vennesla kommune har forholdsvis mange uføre, forholdsvis mange med arbeidsavklaringspenger (og også mange under 30 år med arbeidsavklaringspenger), forholdsvis mange med økonomisk sosialhjelp som livsopphold og forholdsvis mange med rusutfordringer med oppfølgingsbehov sammenlignet med andre kommuner i landet. I perioden har Vennesla kommune vært tildelt prosjektmidler fra fylkesmannen i Vest-Agder i forhold til å sette fokus på oppfølging av unge under 25 år med rusmiddelutfordringer. Dette har generert oppfølgingsvedtak og praktisk bistand til 27 personer som ellers ikke ville hatt denne tettere oppfølgingen. Prosjektmidlene fases ut , og det er per i dag uavklart hvorvidt prosjektet videreføres i linjen. Fra perioden har Vennesla kommune blitt tildelt 2 prosjektstillinger fra Arbeids- og velferdsdirektoratet, til tettere oppfølging av kontorets brukere. I bevilgningen ligger ikke et ønske om nye arbeidsformer, men et ønske om å påvirke hver enkelt positivt gjennom å være tett på i dialogen i forhold til arbeid og selvforsørging. Dette sammen med økt bemanning fra Vennesla kommunes side knyttet til de yngste brukerne (18 25 år), gjør at NAV Vennesla de neste årene er i stand til å ha en svært tett oppfølging av denne gruppen. Unge under 25 år får gjennom dette langt tettere oppfølging fra NAV enn det voksne over 25 år får. Målsettingen er at unge med større bistandsbehov uten unntak skal være under aktiv gjensidig forpliktende oppfølging eller i aktive arbeidsrettede tiltak. Status ved inngangen til denne satsningen, er at Vennesla kommune har ca 160 personer i alderen år under oppfølging i forhold til arbeid/ aktivitet eller sosiale tjenester. Av disse har ca 46 personer økonomisk sosialhjelp eller supplerende økonomisk sosialhjelp som livsopphold. Målsettingen i alle brukermøter, er fokus på arbeid og aktivitet. Fokus på dette handler om å stille krav til hver enkelt ungdom som er i stand til å være i yrkesrettet aktivitet (arbeid, utdannelse eller annen kvalifisering eller arbeidsrettede tiltak). I den forbindelsen er det viktig at kommunen har tilgang på arenaer for arbeid og aktivitet som er noe annet enn ordinære arbeidsmarkedstiltak. I en så stor kommune som Vennesla, er det etter NAV Venneslas oppfatning viktig å ha et aktivitetstilbud i kommunal regi, som handler om å kunne avklare arbeidsvilje og å kunne kreve arbeidsoppgaver for utbetalt sosialstønad. Arbeid er et gode, og selvforsørgelse gjennom egen arbeidskraft er vesentlig i forhold til å kunne forsørge kommende generasjoner av venndøler. Det er da viktig at all ungdom som registrerer seg som 3

4 arbeidssøkere kjapt oppdager at en slik registrering og søknad om økonomisk bistand genererer en plikt til å bruke egen arbeidsevne enten i ordinært arbeidsliv eller i forhold til kommunale oppgaver. NAV Vennesla har de årene vi har arbeidet med dette feltet, savnet et aktivitetstilbud som handler om arbeid som vilkår fra dag 1. Vi ser det er viktig å ha et tiltak å tilby hver enkelt ungdom og samtidig forutsette at ungdommen takker ja til tiltaket samme dag denne melder seg som ledig. Vi forventer at et kommunalt tiltak er av midlertidig karakter, der målsettingen i alle tilfeller må være at den enkelte gjennom jobbsøking finner andre alternativer på egen hånd eventuelt at NAV Vennesla er behjelpelig med å formidle videre til arbeidspraksis eller arbeid ordinære virksomheter. For at dette skal være gjennomførbart, trenger vi en base, der arbeidsoppdrag kan meldes inn og der disse kan fordeles til arbeidsføre unge voksne under oppsyn og veiledning. Vennesla kommune har ulike lokaliteter som kan være aktuelle som base/ fremmøtested. Det må etableres et system for innmelding av oppgaver (for eksempel fra privatpersoner, organisasjoner eller fra kommunale enheter), som kan utføres av ungdom som trenger arbeidstrening. Dette slik at nyttige oppgaver kan tildeles den enkelte ungdom nokså kjapt etter at denne har meldt behov for arbeid og økonomisk bistand. I tillegg til en base for arbeid, er det viktig at det er et fokus på påvirkning av unge arbeidssøkere også i forhold til annen kunnskap. NAV Vennesla vil derfor parallelt arbeide for å etablere en gruppetilnærming til unge arbeidssøkere, der det kan gis påvirkning og påfyll også i forhold til temaer som personlig økonomi, kvalifisering og jobbsøking, kosthold mv. Gruppetiltaket etableres og drifter av NAV Vennesla innenfor driftens rammer. Det må bemerkes at NAV Vennesla også i dag har et stort fokus på aktivitet for søkere av økonomisk sosialhjelp. Vi stiller krav om at samtlige søkere om økonomisk sosialhjelp skal være aktive arbeidssøkere, og vi bruker aktivt statlige arbeidsmarkedstiltak for denne gruppen for å legge til rette for at de har noe å gå til. Vi er tydelige i dialogen med hver enkelt arbeidssøker, og bruker mulighetene vi har for økonomiske sanksjoner der den enkelte ikke medvirker for å komme i arbeid og aktivitet. Dette gjør at vi har god kontroll på de brukerne som kommer til kontoret, og vi har god økonomisk kontroll i forhold til økonomisk sosialhjelp. Vi er trygge på at vi ville ha klart å komme lengre gjennom å etablere tiltaket vi beskriver i dette dokumentet da det er en naturlig treghet i etableringen av statlige tiltaksplasser. I dag går det minst 2 uker fra en ungdom registrerer seg hos oss, til vedkommende tidligst er i gang med et arbeidsrettet tiltak. Vi mener effekten vil være stor dersom vi kan stille krav om en tilpasset aktivitet fra første dag. 4

5 Fremdrift: NAV Vennesla kan etablere en aktivitetsbase på nokså kort tid. Vi har fagkompetanse og ideer til hvordan en slik base kan etableres, og vil kunne gjennomføre dette kjapt i dialog med kommunens øvrige enheter. Vi har også stor tro på at kommunens øvrige enheter har tilstrekkelig med arbeidsoppgaver, slik at en kan holde et arbeidsteam i aktivitet nokså kontinuerlig. Det som er en vesentlig utfordring, er at basen bør driftes på fast basis og at det bør knyttes arbeidskraft (formann) til tiltaket. Det er ønskelig at det avsettes noe ressurser til en slik oppgave, da det kreves tilstedeværelse både for å sikre kontroll på oppmøte, kvalitet i utføring av arbeid og mulighet til kontinuerlig veiledning av den enkelte arbeidssøker. Finansiering kan enten skje gjennom friske midler eller som omprioritering av midler. Vi er trygge på at et regime der arbeidsplikten ligger langt fremme faktisk på sikt medfører reduksjon i søknader og reduksjon i utbetalinger av økonomisk sosialhjelp. Det er derfor fristende å forskuttere dette gjennom å omprioritere midler fra økonomisk sosialhjelp til drift av dette tiltaket. Det er imidlertid vanskelig å forskuttere dette sikkert. For å komme i gang og teste ut tiltaket, ønsker NAV Vennesla å forsøke å etablere tiltaket midlertidig innenfor egne driftsrammer og med egne ansatte. Dette kan gi noen erfaringer over en begrenset periode (tre måneder). NAV Vennesla vil ikke kunne makte å opprettholde tiltaket utover 2012 uten en omfordeling. Hvordan en slik omfordeling evt kan gjennomføres bør utredes parallelt med forsøket vi forsøker å gjennomføre. 5

6 29/12 Vennesla kommunes kulturpris 2012 Unntatt etter offentlighetsloven Offl 5 Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode. 076 Saksbehandler Tove Linda Høgstøl Saksgang Møtedato Saknr 1 Levekårsutvalget /12 Saksdokumentet er unntatt offentlighet 6

Saker til behandling. 30/12 12/03081-2 Bosetting av flyktninger fra 2013 2. 31/12 12/04754-1 Orienteringssak om trygghetsalarmer 6

Saker til behandling. 30/12 12/03081-2 Bosetting av flyktninger fra 2013 2. 31/12 12/04754-1 Orienteringssak om trygghetsalarmer 6 VENNESLA KOMMUNE Levekårsutvalget Dato: 11.10.2012 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 12/00010 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern tlf.

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 26.05.2015 kl. 08.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer

Detaljer

Kommunenes praksis for bruk av vilkår ved tildeling av økonomisk sosialhjelp

Kommunenes praksis for bruk av vilkår ved tildeling av økonomisk sosialhjelp R Kommunenes praksis for bruk av vilkår ved tildeling av økonomisk sosialhjelp Rapport 2013-09 Proba-rapport nr.2012-09, Prosjekt nr. 12029 ISSN: 1891-8093 TT,SK,LEB/HB, 24 mars 2013 Offentlig Rapport

Detaljer

NAV samarbeid og måloppnåelse Rygge kommune

NAV samarbeid og måloppnåelse Rygge kommune NAV samarbeid og måloppnåelse Rygge kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Høringsutkast Rolvsøy 23. mai 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn...

Detaljer

Økonomisk sosialhjelp

Økonomisk sosialhjelp Økonomisk sosialhjelp Selbu kommune Juni 2008 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Selbu kommunes kontrollutvalg i perioden mars 2008 - juni 2008. Undersøkelsen er utført i

Detaljer

GJØRES SOSIALHJELPSBRUKERNE SELVHJULPNE?

GJØRES SOSIALHJELPSBRUKERNE SELVHJULPNE? GJØRES SOSIALHJELPSBRUKERNE SELVHJULPNE? FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2006 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Målsetting og problemstillinger... 1 1.2 Avgrensninger... 1 1.3 Datainnsamling... 2 2. ER SOSIALTJENESTEN

Detaljer

OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER. Prosjektrapport for delprosjekt NAV. KONGSVINGER KOMMUNE http://www.kongsvinger.kommune.

OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER. Prosjektrapport for delprosjekt NAV. KONGSVINGER KOMMUNE http://www.kongsvinger.kommune. OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER Prosjektrapport for delprosjekt NAV http://o/ 2 Innhold Mål for prosjektområdet... 3 Mandat for delprosjektet... 3 Prosjektgruppe... 5 Kort beskrivelse

Detaljer

Saker til behandling. 11/17 11/01064-1 Opptak barnehageåret 2011-2012 3. Avslutning av prosjekt Samarbeid om overgang mellom barnehage og skole

Saker til behandling. 11/17 11/01064-1 Opptak barnehageåret 2011-2012 3. Avslutning av prosjekt Samarbeid om overgang mellom barnehage og skole VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Levekårsutvalget Dato: 01.06.2011 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde

Detaljer

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 TILLEGGSSAKSLISTE Formannskapet Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 29.10.2014 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

"Bolig nu" - et midlertidig botilbud til bostedsløse

Bolig nu - et midlertidig botilbud til bostedsløse Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.05.2013 14131/2013 2013/766 233 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/6 Ruspolitisk råd 04.06.2013 13/18 Komitè for levekår 06.06.2013 13/69 Bystyret

Detaljer

Saker til behandling. 11/10 11/00179-17 Offentlig tilskudd til private barnehager 2011 3

Saker til behandling. 11/10 11/00179-17 Offentlig tilskudd til private barnehager 2011 3 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Plan- og økonomiutvalget Dato: 15.03.2011 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for omsorg og helse

Møteinnkalling Utvalg for omsorg og helse Møteinnkalling Utvalg for omsorg og helse Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2014 Møtetid:

Detaljer

Startlån Rygge kommune

Startlån Rygge kommune Startlån Rygge kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 22. april 2014 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer

Utfyllende regler til Arbeids- og velferdsetatens anvendelse av forskrift om arbeidsrettede tiltak.

Utfyllende regler til Arbeids- og velferdsetatens anvendelse av forskrift om arbeidsrettede tiltak. Utfyllende regler til Arbeids- og velferdsetatens anvendelse av forskrift om arbeidsrettede tiltak. Oppdatert 15. juni 2012 Generelt Utfyllende regler er gitt av Arbeids- og velferdsdirektoratet for å

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 2/11 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 08.02.2011 klokka 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Varaordfører Tor Arvid Myrseth

Detaljer

Innspill til en strategi for å få flere personer med nedsatt funksjonsevne i arbeid

Innspill til en strategi for å få flere personer med nedsatt funksjonsevne i arbeid Du er her: regjeringen.no / Dokum entarkiv / Innspill til en strategi for å få flere personer m ed nedsatt funksjonsevne i arbeid Rapport, 20.01.2011 Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II Utgiver:

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 14.05.2008 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

I samsvar med funksjonsbeskrivelsen gir Brukerombudet med dette melding om sin virksomhet i 2012.

I samsvar med funksjonsbeskrivelsen gir Brukerombudet med dette melding om sin virksomhet i 2012. Forord I samsvar med funksjonsbeskrivelsen gir Brukerombudet med dette melding om sin virksomhet i 2012. Gjennom denne meldingen ønsker vi å videreformidle noen av brukernes erfaringer i møte med tjenesteapparatet.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget SAKSLISTE. Dato: 10.10.2013 kl 0800 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00012 Arkivkode: 033

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget SAKSLISTE. Dato: 10.10.2013 kl 0800 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00012 Arkivkode: 033 MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Dato: 10.10.2013 kl 0800 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00012 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Endring av veiledende satser for økonomisk sosialhjelp Saksbehandler: E-post: Tlf.: Joar Aksnes joar.aksnes@innherred-samkommune.no Arkivref: 2009/4483 - / Saksordfører: (Ingen)

Detaljer

Prosjektskisse ungdomssatsing Verran - Tilbud til alle

Prosjektskisse ungdomssatsing Verran - Tilbud til alle Prosjektskisse ungdomssatsing Verran - Tilbud til alle 1 Bakgrunn for prosjektet 2 Hva er spesielt med prosjektet og hva ønsker vi å oppnå? 3 Mål 4 Klientifisering 5 Primærforebyggende arbeid 6 NAV Verran

Detaljer

Regjeringen v/ statsminister Erna Solberg Postboks 8001 Dep. 0033 Oslo INNSPILL TIL STATSBUDSJETTET 2016

Regjeringen v/ statsminister Erna Solberg Postboks 8001 Dep. 0033 Oslo INNSPILL TIL STATSBUDSJETTET 2016 Regjeringen v/ statsminister Erna Solberg Postboks 8001 Dep. 0033 Oslo Vår sak nr: 2014-AR-01142 Dato: 24.2.2015 INNSPILL TIL STATSBUDSJETTET 2016 I forbindelse med regjeringens arbeid med neste års statsbudsjett,

Detaljer

Sosialtjenesten. Forvaltningsrevisjon - Notodden kommune 2014 :: 707 017

Sosialtjenesten. Forvaltningsrevisjon - Notodden kommune 2014 :: 707 017 Sosialtjenesten Forvaltningsrevisjon - Notodden kommune 2014 :: 707 017 Innhold Sammendrag... iii 1 Innledning... 1 1.1 Kontrollutvalgets bestilling...1 1.2 Problemstillinger og revisjonskriterier...1

Detaljer

1 STRATEGISK UTVIKLING OG KONKRETE FORSLAG 7. 1.1 Innledning 7. 1.2 Strategisk utvikling 8. 1.3 Konkrete forslag 16

1 STRATEGISK UTVIKLING OG KONKRETE FORSLAG 7. 1.1 Innledning 7. 1.2 Strategisk utvikling 8. 1.3 Konkrete forslag 16 2 1 STRATEGISK UTVIKLING OG KONKRETE FORSLAG 7 1.1 Innledning 7 1.2 Strategisk utvikling 8 1.3 Konkrete forslag 16 2 RAMMENE FOR EKSPERTGRUPPENS ARBEID 18 2.1 Mandat og sammensetning 18 2.2 Hovedkonklusjoner

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3:10 (2013 2014) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: 233 A10 Arkivsaksnr.: 08/2010-93 Dato: 15.2.2011

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: 233 A10 Arkivsaksnr.: 08/2010-93 Dato: 15.2.2011 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: 233 A10 Arkivsaksnr.: 08/2010-93 Dato: 15.2.2011 PROSJEKT 1824 - SLUTTRAPPORT, OVERGANG TIL DRIFT OG ANBEFALINGER OM VIDERE ARBEID INNSTILLING TIL: Bystyrekomiteen

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 6/13

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 6/13 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 6/13 Møte: Oppvekstkomite Møtested: Fagsenter barn og unge, Bydelsadministrasjonen, Olaf Helsets vei 6 Møtetid: Mandag 14. oktober 2013

Detaljer

4.7 Sosiale tjenester (VO nr 51)

4.7 Sosiale tjenester (VO nr 51) 4.7 Sosiale tjenester (VO nr 51) 4.7.1 Innledning Virksomhetsområdet omfatter sosial rådgivning og veiledning, midlertidig bolig, introduksjonsordningen, kvalifiseringsordningen og økonomisk sosialhjelp.

Detaljer

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Innhold Forord... 5 Innledning... 6 Del 1: Strategi for

Detaljer